Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Komentáře

Transkript

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro
Výběr ceníku divize
Environmental Control 2012
Výrobky pro vytápění
Vodní výrobky
Systémy pro regulaci vytápění
�����������
�������
���������������������
���������
��������������
��������������
�����������
�������
���������������������
���������
����������������������
��������������
�����������
�������
���������������������
���������
�������
Novinky
Vyvažovací ventily - Kompletní øada Kombi Auto, Kombi-S, Kombi-VX a Kombi-QM
Možnost individuálního øízení až 8 zón
• Automatické vyvažovací ventily, kompletní øada pro široké
pole aplikací
2
• Nový vyvažovací pøístroj Basic Mes II
• Možnost tisku vyvažovacího protokolu, tiskárna pøipojena
bezdrátovì
3
• Vhodné pro vyvažování v systémech chlazení a vytápìní
• Dostupné v rùzných provedeních dle prùtoku a diferenèního
tlaku
4
• Digitální zobrazení hodnoty pøednastavení
• Možnost instalace na pøívodní nebo vratné potrubí
• Jednoduchá instalace a nastavení
5
• Detailní informace naleznete na stranì 9-2
Bezdrátový zónový systém – plná lokalizace v èeštinì
6
evohome
• Možnost individuálního øízení až 8 teplotních zón
• Využití pro systémy podlahového vytápìní a vytápìní
otopnými tìlesy
7
• Bezdrátová komunikace s ostatními prvky systému
• Jednoduchá instalace a konfigurace i ve složitých
aplikacích
8
• Øídicí jednotka obsahuje velký pøehledný dotekový displej
• Intuitivní strukturované menu
• Implementované funkce „dovolená“, „eco“ a „optimalizace
9
• Moderní provedení s výmìnnými kryty
• Možnost instalace systému i do stávajících aplikací
• Detailní informace naleznete na stranì 3-2
10
• Nabídka atraktivních pøedefinovaných sestav
Nové filtry se zpìtným proplachem Primus Plus
11
• Nová ekonomická øada filtrù
• Ochrana jímky pøed UV záøením
12
• Lze dodat i variantu s integrovaným tlakovým redukèním
ventilem
• Zakrytované provedení s vestavìným manometrem chrání
pøed náhodným provedením
13
• Nový pohon zpìtného proplachu umožòuje i pøipojení na
230V i baterie
• Velmi spolehlivé øešení pro ochranu rozvodù pitné vody
14
0-1
Novinky
Potrubní oddìlovaèe BA 300
• Potrubní oddìlovaèe s tìlesem z šedé litiny
2
• Pøírubové provedení pro prùmyslové aplikace
• Spolehlivá ochrana proti zpìtnému proudìní
• Snadná instalace
3
• Korozivzdorné materiály pro styk s pitnou vodou
• Pøi údržbì není nutná demontáž
• Vyhovuje EN1717 pro kategorii 4
4
5
• Testováno podle DVGW
Aquastat nová øada pøíložných a stonkových termostatù
• Široké pole aplikací a variant
6
• Vyníkající pøesnost a spolehlivost
• Jednoduchá i duální provedení
7
Výrobky pro øízení spalování
8
• Plynové filtry
• Kotlové automatiky
• Hoøákové automatiky
9
• Detektory plamene
• Zapalovací transformátory
• Regulaèní plynové klapky
10
11
12
Pro rok 2011 jsem zavedli výrobky pro øízení spalování a v roce 2012 dále nabídku rozšiøujeme o dvou a
tøícestné zónové ventily øady VC:
13
Nyní je možné zakoupit
v ekonomických sadách.
14
0-2
www.honeywell.cz/acs
Kontakty:
Oddìlení "Malá regulace, vytápìní a voda"
Pozice / Jméno:
E-mail:
Telefon:
Vedoucí divize
Environmental Controls
Ing. Ivan Androník
[email protected]
242 442 215
602 210 092
Obchodní manager - Oblast I
Miroslav Blažek
[email protected]
777 888 310
Obchodní manager - Oblast II
Mgr. Jacek Wawrzyn
[email protected]
583 211 404
602 572 340
Technická podpora
Ing. Milan Vítovský
[email protected]
242 442 231
602 561 358
Technická podpora
Ing. Václav Matz, Ph.D.
[email protected]
242 442 312
724 938 990
Zpracování objednávek
Gabriela Novotná
[email protected]
[email protected]
242 442 213
602 210 071
Zpracování objednávek
Karla Farkašová
[email protected]
[email protected]
242 442 214
602 210 071
Dotazy na výrobky EC Building –
Mìøení a regulace
[email protected]
242 442 302
Adresa:
Honeywell s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4
Tel.: 242 442 111
Kanceláø Morava:
Jiøího z Podìbrad 29
Šumperk 787 01
Tel./Fax: 583 211 404
Fax: 242 442 282
0-3
Vážení obchodní pøátelé,
hlavním cílem naší práce zùstává trvalá podpora a spokojenost našich
zákazníkù. V pøípadì jakýchkoliv nejasností, podnìtù, èi problémù se na nás
obrat’te telefonicky, osobnì nebo e-mailem na kontaktech uvedených na úvodní
stranì.
Na následujících stránkách naleznete seznam nejvýznamnìjších smluvních
partnerù, jejichž prostøednictvím jsou výrobky divize Environmental Controls
dodávány zákazníkùm.
Základní podmínky
Platnost ceníku:
Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Ceny jsou kalkulovány pøi devizovém kurzu stanoveného ke dni 1. 1. 2012. Dojde-li v
prùbìhu roku ke zmìnì kurzu o více jak 5%, nebo ke zmìnám výrobních cen, firma
Honeywell si vyhrazuje právo upravit odpovídajícím zpùsobem stávající ceny bez
pøedchozího upozornìní.
Povolovací øízení:
Položky, jejichž export je podmínìn souhlasem povolovacího úøadu pøíslušné zemì,
budou dodány pouze na základì udìlení tohoto souhlasu. Firma Honeywell nenese
žádnou odpovìdnost za neudìlení tohoto souhlasu (nebo jeho opoždìného udìlení) a
za dùsledky s tím spojené.
Dodací podmínky:
Není-li v kupní smlouvì stanoveno jinak, øídí se dodávky zboží a navazujících služeb
firmy Honeywell, spol. s r.o., Praha jejími Obecnými dodacími podmínkami.
Ceny:
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou uvádìny bez DPH, vèetnì balení a základní technické
dokumentace.
0-4
www.honeywell.cz/acs
Elektronický katalog a výpoètové programy
Naše internetové stránky jsou
dostupné na internetové adrese
www.honeywell.cz/acs/.
Kliknutím na nadpis „Malá
regulace, vytápìní a voda“ se
otevøe nové okno s našimi
internetovými stránkami.
Na internetových stránkách
divize Environmental Controls
jsou uvedeny nejnovìjší
informace a odkazy na užiteèné
programy. Nejnovìjší aplikací
je náš elektronický internetový
katalog, který uvádí kompletní
pøehled výrobkù a
odpovídajících pøíslušenství.
V elektronickém katalogu jsou
integrovány výbìrové
programy, které slouží k
jednoduchému výbìru
produktù dle technických
parametrù. Souèástí
internetových stránek jsou i
odkazy na plánovaná
produktová a technická
školení.
Na internetových stránkách
je možné vstoupit do
následujících sekcí:
- Seznam prodejcù
- Výpoètové programy
- Kontakty
- Plánovaná školení
- Probíhající akce
- Odborné èlánky
- Staré výrobky
0-5
Internetové stránky divize Environmental Controls
Elektronický katalog uvádí
kompletní pøehled výrobkù
divize Environmental Controls.
Elektronický katalog umožòuje
jednoduché vyhledávání
výrobkù. V elektronickém
katalogu dále naleznete:
- Technické parametry výrobkù
- Katalogové listy výrobkù
- Návody
- Výbìrové programy
2
3
4
5
6
7
8
Výpoètové programy slouží pro
návrh vhodných výrobkù na
základì zadání technických
parametrù. Výpoètový program
po vložení požadovaných
parametrù automaticky
navrhne typ výrobku vèetnì
dimenze, vhodného prùtoku,
objednacího èísla a možnost
stažení katalogového listu.
9
10
Výpoètový program je
dostupný z našich
internetových stránek
nebo na adrese:
http://www.honeywellvalvesizing.com/
11
12
13
14
0-6
www.honeywell.cz/acs
1
Ekvitermní regulátory
2
Prostorové a pøíložné termostaty
3
Zónové regulaèní systémy
4
Termostatické hlavice a pohony
5
Tìlesa termostatických ventilù
6
Termostatické ventily a šroubení DESIGN
7
Smìšovací termostatické ventily
8
Regulaèní a uzavírací šroubení
9
Vyvažovací ventily a regulátory diferenèního tlaku
10
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
11
Malé lineární ventily a pohony - zdvih 6,5 mm
12
Velké lineární ventily a pohony - zdvih 20/38 mm
13
Klapkové pohony
14
Zónové a rozdìlovací ventily
0-8
www.honeywell.cz/acs
15
Speciální, bezpeènostní a pojistné armatury
16
Vodní armatury
17
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
18
Frekvenèní mìnièe
19
Výrobky pro øízení spalování
7
8
9
10
11
12
13
14
0-10
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
#
Objednací èísla Cena
0903403
0903850
2192900
639
785
2 297
11-11
16-75
16-76
ATC928G1026
ATF100
ATF300
ATF400
ATP921G1052
5622100
1 986
16-38
ATP924G1018
A
Strana
5 990
1 770
1 100
590
7 280
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
12 380
3-2
B
AA76-1/2A
AD300-1/2
AF11DS-1/2A
256
856
3 059
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-36
16-76
16-24, 16-36
BA195-3/8E
BA295-1/2A
BA295-11/2A
4 235
7 416
19 526
16-48
16-49
16-49
AF11DS-1/2B
AF11DS-1/2C
AF11DS-1/2D
AF11DS-1/2E
AF11DS-1/2F
3 802
3 802
3 802
3 802
3 802
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-23, 16-35
BA295-11/4B
BA295-1B
BA295-2A
BA295-3/4A
BA295C-1/2A
13 532
9 887
20 484
7 879
7 529
16-49
16-49
16-49
16-49
16-51
AF11DS-1A
AF11DS-1B
AF11DS-1C
AF11DS-1D
AF11DS-1E
3 376
4 003
4 003
4 003
4 003
16-24, 16-26, 16-27, 16-36
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-23, 16-35
16-24, 16-35
BA295C-11/2A
BA295C-11/4B
BA295C-1B
BA295C-2A
BA295C-3/4A
19 638
13 645
10 000
20 597
7 992
16-51
16-51
16-51
16-51
16-51
AF11DS-1F
AF11S-1/2A
AF11S-1/2C
AF11S-11/2A
AF11S-11/2B
4 003
2 746
2 746
2 598
3 467
16-24, 16-35
16-24, 16-36
16-23, 16-35
16-24, 16-29, 16-36
16-23, 16-29, 16-35
BA295I-1/2A
BA295I-11/2A
BA295I-11/4A
BA295I-1A
BA295I-2A
38 122
66 130
53 681
45 124
74 688
16-50
16-50
16-50
16-50
16-50
AF11S-11/2C
AF11S-11/2D
AF11S-11/2E
AF11S-11/2F
AF11S-1A
2 598
3 015
3 765
3 765
1 942
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
16-24, 16-29, 16-36
BA295I-3/4A
BA298-100FA
BA298-150FA
BA298-65FA
BA298-80FA
42 011
127 823
214 088
119 009
123 415
16-50
16-56
16-56
16-56
16-56
AF11S-1B
AF11S-1C
AF11S-1D
AF11S-1E
AF11S-1F
2 411
1 942
2 146
2 669
2 669
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
16-23, 16-29, 16-35
BA298I-100FA
BA298I-150FA
BA298I-65FA
BA298I-80FA
BA300-100A
196 143
309 357
188 901
190 665
114 040
16-57
16-57
16-57
16-57
16-55
AF20
AF74-1A
AF74-1C
AF74-1D
AF76S-065A
716
685
685
685
23 563
1-4
16-33
16-33
16-33
16-38
BA300-150A
BA300-200A
BA300-65A
BA300-80A
BDR91A1000
153 800
262 590
60 770
63 770
2 190
16-55
16-55
16-55
16-55
2-10, 2-11, 3-2, 3-7
AF76S-065C
AF76S-065D
AF76S-080A
AF76S-080C
AF76S-080D
23 563
23 563
26 004
26 004
26 004
16-38
16-38
16-38
16-38
16-38
C
AF76S-100A
AF76S-100C
AF76S-100D
AS06-1/2A
AS06-1A
30 231
30 216
30 216
1 183
1 265
16-38
16-38
16-38
16-15, 16-17
16-15, 16-17
CA295-1/2A
CA295-3/4A
CMT507A1007/U
1 681
1 742
1 249
16-47
16-47
2-7
CMT707A1011
CMT727D1016
CMT907A1074
CMT927A1072
COMP230-1P1-20
1 849
2 850
2 190
3 980
7 791
2-8
2-10
2-9
2-11
18-3
0-11
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP400-1P1-20
8 728
10 310
5 732
6 939
9 857
18-3
18-3
18-3
18-3
18-3
D06FI-1B
D06FI-2A
D06FI-2B
D06FI-3/4A
D06FI-3/4B
9 865
18 546
22 886
6 551
7 576
16-5
16-5
16-5
16-5
16-5
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
11 142
13 286
14 946
16 875
20 839
18-3
18-3
18-3
18-3
18-3
D06FN-1/2B
D06FN-11/2B
D06FN-11/4B
D06FN-1B
D06FN-2B
4 912
16 735
10 704
6 604
19 592
16-8
16-8
16-8
16-8
16-8
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
COMP-IP21-KIT1
COMP-IP21-KIT2
COMP-IP21-KIT3
8 089
8 840
335
561
795
18-3
18-3
18-7
18-7
18-7
D06FN-3/4B
D15P-100A
D15P-125A
D15P-150A
D15P-200A
5 498
50 915
77 435
108 701
389 259
16-8
16-11, 16-38
16-11
16-11
16-11
COMP-LOADER
COMP-NEMA1-KIT1
COMP-NEMA1-KIT2
COMP-NEMA1-KIT3
CR11006
3 801
887
1 339
1 757
3 452
18-6
18-7
18-7
18-7
2-12
D15P-50A
D15P-65A
D15P-80A
D17P-100B
D17P-150B
21 004
25 797
33 588
89 759
203 525
16-11
16-11, 16-38
16-11, 16-38
16-12
16-12
546 188
32 372
45 253
57 217
1 980
16-12
16-12
16-12
16-12
16-10
16-10
16-10
16-10
16-10
16-10
D
D04FS-1/2A
D04FS-3/4A
D04FS-3/8A
838
1 085
812
16-2
16-2
16-2
D17P-200B
D17P-50B
D17P-65B
D17P-80B
D22-1/2A
D06F-1/2A
D06F-1/2B
D06F-11/2A
D06F-11/2B
D06F-11/4A
1 928
2 212
6 127
6 580
3 553
16-3
16-3
16-3
16-3
16-3
D22-1/4A
D22-11/2A
D22-11/4A
D22-1A
D22-2A
1 634
9 660
6 439
4 619
11 034
D06F-11/4B
D06F-1A
D06F-1B
D06F-2A
D06F-2B
3 925
2 654
3 027
6 981
7 438
16-3
16-3
16-3
16-3
16-3
D22-3/4A
D22-3/8A
DA74C-11/4A
DA74C-1A
DA74C-3/4A
2 904
1 634
1 611
1 246
1 001
D06F-3/4A
D06F-3/4B
D06FA-1/2
D06FA-11/2
D06FA-1A
1 988
2 275
550
1 132
819
16-3
16-3
15-4, 16-17, 16-36
16-36
16-27, 16-36
DA74CS-1/2A
DDS76-1
DDS76-1/2
DDS76-11/2
DH300-100A
1 713
13 249
13 249
13 249
66 908
D06FA-1B
D06FB-1A
D06FH-1/2B
D06FH-11/2B
D06FH-11/4B
819
1 434
2 877
10 746
5 610
16-17, 16-33
16-26
16-6
16-6
16-6
DH300-150A
DH300-200A
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
123 377
180 320
303 697
417 582
607 392
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2
D06FH-1B
D06FH-2B
D06FH-3/4B
D06FI-1/2A
D06FI-1/2B
3 720
11 119
3 319
5 761
6 628
16-6
16-6
16-6
16-5
16-5
DH300-400A
DH300-450A
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
968 031
1 433 066
46 979
53 147
61 688
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2
D06FI-11/2A
D06FI-11/2B
D06FI-11/4A
D06FI-11/4B
D06FI-1A
14 205
17 301
12 232
12 232
8 207
16-5
16-5
16-5
16-5
16-5
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
DR15GMLA
DR20GFLA
9 571
19 437
25 889
2 277
2 606
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
0-12
www.honeywell.cz/acs
16-10
16-10
16-19, 16-21
16-19, 16-21
16-19, 16-21
16-19, 16-21
16-23, 16-31, 16-38
16-23, 16-31
16-23, 16-31
17-2
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
DR20GMLA
DR25GFLA
DR25GMLA
DR300-100A
DR300-150A
2 109
2 822
2 151
69 319
115 568
10-2
10-2
10-2
16-13, 17-3
16-13, 17-3
EW147A1201
EW147A1301
EW147A2001
EW147P1201
EW147P2001
1 006
1 094
1 155
1 084
1 235
16-58
16-58
16-58
16-58
16-58
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
170 829
284 715
427 072
607 392
958 542
16-13, 17-3
16-13, 17-3
16-13, 17-3
16-13, 17-3
16-13, 17-3
EW148A1201
EW148A1301
EW148A2001
EW148P1201
EW148P2001
1 781
1 876
1 937
1 859
2 016
16-58
16-58
16-58
16-58
16-58
DR300-450A
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR32GFLA
1 414 084
46 350
52 389
62 478
3 042
16-13, 17-3
16-13, 17-3
16-13, 17-3
16-13, 17-3
10-2
EW447A0100
EW447A1200
EW447A2000
EW447M0100
EW447M1200
7 792
8 843
8 947
9 353
9 353
16-59
16-59
16-59
16-59
16-59
DR32GMLA
DR40GFLA
DR40GMLA
DR50GFLA
DR65GFLA
2 233
3 050
2 543
3 518
4 434
10-2
10-2
10-2
10-2
10-2
EW447M2000
EW447P0100
EW447P1200
EW447P2000
EW448A2800
9 581
9 353
9 353
9 581
15 594
16-59
16-59
16-59
16-59
16-59
DR80GFLA
DT90A1008
DT90E1012
DT92A1004
DT92E1000
8 175
995
1 190
2 990
3 109
10-2
2-5
2-5
2-6
2-6
EW448A3600
EW448A4600
EW448M2800
EW448M3600
EW448M4600
15 594
25 550
19 339
19 339
20 348
16-59
16-59
16-59
16-59
16-59
DTS92A1011
DU145-3/4A
DU145-3/4E
DU146-11/4A
DU146-3/4A
1 366
1 020
994
2 031
1 250
3-2
15-8
15-8
15-9
15-9
EW448P2800
EW448P3600
EW448P4600
EW449A5100
EW449A5900
19 308
19 412
25 570
47 532
61 960
16-59
16-59
16-59
16-59
16-59
DU146AH-A
563
15-9
EW449A6900
EW449A7700
EW449M5100
EW449M5900
EW449M6900
66 153
71 209
50 892
54 366
56 686
16-59
16-59
16-59
16-59
16-59
1-2
16-4, 16-5, 16-7, 16-9
16-4, 16-5, 16-7, 16-9
EW449M7700
EW449P5100
EW449P5900
EW449P6900
EW449P7700
58 767
50 516
67 089
71 739
71 894
16-59
16-59
16-59
16-59
16-59
16-7, 16-9
16-38
16-38
16-38
16-38
EW7730A1200
EW7730A2000
EW7730A3600
EW7730A4000
EW7730A4800
9 643
11 238
19 108
25 547
32 739
16-60
16-60
16-60
16-60
16-60
E
Strana
E.Y5100HG-T_U1
ES06F-1/2A
ES06F-11/2A
19 976
89
216
ES06F-1A
ES76S-065A
ES76S-065C
ES76S-065D
ES76S-065F
163
8 707
8 707
8 707
8 707
ES76S-080A
ES76S-080C
ES76S-080D
ES76S-080F
ES76S-100A
9 627
9 819
9 819
9 819
11 783
16-38
16-38
16-38
16-38
16-38
EW7730A5200
EW7730A6000
EW7730A7000
EW7730A7800
EW7730K1200
34 950
46 617
54 208
191 739
11 888
16-60
16-60
16-60
16-60
16-61
ES76S-100C
ES76S-100D
ES76S-100F
EVA10RA
EVA1-DANFOSS
11 783
10 203
10 203
374
251
16-38
16-38
16-38
11-10
3-5
EW7730K2000
EW7730K3600
EW7730K4000
EW7730K4800
EW7730K5200
12 191
21 352
30 339
34 067
36 278
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
0-13
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
EW7730K6000
EW7730K7000
EW7730K7800
EW7730M1200
EW7730M2000
47 945
55 536
193 644
10 934
11 238
16-61
16-61
16-61
16-60
16-60
F74CS-3/4AC
F74CS-3/4AD
F76CS-11/4AA
F76CS-1AA
F76CS-3/4AA
6 635
6 635
12 622
11 454
11 272
EW7730M3600
EW7730M4000
EW7730M4800
EW7730M5200
EW7730M6000
20 400
29 385
32 714
36 278
47 945
16-60
16-60
16-61
16-61
16-61
F76S-1/2AA
F76S-1/2AAM
F76S-100FA
F76S-100FB
F76S-100FC
8 909
11 012
93 846
117 102
93 846
EW7730M7000
EW7730M7800
EW7731A1200
EW7731A2000
EW7731A3600
55 536
78 184
10 979
12 571
20 443
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
F76S-100FD
F76S-100FF
F76S-11/2AA
F76S-11/2AAM
F76S-11/2EA
93 846
93 846
16 269
20 396
15 645
16-37
16-37
16-22
16-22
16-22
EW7731A4000
EW7731A4800
EW7731A5200
EW7731A6000
EW7731A7000
26 843
35 627
37 838
49 504
57 095
16-61
16-61
16-61
16-61
16-61
F76S-11/4AA
F76S-11/4AAM
F76S-11/4EA
F76S-1AA
F76S-1AAM
10 275
12 976
9 969
10 031
12 734
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
EW7731A7800
EW7731K1200
EW7731K2000
EW7731K3600
EW7731K4000
78 668
13 223
13 527
22 688
31 675
16-61
16-62
16-62
16-62
16-62
F76S-1EA
F76S-2AA
F76S-2AAM
F76S-2EA
F76S-3/4AA
9 850
17 983
22 112
17 114
8 040
16-22
16-22
16-22
16-22
16-22
EW7731K4800
EW7731K5200
EW7731K6000
EW7731K7000
EW7731K7800
37 118
39 166
50 832
58 423
81 120
16-62
16-62
16-62
16-62
16-62
F76S-3/4AAM
F76S-3/4EA
F76S-65FA
F76S-65FB
F76S-65FC
10 143
7 910
73 135
83 060
73 135
16-22
16-22
16-37, 16-55
16-37
16-37
EW7731M1200
EW7731M2000
EW7731M3600
EW7731M4000
EW7731M4800
12 268
12 571
21 733
30 721
36 955
16-62
16-62
16-62
16-62
16-62
F76S-65FD
F76S-65FF
F76S-80FA
F76S-80FB
F76S-80FC
73 135
73 135
80 724
92 098
80 724
16-37
16-37
16-37, 16-55
16-37
16-37
EW7731M5200
EW7731M6000
EW7731M7000
EW7731M7800
39 166
50 832
58 423
79 644
16-62
16-62
16-62
16-62
F76S-80FD
F76S-80FF
FF06-1/2AA
FF06-1/2AAM
FF06-1/2EA
80 724
80 724
1 483
2 801
1 391
16-37
16-37
16-14
16-14
16-14
FF06-11/4AA
FF06-11/4AAM
FF06-1AA
FF06-1AAM
FF06-1EA
2 563
3 866
1 948
3 691
1 792
16-14
16-14
16-14
16-14
16-14
F
16-22
16-22
16-37, 16-55
16-37
16-37
F42010971 001
F42010972 001
F42010977 001
493
985
83
F74CS-1/2AA
F74CS-1/2AC
F74CS-1/2AD
F74CS-11/4AA
F74CS-11/4AC
6 220
6 220
6 220
7 258
7 258
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
FF06-3/4AA
FF06-3/4AAM
FF06-3/4EA
FK06-1/2AA
FK06-1/2AAM
1 618
3 179
1 514
2 563
3 738
16-14
16-14
16-14
16-16
16-16
F74CS-11/4AD
F74CS-1AA
F74CS-1AC
F74CS-1AD
F74CS-3/4AA
7 258
6 947
6 947
6 947
6 635
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
FK06-11/4AA
FK06-11/4AAM
FK06-1AA
FK06-1AAM
FK06-3/4AA
3 984
5 756
3 152
5 287
2 867
16-16
16-16
16-16
16-16
16-16
0-14
www.honeywell.cz/acs
2-9
2-9
2-9
16-18
16-18
16-25
16-25
16-25
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
FK06-3/4AAM
FK74CS-1/2AA
FK74CS-1/2AC
FK74CS-1/2AD
FK74CS-11/4AA
4 138
6 739
6 739
6 739
8 504
16-16
16-20
16-20
16-20
16-20
HCC80
HCC80R
HCE80
HCE80R
HCF82
8 200
8 700
6 900
7 400
1 960
3-2, 3-3
3-2, 3-3
3-2, 3-3
3-2, 3-3
3-2, 3-3, 3-6
FK74CS-11/4AC
FK74CS-11/4AD
FK74CS-1AA
FK74CS-1AC
FK74CS-1AD
8 504
8 504
7 881
7 881
7 881
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
HCS80
HCW82
HM80
HN40
HR40
2 400
2 580
5 760
2 242
1 650
3-2, 3-3
3-2, 3-3, 3-6
3-2, 3-4
3-5
2-13, 4-8
FK74CS-3/4AA
FK74CS-3/4AC
FK74CS-3/4AD
FK76CS-114AA
FK76CS-1AA
7 196
7 196
7 196
14 934
13 764
16-20
16-20
16-20
16-27
16-27
HR40F
HR80
HRA80
HS10S-1/2AA
HS10S-1/2AAM
3 560
1 490
1 490
11 463
13 564
2-13, 4-8
3-2, 3-3, 3-5
3-2, 3-3
16-34
16-35
FK76CS-3/4AA
FN09S-1/2A
FN09S-1/2AM
FN09S-11/2A
FN09S-11/2AM
13 582
6 311
8 332
13 931
17 902
16-27
16-28
16-28
16-28
16-28
HS10S-11/2AA
HS10S-11/2AAM
HS10S-11/4AA
HS10S-11/4AAM
HS10S-1AA
27 360
30 871
18 428
20 716
15 405
16-34
16-35
16-34
16-35
16-34
FN09S-1A
FN09S-1AM
FN09S-1AMN
FN09S-1AN
FR124-3/4A
7 675
10 272
10 272
7 388
1 170
16-28
16-28
16-29
16-28
15-7
HS10S-1AAM
HS10S-2AA
HS10S-2AAM
HS10S-3/4AA
HS10S-3/4AAM
18 107
29 391
33 518
11 634
13 736
16-35
16-34
16-35
16-34
16-35
FT09RS-11/2A
FT09RS-1A
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
7 148
4 866
60 668
118 001
167 627
16-24, 16-29, 16-36
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-36
17-4
17-4
17-4
HU01
HU02
HUF015B160
HUF020B160
HUF025B160
541
510
1 143
1 143
1 494
3-5
3-5
19-3
19-3
19-3
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
277 858
407 308
589 573
955 195
1 411 949
17-4
17-4
17-4
17-4
17-4
HUF032B160
HUF040B160
HUF040B360
HUF050B160
HUF050B360
1 580
1 580
5 213
2 341
7 228
19-3
19-3
19-3
19-3
19-3
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
FY30-1/2A
FY30-11/2A
39 125
44 582
54 951
819
2 222
17-4
17-4
17-4
16-10
16-10
HUF065B360
HUF080B360
HUF100B360
HUF150B360
HVAC03C5
10 190
11 679
19 583
36 631
15 316
19-3
19-3
19-3
19-3
18-5
FY30-11/4A
FY30-1A
FY30-2A
FY30-3/4A
FY30-3/8A
1 793
1 334
3 486
951
580
16-10
16-10
16-10
16-10
16-10
HVAC04C2
HVAC04C5
HVAC05C2
HVAC05C5
HVAC07C2
14 029
16 667
16 961
19 789
19 513
18-4
18-5
18-4
18-5
18-4
FY69P-100A
FY69P-150A
FY69P-200A
FY69P-65A
FY69P-80A
14 219
38 661
74 678
6 693
9 828
16-55
16-55
16-55
16-55
16-55
HVAC07C5
HVAC09C2
HVAC09C5
HVAC12C2
HVAC12C5
22 272
21 926
24 753
24 270
26 959
18-5
18-4
18-5
18-4
18-5
1-5
3-2
3-5, 4-13, 11-10
HVAC16C2
HVAC16C5
HVAC23C2
HVAC23C5
HVAC31C2
24 822
29 097
35 095
39 370
44 748
18-4
18-5
18-4
18-5
18-4
H
H2109B0181SECZ
HB85
HCA1VEL
1 321
4 600
160
0-15
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
Strana
5
6
48 817
49 919
56 401
60 124
66 467
18-5
18-4
18-5
18-4
18-5
M7061E1012
M7410A1001
M7410C1007
M7410C1015
M7410E1002
8 086
1 762
1 818
1 903
3 822
10-6
4-14
11-11
11-11
11-11
HVAC61C2
HVAC61C5
HVS80
67 985
74 191
575
18-4
18-5
3-5
M7410E1028
M7410E4022
M7410E4030
M76K-A16
MF126-A4
3 901
5 125
5 258
551
440
11-11
11-11
11-11
16-24, 16-38
15-2, 15-3
16-15, 16-17
16-15, 16-17
16-24, 16-29, 16-36
ML6420A3015
ML6420A3031
ML6421A3013
ML6421B3012
ML6425A3014
6 994
7 268
11 414
11 414
11 566
12-20
12-20
12-22
12-22
12-20
KF06-1/2A
KF06-1A
KF11S-11/2A
1 059
1 134
5 312
KF11S-1A
KF74-1A
KF74CS-1A
KH11S-1A
KS10S-30
3 420
2 797
4 216
712
37 082
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-36
16-33
16-19, 16-21
16-24, 16-26, 16-27, 16-29, 16-36
16-74
ML6435B1016
ML7420A6009
ML7420A6017
ML7421A3004
ML7421B3003
4 369
9 182
9 532
13 226
14 729
11-12
12-21
12-21
12-22
12-22
KS10S-60
KTF20
51 464
429
16-74
1-4
ML7425A6008
ML7430E1005
ML7435E1004
MT010-3MN
MT010-N
13 949
4 806
5 618
2 345
2 022
12-21
11-12
11-12
4-14
4-14
2-4
2-4
2-4
MT4-024LC-NC
MT4-024LC-NO
MT4-024-NC
MT4-024-NO
MT4-024S-NC
698
698
698
698
873
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
16-4, 16-5, 16-7, 16-9, 16-11, 16-12,
16-17, 16-45, 16-64
16-4, 16-5, 16-7, 16-9, 16-17, 16-26,
MT4-024S-NO
MT4-230LC-NC
MT4-230LC-NO
MT4-230-NC
MT4-230-NO
873
698
698
698
698
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-12, 11-9
3-2, 3-3, 4-12, 11-9
3-2, 3-3, 4-12, 11-9
MT4-230S-NC
MT4-230S-NO
MT8-230LC-NC
MT8-230LC-NO
MT8-230-NC
809
809
797
797
797
4-12, 11-9
4-12, 11-9
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
MT8-230-NO
MT8-230S-NC
MT8-230S-NO
MT-ADAPT-HP
MT-ADAPT-HW
797
974
974
1 455
1 455
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
4-13, 11-10
7
L
8
L641A1039
L641B1004
L641B1012
380
470
470
M
9
10
11
12
13
14
Strana
HVAC31C5
HVAC38C2
HVAC38C5
HVAC46C2
HVAC46C5
K
4
Objednací èísla Cena
M07M-A10
444
M07M-A16
444
M07M-A25
M07M-A4
444
444
M38K-A10
513
16-27, 16-33, 16-45, 16-64, 17-2
16-4, 16-5, 16-7, 16-9, 16-26, 16-45, 16-64
15-4, 16-4, 16-5, 16-7, 16-9, 16-17, 16-45,
16-64
16-2, 16-10, 16-36
M38K-A16
M38K-A25
M38K-A4
M39M-A10
M39M-A16
513
513
513
347
347
16-10, 16-36
16-10, 16-36
16-2, 16-10
16-11
16-11
M5003A1001
M5003A1002
M5410C1001
M5410L1001
M6061A1013
2 935
2 077
1 084
1 309
5 882
9-10
9-10
11-10
11-10
10-6
MT-CABLE-1.5M
MT-CABLE-10M
MT-CABLE-2.5M
MT-CABLE-5M
MT-CLIP
1 455
3 882
1 941
2 427
2 039
M6061L1019
M6410L2023
M6410L2031
M6410L4029
M6410L4037
5 477
2 354
2 909
3 277
3 832
10-6
11-11
11-11
11-11
11-11
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
66 434
118 631
180 320
279 970
408 092
0-16
www.honeywell.cz/acs
17-5
17-5
17-5
17-5
17-5
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
MV300-350A
MV300-400A
MV300-450A
MV300-50A
MV300-65A
607 392
977 521
1 442 556
47 643
53 147
17-5
17-5
17-5
17-5
17-5
OT113M-3/4H
OT114M-3/4B
OT114M-3/4C
OT114M-3/4D
OT114M-3/4E
177
137
137
137
137
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
MV300-80A
60 740
17-5
OT114M-3/4F
OT114M-3/4H
137
137
8-8, 8-9
8-8, 8-9
N
P
N05010
N05010-SW2
N05230-2POS
3 197
3 854
2 195
13-2
13-2
13-2
P300-L
P300-S
PS300-100A
4 774
2 058
108 192
16-76
16-76
17-6
N0524
N0524-SW2
N10010
N10010-SW2
N10230-2POS
2 195
2 647
4 102
4 857
2 726
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
164 186
218 282
341 659
465 034
645 354
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
N1024
N1024-SW2
N20010
N20010-SW2
N20230
2 660
3 290
4 847
5 539
3 255
13-2
13-2
13-3
13-3
13-3
PS300-400A
PS300-450A
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
1 015 484
1 471 027
82 568
92 058
99 651
17-6
17-6
17-6
17-6
17-6
N20230-SW2
N2024
N2024-SW2
N34010
N34230
3 906
3 212
3 640
7 050
5 765
13-3
13-3
13-3
13-3
13-3
PW17-75BVP
PW50-AS
PW50-BS
PW50-CS
PW60-A
15 565
28 492
28 857
29 243
38 406
16-75
16-72
16-72
16-72
16-73
N3424
NK295C-1/2A
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
NXIP54FR4
5 445
4 237
6 347
16 359
3 157
13-3
15-3
15-4
15-4
18-7
PW60-B
40 986
16-73
NXIP54FR5
NXIP54FR6
NXLPANC
NXLPANRS
NXOPTA1
4 398
6 541
1 142
1 924
2 112
18-7
18-7
18-6
18-6
18-6
R
R295-1/2A
R295-1/2B
R295-1/2C
11 916
11 916
11 916
16-44
16-44
16-44
NXOPTA3
NXOPTC7
NXPANA
1 569
7 123
2 586
18-6
18-6
18-6
R295-1/2D
R295-11/2A
R295-11/2B
R295-11/2C
R295-11/2D
11 916
35 926
35 926
35 926
35 926
16-45
16-44
16-44
16-44
16-45
27 992
27 992
27 992
27 992
18 561
16-44
16-44
16-44
16-45
16-44
18 561
18 561
18 561
43 557
43 557
16-44
16-44
16-45
16-44
16-44
O
OFV10S-A
OT112M-3/4D
OT112M-3/4F
5 772
152
152
16-74
8-8, 8-9
8-8, 8-9
R295-11/4A
R295-11/4B
R295-11/4C
R295-11/4D
R295-1A
OT112M-3/4F2
OT112M-3/4G
OT112M-3/4H
OT113M-3/4D
OT113M-3/4F
152
152
152
177
177
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
8-8, 8-9
R295-1B
R295-1C
R295-1D
R295-2A
R295-2B
0-17
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
R295-2C
R295-2D
R295-3/4A
R295-3/4B
R295-3/4C
43 557
43 557
14 820
15 117
15 117
16-44
16-45
16-44
16-44
16-44
R295SA-3/4C
R295SA-3/4D
R295SP-100FA
R295SP-100FB
R295SP-100FC
31 445
31 445
267 552
267 552
267 552
16-47
16-47
16-54
16-54
16-54
R295-3/4D
R295H-1/2A
R295H-11/2A
R295H-11/4A
R295H-1A
15 117
33 517
66 573
55 912
41 658
16-45
16-45
16-45
16-45
16-45
R295SP-125FA
R295SP-125FB
R295SP-150FA
R295SP-150FB
R295SP-200FA
365 738
365 738
455 069
455 069
461 618
16-54
16-54
16-54
16-54
16-54
R295H-2A
R295H-3/4A
R295HP-100FA
R295HP-125FA
R295HP-150FA
77 090
37 054
314 075
418 628
523 069
16-45
16-45
16-53
16-53
16-53
R295SP-200FB
R295SP-65FA
R295SP-65FB
R295SP-65FC
R295SP-80FA
461 618
175 074
175 074
167 559
214 581
16-54
16-54
16-54
16-54
16-54
R295HP-200FA
R295HP-65FA
R295HP-80FA
R295P-100FA
R295P-100FB
1 048 320
206 891
253 288
259 964
259 964
16-53
16-53
16-53
16-52
16-52
R295SP-80FB
R295SP-80FC
R6660D1009
RF20
RMG-BD226L1018
214 581
214 581
2 517
856
2 687
16-54
16-54
3-2
1-4
19-4
R295P-100FC
R295P-125FA
R295P-125FB
R295P-150FA
R295P-150FB
259 964
350 485
350 485
439 817
431 193
16-52
16-52
16-52
16-52
16-52
RMG-BD226L1026
RMG-BD226L1034
RMG-BD226L1042
RMG-BD226L1059
RMG-BD226L1067
2 687
2 687
5 242
5 242
10 413
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
R295P-200FA
R295P-200FB
R295P-65FA
R295P-65FB
R295P-65FC
905 648
905 648
167 559
167 559
167 559
16-52
16-52
16-52
16-52
16-52
RMG-BD226L3005
RMG-BD226L3013
RMG-BD226L3021
RMG-BD226L3039
RMG-BD226L3047
18 732
27 208
27 935
51 877
76 393
19-4
19-4
19-4
19-4
19-4
R295P-80FA
R295P-80FB
R295P-80FC
R295SA-1/2A
R295SA-1/2B
206 992
206 992
206 992
28 176
27 624
16-52
16-52
16-52
16-46
16-46
RV277-1/2A
RV277-11/2A
RV277-11/4A
RV277-1A
RV277-2A
1 071
2 276
1 441
1 222
3 803
16-15, 16-23, 16-40
16-23, 16-40
16-15, 16-23, 16-26, 16-27, 16-40
16-15, 16-23, 16-26, 16-27, 16-40
16-23, 16-40
R295SA-1/2C
R295SA-1/2D
R295SA-11/2A
R295SA-11/2B
R295SA-11/2C
28 176
28 176
58 306
57 164
58 306
16-47
16-47
16-46
16-46
16-47
RV277-3/4A
RV280-1/2A
RV280-11/2A
RV280-11/4A
RV280-1A
1 109
1 478
3 523
2 930
2 203
16-15, 16-23, 16-26, 16-27, 16-40
16-40
16-40
16-40
16-40
R295SA-11/2D
R295SA-11/4A
R295SA-11/4B
R295SA-11/4C
R295SA-11/4D
58 306
49 403
49 403
49 403
49 403
16-47
16-46
16-46
16-47
16-47
RV280-2A
RV280-3/4A
RV281-1/2A
RV281-1/2B
RV281-11/2A
5 335
1 812
1 551
1 551
3 699
16-40
16-40
16-41
16-41
16-41
R295SA-1A
R295SA-1B
R295SA-1C
R295SA-1D
R295SA-2A
34 953
35 651
35 651
34 953
68 376
16-46
16-46
16-47
16-47
16-46
RV281-11/2B
RV281-11/4A
RV281-11/4B
RV281-1A
RV281-1B
3 699
3 075
3 075
2 311
2 311
16-41
16-41
16-41
16-41
16-41
R295SA-2B
R295SA-2C
R295SA-2D
R295SA-3/4A
R295SA-3/4B
68 376
68 376
68 376
31 445
31 445
16-46
16-47
16-47
16-46
16-46
RV281-2A
RV281-2B
RV281-3/4A
RV281-3/4B
RV283P-100A
5 600
5 600
1 901
1 901
31 606
0-18
www.honeywell.cz/acs
16-41
16-41
16-41
16-41
16-38, 16-43
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
SM152-1/2AB
SM152-1/2AC
SM152-11/4AA
SM152-11/4AB
SM152-11/4AC
848
848
2 261
2 261
2 261
15-6, 16-63
15-6, 16-63
15-6, 16-63
15-6, 16-63
15-6, 16-63
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-250B
43 061
52 973
101 353
157 383
157 383
16-43
16-43
16-43
16-43
16-43
RV283P-300A
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
237 544
13 379
16 366
17 803
24 582
16-43
16-43
16-43
16-38, 16-43
16-38, 16-43
SM152-1AA
SM152-1AB
SM152-1AC
SM152-3/4AA
SM152-3/4AB
1 605
1 605
1 605
974
974
15-6, 16-63
15-6, 16-63
15-6, 16-63
15-6, 16-63
15-6, 16-63
RV284-1/2A
RV284-1A
RV284-3/4A
493
721
587
16-42
16-42
16-42
SM152-3/4AC
SW2
SWS-12
974
892
3 992
15-6, 16-63
13-3, 13-4
1-4
S
T
S06K-1/4
S10010
S10010-SW2
102
5 118
6 005
15-4
13-4
13-4
T100MZ-2512
T100MZ-2515
T2001
1 766
1 766
382
4-9
4-9
4-3
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S20010
4 776
5 425
4 231
4 913
7 377
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
T2001W0
T2021
T2021W0
T3001
T300120
382
431
431
302
814
4-3
4-3
4-3
4-2
4-2
S20010-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
8 174
6 382
7 076
5 495
6 264
13-4
13-4
13-4
13-4
13-4
T300120W0
T3001W0
T4021
T4021V1
T4111
814
348
546
724
707
4-2
4-2
4-6
4-6
4-6
SCS-12
SDC12-31N
SDC3-10N
SDC3-40N
SDC7-21N
2 944
15 230
8 932
8 932
12 082
1-4
1-3
1-3
1-3
1-3
T4221
T4321
T600120
T600120W0
T6001C
821
606
911
911
354
4-6
4-6
4-4
4-4
4-4
SDC9-21N
SDW10EE
SDW30N
SG160S-1/2AA
SG160S-1/2AB
13 132
3 745
6 827
2 487
2 487
1-3
1-4
1-4
16-64
16-64
T6102
T6102AUB15
T6102RUB15
T6360A1012
T6360B1002
514
2 626
2 649
604
547
SG160S-1/2AC
SG160S-3/4AA
SG160S-3/4AB
SG160S-3/4AC
SI06T-1
2 487
3 005
3 005
3 005
2 320
16-64
16-64
16-64
16-64
16-5
T6360B1010
T7001
T700120
T7001W0
T7414C1012
624
418
918
418
573
2-2
4-7
4-7
4-7
1-4, 3-4
SM06T-1B
SM120-1/2A
SM120-1/2B
SM120-11/4A
SM120-11/4B
669
476
476
2 487
2 487
16-7, 16-9
15-5
15-5
15-5
15-5
T750120
T8360A1000
T900120
T900120W0
T9001HP
778
615
911
911
382
4-10
2-3
4-5
4-5
4-5
SM120-1A
SM120-1B
SM120-3/4A
SM120-3/4B
SM152-1/2AA
1 240
1 240
746
746
848
15-5
15-5
15-5
15-5
15-6, 16-63
T9001W0HP
TA1000A001
TA1000B001
TA1010DA01
TA1010HZ01
382
92
182
199
226
4-5
4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-7, 4-11
4-4, 4-11
4-7
4-2, 4-3, 4-5, 4-7
4-11
4-11
4-11
2-2
2-2
0-19
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Strana
Strana
4-7, 4-10
4-10
4-10
4-2, 4-3
4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-11
V1810Y0032
V1810Y0040
V2000ABB10
V2000ABB15
V2000AVS10
3 318
3 635
336
270
354
1-4
15-4
15-4, 16-48, 16-49, 16-50, 16-51,
16-55, 16-56, 16-57
7-2
V2000AVS15
V2000BBB15
V2000DBB15
V2000DSL15
V2000DSL20
384
521
242
338
382
5-4
5-5
5-4
5-2
5-2
2 560
10 133
10 133
12 059
10 133
7-2
7-3
7-3
7-3
7-4
V2000DVS10
V2000DVS15
V2000DVS20
V2000EBB15
V2000ESL15
342
379
470
216
338
5-3
5-3
5-3
5-4
5-2
TM3400.920
TM3400.922
TM3400.924
TM3400.926
TM3400.930
14 592
14 592
15 719
14 592
15 579
7-3
7-3
7-3
7-4
7-3
V2000ESL20
V2000EVS10
V2000EVS15
V2000EVS20
V2000HBB15
382
342
379
470
365
5-2
5-3
5-3
5-3
5-5
TM3400.932
TM3400.934
TM3400.936
TM3400.940
TM3400.942
15 579
16 468
15 579
15 482
15 482
7-3
7-3
7-4
7-3
7-3
V2000IBB15
V2000LBB10
V2000LBB15
V2000LVS10
V2000LVS15
365
490
480
488
488
5-5
5-5
5-5
5-4
5-4
TM3400.944
TM3400.946
TM3400.950
TM3400.952
TM3400.954
15 482
15 482
26 954
26 954
26 954
7-3
7-4
7-3
7-3
7-3
V2000RBB10
V2000RBB15
V2000RVS10
V2000RVS15
V2020DBB10
490
480
488
488
272
5-5
5-5
5-4
5-4
5-5
TM3400.956
TM3400.960
TM3400.962
TM3400.964
TM3400.966
26 954
31 998
31 998
36 180
31 998
7-4
7-3
7-3
7-3
7-4
V2020DBB15
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
V2020DVS10
298
285
312
354
342
5-5
5-2
5-2
5-2
5-3
TM3410.601
TM3410.605
TM3410.606
TM3410.608
TM3410.801
83 429
83 429
83 429
83 429
93 419
7-3
7-3
7-3
7-4
7-3
V2020DVS15
V2020DVS20
V2020EBB10
V2020EBB15
V2020EBB20
379
470
272
303
342
5-3
5-3
5-5
5-5
5-5
TM3410.805
TM3410.806
TM3410.808
TM50-1/2E
TS131-3/4A
93 419
93 419
121 050
1 600
1 590
7-3
7-3
7-4
7-2
15-7
V2020ESL10
V2020ESL15
V2020ESL20
V2020EVS10
V2020EVS15
285
312
354
342
379
5-2
5-2
5-2
5-3
5-3
TS131-3/4B
2 950
15-7
V2020EVS20
V2050DH015
V2050DH020
V2050EH015
V2050EH020
470
691
762
691
762
5-3
5-6
5-6
5-6
5-6
V2050HH015
V2081DSL15
V2081ESL15
V2081LSL15
V2081RSL15
647
828
828
882
882
5-6
6-2
6-2
6-2
6-2
TA2080A001
TA2085A001
TA2085B001
TA3000C002
TA6900A001
82
523
56
35
83
TBS-smile-1kit
TK295
TKA295
643
142 919
53 803
TM200-3/4A
2 560
TM200-3/4B
TM3400.910
TM3400.912
TM3400.914
TM3400.916
13
V
14
Objednací èísla Cena
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
0-20
1 610
1 771
2 267
www.honeywell.cz/acs
16-65
16-65
16-65
16-65
16-65
5-5
5-5
5-4
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V2082DSL15
V2082ESL15
V2082LSL15
V2082RSL15
V2400D0010
882
882
1 015
1 015
255
6-2
6-2
6-2
6-2
8-2
V4043C1263/U
V4043C1271/U
V4044F1000/U
V4044F1034/U
V4119YX015
2 001
2 970
3 381
3 376
1 634
14-2
14-2
14-2
14-2
16-71
V2400D0015
V2400D0020
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
275
350
255
275
350
8-2
8-2
8-2
8-2
8-2
V4119YX020
V4120FF015
V4120FF020
V4120FF025
V4120FF032
1 947
4 348
4 715
5 234
6 883
16-71
16-71
16-71
16-71
16-71
V2420D0010
V2420D0015
V2420D0020
V2420E0010
V2420E0015
197
206
262
197
206
8-3
8-3
8-3
8-3
8-3
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
V4120FF080
V4120FF100
7 544
12 063
13 124
20 322
81 067
16-71
16-71
16-71
16-71
16-71
V2420E0020
V2440D0015
V2440D0020
V2440E0015
V2440E0020
262
813
927
764
857
8-3
8-4
8-4
8-4
8-4
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
V4120KK032
V4120KK040
1 135
1 229
1 509
2 212
2 422
16-71
16-71
16-71
16-71
16-71
V2461DX20
V2461DY15
V2461EX20
V2461EY15
V2471DX20
544
438
494
438
429
8-6
8-6
8-6
8-6
8-6
V4120KK050
V4120XX015
V4120XX020
V4120XX025
V4120XX032
3 207
1 099
1 198
1 504
2 076
16-71
16-70
16-70
16-70
16-70
V2471DY15
V2471EX20
V2471EY15
V2474DX020
V2474DY015
442
429
442
912
959
8-6
8-6
8-6
5-7
5-7
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
V4120XX080
V4120YX015
3 450
3 216
16 083
19 161
1 101
16-70
16-70
16-70
16-70
16-70
V2474EX020
V2474EY015
V2476DX020
V2476DY015
V2476EX020
912
959
341
361
341
5-7
5-7
8-7
8-7
8-7
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
V4120YX040
V4120YX050
1 224
1 463
2 084
2 316
3 270
16-70
16-70
16-70
16-70
16-70
V2476EY015
V2481D0015
V2481E0015
V2481L0015
V2481R0015
361
961
961
1 015
1 015
8-7
6-4
6-4
6-4
6-4
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
V4120YY032
V4120YY040
1 295
1 325
1 803
2 124
2 531
16-70
16-70
16-70
16-70
16-70
V2482D0015
V2482E0015
V2482L0015
V2482R0015
V2495DX020
988
988
1 121
1 121
258
6-4
6-4
6-4
6-4
8-8
V4120YY050
V4600S0015
V4600S0018
V4600S0020
V4600S0025
3 094
1 281
1 325
1 536
2 149
16-70
16-67
16-67
16-67
16-67
V2495DY015
V2495EX020A
V2495EY015A
V2881DSL15
V2881LSL15
270
331
357
1 787
1 787
8-8
8-8
8-8
6-5
6-5
V4600S0032
V4600Y0015
V4600Y0020
V4600Y0025
V4600Y0032
3 108
1 349
1 603
2 190
3 196
16-67
16-67
16-67
16-67
16-67
V2881RSL15
V2882DSL15
V2882LSL15
V2882RSL15
V4043C1255/U
1 787
2 144
2 144
2 144
2 069
6-5
6-6
6-6
6-6
14-2
V4605S0015
V4605S0018
V4605S0020
V4605S0025
V4605S0032
616
616
861
1 351
2 272
16-68
16-68
16-68
16-68
16-68
0-21
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V4605Y0015
V4605Y0020
V4605Y0025
V4605Y0032
V4606Y0015
616
861
1 351
2 272
2 727
16-68
16-68
16-68
16-68
16-67
V5003FY10150609
V5003FY10150825
V5003FY10200412
V5003FY10200609
V5003FY10200825
2 280
2 280
2 496
2 496
2 496
9-9
9-9
9-9
9-9
9-9
V4606Y0018
V4606Y0020
V4606Y0025
V4606Y0032
V4607Y0015
2 764
2 940
3 805
5 223
1 921
16-67
16-67
16-67
16-67
16-67
V5003FY10250412
V5003FY10250609
V5003FY10250825
V5003FY10265020
V5003FY10325020
2 997
2 997
2 997
4 470
4 605
9-9
9-9
9-9
9-9
9-9
V4607Y0018
V4607Y0020
V4607Y0025
V4607Y0032
V4700S0015
1 921
2 051
2 846
4 255
1 769
16-67
16-67
16-67
16-67
16-68
V5003FY10401610
V5003FY10501610
V5003FY20150615
V5003FY20150896
V5003FY20151270
9 435
10 427
2 280
2 280
2 280
9-9
9-9
9-9
9-9
9-9
V4700S0018
V4700S0020
V4700Y0015
V4700Y0020
V4706Y0015
1 650
1 769
1 597
1 801
3 057
16-68
16-68
16-68
16-68
16-68
V5003FY20200615
V5003FY20200896
V5003FY20201270
V5003FY20250615
V5003FY20250896
2 496
2 496
2 496
2 997
2 997
9-9
9-9
9-9
9-9
9-9
V4706Y0018
V4706Y0020
V4707Y0015
V4707Y0018
V4707Y0020
3 097
3 273
2 207
2 254
2 367
16-68
16-68
16-68
16-68
16-68
V5003FY20251270
V5003TY1015
V5003TY1020
V5003TY1025
V5003TY2015
2 997
2 323
2 380
2 676
2 323
9-9
9-10
9-10
9-10
9-10
V4770X0015
V4780X0015
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
2 728
3 376
713
736
850
16-66
16-66
9-6
9-6
9-6
V5003TY2020
V5003TY2025
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
2 380
2 676
872
899
1 032
9-10
9-10
9-5
9-5
9-5
V5000Y0025
V5000Y0032
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
892
1 802
1 960
3 782
6 351
9-6
9-6
9-6
9-6
9-6
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
1 080
2 163
2 342
3 920
7 135
9-5
9-5
9-5
9-5
9-5
V5000Y0080
V5001PY1015
V5001PY1020
V5001PY1025
V5001PY1032
11 022
1 912
2 025
2 121
4 058
9-6
9-3
9-3
9-3
9-3
V5010Y0080
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
11 432
2 624
2 624
2 624
2 624
9-5
12-2
12-2
12-2
12-2
V5001PY1040
V5001PY1050
V5001PY2015
V5001PY2020
V5001PY2025
4 890
5 645
1 912
2 025
2 121
9-3
9-3
9-3
9-3
9-3
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
2 624
2 765
2 953
3 516
4 265
12-2
12-2
12-2
12-2
12-2
V5001PY2032
V5001PY2040
V5001PY2050
V5001SY2015
V5001SY2020
4 058
4 890
5 645
698
770
9-3
9-3
9-3
9-2
9-2
V5011R1091
V5012C0103
V5012C0306
V5013R1032
V5013R1040
5 531
1 523
2 170
2 673
2 673
12-2
9-4, 9-5, 9-7
9-4, 9-5, 9-7
12-12
12-12
V5001SY2025
V5001SY2032
V5001SY2040
V5001SY2050
V5003FY10150412
894
1 599
1 922
2 996
2 280
9-2
9-2
9-2
9-2
9-9
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
2 818
3 009
3 581
4 345
5 635
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
0-22
www.honeywell.cz/acs
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
V5016A1010
V5016A1028
23 101
31 844
44 821
8 206
8 206
12-14
12-14
12-14
12-6
12-6
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
V5050A1090
V5050A1108
17 533
17 533
17 533
42 014
63 366
12-10
12-10
12-10
12-16
12-16
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
8 206
8 206
8 206
8 206
8 206
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
V5050A1116
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
70 636
24 758
24 758
24 758
24 758
12-16
12-18
12-18
12-18
12-18
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
8 206
10 147
13 676
15 882
19 412
12-6
12-6
12-6
12-6
12-6
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
28 530
36 216
43 487
43 901
78 184
12-18
12-18
12-18
12-18
12-18
V5016A1135
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
V5025A1019
27 354
30 883
47 206
50 736
9 706
12-6
12-6
12-6
12-6
12-8
V5050A1215
V5328A1005
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
111 039
6 222
6 222
6 222
6 222
12-18
12-4
12-4
12-4
12-4
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
9 706
9 706
9 706
9 706
9 706
12-8
12-8
12-8
12-8
12-8
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
6 222
6 222
6 222
7 640
9 341
12-4
12-4
12-4
12-4
12-4
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
10 589
11 472
12 353
15 882
16 765
12-8
12-8
12-8
12-8
12-8
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
V5328A1138
V5328A1146
11 550
13 575
20 063
6 222
6 222
12-4
12-4
12-4
12-4
12-4
V5025A1126
V5025A1134
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
20 295
27 354
30 883
47 206
50 736
12-8
12-8
12-8
12-8
12-8
V5328A1153
V5328A1195
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
6 222
20 578
7 593
7 593
7 593
12-4
12-4
12-16
12-16
12-16
V5032Y0015
V5032Y0020
V5032Y0025
V5032Y0032
V5032Y0040
1 216
1 262
1 327
2 228
2 384
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
7 593
9 158
11 596
13 851
17 098
12-16
12-16
12-16
12-16
12-16
V5032Y0050
V5032Y0065
V5032Y0080
V5049A1425
V5049A1433
3 521
6 107
10 572
17 533
17 533
9-4
9-4
9-4
12-10
12-10
V5329A1087
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
23 687
6 916
6 916
6 916
6 916
12-16
12-14
12-14
12-14
12-14
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
17 533
17 533
18 131
19 234
22 318
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
7 547
8 283
9 341
10 907
14 081
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
V5049A1615
V5049A1623
27 842
31 108
36 906
62 078
78 230
12-10
12-10
12-10
12-10
12-10
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
992
1 154
1 171
1 217
1 375
10-3
10-3
10-3
10-3
10-3
0-23
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
V5433A1064
V5433A1072
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
1 472
2 415
1 020
1 020
1 080
10-3
10-3
10-5
10-5
10-5
V6000D0125
V6000D0150
V6000D0200
V6000D0250
V6000D0300
24 735
35 606
80 291
146 176
197 602
9-8
9-8
9-8
9-8
9-8
V5442A1055
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
1 288
3 089
3 089
3 089
3 089
10-5
11-5
11-5
11-5
11-5
V6000D0350
V6000D0400
VA2200C001
VA2200C002
VA2200D001
255 333
467 992
1 094
1 329
76
9-8
9-8
6-3, 6-6
6-3, 6-6
5-2, 5-4, 5-5, 5-6
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
3 089
3 530
3 530
4 412
5 293
11-5
11-5
11-5
11-5
11-5
VA2201D012
VA2201D014
VA2201D015
VA2201D016
VA2201D018
32
32
32
32
32
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
675
675
675
675
675
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
VA2201D020
VA2201E012
VA2201E014
VA2201E015
VA2201E016
32
60
60
60
60
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
V5832A4008
V5832A4016
675
1 103
1 103
382
684
11-2
11-2
11-2
11-2
11-2
VA2201E018
VA2201E020
VA2400B002
VA2410A015
VA2410A032
60
60
461
559
968
6-3, 6-4, 6-6
6-3, 6-4, 6-6
16-65
16-69
16-69
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
2 604
2 604
2 604
3 459
4 583
11-4
11-4
11-4
11-4
11-4
VA2410B015
VA2410B032
VA2410C015
VA2410C032
VA2410D015
559
968
559
968
495
16-69
16-69
16-69
16-69
16-69
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
1 066
1 066
1 066
1 066
1 066
11-6
11-6
11-6
11-6
11-6
VA2410D032
VA2410E015
VA2411A015
VA2411A025
VA2411A032
896
380
610
642
656
16-69
16-69
16-69
16-69
16-69
V5833A1052
V5833A1060
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
1 466
1 716
2 470
2 470
2 470
11-6
11-6
11-8
11-8
11-8
VA2412A015
VA2412B015
VA2500A001
VA2501A010
VA2501A032
312
968
555
185
279
16-66
16-66
9-4, 9-5
9-4, 9-5, 9-6
9-4, 9-5, 9-6
V5833A2100
V5833A2118
V5833A3009
V5833A3017
V5833A4007
2 996
4 107
1 466
1 716
721
11-8
11-8
11-6
11-6
11-6
VA2510C015
VA2510C020
VA2510C025
VA2510C032
VA2510C040
225
249
339
394
450
9-4, 9-5, 9-6, 16-65, 16-71
9-4, 9-5, 9-6, 16-65, 16-71
9-4, 9-5, 9-6, 16-65, 16-71
9-4, 9-5, 9-6, 16-65, 16-71
9-4, 9-5, 9-6, 16-65, 16-71
V5833A4015
V6000D0015
V6000D0020
V6000D0025
V6000D0032
989
3 996
4 377
4 921
5 790
11-6
9-8
9-8
9-8
9-8
VA2510C050
VA2600A008
VA2601A008
VA3401A008
VA3401A010
562
648
386
128
400
9-4, 9-5, 9-6, 16-65, 16-71
9-8
9-4, 9-8
16-71
16-71
V6000D0040
V6000D0050
V6000D0065
V6000D0080
V6000D0100
6 496
6 931
7 937
12 340
16 852
9-8
9-8
9-8
9-8
9-8
VA3500A001
VA3502A001
VA3600A008
VA620A1010
VA620A1012
387
1 056
834
25
25
0-24
www.honeywell.cz/acs
9-4, 9-5, 9-6
9-6
9-4, 9-8
5-8, 8-5
5-8, 8-5
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
Strana
Objednací èísla Cena
Strana
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
25
25
25
25
25
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
VE4032A1000
VE4040A1003
VE4050A1002
VE4065B3005
VE4065B3039
6 910
7 174
7 762
22 188
23 630
19-2
19-2
19-2
19-2
19-2
VA620A2018
VA620A2022
VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
25
25
80
80
80
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
VE4080B3004
VE4080B3038
VE408AA1007
VE410AA1003
VE415AA1008
24 019
30 729
1 143
2 211
2 017
19-2
19-2
19-2
19-2
19-2
VA621A1516
VA621A2018
VA622B1514
VA622B1516
VA7200A010
80
114
220
220
175
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
5-8, 8-5
8-8
VE420AA1001
VF04-1/2E
VF06-1/2A
VF06-1/2B
VF20A
2 570
924
1 456
1 456
775
19-2
15-2
15-3
15-3
1-4
VA7200A012
VA7200A014
VA7200A015
VA7200A016
VA7200A018
175
175
175
175
175
8-8
8-8
8-8
8-8
8-8
VF20L
VF20T
VM241A1002
VM242A0101
VMM20
1 288
1 073
38 387
38 387
6 717
VA720C1200
VA720C1400
VA720C1500
VA720C1600
VA721C1211
151
151
151
151
156
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
7 572
7 979
8 406
8 364
8 941
10-6
10-6
10-6
10-6
10-6
VA721C1420
VA721C1615
VA721C1620
VA721C1820
VA722C1420
156
156
156
156
179
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
VR300-250A
VR300-300A
87 314
143 308
199 301
308 441
436 564
17-7
17-7
17-7
17-7
17-7
VA722C1620
VA722C1820
VA722C2020
VA7405A015
VA7405A020
179
179
179
278
334
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
6-3, 6-5, 6-6
16-59
16-59
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
VR300-50A
VR300-65A
616 882
991 757
1 452 046
68 332
74 027
17-7
17-7
17-7
17-7
17-7
VA8200A001
VA8201FV02
VA8210A001
VA8300A001
VA8400A001
8 048
126
205
360
431
5-2, 5-4, 5-5, 5-6, 6-2, 6-6
5-4
4-2, 4-3, 4-4, 4-7, 4-10, 5-2, 5-5, 5-6
5-7, 8-2, 8-3, 8-4
16-69
VR300-80A
VRM20
VS1200SLGB01
VS1401A065
VS1401A080
81 619
8 813
197
7 515
9 102
VA8400B001
VC2611ZZ00/U
VC4613ZZ00/U
VC51-A
VC6613ZZ00/U
362
1 409
1 829
1 265
1 543
16-69
14-3
14-3
16-73
14-3
VS1401B015
VS1401B020
VS1401B025
VS1401B032
VS1401B040
798
913
1 406
1 543
1 919
16-71
16-71
16-71
16-71
16-71
VC8611ZZ00/U
VCZAJ1000/U
VCZAP1000/U
VCZMH6000/U
VCZMP6000/U
1 529
990
1 060
1 020
1 156
14-3
14-3
14-3
14-3
14-3
VS1401B050
VS1403A015
VS1403A025
VS1403A032
VS1404B015
2 259
640
666
976
826
16-71
16-69
16-69
16-69
16-69
VE300-1/2A
VE4010A1006
VE4015A1005
VE4020A1005
VE4025A1004
5 298
3 436
3 565
4 624
4 624
16-76
19-2
19-2
19-2
19-2
VS1405A015
VS1405A025
VS1405A032
VS1410A001
VS1410B001
398
458
493
1 264
2 660
16-69
16-69
16-69
16-66
16-66
1-4
1-4
9-8
9-2, 9-3
10-6
17-7
10-6
6-2, 6-6
16-71
16-71
0-25
Rejstøík výrobkù
Objednací èísla Cena
2
3
4
5
VS1410C001
VS1410D001
VS2400B050
VS2400B080
VS2400B120
562
1 826
46
98
165
VS3295A015
VS5500A008
VST06-1/2A
VST06-1/2B
VST06-11/2A
40
32
176
176
699
8-8
9-7
16-4, 16-7, 16-9, 16-15, 16-24
16-4, 16-7, 16-9, 16-15, 16-24
16-4, 16-7, 16-9, 16-24
VST06-11/2B
VST06-11/4A
VST06-11/4B
VST06-1A
699
393
393
275
VST06-1B
275
VST06-2A
VST06-2B
VST06-3/4A
1 022
1 022
216
VST06-3/4B
216
VST06I-1/2A
VST06I-11/2A
2 421
6 735
VST06I-11/4A
VST06I-1A
VST06I-2A
VST06I-3/4A
5 977
5 221
14 755
2 950
6
7
8
Strana
16-66
16-66
16-71
16-71
16-71
10
WS300NK
16-39
16-39
16-38, 16-39
Z11AS-1B
Z11S-A
8 457
7 557
Z11S-B
7 557
16-38, 16-39
16-23, 16-26, 16-27, 16-29, 16-30,
16-35
16-23, 16-26, 16-27, 16-29, 16-30,
16-35
16-4, 16-7, 16-9, 16-24
16-4, 16-7, 16-9, 16-24, 16-26, 16-27
16-4, 16-7, 16-9, 16-24, 16-26, 16-27
16-4, 16-7, 16-9, 16-15, 16-24, 16-26,
16-27
Z74S-A
Z74S-AN
ZA76C-11/4
ZPFL1
ZR06F
4 873
4 143
1 615
1 046
214
16-4, 16-7, 16-9, 16-15, 16-24, 16-26,
16-27
16-4, 16-7, 16-9, 16-24
16-4, 16-7, 16-9, 16-24
16-4, 16-7, 16-9, 16-15, 16-24, 16-26,
ZR06K
ZR08-1
ZR08-11/2
ZR100FA
ZR10K-1
214
274
324
11 345
274
15-4, 16-17
16-29
16-29
10-4
16-24, 16-27, 16-29, 16-36
16-27
15-8, 16-4, 16-7, 16-9, 16-15, 16-24,
16-26, 16-27
16-5
16-5
ZR10K-11/2
ZR10K-3/4
ZR125FA
ZR150FA
ZR15MA
324
236
23 562
24 767
2 324
16-24, 16-29, 16-36
16-24, 16-26, 16-36
10-4
10-4
10-4
ZR200FA
ZR20MA
ZR25FA
ZR25MA
ZR32FA
30 076
2 195
2 823
2 384
3 105
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4
ZR32MA
ZR40FA
ZR40MA
ZR50FA
ZR65FA
2 462
3 218
2 733
4 016
4 875
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4
ZR80FA
9 022
10-4
16-5
16-5
16-5
16-5
15-4
Y
12 677
11
12
13
14
0-26
Z
8 457
8 457
8 457
1 345
Y5112ZN_TU1
Strana
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Z11AS-1A
W
9
Objednací èísla Cena
www.honeywell.cz/acs
1-2
16-33
16-19, 16-21, 16-30
16-27
1-5
16-15, 16-17
Ekvitermní regulátory
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Alarmy a detektory plynù
Strana
1-2
1-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Ekvitermní regulátory pro kotelny
1
Ekvitermní regulátor a kaskádový øadiè kotlù AX
Øada ekvitermních regulátorù AX je vhodná pro regulaci malých a støedních kotelen èinžovních
domù, komerèních budov a výrobních prostor, s možností pružného rozšiøování systému o další
zdroje tepla a topné okruhy. Regulátor umožòuje využití mnoha speciálních funkcí a nastavení,
které zvyšují komfort, hospodárnost a spolehlivost øízení otopných soustav. Možnost dálkového
monitorování celého systému øeší bez kompromisù øízení bezobslužných kotelen. Archivace
provozních údajù umožní servisním organizacím velmi snadnou diagnostiku pøípadných poruch v
kotelnì. Regulátor AX5100HG mùže být použit pro regulaci kaskády kotlù, pøímého topného
okruhu, smìšovaného okruhu, cirkulaèního èerpadla a ohøevu teplé vody (TUV).
Hlavní rysy:
• Jednoduché ovládání pomocí 4 tlaèítek a dvouøádkového podsvíceného LCD displeje
• Jednoduchá a intuitivní struktura menu
• 6 výstupních relé (beznapì¤ové kontakty)
• 8 vstupù (analogové i digitální)
• Ukládání individuálních funkcí
• Použitelné samostatnì i jako souèást soustavy (XIB bus sbìrnice)
• LED indikátor stavu relé (otevøeno / uzavøeno)
• Dálkové øízení (modem)
• Informace o poruchách (fax spojený s PC)
2
3
4
5
6
7
8
Maximální teplota okolí
40 oC
Napájení
230 Vac; 6 VA
Popis sbìrnicového
systému
XIB Bus
Fyzické výstupy
6
Typy pøipojitelných
snímaèù
NTC 10kOhm
Certifikace výrobku
CE
Rozmìry (VxŠxH)
165 mm; 205 mm; 55 mm
Montáž
Nástìnné provedení
Hmotnost
700 g
Ekvitermní regulátor AX
Popis výrobku
Kaskádový øadiè AX5100HG (kompletní sada vèetnì èidel)
Zónový regulátor AX5112ZN (kompletní sada vèetnì èidel)
9
10
11
12
13
14
1-2
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
E.Y5100HG-T_U1
Y5112ZN_TU1
Cena
19 976
12 677
Ekvitermní regulátory pro kotelny
1
Ekvitermní regulátor SMILE pro vytápìní a výmìníkové stanice
Ekvitermní regulátor SMILE je konfigurovatelný regulátor s mikroprocesorem a velkým
podsvíceným displejem. Regulátor SMILE se konfiguruje prostøednictvím parametrù, které jsou
pøímo pøístupné v menu regulátoru.
Regulátor SMILE je vhodný pro všechny aplikace lokálního a dálkového
vytápìní, které obsahují:
• pøímý topný okruh a/nebo smìšovací topné okruhy
• libovolnými kotli (podpora komunikace OpenTherm)
• ohøevem teplé vody (TUV)
• ventilem na výmìníkové stanici
2
3
Nastavení
Nastavení regulátoru pro zvolené aplikace je možné zadáním èísla
hydraulického schématu nebo bez zadání èíselného kódu pouze
úpravou parametrù.
Režimy èinnosti
Vytápìní s èasovým programem a bez èasového programu,
útlumový režim, letní provoz, manuální režim, režim
automatického ovládání
Funkce hodin
Vytápìní s vlastním týdenním èasovým programem, ohøev teplé
vody s týdenním èasovým programem, 15 prázdninových period
Krytí
IP30
Maximální teplota okolí
50 oC
Napájení
230 Vac; 5,8 VA
Baterie
obsahuje 3VLi
Popis sbìrnicového
systému
Fyzické výstupy
4
5
6
• Honeywell sbìrnicový systém s max. 5 SMILE regulátory a 3
pokojovými jednotkami pro nastavení žádané teploty na každý
regulátor; max. délka sbìrnice 100 m; regulátor lze využívat
autonomnì.
• OpenTherm pro všechny modely, kromì SDC3-40..
7
Reléové SPST spínací výstupy s max. zatížením 2A, 250V
• Standardní reléové výstupy jsou vhodné pro ovládání èerpadel
a pohonù smìšovacích ventilù. Pohony smìšovacích ventilù
vyžadují 2 výstupy.
• Funkce volitelných výstupù je závislá na nastavení parametrù
Typy pøipojitelných
snímaèù
NTC 20 kohm
Další popis
Jeden vstup na regulátoru mùže být použit jako impulsní. Tímto
zpùsobem mùže být napø. zaznamenáván poèet provozních
hodin.
8
9
Montáž do panelu, VxŠxH = 96x144x75 mm; Jazykové verze a dokumentace: Rumunština,
Ruština, Polština, Maïarština, Èeština, Tureètina, Angliètina
Výstup kotle
Topný okruh
jednostupòový
èerpadlo
–
1x: smìšovací ventil
+ èerpadlo
1x: smìšovací ventil
+ èerpadlo; èerpadlo
1x: smìšovací ventil
+ èerpadlo; èerpadlo
2x: smìš. ventil +
èerpadlo; èerpadlo
jedno/
dvoustupòový
jedno/
dvoustupòový
jedno/
dvoustupòový
10
Teplá užitková
voda
nabíjecí
èerpadlo
–
Pøídavný
výstup
–
Fyzické
vstupy
4 (1 var.)
Objednací èísla
Cena
SDC3-10N
8 932
–
4 (1 var.)
SDC3-40N
8 932
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
nabíjecí
èerpadlo
–
SDC7-21N
12 082
2 variabilní
6 (SDC 1v
DHC 3v)
11 (3 var.)
SDC9-21N
13 132
2 variabilní
12 (3 var.)
SDC12-31N
15 230
11
12
13
14
1-3
Ekvitermní regulátory pro kotelny
Snímaèe teploty
1
2
3
Snímaè venkovní teploty, NTC20k, rozsah -40 až 60°C, IP30
AF20
716
Pøíložný / venkovní snímaè teploty NTC20k
T7414C1012
573
Pøíložný snímaè teploty, NTC20k, rozsah 0 až 110°C, IP30
VF20A
775
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 135mm, NTC20k, -25...130°C
VF20T
1 073
Jímkový snímaè teploty R 1/2" 300mm, NTC20k, -25...130°C
VF20L
1 288
Kotlový snímaè teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP62
KTF20
429
Prostorový snímaè teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30,
montáž na zeï
RF20
856
Prostorová jednotka s teplotním snímaèem, noèní, denní a auto spínaè
Prostorová jednotka pro východní Evropu
SDW10EE
3 745
4
5
Digitální prostorová jednotka, teplotní snímaè, pøístup k funkcím regulátoru
SDW30N
6 827
Pøipojovací modul SMILE pro montáž na stìnu
SWS-12
3 992
Pøipojovací modul SMILE pro montáž do panelu
SCS-12
2 944
Pøipojovací svorkovnice pro regulátor SMILE
TBS-smile-1kit
Digitální prostorová jednotka pro východní Evropu
6
7
Pøíslušenství pro montáž
8
9
10
11
12
13
14
1-4
www.honeywell.cz/acs
643
Alarmy a detektory plynù
Alarmy a detektory plynù
1
Detektor oxidu uhelnatého H450
Detektor úniku oxidu uhelnatého umožòuje zjistit pøítomnost oxidu uhelnatého ve vzduchu.
Detektor umožòuje zjistit obsah oxidu uhelnatého od hodnoty 50 ppm.
Detektor zjiš¤uje obsah oxidu uhelnatého ve vzduchu. Pøístroj se instaluje v místnostech, které
obsahují spotøebiè paliva. Pøístroj musí být ve vzdálenosti 1 - 3 m od možného zdroje CO. Detektor
obsahuje zvukovou i vizuální indikaci obsahu CO.
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Princip detekce: Elektrochemická komùrka
• Úrovnì alarmu: 50 ppm po dobu 60 až 90 minut, 100 ppm po
dobu 10 až 40 minut, 300 ppm ménì než 3 minuty
• Napájení bateriemi
• Životnost 6,5 roku
Objednací èísla
H2109B0181SECZ
2
3
Cena
1 321
4
Detektor hoølavých plynù ZPFL
5
Detektor úniku hoølavých plynù umožòuje urèit rozsah a místo hoølavých plynù: zemního plynu,
metanu, propanu, butanu, LPG a LNG. Detektor je vybaven optickou a akustickou signalizací.
Alarm je urèen k použití v samostatných bytových jednotkách. Mùže být použit v bytech, domech,
ale nesmí být instalován ve venkovních prostorách.
6
Certifikace výrobku
CE certifikát
Další popis
Provedení do ruky
• Lehký, skladný, cenovì dostupný
• Jednoduché ovìøení provozuschopnosti
Objednací èísla
ZPFL1
7
Cena
1 046
8
9
10
11
12
13
14
1-5
1-6
www.honeywell.cz/acs
Prostorové a pøíložné termostaty
Mechanické prostorové termostaty
Digitální prostorové termostaty
Programovatelné termostatické hlavice
Strana
2-12
2-15
2-23
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mechanické prostorové termostaty
Mechanické prostorové termostaty
Mechanický prostorový termostat pro vytápìní nebo chlazení s pøepínacími kontakty
T6360
Mechanický prostorový termostat.
Pro regulaci prostorové teploty v otopných a chladících systémech s plynovým ventilem, zónovým
ventilem, obìhovým èerpadlem, ventilátorem, kotlem atd.
2
3
4
5
6
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 230 Vac, vytápìní 10 A (odporová
zátìž), 3 A (induktivní zátìž); chlazení 6 A (odporová zátìž), 2 A
(induktiní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
Indikaèní LED lze zapojit pro zobrazení provozního stavu nebo
jiných funkcí.
7
Topné tìlísko
–
•
•
8
9
10
11
12
13
14
2-2
www.honeywell.cz/acs
Funkce indikátoru
závislé na pøipojení
–
závislé na pøipojení
Objednací èísla
T6360A1012
T6360B1002
T6360B1010
Cena
604
547
624
Mechanické prostorové termostaty
Mechanický prostorový termostat pro vytápìní a spínacími kontakty T8360
Mechanický prostorový termostat s pozlacenými spínacími kontakty a vestavìným 18 ohmovým
odporem.
Pro nízkonapì¤ovou regulaci v otopných systémech se zónovým ventilem, obìhovým èerpadlem,
kotlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24Vac, 88..127 mA pøi zapojené odporové
zátìži
Maximální tlouš¤ka vodièù
4 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
10 ... 30 oC
Pevná hystereze
1 oC
Teplotní snímaè
olejová náplò
Umístìní èidla
vestavìné
Topné tìlísko
ano
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
2
3
4
5
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
83 mm; 83 mm; 40 mm
Další popis
10..500 mA v pøípadì nepøipojené odporové zátìže v sérii na
svorku 1.
6
Objednací èísla
T8360A1000
7
Cena
615
8
9
10
11
12
13
14
2-3
Mechanické prostorové termostaty
Pøíložný termostat s pøepínacími kontakty L641
Termostat L641 je urèen pro povrchovou montáž na zásobnících TUV nebo na potrubí.
Termostat L641B je možné instalovat pøímo na potrubí pro sledování maximální teploty, minimální
teploty nebo jako protimrazová ochrana otopného systému. Možné použití pro automatické pøepínání
vytápìní/chlazení v kombinaci s mechanickými termostaty.
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 230Vac, 4 A (odporová zátìž), 2 A
(induktivní zátìž)
Pøipojení vodièù
Svorky (x3)
Maximální tlouš¤ka vodièù
1,5 mm2
Pevná hystereze
10 oC
Teplota média
0 ... 95 oC
Okolní teplota
0 ... 70 oC
Teplotní snímaè
bimetal
Rozmìry (VxŠxH)
79 mm; 44 mm; 54 mm
Další popis
Termostaty jsou dodávány vèetnì montážního lanka (L641A) nebo
montážních spon na potrubí (L641B).
• Nastavení teploty šroubovákem s možností použití
dodávaného nastavovacího knoflíku (L641A).
• Krytka stupnice (L641B).
6
Vhodné pro Rozsah teplotního
nastavení
oC
Pøíložný termostat
40 ... 80
Pøíložný termostat
2 ... 40
pro nízké teploty
Pøíložný termostat
50 ... 95
pro vyšší teploty
7
8
9
10
11
12
13
14
2-4
www.honeywell.cz/acs
Montáž
zaøízení
Kryt proti nedovolené
manipulaci
Objednací èísla
Cena
na nádrž
pøipáskování
k trubce
pøipáskování
k trubce
–
podporován
L641A1039
L641B1004
380
470
podporován
L641B1012
470
Digitální prostorové termostaty
Digitální prostorové termostaty
Digitální prostorový termostat DT90
Digitální prostorový termostat vybavený velkým LCD displejem umožòuje jednoduché a pøehledné
ovládání.
Pro regulaci prostorové teploty ve vytápìcích systémech s kotlem, zónovým ventilem, obìhovým
èerpadlem atd.
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 8 A (odporová zátìž), 2 A
(induktivní zátìž)
Pevná hystereze
0,6 K
Zdroj napájení
bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie
Životnost baterií
minimálnì 1 rok
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Teplotní snímaè
NTC10k
3
4
5
Umístìní èidla
vestavìné
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Jazyk specifikace
vícejazyèný
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
88 mm; 83 mm; 32 mm
Další popis
Další vlastnosti:
• atraktivní moderní design, který neruší v žádném interiéru
• jednoduchá obsluha
• nastavování požadované teploty eliminuje nechtìné zadání
teploty a její nechtìnou zmìnu
• v pøípadì vypnutí termostatu se aktivuje funkce protimrazové
ochrany
Provedení
Digitální termostat
Digitální termostat s ECO módem
2
6
Objednací èísla
DT90A1008
DT90E1012
7
8
Cena
995
1 190
9
10
11
12
13
14
2-5
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový prostorový termostat DT92
Termostat DT92 se skládá z termostatu a reléové jednotky, které mezi sebou obousmìrnì bezdrátovì
komunikují. Tento termostat není programovatelný, obsahuje velký LCD displej a je možno ho ovládat
pomocí tøí tlaèítek.
Pro ovládání kotlù, zónových ventilù, èerpadel, termoelektrických pohonù
a FCU jednotek.
• termostat obsahuje samouèící se TPI Fuzzy logiku
• nastavitelné pásmo proporcionality
• nastavitelný èas sepnutí/vypnutí
• protimrazová ochrana
• teplotní omezení
• instalaèní mód
• kontrola síly signálu
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
jednotka relé s SPDT-kontaktem 24..230 Vac, zátìž 5 A odporová,
3 A induktivní; bezpotenciálový kontakt
Zdroj napájení
6
7
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Výstupní signál
zap/vyp
Funkce ruèního ovládání
-vyp/standby, -nastavení, -ECO
Zobrazované funkce
termostat:
• prostorový termostat, nastavení, mód vyp/standby, stav relé,
RF komunikace, mód ECO a èasovaè
• protimrazová ochrana, vnitøní chyba, indikace baterií, indikace
ztráty komunikace
Indikace LED
jednotka relé:
• zelená LED pro zobrazení stavu relé zap/vyp, test pøenosu
• èervená LED pro indikaci stavu pøi párování s jednotkou relé,
ztráta komunikace
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
8
9
10
• jednotka relé: 230 V, 1 VA
• napájení termostatu: baterie 2 x 1,5 V AA alkalické
Termostat s reléovou jednotkou
Provedení
standard
s tlaèítkem ECO
11
12
13
14
2-6
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
DT92A1004
DT92E1000
Cena
2 990
3 109
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM507
Termostat CM507 je urèen k èasovì a teplotnì øízené regulaci otopných systémù domù a bytù. Lze jej
využít ve spojení s plynovými, olejovými a kombinovanými kotli. Termostat CM507 má velký LCD
displej a jednoduché rozmístìní ovládacích prvkù umožòující snadnou instalaci a obsluhu. Zaøízení je
vhodné pro uživatele, kteøí touží po pøesné a spolehlivé regulaci teploty s možností programování a
jednoduchého ovládání.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných systémech.
Zdroj napájení
Bateriové napájìní, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Spínací SPST kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový formát
displeje
24 h
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
3
4
5
Øídící funkce
Dovolená
2
6
7
8
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro nastavení
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT507A1007/U
Cena
1 249
9
10
11
12
13
14
2-7
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM707
Termostat CM707 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené
jednoduché filozofii použité u CM27. Velký LCD displej, rozmístìní tlaèítek a novì instalované ‘OK’
tlaèítko usnadòují instalaci a následnou obsluhu.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles v otopných
systémech.
2
3
4
5
6
7
8
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA Alkalické baterie - souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..5 A (odporová
zátìž), 0,5..2 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
pouze vytápìní
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
88,5 mm; 133 mm; 26 mm
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Servisní režim pro detailní nastavení
Sedmidenní program
9
Objednací èísla
CMT707A1011
10
11
12
13
14
2-8
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 849
Digitální prostorové termostaty
Sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM907
CM907 je moderní programovatelný prostorový termostat založený na osvìdèené jednoduché filozofii
použité u CM67. Extrémnì velký dynamický LCD displej s podsvícením, rozmístìní tlaèítek a novì
instalované tlaèítko ‘OK’ usnadòují instalaci a následnou obsluhu.
Termostat se používá k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových
èerpadel, termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
Zdroj napájení
Bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA, alkalické baterie jsou souèástí
dodávky
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A (odporová
zátìž), 0,5..3 A (induktivní zátìž)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
4
5 ... 35
Pøesnost øízení teploty
0,5 oC
Øídící funkce
Proporcionálnì integraèní (PI)
Teplotní nastavení pro den
6 nezávislých teplotních nastavení
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Rozmìry (VxŠxH)
89 mm; 133 mm; 26 mm
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím
panelu
Anglicky
5
6
7
8
9
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Popis výrobku
Programovatelný prostorový termostat CM907
Další popis
3
oC
Rozsah teplotního
nastavení
Dovolená
2
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Èasový program je uložen v EEPROM
• Vstup pro pøipojení oddìleného teplotního èidla nebo èidla
venkovní teploty
• Vstup pro pøipojení telefonního terminálu
• Servisní režim pro detailní nastavení
10
11
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT907A1074
Cena
2 190
12
Pøíslušenství
Oddìlené teplotní èidlo pro CM907
F42010972 001
985
Èidlo venkovní teploty pro CM907
F42010971 001
493
Svorkovnice pro pøipojení telefonního terminálu k CM907
F42010977 001
83
13
14
2-9
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM727RF
Regulátor CM727 je urèen pro automatické øízení otopných nebo chladících soustav v rodinných
domech, bytech a podobnì, dle nastaveného èasového a teplotního programu. Sada bezdrátového
regulátoru teploty CM727 obsahuje pokojovou jednotku CMT727A a reléovou jednotku R6660D
(HC60NG). K pokojové jednotce není nutné instalovat žádná kabelová vedení. Je zapotøebí pouze
vedení mezi reléovou jednotkou a regulovaným zaøízením (napø. kotlem) a instalovat pokojovou
jednotku na vhodném místì, kde spolehlivì funguje RF komunikace. Regulátor CM727 používá
spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868MHz.
Používá se k ovládání kombinovaných plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles (<10A).
2
3
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CMT727: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
4
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A
induktivnì
5
Certifikace výrobku
CE
6
7
8
9
10
11
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy Logic Algoritmus
Teplotní nastavení pro den
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ne
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk na ovládacím
panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Další popis
Možnost nastavení až 4 nezávislých teplotních zmìn bìhem
jednoho dne
• Každá pokojová jednotka mùže být navázána na nìkolik
reléových jednotek (napø. pro regulaci nìkolik a topných
panelù)
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
12
13
Sedmidenní program
14
Objednací èísla
CMT727D1016
Cena
2 850
BDR91A1000
2 190
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního vypnutí
2-10
www.honeywell.cz/acs
Digitální prostorové termostaty
Bezdrátový sedmidenní programovatelný prostorový termostat CM927RF
Regulátor CM927RF je moderní bezdrátový programovatelný prostorový termostat založený na
osvìdèené jednoduché filozofii použité u CM67NG. Extrémnì velký dynamický LCD displej s
podsvícením, rozmístìní tlaèítek a novì instalované tlaèítko ‘OK’ usnadòují instalaci a následnou
obsluhu.
Používá se k ovládání kombinovaných, plynových nebo olejových kotlù, obìhových èerpadel,
termoelektrických pohonù, zónových ventilù, pøímotopných elektrických tìles nebo pro
vzduchotechnické jednotky.
Zdroj napájení
Pokojová jednotka CMT927B: bateriové napájení, 2 x 1,5 V AA
Alkalické baterie jsou souèástí dodávky; Reléová jednotka: sí¤ové
napájení 230 V, 50 Hz
Životnost baterií
Minimálnì 2 roky, v menších aplikacích 3 roky
Charakteristika a
zatížitelnost kontaktù
spínaèe
Pøepínací SPDT kontakty, 24..230 Vac, 10 A odporovì, 3 A
induktivnì
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30 (pokojová i reléová jednotka)
Frekvence rádiové
komunikace
868 ... 868,6 MHz
Odolnost proti blokování
Tøída pøijímaèe 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
0 ... 35 oC
Øídící funkce
Fuzzy logika
Teplotní nastavení pro den
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Vytápìní / chlazení
vytápìní nebo chlazení
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Dovolená
ano
Optimalizace
ano
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Tlaèítko Party
ano
Funkce denní pøestávky
ano
Jazyk specifikace
CZ, SK, PL
Display
Èesky/Slovensky/Polsky
Další popis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• Podsvícený LCD displej
• Automatická zmìna mezi letním a zimním èasem
• Použitý èasový program je uložen v EEPROM
• Pøednastavená bezdrátová RF komunikace mezi pokojovou
jednotkou a reléovou jednotkou
• Servisní režim pro detailní nastavení
11
Sedmidenní program
Objednací èísla
CMT927A1072
Cena
3 980
BDR91A1000
2 190
12
Reléová jednotka BDR91
Reléová jednotka s možností manuálního sepnutí
13
14
2-11
Digitální prostorové termostaty
Digitální programovatelný OpenTherm regulátor CR04
Pokojové jednotky série CR04 pøedstavují novou generaci digitálních pokojových jednotek s
programovatelným pokojovým regulátorem teploty využívající komunikaèní protokol OpenTherm. Tyto
jednotky mohou být použity jako hlavní souèást systému a nebo jako pøíslušenství k systémùm,
vybavených odpovídajícím rozhraním pro komunikaci s tímto typem jednotek.
Používá se k ovládání kotlù využívající komunikaèní protokol OpenTherm.
2
3
Zdroj napájení
Regulátor je napájen z kotle.
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Øídící funkce
4
5
6
Rozlišení nastavení èasu
Èas - 1 minuta, èasový program - kroky po 10 minutách
Funkce ruèního ovládání
Manuální teplotní nastavení (MAN) a funkce protimrazové ochrany
(OFF)
Standardní èasový formát
displeje
24 h
Dovolená
ano
Teplotní nastavení pro den
4
Jazyk na ovládacím
panelu
Anglicky
Jazyk specifikace
CZ, PL, SK, HU, RO, RU
Další popis
7-denní vytápìcí program, 7-denní program pro ohøev TUV
• zobrazení provozních stavù kotle
• 3 nastavitelné teplotní úrovnì, diagnostika poruch
• 5 základních topných programù pøednastavených z výroby
• možnost okamžité zmìny teploty
• automatický a ruèní provoz a režim vypnutí s protimrazovou
ochranou
• dálková kontrola a programování parametrù kotle, napájení
regulátoru z kotle
• dvouvodièové propojení s kotlem bez polarity
• ekvitermní funkce, optimalizace startu kotle
7
8
Sedmidenní program
9
Objednací èísla
CR11006
10
11
12
13
14
2-12
www.honeywell.cz/acs
Cena
3 452
Programovatelné termostatické hlavice
Programovatelné termostatické hlavice
Programovatelná termostatická hlavice - Roomtronic HR40
Programovatelná termostatická hlavice HR40 je urèena k automatické regulaci teploty místnosti.
Teplotu místnosti øídí otevíráním nebo pøivíráním termostatického ventilu. HR40 pracuje ve dvou
teplotních úrovních (komfortní a úsporné). Èasový a teplotní program umožòuje snížit náklady na
vytápìní až o 30 % tím, že hlavice bude regulovat na komfortní teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé doma
a sníží na úspornou teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé mimo domov.
Programovatelnou termostatickou hlavici je možno nasadit na všechny bìžnì používané radiátorové
ventily napø.: Honeywell, Heimeier typ RA, Junkers, Landis Staefa, Herz.
Øídící funkce
Individuální èasový program umožòuje nastavení vlastního
programu pro vytápìní a nastavení pro každý den v týdnu,
sledování všech nastavených funkcí a protimrazovou ochranu;
tímto lze snížit náklady na minimum.
Funkce hodin
Programovatelná termostatická hlavice HR40 pracuje mezi
dvìma nastavitelnými teplotami - komfortní teplotou a úspornou
teplotou v závislosti na nastaveném èasovém programu.
Certifikace výrobku
CE
Rozsah teplotního
nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
Teplota protimrazové
ochrany
6 oC
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
2
3
4
5
6
7
Termostatická hlavice
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice
Objednací èísla
HR40
Cena
1 650
8
Objednací èísla
HR40F
Cena
3 560
9
Nástìnné moduly
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice s oddìlenou ovládací èástí a teplotním
èidlem, 7-denní program, propojovací kabel 5 m
10
11
12
13
14
2-13
2-14
www.honeywell.cz/acs
Zónové regulaèní systémy
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Strana
3-12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový zónový systém EvoHome
Centrální øídící jednotka evotouch je navržena pro centrální zónovou regulaci domù, bytù, penzionù,
kanceláøí apod. Jednotka evotouch bezdrátovì komunikuje ve frekvenèním pásmu 868MHz. Tím je
zajištìna komunikace se všemi prvky pro regulaci vytápìní (napø. HR80 a HCE80) a dále se všemi
ostatními komponenty systému evohome. Øídící jednotka evotouch ovládá i èeský jazyk. Díky
modernímu designu a modulové architektuøe mùže být evotouch konfigurovatelný a aktualizovatelný
pro individuální požadavky zákazníka. V jednotce je možné nastavení nezávislých èasových programù
pro vytápìní až 8 zón (místností). Veškerá nastavení jsou možná prostøednictvím bezdotykového
displeje. Centrální jednotka umožòuje i vytvoøení speciálních nestandardních èasových programù. Je
možná instalace na stùl i na zeï.
Možnost využití jednotky pro vytápìní otopnými tìlesy, pro podlahové vytápìní, pøímotopná tìlesa,
ovládání smìšovacího ventilu, kotle a tepelného èerpadla.
• Regulace teploty každé místnosti (až 8 místností) podle individuálního èasového programu
• Lokalizace do èeského jazyka, intuitivní ovládání a pøehledná struktura uživatelských menu
• Velký dotykový displej, snadno èitelný - nastavitelný kontrast a úroveò podsvícení
• Moderní design, vymìnitelné rámeèky (lesklý bílý, broušená ocel nebo leštìná èerná barva)
• Snadné párování prvkù - rychlá instalace pøi minimálních nákladech
• Osvìdèená bezdrátová komunikace (žádné zásahy do interiéru, ideální pro stávající domy)
• USB port pro aktualizaci firmware
• Optimální regulace vytápìní, úspora nákladù
• Øídící jednotka EvoTouch je napájená 230 VAC, v dodávce jsou 2 záložní dobíjecí baterie AA 1,2V NiMH
2
3
4
5
Více informací
http://www.evohome.info
6
Provedení pro ÈR
7
Popis výrobku
sada evohome (øídící jednotka, bílý rámeèek, sada pro umístìní na stùl
+ 4x hlavice HR80)
sada evohome (øídící jednotka, bílý rámeèek, sada pro umístìní na stùl
+ spínací jednotka BDR91)
øídící jednotka evotouch - bílý rámeèek
Objednací èísla
ATP924G1018
Cena
12 380
ATP921G1052
7 280
ATC928G1026
5 990
evotouch - pøíslušenství
8
9
Stojánek na stùl vèetnì napájecího adaptéru
ATF100
1 770
Sada pro montáž na zeï vèetnì napájecího adaptéru
ATF300
1 100
Sada 3 plastových rámeèkù (lesklý bílý, broušená ocel, leštìná èerná)
ATF400
590
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, analogové ovládání
kotle(nutná anténa HRA80)
HCE80
6 900
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, reléové ovládání
kotle(nutná anténa HRA80)
HCE80R
7 400
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, analogové ovládání
kotle(integrovaná anténa)
HCC80
8 200
Regulátor podlahového vytápìní pro 5 zón, reléové ovládání
kotle(integrovaná anténa)
HCC80R
8 700
Anténa pro HCE80/HCE80R
HRA80
1 490
Rozšiøující modul pro HCC/HCE - pøidání dalších 3 zón
HCS80
2 400
Pokojový snímaè teploty
HCF82
1 960
Pokojový snímaè teploty s ovládacím koleèkem
HCW82
2 580
Pokojový snímaè teploty s ovládacími tlaèítky a displejem
DTS92A1011
1 366
Regulátor smìšovacího ventilu
HM80
5 760
Hlavice pro otopná tìlesa (bezdrátová)
HR80
1 490
Reléová spínací jednotka 5A
BDR91A1000
2 190
Reléová spínací jednotka 10A
R6660D1009
2 517
Snímaè venkovní teploty
HB85
4 600
evohome - prvky systému
10
11
12
13
14
Termopohony
3-2
Termopohon 230VAC, bez napìtí otevírá
MT4-230-NO
698
Termopohon 230VAC, bez napìtí zavírá
MT4-230-NC
698
www.honeywell.cz/acs
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Zónový regulátor pro systémy Hometronic a evohome HCE80, HCC80, HCE80R,
HCC80R
Zónové regulátory jsou použitelné pro individuální zónovou regulaci prostorové teploty. Komunikace s
ostatními bezdrátovými komponenty ve frekvenèním pásmu 868 MHz. Aplikacemi jsou podlahové
vytápìní/chlazení a regulace otopných tìles. Každá zóna mùže být regulovatelná bezdrátovým
prostorovým èidlem s korekcí nebo bez korekce. Díky použitým komponentùm systému HCW82/
HCF82 je namìøená pokojová teplota pøenášena do zónového regulátoru. Základní konfigurace
každého regulátoru HCE80/HCC80/HCE80R a HCC80R je pro 5 zón, použitím rozšiøujícího modulu
HCS80 je možné rozšíøení na 8 zón.
• Dvoutlaèítkové ovládání
• Pøepínaè pro pohony bez napìtí otevøené/uzavøené
• Kontrolní LED stavu jednotlivých zón
• Kontrolní LED stavu otevøení ventilu
• Stálá kontrola bezdrátové RF komunikace
• Možné sbìrnicové propojení až 3 zónových regulátorù, pro tento systém staèí pouze jedna
integrovaná nebo externí anténa
Nastavení
2
3
4
Algoritmus regulace založený na fuzzy logice
Fyzické vstupy
• Pøipojení externí antény HRA80
• Vstup pro pøepínaè vytápìní/chlazení
5
Fyzické výstupy
• 15 konektorù pro pøipojení pohonù MT4-230 (jinak do max.
proudové zátìže)
• Výstup pro èerpadlové relé
• Analogová zpìtná vazba na zdroj tepla u zónových regulátorù
HCE80, HCC80, pøipojení do MCR, Panther, Tiger, Smile, Excel
• Reléová zpìtná vazba u zónových regulátorù HCE80R,
HCC80R(beznapì¤ový kontakt max. 42 V)
6
7
Montáž
Na DIN lištu nebo na zeï
Svorkovnice
Konektory s klipem
Napájení
230 Vac, 50Hz, 1750 VA s možností pøipojení èerpadla (max. 6 A)
Více informací
http://ufh.ecc.emea.honeywell.com
8
Analogová zpìtná vazba
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, analogový výstup
Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, analogový výstup
Objednací èísla
HCE80
Cena
6 900
HCC80
8 200
Objednací èísla
HCE80R
Cena
7 400
HCC80R
8 700
Objednací èísla
HCS80
HCF82
HCW82
HRA80
Cena
2 400
1 960
2 580
1 490
HR80
1 490
9
Reléová zpìtná vazba
Popis výrobku
Zónový regulátor pro 5 zón, bez antény, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup
Zónový regulátor pro 5 zón, integrovaná anténa, bezdrátová komunikace s CM67z,
HCM200D, evotouch, HCW82 a HCF82, reléový výstup
10
11
Pøíslušenství
Popis výrobku
Rozšiøující modul - zvýší u HCC80 a HCE80 poèet zón na 8
Prostorové èidlo, bezdrátová komunikace
Prostorové èidlo s korekcí +-12K , bezdrátová komunikace
Externí anténa - pro zónový regulátor HCE80
13
Další komponenty systému
Bezdrátová hlavice HR80
12
Pohony
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu otevøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NO
698
Termoelektrický pohon SmartT, 230V/50Hz, bez proudu uzavøen,
zdvih 4 mm, otevírání/zavírání 2,5 min.
MT4-230-NC
698
3-3
14
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Regulátor pro ovládání smìšovacích ventilù HM80
Bezdrátový regulátor urèený pro ovládání smìšovacích ventilù instalovaných v systémech pro chlazení
nebo vytápìní. Regulátor pøijímá øídicí signály požadavku vytápìní bezdrátovì (RF 868,3 MHz) ze
systémù CM67RFMV, CM67z, Hometronic nebo evotouch.
Jednotka CM67RFMV poskytuje také nastavení minimální teploty média, dobu chodu pohonu, dobu
bìhu èerpadla a mód pro vytápìní nebo chlazení.
2
Výstupní signál
3
Øídící funkce
4
5
6
• 2x 230 V (3 A) ne kontaktech relé pro otevøení nebo uzavøení
smìšovacího ventilu (ne bezpotenciálový kontakt!)
• 230 V (3 A) na kontaktech relé pro sepnutí nebo vypnutí
èerpadla (ne bezpotenciálový kontakt!)
øízení prostorové teploty; øízení teploty vody (volitelné)
Funkce ruèního ovládání
tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pohonu
Indikace LED
funkce smìšování zap./vyp.: èervená/zelená; sepnutí èerpadla:
zelená; a nìkolik chybných hlášení: èervená
Napájení
230 V;50Hz; max. 1380 VA
Vzdálenost pro radiovou
komunikaci
30 m
Odolnost proti blokování
Pøijímaè tøídy 2 (ETSI EN300220-1 verze 1.3.1)
Krytí
IP54
Montáž
na DIN lištu nebo na zeï
Rozmìry (VxŠxH)
161,5 mm; 121 mm; 46 mm
Popis výrobku
Regulátor pro smìšovací ventily
Regulátor
7
Objednací èísla
HM80
Cena
5 760
Dodateèné výrobky pro HM80
8
Teplotní snímaè (volitelný)
9
10
11
12
13
14
3-4
www.honeywell.cz/acs
T7414C1012
573
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátová hlavice HR80
Termostatická hlavice HR80 mùže být bezdrátovì ovládaná pomocí øídící jednotky HCM200D,
evotouch nebo regulátoru CM67z. Prostorová teplota mùže být nastavena pomocí øídící jednotky
HCM200D, evotouch a na regulátoru. Na bezdrátové hlavici HR80 je zobrazena teplota a funkce
popisující stav hlavice. Jelikož je bezdrátová (868 MHz) komunikace oboustranná, ohøívaè mùže být
øízen v závislosti na požadavku vytápìní.
Bezdrátovou hlavici HR80 je možno nasadit ma bìžnì používané otopné systémy typu Honeywell,
Braukmann, MNG, Heimeier, Danfoss RA atd...
Øídící funkce
Øízení prostorové teploty, úspora energie, monitorovací funkce a
protimrazová ochrana
Funkce hodin
Pomocí øídící jednotky HCM200D: èasový program je volnì
programovatelný s denním/týdenním programem
Rozsah teplotního
nastavení
8 ... 28 oC
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
Teplota protimrazové
ochrany
6 oC
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
2
3
4
5
6
Objednací èísla
HR80
Cena
1 490
7
Pøíslušenství
Ochranný kryt pro HR80
HVS80
Napájecí zdroj pro HR80
HN40
575
2 242
8
Adaptéry pro HR80
Vaillant
HCA1VEL
160
Oventrop
HU01
541
Herz HR
HU02
510
Danfoss RAV/RAVL/RA
EVA1-DANFOSS
251
9
10
11
12
13
14
3-5
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Bezdrátový prostorový snímaè HCF82
Prostorový snímaè HCF82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena do
nadøazeného øídicího systému (Hometronic nebo evotouch).
Pro snímání prostorové teploty
• Montáž na zeï
2
3
4
5
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
Prostorový snímaè
6
Objednací èísla
HCF82
7
Cena
1 960
Bezdrátový prostorový snímaè s korekcí HCW82
Prostorový snímaè HCW82 je urèen pro mìøení prostorové teploty, která je bezdrátovì pøenášena do
nadøazeného øídicího systému (Hometronic nebo evotouch). Prostorový snímaè obsahuje koleèko pro
nastavení korekce požadované teploty.
Pro snímání prostorové teploty a nastavení korekce
• Montáž na zeï
8
9
10
11
Certifikace výrobku
CE
Krytí
IP30
Zdroj napájení
Alkalické baterie 2x AAA
Životnost baterií
minimálnì 2 roky
Maximální tlouš¤ka vodièù
2,5 mm2
Rozsah teplotního
nastavení
5 ... 35 oC
Indikace LED
Požadavek vytápìní
Ochrana proti úrazu
elektrický proudem
dvojitá izolace
Rozmìry (VxŠxH)
92 mm; 90 mm; 27/30,5 mm
Provedení
standard
Prostorový snímaè
12
Objednací èísla
HCW82
13
14
3-6
www.honeywell.cz/acs
Cena
2 580
Bezdrátový zónový regulaèní systém evohome
Reléová jednotka bezdrátovì ovládaná BDR91
Reléová jednotka BDR91 je urèená pro spínání zdrojù tepla. V pøípadì, že
systém evotouch vyšle požadavek na sepnutí zdroje tepla, je signál
bezdrátovì pøenesen do reléové jednotky, která zdroj tepla sepne.
• Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
Informace
2
Napájení 230 Vac, 50 Hz
• Pøepínací kontakt, 24...230 Vac, 5 A odporovì, 3 A induktivnì
Jazyk specifikace
Èesky
Zahrnuje
1x BDR91
Další popis
Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné
budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
3
Objednací èísla
BDR91A1000
Cena
2 190
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3-7
3-8
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice a pohony
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
Omezovaèe teploty vratné vody
Termoelektrické pohony, servopohony
Strana
4-2
4-7
4-8
4-11
4-12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické hlavice
Termostatické hlavice
Thera-4 (T3000 ) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-4 Classic jsou teplotnì øízené proporcionální regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice v kombinaci s termostatickým ventilem (TRV) regulují
pokojovou teplotu prostøednictvím regulace vtoku vytápìcí vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Pokud jsou hlavice použity s urèitými typy tìl Honeywell TRV, odpovídají evropským standardùm
EN215.
• Termostatické hlavice Thera-4 Classic jsou vhodné pro všechna tìla TRV a vstupy otopných tìles s
pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-4 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-4 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
Hlavice odpovídají evropským standardùm EN215
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5
8
Umístìní èidla
vestavìné
vestavìné
9
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
–
6 ... 28
–
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T3001
T3001W0
Cena
302
348
Thera-4 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Umístìní èidla
10
oddìlené
oddìlené
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
2
6 ... 28
2
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
Cena
T300120
T300120W0
814
814
Kolíèky k blokování rozsahu (bílé 20 kusù)
TA3000C002
35
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
83
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 pair, 20 pieces
TA1000A001
92
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
226
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
11
Pøíslušenství
12
13
14
4-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
Thera-4 Design (T2000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-4 Design se instalují na tìla ventilù (TRV). Termostatická hlavice v
kombinaci s TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného
zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných zaøízení.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a vstupy otopného tìlesa s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-4 Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-4 Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus,
Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
S pøipojovacím závitem M30 × 1,5 odpovídají normì ÈSN EN215
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Umístìní èidla
vestavìné
Teplotní snímaè
kapalinové
Stupnice
1 až 5
2
3
4
5
6
7
Thera-4 Design s pøipojením M30 x 1,5
Barva
bílá
bílá
bílá / chrom
bílá / chrom
Rozsah teplotního nastavení
oC
6 ... 28
1 ... 28
6 ... 28
1 ... 28
Nulová poloha
–
•
–
•
Objednací èísla
T2001
T2001W0
T2021
T2021W0
Cena
382
382
431
431
8
9
Pøíslušenství
Kolíèky k blokování (20 kusù, bílý, RAL9016)
TA3000C002
35
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
83
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
92
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
226
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
10
11
12
13
14
4-3
Termostatické hlavice
Thera-3 (T6000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Thera-3 se instalují na tìlesa ventilù (TRV). Termostatická hlavice v kombinaci s
TRV regulují pokojovou teplotu prostøednictvím regulace toku otopné vody do otopného zaøízení.
• TRV jsou instalovány do vodních otopných soustav na vstupní nebo (ménì èasto) na výstupní
pøipojení u otopných tìles nebo jiných otopných systémù.
• Hlavice odpovídají evropským standardùm ÈSN EN215.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
TRV a radiátorové vstupy s pøipojovacím závitem M30 × 1,5 a 11,5 mm ovládacím trnem.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìlesa TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
• Termostatické hlavice s pøipojením Herz (Hz) jsou vhodná pro tìla TRV s pøipojením M28 × 1,5 a 9,5
mm ovládacím trnem.
Pro otopné systémy
• Thera-3 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-3 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
S pøipojovacím závitem M30 × 1,5 odpovídají normì ÈSN EN215.
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5
8
Umístìní
èidla
vestavìné
9
Délka
kapiláry
mm
–
Rozsah teplotního
nastavení
oC
6 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
Objednací èísla
–
žádný
T6001C
Cena
354
Thera-3 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Umístìní
èidla
10
oddìlené
oddìlené
Délka
kapiláry
mm
2000
2000
Rozsah teplotního
nastavení
o
C
6 ... 28
1 ... 28
Nulová
poloha
Krytka
–
•
MNG
MNG
Objednací èísla
T600120
T600120W0
Cena
911
911
11
Pøíslušenství
12
13
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý(RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
92
Dekoraèní kroužek pro zakrytí matice (bílý)
TA1000B001
182
Ochranný kryt proti krádeži, bílý (RAL9016)
TA6900A001
83
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
14
4-4
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice
Thera-2 (T9000) Termostatická hlavice
Termostatické hlavice Honeywell Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (TRV).
V kombinaci s tìlesy TRV regulují prostorovou teplotu pomocí nastavení prùtoku otopné vody do
otopných systémù.
• TRV se montují do otopných vodních soustav na vstup nebo (ménì èasto) na výstup u otopných tìles
nebo jiných otopných systémù.
• Regulátory tohoto typu odpovídají evropské normì ÈSN EN215, pokud jsou použity s urèitými druhy
tìl TRV.
• Termostatické hlavice tohoto typu s pøípojným šroubením M30 × 1,5 jsou vhodné pro všechna tìla
Honeywell TRV a vstupy otopných tìles, všechny ventily Honeywell øady M a také pro všechna
ostatní tìla TRV a vstupy otopných tìles s pøípojným šroubením M30 × 1,5 a stoupáním 11,5 mm.
• Hlavice v provedení s pøipojením na Danfoss jsou vhodné na tìla TRV a na ventilové vložky s
pøipojením kompatibilním s Danfoss (RA).
Pro otopné systémy
• Thera-2 je vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-2 je vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
Odpovídá evropské normì ÈSN EN215
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
Krytka
MNG
Další popis
2
3
4
5
6
7
8
• Vybaveno èidlem s kapalinovou nebo voskovou náplní
• Zasunutím dvou kovových kolíkù do otvorù v otoèné èásti
hlavice mùže být blokován, omezen nebo zúžen regulaèní
rozsah
• Ergonomický design
9
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
vestavìné
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
mm
–
6 ... 28
–
1 ... 26
Nulová poloha
Objednací èísla
Cena
10
–
•
T9001HP
T9001W0HP
382
382
11
Thera-2 s pøipojením M30 x 1,5 a oddìleným kapalinovým èidlem
Umístìní èidla
oddìlené
oddìlené
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
mm
2000
6 ... 28
2000
1 ... 26
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T900120
T900120W0
Cena
911
911
12
13
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
92
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz z pøipojení M28
x 1.5 se zdvihem 9.5 mm na pøipojení M30 x 1.5 se zdvihem 11.5 mm
TA1010HZ01
226
Kroužek k zajištìní proti krádeži (bílý)
TA6900A001
83
4-5
14
Termostatické hlavice
T4000 Design Termostatická hlavice
Termostatická hlavice Honeywell Thera-chrom Design jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory
bez pomocné energie. Termostatická hlavice Thera-chrom Design nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: a) jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání, b)
termostatická hlavice Thera-chrom Design reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit, pøítomnost
osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním termostatického ventilu.
• Termostatická hlavice Thera-chrom Design je dodávána s vestavìným kapalinovým èidlem teploty.
Thera-chrom Design standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• Thera-chrom Design vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier,
Danfoss, Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• Thera-chrom Design vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria,
Buderus, Korado, Kermi, Vogel-Not, Purmo)
2
3
4
5
6
7
Certifikace výrobku
Thera-chrom Design s regulaèní charakteristikou odpovídající
normì ÈSN EN 215.
Blokování nastavené
hodnoty
ne
Omezení regulaèního
rozsahu
ne
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
vestavìné
Rozsah teplotního
nastavení
11 ... 27 oC
Stupnice
1 až 6
Nulová poloha
ne
Barva
bílá / chrom
antracit
chrom / chrom
matná / matná
chrom / chrom
8
9
10
11
12
13
14
4-6
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
T4021
T4321
T4221
T4111
T4021V1
Cena
546
606
821
707
724
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
Termostatické hlavice pro veøejné prostory
2080 (T7000) Termostatická hlavice
Termostatická hlavice se instaluje na termostatický ventil TRV. Kombinací termostatického ventilu a
termostatické hlavice dochází k úèinné regulaci teploty v prostoru. Teplota v prostoru je regulována
výmìnnou tepla pøes otopné tìleso.
• Termostatické ventily jsou instalovány v otopných systémech nejèastìji s otopnými tìlesy.
• Termostatická hlavice tohoto typu splòuje všechny evropské požadavky dle standardu EN 215.
• Termostatické hlavice 2080 jsou standartnì dodávány s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 s délkou
ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• 2080 vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss, Siemens,
Comap, Ivar, Herz)
• 2080 vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Certifikace výrobku
Splòuje požadavky na pøipojení se závitem M30 x 1.5 dle
evropského standardu EN 215
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL9016
Stupnice
1 až 5
vestavìné
vestavìné
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
–
6 ... 28
–
1 ... 28
oddìlené
Délka kapiláry Rozsah teplotního
nastavení
oC
m
2
6 ... 28
4
6
7
Nulová poloha
–
•
Objednací èísla
T7001
T7001W0
Cena
418
418
2080 s oddìleným teplotním èidlem
Umístìní èidla
3
5
2080 s vestavìným teplotním èidlem
Umístìní èidla
2
Nulová poloha
–
Objednací èísla
T700120
Cena
918
8
9
10
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek pro pøipojení, bílý (RAL9016); 10 párù, 20 kusù
TA1000A001
92
DA-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Danfoss RA
TA1010DA01
199
HZ-Adaptér pro pøipojení na termostatické ventily Herz
TA1010HZ01
226
Kroužek k zajištìní proti krádeži, šrouby pro imbusový klíè SW3
TA2080A001
82
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
11
12
13
14
4-7
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
Programovatelná termostatická hlavice - Roomtronic HR40
Programovatelná termostatická hlavice HR40 je urèena k automatické regulaci teploty místnosti.
Teplotu místnosti øídí otevíráním nebo pøivíráním termostatického ventilu. HR40 pracuje ve dvou
teplotních úrovních (komfortní a úsporné). Èasový a teplotní program umožòuje snížit náklady na
vytápìní až o 30 % tím, že hlavice bude regulovat na komfortní teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé
doma a sníží na úspornou teplotu v dobì, kdy jsou uživatelé mimo domov.
Programovatelnou termostatickou hlavici je možno nasadit na všechny bìžnì používané
radiátorové ventily napø.: Honeywell, Heimeier typ RA, Junkers, Landis Staefa, Herz.
2
3
Øídící funkce
Individuální èasový program umožòuje nastavení vlastního
programu pro vytápìní a nastavení pro každý den v týdnu,
sledování všech nastavených funkcí a protimrazovou ochranu;
tímto lze snížit náklady na minimum.
Funkce hodin
Programovatelná termostatická hlavice HR40 pracuje mezi
dvìma nastavitelnými teplotami - komfortní teplotou a úspornou
teplotou v závislosti na nastaveném èasovém programu.
Certifikace výrobku
CE
Rozsah teplotního
nastavení
8 ... 28 oC
4
5
6
7
Teplotní snímaè
NTC20k
Umístìní èidla
vestavìné
Teplota protimrazové
ochrany
6 oC
Možnost vypínání
ano
Zdvih
3,2 mm
Baterie
obsahuje 2 x AA
Rozmìry (VxŠxH)
80 mm; 50 mm; 105 mm
Termostatická hlavice
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice
8
Objednací èísla
HR40
Cena
1 650
Objednací èísla
HR40F
Cena
3 560
Nástìnné moduly
Popis výrobku
Programovatelná termostatická hlavice s oddìlenou ovládací èástí a teplotním
èidlem, 7-denní program, propojovací kabel 5 m
9
10
11
12
13
14
4-8
www.honeywell.cz/acs
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
T100 MZ Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním jsou proporcionálnì teplotnì øízené regulátory bez
pomocné energie. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním nabízí významné úspory ze dvou
dùvodù: - Jednotlivé místnosti mohou být vytápìny na rùznou teplotu dle zpùsobu svého užívání. Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním reaguje na další zdroje tepla, napø. sluneèní svit,
pøítomnost osob v místnosti, vyzaøování domácími spotøebièi, osvìtlením atd. pøivíráním
termostatického ventilu.
• Teplotnì øízené proporcionální regulátory bez pomocné energie pro ventilová tìlesa. Jsou použitelné
také pro otopná tìlesa typu ventil kompakt.
• Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním standartnì s pøipojovacím závitem M30 x 1,5 mm s
délkou ovládacího trnu 11,5 mm.
Pro otopné systémy
• T100MZ vhodná pro všechna tìlesa termostatických ventilù (Honeywell, Heimeier, Danfoss,
Siemens, Comap, Ivar, Herz)
• T100MZ vhodná pro ventilové vložky otopných tìles typu ventil-kompakt (Neria, Buderus, Korado,
Kermi, Vogel-Not, Purmo)
Blokování nastavené
hodnoty
ne
Omezení regulaèního
rozsahu
ne
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
oddìlené
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá dle RAL 9010
Rozsah teplotního
nastavení
16 ... 24 oC
Stupnice
1 až 5
Nulová poloha
ne
Krytka
Honeywell
2
3
4
5
6
7
8
Délka kapiláry
m
2
5
Objednací èísla
Cena
T100MZ-2512
T100MZ-2515
1 766
1 766
9
10
11
12
13
14
4-9
Termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
2080 WL (T7500) Termostatický regulátor s oddìleným èidlem pro vodu nebo vzduch
Termostatický regulátor 2080WL pro vodu nebo vzduch je proporcionální regulátor bez pomocné
energie, urèený pro regulaci teploty ohøívaèù vzduchu, ohøívaèù teplé vody, tepelných výmìníkù atd.
Jímka èidla z mìdi je v pøímém kontaktu s médiem. Alternativnì je možno dodat jako pøíslušenství i
ponornou jímku.
• Termostatický regulátor 2080 wl je dodáván s vestavìným kapalinovým èidlem teploty
• Vhodný pro všechny termostatické ventily s pøipojením M30 x 1,5 a zdvihem 11,5 mm
Pro otopné systémy, ohøívaèe a tepelné výmìníky
• Pro regulaci podlahového vytápìní
• Pro ohøívaèe vzduchu
• Pro pøípravu teplé vody, pro výmìníky tepla a plavecké bazény
2
3
4
5
6
7
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Velikost uzavøení
11,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Umístìní èidla
oddìlené
Délka kapiláry
2m
Teplotní snímaè
kapalinové
Barva
bílá
Rozsah teplotního
nastavení
20 ... 70 oC
Stupnice
2 až 7
Nulová poloha
ne
Objednací èísla
T750120
8
Cena
778
Pøíslušenství
9
10
Kroužek k zajištìní proti krádeži se šrouby pro imbusový klíè SW3
TA2080A001
82
Ponorná jímka, R 1", mosaz, prùmìr 12 mm,
celková délka 170 mm R 1/2"
TA2085A001
523
Sada s pásky pro montáž jímky pøímo na potrubí nebo výmìník
bez jímky
TA2085B001
56
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
11
12
13
14
4-10
www.honeywell.cz/acs
Omezovaèe teploty vratné vody
Omezovaèe teploty vratné vody
Thera-RTL (T6102) Omezovaè teploty vratné vody
Thera-RTL omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace otopných
tìles a podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového vytápìní.
Regulátor Thera-RTL je vhodný pro tìlesa termostatických ventilù Honeywell s regulaèní kuželkou
BB, KV nebo UBG. Nelze jej použít pro tìlesa ventilù SL nebo V, protože pøednastavitelná
regulaèní kuželka zabraòuje pøenosu tepla do teplotního èidla regulátoru.
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Velikost uzavøení
11,5 mm
Umístìní èidla
vestavìné
Teplotní snímaè
voskové
Barva
bílá dle RAL 9010
Rozsah teplotního
nastavení
20 ... 50 oC
2
3
4
5
Objednací èísla
T6102
Cena
514
Pøíslušenství
Dekoraèní kroužek k zakrytí matice
TA1000A001
92
Dekoraèní kroužek
TA1000B001
182
Kroužek k zajištìní proti krádeži
TA6900A001
83
Omezovaè teploty vratné vody (set) pro ovládání podlahového vytápìní (T6101, T6102)
Thera - RTL (set) omezuje teplotu vratné vody z otopných tìles nebo v pøípadì kombinace
otopných tìles a podlahového vytápìní omezuje teplotu vratné vody okruhu podlahového topení.
Thera RTL (set) omezovací sada teploty vratné vody pro podlahové topení, pøipojené k radiátoru/
otopné soustavì. Omezovací sada je nastavitelná v rozsahu 20°C až 50°C. K dispozici jsou dva
druhy omezovacích sad. Jedna sada má odkryté ovládání a druhá zakryté ovládání. Thera RTL
(set) se zakrytým ovládáním je pøi montáži skøínky nastaven a zakryt dvíøky. Pro pøenastavení se
musí dvíøka sejmout povolením dvou šroubù a po otoèení ovládací hlavice zmìníme teplotu. Thera
RTL (set) s odkrytým ovládáním umožòuje mìnit teplotu podlahy jednoduše, protože hlavice
vystupuje z dvíøek ven. Øízení teploty podlahy probíhá pøes regulaèní ventil, který je ovládán RTLhlavicí která omezuje prùtok skrz podlahu.
Thera - RTL (Set) se instaluje na zpìtné potrubí otopného tìlesa nebo smyèky podlahového
vytápìní. Pokud teplota vratné vody stoupne nad nastavenou hodnotu, termostatický ventil se
uzavøe a prùtok daným otopným okruhem se pøeruší. Jakmile teplota vratné vody poklesne, otevøe
se termostatický ventil a dojde ke zvýšení prùtoku otopné vody.
Blokování nastavené
hodnoty
ano
Omezení regulaèního
rozsahu
ano
Médium
voda nebo voda-glykol
7
8
9
10
11
12
Maximální pracovní tlak
10 bar
Max. delta P
1 bar
Barva
bílá dle RAL 9010
Rozsah teplotního
nastavení
20 ... 50 oC
Další popis
Provedení se zakrytým i odkrytým ovládáním
Popis výrobku
Nastavení 1 - Omezovaè teploty s viditelným termostatem
Nastavení 2 - Omezovaè teploty se zakrytým termostatem
6
13
Hodnoty Kvs
1
1,7
Objednací èísla
T6102RUB15
T6102AUB15
Cena
2 649
2 626
4-11
14
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM s regulátory XL10/12. Vhodný pro
ventily øady V58xxA/C (DN15/20), V90/V100 a VS.
Modely MT4 jsou dále vhodné pro termostatické ventily V30xx, V20xx, Therafix V2464, V2474 a
vyvažovací ventily V5010, V5032 (v kombinaci s adaptérem VA2500A001).
2
3
4
Krytí
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Délka kabelu
1m
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a
montážního adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• 24 Vac modely jsou použitelné i pro 24 Vdc.
• Efektivní zdvih pøi použití ventilù Honeywell je 2,5/6,5 mm;
maximální zdvih 4/8 mm.
5
2,5 mm; 90 N
6
Napájení
Vac; VA
24; 3
24; 2
24; 3
24; 3
24; 2
24; 3
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
7
8
9
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
10
11
12
13
14
4-12
www.honeywell.cz/acs
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Koncové
spínaèe
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
4,0
6,0
4,0
4,0
6,0
4,0
2,5
3,5
2,5
2,5
3,5
2,5
Poèáteèní
proud
A
0,7
0,2
0,7
0,7
0,2
0,7
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
Objednací èísla
Cena
MT4-024-NO
MT4-024LC-NO
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024LC-NC
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230LC-NO
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230LC-NC
MT4-230S-NC
698
698
873
698
698
873
698
698
809
698
698
809
Termoelektrické pohony, servopohony
6,5 mm; 90 N
Napájení
Objednací èísla
Cena
MT8-230-NO
MT8-230LC-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230LC-NC
MT8-230S-NC
797
797
974
797
797
974
2
MT-CLIP
2 039
4
Kabel 1,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-1.5M
1 455
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
1 941
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 427
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
3 882
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 455
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 455
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
Vac; VA
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
3,5
5,5
3,5
3,5
5,5
3,5
Poèáteèní
proud
A
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
3
Pøíslušenství
Extra montážní klip; 10 kusù
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
5
6
Montážní adaptéry
160
7
8
9
10
11
12
13
14
4-13
Termoelektrické pohony, servopohony
Termoelektrický pohon pro plynulou regulaci, MT010
Termoelektrický pohon urèený pro ventily øady: V58xxA/C (DN15-20), V90, V100, V300, V2000,
V2464, V2474, VSO.
Pro termostatické ventily s pøipojením: M30 x 1,5
2
3
Krytí
IP54
Síla na døíku
90 N
Napájení
24 Vac; 2 VA
Vstupní signál
0 až 10 V DC
Zdvih
2,5 mm
Výpadek napájení
prodloužení
Doba chodu
75 s
4
Poèáteèní proud
0,25 A
Další popis
Optimální zdvih pro ventily Honeywell 2,5 mm; maximální zdvih
3,5 mm.
5
2,5 mm; 90 N
Délka kabelu
m
1
3
6
Objednací èísla
Cena
MT010-N
MT010-3MN
2 022
2 345
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 2,5 mm 90 N, M7410A
7
Elektrický servopohon s 3-polohovou regulací pro ventily øady: V135, V136, V58..A4, V58..C4,
VSO.
8
9
10
Krytí
IP43
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Síla na døíku
90 N
Napájení
24 Vac; 0,7 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
2,5 mm
Doba chodu
57 s
Délka kabelu
0,9 m
Další popis
IRVA1 mechanicky odolné provedení pro veøejné prostory
2,5 mm; 90 N
Objednací èísla
M7410A1001
11
12
13
14
4-14
www.honeywell.cz/acs
Cena
1 762
Tìlesa termostatických ventilù
Termostatické ventily
Svorná šroubení
Strana
5-2
5-8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické ventily
Termostatické ventily
SL - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000SL)
Termostatický ventil s nastavením zdvihu regulaèní kuželky s širokým rozsahem použití, max. 10
bar, max. diferenèní tlak 1 bar, pro horkou vodu do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní
kuželky lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Bílá ochranná krytka. Ventil je
vhodný pro všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
2
3
4
5
6
7
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
SL - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN
215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
omezením zdvihu
Barva ochranné krytky
bílá
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní a vnìjší závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (D)
8
9
Tvar tìla
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
mm
15
20
15
20
1,85
1,95
1,85
1,95
Pøipojení potrubí
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
Pøipojení potrubí
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
V2000ESL15
V2000ESL20
V2000DSL15
V2000DSL20
Cena
338
382
338
382
TRV tìlo, typ SL dle EN215 (F)
10
11
Tvar tìla
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
mm
10
15
20
10
15
20
1,7
1,85
1,95
1,7
1,85
1,95
V2020ESL10
V2020ESL15
V2020ESL20
V2020DSL10
V2020DSL15
V2020DSL20
Cena
285
312
354
285
312
354
Pøíslušenství
12
13
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
76
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
8 048
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
14
5-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil s pøednastavením (V2000VS)
Plynule pøednastavitelný termostatický ventil, max 10 bar, max. diferenèní tlak 2 bar, pro horkou
vodu do 130 °C, hodnota pH 8 až 9,5. Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za
provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Krémová ochranná krytka.Ventil je vhodný pro všechny
termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
VS - Termostatický ventil s pøednastavením dle normy ÈSN EN
215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
2 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Barva ochranné krytky
béžová
Umístìní ventilu
na pøívodu
Hodnoty Kvs
0,72
Pøipojení
vnitøní závit
2
3
4
5
6
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost DN Pøipojení - potrubí
mm
inch
10
3/8
15
1/2
20
3/4
10
3/8
15
1/2
20
3/4
Pøipojení - tìleso
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
V2000EVS10
V2000EVS15
V2000EVS20
V2000DVS10
V2000DVS15
V2000DVS20
Cena
342
379
470
342
379
470
7
8
9
VS - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
pøímé k NF
Svìtlost DN Pøipojení - potrubí
mm
inch
10
3/8
15
1/2
20
3/4
10
3/8
15
1/2
20
3/4
Pøipojení - tìleso
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
V2020EVS10
V2020EVS15
V2020EVS20
V2020DVS10
V2020DVS15
V2020DVS20
Cena
342
379
470
342
379
470
10
11
12
13
14
5-3
Termostatické ventily
VS - Termostatický ventil - axiální a úhlový
Tvar tìla
Svìtlost DN Pøipojení - potrubí
mm
inch
10
3/8
15
1/2
10
3/8
15
1/2
10
3/8
15
1/2
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
2
3
Pøipojení - tìleso
inch
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Objednací èísla
V2000AVS10
V2000AVS15
V2000LVS10
V2000LVS15
V2000RVS10
V2000RVS15
Cena
354
384
488
488
488
488
Pøíslušenství
4
5
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
76
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
8 048
Jednoduchý klíè k pøednastavení termostatických ventilù VS, V, FS a k
nastavení prùtoku pøípravkem Verafix-Mess
VA8201FV02
126
BB - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv (V2000BB)
Termostatický ventil s kuželkou BB s širokým rozsahem použití, max. 10 bar, max. diferenèní tlak
1 bar, pro horkou vodu do 130°C, hodnota pH 8 až 9,5.Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze
provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy. Èerná ochranná krytka. Ventil je vhodný
pro všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony Honeywell.
Pro dvoutrubkové otopné soustavy
6
7
8
9
10
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN10 až DN20 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
BB - Termostatický ventil s pevnou hodnotou kv dle normy ÈSN
EN 215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
1 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
èerná
Hodnoty Kvs
0,62
Pøipojení
vnitøní závit
BB - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN
11
12
Tvar tìla
Umístìní
ventilu
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
na pøívodu
na pøívodu
13
14
5-4
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
15
Pøipojení potrubí
inch
1/2
1/2
Pøipojení tìleso
inch
1/2
1/2
Objednací èísla
V2000EBB15
V2000DBB15
Cena
216
242
Termostatické ventily
BB - Termostatický ventil - tìlo ventilu dle DIN - poniklované šroubení
Tvar tìla
Umístìní ventilu
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
krátké rohové dle NF
pøímé k NF
pøímé k NF
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
10
15
20
10
15
Pøipojení potrubí
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
Pøipojení tìleso
inch
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
Objednací èísla
V2020EBB10
V2020EBB15
V2020EBB20
V2020DBB10
V2020DBB15
Cena
272
303
342
272
298
2
3
BB - Termostatický ventil - axiální, úhlový a s obloukovým nátrubkem
Tvar tìla
axiální
axiální
úhlové levé
úhlové levé
úhlové pravé
úhlové pravé
obloukový nátrubek
Umístìní ventilu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
10
15
10
15
10
15
15
Pøipojení potrubí
inch
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
Pøipojení tìleso
inch
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Objednací èísla
Cena
4
V2000ABB10
V2000ABB15
V2000LBB10
V2000LBB15
V2000RBB10
V2000RBB15
V2000BBB15
336
270
490
480
490
480
521
BB - Termostatický ventil s obráceným smìrem prùtoku
Tvar tìla
Umístìní ventilu
axiální
pøímé
na vratném potrubí
na vratném potrubí
Svìtlost
DN
mm
15
15
Pøipojení potrubí
inch
1/2
1/2
Pøipojení tìleso
inch
1/2
1/2
Objednací èísla
5
6
Cena
7
V2000HBB15
V2000IBB15
365
365
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
76
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
8 048
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
Pøíslušenství
8
9
10
11
12
13
14
5-5
Termostatické ventily
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky (V2050)
Termostatický ventil s plochou kuželkou, max. 10 bar, max. diferenèní tlak 0,3 bar (axiální ventil na
pøívodu 0,01 bar), DN25 s odlehèenou kuželkou. Pro horkou vodu do 130°C, hodnota pH 8 až 9,5.
Výmìnu regulaèní kuželky a O-kroužku lze provést i za provozu, bez vypouštìní otopné soustavy.
Bílá ochranná krytka. Ventil je vhodný pro všechny termostatické hlavice a termoelektrické pohony
Honeywell
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Bronz Rg 5 dle normy DIN 1705, matnì niklovaný. Univerzální
pøipojení DN 15 až DN 25 s vnitøním závitem dle normy ÈSN
Certifikace výrobku
H - Termostatický ventil pro vysoké prùtoky dle normy ÈSN EN
215
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Max. delta P
0,3 bar
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,9 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Barva ochranné krytky
bílá
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
H - Termostatický ventil
7
Tvar
tìla
Umístìní ventilu
8
rohové
rohové
pøímé
pøímé
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
na pøívodu
Svìtlost
DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty
Kvs
5
7
3,5
5
Pøipojení potrubí
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Pøipojení tìleso
inch
1/2
3/4
1/2
3/4
Objednací èísla
Pøipojení potrubí
inch
1/2
Pøipojení tìleso
inch
1/2
Objednací èísla
V2050EH015
V2050EH020
V2050DH015
V2050DH020
Cena
691
762
691
762
H - Termostatický ventil - axiální
9
10
Tvar
tìla
Umístìní ventilu
axiální
na pøívodu nebo na
vratném potrubí
Svìtlost
DN
mm
15
Hodnoty
Kvs
5
V2050HH015
Cena
647
Pøíslušenství
11
Ruèní hlavice s blokováním regulaèního rozsahu
VA2200D001
76
Montážní pøípravek pro výmìnu regulaèních kuželek za plného
provozu otopné soustavy
VA8200A001
8 048
Klíè k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulaèních
kuželek Honeywell
VA8210A001
205
12
13
14
5-6
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily
Therafix (V2464, V2474) H-Blok s TRV vložkou
Therafix se užívá k pøipojení bìžných, kompaktních èi univerzálních (6 - bodových) otopných tìles
s 50 mm rozteèí pøipojovacího potrubí, které lze použít jak pro jednotrubkové, tak pro
dvoutrubkové otopné systémy. Radiátory pøipojené pomocí systému Therafix mohou být
vypouštìny nebo plnìny za chodu. Systém Therafix je vybaven TRV vložkou na vstupu, vložkou
šroubení na výstupu a pøipojením na termostatickou hlavici M30 x 1,5. Systém therafix je
kompatibilní se všemi termostatickými hlavicemi Honeywell s pøipojením M30 x 1,5.
Pro otopné soustavy
Materiály
2
Tìleso ventilu z matnì poniklované mosazi. Vložka ventilu z
mosazi, O-kroužky a mìkké tìsnìníz EPDM. Matice pro pøipojení
k otopnému tìlesu z mosazi. Ochranná krytka z poniklované
mosazi
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
3
4
5
6
Hodnoty Kvs
0,6
Pøipojení - potrubí
3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
7
8
Pro dvoutrubkový systém (V2474)
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Pøipojení - tìleso
inch
3/4
1/2
3/4
1/2
Objednací èísla
V2474EX020
V2474EY015
V2474DX020
V2474DY015
Cena
912
959
912
959
10
Pøíslušenství
Speciální klíè
9
VA8300A001
360
11
12
13
14
5-7
Svorná šroubení
Svorná šroubení
Svorná pøipojovací šroubení pro tìlesa TRV a šroubení Verafix, Verafix-E, VerafixMESS
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx (Mira-3 a Optimalplus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Svorné šroubení pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
2
3
Pøíslušenství
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 22 mm
4
5
Objednací èísla
VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022
Cena
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Sada svorného šroubení s opìrným pouzdrem pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
6
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
7
8
Objednací èísla
VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018
Cena
80
80
80
80
114
Objednací èísla
VA622B1514
VA622B1516
Cena
220
220
Svorná šroubení pro vícevrstvé trubky
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
9
10
11
12
13
14
5-8
www.honeywell.cz/acs
Termostatické ventily a šroubení
DESIGN
Design
Strana
6-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Design
Design
Termostatické ventily edice Thera Design
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Termostatické ventily jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles. Termostatické
ventily se mohou instalovat na pøívodním nebo na zpìtném pøipojení do potrubí. Spoleènì s
termostatickou hlavicí, napøíklad Thera-4, kontrolují prostorovou teplotu a regulují prùtok teplé vody
otopným tìlesem. K úspoøe energie dochází díky individuální regulaci rozdílných teplot v
místnostech.
• TRV tìla tohoto typu mají tichý chod a jsou urèeny k distribuci otopného média do otopných tìles
prostøednictvím dvoutrubkových systémù se støedním prùtokem.
Voda nebo smìs voda glykol, kvalita dle VDI2035
2
3
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli,
ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový
díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Velikost uzavøení
11,5 mm
Zdvih
2,5 mm
Typ pøipojení
M30 x 1,5
Pøednastavení
ano
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - tìleso
1/2 inch
4
5
6
7
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
8
9
Objednací èísla
V2081ESL15
V2081DSL15
V2081RSL15
V2081LSL15
Cena
828
828
882
882
Objednací èísla
V2082ESL15
V2082DSL15
V2082RSL15
V2082LSL15
Cena
882
882
1 015
1 015
Kuželka ventilu
VS1200SLGB01
197
Servisní adaptér pro výmìnu kuželky ventilu
VA8200A001
Design chromové
10
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
11
Náhradní díly
12
13
14
6-2
www.honeywell.cz/acs
8 048
Design
Pøíslušenství
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 094
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 329
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
32
Rùžice na stìnu, chromová ; 40 x 12mm
VA2201E012
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
60
2
3
4
5
Pøíslušenství - pøipojení
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
151
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
156
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
179
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6-3
Design
Thera Design Edition - uzavírací šroubení
Nové regulaèní a uzavírací šroubení Verafix Design jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy prostøedí.
• Uzavírací šroubení Verafix Design se používají pro pøipojení otopných tìles k otopným systémùm.
Instalují se na vratné potrubí a umožòují uzavøení prùtoku média pøes otopné tìleso.
Pro vodovodní otopné systémy.
2
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli,
ochranná krytka je vyrobená z mosazi s pochromovaným nebo
bílým povrchem (RAL9016), spojovací matice a koncový díl z
pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
3
4
5
6
7
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení - tìleso
1/2 inch
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
8
Objednací èísla
V2481E0015
V2481D0015
V2481R0015
V2481L0015
Cena
961
961
1 015
1 015
Objednací èísla
V2482E0015
V2482D0015
V2482R0015
V2482L0015
Cena
988
988
1 121
1 121
Design chromové
9
Tvar tìla
rohové
pøímé
úhlové pravé
úhlové levé
10
Pøíslušenství
11
12
13
14
6-4
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
32
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
60
www.honeywell.cz/acs
Design
Pøíslušenství - pøipojení
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
151
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
156
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
179
Nové termostatické ventily Thera Design Edition jsou ventily speciálnì urèené pro montáž na otopná
tìlesa se støedovým pøipojením. Díky prvotøídnímu vzhledu a konstrukci jsou vhodné pro všechny typy
prostøedí.
• Termostatický ventil Therafix Design je urèený pro montáž na otopná tìlesa se støedovým pøipojením
s pøipojovací vzdáleností 50 mm. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány vèetnì
pøednastavitelné TRV kuželky na pøívodu a vestavìným regulaèním a uzavíracím šroubením na
výstupu. Termostatické ventily Therafix Design jsou dodávány s pøipojením M30 × 1,5. Tyto ventily
jsou kompatibilní se všemi ventily vyrábìné spoleèností Honeywell.
Pro vodovodní otopné systémy.
Tìlo ventilu je vyrobené z mosazi s pochromovaným nebo bílým
povrchem (RAL9016), vložka ventilu je vyrobena z mosazi s Okroužky z EPDM a uzávìru a šroubu z korozivzdorné oceli,
ochranná krytka je vyrobena z plastu, spojovací matice a koncový
díl z pochromované mosazi s O-kroužkem z EPDM
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení
vnìjší závit
Pøipojení - tìleso
1/2 inch
4
6
7
8
9
10
11
Design v bílé
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
3
5
Therafix Design - H-blok s termostatickým ventilem
Materiály
2
Objednací èísla
V2881RSL15
V2881LSL15
V2881DSL15
Cena
1 787
1 787
1 787
12
13
14
6-5
Design
Design chromový
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
2
Objednací èísla
V2882RSL15
V2882LSL15
V2882DSL15
Cena
2 144
2 144
2 144
Pøíslušenství
3
4
5
6
Ruèní koleèko, bílé (RAL9016)
VA2200C001
1 094
Ruèní koleèko, chromové
VA2200C002
1 329
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 12mm
VA2201D012
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 14mm
VA2201D014
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 15mm
VA2201D015
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 16mm
VA2201D016
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 18mm
VA2201D018
32
Rùžice na stìnu, bílá (RAL9016); 40 x 20mm
VA2201D020
32
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 12mm
VA2201E012
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 14mm
VA2201E014
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 15mm
VA2201E015
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 16mm
VA2201E016
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 18mm
VA2201E018
60
Rùžice na stìnu, chromová; 40 x 20mm
VA2201E020
60
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12mm
VA720C1200
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14mm
VA720C1400
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 15mm
VA720C1500
151
Pøipojení pro mìdìné potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16mm
VA720C1600
151
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 12 x 1,1mm
VA721C1211
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA721C1420
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 1,5mm
VA721C1615
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA721C1620
156
Pøipojení pro plastové potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA721C1820
156
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 14 x 2mm
VA722C1420
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 16 x 2mm
VA722C1620
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 18 x 2mm
VA722C1820
179
Pøipojení pro vícevrstvé potrubí (1 ks); 24 x 19 x 20 x 2mm
VA722C2020
179
Pøíslušenství - pøipojení
7
8
9
10
Náhradní díly
11
Kuželka ventilu
VS1200SLGB01
Adaptér pro výmìnu kuželky ventilu
VA8200A001
12
13
14
6-6
www.honeywell.cz/acs
197
8 048
Smìšovací termostatické ventily
Termostatické smìšovací ventily
Strana
7-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Termostatické smìšovací ventily
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM50
TM 50 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložen zpìtný ventil KB191 (viz
pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na výstupu z ventilu
2
3
4
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního
nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
5
6
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých
prùtoèných množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky
uzavøen v pøípadì poruchy pøívodu studené vody a to tak, že
pøívod teplé vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty
smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì
poruchy na pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
S vnìjším závitem
Objednací èísla
TM50-1/2E
7
Cena
1 600
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM200
8
TM200 Termostatický smìšovací ventil umožòující regulaci teploty vody na požadovanou hodnotu
teploty s použitím: - pro centrální nebo zónovou regulaci teploty TUV v odbìrných místech nebo pro
pøípravu TUV v kombinaci se solárním ohøevem - pro podlahové vytápìní nebo pro omezení teploty
vratné vody kotle - v systémech s cirkulací TUV musí být do obvodu vložena brzda zpìtného toku
KB191 (viz pøíslušenství) pro zamezení zpìtného proudìní studené vody a ochlazování vody na
výstupu z ventilu
9
10
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Maximální teplota média
90 oC
Rozsah teplotního
nastavení
30 ... 60 oC
Další popis
11
12
13
• Vysoce citlivé èidlo s výbornou vodivostí i pøi malých
prùtoèných množstvích
• Snadné nastavení požadované teploty vody
• Ochrana proti opaøení - vstup teplé vody je automaticky
uzavøen v pøípadì poruchy na pøívodu studené vody a to tak,
že pøívod teplé vody je alespoò 10K vyšší než nastavení teploty
smìšované vody
• Pøívod studené vody je automaticky uzavírán v pøípadì
poruchy na pøívodu teplé vody
• Vnitøní èásti jsou odolné proti tvorbì usazenin
S vnìjším závitovým pøipojením 3/4"
Pøipojení
vnìjší závit
14
Objednací èísla
TM200-3/4A
Cena
2 560
Objednací èísla
TM200-3/4B
Cena
2 560
S 22 mm pájeným pøipojením
Pøipojení
pájecí
7-2
www.honeywell.cz/acs
Termostatické smìšovací ventily
Termostatický smìšovací ventil s ochranou proti opaøení, TM3400/TM3410
Termostatické smìšovací ventily série TM3400/TM3410 se primárnì používají v systémech s teplou
užitkovou vodou.
Tyto ventily udržují konstantní teplotu smìšované vody i v pøípadì, kdy teplota vstupní vody v
zásobníku kolísá. Termostatické smìšovací ventily se také používají v systémech s podlahovým
vytápìním a pøípadnì i v systémech solárního vytápìní.
Médium
Voda
Materiál tìla
bronz RG5
Další popis
2
3
• Pokrývá široký rozsah prùtokù
• Vysoký stupeò pøesnosti nastavení
• Ochrana proti opaøení
• Pracují zcela samostatnì
• Pøímé napojení na cirkulaèní okruh (kromì 1/2")
• Vèetnì šroubení s vnitøním závitem
4
Rozsah nastavení 20...30 C, z výroby nastaveno 25 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
20 ... 30
20 ... 30
20 ... 30
20 ... 30
20 ... 30
20 ... 30
20 ... 30
20 ... 30
Pøipojení - potrubí
inch
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.910
TM3400.920
TM3400.930
TM3400.940
TM3400.950
TM3400.960
TM3410.601
TM3410.801
Cena
10 133
14 592
15 579
15 482
26 954
31 998
83 429
93 419
5
6
7
Rozsah nastavení 30...45 C, z výroby nastaveno 40 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
30 ... 45
Pøipojení - potrubí
inch
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.912
TM3400.922
TM3400.932
TM3400.942
TM3400.952
TM3400.962
TM3410.605
TM3410.805
Cena
10 133
14 592
15 579
15 482
26 954
31 998
83 429
93 419
8
9
10
Rozsah nastavení 36...53 C, z výroby nastaveno 48 C
Rozsah teplotního nastavení
oC
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
36 ... 53
Pøipojení - potrubí
inch
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.914
TM3400.924
TM3400.934
TM3400.944
TM3400.954
TM3400.964
TM3410.606
TM3410.806
Cena
12 059
15 719
16 468
15 482
26 954
36 180
83 429
93 419
11
12
13
14
7-3
Termostatické smìšovací ventily
Rozsah nastavení 45...65 C, z výroby nastaveno 55 C
Rozsah teplotního nastavení
o
C
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
45 ... 65
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7-4
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení - potrubí
inch
1/2"
3/4"
1
11/4"
11/2"
2
DN65
DN80
Pøipojení
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
pøíruby
pøíruby
Objednací èísla
TM3400.916
TM3400.926
TM3400.936
TM3400.946
TM3400.956
TM3400.966
TM3410.608
TM3410.808
Cena
10 133
14 592
15 579
15 482
26 954
31 998
83 429
121 050
Regulaèní a uzavírací šroubení
Regulaèní šroubení
Svorná šroubení
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností
vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompakt
Svorná šroubení
Strana
8-2
8-5
8-6
8-9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní šroubení
Regulaèní šroubení
Verafix (V2400) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix jsou regulaèní a uzavírací šroubení s dìlenou regulaèní kuželkou pro otopná tìlesa typu
klasik. Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání
prùtoku topné vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru
(viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìlo šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z
mosazi. Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k
otopnému tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z
poniklované mosazi s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
5
6
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
• Instalace na pøívodní potrubí je také možná. Funkce
napouštìní a vypouštìní systému nejsou podporovány!
Verafix s poniklovaným šroubením
7
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
8
9
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
inch
1,7
3/8
1,7
1/2
1,7
3/4
1,4
3/8
1,45
1/2
1,5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2400E0010
V2400E0015
V2400E0020
V2400D0010
V2400D0015
V2400D0020
255
275
350
255
275
350
VA8300A001
360
Pøíslušenství
Speciální klíè
10
11
12
13
14
8-2
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní šroubení
Verafix-E (V2420) Plynule pøednastavitelná šroubení pro otopná tìlesa
Verafix-E jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu klasik. Používají se pro
dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání prùtoku topné vody
otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství)
vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
Materiály
Tìlo šroubení z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z
mosazi. Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k
otopnému tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z
poniklované mosazi s NBR tìsnìním.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
3
4
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
2
5
6
• Instalace na pøívodním potrubí je také možná, funkce
vypouštìní a napouštìní není podporována.
Verafix-E s poniklovaným šroubením
Tvar tìla
rohové dle DIN
rohové dle DIN
rohové dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
pøímé dle DIN
Svìtlost DN
mm
10
15
20
10
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
inch
1,7
3/8
1,7
1/2
1,7
3/4
1,4
3/8
1,45
1/2
1,5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2420E0010
V2420E0015
V2420E0020
V2420D0010
V2420D0015
V2420D0020
197
206
262
197
206
262
VA8300A001
360
Pøíslušenství
Speciální klíè
7
8
9
10
11
12
13
14
8-3
Regulaèní šroubení
Veramax (V2430, V2440) Regulaèní šroubení
Regulaèní šroubení Veramax byla vyvinuta speciálnì pro jednotrubkové nebo samotížné
dvoutrubkové soustavy s vysokým prùtokem topné vody. Díky pøíznivému tvaru prùtoèného
prùøezu a tìsnicích ploch sedla byla významnì snížena hluènost šroubení.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Robustní konstrukce, vyjímeènì tichý provoz, velmi dobré
prùtokové charakteristiky, tìleso z bronzu Rg5.
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Instalace na pøívodní potrubí je také možná, ovšem funkce
vypouštìní/napouštìní není podporována!
Veramax s poniklovaným šroubením
Tvar tìla
7
rohové
rohové
pøímé
pøímé
8
Svìtlost DN
mm
15
20
15
20
Hodnoty Kvs Pøipojení - potrubí
inch
7
1/2
7
3/4
5
1/2
5
3/4
Objednací èísla
Cena
V2440E0015
V2440E0020
V2440D0015
V2440D0020
764
857
813
927
VA8300A001
360
Pøíslušenství
Speciální klíè
9
10
11
12
13
14
8-4
www.honeywell.cz/acs
Svorná šroubení
Svorná šroubení
Svorná pøipojovací šroubení pro tìlesa TRV a šroubení Verafix, Verafix-E,
Verafix-MESS
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx (Mira-3 a Optimalplus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Svorné šroubení pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
Pøíslušenství
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 10 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
Kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 22 mm
Objednací èísla
VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022
Cena
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Sada svorného šroubení s opìrným pouzdrem pro mìï a pøesnou ocelovou trubku
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/8 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 12 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 15 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 3/4 x 18 mm
Objednací èísla
VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018
Cena
80
80
80
80
114
3
4
5
6
7
8
Svorná šroubení pro vícevrstvé trubky
Pøíslušenství
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 14 mm
2 kompresní pøipojení pro mìdìné potrubí, 1/2 x 16 mm
2
Objednací èísla
VA622B1514
VA622B1516
Cena
220
220
9
10
11
12
13
14
8-5
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompakt
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompakt
Verafix-VK (V2461, V2471) Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro
otopná tìlesa
Verafix-VK jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt s rozteèí
pøipojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k
regulaci nebo uzavírání prùtoku topné vody otopnými tìlesy. Jednotlivá tìlesa mohou být pomocí
speciálního adaptéru (viz. pøíslušenství) vypouštìna nebo napouštìna za provozu soustavy.
Pro otopné soustavy
2
Materiály
Tìlo ventilu z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z
mosazi. Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k
otopnému tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z
poniklované mosazi s NBR tìsnìním
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
3
4
5
6
7
Umožòuje mìøení
ne
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
Další popis
Poznámka:
• hodnoty kvs pro jednotrubkový systém odpovídají 50% z
hodnot u vložek ventilù s kv=0,87.
• Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
8
Verafix-VK pro dvoutrubkové soustavy
9
10
Tvar tìla
Hodnoty Kvs
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,5
1,5
1,5
1,5
Pøipojení - tìleso
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
Pøipojení - tìleso
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2471EX20
V2471EY15
V2471DX20
V2471DY15
Cena
429
442
429
442
Verafix-VK pro jednotrubkové soustavy
11
12
Tvar tìla
Hodnoty Kvs
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,23
1,23
1,15
1,15
13
14
8-6
www.honeywell.cz/acs
V2461EX20
V2461EY15
V2461DX20
V2461DY15
Cena
494
438
544
438
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompakt
Verafix-VKE (V2476) Regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu
ventil-kompakt
Verafix-VKE jsou regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil - kompakt s rozteèí
pøipojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání
prùtoku topné vody jednotlivými otopnými tìlesy.
Pro otopné soustavy
Materiály
2
Tìlo ventilu z matnì niklované mosazi. Regulaèní kuželka z
mosazi. Tìsnicí O-kroužky z EPDM a NBR. Matice pro pøipojení k
otopnému tìlesu z poniklované mosazi. Ochranná krytka z
poniklované mosazi s NBR tìsnìním
Možnost vypínání
ano
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ne
Umožòuje mìøení
ne
3
4
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Hodnoty Kvs
1,5
Pøipojení - potrubí
3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
5
6
7
Verafix-VKE Regulaèní a uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Tvar tìla
rohové
rohové
pøímé
pøímé
Pøipojení - tìleso
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
V2476EX020
V2476EY015
V2476DX020
V2476DY015
Cena
341
361
341
361
8
9
10
11
12
13
14
8-7
Regulaèní a uzavírací šroubení s možností vypouštìní pro otopná tìlesa ventil-kompakt
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
Uzavírací šroubení Verafix-V je šroubení pro tìlesa typu ventil-kompakt s pøipojením 50 mm.
Šroubení se používá pro dvoutrubkové systémy, které mají integrované ventily s možností
uzavírání otopných tìles.
Pro otopné soustavy
2
3
4
5
Materiály
Tìlo ventilu vyrobené z kované mosazi, vložka ventilu z mosazi s
tìsnìním z EPDM nebo PTFE.
Možnost vypínání
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu a vratném potrubí
Médium
voda
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozteè mezi pøívodním a
zpìtným potrubím
50 mm
Svìtlost DN
15 mm
Pøipojení - potrubí
3/4 inch
Další popis
Vhodná pøipojení, viz 'Pøipojení pro termostatické ventily'.
Verafix-V Uzavírací šroubení pro otopná tìlesa typu ventil-kompakt
6
7
Tvar tìla
Hodnoty Kvs
Pøipojení
rohové
rohové
pøímé
pøímé
1,8
1,8
3,5
3,5
vnìjší závit
vnitøní závit
vnìjší závit
vnitøní závit
Pøipojení - tìleso
inch
G3/4A
G1/2
G3/4A
G1/2
Objednací èísla
Cena
V2495EX020A
V2495EY015A
V2495DX020
V2495DY015
331
357
258
270
Náhradní vsuvka
VS3295A015
40
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 10 mm
VA7200A010
175
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 12 mm
VA7200A012
175
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 14 mm
VA7200A014
175
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 15 mm
VA7200A015
175
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 16 mm
VA7200A016
175
Pøipojení pro mìdìnou a mìkkou ocelovou trubku (2 kusy); 3/4" x 18 mm
VA7200A018
175
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
OT112M-3/4D
152
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT112M-3/4F
152
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2.2 mm
OT112M-3/4F2
152
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 17 x 2 mm
OT112M-3/4G
152
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT112M-3/4H
152
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
OT113M-3/4D
177
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
OT113M-3/4F
177
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
OT113M-3/4H
177
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 10 mm
OT114M-3/4B
137
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 12 mm
OT114M-3/4C
137
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 14 mm
OT114M-3/4D
137
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 15 mm
OT114M-3/4E
137
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 16 mm
OT114M-3/4F
137
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 18 mm
OT114M-3/4H
137
Pøíslušenství
8
9
10
11
12
13
14
8-8
www.honeywell.cz/acs
Svorná šroubení
Svorná šroubení
Svorná pøipojovací šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro H-šroubení
Šroubení, pøevleèné matice, tìsnìní pro
• ventily s vnitøním závitem: všechny V2000 a V2050 termostatické ventily, V26xx (Mira-3 a Optimalplus), V24xx (Therafix, Verafix a Veramax);
• ventily s vnìjším závitem: všechny V2000 Series termostatické ventily, V22xx, V24xx;
• ventily s vnìjším závitem, ploché tìsnìní: V2075, 77 a 78.
Pøipojovací svorná šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro mìdìné nebo mìkké ocelové
trubky
Pøíslušenství
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 10 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 12 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 14 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 15 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 16 mm
Pøipojení pro mìdìné potrubí (2 kusy); 3/4" x 18 mm
Objednací èísla
OT114M-3/4B
OT114M-3/4C
OT114M-3/4D
OT114M-3/4E
OT114M-3/4F
OT114M-3/4H
Cena
137
137
137
137
137
137
Objednací èísla
OT112M-3/4D
OT112M-3/4F
OT112M-3/4F2
OT112M-3/4G
OT112M-3/4H
3
4
5
Pøipojovací svorná šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro plastové trubky
Pøíslušenství
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2.2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 17 x 2 mm
Pøipojení pro PE-X trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
2
Cena
152
152
152
152
152
6
7
Pøipojovací svorná šroubení pro otopná tìlesa ventil-kompakt pro trubky uni-pipe nebo
vícevrstvé trubky aipex-therm
Pøíslušenství
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 14 x 2 mm
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 16 x 2 mm
Pøipojení pro vícevrstvé trubky (2 kusy); 3/4" x 18 x 2 mm
Objednací èísla
OT113M-3/4D
OT113M-3/4F
OT113M-3/4H
Cena
177
177
177
8
9
10
11
12
13
14
8-9
8-10
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily a regulátory
diferenèního tlaku
Vyvažovací ventily
Strana
9-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vyvažovací ventily
Vyvažovací ventily
V5001S Uzavírací ventil Kombi-S
Uzavírací ventil V5001S Kombi-S se používá pro uzavírání potrubí v otopných nebo chladících
soustavách, a to v bytových nebo komerèních objektech. Lze jej instalovat jak do pøívodního, tak do
vratného potrubí. Pokud je ventil nainstalován do pøívodu, lze jej použít také pro pøipojení impulsního
potrubí (kapiláry) automatického vyvažovacího ventilu V5001P Kombi-Auto.
• Pevná, robustní konstrukce
• Široké rozsahy prùtokù
• Izolaèní kryt souèástí dodávky
• Pøíprava pro mìøení prùtoku pomocí odbìrných ventilù Honeywell SafeConTM
• Dva mìøící odbìry, jeden pro standardní prùtok, jeden pro nízké prùtoky
2
3
4
5
6
Materiály
Pouzdro ventilu je vyrobeno z èerveného bronzu, Ventilová vložka
je vyrobena z mosazi s EPDM O-kroužky a sedlovým tìsnìním z
pryže, Ruèní koleèko je vyrobeno z plastu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na pøívodu nebo na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
S vnitøím závitem dle ISO 7 (DIN 2999)
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
7
8
Hodnoty Kvs
4,7
8,1
10,7
23,3
35,3
48,8
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Objednací èísla
Cena
V5001SY2015
V5001SY2020
V5001SY2025
V5001SY2032
V5001SY2040
V5001SY2050
698
770
894
1 599
1 922
2 996
VM242A0101
38 387
Elektronický mìøící poèítaè VM242A BasicMes-2
9
Pro všechny velikosti, Poèítaè je dodáván v kufru s pøíslušenstvím
10
11
12
13
14
9-2
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
V5001P Automatický vyvažovací ventil Kombi-Auto
Automatický vyvažovací ventil V5001P Kombi-Auto se používá pro zajištìní hydraulického vyvážení v
otopných i chladících soustavách v komerèních a obytných budovách. Je konstruován pro montáž do
zpáteèky. Používá se v systémech s promìnným prùtokem, napøíklad ve dvoutrubkových soustavách.
Princip vyvažování je založen na udržování tlakové diference na konstantní, pøedem nastavené
hodnotì, a to i v pøípadì mìnících se prùtoèných množství, napøíklad ve stavech èásteèného zatížení
soustavy. Hydraulické vyvážení je dùležitým požadavkem pro efektivní provoz otopných a chladících
soustav. V nevyvážených systémech mùže docházet k nadmìrné nebo nedostateèné dodávce média
do jednotlivých okruhù nebo spotøebièù. Kromì výbìru vhodných termostatických ventilù radiátorù je
nutná regulace jednotlivých okruhù, která je v nìkterých zemích vyžadována národními normami nebo
pøedpisy. Ventil Kombi-Auto zajiš¤uje jednak regulaci tlakové diference mezi pøívodem a zpáteèkou, ale
umožòuje i uzavøení okruhu. Odbìr tlaku na pøívodu je realizován prostøednictvím uzavíracího ventilu
Kombi-S. Kompaktní konstrukce tìla ventilu usnadòuje jeho instalaci i v omezených prostorových
podmínkách.
• Pevná, robustní konstrukce
• Široké rozsahy prùtokù
• Izolaèní kryt souèástí dodávky
• Široký rozsah pøednastavení pro snadný výbìr
• Snadné pøednastavení s plynulou stupnicí delta p a bez potøeby jakýchkoliv speciálních nástrojù
• Snadné a blokovatelné nastavení s pomocí externího ruèního koleèka
• Pøíprava pro mìøení prùtoku pomocí odbìrných ventilù Honeywell SafeConTM
Materiály
Pouzdro ventilu je vyrobeno z èerveného bronzu,ventilová vložka je
vyrobena z mosazi s EPDM O-krožky a sedlem ventilu,ruèní koleèko
je vyrobeno z modrého plastu
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Èíselný ukazatel pøednastavených hodnot
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Rozsah nastavení diferenèního tlaku
mbar
50 ... 350
50 ... 350
50 ... 350
50 ... 350
50 ... 350
50 ... 350
Objednací èísla
Cena
V5001PY1015
V5001PY1020
V5001PY1025
V5001PY1032
V5001PY1040
V5001PY1050
1 912
2 025
2 121
4 058
4 890
5 645
Objednací èísla
Cena
V5001PY2015
V5001PY2020
V5001PY2025
V5001PY2032
V5001PY2040
V5001PY2050
1 912
2 025
2 121
4 058
4 890
5 645
VM242A0101
38 387
Rozsah nastavení tlakové diference 300...600mbar
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
5
6
9
Rozsah nastavení tlakové diference 50...350mbar
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
4
8
Umístìní ventilu
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
3
7
Indikace polohy
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
2
Rozsah nastavení diferenèního tlaku
mbar
300 ... 600
300 ... 600
300 ... 600
300 ... 600
300 ... 600
300 ... 600
VM242A BasicMes-2 ruèní mìøící poèítaè
Pro všechny velikosti. Elektronický mìøící poèítaè VM242A BasicMes-2
9-3
10
11
12
13
14
Vyvažovací ventily
Kombi-2-plus MODRÝ - Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací a regulaèní ventily Kombi-2-Plus slouží v otopných, ventilaèních a chladicích soustavách na
vratném potrubí k hydraulickému vyvážení. Ventily mají bezúdržbové utìsnìní vøetene dvojitým Okroužkem. Tìleso ventilu je opatøeno dvìma hrdly pro mìøení diferenèního tlaku. Ventil mùže být bez
pøerušení provozu otopné soustavy rozšíøen o další funkce: napouštìní a vypouštìní nebo automatická
regulace diferenèního tlaku (pro DN15 až DN40) pomocí membránového regulátoru. Vzorek tlakového
signálu pro membránový regulátor lze získat buï pomocí ventilu Kombi-3-Plus s èervenou nebo
èernou krytkou nebo prostým pøipojením na pøívodní potrubí. Pro otopné nebo chladící soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provzní tlak 16 bar.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem / boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
7
Další popis
8
Kombi-2-plus MODRÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN (mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
9
10
• Mùže být upraven na automatický vyvažovací ventil doplnìním
membrány V5012 Kombi-DP (viz 'Pøíslušenství').
• Pøipojení viz 'Pøipojení pro vyvažovací a potrubní ventily'.
Hodnoty Kvs
2,7
6,4
6,8
21
22
38
47,7
71
Velikost pøipojení (inch)
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
V5032Y0015
V5032Y0020
V5032Y0025
V5032Y0032
V5032Y0040
V5032Y0050
V5032Y0065
V5032Y0080
Cena
1 216
1 262
1 327
2 228
2 384
3 521
6 107
10 572
Pøíslušenství
11
12
13
14
9-4
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.1 - 0.3 bar
V5012C0103
1 523
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.3 - 0.6 bar
V5012C0306
2 170
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
387
Adaptér pro montáž termoelektrického pohonu s pøipojením M30 x 1,5
VA2500A001
555
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 15 až DN 25
VA2501A010
185
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 32 až DN 50
VA2501A032
279
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
225
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
249
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
339
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
394
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
450
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
562
Prodlužovací nátrubek
VA2601A008
386
Adaptér pro mìøení diferenèního tlaku a prùtoku ( 1 pár )
VA3600A008
834
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus MODRÝ Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírací a regulaèní ventily Kombi-3-Plus slouží v otopných, ventilaèních a chladicích soustavách na
vratném potrubí k hydraulickému vyvážení. Ventily mají bezúdržbové utìsnìní vøetene dvojitým Okroužkem. Ventil mùže být bez pøerušení provozu otopné soustavy rozšíøen o další funkce: napouštìní
a vypouštìní nebo automatická regulace diferenèního tlaku (pro DN15 až DN40) pomocí
membránového regulátoru. Vzorek tlakového signálu pro membránový regulátor lze získat buï pomocí
ventilu Kombi-3-Plus s èervenou nebo èernou krytkou nebo prostým pøipojením na pøívodní potrubí.
Pro otopné nebo chladící soustavy
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provozní tlak 16 bar.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
3
4
oC
Teplota média
2 ... 130
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Zobrazení pøednastavené hodnoty.
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
5
6
7
• Mùže být upraven na automatický vyvažovací ventil doplnìním
membrány V5012 Kombi-DP (viz 'Pøíslušenství').
• Pøipojení viz 'Pøipojení pro vyvažovací a potrubní ventily'.
8
Kombi-3-plus MODRÝ s vnitøními pøipojovacími závity
Svìtlost DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
65
80
2
Hodnoty Kvs
2,4
2,7
6,4
6,8
21
22
38
47,7
71
Velikost pøipojení
inch
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
Cena
V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025
V5010Y0032
V5010Y0040
V5010Y0050
V5010Y0065
V5010Y0080
872
899
1 032
1 080
2 163
2 342
3 920
7 135
11 432
9
10
11
Pøíslušenství
Adaptér pro montáž termoelektrického pohonu s pøipojením M30 x 1,5
VA2500A001
555
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 15 až DN 25
VA2501A010
185
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 32 až DN 50
VA2501A032
279
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
225
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
249
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
339
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
394
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
450
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
562
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
387
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.1 - 0.3 bar
V5012C0103
1 523
V5012 membránový regulátor s rozsahem 0.3 - 0.6 bar
V5012C0306
2 170
9-5
12
13
14
Vyvažovací ventily
Kombi-3-plus ÈERVENÝ - Univerzální stoupaèkový ventil
Uzavírání, mìøení prùtoku, napouštìní a vypouštìní, pøipojení tlakového signálu pro membránový
regulátor.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
3
4
5
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Stoupaèkové ventily pro pøívodní potrubí, vyrobeny z bronzu Rg 5,
vhodné pro horkou vodu do 130°C, pro pH hodnoty 8 až 9,5,
maximální provzní tlak 16 bar.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
vøetenem
Umístìní ventilu
na pøívodu
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
• Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v
pøíruèce: "Vždy v rovnováze aneb vyvažování armaturami
Honeywell"
6
Kombi-3-plus ÈERVENÝ s vnitøními pøipojovacími závity
7
Svìtlost DN
mm
10
15
20
25
32
40
50
65
80
8
9
Hodnoty Kvs
1,5
2,5
4,5
6,5
13
20
35
42
68
Velikost pøipojení
inch
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Rp 2 1/2
Rp 3
Objednací èísla
Cena
V5000Y0010
V5000Y0015
V5000Y0020
V5000Y0025
V5000Y0032
V5000Y0040
V5000Y0050
V5000Y0065
V5000Y0080
713
736
850
892
1 802
1 960
3 782
6 351
11 022
Izolaèní kryt pro ventil DN 10 a DN 15
VA2510C015
225
Izolaèní kryt pro ventil DN 20
VA2510C020
249
Izolaèní kryt pro ventil DN 25
VA2510C025
339
Izolaèní kryt pro ventil DN 32
VA2510C032
394
Izolaèní kryt pro ventil DN 40
VA2510C040
450
Izolaèní kryt pro ventil DN 50
VA2510C050
562
Vypouštìcí a napouštìcí adaptér
VA3500A001
387
Pøíslušenství
10
11
12
Mìøící sada
VA3502A001
1 056
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 15 až DN 25
VA2501A010
185
Krytka proti neoprávnìné manipulaci pro ventily DN 32 až DN 50
VA2501A032
279
13
14
9-6
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
Kombi-DP - Membránový regulátor
Membránový regulátor diferenèního tlaku lze na ventil Kombi-3-Plus pro vratné potrubí s modrou
krytkou dodateènì pøipojit bez pøerušení provozu otopné soustavy. Po jeho namontování dochází k
udržování nastaveného diferenèního tlaku mezi pøívodním a vratným potrubím nezávisle na poloze
regulaèních kuželek termostatických ventilù v topném okruhu. Pro ventily DN15 až DN40, maximální
pøípustný provozní tlak 10 bar, pro horkou vodu do 130°C, požadovaný diferenèní tlak lze nastavit v
rozmezí 0,1 až 0,3 bar nebo 0,3 až 0,6 bar, maximální pøípustný diferenèní tlak mezi pøívodním a
vratným potrubím 2 bar, samoèinné odvzdušòování. Sada obsahuje svorné šroubení a mìdìnou
propojovací trubièku 4 x 1 mm(souèást dodávky) pro snímání tlaku na pøívodním potrubí.
Pro otopné nebo chladící soustavy
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Tìlo membránového regulátoru je vyrobeno z oceli s tìsnìním
EPDM a ovládací osièka s potrubím z mosazi
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN10
2
3
4
Max. delta P
2 bar
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce:
"Vždy v rovnováze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
Další popis
Vhodné pro ventil V5010 Kombi-3-plus s modrou krytkou
DN10...40 a V5032 Kombi-2-plus DN15...40.
5
Rozsah nastavení diferenèního tlaku
bar
0,1 ... 0,3
0,3 ... 0,6
6
Objednací èísla
Cena
V5012C0103
V5012C0306
1 523
2 170
VS5500A008
32
Pøíslušenství
Svorná šroubení s tìsnìním R1/4 pro 6 mm mìdìnou trubièku
7
8
9
10
11
12
13
14
9-7
Vyvažovací ventily
V6000 Kombi-F-II - Pøírubový regulaèní a uzavírací ventil
Ventily Kombi-F-II se používají na vratném potrubí v otopných nebo chladicích soustavách k
hydraulickému vyvážení a k uzavírání. Ventily jsou v bezúdržbovém provedení. Tìleso ventilu je
vybaveno dvìma hrdly pro mìøení diferenèního tlaku.
Pro otopné nebo chladící soustavy
2
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Tìleso ventilu z litiny GG25, opatøeno modrým nátìrem.
Regulaèní kuželka a vøeteno z nerezové oceli. Tìsnìní sedla z
PTFE. Mìøicí hrdla z mosazi. Ovládací koleèko z oceli, opatøeno
èerným nátìrem. Krytka šroubu pøednastavení z plastu v barvì
èerné a èervené.
Tvar tìla
pøímé
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøednastavení
ano
Umožòuje mìøení
ano
Pøipojení pøíslušenství
boèním pøipojením
Umístìní ventilu
na vratném potrubí
Pøipojení
pøíruby
Další popis
Metoda správného mìøení a zaregulování je popsána v pøíruèce:
"Vždy v rovnáváze aneb vyvažování armaturami Honeywell"
3
4
5
6
Kombi-F-II Pøírubový regulaèní a uzavírací ventil
7
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
Hodnoty Kvs
Cena
V6000D0015
V6000D0020
V6000D0025
V6000D0032
V6000D0040
V6000D0050
V6000D0065
V6000D0080
V6000D0100
V6000D0125
V6000D0150
V6000D0200
V6000D0250
V6000D0300
V6000D0350
V6000D0400
3 996
4 377
4 921
5 790
6 496
6 931
7 937
12 340
16 852
24 735
35 606
80 291
146 176
197 602
255 333
467 992
Adaptér pro mìøení diferenèního tlaku a prùtoku ( 1 pár )
VA3600A008
834
Prodlužovací nátrubek G 1/4", 45 mm
VA2601A008
386
Elektronický mìøicí pøístroj BasicMes slouží pro mìøení prùtoku a
diferenèního tlaku v hydraulických soustavách
VM241A1002
38 387
VA2600A008
648
8
9
10
11
4,5
6,6
9,8
15,1
24,9
48,5
74,4
111
165
242
372
704
812
1380
1651
2389
Objednací èísla
Pøíslušenství
12
13
Náhradní díly
Náhradní mìøící pøípojky (1 pár)
14
9-8
www.honeywell.cz/acs
Vyvažovací ventily
V5003F Kombi-VX Regulátor prùtoku s možností pøednastavení
Ventil V5003F Kombi-VX je automatický vyvažovací ventil. Tento ventil je speciálnì vytvoøen pro
vyvážení otopných nebo chladících soustav. Ventil reguluje prùtok média na konstantní hodnotu, i když
se mìní tlak v soustavì. Hodnota prùtoku mùže být jednoduše nastavena pomocí pøednastavení.
Pro otopné nebo chladící vodní soustavy
Materiály
3
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Digitální zobrazení pøednastavené hodnoty.
Umožòuje mìøení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu nebo na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
32
40
50
2
Tìlo ventilu je vyrobeno z mosazi CuZn40Pb2; vložka ventilu je
vyrobena z mosazi, korozivzdorné oceli a plastu s gumovou
membránou a kroužku z EPDM
4
5
• Kompaktní provedení tìla ventilu a vložky ventilu
• Dostupné v rùzných verzích ventilu pro rùzné rozsahy prùtokù a
diferenèních tlakù
• Vložka ventilu s jasným zobrazením pøednastavené hodnoty
• Vložka ventilu s možností výmìny a vyjmutí pro pøípad proplachu
• Jednoduché mìøení s použitím testovacího zaøízení Honeywell
SafeConTM
• Konektory pro mìøení diferenèního tlaku na stejné stranì jako je
pøednastavení
• Robustní provedení chránícíá ventil proti neèistotám, usazeninám
a agresivním kapalinám
• Bezúdržbové provedení
Minimální prùtok (qi) Maximální prùtok (qs)
l/h
l/h
100
412
157
609
276
825
138
615
238
896
406
1270
100
412
157
609
276
825
138
615
238
896
406
1270
100
412
157
609
276
825
138
615
238
896
406
1270
535
5830
535
5830
3180
16100
3180
16100
Delta-P
kPa
17 ... 210
17 ... 210
17 ... 200
35 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
17 ... 210
17 ... 210
17 ... 200
35 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
17 ... 210
17 ... 210
17 ... 200
35 ... 400
35 ... 400
35 ... 400
17 ... 400
17 ... 400
20 ... 400
20 ... 400
Objednací èísla
V5003FY10150412
V5003FY10150609
V5003FY10150825
V5003FY20150615
V5003FY20150896
V5003FY20151270
V5003FY10200412
V5003FY10200609
V5003FY10200825
V5003FY20200615
V5003FY20200896
V5003FY20201270
V5003FY10250412
V5003FY10250609
V5003FY10250825
V5003FY20250615
V5003FY20250896
V5003FY20251270
V5003FY10265020
V5003FY10325020
V5003FY10401610
V5003FY10501610
Cena
2 280
2 280
2 280
2 280
2 280
2 280
2 496
2 496
2 496
2 496
2 496
2 496
2 997
2 997
2 997
2 997
2 997
2 997
4 470
4 605
9 435
10 427
9-9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vyvažovací ventily
V5003T Kombi-QM Vyvažovací ventil s pøednastavením, tlakovì nezávislý
Ventil V5003T Kombi-QM je dvoucestný vyvažovací ventil pro modulaèní øízení prùtoku v soustavì
nezávisle na tlaku. Každý ventil má pøednastavení maximálního prùtoku pro omezení prùtoku a
vyvážení otopné soustavy. Spoleènì s pohonem Kombi-QM umožòuje plné ovládání zdvihu. KombiQM je vytvoøen jako provedení 2 v 1 v kombinaci modulaèního ventilu s automatickým vyvažovacím
ventilem, který je nezávislý na diferenèním tlaku. V5003T Kombi-QM se typicky používá pro vyvážení
a teplotní øízení FCU jednotek, chladících systémù a jednotrubkových otopných systémù.
Pro otopné nebo chladící vodní soustavy
2
3
4
5
6
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z mosazi CuZn40Pb2; vložka ventilu je
vyrobena z mosazi, korozivzdorné oceli a plastu s gumovou
membránou a kroužku z EPDM
Tvar tìla
ve tvaru Y
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
-20 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Digitální zobrazení pøednastavené hodnoty.
Umožòuje mìøení
ano
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umístìní ventilu
na pøívodu nebo na vratném potrubí
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
• Kompaktní provedení tìla ventilu a vložky ventilu
• Ovládání plného zdvihu
• 100% autorita ventilu
• Provedení pro malý a velký prùtok
• Vložka ventilu s jasným zobrazením pøednastavené hodnoty
• Vložka ventilu s možností výmìny a vyjmutí pro pøípad
proplachu
• Jednoduché mìøení s použitím testovacího zaøízení Honeywell
SafeConTM
• Konektory pro mìøení diferenèního tlaku na stejné stranì jako
je pøednastavení
• Robustní provedení chránícíá ventil proti neèistotám,
usazeninám a agresivním kapalinám
• Bezúdržbové provedení
7
8
9
Svìtlost DN
mm
15
20
25
15
20
25
10
11
12
Minimální prùtok (qi) Maximální prùtok (qs)
l/h
l/h
62
844
62
844
62
844
119
1200
119
1200
119
1200
Delta-P
kPa
16 ... 200
16 ... 200
16 ... 200
30 ... 400
30 ... 400
30 ... 400
Objednací èísla
Cena
V5003TY1015
V5003TY1020
V5003TY1025
V5003TY2015
V5003TY2020
V5003TY2025
2 323
2 380
2 676
2 323
2 380
2 676
Pohon; 24V, modulaèní; 010V / 4...10V / 0...20mA / 2...20mA
M5003A1001
2 935
Pohon; 24V, 3-bodový
M5003A1002
2 077
Pøíslušenství
13
14
9-10
www.honeywell.cz/acs
Rotaèní smìšovací ventily a pohony
Rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Strana
10-2
10-6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rotaèní smìšovací ventily
Rotaèní smìšovací ventily
Trojcestné rotaèní smìšovací ventily Centra, PN6, DR
Do pøívodního potrubí, pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; pro
smìs voda/glykol 50%.
2
3
4
Série ventilù
DRG
Typ ventilu
3-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
Tìleso ventilu: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
Dvojitý O-kroužek
Redukované delta P
40 kPa
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Závitové provedení
5
6
7
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
15
20
25
32
40
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
10
10
10
20
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
Cena
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
2 277
2 109
2 151
2 233
2 543
Objednací èísla
Cena
DR20GFLA
2 606
DR25GFLA
2 822
DR32GFLA
3 042
DR40GFLA
3 050
DR50GFLA
3 518
DR65GFLA
4 434
DR80GFLA
8 175
DR100GFLA
9 571
DR125GFLA
19 437
DR150GFLA
25 889
Pøírubové provedení
Svìtlost
DN
8
9
10
11
12
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
20
6,3
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
25
10
100
20
10
32
16
100
20
10
40
25
100
20
10
50
40
100
20
20
65
63
100
20
20
80
100
100
30
20
100
160
100
40
30
125
250
70
40
30
150
630
50
40
40
13
14
10-2
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
M6061L1019
M7061E1012
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
10
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
24; 2,4
0/2 až 10 V
DC
20
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
20
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
40
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
40
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
VRM20
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
24; 2,4 Napájení [Vac; VA]
0/2 až 10 V Vstupní signál
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
DR15GMLA
DR20GMLA
DR25GMLA
DR32GMLA
DR40GMLA
DR20GFLA
DR25GFLA
DR32GFLA
DR40GFLA
DR50GFLA
DR65GFLA
DR80GFLA
DR100GFLA
DR125GFLA
DR150GFLA
2
3
4
5
6
V5433A - Trojcestný rotaèní ventil PN6
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; smìs voda-glykol 50%.
7
Série ventilù
V5433A
Typ ventilu
3-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
20
25
32
40
50
8
o
9
10
Hodnoty Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
Objednací èísla
Cena
V5433A1015
V5433A1023
V5433A1031
V5433A1049
V5433A1056
V5433A1064
V5433A1072
992
1 154
1 171
1 217
1 375
1 472
2 415
11
12
13
14
10-3
Rotaèní smìšovací ventily
Ètyøcestné rotaèní smìšovací ventily Centra, PN6, ZR
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; smìs voda-glykol 50%.
2
3
4
Série ventilù
ZR
Typ ventilu
4-cestné rotaèní smìš.
Médium
voda
Materiály
Tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
Dvojitý O-kroužek
Redukované delta P
40 kPa
Úhel natoèení
90 o
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Závitové provedení
Svìtlost
DN
5
mm
15
20
25
32
40
6
7
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
4
6,3
10
16
25
kPa
100
100
100
100
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
10
10
10
10
20
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
10
10
10
10
Krouticí moment
pøi redukovaném
delta P
Nm
10
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Objednací èísla
Cena
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
2 324
2 195
2 384
2 462
2 733
Objednací èísla
Cena
ZR25FA
2 823
ZR32FA
3 105
ZR40FA
3 218
ZR50FA
4 016
ZR65FA
4 875
ZR80FA
9 022
ZR100FA
11 345
ZR125FA
23 562
ZR150FA
24 767
ZR200FA
30 076
Pøírubové provedení
8
9
10
11
12
Svìtlost
DN
Hodnoty
Kvs
Max.
delta P
mm
25
10
kPa
100
Krouticí
moment pro
max. delta P
Nm
20
32
16
100
20
10
40
25
100
20
10
50
40
100
20
20
65
63
100
20
20
80
100
100
30
20
100
160
100
40
30
125
250
70
40
30
150
400
50
40
40
200
630
20
40
40
13
14
10-4
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
pøíruby dle
DIN2531
M6061L1019
M7061E1012
VMM20
VMM20-24
VMM30
VMM30-24
VMM40
VMM40-24
10
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
10
24; 2,4
0/2 až 10 V
DC
20
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
20
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
30
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
40
230; 3,5
Tøípolohová
regulace
40
24; 3,5
Tøípolohová
regulace
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
VRM20
M6061A1013
Rotaèní smìšovací ventily
Krouticí moment [Nm]
20
24; 2,4 Napájení [Vac; VA]
0/2 až 10 V Vstupní signál
DC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
ZR15MA
ZR20MA
ZR25MA
ZR32MA
ZR40MA
ZR25FA
ZR32FA
ZR40FA
ZR50FA
ZR65FA
ZR80FA
ZR100FA
ZR125FA
ZR150FA
ZR200FA
2
3
4
5
6
V5442A - Ètyøcestný rotaèní ventil PN6
Pro vytápìní a klimatizaci; pro horkou/studenou vodu dle VDI2035; smìs voda-glykol 50%.
7
Série ventilù
V5442A
Typ ventilu
4-cestný smìš. rotaèní, kompaktní
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina, vnitøní èásti: chromovaná litina
Tìsnìní
dvojitý O-kroužek
Úhel natoèení
90
Teplota média
2 ... 110 oC
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
vnitøní závit
Max. delta P
100 kPa
Krouticí moment pro max.
delta P
7 Nm
Svìtlost DN
mm
20
20
25
32
8
o
9
10
Hodnoty Kvs
4
6,3
10
16
Objednací èísla
Cena
V5442A1022
V5442A1030
V5442A1048
V5442A1055
1 020
1 020
1 080
1 288
11
12
13
14
10-5
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Pohony pro rotaèní smìšovací ventily
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily Centra ZR, DR, DRU a DRR. Vhodné
nasazení v otopných soustavách.
Krytí
2
3
4
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Krouticí moment
10 Nm
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Doba chodu
1,5 min
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
Napájení
Vac; VA
24; 3,5
230; 3,5
5
Vstupní signál
Zpìtná vazba
Koncové spínaèe
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
volitelné
volitelné
Vstupní signál
Zpìtná vazba
Koncové spínaèe
0/2 až 10 V DC
volitelná
–
Objednací èísla
Cena
M6061A1013
M6061L1019
5 882
5 477
Objednací èísla
Cena
M7061E1012
8 086
Plynulé øízení
Napájení
Vac; VA
24; 2,4
6
7
8
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR
Rotaèní elektrické servopohony pro smìšovací ventily ZR, DR, DRU a DRR.
9
10
Krytí
IP54
Indikace polohy
Stupnice natoèení pohonu
Úhel natoèení
90 o
Ruèní ovládání
ano
Koncové spínaèe
volitelné
Další popis
Odblokovací tlaèítko pro manuální provoz
Tøípolohová regulace
11
Krouticí
moment
Nm
20
20
30
30
40
40
12
13
Napájení
Vstupní signál
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 3,5
230; 3,5
24; 3,5
230; 3,5
24; 3,5
230; 3,5
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
Tøípolohová regulace
–
–
–
volitelná
–
–
Napájení
Vstupní signál
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 2,4
0/2 až 10 V DC
volitelná
Doba
chodu
min
1,6
1,6
2,3
2,3
3,5
3,5
Objednací èísla
Cena
VMM20-24
VMM20
VMM30-24
VMM30
VMM40-24
VMM40
7 572
6 717
8 406
7 979
8 941
8 364
Doba
chodu
min
3,0
Objednací èísla
Cena
VRM20
8 813
Spojitá regulace
Krouticí
moment
Nm
20
14
10-6
www.honeywell.cz/acs
Malé lineární ventily a pohony zdvih 6,5 mm
Strana
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
11-2
11-9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5832A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, fan coil jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro horkou/studenou vodu
(max. 50% glykol), pro vodu dle VDI2035.
Série ventilù
2
3
4
V5832A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro zapnuto/
vypnuto provedení).
2,5 mm
5
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
6
mm
15
20
7
6,5 mm
inch
G1/2
G3/4
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
8
mm
15
15
15
15
15
15
20
20
9
10
inch
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
11
12
13
14
11-2
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty Uzavírací Uzavírací
Kvs
tlak s
tlak s
pohone
pohone
m 90 N m 180 N
kPa
kPa
1,6
180
–
2,5
50
–
Zdvih
Hodnoty Uzavírací Uzavírací
Kvs
tlak s
tlak s
pohone
pohone
m 90 N m 180 N
kPa
kPa
0,16
600
1600
0,25
600
1600
0,4
600
1600
0,63
600
1600
1
180
1200
1,6
180
1200
2,5
50
400
4
50
400
Zdvih
mm
2,5
2,5
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5832A4008
V5832A4016
Cena
382
684
Objednací èísla
Cena
V5832A1004
V5832A1012
V5832A1020
V5832A1038
V5832A1046
V5832A1053
V5832A1061
V5832A1079
675
675
675
675
675
675
1 103
1 103
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Pohony
2,5 mm; 90 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní signál
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Objednací èísla
Cena
75 s
75 s
4,0 min
Délka
kabelu
m
1
3
1
Vac; VA
24; 2
24; 2
24; 3
ventil uzavøen
ventil uzavøen
ventil otevøen
–
–
–
–
–
–
MT010-N
MT010-3MN
MT4-024-NO
2 022
2 345
698
24; 2
ventil otevøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NO
698
24; 3
ventil otevøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NO
873
24; 3
ventil uzavøen
–
–
4,0 min
1
MT4-024-NC
698
24; 2
ventil uzavøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NC
698
24; 3
ventil uzavøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NC
873
230; 3
ventil otevøen
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NO
698
230; 2
ventil otevøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NO
698
230; 3
ventil otevøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NO
809
230; 3
ventil uzavøen
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NC
698
230; 2
ventil uzavøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NC
698
230; 3
ventil uzavøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NC
809
24; 0,7
–
–
–
57 s
0,9
M7410A1001
1 762
24; 8
ventil otevøen
–
–
1,5
M5410C1001
1 084
230; 15
ventil otevøen
–
–
1,5
M5410L1001
1 309
230; 3
ventil otevøen
–
–
3,6/16
s
3,6/16
s
3,5 min
1
MT8-230-NO
797
230; 2
ventil otevøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NO
797
230; 3
ventil otevøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NO
974
230; 3
ventil uzavøen
–
–
3,5 min
1
MT8-230-NC
797
230; 2
ventil uzavøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NC
797
230; 3
ventil uzavøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NC
974
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
–
–
–
–
•
–
–
2
–
150 s
150 s
150 s
1,5
1,5
1,5
M7410E1002
M7410E4022
M7410C1007
3 822
5 125
1 818
230; 7
–
•
–
150 s
1,5
M6410L2023
2 354
230; 7
–
•
2
150 s
1,5
M6410L4029
3 277
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-3
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5832B - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN25-40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou ragulaèní kuželkou
Pro FCu jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5832B2
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
Tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
6
7
8
9
10
11
Pohony
Vstupní signál
6,5 mm; 300 N 0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
6,5 mm; 400 N 0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Pøipojení
- potrubí
inch
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Napájení
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
4
6,3
10
16
25
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1000
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5832B2075
V5832B2083
V5832B2091
V5832B2109
V5832B2117
2 604
2 604
2 604
3 459
4 583
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
–
–
–
M7410E1028
M7410E4030
M7410C1015
3 901
5 258
1 903
Vac; VA
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
–
–
–
–
•
–
–
2
–
s
150
150
150
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
2 909
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
3 832
24; 5
24; 10
–
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
•
–
–
–
15
60
–
–
–
•
ML7430E1005
ML7435E1004
4 806
5 618
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 369
230; 10
12
13
14
11-4
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5825B - Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil PN25,
tlakovì vyvážená kuželka, DN15/32
Kompaktní dvoucestný regulaèní ventil s širokým rozsahem aplikací.
Pro TUV a vytápìní; teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035.
Série ventilù
V5825B
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z èerveného bronzu (DIN1705), døík z oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Uzavírací tlak s pohonem
300 N
1600 kPa
Uzavírací tlak s pohonem
400 N
2500 kPa
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
2
3
4
5
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597, pohony ML7435E/ML6435B.
6
6,5 mm
Svìtlost DN
mm
15
15
15
15
15
20
20
25
32
Pohony
Vstupní signál
6,5 mm; 300 N 0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
6,5 mm; 400 N 0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Pøipojení - potrubí
inch
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G1
G1
G1 1/4
G1 1/2
Ruèní
ovládání
Hodnoty Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5825B1001
V5825B1019
V5825B1027
V5825B1035
V5825B1043
V5825B1050
V5825B1068
V5825B1076
V5825B1084
3 089
3 089
3 089
3 089
3 089
3 530
3 530
4 412
5 293
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
–
–
–
M7410E1028
M7410E4030
M7410C1015
3 901
5 258
1 903
8
9
10
Vac; VA
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
–
–
–
–
•
–
–
2
–
s
150
150
150
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
2 909
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
3 832
24; 5
24; 10
–
ventil
uzavøen
ventil
uzavøen
•
–
–
–
15
60
–
–
–
•
ML7430E1005
ML7435E1004
4 806
5 618
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 369
230; 10
7
11
12
13
14
11-5
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu, DN15/20
Pro IRC systémy, FCU jednotky a malé vzduchotechnické jednotky; pro teplotu/studenou vodu
(max. 50% glykol) dle VDI2035.
Série ventilù
2
3
4
5
V5833A
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 120 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí (neplatí pro ON/OFF
provedení). Hlavní cesta A-AB má ekviprocentní charakteristiku,
B-AB má lineární.
2,5 mm
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
6
mm
15
20
7
inch
G1/2
G3/4
Hodnoty Uzavírací Uzavírací
Kvs
tlak s
tlak s
pohone
pohone
m 90 N m 180 N
kPa
kPa
1,6
150
–
2,5
50
–
Zdvih
Hodnoty Uzavírací Uzavírací
Kvs
tlak s
tlak s
pohone
pohone
m 90 N m 180 N
kPa
kPa
0,25
500
800
0,4
500
800
0,63
500
800
1
150
250
1,6
150
250
2,5
–
240
2,5
50
100
4
–
240
4
50
100
Zdvih
mm
2,5
2,5
Reg.
charakteristika
O/Z
O/Z
Objednací èísla
V5833A4007
V5833A4015
Cena
721
989
6,5 mm
Svìtlost Pøipojení DN
potrubí
8
mm
15
15
15
15
15
20
20
20
20
9
10
inch
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
11
12
13
14
11-6
www.honeywell.cz/acs
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
Cena
V5833A1003
V5833A1011
V5833A1029
V5833A1037
V5833A1045
V5833A3009
V5833A1052
V5833A3017
V5833A1060
1 066
1 066
1 066
1 066
1 066
1 466
1 466
1 716
1 716
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
Pohony
2,5 mm; 90 N
6,5 mm; 90 N
6,5 mm; 180 N
Vstupní signál
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
Dvoupolohová
regulace
0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Objednací èísla
Cena
75 s
75 s
4,0 min
Délka
kabelu
m
1
3
1
Vac; VA
24; 2
24; 2
24; 3
A-AB otevøen
A-AB otevøen
A-AB otevøen
–
–
–
–
–
–
MT010-N
MT010-3MN
MT4-024-NC
2 022
2 345
698
24; 2
A-AB otevøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NC
698
24; 3
A-AB otevøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NC
873
24; 3
A-AB uzavøen
–
–
4,0 min
1
MT4-024-NO
698
24; 2
A-AB uzavøen
–
–
6,0 min
1
MT4-024LC-NO
698
24; 3
A-AB uzavøen
–
1
4,0 min
1
MT4-024S-NO
873
230; 3
A-AB otevøen
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NC
698
230; 2
A-AB otevøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NC
698
230; 3
A-AB otevøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NC
809
230; 3
A-AB uzavøen
–
–
2,5 min
1
MT4-230-NO
698
230; 2
A-AB uzavøen
–
–
3,5 min
1
MT4-230LC-NO
698
230; 3
A-AB uzavøen
–
1
2,5 min
1
MT4-230S-NO
809
24; 0,7
–
–
–
57 s
0,9
M7410A1001
1 762
24; 8
A-AB uzavøen
–
–
1,5
M5410C1001
1 084
230; 3
A-AB otevøen
–
–
3,6/16
s
3,5 min
1
MT8-230-NC
797
230; 2
A-AB otevøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NC
797
230; 3
A-AB otevøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NC
974
230; 15
A-AB uzavøen
–
–
1,5
M5410L1001
1 309
230; 3
A-AB uzavøen
–
–
3,6/16
s
3,5 min
1
MT8-230-NO
797
230; 2
A-AB uzavøen
–
–
5,5 min
1
MT8-230LC-NO
797
230; 3
A-AB uzavøen
–
1
3,5 min
1
MT8-230S-NO
974
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
–
–
–
–
•
–
–
2
–
150 s
150 s
150 s
1,5
1,5
1,5
M7410E1002
M7410E4022
M7410C1007
3 822
5 125
1 818
230; 7
–
•
–
150 s
1,5
M6410L2023
2 354
230; 7
–
•
2
150 s
1,5
M6410L4029
3 277
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-7
Regulaèní ventily - zdvih 6,5 mm
V5833A - Trojcestný regulaèní ventil PN16, tìsnìní na plochu DN25 až DN40
Regulaèní ventil s tlakovì vyváženou regulaèní kuželkou
Pro FCU jednotky a malé ohøívaèe/vìtráky; teplá nebo studená voda (max. 50% glykolu), dle
VDI2035.
2
3
4
5
Série ventilù
V5833A2
Typ ventilu
3-cestný smìš. tl. vyváž.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli, èep z mosazi
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
6,5 mm
Teplota média
2 ... 130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnìjší závit, ploché tìsnìní
Reg. charakteristika
lineární
Další popis
Ventily se dodávají s ruèní ovládací hlavicí.
6,5 mm
Svìtlost
DN
mm
25
25
25
32
40
6
7
8
9
10
11
Pohony
Vstupní signál
6,5 mm; 300 N 0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
6,5 mm; 400 N 0/2 až 10 V DC
0/2 až 10 V DC
Tøípolohová
regulace
Pøipojení
- potrubí
inch
G1 1/2
G1 1/2
G1 1/2
G2
G2 1/4
Napájení
Uzavírací tlak s
pohonem 300 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1200
4
6,3
10
16
25
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Uzavírací tlak s
pohonem 400 N
kPa
1600
1600
1600
1200
1200
Návrat
pomocí
pružiny
Objednací èísla
Cena
V5833A2076
V5833A2084
V5833A2092
V5833A2100
V5833A2118
2 470
2 470
2 470
2 996
4 107
Objednací èísla
Cena
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Délka
kabelu
m
1,5
1,5
1,5
–
–
–
M7410E1028
M7410E4030
M7410C1015
3 901
5 258
1 903
Vac; VA
24; 1,4
24; 1,4
24; 0,7
–
–
–
–
•
–
–
2
–
s
150
150
150
230; 7
–
•
–
150
1,5
–
M6410L2031
2 909
230; 7
–
•
2
150
1,5
–
M6410L4037
3 832
24; 5
24; 10
–
A-AB
uzavøen
A-AB
uzavøen
•
–
–
–
15
60
–
–
–
•
ML7430E1005
ML7435E1004
4 806
5 618
–
–
60
–
•
ML6435B1016
4 369
230; 10
12
13
14
11-8
Hodnoty
Kvs
www.honeywell.cz/acs
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Termoelektrický pohon pro 2-polohovou regulaci, Smart-T
Termoelektrický pohon otevøeno/zavøeno a ovládání PWM s regulátory XL10/12. Vhodný pro
ventily øady V58xxA/C (DN15/20), V90/V100 a VS.
Modely MT4 jsou dále vhodné pro termostatické ventily V30xx, V20xx, Therafix V2464, V2474 a
vyvažovací ventily V5010, V5032 (v kombinaci s adaptérem VA2500A001).
Krytí
2
IP44
Indikace polohy
Èervený indikátor
Funkce spínaèe polohy
Spínací SPST kontakty, 5(3) A; pøi napájení sepnutý kontakt
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Délka kabelu
1m
Další popis
Pohon je dodávan vèetnì montážního klipu (MT-CLIP) a
montážního adaptéru M30 x 1,5 (MT-ADAPT-HW).
• Další adaptéry na vyžádání.
• Speciální délka kabelù nebo speciální konektory na vyžádání.
• 24 Vac modely jsou použitelné i pro 24 Vdc.
• Efektivní zdvih pøi použití ventilù Honeywell je 2,5/6,5 mm;
maximální zdvih 4/8 mm.
3
4
5
2,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 3
24; 2
24; 3
24; 3
24; 2
24; 3
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Koncové
spínaèe
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
4,0
6,0
4,0
4,0
6,0
4,0
2,5
3,5
2,5
2,5
3,5
2,5
Poèáteèní
proud
A
0,7
0,2
0,7
0,7
0,2
0,7
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
Objednací èísla
Cena
MT4-024-NO
MT4-024LC-NO
MT4-024S-NO
MT4-024-NC
MT4-024LC-NC
MT4-024S-NC
MT4-230-NO
MT4-230LC-NO
MT4-230S-NO
MT4-230-NC
MT4-230LC-NC
MT4-230S-NC
698
698
873
698
698
873
698
698
809
698
698
809
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11-9
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
230; 3
230; 2
230; 3
230; 3
230; 2
230; 3
2
3
Výpadek
napájení
zkrácení
zkrácení
zkrácení
prodloužení
prodloužení
prodloužení
Zdvih
Koncové
spínaèe
mm
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
–
–
1
–
–
1
Doba
chodu
min
3,5
5,5
3,5
3,5
5,5
3,5
Poèáteèní
proud
A
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
Objednací èísla
Cena
MT8-230-NO
MT8-230LC-NO
MT8-230S-NO
MT8-230-NC
MT8-230LC-NC
MT8-230S-NC
797
797
974
797
797
974
Pøíslušenství
4
MT-CLIP
2 039
Kabel 1,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-1.5M
1 455
Kabel 2,5 metru; 10 kusù
MT-CABLE-2.5M
1 941
Kabel 5 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-5M
2 427
Kabel 10 metrù; 10 kusù
MT-CABLE-10M
3 882
Extra montážní adaptér M30 x 1,5; 10 kusù
MT-ADAPT-HW
1 455
Montážní adaptér pro ventily Herz; 10 kusù
MT-ADAPT-HP
1 455
7
Montážní adaptér pro ventily Danfoss-RA; 10 kusù
EVA10RA
374
Montážní adaptér pro ventily Velta -Compact Manifold
HCA1VEL
160
8
Rychlý servopohon, 2-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 90 N, M5410
Extra montážní klip; 10 kusù
Pøipojovací kabely (ne pro modely s koncový spínaèi)
5
6
Montážní adaptéry
Elektrický pohon pro 2-polohové øízení, vhodné pro ventily øad VS, V58.. DN15/20 a V100/V2000
TRV-série.
Krytí
9
10
11
IP54
Síla na døíku
90 N
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
3,6/16 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ruèní ovládání v krytu ventilu.
6,5 mm; 90 N
Napájení
Vac; VA
24; 8
230; 15
12
13
14
11-10
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
M5410C1001
M5410L1001
1 084
1 309
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Malý servopohon, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M6410/M7410
Elektrický pohon s tøípolohovým øízením.
Krytí
IP43/IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt; proud: 1 A induktivní, 5 A odporová zátìž
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Doba chodu
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Pro ruèní ovládání lze použít ochrannou krytku ventilu (platí pro
pohony M7410). U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je
druhý spínaè nastavitelný.
2
3
4
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla na døíku (N) Napájení (Vac; VA)
180
24; 0,7
180
230; 7
180
230; 7
Ruèní ovládání
–
•
•
Koncové spínaèe
–
–
2
Objednací èísla
M7410C1007
M6410L2023
M6410L4029
Cena
1 818
2 354
3 277
Objednací èísla
M7410C1015
M6410L2031
M6410L4037
Cena
1 903
2 909
3 832
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
Síla na døíku (N) Napájení (Vac; VA)
300
24; 0,7
300
230; 7
300
230; 7
Ruèní ovládání
–
•
•
Koncové spínaèe
–
–
2
Malý servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, zdvih 6,5 mm 180/300 N, M7410E
Krytí
IP42
Indikace polohy
Mechanický indikátor polohy
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt, proud: 1A induktivní, 5A odporová zátìž
Napájení
24 Vac; 1,4 VA
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
150 s
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
U provedení se dvìma spínaèi koncové polohy je druhý spínaè
nastavitelný.
Zdvih (mm)
6,5
6,5
10
Ruèní ovládání
–
•
Koncové spínaèe
–
2
Objednací èísla
M7410E1002
M7410E4022
Cena
3 822
5 125
Objednací èísla
M7410E1028
M7410E4030
Cena
3 901
5 258
6,5 mm; 300 N; pro ventily série: V5825B, V5832B2, V5833A2
Síla na døíku (N)
300
300
Zdvih (mm)
6,5
6,5
7
9
6,5 mm; 180 N; pro ventily série: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Síla na døíku (N)
180
180
6
8
Elektrický pohon s tøípolohovým ovládáním.
Doba chodu
5
Ruèní ovládání
–
•
Koncové spínaèe
–
2
11
12
13
Pøíslušenství
Adaptér pro ventily V5077B/V5078B
0903403
639
11-11
14
Servopohony pro ventily - zdvih 6,5 mm
Lineární servopohon, plynulá regulace 0/2..10V, 6,5 mm 400 N, ML7430/ML7435
Elektrický lineární servopohon pro plynulou regulaci vhodný pro ventily øad V5825B, V5832B/
V5833A (DN25..40).
2
3
Krytí
IP54
Síla na døíku
400 N
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
6,5 mm
Další popis
Pro ML7435E1004: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5825B.
6,5 mm; 400 N
4
Napájení
Vac; VA
24; 5
24; 10
5
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
–
zkrácení
•
–
Doba
chodu
s
15
60
Návrat pomocí
pružiny
–
•
Objednací èísla
Cena
ML7430E1005
ML7435E1004
4 806
5 618
Lineární pohon s vratnou pružinou, 3-polohová regulace, zdvih 6,5 mm 400 N, ML6435
6
Elektrický lineární pohon s vratnou pružinou pro 3-polohovou regulaci, pro ventily øad V5825B,
V5832B/V5833A (DN25..40).
7
8
9
Krytí
IP54
Síla na døíku
400 N
Napájení
230 Vac; 10 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
6,5 mm
Výpadek napájení
zkrácení
Doba chodu
60 s
Návrat pomocí pružiny
ano
Další popis
Schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s V5825B.
6,5 mm; 400 N
Objednací èísla
ML6435B1016
10
11
12
13
14
11-12
www.honeywell.cz/acs
Cena
4 369
Velké lineární ventily a pohony zdvih 20/38 mm
Regulaèní ventily
Servopohony pro ventily
Strana
12-2
12-20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulaèní ventily
Regulaèní ventily
V5011R/S - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro aplikace ve vytápìní, ventilaci a klimatizaci; horká/studená voda dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5011R/S
Typ ventilu
2-cestný
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Médium
voda
20 mm, mosazné pøipojení
5
6
7
8
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
9
10
11
12
13
14
12-2
www.honeywell.cz/acs
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
Cena
V5011R1000
V5011R1018
V5011R1026
V5011R1034
V5011R1042
V5011R1059
V5011R1067
V5011R1075
V5011R1083
V5011R1091
2 624
2 624
2 624
2 624
2 624
2 765
2 953
3 516
4 265
5 531
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-3
Regulaèní ventily
V5328A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, pøírubové provedení DN15-150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5328A
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..50 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N
mm
kPa
15
0,25
1600
15
0,4
1600
15
0,63
1600
15
1
1600
15
1,6
1600
15
2,5
1000
15
4
1000
20
4
1000
20
6,3
1000
25
10
1000
32
16
600
40
25
350
50
40
200
65
63
120
80
100
50
5
6
7
8
9
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1300
750
470
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
oC
2 ... 200
Objednací èísla
V5328A1138
V5328A1146
V5328A1153
V5328A1005
V5328A1013
V5328A1021
V5328A1039
V5328A1047
V5328A1054
V5328A1062
V5328A1070
V5328A1088
V5328A1096
V5328A1104
V5328A1112
Cena
6 222
6 222
6 222
6 222
6 222
6 222
6 222
6 222
6 222
6 222
7 640
9 341
11 550
13 575
20 063
38 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N
mm
kPa
100
160
–
10
11
12
13
14
12-4
www.honeywell.cz/acs
mm
38
V5328A1195
Cena
20 578
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-5
Regulaèní ventily
V5016A - Dvoucestný regulaèní ventil PN16, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Teplá/studená voda (max. 50% glykol) dle požadavkù VDI2035; nebo pára.
2
3
4
5
Série ventilù
V5016A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 180 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..80 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
6
7
8
9
Hodnoty
Kvs
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
1600
1600
1600
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077
V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135
Cena
8 206
8 206
8 206
8 206
8 206
8 206
8 206
8 206
10 147
13 676
15 882
19 412
27 354
38 mm
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
10
11
Hodnoty
Kvs
160
250
360
12
13
14
12-6
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5016A1143
V5016A1150
V5016A1168
Cena
30 883
47 206
50 736
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-7
Regulaèní ventily
V5025A - Dvoucestný regulaèní ventil PN25, tlakovì vyvážená kuželka DN15-150
Ventil s tlakovì vyváženou kuželkou urèený pro uzavøené systémy.
Pro oblastní vytápìní; teplá nebo studená voda (max. 50% glykol); voda nebo pára
2
3
4
5
Série ventilù
V5025A
Typ ventilu
2-cestný tl. vyváž.
Médium
voda / pára
Materiály
tìleso z litiny GGG40.3, døík z nerez oceli
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 200 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..80 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
6
7
8
9
Hodnoty
Kvs
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
2500
2500
2500
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5025A1019
V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084
V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134
Cena
9 706
9 706
9 706
9 706
9 706
9 706
10 589
11 472
12 353
15 882
16 765
20 295
27 354
38 mm
Svìtlost
DN
mm
100
125
150
10
11
Hodnoty
Kvs
160
250
360
12
13
14
12-8
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
Objednací èísla
V5025A1142
V5025A1159
V5025A1167
Cena
30 883
47 206
50 736
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-9
Regulaèní ventily
Dvoucestný regulaèní ventil PN40, pøírubové pøipojení DN15-100, V5049A
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
Série ventilù
V5049
Typ ventilu
2-cestný
Médium
voda / pára
Materiály
Tìleso: ocelolitinal GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík vysunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
4
Reg. charakteristika
ekviprocentní
Další popis
Vyrábìno v dimenzích DN15..65 schváleno dle DIN EN 14597,
pohony ML6425A, ML7425A.
5
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
15
15
15
15
15
20
25
32
40
50
65
6
7
8
9
Hodnoty
Kvs
0,25
0,4
0,63
1
1,6
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607
Cena
17 533
17 533
17 533
17 533
17 533
17 533
17 533
18 131
19 234
22 318
27 842
31 108
36 906
38 mm
Svìtlost
DN
mm
80
100
10
Hodnoty
Kvs
100
160
11
12
13
14
12-10
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
Objednací èísla
V5049A1615
V5049A1623
Cena
62 078
78 230
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
ventil
uzavøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-11
Regulaèní ventily
V5013R - Trojcestný regulaèní ventil PN16, závitové pøipojení DN15 až 50
Pro vytápìní, ventilaci a klimatizaci, otevøené okruhy; teplá/studená voda dle požadavkù VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5013R
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso z mosazi, døík z oceli; èep z mosazi nebo oceli
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Zdvih
20 mm
Teplota média
2 ... 170 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit dle ISO228-1
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
5
6
7
Svìtlost DN
Hodnoty Kvs
mm
15
15
20
25
32
40
50
2,5
4
6,3
10
16
25
40
8
9
10
11
12
13
14
12-12
www.honeywell.cz/acs
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1600
1600
1600
1000
700
460
260
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
1600
1600
1500
850
Objednací èísla
Cena
V5013R1032
V5013R1040
V5013R1057
V5013R1065
V5013R1073
V5013R1081
V5013R1099
2 673
2 673
2 818
3 009
3 581
4 345
5 635
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-13
Regulaèní ventily
V5329C/V5015A - Trojcestný smìšovací ventil PN6, pøírubové pøipojení DN15 až
DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5329C/V5015
Typ ventilu
3-cestný smìš.
Médium
voda
Materiály
tìleso ventilu: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN6
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
ekviprocentní
20 mm
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N
mm
kPa
15
2,5
600
15
4
600
20
6,3
600
25
10
600
32
16
600
40
25
480
50
40
260
65
63
160
80
100
100
5
6
7
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
–
600
600
600
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
150
120
80
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Objednací èísla
Teplota
média
oC
2 ... 120
2 ... 120
2 ... 120
Objednací èísla
V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026
V5329C1034
V5329C1042
V5329C1059
V5329C1067
V5329C1075
V5329C1083
Cena
6 916
6 916
6 916
6 916
7 547
8 283
9 341
10 907
14 081
38 mm
8
Svìtlost Hodnoty Uzavírací tlak s
DN
Kvs pohonem 600 N
mm
kPa
100
140
–
125
220
–
150
310
–
9
10
11
12
13
14
12-14
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
V5015A1151
V5015A1169
V5015A1177
Cena
23 101
31 844
44 821
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-15
Regulaèní ventily
V5329A/V5050A,B - Trojcestný regulaèní ventil PN16, pøírubové pøipojení DN15 až
DN150
Ventil je urèen pro uzavøené systémy topení a chlazení; kvalita teplé a studené vody dle VDI2035.
2
3
Série ventilù
V5329A/V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: litina GG25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Typ ventilu
3-cestný smìš.
4
20 mm
5
6
7
8
9
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
15
2,5
15
4
20
6,3
25
10
32
16
40
25
50
40
65
63
80
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
790
480
260
160
100
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
–
–
–
–
1000
1000
1000
650
400
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
–
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
90
90
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Teplota
média
oC
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
2 ... 170
Reg.
charakteristika
Teplota
média
oC
2 ... 220
2 ... 220
2 ... 220
Reg.
charakteristika
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
ekviprocentní
Objednací èísla
V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038
V5329A1046
V5329A1053
V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087
Cena
7 593
7 593
7 593
7 593
9 158
11 596
13 851
17 098
23 687
38 mm, smìšovací
Svìtlost Hodnoty
DN
Kvs
mm
100
160
125
250
150
360
10
11
12
13
14
12-16
www.honeywell.cz/acs
mm
38
38
38
lineární
lineární
lineární
Objednací èísla
V5050A1090
V5050A1108
V5050A1116
Cena
42 014
63 366
70 636
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-17
Regulaèní ventily
V5050A/B - Trojcestný smìšovací ventil PN25/40, pøírubové pøipojení DN15-100
Ventil urèený pro uzavøené topné systémy, kvalita teplé vody dle VDI2035.
2
3
4
Série ventilù
V5050
Médium
voda
Materiály
tìleso: ocelolitina GS-C25, døík: nerezová ocel
Akce pøi otevøení
døík zasunut
Teplota média
2 ... 220 oC
Jmenovitý tlak
PN25/40
Pøipojení
pøíruby dle ISO7005
Reg. charakteristika
lineární
Typ ventilu
3-cestný smìš.
20 mm
Svìtlost
DN
mm
15
15
20
25
32
40
50
65
80
5
6
7
Hodnoty
Kvs
2,5
4
6,3
10
16
25
40
63
100
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
2500
2500
2500
2500
2000
1300
750
500
230
Zdvih
Uzavírací tlak s
pohonem 600 N
kPa
–
Uzavírací tlak s
pohonem 1800 N
kPa
230
Zdvih
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací èísla
V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140
V5050A1157
V5050A1165
V5050A1173
V5050A1181
V5050A1199
V5050A1207
Cena
24 758
24 758
24 758
24 758
28 530
36 216
43 487
43 901
78 184
38 mm,smìšovací
8
Svìtlost
DN
mm
100
9
Hodnoty
Kvs
160
10
11
12
13
14
12-18
www.honeywell.cz/acs
mm
38
Objednací èísla
V5050A1215
Cena
111 039
Regulaèní ventily
Pohony
20 mm; 600 N
20 mm; 1800 N
38 mm; 1800 N
Vstupní
signál
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
0/2 až
10 V DC
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
0/2..10V=;
0/4..20mA
Tøípolohová
regulace
Napájení
Výpadek
napájení
Ruèní
ovládání
Koncové
spínaèe
Doba
chodu
Návrat
pomocí
pružiny
Zpìtná
vazba
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6017
9 532
ML7420A6009
9 182
ML7425A6008
13 949
ML6420A3031
7 268
Vac; VA
24; 7
–
•
volitelné
min
0,5
24; 5
–
•
volitelné
1,0
–
24; 12
•
volitelné
1,8
•
230; 6,5
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
0,5
–
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
2 až
10 V DC
volitelná
230; 6,5
–
•
volitelné
1,0
–
volitelná
ML6420A3015
6 994
230; 12
•
volitelné
1,8
•
volitelná
ML6425A3014
11 566
24; 12
A-AB
otevøen
–
•
volitelné
1,9
–
ML7421A3004
13 226
230; 11
–
•
volitelné
1,9
–
2 až
10 V DC
–
ML6421A3013
11 414
24; 12
–
•
volitelné
3,5
–
ML7421B3003
14 729
230; 11
–
•
volitelné
3,5
–
2 až
10 V DC
–
ML6421B3012
11 414
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12-19
Servopohony pro ventily
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20 mm 600 N,
ML6420/ML6425
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328,
V5329.
2
Krytí
3
4
5
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Zpìtná vazba
volitelná
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Zdvih
20 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
Pro modely ML6425: schváleno dle DIN EN 14597 v kombinaci s
V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
20 mm; 600 N
Napájení
Výpadek
napájení
Vac; VA
230; 6,5
230; 6,5
6
–
–
Doba
chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Doba
chodu
min
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
ML6420A3015
ML6420A3031
6 994
7 268
Objednací èísla
Cena
20 mm; 600 N, vratná pružina
7
Napájení
Vac; VA
230; 12
8
9
10
11
12
13
14
12-20
www.honeywell.cz/acs
Výpadek
napájení
prodloužení
•
ML6425A3014
11 566
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, zdvih 20 mm 600 N,
ML7420/ML7425
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci, pro ventily série: V5011, V5013, V5016A, V5025,
V5049, V5050, V5328, V5329.
Krytí
2
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního
šoupátka pøi výpadku
øídicího signálu
Nastavitelné
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
600 N
3
Vstupní signál
0/2 až 10 V DC
Zdvih
20 mm
Ruèní ovládání
ano
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Další popis
S vratným mechanismem. Pro modely: schváleno dle DIN EN
14597 v kombinaci s V5016A/V5025A/V5328A/V5049A.
4
5
20 mm; 600 N
Napájení
Výpadek
napájení
Vac; VA
24; 5
24; 7
–
–
Doba
chodu
min
1,0
0,5
Návrat pomocí
pružiny
Doba
chodu
min
1,8
Návrat pomocí
pružiny
–
–
Objednací èísla
Cena
ML7420A6009
ML7420A6017
9 182
9 532
Objednací èísla
Cena
6
7
20 mm; 600 N, vratná pružina
Napájení
Vac; VA
24; 12
Výpadek
napájení
prodloužení
•
8
ML7425A6008
13 949
9
10
11
12
13
14
12-21
Servopohony pro ventily
Elektrický lineární pohon pro 3-polohovou regulaci, zdvih 20/38 mm 1800 N, ML6421
Elektrický lineární pohon pro ventily série: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050,
V5328, V5329.
Krytí
2
3
4
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí na tømenu pohonu
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájení
230 Vac; 11 VA
Vstupní signál
Tøípolohová regulace
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
5
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML6421A3013
Cena
11 414
38 mm; 1800 N
6
ML6421B3012
Cena
11 414
Elektrický lineární pohon pro plynulou regulaci 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421
7
Elektrický lineární motor pro plynulou regulaci pro série ventilù: V5011, V5013, V5015, V5016,
V5025, V5049, V5050, V5328, V5329.
8
9
10
Krytí
IP54
Indikace polohy
Destièka se stupnicí
Poloha regulaèního
šoupátka pøi výpadku
øídicího signálu
Nastavitelná: uzavøen, otevøen na 50%, otevøen úplnì
Zpìtná vazba
2 až 10 V DC
Koncové spínaèe
volitelné
Síla na døíku
1800 N
Napájení
24 Vac; 12 VA
Vstupní signál
0/2..10V=; 0/4..20mA
Ruèní ovládání
ano
20 mm; 1800 N
11
12
Zdvih
mm
20
Doba chodu
min
1,9
Objednací èísla
Zdvih
mm
38
Doba chodu
min
3,5
Objednací èísla
ML7421A3004
Cena
13 226
38 mm; 1800 N
13
14
12-22
www.honeywell.cz/acs
ML7421B3003
Cena
14 729
Klapkové pohony
Klapkové pohony SmartAct
Strana
13-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Klapkové pohony SmartAct
Klapkové pohony SmartAct
Klapkové pohony SmartAct 5/10 Nm
Klapkový pohon pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a vzduchotechnické
jednotky.
2
3
Krytí
IP54
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakt 230 V, 5(3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 8..16 mm a ètvercovou høídel 6..13 mm
Vestavìný omezovaè úhlu
natoèení
ano
Ruèní ovládání
ano
Zpìtná vazba
volitelná
4
Další popis
5
Pro klapky do 1 ètvereèního metru
Napájení
Vac; VA
24; 6
24; 6
230; 6
6
7
24; 6
24; 6
• Odnímatelný konektor pro pøímé pøipojení k øídící jednotce
• Smìr otáèení závislý na spínaèi
• Nastavitelné mechanické omezení
• Modely 24 Vac vhodné také pro 24 Vdc
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
volitelné
2
volitelné
Doba
chodu
s;50Hz
110
110
max. 110
Krouticí
moment
Nm
5
5
5
Klapková
plocha
m2
1
1
1
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;2/3-pt
0/2..10V=;2/3-pt
volitelné
2
90/110
90/110
5
5
1
1
Krouticí
moment
Nm
10
10
10
Klapková
plocha
m2
2
2
2
10
10
2
2
Objednací èísla
Cena
N0524
N0524-SW2
N05230-2POS
2 195
2 647
2 195
N05010
N05010-SW2
3 197
3 854
Objednací èísla
Cena
N1024
N1024-SW2
N10230-2POS
2 660
3 290
2 726
N10010
N10010-SW2
4 102
4 857
Pro klapky do 2 ètvereèních metrù
8
Napájení
Vac; VA
24; 6
24; 6
230; 6
9
24; 6
24; 6
10
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
2/3-pol
2/3-pol
Dvoupolohová
regulace
0/2..10V=;2/3-pt
0/2..10V=;2/3-pt
volitelné
2
volitelné
Doba
chodu
s;50Hz
110
110
max. 140
volitelné
2
90/110
90/110
11
12
13
14
13-2
www.honeywell.cz/acs
Klapkové pohony SmartAct
Klapkový pohon SmartAct 20/34 Nm
Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, klimatizaèní jednotky, žaluzie a VAV
jednotky.
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Pøepínací SPDT kontakty 230V, 5 (3) A pro modely s koncovými
spínaèi
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 10..18 mm
Ruèní ovládání
ano
Další popis
2
3
• Spojka umožòující manuální nastavení
• Mechanické nastavení koncových poloh
• Odnímatelný kryt pro pøímé zapojení
• Možnost instalace v libovolné poloze
• Pro modulaèní øídící modely: Øídící vstupní signál mùže být
proudový nebo napì¤ový
• Modely s plynulou regulací: Pomocí vnitøních spínaèù lze
nastavit, že celý rozsah øídícího signálu bude použit pro
zvolený rotaèní úhel pohonu.
4
5
Pro klapky do 4 ètvereèních metrù
Napájení
Vstupní signál
Vestavìný
omezovaè úhlu
natoèení
Vac; VA
24; 6
2/3-pol
24; 6
2/3-pol
230; 6
2/3-pol
230; 6
2/3-pol
24; 6 0/2 až 10 V DC
24; 6 0/2 až 10 V DC
•
•
•
•
•
•
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
volitelné
–
2
–
volitelné
–
2
–
volitelné 0/2..10V=
2 0/2..10V=
s
110
110
110
110
95
95
Nm
20
20
20
20
20
20
m2
4
4
4
4
4
4
Zpìtná
vazba
Doba
chodu
Krouticí
moment
Klapková
plocha
volitelné
–
volitelné
–
volitelné 0/2..10V=
s
110
110
95
Nm
34
34
34
m2
6
6
6
Objednací èísla
Cena
6
N2024
N2024-SW2
N20230
N20230-SW2
N20010
N20010-SW2
3 212
3 640
3 255
3 906
4 847
5 539
7
Objednací èísla
Cena
9
N3424
N34230
N34010
5 445
5 765
7 050
10
8
Pro klapky do 6 ètvereèních metrù
Napájení
Vstupní signál
Vac; VA
24; 7
2/3-pol
230; 7
2/3-pol
24; 8 0/2 až 10 V DC
Vestavìný
omezovaè úhlu
natoèení
–
–
–
Koncové
spínaèe
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
SW2
892
11
12
13
14
13-3
Klapkové pohony SmartAct
Klapkový pohon SmartAct 10/20 Nm s vratnou pružinou
Klapkové pohony s adaptértem pro automatické vycentrování na na høídely klapky.
Pro ochranné aplikace vyžadující jako ochranu vratnou pružinu (napø. protimrazová ochrana).
2
3
4
Krytí
IP54
Indikace polohy
Otoèná èást o 0..90o, 90..0o
Funkce spínaèe polohy
Modely se dvìmi pøepínacími SPDT kontakty 250 V, 3 (1,5) A;
pøednastaveno na 7o a 85o
Pøipojení k høídeli
Pro kruhovou høídel 10..27 mm a ètvercovou høídel 13..19 mm
Návrat pomocí pružiny
ano
Ruèní ovládání
ano
Doba zpìtného chodu
(pružinou)
20 s
• Smìr otáèení je volitelný pøetoèením pohonu o 180o ve
vertikální ose.
• Pohon dodáván s kompletní sadou montážních èástí.
• Automaticky nastavitelný spínaè. Pomocí této funkce
odpovídá rozpìtí øídícího signálu použito pro postupné otoèení
klapkového pohonu.
• Pohon dodáván s odnímatelným konektorem.
• Pohon mùže být zablokovaný a ruènì nastavitelný.
Další popis
5
6
7
8
9
10
11
Napájení
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 8/30
24; 8/30
230; 13/45
230; 13/45
24; 5/14
24; 5/14
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2..10V=;3-pt
0/2..10V=;3-pt
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Napájení
Vstupní signál
Koncové
spínaèe
Zpìtná
vazba
Vac; VA
24; 8/40
24; 8/40
230; 13/60
230; 13/60
24; 5/16
24; 5/16
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace
0/2..10V=;3-pt
0/2..10V=;3-pt
volitelné
2
volitelné
2
volitelné
2
–
–
–
–
0 až 10 V DC
0 až 10 V DC
Doba
chodu
s;50Hz
45
45
45
45
90
90
Krouticí Klapkov
moment á plocha
Nm
m2
10
1,5
10
1,5
10
1,5
10
1,5
10
1,5
10
1,5
Objednací èísla
Cena
S1024-2POS
S1024-2POS-SW2
S10230-2POS
S10230-2POS-SW2
S10010
S10010-SW2
4 231
4 913
4 776
5 425
5 118
6 005
Doba
chodu
s;50Hz
45
45
45
45
90
90
Krouticí Klapkov
moment á plocha
Nm
m2
20
4,6
20
4,6
20
4,6
20
4,6
20
4,6
20
4,6
Objednací èísla
Cena
S2024-2POS
S2024-2POS-SW2
S20230-2POS
S20230-2POS-SW2
S20010
S20010-SW2
5 495
6 264
6 382
7 076
7 377
8 174
Volitelné pøíslušenství
Koncové spínaèe se dvìma pøepínacími SPDT kontakty
12
13
14
13-4
www.honeywell.cz/acs
SW2
892
Zónové a rozdìlovací ventily
Strana
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Zónové a rozdìlovací ventily VC
14-2
14-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Zónové a rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
V4043 Dvoucestné zónové ventily s vratnou pružinou
Dvoucestné zónové ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou. Dvouvodièové
pøipojení. Max. tlak 8,6 bar.
2
3
4
Teplota média
5 ... 93 oC
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Výpadek napájení
ventil otevøen
Koncové spínaèe
1
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Funkce spínaèe polohy
SPDT 230V, 2A
Pøipojení
vnitøní závit
Napájení
Vac; VA
230; 8
230; 8
230; 8
5
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
Hodnoty
Kvs
3
6,9
8,6
Maximální diferenèní
tlak pro uzavøení
kPa
138
55
55
Objednací èísla
Cena
V4043C1255/U
V4043C1263/U
V4043C1271/U
2 069
2 001
2 970
6
Trojcestné rozdìlovací ventily s vratnou pružinou V4044
Trojcestné rozdìlovací ventily s vestavìným elektrickým pohonem a vratnou pružinou.
Dvouvodièové pøipojení. Maximální tlak 8,6 bar.
7
Teplota média
8
9
Napájení
230 Vac; 8 VA
Vstupní signál
Dvoupolohová regulace
Výpadek napájení
ventil otevøen
Doba chodu
10 s
Délka kabelu
1m
Funkce spínaèe polohy
SPDT 230V, 2A
Pøipojení
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
inch
3/4
1
10
11
12
13
14
14-2
5 ... 93 oC
www.honeywell.cz/acs
Hodnoty
Kvs
6
8,1
Maximální diferenèní
tlak pro uzavøení
kPa
68
55
Objednací èísla
Cena
V4044F1000/U
V4044F1034/U
3 381
3 376
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Zónové a rozdìlovací ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
Dvoucestné a trojcestné ventily øady VC
• Vhodné pohony jsou popsány v sekci 'Pohony k VC ventilùm'
Dvoucestné ventily øady VC jsou použitelné v bìžných domácích a malých prùmyslových
zaøízeních k regulaci a øízení smìru prùtoku otopné a chladící vody. Ventily jsou složeny z elektricky
ovládaného pohonu, tìla ventilu a rozdìlovacího elementu.
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z bronzu, kryt pohonu je vyroben z plastu
s vøetem z nerez oceli
Médium
voda nebo voda-glykol
Teplota média
1 ... 95 oC
Maximální pracovní tlak
20 bar
Maximální diferenèní tlak
pro uzavøení
4 bar
Pøipojení
vnitøní závit
2
3
4
VC ventily (dvoucestné)
Typ ventilu
2-cestný
2-cestný
Hodnoty Kvs
6,8
7,7
Objednací èísla
VCZAJ1000/U
VCZAP1000/U
Cena
990
1 060
5
6
VC ventily (trojcestné)
Typ ventilu
3-cestný obrác.
3-cestný obrác.
Hodnoty Kvs
6,8
7,7
Objednací èísla
VCZMH6000/U
VCZMP6000/U
Cena
1 020
1 156
Samostatný pohon VC ventilu, 24V/50Hz, pomocný spínaè koncové
polohy, 3 vodièe (pro pøepínací kontakty), kabel 1m
VC2611ZZ00/U
1 409
Samostatný pohon VC ventilu, 24V/50Hz, pomocný spínaè koncové
polohy, 2+1 vodièe (pro spínací kontakty), kabel 1m
VC8611ZZ00/U
1 529
7
Pohony k VC ventilùm
8
Dvoucestné a trojcestné ventily VC
9
Samostatné pohony VC ventilù
• Vhodné ventily jsou zobrazeny ve skupinì VC ventily
Ventily øady VC dvoucestné ventily používané v domácích a malých prùmyslových otopných
systémech pro regulaci prùtoku teplé a studené vody.
10
Materiály
Kryt pohonu vyroben z plastu
Okolní teplota
... 65 oC
Délka kabelu
1m
11
Pohony VC ventilu
Napájení
24V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
230V, 50-60Hz
24V, 50-60Hz
Vstupní signál
SPDT
SPST
SPDT
SPST
Objednací èísla
VC2611ZZ00/U
VC4613ZZ00/U
VC6613ZZ00/U
VC8611ZZ00/U
Cena
1 409
1 829
1 543
1 529
12
13
14
14-3
14-4
www.honeywell.cz/acs
Speciální, bezpeènostní a
pojistné armatury
Napouštìcí ventily a stanice
Pojistné a speciální armatury
Pøepouštìcí ventily
Strana 15
15-2
15-5
15-8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Napouštìcí ventily a stanice
Napouštìcí ventily a stanice
15
Napouštìcí ventil s regulací tlaku pro uzavøené otopné soustavy, VF04
Napouštìcí armatura VF 04 s regulací tlaku umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo
doplòování uzavøených otopných soustav.Tìlo napouštìcí armatury obsahuje redukèní, zpìtný a
uzavírací ventil. Obsažený redukèní ventil usnadòuje proces napouštìní a odvzdušòování otopného
systému. Bìhem postupného odvzdušòování jednotlivých úsekù topného systému nebo radiátoru v
otopném systému kolísá tlak. Pøi klasickém dopouštìní je stále tøeba kontrolovat tlak v systému.
Armatura VF 04 drží nastavený tlak automaticky a vy se mùžete plnì vìnovat odvzdušnìní a systém se
bude dopouštìt na nastavený tlak automaticky. Z výroby je armatura VF 04 nastavena na tlak 1,5 bar,
výstupní tlak je nastavitelný v rozsahu 1,5 až 6,0 bar. Díky regulaci tlaku máte jistotu, že nedojde k
poškození nìjakého komponentu otopného systému vysokým tlakem. Ke kontrole tlaku v otopném
systému mùžete na armaturu namontovat manometr (lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Doporuèujeme po ukonèení napouštìní systému napouštìcí armaturu uzavøít a odpojit pøívodní hadici.
Pokud to neudìláte, napouštìcí armatura sice zavøe automaticky pøi dosažení nastaveného tlaku, ale pøi
netìsnosti nebo poruše otopného systému bude trvale dopouštìt a z netìsnosti bude stále unikat voda.
Pro uzavøené otopné soustavy podle DIN 4751:
• na rozdìlovací potrubí otopné soustavy
• v kombinaci s pøívodním potrubí vody
• na kotel pomocí doplòovací hadice, na pøívod nebo pøímo na kotel,
• Jako napouštìcí sada pro bezpeèné dopouštìní soustavy.
16
17
18
19
20
21
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Mosaz odolná dezinfekci, vysoce kvalitní syntetický materiál pro
kryt pružiny, membrána z vlákny vyztuženého NBR a tìsnìní z
NBR
Médium
Voda
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
S vnitøním a vnìjším závitem
Objednací èísla
VF04-1/2E
22
Cena
924
Pøíslušenství
23
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
24
25
26
27
28
15-2
www.honeywell.cz/acs
MF126-A4
440
Napouštìcí ventily a stanice
15
Napouštìcí ventil pro uzavøené otopné soustavy, VF06
Ventil VF 06 umožòuje jednoduché a bezpeèné napouštìní nebo doplòování uzavøených otopných
soustav. V jednom tìlese jsou obsaženy redukèní, zpìtný a uzavírací ventil. Aby bylo možné provést
pøesnou kontrolu tlaku v systému po jeho naplnìní je na tìlese ventilu hrdlo pro pøipojení manometru
(lze objednat zvlᚤ jako volitelné pøíslušenství).
Pro uzavøené otopné systémy DIN 4751:
• na pøívodní rozdìlovaè otopné soustavy,
• v kombinaci s pøívodním potrubím
• na kotel pomocí dopouštìcí hadice, na pøívod nebo pøímo do kotle,
• jako napouštìcí sestava pro prvotní bezpeèné napouštìní systému.
Certifikace výrobku
Zpìtný ventil schválený podle DIN/DVGW
Materiály
Tìleso z mosazi,kryt pružiny a vložka ventilu z plastu, membrána
z vlákny vyztuženého NBR, tìsnìní z NBR
Médium
voda
Maximální teplota média
70
16
17
18
oC
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
0,5 ... 3 bar
Pøipojení
vnìjší závit
Popis výrobku
s hadicovým nátrubkem
se závitovým nátrubkerm
19
Objednací èísla
VF06-1/2A
VF06-1/2B
Cena
1 456
1 456
Pøíslušenství:
MF126-A4
Manometr, rozsah 0-4 bar
440
20
21
22
Dopouštìcí sestava pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy, vèetnì
izolace, NK295S
Zaøízení pro kombinované dopouštìní NK 295 slouží k automatickému naplòování a doplòování
centrálních teplovodních otopných soustav. Je to zaøízení, které je pevnì pøipojené k rozvodu pitné
vody. Zaøízení je integrované zabezpeèovací zaøízení CA 295 "Zábrana proti zpìtnému prùtoku s
nekontrolovatelným støedním tlakovým pásmem", redukèní ventil, uzavírací ventil a manometr. Toto
zaøízení pro dopouštìní otopných soustav je v souladu s normou ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
Schváleno dle DIN/DVGW
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z mosazi, vypouštìní z ventilu , vložka
ventilu, zpìtný ventil a víèko pružiny je vyrobeno ze syntetického
materiálu, membrána je vyrobena z NBR, nastavitelná pružina z
oceli, tìsnìní z NBR a EPDM, izolaèní kryt z EPP.
Médium
Voda bez inhibitorù
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Popis výrobku
s 1/2" závitový pøipojením
Pøipojení
vnìjší závit
23
24
25
26
27
Standardní verze
Objednací èísla
NK295C-1/2A
Cena
4 237
15-3
28
Napouštìcí ventily a stanice
15
Napouštìcí sestava, NK300
Napouštìcí sestava zajiš¤uje napouštìní a dopouštìní uzavøených otopných soustav podle DIN EN
12828:2003. Napouštìcí sestava mùže být pøipojena podle DIN EN 1717 permanentnì na vodovodní
potrubí. Napouštìcí sestava kombinuje potrubní oddìlovaè, redukèní ventil a kulové ventily v jednom
zaøízení. Soustava obsahuje všechny armatury pro dopouštìní otopných soustav podle standardních
požadavkù.
16
Materiály
Tìleso z èerveného bronzu nebo dezinfekci odolné mosazi,
vysoce kvalitní syntetický materiál vypouštìcího hrdla, vložky
ventilu, krytu pružiny, jímky, kulové ventily z dezinfekci odolné
mosazi, membrána z vlákny tvrzeného NBR,tìsnìní z NBR a
EPDM, nastavovací pružina a sítko filtru z korozivzdorné oceli.
Médium
voda
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 4 bar
Pøipojení
vnìjší závit
17
18
19
Standardní verze se závitovým pøipojením R1/2"
Popis výrobku
Zaøízení pro automatické doplòování vody pro uzavøené systémy v rozsahu
1,5 - 6 bar, pøipojení 1/2"
Zaøízení pro automatické doplòování vody se zmìkèováním, pro uzavøené systémy
v rozsahu 1,5 - 4 bar, PN10, DN 1/2"
20
21
Objednací èísla
NK300-1/2A
NK300SOFT-1/2A
Cena
6 347
16 359
Pøíslušenství:
22
23
Testovací sada. Electronická tlaková mìøící jednotka s digitálním
indikátorem, bateriový provoz vèetnì kufru a pøíslušenství. Ideální pro
revizi a údržbu potrubních oddìlovaèù BA.
TK295
142 919
Testovací sada. Analogová tlaková mìøící jednotka s displejem
diferenèního tlaku. Ideální pro revizi a údržbu potrubních oddìlovaèù
BA.
TKA295
53 803
Dvoustranný klíè pro montáž krytu pružiny a jímky sítka ventilù
ZR06K
Údržbová sada pro použití s TK295 resp. TKA295.
WS300NK
214
1 345
Náhradní díly:
24
Výmìnná vložka redukèního ventilu(neobsahuje filtr)
D06FA-1/2
550
Víèko otvoru pro manometr ze syntetického materiálu s O-kroužkem
(sada 5ks)
S06K-1/4
102
Manometr, rozsah 0-4 bar,1/4" závit na zadní stranì
M07M-A4
444
25
26
27
28
15-4
www.honeywell.cz/acs
Pojistné a speciální armatury
Pojistné a speciální armatury
15
Membránový pojistný ventil pro uzavøení otopné a solární soustavy, SM120
Membránový pojistný ventil SM 120 je posledním bezpeènostním zaøízením v pøípadì, že regulace
termostaty a ostatní pojistná zaøízení otopné soustavy selžou. Proto musí mít takovou kapacitu, aby byl
schopen vypustit celý teplotní obsah kotle a to i ve formì páry. Za normálních pracovních podmínek
není pojistný ventil v èinnosti.
Pro otopné soustavy podle DIN 4751.
Certifikace výrobku
Testován podle TRD 721
Materiály
Mosazné tìlo a kryt pružiny,menbrána a tìsnící disk z elastomeru
odolného horké vodì, odvzdušòovací zátka z vysoce kvalitního
plastu
Médium
voda
Maximální teplota média
120 oC
Pøipojení
vnitøní závit
16
17
18
SM120 s 2,5 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
Objednací èísla
SM120-1/2A
SM120-3/4A
SM120-1A
SM120-11/4A
Cena
476
746
1 240
2 487
20
SM120 s 3,0 bar nastaveným tlakem pro uzavøené systémy
Výstup pro pøídavná zaøízení
50 kW (45.000 kcal/h)
100 kW (90.000 kcal/h)
200 kW (175.000 kcal/h)
350 kW (300.000 kcal/h)
19
Objednací èísla
SM120-1/2B
SM120-3/4B
SM120-1B
SM120-11/4B
Cena
476
746
1 240
2 487
21
22
23
24
25
26
27
28
15-5
Pojistné a speciální armatury
15
Pojistný membránový ventil pro uzavøené ohøívaèe vody, SM152
Membránový pojistné ventily SM152 jsou používané pro ochranu tlakových systémù ohøevu teplé vody
podle požadavkù DIN 4753,Èást 1 a DIN 1988. Podle platných požadavkù je membránový pojistný
ventil nastaven na požadovanou hodnotu výrobcem a zajištìn ochraným krytem s vyznaèeným
nastaveného tlaku a symbolem testování pro zabránìní nepovolané manipulace s nastavením.
Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je
vytlaèena do ochranného krytu.
16
17
18
Certifikace výrobku
Schváleno TÜV, certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice
97/23/EG, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
95 oC
Další popis
Velikost ventilu je definována velikosti vstupního pøipojení. Pro
uzavøené systémy ohøevu v souladu s DIN 4753 Èást 1 a EN
1717.Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlaku od 1.0 baru do
10.0 barù.
• Testováno podle TRD 721
• Snadné odvzdušnìní
• Výmìnná vložka pro snažší servis
• Normalizované výpustní hrdlo
19
20
Bez pochromování, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
21
22
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Nastavený tlak
bar
6
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AA
SM152-3/4AA
SM152-1AA
SM152-11/4AA
848
974
1 605
2 261
Nastavený tlak
bar
8
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AB
SM152-3/4AB
SM152-1AB
SM152-11/4AB
848
974
1 605
2 261
Nastavený tlak
bar
10
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AC
SM152-3/4AC
SM152-1AC
SM152-11/4AC
848
974
1 605
2 261
Bez pochromování, nastavený tlak 8,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
23
24
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Bez pochromování, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
25
26
27
28
15-6
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Pojistné a speciální armatury
15
FR124 regulátor tahu pro kotle na pevná paliva
Regulátor tahu FR124 otevírá/uzavírá vstup vzduchu do topeništì kotlù na tuhá paliva v závislosti na
teplotì výstupní vody z kotle.
Pro kotle na tuhá paliva a topné systémy dle DIN EN12828
Materiály
16
Tìlo ventilu a nastavovací šroub je z kvalitního plastu, tìlo
teplotního snímaèe je z mosazi.
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
115 oC
Popis výrobku
Velikost pøipojení G 3/4", délka øetízku 1 m
Další popis
Rozsah nastavení od 30 do 90oC
Objednací èísla
FR124-3/4A
17
Cena
1 170
18
19
20
TS131 Odpouštìcí ventil s dvojitým teplotním èidlem
Teplotní odpouštìcí ventil TS 131 je urèen pro otopné soustavy dle DIN 4751, èást 2. Jedná se o
pøímoèinný regulátor, který je øízen teplotou výstupní vody ze zdroje tepla. Pøi teplotì média 95°C
otevírá a odpouští vodu z výmìníku tepla nebo zásobníku TUV a tím jej chrání pøed pøekroèením
maximální teploty.
Pro kombinované kotle s integrovaným ohøevem vody a vychlazovací smyèky u kotlù na pevná paliva
podle DIN 4751, tabulka 2.
Certifikace výrobku
Konstrukce testována podle DIN 3440
Materiály
Mosazné tìlo,jímka, kryt a píst. Mìdìné èidlo a kapilára, tìsnìní z
elastomeru odolného horké vodì.
Médium
voda nebo voda-glykol
Další popis
Objednací èísla
TS131-3/4A
TS131-3/4B
22
23
• Otevírací teplota 95oC
• Maximální výkon otopné soustavy max. 93 kW (80.000 kcal/h)
• Prùtoèné množství 2.000 kg/h vody pøi minimálním tlaku 1,0
bar
Popis výrobku
Kapilára v pancéøové trubce 1300 m, se schválenou konstrukcí
Kapilára v pancéøové trubce 4000 m
21
24
Cena
1 590
2 950
25
26
27
28
15-7
Pøepouštìcí ventily
Pøepouštìcí ventily
15
Automatický pøepouštìcí ventil a regulátor diferenèního tlaku DU145
16
Automatický pøepouštìcí ventil a regulátor diferenèního tlaku se používá k udržování stálé hodnoty
diferenèního tlaku v otopné soustavì. Tím se dosáhne snížení hluènosti, zvláštì bìhem uzavírání
termostatických ventilù. Dále se zvýší teplota vratné vody, èímž se sníží nebezpeèí teplotní koroze kotle.
Navíc je i pøi uzavøených termostatických ventilech zajištìn stálý prùtok kolem teplotního snímaèe na
kotli, èímž se je zaruèena správná regulace v závislosti na vnìjší teplotì. U plynových kotlù je navíc
zajištìna minimální cirkulace vody pøi uzavøených termostatických ventilech.
Pro otopné soustavy
17
18
19
Certifikace výrobku
Ano
Materiály
Tìleso ventilu z lisované mosazi. Nátrubky z mosazi. Kryt pružiny,
ovládací koleèko, kuželka z vysoce odolného plastu Pružina z
korozivzdoré oceli. Tìsnìní z EPDM
Tvar tìla
rohové
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
110 oC
Maximální pracovní tlak
3 bar
Rozsah nastavení
diferenèního tlaku
0,1 ... 0,6 bar
Další popis
Pro systémy do 70 kW (60.000 kcal/h)
DU 145 Automatický pøepouštìcí ventil
20
Popis výrobku
Dodáváno s vnìjším závitem
–
21
Pøipojení
vnìjší závit
vnitøní závit
Objednací èísla
DU145-3/4A
DU145-3/4E
Cena
1 020
994
Pøíslušenství
Letovací nátrubek pro trubku 22 mm
22
23
24
25
26
27
28
15-8
www.honeywell.cz/acs
VST06-3/4B
216
Pøepouštìcí ventily
Automatický pøepouštìcí ventil a regulátor diferenèního tlaku DU146
15
Automatický pøepouštìcí ventil a regulátor diferenèního tlaku se používá k udržování stálé hodnoty
diferenèního tlaku v otopné soustavì. Tím se dosáhne snížení hluènosti, zvláštì bìhem uzavírání
termostatických ventilù. Dále se zvýší teplota vratné vody, èímž se sníží nebezpeèí teplotní koroze kotle.
Navíc je i pøi uzavøených termostatických ventilech zajištìn stálý prùtok kolem teplotního snímaèe na
kotli, èímž se je zaruèena správná regulace v závislosti na vnìjší teplotì. U plynových kotlù je navíc
zajištìna minimální cirkulace vody pøi uzavøených termostatických ventilech. Typ DU 146M je urèen pro
systémy centrálního zásobování teplem.
Pro otopné soustavy
16
Certifikace výrobku
Ano
17
Materiály
Tìleso ventilu z lisované mosazi. Nátrubky z mosazi. Prùhledný
sklenìný kryt. Kryt pružiny, ovládací koleèko, kuželka z vysoce
odolného plastu Pružina z korozivzdorné oceli. Tìsnìní z EPDM.
Tvar tìla
rohové
Médium
voda nebo voda-glykol
Maximální teplota média
110 oC
Maximální pracovní tlak
3 bar
Rozsah nastavení
diferenèního tlaku
0,05 ... 0,5 bar
Pøipojení
vnitøní závit
18
19
20
DU146 Automatický pøepouštìcí ventil a regulátor diferenèního tlaku
Popis výrobku
Pro systémy do 70 kW (60.000 kcal/h)
Pro systémy do 232 kW (200.000 kcal/h)
Objednací èísla
DU146-3/4A
DU146-11/4A
Cena
1 250
2 031
Pøíslušenství
Sestava prùhledového indikátoru pro DU 146 (sklenìná trubièka,
indikaèní trubièka, pružina, indikaèní pístek, 5 ks O-kroužkù)
DU146AH-A
21
563
22
23
24
25
26
27
28
15-9
15-10
www.honeywell.cz/acs
Vodní armatury
Redukèní ventily (závitové)
Redukèní ventily (pøírubové)
Filtry
Filtraèní stanice
Pøírubové filtry
Zpìtné ventily (závitové)
Zpìtné ventily (pøírubové)
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Mìøièe spotøeby vody a tepla
Pojistné ventily
Kombinované bezpeènostní armatury
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Úpravny vody
Strana
16-2
16-11
16-14
16-32
16-35
16-38
16-41
16-42
16-50
16-56
16-61
16-62
16-63
16-70
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Redukèní ventily (závitové)
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil D04FS
Redukèní ventily chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeném vysokým tlakem a navíc sníží spotøebu vody.
Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní ne-závisle na kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního
tlaku a jeho udržení na konstantní hodnotì zajistí nízkou hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Jmenovitý tlak
PN16
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Maximální teplota média
40 oC
Další popis
Provozní teplota: max. 40oC dle DIN EN 1567; (WRC schváleno až
do 23oC)
• Kompaktní provedení
• Nastavitelná pružina není v kontaktu s vodou
• Nastavitelný výstupní tlak prost zeleným koleèkem (z výroby
nastaven na hodnotu 3 bar)
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
19
20
Standardní provedení
Velikost pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
21
22
Svìtlost DN
mm
10
15
20
Hodnoty Kvs
–
2,7
2,9
Objednací èísla
Cena
D04FS-3/8A
D04FS-1/2A
D04FS-3/4A
812
838
1 085
Pøíslušenství
23
Manometr, prùmìr 50 mm, spodní pøipojovací závit G1/4".
Rozsah : 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 or 0 - 25 bar.
M38K-A4
513
Manometr, prùmìr 50 mm, spodní pøipojovací závit G1/4".
Rozsah : 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 or 0 - 25 bar.
M38K-A10
513
24
25
26
27
28
16-2
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (závitové)
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou a se stupnicí nastavení D06F
Redukèní ventily D06F chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
Certifikace výrobku
DVGW, nízká hluènost, Tøída 1 bez omezení
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle
DIN EN 12502)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
17
18
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Provozní teplota max. 40oC s jímkou z plastu; max. 60oC s jímkou
z mosazi (permanentnì); max. 70oC s jímou z mosazi
(krátkodobì); výstupní tlak pøednastaven na 3 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
19
20
21
22
Vnìjší závit, plastová prùhledna jímka
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2A
D06F-3/4A
D06F-1A
D06F-11/4A
D06F-11/2A
D06F-2A
1 928
1 988
2 654
3 553
6 127
6 981
Objednací èísla
Cena
D06F-1/2B
D06F-3/4B
D06F-1B
D06F-11/4B
D06F-11/2B
D06F-2B
2 212
2 275
3 027
3 925
6 580
7 438
Vnìjší závit, mosazná jímka
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
60
20
60
25
60
32
60
40
60
50
60
16
23
24
25
26
27
28
16-3
Redukèní ventily (závitové)
Pøíslušenství
16
16
17
18
19
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøípojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
444
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
176
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
216
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
275
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
393
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
176
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
216
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
275
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
393
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
699
1 022
699
1 022
Náhradní díly
20
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
89
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
216
21
Redukèní ventil z nerez oceli s vyváženou regulaèní kuželkou D06FI
Redukèní ventily D06FI chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
22
23
24
25
26
Certifikace výrobku
DVGW
• Do velikosti 1 1/4" schváleno pro nízkou hluènost, Tøída 1 bez
omezení
Médium
Voda, stlaèený vzduch* a dusík* v souladu s platným standardy
(podle DIN EN 12502)
Materiál tìla
korozivzdorná ocel
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
27
28
16-4
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (závitové)
Další popis
Provozní teplota max. 40oC s jímkou z plastu; max. 60oC s jímkou
z korozivzdorné oceli (permanentnì); max. 70oC s jímou z
korozivzdorné oceli (krátkodobì); výstupní tlak pøednastaven na 3
bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením regulaèního koleèka
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a lze ji nahradit za novou
• Vestavìné nerezové sítko
• Konstrukce z nerez oceli
• Zmìny vstupního tlaku neovlivòují výstupní tlak
• Nízká hmotnost
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
16
17
18
Se závitovými nátrubky, plastová prùhledná jímka
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
40
20
40
25
40
32
40
40
40
50
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,4
3,1
5,8
5,9
12,6
12
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
D06FI-1/2A
D06FI-3/4A
D06FI-1A
D06FI-11/4A
D06FI-11/2A
D06FI-2A
Cena
5 761
6 551
8 207
12 232
14 205
18 546
Se závitovými nátrubky, nerezová jímka
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
R 1 1/2
R2
Svìtlost
Maximální
DN teplota média
oC
mm
15
60
20
60
25
60
32
60
40
60
50
60
Objednací èísla
D06FI-1/2B
D06FI-3/4B
D06FI-1B
D06FI-11/4B
D06FI-11/2B
D06FI-2B
Cena
19
20
21
6 628
7 576
9 865
12 232
17 301
22 886
22
24
23
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení63 mm, G 1/4,
rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manmetr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06I-1/2A
2 421
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06I-3/4A
2 950
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06I-1A
5 221
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06I-11/4A
5 977
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06I-11/2A
6 735
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06I-2A
444
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
Jímka z nerez oceli s O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SI06T-1
26
14 755
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
25
89
27
216
2 320
16-5
28
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou D06FH
Redukèní ventily D06FH chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
19
20
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, (podle DIN EN 12502)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
60 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 12 bar
Prùhledná jímka filtru
ne
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Provozní teplota max. 60oC (permanentnì); max. 70oC
(krátkodobì); výstupní tlak pøednastaven na 5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze
nahradit novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
21
22
Se závitovými nátrubky, mosazna jímka
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
23
24
25
26
27
28
16-6
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FH-1/2B
D06FH-3/4B
D06FH-1B
D06FH-11/4B
D06FH-11/2B
D06FH-2B
Cena
2 877
3 319
3 720
5 610
10 746
11 119
Redukèní ventily (závitové)
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
444
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
176
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
216
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
275
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
393
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
699
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
176
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
216
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
275
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
393
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
16
17
1 022
699
1 022
18
19
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
163
89
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 1 1/4
ES06F-11/2A
216
Mosazná jímka s O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SM06T-1B
669
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-7
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou D06FN
Redukèní ventily D06FN chrání vodovodní potrubí pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
19
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle
DIN EN 12502)
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
60 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Vestavìný filtr
0,16 mm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
0,5 ... 2 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
Provozní teplota max. 60oC (permanentnì); max. 70oC
(krátkodobì); výstupní tlak pøednastaven na 1.5 bar
• Výstupní tlak se nastavuje otáèením nastavovacího koleèka
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Regulaèní èást ventilu je zhotovena z vysoce odolného
syntetického materiálu a celou regulaèní èást ventilu lze
nahradit novou
• Ventil lze snadno rozšíøit o filtr se zpìtným proplachem
• Vestavìné nerezové sítko
20
21
Se zavitovými nátrubky, mosazna jímka
22
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
23
24
25
26
27
28
16-8
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,4
3,1
7,6
9,1
12,6
12
Objednací èísla
D06FN-1/2B
D06FN-3/4B
D06FN-1B
D06FN-11/4B
D06FN-11/2B
D06FN-2B
Cena
4 912
5 498
6 604
10 704
16 735
19 592
Redukèní ventily (závitové)
Pøíslušenství
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadni pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manometr, prùmìr 63 mm, rear connection thread G 1/4,
range 0 - 25 bar
M07M-A25
444
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2A
176
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4A
216
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 1
VST06-1A
275
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4A
393
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2A
699
Sada se závitovým pøipojením pro velikost R 2
VST06-2A
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1/2
VST06-1/2B
1 022
176
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 3/4
VST06-3/4B
216
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 1
VST06-1B
275
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/4
VST06-11/4B
393
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 11/2
VST06-11/2B
699
Sada s pájeným pøipojením pro velikost R 2
VST06-2B
16
17
18
19
1 022
Náhradní díly
Náhradní sítko pro R 1/2 + R 3/4
ES06F-1/2A
89
Náhradní sítko pro R 1 + R 1 1/4
ES06F-1A
163
Náhradní sítko pro R 1 1/2 + R 2
ES06F-11/2A
216
Mosazná jímkas O-kroužkem pro R 1 + R 1 1/4
SM06T-1B
669
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-9
Redukèní ventily (závitové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, standardní provedení pro
kompresorové jednotky D22
Redukèní ventily D22 chrání potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým
namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní aplikace. Montáž
redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým namáháním. Nastavený
výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
16
Certifikace výrobku
17
18
19
Médium
Stlaèený vzduch, netoxické a nehoølavé plyny
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN40
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 10 bar
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Šroub pro nastavení tlaku
• Pružina není v kontaktu s médiem
• Vyvážení vstupního tlaku - kolísání vstupního tlaku nemá vliv na
nastavený výstupní tlak
• Kompaktní konstrukce
• Malá vestavná délka
• nízká hmotnost
20
21
Certifkovány podle smìrnice 97/23/EC, Referenèní èíslo CE 0035
Normální provedení
Velikost pøipojení
inch
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
22
23
24
Svìtlost DN
mm
8
10
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
D22-1/4A
D22-3/8A
D22-1/2A
D22-3/4A
D22-1A
D22-11/4A
D22-11/2A
D22-2A
Cena
1 634
1 634
1 980
2 904
4 619
6 439
9 660
11 034
Pøíslušenství
25
26
27
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 4 bar
M38K-A4
513
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 10 bar
M38K-A10
513
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 16 bar
M38K-A16
513
Manometr o prùmìru 50mm, pøipojení G 1/4, 0 - 25 bar
M38K-A25
513
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-3/8A
580
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-1/2A
819
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-3/4A
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-1A
1 334
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-11/4A
1 793
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-11/2A
2 222
Mosazný potrubní Y-filtr s vnitøním závitem. A = Sítko 0.35 mm
FY30-2A
3 486
28
16-10
www.honeywell.cz/acs
951
Redukèní ventily (pøírubové)
Redukèní ventily (pøírubové)
Redukèní ventily s vyváženou regulaèní kuželkou, D15P
Redukèní ventily D15P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace.Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní istalace.
Médium
Voda, stlaèený vzduch zbavený oleje nebo dusík (podle DIN EN
12502)
Materiál tìla
litina GG25
Materiál pouzdra pružiny
kov
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
16
17
18
19
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• S manometry vstupního a výstupního tlaku pro (DN 80 - DN
150) anebo výstupního tlaku pro (DN 50, DN 65, DN 200)
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky
20
21
Pøírubové pøipojení, PN 16
Svìtlost DN
Kapacita prùtoku Kvs
mm
50
65
80
100
125
150
200
28
47
70
110
180
250
380
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D15P-50A
D15P-65A
D15P-80A
D15P-100A
D15P-125A
D15P-150A
D15P-200A
21 004
25 797
33 588
50 915
77 435
108 701
389 259
Manometr,(pouze pro DN 200), 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr, 0 - 10 bar
M39M-A10
347
Manometr, 0 - 16 bar
M39M-A16
347
Pøíslušenství
22
23
24
25
26
27
28
16-11
Redukèní ventily (pøírubové)
16
Redukèní ventil s vyváženou regulaèní kuželkou, D17P
Redukèní ventily D17P chrání vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrù je lze také použít pro prùmyslové a komerèní
aplikace. Montáž redukèního ventilu pøedejde poškození zpùsobeným nadmìrným tlakovým
namáháním a navíc sníží spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na
kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou
hluènost vodovodní instalace.
16
17
18
19
Médium
Voda a neagresivní kapaliny, stlaèený vzduch nebo dusík (podle
DIN EN 12502)
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Materiál pouzdra pružiny
kov
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Další popis
• Nestoupající šroub pro nastavení výstupního tlaku s indikací
polohy (mimo DN200)
• Pružina ventilu není v kontaktu s vodou
• Závit pro pøipojení manometru výstupního tlaku
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
20
Pøírubové provedení, PN 25
21
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
22
23
Kapacita
prùtoku Kvs
28
47
70
110
250
380
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
bar
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 8
1,5 ... 6
Objednací èísla
Cena
D17P-50B
D17P-65B
D17P-80B
D17P-100B
D17P-150B
D17P-200B
32 372
45 253
57 217
89 759
203 525
546 188
M07M-A10
444
Pøíslušenství
Manometr, 0 - 10 bar
24
25
26
27
28
16-12
www.honeywell.cz/acs
Redukèní ventily (pøírubové)
Regulátor tlaku, DR300
Regulátory tlaku DR300 chrání zaøízení, která jsou umístìná v systémech za nimi proti pøíliš vysokému
tlaku. Používají se v pøípadech, kdy kapacity pøímoèinných regulátorù není dostateèná.Pro své
kompaktní provedení jsou vhodné pro použití v omezených prostorech napø. v armaturních komorách.
Použitím regulátoru tlaku je zabránìno pøípadným škodám od navýšení tlaku a snížena spotøeba vody.
Hodnota nastaveného tlaku zùstává konstantní i pøi kolísání vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku
a udržení na konstantní úrovni snižuje hladinu hluku v instalaci.
Médium
16
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
17
18
19
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Není nutný externí zdroj energie
20
Pøíruby, PN 16, ISO 2084
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
Cena
46 350
52 389
62 478
69 319
115 568
170 829
284 715
427 072
607 392
958 542
1 414 084
21
22
23
24
25
26
27
28
16-13
Filtry
Filtry
16
Jemný proplachovatelný filtr, MiniPlus-FF06
Jemné proplachovatelné filtry FF06 mini plus zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Filtry FF06 lze použít v systémech se zaøazeným redukèním ventilem nebo bez nìho. Neèistoty,
usazené na dnì filtraèní nádoby, lze snadno odstranit.
16
Certifikace výrobku
17
Velikost pøipojení 1/2" a 3/4", certifikováno dle DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Vestavìný filtr
100 µm
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Jednoduchá instalace
• Filtraèní jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje
snadno kontrolovat zneèištìní filtru
• FF06-...AAM verze s mosaznou jímkou - vhodné pro vodu s
vysokou teplotou
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
• Tìleso filtru je opatøeno vnìjšími i vnitøními pøipojovacími závity
• Vyhovuje požadavkùm KTW
18
19
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
20
Pøipojení
21
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
22
Závitové pøipojení, jímka vyrobená z mosazi, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
23
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
24
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
mm
15
20
25
32
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
3/4
1
11/4
mm
15
20
25
32
Maximální Jmenovitý
teplota
tlak
média
oC
40
PN16
40
PN16
40
PN16
40
PN16
Maximální Jmenovitý
teplota
tlak
média
oC
70
PN25
70
PN25
70
PN25
70
PN25
Kapacita Prùhledná
prùtoku jímka filtru
Kvs
4
5,8
10,4
10,4
•
•
•
•
Kapacita Prùhledná
prùtoku jímka filtru
Kvs
4
5,8
10,4
10,4
–
–
–
–
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AA
FF06-3/4AA
FF06-1AA
FF06-11/4AA
1 483
1 618
1 948
2 563
Objednací èísla
Cena
FF06-1/2AAM
FF06-3/4AAM
FF06-1AAM
FF06-11/4AAM
2 801
3 179
3 691
3 866
Objednací èísla
Cena
Bez pøipojení, velikost sítka 100 µm
Pøipojení
25
vnitøní
závit
vnitøní
závit
vnitøní
závit
26
27
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
mm
15
3/4
20
40
1
25
40
28
16-14
www.honeywell.cz/acs
Maximální Jmenovitý
teplota
tlak
média
oC
40
PN16
Kapacita Prùhledná
prùtoku jímka filtru
Kvs
4
•
FF06-1/2EA
1 391
PN16
5,8
•
FF06-3/4EA
1 514
PN16
10,4
•
FF06-1EA
1 792
Filtry
Pøíslušenství
Zpìtný ventil, pøipojení 1/2"
RV277-1/2A
1 071
Zpìtný ventil, pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 109
Zpìtný ventil, pøipojení 1"
RV277-1A
1 222
Zpìtný ventil, pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 441
Závitové pøipojení, velikost 1/2"
VST06-1/2A
176
Závitové pøipojení, velikost 3/4"
VST06-3/4A
216
Závitové pøipojení, velikost 1"
VST06-1A
275
Pájitelné pøipojení, velikost 1/2"
VST06-1/2B
176
Pájitelné pøipojení, velikost 3/4"
VST06-3/4B
216
Pájitelné pøipojení, velikost 1"
VST06-1B
275
Náhradní sítko pro velikosti R 1/2 + R 3/4 - sada 5 kusù
AS06-1/2A
1 183
Náhradní sítko pro velikosti R 1 + R 1 1/4 - sada 5 kusù
AS06-1A
1 265
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1/2
KF06-1/2A
1 059
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 3/4 - R 1 1/4
KF06-1A
1 134
Servisní klíè pro odejmutí jímky
ZR06F
Náhradní díly
214
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-15
Filtry
16
Jemný proplachovatelný filtr s vestavìným redukèním ventilem, MiniPlus-FK06
Jemné proplachovatelné filtry FK06 zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje
množství cizích èástic ve vodì,napøíklad úlomkù rzi,konopných vláken nebo píseèných zrnek.
Neèistoty,usazené na dnì filtraèní nádoby,lze snadno odstranit. Vestavìný redukèní ventil chrání
vodovodní potrubí a pøipojené spotøebièe pøed nadmìrným mechanickým namáháním a navíc sníží
spotøebu vody. Nastavený výstupní tlak zùstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Snížení pracovního tlaku a udržení na konstantní hodnotì navíc zajistí nízkou hluènost vodovodní
instalace.
16
17
18
19
20
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
21
• Jednoduché nastavení požadovaného výstupního tlaku
• Nastavený tlak je pøímo zobrazen na stupnici
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
• Kolísání vstupního tlaku neovlivòuje výstupní tlak
• Snadná údržba nebo výmìna filtraèního sítka
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
22
23
Svìtlost DN
Kapacita
prùtoku Kvs
Prùhledná jímka
filtru
2,5
2,9
6
6,2
•
•
•
•
Kapacita
prùtoku Kvs
2,5
2,9
6
6,2
mm
15
20
25
32
Objednací èísla
Cena
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA
FK06-11/4AA
2 563
2 867
3 152
3 984
Prùhledná jímka
filtru
Objednací èísla
Cena
–
–
–
–
FK06-1/2AAM
FK06-3/4AAM
FK06-1AAM
FK06-11/4AAM
3 738
4 138
5 287
5 756
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
24
25
26
27
28
16-16
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Filtry
Pøíslušenství
Montážní klíè pro demontáž krytu pružiny a jímky sítka ventilu
ZR06K
214
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Výmìnná vložka redukèního ventilu (bez filtru) pro velikosti
R 1/2 + R 3/4
D06FA-1/2
550
Výmìnná vložka redukèního ventilu (bez filtru) pro velikosti
R 1 + R 1 1/4
D06FA-1B
819
Náhradní sítko pro velikosti R 1/2 + R 3/4 - sada 5 kusù
AS06-1/2A
1 183
Náhradní sítko pro velikosti R 1 + R 1 1/4 - sada 5 kusù
AS06-1A
1 265
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1/2 + R3/4
KF06-1/2A
1 059
Prùhledná plastová jímka, vèetnì sítka, kostry sítka a O-kroužkù,
pro velikosti R 1 + R 1 1/4
KF06-1A
1 134
Montážní klíè pro demontáž krytu pružiny a jímky sítka ventilu
ZR06F
Náhradní díly
214
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-17
Filtry
16
Jemný filtr se zpìtným proplachem F74CS PrimusPlus
Filtry se zpìtným proplachem PrimusPlus F74CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné
filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo
píseèných zrnek. Filtry F74CS PrimusPlus mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného
proplachu Z74S-AN, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném intervalu.
16
Certifikace výrobku
17
18
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
19
20
21
Certifikováno DIN/DVGW
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje
rychlé a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje
snadnou kontrolu zneèištìní sítka
• Integrovaný manometr
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
22
23
Svìtlost DN
Kapacita
prùtoku Kvs
mm
15
20
25
32
5,1
7,7
8,5
9
Vestavìný filtr
µm
100
100
100
100
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AA
F74CS-3/4AA
F74CS-1AA
F74CS-11/4AA
6 220
6 635
6 947
7 258
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AC
F74CS-3/4AC
F74CS-1AC
F74CS-11/4AC
6 220
6 635
6 947
7 258
Objednací èísla
Cena
F74CS-1/2AD
F74CS-3/4AD
F74CS-1AD
F74CS-11/4AD
6 220
6 635
6 947
7 258
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 µm
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
24
25
Svìtlost DN
Kapacita
prùtoku Kvs
mm
15
20
25
32
5,1
7,7
8,5
9
Vestavìný filtr
µm
50
50
50
50
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 µm
26
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
27
28
16-18
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
5,1
7,7
8,5
9
Vestavìný filtr
µm
200
200
200
200
Filtry
Pøíslušenství
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 32, 1 1/4"
DA74C-11/4A
1 611
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 25, 1"
DA74C-1A
1 246
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 20, 3/4"
DA74C-3/4A
1 001
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 15, 1/2"
DA74CS-1/2A
1 713
Elektronická automatika pro odkalování filtrù PrimusPlus F74CS a
FK74CS, pro DN 1/2" až DN 1 1/4", napájení 3x baterie AA - 1,5V
Z74S-AN
4 143
17
KF74CS-1A
4 216
18
16
Náhradní díly
Prùhledná jímka filtru pro filtry PrimusPlus F74CS a FK74CS,
pro R 1/2" - 1 1/4"
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-19
Filtry
16
Jemný filtr se zpìtným proplachem a vestavìným redukèním ventilem FK74CS
Filtry se zpìtným proplachem PrimusPlus FK74CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Tyto
filtry obsahují filtr se zpìtným proplachem a regulátor tlaku integrované v jedné armatuøe. Jemné
filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo
píseèných zrnek. Filtry FK74CS PrimusPlus mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného
proplachu Z74S-AN, zajiš¤ující propláchnutí filtraèního sítka v pøedem nastaveném intervalu.
16
17
18
19
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
Médium
Voda
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Materiál tìla
syntetické materiály
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
30 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Filtr obsahuje integrovaný redukèní ventil
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje
rychlé a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
• Nárazuvzdorná èirá transparentní jímka filtru umožòuje
snadnou kontrolu zneèištìní sítka
• Integrovaný manometr
20
21
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
22
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
23
24
Svìtlost DN
Kapacita
prùtoku Kvs
mm
15
20
25
32
4,2
5,5
5,9
6,2
Vestavìný filtr
Objednací èísla
Cena
µm
100
100
100
100
FK74CS-1/2AA
FK74CS-3/4AA
FK74CS-1AA
FK74CS-11/4AA
6 739
7 196
7 881
8 504
Vestavìný filtr
Objednací èísla
Cena
µm
50
50
50
50
FK74CS-1/2AC
FK74CS-3/4AC
FK74CS-1AC
FK74CS-11/4AC
6 739
7 196
7 881
8 504
Vestavìný filtr
Objednací èísla
Cena
µm
200
200
200
200
FK74CS-1/2AD
FK74CS-3/4AD
FK74CS-1AD
FK74CS-11/4AD
6 739
7 196
7 881
8 504
Závitové pøipojení, jemnost sítka 50 µm
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
25
26
Svìtlost DN
Kapacita
prùtoku Kvs
mm
15
20
25
32
4,2
5,5
5,9
6,2
Závitové pøipojení, jemnost sítka 200 µm
Velikost
pøipojení
inch
R 1/2
R 3/4
R1
R 1 1/4
27
28
16-20
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Kapacita
prùtoku Kvs
4,2
5,5
5,9
6,2
Filtry
Pøíslušenství
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 32, 1 1/4"
DA74C-11/4A
1 611
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 25, 1"
DA74C-1A
1 246
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 20, 3/4"
DA74C-3/4A
1 001
Pøipojovací kus pro filtry PrimusPlus do vodorovného i svislého
potrubí, DN 15, 1/2"
DA74CS-1/2A
1 713
Elektronická automatika pro odkalování filtrù PrimusPlus F74CS a
FK74CS, pro DN 1/2" až DN 1 1/4", napájení 3x baterie AA - 1,5V
Z74S-AN
4 143
17
KF74CS-1A
4 216
18
16
Náhradní díly
Prùhledná jímka filtru pro filtry PrimusPlus F74CS a FK74CS,
pro R 1/2" - 1 1/4"
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-21
Filtry
16
Jemný filtr se zpìtným proplachem F76S
Filtry se zpìtným proplachem F76S zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtraèní sítko
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi nebo píseèných zrnek. Filtry F76S jsou
osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a
maximalizijící úèinnost pøi zpìtném proplachu.
16
Certifikace výrobku
17
18
Schváleno dle DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Vestavìný filtr
100 µm
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/
2" do 11/4".
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem
proplachování sítka
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje
rychlé a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
19
20
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Pøipojení
21
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
22
23
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost Maximální Jmenovitý
DN
teplota
tlak
média
oC
mm
15
40
PN16
20
40
PN16
25
40
PN16
32
40
PN16
40
40
PN16
50
40
PN16
Kapacita Prùhledná
prùtoku jímka filtru
Kvs
6,9
9
12
15
22,4
25,7
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
F76S-1/2AA
F76S-3/4AA
F76S-1AA
F76S-11/4AA
F76S-11/2AA
F76S-2AA
Cena
8 909
8 040
10 031
10 275
16 269
17 983
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm, bronzová jímka
Pøipojení
24
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
25
26
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost Maximální Jmenovitý
DN
teplota
tlak
média
oC
mm
15
70
PN25
20
70
PN25
25
70
PN25
32
70
PN25
40
70
PN25
50
70
PN25
Kapacita Prùhledná
prùtoku jímka filtru
Kvs
6,9
9
12
15
22,4
25,7
–
–
–
–
–
–
Objednací èísla
Cena
F76S-1/2AAM
F76S-3/4AAM
F76S-1AAM
F76S-11/4AAM
F76S-11/2AAM
F76S-2AAM
11 012
10 143
12 734
12 976
20 396
22 112
Objednací èísla
Cena
Bez závitù, jemnost sítka 100 µm, DN je is závislá na velikosti dílu
Pøipojení
27
–
–
–
–
–
28
16-22
Velikost
pøipojení
inch
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost Maximální Jmenovitý
DN
teplota
tlak
média
oC
mm
20
40
PN16
25
40
PN16
32
40
PN16
40
40
PN16
50
40
PN16
Kapacita Prùhledná
prùtoku jímka filtru
Kvs
9
12
15
22,4
25,7
•
•
•
•
•
F76S-3/4EA
F76S-1EA
F76S-11/4EA
F76S-11/2EA
F76S-2EA
7 910
9 850
9 969
15 645
17 114
Filtry
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem.
Z11S-A
7 557
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru.
Z11S-B
7 557
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 15, 1/2".
RV277-1/2A
1 071
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 20, 3/4".
RV277-3/4A
1 109
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 25, 1".
RV277-1A
1 222
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 32, 1 1/4".
RV277-11/4A
1 441
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 40, 1 1/2"
RV277-11/2A
2 276
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
médium do 70°C, pro vodu, pøipojení šroubením, PN 25, DN 50, 2".
RV277-2A
3 803
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4.
DDS76-1/2
13 249
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4.
DDS76-1
13 249
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2.
DDS76-11/2
13 249
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 50µm, R 1/2" - 3/4".
AF11S-1/2C
2 746
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 20µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1B
2 411
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost ok 50µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1C
1 942
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 200µm, R 1" - 11/4"
AF11S-1D
2 146
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 300µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1E
2 669
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 500µm, R 1" - 11/4".
AF11S-1F
2 669
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost jemnost sítka 20µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 467
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost ok 50µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 598
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, jemnost sítka 200µm, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2D
3 015
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost jemnost sítka 300µm, R 11/2" - 2".
AF11S-11/2E
3 765
Výmìnná vložka filtru s O-kroužkem, vhodná pro filtry F76S,
HS10S, velikost ok 500µm, R 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
3 765
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2B
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2C
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2D
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2E
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2F
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1B
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1C
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1D
4 003
16-23
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Filtry
16
16
17
18
19
20
21
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1E
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin",
jemnost sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4".
AF11DS-1F
4 003
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1/2"
VST06-1/2A
176
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
216
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
275
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
393
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/2"
VST06-11/2A
699
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 2"
VST06-2A
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1/2"
VST06-1/2B
176
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
216
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
275
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
393
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/2"
VST06-11/2B
699
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 2"
VST06-2B
1 022
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
551
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 746
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
1 942
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 598
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
3 059
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 376
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
KF11S-1A
3 420
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1 1/2 - R 2
KF11S-11/2A
5 312
Bronzová jímka pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
4 866
Bronzová jímka pro velikosti R 1 1/2 - R 2
FT09RS-11/2A
7 148
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
712
Výtoková hubice
AA76-1/2A
256
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
ZR10K-3/4
236
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
ZR10K-11/2
324
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
ZR10K-1
274
1 022
Náhradní díly
22
23
24
25
26
27
28
16-24
www.honeywell.cz/acs
Filtry
Jemný filtr se zpìtným proplachem s pøipojením do horizontálního i vertikálního
potrubí F76CS
Filtry F76CS zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní filtru. Jemný filtr
redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných
zrnek. Díky otoènému pøipojení lze tyto filtry instalovat do vertikálního i herizontálního potrubí. Filtry
F76CS jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a
maximalizijící úèinnost pøi zpìtném proplachu.
Certifikace výrobku
Schváleno DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Prùhledná jímka filtru
ano
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2"
do 11/4".
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem
proplachování sítka
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje
rychlé a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
• Velká plocha sítka
17
18
19
20
21
22
Filtr s jemností sítka 100 µm
Velikost pøipojení
inch
3/4
1
1 1/4
16
Svìtlost DN
mm
20
25
32
Kapacita prùtoku Kvs
7,3
8,7
9
Objednací èísla
Cena
F76CS-3/4AA
F76CS-1AA
F76CS-11/4AA
11 272
11 454
12 622
23
24
25
26
27
28
16-25
Filtry
Pøíslušenství
16
16
17
18
19
20
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
7 557
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
7 557
Jímka filtru z èerveného bronzu pro teploty do 70 oC, pracovní tlak
do 25 bar
FT09RS-1A
4 866
Redukèní ventil
D06FB-1A
1 434
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 109
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 1"
RV277-1A
1 222
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 441
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
216
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
275
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
393
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
216
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
275
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
393
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
444
Kompletní vložka filtru pro filtry s "Double Spin" technologií. Dostupné
s jemností sítka 20, 50, 100, 200, 300, 500 µm.
AF11DS-1A
3 376
Prùhledná plastová jímka
KF11S-1A
3 420
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
712
Výtoková hubice
AA76-1/2A
256
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
ZR10K-3/4
236
Náhradní díly
21
22
23
Jemný filtr se zpìtným proplachem s otoènou hlavicí - FK76CS
24
Filtry se zpìtným proplachem FK76CS obsahují filtr se zpìtným proplachem a regulátor tlaku,
integrované v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní
filtru. Jemné filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi, konopných
vláken nebo píseèných zrnek. Redukèní ventil chrání soustavu pøed poškozením vysokým tlakem a
snižuje spotøebu vody. Jemné filtry FK76CS jsou vhodné na modernizaci a obnovu stávajících
vodovodních soustav v budovách, kde se vymìòují staré filtry. Uvedené armatury lze instalovat jak do
svislého tak do vodorovného potrubí.
25
26
27
28
16-26
Certifikace výrobku
Schváleno DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
www.honeywell.cz/acs
Filtry
Prùhledná jímka filtru
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
16
Další popis
Dodáváno s technologií "Double Spin"
• Kombinace filtru a regulaèního ventilu
• Nepøetržitá dodávka vody bìhem zpìtného proplachu
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje
rychlé a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu
• Bajonetové pøipojení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
17
18
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost pøipojení
inch
3/4
1
1 1/4
Svìtlost DN
mm
20
25
32
Kapacita prùtoku Kvs
Objednací èísla
Cena
5,4
6
9
FK76CS-3/4AA
FK76CS-1AA
FK76CS-114AA
13 582
13 764
14 934
19
20
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
7 557
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
7 557
Jímka filtru z bronzu pro teploty do 70 oC, pracovní tlak 25 bar
FT09RS-1A
4 866
Konektor pro natoèení filtru (1 1/4" a 1 1/2")
ZA76C-11/4
1 615
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 3/4"
RV277-3/4A
1 109
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 1"
RV277-1A
1 222
Zpìtný ventil, velikost pøipojení 11/4"
RV277-11/4A
1 441
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4A
216
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1A
275
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4A
393
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 3/4"
VST06-3/4B
216
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 1"
VST06-1B
275
Mosazné nátrubky s vnìjším závitem s pøevleènými maticemi a
tìsnìním, sada 2ks, pro R 11/4"
VST06-11/4B
393
AF11DS-1A
3 376
Manometr, prùmìr 50 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1A
3 376
Výmìnná vložka redukèního ventilu (bez filtru)
D06FA-1A
819
Prùhledná plastová jímka
KF11S-1A
3 420
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
712
Výtoková hubice
AA76-1/2A
256
Dvoustranný prstencový klíè pro montáž jímky filtru - pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
ZR10K-1
274
Náhradní díly
16-27
21
22
23
24
25
26
27
28
Filtry
16
Sada pro rozšíøení regulátoru D06F na filtr se zpìtným proplachem FN09S
Sada FN09S je urèena pro pøemìnu redukèních ventilù øady D06F na plnohodnotný filtr se zpìtným
proplachem. Takto upravený ventil D06F pak nabízí stejné funkce jako ostatní filtry se zpìtným
proplachem s vestavìným redukèním ventilem. Tato armatura zajiš¤uje nepøetržitou dodávku filtrované
vody i bìhem procesu èištìní filtru. Jemné filtraèní sítko redukuje množství cizích èástic ve vodì,
napøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek. Sada FN09S mùže být osazena
automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11S nebo Z74A zajiš¤ující samoèinné èištìní filtraèního
sítka v pøedem nastavených èasových intervalech.
16
17
18
Médium
Voda
Vestavìný filtr
100 µm
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
1/2" pøipojení pro redukèní ventil D06F 1/2" a 3/4", 1" pøipojení pro
redukèní ventil D06F 1" a 1 1/4", 1 1/2" pøipojení pro redukèní filtr
D06F 1 1/2" a 2". Adapter made of dezincification resistant brass,
filter bowl made of synthetic material or red-bronze.
• Jednoduché pøipojení ke stávajícímu redukènímu ventilu
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem
proplachování sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní
èištìní filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
19
20
21
Filtr s jemností sítka 100 µm, prùmìr pøipojení 1" pro redukèní ventil D06F DN velikosti 25 mm,
pouze pro výrobky vyrobené v letech 1977 - 1991 a D06F DN velikosti 40 mm vyrobené v letech
1977 - 1996.
Velikost
pøipojení
inch
1/2
1
1 1/2
22
23
Svìtlost DN
mm
15
25
40
Maximální
teplota média
oC
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
•
•
•
Objednací èísla
FN09S-1/2A
FN09S-1A
FN09S-11/2A
Cena
6 311
7 675
13 931
Jímka filtru z èerveného bronzu, jemnost sítka 100 µm. Pøipojení 1" pro redukèní ventily D06F DN
velikosti 25 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech v 1977 - 1991 a pro redukèní ventily D06F
DN velikosti 40 mm pouze pro výrobky vyrobené v letech 1977 - 1996.
24
Velikost
pøipojení
inch
1/2
1
1 1/2
25
26
Svìtlost DN
mm
15
25
40
Maximální
teplota média
oC
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
–
–
–
FN09S-1/2AM
FN09S-1AM
FN09S-11/2AM
8 332
10 272
17 902
Filtr s jemností sítka 100 µm. Pro pøipojení k redukènímu filtru D06F DN velikosti 25 mm pouze pro
výrobky vyrobené v letech 1991 a dále pro redukèní ventily D06F DN velikosti 40 mm pouze pro
vvýrobky vyrobené v letech 1996 a dále.
Velikost
pøipojení
inch
1
27
Svìtlost DN
28
16-28
www.honeywell.cz/acs
mm
25
Maximální
teplota média
oC
40
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN16
•
Objednací èísla
Cena
FN09S-1AN
7 388
Filtry
Jímka filtru z èerveného bronzu, jemnost sítka 100 µm. Pøipojení pro redukèní ventily D06F DN
velikosti 25 mm pouze pro výrobky vyrobené v roce 1991 a dále a pro D06F DN velikosti 40 mm
pouze pro výrobky vyrobené v letech 1996 a dále.
Velikost
pøipojení
inch
1
Svìtlost DN
mm
25
Maximální
teplota média
o
C
70
Jmenovitý
tlak
Prùhledná
jímka filtru
PN25
–
Objednací èísla
Cena
16
FN09S-1AMN
10 272
Pøíslušenství
Klíè pro montáž na ventil D06F pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
ZR08-1
274
Klíè pro montáž na ventil D06F pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR08-11/2
324
Klíè pro monáž jímky filtru pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
ZR10K-1
274
Klíè pro monáž jímky filtru pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR10K-11/2
324
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz, 10
W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
7 557
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz, 10 W,
IP 55, bez konektoru
Z11S-B
7 557
Kovová jímka filtru z èerveného bronzu pro teploty do 70 oC, pracovní
tlak do 25 bar, pro velikost pøipojení R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
4 866
Kovová jímka filtru pro teploty do 70 oC, pracovní tlak do 25 bar, pro
velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
FT09RS-11/2A
7 148
17
18
19
20
Náhradní díly
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1A
1 942
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1B
2 411
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1C
1 942
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1D
2 146
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1E
2 669
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 1 1/4
AF11S-1F
2 669
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 598
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2B
3 467
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2C
2 598
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2D
3 015
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2E
3 765
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2F
3 765
Odkalovací kulový kohout pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
KF11S-1A
3 420
Odkalovací kulový kohout pro velikosti R 1 1/2 - R 2
KF11S-11/2A
5 312
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
712
Výtoková hubice
AA76-1/2A
256
21
22
23
24
25
26
27
28
16-29
Filtry
16
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro filtry Honeywell F74CS, FN74CS,
FK74CS a FKN74CS
Automatická jednotka zpìtného proplachu Z74S-AN nabízí automatické èištìní filtrù Honeywell
F74CS, FN74CS a filtrù s redukèním ventilem FK74CS, FKN74CS. Bajonetová pøípojka umožòuje
instalaci Z74S-AN bez použití nástrojù.
Interval zpìtného proplachu lze nastavit na 8 rùzných hodnot.
16
Certifikace výrobku
17
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
30 oC
Popis výrobku
Automatický proplach mùže být nastaven na 1hod / 1den / 6dnù
/ 15dnù / 30dnù / 45dnù / 2mìsíce / 3mìsíce
18
Další popis
19
S bajonetovým pøipojením
• Bajonetová pøípojka umožòuje instalaci bez nástrojù
• 8 intervalù zpìtného proplachu
• Provoz i na baterie
• Vyrobeno s vestavìným omezením hluku
Objednací èísla
Z74S-AN
Cena
4 143
20
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11S
21
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
22
Certifikace výrobku
23
24
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie typu LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut
do 3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného
proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
25
26
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
27
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
28
16-30
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Z11S-A
Z11S-B
Cena
7 557
7 557
Filtry
Diferenèní tlakový spínaè DDS76
Diferenèní tlakový spínaè DDS76 slouží ke spouštìní jednotky automatického proplachu Z11S, Z11AS
nebo Z74A vodních filtrù øady F76S v závitovém nebo pøírubovém provedení. Tyto jednotky jsou
spínány vnitøními kontakty diferenèního spínaèe pùsobením zvýšeného rozdílu tlaku pøed a za filtrem
vlivem zneèištìní sítka
Spínaè DDS76 je vhodný pro filtry: F76 s jednotkou automatického proplachu Z11A nebo Z11AS; F76S
v závitovém provedení s jednotkou automatického proplachu Z11S; F76S v pøírubovém provedení s
jednotkou automatického proplachu Z11AS
16
Pro filtry a filtraèní stanice HS10S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, F74C, FK74C, FKN74C,
FN74C a FN09S
17
Popis výrobku
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1/2 + R 3/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 + R 1 1/4
Diferenèní tlakový spínaè, pro velikost pøipojení R 1 1/2 + R 2
Objednací èísla
DDS76-1/2
DDS76-1
DDS76-11/2
Cena
13 249
13 249
13 249
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-31
Filtraèní stanice
Filtraèní stanice
16
Domovní vodovodní filtraèní stanice HS10S
16
Kombinované jednotky HS10S obsahují zpìtný ventil, filtr se zpìtným proplachem, redukèní ventil a
uzavírací kulový kohout v jedné armatuøe. Zajiš¤ují nepøetržitou dodávku filtrované vody i bìhem
procesu èištìní filtru. Jemný filtr redukuje množství cizích èástic ve vodì, napøíklad úlomkù rzi,
konopných vláken nebo píseèných zrnek. Zpìtný ventil chrání pøed proniknutím zdraví nebezpeèných
kapalin do veøejných rozvodù. Redukèní ventil chrání potrubí a k nìmu pøipojené spotøebièe proti
poškození nadmìrným tlakem a výraznì snižuje spotøebu vody. Filtraèní stanice HS10S jsou osazené
novou patentovanou technologií "double spin" zaruèující bezproblémový chod a maximalizijící
úèinnost pøi zpìtném proplachu.
17
Certifikace výrobku
DIN/DVGW-schváleno pro pøipojení 11/2" a 2". Požadováno pro
pøipojení od 1/2" do 11/4"
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
18
19
20
21
Pøipojení
vnìjší závit
Vestavìný filtr
100 µm
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1,5 ... 6 bar
Stupnice nastavení
ano
Provedení s vyváženou
regulaèní kuželkou
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
Schváleno dle DIN/DVGW
• Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/
2" do 11/4".
• Kompaktní provedení obsahující zpìtný ventil, filtr se zpìtným
proplachem, redukèní ventil a uzavírací kulový kohout v jedné
armatuøe.
• Nepøerušovaná dodávka filtrované vody i bìhem
proplachování sítka
• Patentovaný systém zpìtného proplachu, rychlé a kvalitní
èištìní filtru s malou spotøebou vody
• Jímka z mechanicky odolného èirého plastu umožòuje snadno
zkontrolovat zneèištìní
• Bajonetové uchycení umožòuje jednoduché a rychlé nasazení
jednotky pro automatický proplach
22
23
24
Závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
25
26
27
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
mm
15
20
25
32
40
50
28
16-32
www.honeywell.cz/acs
Maximální
teplota
média
oC
40
40
40
40
40
40
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku
Kvs
Prùhledná
jímka filtru
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
•
•
•
•
•
•
Objednací èísla
Cena
HS10S-1/2AA
HS10S-3/4AA
HS10S-1AA
HS10S-11/4AA
HS10S-11/2AA
HS10S-2AA
11 463
11 634
15 405
18 428
27 360
29 391
Filtraèní stanice
Jímka z èerveného bronzu, závitové pøipojení, jemnost sítka 100 µm
Velikost
pøipojení
Svìtlost
DN
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
mm
15
20
25
32
40
50
Maximální
teplota
média
o
C
70
70
70
70
70
70
Jmenovitý
tlak
Kapacita
prùtoku
Kvs
Prùhledná
jímka filtru
Objednací èísla
Cena
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
PN25
2,7
3,2
7,6
8,9
12,6
13
–
–
–
–
–
–
HS10S-1/2AAM
HS10S-3/4AAM
HS10S-1AAM
HS10S-11/4AAM
HS10S-11/2AAM
HS10S-2AAM
13 564
13 736
18 107
20 716
30 871
33 518
16
17
Pøíslušenství
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11S-A
7 557
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11S-B
7 557
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 1/2" - 3/4"
AF11S-1/2C
2 746
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti 1" - 11/4"
AF11S-1B
2 411
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 1" - 11/4"
AF11S-1C
1 942
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti1" - 11/4"
AF11S-1D
2 146
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti 1" - 11/4"
AF11S-1E
2 669
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti 1" - 11/4"
AF11S-1F
2 669
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 20 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2B
3 467
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2C
2 598
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2D
3 015
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 300 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2E
3 765
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti 11/2" - 2"
AF11S-11/2F
3 765
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2B
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2C
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2D
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2E
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1/2" - 3/4".
AF11DS-1/2F
3 802
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 20 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1B
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 50 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1C
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 200 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1D
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 300 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1E
4 003
Výmìnná vložka ventilu pro filtry s technologií "Double Spin", jemnost
sítka 500 µm. Velikost pøipojení 1" - 11/4.
AF11DS-1F
4 003
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-33
Filtraèní stanice
Náhradní díly
16
16
17
18
19
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M38K-A25
513
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M38K-A16
513
Manometr, prùmìr 50 mm, velokost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M38K-A10
513
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1/2 + R 3/4
D06FA-1/2
550
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 + R 1 1/4
D06FA-1A
Redukèní ventil (bez filtru) pro velikosti R 1 1/2 + R 2
D06FA-11/2
1 132
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1/2 - R 3/4
AF11S-1/2A
2 746
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 - R 1 1/4
AF11S-1A
1 942
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti
R 1 1/2 - R 2
AF11S-11/2A
2 598
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1/2 - R 3/4
AF11DS-1/2A
3 059
Kompletní filtraèní vložka pro filtry s "Double Spin" technologií,
jemnost sítka 100 µm, pro velikosti R 1 - R 1 1/4
AF11DS-1A
3 376
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
KF11S-1A
3 420
Prùhledná plastová jímka pro velikosti R 1 1/2 - R 2
KF11S-11/2A
5 312
Jímka filtru z èerveného bronzu, pro teploty do 70
pracovní tlak do 25 bar, pro velikosti R 1/2 - R 1 1/4
FT09RS-1A
4 866
Jímka filtru z èerveného bronzu, pro teploty do 70 oC,
pracovní tlak do 25 bar, pro velikosti R 1 1/2 + R 2
FT09RS-11/2A
7 148
Odkalovací kulový kohout
KH11S-1A
712
Výtoková hubice
AA76-1/2A
256
Klíè pro montáž jímky filtru pro velikosti R 1/2 + R 3/4
ZR10K-3/4
236
Klíè pro montáž jímky filtru pro velikosti R 1 + R 1 1/4
ZR10K-1
274
Klíè pro montáž jímky filtru pro velikosti R 1 1/2 + R 2
ZR10K-11/2
324
oC,
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-34
www.honeywell.cz/acs
819
Pøírubové filtry
Pøírubové filtry
Pøírubový jemný filtr se zpìtným proplachem F76S-F
Pøírubové filtry se zpìtným proplachem F76S jsou vhodné pro aplikace s vysokým prùtokem vody.
Mohou být použity pro velké obytné èi veøejné budovy nebo pro prùmyslové aplikace. Jsou vybaveny
stejným vysoce úèinným mechanismem zpìtného proplachu jako filtry pro domovní aplikace.
Pøírubové filtry F76S mohou být osazeny automatickou jednotkou zpìtného proplachu Z11AS
doplnìnou pøípadnì o diferenèní tlakový spínaè DDS76 umožòující spouštìní proplachu na základì
zvý- šené tlakové ztráty vlivem zneèištìní filtraèního sítka. Pøírubové filtry F76S zajiš¤ují nepøetržitou
dodávku filtrované vody i bìhem procesu èištìní filtru.Jemné filt- raèní sítko redukuje množství cizích
èástic ve vodì, na- pøíklad úlomkù rzi, konopných vláken nebo píseèných zrnek.
16
Certifikace výrobku
Certifikováno DIN/DVGW
17
Médium
Voda
Materiál tìla
bronz RG5
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Zpìtný proplach sítka
filtru
ano
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
18
19
• Systém zpìtného proplachu chránìn patentem - umožòuje
rychlé a kvalitní èištìní filtru pøi malé spotøebì vody
• Automatický proplach filtru použitím jednotky automatického
proplachu Z11AS
• Možnost pøipojení diferenèního tlakového spínaèe
• Nepøerušená dodávka filtrované vody i bìhem proplachování
sítka
• Jímka z bronzu poskytuje velkou odolnost proti korozi
20
21
Jemnost sítka 100 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
100
100
100
Objednací èísla
F76S-65FA
F76S-80FA
F76S-100FA
Cena
73 135
80 724
93 846
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
20
20
20
Objednací èísla
F76S-65FB
F76S-80FB
F76S-100FB
Cena
83 060
92 098
117 102
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
50
50
50
Objednací èísla
F76S-65FC
F76S-80FC
F76S-100FC
Cena
73 135
80 724
93 846
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
200
200
200
Objednací èísla
F76S-65FD
F76S-80FD
F76S-100FD
Cena
73 135
80 724
93 846
Kapacita prùtoku Kvs
90
125
158
Vestavìný filtr (µm)
500
500
500
Objednací èísla
F76S-65FF
F76S-80FF
F76S-100FF
Cena
73 135
80 724
93 846
Jemnost sítka 20 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
22
23
24
Jemnost sítka 50 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
26
Jemnost sítka 200 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
25
27
Jemnost sítka 500 µm
Svìtlost DN (mm)
65
80
100
16-35
28
Pøírubové filtry
Pøíslušenství
16
16
17
18
19
20
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 230 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, s konektorem
Z11AS-1A
8 457
Automatická jednotka pro zpìtný proplach filtru, 24 V, 50/60 Hz,
10 W, IP 55, bez konektoru
Z11AS-1B
8 457
Diferenèní tlakový spínaè pro velikosti DN 65 - DN 100
DDS76-1
13 249
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 65
RV283P-65A
17 803
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 80
RV283P-80A
24 582
Zpìtný ventil, ochrana dle ÈSN EN 1717 do rizikové tøídy 2 (EA),
voda do 90°C, pro lehké a støední topné oleje, èisté rostlinné a
živoèišné oleje, kerosin, benzin do 70°C, tìsnìní z EPDM do 140°C,
PN 16, DN 100
RV283P-100A
31 606
Redukèní ventil, voda do 70°C, vstupní tlak max. 16 barù,
výstupní tlak 1,5 - 8 barù, PN 16, DIN 2533, DN 65
D15P-65A
25 797
Redukèní ventil, voda do 70°C, vstupní tlak max. 16 barù,
výstupní tlak 1,5 - 8 barù, PN 16, DIN 2533, DN 80
D15P-80A
33 588
Redukèní ventil, voda do 70°C, vstupní tlak max. 16 barù,
výstupní tlak 1,5 - 8 barù, PN 16, DIN 2533, DN 100
D15P-100A
50 915
Manometr, prùmìr 63 mm, velikost pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M76K-A16
551
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065A
8 707
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080A
9 627
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100A
11 783
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065D
8 707
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080D
9 819
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100D
10 203
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065C
8 707
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080C
9 819
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100C
11 783
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 65
ES76S-065F
8 707
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 80
ES76S-080F
9 819
Náhradní filtraèní sítko, jemnost sítka 500 µm, pro velikosti DN 100
ES76S-100F
10 203
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065A
23 563
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080A
26 004
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 100 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100A
30 231
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065D
23 563
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080D
26 004
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 200 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100D
30 216
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 65
AF76S-065C
23 563
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 80
AF76S-080C
26 004
Kompletní filtraèní vložka, jemnost sítka 50 µm, pro velikosti DN 100
AF76S-100C
30 216
Kulový ventil
5622100
Náhradní díly
21
22
23
24
25
26
27
28
16-36
www.honeywell.cz/acs
1 986
Pøírubové filtry
Automatická jednotka zpìtného proplachu pro vodovodní filtry Z11AS
Jednotka zpìtného proplachu Z11AS umožòuje automatické spuštìní zpìtného proplachu pro
všechny filtry Honeywell obsahující tuto funkci. Jednotka umožòuje nastavení spuštìní zpìtného
proplachu v 16 èasových intervalech v rozsahu 4 minut až 3 mìsícù. Jednotka Z11AS obsahuje
bezpìènostní funkci pøi výpadku napájení (pouze s pøipojenými bateriemi) a umožòuje ruèní spuštìní
zpìtného proplachu. K jednotce je možné pøivést kabely se signály z diferenèního tlakového spínaèe,
zvdáleného ovládání nebo monitorování.
Pro filtry a filtraèní stanice se zpìtným proplachem.
Certifikace výrobku
CE
Médium
Voda
Materiál tìla
syntetické materiály
Maximální teplota média
70 oC
17
18
Životnost baterií
cca 3 roky
Délka kabelu
1,5 m
Další popis
Ètyøi alkalické baterie LR6-1.5 V-Mignon/AA (baterie nejsou
standardnì dodávané), možnost nastavení proplachu od 4 minut
do 3 mìsícù
• Tlaèítko pro jednoduché nastavení intervalù zpìtného
proplachu
• Samostatné tlaèítko pro ruèní spuštìní zpìtného proplachu
• LED indikace poètu provedených cyklù
• LED displej pro zobrazení nastaveného intervalu
• Pøi výpadku napájení je proplach automaticky dokonèen díky
pomocným bateriím
19
20
Pro filtry a filtraèní stanice HS10, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09 (do roku 1996)
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
Objednací èísla
Z11AS-1/2A
Z11AS-1/2B
Cena
8 457
8 457
21
22
Pro pøírubové filtry F76-F a F76S-F
Popis výrobku
230 V, 50/60 Hz, 10 W, s konektorem
24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez konektoru
16
Objednací èísla
Z11AS-1A
Z11AS-1B
Cena
8 457
8 457
23
24
25
26
27
28
16-37
Zpìtné ventily (závitové)
Zpìtné ventily (závitové)
16
Zpìtný ventil RV277, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV277 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV277
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil.Zpìtný ventil RV277 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za
vodomìrem.
16
17
18
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
19
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Tichý provoz
• Tichý provoz
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
Základní provedení - vnìjší závit 1/2" - 2" a vnitøní závit 1" - 2 1/2".
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
20
21
22
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
6
10
15
28
41
70
Objednací èísla
Cena
RV277-1/2A
RV277-3/4A
RV277-1A
RV277-11/4A
RV277-11/2A
RV277-2A
1 071
1 109
1 222
1 441
2 276
3 803
Zpìtný ventil RV280, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV280 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV280
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV280 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech.
23
24
25
Médium
Voda, stlaèený vzduch, olej, petrolej. Není vhodné pro plynná
média s tlakem nižším než 0,5 bar, pára, tìžké oleje a benzol.
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Pracovní teplota 75°C (krátkodobì až do 90°C). Pro stlaèený
vzduch a další medium až do 70°C
• Jednoduchá instalace
• Vhodné pro instalaci do vodorovného i svislého potrubí
• Nezpùsobuje žádné tlakové rázy
• Nízká tlaková ztráta
26
Standartní provedení
27
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
28
16-38
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
4,5
9,1
17
28
38
60
Objednací èísla
Cena
RV280-1/2A
RV280-3/4A
RV280-1A
RV280-11/4A
RV280-11/2A
RV280-2A
1 478
1 812
2 203
2 930
3 523
5 335
Zpìtné ventily (závitové)
Zpìtný ventil RV281, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV281 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV281
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy
2(EA).Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za vodomìrem.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda, vzduch, olej, petrolej
Materiál tìla
mosaz
16
17
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná nebo svislá
Další popis
Pracovní teplota vody max. 70°C, (krátkodobì 90°C). Ostatní
média max. 70°C,
• Univerzální aplikace
• Vodorovná nebo svislá montažní poloha
• Nízká tlaková ztráta
• Jednoduchá instalace
• Dlouhá životnost
• Spolehlivý, osvìdèený a ovìøený
18
19
Vnitøní závit
Pøipojení
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
Velikost
pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita
prùtoku Kvs
6
8
20
28
40
65
Objednací èísla
Cena
RV281-1/2A
RV281-3/4A
RV281-1A
RV281-11/4A
RV281-11/2A
RV281-2A
1 551
1 901
2 311
3 075
3 699
5 600
Objednací èísla
Cena
20
21
22
Pájení
Pøipojení
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita
prùtoku Kvs
6
8
20
28
40
65
23
RV281-1/2B
RV281-3/4B
RV281-1B
RV281-11/4B
RV281-11/2B
RV281-2B
1 551
1 901
2 311
3 075
3 699
5 600
24
25
26
27
28
16-39
Zpìtné ventily (závitové)
16
Zpìtný ventil RV284, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV284 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce RV284
odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 2(EA).
Zpìtný ventil RV284 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech instalovány pøímo za vodomìrem.
16
Certifikace výrobku
17
18
DIN/DVGW
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
70 oC
Jmenovitý tlak
PN25
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
• Univerzální aplikace
• Jednoduchá instalace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Tìsnost pøi 3 cm zpìtného sloupce vody
Vnitøní závit
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16-40
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
15
20
25
Kapacita prùtoku Kvs
1,6
3,4
6,4
Objednací èísla
RV284-1/2A
RV284-3/4A
RV284-1A
Cena
493
587
721
Zpìtné ventily (pøírubové)
Zpìtné ventily (pøírubové)
Zpìtný ventil RV283P, kontrolovatelná zpìtná armatura EA
Zpìtný ventil RV283P je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. Konstrukce
RV283P odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy
2(EA). Zpìtný ventil RV281 mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím v domácnostech, instalovány pøímo za
vodomìrem.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda, stlaèený vzduch a nitrogen v rámci platných standardù
(napø. DIN EN 12502)
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
70 oC
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
17
18
• Univerzální aplikace
• Nízká tlaková ztráta
• Tichý provoz
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Disk, pružina a tìsnìní jsou vymìnitelné
19
20
Pøírubové provedení, PN 16, tìsnìní EPDM
Svìtlost DN
mm
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
16
Jmenovitý tlak
Kapacita prùtoku Kvs
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
39
62
110
170
240
420
760
1400
2100
3000
Objednací èísla
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-250A
RV283P-300A
Cena
13 379
16 366
17 803
24 582
31 606
43 061
52 973
101 353
157 383
237 544
21
22
23
Pøírubové provedení, PN 10, tìsnìní EPDM
Svìtlost DN
mm
250
Jmenovitý tlak
Kapacita prùtoku Kvs
PN10
2100
Objednací èísla
RV283P-250B
Cena
24
157 383
25
26
27
28
16-41
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, R295
Potrubní oddìlovaè R295 je vhodný pro ochranu pitné vody dle požadavku ÈSN EN 1717 a odpovídá
DIN1988 díl 4 konstrukce typu 1. Hlavním úèelem potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné
vody pøed zpìtným proudìním a zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè mùže být použit pro ochranu
do rizikové tøídy 3 a proto nabízí lepší ochranu než zpìtné ventily.
16
17
18
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Studená voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 3
Materiál tìla
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
• Nízká tlaková ztráta a vysoký prùtok
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
20
Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar
21
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
22
23
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2A
R295-3/4A
R295-1A
R295-11/4A
R295-11/2A
R295-2A
Cena
11 916
14 820
18 561
27 992
35 926
43 557
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
24
25
26
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2B
R295-3/4B
R295-1B
R295-11/4B
R295-11/2B
R295-2B
Cena
11 916
15 117
18 561
27 992
35 926
43 557
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,5 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
27
28
16-42
Svìtlost DN
www.honeywell.cz/acs
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2C
R295-3/4C
R295-1C
R295-11/4C
R295-11/2C
R295-2C
Cena
11 916
15 117
18 561
27 992
35 926
43 557
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Závitové pøipojení, otevírací tlak 2,0 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Minimální
vstupní tlak
bar
3
3
3
3
3
3
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
R295-1/2D
R295-3/4D
R295-1D
R295-11/4D
R295-11/2D
R295-2D
Cena
11 916
15 117
18 561
27 992
35 926
43 557
16
18
17
Náhradní díly
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manometr, prùmìr 63 mm, zadní pøipojení G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
444
19
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením,s plnì automatickou regulací
diferenciálního tlaku, R295H
Potrubní oddìlovaè R295H je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295H mùže
být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem
nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295H odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a muže být
použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
21
22
Materiál tìla
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
20
23
24
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
• Standartizované odtokové pøipojení
25
Závitové pøipojení, diferenèní tlak 0,5 bar, automatické nastavení
Velikost pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
2,5
3,5
4
10
14
16
Objednací èísla
R295H-1/2A
R295H-3/4A
R295H-1A
R295H-11/4A
R295H-11/2A
R295H-2A
Cena
33 517
37 054
41 658
55 912
66 573
77 090
16-43
26
27
28
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè se závitovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SA
Potrubní oddìlovaè R295SA je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SA
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SA odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a
muže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
16
Certifikace výrobku
17
18
19
DIN/DVGW
Médium
Voda
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
bronz RG5
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny, objeví se zelená barva pod prùhledným krytem
• Kompaktní konstrukce
• Standartizované odtokové pøipojení
20
21
Závitové pøipojení, otevírací tlak 0,5 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
22
23
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2A
R295SA-3/4A
R295SA-1A
R295SA-11/4A
R295SA-11/2A
R295SA-2A
28 176
31 445
34 953
49 403
58 306
68 376
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2B
R295SA-3/4B
R295SA-1B
R295SA-11/4B
R295SA-11/2B
R295SA-2B
27 624
31 445
35 651
49 403
57 164
68 376
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,0 bar
24
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
25
26
Svìtlost DN
27
28
16-44
www.honeywell.cz/acs
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1
1
1
1
1
1
4,5
6
8
13
18
27
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Závitové pøipojení, otevírací tlak 1,5 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
3
3
3
3
3
3
Kapacita
prùtoku Kvs
4,5
6
8
13
18
27
Objednací èísla
Cena
R295SA-1/2C
R295SA-3/4C
R295SA-1C
R295SA-11/4C
R295SA-11/2C
R295SA-2C
28 176
31 445
35 651
49 403
58 306
68 376
16
Objednací èísla
Cena
18
R295SA-1/2D
R295SA-3/4D
R295SA-1D
R295SA-11/4D
R295SA-11/2D
R295SA-2D
28 176
31 445
34 953
49 403
58 306
68 376
17
Závitové pøipojení, otevírací tlak 2,0 bar
Velikost
pøipojení
inch
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Nastavený
tlak
bar
2
2
2
2
2
2
4,5
6
8
13
18
27
19
20
Potrubní oddìlovaè s nekontrolovatelnými tlakovými pásmy, CA295
Potrubní oddìlovaè CA295 je vhodný pro ochranu rozvodu pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Mùže být použit pro ochranu do rizikové
tøídy 3 dle ÈSN EN 1717. CA295 odpovídá konstrukèním požadavkùm typu 2 dle normy ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
KIWA, BELGAQUA, NF (DN 15), testováno na EN 14367 (DN 15)
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 3
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65
22
23
oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
24
• Integrované sítko
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden
vypouštìcí ventil rozdìlují potrubní oddìlovaè do tøí komor
25
26
Závitové provedení
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
21
Svìtlost DN
mm
15
20
Objednací èísla
Cena
CA295-1/2A
CA295-3/4A
1 681
1 742
27
28
16-45
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè BA195 miniBA
Potrubní oddìlovaè BA195 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Univerzální aplikace v prùmyslovém a
obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù. Potrubní oddìlovaè BA195 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
16
17
18
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Velikost pøipojení
3/8 inch
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
20
21
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Optimalizované provedení chrání pøed stagnací vody
• Kompaktní konstrukce
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden
vypouštìcí ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
Závitové provedení
Objednací èísla
BA195-3/8E
22
Cena
4 235
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA. (analogové)
23
24
25
26
27
28
16-46
www.honeywell.cz/acs
TKA295
53 803
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným tlakovým pásmem BA295
Potrubní oddìlovaè BA295 je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem a nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295 mùže být
použit pro ochranu až do rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaèe tohoto typu jsou
nejvhodnìjší pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo prùmyslových
provozù v rozsahu jeho technických parametrù.
Certifikace výrobku
• DIN/DVGW pro pøipojení 1/2" - 2"
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
17
18
19
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované filtraèni sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštìcího ventilu nevytéká
• Kompaktní konstrukce
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden
vypouštìcí ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje KTW doporuèení pro pitnou vodu
20
21
22
Závitové provedení
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
16
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Kapacita prùtoku Kvs
3
3,5
4
8,7
13,6
21,2
Objednací èísla
Cena
BA295-1/2A
BA295-3/4A
BA295-1B
BA295-11/4B
BA295-11/2A
BA295-2A
7 416
7 879
9 887
13 532
19 526
20 484
TKA295
53 803
23
24
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
25
26
27
28
16-47
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
16
Potrubní oddìlovaè z nerez oceli se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným
tlakovým pásmem BA295I
Potrubní oddìlovaè BA295I je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce BA295I odpovídá
požadavkùm typu 2 dle normy DIN 1988. Potrubní oddìlovaè BA295I mùže být použit v bytové
výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických parametrù až do
rizikové tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717.
16
17
18
19
Certifikace výrobku
DVGW-certified
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
korozivzdorná ocel
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Konstrukce z nerez oceli
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Integrovaný vstupní zpìtný ventil a vypouštìcí ventil
• Jednoduchý servis: vymìnitelná vložka ventilu
• Speciální provedení zabraòuje "stání" vody
• Snadný pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudìní
• Trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden
vypouštìcí ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí komor
• Nízká úroveò hluku - tøída 2
• Splòuje doporuèení KTW pro pitnou vodu
20
21
22
Standardní verze bez pøipojení
Velikost pøipojení
inch
1
1
1
2
2
2
23
24
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295I-1/2A
BA295I-3/4A
BA295I-1A
BA295I-11/4A
BA295I-11/2A
BA295I-2A
38 122
42 011
45 124
53 681
66 130
74 688
TKA295
53 803
Pøíslušenství
25
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
26
27
28
16-48
www.honeywell.cz/acs
Potrubní oddìlovaèe (závitové)
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s kontrolovatelným redukovaným tlakovým
pásmem, BA295C kompakt
Potrubní oddìlovaè BA295C je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou
zpìtným tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím. Potrubní oddìlovaè BA295C mùže být
použit v bytové výstavbì nebo v prùmyslovém a obchodním provozu v rozsahu jeho technických
parametrù až do rizikové tøídy 4 dle ÈSN EN 1717.
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
bronz RG5
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
16
17
18
19
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Integrované sítko na pøívodu
• Ventilová vložka plní úlohu zpìtného ventilu na pøívodu a
vypouštìcího ventilu.
• Jednoduchý servis - vymìnitelná vložka ventilu
• Bez mrtvých míst, kde mùže "stát" voda
20
Závitové provedení, 2-kulové ventily
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Objednací èísla
Cena
BA295C-1/2A
BA295C-3/4A
BA295C-1B
BA295C-11/4B
BA295C-11/2A
BA295C-2A
7 529
7 992
10 000
13 645
19 638
20 597
TKA295
53 803
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
21
22
23
24
25
26
27
28
16-49
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
16
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, R295P-F
Potrubní oddìlovaè R295P-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295P-F
mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295P-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717 a
mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 3(GA).
16
17
18
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 3
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Nízká tlaková ztráta a vysoký prùtok
20
21
Pøírubový, otevírací tlak 0,5 bar
22
23
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295P-65FA
R295P-80FA
R295P-100FA
R295P-125FA
R295P-150FA
R295P-200FA
Cena
167 559
206 992
259 964
350 485
439 817
905 648
Pøírubový, otevírací tlak 1,0 bar
24
25
26
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
1
1
1
1
1
1
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295P-65FB
R295P-80FB
R295P-100FB
R295P-125FB
R295P-150FB
R295P-200FB
Cena
167 559
206 992
259 964
350 485
431 193
905 648
Pøírubový, otevírací tlak 1,5 bar, (pouze DN 65 - DN 100 )
27
28
16-50
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
bar
1,5
1,5
1,5
www.honeywell.cz/acs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
Objednací èísla
R295P-65FC
R295P-80FC
R295P-100FC
Cena
167 559
206 992
259 964
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, s plnì automatickou regulací
diferenciálního tlaku, R295HP-F
Potrubní oddìlovaè R295HP-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295HPF mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295HP-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717
a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
Certifikace výrobku
DIN/DVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
17
18
oC
Maximální teplota média
40
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
16
19
• Optimáloní ochrana pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému prùtoku, zpìtnému tlaku a
zpìtnému nasátí
• Indikátor uzavøení ventilu
• Nízká tlaková ztráta
20
Pøírubový, diferenèní tlak 0,5 bar, automatická regulace
Svìtlost DN
mm
65
80
100
125
150
200
Kapacita prùtoku Kvs
Objednací èísla
Cena
24
35
50
100
150
248
R295HP-65FA
R295HP-80FA
R295HP-100FA
R295HP-125FA
R295HP-150FA
R295HP-200FA
206 891
253 288
314 075
418 628
523 069
1 048 320
21
22
23
24
25
26
27
28
16-51
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
16
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, elektricky ovládaný, R295SP-F
Potrubní oddìlovaè R295SP-F je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody pøed kontaminací. R295SPF mùže být použit jako hlavní ochrana pøed kontaminací zpùsobenou zpìtným tlakem, zpìtným
prùtokem nebo zpìtným nasátím. Konstrukce R295SP-F odpovídá požadavkùm normy ÈSN EN 1717
a mùže být použit pro ochranu do rizikové tøídy 4(GB).
16
Certifikace výrobku
17
18
19
DIN/DVGW
Médium
Voda
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
litina GG25
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
40 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Zvýšená ochrana proti zpìtnému nasávání do rozvodného
systému pitné vody
• Uzavøení potrubního oddìlovaèe je opticky indikováno na krytu
pružiny
• Práškovou technologií ošetøeno na vnitøní i vnìjší stranì.
Použitý materiál je fyziologicky i toxikologicky nezávadný
• Nízká tlaková ztráta
20
21
Pøírubový, otevírací tlak 0,5 bar
22
23
24
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Minimální
vstupní tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295SP-65FA
R295SP-80FA
R295SP-100FA
R295SP-125FA
R295SP-150FA
R295SP-200FA
Cena
175 074
214 581
267 552
365 738
455 069
461 618
Pøírubový, otevírací tlak 1,0 bar (Standard pattern)
25
26
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
125
150
200
bar
1
1
1
1
1
1
Minimální
vstupní tlak
bar
2
2
2
2
2
2
Kapacita
prùtoku Kvs
Minimální
vstupní tlak
bar
2,5
2,5
2,5
Kapacita
prùtoku Kvs
50
62
125
208
274
362
Objednací èísla
R295SP-65FB
R295SP-80FB
R295SP-100FB
R295SP-125FB
R295SP-150FB
R295SP-200FB
Cena
175 074
214 581
267 552
365 738
455 069
461 618
Pøírubový, otevírací tlak 1,5 bar
27
28
16-52
Svìtlost DN
Nastavený tlak
mm
65
80
100
bar
1,5
1,5
1,5
www.honeywell.cz/acs
50
62
125
Objednací èísla
R295SP-65FC
R295SP-80FC
R295SP-100FC
Cena
167 559
214 581
267 552
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaè s pøírubovým pøipojením, BA300
Potrubní oddìlovaè je vhodný pro ochranu rozvodù pitné vody proti kontaminaci zpùsobenou zpìtným
tlakem, zpìtným prùtokem nebo zpìtným nasátím.
Ochrana platí pro tekutiny do rizikové tøídy 4 podle DIN EN1717 vèetnì. Oddìlovaè je možné použít
pro obytné domy, prùmyslové nebo komerèní úèely, v rozsahu jeho technických parametrù. Tìleso z
tvárné litiny, ošetøené práškovým lakem, zajiš¤uje zvýšenou ochranu proti korozi.
Certifikace výrobku
certifikace DVGW, WRC, NF a SVGW pro všechny velikosti
pøipojení
Médium
voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Pøipojení
pøíruby
Svìtlost DN
65 mm
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Montážní poloha
vodorovná
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Další popis
16
17
18
19
• optimální ochrana rozvodù pitné vody
• snadná pøístupnost vnitøních dílù
• vyšší ochrana proti korozi díky povrchové úpravì práškovým
lakem
• jednoduchá údržba díky optimalizované konstrukci
• trojnásobná bezpeènost - dva zpìtné ventily a jeden
vypouštìcí ventil rozdìlují oddìlovaè do tøí zón
• malý poèet náhradních dílù
• nízká hmotnost
• normalizované pøipojení vypouštìcí èásti
• jsou dodržena doporuèení KTW pro pitnou vodu
20
21
Standardní verze s pøírubami PN 10
Kapacita prùtoku Kvs
35,8
54,3
84,3
190,9
339,3
Objednací èísla
BA300-65A
BA300-80A
BA300-100A
BA300-150A
BA300-200A
Cena
60 770
63 770
114 040
153 800
262 590
Pøíslušenství
Analogový pøístroj pro mìøení tlaku se zobrazením tlakové diference.
S kuføíkem a pøíslušenstvím, ideální pro kontroly a údržbu potrubních
oddìlovaèù typu BA.
TKA295
53 803
s dvojitým sítkem, tìleso z šedé litiny, uvnitø i zvenku práškovì
lakovaný. Velikost ok cca 0,5 mm. Dimenze DN65.
FY69P-65A
6 693
s dvojitým sítkem, tìleso z šedé litiny, uvnitø i zvenku práškovì
lakovaný. Velikost ok cca 0,5 mm. Dimenze DN80.
FY69P-80A
9 828
s dvojitým sítkem, tìleso z šedé litiny, uvnitø i zvenku práškovì
lakovaný. Velikost ok cca 0,5 mm. Dimenze DN100.
FY69P-100A
14 219
s dvojitým sítkem, tìleso z šedé litiny, uvnitø i zvenku práškovì
lakovaný. Velikost ok cca 0,5 mm. Dimenze DN150.
FY69P-150A
38 661
s dvojitým sítkem, tìleso z šedé litiny, uvnitø i zvenku práškovì
lakovaný. Velikost ok cca 0,5 mm. Dimenze DN200.
FY69P-200A
74 678
Jemný filtr se zpìtným proplachem. Tìleso a víko filtru z èervené
mosazi. Velikost pøipojení DN65, jemnost síta 100 um.
F76S-65FA
73 135
Jemný filtr se zpìtným proplachem. Tìleso a víko filtru z èervené
mosazi. Velikost pøipojení DN80, jemnost síta 100 um.
F76S-80FA
80 724
Jemný filtr se zpìtným proplachem. Tìleso a víko filtru z èervené
mosazi. Velikost pøipojení DN100, jemnost síta 100 um.
F76S-100FA
93 846
16-53
22
23
24
25
26
27
28
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
16
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s redukovaným tlakem, pøírubové pøipojení standardní provedení BA298-F
Potrubní oddìlovaè BA298-F se tøemi zónami s postupnì redukovaným tlakem je vhodný pro ochranu
rozvodù pitné vody dle požadavku DIN 1988, èást 4 a odpovídá konstrukci typu 2 dle tìchto
požadavkù. Hlavní úèel potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné vody pøed zpìtným
proudìním nebo pøed zpìtným nasáváním nepitné vody z pracovního okruhu zpìt do veøejné sítì
rozvodu pitné vody. Potrubní oddìlovaè BA298-F mùže být použit pro ochranu tekutin až do rizikové
tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaè tohoto typu je nejvhodnìjší pro ochranu napájení
obchodních nebo prùmyslových provozù v rozsahu jeho technických parametrù. Tìlo z nerezové oceli
nabízí velmi dobrou odolnost proti korozi.
16
17
18
19
Certifikace výrobku
DVGW, SVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
Materiál tìla
korozivzdorná ocel
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
Minimální vstupní tlak
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
20
Další popis
21
Pøírubový, PN 10
• Evropské certifikáty pro všechny dimenze
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Jednoduchá údržba
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
22
23
Kapacita prùtoku Kvs
45
54
85
191
Objednací èísla
BA298-65FA
BA298-80FA
BA298-100FA
BA298-150FA
Cena
119 009
123 415
127 823
214 088
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
24
25
26
27
28
16-54
www.honeywell.cz/acs
TKA295
53 803
Potrubní oddìlovaèe (pøírubové)
Potrubní oddìlovaè se tøemi zónami s redukovaným tlakem,
pøírubové pøipojení - prùmyslové provedení BA298I-F
Potrubní oddìlovaè BA298I-F se tøemi zónami s postupnì redukovaným tlakem je vhodný pro ochranu
rozvodù pitné vody dle požadavku DIN 1988, èást 4 a odpovídá konstrukci typu 2 dle tìchto
požadavkù. Hlavní úèel potrubního oddìlovaèe je ochrana rozvodu pitné vody pøed zpìtným
proudìním nebo pøed zpìtným nasáváním nepitné vody z pracovního okruhu zpìt do veøejné sítì
rozvodu pitné vody. Potrubní oddìlovaè BA298I-F mùže být použit pro ochranu tekutin až do rizikové
tøídy 4(BA) dle ÈSN EN 1717. Potrubní oddìlovaè tohoto typu je nejvhodnìjèí pro ochranu napájení
obchodních nebo prùmyslových provozù v rozsahu jeho technických parametrù. Všechny kovové
komponenty jsou z nerezové oceli 1.4305. Tím se potrubní oddìlovaè BA298I-F stává velmi vhodným
pro aplikace s vysokou korozí a pro aplikace, kde nekovové díly jsou nepøípustné.
Certifikace výrobku
DVGW, SVGW
Médium
Voda
Ochrana proti zneèištìní
pitné vody
tøída 4
korozivzdorná ocel
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
65 oC
Jmenovitý tlak
PN10
1,5 bar
Montážní poloha
vodorovná
Další popis
19
20
• Evropské certifikáty pro všechny dimenze
• Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody
• Neomezený pøístup ke všem vnitøním komponentùm
• Jednoduchá údržba
21
Pøírubový, PN 10
Svìtlost DN
mm
65
80
100
150
17
18
Materiál tìla
Minimální vstupní tlak
16
Kapacita prùtoku Kvs
45
54
85
191
Objednací èísla
BA298I-65FA
BA298I-80FA
BA298I-100FA
BA298I-150FA
Cena
188 901
190 665
196 143
309 357
Pøíslušenství
Testovací zaøízení pro ochranné jednotky BA (analogové).
TKA295
22
23
53 803
24
25
26
27
28
16-55
Mìøièe spotøeby vody a tepla
Mìøièe spotøeby vody a tepla
16
EW147, EW148 Mìøièe spotøeby vody
Jednoduchý mìøiè spotøeby studené nebo teplé vody ( do 90 C). Dostupné s pulsním, bezdrátovým
nebo žádným výstupem
Série EW147 a EW148 se používají pro mìøení prùtoku vody v potrubních systémech se studenou nebo
teplou vodou. Mìøièe jsou vhodné pro instalaci do vertikálního nebo horizontálního potrubí.
16
Certifikace výrobku
17
• EC schválení EO6: D98-6.131.09 (studená voda = EW147);
D98-6.331.93 (teplá voda = EW148)
• Metrologická tøída: A BH (A - jakákoliv pozice, B - horizontální)
Maximální pracovní tlak
10 bar
Materiály
18
• Tìlo vyrobené z mosazi
• Turbínka a poèítadlo vyrobené z plastu
Mìøicí metoda
jednoduchá
Dynamický rozsah
1:50
Série EW147 - mìøiè spotøeby pro studenou vodu
Médium
19
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
Teplota
média
oC
... 30
... 30
... 30
... 30
... 30
Svìtlost DN
Délka
Pøipojení
Rozhraní
mm
15
15
20
15
20
mm
110
130
130
110
130
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
G 3/4 B
G1B
není
není
není
puls
puls
Svìtlost DN
Délka
Pøipojení
Rozhraní
mm
15
15
20
15
20
mm
110
130
130
110
130
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
G 3/4 B
G1B
není
není
není
puls
puls
20
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
studená užit. voda
21
Série EW148 - mìøiè spotøeby pro teplou vodu
Médium
22
23
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
horká užit. voda
Nominální
prùtok
m3/h
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
Teplota
média
oC
... 90
... 90
... 90
... 90
... 90
24
25
26
27
28
16-56
www.honeywell.cz/acs
Objednací èísla
Cena
EW147A1201
EW147A1301
EW147A2001
EW147P1201
EW147P2001
1 006
1 094
1 155
1 084
1 235
Objednací èísla
Cena
EW148A1201
EW148A1301
EW148A2001
EW148P1201
EW148P2001
1 781
1 876
1 937
1 859
2 016
Mìøièe spotøeby vody a tepla
Mechanické mìøièe spotøeby tepla EW447-452
Statický kompaktní mìøiè s elekronickým mìøením, který se skládá z elektronického poèítaèe energie
a mechanického mìøièe prùtoku. Mìøení spotøeby tepla a/nebo chlazení v závislosti na objemu prùtoku
na pøívodním a vratném potrubí v systémech vytápìní.
16
Certifikace výrobku
• EW447/448/450/451: MID
• EW449/452: EN1434
Hlavní rysy
• Mùže být použito pro vytápìní (EW447-449), chlazení nebo
obojí (EW450-452)
• Na vstupu a výstupu není vyžadováno žádné vyvážení
• Volitelný modul pro ètení hodnot skrze M-bus, pulsní nebo RF
Médium
voda
Mìøicí metoda
násobná
Zobrazované funkce
LCD, 7-digitù
Zdroj napájení
Standard: 3V lithiová baterie (životnost 12 let)
Médium
topná voda
Teplota média
5 ... 90 oC
Maximální pracovní tlak
16 bar
17
18
19
EW447-449 Mechanický mìøiè spotøeby tepla
Nominální prùtok
m3/h
0,6
1,5
2,5
3,5
6
10
15
25
40
60
0,6
1,5
2,5
3,5
6
10
15
25
40
60
0,6
1,5
2,5
3,5
6
10
15
25
40
60
Dynamický rozsah
1:100
1:100
1:100
1:50
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:50
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:50
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
Svìtlost DN
mm
15
15
20
25
25
40
50
65
80
100
15
15
20
25
25
40
50
65
80
100
15
15
20
25
25
40
50
65
80
100
Délka
mm
110
110
130
260
260
300
270
300
300
360
110
110
130
260
260
300
270
300
300
360
110
110
130
260
260
300
270
300
300
360
Pøipojení
Rozhraní
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
G 1 1/4 B
G 1 1/4 B
G2B
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
G 1 1/4 B
G 1 1/4 B
G2B
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
G 3/4 B
G 3/4 B
G1B
G 1 1/4 B
G 1 1/4 B
G2B
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
Pøíruby PN16
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
puls
puls
puls
puls
puls
puls
puls
puls
puls
puls
Objednací èísla
EW447A0100
EW447A1200
EW447A2000
EW448A2800
EW448A3600
EW448A4600
EW449A5100
EW449A5900
EW449A6900
EW449A7700
EW447M0100
EW447M1200
EW447M2000
EW448M2800
EW448M3600
EW448M4600
EW449M5100
EW449M5900
EW449M6900
EW449M7700
EW447P0100
EW447P1200
EW447P2000
EW448P2800
EW448P3600
EW448P4600
EW449P5100
EW449P5900
EW449P6900
EW449P7700
Cena
7 792
8 843
8 947
15 594
15 594
25 550
47 532
61 960
66 153
71 209
9 353
9 353
9 581
19 339
19 339
20 348
50 892
54 366
56 686
58 767
9 353
9 353
9 581
19 308
19 412
25 570
50 516
67 089
71 739
71 894
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pøevleèná matice, tìsnìní a vnitøní závitové pøipojení
DN15 (zahrnuje 1 pøevleèný šroub, 1 matici a 1 tìsnící kroužek)
VA7405A015
278
DN20 (zahrnuje 1 pøevleèný šroub, 1 matici a 1 tìsnící kroužek)
VA7405A020
334
16-57
Mìøièe spotøeby vody a tepla
16
Ultrazvukový mìøiè spotøeby tepla, série EW773
Statický kompaktní mìøiè spotøeby tepla/chladu s integrovaným elektronickým mìøicím systémem
založeném na ultrazvukovém principu. Mìøiè se skládá ze systému pro mìøení energie, ultrazvukového
prùtokomìru a teplotních snímaèù.
Mìøení spotøeby tepla a/nebo chladu je založeno na mìøení objemu a teploty pøívodní a vratné vody.
16
17
Certifikace výrobku
• Schváleno pro ultrazvuková mìøení s dynamickým rozsahem
1:250 (qi:qp) ve tøídì 2
• Schváleno dle MID ve tøídì 2 a 3 a PTB K 7.2 (chlazení)
Hlavní rysy
• Vylepšená úèinnost
• Dlouhodobá stabilita, testováno a ovìøeno pomocí nezávislého
AGFW testu
• Odolný proti neèistotám
• Univerzální napájení
• Integrovaný radiofrekvenèní modul, ètení reálných dat nebo
Open Metering Standard (868 nebo 434 MHz)
• Možnost vzdáleného odeèítání (AMR) prostøednictvím
pøídavných modulù
18
19
Médium
voda
Mìøicí metoda
ultrazvuková
Zobrazované funkce
LCD, 8-digitù
Zdroj napájení
20
• Standard: 3.6V A-cell lithiová baterie (životnost 11 let)
• Volitelné: 3.6V D-cell lithiová baterie (životnost 16), hlavní
jednotka 230Vac nebo 24Vac
Dynamický rozsah
21
22
23
24
25
26
1:250
EW7730A Ultrazvukový mìøiè tepla
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná voda
1,5
Teplota
média
oC
5 ... 130
Svìtlost
DN
mm
15
Délka
Pøipojení
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní tlak
bar
16
topná voda
2,5
5 ... 130
20
130
G1B
16
topná voda
6
5 ... 150
25
260
G 1 1/4 B
16
topná voda
6
5 ... 150
32
260
25
topná voda
10
5 ... 150
40
300
topná voda
15
5 ... 150
50
270
topná voda
25
5 ... 150
65
300
topná voda
40
5 ... 150
80
300
topná voda
60
5 ... 150
100
360
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
25
25
25
25
25
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze dodat)
EW7730A1200
9 643
není (lze dodat)
EW7730A2000
11 238
není (lze dodat)
EW7730A3600
19 108
není (lze dodat)
EW7730A4000
25 547
není (lze dodat)
EW7730A4800
32 739
není (lze dodat)
EW7730A5200
34 950
není (lze dodat)
EW7730A6000
46 617
není (lze dodat)
EW7730A7000
54 208
není (lze dodat)
EW7730A7800
191 739
EW7730M Ultrazvukový mìøiè tepla; s M-Bus modulem
27
28
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná voda
1,5
topná voda
2,5
topná voda
6
topná voda
6
16-58
Teplota
média
oC
5 ... 130
5 ... 130
5 ... 150
5 ... 150
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
www.honeywell.cz/acs
Délka
mm
110
130
260
260
Pøipojení
G 3/4 B
G1B
G 1 1/4 B
Pøíruby
PN25
Maximální
pracovní tlak
bar
16
16
16
25
Rozhraní
Funkce
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
není (lze dodat)
Objednací èísla
Cena
EW7730M1200
EW7730M2000
EW7730M3600
EW7730M4000
10 934
11 238
20 400
29 385
Mìøièe spotøeby vody a tepla
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná voda
10
Teplota
média
o
C
5 ... 150
Svìtlost
DN
mm
40
Délka
topná voda
15
5 ... 150
50
270
topná voda
25
5 ... 150
65
300
topná voda
40
5 ... 150
80
300
topná voda
60
5 ... 150
100
360
mm
300
Pøipojení
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Maximální
pracovní tlak
bar
25
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
M-Bus
není (lze dodat)
EW7730M4800
32 714
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7730M5200
36 278
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7730M6000
47 945
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7730M7000
55 536
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7730M7800
78 184
Teplota
média
oC
5 ... 130
5 ... 130
5 ... 150
5 ... 150
Svìtlost
DN
mm
15
20
25
32
Délka
topná voda
10
5 ... 150
40
300
topná voda
15
5 ... 150
50
270
topná voda
25
5 ... 150
65
300
topná voda
40
5 ... 150
80
300
topná voda
60
5 ... 150
100
360
mm
110
130
260
260
Pøipojení
G 3/4 B
G1B
G 1 1/4 B
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Maximální
pracovní tlak
bar
16
16
16
25
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus
pulsní vstup (2)
pulsní vstup (2)
pulsní vstup (2)
pulsní vstup (2)
EW7730K1200
EW7730K2000
EW7730K3600
EW7730K4000
11 888
12 191
21 352
30 339
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7730K4800
34 067
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7730K5200
36 278
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7730K6000
47 945
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7730K7000
55 536
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7730K7800
193 644
Rozhraní
Funkce
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze
dodat)
není (lze dodat)
EW7731A1200
10 979
není (lze dodat)
EW7731A2000
12 571
není (lze dodat)
EW7731A3600
20 443
není (lze dodat)
EW7731A4000
26 843
není (lze dodat)
EW7731A4800
35 627
není (lze dodat)
EW7731A5200
37 838
není (lze dodat)
EW7731A6000
49 504
není (lze dodat)
EW7731A7000
57 095
není (lze dodat)
EW7731A7800
78 668
EW7731A Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná nebo
1,5
chladicí voda
topná nebo
2,5
chladicí voda
topná nebo
6
chladicí voda
topná nebo
6
chladicí voda
topná nebo
10
chladicí voda
topná nebo
15
chladicí voda
topná nebo
25
chladicí voda
topná nebo
40
chladicí voda
topná nebo
60
chladicí voda
17
18
EW7730K Ultrazvukový mìøiè tepla; s M-Bus a pulsním vstupem
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná voda
1,5
topná voda
2,5
topná voda
6
topná voda
6
16
Teplota
média
o
C
5 ... 105
Svìtlost
DN
mm
15
Délka
Pøipojení
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní tlak
bar
16
5 ... 105
20
130
G1B
16
5 ... 105
25
260
G 1 1/4 B
16
5 ... 105
32
260
25
5 ... 105
40
300
5 ... 105
50
270
5 ... 105
65
300
5 ... 105
80
300
5 ... 105
100
360
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
25
25
25
25
25
Objednací èísla
Cena
16-59
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mìøièe spotøeby vody a tepla
16
16
17
18
19
20
EW7731M Ultrazvukový mìøiè tepla a chladu; s M-Bus modulem
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná nebo
1,5
chladicí voda
topná nebo
2,5
chladicí voda
topná nebo
6
chladicí voda
topná nebo
6
chladicí voda
topná nebo
10
chladicí voda
topná nebo
15
chladicí voda
topná nebo
25
chladicí voda
topná nebo
40
chladicí voda
topná nebo
60
chladicí voda
Teplota
média
o
C
5 ... 105
Svìtlost
DN
mm
15
Délka
Pøipojení
Rozhraní
Funkce
G 3/4 B
Maximální
pracovní tlak
bar
16
mm
110
5 ... 105
20
5 ... 105
Objednací èísla
Cena
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M1200
12 268
130
G1B
16
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M2000
12 571
25
260
G 1 1/4 B
16
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M3600
21 733
5 ... 105
32
260
5 ... 105
40
300
5 ... 105
50
270
5 ... 105
65
300
5 ... 105
80
300
5 ... 105
100
360
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M4000
30 721
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M4800
36 955
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M5200
39 166
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M6000
50 832
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M7000
58 423
25
M-Bus
není (lze dodat)
EW7731M7800
79 644
Rozhraní
Funkce
Objednací èísla
Cena
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K1200
13 223
EW7731K Ultrazvukový mìøiè tepla; s moduly M-Bus a pulsním vstupem
21
22
23
24
25
Médium Nominální
prùtok
m3/h
topná nebo
1,5
chladicí voda
topná nebo
2,5
chladicí voda
topná nebo
6
chladicí voda
topná nebo
6
chladicí voda
topná nebo
10
chladicí voda
topná nebo
15
chladicí voda
topná nebo
25
chladicí voda
topná nebo
40
chladicí voda
topná nebo
60
chladicí voda
Teplota
média
oC
5 ... 105
Svìtlost
DN
mm
15
Délka
Pøipojení
mm
110
G 3/4 B
Maximální
pracovní tlak
bar
16
5 ... 105
20
130
G1B
16
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K2000
13 527
5 ... 105
25
260
G 1 1/4 B
16
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K3600
22 688
5 ... 105
32
260
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K4000
31 675
5 ... 105
40
300
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K4800
37 118
5 ... 105
50
270
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K5200
39 166
5 ... 105
65
300
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K6000
50 832
5 ... 105
80
300
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K7000
58 423
5 ... 105
100
360
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
Pøíruby
PN25
25
M-Bus
pulsní vstup (2)
EW7731K7800
81 120
26
27
28
16-60
www.honeywell.cz/acs
Pojistné ventily
Pojistné ventily
Pojistný membránový ventil pro uzavøené ohøívaèe vody, SM152
Membránový pojistné ventily SM152 jsou používané pro ochranu tlakových systémù ohøevu teplé vody
podle požadavkù DIN 4753,Èást 1 a DIN 1988. Podle platných požadavkù je membránový pojistný
ventil nastaven na požadovanou hodnotu výrobcem a zajištìn ochraným krytem s vyznaèeným
nastaveného tlaku a symbolem testování pro zabránìní nepovolané manipulace s nastavením.
Následné zmìny nastavení nejsou možné bez znièení ochraného krytu. Hodnota nastaveného tlaku je
vytlaèena do ochranného krytu.
Certifikace výrobku
Schváleno TÜV, certifikováno pro tlaková zaøízení podle Smìrnice
97/23/EG, Referenèní èíslo CE 0035
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Materiál pouzdra pružiny
syntetický materiál
Pøipojení
vnitøní závit
Maximální teplota média
95 oC
Další popis
Velikost ventilu je definována velikosti vstupního pøipojení. Pro
uzavøené systémy ohøevu v souladu s DIN 4753 Èást 1 a EN
1717.Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlaku od 1.0 baru do
10.0 barù.
• Testováno podle TRD 721
• Snadné odvzdušnìní
• Výmìnná vložka pro snažší servis
• Normalizované výpustní hrdlo
16
17
18
19
20
Bez pochromování, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
Nastavený tlak
bar
6
6
6
6
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AA
SM152-3/4AA
SM152-1AA
SM152-11/4AA
848
974
1 605
2 261
Nastavený tlak
bar
8
8
8
8
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AB
SM152-3/4AB
SM152-1AB
SM152-11/4AB
848
974
1 605
2 261
Nastavený tlak
bar
10
10
10
10
Objednací èísla
Cena
SM152-1/2AC
SM152-3/4AC
SM152-1AC
SM152-11/4AC
848
974
1 605
2 261
21
22
Bez pochromování, nastavený tlak 8,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
23
24
Bez pochromování, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
25
26
27
28
16-61
Kombinované bezpeènostní armatury
Kombinované bezpeènostní armatury
16
Kombinovaná bezpeènostní armatura s výmìnným pojistným membránovým
ventilem, SG160S
Pojistné skupiny SG160S se používají k ochranì tlakových ohøívaèù vody podle požadavkù normy
DIN4753, Èást 1, DIN1988 a DIN EN 1488. Jedná se o kompaktní jednotky, které v jednom tìlese
obsahují všechny nezbytné pojistné armatury jako zpìtný ventil, uzavírací ventily, mìøící hrdlo a
membránový pojiš¤ovací ventil. Automaticky se uzavírající pojiš¤ovací ventil chrání další prvky systému,
pøedevším pak ohøívaèe horké vody. Zpìtný ventil brání zpìtnému nasátí, obrácenému tlaku a prùtoku
a pøípadnému sifónovému efektu kontaminované vody.
16
Certifikace výrobku
17
18
Médium
Voda
Materiál tìla
mosaz
Pøipojení
vnìjší závit
Maximální teplota média
40 oC
Další popis
Pro uzavøené oøívaèe podle DIN 4753, Èást 1 a EN 1717.
Testováno podle TRD 721 pro rozmezí tlakù od 1.0 baru do 10.0
barù.
• Plné schválení na úroveò hluku podle skupiny 1
• Bezpeènostní ventil testován na TRD 721 pro rozmezí tlakù od
1.0 do 10.0 barù
• Snadné odvzdušnìní
• Vyhovuje požadavkùm KTW
19
20
Certifikováno dle DIN/DVGW
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 6,0 barù
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
21
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
6
6
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AA
SG160S-3/4AA
2 487
3 005
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AB
SG160S-3/4AB
2 487
3 005
Objednací èísla
Cena
SG160S-1/2AC
SG160S-3/4AC
2 487
3 005
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 8,0 bar
22
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
23
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
8
8
S vnìjším závitovým pøipojením, nastavený tlak 10,0 bar
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
24
Svìtlost DN
mm
15
20
Nastavený tlak
bar
10
10
Pøíslušenství
25
26
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 4 bar
M07M-A4
444
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 10 bar
M07M-A10
444
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 16 bar
M07M-A16
444
Manometr o prùmìru 63 mm, pøipojovací závit G 1/4, rozsah 0 - 25 bar
M07M-A25
444
27
28
16-62
www.honeywell.cz/acs
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Alwa-Kombi-4, Regulaèní ventil pro obìh teplé vody (V1810)
Regulaèní a uzavírací ventil Alwa-Kombi-4 pro potrubí s obìhem pitné vody do 130oC, DN 16,
zkoušený DVGW, odpovídá doporuèením KTW. Pro seøizévání podle pracovního listu
DVGWArbeitsblatt W 551 a W552. Pouzdro a díly pøicházející do styku s médiem jsou z èerveného
bronzu Rg 5 podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocí adaptéru prostøednictvím horního dílu. Je
možné dodateèné automatické øízení teploty termickým regulaèním nástavcem montovaným na horní
díl jako alwa-therm.
pro obìhové systémy s teplou vodou
Certifikace výrobku
DVGW, odpovídá doporuèením KTW.
Materiály
Díly, které pøicházejí do styku s médiem, jsou z èerveného bronzu,
který odolává korozi.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Pøednastavení
ano
Indikace polohy
Viditelná èíselná indikace pøednastavení se zakrytým
pøednastavovacím prstencem.
Umožòuje automatické
vyvažování
ano
Umožòuje napouštìní/
vypouštìní
ano
Vestavìná zpìtná klapka
ne
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Pøipojení
vnitøní závit
Další popis
Vhodné propojení viz "Pøipojení pro alwa-ventily".
17
18
19
20
21
Alwa-Kombi-4, vnitøní závit
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
16
Velikost pøipojení
inch
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
Hodnoty Kvs
Objednací èísla
Cena
V1810Y0015
V1810Y0020
V1810Y0025
V1810Y0032
V1810Y0040
1 610
1 771
2 267
3 318
3 635
Termostatický regulaèní nástavec, teplotní rozsah 40 - 65 C,
VA2400B002
461
Izolaèní kryt pro DN10 a DN15
VA2510C015
225
Izolaèní kryt pro DN20
VA2510C020
249
Izolaèní kryt pro DN25
VA2510C025
339
Izolaèní kryt pro DN32
VA2510C032
394
Izolaèní kryt pro DN40
VA2510C040
450
Izolaèní kryt pro DN50
VA2510C050
562
2,7
6,4
6,8
16
16
22
23
Pøíslušenství
24
25
26
27
28
16-63
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
16
Alwa-Frost, Mrazuvzdorný venkovní kohout (V4770)
Mrazuvzdorný venkovní kohout Alwa-Outside Tap je venkovní uzavírací ventil pro systém rozvodu
pitné vody. Kohout je umístìn na venkovní stranì, zatímco ventil je z dùvodu ochrany proti mrazu uvnitø
zdi. Venkovní kohout je vybaven odvzdušòovacím ventilem a zpìtným ventilem.
Voda a deš¤ová voda
16
Certifikace výrobku
• Testováno dle VP 648
• Integrovaný zpìtný ventil a odvzdušòovací ventil dle DIN 1988
èást 4 a DIN EN 1717
17
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z èerveného bronzu RG5 podle DIN 1705
(G-CuSn5ZnPb), vložka ventilu je vyrobená z plastu, venkovní
kohout je vyroben z pochromované mosazi, ovládací koleèko je
vyrobeno z mosazi a plastu, trubka je vyrobena z mìdi s
plastovým pláštìm
18
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
19
20
Svìtlost DN
15 mm
Velikost pøipojení
G3/4 inch
Pøipojení
vnìjší závit
Hodnoty Kvs
2,1
Další popis
Vhodné pøipojení, viz 'Pøipojení pro Alwa ventily'.
Alwa frost-vložka ventilu 130 - 500 mm
21
Objednací èísla
V4770X0015
Cena
2 728
Objednací èísla
V4780X0015
Cena
3 376
Alwa frost-vložka ventilu 130 - 800 mm
22
Pøíslušenství
23
24
Pochromované ukonèení se závitem
VA2412A015
Uzamykatelná hlavice s možností uzamèení
VA2412B015
968
Kompletní vložka ventilu 130 - 500 mm
VS1410A001
1 264
Kompletní vložka ventilu 130 - 800 mm
VS1410D001
1 826
Provozní èást ventilu Alwa frost
VS1410B001
2 660
Køíž pro montáž ventilu
VS1410C001
562
25
26
27
28
16-64
www.honeywell.cz/acs
312
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Alwa-UP, Podomítkový uzavírací ventil (V4600)
Podomítkový pøednastavitelný uzavírací ventil pro domácí rozvod pitné
vody.Velmi tichý a testovaný podle DVGW.vhodný pro hloubku instalace
do 100mm, s nastavovací sadou (Pøíslušenství) do 220mm. Závit ovládací
hlavice oddìlen od protékajícího média, ochrana pøed úsadky vodního
kamene. Lze dodat rùzná provedení:
• jako Alwa-Up standardní verze
• jako Alwa-UP-KFR s integrovaným potrubním oddìlovaèem(otevírací tlak 10 mbar)
• jako Alwa-UP bez vložky ventilu pro instalaci vodomìru
Pro domácí rozvody vody
Materiály
16
17
Tìlo ventilu a všechny èásti pøicházející s vodou jsou z
koroziovzdorných materiálù èervený bronz, nerezocel a kompozit.
Tvar tìla
pøímé
Pøednastavení
ano
Maximální teplota média
130 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
10 mbar
Další popis
18
19
• Vhodná pøipojení viz.'Pøipojení pro Alwa-Ventily'.
• Ovládací hlavice a krytka mohou být objednány zvlᚤ.
20
Alwa-UP standardní provedení
Svìtlost Velikost
DN pøipojení
mm
inch
15
R1/2
20
R3/4
25
R1
32
R1 1/4
15
–
Pøipojení potrubí
mm
–
–
–
–
15
20
–
18
20
–
22
25
–
28
32
–
35
15
–
15
20
–
18
20
–
22
25
–
28
32
–
35
15
15
20
25
32
–
–
–
–
–
15
18
22
28
35
Pøipojení
Hodnoty
Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
Objednací èísla
Cena
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
šroubení
Mapress
šroubení
Mapress
šroubení
Mapress
šroubení
Mapress
šroubení
Mapress
šroubení
Sanpress
šroubení
Sanpress
šroubení
Sanpress
šroubení
Sanpress
šroubení
Sanpress
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
3,35
4,6
8
14,8
3,35
–
–
–
–
–
V4600Y0015
V4600Y0020
V4600Y0025
V4600Y0032
V4606Y0015
1 349
1 603
2 190
3 196
2 727
4,6
–
V4606Y0018
2 764
4,6
–
V4606Y0020
2 940
8
–
V4606Y0025
3 805
14,8
–
V4606Y0032
5 223
3,35
–
V4607Y0015
1 921
4,6
–
V4607Y0018
1 921
4,6
–
V4607Y0020
2 051
8
–
V4607Y0025
2 846
14,8
–
V4607Y0032
4 255
3,35
3,35
4,6
8
14,8
–
–
–
–
–
V4600S0015
V4600S0018
V4600S0020
V4600S0025
V4600S0032
1 281
1 325
1 536
2 149
3 108
16-65
21
22
23
24
25
26
27
28
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Alwa-UP-KFR s integrovaným potrubním oddìlovaèem
16
Svìtlost Velikost
DN pøipojení
mm
inch
15
R1/2
20
R3/4
15
–
16
17
18
19
20
20
–
20
–
15
–
20
–
20
–
15
15
20
–
–
–
Pøipojení Pøipojení
potrubí
mm
– vnitøní závit
– vnitøní závit
15
šroubení
Mapress
18
šroubení
Mapress
22
šroubení
Mapress
15
šroubení
Sanpress
18
šroubení
Sanpress
22
šroubení
Sanpress
15
pájecí
18
pájecí
22
pájecí
Hodnoty
Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
Objednací èísla
Cena
3,35
4,6
3,35
•
•
•
V4700Y0015
V4700Y0020
V4706Y0015
1 597
1 801
3 057
4,6
•
V4706Y0018
3 097
4,6
•
V4706Y0020
3 273
3,35
•
V4707Y0015
2 207
4,6
•
V4707Y0018
2 254
4,6
•
V4707Y0020
2 367
3,35
3,35
4,6
•
•
•
V4700S0015
V4700S0018
V4700S0020
1 769
1 650
1 769
Pøipojení
Hodnoty
Kvs
Vestavìná
zpìtná klapka
Objednací èísla
Cena
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
pájecí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V4605Y0015
V4605Y0020
V4605Y0025
V4605Y0032
V4605S0015
V4605S0018
V4605S0020
V4605S0025
V4605S0032
616
861
1 351
2 272
616
616
861
1 351
2 272
Alwa-UP bez ventilové vložky
Svìtlost Velikost
DN pøipojení
mm
inch
15
R1/2
20
R3/4
25
R1
32
R1 1/4
15
–
15
–
20
–
25
–
32
–
21
22
23
24
25
26
27
28
16-66
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení potrubí
mm
–
–
–
–
15
18
22
28
35
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Pøíslušenství:
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a modrým
bodem,pro DN15 a DN25
VA2410A015
559
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a modrým
bodem,pro DN32
VA2410A032
968
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a èerveným
bodem,pro DN15 a DN25
VA2410B015
559
Ovládací hlavice z akrylátového skla, s uchycením a èerveným
bodem,pro DN32
VA2410B032
968
Ovládací hlavice z pochromovaného plastu ABS, uchycením a
krytem na zeï, s modrým a èerveným bodem,pro DN15 a DN25
VA2410C015
559
Ovládací hlavice z pochromovaného plastu ABS, uchycením a
krytem na zeï, s modrým a èerveným bodem,pro DN32
VA2410C032
968
Krytka proti nepovolené manipulaci (místo ovládací hlavice),
pro DN15 a DN25
VA2410D015
495
Krytka proti nepovolené manipulaci (místo ovládací hlavice), pro DN32
VA2410D032
896
Nastavovací sada pro instalaèní hloubku 220 mm, pro DN15 a DN20
VA2411A015
610
Nastavovací sada pro instalaèní hloubku 220 mm, pro DN25
VA2411A025
642
Nastavovací sada pro instalaèní hloubku 220 mm, pro DN32
VA2411A032
656
Montážní klíè pro instalaci vložky ventilu, délka 185 mm,
pro všechny velikosti
VA8400A001
431
Montážní nástroj pro kryt proti nepovolené manipulaci
VA8400B001
362
Vložka ventilu Alwa-UP, pro DN15 a DN20
VS1403A015
640
Vložka ventilu Alwa-UP, pro DN25
VS1403A025
666
Vložka ventilu Alwa-UP, pro DN32
VS1403A032
976
Vložka ventilu Alwa-UP-KFR, pro DN15 a DN20
VS1404B015
826
Nástavec vložky ventilu pro instalaèní hloubku do 100 mm,
pro DN10 a DN20
VS1405A015
398
Nástavec vložky ventilu pro instalaèní hloubku do 100 mm, pro DN25
VS1405A025
458
Nástavec vložky ventilu pro instalaèní hloubku do 100 mm, pro DN32
VS1405A032
493
Upínací jednotka
VA2410E015
380
16
17
18
19
20
Náhradní díly:
21
22
23
24
25
26
27
28
16-67
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
16
Alwa-KFR, Uzavírací ventil s integrovaným zpìtným ventilem (V4120)
Ventil Alwa-KFR se používá jako uzavíratelný ventil, který má integrovaný zpìtný ventil. Prùtok média
skrze ventil se uzavírá otoèením ruèního koleèka. Integrovaný zpìtný ventil s otevíracím tlakem <=10
mbar slouží k ochranì rozvodu vody. Ventily Alwa-KFR jsou dostupné v rùzných provedeních pro
pøipojení. Ventily Alwa-K-KFR jsou dodávané s vìtšími vnìjšími závity, které jsou vhodné pro pro
potrubní pøipojení. Ventil spoleènì s vypouštìcím adaptérem je vhodný pro vypuštìní systému.
Pro pitnou vodu.
16
17
18
19
Certifikace výrobku
Alwa-KFR jsou certifikovány dle DVGW pod registraèním
oznaèením NW-6130AS2114.
Materiály
Všechny souèásti, které pøicházejí do styku s vodou jsou vyrobeny
z èerveného bronzu, korozivzdorné oceli nebo plastu.
Tvar tìla
ve tvaru Y
Vestavìná zpìtná klapka
ano
Maximální teplota média
90 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Vhodná doporuèení viz. 'Pøipojení pro ventily Alwa'.
Alwa-KFR s vnitøním závitem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
20
21
Velikost pøipojení
inch
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
88,5
129
Objednací èísla
Cena
V4120YY015
V4120YY020
V4120YY025
V4120YY032
V4120YY040
V4120YY050
1 295
1 325
1 803
2 124
2 531
3 094
Objednací èísla
Cena
Alwa-KFR s vnìjším závitem
22
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
23
24
Velikost pøipojení
inch
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G1 3/4
G2 3/8
G3
G3 1/2
V4120XX015
V4120XX020
V4120XX025
V4120XX032
V4120XX040
V4120XX050
V4120XX065
V4120XX080
1 099
1 198
1 504
2 076
3 450
3 216
16 083
19 161
Alwa-KFR s vnitøním závitem na vstupu a vnìjším závitem na výstupu
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
25
26
Velikost pøipojení
inch
R1/2+G3/4
R3/4+G1
R1+G1 1/4
R1 1/4+G1 1/2
R1 1/2+G1 3/4
R2+G2 3/8
27
28
16-68
www.honeywell.cz/acs
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
vnitøní a vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Objednací èísla
Cena
V4120YX015
V4120YX020
V4120YX025
V4120YX032
V4120YX040
V4120YX050
1 101
1 224
1 463
2 084
2 316
3 270
Regulaèní a uzavírací ventily Alwa
Alwa-KFR s vypouštìním
Svìtlost DN
mm
15
20
Velikost pøipojení
inch
R1/2
R3/4
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnitøní závit
vnitøní závit
5,1
10,6
Objednací èísla
Cena
V4119YX015
V4119YX020
1 634
1 947
Objednací èísla
Cena
V4120KK015
V4120KK020
V4120KK025
V4120KK032
V4120KK040
V4120KK050
1 135
1 229
1 509
2 212
2 422
3 207
16
Alwa-K-KFR s vnìjším závitem na pro plastové potrubí
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
Velikost pøipojení
inch
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
G2 1/4
G2 3/4
Pøipojení
Hodnoty Kvs
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
vnìjší závit
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
Alwa-F-KFR s pøírubami, DN15 to DN80 with blind plug, DN100 s uzavøeným tìlesem
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
Velikost pøipojení
inch
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pøipojení
Hodnoty Kvs
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
pøíruby
5,1
10,6
17,1
29
35,1
64,5
132
193
251
Objednací èísla
V4120FF015
V4120FF020
V4120FF025
V4120FF032
V4120FF040
V4120FF050
V4120FF065
V4120FF080
V4120FF100
Cena
4 348
4 715
5 234
6 883
7 544
12 063
13 124
20 322
81 067
17
18
19
20
21
22
Náhradní díly
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN15
VS1401B015
798
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN20
VS1401B020
913
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN25
VS1401B025
1 406
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN32
VS1401B032
1 543
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN40
VS1401B040
1 919
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN50
VS1401B050
2 259
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN65
(otevírací tlak 150 mbar)
VS1401A065
7 515
Vložka ventilu s integrovaným zpìtným ventilem dle DVGW, pro DN80
(otevírací tlak 150 mbar)
VS1401A080
9 102
Ruèní koleèko, èervené, pro DN15 až DN20
VS2400B050
46
Ruèní koleèko, èervené, pro DN25 až DN50
VS2400B080
98
Ruèní koleèko, èervené, pro DN65 až DN80
VS2400B120
165
Vypouštìcí ventil, pro DN15, DN20 a DN25
VA3401A008
128
Vypouštìcí ventil, pro DN32, DN40, DN50, DN65 a DN80
VA3401A010
400
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN15
VA2510C015
225
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN20
VA2510C020
249
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN25
VA2510C025
339
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN32
VA2510C032
394
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN40
VA2510C040
450
Izolaèní prùchodka, pro ventily DN50
VA2510C050
562
Pøíslušenství
16-69
23
24
25
26
27
28
Úpravny vody
Úpravny vody
16
KaltecSoft PW50, Úpravna vody
Uhlièitan vápenatý rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit
závažné problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na
povrchu s vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých
zažízení. KaltecSoft je zkonstruován na cenovì výhodnou ochranu vaší vodní soustavy. KaltecSoft
kombinuje ovìøenou technologii výmìny iontù s nejmodernìjšími redukèními ventily. Regenerace je
regulována objemem, takže je zaruèena minimální spotøeba soli a vody. KaltecSoft je dostupný ve
tøech rùzných velikostech a má jednoduchou montáž i používání. Zabudovaná kombinace filtru FK06
chrání nejen KaltecSoft, ale i další zaøízení a vodní trubky proti korozi zpùsobené neèistotami ve vodì.
Dohromady se zabudovaným redukèním ventilem zvýší KaltecSoft životnost celé soustavy.
16
17
18
19
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
8 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Další popis
20
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Snižuje úèty za mýdlo/detergenty až o 50%
• Plnì automatické øízení mìøidlem ušetøí vodu a sùl
• Zabudovaná kombinace filtru
• KaltecSoft je z výroby nastaven na noèní regeneraci
Objem nádrže 10 litrù
21
22
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
660; 310; 425
Objednací èísla
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
990; 310; 425
Objednací èísla
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
1120; 310; 425
Objednací èísla
PW50-AS
Cena
28 492
Objem nádrže 15 litrù
23
PW50-BS
Cena
28 857
Objem nádrže 20 litrù
24
25
26
27
28
16-70
www.honeywell.cz/acs
PW50-CS
Cena
29 243
Úpravny vody
KaltecCool PW60, Úpravna vody
Úpravna vody KaltecCool PW60 spolehlivì zabraòuje tvorbì vodního kamene a navíc zvyšuje pomìr
zdraví prospìšného hoøèíku ve vodì a tak zlepšuje úroveò bydlení. Ochranu proti korozi zajiš¤ují
stabilní ochranné vrstvy uvnitø trubek.
Tvrdost vody zùstává nezmìnìna a nežádoucí zvýšený obsah draslíku a sodíku jsou vìcí minulosti.
Zaøízení KaltecCool PW60 lze použít bez omezení na udržování v celém rozsahu tvrdosti vody. Ve volnì
nastavitelném režimu ozdravení (sanace) lze odstranit staré usazeniny bez nebezpeèí následující
koroze. Dokonce ani pokovené trubky nevyžadují fosfátový dávkovaè. Regenerace je dosažena
šetrným a prostøedky úsporným pøístupem, což výraznì pomáhá k ochranì životního prostøedí.
16
Rozmìry (VxŠxH)
660 mm; 310 mm; 425 mm
17
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
5 ... 30 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Další popis
18
19
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu
studené vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v
domácnosti
• Zlepšení kvality života - díky vyššímu obsahu zdraví
prospìšnému hoøèíku ve vodì
• Nedojde ke zvýšení koncentrace sodíku a draslíku
• Konstantní tvrdost vody
20
21
Pro rodinný dùm
Objednací èísla
PW60-A
Cena
38 406
Objednací èísla
PW60-B
Cena
40 986
22
Pro rodinné domy se dvìma až tøemi byty
23
Pøíslušenství
Doplòovací balení: Hoøèík pro KaltecCool PW60A/B (2 tašky po 25 kg)
VC51-A
1 265
24
25
26
27
28
16-71
Úpravny vody
16
KaltecSoft KS10S, Úpravna vody
16
Oxid vápenatý rozpuštìný ve vodì je opodstatnìný minerál, ale na druhou stranu mùže zpùsobit
závažné problémy pøi ohøevu vody v domácích instalacích. Díky tomuto prvku a koncentraci mohou
vznikat v rozvodech vody usazeniny s vodním kamenem. Vodní kámen pak snižuje životnost zásobníkù
vody, ohøívaèù a dalších zaøízení. Úpravna vody KaltecSoft KS10S je speciálnì konstruovaná jako
zaøízení pro ochranu rozvodù vody ve vašem domì.
Úpravna vody KaltecSoft kombinuje osvìdèenou technologii výmìny iontù s funkcí øídicího ventilu.
Regenerace je objemovì øízená tak, aby docházelo k minimální spotøebì vody a soli. Úpravna vody se
dodává ve dvou provedeních a je velice jednoduché ji nainstalovat.
17
Napájení
18
19
230 Vac; - VA
Materiály
Nádrž z kvalitního syntetického materiálu
Krytí
IP22
Pøipojení - potrubí
25 mm
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
40 oC
Maximální tlak
8,5 bar
Jmenovitý tlak
PN10
Max. prùtok
3,2 m3/h
Další popis
Pomìrové obohacování soli - Pøed každou regenerací zkontroluje
zaøízení spotøebované množství vody a odpovídajícím zpùsobem
regeneruje.
• Automatické nastavení kapacity - V závislosti na spotøebì vody
zvolí zaøízení optimální úroveò výkonu.
• Tichý provoz
• Jednoduchá instalace
20
21
22
23
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
670; 550; 300
Objednací èísla
Rozmìry (VxŠxH)
mm; mm; mm
1100; 550; 300
Objednací èísla
KS10S-30
Cena
37 082
Cena
KS10S-60
51 464
OFV10S-A
5 772
24
25
Pøíslušenství
26
Ventil s nastavením obtoku
27
28
16-72
www.honeywell.cz/acs
Úpravny vody
PW17 Úpravna vody
Úpravna vody PW17 slouží pro zmìkèení vstupní pitné nebo užitkové vody. Použitím úpravny vody tak
dojde k zamezení tvorby vodního kamene v potrubí a ostatních zaøízeních používaných v
domácnostech.
Primární využití úpravny vody je v domácnostech pro zmìkèení vstupní vody.
Rozmìry (VxŠxH)
940 mm; 324 mm; 432 mm
Materiály
Skøíòka z kvalitního plastu
Pøipojení - potrubí
25 mm
Teplota média
4 ... 49 oC
Maximální teplota okolí
40 oC
Maximální teplota média
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
16
17
18
• Vynikající úèinnost proti usazování vodního kamene
• Jednoduchý provoz
• Poslední generace úpraven vody: využitelné na pøívodu
studené vody do bojleru nebo na rozvod pitné vody v
domácnosti
• Snížení tvrdosti vody
19
Úpravna vody PW17
Objednací èísla
PW17-75BVP
Cena
15 565
20
Pøíslušenství
Testovací sada pro mìøení tvrdosti vody
0903850
785
21
22
23
24
25
26
27
28
16-73
Úpravny vody
16
Úpravna vody VE300 pro zmìkèení vody urèená do otopných systémù
Jednotka VE300 je urèená pro zmìkèení vody v systémech vytápìní. Díky této jednotce dochází
odstranìní usazování vápníku v otopných systémech. Tato jednotka je vhodná v kombinaci s
napouštìcí soustavou NK300.
Vápník rozpuštìný ve vodì je užiteèný minerál, ale pokud se voda zahøeje, mùže zpùsobit závažné
problémy v domácích soustavách. Vytvoøí se pevná vrstva vodního kamene, zejména na povrchu s
vyšší teplotou. Tento vodní kámen snižuje tepelnou výkonnost soustavy a životnost drahých zažízení.
Jednotka VE300 zabraòuje usazování vápníku a tím vzniku vodního kamene v otopných soustavách.
16
17
Pøipojení - potrubí
15 mm
Maximální teplota okolí
30 oC
Maximální tlak
6 bar
Další popis
Jednotka obsahuje integrovaný mìøiè spotøeby vody
• Zabraòuje tvorbì vodního kamene v otopných soustavách
• Zvyšuje výkonnost vybavení a ochraòuje zaøízení
• Jednotka je vhodná v kombinaci s napouštìcí soustavou
NK300
18
19
Jednotka pro zmìkèení vody
20
Objednací èísla
VE300-1/2A
Cena
5 298
2192900
2 297
P300-S
2 058
P300-L
4 774
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil s pøipojením 1/2"
Nádobka 0,75l
21
Nádobka 0,75l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
Nádobka 3,5l
Nádobka 3,5l (uvnitø probíhá iontová výmìna)
22
Adaptér
Adaptér pro pøipojení jednotky VE300 k potrubí 3/4"
23
24
25
26
27
28
16-74
www.honeywell.cz/acs
AD300-1/2
856
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Strana
17-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
16
Ventil pro udržování tlaku, DH300
Ventily pro udržování tlaku DH300 jsou regulátory, které jsou ovládány od tlaku na vstupní
stranì.Jsou používány kdekoliv je nutné udržet vstupní tlak na specifické hodnotì, napøíklad
omezení tlaku na vstupní èásti potrubní sítì, nebo omezení tlaku mezi potrubní sítí a rozvodnými
místy.Pro své kompaktní provedení jsou vhodné zejména pro umístìní v armaturních komorách. V
rámci své specifikace jsou vhodné pro prùmyslové a vodohospodáøské aplikace.
16
17
18
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
19
20
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Vymìnitelné sedlo ventilu
Pøíruby, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
21
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
22
23
24
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DH300-50A
DH300-65A
DH300-80A
DH300-100A
DH300-150A
DH300-200A
DH300-250A
DH300-300A
DH300-350A
DH300-400A
DH300-450A
Cena
46 979
53 147
61 688
66 908
123 377
180 320
303 697
417 582
607 392
968 031
1 433 066
Náhradní díly:
Manometr
25
26
27
28
17-2
www.honeywell.cz/acs
M07M-A16
444
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor tlaku, DR300
Regulátory tlaku DR300 chrání zaøízení, která jsou umístìná v systémech za nimi proti pøíliš
vysokému tlaku. Používají se v pøípadech, kdy kapacity pøímoèinných regulátorù není
dostateèná.Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro použití v omezených prostorech napø.
v armaturních komorách. Použitím regulátoru tlaku je zabránìno pøípadným škodám od navýšení
tlaku a snížena spotøeba vody. Hodnota nastaveného tlaku zùstává konstantní i pøi kolísání
vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku a udržení na konstantní úrovni snižuje hladinu hluku v
instalaci.
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Rozsah nastavení
spínacího tlaku
1 ... 12 bar
Další popis
16
17
18
19
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
• Není nutný externí zdroj energie
20
21
Pøíruby, PN 16, ISO 2084
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
DR300-50A
DR300-65A
DR300-80A
DR300-100A
DR300-150A
DR300-200A
DR300-250A
DR300-300A
DR300-350A
DR300-400A
DR300-450A
Cena
46 350
52 389
62 478
69 319
115 568
170 829
284 715
427 072
607 392
958 542
1 414 084
22
23
24
25
26
27
28
17-3
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
16
Napouštìcí ventil, FV300
Napouštìcí ventil FV300 mùže být používán v rozvodech vody v prùmyslových i jiných aplikacích
pøi napouštìní nádrží, vodojemù a cisteren.Plnìní je øízeno dopravovaným médiem pomocí
plovákového ventilu a impulzního potrubí.FV300 je øízen regulaèním (pilotním) ventilem, na kterém
mùžeme nastavit rùzné hodnoty úrovnì napouštìné vody pro otevøení a uzavøení ventilu.
16
17
18
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Další popis
Rozdíl hladin pro spínání 5 - 160 cm s regulaèním (pilotním)
ventilem 70-550 nebo 5 - 40 cm s regulaèním (pilotním) ventilem
70-610. regulaèní (pilotní ventil se objednávají samostatnì.
Minimální vstupní tlak 0.7 bar + tlak od geodetické výšky
impulzního potrubí.
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
19
20
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
21
22
23
24
25
26
27
28
17-4
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
FV300-50A
FV300-65A
FV300-80A
FV300-100A
FV300-150A
FV300-200A
FV300-250A
FV300-300A
FV300-350A
FV300-400A
FV300-450A
Cena
39 125
44 582
54 951
60 668
118 001
167 627
277 858
407 308
589 573
955 195
1 411 949
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Magnetický solenoidový ventil, MV300
Magnetické solenoidové ventily MV300 jsou pøevážnì používany jako uzavírací.Jsou ovládány
integrovaným magmetickým solenoidovým ventilem. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné
pro umístìní v omezených prostorech napø. armaturních komorách. V rámci své specifikace
mohou být použity pro prùmyslová a vodohodpodáøská zaøízení.
Médium
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
16
Voda
17
18
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Není nutné další pøipojení impulsního potrubí
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
19
Pøíruby, PN 16, ISO 2084, Magnetický solenoidový regulaèní (pilotní) ventil 230 V/50 Hz bez proudu
uzavøen; PN 25, ISO 2441 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200A
MV300-250A
MV300-300A
MV300-350A
MV300-400A
MV300-450A
Cena
47 643
53 147
60 740
66 434
118 631
180 320
279 970
408 092
607 392
977 521
1 442 556
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-5
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
16
Øídící ventil èerpadla, PS300
Ventil PS300 je používán jako ochranný ventil sytémech zvyšování tlaku pro zajištìní bezrázového
zapínání a vypínání èerpadel.
16
17
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
18
19
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-6
www.honeywell.cz/acs
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
PS300-50A
PS300-65A
PS300-80A
PS300-100A
PS300-150A
PS300-200A
PS300-250A
PS300-300A
PS300-350A
PS300-400A
PS300-450A
Cena
82 568
92 058
99 651
108 192
164 186
218 282
341 659
465 034
645 354
1 015 484
1 471 027
Prùmyslové vodní regulaèní armatury
Regulátor prùtoku, VR300
Regulátor prùtoku VR300 (nazývaný také ventil omezující prùtok) udržuje konstantní prùtoèné
množství nezávisle na kolísání vstupního tlaku a nárùstu prùtoku. Chrání napøíklad èerpadla proti
pøetížení nebo reguluje celkový provozní stav potrubní sítì.
16
Médium
Voda
Materiál tìla
odstøedivì odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava tìla
práškový povlak
Pøipojení
pøíruby
Maximální teplota média
80 oC
Jmenovitý tlak
PN16
Minimální vstupní tlak
0,7 bar
Další popis
17
18
• Pøíznivá prùtoková charakteristika
• Vysoká pøesnost regulace
• Povrch ošetøen práškovì naneseným nátìrem - na vnitøní i
vnìjší stranì.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky
nezávadný
• Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
19
Tìleso s pøírubovým pøipojením, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na vyžádání
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
450
Kapacita prùtoku Kvs
43
43
103
167
407
676
1160
1600
1600
3300
3300
Objednací èísla
VR300-50A
VR300-65A
VR300-80A
VR300-100A
VR300-150A
VR300-200A
VR300-250A
VR300-300A
VR300-350A
VR300-400A
VR300-450A
Cena
68 332
74 027
81 619
87 314
143 308
199 301
308 441
436 564
616 882
991 757
1 452 046
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17-7
17-8
www.honeywell.cz/acs
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
Pøíslušenství
Strana
18-2
18-6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Frekvenèní mìnièe
Frekvenèní mìnièe
16
SmartDrive Compact - Frekvenèní mìnièe 0,37..5,5kW, IP20
Frekvenèní mìnièe pro indukèní motory s vestavìným RFI filtrem. Splòuje všechny požadavky
EMC a LVD.
Frekvenèní mìnièe SmartDrive Compact jsou mìnièe kompaktní velikosti s jednoduchým
ovládáním. Výrobek mùže být použit v rùzných aplikacích vyžadující jednoduchý software urèený
jednak pro promìnný moment (aplikace HVAC) a konstatní moment (motory v prùmyslových
prostøedích).
16
Hlavní rysy
17
18
19
20
21
22
Série
SmartDrive Compact
RFI-filtr
integrované
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (kategorie C2), C-Tick
Bezpeènost
EN61800-5, CE, UL, cUL
Stupeò krytí
IP20
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
23
24
25
26
27
28
18-2
• Pøíruèka pro rychlý start
• Integrovaný RFI filtr
• Flexibilní montáž pomocí šroubù nebo na DIN lištu
• Kompaktní velikost
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Maximální okolní teplota 50 oC; (40 oC pro COMP230-2P2-20
a COMP400-5P5-20)
• Jednoduchý software
• Uložení parametrù i v pøípadì, že frekvenèní mìniè není
napájený, pomocí pøíslušenství COMP-LOADER
• Konfigurovatelné vstupy a výstupy
• Vstupy/Výstupy: 2 analogové vstupy (1 napì¤ový + 1
proudový), 6 digitálních vstupù, 3 digitální výstupy (2 relé + 1
otevøený kolektor), 1 analogový výstup (mA) a Modbus RTU
www.honeywell.cz/acs
Frekvenèní mìnièe
208..240V, 1 fáze
Napìtí
230V
230V
230V
230V
230V
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
Nízkozátìžový Velká zátìž
proud I
(motory)
Velkozátìžový
proud I
Brzdový
støídaè
1 fázový
vstup
3 fázový
vstup
kW
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
Nízkozátìžový Velká zátìž
proud I
(motory)
Velkozátìžový
proud I
Brzdový
støídaè
1 fázový
vstup
3 fázový
vstup
A
1,9
2,4
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
–
–
–
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
A
2,4
3,7
4,8
7
9,6
Objednací èísla
COMP230-P37-20
COMP230-P75-20
COMP230-1P1-20
COMP230-1P5-20
COMP230-2P2-20
Cena
5 732
6 939
7 791
8 728
10 310
16
17
380..480V, 3 fáze
Napìtí
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
A
1,9
2,4
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
kW
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
Objednací èísla
COMP400-P55-20
COMP400-P75-20
COMP400-1P1-20
COMP400-1P5-20
COMP400-2P2-20
COMP400-3P0-20
COMP400-4P0-20
COMP400-5P5-20
Cena
18
8 089
8 840
9 857
11 142
13 286
14 946
16 875
20 839
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
18-3
Frekvenèní mìnièe
16
NXL HVAC - Frekvenèní mìnièe 1,1..30kW, IP21/IP54
Regulátory otáèek pro indukèní motory s vestavìnými RFI filtry. Splòuje všechny požadavky EMC
a LVD.
Frekvenèní mìnièe Honeywell jsou vhodné pro aplikace všech typù zátìží. Pro øízení èerpadel,
ventilátorù a systémù pro klimatizaci se obvykle využívají nízkozátìžové frekvenèní mìnièe. Pro
prùmyslové aplikace se obvykle využívají frekvenèní mìnièe pro velké zátìže.
16
Hlavní rysy
• Software je pøizpùsobený pro typické HVAC aplikace
• Pøíruèka pro rychlý start
• Optimalizované vstupy/výstupy vèetnì vstupu na termistor
• Konfigurovatelné vstupy/výstupy; 1 volný slot
• Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních vstupù, 2
relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup
17
18
19
20
21
Série
NXL HVAC
RFI-filtr
integrované
Brzdový støídaè
integrované
Napìtí
400V
Výstupní frekvence
0 ... 320 Hz
Frekvenèní rozlišení
0,01 Hz
Sériová komunikace
Modbus RTU jako standard; volitelné: LonWorks, Profibus DP,
BACnet, Ethernet (Mobus/TCP), N2, DeviceNet, CANopen
Odolnost
Splòuje všechny EMC požadavky
Vyzaøování
EN61800-3 (IP21: category C2, IP54: category C1)
Bezpeènost
EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fázový vstup
ne
3 fázový vstup
ano
Více informací
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com
IP21
22
Stupeò
krytí
23
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
IP21
24
25
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
26
27
28
18-4
www.honeywell.cz/acs
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
A
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
61
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
A
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
Objednací èísla
HVAC04C2
HVAC05C2
HVAC07C2
HVAC09C2
HVAC12C2
HVAC16C2
HVAC23C2
HVAC31C2
HVAC38C2
HVAC46C2
HVAC61C2
Cena
14 029
16 961
19 513
21 926
24 270
24 822
35 095
44 748
49 919
60 124
67 985
Frekvenèní mìnièe
IP54
Stupeò
krytí
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
Nízká zátìž
(Ventilátory/
èerpadla)
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
Nízkozátìžový
proud I
Velká zátìž
(motory)
Velkozátìžový
proud I
A
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
61
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
A
2,2
3,3
4,3
5,6
7,6
9
12
16
23
31
38
46
Objednací èísla
HVAC03C5
HVAC04C5
HVAC05C5
HVAC07C5
HVAC09C5
HVAC12C5
HVAC16C5
HVAC23C5
HVAC31C5
HVAC38C5
HVAC46C5
HVAC61C5
Cena
15 316
16 667
19 789
22 272
24 753
26 959
29 097
39 370
48 817
56 401
66 467
74 191
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
18-5
Pøíslušenství
Pøíslušenství
16
Náhradní díly a pøíslušenství pro frekvenèní mìnièe
Vstupy a výstupy frekvenèních mìnièù Honeywell mohou být jednoduše modifikovány pøidáním
rozšiøujících karet. Tyto karty se jednoduše instalují, pouhým zasunutím do slotu umístìného na
frekvenèním mìnièi.
Karty komunikaèních rozhraní
16
Popis výrobku
DeviceNet
17
NXL HVAC
•
NXS
•
SmartDrive HVAC
–
Objednací èísla
NXOPTC7
Cena
7 123
Objednací èísla
Cena
NXOPTA1
2 112
NXOPTA3
1 569
Rozšiøující karty vstupù/výstupù
18
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
standardní NXS slot A board: 6 DI,
1 DO (otevøený kolektor), 2 AI, 1 AO
standardní NXS slot B board: 2 relé,
1 termistor
–
•
SmartDrive
HVAC
–
–
•
–
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Objednací èísla
Cena
SmartDrive Compact nahrání/vyètení
parametrù a rozhraní PC se softwarem
a kabely pro USB pøipojení
–
–
SmartDrive
HVAC
•
COMP-LOADER
3 801
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Objednací èísla
Cena
NXL RS232 adaptér (pro PC pøipojení)
•
•
SmartDrive
HVAC
–
NXLPANRS
1 924
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Objednací èísla
Cena
Standardní 7-segmentový
zobrazovací displej
•
–
SmartDrive
HVAC
–
NXLPANC
1 142
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Objednací èísla
Cena
Standardní alfanumerický displej NXS
–
•
SmartDrive
HVAC
–
NXPANA
2 586
SmartDrive pøipojení k PC
19
20
NXL/NXS nástroje pro pøipojení k PC
21
22
Zobrazovací panely NXL
23
24
25
Zobrazovací panely NXS
26
27
28
18-6
www.honeywell.cz/acs
Pøíslušenství
Sada pro zvýšení krytí z IP20 na IP21 pro SmartDrive COMPACT
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Sada pro zvýšení krytí na IP21 pro
SmartDrive COMPACT, velikost MI1
Sada pro zvýšení krytí na IP21 pro
SmartDrive COMPACT, velikost MI2
Sada pro zvýšení krytí na IP21 pro
SmartDrive COMPACT, velikost MI3
Sada pro zvýšení krytí s krytem
pøídavných svorek na IP21 pro
SmartDrive COMPACT, velikost MI1
Sada pro zvýšení krytí s krytem
pøídavných svorek na IP21 pro
SmartDrive COMPACT, velikost MI2
Sada pro zvýšení krytí s krytem
pøídavných svorek na IP21 pro
SmartDrive COMPACT, velikost MI3
–
–
SmartDrive
HVAC
•
–
–
–
Objednací èísla
Cena
COMP-IP21-KIT1
335
•
COMP-IP21-KIT2
561
–
•
COMP-IP21-KIT3
795
–
–
•
COMP-NEMA1-KIT1
887
–
–
•
COMP-NEMA1-KIT2
1 339
16
17
18
–
–
•
COMP-NEMA1-KIT3
1 757
19
Sada pro zvýšení krytí z IP20 na IP54 pro NXL HVAC/NXS
Popis výrobku
NXL HVAC
NXS
Sada pro zvýšení krytí na IP54 pro NXL
HVAC/NXS, velikost 4 (HVAC03HVAC12, NXS0003-NXS0012)
Sada pro zvýšení krytí na IP54 pro NXL
HVAC/NXS, velikost 5 (HVAC16HVAC31, NXS0016-NXS0031)
Sada pro zvýšení krytí na IP54 pro NXL
HVAC/NXS, velikost 6 (HVAC38HVAC61, NXS0038-NXS0061)
•
•
SmartDrive
HVAC
–
•
•
–
Objednací èísla
Cena
NXIP54FR4
3 157
NXIP54FR5
4 398
20
21
•
•
–
NXIP54FR6
6 541
22
23
24
25
26
27
28
18-7
18-8
www.honeywell.cz/acs
Výrobky pro øízení spalování
Plynové ventily
Plynové filtry
Regulátory
Strana
19-2
19-3
19-4
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Plynové ventily
Plynové ventily
16
Plynové ventily série VE4000
Plynové solenoidové ventily se používají pro ovládání a regulaci plynných medií v plynových
kotlích, tavících pecích, spalovnách a dalších zaøízeních používající plynné palivo.
Aplikace ventilu
16
17
plyn/kapalina
Materiály
Tìlo ventilu je vyrobeno z hliníkové slitiny a tìsnìní z pryže NBR
Okolní teplota
-15 ... 60 oC
Provozní mód
normálnì uzavøeno
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Certifikáty
CE certifikát: PIN: CE-0063AP3075
Další popis
ON / OFF s nastavitelnou regulací prùtoku na horní stranì cívky,
otevírací / uzavírací èas < 1s, vymìnitelná cívka bez nutnosti
demontáže ventilu, elektromagnetická cívka vhodná pro trvalé
nabuzení
18
Závitové pøipojení
Maximální tlak
mbar
360
360
200
200
200
200
200
200
360
200
360
500
200
200
200
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19-2
www.honeywell.cz/acs
Velikost pøipojení
inch
3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
21/2
3
3
1/4
3/8
1/2
3/4
Objednací èísla
VE4010A1006
VE4015A1005
VE4020A1005
VE4025A1004
VE4032A1000
VE4040A1003
VE4050A1002
VE4065B3005
VE4065B3039
VE4080B3004
VE4080B3038
VE408AA1007
VE410AA1003
VE415AA1008
VE420AA1001
Cena
3 436
3 565
4 624
4 624
6 910
7 174
7 762
22 188
23 630
24 019
30 729
1 143
2 211
2 017
2 570
Plynové filtry
Plynové filtry
Plynové filtry HUF
Plynové filtry HUF se používají k filtrování plynných paliv a spalovacího vzduchu pro veškerá
zaøízení používající plynná paliva. Použitelné druhy paliv: vyrábìné plyny (svítiplyn) zemní plyny (
skupina H metan), zkapalnìný uhlovodíkový plyn (LPG), neagresivní plyny a vzduch.
Materiály
Tìlo filtru je vyrobeno z hliníkové slitiny a tìsnìní z pryže NBR
odolné proti uhlovodíkùm
Okolní teplota
-15 ... 60 oC
Napájecí zdroj
230V 50Hz
Certifikáty
Filtry jsou v souladu s požadavky DIN 3386.
16
17
Plynové filtry
Maximální tlak
bar
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
Svìtlost DN
mm
15
20
25
32
40
40
50
50
65
80
100
150
Objednací èísla
HUF015B160
HUF020B160
HUF025B160
HUF032B160
HUF040B160
HUF040B360
HUF050B160
HUF050B360
HUF065B360
HUF080B360
HUF100B360
HUF150B360
Cena
1 143
1 143
1 494
1 580
1 580
5 213
2 341
7 228
10 190
11 679
19 583
36 631
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19-3
Regulátory
Regulátory
16
Regulátory tlaku plynu RGM
Regulátory tlaku plynu RGM slouží k regulaci tlaku plynu u atmosférických i ventilátorových hoøákù
v trvalém i pøerušovaném provozu. Regulátory se s výhodou používají topné plyny vèetnì
neagresivních vyrábìných plynù, dusíku, CO2 a Propan-Butan.
16
Materiály
17
18
Tìlo regulátoru je vyrobeno z hliníkové slitiny a tìsnìní z pryže
NBR odolné proti uhlovodíkùm
Certifikáty
Konstrukce regulátorù odpovídá ÈSN EN88, tøída B, skupina 2
Maximální tlak
500 mbar
Teplotní rozsah
-20 ... 60 oC
Další popis
Regulátory jsou standardnì osazeny regulaèní pružinou pro
nastavení výstupního tlaku v rozsahu 12,5 až 25 mbar.
• Rychlá odezva
Závitové pøipojení
Velikost pøipojení
inch
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
19
20
Svìtlost DN
mm
Objednací èísla
RMG-BD226L1018
RMG-BD226L1026
RMG-BD226L1034
RMG-BD226L1042
RMG-BD226L1059
RMG-BD226L1067
Cena
2 687
2 687
2 687
5 242
5 242
10 413
Pøírubové pøipojení
21
Velikost pøipojení
inch
22
23
24
25
26
27
28
19-4
www.honeywell.cz/acs
Svìtlost DN
mm
50
65
80
100
150
Objednací èísla
RMG-BD226L3005
RMG-BD226L3013
RMG-BD226L3021
RMG-BD226L3039
RMG-BD226L3047
Cena
18 732
27 208
27 935
51 877
76 393
Vybrané výrobky øízení spalování
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Objednací èíslo
02601U
02602U
0332005U
0620220U
129464M/U
129464N/U
18813U
45002776-012U
45900406-004U
45900406-008U
75310
C6065A1028B
Popis
Hoøáková automatika TFI 812.2 Mod.5 m. VZ (Honeywell-Satronic)
Hoøáková automatika TFI 812.2 Mod.10 m. VZ (Honeywell-Satronic)
DKG 972 Mod.05 - hoøáková automatika Honeywell-Satronic (balení po 1 kuse)
MMI 810.1 Mod.33- hoøáková automatika Honeywell-Satronic
náhradní UV trubice pro detektory C7061, C7035 (od -15°C teploty okolního prostøedí)
náhradní UV trubice pro detektory C7061, C7035 (od -40°C teploty okolního prostøedí)
UVZ 780 (èervený) UV detektor plamene Honeywell-Satronic
Termopojistka termoèlánku pro ventily série V44
Cívka pro bezpeènostní (první ventil ventilù VR (støední azvýšena kapacita), spodní elektrické pøipojení
Cívka pro bezpeènostní (první ventil ventilù VR (støední azvýšena kapacita), horní elektrické pøipojení
S98 12 svorek - svorkovnice pro hoøákové automatiky Honeywell-Satronic
Vzduchový diferenèní tlakový spínaè, pracovní rozsah 39-98Pa
(0,39-0,98mbar, pracovní diference 15 Pa (0,15 mbar), pøipojení mikrospínaèe- ploché konektory 6,3mm
C6097A2110
Manostat plynu 1,0 .. 10 mbar, samostatná montáž
C6097A2210
Manostat plynu 2,5 .. 50 mbar, samostatná montáž
C6097A2310
Manostat plynu 30 .. 150 mbar, samostatná montáž
C6097A2410
Manostat plynu 100 .. 500 mbar, samostatná montáž
C7027A1049/U
UV detektor plamene, délka kabelu 1,8m, rozsah provozních teplot -18°C..+102°C,
nevýmìnná UV trubice, možnost uchycení kabelové chránièky
C7035A1049/U
UV detektor plamene, délka kabelu 1,8m, rozsah provozních teplot -18°C..+121°C, výmìnná UV trubice
C7061A1020/U
UV detektor plamene se samokontrolou, IP667, DIN schválení, 110V nebo 230V
Q370A 1014
Univerzální termoèlánek, 900mm, 30s odezva
S4560A 1008B
Zapalovací automatika atmosferická, Ts 10s
S4560B 1006B
Zapalovací automatika atmosferická, Ts 10s, relé signalizace plameme (lze použít pro druhý výkonový stupeò)
S4565A 2019B
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku, Ts 10s, dálkový reset i alarm, jiskøení proti zemi
S4565A 2035B
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku, Ts 10s, vnitøní reset i alarm, jiskøení proti zemi
S4565A 2050B
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, pøímé zapalování hlavního hoøáku, Ts 5s, dálkový i vnitøní reset a alarm,
jiskøení proti zemi
S4565BF1112B
Zapalovací automatika CVI, atmosferická, zapalování pomocí automat. pilot. hoøáèku, Ts 55s, dálkový i vnitøní reset a
alarm, jiskøení proti zemi
S4565CD1005V01B
Zapalovací automatika CVI, ventilátorová, Ts 10s, pøíprava pro IPx4, 2s prodloužené jiskøení, dálkový reset a alarm,
jiskøení proti druhé elektrodì, nové provedení krytu
S4565CF1052U
Zapalovací automatika CVI, ventilátorová, pøímé zapalování hlavního hoøáku, doba provìtrání daná reakcí manostatu
vzduchu, Ts 10s, dálkový reset a alarm, jiskøení proti zemi, EMC filtr, pøíprava pro vyšší krytí
V4336A2212U
Samostatná cívka dvojúrovňového řízení výkonu (High/Low) pro ventily sérií V, VR, VK, 4-37mbar
V4600C 1086U
Plynový ventil s vìèným plamínkem, pomalé otevøení, 1/2"x1/2", 2-20mbar
V4600C 1102U
Plynový ventil s pomalým otevřením, 3/4xdia23mm, 2-20mbar
VK4100A1002B
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, rychlý nábìh, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
VK4100C1000B
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, pomalý nábìh, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
VK4100Q2003B
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hoøáèek, pomalý nábìh, dvoustupòová Hi/Lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
VK4100Q2011B
Plynový ventil CVI s výstupem na zapalovací hořáček, pomalý náběh, dvoustupňová Hi/Lo cívka, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar
VK4105A1001B
Plynový ventil CVI, DBI, rychleotevírací, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar, balení 12ks
VK4105C1009B
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dia18,6xdia18,6, 2-37mbar, balení 12ks
VK4105G1005B
Plynový ventil, modulace CVI-M, pøipojení pomocí pøírub, 2-37mbar, použití pouze se automatikami CVI-M (S4565xM)
VK4105N2005U
Plynový ventil CVI s modulaèní cívkou, dia18,6xdia18,6 , 1,5-20mbar
VK4105N2013U
Plynový ventil CVI s modulaèní cívkou, dia18,6xdia18,6 , 3-37mbar
VK4105P2003B
Plynový ventil CVI, DBI, rychleotevírací, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
VK4105Q2002B
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 3-20mbar
VK4105Q2010B
Plynový ventil CVI, DBI, pomalé otevírání, dvoustupòová Hi/lo cívka, dia18,6xdia18,6, 4-37mbar
VR4605C1029U
Plynový ventil, pomalu otevírací, 1/2"x1/2", 2-20mbar
VR4605CB1025B
Plynový ventil vysokokapacitní s pomalým otevíráním (10 mbar), pøipojení dia23x23 pomocí pøírub, 3-37mbar
VR4605DB1008B
Plynový ventil vysokokapacitní s pomalým otevíráním (10 mbar), pøipojení dia23x23 pomocí pøírub, bez reguace tlaku
VR4605NA2031B
Plynový ventil nízkokapacitní s pomalým otevíráním a modulaèní cívkou, dia18,6x1/2, 3-37mbar
Cena
2 129 Kè
2 129 Kè
2 462 Kè
6 381 Kè
4 661 Kè
4 661 Kè
4 762 Kè
348 Kè
339 Kè
412 Kè
466 Kè
477 Kè
1 707 Kè
1 546 Kè
1 598 Kè
1 707 Kè
4 028 Kè
5 085 Kè
21 014 Kè
394 Kè
2 053 Kè
2 190 Kè
1 917 Kè
1 989 Kè
2 040 Kè
2 304 Kè
2 265 Kè
4 650 Kè
1 979 Kè
2 534 Kè
2 558 Kè
1 811 Kè
1 896 Kè
2 972 Kè
3 130 Kè
1 792 Kè
1 878 Kè
2 185 Kè
2 539 Kè
2 539 Kè
2 869 Kè
2 955 Kè
2 955 Kè
3 641 Kè
3 171 Kè
3 156 Kè
3 237 Kè
19-5
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Hlavní mìsto Praha
Mìsto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Praha - Uhøínìves
PTÁÈEK a.s.
267314800
267314606
[email protected]
Beèovská 939
104 00
www.ptacek.cz
Praha - Bìchovice
GAMA
543545458,
605298091
543545534
[email protected]
Podnikatelská 552
190 11
www.cesaro.cz
Praha 10
GIENGER CENTRON s.r.o.
272704456
Express-samoobslužný sklad
272704456
[email protected]
Dolínecká 2
100 00
www.gienger-centron.cz
Praha 10
KREINER, s.r.o.
267711848,
606713018
267711887
[email protected]
Kašperská 965
104 00
www.kreiner.cz
Praha 10
MOOPEX a.s.
272765741,
737200349
272772083
[email protected]
Plynárenská 455/95
101 00
www.moopex.cz
Praha 10
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
272191104,
602148672
272700618
[email protected]
Prùmyslová 372/1
102 00
www.buderus.cz
Praha 10
K.T.O. International s.r.o.
274817786,
731607278
274817820
[email protected]
Služeb 609/6
108 52
www.kto.cz
Praha 10
i-center s.r.o.
272101101
272101100
[email protected]
Štìrboholská 44 areál Tesla Karlín
102 00
www.icenter.cz
Praha 10
PUMPA a.s.
272011613,
602552661
272011616
[email protected]
U Pekáren 2
102 00
www.pumpa.cz
Praha 10
PTÁÈEK a.s.
272651954,
602105405
272651617
[email protected]
U Plynárny 1290/99
101 00
www.ptacek.cz
Praha 10
DE Servis s.r.o.
272774257
272774256
[email protected]
U Plynárny 70
101 00
Praha 3
VIHAMIJ s.r.o.
222718800,
602468078
222711727
[email protected]
Vlkova 38
130 00
www.vihamij.cz
Praha 4
VIKO
272103207,
602203583
244463089
[email protected]
Jeremenkova 88
140 00
www.viko-praha.cz
Praha 4
Richter + Frenzel, s.r.o.
244466289,
725397340
[email protected]
Mezi Vodami 33
143 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 4
KREINER, s.r.o.
227157278,
724344766
227157279
[email protected]
Štúrova 1701/55
140 00
www.kreiner.cz
Praha 4
CESARO, spol. s r.o.
543545430,
602236091
543545510
[email protected]
Turkova 828
140 00
www.cesaro.cz
Praha 4
GIENGER CENTRON s.r.o.
Logistické centrum
244118211
244118299
[email protected]
U Rakovky 1254/20
148 00
www.gienger-centron.cz
Praha 4
ARMEX Plzeò provozovna Praha
241717461
241717461
[email protected]
Vídeòská 744/2
140 00
www.armex.cz
Praha 5
CESARO, spol. s r.o.
543545420,
602142708
543545504
[email protected]
Jeremiášova 947
155 00
www.cesaro.cz
Praha 6
VIHAMIJ s.r.o.
235318339,
606634212
235316935
[email protected]
Netøebská 7
161 00
www.vihamij.cz
Praha 6
INMES s.r.o.
233326817,
602251 088
233336833
[email protected]
Slezanù 7/2298
169 00
www.inmes.cz
Praha 6
Richter + Frenzel, s.r.o.
296836170,
724370326
235302083
[email protected]
Výtvarná 1025/6
161 00
www.richter-frenzel.cz
Praha 7
VIHAMIJ s.r.o.
266712412,
606634210
266712413
[email protected]
Dìlnická 13
170 04
www.vihamij.cz
Praha 7
Hariso, spol. s.r.o.
266710855,
602335569
266710855
[email protected]
Pøístavní 13
170 00
www.hariso-praha.cz
Praha 7
PTÁÈEK a.s.
220912125,
725500517
220912432
[email protected]
Pøívozní 1054/2
170 00
www.ptacek.cz
Praha 9
GIENGER CENTRON s.r.o.
Obchodní støedisko
266039204-8, 266039213-4 [email protected]
737276657
Èeskomoravská 18
190 00
www.gienger-centron.cz
13
14
19-6
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Praha 9
THERMOQUELL CZ
286853990,
607285312
286850585
[email protected]
K Cihelnì 425
190 00
www.thermoquell.cz
Praha 9
PECHASAN, s.r.o.
266313337,
605245420
266313337
[email protected]
K Žižkovu 9/640
190 81
www.pechasan.cz
Praha 9
MLS PRAHA a.s.
241443514,
724319667
241440639
[email protected]
Manželù Dostálových
1436
198 00
www.mlspraha.cz
Praha 9
CESARO, spol. s r.o.
543545413,
606777716
543545502
[email protected]
Pod Harfou 4
190 00
www.cesaro.cz
Praha 9
MOOPEX a.s.
266199643,
737200346
266199640
[email protected]
Podìbradská 46/538
190 00
www.moopex.cz
Praha 9
PTÁÈEK a.s.
281021770,
724065356
281045140
[email protected]
U Elektry 650
198 00
www.ptacek.cz
Praha 9
Richter + Frenzel, s.r.o.
220301301,
602593220
220301901
[email protected]
U Technoplynu 1572/1
198 00
www.richter-frenzel.cz
Praha - Uhøínìves
PTÁÈEK a.s.
267314800
267314606
[email protected]
Beèovská 939
104 00
www.ptacek.cz
Praha - Bìchovice
GAMA
543545458,
605298091
543545534
[email protected]
Podnikatelská 552
190 11
www.cesaro.cz
Praha 10
GIENGER CENTRON s.r.o.
272704456
Express-samoobslužný sklad
272704456
[email protected]
Dolínecká 2
100 00
www.gienger-centron.cz
Praha 10
KREINER, s.r.o.
267711848,
606713018
267711887
[email protected]
Kašperská 965
104 00
www.kreiner.cz
Praha 10
MOOPEX a.s.
272765741,
737200349
272772083
[email protected]
Plynárenská 455/95
101 00
www.moopex.cz
Praha 10
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
272191104,
602148672
272700618
[email protected]
Prùmyslová 372/1
102 00
www.buderus.cz
Praha 10
K.T.O. International s.r.o.
274817786,
731607278
274817820
[email protected]
Služeb 609/6
108 52
www.kto.cz
19-7
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Støedoèeský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Benešov
Richter + Frenzel, s.r.o.
317721251,
724045083
317726757
[email protected]
Køižíkova 2107
256 01
www.richter-frenzel.cz
Èeský Brod
V+T MAT s.r.o
321620963,
605033508
321620964
[email protected]
Jana Kouly 445
282 01
www.vtmat.cz
Dobøíš
VIHAMIJ s.r.o.
318523894,
602462846
318523894
[email protected]
Pøíbramská 1628
263 01
www.vihamij.cz
Jinoèany
PTÁÈEK a.s.
257192100,
724220174
257192257
[email protected]
Severní 275
252 19
www.ptacek.cz
Kladno
GIENGER CENTRON s.r.o.
312267374
Express-samoobslužný sklad
312261605
[email protected]
Doberská 37
272 04
www.gienger-centron.cz
Kladno
PTÁÈEK a.s.
312524593,
724964718
312524594
[email protected]
Libušina 248
272 03
www.ptacek.cz
Kladno
CESARO, spol. s r.o.
543545424,
606777738
543545507
[email protected]
Petra Bezruèe 1442 272 01
www.cesaro.cz
Kladno
KREINER, s.r.o.
312521747,
724949565
312521983
[email protected]
Wolkerova 2766
272 01
www.kreiner.cz
Kolín
PTÁÈEK a.s.
321724381,
724189352
321724381
[email protected]
Havlíèkova 835
280 02
www.ptacek.cz
Kolín
Vlachovský Josef V + H
321714445,
602309530
321714445
[email protected]
Sadová 875
280 00
---
Kolín
GIENGER spol. s r.o.
321768154
Express-samoobslužný sklad
321768154
[email protected]
Tøídvorská 1401
280 02
www.gcskupina.cz
Kolín
MARO s.r.o.
321716565,
777311509
321716664
[email protected]
Tøídvorská 710
280 02
www.maro.cz
Kostelec nad
Èernými Lesy
V+T MAT s.r.o
321679338,
603764049
321679338
[email protected]
Námìstí
Smiøických 31
281 63
www.vtmat.cz
Kutná Hora
PTÁÈEK a.s.
327512767,
724518789
327515360
[email protected]
Èáslavská 222
284 01
www.ptacek.cz
Mìlník
ÚSTØEDNÍ VYTÁPÌNÍ
H.G.L.V.
315627001,
602303255
315622018
[email protected]
Èeskolipská 1094
276 01
www.topenari.info
Mìlník
CESARO, spol. s r.o.
543545434,
606777732
543545515
[email protected]
Èeskolipská 1142
276 01
www.cesaro.cz
Mìlník
PTÁÈEK a.s.
315626403
315626403
[email protected]
Krauzovna 379
277 41
www.ptacek.cz
Mìlník
Richter + Frenzel, s.r.o.
315622016,
602262056
315621223
[email protected]
Nùsaøská 2908
276 01
www.richter-frenzel.cz
Mladá Boleslav
INSTAL RENÈ s.r.o.
326724964,
602669926
326721184
[email protected]
Dukelská 1310
293 01
www.instal-renc.cz
Mladá Boleslav
ELGAS-MB - Josef Hladík
326715050,
602318868
326715051
[email protected]
Jaselská 167
293 01
www.elgas-mb.cz
Mladá Boleslav
PTÁÈEK a.s.
326780444,
606714923
326780445
[email protected]
Nádražní 308
293 01
www.ptacek.cz
Mladá Boleslav
CESARO, spol. s r.o.
543545428,
602142664
543545509
[email protected]
Øepov 119
293 01
www.cesaro.cz
Mladá Boleslav
V+T MAT s.r.o
326338864
326338864
---
Valy 8
293 01
www.vtmat.cz
Nymburk
INSTAL RENÈ s.r.o.
325623000,
602758050
325623011
[email protected]
Podìbradská 483
288 02
www.instal-renc.cz
Pøíbram
PTÁÈEK a.s.
318633336
318633336
[email protected]
Dìlostøelecká 333
261 01
www.ptacek.cz
12
13
14
19-8
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Plzeòský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chrást u Plznì
ARMEX Plzeò, s. r. o.
377945319,
602437883
377945319
[email protected]
Benátská 517
330 03
www.armex.cz
Domažlice
ŠABATA s.r.o. Poboèka Domažlice
379776511,
737260223
379776511
[email protected]
Prokopa Velikého
570
344 01
www.sabata.cz
Ejpovice
ŠABATA s.r.o.
371725128,
737215815
371726378
[email protected]
Zemská 213
337 01
www.sabata.cz
Klatovy
Richter + Frenzel, s.r.o.
376310419,
602768688
376310419
[email protected]
Dr. Sedláka 778
339 01
www.richter-frenzel.cz
Klatovy
PTÁÈEK a.s.
376383270
376395216
[email protected]
Dragounská
7567/IV
339 01
www.ptacek.cz
Klatovy
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
376387742,
Express-samoobslužný sklad 733145558
376387743
[email protected]
Sedlákova 763
339 01
www.gcskupina.cz
Plzeò
CESARO, spol. s r.o.
543545432,
606777704
543545511
[email protected]
Božkovské námìstí 326 00
17/21
www.cesaro.cz
Plzeò
ŠABATA s.r.o. Poboèka Plzeò
373 700 267
373 700 268 [email protected]
Doudlevecká
360/48
326 00
www.sabata.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Obchodní støedisko
377331736
377331767
[email protected]
Domažlická 194
318 00
www.gcskupina.cz
Plzeò
VIHAMIJ s.r.o.
377236734,
724805860
377236734
[email protected]
Doudlevecká 45
301 33
www.vihamij.cz
Plzeò
PTÁÈEK a.s.
377665111,
606754414
377665112
[email protected]
Høbitovní 954/17
312 00
www.ptacek.cz
Plzeò
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
377535938,
721111055
377532796
[email protected]
Koterovská 177
326 00
www.buderus.cz
Plzeò
LIKOST s.r.o.
377259433,
603429771
377259433
[email protected]
Pálenická 2
323 00
www.likost.cz
Plzeò
Richter + Frenzel, s.r.o.
377446968,
602478725
377447939
[email protected]
Slovanská alej 24
317 05
www.richter-frenzel.cz
Plzeò
KREINER, s.r.o.
377220991
377226770
[email protected]
Tylova 49
301 24
www.kreiner.cz
Plzeò
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
377260460
Express-samoobslužný sklad
377260312
[email protected]
U Seøadištì 223
326 00
www.gcskupina.cz
Rokycany
ŠABATA s.r.o.
371720285
371724688
[email protected]
J. Knihy
337 01
www.sabata.cz
Tachov
ŠABATA s.r.o. Poboèka Tachov
374728721,
737260224
374728721
[email protected]
Sokolská 2001
347 01
www.sabata.cz
Vejprnice u Plznì
KREINER, s.r.o.
377830115
377226770
[email protected]
Tyršova 686
330 27
www.kreiner.cz
Karlovarský kraj
Mìsto
Firma
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Aš
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
354593367
Express-samoobslužný sklad
354593369
[email protected]
Východní 39
352 01
www.gcskupina.cz
Cheb
ŠABATA s.r.o.
354431747,
737260221
354431747
[email protected]
Dyleòská 355/6
350 02
www.sabata.cz
Cheb
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
354431717
Express-samoobslužný sklad
354431532
[email protected]
Karlova 36
350 02
www.gcskupina.cz
Františkovy Láznì
LIKOST s.r.o.
354543561,
608956205
354543561
[email protected]
Družstevní 9
351 01
www.likost.cz
Karlovy Vary
KREINER, s.r.o.
353233011,
602252026
353233007
[email protected];
Jáchymovská 96
360 04
www.kreiner.cz
Karlovy Vary
PTÁÈEK a.s.
353114333,
724141540
353114399
[email protected]
Plynárenská 2098/2 360 01
www.ptacek.cz
Karlovy Vary
LIKOST s.r.o.
353560944,
605859526
353560944
[email protected]
Poèernická 120
362 32
www.likost.cz
Karlovy Vary
Richter + Frenzel, s.r.o.
353230140,
602191123
353230142
[email protected]
Stará Kysibelská
583
360 09
www.richter-frenzel.cz
Mariánské Láznì
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
354599740,
Express-samoobslužný sklad
354599421
[email protected]
Nákladní 105
353 01
www.gcskupina.cz
353339001
[email protected]
Mostecká 157
362 32
www.gcskupina.cz
Otovice-Karlovy Vary GIENGER BOHEMIA s.r.o.
Správa a logistické centrum
Telefon
353339000,
19-9
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihoèeský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mìsto
Firma
Sokolov
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
352600872,
Express-samoobslužný sklad
352600392
[email protected]
Chebská 2096
356 71
www.gcskupina.cz
Sokolov
KREINER, s.r.o.
352605842,
724700612
352605073
[email protected]
Lipová 2049
356 01
www.kreiner.cz
Sokolov
LIKOST s.r.o.
352625246,
777877070
352604460
[email protected]
Stará Ovèárna 2174 356 01
www.likost.cz
Èeské Budìjovice
PTÁÈEK a.s.
387789711,
602535503
387789718
[email protected]
Hlinská 2
370 01
www.ptacek.cz
Èeské Budìjovice
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
387330699,
720168198
387330709
[email protected]
Nemanická 5
370 10
www.buderus.cz
Èeské Budìjovice
LATOP s.r.o.
387311876,
777729570
387311876
[email protected]
Nemanická 5
370 10
www.latop.cz
Èeské Budìjovice
CESARO, spol. s r.o.
543545490,
602446494
543545493
[email protected]
Okružní 2615
370 01
www.cesaro.cz
Èeské Budìjovice
GIENGER spol. s.r.o.
387311865,
Express-samoobslužný sklad
387311864
[email protected]
Okružní 7
370 03
www.gcskupina.cz
Èeské Budìjovice
Armex Èeské Budìjovice,
s.r.o.
387315144,
603175593
387315144
[email protected]
U Pily 585
370 01
www.armex.cz
Èeské Budìjovice
ŠTROB s.r.o.
387314334,
602522939
387314332
[email protected]
U Voríškova Dvora 2 370 04
www.strob.cz
Èeské Budìjovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
387221291,
602463539
387222783
[email protected]
Vrbenská 25/1
370 01
www.richter-frenzel.cz
Èeské Budìjovice
PECHASAN, s.r.o.
38 001811,
724832714
387001818
[email protected]
Vøesová 518/9
370 15
www.pechasan.cz
Èeský KrumlovHorní Brána
GIENGER spol. s.r.o.
733610961
Express-samoobslužný sklad
[email protected]
U Porákù 511
381 01
www.gcskupina.cz
Jindøichùv Hradec
VIHAMIJ s.r.o.
384320511,
606635731
384320512
[email protected]
Otín è.p. 179
377 01
www.vihamij.cz
Písek
GIENGER spol. s.r.o.
382211547,
Express-samoobslužný sklad
382221098
[email protected]
Samoty 2124
397 01
www.gcskupina.cz
Strakonice
PECHASAN, s.r.o.
383411511,
606657387
383411512
[email protected]
Písecká 1115
386 01
www.pechasan.cz
Strakonice
GIENGER spol. s.r.o.
383321242,
Express-samoobslužný sklad
383321242
[email protected]
Tovární 392
386 01
www.gcskupina.cz
Sušice
GIENGER spol. s.r.o.
376382398
Express-samoobslužný sklad
376382398
[email protected]
Pražská 1194
342 01
www.gienger.cz
Tábor
KOSKA s.r.o.
312677555,
602617566
312677522
[email protected]
Mìšická 276
390 02
www.koska.cz
Tábor
PTÁÈEK a.s.
381211975,
725507602
381211969
[email protected]
Mešická ul
390 01
www.ptacek.cz
Tábor
LATOP s.r.o.
381257598,
777729573
381257598
[email protected]
U Èápova dvora
2762
390 05
www.latop.cz
Tábor
GIENGER spol. s.r.o.
Logistické centrum
381251946,
381251946
[email protected]
Vožická 2604
390 02
www.gcskupina.cz
11
Telefon
12
13
14
19-10
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Ústecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chomutov
PTÁÈEK a.s.
474334384,
724830296
474334385
[email protected]
Dolní 3868
430 01
www.ptacek.cz
Chomutov
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
474624912,
Express-samoobslužný sklad
474624901
[email protected]
Kosmonautù 4063 430 01
www.gcskupina.cz
Chomutov
KREINER, s.r.o.
474332293,
724208480
474332294
[email protected]
Lipská 5333
430 01
www.kreiner.cz
Dìèín
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
412535097,
Express-samoobslužný sklad
412535169
[email protected]
Dìlnická 208
405 02
www.gcskupina.cz
Dìèín
ARMEX INSTALATÉR
CENTRUM s.r.o.
412512762,
724281761
412512762
[email protected]
Námìstí
5.kvìtna 46/1
405 02
www.armex.cz
Dìèín
PTÁÈEK a.s.
412511055,
725572619
412510071
[email protected]
Ústecká 93
405 02
www.ptacek.cz
Litomìøice
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
416532510,
Express-samoobslužný sklad
416532511
[email protected]
Èeskolipská 3
412 01
www.gcskupina.cz
Litomìøice
TERMO-S s.r.o.
416739039,
602361637
416739039
[email protected]
Mlékojedská 954
412 01
www.termo-s.cz
Louny
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
415654143
Express-samoobslužný sklad
415654157
[email protected]
5.kvìtna 2910
440 01
www.gcskupina.cz
Lovosice
MORAFIS SEVER s.r.o.
416531073,
723030522
416531192
[email protected]
Osvoboditelù 1035 410 02
www.morafis-sever.cz
Most
KREINER, s.r.o.
476202967,
724834694
476202968
[email protected]; [email protected]
Dìlnická 16
434 01
www.kreiner.cz
Most
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
476104499,
Express-samoobslužný sklad
476100863
[email protected]
Obchodní 35
434 01
www.gcskupina.cz
Rumburk
MORAFIS SEVER s.r.o.
412332480,
602372776
412335486
[email protected]
Lipová 1135
408 01
www.morafis-sever.cz
Teplice
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
417530436
Express-samoobslužný sklad
417530435
[email protected]
Pøítkovská 1565
415 01
www.gcskupina.cz
Ústí nad Labem
CESARO, spol. s r.o.
543545417,
602207038
543545503
[email protected]
Drážní ul.
400 01
www.cesaro.cz
Ústí nad Labem
PTÁÈEK a.s.
475211685,
724337139
475209022
[email protected]
Hostovická ulice
400 01
www.ptacek.cz
Ústí nad Labem
BOSCH TERMOTECHNIKA
s.r.o.
475208574,
721210936
475208575
[email protected]
Pøístavní 432/8
400 07
www.buderus.cz
Ústí nad Labem
MORAFIS SEVER s.r.o.
475603374,
602450013
475603498
[email protected]
Tovární 31
400 01
www.morafis-sever.cz
Ústí nad Labem
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
475205003,
Express-samoobslužný sklad
475209442
[email protected]
U Podjezdu 523/2
400 07
www.gcskupina.cz
Varnsdorf
Richter + Frenzel, s.r.o.
412372327,
728396797
412375400
[email protected]
Legií 2165
407 47
www.richter-frenzel.cz
Varnsdorf
GIENGER BOHEMIA s.r.o.
412333888,
Express-samoobslužný sklad
412333275
[email protected]
Nymburská 535
407 47
www.gcskupina.cz
Žatec
KOSKA s.r.o.
312677622
[email protected]
Jana Herbena 1653 438 01
312677666,
602448641
www.koska.cz
19-11
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Liberecký kraj
2
3
4
5
6
7
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Èeská Lípa
PTÁÈEK a.s.
487834003,
724705887
487834357
[email protected]
Poøíèní 3011
470 01
www.ptacek.cz
Jablonec
nad Nisou
TEP JABLONEC s.r.o.
483313773,
602452011
483318564
[email protected]
Pivovarská 17
466 01
www.tep-jbc.cz
Jilemnice
MORAFIS SEVER s.r.o.
481543360,
602132122
481540293
[email protected]
Tyršovo
námìstí 206
514 01
www.morafis-sever.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485110626,
602749472
485103893
[email protected]
Doubská 820
460 06
www.ptacek.cz
Liberec
GIENGER spol. s .r.o.
Obchodní støedisko
482737299,
482737292
[email protected]
Kladenská 4
460 07
www.gcskupina.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485246781,
606565645
485246788
[email protected];
[email protected]
Mrštíkova 399/2a
460 01
www.ptacek.cz
Liberec
Richter + Frenzel, s.r.o.
485104976,
725779933
485104643
[email protected]
Partyzánská 627/36 460 01
www.richter-frenzel.cz
Liberec 23
SANITOP-Ing. Stanislava
Èechová
482317567,
777201258
482736255
[email protected];
[email protected]
Èeské mládeže 519 460 08
www.sanitoplib.cz
Semily
VM TOP s.r.o.
481621521,
608841020
481621521
[email protected]
Brodská 79
513 01
www.vmtop.cz
Slaná u Semil
K.T.O. International s.r.o.
481624167,
737237770
481621265
[email protected]
Slaná 74
512 01
www.kto.cz
Èeská Lípa
PTÁÈEK a.s.
487834003,
724705887
487834357
[email protected]
Poøíèní 3011
470 01
www.ptacek.cz
Jablonec
nad Nisou
TEP JABLONEC s.r.o.
483313773,
602452011
483318564
[email protected]
Pivovarská 17
466 01
www.tep-jbc.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485110626,
602749472
485103893
[email protected]
Doubská 820
460 06
www.ptacek.cz
Liberec
GIENGER spol. s .r.o.
Obchodní støedisko
482737299,
482737292
[email protected]
Kladenská 4
460 07
www.gcskupina.cz
Liberec
PTÁÈEK a.s.
485246781,
606565645
485246788
[email protected];
[email protected]
Mrštíkova 399/2a
460 01
www.ptacek.cz
8
9
10
11
12
13
14
19-12
www.honeywell.cz/acs
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Královohradecký kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Chrudim
MLS PRAHA a.s.
469625889
469625889
[email protected]
Pardubická 326
537 01
www.mlspraha.cz
Hradec Králové
PTÁÈEK a.s.
495401536,
606657097
495408718
[email protected]
Bieblova 38
500 03
www.ptacek.cz
Hradec Králové
PECHASAN, s.r.o.
495407112
495407112
[email protected]
Døevaøská 906
500 03
www.pechasan.cz
Hradec Králové
GIENGER spol. s.r.o.
xpress-samoobslužný sklad
495532178
495532178
[email protected]
Dvorská ul. 232
500 01
www.gcskupina.cz
Hradec Králové
BOSCH TERMOTECHNIKA s.r.o.
495544182,
721210935
495544612
[email protected]
Kovová 962
500 03
www.buderus.cz
Hradec Králové
Richter + Frenzel, s.r.o.
495705262,
602124439
495406152
[email protected]
Stavební 1066
500 03
www.richter-frenzel.cz
Hradec Králové
MARO s.r.o.
495407028,
777311503
495407028
[email protected]
Stavební 999
503 41
www.maro.cz
Hradec Králové
BUDERUS tepelná technika
496544182,
721210935
495544612
[email protected]
Vážní 953
500 03
www.buderus.cz
Hradec Králové
ARMEX Hradec, s.r.o.
495407060
495407710
[email protected]
Vážní 955
500 03
www.armex.cz
Jièín
René Bílek s.r.o.
493525380,
602447857
493525380
[email protected]
Dìlnická 782
506 01
www.bilekrene.cz
Jièín
MARO s.r.o.
493523678,
777311503
493523681
[email protected]
Hradecká 983
506 01
www.maro.cz
Láznì Bìlohrad
GASSTA s.r.o.
493792320,
602803771
493792320
[email protected]
Husova 355
507 81
---
Náchod
PTÁÈEK a.s.
491422001
491422006
[email protected]
Kladská 207
547 01
www.ptacek.cz
Náchod
INSTAL s.r.o.
491424983,
725568725
491424233
[email protected]
V Námìrkách 104
547 01
www.instal.cz
Olomouc
PECHASAN, s.r.o.
777567902
[email protected]
Stupkova 978
771 00
www.pechasan.cz
Pøedmìøicem
nad Labem
EKO-EKVITERM, s.r.o.
495581320
495582516
[email protected]
Obráncù Míru 100
503 02
www.ekoekviterm.cz
Prostìjov
PECHASAN, s.r.o.
582332944
582332944
[email protected]
Olomoucká 5033
796 01
www.pechasan.cz
Tøebechovice
pod Orebem
K.T.O. International s.r.o.
495592153,
603841214
495592170
[email protected]
Orlická 245
503 46
www.kto.cz
Trutnov
TESTPROG, s.r.o.
499811226
[email protected]
Bulharská 61
541 01
www.testprog.cz
Trutnov
PROFI - UNION, spol. s r.o.
499828500,
773552266
499429045
[email protected]
Petøíkovická 186
541 03
www.profi-union.cz
Trutnov
PTÁÈEK a.s.
499421772
499421773
[email protected]
Pražského
povstání 543
541 02
www.ptacek.cz
Vrchlabí
Richter + Frenzel, s.r.o.
499429645,
602758869
499429644
[email protected]
Lánov u
Vrchlabí 295
543 41
www.richter-frenzel.cz
19-13
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Pardubický kraj
2
3
4
5
6
7
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Lanškroun
AGROSTAV a.s.
Lanškroun
Opatovice
nad Labem
ARPOKO s.r.o.
Pardubice
465321004
465323230
[email protected]
Nádražní 819
563 01
---
GIENGER spol. s r.o.
547425161
Express-samoobslužný sklad
465320446
[email protected]
Opletalova 92
(areál PACO)
563 01
www.gcskupina.cz
466944234,
777659375
466944234
[email protected]
Opatovice nad
Labem è.130
533 45
www.arpoko.cz
MARO s.r.o.
466310714,
777311500
466310003
[email protected]
Chrudimská 2811
530 02
www.maro.cz
Pardubice
OBZAHO
466304133,
602449298
466636784
[email protected]
Gorkého 1577
530 02
www.obzaho.com
Pardubice
Richter + Frenzel, s.r.o.
466303022,
602261374
466303021
[email protected]
Hradižská 407
533 52
www.richter-frenzel.cz
Pardubice
VIHAMIJ s.r.o.
466335317,
602325521
466330839
[email protected]
Milheimova 2726
530 02
www.vihamij.cz
Pardubice
INSTAL s.r.o.
466304818,
606228051
466330314
[email protected]
Prùmyslová 710
533 01
www.instal.cz
Pardubice
CESARO, spol. s r.o.
543545422,
602142716
543545506
[email protected]
S.K. Neumanna
2708
530 02
www.cesaro.cz
Pardubice
ELEKTROSERVIS
Hodr a spol.
466330666,
777058609
466330666
[email protected]
Železnièního
pluku 1391
530 02
www.elektro-hodr.cz
Pardubice Staré Hradištì
PTÁÈEK a.s.
466046211,
724284526
466046220
[email protected]
Staré Hradištì 176 533 52
www.ptacek.cz
Svitavy
PTÁÈEK a.s.
461535127,
602746892
461530918
[email protected]
Prùmyslová 2
568 11
www.ptacek.cz
Svitavy
GIENGER spol. s r.o.
547425168
Express-samoobslužný sklad
461310451
[email protected]
Tovární 2126/1
568 02
www.gcskupina.cz
Ústí nad Orlicí
PTÁÈEK a.s.
465520566
[email protected]
Na Ostrovì 1165
562 23
www.ptacek.cz
465520565,
724773753
8
9
10
11
12
13
14
19-14
www.honeywell.cz/acs
Ulice
PSÈ
Internet
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Vysoèina
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Jihlava
VIHAMIJ s.r.o.
567303262,
606635730
567770501
[email protected]
Rantíøovská 13
586 05
www.vihamij.cz
Jihlava
PTÁÈEK a.s.
567306416,
724225950
567308636
[email protected]
Rantíøovská 284
586 05
www.ptacek.cz
Jihlava
GIENGER spol. s .r.o.
Obchodní støedisko
567210075
567210262
[email protected]
U Rybníka 10
586 01
www.gcskupina.cz
Pelhøimov
LATOP s.r.o.
565324411,
603229228
[email protected]
K Silu 1154
393 01
www.latop.cz
Pelhøimov
Richter + Frenzel, s.r.o.
565332123,
777780594
565332111
[email protected]
Pražská 981
393 01
www.richter-frenzel.cz
Svratka
Richter + Frenzel, s.r.o.
566662650,
724111521
566662651
[email protected]
Partyzánská 354
592 02
www.richter-frenzel.cz
Tøebíè
PTÁÈEK a.s.
568422081,
724550604
568421083
[email protected]
Cyrilometodìjská
43/20
674 01
www.ptacek.cz
Tøebíè
CESARO, spol. s r.o.
543545444,
606777765
543545526
[email protected]
Hrotovická 176
674 01
www.cesaro.cz
Tøebíè
GIENGER spol. s r.o
547425162
Express-samoobslužný sklad
568840861
[email protected]
Prùmyslová ètvrt
154
674 01
www.gcskupina.cz
Tøebíè
Richter + Frenzel, s.r.o.
568408420,
724325013
568408428
[email protected]
Rafaelova 602
674 01
www.richter-frenzel.cz
Tøebíè
HTP Moravia s.r.o.
568846023,
606676104
568846023
[email protected]
Vltavínská ulice
674 01
www.htpmoravia.cz
Velké Meziøíèí
PECHASAN, s.r.o.
566523762,
603518923
566521934
[email protected]
Jihlavská 231
594 01
www.pechasan.cz
Žïár nad Sázavou
IWA spol. s r.o.
566629101
566630723
Žïár nad Sázavou
GIENGER spol. s r.o.
731425868
Express-samoobslužný sklad
Žïár nad Sázavou
PECHASAN, s.r.o.
566620460
566620460
[email protected]
Brnìnská 758
591 01
www.iwa.cz
[email protected]
Jamská 2486/8
591 01
www.gcskupina.cz
[email protected]
Nádražní 53
591 01
www.pechasan.cz
19-15
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Jihomoravský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Blansko
PTÁÈEK a.s.
516419582,
602547498
516410604
[email protected]
Pražská 3
678 01
www.ptacek.cz
Blansko
Cesaro, s.r.o.
543 545 488
543 545 533 [email protected]
Svitavská 23
678 01
www.cesaro.cz
Blansko
GIENGER spol. s r.o.
547425164
Express-samoobslužný sklad
516410385
Svitavská 500
678 01
www.gcskupina.cz
[email protected]
Bøeclav
A-Technology spol. s r.o.
731655950,
226013107
[email protected]
Bratislavská 2808
690 02
www.a-technology.cz
Bøeclav
CESARO, spol. s r.o.
543545440,
606777741
543545524
[email protected]
Národních
hrdinù 22
690 02
www.cesaro.cz
Bøeclav
GIENGER spol. s r.o.
733610973
Express-samoobslužný sklad
547424519
[email protected]
Za Bankou 2
690 02
www.gcskupina.cz
Brno
ARMEX Brno, s.r.o.
548226239
548531612
[email protected]
Hviezdoslavova 55 627 00
www.armex.cz
Brno
CESARO, spol. s r.o.
543545450,
606777781
543545529
[email protected]
Košinova 75/77
612 00
www.cesaro.cz
Brno
Richter + Frenzel, s.r.o.
541633256,
602941949
541233697
[email protected]
Køižíkova 70
612 00
www.richter-frenzel.cz
Brno
i-center s.r.o.
545427311,
603211118
545218244
[email protected]
Langrova 43 - areál 627 00
S.P.M.B.
www.icenter.cz
Brno
Neuman group s.r.o.
532194215
532194235
[email protected]
Masná 180/7b
602 00
www.neuman.cz
Brno
CESARO, spol. s r.o.
543545448,
733612092
543545528
[email protected]
Pražákova 36a
619 00
www.cesaro.cz
Brno
Neuman group s.r.o.
532194220,
777703220
532194221
[email protected]
Slovinská 52
612 00
www.neuman.cz
Brno
K.T.O. International s.r.o.
545233626,
777164040
545233869
[email protected]
Svatopetrská 20/22 617 00
Brno
PUMPA, a.s.
548422611,
548422612
[email protected]
U Svitavy 1
618 00
www.pumpa.cz
Brno-Královo Pole
PTÁÈEK a.s.
541211111,
602476870
541211149
[email protected]
Královopolská 139 612 00
www.ptacek.cz
Brno-Modøice
PTÁÈEK a.s.
547101407,
602761592
547101555
[email protected]
Tyršova 647
664 42
www.ptacek.cz
Brno-Modøice
GIENGER spol. s r.o.
Logistické centrum
547424512,
547424519
[email protected]
U vleèky 662
664 42
www.gcskupina.cz
Brno-Moravany
AQUA product trade s.r.o.
543235105,
602737339
543210264
[email protected]
Modøická 205, 664 603 00
48 Moravany u Brna
www.aquaproduct.cz
Brno-Øeèkovice
GIENGER spol. s r.o.
547425160
Express-samoobslužný sklad
549211892
[email protected]
Kuøimská 21a
621 00
www.gcskupina.cz
Brno-Trnitá
HTP Moravia s.r.o.
548211908,
606676107
548213718
[email protected]
Mlýnská 446/45
602 00
www.htpmoravia.cz
Brno-Zábrdovice
GIENGER spol. s r.o.
547425165
Express-samoobslužný sklad
545216172
[email protected]
Zábrdovická 2
602 00
www.gcskupina.cz
Brno-Židlochovice
Richter + Frenzel, s.r.o.
547231057,
721383743
547231057
[email protected]
Nádražní 92
667 01
www.richter-frenzel.cz
Hodonín
GIENGER spol. s r.o.
547425163
Express-samoobslužný sklad
518321084
[email protected]
Brnìnská 59/B
695 03
www.gcskupina.cz
Hodonín
PTÁÈEK a.s.
518325174
518325205
[email protected]
Velkomoravská
3916
695 01
www.ptacek.cz
Kyjov
Ing. Kamil Valenta
518626296,
602647811
---
[email protected]
Žeravice 26
696 47
---
12
13
14
19-16
www.honeywell.cz/acs
www.kto.cz
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Velká nad Velièkou
GAMA
543545453,
605208795
543545531
[email protected]
Velká nad
Velièkou 877
696 74
www.cesaro.cz
Vyškov
GIENGER spol. s r.o.
547425167
Express-samoobslužný sklad
517331073
[email protected]
Krátká 8
(areál NAJA)
682 01
www.gcskupina.cz
Znojmo
CESARO, spol. s r.o.
543545438,
606777763
543545523
[email protected]
Dobšická 17
670 21
www.cesaro.cz
Znojmo
GIENGER spol. s r.o.
547425166
Express-samoobslužný sklad
515240171
[email protected]
Dobšická 3579/15, 670 38
areál ZOSS
www.gcskupina.cz
Znojmo
PTÁÈEK a.s.
515222110,
724841701
515221793
[email protected]
Kotkova 3582//19
669 02
www.ptacek.cz
Znojmo
VIHAMIJ s.r.o.
515261677,
606635732
515261677
[email protected]
Mièurinova 9
669 02
www.vihamij.cz
Znojmo
HTP Moravia s.r.o.
515265097,
606676103
515265097
[email protected]
Pøímìtice 312
669 04
www.htpmoravia.cz
Blansko
PTÁÈEK a.s.
516419582,
602547498
516410604
[email protected]
Pražská 3
678 01
www.ptacek.cz
19-17
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Olomoucký kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
Mìsto
Firma
Telefon
Hranice
GIENGER spol. s r.o.
577110649
Express-samoobslužný sklad
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
581602971
[email protected]
Potštátská 613
(areál Synergies
Log)
753 01
www.gcskupina.cz
Kralice na Hané
BUDERUS tepelná technika
582302911
582302930
[email protected]
Háj 327
798 12
www.buderus.cz
Olomouc
Richter + Frenzel, s.r.o.
585221755,
725705804
585221637
[email protected]
Babíèkova 6
772 00
www.r-f.cz
Olomouc
Pumpa, a.s.
585226892,
585229180
[email protected]
Dolní Novosadská
69/67
779 00
www.pumpa.cz
Olomouc
K.T.O. International s.r.o.
585246552,
603521161
585225773
[email protected]
Lazecká 70a
772 00
www.kto.cz
Olomouc
PTÁÈEK a.s.
585315922,
606780566
585311545
[email protected]
Sladkovského 40
783 71
www.ptacek.cz
Olomouc-Hodolany GIENGER spol. s r.o.
Obchodní støedisko
585316641,
585316644
[email protected]
Holická 49a
772 00
www.gcskupina.cz
Pøerov
CESARO, spol. s r.o.
543545446,
602571953
543545527
[email protected]
9.kvìtna 2452
750 31
www.cesaro.cz
Pøerov
GIENGER spol. s r.o.
577110645
Express-samoobslužný sklad
581735345
[email protected]
Polní ulice 2818/7
750 00
www.gcskupina.cz
Prostìjov
CESARO, spol. s r.o.
543545486,
739389402
543545489
[email protected]
Prùmyslová 14+16 769 01
www.cesaro.cz
Prostìjov
Gas Centrum spol. s r.o.
582341481,
582334781
[email protected]
Újezd 9A
796 01
www.gascentrum.cz
Prostìjov
GIENGER spol. s r.o.
577110647
Express-samoobslužný sklad
582332496
[email protected]
Vrahovická 57
796 24
www.gcskupina.cz
Šternberk
KVART-CZ s.r.o.
585387269
585387269
[email protected]
Dvorská 25
785 01
www.kvart-cz.eu
Šternberk
SELM Morava
585012777,
585004868
[email protected]
Olomoucka 203
785 01
www.selm-morava.cz
Šumperk
Tespo-Topenaøské centrum
s.r.o.
583215540
583280885
[email protected]
8. kvìtna 2952/24
787 01
www.tespo-su.cz
Šumperk
CESARO, spol. s r.o.
543545436,
602302095
543545522
[email protected]
Blanická 10
787 01
www.cesaro.cz
Šumperk
PTÁÈEK a.s.
583285047
[email protected]
Jeremenkova 13
787 01
www.ptacek.cz
Šumperk
Maregs spol. s r.o.
583215359,
583215359
[email protected]
Jiøího z
Podìbrad 29
787 01
www.maregs.cz
Šumperk
GIENGER spol. s r.o
547425169,
Express-samoobslužný sklad
583285008
[email protected]
Nám. Jana Zajíce 12 787 01
www.gcskupina.cz
Unièov
UNI-THERM Bìhùneks.r.o.
585054447
[email protected]
Šternberská 503
www.uni-therm.com
585002447,
773569749
10
11
12
13
14
19-18
www.honeywell.cz/acs
783 91
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Zlínský kraj
Mìsto
Firma
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
Bøeznice u Zlína
PTÁÈEK a.s.
577991000,
606728322
577991000
[email protected]
K Maruškam 550
760 01
www.ptacek.cz
Hulín
KTO Haná, spol. s r.o.
573351302
573351606
[email protected]
Sv. Anny 931
768 24
www.kto-hulin.cz
Kromìøíž
GIENGER spol. s r.o.
577110644,
Express-samoobslužný sklad
573333875
[email protected]
Hulínská 2342
767 60
www.gcskupina.cz
Kromìøíž
KTO Haná, spol. s r.o.
573344805
573345780
[email protected]
Husovo nám. 271/ 767 01
11
www.kto-hulin.cz
Kromìøíž
PTÁÈEK a.s.
573339250
573339252
[email protected]
Jožky
Silného 2684
www.ptacek.cz
Kromìøíž
Glasspol spol. s r.o.
573331277
577338206
[email protected]
Malý val 1541/45
767 01
www.glasspol.cz
Kunovice
Target Pumps, s.r.o.
572542140,
572542141
572548302
[email protected]
Cihláøská 1153
686 04
www.targetpumps.cz
Napajedla
GIENGER spol. s r.o.
Správa a logistické centrum
577110611
577110659
[email protected]
Kvítkovická 1633
763 61
www.gcskupina.cz
Rožnov p.
Radhoštìm
GIENGER spol. s r.o.
595245049
Express-samoobslužný sklad
577110693
[email protected]
Pivovarská 30
756 61
www.gcskupina.cz
Slavièín
GIENGER spol. s r.o.
577 110 639
Express-samoobslužný sklad
577001424
[email protected]
Družstevní
763 21
www.gcskupina.cz
Uherské Hradištì
GIENGER spol. s r.o.
577110641,
Express-samoobslužný sklad
572553852
[email protected]
Jarošov 514
686 11
www.gcskupina.cz
Uherské Hradištì
PTÁÈEK a.s.
572508414
572508408
[email protected]
Prùmyslová 1152
(areál TRADECO)
686 01
www.ptacek.cz
Uherské Hradištì
CESARO, spol. s r.o.
543545442,
606777760
543545525
[email protected]
Sady Malinovského 686 01
378
www.cesaro.cz
Uherský Brod
GIENGER spol. s r.o.
577110646
Express-samoobslužný sklad
572631078
[email protected]
U Koreènice 2518
688 01
www.gcskupina.cz
Uherský Ostroh
PTÁÈEK a.s.
572591185,
606737759
572591185
[email protected]
Veselská 724
687 24
www.ptacek.cz
Valašské Meziøíèí
PTÁÈEK a.s.
571612007
571612025
[email protected]
40. pluku 1379
757 01
www.ptacek.cz
Valašské Meziøíèí
GIENGER spol. s r.o.
577110642,
Express-samoobslužný sklad
571616811
[email protected]
Mikoláše Alše 845
757 01
www.gcskupina.cz
[email protected]
Hutník 1048
698 01
www.gcskupina.cz
Veselí nad Moravou GIENGER spol. s r.o. Express- 577110656
samoobslužný sklad
767 01
Vsetín
Richter + Frenzel, s.r.o.
571412037,
571412255,
571412255
[email protected]
Rokytnice 332
755 01
www.r-f.cz
Vsetín
GIENGER spol. s r.o.
577110648
Express-samoobslužný sklad
571410184
[email protected]
Rokytnice 462
755 01
www.gcskupina.cz
Zlín
VTP servis
576777223,
576777223
[email protected]
nám. T.G. Masaryka 761 36
1281
www.suntoc.cz
Zlín
GIENGER spol. s r.o.
577110643
Express-samoobslužný sklad
577101039
[email protected]
Pøíluky 228
www.gcskupina.cz
763 02
19-19
Nejvýznamnìjší smluvní prodejci
Moravskoslezský kraj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mìsto
Firma
Bohumín
Telefon
Fax
E-mail
Ulice
PSÈ
Internet
GIENGER spol. s r.o.
595245058
Express-samoobslužný sklad
596011965
[email protected]
Studentská 599
735 81
www.gcskupina.cz
Bruntál
GIENGER spol. s r.o
547425165
Express-samoobslužný sklad
577110694
[email protected]
Tø. Práce 1198/11
792 01
www.gcskupina.cz
Bruntál
Richter + Frenzel, s.r.o.
554793012,
554793013
554793011
[email protected]
Žlutý kopec 23
792 01
www.richter-frenzel.cz
Èeský Tìšín
GIENGER spol. s r.o.
595245059,
Express-samoobslužný sklad
558712286
[email protected]
Továrni 1030/41
737 01
www.gcskupina.cz
Èeský Tìšín
M9 spol. s r.o.
558711145,
736764676
558713875
Tovární 1949/11
737 01
www.m9.cz
Frýdek-Místek
PTÁÈEK a.s.
558622528,
602705926
558622528
[email protected]
Na Zbytkách 83
738 01
www.ptacek.cz
Frýdek-Místek
GIENGER spol. s r.o.
595245053
Express-samoobslužný sklad
558622906
[email protected]
Pøiborská 1585/12 738 01
www.gcskupina.cz
HavířovBludovice
GIENGER spol. s r.o.
595245056
Express-samoobslužný sklad
596881322
[email protected]
Na Statku 1
736 01
www.gcskupina.cz
Jablunkov
M9 spol. s r.o.
[email protected]
Návsí (areál KB
Stavebniny)
739 91
www.m9.cz
Karviná
GIENGER spol. s r.o.
595245057
Express-samoobslužný sklad
596314301
[email protected]
Bohumínská 404/14 735 06
www.gcskupina.cz
Karviná
INPO Trading, spol. s r.o.
596312684,
596314914
596311245
[email protected]
Nádražní 916/11
733 01
www.inpotrading.cz
Krnov
GIENGER spol. s r.o.
595245055
Express-samoobslužný sklad
554625335
[email protected]
Petrovická 363/61
794 01
ww.gcskupina.cz
Nový Jièín
GIENGER spol. s r.o.
595245054
Express-samoobslužný sklad
556756294
[email protected]
Sv. Èecha 2088/13 742 42
www.gcskupina.cz
Opava
Thermatop, spol. s r.o.
553734900,
777260704
533734900
[email protected]
Jaselská 31
746 21
www.thermatop.cz
Opava
PTÁÈEK a.s.
553759621,
602545632
553759631
[email protected]
Jiráskova 4
746 01
www.ptacek.cz
Opava
GIENGER spol. s r.o.
595245050,
Express-samoobslužný sklad
553610790
[email protected]
Krnovská 110
746 01
www.gcskupina.cz
Opava
Elektrofirma Pavelek
spol. s r.o.
553794316,
608482002,
553794492
[email protected]
Ostravská 54
747 70
www.pavelek.cz
Ostrava
Richter + Frenzel, s.r.o.
596632070,
606713665
596617985
[email protected]
17. listopadu
3a/6205
708 00
www.richter-frenzel.cz
Ostrava
PTÁÈEK a.s.
595690011,
724962824
590690090
[email protected]
Nad Porubkou
2278/31A
708 00
www.ptacek.cz
Ostrava
VIATHERM spol. s r.o.
555120055,
602 530228
[email protected]
Pohranièní 16
702 00
www.viatherm.cz
Ostrava-Kunèièky
GIENGER spol. s r.o.
Logistické centrum
596229071,
596229079
[email protected]
Rajnochova
655/186
718 00
www.gcskupina.cz
Ostrava-Kunèièky
CESARO, spol. s r.o.
543545460,
606777779
543545530
[email protected]
Støádalù 26
718 00
www.cesaro.cz
Ostrava-Kunèièky
K.T.O. International s.r.o.
596117612,
603841217
596110176
[email protected]
Vratimovská 624/11 718 00
www.kto.cz
Ostrava-Zábøeh
GIENGER spol. s r.o.
595245052
Express-samoobslužný sklad
596710123
[email protected]
Øíèní 15
www.gcskupina.cz
733 641 468
Tøinec
PTÁÈEK a.s.
Tøinec
GIENGER spol. s r.o.
595245051
Express-samoobslužný sklad
558,339,550
N
13
14
19-20
www.honeywell.cz/acs
[email protected] , [email protected]
700 30
558,320,166 [email protected]
Oldøichovice 867
739 61
www.ptacek.cz
558339781
Starý Borek 142
739 61
www.gcskupina.cz
[email protected]
Reklamaèní øád
1. Všeobecné ustanovení a vymezení pojmù
Tento reklamaèní øád je zpracován dle Obchodního zákoníku, upravuje zpùsob a
základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnìní nároku ze záruky.
Prodávající: Honeywell, spol. s r.o., V Parku 2236/18, 148 00 Praha 4, IÈO: 46353739
Kupující: je subjekt, který má s prodávajícím uzavøenou Rámcovou kupní smlouvu nebo
jinou formu smluvního vztahu.
2. Délka záruky
Záruèní doba zaèíná dnem pøevzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuøe.
Faktura zároveò slouží jako záruèní list na všechno zboží u nás zakoupené. Záruèní doba
je stanovena na 24 mìsícù. Vyjímku mùže tvoøit zboží prodávané ve speciálních akcích.
3. Záruèní podmínky
Záruku lze uplatnit v následujících pøípadech:
• v pøípadì, že se po pøevzetí zboží (uvedení do provozu) kupujícím vyskytnou v záruèní dobì vady
zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží pøi pøevzetí a za materiálové nebo výrobní vady,
které se vyskytnou po pøevzetí v záruèní dobì.
Záruku nelze uplatnit v následujících pøípadech:
• vypršela u reklamovaného zboží záruèní doba pøede dnem uplatnìní
• vada vznikla nedodržením pokynù stanovených výrobcem
• vada vznikla provedením neoprávnìného zásahu do zboží èi jiných úprav bez svolení výrobce
• vada vznikla zapojením do elektrické sítì neodpovídající pøíslušné normì
• zboží bylo poškozeno živly
• u položek, které jsou dodávány se zbožím nebo softwarem jako preventivní ochranné prostøedky
nebo které jsou aplikované èi nainstalované pro ochranné úèely
• opotøebení zboží pøimìøené dobì a zpùsobu jeho používání
• pøipojení nebo užívání zboží nebo softwaru s jakýmkoli nekompatibilním zbožím, softwarem
èi pøídavnými zaøízeními
4. Vyøízení reklamace
Místem uplatnìní reklamace je urèená provozovna prodávajícího. Pøi zasílání výrobku k
reklamaci poštou nebo pøepravní službou si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby
zboží bylo zabaleno do vhodného a dostateènì chránícího obalového materiálu,
vyhovujícího nárokùm pøepravy. K reklamovanému výrobku je nutno pøiložit vyplnìný
reklamaèní protokol se všemi náležitostmi. Tento reklamaèní protokol je dostupný na
našich internetových stránkách www.honeywell.cz/home/. Bez tohoto øádnì
vyplnìného protokolu bude zboží vráceno zpìt na náklady kupujícího. Reklamace bude
vyøízena bez zbyteèného odkladu do 30-ti kalendáøních dnù ode dne doruèení
reklamace. Prodávající vydá spotøebiteli písemné potvrzení o provedení opravy,
pøípadnì o výmìnì vadného zboží za nový výrobek. Pro pøípad zamítnuté reklamace
prodávající spotøebiteli vydá písemné zdùvodnìní tohoto zamítnutí.
5. Závìreèné ustanovení
Tento reklamaèní øád nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 2011. Zmìny reklamaèního øádu
vyhrazeny. Na ostatní blíže nespecifikované události se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky spoleènosti Honeywell s.r.o., které jsou vystaveny na internetových stránkách
http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/CZ_VOP.pdf/.
19-21
19-22
www.honeywell.cz/acs
sídlo firmy:
Honeywell s.r.o.
Environmental Controls
V Parku 2326/18
148 00, Praha 4, Česká Republika
Tel.: +420 242 442 111
Fax.: +420 242 442 282
Kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01
Tel./fax: +420 583 211 404
www.honeywell.cz

Podobné dokumenty

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro Honeywell si vyhrazuje právo upravit odpovídajícím zpùsobem stávající ceny bez pøedchozího upozornìní.

Více

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN

Termostatické hlavice, ventily a šroubení DESIGN • Jednoduchá instalace a konfigurace i ve složitých aplikacích • Øídicí jednotka obsahuje velký pøehledný dotekový displej • Intuitivní strukturované menu • Volitelná optimalizace vytápìní, režimy ...

Více

Regulace Vytápění Voda

Regulace Vytápění Voda • Detailní informace naleznete na stranì 12-52

Více

Ceník 2015 - Honeywell CZ

Ceník 2015 - Honeywell CZ • Zamezuje mikrobiální kontaminaci pitné vody díky hygienické separaci pitné vody od kontaminované

Více

Ceník topenářských armatur Oventrop

Ceník topenářských armatur Oventrop Regulaèní ventily „Cocon” mìøicí systém „eco” nebo „klasický” Regulaèní ventil „Cocon Q” s automatickou regulací prùtoku Ètyøcestný regulaèní ventil „Cocon 4“ mìøicí systém „eco” nebo „klasický” „T...

Více

připojení otopných těles všech druhů montáž podlahového

připojení otopných těles všech druhů montáž podlahového tímto katalogem reagujeme na zvýšenou poptávku montáních firem, ale i širší veøejnosti po nových, moderních a spolehlivých technologiích potrubních rozvodù zejména pro bytové a domovní úèely. Kata...

Více

Kontakty - Honeywell CZ

Kontakty - Honeywell CZ V Parku 2326/18 148 00, Praha 4 Tel.: +420 242 442 111 www.honeywell.cz/building Adresa Slovensko: Honeywell s.r.o. Mlýnské Nivy 71 82105, Bratislava 2 Tel.: +421 2 322 622 11

Více