Profesionalita v každém detailu

Komentáře

Transkript

Profesionalita v každém detailu
Roční zpráva 2007
Profesionalita v každém detailu
Obsah
Vize společnosti
1
Zaměstnanecká politika 26
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
2
Komentář k finančnímu hospodaření
28
Hlavní obory činnosti
6
Zpráva auditora
32
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
8
Účetní závěrka (dle CAS)
34
Statutární orgány a vedení společnosti
9
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
39
Konsolidovaná účetní závěrka (dle IFRS)
41
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s.
44
Významné události v historii společnosti 10
Úvodní slovo předsedy představenstva
a generálního ředitele
12
Seznam použitých zkratek
45
Významné události v roce 2007
14
Kontaktní údaje
48
Zpráva o činnosti a stavu majetku 16
Integrovaný systém managementu
jakosti a ochrany životního prostředí 24
1
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
VI ZE SPOLEČNOSTI
Být důvěryhodným a spolehlivým
partnerem našich zákazníků v oblasti
dodávek pro jadernou energetiku
2
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Finanční a provozní
výsledky ve zkratce
Konsolidační celek (dle IFRS)
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
Dlouhodobá aktiva (netto)
Oběžná aktiva (netto)
Zásoby (netto)
Pohledávky (netto)
Finanční majetek (netto)
Ostatní aktiva (netto)
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
2004
2005
2006
2007
2 905 064
2 273 274
2 494 850
2 802 019
680 369
831 791
803 877
682 440
2 224 695
1 441 483
1 690 973
2 119 579
228 767
200 786
129 804
292 201
1 182 739
608 489
1 150 615
1 536 967
791 628
609 374
333 088
226 325
21 561
22 834
77 466
64 086
998 129
1 237 501
1 414 460
1 389 449
1 906 935
1 035 773
1 074 578
1 412 570
Rezervy
103 362
100 520
108 938
52 027
Závazky
1 502 008
797 814
907 898
1 253 881
0
0
0
0
301 565
137 439
57 742
106 662
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
2 523 784
3 158 595
2 286 711
2 742 149
Export
Úvěry
Ostatní pasiva
1 653 554
957 126
1 211 733
849 496
Osobní náklady
308 330
356 763
376 814
443 252
Provozní zisk (EBIT)
119 490
309 443
250 222
152 288
Zisk za účetní období
69 765
232 003
160 867
132 632
Zisk před zdaněním
98 892
307 196
214 633
160 417
785
782
803
806
544 994
851 926
780 867
739 801
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty = EBIT+osobní náklady/prům. počet
pracovníků (Kč/zaměstnanec)
* průměrný přepočtený stav
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS)
Zisk před zdaněním (mil. Kč)
307
400
300
3 000
160
215
2 287
2 742
4 000
3 159
2 524
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)
200
99
2 000
100
1 000
2006
2004
2007
2004
2006
2007
2007
3 750
740
1 000
781
3 406
5 000
2 848
2005
2006
Produktivita práce z přidané hodnoty (tis. Kč)
4 039
Tržby na zaměstnance (tis. Kč)
2005
852
2005
750
545
2004
3 215
3
2 500
500
1 250
250
2004
2005
2006
Od roku 1995 bylo pro jadernou elektrárnu Dukovany vyrobeno již více než šedesát kontejnerů typu CASTOR®440/84 pro transport a skladování vyhořelého
jaderného paliva. Od roku 2006 je toto zařízení dodáváno s vnitřní vestavbou podle designu ŠKODA, zhotovenou z hexagonálních hliníkových profilů.
2007
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Finanční a provozní
výsledky ve zkratce
Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE);
Zisk po zdanění/Vlastní kapitál (%)
100
20
75
15
42
10
11
58
73
83
85
19
Přijaté zakázky bez velkých projektů – vývoj exportu (%)
domácí
export
10
7
50
17
27
15
4
2004
2005
2006
2007
5
25
2004
2005
2006
2007
5
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
ŠKODA JS a.s. (dle CAS)
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
Aktiva = Pasiva (netto)
3 715 228
2 799 700
3 567 822
3 809 429
Stálá aktiva (brutto)
1 442 139
1 395 181
1 328 129
1 376 433
Oběžná aktiva (brutto)
3 561 470
2 656 924
3 482 667
3 697 540
Zásoby (brutto)
2 440 483
1 382 312
2 276 907
2 422 668
Pohledávky (brutto)
355 175
666 217
902 225
1 063 205
Finanční majetek (brutto)
765 812
608 395
303 535
211 667
10 004
9 781
9 992
10 250
893 053
1 115 906
1 190 611
1 160 017
2 631 783
Ostatní aktiva (brutto)
Vlastní kapitál
2 814 927
1 673 902
2 370 533
Rezervy
Cizí zdroje
119 643
224 696
212 549
112 084
Závazky
2 695 284
1 449 206
2 157 984
2 519 699
Úvěry
0
0
0
0
7 248
9 892
6 678
17 628
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
2 110 696
3 462 380
1 357 405
2 413 295
Export
1 663 807
899 157
999 374
605 376
245 483
724 545
470 215
497 842
Ostatní pasiva
Přidaná hodnota
Provozní výsledek hospodaření
37 517
293 082
65 269
134 891
Výsledek hospodaření za účetní období
89 927
202 422
49 175
126 907
Výsledek hospodaření před zdaněním
102 339
270 295
67 977
170 381
731
730
753
752
335 818
992 528
624 456
662 024
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec)
* průměrný přepočtený stav
Od roku 1995 bylo pro jadernou elektrárnu Dukovany vyrobeno již více než šedesát kontejnerů typu CASTOR®440/84 pro transport a skladování vyhořelého
jaderného paliva. Od roku 2006 je toto zařízení dodáváno s vnitřní vestavbou podle designu ŠKODA, zhotovenou z hexagonálních hliníkových profilů.
6
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Hlavní obory
činnosti
Inženýring
Servis
 výstavba a dostavba bloků VVER, modernizace
 analýza provozních stavů, software a výpočtové
a rekonstrukce provozovaných bloků VVER,
analýzy bezpečnosti a spolehlivosti provozu, výpočtová
mezisklad vyhořelého paliva, výstavba a rekonstrukce
podpora pro optimalizace vsázek, analýzy a zkoušky
výzkumných reaktorů
materiálu, kontrola stavu a řízení doby života
zařízení, termohydraulická, tenzometrická, radiační
Výroba
a diagnostická měření, analýzy termohydraulických
 zařízení pro jaderné elektrárny VVER – tlaková nádoba
procesů, periodické provozní kontroly a prohlídky
reaktoru s příslušenstvím, horní blok a vnitřní části
zařízení, optimalizace kontrol zařízení, funkční údržba
reaktoru, pohony regulačních orgánů, kanály měření
zařízení, diagnostika, řízení a optimalizace odstávek,
neutronového toku, utahováky přírubových spojů,
rekonstrukce a modernizace, opravárenství a montážní
zařízení betonové šachty reaktoru, zařízení obsluhy
práce, přípravky a manipulátory, regenerační žíhání
reaktoru, komponenty palivových souborů, zařízení
tlakové nádoby reaktoru, dodávky náhradních dílů
pro diagnostiku a kontroly, hermetické kabelové
průchodky, termočlánky, tlakové nádoby a nádrže,
stínění, niklové a grafitové těsnění, spojovací součásti
 zařízení pro západní typy jaderných elektráren – vnitřní
části reaktorů PWR a BWR, utahováky přírubových
spojů, rekombinátory vodíku, speciální tepelné
výměníky, kontejnery na čerstvé palivo
 skladování vyhořelého jaderného paliva – kompaktní
skladovací mříže, transportní a skladovací kontejnery,
zařízení pro skladování ostatního radioaktivního
odpadu
7
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Bezpečný provoz jaderné elektrárny je značně
ovlivněn stavem nerezové výstelky nátrubků
víka jaderného reaktoru. Z vnějšího povrchu
lze spolehlivě kontrolovat netěsnost svarů
ultrazvukovou zkouškou. Tato kontrola nevyžaduje
časově náročné rozebírání víka ani dalších součástí
reaktoru.
Nedestruktivní defektoskopická kontrola závitových
otvorů M170 v přírubě tlakové nádoby reaktoru
JE Temelín je prováděna metodou vířivých proudů.
Tato metoda umožňuje nalézt necelistvosti,
komunikující s povrchem zkoušeného objektu.
Manipulátor JEKOZ (vlastní design ŠKODA JS)
urychluje práci a zlepšuje opakovatelnost
měření, které probíhá paralelně čtyřmi různými
frekvencemi. To podstatně zvyšuje spolehlivost
vyhodnocení nalezených indikací.
Bezpečnost provozu jaderných zařízení zvyšujeme
důslednou kontrolou všech výstupů. ŠKODA JS za tím
účelem vybudovala a udržuje systém řízení jakosti podle
požadovaných mezinárodních standardů.
B EZP EČNOST
8
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
ŠKODA JS a.s.
a konsolidační celek
Mateřská společnost
Ostatní cenné papíry a podíly
Mateřská společnost: ŠKODA JS a.s.
Společnost: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Sídlo: Orlík 266, 316 06 Plzeň
Sídlo: Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ 250 68
Datum vzniku: 5. 3. 1993
Datum vzniku: 31. 12. 1992 (zapsána do obchodního
Zakladatel: ŠKODA a.s.
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833)
Akcionář: OMZ B.V.
Zakladatel: Společnost byla založena jediným
Vklad: 100 %
zakladatelem, Federálním fondem národního majetku
IČ: 25235753
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním
jmění: 17,38 %
IČ: 46356088
Dceřiné společnosti zahrnuté
do konsolidačního celku
Společnost: Interatomenergo M.CH.O.
Sídlo: Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva,
Dceřiná společnost: ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Ruská federace
Sídlo: Hornopotočná 4, 917 00 Trnava,
Datum vzniku: 13. 12. 1973, poslední registrace:
Slovenská republika
11. 1. 1994 u Moskovskoj registracionnoj palaty
Datum vzniku: 25. 4. 1995 (zapsána do obchodního
č. 11520-cl.
rejstříku u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o.,
Zakladatel: Sdružení bylo založeno na základě
vložka 3544/K)
rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ
Zakladatel: ŠKODA JS a.s. (v době založení
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním
ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
jmění: 10,53 %
Akcionář: ŠKODA JS a.s.
Právní forma: mezinárodní hospodářské sdružení
Vklad: 100 %
IČ: 34120220
9
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Statutární orgány a vedení společnosti
k 1. 1. 2008
Představenstvo
Předseda: Miroslav Fiala
Místopředseda: Vladimir Kuchaev
Člen: Jiří Demiš
Člen: Zbyněk Karpíšek
Člen: Evgeny Kashitsyn
Člen: Jan Kleisner
Dozorčí rada
Vedení společnosti
Předseda:Sergey I. Shmatko
Generální ředitel:Miroslav Fiala
Místopředseda:
Ekonomika:Vladimir Kuchaev
Yury I. Utochkin
Člen:Alexandr J. Sharapov
Divize Inženýring JE:
Člen:Vladimir I. Shchedrov
Divize Servis JE:Miloslav Provod
Člen: Vladimír Bejvančický
Divize Jaderné zařízení:
Zbyněk Karpíšek
Člen:
Projekt Obnova SKŘ Dukovany:
Jiří Janeček
Finance:
Jan Kleisner
Jaroslav Eliášek
Josef Perlik
Business Controlling:Miroslava Růžičková
Personalistika:Kateřina Říhová
Nákup:
Zbyněk Karpíšek
Prodej a marketing:
Jiří Demiš
Management jakosti:Roman Zdebor
Technika:
Jan Zdebor
10
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Významné události
v historii společnosti
1859
 založena společnost ŠKODA
1956
 počátky aktivit v jaderné energetice
ve společnosti ŠKODA
1989
 výroba a dodání první tlakové nádoby
1990
 projekt, výroba, montáž a uvedení
VVER 1000/V-320 pro JE Belene, Bulharsko
 podpis smlouvy o spolupráci při výstavbě
do provozu experimentálního školního
jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských
Bohunicích mezi ČSR a SSSR
1968
reaktoru VR-1P na ČVÚT Praha
1993
 privatizace a založení společnosti ŠKODA
1994
 první velký kontrakt na Ukrajině – kompaktní
 spuštěna největší plynová smyčka na světě
s parametry pro výzkum palivových kazet
JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o.
a regulačních mechanismů
1970
skladovací mříže vyhořelého paliva pro
 podepsána smlouva mezi SSSR a ČSSR
o spolupráci při výstavbě a uvedení
Rovenskou JE
do provozu dvou bloků VVER 440
1972
 uvedení jaderné elektrárny A-1
na výrobu kontejnerů typu CASTOR®
1997
 otevření nové výrobní haly pro přesné
 první kontrakty na jaderném trhu v západní
(1x150 MWe GCHWR) do provozu
1974
 podpis smlouvy mezi SSSR a ČSSR o výrobě
obrábění
a dodávkách zařízení pro jaderné elektrárny
1979
 zahájena výroba kompletních reaktorů
v nově postavené reaktorové hale
1980
 výroba a dodání první tlakové nádoby
VVER 440/V-213 do JE Paks, Maďarsko
1983
 projekt, výroba, montáž a uvedení
do provozu experimentálního reaktoru
LVR-15 v ÚJV Řež a.s.
 podpis kontraktu s firmou GNB Essen
Evropě
1998
 změna obchodního jména společnosti
na ŠKODA JS s.r.o.
11
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Společnost ŠKODA JS má ve své historii mnoho
klíčových milníků. Unikátní spojení inženýringu,
výroby komponent a servisu v jedné společnosti
je základem trvalé konkurenceschopnosti
na jaderném trhu.
1999
 transformace společnosti s ručením
2004
 vstup nového vlastníka, ruské firmy OMZ,
 uvedení do provozu a předání zákazníkovi
omezeným na akciovou společnost
ŠKODA JS a.s.
do společnosti ŠKODA JS a.s.
 vítězství v tendru na dodávku závodu
závodu na úpravu zemního plynu
na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku,
Ruská federace
2000
v Sosnogorsku, Ruská federace
2005
 vítězství v tendru ČEZ, a. s. na obnovu
kroužku a vnitřní vestavby reaktoru EPR pro
systému kontroly a řízení JE Dukovany
2001
 zahájení restrukturalizace společnosti
 uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci
se společností GNB Essen na výrobu
finskou JE Olkiluoto 3
 uzavření kontraktů na dodávku kontejnerů
2006
 uzavření kontraktu na modernizaci
pro JE Obrigheim, Kozloduj a Ignalina
a dodávku kontejnerů na vyhořelé jaderné
výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0
palivo
2002
 úspěšné zakončení restrukturalizace
 uvedení do komerčního provozu a předání
zákazníkovi 1. bloku JE Temelín
2003
 uzavření kontraktu na dodávku podpěrného
v ÚJV Řež a.s.
 dodávka 16 kontejnerů VPVR pro transport
paliva z výzkumných reaktorů pro MAAE
a ÚJV Řež.
 uvedení do komerčního provozu a předání
zákazníkovi 2. bloku JE Temelín
Od roku 1995 bylo pro jadernou elektrárnu Dukovany vyrobeno již více než šedesát kontejnerů typu CASTOR®440/84 pro transport a skladování vyhořelého
jaderného paliva. Od roku 2006 je toto zařízení dodáváno s vnitřní vestavbou podle designu ŠKODA, zhotovenou z hexagonálních hliníkových profilů.
12
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Úvodní slovo předsedy představenstva
a generálního ředitele
Vážení akcionáři,
Významnou část tržeb ve výši asi 30 % jsme získali
vážení obchodní partneři,
z prodeje námi vyrobeného zařízení. Jedná se
především o výrobky pro jaderné elektrárny východního
dovolte mi, abych ze své pozice zhodnotil činnost
i západního typu a kontejnery pro vyhořelé palivo.
firmy ŠKODA JS za uplynulý rok 2007 a nastínil hlavní
Dodávky servisních činností na provozovaných
směry jejího působení v dalších letech. O úspěšnosti
jaderných elektrárnách představují zatím necelých 10 %.
firmy vždy rozhoduje výsledek, a proto hned v úvodu
V budoucnu chceme tento podíl v celkových tržbách
velice rád konstatuji, že ekonomické ukazatele firmy
podstatně navýšit.
stanovené pro rok 2007 naším akcionářem byly
splněny jak v oblasti tržeb, tak i zisku. Dosáhli jsme
Největším získaným obchodním případem v loňském
jako konsolidační celek ŠKODA JS (včetně dceřiné
roce bylo vítězství v tendru na dodavatele druhé etapy
společnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.) tržeb ve výši
projektu Obnova SKŘ na JE Dukovany v hodnotě
2,7 mld. Kč a zisku před zdaněním ve výši 160 mil. Kč.
4,5 mld. Kč. Tato zakázka stabilizuje činnost firmy
v oblasti inženýringu SKŘ až do roku 2015, kdy bude
Je na místě poděkovat všem zaměstnancům
projekt dokončen a předán zákazníkovi. Kromě této
a manažerům, ať už pracují v divizích nebo v ostatních
zakázky byly získány nové obchodní případy v hodnotě
podpůrných útvarech, za dosažené výsledky, které
1,5 mld. Kč.
vždy závisejí na vysokém pracovním nasazení a dobré
a poctivé práci zaměstnanců firmy.
K nejvýznamnějším patří zakázka na dodávku zařízení
na vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný
Z uvedeného celkového objemu tržeb představoval
3. blok jaderné elektrárny typu EPR ve francouzském
v roce 2007 export 31 %, tj. cca 31 mil. EUR. V loňském
Flamanville, dodávka 43 kusů pohonů pro Rovenskou
roce jsme nejvíce exportovali na ukrajinské jaderné
jadernou elektrárnu na Ukrajině a zakázka na dodávku
elektrárny, do Maďarska na jadernou elektrárnu Pakš
systému pro měření hladiny chladiva v reaktoru pro
a pro německou firmu GNS.
3. a 4. blok JE Bohunice.
Na tržbách se nejvíce podílely dodávky z oblasti
Velmi významná z hlediska budoucnosti je také
dodavatelského inženýringu, hlavně pak z realizace první
plánovaná dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
části projektu Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ)
na Slovensku. Naše společnost v roce 2007 úspěšně
na jaderné elektrárně Dukovany.
prošla kvalifikací tendrového řízení, vypsaného
společností Slovenské elektrárne, a.s.
13
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
ŠKODA JS opírá své strategické
záměry o dobrou znalost trhu
jaderné energetiky, která potřebuje
obnovit a posílit své výrobní
kapacity.
ŠKODA JS je lídrem skupiny dodavatelů, ve které se dále
Loňský rok byl úspěšný nejen z hlediska plnění cílů
účastní společnost Atomstrojexport a tři slovenské firmy
zadaných akcionářem, ale i zlepšováním kvality
– ENSECO, VÚJE a Inžinierske stavby. Toto sdružení
pracovního prostředí a výrobní základny v naší
zpracovalo a v květnu 2008 podalo nabídku na dodávku
společnosti. Byla zrekonstruována a zmodernizována
jaderného ostrova obou bloků včetně stavební části.
některá pracoviště našeho strojního parku a opraveny
Získání této zakázky je strategickou záležitostí, která
další prostory.
představuje základní stabilizaci firmy minimálně na 5 let
do budoucnosti.
Z výše uvedené orientace společnosti v dalších letech
je patrné, že má před sebou vysoké ekonomické cíle.
V oblasti servisu jsme se úspěšně kvalifikovali
Obzvlášť obtížným úkolem bude dosažení míry zisku
do výběrového řízení vypsaného firmou ČEZ, a.s.
stanovené akcionářem. Bude to znamenat velmi tvrdou
na komplexní servis technologických celků reaktoroven
práci pro všechny zaměstnance za současného snižování
čtyř bloků JE Dukovany. Nabídka již byla podána,
nákladů při realizaci zakázek a minimalizaci režijních
firma má velkou šanci získat tuto zakázku v průběhu
nákladů. Jinými slovy, realizované zakázky musíme
roku 2008.
ukončit s vyšším ziskem, než bylo původně plánováno.
V uplynulém roce byly rovněž zahájeny rozhovory
Věřím, že i v roce 2008 budeme stejně úspěšní jako
s ruskými partnery o účasti ŠKODA JS na dodávkách
v právě hodnoceném loňském období a že se nám
zařízení pro připravovaný ruský jaderný program.
společně podaří splnit stanovené úkoly, uspokojit
Z těchto jednání, která pokračují v letošním roce,
potřeby našich zákazníků a dále zvýšit hodnotu firmy
vyplývá i velká pravděpodobnost návratu k výrobě
ŠKODA JS.
jaderných reaktorů typu VVER o výkonu 1 000 MW
v těžké reaktorové hale. Účast ŠKODA JS v tomto
programu bude znamenat stabilizaci firmy na několik
let v oblasti výroby.
Příznivé výsledky v roce 2007 se projevily také v růstu
mezd našich zaměstnanců. Průměrné dekretované mzdy
zaměstnanců (tj. mzdy, které jsou uvedeny v pracovní
smlouvě nebo ve mzdovém výměru) se v roce 2007
Ing. Miroslav Fiala
zvýšily oproti roku předcházejícímu o 9 %.
předseda představenstva a generální ředitel
14
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Významné události
v roce 2007
Inženýring pro jaderné elektrárny VVER
Skladování vyhořelého jaderného paliva
 Vítězství ve výběrovém řízení na další část projektu
 Uzavření kontraktu na dodávku dalších 14 kontejnerů
Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany
CONSTOR®RBMK 1500 pro litevskou JE Ignalina
(dodávka modulů M3–M5)
 Dodávka kontejneru TC1 pro experimentální projekt
Servis jaderných elektráren
Megapie ve Švýcarsku
 Úspěšné zakončení dlouhodobé životnostní zkoušky
pohonu LKP-M3 nové generace
Investice
 Více než 100 mil. Kč určeno na nákup a opravy
Zařízení VVER
investičního majetku
 Dodávka 76 ks pohonů ARK s projektovou životností
25 let pro maďarskou JE Paks a 43 ks pro Rovenskou
JE na Ukrajině
 Dodávka utahováku svorníků hlavního přírubového
spoje reaktoru pro JE Dukovany (společný projekt
se společností Wenutec)
Zařízení PWR a BWR
 Uzavření kontraktu s Électricité de France na dodávku
zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nový blok
francouzské JE Flamanville s reaktorem EPR
 Uvedení do provozu nového pracoviště pro povrchové
úpravy v Reaktorové hale
Personalistika
 Dokončeno nové vzdělávací centrum a rekonstrukce
jídelny
 Zahájena renovace kancelářských prostor
15
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
V roce 2007 dodala ŠKODA JS ve spolupráci s firmou
Wenutec na JE Dukovany utahovací zařízení hlavního
přírubového spoje jaderného reaktoru.
Pomocí sofistikované technologie jsou hydraulicky
utahovány, resp. uvolňovány současně všechny
svorníky na přírubě tlakové nádoby reaktoru – každý
silou až 500 tun.
Toto řešení zajišťuje těsnost přírubového spoje
při všech provozních režimech. Umožňuje rovněž
provozovateli podstatně zkrátit dobu odstávky
a dosáhnout tak významných úspor při rychlejším
najetí jaderného bloku na provozní výkon.
U jaderných zakázek je zajištění kvality dodávek materiálu
a služeb klíčovým předpokladem pro úspěšný průběh
projektu a spokojenost zákazníků. Zárukou kvality je
profesionalita, s níž k zakázkám přistupujeme.
profe s ionalita
16
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva o činnosti
a stavu majetku
Inženýring pro jaderné elektrárny VVER
V září 2006 vypsala společnost ČEZ, a.s. veřejnou soutěž
na pokračování projektu obnovy zařízení SKŘ
Obnova systému kontroly a řízení jaderné
JE Dukovany na zbývajících modulech M3–M5. V březnu
elektrárny Dukovany
2007 ŠKODA JS podala příslušnou nabídku, která byla
Před více než deseti lety přijala společnost ČEZ, a.s.
v posledním kole soutěže vyhodnocena dle stanovených
projektový záměr obnovit systémy kontroly a řízení
kritérií jako nejlepší. Získání nové zakázky je potvrzením
(SKŘ) v jaderné elektrárně Dukovany. Cílem je dosažení
úspěšnosti naší společnosti v oblasti investičních
vyšší provozní spolehlivosti a životnosti kontrolního
projektů a vysoké profesionální úrovně realizačního
a řídicího systému a zajištění jaderné bezpečnosti
týmu projektu. V říjnu 2007 byl uzavřen kontrakt mezi
ve smyslu současných zvýšených požadavků národní
zákazníkem a ŠKODA JS.
a mezinárodní legislativy. Tím bude zajištěn provoz této
elektrárny minimálně do roku 2025. Jednotlivé řídicí
Obnova systému kontroly a řízení M3–M5 zahrnuje
systémy byly pro tento účel zařazeny do tzv. modulů,
výměnu řídicích systémů primárního okruhu
označených jako M1 až M5.
(modul M3), turbíny (modul M4) a sekundárního
okruhu (modul M5) včetně dodávky nadřazeného
V letech 1999–2000 se uskutečnilo výběrové řízení
diagnostického a informačního systému. Práce
na první etapu projektu, zahrnující bezpečnostní systémy
na jednotlivých blocích proběhnou stejně jako
a systémy řízení reaktoru (modul M1) a informační
u modulů M1–M2 během plánovaných řádných
systémy (modul M2). Vítězem výběrového řízení se
odstávek na výměnu paliva. To klade vysoké nároky
stala ŠKODA JS, která v současné době projekt Obnova
na koordinaci všech činností a na dodržení přísných
SKŘ JE Dukovany – moduly M1–M2 v hodnotě více než
kritérií na zajištění kvality prováděných prací s ohledem
6 miliard korun na čtyřech jaderných blocích realizuje.
na dodržení požadované úrovně jaderné bezpečnosti.
Tato etapa byla zahájena v roce 2000. V roce 2005 byly
Na rozdíl od předchozí zakázky se v novém projektu
uvedeny do provozu systémy na prvním a v roce 2007
M3–M5 budou uvádět dílčí modernizované části zařízení
na druhém bloku v pořadí ze čtyř bloků elektrárny.
do ostrého provozu v každé odstávce. Kompletní
V projektu obnovy je každé nové zařízení instalováno
bude provedena v rozsahu pěti odstávek.
záměna systémů modulů M3–M5 na jednom bloku
na jednotlivých blocích ve čtyřech po sobě následujících
odstávkách. Do ostrého provozu se zařízení uvádí až
Projekt Obnova SKŘ M3–M5 v hodnotě více než
ve čtvrté odstávce. Na úspěšné realizaci se společně
4 miliard korun bude ukončen v roce 2015, a tím bude
se ŠKODA JS podílejí další subdodavatelé z Francie
završena kompletní modernizace systému kontroly
a České republiky. V roce 2008 bude předáno zařízení
a řízení na JE Dukovany.
na třetím bloku v pořadí a poslední z bloků bude
s novými systémy uveden do provozu koncem roku 2009.
17
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Žádná z činností, souvisejících s instalací, testy
a uvedením nového systému SKŘ do provozu
nesmí narušit normální provoz bloku. Přitom
musí být dodržena přísná kritéria na zajištění plně
funkčních provozních parametrů stávajícího systému
a dodržena předepsaná úroveň jaderné bezpečnosti.
Jako samozřejmost je dnes ze strany zákazníka
vnímána skutečnost, že spouštění probíhá podle
stanoveného harmonogramu, bez zpoždění
a mimořádných událostí.
Modernizace bloku probíhá v průběhu pravidelných
plánovaných odstávek. Tento způsob instalace
a zprovoznění nového systému SKŘ je zcela
unikátní. Obdobný způsob kompletní záměny tak
rozsáhlé části technologie jaderné elektrárny bez
dlouhodobého přerušení je ve světě ojedinělý.
Největším získaným obchodním případem v loňském roce
bylo vítězství v tendru na dodávku druhé etapy projektu
Obnova SKŘ na JE Dukovany v hodnotě 4,5 mld. Kč. Tato
zakázka stabilizuje činnost firmy v oblasti inženýringu až
do roku 2015.
STABILITA
18
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva o činnosti
a stavu majetku
Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
Školní a výzkumné reaktory
Z původně plánovaných čtyř bloků typu VVER 440 byly
Koncem roku 2007 byla dokončena inovace školního
ve slovenské lokalitě Mochovce v letech 1998–1999
reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě jaderné a fyzikálně
uvedeny do provozu první dva. Pro zbývající rozestavěné
inženýrské ČVUT Praha. Reaktor byl postaven naší
a zakonzervované bloky 3 a 4 již byla dodána rozhodující
společností na konci osmdesátých let a do provozu
část strojních dodávek. Technologické zařízení je z velké
uveden v roce 1991. Jedná se o jediný reaktor v České
části dosud ve skladech, stavební část je hotova v hrubé
republice, na němž probíhá výuka našich i zahraničních
stavbě. Elektrárna je majetkem společnosti Slovenské
studentů a jaderných odborníků. Samotný reaktor
elektrárne, a.s., jejíž privatizace proběhla v roce 2006.
je po téměř dvaceti letech provozu v dokonalém
Majoritním vlastníkem se stala italská firma ENEL.
technickém stavu. Vzhledem k tomu, že ovládací
zařízení bylo již morálně a technicky zastaralé, rozhodl
V dubnu 2007 vydala společnost Slovenské elektrárne, a.s.
provozovatel o jeho rekonstrukci.
soutěžní výzvu k předložení nabídek na projekt
Dostavba jaderné části JE Mochovce, blok 3. a 4.
V roce 2002 byla ŠKODA JS vyzvána k vypracování
Na základě této výzvy předložily v červenci 2007
studie celkové inovace ovládacího zařízení a poté i k její
společnosti ŠKODA JS, JSC „Atomstroyexport“,
realizaci. Projekt byl rozdělen do čtyř etap, aby nebyla
ENSECO, a.s., VÚJE, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.
narušena kontinuita výuky na reaktoru. První tři etapy
kvalifikační doklady, prokazující splnění podmínek účasti
prací proběhly v letech 2002 až 2006.
v soutěži. Zároveň bylo zákazníkovi deklarováno, že pro
zpracování nabídky a realizaci projektu tito uchazeči
Poslední, nejrozsáhlejší etapa inovace se uskutečnila
vytvoří sdružení dodavatelů pod vedením společnosti
v roce 2007 a vyžádala si půlroční odstavení reaktoru
ŠKODA JS jako lídra.
z provozu. Byla dodána nejdůležitější část ovládacího
V srpnu 2007 oznámil zadavatel soutěže, že uvedená
měření výkonu.
zařízení z hlediska bezpečnosti a řízení – nové kanály
skupina dodavatelů jako jediná splnila podmínky účasti
a byla kvalifikována pro účast v tendru. Bylo zahájeno
V prosinci 2007 byl provoz školního reaktoru VR-1
jednání se zákazníkem SE-ENEL o dalším postupu
Vrabec na ČVUT Praha obnoven. Po inovaci se tento
a definování časového harmonogramu přípravy, podání
reaktor zařadil mezi nejmodernější zařízení svého druhu
nabídky a uzavření smlouvy na realizaci projektu.
na světě.
V říjnu 2007 byly mezi SE-ENEL a skupinou dodavatelů
V rámci kontraktu se společností ÚJV Řež a.s.
uzavřeny smlouvy o kontrole a verifikaci zařízení
na technologickou část díla „Vědeckotechnický park
dodaného na pracoviště již dříve. Tato fáze byla
a podnikatelský inkubátor Řež“ zpracovala ŠKODA JS
uzavřena v březnu 2008 a její výsledky se staly vstupním
v roce 2007 projektovou dokumentaci pro modernizaci
podkladem pro zpracování nabídky na dostavbu
výzkumných reaktorů a dodala zařízení transmutačních
EMO 3,4. Konsorcium dodavatelů poté předložilo
kanálů a laboratoří. V roce 2008 budou tyto práce
technickou a cenovou nabídku na realizaci projektu
pokračovat dalšími dodávkami a zkouškami zařízení.
s tím, že následně bude podepsán finální kontrakt.
Předpokládané dokončení třetího bloku JE Mochovce je
v roce 2012 a čtvrtého bloku v roce 2013.
19
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Modernizace a rekonstrukce zařízení
Na základě kontraktu s bulharskou jadernou elektrárnou
 údržba a dodávky náhradních dílů včetně rozšiřující
se výroby grafitových těsnění pro reaktory VVER
Kozloduj na modernizaci silové části polárních jeřábů
ve Finsku, Slovensku, Ukrajině, Maďarsku a v České
v reaktorovém sále na 5. a 6. bloku zpracovala
republice,
ŠKODA JS v roce 2007 projektovou dokumentaci
na výrobu systémů řízení silové části polárních jeřábů
 zkoušky zařízení na stendech a experimentálních
pracovištích,
a dodala příslušné zařízení. Dle plánovaných odstávek
 provozní prohlídky a kontroly reaktorového zařízení,
na JE Kozloduj provede ŠKODA JS v letech 2008–2009
 diagnostika a řízení doby života komponent,
výměnu dodaného zařízení a jeho uvedení do provozu.
 technický rozvoj v oblasti materiálů pro reaktory nové
V obdobném rozsahu modernizuje ŠKODA JS i silové
generace.
části polárních jeřábů na 1. a 2. bloku JE Temelín
s ukončením realizace v letech 2008–2009. Uvedenými
Na základě výběrového řízení, vypsaného společností
projekty pokračuje modernizace systému navádění
ČEZ, a.s., usiluje ŠKODA JS o pozici výhradního
a monitoringu polárního jeřábu, kterou naše společnost
dodavatele údržby pro primární část JE Dukovany
uskutečnila na obou elektrárnách.
a Temelín. ŠKODA JS byla vybrána jako potenciální
dodavatel a vede intenzivní jednání se zákazníkem
o uzavření rámcové servisní smlouvy a smlouvy
Servis pro jaderné elektrárny
o dílo. Tento projekt významně přispěje k optimalizaci
a konsolidaci stávajícího dodavatelského systému, řízení
Dlouhodobým cílem společnosti v této oblasti je
a zlepšování údržby zařízení během roku i v plánovaných
stát se nejvýznamnějším poskytovatelem servisu pro
odstávkách, zavedení efektivního řízení nákladů a účinně
provozovatele jaderných elektráren v České republice,
podpoří zvýšení výroby bloků obou elektráren.
na Slovensku a Ukrajině s vysokým podílem přímo
vykonávaných činností. Tomuto cíli byla přizpůsobena
Významné kontrakty a obchodní případy
i organizační struktura – k 1. lednu 2008 byla vyčleněna
Ve středisku Zkušebny byly v roce 2007 dokončeny
samostatná divize Servis JE.
zkoušky 109 kusů ukazatelů polohy UP-1 pro
JE Temelín, dále předávací zkouška 43 kusů LKP pro
V nejbližších letech bude dále rozšířeno poskytování
Rovenskou JE a pohonů pro JE Paks. V dalším období
servisu jaderným elektrárnám v Maďarsku, Bulharsku,
budou navazovat zkoušky ukazatelů polohy pro
Arménii a Rusku, a to hlavně zvýšením podílu dodávek
Záporožskou a Jižněukrajinskou elektrárnu.
zařízení a s tím spojených služeb.
Ve druhé polovině roku 2007 byla úspěšně zakončena
Stěžejními oblastmi činnosti nadále zůstávají:
dlouhodobá životnostní zkouška pohonu LKP-M/3 nové
 technická podpora, příprava a realizace technických
generace, jehož druhý exemplář je v provozu
řešení podle požadavků elektráren,
 výroba nových a modernizace stávajících přípravků pro
zařízení primární části,
na 1. bloku JE Temelín. Úspěšný test byl zásadní
podmínkou pro komerční nasazení pohonu nové
generace v provozu. Tento projekt byl realizován
za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
20
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva o činnosti
a stavu majetku
Byly připraveny technické podklady a tlakovodní
V roce 2007 byly provedeny tyto provozní kontroly:
stend pro hydraulické a pádové testy makety palivové
 tlaková nádoba reaktoru, vnitřní části reaktoru, svorníky
kazety TVSA-T ruského výrobce, připravované pro
a matice M170x6 a obvodové svary dvou smyček
JE Temelín, a následně se uskutečnily tyto zkoušky
hlavního cirkulačního potrubí na 1. bloku JE Temelín,
na experimentální smyčce.
 tlaková nádoba, vnitřní části reaktoru a obvodové
svary jedné smyčky hlavního cirkulačního potrubí
V rámci programu vývoje reaktorů IV. generace byla
dokončena výroba autoklávu z materiálu Monicr,
na 2. bloku JE Temelín,
 tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu a hrdla
který bude použit pro testy materiálů ve fluoridových
tlakové nádoby z vnějšího povrchu na 1. bloku
solích. Byla zahájena výroba experimentálního zařízení
JE Dukovany,
superkritické vodní smyčky pro partnera ÚJV Řež,
příprava programu komplexního vyzkoušení, oživení
 svorníky a matice M140x6 pomocí zařízení KOMAŠ
na 3. bloku JE Dukovany,
a testování.
 tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu
V rámci optimalizace údržby a programu kontrol
 obvodové svary hlavního cirkulačního potrubí na všech
na 1. bloku JE Paks,
byly připraveny důvodové zprávy pro projekt „Změny
intervalu periody provozních kontrol pro vybrané
zařízení primární části JE Temelín“ a projekt „Změny
periody kontrol pro JE Bohunice a Mochovce pro reaktor
a vnitřní části“.
čtyřech blocích JE Dukovany,
 nerezové vložky nátrubků HRK vířivými proudy
na všech čtyřech blocích JE Dukovany,
 detekce vody mezi nerezovou vložkou a nátrubkem
HRK ultrazvukem na 1. a 2. bloku JE Dukovany
a 1. a 2. bloku JE Temelín.
V oblasti spolupráce na projektu „Využití projektových
rezerv bloků JE Dukovany“ se uskutečnilo měření tepelně
V rámci vypsaného výběrového řízení byla podána
hydraulických charakteristik jednotlivých bloků pro
nabídka na kontrolu tlakové nádoby z vnitřního povrchu
budoucí zvýšení tepelného výkonu bloků.
reaktoru pro arménskou JE Metsamor. Po kontrole,
kterou ŠKODA JS uskutečnila v roce 2004, společnost
V oblasti technické podpory pokračoval dohled
získala tento projekt také v roce 2008.
a operativní řešení problémů při odstávkách
provozovaných českých a slovenských jaderných
bloků VVER 440 a 1000, prodlužování životnosti,
zajištění záručního a pozáručního servisu a hodnocení
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny
– východní trhy
technického stavu vybraných komponent reaktorového
zařízení, vyrobeného ve ŠKODA JS – pohonů HRK,
vložených tyčí a pohonů ionizačních komor.
V roce 2007 ukončila ŠKODA JS dodávku 76 kusů
pohonů řídicích tyčí ARK s projektovou životností
25 let pro maďarskou elektrárnu Paks (4x440 MW).
K významným servisním činnostem již tradičně patří
Daný kontrakt předpokládá uplatnění opce na dodávku
provozní kontroly tlakové nádoby reaktoru, spojovacích
dalších 124 kusů pohonů, které umožní provoz této
dílů a smyček hlavního cirkulačního potrubí pomocí
jaderné elektrárny do konce předpokládané doby
manipulátorů SKIN, KOMAŠ, SK-187, USK-213 a MIMIC.
provozu.
21
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Rok 2007 byl ve znamení uzavření významných
kontraktů. K nejvýznamnějším patří zakázka
na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého
paliva pro nově budovaný 3. blok typu EPR
ve francouzském Flamanville.
Ve stejném roce se také uskutečnila dodávka 43 kusů
V listopadu 2007 objednala společnost Areva NP
pohonů ARK pro 1. a 2. blok Rovenské JE. V současné
dodávku manipulačního zařízení vnitřních částí
době je pohony výroby ŠKODA JS vybaveno již jedenáct
reaktoru EPR pro JE Olkiluoto 3. Toto zařízení
z patnácti ukrajinských jaderných bloků.
umožní provozovateli manipulovat s vnitřními
částmi reaktoru během odstávek bloku. Konstrukce
Úspěšný průběh projektu modernizace systému SKŘ
zařízení umožňuje manipulaci se sestavou horních
na JE Dukovany umožnil získat kontrakt na měření
resp. spodních částí, popřípadě s celým kompletem
úrovně chladiva v reaktoru (systém RVLIS) pro
najednou. ŠKODA JS je zodpovědná za výrobu včetně
3. a 4. blok slovenské JE Bohunice.
projektu zařízení, což posouvá dosavadní spolupráci
s tímto zákazníkem na vyšší úroveň a je výrazem
důvěry francouzských partnerů v technické schopnosti
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny
– západní trhy
naší společnosti. Součástí dodávky jsou i stendy pro
uložení vnitřních částí v šachtě reaktoru a pro uložení
manipulátoru.
Po úspěšném auditu se ŠKODA JS stala kvalifikovaným
dodavatelem společnosti Électricité de France. Na konci
V uplynulém období byl rovněž uzavřen kontrakt se
roku 2007 byl podepsán kontrakt s touto významnou
společností Westinghouse Sweden na dodávku 44 párů
francouzskou energetickou společností na dodávku
hlavic a patic paliva VVER 1000 pro Jižněukrajinskou JE.
zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný
Pokračovala rovněž výroba obdobných komponent
3. blok jaderné elektrárny typu EPR ve Flamanville.
pro Westinghouse Columbia (USA), kde jsou tyto díly
Po předchozích zakázkách pro hlavního kontraktora,
montovány do čerstvých palivových kazet pro
společnost Areva NP, které se týkaly dodávek zařízení pro
JE Temelín.
tento typ reaktoru, se zde jedná o první přímý kontrakt
s investorem a provozovatelem této jaderné elektrárny.
Neméně významný je rozsah dodávky, která zahrnuje
Skladování vyhořelého jaderného paliva
návrh zařízení, jeho detailní design, výrobu, dodávku
na elektrárnu, montáž a uvedení do provozu. Projekt
Strategickým zákazníkem v této oblasti je firma
bude dokončen v roce 2011.
GNS mbH Essen, se kterou má společnost ŠKODA JS
uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. V roce
V prosinci 2007 dokončila ŠKODA JS finální montáž
2007 jí byly dodány další kontejnery CASTOR®440/84 M
a testování utahováku svorníků hlavního přírubového
pro druhý mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech
spoje UM 60, určeného pro reaktory jaderné elektrárny
a kontejnery CONSTOR®RBMK 1500 pro litevskou
Dukovany. Testování proběhlo spolu s hydraulickým
JE Ignalina, kterých ŠKODA JS již vyrobila a dodala
a řídicím systémem společnosti Wenutec. Během
celkem 74 kusů. Začátkem roku 2007 byl podepsán
montáže a testů byly dosaženy a zákazníkovi
kontrakt na dalších 14 kontejnerů typu CONSTOR®RBMK
dokladovány technické parametry utahováku podle
1500 pro stejného odběratele.
smluvně dohodnuté technické specifikace. Provozovatel
elektrárny vyslovil souhlas s úspěšně provedenými testy
a utahovák UM 60 byl následně dodán do JE Dukovany.
22
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva o činnosti
a stavu majetku
Pro Institut Paula Scherrera ve švýcarském Villigenu
byl vyroben transportní kontejner TC 1, který je určen
k přepravě ozářeného terče, naplněného eutektikem
 Transport a skladování vyhořelého jaderného paliva
a odpadu. Cílem je rozšířit možnosti dodávek.
 Servisní činnosti se zaměřením na vývoj speciálních
olova a vizmutu, do meziskladu Zwilag pro ukládání
zařízení a technologií pro diagnostiku, opravy
jaderných materiálů. Kontejner je součástí unikátního
a prodlužování životnosti komponent jaderných
mezinárodního projektu Megapie.
elektráren.
 Práce na reaktorech IV. generace k udržení kontaktu
s perspektivními směry vývoje alternativních jaderně-
Investice
energetických zdrojů. Pozornost je zaměřena
na materiály pro reaktory s fluoridovými solemi,
V roce 2007 vynaložila ŠKODA JS celkem 108,4 mil. Kč
určené k využití vyhořelého paliva z provozovaných
na nákup a opravy investičního majetku, z toho 60,4 mil. Kč
tlakovodních reaktorů.
na opravy strojů a zařízení a 48,0 mil. Kč na nákup nové
technologie včetně IT techniky za 3,9 mil. Kč.
Nejvýznamnější ukončené projekty v roce 2007:
 diagnostika a technologie oprav nerezových vložek
K největším opravám patřily revize karuselu Schiess
80 DV a oprava horizontky W 200 HNR. V rámci
environmentálního programu bylo v Reaktorové hale
uvedeno do provozu nové pracoviště nanášení barev.
Nová technologie významně snižuje množství exhalací
nátrubků víka reaktorů VVER,
 analýza těsnění hlavního přírubového spoje reaktoru
VVER 1000,
 lineární krokový pohon 3. generace VVER 1000 včetně
zkoušek životnosti,
vypouštěných do ovzduší a zvyšuje kvalitu nátěrů.
 modernizovaná obslužná zařízení pro přírubové spoje
K dalším významným investicím patřily měřicí systém
 modernizované přívody kanálů neutronové
reaktoru VVER 440,
3D pro měření velkých obrobků, obráběcí NC stroje
instrumentace,
a modernizace stendu pro zkoušení pohonů řídicích
 doplňková zařízení pro kontrolu tlakové nádoby,
tyčí. Pro zavedení nové technologie pájení průchodek
 speciální kontejnery na vyhořelé jaderné palivo
a komponent čerstvého paliva byly nakoupeny vakuové
pece včetně příslušenství.
a zářiče,
 doplňková zařízení pro experimentální reaktory,
 kompletace a zkoušky neaktivní smyčky na roztavené
fluoridové soli.
Výzkum a vývoj
Hlavní úkoly vyplývají ze strategických cílů společnosti
v jaderném oboru. Jsou směrovány do čtyř oblastí
podnikání a zůstávají prioritou i pro rok 2008:
 Nové a inovované výrobky pro jaderné elektrárny.
Cílem je zvýšení jejich užitné hodnoty pro
provozovatele.
23
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Struktura tržeb v roce 2007 dle komodit za účetní
Struktura tržeb v letech 2005–2007 dle komodit za účetní
jednotku (dle IFRS)
jednotku (dle IFRS)
Investiční inženýring
Servis pro JE
Zařízení pro JE VVER
62 %
7 %
16 %
Investiční inženýring
Servis pro JE
Zařízení pro JE VVER
Zařízení pro západní JE
5 %
Zařízení pro západní JE
Skladování VJP
9 %
Skladování VJP
Ostatní
1 %
Ostatní
Struktura tržeb v roce 2007 dle teritoria země určení
za účetní jednotku (dle IFRS)
Domácí trh
73 %
Střední a východní Evropa
20 %
Západní Evropa
5 %
Amerika
2 %
49 %
8 %
24 %
4 %
12 %
3 %
24
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Integrovaný systém managementu
jakosti a ochrany životního prostředí
Zajišťování jakosti
Ve společnosti proběhly výrobkové, dozorové,
V prezentovaném období roku 2007 pokračovaly
ukrajinského systému UkrSEPRO, ruských standardů
dlouhodobé zakázky, významné z hlediska dodržování
GOST-R a amerických ASME Code Sekce III. Všechny
recertifikační a certifikační audity zajišťování jakosti dle
řady legislativních norem. Jednalo se zejména
audity proběhly v souladu s požadavky a byly úspěšně
o americké předpisy NQA při výrobě komponent
uzavřeny.
čerstvého paliva, německé předpisy TRV 006 a ADR
pro kontejnery na vyhořelé jaderné palivo, francouzský
Zákaznický audit JE Paks společně s inspekcí
kód RCC-M a finské bezpečnostní směrnice YVL při
Maďarského státního úřadu pro atomovou energii
výrobě vnitřních částí a opěrného kroužku reaktoru
(OAH) prověřil systém jakosti ŠKODA JS z hlediska
EPR. V rámci zakázky na dodávku vyvážecího zařízení
plnění požadavků zákazníka a maďarských legislativních
kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem pro nový
požadavků. Výsledkem auditu bylo prodloužení
blok JE Flamanville ve Francii bude zpracována rozsáhlá
certifikátu kvalifikovaného dodavatele pro JE Paks
analýza příčin a následků vad (FMEA).
na další tři roky.
U jaderných zakázek je zajištění kvality dodávek
materiálu a služeb klíčovým předpokladem pro úspěšný
Technická kontrola
průběh projektu a spokojenost zákazníků.
V roce 2007 se uskutečnilo 43 auditů u dodavatelů
Přístrojové vybavení a znalosti personálu odpovídají
z České a Slovenské republiky, Bulharska, Německa,
současné úrovni v tomto oboru ve světě a splňují
Francie a Belgie. Hodnocení dodavatelů bude patřit
požadavky zákazníků na veškeré zkoušky a kontroly
ke stěžejním aktivitám v oblasti zajišťování kvality
podle mezinárodních norem. V průběhu roku byla
i v budoucnu. Pozornost bude při tom věnována zvláště
plně zvládnuta metoda 3D měření obrobků ze strojní
sledování kvality při inspekcích a výstupních přejímkách
haly. Vybrané výsledky měření jsou postupně statisticky
u našich dodavatelů a také průběžnému sledování
vyhodnocovány.
dodavatelské kvality.
Pracoviště technické kontroly bylo vybaveno dvěma
novými přístroji, kterými byly rozšířeny měřicí metody
Certifikace a kvalifikace
o další dimenze. Jsou to souřadnicový mobilní měřicí
systém, umožňující přesné měření velkých rozměrů až
V průběhu roku 2007 uskutečnil tým auditorů
do 30 m s přesností měření +0,03 mm/6 m, a dále velmi
BVC Praha recertifikační audit souladu integrovaného
přesný mobilní optický emisní spektrometr pro analýzu
managementu systémů s požadavky norem kvality
chemického složení kovových materiálů, který umožňuje
ISO 9001 a ochrany životního prostředí
analýzu veškerých sledovaných prvků v ocelích,
ISO 14001. Audit, který prověřil všech dvacet procesů
používaných v jaderném programu včetně analýzy bóru.
na pracovištích v celé společnosti, nezjistil žádnou
neshodu. Tým auditorů při závěrečném setkání kladně
hodnotil vysokou úroveň aplikovaného systému IMS.
Úspěšná recertifikace znamená prodloužení platnosti
certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 o další tři roky.
25
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
U jaderných zakázek je zajištění kvality dodávek
materiálu a služeb klíčovým předpokladem pro
úspěšný průběh projektu a spokojenost zákazníků.
Zkušební laboratoře
prvků (FEM). Nová pracovní stanice HP-UX je určena pro
fyzikální výpočty.
Zkušební laboratoř Defektoskopie obnovila
v recertifikačním řízení akreditaci laboratoře dle
Ve výrobních provozech je postupně zaváděno
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 s platností na dalších pět
odepisování výrobních a kontrolních operací on-line.
let. V průběhu roku také proběhly první recertifikace
Cílem řešení je automatizace vstupu dat z výroby
pracovníků po deseti letech v souladu s požadavky normy
prostřednictvím stacionárních zařízení vybavených
ČSN EN 473. Průběžně byly prodlužovány certifikace
snímačem čárového kódu, on-line přenos těchto
po pěti letech dle uvedené normy a po třech letech dle
údajů do specializovaného aplikačního serveru
SNT-TC-1A v souladu s požadavky ASME Code.
(kontrola, archivace) a následné předání nadřazenému
Dozorový audit pracovníků Českého institutu pro
V rámci obnovy hardware byly nakoupeny 3 nové
akreditaci (ČIA) ve zkušební laboratoři Provozní kontroly
servery, 50 osobních počítačů, 41 notebooků
jaderných reaktorů nezjistil žádné neshody. Byla
a 7 pracovních stanic.
podnikovému informačnímu systému RAMSES ERP.
provedena kvalifikace ultrazvukového zkoušení dna
tlakové nádoby reaktoru VVER 440 a zkoušení vířivými
Ve společnosti byl zahájen Projekt IT 2007, jehož cílem
proudy válcové části tlakové nádoby reaktoru
je posílení informačních technologií, používaných při
VVER 440 a VVER 1000 z vnitřního i vnějšího povrchu
kompletaci nabídky a následujících etapách od zajištění
podle mezinárodní metodiky ENIQ s cílem prokázat
subdodavatelů přes realizaci zakázky až po řešení
kvalitu nedestruktivního zkoušení.
problémů v záruční době a poskytování dlouhodobého
servisu. První etapou je analýza hlavních podnikových
Dlouholetou tradici mají ve společnosti Materiálové
procesů při získávání a realizaci velkých zakázek.
laboratoře, které v roce 2007 uzavřely první rok své
Použití moderních informačních technologií je jedním
činnosti jako akreditovaná zkušební laboratoř. Kromě
z efektivních způsobů, kterým lze v krátké době zvýšit
zkušebních operací (mechanické a metalografické
průchod velkých zakázek společností a jejich ziskovost.
zkoušky kovových materiálů, vybrané korozní a další
Tento rozvoj přinese také spolehlivější a přehlednější
zkoušky) se laboratoře dále podílejí na řešení
správu dokumentů, jejich rychlejší vyhledávání a zvýšení
materiálové problematiky v rámci úkolů technického
jejich dostupnosti na vzdálených pracovištích. Uvedené
rozvoje, výroby a servisu.
zlepšení bude zřejmé i z pohledu našich zákazníků
a přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti celé
společnosti.
Informační technologie
V roce 2007 byla pořízena nová verze aplikace
AutoCAD Mechanical 2007 NLM, která je používána
především pro projekt obnovy systému kontroly
a řízení JE Dukovany. Nový software poskytuje datovou
kompatibilitu s dodavateli a zákazníkem. Upgrade
programu I-DEAS 12NX zrychlil funkčnost a přinesl nové
funkce v designu a výpočtech metodou konečných
26
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zaměstnanecká
politika
V roce 2007 společnost ŠKODA JS zaměřila svoji
V roce 2007 každý zaměstnanec společnosti absolvoval
pozornost kromě odborného růstu zaměstnanců také
v průměru 2,62 dne vzdělávání.
na zlepšení jejich pracovního prostředí. Příkladem
tohoto úsilí je příjemné prostředí pro stravování
v rekonstruované jídelně a kantýně. Nové vzdělávací
Sociální program
centrum umožní předávání informací nastupující generaci
pracovníků. Byla zahájena postupná renovace kanceláří.
Stanovená pracovní doba ve společnosti je 37,5 hodiny
týdně.
Vývoj zaměstnanosti
Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění
zaměstnancům částkou 500 Kč měsíčně.
Ve společnosti pracovalo ke konci roku 727
zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním
za rok 2007 byl 752 (údaje nezahrnují dceřinou
prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční
společnost ŠKODA, SLOVAKIA, a.s. a organizační složku
rehabilitační péči s poskytnutím pracovního volna.
Filiál RF).
Společnost poskytuje zaměstnancům týden dovolené
Ve společnosti včetně dceřiné společnosti a organizační
nad základní výměru dovolené dle zákoníku práce.
složky pracovalo ke konci roku 781 zaměstnanců,
průměrný přepočtený počet zaměstnanců včetně
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům při životním
dceřiné společnosti a organizační složky byl 806.
výročí 50 let a při prvním skončení pracovního poměru
po nabytí nároku na důchod jubilejní odměnu.
Kvalifikace a vzdělávání
Zaměstnavatel přispívá na kulturní a sportovní akce.
V rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců byla
Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování
do vzdělávání v roce 2007 investována částka
sociálních potřeb zaměstnanců.
3 726 529 Kč, tj. v průměru o 611 Kč více na jednoho
zaměstnance než v předchozím roce.
Vzdělávání bylo zaměřeno především na odborné
semináře o jaderné energetice, na ekonomické znalosti,
Čerpání sociálního fondu (v tis. Kč)
Příspěvek na stravování
300
Dětské a rodinné rekreace
197
Příspěvek na rehabilitační péči
180
na manažerské a týmové dovednosti vybraných
Příspěvek na preventivní očkování proti
pracovníků. V jazykových kurzech jsou prohlubovány
chřipkové epidemii
jazykové znalosti, pravidelně se konají školení
Nákup vitamínů pro zaměstnance
a certifikace zaměstnanců, vyplývající ze závazných
Sportovní, kulturní a další činnost
vyhlášek a norem.
Celkem čerpáno v roce 2007
17
187
144
1 025
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
V roce 2007 jsme se zaměřili nejen na odborný
růst zaměstnanců, ale také na zlepšení jejich
pracovního prostředí.
Přepočtený stav zaměstnanců v letech 2003–2007
Náklady na vzdělání v letech 2003–2007 (Kč)
3 726 529
752
3 152 249
3 340 699
740
3 021 057
3 397 000
727
729
4
4 324
2005
2006
4 935
4 679
5
4 291
6
700
5
3
720
4 666
731
760
715
731
712
735
753
(koncový stav k 31. 12.)
731
2
2004
2005
2006
Průměrné přepočtené stavy
Fyzické koncové stavy
Struktura dosaženého vzdělání zaměstnanců
2007
2003
2004
Na jednoho zaměstnance
Celkem
Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2007
ŠKODA JS a.s. k 31. 12. 2007
2,75 %
do 30 let 12,79 %
střední odborné a vyučení
26,40 %
31–40 let
21,73 %
úplné střední
38,25 %
41–50 let
28,89 %
vysokoškolské
32,60 %
51 let a více
36,59 %
základní 2007
mil. Kč
2003
tis. Kč
4
počet
zaměstnanců
27
28
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Komentář k finančnímu
hospodaření
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Společnost ŠKODA JS vykázala v roce 2007 zisk před
Změna stavu aktiv ve srovnání s předchozím obdobím
zdaněním ve výši 170 381 tis. Kč (CAS). Jedná se tedy
nebyla nijak významná, došlo k jejich zvýšení
o další úspěšný výsledek v nepřetržité řadě od roku
o 241,6 mil. Kč. Změna se odehrála především
2000. Úspěchu bylo dosaženo především v důsledku
v oblasti oběžných aktiv, zejména nedokončené výroby
efektivního řízení průběhu realizace obchodních
a částečně i zásob materiálu, a to v důsledku nákupu
případů. Výkony společnosti meziročně vzrostly
materiálu a zahájení práce na zakázkách, které budou
o 663,6 mil. Kč, zejména v důsledku úspěšného
fakturovány v dalším období, zejména v roce 2008.
dokončení a fakturace projektu „Obnova systému
Za zmínku stojí nárůst pohledávek z obchodních
kontroly a řízení“ již druhého bloku na JE Dukovany.
vztahů, který je důsledkem vysoké fakturace v prosinci
Určité zlepšení výkonnosti společnosti oproti roku 2006
vůči společnosti ČEZ, a.s. Společnost ŠKODA JS
lze pozorovat také při porovnání poměrových ukazatelů
v roce 2007 prodala krátkodobé cenné papíry, které
typu rentabilita tržeb nebo vlastního kapitálu.
držela v sesterské společnosti Middle Estates, ve výši
46 264 tis. Kč., a to za cenu určenou soudním znalcem.
Výsledky hospodaření společnosti dle IFRS jsou
Posun v ostatních položkách není významný a souvisí
srovnatelné s předchozím rokem. Při podrobném
s běžnou obchodní činností společnosti.
zkoumání čísel, uvedených v této zprávě, však
neunikne pozornosti navýšení tržeb a nižší úroveň
V oblasti pasiv došlo v roce 2007 k mírnému snížení
dosaženého zisku. Příčinou tohoto stavu je pozměněná
vlastního kapitálu v důsledku výplaty dividend ve výši
struktura realizovaných zakázek ve prospěch velkých
147 mil. Kč. Meziroční změny v ostatních položkách jsou
kompletačních projektů, které však samozřejmě
důsledkem běžné obchodní činnosti společnosti.
mají nižší ziskovou marži.
29
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zisk před zdaněním ve výši 170 381 tis. Kč (CAS),
který ŠKODA JS vykázala v roce 2007, představuje
další úspěšný výsledek v nepřetržité řadě
od roku 2000.
Kontejner TC1, který navrhla a vyrobila ŠKODA JS,
zajistí bezpečný převoz ozářeného terče, naplněného
eutektikem olova a vizmutu, z Institutu Paula
Scherrera ve Villigenu do meziskladu Zwilag pro
ukládání jaderných materiálů ve Švýcarsku.
Má průměr 1,1 m, délku téměř 6 m a váhu 40 t.
Skládá se z kovaného ocelového tělesa, vnitřní
vestavby a primárního a sekundárního víka. Výzkum
ozařovaného terče poskytne v příštích letech
neocenitelné poznatky o stavbě a chování materiálu.
Po mnoha letech úsilí o proniknutí na extrémně
náročný švýcarský trh jde o jeden z největších
komerčních úspěchů společnosti ŠKODA JS, třebaže
hodnota zakázky se nepohybuje ve stovkách milionů
korun.
Inženýrský a výrobní potenciál zůstal ve společnosti
ŠKODA JS zachován i přes nelehké období na konci
20. století, které nebylo jaderné energetice nakloněno.
Know–how
30
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Komentář k finančnímu
hospodaření
Finanční situace společnosti, financování
projektů a pojištění
Společnost ŠKODA JS pokračovala v roce 2007
v oblasti pojištění ve spolupráci se svým hlavním
pojišťovacím makléřem, společností RENOMIA a.s.
Finanční situace společnosti ŠKODA JS v roce 2007
V průběhu roku došlo k prolongacím pojistných smluv
byla stabilizovaná. Dobrá bilance salda příjmů a výdajů
např. v pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění
byla pozitivně ovlivňována zejména přijetím záloh
přepravy. Ve spolupráci s Českým jaderným poolem byla
z dlouhodobých projektů (dodávky kontejnerů, projekty
provedena analýza a identifikace možných jaderných
Obnova SKŘ), a proto hospodaření společnosti
rizik, souvisejících s naší servisní a dodavatelskou
nevykazovalo potřebu dodatečných externích finančních
činností. Následně byla tato rizika ošetřena nově
zdrojů (úvěrů).
uzavřenou pojistnou smlouvou pro pojištění
V průběhu roku 2007 společnost dále prolongovala
jaderné výluky bylo uplatněno i u pojištění manažerů
záruční a kontokorentní linky, vedené u Citibank a.s.,
společnosti.
odpovědnosti za jadernou škodu. Toto pojištění
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Komerční
banky a.s. V rámci těchto linek došlo v průběhu roku
k vystavení několika desítek bankovních záruk, zejména
Zajišťování měnových rizik
v souvislosti s kontejnerovým programem a servisními
zakázkami společnosti.
V roce 2007 společnost podobně jako v uplynulých
letech využívala dostupné finanční nástroje k zajišťování
V návaznosti na vítězství ŠKODA JS ve veřejné soutěži,
měnových rizik, vyplývajících z poklesu hodnoty cizích
vyhlášené společností ČEZ, a. s. na realizaci projektu
měn vůči české koruně. K zajištění těchto rizik slouží
Obnova SKŘ Dukovany M3–M5, vypsala ŠKODA JS
termínové obchody – zejména forwardy, při nichž je
výběrové řízení na vystavení bankovních záruk
sjednán prodej nebo nákup cizí měny za pevný kurz
pro tento projekt. Vítězem tohoto tendru se stala
vůči Kč s vypořádáním v konkrétní den v budoucnu,
Československá obchodní banka a.s., která také vystavila
a to v souladu s očekávanými budoucími peněžními
za naši společnost ve druhé polovině uplynulého roku
toky v cizí měně.
Performance Bond ve výši 442 mil. Kč a Advance
Payment Guarantee ve výši 219 mil. Kč ve prospěch
zákazníka.
31
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Finanční situace společnosti ŠKODA JS v roce
2007 byla stabilizovaná, hospodaření společnosti
nevykazovalo potřebu dodatečných externích
finančních zdrojů.
Zisk z uvedených transakcí, vzniklý z rozdílu mezi
K datu 31. 12. 2007 měla společnost sjednány další
aktuálním tržním kurzem cizí měny a kurzem, za který
termínové obchody s vypořádáním v budoucnu
byly cizí měny skutečně prodávány, činil v roce 2007
v celkové nominální výši 1 052 mil. Kč. Znamenalo
přibližně 48 mil. Kč. Jde o dosud největší roční zisk
to prodej zhruba 37,9 mil. EUR a nákup 0,5 mil. USD
z vypořádaných finančních derivátů v sedmileté historii
v období let 2008 až 2010. Hodnota všech těchto
zajišťování měnových rizik v naší společnosti. Pokud
nevypořádaných finančních derivátů byla oceněna
by vše bylo účtováno bez použití principů zajišťovacího
částkou +61,1 mil. Kč. Z toho částka ve výši 13,4 mil. Kč
účetnictví, jednalo by se o zaúčtovaný zisk. Velká část
byla již zahrnuta do finančního výsledku hospodaření,
vypořádaných derivátů byla klasifikována jako deriváty
přičemž v roce 2007 to bylo 8,6 mil. Kč a zbytek již
zajišťovací, které se projeví v zisku následujícího roku
v předchozích letech.
nebo později. Proto byl dopad ve výsledku hospodaření
o něco nižší, a to +20,2 mil. Kč. Největší část tohoto
zisku se projevila zvýšením tržeb u konkrétních zakázek
Závěrem
(účet 605), a tedy zlepšením provozního výsledku
hospodaření, menší část se projevila ve finančním
Společnost ŠKODA JS v roce 2007 dosáhla výsledků
výsledku hospodaření.
hospodaření, které jí svým plánem stanovili akcionáři.
Při předpokládaném růstu trhu dodávek pro jadernou
V roce 2007 byly formou vypořádání finančních
energetiku, v důsledku přípravy na zahájení výstavby
derivátů prodány cizí měny, zejména eura, v celkové
několika jaderných elektráren v Evropě i mimo ni,
hodnotě téměř 791 mil. Kč. Šlo o čisté saldo mezi
je reálná šance udržet dobré výsledky hospodaření
realizovanými prodeji a nákupy cizích měn. V menší
i v dalších letech. Vzhledem k charakteru společnosti
míře byly cizí měny prodávány nebo nakupovány
a postupnému náběhu nových zakázek je i nadále
i za aktuální tržní kurz, hodnota takto prodaných cizích
nutno počítat s možností nerovnoměrného vývoje
měn přesáhla částku 72 mil. Kč. Souhrnná hodnota
v jednotlivých letech.
za rok 2007 představuje částku 863 mil. Kč. Je to dosud
největší objem prodeje cizích měn za české koruny
na finančních trzích v sedmileté historii zajišťování
měnových rizik v naší společnosti, realizovaný v jednom
kalendářním roce.
Jan Kleisner
finanční ředitel
32
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva
auditora
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ŠKODA JS A.S.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ŠKODA JS a.s. (dále „Společnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2007,
výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2007 a přílohu včetně
popisu podstatných účetních pravidel (dále „účetní závěrka“). Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
účetní závěrky.
Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá představenstvo
Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu
se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 021.
© 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným právním subjektem.
33
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora včetně posouzení rizika významné
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik
auditor zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2007,
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
28. dubna 2008
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Ing. Jiří Koval
zastoupená ředitelem
auditor, osvědčení č. 1491
34
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Účetní závěrka
(dle CAS)
Výkaz zisku a ztráty
(v celých tisících Kč)
Označení
TEXT
II.
Skutečnost v účetním období 2007
2006
Výkony
2 596 012
1 932 415
2 413 295
1 357 405
182 137
573 339
II.
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
3.
Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
580
1 671
2 098 170
1 462 200
853 438
874 290
1 244 732
587 910
2.
Služby
+
Přidaná hodnota
497 842
470 215
C.
Osobní náklady
421 716
359 544
309 067
261 027
C.
1.
Mzdové náklady
2.
Odměny členům orgánů společnosti
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
1 411
1 718
104 042
91 249
5 550
4.
Sociální náklady
7 196
D.
Daně a poplatky
2 781
958
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26 776
24 528
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
275
687
III.
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
191
521
2.
Tržby z prodeje materiálu
84
166
F.
0
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
55
488
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2.
Prodaný materiál
0 7
55
481
35
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Označení
TEXT
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
Skutečnost v účetním období 2007
2006
-93 349
35 330
IV.
Ostatní provozní výnosy
17 818
28 784
H.
Ostatní provozní náklady
23 065
13 738
*
Provozní výsledek hospodaření
134 891
65 269
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
46 264
0 J.
Prodané cenné papíry a podíly
46 264
0 IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
19 205
24 487
16 889
27 113
8 782
14 107
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
356
0 XI.
Ostatní finanční výnosy
77 944
78 603
87 376
O.
Ostatní finanční náklady
53 196
*
Finanční výsledek hospodaření
35 490
2 708
Q.
Daň z přijmů za běžnou činnost
43 474
18 802
26 024
Q.
1.
– splatná
32 613
2.
– odložená
10 861
-7 222
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
126 907
49 175
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
126 907
49 175
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
170 381
67 977
36
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Účetní závěrka
(dle CAS)
Rozvaha – Aktiva
(v celých tisících Kč)
Označení
AKTIVA
31. 12. 2007
31. 12. 2006
Brutto
Korekce
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
5 084 223
-1 274 794
3 809 429
3 567 822
B.
Dlouhodobý majetek
1 376 433
-1 215 641
160 792
132 369
B.
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
72 602
-67 837
4 765
5 537
B.
I.
1.
Software
50 650
-48 928
1 722
1 766
19 707
-17 806
1 901
2 115
1 113
-1 103
10
1 403
2.
Ocenitelná práva
3.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
4.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B.
II.
1.
Stavby
2.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 132
1 250 134
-3 392
16 052
6 016
-1 142 207
68 274
57 522
-791
3.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
1 863
4.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
4 509
5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
6.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.
III.
Dlouhodobý finanční majetek
B.
III.
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
253
73 067
19 444
1 132
102 330
1 210 481
-1 147 804
11 292
2 545
53 697
1 072
1 137
4 509
3 934
11 292
3 157
-1 414
1 131
1 301
53 697
53 765
7 918
7 918
7 986
45 779
45 779
45 779
C.
Oběžná aktiva
3 697 540
-59 153
3 638 387
3 425 461
C.
I.
Zásoby
2 422 668
-22 794
2 399 874
2 252 326
C.
I.
1.
Materiál
257 899
-17 139
240 760
96 091
2.
Nedokončená výroba a polotovary
1 427 080
1 244 943
1 427 080
3.
Poskytnuté zálohy na zásoby
737 689
732 034
911 292
C.
II.
Dlouhodobé pohledávky
247 672
247 672
355 857
C.
II.
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
23 496
23 496
5 060
2.
Dlouhodobě poskytnuté zálohy
214 124
214 124
304 124
10 052
44 924
3.
Jiné pohledávky
4.
Odložená daňová pohledávka
C.
III.
Krátkodobé pohledávky
10 052
-5 655
815 533
-36 359
-18 409
1 749
779 174
513 743
479 205
238 806
C.
III.
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
497 614
2.
Pohledávky – spřízněná strana
103 460
103 460
98 810
3.
Stát – daňové pohledávky
49 804
49 804
33 258
92 644
92 644
90 000
2 833
2 833
1 332
51 228
51 537
303 535
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
5.
Dohadné účty aktivní
6.
Jiné pohledávky
C.
IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.
IV.
1.
Peníze
2.
Účty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
D.
I.
Časové rozlišení
10 250
10 250
9 992
D.
I.
1.
Náklady příštích období
10 250
10 250
9 992
69 178
-17 950
211 667
211 667
771
771
925
210 896
210 896
256 346
46 264
37
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Označení
31. 12. 2007
31. 12. 2006
PASIVA CELKEM
PASIVA
3 809 429
3 567 822
A.
Vlastní kapitál
1 160 017
1 190 611
A.
I.
Základní kapitál
550 000
550 000
A.
I.
1.
Základní kapitál
550 000
550 000
A.
II.
Kapitálové fondy
174 111
183 587
A.
II.
1.
Emisní ažio
111 696
111 696
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
50
50
62 365
71 841
A.
III.
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
64 425
61 491
A.
III.
1.
Zákonný rezervní fond
63 294
60 835
2.
Statutární a ostatní fondy
1 131
656
A.
IV.
Výsledek hospodaření minulých let
244 574
346 358
346 358
A.
IV.
1.
Nerozdělený zisk minulých let
244 574
A.
V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
126 907
49 175
B.
Cizí zdroje
2 631 783
2 370 533
B.
I.
Rezervy
B.
I.
1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2.
Rezerva na daň z příjmů
3.
Ostatní rezervy
B.
II.
Dlouhodobé závazky
B.
II.
1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Dlouhodobé přijaté zálohy
3.
Odložený daňový závazek
B.
III.
Krátkodobé závazky
112 084
212 549
58 864
101 617
53 220
5 169
105 763
496 419
722 008
47 463
111 461
446 153
610 547
2 803
2 023 280
1 435 976
B.
III.
1.
Závazky z obchodních vztahů
565 990
301 630
2.
Závazky k zaměstnancům
33 214
15 959
3.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
23 462
9 753
4.
Stát – daňové závazky a dotace
10 739
4 412
1 292 063
1 064 921
90 027
39 301
5.
Krátkodobé přijaté zálohy
6.
Dohadné účty pasivní
7.
Jiné závazky
C.
I.
Časové rozlišení
7 785
17 629
6 678
C.
I.
1.
Výdaje příštích období
175
760
2.
Výnosy příštích období
17 454
5 918
38
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Účetní závěrka
(dle CAS)
Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2007
(v celých tisících Kč)
2007
2006
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
170 381
67 977
A.1
Úpravy o nepeněžní operace
-75 190
47 909
A.1.1
Odpisy stálých aktiv
26 776
24 359
A.1.2
Změna stavu opravných položek a rezerv
-93 349
35 330
A.1.3
Zisk z prodeje stálých aktiv
A.1.4
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.1.5
Úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných prostředků a mimořádnými položkami
A.2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.2.1
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
369 863
705 564
A.2.3
Změna stavu zásob
-145 761
-894 595
A.2.4
Změna krátkodobého finančního majetku
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3
Úroky vyplacené
A.4
Úroky přijaté
A.5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
-60 017
-61 449
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
162 149
-368 161
-55 269
-41 623
-191
-514
-8 426
-14 107
0
2 841
95 191
115 886
118 549
-436 705
-151 817
-247 674
46 246
0
213 740
-320 819
-356
0
8 782
14 107
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám, změna stavu investic
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
191
521
-4 650
59 231
-59 728
18 129
Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
Změna stavu vlastního kapitálu
C.1.1
Přímé platby na vrub fondů
-148 025
-1 092
-1 025
-1 092
C.1.2
Vyplacené dividendy
-147 000
0
C.***
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
-148 025
-1 092
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
-45 604
-351 124
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
257 271
608 395
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
211 667
257 271
39
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva auditora
ke konsolidované účetní závěrce
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ŠKODA JS A.S.
Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti ŠKODA JS a.s. (dále „Společnost“) a její dceřiné
společnosti (dále „Skupina“), tj. konsolidovanou rozvahu k 31. prosinci 2007, konsolidovaný výkaz zisku a ztráty,
konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaný přehled o peněžních tocích za rok 2007
a přílohu včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále „konsolidovaná účetní závěrka“).
Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá představenstvo Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět
dané situaci přiměřené účetní odhady.
Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. S výjimkou
skutečnosti popsané níže jsme audit provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu. V souladu s těmito
standardy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 021.
© 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným právním subjektem.
40
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Zpráva auditora
ke konsolidované účetní závěrce
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora včetně posouzení rizika významné
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik
auditor zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Zdůvodnění výroku s výhradou
Standard IAS 24 vyžaduje zveřejnění názvu konečné ovládající strany společnosti v příloze účetní závěrky, pokud
taková strana existuje. Skupina v bodě 1 přílohy zveřejnila společnost OAO OMZ jako nejvyšší mateřskou společnost.
Nebyli jsme schopni se ujistit, zda OAO OMZ je konečnou ovládající stranou. Z tohoto důvodu jsme nebyli schopni
posoudit, zda zveřejnění v bodě 25 přílohy ve vztahu k zůstatkům a transakcím se spřízněnými stranami pro rok 2007
jsou dostatečná.
Výrok s výhradou
Podle našeho názoru, s výhradou případných úprav zveřejnění, jak je popsáno v odstavci Zdůvodnění výroku
s výhradou, konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Skupiny k 31. prosinci 2007,
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění
přijatém EU.
22. května 2008
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Ing. Jiří Koval
zastoupená ředitelem
auditor, osvědčení č. 1491
41
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Konsolidovaná účetní závěrka
(dle IFRS)
Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2007
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
Bod
2007
2006
286 824
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peníze a peněžní ekvivalenty
7
226 325
Krátkodobý finanční majetek
7
0
46 264
Pohledávky – finanční
8
627 215
364 581
Nevyfakturované částky odběratelům
9
429 928
293 856
Daňové pohledávky – daň z příjmů splatná
23 264
746
292 201
129 804
Zásoby
10
Pohledávky z derivátových operací
26
51 095
67 126
8
456 560
491 432
Ostatní nefinanční pohledávky
Ostatní oběžná aktiva – finanční
8
2 838
1 337
Ostatní oběžná aktiva – nefinanční
8
10 153
9 003
2 119 579
1 690 973
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Nehmotná aktiva
11
5 260
5 618
Pozemky, budovy a zařízení
12
179 545
123 879
Realizovatelná finanční aktiva
13
45 779
45 779
Dlouhodobé pohledávky z derivátových operací
26
10 052
29 833
Ostatní dlouhodobé pohledávky – finanční
8
23 496
5 059
Ostatní dlouhodobé pohledávky – nefinanční
8
418 308
593 709
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
682 440
803 877
2 802 019
2 494 850
440 009
176 567
0
5 812
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky – finanční
14
Splatná daň z příjmu
Závazky z derivátových operací
26
0
906
Ostatní závazky – finanční
14
54 641
34 993
Ostatní závazky – nefinační
14
423 797
85 791
Rezervy
16
52 027
108 938
970 474
413 007
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky – finanční
14
1 471
3 416
Ostatní dlouhodobé závazky – nefinanční
14
389 302
602 461
Odložený daňový závazek
15
Dlouhodobé závazky celkem
51 323
61 506
442 096
667 383
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
550 000
550 000
Kapitálové a ostatní fondy
214 563
222 678
624 886
641 782
Vlastní kapitál celkem
Nerozdělený zisk
1 389 449
1 414 460
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
2 802 019
2 494 850
42
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Konsolidovaná účetní závěrka
(dle IFRS)
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2007
(v celých tisících Kč)
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
Bod
2007
2006
17
2 742 149
2 236 319
Ostatní tržby
Tržby
Spotřeba materiálu a služeb
18
2 563
1 671
2 744 712
2 237 990
-2 154 035
-1 589 697
Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby
Zaměstnanecké požitky
19
Odpisy
17 788
-24 990
-443 252
-376 814
-32 406
11, 12
-36 140
Ostatní provozní výnosy
20
104 036
98 895
Ostatní provozní náklady
20
-80 821
-62 756
152 288
250 222
Provozní zisk
Finanční výnosy
21
8 799
20 457
Finanční náklady
21
-670
-56 046
160 417
214 633
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
15
Zisk po zdanění
Čistý zisk na akcii
-27 785
-53 766
132 632
160 867
241
292
24
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2007
(v celých tisících Kč)
Základní
Zákonný
Kapitálové
Nerozdělený
kapitál
rezervní fond
a ostatní
zisk
Celkem
550 000
54 369
142 779
490 353
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
0
10 278
0
-10 278
0
Kurzové rozdíly vztahující se ke konsolidaci zahraniční jednotky
0
0
0
840
840
15 252
fondy
Stav k 1. lednu 2006
1 237 501
Ostatní pohyby nezaúčt. ve výkazu zisku a ztráty – finanční deriváty
0
0
15 252
0
Čisté zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty
0
0
15 252
840
16 092
Čistý zisk za rok
0
0
0
160 867
160 867
1 414 460
Stav k 31. prosinci 2006
550 000
64 647
158 031
641 782
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
0
2 427
0
-2 427
0
Vyplacené dividendy
0
0
0
-147 000
-147 000
Kurzové rozdíly vztahující se ke konsolidaci zahranční jednotky
0
0
0
-101
-101
Ostatní pohyby nezaúčt. ve výkazu zisku a ztráty – finanční deriváty
0
0
-10 542
0
-10 542
Čisté zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty
0
0
-10 542
-101
-10 643
Čistý zisk za rok
0
0
0
132 632
132 632
550 000
67 074
147 489
624 886
1 389 449
Stav k 31. prosinci 2007
43
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Konsolidovaný výkaz cash flow za rok končící 31. prosince 2007
(v celých tisících Kč) Bod
Čistý zisk před zdaněním
Odpisy
11, 12
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a finančních investic
Přijaté úroky
Změna stavu rezerv
Ostatní nepeněžní operace
Přijaté/zaplacené úroky
2007
2006
160 417
214 633
36 140
32 406
-197
-4 442
-8 129
-13 375
-56 911
8 418
5 198
57 055
8 129
13 375
-61 689
-61 193
82 958
246 877
Změna stavu pohledávek a nevyfakturovaných částek odběratelům
-186 742
-822 983
Změna stavu zásob
-162 397
70 982
Placená daň z příjmů
Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu finančních závazků
271 718
10 672
Změna ostatních oběžných aktiv a ostatních závazků
354 097
-134 329
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
46 264
0
405 898
-628 781
-91 448
-51 747
Investiční činnost:
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
11, 12
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Peněžní toky z investičních činností
197
4 448
-91 251
-47 299
-219 870
365 928
-8 276
-12 398
Finanční činnost:
Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků
Splátky závazků z finančního leasingu
Vyplacené dividendy
-147 000
0
Peněžní toky z finančních činností
-375 146
353 530
Čistá změna peněz a peněžních prostředků
-60 499
-322 550
Peníze a peněžní prostředky na začátku období
7
286 824
609 374
Peníze a peněžní prostředky na konci období
7
226 325
286 824
44
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Organizační schéma
společnosti ŠKODA JS a.s.
Valná hromada
ŠKODA JS a.s.
Interatomenergo M.CH.O.
Představenstvo
ŠKODA JS a.s.
Dozorčí rada
ŠKODA JS a.s.
Generální ředitel
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
Kancelář
generálního ředitele
Obnova SKŘ Dukovany
Divize
Inženýring JE
Ekonomika
Divize
Servis JE
Divize
Jaderné zařízení
Finance
Business Controlling
Manažeři zakázek
Řízení zakázek
Manažeři zakázek
Bolevec
Personalistika
Inženýring JE
Diagnostika
a životnost komponent
Konstrukce
Nákup
Výpočty
Provozní prohlídky
a kontroly
Technologie
Zastoupení v Rusku
Prodej a marketing
Nákup
Zkušebny
Manažeři zakázek
RH
IT/IS
Management jakosti
Technická podpora
Výroba
Středisko ETE
Nákup
Středisko EDU
Plánování
Montážní servis JE
Technika
45
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Seznam
použitých zkratek
a.s.
akciová společnost
ADREvropská dohoda o mezinárodní přepravě
nebezpečných věcí (Accord européen
ARK
EDU
ENEvropská norma
ENIQEvropská síť pro kvalifikaci kontrol
relatif au transport international des
(European Network for Inspection
marchandises Dangereuses par Route)
Qualification)
havarijní, regulační, kontrolní (tyče)
EPREvoluční energetický reaktor
ASMESdružení amerických strojních inženýrů
B.V.
jaderná elektrárna Dukovany
(Evolutionary Power Reactor)
(American Society of Mechanical
EUR
euro
Engineers)
FMEA
analýza příčin a následků vad
GCHWR
plynem chlazený těžkovodní reaktor (Gas
nizozemská spol. s ručením omezeným
(Besloten Vennootschap)
(Failure Modes & Effects Analysis)
BVC
Bureau Veritas Certification
BVQI
mezinárodní certifikační orgán
GNB
Gesellschaft für Nuklear-Behälter
Cooled Heavy Water Moderated Reactor)
(Bureau Veritas Quality International)
GNS
Gesellschaft für Nuklear-Service mbH
BWR
varný reaktor (boiling water reactor)
GOST-R
ruská státní norma
CAS
české účetní standardy
CNC
(Gosudarstvennyj standart Rossiji)
(Czech Accounting Standards)
HRK
číslicové řízení počítačem
I&C
(Computerized Numerical Control)
havarijní, regulační, kontrolní (tyče)
měření a regulace
(Instrumentation & Control)
CZK
česká koruna (Kč)
ČEZ, a.s.
České energetické závody
ČSN
Česká státní norma
ČSR
Československá republika
ČSSR
Československá socialistická republika
ČVUT
České vysoké učení technické
IČ
DIČ
daňové identifikační číslo
IECMezinárodní elektrotechnická komise
EBIT
provozní zisk (Earnings Before Interest
(International Electrotechnical
and Taxes)
Commission)
EBITDA
zisk před úroky, zdaněním, odpisy
a amortizací (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization)
IAEAMezinárodní agentura pro atomovou
energii (International Atomic Energy
Agency)
IBT
zisk před zdaněním
(Income Before Taxes)
identifikační číslo
46
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Seznam
použitých zkratek
IFRSMezinárodní finanční a reportingové
standardy (International Financial
mil.
milion
NQA
zajištění jaderné bezpečnosti
Reporting Standards)
IMS
(Nuclear Quality Assurance)
integrovaný systém řízení (Integrated
o.p.s.
Management System)
OMZObediňonnyje mašinostroitelnyje zavody
obecně prospěšná společnost
OR
obchodní rejstřík
(International Organisation for
PC
osobní počítač
Standardization)
PNAE G
ruské bezpečnostní předpisy pro jaderné
ISOMezinárodní normalizační organizace
IT
informační technologie
IT/IS
informační technologie/informační
elektrárny (Pravila i normy v atomnoj
energetike)
systémy
PRO
pohon regulačního orgánu
JE
jaderná elektrárna
PRO-M
modernizovaný pohon regulačního
Kč
česká koruna (CZK)
KNI
neutronový měřicí kanál
PSČ
poštovní směrovací číslo
(kanal nejtronnyj izmeritělnyj)
PSI
Paul-Scherrer-Institut (Švýcarsko)
německé předpisy pro jaderné elektrárny
PWR
tlakovodní reaktor
KTA
orgánu (VVER 440)
(pressurized water reactor)
(Kerntechnischer Ausschuss)
LKP-M
modernizovaný lineární krokový pohon
RBMK 1500 kanálový reaktor velkého výkonu
(reaktor bolšoj moščnosti kanalnyj)
(VVER 1000)
LNLotus Notes
RCC-M
francouzský konstrukční kód (Regles
LVR-15
lehkovodní výzkumný reaktor (ÚJV Řež)
de conception et de construction
M.CH.O.
mezinárodní hospodářské sdružení
des materiels mechaniques des ilots
(meždunarodnoje chozjajstvennoje
obediněnije)
MAAEMezinárodní agentura pro atomovou
energii (IAEA)
nucleaires rep)
RFRuská federace
ROCE
výnosnost kapitálu
(Return on Capital and Equity)
47
ŠKODA JS a.s.
ROE
Roční zpráva 2007
rentabilita vlastního kapitálu
VR-1P
experimentální školní reaktor
(Return on Equity)
VÚJE
slovenský výzkumný ústav jaderných
RVHPRada vzájemné hospodářské pomoci
RVLISSystém měření hladiny v nádobě reaktoru
elektráren
VVER
(Reactor Vessel Level Instrumentation
System)
s.r.o.
společnost s ručením omezeným
SFRJSjednocená federativní republika
Jugoslávie
SGIU-M
modernizovaný systém skupinového
a individuálního řízení (VVER 1000)
SKŘ
systém kontroly a řízení
SNSSpolečenství nezávislých států
SSSRSvaz sovětských socialistických republik
SÚJBStátní úřad pro jadernou bezpečnost
SW
software
tis.
tisíc
ÚJV Řež
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
UkrSEPRO
ukrajinský státní certifikační orgán
USASpojené státy americké
USD
VPVR
americký dolar
transportní kontejner na vyhořelé palivo
z výzkumných reaktorů
VPVR/M
modernizovaný transportní kontejner
na vyhořelé palivo z výzkumných reaktorů
tlakovodní reaktor podle ruského projektu
(vodovodjannoj energetičeskij reaktor)
YVL
finské předpisy pro jadernou bezpečnost
(Ydinvoimalaitosohjeet)
48
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2007
Kontaktní
údaje
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 06 Plzeň
Tel.:
+420 378 041 111
Fax:
+420 377 524 755
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.skoda-js.cz
IČ:
25235753
DIČ:
CZ25235753
OR:Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811
Bankovní spojení:Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň
Číslo účtu (CZK):
74303311/0100
IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311
Číslo účtu (USD):
4848440247/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
Swift: KOMB CZ PP
Číslo účtu (EUR):
4848610277/0100
IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
Swift: KOMB CZ PP
© 2008
Zpracovala: ŠKODA JS a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.
Fotografie uvedené na str. 2 a 10 jsou otištěny se svolením společnosti GNS mbH, na str. 3 se svolením autora A. Kolrose, FJFI, ČVUT Praha.
www.skoda-js.cz

Podobné dokumenty

Roční zpráva 2008

Roční zpráva 2008 Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)

Více