Vzácná onemocnění z pohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Komentáře

Transkript

Vzácná onemocnění z pohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv
1
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU
STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV
MUDr. Juraj Slabý
Zástupce vedoucí oddělení hodnocení léčiv
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
9.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
2
Vzácná onemocnění - obecně
Orphan designace - rozhoduje EMA na základě žádosti
Vzácné onemocnění: prevalence < 1:2 000 obyvatel
(Orphan Drug Regulation 141/2000)
Většinou
chronické,
progresivní,
degenerativní,
životohrožujicí onemocnění: zkrácení života, poškození
kvality života
Postihují cca 5% novorozenců a kojenců
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
3
Vzácná onemocnění - obecně
cca 8 tisíc vzácných onemocnění
více než 80% případů má genetický podklad
příklady: cystická fibróza, fenylketonurie, hereditární
angioedém,
idiopatická
plicní
fibróza,
mukopolysacharidózy, renální karcinom
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
4
Správní řízení - obecné principy
Stanovení výše a podmínek úhrady ve správním řízení
Účastníci řízení:
- držitel rozhodnutí o registraci (registrovaný
přípravek), dovozce, tuzemský výrobce nebo
předkladatel specifického léčebného programu
(PZLÚ, SLP)
- zdravotní pojišťovny
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
5
Správní řízení - obecné principy
Práva a povinnosti účastníků řízení:
- právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (lhůta 15 dnů od
zahájení)
- právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (lhůta 10 dnů od
doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí)
- právo podat odvolání (lhůta 15 dnů od doručení rozhodnutí)
- povinnost poskytnout Ústavu potřebnou součinnost (např. doplnění
podkladů)
- povinnost poskytnout Ústavu informace způsobilé ovlivnit
maximální cenu a úhradu přípravku
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
6
Správní řízení - obecné principy
Správní řízení na žádost
Ústav je vázán obsahem žádosti (dispoziční zásada):
nestanovujeme nic navíc, co žadatel nežádá (platí jak
pro výši, tak pro podmínky úhrady)
Např. status vysoce inovativního přípravku (nutno
požádat)
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
7
Správní řízení - obecné principy
Odborné společnosti, pacientské organizace
- nemají status účastníka řízení
- bez ohledu na tuto skutečnost mají odborné
společnosti i pacientské organizace možnost vyjádřit
se ke správním řízením vedeným Ústavem
- možnost podat vyjádření či návrh: podložení
relevantními důkazy (např. metaanalýzy, klinické
studie, odborné články)
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
8
Správní řízení - obecné principy
-
-
Správní řízení vedená Ústavem
část šestá zákona č. 48/1997 Sb., správní řád
spisy vedené v elektronické podobě
veřejně dostupný spisový materiál (vyjma obchodního
tajemství): transparentnost a přezkoumatelnost rozhodnutí
SÚKL
možnost nahlížení do spisů (osobně i elektronicky:
elektronický podpis)
webová
stránka:
http://www.sukl.cz/sukl/informace-oprubehu-spravnich-rizeni
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
9
Úhradová regulace orphan léčiv
Úhrada: SÚKL rozhoduje pouze o úhradě v ambulantním
sektoru
Zákon č. 48/1997 Sb. nemá specifická pravidla pro vzácná
onemocnění, pouze pro vysoce inovativní přípravky
(VILP) - léčba vysoce závažných onemocnění:
– VILP je bezpečnější nebo účinnější než stávající léčba nebo
– VILP je jedinou možností terapie nebo
– Nejsou údaje o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby VILP
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
10
Úhradová regulace orphan léčiv
Vysoce inovativní přípravky
- úhrada se stanoví ve výši nejnižší zahraniční nebo
české ceny výrobce přípravku v odpovídající síle a velikosti balení
- bez základní úhrady za ODTD (obvyklá denní terapeutická
dávka)
- pro každou kombinaci síly a velikosti balení: samostatná výše
úhrady
- přípravek musí být hrazen alespoň ve 2 zemích referenčního
koše (státy EÚ)
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
11
Úhradová regulace orphan léčiv
Neinovativní přípravky:
- základní úhrada za ODTD: stejná pro všechny
zaměnitelné a dostupné přípravky bez ohledu na sílu a
velikost balení
- dostupné přípravky: spotřeba nad 3% v rámci léčivé
látky, první až třetí podobný přípravek, dohodnutá
nejvyšší cena, dohoda o úhradě
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
12
Úhradová regulace orphan léčiv
Dočasná úhrada
- délka trvání: spolu maximálně 36 měsíců (závazek sběru
dat: účinnost, bezpečnost, klinická praxe)
- první dočasná úhrada: 24 měsíců
- druhá dočasná úhrada: dalších 12 měsíců
- poté přechod do trvalé úhrady
(způsob stanovení úhrady nezávisí od charakteru úhrady:
dočasná vs. trvalá úhrada, ale od skutečnosti, zda přípravek
nadále splňuje kritéria VILP)
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
13
Úhradová regulace orphan léčiv
Vysoce inovativní přípravky
Podmínky úhrady vždy stanoveny
Vždy symbol „S“: specializovaná pracoviště
- zajištění účinné a bezpečné léčby na nejvyšší odborné
úrovni
- sběr dat o léčbě (účinnost, bezpečnost, klinická praxe)
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
Současný stav dostupnosti orphan léčiv v ČR
Stanovena ambulantní úhrada u více než 30 % LP s
orphan designací
Hrazeny v dočasné úhradě (např. Evoltra: akutní
lymfoblastická leukémie, Kuvan: fenylketonurie)
Hrazeny v trvalé úhradě (např. Firazyr: hereditární
angioedém, Zavesca: Gaucherova choroba)
Nehrazeny: běží řízení o stanovení výše a podmínek
úhrady (Imnovid: mnohočetný myelom, Kalydeco:
cystická fibróza)
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
Důvody snížené dostupnosti orphan drugs
Držitel nemá zájem uvádět na trh ČR (malý trh)
Legislativa nerozlišuje mezi běžnými a orphan drugs
- slabé důkazy o terapeutické účinnosti
kontrolovaných studií fáze III.)
- omezené údaje o nákladech a nákladové efektivitě
- omezené údaje o použití v klinické praxi
(neexistence
Individuální úhrada jednotlivých pacientů
- § 16 - schválení revizním lékařem (např.: Adcetris: CD30+
Hodgkinův lymfom)
- nemocniční použití (např.: Peyona: primrání apnoe, hrazen z
paušálu)
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
Nákladová efektivita u orphan drugs
Definice nákladové efektivity v zákoně č. 48/1997 Sb.
Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, které:
- při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší terapeutický
účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení
podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo
- při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové
náklady pro systém zdravotního pojištění, nebo
- při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr
srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými z prostředků
zdravotního pojištění.
- zákon zmiňuje nákladovou efektivitu ve srovnání s již hrazenými přípravky,
nikoli jako explicitní hranici.
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
17
Nákladová efektivita u orphan drugs
Omezené údaje, málo robustní analýzy NEF
Často překračují doporučení WHO (tj. 3xHDP - cca 1,1
mil. Kč), ale není pravidlem
Příklady:
- Mozobil: autologní transplantace u lymfomu a mnohočetného
myelomu (180-475 tis. Kč/QALY)
- Revlimid: mnohočetný myelom (940 tis. Kč/LYG)
- Vidaza: CML, AML, MDS (až cca1,15 mil. Kč/QALY)
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
Přístup SÚKL k LP nad doporučení WHO
Individuální posouzení – aplikace více kritérií při vstupu
nového přípravku do systému
– Terapeutická účinnost a bezpečnost (hodnotí se velikost celkového
přínosu v léčbě onemocnění)
– Závažnost onemocnění (zejména u vysoce závažných onemocnění dle
vyhlášky č. 376/2011 Sb.)
– Nahraditelnost v léčbě - nedostupnost alternativní hrazené léčby
(často splněno u orphan drugs)
– Celkový dopad na rozpočet zdravotního pojištění (často nízký u orphan
drugs - malý počet pacientů, ale není pravidlem)
– Nákladová efektivita – hodnotí se míra překročení doporučení WHO
– Doporučené postupy odborných institucí (hodnotí se zejména síla
doporučení)
„Implicitní a flexibilní hranice ochoty platit“
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
I přes nepříznivou nákladovou efektivitu
úhrada může být stanovena
Příklady
- ILARIS
• syndrom CAPS - vzácné onemocnění
• ICER = 2,6 mil. Kč/remisi
- ROACTEMRA
• Systémová juvenilní idiopatická artritida - vzácné onemocnění
• ICER = 1,5 mil. Kč/QALY
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU SÚKL
20
Reference
http://www.sukl.cz/
http://www.vzacna-onemocneni.cz/vzacnaonemocneni/co-je-vzacne-onemocneni/seznamvzacnych-onemocneni.html
http://www.mzcr.cz/
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014
Děkuji za pozornost
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: [email protected]
© 2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
13.10.2014

Podobné dokumenty

L1 Etické aspekty zahajování péče u novorozence na hranicích

L1 Etické aspekty zahajování péče u novorozence na hranicích Práh viability se v minulém století postupně snižoval; příčinou smrti nebo přežití s postižením byla především nezralost, ne terapie. S moderní intenzivní péčí došlo k radikálnímu snížení hranice n...

Více

Právo a úhrada zdravotních služeb 2013 - mygra-cz

Právo a úhrada zdravotních služeb 2013 - mygra-cz zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Více

Přehled léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

Přehled léčivých přípravků pro vzácná onemocnění převyšující prospěch, který poskytuje registrovaný léčivý přípravek pro vzácná onemocnění v jednom nebo více následujících směrech: vyšší účinnost, vyšší bezpečnost nebo jinak významný příspěvek př...

Více

program - Olomoucké Hematologické dny

program - Olomoucké Hematologické dny Werfen Czech s.r.o. Hospira Czech Republic s.r.o.

Více

program - Olomoucké Hematologické dny

program - Olomoucké Hematologické dny v hale Omega sportovního centra (naproti NH hotelu) v pondělí 1. 6. v 13.00 – 13.30

Více

e- recept (e-health), očekávání a praxe u nás a v zahraničí

e- recept (e-health), očekávání a praxe u nás a v zahraničí Jádrová úhrada 1. Stanovení nové jádrové úhrady – Součást textu zákona

Více