PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ

Komentáře

Transkript

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ
AV NEWS str. 8-1
AKTUÁLNù
Z
NABÍDKY
D ATO V É P R O J E K TO R Y
4/2000 ZÁ¤Í
Ze ‰iroké nabídky datov˘ch projektorÛ jsme vybrali následující typy, které pokr˘vají v‰echny nejbûÏnûj‰í zpÛsoby pouÏití. V tomto pfiehledu si
tedy mÛÏete vybrat ten nejvhodnûj‰í pfiístroj do va‰ich podmínek. Kompletní nabídku naleznete na internetov˘ch stránkách www.avmedia.cz,
nebo vám ji rádi za‰leme. NezapomeÀte také na moÏnost srovnávací projekce více typÛ, kterou pro vás pfiipraví nበobchodní zástupce.
NOVINKY ZE SVùTA PREZENTAâNÍCH TECHNOLOGIÍ
Osobní projektory
SONY
VPL-CS1
ASK
C2/C6 Compact
Spolehliv˘ projektor do mal˘ch
místností za vynikající cenu.
Mal˘, lehk˘ a neuvûfiitelnû
kompaktní projektor.
129 000,- Kã
SVGA/XGA
800/900 ANSI lm
145 000,- / 189 000,- Kã
3,7 kg
SVGA
600 ANSI lm
2,9 kg
PROXIMA
Ultralight DS2/DX2
PROXIMA
Ultralight LS2/LX2
ASK
M5
Ultra lehké DLP projektory pro
profesionály na cestách.
Projektor s motorov˘m ovládáním
optick˘ch funkcí a vysok˘m v˘konem.
SVGA/XGA
800/1000 ANSI lm
169 000,- / 229 000,- Kã
2,4 kg
SVGA/XGA
1200 ANSI lm
199 000,- / 249 000,- Kã
3,8 / 3,9 kg
·piãkov˘ DLP projektor s vysok˘m
v˘konem a celou fiadou funkcí.
PRONAJMùTE SI TO
NEJLEP·Í ¤E·ENÍ!
XGA
1100 ANSI lm
2,3 kg
269 000,- Kã
Mobilní projektory
KINDERMANN
KS 1200/ KX 1000
ASK IMPRESSION A8+/A9+
PROXIMA DP 9240/9260
SONY VPL-PX20/PX30
Spolehlivé projektory s motorov˘m
transfokátorem i ostfiením za pfiíznivou cenu.
·piãkovû vybavené a vysoce v˘konné datové
projektory se skvûl˘m dálkov˘m
ovládáním BatMouse III.
Motorov˘ transfokátor i ostfiení, dva nezávislé
vstupy. Vhodn˘ pro stropní montáÏe do stfiednû
velk˘ch místností.
Datov˘ projektor SONY VPL-PX30
je nejv˘konnûj‰í v kategorii mobilních
projektorÛ.
SVGA / XGA
1 200 / 1 000 ANSI lm
5,3 kg
185 000,- / 199 000,- Kã
SVGA/XGA
1 500/1 600 ANSI lm
4,9 kg
195 000,- / 245 000,- Kã
289 000,- / 379 000,- Kã
XGA
1 600 / 2 200 ANSI lm
5,9 kg
XGA
1 400/2 400 ANSI lm
7,2 kg
314 000,- / 414 000,- Kã
Konferenãní projektory
ASK IMP
RE
SS
nyní se
IO
z
v
v˘
kon
˘
‰e
em
16
00
n˘
AN
m
PROXIMA Pro AV 9320/9400+
SONY VPL-FX200/FE100
Pro velké projekãní plochy nebo zadní projekce, vysok˘
svûteln˘ v˘kon aÏ 3 000 ANSI lm.
Profesionální projektor modulární koncepce pro pevné instalace
s v˘konem aÏ 3 500 ANSI lm.
PRONÁJEM ·PIâKOVÉ
AUDIOVIZUÁLNÍ
TECHNIKY NA:
NA
9+
SI l m
495 000,- / 760 000,- Kã
XGA/SXGA
2 700/3 000 ANSI lm
18 kg
XGA/SXGA
3 100/3 500 ANSI lm
32,5 kg
990 000,- / 1 280 000,- Kã
VELETRHY A V¯STAVY
P R O J E Kâ N Í STO L K Y A VOZ Í K Y
Estetické a praktické fie‰ení umístûní projekãní techniky
KONGRESY A KONFERENCE
Pfii v˘bûru projekãní techniky je dobré mít na pamûti, kam vlastnû projektor i dal‰í ãásti projekãní sestavy umístit.
V pfiípadû, Ïe není z technick˘ch ãi estetick˘ch dÛvodÛ
moÏné umístit svou projekãní sestavu pfiímo na lektorsk˘
SPOLEâENSKÉ UDÁLOSTI
ãi konferenãní stÛl, nask˘tá se moÏnost zvolit si vhodn˘
projekãní vozík. Dne‰ní v˘robci nabízejí ‰irokou ‰kálu typÛ, které jsou
konstruovány pro nejrÛznûj‰í projekãní zafiízení od datov˘ch projektorÛ a zpûtn˘ch projektorÛ, aÏ po diaprojektory nebo vizualizéry.
SPORTOVNÍ AKCE
Vybrat si lze jak z projekãních stolkÛ, které jsou dodávány bez koleãek,
tak z projekãních vozíkÛ, jejichÏ koleãka v˘raznû usnadÀují manipulaci.
Vût‰ina jich je navíc konstruována jako polohovací, takÏe je lze
snadno nastavit na potfiebnou v˘‰ku. Napfiíklad skládací projekãní
vozík Stand Master I, kter˘ je urãen˘ pro prezentace datov˘m projektorem z notebooku,
má
Projekãní vozík Universo, urãen˘ pro zpûtné projektory, je vybaven i
a to v rozmezí 85 aÏ 125 cm.
praktickou odkládací poliãkou na pfiipravené fólie. Vyznaãuje se
také jednoduchou a odolnou konstrukcí, která zaruãuje jeho dlouhou
Ïivotnost.
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
[email protected]
M
AKTUALITY
plynule nastavitelnou v˘‰ku,
90
80
70
60
Skládací projekãní
vozík Stand Master.
50
40
30
20
10
5
3
PRODUKTY
ASK M5
Proxima Ultralight DS2/DX2
Vybavení Masarykovy nemocnice
Ocenûní Distributor roku
Podzimní akce
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
P R E Z E N TA â N Í
U N I V E R Z I TA
AKTUÁLNù
Z NABÍDKY
Prezentaãní desatero
Mluvit se nauãíme mluvením
Datové projektory
Projekãní stolky a vozíky
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS str. 2-7
AKTUALITY
Distributor
roku 2000
VYBAVENÍ MASARYKOVY
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
MLUVIT SE NAUâÍME MLUVENÍM
fiíká v rozhovoru doc. PhDr. Jifiina HÛrková, CSc., vedoucí katedry hlasové a mluvní
v˘chovy, prodûkanka DAMU a specialistka na verbální komunikaci a rétoriku. O nov˘ch semináfiích
Prezentaãní univerzity, které jsme ve spolupráci s ní pfiipravili, jsme vás informovali
v pfiedminulém ãísle AV News. Nyní vám pfiiná‰íme rozhovor nejen o úrovni
fieãnick˘ch dovedností v âechách.
Centrum postgraduálního
vzdûlávání pracovníkÛ ve
zdravotnictví, které je souãástí
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, se skládá ze dvou
nov˘ch poslucháren, seminární
místnosti a technické reÏie.
Tyto prostory bylo zapotfiebí
plnû vybavit projekãní,
audiovizuální a fiídicí
technikou.
Máte fiadu zku‰eností z pfiedná‰kové a publikaãní ãinnosti, studujete mluvu,
fieã, hlas z hlediska jeho produkce i z hlediska jeho vnímání a podílela jste se
na mnoha zajímav˘ch projektech v oblasti verbální komunikace a rétoriky. Jaká
je podle Va‰ich zku‰eností úroveÀ fieãnick˘ch dovedností v âechách?
Do seminární místnosti a poslucháren byla poÏadována kvalitní
velkoplo‰ná projekce z poãítaãe,
videa a dal‰ích zdrojÛ a standardní vybavení projekãním plátnem, popisovateln˘mi tabulemi,
flipchartem apod. Technickou
reÏii bylo nutné vybavit tak, aby
z ní bylo moÏné na dálku ovládat
ve‰kerá technická zafiízení obou
poslucháren ãi pfievádût ti‰tûné a
fotografické materiály do formátu
pro datovou projekci. Aby o aktuVideokonferenãní zafiízení umoÏÀuje sledovat napfiíklad pfiím˘ prÛbûh
álním dûní v pfiedná‰kov˘ch
operace odehrávající se v jiné nemocnici.
prostorách mûlo pfiehled i vedení
promítá na elektrická roletová plátna
stfiediska, byl poÏadován také monitorovací
o ‰ífice 3m, umístûná na ãelní stûny poslusystém. Informace z tohoto systému musí
cháren. Ozvuãení mluveného slova je vyfieb˘t moÏné distribuovat také do recepce pro
‰eno se zfietelem na pÛdorys místnosti
pfiíchozí náv‰tûvníky.
kvalitním reproduktorov˘m systémem
Spoleãnost AV MEDIA nabídla Masarykovû
s v˘konn˘mi zdroji a pfiístroji pro korekci
nemocnici fie‰ení, které plnû respektuje její
zpûtn˘ch
vazeb poslua dynamiky fieãi. U stropu
UÏ
jste nûkdy
pfii prezentacimá
zjistili,
Ïe zatímco
vy mluvíte,
poÏadavky.
V posluchárnách
pfiedná‰ejsou
umístûny
chaãi jsou uÏ jako na trní, jejich pozornost klesá k nule a sv˘mikamery
never- pro snímání
Michal Kreuter
jící k dispozici ovládací panel “touch screen”,
bálními (a nûkdy i polohlasnû
verbálními) projevy
prezentátorÛ.
jehoÏ
prostfiednictvím
vám dávají
najevo, Ïe ãas pro va‰e vystoupení vypr‰el?
Z technické
reÏie
moÏné obslouÏit
mÛÏe
pfiepínat
jedZ opaãné
strany –
jaké byly
va‰e pocity
pfii je
prezentaci,
která mûla
zafiízení
obou
poslucháren,
na monitorech
notlivé
obrazua fieãník je‰tû ve ãtvrt na ãtyfii pfiedná‰el
skonãit zdroje
ve tfii hodiny
a nevnímá technik
stál˘ pfiehled
o dûníukaa
zvuku
videorekormal
ãas?-DodrÏení
stanoveného
ãasu reÏie
prezentace
je v˘znamn˘m
posluchárnách a v pfiípadû potfieby mÛÏe
dér, vizualizaãní zafiíPfiipravtevkdykoliv
se napomoci.
sezónu
Posluchárny jsou také
zení, DVD pfiehrávaã
- prezentujte
SMART Boardem
opatfieny se
videokonferenãními
vstupy, které
a bûÏné PC pro
umoÏÀují
pfiená‰et
obraz
z jedné
Hledáte
moÏnost,
jak
zv˘‰it
prezentaci informace v
posluchárny
do
druhé,
nebo
úplnû
mimo
názornost a úãinnost va‰ich
datovém formátu.
prostory
‰kolicího centra.
prezentací? Chcete
v nastávající
Projekce je vyfie‰ena
podzimní sezónû pfiekvapit své
PosluchaãÛm, ktefií se právû v této dobû
v˘konn˘mi stropními
zákazníky ãi náv‰tûvníky stánku
usazují v nov˘ch prostorách, pfiejeme hoprojektory PROXIMA
na veletrhu originální prezentací? VyuÏijte moÏnosti zúãastdnû úspûchÛ v jejich studiu.
DP 9250+, kter˘mi se
nit se pÛldenních semináfiÛ, které pro vás pfiipravili [email protected]
listé na interaktivní tabule SMART Board. Tato pomÛcka
Pracovník technické reÏie má pod kontrolou audiovizuální
Prezentaãní
univerzita vychází vstfiíc i moravsk˘m zájemcÛm
zafiízení
obou poslucháren.
spojuje v˘hody bílé popisovatelné tabule, projekãní plochy
a dotykové obrazovky. Konkrétní termíny a [email protected]
zaãní údaje získáte na http://univerzita.avmedia.cz nebo
Zaujali jsme Vás? Máte k nám nûjaké pfiipomínky?
na ãísle:
0218. v˘tisky navíc?
Máte zájem dostávat pravidelnû svÛjtelefonicky
vlastní v˘tisk?
Nebo 02/6126
naopak dostáváte
Na konci ãervna tohoto roku
byla mezi tfiiceti dal‰ími
distributory firma AV Media
vyhodnocena spoleãností
SYNELEC jako nejlep‰í
distributor roku 2000.
Ocenûní DISTRIBUTOR OF
THE YEAR 2000 pfievzal fieditel
spoleãnosti AV Media, ing.
Petr Barcal, na setkání distributorÛ centrály SYNELEC
E.M.A. (Evropa, Stfiední v˘chod
a Afrika).
Toto v˘znamné ocenûní je,
podle vyjádfiení zástupcÛ
spoleãnosti SYNELEC, podloÏeno nejen vysok˘m obratem,
ale pfiedev‰ím doprovodn˘mi
aktivitami, vysokou úrovní
technikÛ (ta byla ocenûna
i v loÀském roce) a celkovou
péãí o zákazníka.
Dûkujeme v‰em, ktefií se svou
prací na tomto úspûchu podíleli a pfiejeme si, abyste se
i vy, na‰i zákazníci, pfiesvûdãili,
Ïe jsme si získané ocenûní
skuteãnû zaslouÏili.
E-mail [email protected] a tel. 02/6126 0218 jsou tu právû pro Vás!
80
70
60
50
40
30
Jedna vûc je pozitivní a sice to, Ïe lidé z podnikatelsk˘ch vrstev, manaÏefii nebo právníci,
pfiikládají svému vystupování váhu a snaÏí se ‰kolit. Stejnû jako se oblékají pfiimûfienû
své profesi, cítí potfiebu i úmûrnû tomu vystupovat. Ne nadarmo jsem z divadelní fakulty, takÏe vím, jak kost˘m ovlivÀuje celkové jednání, chování i verbální projev ãlovûka.
TakÏe po této stránce se to zlep‰ilo. U nûkter˘ch sly‰íte tendenci, a to musím pochválit jak nûkteré politiky, tak podnikatele, Ïe se snaÏí pouÏívat kultivovanou formu jazyka, coÏ dfiíve neb˘valo. Nûkdy ale ta kultivovaná forma, díky neodbornému vedení, jde
aÏ za hranice – ãlovûk mluví, jak kniha. Na politick˘ch projevech je také vidût jistá
ne‰ikovnost pfii komponování projevu – zásadní rozdíl mezi mluven˘m a psan˘m
jazykem musíme vÏdycky vnímat z hlediska percepce - mluven˘ jazyk tvofií podstatnû
krat‰í vûty neÏ psan˘. KdyÏ si nûkdo napí‰e vûtu baroknû, rozvinutou na pÛl stránky,
s rÛzn˘mi vsuvkami a odboãkami, bohatû doplnûnou vedlej‰ími vûtami, tak se v tom
posluchaã mÛÏe tûÏko orientovat. A kromû toho, i kdyÏ to fieãník zvládne nazpamûÈ, tak
za tím „‰ustí papír“.
Máte nûjaké fieãnické desatero nebo tipy, jak vylep‰it svÛj slovní projev?
Za posluchaãe si umístûte dobfie
viditelné hodiny
20
10
5
3
M
90
80
70
60
KdyÏ se ãlovûk nechce svûfiit do rukou profesionála, tak alespoÀ si ãíst obãas nahlas. Rodiãe
mohou napfiíklad ãíst sv˘m dûtem pohádky. Velmi pouãnou zku‰eností je nahrát sám sebe, svÛj
hlas na magnetofon. Je velice dobré se vyrovnat s tím, Ïe posluchaãi nás vnímají tak, jak se sly‰íme z reproduktoru. KdyÏ pracuji se studenty nebo i v nûjaké instituci s reprodukovan˘m slovem, tak
vÏdycky cituji Pavla Eisnera, kter˘ fiekl, Ïe kdyÏ se ãlovûk prvnû sly‰í z reproduktoru, tak má pocit hlubokého studu. To je citát star˘, ale pofiád platn˘…
Jak˘ je Vበnázor na v˘slovnostní cviãení a jazykolamy?
Jsou rÛzná cviãení, ale obecnû platí, Ïe dûlat je sám a uãit se mechanicky jazykolamy nemá smysl, pokud tam není nûjaké
odborné vedení. Myslím, Ïe pofiád platí, Ïe mluvit se ãlovûk nauãí mluvením, jak fiekl kdysi Komensk˘. To znamená nevyh˘bat se pfiíleÏitostem vystoupit se sv˘m vlastním mluven˘m projevem.
Poslední vûc, na kterou se chci zeptat je na‰e vzájemná spolupráce – spoleãnû s Vámi Prezentaãní
univerzita pfiipravuje semináfi NA PREZENTACI ZÁLEÎÍ II, jehoÏ souãástí je také problematika mluveného
projevu a rétoriky. MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm prozradit, na co se úãastníci mohou tû‰it ?
Na semináfii se budeme zab˘vat dvûma okruhy. První okruh je základ verbální komunikace. Pfiesná dikce, aby ãlovûk umûl
pÛsobivû zacházet se sv˘m hlasov˘m projevem. Ráda bych, aby si posluchaãi uvûdomili jednu vûc. A to, Ïe podle verbálního projevu – toho jak mluvíme, jak˘m zpÛsobem formulujeme a jak se vyjadfiujeme - jsme posuzováni okolím. Je to souãást na‰í osobnosti a projevujeme se tím nejenom intelektuálnû, ale jako lidé i emocionálnû.
V druhém setkání seznámím posluchaãe s tím, ãemu se fiíká prostfiedky nepfiímého ovlivÀování. Ve verbální komunikaci je
fiada zpÛsobÛ, kter˘mi mÛÏeme posluchaãe buì odradit a nebo naopak získat a zbourat komunikaãní bariéry.
Vím, Ïe plánujete i praktick˘ trénink…
V první ãásti to bude zejména hlasov˘ a artikulaãní trénink. Nejprve si zadáme úkol, to znamená nûjak˘ vefiejn˘ mluven˘
projev, takov˘ s jak˘m se musí úãastníci ve své profesi vypofiádat. Ve druhé ãásti bychom udûlali to, ãemu se fiíká slovní
improvizace - cviãení na pohotovou verbální komunikaci. Cviãení jsou samozfiejmû vÏdy pfiizpÛsobena úãastníkÛm
semináfie, protoÏe kaÏdá profese vyÏaduje nûco trochu jiného.
Dûkuji Vám za rozhovor.
o své semináfie a prezentace. Na semináfii Vizuální pomÛcka
90
Jaké vidíte moÏnosti zlep‰ení?
Prezentaãní desatero
NOVI N KY
C
MoÏná tím, Ïe jsem v této profesi hluboce ponofiena, tak se mi samozfiejmû zdá dost ‰patná a
vidím chyby i tam, kde je bûÏn˘ posluchaã nevidí. Lidé mluví velmi nev˘raznû, ãasto
vûdí co, ale vÛbec nevûdí jak. Spl˘vá v˘slovnost – mluví jako by na jednom
tónu a posluchaã tak zcela nerozumí. Navíc má mlad‰í generace mnoho
jemn˘ch vad v˘slovnosti. TakÏe chybí to, co je základem sdûlování
vÛbec – verbální komunikace, to znamená, správná, fiádná a aspoÀ
trochu v˘razná artikulace a zacházení s hlasem. Ale i kdybychom
se podívali do médií; ve vefiejnoprávní televizi jsou fieknûme
takoví tfii, ãtyfii spíkfii, ktefií jsou dobfií. A to je také dost málo.
50
40
30
20
10
5
3
K
90
80
70
60
50
ptala se Marcela Dohnalová
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS str. 6-3
AKTUALITY
Prezentaãní desatero
Mluvte k posluchaãÛm, ne pro sebe nebo k va‰í pomÛcce.
V pfiedchozích ãástech Prezentaãního desatera jsme vám doporuãovali pfii prezentaci
pouÏívat vizuální i technické pomÛcky. Nezapomínejte ale, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím prvkem
prezentace stále zÛstáváte vy jako fieãník.
Vût‰ina posluchaãÛ od vás oãekává více, neÏ pouh˘ komentáfi k zobrazovan˘m
pomÛckám - plátno ani tabule nejsou va‰im ãtecím zafiízením. Je neprofesionální stát
u plátna (tabule, flip-chartu) zády k publiku a vysvûtlovat.
Jak tedy zvládnout zdánlivû nesluãitelné aktivity jako je psaní na tabuli, vysvûtlování
zobrazeného nákresu ãi v˘mûna fólií a zároveÀ si udrÏet kontakt s posluchaãi?
Zkuste tyto aktivity oddûlit: zatímco pí‰ete, kreslíte nebo mûníte své fólie
nemluvte. Potom ustupte stranou a nechte své poznámky a obrázky
mluvit nûkolik vtefiin za vás. Teprve poté zaãnûte mluvit.
Zpoãátku vám to mÛÏe pfiipadat jako zbyteãné zdrÏování, ale
va‰i posluchaãi jistû ocení to, Ïe mají dostatek ãasu
na shlédnutí zobrazen˘ch informací a zároveÀ mohou
sledovat vበv˘klad. Va‰í inspirací mohou b˘t televizní
pfiedpovûdi poãasí, kde se moderátofii musí vypofiádat se spoustou podrobn˘ch map
a snímkÛ a zároveÀ mluvit k divákÛm.
Na plátno neukazujte prstem, ale otevfienou dlaní.
Pfiipravili jste si vizuální pomÛcky – poznámky, grafy, tabulky, schémata
a chcete je ukázat sv˘m posluchaãÛm? Chcete pfii v˘kladu upozornit na
jeden z bodÛ?
Pracujte s projekãní plochou ãi tabulí a nebojte se na nû ukázat.
NepouÏívejte v‰ak k ukazování prst ani propisku, protoÏe vztyãen˘ prst,
ale tfieba i propiska v rukou funguje v fieãi tûla jako signál „taktovky“ ãi
kárající osoby! Ukazujte proto radûji nataÏenou paÏí s otevfienou dlaní
tím smûrem, kter˘m chcete vést pohled sv˘ch posluchaãÛ. Nûktefií
prezentátofii s oblibou pouÏívají ukazovátko –zejména laserová.
Pracujete-li s men‰í skupinou posluchaãÛ, mÛÏe pouÏití ukazovátka
pÛsobit pfiíli‰ formálnû a posilovat bariéru mezi posluchaãi a vámi.
PouÏíváte-li ho navíc pfiíli‰ ãasto, stane se ve va‰ich rukou ru‰ivou
hraãkou. Radûji jej ãas od ãasu vypnûte a odloÏte.
Laserové ukazovátko je navíc velmi citlivé na pohyb a mÛÏe tak prozradit
va‰i nervozitu pfii prezentaci. Proto neukazujte pfiímo na informaci, kterou chcete zdÛraznit, ale radûji ji nûkolikrát obkruÏte, ãímÏ dáte posluchaãÛm moÏnost
zaznamenat pohyb paprsku. V kaÏdém pfiípadû si nacviãte pouÏití ukazovátka pfiedem, aÈ se pfii
prezentaci cítíte jistû.
pravdûpodobnû se mnou nebudete souhlasit,
ale pro mne se rok právû pfiehoupl do své druhé
poloviny. A to i kdyÏ dobfie vím, Ïe zrovna zaãalo
záfií - devát˘ mûsíc v roce. Mnoho let ‰kolní docházky
mnû zfiejmû odûvu
nastavilojako
(a vûfiím,
Ïe je tomu
tak
Aktivním
a
zku‰en˘m
prezentátorÛm
Jitka Richtrová je odbornicí nave
fungování
zpÛsobu
komunii u tûch z vás, ktefií jste uplynul˘ víkend strávili
a absolventÛm na‰ich základních
kace.
Absolventku liberecké Vysoké
strojní
a textilní
a anglické
nákupem‰koly
pravítek
a pfiezÛvek
nebo ofiezáváním
semináfiÛ je urãen nov˘ nadstavbov˘
pastelek
pro
své
‰kolou
povinné
potomky)
podvûLondon
College
dvoudenní semináfi NA PREZENTACI
domé
rozdûlování
kalendáfiního
roku
na
dvû
nestejnû
ZÁLEÎÍ II.
of Fashion
vÏdy lákalo, zkoumat reakce lidí na urãité styly oblékání.
dlouhé ãásti: krásnû poklidné jaro a léto, následoPfii StûÏejními
práci tématy
v zázemí
obchodu
s pánskou
konfekcí
Wilvorst
vytvofiila
jsou mluven˘
projev
vané
o to intenzivnûj‰ím
a rychlej‰ím
podzimem.
fieãnické dovednosti
úãastníkÛ,
jejich
na azakázku
první
semináfi
oTooblékání
pro akcí,
obchodníky.
potvrzuje i fiada
které pro vásNásledovali
chystáme
osobní styl a image. Cílem semináfie je
v blíÏících se tfiech mûsících.
rozvinout prezentaãní umûní úãastníkÛ
Je‰tû bûhem
záfií vámzavedeného
nabízíme nûkolik
semináfiÛ
~ Proã
jsi sejejich
rozhodla
zamûstnání
prodejce
kona prohloubit
poznatky veopustit jistotu
Prezentaãní
univerzity,
díky
kter˘m
mÛÏete
fekce
a zaãala
se komunikace
profesnû vûnovat podnikání v oblasti odûvníhoposílit
poraVítejte na veletrhu Invex.
specializovan˘ch
aspektech
své sebevûdomí pfii prezentacích. A protoÏe se va‰e
denství
a image?
s posluchaãi.
Cel˘ program
je veden
prezentaãní dovednosti stále zlep‰ují, máme
interaktivním zpÛsobem
a je proloÏen
Asi proto,
Ïe lidé i v pro
takzvanû
lep‰ích firmách
u nás chodí
nemoÏnûaspektech
oblékáni.komunikace
Ne, váÏnû. Dalo
mû to vût‰í
vás pfiipraven
i nov˘ semináfi
o speciálních
s posluchaãi.
praktick˘mi cviãeními avolnost
tréninky prezena navíc jsem
podobné
dûlat
del‰í stánku
dobu, prakticky
hned
po(9.-13.10.,
promoci na
liberecV fiíjnu
vás opûtvûci
rádi chtûla
pfiivítáme
najiÏ
na‰em
na veletrhu
Invex
pavilon
E),
tací úãastníkÛ, spolu se zpûtnou
vazbou JenÏe
ké textilce.
jsem
hned
nena‰la
odvahu
a
také
zpoãátku
chybûly
zku‰enosti.
Vy‰lo
to aÏ
kde se budete moci seznámit s tím nejzajímavûj‰ím z nabídky projekãní a prezentaãní
od lektorÛ. KaÏd˘ z úãastníkÛpozdûji
získá vlast-a mohu
fiíct, Ta
Ïe bude
setkávání
lidmi
a fie‰ení jejich
mûvás
skuteãnû
stále fascinuje.
techniky.
v‰ak sletos
pfiedstavena
zcelaproblémÛ
nov˘m, pro
zajímavûj‰ím
ní videokazetu se záznamy sv˘ch
zpÛsobem. Zcela jistû se také zastavte u na‰í velkoplo‰né 3D projekce v Kongresovém
prezentací a cviãení, spolu s pracovním
~ Kdo centru.
jsou nejãastûj‰í úãastníci tv˘ch semináfiÛ o vytváfiení image a osobního
materiálem.
stylu?Na zaãátku listopadu vás potom pozveme na pravidelnou podzimní akci Komunikace
Semináfi povedou vedle t˘mu
kde budete
moci shlédnout
unikátní
velkéjen
ãásti
datov˘ch
Bylo obrazem,
pro mû urãit˘m
pfiekvapením,
Ïe zájem
o tytosrovnávací
semináfieprojekci
neprojevují
silné
zahraPrezentaãní univerzity externí lektorky: niãníprojektorÛ
dostupn˘ch
trhu.oãekávala, ale také soukromé ãeské firmy. I tam
spoleãnosti,
coÏ jsem na
do ãeském
urãité míry
rozhovor s Jitkou Richtrovou (specialist- si uvûdomují,
Ïe v byznysu
je první
dojem skuteãnû
JiÏ tfietím roãníkem
bude také
v listopadu
pokraãovatzákladakce
vedoucí projektu: Michal Kreuter
kou na image prezentátora) jsme vám ním
Dny
speciálních
aplikací, zamûfiená
na fie‰ení
foto: Jaroslav Zikmund a archiv
kamenem
k úspû‰nému
prodeji nebo
zakázce. Obecnû
pfiinesli v minulém ãísle AV News,
kresby:
Michal Kohout
zobrazovacích
systémÛ.
sedispeãersk˘ch
dá odpovûdût,
Ïe aãkoli ‰kolím
nejvíce prodejní t˘my,
grafická úprava: AGAMA s.r.o.
v tomto ãísle vám v rozhovoru pfiedstavydává: AV MEDIA, s.r.o.
Vûfiím, Ïemám
nûkterá
z na‰í nabídky
podzimních
akcí vyhoví
nejradûji
individuální
konzultace,
protoÏe
mohu
vujeme lektorku Prezentaãní univerzity
va‰emu
zájmuv˘sledku.
o ‰piãkové projekãní a prezentaãní technodocílit
lep‰ího
v oblasti mluveného projevu a rétoriky,
logie, a proto se tû‰ím na setkání s vámi. Va‰im dûtem
paní Jifiinu HÛrkovou.
palce pfii vzhled
prvních zkou‰kách
v novémpfii
‰kolním
roce.
~drÏím
Je opravdu
a odûv fieãníka
prezentaci
© AV MEDIA, s.r.o.
tak dÛleÏit˘, nepfieceÀuje se jeho v˘znam na úkor
Michal Kreuter
obsahu sdûlení?
[email protected] Nestaãí
se pouze dobfie obléknout, nebo naopak si pfiipravit
skvûlou prezentaci a vyrazit na ni v jeansech. âlovûk a jeho
projev je vnímán dohromady, obleãení je totiÏ dÛleÏitou souãástí neverbální komunikace a navíc, v urãit˘ch okamÏicích
nám dobfie vybran˘ odûv mÛÏe komunikaci s posluchaãi usnadZajímá vás, jaká jenit.
reálná
Ïivotnost lampy v datov˘ch
Získበvût‰í jistotu a mÛÏe‰ se bez obav vûnovat pouze tvé
projektorech a ãím
je
moÏné
ji ovlivnit?
prezentaci.
ÎIVOTNOST LAM PY
Firemní semináfie
o prázdninách
Od záfií jsme pro vás opût pfiipravili program vefiejn˘ch semináfiÛ, které
probûhnou jak v Praze tak i v Brnû.
Vûfiím, Ïe také uvítáte a vyuÏijete cenovû v˘hodn˘ch balíãkÛ semináfiÛ:
mÛÏete se pfiihlásit na dva denní semináfie MS PowerPoint
(pro zaãáteãníky a na nûj navazující úroveÀ pro pokroãilej‰í
uÏivatele) za cenu 7.700,- Kã
nebo absolvovat ucelen˘ programov˘ blok ãtyfi základních
semináfiÛ Prezentaãní univerzity (Nebojme se vystoupit, Vizuální
pomÛcka – Va‰e trumfové eso, MS PowerPoint pro zaãáteãníky
a MS PowerPoint pro pokroãilé) za cenu tfií semináfiÛ tj. 14 400,-Kã.
Konkrétní termíny na následující pololetí a informace o programu
vefiejn˘ch semináfiÛ naleznete na vloÏené faxové kartû a na na‰ich
webov˘ch stránkách http://univerzita.avmedia.cz .
VÁÎENÍ âTENÁ¤I,
PROZRADÍ NA·E OBLEâE-
Tû‰ím se na setkání s vámi na na‰em
novém semináfii.
NOVI
N KYN KY
NOVI
Podzimní semináfie
a cenové balíãky
Ano, na
prezentaci
CO
NA NÁS
záleÏí!
NÍ
V ãervnu aÏ srpnu probûhly dal‰í z firemních semináfiÛ pfiipraven˘ch na míru na‰im klientÛm. Jednalo
se o vícedenní semináfie, coÏ umoÏnilo do intenzivního programu zafiadit mnoÏství praktick˘ch cviãení
a pfiedev‰ím trénink prezentací s videozáznamem.
Právû moÏnost zpûtné vazby pfii anal˘ze videozáznamu je pro rozvoj prezentaãních dovedností klíãová.
Úãastníci semináfiÛ si osvojili nejen ucelené poznatky z oblasti pfiípravy, vytváfiení a podání prezentací,
ale navíc získali i praktické rady a doporuãení od
na‰ich specialistÛ na mluven˘ projev a image
prezentátora. Zajímá vás, co fiíkali prÛbûhu a programu semináfie úãastníci sami? Jejich postfiehy vám
pfiineseme v nûkterém z dal‰ích ãísel AV News.
Krumlovská 530, 140 00 Praha 4
tel.: 02/6126 0218
fax: 02/6122 7648
[email protected]
Pekárenská 12, 602 00 Brno
tel.: 05/4121 8229
fax: 05/4124 5775
[email protected]
Kalusova 14, 709 00 Ostrava
tel.: 069/662 45 05
fax: 069/662 17 87
[email protected]
V‰echny uvedené ceny jsou bez DPH
Podíváme-li se na reálnou Ïivotnost lampy v bûÏn˘ch s v˘konem sníÏen˘m na 100
a mohou podléhat zmûnám.
~ Je
nûco Ïe
nového
a zajímavého,
právû pracuje‰?
- Co
a s nominální
Ïivotností 6000
provozních podmínkách,
zjistíme,
se od hodnot
udávan˘ch naWãem
hodin umoÏnila v˘voj speciálních projektorÛ, urãen˘ch pro
v˘robcem mÛÏe odli‰ovat
obûma smûry.
star‰ích ve
pfiístrojÛ
tû v poslední
dobû Uzaujalo
tvé profesi?
s jedním velk˘m LCD zobrazovaãem, kde b˘vá pouÏita silnûj‰í nepfietrÏit˘ provoz (napfi. pro dispeãerská pracovi‰tû z produkce
Mám v˘bojka
dost zvlá‰tní
vztah
k technice
takové,francouzské
fascinuje mne.
Mám vÏdycky
konkrétní pfiedstavu, jak by
spoleãnosti
SYNELEC).
metalhalogenidová
o v˘konu
575
ãi 1200 Wjako
s deklamûla
moje
prezentace,
tfieba
rovanou
Ïivotností
750
Od roku 1998 je vût‰ina pfienosn˘ch
vdatov˘ch
Powerpointu
vypadat,
ale potfiebuji
hodin, neb˘vají s tímto limiprojektorÛ
osazována
v˘bojkou
tem problémy.
kUHP
tomu
je‰tû
nûjakého
sympaÈáka
120 W.
Aãkoliv
seriózní v˘robci
udávají její Ïivotnost obvykle 2000 hodin,
U pfiístrojÛ se tfiemi LCD
JAK
SPRÁVNù
ãasto SE
vydrÏí
podstatnûOBLÉKNOUT
déle. Údaj totiÏ
zobrazovaãi se obvykle pouJe
pfiíjemné
konstatovat,
v porovnáoznaãuje
pouze
hranici, kdyÏepokles
svûtelÏívá metalhalogenidová v˘ného
v˘konunezaãíná
viditeln˘
a zaãíná
bojka s niωím v˘konem
ní
s dobou
pfiíli‰b˘t
minulou,
jsme
více
se zvy‰ovat riziko prasknutí lampy.
v rozmezí 120 aÏ 400 W,
zku‰ení
a
více
si
dáváme
záleÏet
na
DoloÏen˘m rekordem je cca 5900 hodin,
s deklarovanou dobou Ïivota
po kter˘ch
jsmeStále
preventivnû
vymûnili
cca 2000 hodin. První pfiísvém
zevnûj‰ku.
je v‰ak je‰tû
pár
lampu v jedné
restauraci.zrazují.
stroje z let 1994 aÏ 1997
detailÛ,
kterébrnûnské
nás zbyteãnû
tento údaj v˘robce v bûÏném
Nyní
se
zamûfime
na
faktory,
které
Nekvalitní pánská ko‰ile
je vidût
na
provozu pfiíli‰ nesplÀovaly.
ovlivÀují Ïivotnost lampy. Zásadní je
Obvykle byl pokles svûtelnéprvní
pohled.
Stejnû
tak
snadno
lze
zpÛsob pouÏívání projektoru. Na‰e servisní
ho v˘konu natolik v˘razn˘, Ïe
statistiky jasnû
Ïe v projektorech,
poznat,
pokudukazují,
si mlad˘
muÏ koupí
ji bylo nutno vymûnit mnokteré
jsou
pouÏívány
bez
po
ko‰ili o 3 ãísla vût‰í. Límecpfiestávky
by mûl b˘t
hem dfiíve. Nicménû ãasem
del‰í dobu (napfiíklad ve ‰kolicím stfiedisku
se jejich reálná „v˘drÏ“
vÏdy
u krku
zapnut˘
mezipodstatnû
límcem
8 hodin
dennû),
vydrÏí a
lampy
postupnû zlep‰ovala a v roce
více
hodinbyneÏ
u uÏivatele,
zapíná
a
krkem
mûlo
b˘t místokter˘
pouze
na
1997 nastal v˘razn˘ zlom.
projektor podle
pouzetypu
na límce.
krátké První
prezentace.
jeden prst. ·piãky límce volnû leÏí, neodstávají, ani se nestáãejí, uzel kravaty je uvázan˘
vrchní
Spoleãnost Philips uvedla na trh novou v˘bojku oznaãova- Z toho vypl˘vá, Ïe není vhodné vypínat pfiístroj na dobu kratknoflík
je zapnut˘,
barva
saka,
kravaty a ko‰ile
barevnû sladûna.
tomu
muÏ
vypadáv‰ak
dobfie
Hodnû
‰í neÏ 30Díky
aÏ 60
minut.
Málokdo
ví, aÏeupravenû.
kdyÏ uÏ projektor
nou saka
zkratkou
UHP (Ultra
High
Performance)
s velmijekrátk˘m
mûl
by ho anechat
svítit alespoÀ
5 náv‰tûv
minut. Negativní
v˘bojem,
která se trpûlivosti
vyznaãuje peãlivû
velmi dlouhou
deklarovanou
muÏÛ
nemá dostatek
si v obchodû
vyzkou‰etzapne,
sako a
kalhoty,
pfii pfiedstavû
dal‰ích
obchoreálnou Ïivotností 2 aÏ 4 tisíce hodin, zanedbateln˘m pokle- vliv má také zanesení vzduchov˘ch filtrÛ (viz téÏ AV NEWS
du sisem
díkysvûtelného
odmítají úpravu
délky saka, rukávu nebo nohavice. V˘sledkem jsou pfiíli‰ dlouhé nebo krátké kalhoty „havv˘konu a vysokou spolehlivostí. Varianta 3/2000) ãi vy‰‰í pracovní teplota.
lovky“, dlouhé sako, které vás opticky sniÏuje nebo [email protected]
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
M
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
TÉMA
P R O N Á J E M P R O K A Î D O U P ¤ Í L E Î I TO ST
Právû v tûchto dnech se pravdûpodobnû pozornost ãásti z vás soustfieìuje na pfiípravy na
nadcházející veletrh Invex 2000, kde vás ãekají rozhodující schÛzky s obchodními partnery.
Poutav˘m vzhledem va‰í expozice mÛÏete nejen podpofiit probíhající jednání, ale zároveÀ
efektivnû sdûlovat hlavní my‰lenky náv‰tûvníkÛm veletrhu.
Veletrhy v‰ak nejsou jedinou pfiíleÏitostí, kdy je zapotfiebí poutav˘m,
zajímav˘m a efektivním zpÛsobem sdûlovat dÛleÏité informace vût‰ímu
poãtu lidí. Pojìme se proto podívat na trendy v˘voje a dovolte nám
poskytnout vám pár tipÛ k zamy‰lení, jak s pomocí ‰piãkové techniky,
kterou si mÛÏete pronajmout, pfiíjemnû pfiekvapíte své obchodní
partnery a zákazníky.
Kongresy a konference
Nároky pfiedná‰ejících na prezentaãní techniku neustále
rostou. Skloubit poÏadavky rÛzn˘ch fieãníkÛ se mÛÏe stát
pro organizátory noãní mÛrou. Jak na jedno plátno promítnout zpûtn˘ projektor, diaprojektor a datov˘ projektor?
KaÏd˘ z nich má jinou projekãní vzdálenost, svûteln˘ v˘kon,
kaÏd˘ se jinak ovládá a je potfieba ho nûkam umístit.
Nejedná se v‰ak o nefie‰iteln˘ problém. VyuÏitím ‰piãkov˘ch vizualizérÛ s prosvûtlenou spodní plochou a diapfievodníkÛ se dá obraz promítat pouze pomocí jednoho
v˘konného datového projektoru.
Originální fie‰ení nûkolika projekãních ploch bylo pouÏito napfiíklad na
konferenci pofiádané âesk˘m Telecomem.
Dal‰ím omezením b˘vají rozmûry kongresového sálu, kde
nízk˘ strop neumoÏní pouÏít dostateãnû rozmûrné plátno.
Navíc se sál mÛÏe zdát pfiíli‰ ‰irok˘. I na to máme recept.
Nejvhodnûj‰í je kombinace nûkolika pláten, která umoÏní,
Ïe uvidí v‰ichni, a navíc mÛÏe zv˘‰it atraktivitu vystoupení.
Napfiíklad prezentace v cizím jazyce mÛÏe b˘t na dvou
plátnech promítána jak v originále, tak i v ãe‰tinû. Îe je to
nezvyklé fie‰ení? Ano, ale v zahraniãí se zcela bûÏnû pouÏívá.
Zadní projekce s úhlopfiíãkou pfies 250 cm pfiidala stánku firmy Michelin na dynamice.
Veletrh Autotec 2000.
Veletrhy a v˘stavy
Velkoplo‰né zobrazovací systémy se staly jiÏ nedílnou souãástí stánkÛ na
veletrzích. KaÏd˘, kdo nav‰tívil INVEX, Autosalón nebo Comtec potvrdí, Ïe
velk˘ stánek se bez vût‰í projekãní plochy neobejde. Stále více firem si
uvûdomuje, Ïe velkoplo‰ná projekce jim umoÏní ukázat to, co by se jim na
jinak statickém stánku pfiedvést nepodafiilo a navíc dokáÏe pfiitáhnout, upoutat a informovat více náv‰tûvníkÛ. Kvalitní projekce mohou nejen zpestfiit vá‰
v˘klad, ale jejich zajímavé a originální fie‰ení pomÛÏe odli‰it vበstánek od
konkurenãních spoleãností. Promítáním krátk˘ch filmÛ, videoklipÛ, poãítaãov˘ch prezentací ãi animací na velké plo‰e se va‰e sdûlení stává pfiístupnou
vût‰ímu poãtu lidí, neÏ kdyÏ ho zobrazujete pouze na monitoru svého poãítaãe ãi televizoru.
Stále více zákazníkÛ si uvûdomuje, Ïe pouhé pouÏití projektoru nezaruãuje
úspû‰n˘ v˘sledek firemní prezentace. Tû‰í nás vzrÛstající zájem o opravdu
‰piãkové zobrazovací systémy jako jsou zadní projekce nebo videostûny.
Ty tak postupnû nahrazují projekce pfiední, které jsou citlivûj‰í na okolní
úroveÀ osvûtlení.
Se vrÛstajícím zájmem na‰ich zákazníkÛ a partnerÛ roz‰ifiujeme i na‰í
nabídku. Dnes v ní naleznete speciální optické matnice o úhlopfiíãce 100“
(254 cm) a 120“ (300 cm) pro vysoce kvalitní zadní projekce. Stále populárnûj‰ími se také stávají plazmové displeje. Obraz má zatím úhlopfiíãku pouze
42“ (105 cm) ale jejich malá hloubka (cca 16 cm) je ãiní velice flexibilními.
Hodí se v‰ude, kde je potfieba pfiedat informaci men‰í skupince náv‰tûvníkÛ.
Jejich doplnûní o interaktivní plochu SMART Matisse umoÏÀuje navíc v˘bûr
z informaãních systému pouh˘m dotykem prstu na displeji.
Spoleãenské události
Velkoplo‰né zobrazovací systémy se stále více pouÏívají
nejen pfii televizních show, zábavních a soutûÏních pofiadech, ale nacházejí si cestu i na módní pfiehlídky, recepce,
koncerty, plesy a v˘stavy. Videostûny, projekãní boxy
a plazmové displeje umoÏní organizátorÛm naplno vyuÏít
své fantazie a realizovat nejrÛznûj‰í nápady. Mnoho
zákazníkÛ nás Ïádalo o jednoduché a designovû elegantní
fie‰ení pro tyto pfiíleÏitosti s moÏností zobrazit video i poãítaã. Jsme rádi, Ïe vám toto zafiízení mÛÏeme koneãnû
nabídnout. Audience od francouzské firmy SYNELEC je
pfiesnû pro tyto úãely.
Velkoplo‰né projekce oÏivují uÏ i módní pfiehlídky.
TÉMA
Sportovní akce
Velkoplo‰né zobrazovací systémy (projekce,
LED stûny, Jumbotrony a informaãní kostky)
dorazily i na sportovní stadióny. DivákÛm jiÏ
nestaãí atmosféra okamÏiku, ale i na stadionu
si chtûjí vychutnat opakovanou radost nad
vstfielen˘m gólem. Navíc se tyto plochy stávají
místem pro sponzory, ktefií tak mohou roz‰ífiit
svojí statickou reklamu o pohyblivé obrázky.
ProtoÏe zatím na v‰ech stadionech tato zafiízení nenajdeme, je opût moÏno si je vypÛjãit
právû na vrcholná utkání sezóny.
Zobrazovací technika se dá pouÏít napfiíklad
i na golfová utkání, kde velkoplo‰ná projekce
umístûná v klubovnû umoÏní v‰em úãastníkÛm
sledovat dûní na jednotliv˘ch jamkách. Aby se
hfii‰tû nemuselo pokr˘t kilometry kabelÛ, pouÏívá se pro pfienos signálu speciální bezdrátov˘
systém.
Pokud tento ãlánek vzbudil va‰i zvûdavost nebo
pokud chystáte dÛleÏitou akci a fie‰íte podobné
problémy rádi pro vás navrhneme to nejlep‰í
fie‰ení.
I bûhem obãerstvení neztráceli úãastníci a diváci akce Paegas Golf Tour pfiehled o dûní na trávníku.
[email protected], [email protected]
PRODUKTY
®
ASK M5
·piãkov˘, ultralehk˘ DLP projektor
s vysok˘m v˘konem a celou
fiadou prezentaãních funkcí.
Ultralight DS2/DX2
ASK M5 je ultralehk˘ datov˘ projektor na bázi technologie
DLP, kter˘ vám zaruãí vysoce kvalitní obraz na cestách za va‰imi klienty. Projektor bofií ve‰keré m˘ty, protoÏe pfii hmotnosti
pouh˘ch 2,3 kg a celkovû miniaturních rozmûrech, poskytuje
svûteln˘ v˘kon 1.100 ANSI Im a rozli‰ení XGA.
K tûmto ‰piãkov˘m vlastnostem je tfieba pfiiãíst vynikající
kontrastní pomûr 600:1, celou ‰kálu prezentaãních funkcí
a ergonomické dálkové ovládání BatMouse III. Z nûho je
moÏno ovládat pfiesnû ty funkce, které pfiedná‰ející potfiebuje –
digitální zoom (zvût‰ování v˘fiezu obrazu), zakr˘vání obrazu,
volba vstupÛ, laserové ukazovátko a pomocí vestavûného polohovacího zafiízení je moÏno ovládat i kurzor poãítaãe.
Projektor má také jako jeden z prvních zabudovan˘ systém
DVI, nov˘ digitální standard pfienosu signálu, zaji‰Èující perfektní obraz beze ztrát na kvalitû.
ASK M5 stojí za vidûní, nechte si ho pfiedvést.
[email protected]
I v dobû prázdnin se trh v oblasti prezentaãní
techniky rozvíjel, a tak na pfielomu ãervence a srpna
tohoto roku uvedla americká spoleãnost PROXIMA na
trh dal‰í datov˘ projektor z fiady mal˘ch, osobních
projektorÛ Ultralight DS2 a jeho bratra s vy‰‰ím
rozli‰ením Ultralight DX2.
Spojují v sobû perfektní kombinaci pfienosnosti
a svûtelného v˘konu. Váha 2,4 kg z nich dûlá
vynikající spoleãníky na cesty pro prezentátory.
Svítivost zafiízení 800 respektive 1000 ANSI lm je
dostaãující pro prezentaci v men‰ích prezentaãních
a konferenãních místnostech.
Projektory jsou zaloÏeny na DLP technologii
s velikostí ãipu 0,9“ v rozli‰ení SVGA/XGA, která
zobrazuje video signál v kvalitû blíÏící se filmové
projekci. Modulární vstupy nabízí flexibilní zapojení
jednotliv˘ch zdrojÛ signálÛ (RGB, video), vestavûná
elektronika odstraÀuje pracné ladûní jednotliv˘ch
vstupních signálÛ. K projektoru je standardnû
dodávané dálkové ovládání s vestavûn˘m
laserov˘m ukazovátkem.
Díky pfiíznivé cenû a technick˘m parametrÛm jsou to
projektory vhodné pro firemní prezentace, konzultanty
a profesionály, ktefií poÏadují kvalitu a jednoduchou
a komfortní obsluhu.
[email protected]
AV NEWS str. 6-3
AKTUALITY
Prezentaãní desatero
Mluvte k posluchaãÛm, ne pro sebe nebo k va‰í pomÛcce.
V pfiedchozích ãástech Prezentaãního desatera jsme vám doporuãovali pfii prezentaci
pouÏívat vizuální i technické pomÛcky. Nezapomínejte ale, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím prvkem
prezentace stále zÛstáváte vy jako fieãník.
Vût‰ina posluchaãÛ od vás oãekává více, neÏ pouh˘ komentáfi k zobrazovan˘m
pomÛckám - plátno ani tabule nejsou va‰im ãtecím zafiízením. Je neprofesionální stát
u plátna (tabule, flip-chartu) zády k publiku a vysvûtlovat.
Jak tedy zvládnout zdánlivû nesluãitelné aktivity jako je psaní na tabuli, vysvûtlování
zobrazeného nákresu ãi v˘mûna fólií a zároveÀ si udrÏet kontakt s posluchaãi?
Zkuste tyto aktivity oddûlit: zatímco pí‰ete, kreslíte nebo mûníte své fólie
nemluvte. Potom ustupte stranou a nechte své poznámky a obrázky
mluvit nûkolik vtefiin za vás. Teprve poté zaãnûte mluvit.
Zpoãátku vám to mÛÏe pfiipadat jako zbyteãné zdrÏování, ale
va‰i posluchaãi jistû ocení to, Ïe mají dostatek ãasu
na shlédnutí zobrazen˘ch informací a zároveÀ mohou
sledovat vበv˘klad. Va‰í inspirací mohou b˘t televizní
pfiedpovûdi poãasí, kde se moderátofii musí vypofiádat se spoustou podrobn˘ch map
a snímkÛ a zároveÀ mluvit k divákÛm.
Na plátno neukazujte prstem, ale otevfienou dlaní.
Pfiipravili jste si vizuální pomÛcky – poznámky, grafy, tabulky, schémata
a chcete je ukázat sv˘m posluchaãÛm? Chcete pfii v˘kladu upozornit na
jeden z bodÛ?
Pracujte s projekãní plochou ãi tabulí a nebojte se na nû ukázat.
NepouÏívejte v‰ak k ukazování prst ani propisku, protoÏe vztyãen˘ prst,
ale tfieba i propiska v rukou funguje v fieãi tûla jako signál „taktovky“ ãi
kárající osoby! Ukazujte proto radûji nataÏenou paÏí s otevfienou dlaní
tím smûrem, kter˘m chcete vést pohled sv˘ch posluchaãÛ. Nûktefií
prezentátofii s oblibou pouÏívají ukazovátko –zejména laserová.
Pracujete-li s men‰í skupinou posluchaãÛ, mÛÏe pouÏití ukazovátka
pÛsobit pfiíli‰ formálnû a posilovat bariéru mezi posluchaãi a vámi.
PouÏíváte-li ho navíc pfiíli‰ ãasto, stane se ve va‰ich rukou ru‰ivou
hraãkou. Radûji jej ãas od ãasu vypnûte a odloÏte.
Laserové ukazovátko je navíc velmi citlivé na pohyb a mÛÏe tak prozradit
va‰i nervozitu pfii prezentaci. Proto neukazujte pfiímo na informaci, kterou chcete zdÛraznit, ale radûji ji nûkolikrát obkruÏte, ãímÏ dáte posluchaãÛm moÏnost
zaznamenat pohyb paprsku. V kaÏdém pfiípadû si nacviãte pouÏití ukazovátka pfiedem, aÈ se pfii
prezentaci cítíte jistû.
pravdûpodobnû se mnou nebudete souhlasit,
ale pro mne se rok právû pfiehoupl do své druhé
poloviny. A to i kdyÏ dobfie vím, Ïe zrovna zaãalo
záfií - devát˘ mûsíc v roce. Mnoho let ‰kolní docházky
mnû zfiejmû odûvu
nastavilojako
(a vûfiím,
Ïe je tomu
tak
Aktivním
a
zku‰en˘m
prezentátorÛm
Jitka Richtrová je odbornicí nave
fungování
zpÛsobu
komunii u tûch z vás, ktefií jste uplynul˘ víkend strávili
a absolventÛm na‰ich základních
kace.
Absolventku liberecké Vysoké
strojní
a textilní
a anglické
nákupem‰koly
pravítek
a pfiezÛvek
nebo ofiezáváním
semináfiÛ je urãen nov˘ nadstavbov˘
pastelek
pro
své
‰kolou
povinné
potomky)
podvûLondon
College
dvoudenní semináfi NA PREZENTACI
domé
rozdûlování
kalendáfiního
roku
na
dvû
nestejnû
ZÁLEÎÍ II.
of Fashion
vÏdy lákalo, zkoumat reakce lidí na urãité styly oblékání.
dlouhé ãásti: krásnû poklidné jaro a léto, následoPfii StûÏejními
práci tématy
v zázemí
obchodu
s pánskou
konfekcí
Wilvorst
vytvofiila
jsou mluven˘
projev
vané
o to intenzivnûj‰ím
a rychlej‰ím
podzimem.
fieãnické dovednosti
úãastníkÛ,
jejich
na azakázku
první
semináfi
oTooblékání
pro akcí,
obchodníky.
potvrzuje i fiada
které pro vásNásledovali
chystáme
osobní styl a image. Cílem semináfie je
v blíÏících se tfiech mûsících.
rozvinout prezentaãní umûní úãastníkÛ
Je‰tû bûhem
záfií vámzavedeného
nabízíme nûkolik
semináfiÛ
~ Proã
jsi sejejich
rozhodla
zamûstnání
prodejce
kona prohloubit
poznatky veopustit jistotu
Prezentaãní
univerzity,
díky
kter˘m
mÛÏete
fekce
a zaãala
se komunikace
profesnû vûnovat podnikání v oblasti odûvníhoposílit
poraVítejte na veletrhu Invex.
specializovan˘ch
aspektech
své sebevûdomí pfii prezentacích. A protoÏe se va‰e
denství
a image?
s posluchaãi.
Cel˘ program
je veden
prezentaãní dovednosti stále zlep‰ují, máme
interaktivním zpÛsobem
a je proloÏen
Asi proto,
Ïe lidé i v pro
takzvanû
lep‰ích firmách
u nás chodí
nemoÏnûaspektech
oblékáni.komunikace
Ne, váÏnû. Dalo
mû to vût‰í
vás pfiipraven
i nov˘ semináfi
o speciálních
s posluchaãi.
praktick˘mi cviãeními avolnost
tréninky prezena navíc jsem
podobné
dûlat
del‰í stánku
dobu, prakticky
hned
po(9.-13.10.,
promoci na
liberecV fiíjnu
vás opûtvûci
rádi chtûla
pfiivítáme
najiÏ
na‰em
na veletrhu
Invex
pavilon
E),
tací úãastníkÛ, spolu se zpûtnou
vazbou JenÏe
ké textilce.
jsem
hned
nena‰la
odvahu
a
také
zpoãátku
chybûly
zku‰enosti.
Vy‰lo
to aÏ
kde se budete moci seznámit s tím nejzajímavûj‰ím z nabídky projekãní a prezentaãní
od lektorÛ. KaÏd˘ z úãastníkÛpozdûji
získá vlast-a mohu
fiíct, Ta
Ïe bude
setkávání
lidmi
a fie‰ení jejich
mûvás
skuteãnû
stále fascinuje.
techniky.
v‰ak sletos
pfiedstavena
zcelaproblémÛ
nov˘m, pro
zajímavûj‰ím
ní videokazetu se záznamy sv˘ch
zpÛsobem. Zcela jistû se také zastavte u na‰í velkoplo‰né 3D projekce v Kongresovém
prezentací a cviãení, spolu s pracovním
~ Kdo centru.
jsou nejãastûj‰í úãastníci tv˘ch semináfiÛ o vytváfiení image a osobního
materiálem.
stylu?Na zaãátku listopadu vás potom pozveme na pravidelnou podzimní akci Komunikace
Semináfi povedou vedle t˘mu
kde budete
moci shlédnout
unikátní
velkéjen
ãásti
datov˘ch
Bylo obrazem,
pro mû urãit˘m
pfiekvapením,
Ïe zájem
o tytosrovnávací
semináfieprojekci
neprojevují
silné
zahraPrezentaãní univerzity externí lektorky: niãníprojektorÛ
dostupn˘ch
trhu.oãekávala, ale také soukromé ãeské firmy. I tam
spoleãnosti,
coÏ jsem na
do ãeském
urãité míry
rozhovor s Jitkou Richtrovou (specialist- si uvûdomují,
Ïe v byznysu
je první
dojem skuteãnû
JiÏ tfietím roãníkem
bude také
v listopadu
pokraãovatzákladakce
vedoucí projektu: Michal Kreuter
kou na image prezentátora) jsme vám ním
Dny
speciálních
aplikací, zamûfiená
na fie‰ení
foto: Jaroslav Zikmund a archiv
kamenem
k úspû‰nému
prodeji nebo
zakázce. Obecnû
pfiinesli v minulém ãísle AV News,
kresby:
Michal Kohout
zobrazovacích
systémÛ.
sedispeãersk˘ch
dá odpovûdût,
Ïe aãkoli ‰kolím
nejvíce prodejní t˘my,
grafická úprava: AGAMA s.r.o.
v tomto ãísle vám v rozhovoru pfiedstavydává: AV MEDIA, s.r.o.
Vûfiím, Ïemám
nûkterá
z na‰í nabídky
podzimních
akcí vyhoví
nejradûji
individuální
konzultace,
protoÏe
mohu
vujeme lektorku Prezentaãní univerzity
va‰emu
zájmuv˘sledku.
o ‰piãkové projekãní a prezentaãní technodocílit
lep‰ího
v oblasti mluveného projevu a rétoriky,
logie, a proto se tû‰ím na setkání s vámi. Va‰im dûtem
paní Jifiinu HÛrkovou.
palce pfii vzhled
prvních zkou‰kách
v novémpfii
‰kolním
roce.
~drÏím
Je opravdu
a odûv fieãníka
prezentaci
© AV MEDIA, s.r.o.
tak dÛleÏit˘, nepfieceÀuje se jeho v˘znam na úkor
Michal Kreuter
obsahu sdûlení?
[email protected] Nestaãí
se pouze dobfie obléknout, nebo naopak si pfiipravit
skvûlou prezentaci a vyrazit na ni v jeansech. âlovûk a jeho
projev je vnímán dohromady, obleãení je totiÏ dÛleÏitou souãástí neverbální komunikace a navíc, v urãit˘ch okamÏicích
nám dobfie vybran˘ odûv mÛÏe komunikaci s posluchaãi usnadZajímá vás, jaká jenit.
reálná
Ïivotnost lampy v datov˘ch
Získበvût‰í jistotu a mÛÏe‰ se bez obav vûnovat pouze tvé
projektorech a ãím
je
moÏné
ji ovlivnit?
prezentaci.
ÎIVOTNOST LAM PY
Firemní semináfie
o prázdninách
Od záfií jsme pro vás opût pfiipravili program vefiejn˘ch semináfiÛ, které
probûhnou jak v Praze tak i v Brnû.
Vûfiím, Ïe také uvítáte a vyuÏijete cenovû v˘hodn˘ch balíãkÛ semináfiÛ:
mÛÏete se pfiihlásit na dva denní semináfie MS PowerPoint
(pro zaãáteãníky a na nûj navazující úroveÀ pro pokroãilej‰í
uÏivatele) za cenu 7.700,- Kã
nebo absolvovat ucelen˘ programov˘ blok ãtyfi základních
semináfiÛ Prezentaãní univerzity (Nebojme se vystoupit, Vizuální
pomÛcka – Va‰e trumfové eso, MS PowerPoint pro zaãáteãníky
a MS PowerPoint pro pokroãilé) za cenu tfií semináfiÛ tj. 14 400,-Kã.
Konkrétní termíny na následující pololetí a informace o programu
vefiejn˘ch semináfiÛ naleznete na vloÏené faxové kartû a na na‰ich
webov˘ch stránkách http://univerzita.avmedia.cz .
VÁÎENÍ âTENÁ¤I,
PROZRADÍ NA·E OBLEâE-
Tû‰ím se na setkání s vámi na na‰em
novém semináfii.
NOVI
N KYN KY
NOVI
Podzimní semináfie
a cenové balíãky
Ano, na
prezentaci
CO
NA NÁS
záleÏí!
NÍ
V ãervnu aÏ srpnu probûhly dal‰í z firemních semináfiÛ pfiipraven˘ch na míru na‰im klientÛm. Jednalo
se o vícedenní semináfie, coÏ umoÏnilo do intenzivního programu zafiadit mnoÏství praktick˘ch cviãení
a pfiedev‰ím trénink prezentací s videozáznamem.
Právû moÏnost zpûtné vazby pfii anal˘ze videozáznamu je pro rozvoj prezentaãních dovedností klíãová.
Úãastníci semináfiÛ si osvojili nejen ucelené poznatky z oblasti pfiípravy, vytváfiení a podání prezentací,
ale navíc získali i praktické rady a doporuãení od
na‰ich specialistÛ na mluven˘ projev a image
prezentátora. Zajímá vás, co fiíkali prÛbûhu a programu semináfie úãastníci sami? Jejich postfiehy vám
pfiineseme v nûkterém z dal‰ích ãísel AV News.
Krumlovská 530, 140 00 Praha 4
tel.: 02/6126 0218
fax: 02/6122 7648
[email protected]
Pekárenská 12, 602 00 Brno
tel.: 05/4121 8229
fax: 05/4124 5775
[email protected]
Kalusova 14, 709 00 Ostrava
tel.: 069/662 45 05
fax: 069/662 17 87
[email protected]
V‰echny uvedené ceny jsou bez DPH
Podíváme-li se na reálnou Ïivotnost lampy v bûÏn˘ch s v˘konem sníÏen˘m na 100
a mohou podléhat zmûnám.
~ Je
nûco Ïe
nového
a zajímavého,
právû pracuje‰?
- Co
a s nominální
Ïivotností 6000
provozních podmínkách,
zjistíme,
se od hodnot
udávan˘ch naWãem
hodin umoÏnila v˘voj speciálních projektorÛ, urãen˘ch pro
v˘robcem mÛÏe odli‰ovat
obûma smûry.
star‰ích ve
pfiístrojÛ
tû v poslední
dobû Uzaujalo
tvé profesi?
s jedním velk˘m LCD zobrazovaãem, kde b˘vá pouÏita silnûj‰í nepfietrÏit˘ provoz (napfi. pro dispeãerská pracovi‰tû z produkce
Mám v˘bojka
dost zvlá‰tní
vztah
k technice
takové,francouzské
fascinuje mne.
Mám vÏdycky
konkrétní pfiedstavu, jak by
spoleãnosti
SYNELEC).
metalhalogenidová
o v˘konu
575
ãi 1200 Wjako
s deklamûla
moje
prezentace,
tfieba
rovanou
Ïivotností
750
Od roku 1998 je vût‰ina pfienosn˘ch
vdatov˘ch
Powerpointu
vypadat,
ale potfiebuji
hodin, neb˘vají s tímto limiprojektorÛ
osazována
v˘bojkou
tem problémy.
kUHP
tomu
je‰tû
nûjakého
sympaÈáka
120 W.
Aãkoliv
seriózní v˘robci
udávají její Ïivotnost obvykle 2000 hodin,
U pfiístrojÛ se tfiemi LCD
JAK
SPRÁVNù
ãasto SE
vydrÏí
podstatnûOBLÉKNOUT
déle. Údaj totiÏ
zobrazovaãi se obvykle pouJe
pfiíjemné
konstatovat,
v porovnáoznaãuje
pouze
hranici, kdyÏepokles
svûtelÏívá metalhalogenidová v˘ného
v˘konunezaãíná
viditeln˘
a zaãíná
bojka s niωím v˘konem
ní
s dobou
pfiíli‰b˘t
minulou,
jsme
více
se zvy‰ovat riziko prasknutí lampy.
v rozmezí 120 aÏ 400 W,
zku‰ení
a
více
si
dáváme
záleÏet
na
DoloÏen˘m rekordem je cca 5900 hodin,
s deklarovanou dobou Ïivota
po kter˘ch
jsmeStále
preventivnû
vymûnili
cca 2000 hodin. První pfiísvém
zevnûj‰ku.
je v‰ak je‰tû
pár
lampu v jedné
restauraci.zrazují.
stroje z let 1994 aÏ 1997
detailÛ,
kterébrnûnské
nás zbyteãnû
tento údaj v˘robce v bûÏném
Nyní
se
zamûfime
na
faktory,
které
Nekvalitní pánská ko‰ile
je vidût
na
provozu pfiíli‰ nesplÀovaly.
ovlivÀují Ïivotnost lampy. Zásadní je
Obvykle byl pokles svûtelnéprvní
pohled.
Stejnû
tak
snadno
lze
zpÛsob pouÏívání projektoru. Na‰e servisní
ho v˘konu natolik v˘razn˘, Ïe
statistiky jasnû
Ïe v projektorech,
poznat,
pokudukazují,
si mlad˘
muÏ koupí
ji bylo nutno vymûnit mnokteré
jsou
pouÏívány
bez
po
ko‰ili o 3 ãísla vût‰í. Límecpfiestávky
by mûl b˘t
hem dfiíve. Nicménû ãasem
del‰í dobu (napfiíklad ve ‰kolicím stfiedisku
se jejich reálná „v˘drÏ“
vÏdy
u krku
zapnut˘
mezipodstatnû
límcem
8 hodin
dennû),
vydrÏí a
lampy
postupnû zlep‰ovala a v roce
více
hodinbyneÏ
u uÏivatele,
zapíná
a
krkem
mûlo
b˘t místokter˘
pouze
na
1997 nastal v˘razn˘ zlom.
projektor podle
pouzetypu
na límce.
krátké První
prezentace.
jeden prst. ·piãky límce volnû leÏí, neodstávají, ani se nestáãejí, uzel kravaty je uvázan˘
vrchní
Spoleãnost Philips uvedla na trh novou v˘bojku oznaãova- Z toho vypl˘vá, Ïe není vhodné vypínat pfiístroj na dobu kratknoflík
je zapnut˘,
barva
saka,
kravaty a ko‰ile
barevnû sladûna.
tomu
muÏ
vypadáv‰ak
dobfie
Hodnû
‰í neÏ 30Díky
aÏ 60
minut.
Málokdo
ví, aÏeupravenû.
kdyÏ uÏ projektor
nou saka
zkratkou
UHP (Ultra
High
Performance)
s velmijekrátk˘m
mûl
by ho anechat
svítit alespoÀ
5 náv‰tûv
minut. Negativní
v˘bojem,
která se trpûlivosti
vyznaãuje peãlivû
velmi dlouhou
deklarovanou
muÏÛ
nemá dostatek
si v obchodû
vyzkou‰etzapne,
sako a
kalhoty,
pfii pfiedstavû
dal‰ích
obchoreálnou Ïivotností 2 aÏ 4 tisíce hodin, zanedbateln˘m pokle- vliv má také zanesení vzduchov˘ch filtrÛ (viz téÏ AV NEWS
du sisem
díkysvûtelného
odmítají úpravu
délky saka, rukávu nebo nohavice. V˘sledkem jsou pfiíli‰ dlouhé nebo krátké kalhoty „havv˘konu a vysokou spolehlivostí. Varianta 3/2000) ãi vy‰‰í pracovní teplota.
lovky“, dlouhé sako, které vás opticky sniÏuje nebo [email protected]
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
M
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS str. 2-7
AKTUALITY
Distributor
roku 2000
VYBAVENÍ MASARYKOVY
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
MLUVIT SE NAUâÍME MLUVENÍM
fiíká v rozhovoru doc. PhDr. Jifiina HÛrková, CSc., vedoucí katedry hlasové a mluvní
v˘chovy, prodûkanka DAMU a specialistka na verbální komunikaci a rétoriku. O nov˘ch semináfiích
Prezentaãní univerzity, které jsme ve spolupráci s ní pfiipravili, jsme vás informovali
v pfiedminulém ãísle AV News. Nyní vám pfiiná‰íme rozhovor nejen o úrovni
fieãnick˘ch dovedností v âechách.
Centrum postgraduálního
vzdûlávání pracovníkÛ ve
zdravotnictví, které je souãástí
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, se skládá ze dvou
nov˘ch poslucháren, seminární
místnosti a technické reÏie.
Tyto prostory bylo zapotfiebí
plnû vybavit projekãní,
audiovizuální a fiídicí
technikou.
Máte fiadu zku‰eností z pfiedná‰kové a publikaãní ãinnosti, studujete mluvu,
fieã, hlas z hlediska jeho produkce i z hlediska jeho vnímání a podílela jste se
na mnoha zajímav˘ch projektech v oblasti verbální komunikace a rétoriky. Jaká
je podle Va‰ich zku‰eností úroveÀ fieãnick˘ch dovedností v âechách?
Do seminární místnosti a poslucháren byla poÏadována kvalitní
velkoplo‰ná projekce z poãítaãe,
videa a dal‰ích zdrojÛ a standardní vybavení projekãním plátnem, popisovateln˘mi tabulemi,
flipchartem apod. Technickou
reÏii bylo nutné vybavit tak, aby
z ní bylo moÏné na dálku ovládat
ve‰kerá technická zafiízení obou
poslucháren ãi pfievádût ti‰tûné a
fotografické materiály do formátu
pro datovou projekci. Aby o aktuVideokonferenãní zafiízení umoÏÀuje sledovat napfiíklad pfiím˘ prÛbûh
álním dûní v pfiedná‰kov˘ch
operace odehrávající se v jiné nemocnici.
prostorách mûlo pfiehled i vedení
promítá na elektrická roletová plátna
stfiediska, byl poÏadován také monitorovací
o ‰ífice 3m, umístûná na ãelní stûny poslusystém. Informace z tohoto systému musí
cháren. Ozvuãení mluveného slova je vyfieb˘t moÏné distribuovat také do recepce pro
‰eno se zfietelem na pÛdorys místnosti
pfiíchozí náv‰tûvníky.
kvalitním reproduktorov˘m systémem
Spoleãnost AV MEDIA nabídla Masarykovû
s v˘konn˘mi zdroji a pfiístroji pro korekci
nemocnici fie‰ení, které plnû respektuje její
zpûtn˘ch
vazeb poslua dynamiky fieãi. U stropu
UÏ
jste nûkdy
pfii prezentacimá
zjistili,
Ïe zatímco
vy mluvíte,
poÏadavky.
V posluchárnách
pfiedná‰ejsou
umístûny
chaãi jsou uÏ jako na trní, jejich pozornost klesá k nule a sv˘mikamery
never- pro snímání
Michal Kreuter
jící k dispozici ovládací panel “touch screen”,
bálními (a nûkdy i polohlasnû
verbálními) projevy
prezentátorÛ.
jehoÏ
prostfiednictvím
vám dávají
najevo, Ïe ãas pro va‰e vystoupení vypr‰el?
Z technické
reÏie
moÏné obslouÏit
mÛÏe
pfiepínat
jedZ opaãné
strany –
jaké byly
va‰e pocity
pfii je
prezentaci,
která mûla
zafiízení
obou
poslucháren,
na monitorech
notlivé
obrazua fieãník je‰tû ve ãtvrt na ãtyfii pfiedná‰el
skonãit zdroje
ve tfii hodiny
a nevnímá technik
stál˘ pfiehled
o dûníukaa
zvuku
videorekormal
ãas?-DodrÏení
stanoveného
ãasu reÏie
prezentace
je v˘znamn˘m
posluchárnách a v pfiípadû potfieby mÛÏe
dér, vizualizaãní zafiíPfiipravtevkdykoliv
se napomoci.
sezónu
Posluchárny jsou také
zení, DVD pfiehrávaã
- prezentujte
SMART Boardem
opatfieny se
videokonferenãními
vstupy, které
a bûÏné PC pro
umoÏÀují
pfiená‰et
obraz
z jedné
Hledáte
moÏnost,
jak
zv˘‰it
prezentaci informace v
posluchárny
do
druhé,
nebo
úplnû
mimo
názornost a úãinnost va‰ich
datovém formátu.
prostory
‰kolicího centra.
prezentací? Chcete
v nastávající
Projekce je vyfie‰ena
podzimní sezónû pfiekvapit své
PosluchaãÛm, ktefií se právû v této dobû
v˘konn˘mi stropními
zákazníky ãi náv‰tûvníky stánku
usazují v nov˘ch prostorách, pfiejeme hoprojektory PROXIMA
na veletrhu originální prezentací? VyuÏijte moÏnosti zúãastdnû úspûchÛ v jejich studiu.
DP 9250+, kter˘mi se
nit se pÛldenních semináfiÛ, které pro vás pfiipravili [email protected]
listé na interaktivní tabule SMART Board. Tato pomÛcka
Pracovník technické reÏie má pod kontrolou audiovizuální
Prezentaãní
univerzita vychází vstfiíc i moravsk˘m zájemcÛm
zafiízení
obou poslucháren.
spojuje v˘hody bílé popisovatelné tabule, projekãní plochy
a dotykové obrazovky. Konkrétní termíny a [email protected]
zaãní údaje získáte na http://univerzita.avmedia.cz nebo
Zaujali jsme Vás? Máte k nám nûjaké pfiipomínky?
na ãísle:
0218. v˘tisky navíc?
Máte zájem dostávat pravidelnû svÛjtelefonicky
vlastní v˘tisk?
Nebo 02/6126
naopak dostáváte
Na konci ãervna tohoto roku
byla mezi tfiiceti dal‰ími
distributory firma AV Media
vyhodnocena spoleãností
SYNELEC jako nejlep‰í
distributor roku 2000.
Ocenûní DISTRIBUTOR OF
THE YEAR 2000 pfievzal fieditel
spoleãnosti AV Media, ing.
Petr Barcal, na setkání distributorÛ centrály SYNELEC
E.M.A. (Evropa, Stfiední v˘chod
a Afrika).
Toto v˘znamné ocenûní je,
podle vyjádfiení zástupcÛ
spoleãnosti SYNELEC, podloÏeno nejen vysok˘m obratem,
ale pfiedev‰ím doprovodn˘mi
aktivitami, vysokou úrovní
technikÛ (ta byla ocenûna
i v loÀském roce) a celkovou
péãí o zákazníka.
Dûkujeme v‰em, ktefií se svou
prací na tomto úspûchu podíleli a pfiejeme si, abyste se
i vy, na‰i zákazníci, pfiesvûdãili,
Ïe jsme si získané ocenûní
skuteãnû zaslouÏili.
E-mail [email protected] a tel. 02/6126 0218 jsou tu právû pro Vás!
80
70
60
50
40
30
Jedna vûc je pozitivní a sice to, Ïe lidé z podnikatelsk˘ch vrstev, manaÏefii nebo právníci,
pfiikládají svému vystupování váhu a snaÏí se ‰kolit. Stejnû jako se oblékají pfiimûfienû
své profesi, cítí potfiebu i úmûrnû tomu vystupovat. Ne nadarmo jsem z divadelní fakulty, takÏe vím, jak kost˘m ovlivÀuje celkové jednání, chování i verbální projev ãlovûka.
TakÏe po této stránce se to zlep‰ilo. U nûkter˘ch sly‰íte tendenci, a to musím pochválit jak nûkteré politiky, tak podnikatele, Ïe se snaÏí pouÏívat kultivovanou formu jazyka, coÏ dfiíve neb˘valo. Nûkdy ale ta kultivovaná forma, díky neodbornému vedení, jde
aÏ za hranice – ãlovûk mluví, jak kniha. Na politick˘ch projevech je také vidût jistá
ne‰ikovnost pfii komponování projevu – zásadní rozdíl mezi mluven˘m a psan˘m
jazykem musíme vÏdycky vnímat z hlediska percepce - mluven˘ jazyk tvofií podstatnû
krat‰í vûty neÏ psan˘. KdyÏ si nûkdo napí‰e vûtu baroknû, rozvinutou na pÛl stránky,
s rÛzn˘mi vsuvkami a odboãkami, bohatû doplnûnou vedlej‰ími vûtami, tak se v tom
posluchaã mÛÏe tûÏko orientovat. A kromû toho, i kdyÏ to fieãník zvládne nazpamûÈ, tak
za tím „‰ustí papír“.
Máte nûjaké fieãnické desatero nebo tipy, jak vylep‰it svÛj slovní projev?
Za posluchaãe si umístûte dobfie
viditelné hodiny
20
10
5
3
M
90
80
70
60
KdyÏ se ãlovûk nechce svûfiit do rukou profesionála, tak alespoÀ si ãíst obãas nahlas. Rodiãe
mohou napfiíklad ãíst sv˘m dûtem pohádky. Velmi pouãnou zku‰eností je nahrát sám sebe, svÛj
hlas na magnetofon. Je velice dobré se vyrovnat s tím, Ïe posluchaãi nás vnímají tak, jak se sly‰íme z reproduktoru. KdyÏ pracuji se studenty nebo i v nûjaké instituci s reprodukovan˘m slovem, tak
vÏdycky cituji Pavla Eisnera, kter˘ fiekl, Ïe kdyÏ se ãlovûk prvnû sly‰í z reproduktoru, tak má pocit hlubokého studu. To je citát star˘, ale pofiád platn˘…
Jak˘ je Vበnázor na v˘slovnostní cviãení a jazykolamy?
Jsou rÛzná cviãení, ale obecnû platí, Ïe dûlat je sám a uãit se mechanicky jazykolamy nemá smysl, pokud tam není nûjaké
odborné vedení. Myslím, Ïe pofiád platí, Ïe mluvit se ãlovûk nauãí mluvením, jak fiekl kdysi Komensk˘. To znamená nevyh˘bat se pfiíleÏitostem vystoupit se sv˘m vlastním mluven˘m projevem.
Poslední vûc, na kterou se chci zeptat je na‰e vzájemná spolupráce – spoleãnû s Vámi Prezentaãní
univerzita pfiipravuje semináfi NA PREZENTACI ZÁLEÎÍ II, jehoÏ souãástí je také problematika mluveného
projevu a rétoriky. MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm prozradit, na co se úãastníci mohou tû‰it ?
Na semináfii se budeme zab˘vat dvûma okruhy. První okruh je základ verbální komunikace. Pfiesná dikce, aby ãlovûk umûl
pÛsobivû zacházet se sv˘m hlasov˘m projevem. Ráda bych, aby si posluchaãi uvûdomili jednu vûc. A to, Ïe podle verbálního projevu – toho jak mluvíme, jak˘m zpÛsobem formulujeme a jak se vyjadfiujeme - jsme posuzováni okolím. Je to souãást na‰í osobnosti a projevujeme se tím nejenom intelektuálnû, ale jako lidé i emocionálnû.
V druhém setkání seznámím posluchaãe s tím, ãemu se fiíká prostfiedky nepfiímého ovlivÀování. Ve verbální komunikaci je
fiada zpÛsobÛ, kter˘mi mÛÏeme posluchaãe buì odradit a nebo naopak získat a zbourat komunikaãní bariéry.
Vím, Ïe plánujete i praktick˘ trénink…
V první ãásti to bude zejména hlasov˘ a artikulaãní trénink. Nejprve si zadáme úkol, to znamená nûjak˘ vefiejn˘ mluven˘
projev, takov˘ s jak˘m se musí úãastníci ve své profesi vypofiádat. Ve druhé ãásti bychom udûlali to, ãemu se fiíká slovní
improvizace - cviãení na pohotovou verbální komunikaci. Cviãení jsou samozfiejmû vÏdy pfiizpÛsobena úãastníkÛm
semináfie, protoÏe kaÏdá profese vyÏaduje nûco trochu jiného.
Dûkuji Vám za rozhovor.
o své semináfie a prezentace. Na semináfii Vizuální pomÛcka
90
Jaké vidíte moÏnosti zlep‰ení?
Prezentaãní desatero
NOVI N KY
C
MoÏná tím, Ïe jsem v této profesi hluboce ponofiena, tak se mi samozfiejmû zdá dost ‰patná a
vidím chyby i tam, kde je bûÏn˘ posluchaã nevidí. Lidé mluví velmi nev˘raznû, ãasto
vûdí co, ale vÛbec nevûdí jak. Spl˘vá v˘slovnost – mluví jako by na jednom
tónu a posluchaã tak zcela nerozumí. Navíc má mlad‰í generace mnoho
jemn˘ch vad v˘slovnosti. TakÏe chybí to, co je základem sdûlování
vÛbec – verbální komunikace, to znamená, správná, fiádná a aspoÀ
trochu v˘razná artikulace a zacházení s hlasem. Ale i kdybychom
se podívali do médií; ve vefiejnoprávní televizi jsou fieknûme
takoví tfii, ãtyfii spíkfii, ktefií jsou dobfií. A to je také dost málo.
50
40
30
20
10
5
3
K
90
80
70
60
50
ptala se Marcela Dohnalová
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS str. 8-1
AKTUÁLNù
Z
NABÍDKY
D ATO V É P R O J E K TO R Y
4/2000 ZÁ¤Í
Ze ‰iroké nabídky datov˘ch projektorÛ jsme vybrali následující typy, které pokr˘vají v‰echny nejbûÏnûj‰í zpÛsoby pouÏití. V tomto pfiehledu si
tedy mÛÏete vybrat ten nejvhodnûj‰í pfiístroj do va‰ich podmínek. Kompletní nabídku naleznete na internetov˘ch stránkách www.avmedia.cz,
nebo vám ji rádi za‰leme. NezapomeÀte také na moÏnost srovnávací projekce více typÛ, kterou pro vás pfiipraví nበobchodní zástupce.
NOVINKY ZE SVùTA PREZENTAâNÍCH TECHNOLOGIÍ
Osobní projektory
SONY
VPL-CS1
ASK
C2/C6 Compact
Spolehliv˘ projektor do mal˘ch
místností za vynikající cenu.
Mal˘, lehk˘ a neuvûfiitelnû
kompaktní projektor.
129 000,- Kã
SVGA/XGA
800/900 ANSI lm
145 000,- / 189 000,- Kã
3,7 kg
SVGA
600 ANSI lm
2,9 kg
PROXIMA
Ultralight DS2/DX2
PROXIMA
Ultralight LS2/LX2
ASK
M5
Ultra lehké DLP projektory pro
profesionály na cestách.
Projektor s motorov˘m ovládáním
optick˘ch funkcí a vysok˘m v˘konem.
SVGA/XGA
800/1000 ANSI lm
169 000,- / 229 000,- Kã
2,4 kg
SVGA/XGA
1200 ANSI lm
199 000,- / 249 000,- Kã
3,8 / 3,9 kg
·piãkov˘ DLP projektor s vysok˘m
v˘konem a celou fiadou funkcí.
PRONAJMùTE SI TO
NEJLEP·Í ¤E·ENÍ!
XGA
1100 ANSI lm
2,3 kg
269 000,- Kã
Mobilní projektory
KINDERMANN
KS 1200/ KX 1000
ASK IMPRESSION A8+/A9+
PROXIMA DP 9240/9260
SONY VPL-PX20/PX30
Spolehlivé projektory s motorov˘m
transfokátorem i ostfiením za pfiíznivou cenu.
·piãkovû vybavené a vysoce v˘konné datové
projektory se skvûl˘m dálkov˘m
ovládáním BatMouse III.
Motorov˘ transfokátor i ostfiení, dva nezávislé
vstupy. Vhodn˘ pro stropní montáÏe do stfiednû
velk˘ch místností.
Datov˘ projektor SONY VPL-PX30
je nejv˘konnûj‰í v kategorii mobilních
projektorÛ.
SVGA / XGA
1 200 / 1 000 ANSI lm
5,3 kg
185 000,- / 199 000,- Kã
SVGA/XGA
1 500/1 600 ANSI lm
4,9 kg
195 000,- / 245 000,- Kã
289 000,- / 379 000,- Kã
XGA
1 600 / 2 200 ANSI lm
5,9 kg
XGA
1 400/2 400 ANSI lm
7,2 kg
314 000,- / 414 000,- Kã
Konferenãní projektory
ASK IMP
RE
SS
nyní se
IO
z
v
v˘
kon
˘
‰e
em
16
00
n˘
AN
m
PROXIMA Pro AV 9320/9400+
SONY VPL-FX200/FE100
Pro velké projekãní plochy nebo zadní projekce, vysok˘
svûteln˘ v˘kon aÏ 3 000 ANSI lm.
Profesionální projektor modulární koncepce pro pevné instalace
s v˘konem aÏ 3 500 ANSI lm.
PRONÁJEM ·PIâKOVÉ
AUDIOVIZUÁLNÍ
TECHNIKY NA:
NA
9+
SI l m
495 000,- / 760 000,- Kã
XGA/SXGA
2 700/3 000 ANSI lm
18 kg
XGA/SXGA
3 100/3 500 ANSI lm
32,5 kg
990 000,- / 1 280 000,- Kã
VELETRHY A V¯STAVY
P R O J E Kâ N Í STO L K Y A VOZ Í K Y
Estetické a praktické fie‰ení umístûní projekãní techniky
KONGRESY A KONFERENCE
Pfii v˘bûru projekãní techniky je dobré mít na pamûti, kam vlastnû projektor i dal‰í ãásti projekãní sestavy umístit.
V pfiípadû, Ïe není z technick˘ch ãi estetick˘ch dÛvodÛ
moÏné umístit svou projekãní sestavu pfiímo na lektorsk˘
SPOLEâENSKÉ UDÁLOSTI
ãi konferenãní stÛl, nask˘tá se moÏnost zvolit si vhodn˘
projekãní vozík. Dne‰ní v˘robci nabízejí ‰irokou ‰kálu typÛ, které jsou
konstruovány pro nejrÛznûj‰í projekãní zafiízení od datov˘ch projektorÛ a zpûtn˘ch projektorÛ, aÏ po diaprojektory nebo vizualizéry.
SPORTOVNÍ AKCE
Vybrat si lze jak z projekãních stolkÛ, které jsou dodávány bez koleãek,
tak z projekãních vozíkÛ, jejichÏ koleãka v˘raznû usnadÀují manipulaci.
Vût‰ina jich je navíc konstruována jako polohovací, takÏe je lze
snadno nastavit na potfiebnou v˘‰ku. Napfiíklad skládací projekãní
vozík Stand Master I, kter˘ je urãen˘ pro prezentace datov˘m projektorem z notebooku,
má
Projekãní vozík Universo, urãen˘ pro zpûtné projektory, je vybaven i
a to v rozmezí 85 aÏ 125 cm.
praktickou odkládací poliãkou na pfiipravené fólie. Vyznaãuje se
také jednoduchou a odolnou konstrukcí, která zaruãuje jeho dlouhou
Ïivotnost.
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
[email protected]
M
AKTUALITY
plynule nastavitelnou v˘‰ku,
90
80
70
60
Skládací projekãní
vozík Stand Master.
50
40
30
20
10
5
3
PRODUKTY
ASK M5
Proxima Ultralight DS2/DX2
Vybavení Masarykovy nemocnice
Ocenûní Distributor roku
Podzimní akce
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
P R E Z E N TA â N Í
U N I V E R Z I TA
AKTUÁLNù
Z NABÍDKY
Prezentaãní desatero
Mluvit se nauãíme mluvením
Datové projektory
Projekãní stolky a vozíky
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3

Podobné dokumenty

rozhodnutí

rozhodnutí 8. Nová komunikace bude napojena pouze na místní komunikaci umístenou na p.p. 106/16 v k.ú. Svijany s podélnou osou ve smeru V-Z. Komunikace bude zokruhovánaa umístena ve stredu nové zástavby a pri...

Více

na radnici

na radnici mluveného projevu – rétorika. A právû o rétorice, jako o jedné z hlavních podmínek úspû‰né prezentace, je nov˘ semináfi Prezentaãní univerzity. Pfiipravili jsme jej pro vás ve spolupráci s vedoucí ka...

Více

duben

duben Mezi rozhodující a spoleãnû platná kriteria patfií pfiedev‰ím: jak daná organizace (spolek) hospodafiila a doloÏila vyuÏití poskytnut˘ch penûz, prospû‰nost a pfiínos pro mûsto, návrh na vyuÏití, zda or...

Více

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 a to ve v‰ech vrstvách spoleãnosti. Chceme se na podnût lidí z v˘robní praxe a ‰kolství tûmto citliv˘m a nelehk˘m otázkám vûnovat, potfiebujeme k tomu v‰ak nezbytnû spolupracující a nemlãící ãtenáfie...

Více

AV NEWS AV NEWS

AV NEWS AV NEWS prezentace s 8 -10 posluchaãi) vám po sloÏení nezabere vût‰í prostor, neÏ 71 x 9 x 7 cm (11.800,- Kã). Pocket PC dle vlastního v˘bûru (se slevou 10.000,- Kã) - COMPAQ iPAQ3870 (12.950,- Kã), COMPAQ...

Více

Jak se pozná dobré - Česká asociace Wellness

Jak se pozná dobré - Česká asociace Wellness Jak se pozná dobré wellness centrum? (Dokončení ze str. ) Wellness, jak jsme si již řekli v úvodu, je pocitová záležitost. Po celou dobu našeho pobytu vnímáme velice intenzivně interiér celého za...

Více