Pa dœl ky skupiny —KÏ - noÀ nà m˘ ra (10)

Komentáře

Transkript

Pa dœl ky skupiny —KÏ - noÀ nà m˘ ra (10)
ZNALECK¡ HLÕDKA
PadÏlky skupiny ÑKì - noËnÌ m˘ra ... (10)
Minule jsme v naöem seri·lu dospÏli k padÏlk˘m druhu B a sezn·mili se s prvnÌ z jeho t¯Ì skupin, tedy a, pouûitou pro p¯etiskov·nÌ dvou troj˙helnÌkov˝ch hodnot rakousk˝ch spÏön˝ch zn·mek. Dnes pokroËÌme ke skupinÏ b, do nÌû spadajÌ p¯etisky na zn·mk·ch leteck˝ch (Flugpost)
a na vÏtöinÏ hodnot sÈrie doplatnÌch provizoriÌ (Porto), bez hodnoty 1 h.
zejmÈna postavenÌm prvnÌ ¯·dky v˘Ëi ¯·dk·m ostatFRANTIäEK BENEä
nÌm (a nep¯ÌtomnostÌ teËky v O.ä ñ jiû vöak lze ze
P¯etisky druhu B jsou v r·mci ötoËku snadno odstranit, nebo ji do p¯edlohy naemise P» 1919 sv˝m rozmÏrem opak doplnit). To samoz¯ejmÏ vede k ˙vaze, ûe panejmenöÌ a jejich prvnÌ dvÏ skupi- dÏlatelÈ pracovali s jednou spoleËnou v˝chozÌ p¯edny ñ Ba a Bb ñ jsou si (zejmÈna v I. lohou, kterou postupnÏ upravovali (zejmÈna mÏnili
typu, s charakteristick˝m vrypem vz·jemnÈ postavenÌ jednotliv˝ch ¯·dk˘, p¯edevöÌm
v K a z·¯ezem v S) vz·jemnÏ po- prvnÌho). To by vysvÏtlovalo i urËitÈ nep¯esnosti, ktedobnÈ. NenÌ tedy divu, ûe v jejich popisu a vyobra- rÈ jsme si minule uk·zali (nap¯. prvnÌ ¯·dek u padÏlku
zenÌ m˘ûe doch·zet k urËit˝m chyb·m, kterÈ pak Ba je mÌrnÏ pootoËen öikmo vlevo vzh˘ru).
pletou nejen sbÏratele a badatele, ale ñ naötÏstÌ ñ
Tuto hypotÈzu podporuje i podobnost (resp.
v nÏkter˝ch p¯Ìpadech i padÏlatele!
shodnost) v detailech obrys˘ nÏkter˝ch pÌsmen
Kup¯Ìkladu v Monografii Ës. zn·mek jsou zamÏnÏ- v padÏlcÌch p¯etisk˘ Ba a Bb. KromÏ tÏch uvedena vyobrazenÌ I. typu skupin Ba a Bb, i kdyû popisy n˝ch v minulÈm ËÌsle je to nap¯.
vz·jemnÈho postavenÌ jednotliv˝ch ¯·dk˘ p¯etisk˘ druhÈ pÌsmeno O ve slovÏ »eskojsou uvedeny spr·vnÏ (2. dÌl, str. 72 a 74).
slovensk·, jeû je v obou p¯Ìpadech
naho¯e zcela rovnÈ ñ a dokonce aû
mÌrnÏ obr·cenÏ prohnutÈ, tedy
smÏrem dol˘ ñ, na rozdÌl od prav˝ch p¯etisk˘, u nichû je naopak
ve skuteËnosti Ñbì
nepatrnÏ prohnutÈ nahoru.
V dolnÌ Ë·sti pravÈ strany pÌsmene N je u padÏlk˘ Ba hrbolatÈ poökozenÌ zhruba odpovÌdajÌcÌ p¯etisk˘m prav˝m, u vÏtöiny dosud mi
zn·m˝ch padÏlk˘ Bb je ve stejnÈm
mÌstÏ v˝razn˝ z·¯ez troj˙helnÌkovÈho tvaru rozevÌrajÌcÌ se smÏrem
dol˘, kter˝ se u prav˝ch zn·mek
v tÈto rozvinutÈ podobÏ nenach·zÌ. Pr·vÏ tento z·ve skuteËnosti Ñaì
¯ez je p¯itom nejn·padnÏjöÌm detailem ukazujÌcÌm
na to, ûe padÏlanÈ ötoËky druhu Bb byly pouûity
i pro p¯etiskov·nÌ doplatnÌch zn·mek 1 h Porto, jejichû pravÈ exempl·¯e nesou p¯etisk Bc, kter˝ se od
p¯etisk˘ Ba i Bb ponÏkud liöÌ. Je mi
vöak zn·mo i nÏkolik exempl·¯˘ padÏlk˘ p¯etisk˘ Bb, kterÈ majÌ zcela
S nestejn˝m zakreslenÌm osy pÌsmene T (pouûÌva- stejnou podobu, jako popsanÈ kusy
nÈ p¯i rozliöov·nÌ typ˘ uû znalci Hirschem a MrÚ·- s v˝razn˝m z·¯ezem, s tÌm rozdÌlem,
kem) v˘Ëi jin˝m publikacÌm se zase m˘ûeme setkat ûe tento z·¯ez m· jin˝ (mÈnÏ rozviv knize PadÏlky Ës. zn·mek (Pofis, 1963) i v dalöÌch nut˝) tvar, nebo je v jeho mÌstÏ jen
pramenech. To samoz¯ejmÏ ztÏûuje pr·ci sbÏrate- malÈ poökozenÌ.
To by mohlo svÏdËit o tom, ûe k p¯etiskov·nÌ byl
l˘m, kte¯Ì se hloubÏji zajÌmajÌ o tuto emisi a vlastnÌmi silami se pokouöejÌ identifikovat pravÈ p¯etisky pouûit jeden ötoËek, postupnÏ upravovan˝ (pop¯. se
i jejich padÏlky (coû ñ jak praxe ukazuje ñ je spr·v- v mÌstÏ z·¯ezu nach·zel mal˝ n·litek, kter˝ se v pr˘bÏhu p¯etiskov·nÌ odlomil), nebo bylo ze stejnÈ, pon· cesta, kterou by se sbÏratelÈ mÏli ubÌrat).
Ale teÔ uû k dneönÌmu tÈmatu. Jak jsme si minule stupnÏ upravovanÈ p¯edlohy zhotoveno ötoËk˘ vÌce.
PadÏlky odpovÌdajÌcÌ podobÏ p¯etisk˘ Bc mi do¯ekli, vöechny dosud mi zn·mÈ padÏlky druhu Ba
poch·zejÌ ze stejnÈho ötoËku, napodobujÌcÌho II. typ sud nebyly p¯edloûeny ñ a je moûnÈ, ûe je padÏlateñ s odliönostmi, na nÏû jsme minule upozornili. Rov- lÈ (kte¯Ì stojÌ za touto skupinou falz, kterou jsme
nÏû jsme zmÌnili, ûe nÏkterÈ z tÏchto charakteristic- pracovnÏ nazvali ÑKì) ani nezhotovili.
Hovo¯Ìm-li o podobÏ p¯etisk˘, m·m tÌm na mysli
k˝ch odliönostÌ nalÈz·me i na padÏlcÌch p¯etisk˘
druhu Bb, jehoû II. typ se od II. typu skupiny Ba liöÌ zejmÈna vz·jemnÈ postavenÌ jejich jednotliv˝ch ¯·-
14
π
FILATELIE 10/2009
Na silnÏ zvÏtöenÈm vyobrazenÌ padÏlanÈho p¯etisku dob¯e vidÌme charakteristickÈ detaily.
Dva zcela stejnÈ padÏlky p¯etisk˘, z nichû draûöÌ (vlevo) znalec J. Kar·sek ovϯil svou znaËkou jako prav˝,
zatÌmco k levnÈmu (vpravo) p¯ipojil jen lÌstek s rukopisnou pozn·mkou Ñlevn·, neovϯuje se!ì.
FILATELIE 10/2009
π
15
ZNALECK¡ HLÕDKA
dek (a pÌsmen a ËÌslic v nich), a v tÈto souvislosti je t¯eba ¯Ìci, ûe popsanÈ padÏlky Ba a Bb se v tomto smÏru od p¯etisk˘ prav˝ch ponÏkud liöÌ, coû je samo o sobÏ dostateËn˝m d˘vodem, abychom je oznaËili za nepochybn· falza. (P¯ÌËinou tÈto p¯ekvapivÈ nep¯esnosti v postavenÌ jednotliv˝ch ñ jinak vcelku dob¯e napodoben˝ch ñ ¯·dek m˘ûe b˝t i uû zmÌnÏn· nejednotnost vyobrazenÌ ve filatelistickÈ literatu¯e, kterou padÏlatelÈ z¯ejmÏ znali a pouûÌvali ñ jak lze usuzovat z jejich dobrÈ informovanosti o podobÏ tÈto emise.)
I tomto p¯ÌpadÏ zhotovili padÏlatelÈ z popsanÈho ötoËku p¯etisku Bb napodobujÌcÌho II. typ (nebo z vÌce
tÏchto ötoËk˘ poch·zejÌcÌch ze stejnÈ, postupnÏ upravovanÈ p¯edlohy) pestr˝ sortiment v˝robk˘, s nÌmû
na trhu v ¯adÏ p¯Ìpad˘ uspÏli a zp˘sobili tak sbÏratel˘m a obchodnÌk˘m nemalÈ ökody.
U sÈrie Flugpost mi jsou zn·my padÏlky p¯etisk˘ v norm·lnÌ i p¯evr·cenÈ poloze (a to vËetnÏ supervz·cnÈ hodnoty 1,50 K v ˙zkÈm form·tu ñ ta dokonce i ve dvoup·sce), ale i fantasknÌ p¯etisky dvojitÈ
a vÌcen·sobnÈ. Jejich auto¯i experimentovali i s barvami papÌru (bÌl˝, naöedl˝) a s tÌm souvisejÌcÌmi form·ty obrazu zn·mek (˙zkÈ a öirokÈ).
PadÏlky p¯etisk˘ na zn·mk·ch sÈrie Flugpost: 1,50 K ˙zk· ñ norm·lnÌ a p¯evr·cen˝ p¯etisk, 2,50 K ˙zk· s p¯etiskem ve standardnÌ poloze (vöechny t¯i p¯etisky s jen m·lo rozvinut˝m z·¯ezem na pravÈ stranÏ pÌsmene N)
a dva exempl·¯e öirokÈ ñ s p¯etiskem dvojit˝m, resp. p¯evr·cen˝m; 4 K ˙zk· a öirok·, v obou p¯Ìpadech vûdy
norm·lnÌ resp. p¯evr·cen˝ p¯etisk (vöech 6 p¯etisk˘ s ˙plnÏ rozvinut˝m z·¯ezem v N).
PadÏlky p¯etisk˘ na zn·mk·ch sÈrie Porto: vöechny hodnoty existujÌ s p¯etisky v norm·lnÌ i p¯evr·cenÈ poloze,
nÏkterÈ i jako dvojitÈ Ëi vÌcen·sobnÈ. (P¯etisk na hodnotÏ 15/2 h je i nespr·vnÏ umÌstÏn - je p¯Ìliö nÌzko.)
16
π
FILATELIE 10/2009
ZNALECK¡ HLÕDKA
V p¯ÌpadÏ sÈrie Porto je sortiment jeötÏ öiröÌ, a to zejmÈna dÌky hodnotÏ 1 h, jak ostatnÏ vidÌme na n·sledujÌcÌch ilustracÌch. KuriÛznÌ je, ûe p¯etiötÏny byly i levnÈ hodnoty 15/36 a 50/42 h, kterÈ s n·lepkou stojÌ
pouhou pÏtikorunu (a b˘hvÌ jestli). Z toho vypl˝v·, ûe nebezpeËÌ koupÏ padÏlku hrozÌ i ÑobyËejn˝mì sbÏratel˘m, kte¯Ì se draûöÌmi zn·mkami tÈto emise nezab˝vajÌ, a hlavnÏ pouËenÌ, ûe jednotlivou levnou zn·mku rozhodnÏ nem˘ûeme automaticky povaûovat za pravou a jako takovou ji pokl·dat za dobr˝ srovn·vacÌ materi·l. To by se n·m totiû v uvedenÈm p¯ÌpadÏ vymstilo ñ a to je takÈ moûn· skuteËn˝ d˘vod vzniku
tÏchto falz na levn˝ch zn·mk·ch (Ñkdyû je zcela stejn˝ p¯etisk i na levnÈ hodnotÏ, tak ta drah· musÌ b˝t
prav·ì; jak jsme si pr·vÏ uk·zali ñ rozhodnÏ nemusÌ!).1)
n
PadÏlky p¯etisk˘ na zn·mk·ch 1 h Porto, kterÈ existujÌ v norm·lnÌ i p¯evr·cenÈ poloze, nÏkterÈ i jako dvojitÈ Ëi vÌcen·sobnÈ, a to i ve variantÏ s norm·lnÌm a s ˙zk˝m O, d·le jako nevydanÈ (bez Porto), a to na
zn·mk·ch na papÌru norm·lnÌm i k¯ÌdovÈm (ty vöak pro p¯etiskov·nÌ ve skuteËnosti pouûity nebyly).
1)
Pro p¯Ìklad nemusÌme chodit daleko - o dvÏ str·nky zpÏt (dole) jsou vyobrazeny dvÏ zn·mky se zcela stejn˝mi
padÏlan˝mi p¯etisky, o nichû pojedn·v· tento Ël·nek. K ovϯenÌ je majitel poslal najednou. DraûöÌ z nich znalec
J. Kar·sek oznaËil svou znaËkou jako pravou, ke druhÈ, bÏûnÈ, p¯iloûil lÌstek s textem Ñlevn·, neoznaËuje se!ì.
ñññññ
A na z·vÏr pozn·mka k minulÈ Ë·sti: Na stranÏ 15 dole jsme nedopat¯enÌm za¯adili dva stejnÈ obr·zky ñ
padÏlan˝ dvojit˝ p¯etisk na hodnotÏ 5 h. NamÌsto toho dolnÌho mÏl b˝t za¯azen p¯etisk trojit˝, jehoû obr·zek tedy p¯in·öÌme dnes.
FILATELIE 10/2009
π
17
ZNALECK¡ HLÕDKA - POZN¡MKA REDAKCE
Uû mnohokr·t jsme ¯ekli, ûe padÏlky skupiny ÑKì
bylo nap·leno mnoho sbÏratel˘ a obchodnÌk˘, kter˝m tak vznikly velikÈ ökody. O nÏkter˝ch jsme v·s
jiû informovali, dalöÌ postupnÏ vych·zejÌ najevo.
Pat¯Ì k nim p¯Ìpad, s nÌmû se na redakci Filatelie
v polovinÏ minulÈho mÏsÌce obr·til pan H. z Prahy,
n·ö dlouholet˝ Ëten·¯ a sbÏratel zn·mek »SR I. Nachlup p¯esnÏ p¯ed dvan·cti lety ñ v z·¯Ì roku 1997 ñ
vydraûil v jednÈ tuzemskÈ aukci zn·mku 6 h Koruna
s p¯evr·cen˝m Ëern˝m p¯etiskem P» 1919 a zaplatil za ni bezm·la 370.000 korun. Zn·mka byla ovϯena znaleck˝mi znaËkami Gilbert a Kar·sek a byl
k nÌ p¯ipojen Ëerstv˝ fotoatest Kar·sek. Po lÈta ji
mÏl uloûenu ve sbÌrce a teprve po p¯eËtenÌ ËervencovÈho pokraËov·nÌ naöeho seri·lu a porovn·nÌ
zn·mky se zvÏtöen˝mi vyobrazenÌmi padÏlk˘ znejistÏl, protoûe mu p¯etisk p¯ipadal stejn˝. Proto se
obr·til na Filatelistickou zkuöebnu Domu filatelie
s prosbou o prohlÌdku zn·mky. Bohuûel jsme mu
museli na mÌstÏ potvrdit, ûe se neplete, protoûe na
prvnÌ pohled ölo o jednoznaËn˝ padÏlek p¯etisku
(stejn˝, o jakÈm jsme psali ve F7/09). PadÏlan· byla
i znaËka Gilbert, zatÌmco znaËka Kar·sek i jeho fotoatest byly, bohuûel, pravÈ.
Ovöem, co teÔ s tÌm? Od doby prodeje uplynula
tak dlouh· doba, ûe vöechny promlËecÌ lh˘ty podle
ObËanskÈho i ObchodnÌho z·konÌku d·vno uplynuly. Kdyû se obr·til na aukcion·¯e, ten s politov·nÌm
uznal, ûe se stala chyba, ovöem pouk·zal na skuteËnost, ûe s·m nenÌ znalec a zn·mka mÏla atest
p¯ednÌho funkcion·¯e tehdejöÌ Komise expert˘ S»F ñ a dokonce b˝valÈho p¯edsedy Svazu Ëesk˝ch filatelist˘ ñ, k nÏmuû mÏl plnou d˘vÏru.
PenÌze samoz¯ejmÏ uû d·vno vyplatil prod·vajÌcÌmu, takûe nem·, z Ëeho by je teÔ vr·til. NeöùastnÈmu majiteli falza proto jako n·hradu alespoÚ nabÌdl, ûe mu vyplatÌ cel˝ zisk,
kter˝ z prodeje zn·mky mÏl (tedy
sv˘j rabat), a navÌc pokud si u nÏj
v aukci nÏco p¯ÌötÏ koupÌ Ëi prod·,
odpustÌ mu vöechny poplatky, a tak
mu postupnÏ bude kompenzovat
ztr·tu. S tÌm se vöak kupujÌcÌ nechtÏl
sm̯it. Jak cel· vÏc dopadla, v dobÏ
uz·vÏrky tohoto ËÌsla nebylo zn·mo.
18
π
FILATELIE 10/2009
Kdyû jsme se pana H. zeptali, proË si tak drahou
zn·mku nenechal pro jistotu prohlÈdnout jeötÏ od
jinÈho znalce, smutnÏ povzdechl: Kdyû j· jsem tomu atestu od inûen˝ra Kar·ska naprosto vϯilÖ
P¯itom prakticky ve stejn˝ den, kdy udÏlal tenhle
nejhoröÌ obchod svÈho ûivota, vyöel ve Filatelii
(F9/1997, str. 25 ñ 27) obs·hl˝ Ël·nek zab˝vajÌcÌ se
ot·zkami ochrany sbÏratel˘ p¯i n·kupu filatelistickÈho materi·lu, v nÏmû bylo krok po kroku (doslova
formou jakÈhosi desatera) pops·no jak postupovat,
abychom neutrpÏli ökodu. A kolik takov˝ch Ël·nk˘
od tÈ doby n·ö Ëasopis jeötÏ p¯inesl! Kolikr·t jsme
upozorÚovali na öpatnÏ ovϯenÈ zn·mky a celistvosti! A na st·le stejn· jmÈna, kter· za tÌm stojÌ. Ale
nejen to! V dalöÌch letech ¯ada Ëlen˘ Komise znalc˘
S»F (nap¯. F. Beneö, P. Aksamit, J. MaleËek, J.
Cacka, V. MalovÌk, J. BouËek, M. Arbeit, V. ÿeznÌËek
a dalöÌ) vÏnovali desÌtky a desÌtky hodin a dnÌ bezplatn˝m konzultacÌm, nap¯Ìklad p¯i v˝stav·ch po¯·dan˝ch S»F, nebo na kaûdoroËnÌm veletrhu SbÏratel. V jejich r·mci z·jemce upozornili na mnoho padÏlk˘, kterÈ mohli dÌky tomu vËas reklamovat. NenÌ
to tedy ot·zka ˙spory penÏz (vûdy ölo o bezplatnÈ
konzultace), ale spÌöe urËitÈ touhy sbÏratele (ale i
obchodnÌka) vϯit, ûe je vöe v po¯·dku ñ a hlavnÏ
bezmeznÈ d˘vÏry ke znalci, kter˝ si ji nezaslouûil.
Takov˝ch p¯Ìpad˘ je vöak nepochybnÏ vÌce
a s rostoucÌm poËtem pokraËov·nÌ naöeho seri·lu
budou vych·zet najevo. To vöak neznamen·, ûe bychom nad sbÌr·nÌm zn·mek mÏli zlomit h˘l. éijeme
v ȯe padÏlk˘ ve vöech oblastech naöeho ûivota ñ
od obleËenÌ a bot, o nichû to kaûd˝ vÌ, p¯es potraviny, n·poje, lÈky, knihy, cigarety, alkoholickÈ n·poje,
elektroniku, samoz¯ejmÏ veöker· umÏleck· dÌla, aû
t¯eba po stavebnÌ materi·l, stroje a poËÌtaËovÈ programy. Jde o jev glob·lnÌ, tr·pÌcÌ snad vöechny st·ty svÏta. Oblast sbÏratelstvÌ v tom nenÌ û·dnou v˝jimkou. Na rozdÌl od jin˝ch sbÏratelsk˝ch obor˘
vöak ve filatelii m·me velkou v˝hodu: pracujeme
s polygraficky zhotoven˝mi rozmnoûeninami, kterÈ
m˘ûeme srovnat se zaruËenÏ prav˝mi exempl·¯i
a dospÏt tak k jednoznaËnÈmu z·vÏru.
FilatelistickÈ zkuöebnictvÌ je u n·s
tradiËnÏ velmi vyspÏlÈ a rozhodnÏ
disponuje znalci, na nÏû je spolehnutÌ. NenÌ jich sice mnoho (a nikdy jich
ani nebylo - ani za mnohdy idealizovan˝ch dob prvnÌ republiky), ale jsou
tu, a sbÏratelÈ se majÌ na koho obr·tit. A jak si je vybrat? Jak p¯i tom postupovat? O tom vöem jsme uû mnohokr·t psali ñ a samoz¯ejmÏ jeötÏ
ps·t budeme. StaËÌ si projÌt jednotliv· pokraËov·nÌ z rubriky znaleck· hlÌdka, nebo se t¯eba znovu zaËÌst do uû zmÌnÏnÈho Ël·nku otiötÏnÈho p¯ed dlouh˝mi dvan·cti lety, na
kterÈm dodnes nenÌ t¯eba mÏnit jedinÈ slovo.
red-

Podobné dokumenty

Letní škola epigrafiky v Britské škole v Athénách, 2011

Letní škola epigrafiky v Britské škole v Athénách, 2011 V˝klad byl doplnÏn p¯edn·ökami epigrafik˘ z VelkÈ Brit·nie a USA, kte¯Ì p¯edstavovali sv˘j vlastnÌ v˝zkum: Leslie Threatte p¯ednesl ˙vod do dialektologie a lok·lnÌch alfabet, David Jordan n·s sezn·...

Více

Zpravodaj - leden 2007

Zpravodaj - leden 2007 prahu Ëasu oËek·v·nÌ. Jiû prvnÌ setk·nÌ n·s p¯ekvapilo z·jmem a hojnou ˙ËastÌ. »·st programu, kter· se odehr·vala v exteriÈru, na tehdy nep¯Ìliö utÏöenÏ vyhlÌûejÌcÌ kostelnÌ terase pro n·s byla pod...

Více

Dal ˆÃ pa dœ lek perfo ra ce u emi se Le gio n∑Ø sk»

Dal ˆÃ pa dœ lek perfo ra ce u emi se Le gio n∑Ø sk» hodnoty nem· pro n·ö ˙Ëel praktick˝ smysl a vych·zÌ z¯ejmÏ z mylnÈho p¯edpokladu, ûe u h¯ebenovÈ perforace je ö̯ka vûdycky konstantnÌ. To by ale plaNa obr·zku vidÌme exempl·¯, jehoû zoubkov·nÌ til...

Více

Dvo ji t» zoubko v· nà z ro taÀ ky WI FAG Ò pra v», ne bo pa dœ lek?

Dvo ji t» zoubko v· nà z ro taÀ ky WI FAG Ò pra v», ne bo pa dœ lek? FRANTIäEK BENEä Uû den po rozesl·nÌ Ëasopisu n·m p¯iöla prvnÌ odpovÏÔ, a pak v pr˘bÏhu dvou t˝dn˘ dorazily dalöÌ. PotÏöilo n·s, kolik Ëten·¯˘ h·danka zaujala a z jak rozliËn˝ch ˙hl˘ se do jejÌho ¯e...

Více

01/2013 - Svaz českých filatelistů

01/2013 - Svaz českých filatelistů RNDr. Zdeněk Okáč, Václav Kopecký, Mgr. Jaroslav Maleček, Ing. Jiří Sedlák a Ing. Vít Vaníček. Pozorovateli jury jsou Ing. Milan Černík, Ing. Petr Fencl a ing.Lubor Kunc; za BDPH jsou to Dr. Wolfga...

Více

hlas mucedniku´ˇ

hlas mucedniku´ˇ bych se mÏl modlit? ZaËÌn·te a konËÌte kaûdou rozhlasovou relaci modlitbou. R·d bych se rovnÏû modlil, ale nevÌm jak. M˘ûete mi pomoci?ì Tento chlapec, kter˝ nebyl nikdy v kostele, ani nezn· modlit...

Více