Zápis ze dne 6. 5. 2010, Praha

Komentáře

Transkript

Zápis ze dne 6. 5. 2010, Praha
Vážení členové ČIS,
několika vybranými aforizmy bych vás chtěl před volbami přesvědčit, že svět je pořád stejný, jenom nepoučené generace se střídají.
Robert Louis Stevenson: Politika je jediná profese, pro kterou není nutná žádná odborná příprava.
Jesse Jackson: V politice se organizovaná menšina stává politickou většinou.
George Orwell: V časech, kdy se podvádí a lže, všude je sdělená pravda revolučním aktem.
AESOP: Popravujeme malé zloděje a velké volíme do veřejných funkcí.
Jean Paul: Skutečně bohatý je ten, kdo má víc snů, než mu realita může zničit.
Přeji vám, abyste byli skutečně, ale skutečně bohatí!
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(schůze se konala 6. 5. 2010 v Praze)
Přítomni: prof. Češka, prof. Horký, prim. Kotík, prof. Kršek, dr. Lacinová, prim. Nebáznivý, dr. P. Svačina, prof. Škrha, prof. Špinar,
dr. Tržil, prof. Vítovec, prof. Jiří Widimský jr., pí Dolejšová a sl. Šmelková – sekretariát ČIS.
Hosté: doc. Beneš za chemoterapeutickou sekci
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, dr. Kuman, dr. Nedvídek, prof. Ščudla, prof. Souček, dr. Václavík
Prof. Češka přivítal přítomné a referoval o své účasti na kongresu interní medicíny v Německu, kde po přechodném, téměř úplném
zrušení oboru dochází k významné renesanci interny, protože její absence byla zcela neudržitelná. Úlohou výboru ČIS do budoucna
není tedy obhajoba interní medicíny, ale zvyšování její úlohy v oblasti praxe a vzdělávání, rozšiřování kompetencí v diagnostice a udržení dostatečného rozsahu možností preskripce.
Zápis z minulé schůze byl schválen.
I. Plánované akce ČIS a SIS a mezinárodní
29. 9.–2. 10. 2010 – XVII. kongres interní medicíny v Brně (prostory Výstaviště) – dr. Petr Svačina informoval o pokračujících přípravách, byly osloveny všechny spolupracující společnosti a požádány o předložení návrhu odborného programu. Finanční krytí bude
zajištěno.
V dubnu až červnu 2010 se uskuteční již čtvrtý cyklus seminářů České internistické společnosti Interna Informans 4, v pěti městech ČR
(Ostrava, Brno, České Budějovice, Plzeň a Praha). Více informací v kalendáři akcí na webu ČIS.
27.–28. 5. 2010 – 29. dni mladých internistov, Martin. Odborný garant prof. Mokáň, kontakt: [email protected]
2.–4. 6. 2010 – Kongres Slovenskej internistickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Prešov. Odborný garant prof. A. Dukát,
kontakt na organizátory: [email protected], [email protected]
14. 10. 2010 – Internistický deň, City hotel Bratislava. Aktuální otázky endokrinologie pro internisty, garant doc. Kiňová, kontakt:
[email protected], [email protected]
! 21.–24. 9. 2010 – Kongres evropské federace interní medicíny (EFIM) ve Stockholmu – z důvodu ekonomické krize zrušen. Švédská
internistická společnost od pořádání kongresu odstoupila. Díky iniciativě prezidenta EFIM, prof. Bauera, však bylo ve stejném datu domluveno zasedání Council EFIM ve švýcarském Luzernu. Účast za ČIS zůstala nezměněna.
18. 3. 2011 – XXIV. Vanýskův internistický den, program bude stanoven.
31. 3.–1. 4. 2011 – Konference ambulantních internistů, Olomouc
25.–28. 9. 2011 – XVIII. kongres interní medicíny, Praha
II. Postgraduální vzdělávání
Téma všude diskutované, protože prakticky nikomu systém vzdělávání nevyhovuje. Na setkání odborných společností JEP, zástupců
ČLK a mladých lékařů s ministryní zdravotnictví tato konstatovala, že je ochotna upravit pravidla, pokud odborné společnosti přijdou s konsenzuálním návrhem. Za neúplné účasti odborných společností bylo dohodnuto rozšíření dosavadního počtu kmenů
na 18. Současně bylo odsouhlaseno, že praxe v oborech jako pediatrie a gynekologie má být obsahem 6. ročníku medicíny a tyto
stáže budou z kmene vypuštěny.
Interní kmen by mělo společně sdílet 18 odborných společností a výbor schválil jeho náplň hlasy všech přítomných s jedním zdržením (dr. Kotík). Jeho podoba by tedy měla být:
13 měsíců interní lůžkové oddělení, 3 měsíce JIP, 3 měsíce příjmová ambulance, 2 měsíce chirurgie, po jednom měsíci ARO
a neurologie.
MZ jmenovalo, bez konzultace s ČIS, akreditační komisi pro vnitřní lékařství. Výbor má k jejímu složení výhrady, nicméně její složení
akceptuje. Tato akreditační komise již projednala přidělení rezidenčních míst jednotlivým nemocnicím, které letos o ně požádaly.
Vzhledem k tomu, že byly uvolněny prostředky na 90 míst a žádostí bylo jen 70, mohlo se vyhovět všem, kteří formálně správně své
žádosti doložili. Letos byla dotace na pětileté vzdělání zvýšena na 250 tis. Kč, nicméně její čerpání nemusí být rovnoměrné a může být
např. použito především k částečnému krytí nákladů kmene, kdy školenec není z velké části na mateřském pracovišti, které ho platí.
III. Vykazování výkonů pro pojišťovny
Dr. Lacinová referovala o stavu jednání ke sdílení výkonů s jinými odbornými společnostmi. Upozornila, že sdílení není vyznačeno
v sazebníku výkonů, což je závažný nedostatek. Bude zpracován dopis na VZP a MZ se žádostí o nápravu (prof. Češka). Projednáno
a odsouhlaseno bylo sdílení kódu telemetrie pro interní nemocniční oddělení a dále pro celý obor Holterovské monitorování EKG.
Byl vypracován seznam výkonů, celkem o 40 položkách, které by potenciálně mohli vykazovat ambulantní internisté. Tento seznam
bude základem pro další úsilí o rozšíření vykazatelných kódů. Výbor tímto děkuje dr. Kadlecovi a dr. Lacinové za přípravu tohoto
dokumentu.
Vyjádřena podpora žádosti Asociace sester o vykazování sesterských edukačních kódů v oblasti kardiologie za předpokladu, že
budou řádně vyškoleny. Současně bylo konstatováno, že je třeba dále usilovat o uznání lékařského kódu edukace komplikovaného
interního pacienta.
Z hlediska vykazování kódů týkajících se péče o diabetiky II. typu je třeba usilovat o získání pravomocí někde mezi úrovní kompetencí přiznaných praktickým lékařům na jedné straně a diabetologům na straně druhé. K tomuto tématu se otevře debata s Diabetologickou společností.
Členové výboru zodpovědní za jednání s odbornými společnostmi: kardiologie prof. Vítovec, gastroenterologie prof. Dítě, diabetologie prof. Škrha, endokrinologie prof. Kršek, hypertenze prof. J. Widimský jr., praktické lékařství prof. Češka, prim. Kotík, ateroskleróza prof. Češka, nefrologie dr. Nedvídek, hematologie prof. Ščudla, pneumologie dr. Petr Svačina.
IV. Časopis Vnitřní lékařství
Šéfredaktor dr. P. Svačina vyjádřil spokojenost s prací redakční rady a navrhl ji zatím ponechat bez personální obměny, což výbor
schválil.
Pracuje se na projektu vzniku intranetu pro všechny členy ČIS. Na intranetu ČIS by měly být dále doplňovány doporučené postupy
jednotlivých odborných společností, které k jejich zveřejnění na našem webu dají svůj souhlas.
Odborných článků pro Vnitřní lékařství přichází dostatek.
V. Různé
1. ČLK požádala o zpracování návrhu, co může být v našem oboru nehrazeno ze zdravotního pojištění a co může být hrazeno za určitých podmínek. Výbor souhlasil s odpovědí, že je třeba přesně určit, čemu to bude sloužit. Nicméně je to činnost tak zodpovědná
a náročná, že bude třeba vytvořit expertní komisi, která by na úkolu měla za určitou odměnu pracovat.
2. Byla určena komise ve složení prof. J. Widimský jr., prof. Horký a prof. Kršek pro vyhodnocení letošní soutěže ČIS za publikační
činnost. Deadline pro zaslání Vašich publikací je 31. 5. 2010. Podmínkou pro autora je členství v ČIS.
3. Doc. Beneš referoval o jednáních výboru chemoterapeutické sekce, která uvažuje o svém zrušení, protože antibiotická léčba a chemoterapie spíše divergují a společná problematika je relativně malá. Na vypracování zásadních stanovisek má zase statut sekce relativně malé kompetence. Zatím však není definitivně rozhodnuto.
4. Výbor podpořil standard Společnosti závislosti na tabáku definující zásady pro vytvoření protikuřáckých center.
5. Schválena záštita ČIS nad odborným sympoziem MSD „Tredaptive tour“ (termín v kalendáři akcí ČIS na www stránkách
společnosti).
6. Bylo schváleno 15 nových členů ČIS:
MUDr. Kristýna Junková, FN Plzeň, MUDr. Katarina Bielaková, FN Brno-Bohunice, MUDr. Silvia Lopatníková, NsP Nový Jičín,
MUDr. Lucie Kimmerová, NsP Nový Jičín, MUDr. Jaroslava Kubínová, Interní ambulance Brno, MUDr. Barbora Urbancová, FN Ostrava-Poruba, MUDr. Peter Jackuliak, FNsP Bratislava, MUDr. Martina Malcová, MN Ostrava, MUDr. Martina Vitásková, IKEM,
MUDr. Daniel Debnár, Nem. Na Homolce, MUDr. Marie Mášková, FN Motol, MUDr. Hana Švachová, Nemocnice Hranice a.s.,
MUDr. Lucie Suchá, Oblastní nemocnice Kladno, MUDr. Lenka Hrubá, Poličská nemocnice s.r.o., MUDr. Zuzana Topinková, Oblastní Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
Příští schůze výboru se bude konat před zahájením XVII. kongresu v Brně na Výstavišti, dne 29. září 2010 ve 13 hodin!
dr. Kotík
Milena Dolejšová

Podobné dokumenty

Zápis ze dne 25. 6. 2008, Praha

Zápis ze dne 25. 6. 2008, Praha většině absolventi ekonomických škol privatizují po bankách a ocelárnách i naše běhátka. Se studem zjišťuji, že běháme už i v supermarketech. dr. Kotík

Více