Profil společnosti Nippon Oil, výrobce olejů ENEOS

Komentáře

Transkript

Profil společnosti Nippon Oil, výrobce olejů ENEOS
Profil spoleènosti Nippon Oil
Od 27 èervna 2002
Nippon Oil - spoleènost pro výrobu paliv a energií
ropa
plyn
petrochemie
výzkum &
vývoj
doprava
paliva
palivové
èlánky
rafinérie
uhlí
distribuce
elektrická
energie
maziva
marketing
Nippon Oil - profil..
Poøadí svìtových výrobcù
Million BD
1.
EXXON MOBIL
8.89
2.
SHELL
6.80
3.
BP
6.56
4.
CHEVRON
3.87
5.
TOTAL
3.17
6.
CONOCO PHILLIPS
2.26
7.
Nippon Oil
1.44
8,
MARATHON
1.32
9.
REPSOL YPF
1.17
Další pøednosti
NIPPON OIL CORPORATION
Dosazena dohoda o slouèení
managementu v prosinci 2008
Zalození nové holdingové spol.
v øíjnu 2009
(znaèka "JAPAN ENERGY")
Nejvìtší podíl na Japonském trhu
No.1 v Japonsku
)
Postavení ve svìtì
Celkový obrat: pøes 1.0 Million kl/y
Naše obchodní zásady
Etics
New ideas
Environmental harmony
Relationships
Global approaches
You
Obchod s nevyššími etickými standardy, èestnost
a spravedlnost.
Obchod s novými inovativními myškenkami.
Globální odpovìdnost za budoucnost a harmonii
mezi pøírodou a zivotním prostøedím.
Zázníci, partneøi, majitelé a zamìstnanci tvoøí
spoleèenství vzájemné úcty.
Mezinárodní standardy jsou základem naší práce
vycházející z Asia do všech regionù svìta.
Uspokojení zákazníka: nejdùlezitìjší
úkol. Nikdy na úkor kvality.
Technologický vývoj
- vývoj a výzkum provádíme ve spolupráci s japonskými a
svìtovými výrobci.
- dodáváme maziva japonským i svìtovým automobilkám
ENEOS - partner LEXUS Teamu LeMans
Nippon Oil Europe
!
!
!
!
!
patøí do skupiny Nippon Oil Group
centrála pro Evropu a støední a blízký
východ sídlí v Londýnì
zabývá se obchodem s palivy, mazivy
chemikáliemi
je jednou z nejrychleji rostoucích firem
v Evropì
jako dodavatel do prvovýroby zaujímá jiz
první místo v Evropì
úkol oleje v provozu
Olej: krev motoru
Úkoly oleje
mazání
! chlazení
! ochrana proti
!
- opotøebení
- kyselinám, korozi
èistí
! pohlcuje karbonové èástice
v oleji
!
Pozadavky kladené na olej
Podmínky provozu
Kvalita paliva
Konstrukce motorù
"Moderní motory vyzadují kvalitní olej"
Pozadavky motorù se stupòují neustále
Protichùdné pozadavky vývoje motorù kladené na olej:
zvyšování
snizování
!
!
!
!
!
výkonu motoru
intervalù výmìny
teploty
velikosti olej. vany
spotøeby oleje
A nakonec pozadavek nejvìtší ....
! moderní motory musí mít nízké emisní hodnoty
Emisní legislativa urèuje vývoj motorù
Legislativa pøináší zmìny v motorech:
zvyšování
vstøikovacího tlaku
posunutí
pøedvstøiku
nizší spotøeba
oleje
recirkulace
výfukových plynù
zvìtšování formací
sazí v oleji
naøedìní oleje
palivem
konkurenceschopnost
ENEOS – Pozice v oboru
CENA
NIZŠÍ TØÍDA
VYŠŠÍ TØÍDA
ENEOS konkurenceschopnost
POZADAVEK
EKOLOGIE
VÝKON
ENEOS
Produkty
Produkty které pomáhaly dobývat svìt
zemì
vesmír
vzduch
moøe
ENEOS motorové oleje
Nejvyšší kvalita
Premium
Super-Plus
Super
Maximální ochrana, dlouhá
zivotnost oleje a úspora paliva
Prvotøídní ochrana,
maximální flexibilita
Spolehlivá ochrana pro vozidla,
traktory a off-roady
Ekonomické výrobky
Skupiny produktù
Ucelená øada
Ve shodì s API,
ACEA & ILSAC
Standardy
OEM
schváleno
ENEOS motorové oleje
PREMIUM
TOP-TIER
Plnì
synthetické
Oleje
(APISM)
Super-Plus
(CG4/SJ)
Závodní
Plnì
syntetický
olej (SM)
Nejlepší ekonomika
provozu nejnizší
tøecí ztráty motoru
PREMIUM
Olej pro kombinovaný
vozový park
Super-Plus
Syntetický
olej (SL)
(CF4/SG)
Šetøí palivo
benzínových,
vznìtových
a plynových motorù
Universalní olej
pro všechny
typy vozidel
Univerzál pro
pøeplòované motory
ENEOS Transmission Oils
Premium
ATF DIII
Synthetic
Premium
Multi Gear 75W90
Synthetic
Pro manuální pøevodovky a diferenciály,
vynikající nízkoteplotní charakteristika,
odolní proti pìnìní
Super
Multi Gear 80W90
Pro manuální pøevodovky a diferenciály,
svou stability zachovává i pøi extrémním
tepelném zatízení, under shock-loads.
Doporuèuje se pro automatické pøevodovky
a pro posilovaèe øízení. Má nízký stupeò tuhnutí,
pøevodovka volnì pracuje i pøi nízkých teplotách
ENEOS Premium Ultra 0W20
SAE 0W-20
Vyspìlá "0"
technologie.
Nejekonomiètìjší
Pøátelský k zivotnímu
prostøedí, snizuje
maximálnì
spotøebu paliva.
!
!
Mimoøádný olej který maximálnì snizuje spotøebu paliva
0W20 Pouzívá se jako tovární olej pro vozidla japonské výroby
ENEOS Premium Ultra 0W50
Závodní definice
SAE 0W-50
Technologie pro
Formule 1
Vysoce výkonný
závodní olej
API SM certified
100% synthetický olej
Splòuje nejnovìjší
specifikace API
PRO-RACING
TECHNOLOGIE
Vysoce stabilní olej s výkonem od nízkých az po nejvyšší teploty!
Idealní pro nejvyšší výkony sportovních vozidel.
Naše zásady
Neprodáváme „jen oleje“
!
!
!
!
!
Vysoká kvality výroby/kvalitní výrobky
Cena & Servis
Pøispùsobení potøebám zákazníkù,
výrobky které šetøí vaše náklady
Vèasná dodávka (cíl: 100%)
Školení prodejcù/servisního týmu
Skupiny produktù
FULLY SYNTHETIC
ENEOS Premium Ultra
0W50
ENEOS Premium Ultra
0W20
ENEOS Premium Hyper
5W40
ENEOS Premium Hyper
5W30
SM/RG
SM
GF-4
SM/CF
ACEA A3/B4(04) and C3
MB229.1/229.3/229.31
Ford WSS M2C-917A
BMW LL-01 and LL-04
500/502/505/505.01 (05)
ACEA A3/B3/B4 (04), C3
MB22931/229.51
BMW LL--01/LL-04
Ford M2C-917A
VW 502/505/505.01 (05)
SYNTHETIC
ENEOS Premium
10W40
+
ENEOS Premium
Diesel 10W40
ENEOS Premium
Multi 15W40
ENEOS Premium
20W50
API SL/CF
ACEA (02): A3, B3, B4
VW 500.00/505.00; BMW Special Oil
MB 229.1; Porsche
API CI-4/SL
ACEA A3/B4/E7 (04), E3/E5 (02)
Volvo VDS-3/VDS-2,
MB229.1/228.3/228.1
IVECO LD, MACK EO/M+ /T10
MTU/DDC Type 2, MAN 271/3275,
Renault RD/RLD, Global DHD-1/ DHD-3,
Scania E5/E7, DAF E3/E5 (02),
ALLISON C4, Cummins, DEUTZ/MWM
Caterpillar ECF-1, JDQ-78A
SJ/CG-4
A2/B3/E2-2002 +A3-98
VW501.01/505.00, MB228.1,229.1
MAN271 Volvo VDS Mack EO/L
Skupiny produktù
MINERAL
ENEOS Super Plus 15W40
CF-4/SG
ENEOS Super Plus 20W50
CF-4/SG
ENEOS Super Plus 10W40
CF-4/SG
ENEOS Super Plus HD 15W40
ENEOS Super Gear 140
CI-4/SL
CF-4/SG
ENEOS Super Gear 90
GL4
ENEOS Super Multi Gear 80W90
GL5
SYNTHETIC
ENEOS Premium
ATF-III
DEXRON III
ENEOS Premium
Multi Gear 75W90
75W-90
MERCON
GL-5

Podobné dokumenty

DRY 300_500 CZ_bez kontaktov.cdr

DRY 300_500 CZ_bez kontaktov.cdr Rozmìry (šíøka x výška x hloubka) Rozmìry balení (šíøka x výška x hloubka) Hmotnost - bez obalu / s obalem

Více

Stažení informativního letáku se specifikací olejů ENEOS (PDF

Stažení informativního letáku se specifikací olejů ENEOS (PDF API: CI-4/SL ACEA: A3/B3/B4/E3/E5/E7 (08) Global DHD-1/DLD-1/DLD-3 VW 500.00/505.00 MB: 228.3/228.1/229.1 Volvo: VDS-2/VDS-3 MAN: 3275/271 Iveco: Long Drain JASO: DH-1 Allison: C-4 MTU: Type 2 DDC:...

Více

D375A-5

D375A-5 Motor Komatsu SA6D170E-3 poskytuje výkon 391 kW 525 HP pøi 1.800 ot/min. Tento vysoce úsporný motor Komatsu, spoleènì s velkou hmotností D375A-5 pøedurèují tento vynikající stroj ke všem shrnovacím...

Více

8100 X-clean 5W-40

8100 X-clean 5W-40 POZOR: Produkt BMW LL-04 lze používat pro benzínové motory pouze v zemích Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a Lichtenštejnsku. Mimo tyto země je požadován olej podle specifikace BMW LL-01, jako např...

Více

OLEJE COMMA v nabídce Inter Cars

OLEJE COMMA v nabídce Inter Cars  vhodný pro naftové motory s vysokým výkonem včetně motorů přeplňovaných turbodmychadlem a vznětových motorů bez přeplňování  produkt s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (SAPS) ...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze Pøi otevírání krytu palivové nádrže zatáhnìte za okraj. Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90°. Podle provedení zùstává klíè uzamknut ve víèku nád...

Více