Noach 5775 - Noach byl spravedlivý muž

Komentáře

Transkript

Noach 5775 - Noach byl spravedlivý muž
1. chešvan 5775 / 25. říjen 2014
Šabat Ro’š chodeš / Šabat Nového měsíce
Noach / Noe (Potěšitel)
Tora: Bere’šit / 1. Mojžíšova (Genesis) 6:9-11:32
Maftir: Bemidbar / 4. Mojžíšova (Numeri) 28:9-15
Haftara: Ješa‘jahu / Izaiáš 66:1-24
Berit Chadaša: Uri / Lukáš 1:5-80
Noach byl spravedlivý muž
V Písmu se říká, že Noach byl „spravedlivý muž“. Je
tím snad myšleno, že Noach nikdy nespáchal jediný
hřích? A vůbec, co to znamená být spravedlivý?
V Tóře (TORA, ‫תּוֹרה‬
ָ
= doslova „řád, učení,
ukazatel, zákon, souhrn pravidel“, v našem případě
označení pro Pět knih Mojžíšových) je NOACH
(Noe,
‫נ ֹ ַח‬,
„Potěšitel“)
nazýván
cadikem
(„spravedlivým“; CADIK, ‫„ = צַדִּיק‬spravedlivý“).
Důvodem, proč Bůh uchránil Noacha před potopou,
bylo, že to „byl spravedlivý muž, ve svých
pokoleních bez vady“ (Bere’šit [Genesis] 6:9,
Rabín
Efraim
Sidon).
CEDAKA
(‫צְדָ קָה‬,
„spravedlnost“) je chování, které je v souladu
s mravními pravidly ‒ život, který se vyznačuje
počestností a poctivostí. Spravedlivý muž je takový,
který nikomu nestraní, se všemi vždy jedná
na rovinu a sám se řídí tím, co vyžaduje
od ostatních.
Jisté je, že ten, kdo je spravedlivý, musí poslouchat
Boha: „A Noach to učinil, učinil tak, jak mu Bůh
přikázal.“ (Bere’šit [Genesis] 6:22; Rabín Efraim
Sidon). Co je nebo není mravní, určuje Bůh.
Porušování Božích pravidel je v Písmu nazýváno
hříchem. Spravedlnost je opakem hříchu.
HA-ŠEM (‫הַשֵׁ ם‬, doslova „to Jméno“, Hospodin) řekl
Noachovi: „Jelikož jsem tě v tomto pokolení
shledal spravedlivým, přijdete ty a celá tvá
rodina do té schrány.“ (Bere’šit [Genesis] 7:1,
Rabín Efraim Sidon) Odtud můžeme vyvozovat, že
spravedlnost jediného člověka může druhému
zachránit život, ba může dokonce i zachránit celý
svět. Noach svou spravedlností nejen, že zachránil
svou vlastní rodinu, ale také tím zajistil budoucnost
celému lidstvu. Jen díky Noachově spravedlnosti
mohla spatřit světlo světa další lidská pokolení,
vždyť jeho přičiněním život na zemi v celé své
rozmanitosti přetrval Boží soud.
Bůh by byl ochoten stvořit svět už kvůli jedinému
spravedlivému ... zásluhou byť jen jediného
spravedlivého přetrvává celý svět, neboť je psáno
[v Mišlej / Přísloví 10:25]: „ale spravedlivý je
základem světa“. (Joma [„Tento den“] 38b,
Talmud Bavli [Babylónský talmud])
Nabízí se otázka: Byl tedy Noach opravdu
bez hříchu? Vždyť v Písmu přece čteme, že
„na zemi není muž tak spravedlivý, aby konal
dobro, aniž by někdy zhřešil“ (Kohelet [Kazatel]
7:20, Jeruzalémská bible), a na jiném místě se uvádí:
„všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“
(Romim [Římanům] 3:23, Český ekumenický
překlad).
Židovské náboženství rozlišuje mezi cadikem a
cadikem gamur (zcela spravedlivým; CADIK
GAMUR, ‫„ = צַדִּיק גָּמוּר‬spravedlivý zcela“). Noach
byl spravedlivý, nikoliv však zcela bez výtky.
CHAZAL (‫חז"ל‬, zkratka pro slovní spojení
CHACHAMEJNU ZICHRONAM LIVRACHA,
‫ ַחכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם ִלב ְָרכָה‬, „naši moudří blahé paměti, nechť
je jejich památka požehnána“) říkají, že Noach byl
před potopou zachráněn, protože v očích ha-Šem
nelezl milost, a ne proto, že by si svou záchranu
zasloužil. Spravedlnost tedy nutně neznamená být
naprosto bez výtky. Podle učení židovského
náboženství „spravedlivý z víry živ bude“
(Chavakuk [Abakuk] 2:4, Kralická bible). Též
pisatel listu Ivrim (Židům) spojuje spravedlnost
Noacha spíše s vírou v neviděné věci než s čímkoliv
jiným:
Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět,
v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila
jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem
spravedlnosti, která je z víry. (Ivrim 11:7, Překlad
21. století)
Noach projevil svou víru v neviděné věci tím, že
uposlechl a začal stavět tevu („schránu“; TEVA, ‫תֵּ בָה‬
= „schrána“, „archa“). Jeho poslušnost byla
viditelným znakem toho, že v něm přebývala bázeň
před Nebesy, neboť „v Boží bázni postavil archu“.
Svou zbožnou poslušností tak dal Noach jasně
najevo, že se pevně spoléhá na to, v co doufá, a že si
je jist tím, co nevidí (srovnej s Ivrim [Židům] 11:1).
I v jeho případě totiž „víra působila spolu s jeho
skutky a ... ve skutcích došla víra dokonalosti“
(Ja‘akov [Jakub] 2:22, Český ekumenický překlad).
A tak „stal se dědicem spravedlnosti, která je
z víry“, jinými slovy: „Uvěřil ... Bohu, a bylo mu
to počítáno za spravedlnost“ (Ja‘akov [Jakub]
2:23, Český ekumenický překlad; srovnej s Bere’šit
[Genesis] 15:6).
First Fruits of Zion (První plody Sionu)
Zdroj: http://torahclub.ffoz.org/portions-library/weekly-torah/the-righteous-man.html
Překlad: Jaldej ha-Derech, http://www.derech.cz/

Podobné dokumenty

Šof e tim 5775 - Potřebuješ duchovní vedení?

Šof e tim 5775 - Potřebuješ duchovní vedení? doslova „řád, učení, ukazatel, zákon, souhrn pravidel“, v našem případě označení pro Pět knih Mojžíšových) klade na srdce, abychom si dávali dobrý pozor na to, kam chodíme pro odpovědi, a důrazně n...

Více