Katalog krmných surovin

Komentáře

Transkript

Katalog krmných surovin
24.3.2010
CS
Úřední věstník Evropské unie
L 77/17
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 242/2010
ze dne 19. března 2010,
kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny
(Text s významem pro EHP)
vzhledem k těmto důvodům:
EVROPSKÁ KOMISE,
(1)
V článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009 se stanoví vytvo­
ření Katalogu pro krmné suroviny.
(2)
Měla by proto být vytvořena první verze katalogu,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh
a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o
zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise
80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS,
93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise
2004/217/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 uvedeného
nařízení,
po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Vytváří se Katalog pro krmné suroviny uvedený v článku 24
nařízení (ES) č. 767/2009, jak je stanoveno v příloze.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. září 2010.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 19. března 2010.
Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda
(1) Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.
CS
L 77/18
Úřední věstník Evropské unie
24.3.2010
PŘÍLOHA
KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝKLADU POJMŮ
Následující pojmy se týkají hlavních postupů výroby krmných surovin uvedených v této příloze. Obsahují-li názvy těchto
krmných surovin obecný název nebo pojem z tohoto výkladu pojmů, musí použitý technologický postup odpovídat
uvedené definici.
Technologický postup
Definice
Obecný název/pojem
(2)
(3)
(4)
(1)
1
zahušťování
(koncentrace) (1)
zvyšování určitých obsažených složek odstraňováním
vody nebo jiných látek
koncentrát
2
loupání (2)
úplné nebo částečné odstranění obalových částí zrn,
semen, plodů, ořechů apod.
loupaný, částečně loupaný
3
sušení
dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem
sušený (přirozeně nebo uměle)
4
extrakce
odstraňování tuků nebo olejů z určitých materiálů
pomocí organických rozpouštědel nebo odstraňování
cukru nebo jiných ve vodě rozpustných složek vodní
extrakcí; při použití organického rozpouštědla musí být
výsledný produkt technicky prost tohoto rozpouštědla
extrahovaný (u olejnatých
materiálů),
melasa,
pulpa,
řízky (u materiálů obsahujících
cukr nebo jiné ve vodě
rozpustné složky)
5
extruze
protlačování materiálů za vysokého tlaku (viz též želati­
nizace)
extrudovaný
6
vločkování
válcování vlhkého tepelně upraveného materiálu
vločky
7
mletí mouky
fyzikální proces u zrn za účelem zmenšení velikosti částic
a snadnější separace jednotlivých frakcí (především
mouky, otrub a krupičných otrub)
mouka,
otruby,
krupičné
otruby (3), krmná mouka
8
zahřátí
obecné označení pro řadu způsobů tepelné úpravy, které
se provádějí za určitých podmínek za účelem změny
výživové hodnoty nebo struktury materiálu
toastovaný,
upravený
9
hydrogenace
transformace nenasycených glyceridů na nasycené glyce­
ridy (olejů a tuků)
ztužený, částečně ztužený
10
hydrolýza
rozklad na jednodušší chemické složky vhodným půso­
bením vody a případně enzymů nebo kyselin/zásad
hydrolyzovaný
11
lisování (4)
odstraňování tuku nebo oleje z olejnatých materiálů nebo
šťávy z plodů nebo jiných rostlinných produktů mecha­
nickou extrakcí (šnekovými nebo jinými lisy), případně
s mírným nízkým záhřevem
expelery (5) (u olejnatých mate­
riálů), pulpa, výlisky (u ovoce
atd.), řízky (u cukrovky)
12
granulování
speciální tvarování protlačováním otvory
granule, granulovaný
13
předželatinizace
přeměna škrobu za účelem podstatného zvýšení bobtna­
vosti ve studené vodě
předželatinizovaný (6),
dovaný
14
rafinace
celkové nebo částečné odstraňování balastních částic
z cukru, olejů, tuků a jiných přírodních materiálů
chemickou nebo fyzikální úpravou
rafinovaný, částečně rafinovaný
vařený,
tepelně
expan­
CS
24.3.2010
(1)
Úřední věstník Evropské unie
(2)
L 77/19
(3)
(4)
15
mokré mletí
mechanické oddělení jednotlivých částic jader a zrn po
zvlhčení vodou za nebo bez přidání oxidu siřičitého za
účelem získání škrobu
klíčky, lepek (gluten), škrob
16
šrotování
mechanické zpracování zrna nebo jiných krmných
surovin za účelem zmenšení velikosti částic
šrotovaný, šrot
17
odcukření
celkové nebo částečné odstranění monosacharidů nebo
disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících
cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem
odcukřený, částečně odcukřený
(1) V němčině může být v případě potřeby výraz „Konzentrieren“ nahrazen výrazem „Eindicken“, v takovém případě je potom obvyklé
označení „eingedickt“.
(2) Výraz „loupání“ lze v případě potřeby nahradit výrazem „vylušťování“ nebo „odslupkování“. Obecný pojem by potom byl „vyluštěný“
nebo „odslupkovaný“.
(3) Ve francouzštině se může použít označení „issues“.
(4) Ve francouzštině může být v případě potřeby výraz „Pressage“ nahrazen výrazem „Extraction mécanique“.
(5) V případě potřeby lze výraz „expeler“ nahradit výrazem „pokrutina“.
(6) V němčině se může použít obvyklé označení „aufgeschlossen“ a pojem „Quellwasser“ (odkazující na škrob).
Nevýlučný seznam hlavních krmných surovin
1. ZRNA OBILOVIN, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
1.01
oves setý
zrna Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa
1.02
ovesné vločky
produkt vzniklý napařováním a válcováním loupaného
ovsa; může obsahovat malé množství ovesných slupek
škrob
1.03
ovesné
otruby
krupičné
vedlejší produkt vzniklý při zpracování čištěného
a loupaného ovsa na kroupy a mouku; sestává zejména
z ovesných otrub a částí endospermu
hrubá vláknina
1.04
ovesné
a otruby
slupky
vedlejší produkt vzniklý při zpracování čištěného
a loupaného ovsa na ovesné kroupy; sestává zejména
z ovesných slupek a otrub
hrubá vláknina
1.05
ječmen setý
zrna Hordeum vulgare L.
1.06
ječné
otruby
vedlejší produkt vzniklý při zpracování čistého loupa­
ného ječmene na krupky, krupici nebo mouku
hrubá vláknina
1.07
ječný lepek
sušený vedlejší produkt při výrobě škrobu z ječmene;
sestává zejména z proteinu získaného při oddělování
škrobu
dusíkaté látky
škrob
1.08
rýže zlomková
vedlejší produkt při výrobě leštěné nebo hlazené rýže
Oryza sativa L.; sestává zejména z malých zrn nebo
zlomků zrn
škrob
1.09
rýžové
(hnědé)
otruby
vedlejší produkt prvního leštění loupané rýže; sestává
zejména z částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků
hrubá vláknina
1.10
rýžové otruby (bílé)
vedlejší produkt leštění loupané rýže; sestává zejména
z částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků
hrubá vláknina
krupičné
CS
L 77/20
Úřední věstník Evropské unie
24.3.2010
(1)
(2)
(3)
1.11
rýžové
otruby
s uhličitanem vápe­
natým
vedlejší produkt leštění loupané rýže; sestává zejména
z částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje
různá množství uhličitanu vápenatého pocházejícího
z leštění
hrubá vláknina
uhličitan vápenatý
1.12
krmná
mouka
z předvařené rýže
vedlejší produkt leštění loupané předvařené rýže; sestává
zejména ze stříbřitých obalových částic, částic aleuronové
vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství
uhličitanu vápenatého pocházejícího z leštění
hrubá vláknina
uhličitan vápenatý
1.13
mletá krmná rýže
produkt získávaný mletím krmné rýže, který sestává buď
ze zelených, křídových nebo nedozrálých zrn odstraně­
ných během mletí neloupané rýže, nebo z běžné loupané
rýže, která je žlutá nebo skvrnitá
škrob
1.14
expelery
z rýžových klíčků
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním rýžo­
vých klíčků, na kterých ulpívají ještě částice endospermu
a osemení
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
1.15
rýžové klíčky extra­
hované
vedlejší produkt při výrobě oleje extrakcí rýžových klíčků,
na kterých ulpívají ještě částice endospermu a osemení
dusíkaté látky
1.16
rýžový škrob
technicky čistý rýžový škrob
škrob
1.17
proso seté
zrna Panicum miliaceum L.
1.18
žito seté
zrna Secale cereale L.
1.19
žitné
krupičné
otruby (1)
vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěného žita;
sestává zejména z částic endospermu, jemných částí vněj­
ších obalů a některých odpadních částí zrna
škrob
1.20
žitná
krmná
vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěného žita;
sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn,
které nejsou zbaveny endospermu tak dokonale jako
u žitných otrub
škrob
1.21
žitné otruby
vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěného žita;
sestává zejména z částic vnějších obalů a z částí zrn,
z nichž byla odstraněna většina endospermu
hrubá vláknina
1.22
čirok zrnový
zrna Sorghum bicolor L. Moench s. l.
1.23
pšenice
zrna Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných
variet pšenice
1.24
pšeničné krupičné
otruby (2)
vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěné pšenice
nebo loupané špaldy; sestává zejména z částic endo­
spermu, jemných vnějších obalů a některých odpadních
částí zrna
škrob
1.25
pšeničná
krmná
vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěné pšenice
nebo loupané špaldy; sestává zejména z částic vnějších
obalů a z částí zrn, které nejsou zbaveny endospermu tak
dokonale jako u pšeničných otrub
hrubá vláknina
mouka
mouka
(4)
CS
24.3.2010
Úřední věstník Evropské unie
L 77/21
(1)
(2)
(3)
1.26
pšeničné otruby (3)
vedlejší produkt při výrobě mouky z přečištěné pšenice
nebo loupané špaldy; sestává zejména z částic vnějších
obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina
endospermu
hrubá vláknina
1.27
pšeničné klíčky
vedlejší produkt při mletí mouky sestávající zejména
z mačkaných nebo nemačkaných pšeničných klíčků, na
nichž mohou ulpívat částice endospermu a vnějších
obalů
dusíkaté látky
hrubý tuk
1.28
pšeničný lepek
sušený vedlejší produkt při výrobě pšeničného škrobu;
sestává zejména z lepku získaného při oddělování škrobu
dusíkaté látky
1.29
pšeničný
krmný
vedlejší produkt při výrobě pšeničného škrobu a lepku;
skládá se z otrub, ze kterých mohly být též částečně
odstraněny klíčky, a z lepku, ke kterému mohou být
přidána velmi malá množství zlomků čištěných zrn
a velmi malá množství zbytků z procesu hydrolýzy
škrobu
dusíkaté látky
škrob
1.30
pšeničný škrob
technicky čistý škrob získaný z pšenice
škrob
1.31
pšeničný
škrob
předželatinizovaný
produkt sestávající z pšeničného škrobu, který tepelnou
úpravou dokonale zmazovatí
škrob
1.32
špalda
zrna Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum
monococcum
1.33
tritikale
zrna Triticum X Secale hybrid
1.34
kukuřice
zrna Zea mays L.
1.35
kukuřičné krupičné
otruby (4)
vedlejší produkt při výrobě kukuřičné mouky nebo
krupice; sestává zejména z částic vnějších obalů a
z částí zrn, které nejsou zbaveny endospermu tak doko­
nale jako u kukuřičných otrub
hrubá vláknina
1.36
kukuřičné otruby
vedlejší produkt při výrobě kukuřičné mouky nebo
krupice; sestává zejména z vnějších obalů a zlomků
kukuřičných klíčků s částicemi endospermu
hrubá vláknina
1.37
expelery
z
kukuřičných
klíčků
vedlejší produkt při výrobě oleje, který se získává liso­
váním kukuřičných klíčků zpracovaných suchou nebo
mokrou cestou, na nichž mohou ještě ulpívat částice
endospermu a osemení
dusíkaté látky
hrubý tuk
1.38
kukuřičné
klíčky
extrahované
vedlejší produkt při výrobě oleje, který se získává extrakcí
kukuřičných klíčků zpracovaných suchou nebo mokrou
cestou, na nichž ještě ulpívají částice endospermu
a osemení
dusíkaté látky
1.39
kukuřičný
krmný (5)
vedlejší produkt při výrobě kukuřičného škrobu mokrou
cestou; je složen z otrub a lepku, k nimž mohou být
přidávány až do obsahu 15 % zlomky kukuřice vzniklé
při třídění a/nebo zbytky výluhů používaných pro výrobu
alkoholu nebo jiných derivátů škrobu; může také obsa­
hovat zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků
získaných rovněž mokrou cestou
dusíkaté látky
škrob
hrubý
tuk,
> 4,5 %
lepek
lepek
(4)
pokud
CS
L 77/22
Úřední věstník Evropské unie
(1)
(2)
24.3.2010
(3)
(4)
1.40
kukuřičný lepek
sušený vedlejší produkt při výrobě kukuřičného škrobu;
skládá se zejména z lepku získaného během oddělování
škrobu
dusíkaté látky
1.41
kukuřičný škrob
technicky čistý škrob získávaný z kukuřice
škrob
1.42
kukuřičný
škrob
předželatinizo­
vaný (6)
produkt z kukuřičného škrobu, který tepelnou úpravou
dokonale zmazovatí
škrob
1.43
sladový květ
vedlejší produkt ze sladování, který je složen ze sušených
kořínků naklíčeného obilí
dusíkaté látky
1.44
pivovarské
sušené
mláto
vedlejší pivovarský produkt, který se získává sušením
zbytků sladu a nesladovaného obilí a jiných produktů
obsahujících škrob
dusíkaté látky
1.45
lihovarské výpalky
sušené (7)
vedlejší produkt destilace alkoholu, který se získává
sušením pevných zbytků fermentovaného obilí
dusíkaté látky
1.46
lihovarské výpalky
tmavé (8)
vedlejší produkt destilace alkoholu, který se získává
sušením pevných zbytků fermentovaného obilí
a kterému byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný
vyčerpaný rmut
dusíkaté látky
(1) Produkty obsahující více než 40 % škrobu mohou být označeny jako „s vysokým obsahem škrobu“. V němčině mohou být
„Roggennachmehl“.
(2) Produkty obsahující více než 40 % škrobu mohou být označeny jako „s vysokým obsahem škrobu“. V němčině mohou být
„Weizennachmehl“.
(3) Pokud byla tato surovina umleta jemněji, může se k názvu připojit slovo „jemné“ nebo se název může nahradit
označením.
(4) Produkty obsahující více než 40 % škrobu mohou být označeny jako „s vysokým obsahem škrobu“. V němčině mohou být
„Maisnachmehl“.
(5) Tento název může být nahrazen názvem „kukuřičné glutenové krmivo“.
6
( ) Tento název může být nahrazen názvem „extrudovaný kukuřičný škrob“.
(7) Tento název může být doplněn druhem zrna.
(8) Tento název může být nahrazen názvem „sušená zrna a výpalky z destilace“. Název může být doplněn druhem zrna.
označeny jako
označeny jako
odpovídajícím
označeny jako
2. OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
2.01
podzemnicové
expelery, částečně
loupané
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním
částečně loupané podzemnice olejné Arachis hypogea L.
a dalších druhů Arachis (maximální obsah vlákniny
v sušině je 16 %)
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.02
extrahovaný
podzemnicový
šrot,
částečně
loupaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí částečně
loupané podzemnice olejné (maximální obsah vlákniny
v sušině je 16 %)
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.03
podzemnicové
expelery, loupané
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním
loupané podzemnice olejné
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.04
extrahovaný
podzemnicový
šrot, loupaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí loupané
podzemnice olejné
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.05
řepkové semeno (1)
semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.,
indického sarsonu Brassica napus L. var. Glauca (Roxb.)
O.E. Schulz a řepky Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.)
Sinsk. (minimální botanická čistota je 94 %)
2.06
řepkové
lery (1)
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním
řepkového semene (minimální botanická čistota je 94 %)
expe­
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
CS
24.3.2010
(1)
Úřední věstník Evropské unie
(2)
2.07
extrahovaný
řepkový (1)
2.08
L 77/23
(3)
šrot
(4)
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí řepko­
vého semene (minimální botanická čistota je 94 %)
dusíkaté látky
řepkové slupky
vedlejší produkt získaný
z řepkového semene
slupek
hrubá vláknina
2.09
extrahovaný šrot
saflorový, částečně
loupaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí částečně
loupaných saflorových semen Carthamus tinctorius L.
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.10
kokosové expelery
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním suše­
ných jader (endospermu) a vnější slupky (tegument)
plodu kokosové palmy Cocos nucifera L.
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.11
extrahovaný
kokosový
šrot
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí suše­
ných jader (endospermu) a vnější slupky (tegument)
plodu kokosové palmy
dusíkaté látky
2.12
palmojádrové expe­
lery
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním
palmových jader Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera
(HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), u nichž byla
maximálně odstraněna tvrdá skořápka
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.13
extrahovaný šrot
palmojádrový
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí palmo­
vých jader, u nichž byla maximálně odstraněna tvrdá
skořápka
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.14
sojové boby toasto­
vané
sojové boby (Glycine max. L. Merr.), které byly vhodně
tepelně upraveny (aktivita ureázy max. 0,4 mg N/g ×
min)
2.15
extrahovaný šrot
sojový, toastovaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný z loupaných
sojových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (akti­
vita ureázy max. 0,4 mg N/g × min)
dusíkaté látky
hrubá vláknina, pokud
> 8%
2.16
extrahovaný šrot
sojový,
loupaný,
toastovaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný z loupaných
sojových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě
(maximální obsah vlákniny v sušině je 8 %) (aktivita
ureázy max. 0,5 mg N/g × min)
dusíkaté látky
2.17
sojoproteinový
koncentrát
produkt získaný z loupaných, extrahovaných sojových
bobů, které byly podrobeny druhé extrakci za účelem
snížení obsahu rozpustných bezdusíkatých složek
dusíkaté látky
2.18
rostlinný olej (2)
olej získaný z rostlin
vlhkost, pokud > 1 %
2.19
slupky ze sojových
bobů
vedlejší produkt při odstraňování slupek ze sojových
bobů
hrubá vláknina
2.20
bavlníkové semeno
semena bavlníku Gossypium ssp. zbavená vláken
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.21
extrahovaný šrot
bavlníkový,
částečně loupaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí bavlní­
kových semen zbavených vláken a částečně loupaných
(maximální obsah vlákniny v sušině je 22,5 %)
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.22
bavlníkové
lery
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním bavl­
níkových semen zbavených vláken
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
expe­
při
odstraňování
CS
L 77/24
Úřední věstník Evropské unie
(1)
(2)
(3)
24.3.2010
(4)
2.23
nigerové expelery
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním semen
nigeru Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (maximální podíl
nerozpustného popela v HCl je 3,4 %)
2.24
slunečnicové
semeno
semena slunečnice Helianthus annuus L.
2.25
extrahovaný
slunečnicový
šrot
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí sluneč­
nicových semen
dusíkaté látky
2.26
extrahovaný šrot
slunečnicový,
částečně loupaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí sluneč­
nicových semen, ze kterých byla odstraněna část slupek
(maximální obsah vlákniny v sušině je 27,5 %)
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.27
lněné semeno
semena lnu setého Linum usitatissimum L. (minimální
botanická čistota je 93 %)
2.28
lněné expelery
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním
lněných semen (minimální botanická čistota je 93 %)
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.29
extrahovaný
lněný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí lněných
semen (minimální botanická čistota je 93 %)
dusíkaté látky
2.30
olivová pulpa
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí lisova­
ných oliv Olea europea L. maximálně zbavených částí
jader
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.31
sezamové expelery
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný lisováním semen
sezamu indického Sesamum indicum L. (maximální podíl
nerozpustného popela v HCl je 5 %)
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
2.32
extrahovaný šrot
kakaový, částečně
loupaný
vedlejší produkt při výrobě oleje získaný extrakcí suše­
ných a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L.,
u kterých byla odstraněna část slupek
dusíkaté látky
hrubá vláknina
2.33
kakaové slupky
slupky sušených a pražených bobů Theobroma cacao L.
hrubá vláknina
šrot
dusíkaté látky
hrubá vláknina
hrubý tuk
(1) V případě potřeby se připojí označení „s nízkým obsahem glukosinolátů“. Označení „s nízkým obsahem glukosinolátů“ odpovídá definici
podle právních předpisů Evropské unie.
(2) Tento název musí být doplněn druhem rostliny.
3. SEMENA LUSKOVIN, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
3.01
cizrna
semena Cicer arietinum L.
3.02
extrahovaná
guarová mouka
vedlejší produkt získaný po extrakci rostlinného slizu
semen Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub.
3.03
ervil
semena Ervum ervilia L.
3.04
hrachor setý (1)
semena Lathyrus sativus L., která byla vhodně tepelně
upravena
dusíkaté látky
CS
24.3.2010
Úřední věstník Evropské unie
(1)
(2)
L 77/25
(3)
(4)
3.05
čočka
Semena Lens culinaris a. o. Medik
3.06
lupina sladká
semena Lupinus ssp. s nízkým obsahem hořkých semen
3.07
boby, toastované
semena Phasoleus nebo Vigna ssp., která byla vhodně
tepelně upravena za účelem zničení toxických lektinů
3.08
hrachy
semena Pisum ssp.
3.09
hrachové krupičné
otruby
vedlejší produkt při výrobě hrachové mouky; sestává
zejména z částic děloh a slupky obsahuje jen v malém
množství
dusíkaté látky
hrubá vláknina
3.10
hrachové otruby
vedlejší produkt při výrobě hrachové mouky; je složen
zejména ze slupek odstraněných při loupání a čištění
hrubá vláknina
3.11
bob koňský
semena Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var.
minuta (Alef.) Mansf.
3.12
vikev monantka
semena Vicia monanthos Desf.
3.13
vikve
semena Vicia sativa L. var. sativa a dalších variet
(1) Tento název musí být doplněn označením způsobu provedené tepelné úpravy.
4. HLÍZY, KOŘENY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
4.01
cukrovkové řízky
vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové řepy Beta
vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. sestávající
z vyslazených a sušených řízků (maximální podíl popela
nerozpustného v HCl v sušině je 4,5 %)
podíl popela nerozpu­
stného v HCl, pokud
> 3,5 % v sušině veškeré
cukry vyjádřené jako
sacharóza,
pokud
> 10,5 %
4.02
řepná melasa
vedlejší produkt sestávající ze zbytků sirupu, který vzniká
při získávání nebo rafinaci cukru z cukrové řepy
veškeré cukry vyjádřené
jako sacharóza
vlhkost, pokud > 28 %
4.03
cukrovkové
melasové
řízky
vedlejší produkt při výrobě cukru sestávající ze sušených
vyslazených cukrovkových řízků, ke kterým byla přidána
melasa (maximální podíl popela nerozpustného v HCl
v sušině je 4,5 %)
veškeré cukry vyjádřené
jako sacharóza
podíl popela nerozpustného v HCl, pokud
> 3,5 % v sušině
4.04
výpalky
cukrov­
kové (vinasa)
vedlejší produkt, který vzniká po fermentaci řepné melasy
při výrobě alkoholu, kvasnic, kyseliny citronové a jiných
organických látek
dusíkaté látky
vlhkost, pokud > 35 %
4.05
řepný cukr (1)
cukr z cukrové řepy
sacharóza
4.06
batáty
hlízy Ipomoea batatas (L.) Poir., bez ohledu na způsob
úpravy
škrob
CS
L 77/26
Úřední věstník Evropské unie
24.3.2010
(1)
(2)
(3)
(4)
4.07
maniok (2)
kořeny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob
úpravy (maximální podíl popela nerozpustného v HCl
v sušině je 4,5 %)
škrob
podíl popela nerozpustného v HCl, pokud
> 3,5 % v sušině
4.08
maniokový
škrob (3) expando­
vaný
škrob z maniokových kořenů, který vhodnou tepelnou
úpravou silně zmazovatí
škrob
4.09
bramborová dřeň
vedlejší produkt při výrobě škrobu z brambor Solanum
tuberosum L.
4.10
bramborový škrob
technicky čistý bramborový škrob
škrob
4.11
bramborová bílko­
vina
sušený vedlejší produkt při výrobě škrobu, který sestává
zejména z bílkovinných složek získaných při oddělování
škrobu
dusíkaté látky
4.12
bramborové vločky
produkt získaný při válcovém sušení očištěných, loupa­
ných nebo neloupaných pařených brambor
škrob
hrubá vláknina
4.13
zahuštěné plodové
vody z brambor
vedlejší produkt při výrobě bramborového škrobu, ze
kterého byl částečně odstraněn protein a voda
dusíkaté látky
hrubý popel
4.14
bramborový škrob,
expandovaný
produkt sestávající z bramborového škrobu, který
tepelnou úpravou silně zmazovatí
škrob
(1) Tento název může být nahrazen označením „sacharóza“.
(2) Tento název může být nahrazen označením „tapiok“.
(3) Tento název může být nahrazen označením „tapiokový škrob“.
5. OSTATNÍ SEMENA A PLODY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
5.01
lusky z rohovníku
produkt, který se získává šrotováním sušených plodů
(lusků) rohovníku obecného Ceratonia seliqua L. zbave­
ných semen
hrubá vláknina
5.02
citrusová dřeň
vedlejší produkt, který vzniká při získávání šťávy liso­
váním plodů citrusů Citrus ssp.
hrubá vláknina
5.03
ovocná dřeň (1)
vedlejší produkt, který vzniká při získávání šťávy liso­
váním malvic nebo peckovic
hrubá vláknina
5.04
rajčatová dřeň
vedlejší produkt, který vzniká při získávání rajčatové
šťávy lisováním rajčat Solanum lycopersicum Karst.
hrubá vláknina
5.05
extrahovaný
hroznový
vedlejší produkt při extrakci oleje z hroznových jadérek
hrubá vláknina, pokud
> 45 %
5.06
hroznová dřeň
hroznová dřeň po extrakci alkoholu rychle sušená, ze
které bylo odstraněno pokud možno co nejvíce stopek
a jadérek
hrubá vláknina, pokud
> 25 %
šrot
CS
24.3.2010
Úřední věstník Evropské unie
(1)
(2)
5.07
L 77/27
(3)
hroznová jádra
jádérka získaná z hroznové dřeně, ze kterých nebyl
odstraněn olej
(4)
hrubý tuk hrubá vlák­
nina, pokud > 45 %
(1) Název může být doplněn označením druhu ovoce.
6. PÍCNINY A OBJEMNÁ KRMIVA
(1)
(2)
(3)
(4)
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
6.01
vojtěšková
moučka (1)
produkt, který se získává sušením a mletím mladé
vojtěšky Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn;
obsah mladého jetele nebo jiných pícnin, které byly
sušeny a mlety ve stejné době jako vojtěška, může být
až do 20 %
dusíkaté látky
hrubá vláknina
podíl popela nerozpu­
stného v HCl, pokud
> 3,5 % v sušině
6.02
vojtěškové výlisky
vedlejší produkt upravený sušením, který vzniká při liso­
vání šťávy z vojtěšky
dusíkaté látky
6.03
vojtěškový protei­
nový koncentrát
produkt, který vzniká při umělém sušení frakcí šťávy
vylisované z vojtěšky, která byla pro vysrážení bílkovin
odstředěna a tepelně upravena
karoten
dusíkaté látky
6.04
jetelová moučka (1)
produkt, který se získává sušením a mletím mladého
jetele Trifolium ssp; může obsahovat do 20 % mladé
vojtěšky nebo jiných pícnin, které byly sušeny a mlety
ve stejné době jako jetel
dusíkaté látky
hrubá vláknina
podíl popela nerozpu­
stného v HCl, pokud
> 3,5 % v sušině
6.05
travní
moučka (1) (2)
produkt, který se získává sušením a mletím mladých
pícnin
dusíkaté látky
hrubá vláknina
podíl popela nerozpustného v HCl, pokud
> 3,5 % v sušině
6.06
obilní sláma (3)
sláma z obilovin
6.07
obilní
ošetřená (4)
produkt, který vzniká vhodným ošetřením obilní slámy
Výraz
Tento
Tento
Tento
sláma
sodík,
pokud
byl
produkt ošetřen NaOH
„moučka“ lze nahradit výrazem „granule“. Způsob sušení může být připojen k názvu.
název může být doplněn druhem pícniny.
název musí být doplněn druhem obiloviny.
název musí být doplněn označením druhu chemického ošetření.
7. OSTATNÍ ROSTLINY, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
7.01
třtinová melasa
vedlejší produkt sestávající ze zbytků sirupů, který vzniká
při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrové třtiny Saccharum
officinarum L.
veškeré cukry vyjádřené
jako sacharóza
vlhkost, pokud > 30 %
7.02
třtinové
(vinasa)
vedlejší produkt, který vzniká po fermentaci třtinové
melasy při výrobě alkoholu, kvasnic, kyseliny citronové
a jiných organických látek
dusíkaté látky
vlhkost, pokud > 35 %
7.03
třtinový cukr (1)
cukr z cukrové třtiny
sacharóza
výpalky
CS
L 77/28
Úřední věstník Evropské unie
(1)
7.04
(2)
moučka
z mořských řas
(3)
produkt, který vzniká sušením a drcením mořských řas,
a to zejména řas hnědých; produkt lze pro snížení
obsahu jódu upravit promytím
24.3.2010
(4)
hrubý popel
(1) Tento název může být nahrazen názvem „sacharóza“.
8. MLÉČNÉ VÝROBKY
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
8.01
sušené
mléko
8.02
odtučněné
produkt, který se získává sušením mléka, z něhož byla
odstraněna většina tuku
dusíkaté látky
vlhkost, pokud > 5 %
sušené podmáslí
produkt, který se získává sušením tekutiny zbývající po
výrobě másla
dusíkaté látky
hrubý tuk
laktóza
vlhkost, pokud > 6 %
8.03
sušená syrovátka
produkt, který se získává sušením tekutiny, která zbývá
po výrobě sýrů, tvarohu, kaseinu nebo podobným
výrobním postupem
dusíkaté látky
laktóza
vlhkost, pokud > 8 %
surový popel
8.04
syrovátka sušená,
delaktozovaná
produkt, který se získává sušením syrovátky, která byla
zbavena části laktózy
dusíkaté látky
laktóza
vlhkost, pokud > 8 %
surový popel
8.05
syrovátková bílko­
vina sušená (1)
produkt, který vzniká sušením bílkovinných složek, které
se získávají ze syrovátky nebo mléka chemickou nebo
fyzikální úpravou
dusíkaté látky
vlhkost, pokud > 8 %
8.06
kasein sušený
produkt, který se získává sušením kaseinu vysráženého
z odstředěného mléka nebo podmáslí okyselením nebo
syřidlem
dusíkaté látky
vlhkost, pokud > 10 %
8.07
laktóza sušená
cukr izolovaný z mléka nebo syrovátky čištěním
a sušením
laktóza
vlhkost, pokud > 5 %
(1) Tento název může být nahrazen názvem „albumin mléčný sušený“.
9. PRODUKTY Z TĚL SUCHOZEMSKÝCH ZVÍŘAT
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
9.01
masová moučka (1)
produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením
a mletím těl nebo částí těl teplokrevných suchozemských
živočichů, ze kterého lze tuk částečně extrahovat nebo
fyzikálně odstranit; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny,
chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev (minimální
obsah dusíkatých látek v sušině je 50 %) (maximální
obsah fosforu je 8 %)
dusíkaté látky
hrubý tuk
hrubý popel
vlhkost, pokud > 8 %
9.02
masokostní
moučka (1)
produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením
a mletím těl nebo částí těl teplokrevných suchozemských
živočichů, ze kterého lze tuk částečně extrahovat nebo
fyzikálně odstranit; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny,
chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev
dusíkaté látky
hrubý tuk
hrubý popel
vlhkost, pokud > 8 %
9.03
kostní moučka
produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením
a jemným drcením kostí teplokrevných suchozemských
živočichů, ze kterého byla většina tuku extrahována nebo
fyzikálně odstraněna; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny,
chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev
dusíkaté látky
hrubý popel
vlhkost, pokud > 8 %
CS
24.3.2010
Úřední věstník Evropské unie
(1)
(2)
L 77/29
(3)
(4)
9.04
škvarky
zbytkový produkt, který vzniká při výrobě loje, sádla
nebo jiných extrahovaných nebo fyzikálně získávaných
živočišných tuků
dusíkaté látky
hrubý tuk
vlhkost, pokud > 8 %
9.05
drůbeží moučka (1)
produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením
a mletím odpadů z jatečné drůbeže, nesmí obsahovat peří
dusíkaté látky
hrubý tuk
hrubý popel
rozdíl popela nerozpustného v HCl, pokud
> 3,3 % v sušině vlhkost,
pokud > 8 %
9.06
péřová
moučka
hydrolyzovaná
produkt, který se získává hydrolýzou, sušením a mletím
peří drůbeže
dusíkaté látky
podíl popela nerozpu­
stného v HCl, pokud
> 3,4 % vlhkost,
pokud > 8 %
9.07
krevní moučka
produkt, který se získává sušením krve jatečných teplo­
krevných zvířat; nesmí obsahovat cizorodé příměsi
dusíkaté látky
vlhkost, pokud > 8 %
9.08
živočišný tuk (2)
produkt složený z tuku teplokrevných suchozemských
živočichů
vlhkost, pokud > 1 %
(1) Produkty, které obsahují více než 13 % tuku v sušině, musí být označeny jako „s vysokým obsahem tuku“.
(2) Tento název může být doplněn přesnějším popisem druhu živočišného tuku podle původu nebo výrobního procesu (lůj, vepřové sádlo,
kostní tuk, atd.).
10. RYBY, OSTATNÍ MOŘŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ, PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY Z NICH
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
10.01
(1)
rybí moučka (1)
produkt, který vzniká při zpracování celých ryb nebo
částí ryb, kterému byl částečně odebrán tuk a ke kterému
může být znovu přidán rybí vývar
dusíkaté látky
hrubý tuk
hrubý popel,
> 20 % vlhkost,
pokud > 8 %
pokud
10.02
rybí vývar, zahuš­
těný
produkt, který vzniká při výrobě rybí moučky, který byl
separován a stabilizován okyselením nebo sušením
dusíkaté látky
hrubý tuk
vlhkost, pokud > 5 %
10.03
rybí tuk
tuk získávaný z ryb nebo částí ryb
vlhkost, pokud > 1 %
10.04
rybí tuk rafinovaný
ztužený
tuk získávaný z ryb nebo částí ryb, který se rafinuje
a hydrogenuje
jodové číslo
vlhkost, pokud > 1 %
Produkty, které obsahují více než 75 % dusíkatých látek v sušině, lze označit jako „s vysokým obsahem bílkovin“.
11. MINERÁLNÍ LÁTKY
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
11.01
uhličitan
natý (1)
vápe­
produkt, který se získává mletím zdrojů obsahujících
uhličitan vápenatý, jako např. vápence, skořápek ústřic
a mušlí, nebo vysrážením z kyselých roztoků
vápník
podíl popela nerozpustného v HCl, pokud
> 5%
CS
L 77/30
Úřední věstník Evropské unie
24.3.2010
(1)
(2)
(3)
11.02
uhličitan
hořeč­
nato-vápenatý
přirozená směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořeč­
natého
vápník
hořčík
11.03
mořské řasy zvápe­
natělé (Maerl)
přirozeně se vyskytující produkt ze zvápenatělých řas,
mletý nebo drcený
vápník
podíl popela nerozpu­
stného v HCl, pokud
> 5%
11.04
oxid hořečnatý
technicky čistý oxid hořečnatý (MgO)
hořčík
11.05
síran hořečnatý
technicky čistý síran hořečnatý (MgSO4. 7H2O)
hořčík
síra
11.06
hydrogenfosfo­
rečnan vápenatý (2)
hydrogenfosforečnan vápenatý (monohydrát) (CaHPO4.
H2O) získávaný z kostí nebo anorganických zdrojů
srážením
vápník
celkový fosfor
11.07
hydrogenfosfo­
rečnan- dihydro­
genfosforečnan
vápenatý
produkt, který se získává chemicky a sestává ze stejných
dílů hydrogenfosforečnanu a dihydrogenfosforečnanu
vápenatého (CaHPO4 –Ca(H2PO4)2. H2O)
celkový fosfor
vápník
11.08
přírodní
fosfát
defluorizovaný
produkt, který se získává mletím čištěných a vhodným
způsobem defluorizovaných přírodních fosfátů
celkový fosfor
vápník
11.09
kostní
moučka
vyklížená
kosti, mleté, odtučněné, zbavené klihu, sterilizované
celkový fosfor
vápník
11.10
dihydrogenfosfo­
rečnan vápenatý
technicky
čistý
(Ca(H2PO4)2. H2O)
celkový fosfor
vápník
11.11
fosforečnan hořeč­
nato-vápenatý
technicky čistý fosforečnan hořečnato-vápenatý
11.12
dihydrogenfosfo­
rečnan amonný
technicky
čistý
(NH4H2PO4)
11.13
chlorid sodný (1)
technicky čistý chlorid sodný nebo produkt, který se
získává mletím přírodních zdrojů obsahujících chlorid
sodný, jako např. kamenná sůl nebo mořská sůl
sodík
11.14
propionát
natý
technicky čistý propionát hořečnatý
hořčík
11.15
fosforečnan hořeč­
natý
produkt sestávající z technicky čistého fosforečnanu
hořečnatého (MgHPO4. H2O)
celkový fosfor
hořčík
11.16
fosforečnan sodnovápenato-hořečnatý
produkt sestávající z fosforečnanu sodno-vápenato-hořeč­
natého
celkový fosfor
hořčík
vápník
sodík
11.17
fosforečnan sodný
technicky čistý fosforečnan sodný (NaH2PO. H2O)
celkový fosfor
sodík
11.18
hydrogenuhličitan
sodný
technicky čistý hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)
sodík
hořeč­
(1) Původ zdroje může být přidán k názvu nebo jej nahradit.
(2) Druh výrobního postupu může být uveden v názvu.
dihydrogenfosforečnan
dihydrogenfosforečnan
(4)
vápenatý
vápník
hořčík
celkový fosfor
amonný
celkový dusík
celkový fosfor
CS
24.3.2010
Úřední věstník Evropské unie
L 77/31
12. VARIA
Číslo
Název
Popis
Povinné prohlášení
(1)
(2)
(3)
(4)
12.01
pečivo a těstoviny
a vedlejší produkty
z nich (1)
produkty a vedlejší produkty, které vznikají při výrobě
chleba, jemného pečiva, sušenek nebo těstovin
škrob
veškeré cukry vyjádřené
jako sacharóza
12.02
cukrovinky
a vedlejší produkty
z nich (1)
produkty a vedlejší produkty, které vznikají při výrobě
cukrovinek včetně čokolády
veškeré cukry vyjádřené
jako sacharóza
12.03
produkty a vedlejší
produkty
při
výrobě cukrářských
výrobků
a zmrzliny (1)
produkty a vedlejší produkty, které vznikají při výrobě
cukrářských výrobků, dortů nebo zmrzliny
škrob
veškeré cukry vyjádřené
jako sacharóza
hrubý tuk
12.04
mastné kyseliny
vedlejší produkt, který vzniká při odkyselení olejů a tuků
neurčeného rostlinného a živočišného původu louhem
nebo destilací
hrubý tuk
vlhkost, pokud > 1 %
12.05
soli
mastných
kyselin (2)
vedlejší produkt, který vzniká při zmýdelňování
mastných kyselin pomocí hydroxidu vápenatého, hydro­
xidu sodného nebo hydroxidu draselného
hrubý tuk
Ca (resp. Na nebo K)
(1) Tento název může být změněn nebo doplněn upřesněním procesu, při kterém byla krmná surovina získána.
(2) Tento název může být doplněn uvedením získané soli.
13. PRODUKTY A VEDLEJŠÍ PRODUKTY FERMENTAČNÍCH PROCESŮ A AMONNÉ SOLI
2
3
4
Název produktu
Popis fyziologicky účinné látky nebo iden­
tifikace mikroorganismu
Živinový substrát (případná specifikace)
1.1.1.1 bílkovinný produkt vzniklý
fermentací Methylophilus methylotrophus
na methanolu
Methylophilus methylotrophus
NCIB 10.515
kmen
1.1.2.1 bílkovinný produkt vzniklý
fermentací Methylococcus capsulatus
(Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus
brevis a Bacillus firmus na přírodním
plynu, a jehož buňky byly devitalizo­
vány
Methylococcus capsulatus (Bath) kmen
NCIMB 11132
Alcaligenes acidovorans kmen NCIMB
12387
Bacillus brevis kmen NCIMB 13288
Bacillus firmus kmen NCIMB 13280
přírodní plyn (přibližně 91 % methanu,
5 % ethanu, 2 % propanu, 0,5 % isobu­
tanu, 0,5 % n-butanu, 1 % ostatní
složky), čpavek, minerální soli
všechny
kvasnice
–
získávané
z mikroorganismů a substrátů uvede­
ných ve sloupcích 3 a 4 –, jejichž
buňky byly devitalizovány
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergiensis
Kluyveromyces lactis
Kluyveromyces fragilis
Candida guilliermondii
melasa, lihovarnické výpalky, produkty
z obilí a škrobu, ovocné šťávy, syro­
vátka, kyselina mléčná, hydrolyzáty
rostlinných vláken
1.4.1.1 Mycelium, vlhký vedlejší
produkt z výroby penicilinu, silážo­
vaný pomocí Lactobacillus brevis, plan­
tarum, sake, collinoides a Streptococcus
lactis
pro
inaktivaci
penicilinu
a tepelně ošetřený
dusíkatá sloučenina Penicillium chryso­
genum kmen ATCC 48271
různé zdroje uhlohydrátů a jejich
hydrolyzáty
methanol
L 77/32
CS
Úřední věstník Evropské unie
24.3.2010
2
3
4
Název produktu
Popis fyziologicky účinné látky nebo iden­
tifikace mikroorganismu
Živinový substrát (případná specifikace)
2.2.1 mléčnan amonný, vyráběný
fermentací prostřednictvím Lactobacillus
bulgaricus
CH3CHOHCOONH4
syrovátka
2.2.2 octan amonný, vodný roztok
CH3COONH4
—
2.2.3 síran
roztoku
(NH4)2SO4
—
2.3.1 tekuté, koncentrované vedlejší
produkty výroby kyseliny L-glutamové
fermentací pomocí Corynebacterium
melassecola
amonné soli a jiné dusíkaté slouče­
niny
sacharóza, melasa, škrobové produkty
a jejich hydrolyzáty
2.3.2 tekuté, koncentrované vedlejší
produkty výroby L-lysinu monohy­
drochloridu fermentací pomocí Brevi­
bacterium lactofermentum
amonné soli a jiné dusíkaté slouče­
niny
sacharóza, melasa, škrobové produkty
a jejich hydrolyzáty
amonný
ve
vodném

Podobné dokumenty