CVN 2009/01.indd

Komentáře

Transkript

CVN 2009/01.indd
2009
Leden
Únor
Renata a Piotr Zarzyccy
DOUBLE GOLDEN PALM MANAŽEŘI
ZMĚNY
VE SDÍLENÉM
MARKETINGOVÉM SYSTÉMU
CALIVITA® INTERNATIONAL
V Z K A Z
P R E Z I D E N T A
C A L I V I T A
®
I N T E R N A T I O N A L
Nový rok,
nové výzvy
Z
ačíná další rok. Je to doba, kdy se často zamýšlíme nad tím,
jak proběhne nadcházejících dvanáct měsíců. Jaké nové
cíle si stanovíme, jakým novým výzvám budeme čelit. V takové chvíli musíte také zvažovat další hodnoty – stabilitu,
postup, spolehlivost rodiny, soulad, pracovní hierarchii, oddanost lidem, důležitost vytrvalosti a vzdělávání – to vše hraje na cestě
k úspěchu určující roli.
To, jestli se díváme na budoucnost optimisticky nebo spíše se sklíčeností, je ovlivňováno nejen stavem našeho vědomí a povahou, ale
často také průběhem našeho života. V závislosti na zkušenostech,
které jsme nedávno získali, chápeme nastávající období buď jako
slibné nebo jako neuspokojivé. Nikdy nenaslouchejte lidem, kteří
jsou vždy negativní a pesimističtí, protože vás okrádají o nejkrásnější
přání a tužby, které si nesete v duši! Vždy mějte na paměti sílu slov,
všechno, co slyšíte nebo čtete, bude mít vliv na vaši činnost! Nejdůležitější je být vždy optimistický.
Nový rok vždy přináší nové výzvy a také nové možnosti. Calivita®
International jako stabilní, dobře fungující systém dává novou šanci
každému, kdo si přeje pracovat a stanoví si nové cíle, má pozitivní
myšlení a nadšení. Malé úspěchy jsou důležitými kroky na cestě,
která vede vpřed. Chyby a neúspěchy nás učí. Jako dodatek k tomu
všemu je hodně důležitá i pružnost, spolehlivost a vzdělávání. Můžete se učit od úspěšných lidí a nikdy v životě byste neměli přestávat
být zvídaví. Musíte vždy nabízet 100% místo toho, abyste lavírovali a
doufali, že to nějak dopadne.
Pro všechno, co děláte, je podstatné nadšení; zaujetí a horlivost. Ty
vám pomohou překonat neúspěchy a smůlu. Je důležité, abyste věřili
sami sobě, užitečné také je, když si sami sebe vážíte. Mnoho lidí sní
o tom, že budou finančně nezávislí, že se budou těšit z činnosti, díky
které si vydělají na živobytí. Ti, kteří toho dosáhnou, mohou prohlásit,
že jsou šťastní.
Mým největším potěšením je vidět neustálý rozvoj společnosti a
také možnost modifikace našeho platebního systému, tedy že můžeme našim členům a manažerům platit více. Tato forma ocenění by
nemohla být ustanovena, kdybychom ve společnosti neměli takové
lidi jako jste vy nebo bez tak výborného společenství jako je rodina
Calivita. Je to tým, mezi jehož klíčové termíny patří sounáležitost, láska, podpora, obětavost, pozitivní přístup, důvěra a naděje. Jsem na to
velmi pyšný a vděčný vám všem.
CALINEWS
Upozornění!
2
Domnívám se, že možnost výběru je dána všem, protože každý den nabízí nové možnosti, jak pracovat moudře. Když to vše
neustále děláte, jsem si jistý, že přijde očekávaný úspěch i zasloužené výsledky.
Dovolte, abych skončil citátem Alberta Einsteina:
”
Ve zmatku je jednoduchost,
ve sváru harmonie.
V obtížích je vždy šance.
(Albert Einstein)
”
Přeji vám všem úspěšný nový rok.
Gerry G. Hargitai,
zakladatel a prezident
✱ ✱ ✱
Dovolujeme si informovat své členy, že od jara 2009 budou dostávat CaliNews vždy každý sudý měsíc
(duben, červen, srpen, říjen, prosinec a únor) namísto lichých měsíců, jak to bylo dosud!
Dvouměsíční frekvence a obsah CaliNews se měnit nebude.
Další číslo CaliNews dostanete v prvním dubnovém týdnu!
Od 1. ledna 2009 se změní
stanovy CaliVita® International.
V tomto článku vám představíme
ta pravidla, která se budou měnit.
Ta, která zde neuvádíme,
zůstanou nezměněna.
Změny
ve stanovách!
Shared (sdílený) marketingový systém CaliVita® International
Nominální výkonnostní úroveň člena je určena úhrnem osobních a skupinových bonusových bodů. Nominální úroveň je v rozsahu
od 4% do 21%.
• 4% až 10% jsou úrovně spotřebitelské,
• 12% až 21% jsou úrovně distributorské,
• nad 21% jsou úrovně manažerské.
Bonusové výplaty mohou být vyšší využitím dalších motivačních systémů. Členové
obdrží bonusové platby na základě podkladů
za daný měsíc.
Globální síť
Podmínky k dosažení spotřebitelských úrovní
Síť CaliVita® International
vyvíjí svoji činnost v globálním systému.
Jak se můžete stát členem sítě
CaliVita® International?
Kterákoliv dospělá osoba se může
stát členem CaliVita® International
automaticky – bez vstupního poplatku tak, že zakoupí libovolný
produkt uvedený v ceníku dané
země (v počtu potřebném
k registraci).
Členství v CaliVita® International vstupuje v platnost
po vyplnění a podepsání
přihlášky.
2. 10%-ní elitní sleva
Ti členové sítě CaliVita® International, jejichž
souhrn osobních měsíční nákupů elitních výrobků dosáhne nebo překročí hodnotu 400
OsBB, jsou oprávněni získat další slevu 10%
(elitní sleva*) za každý elitní produkt zakoupený nad tuto hodnotu. Tuto elitní slevu mohou
využít při dalších nákupech.
✱ Elitní slevu, která je maximálně do výše
50% jednotlivých nákupů, je možné
využít během 12 měsíců.
Členská cena
Marže
25%
33%
Elitní sleva
10%
Doporučená MOC
Síť CaliVita® International
Členská cena
Uznání
Od roku 2009 se ruší
Elitní klub.
Podmínky k dosažení distributorských úrovní
I. RABAT A MARŽE
1. 33%-ní marže
Členové sítě CaliVita® International mohou
výrobky nakupovat za členské ceny, to je v porovnání s doporučenými cenami o 25% levněji. Pokud člen ve smyslu pravidel prodává dál
výrobky za doporučené maloobchodní ceny,
může tímto obchodem získat 33%-ní marži.
3. Spotřebitelská sleva
Členové, kteří dosáhnou spotřebitelské
úrovně (4%, 7% a 10%), jsou oprávněni dostat
dodatečnou slevu*, kterou společnost vypočítá stejným způsobem jako nominální platbu
pro budovatele sítě.
✱ Spotřebitelskou slevu, která je maximálně
do výše 50% jednotlivých nákupů,
je třeba využít během 12 měsíců.
Pokračování na straně 4-5
CALINEWS
PŘÍJEM
3
II. NOMINÁLNÍ VÝPLATA
VÝPLATY VYPOČÍTANÉ NA
ZÁKLADĚ BONUS. BODŮ (42%)
Při výpočtu příjmů realizovaných na základě bonusových bodů (viz stanovy a směrnice)
se berou v úvahu bonusové body (BB) a obchodní body (OB) podle následujícího vzorce:
Příjem = % X Σ OB
Kde % odkazují na nominální dosaženou
úroveň a Σ OB udává součet obchodních bodů.
Podle Marketingových stanov může úhrnná
hodnota výplat založených na bonusových a
obchodních bodech u členů sítě CaliVita® International dosáhnout 34%, v případě splnění zvláštních podmínek Progresivního systému
odměňování může úhrnná
hodnota výplat založených na
obchodních bodech dosáhnout i 42%.
III. PROGRESIVNÍ SYSTÉM
ODMĚŇOVÁNÍ
Progresivní systém odměňování může být
uplatněn na úrovních 12%, 15%, 18% a 21%.
Členové CaliVita ® International mají nárok na
Progresivní výplatu v případě, že splní v daném měsíci následující podmínky:
• Minimálně 12% úroveň.
• Dojde ke zvýšení SkBB v porovnání s průměrem tří předchozích měsíců nejméně o 10%.
• V předchozích 3 měsících dosažení úrovně
nejméně 10%.
a.
Hodnota progresivního bonusu se rovná
procentu bonusové odměny hodnoceného
měsíce, o kterou se hodnota SkBB v daném
měsíci zvýšila ve srovnání s průměrem SkBB
v předchozích třech měsících, nanejvýš 50%.
Hodnota progresivního bonusu nemůže překročit hodnotu 500 USD.
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Manažerská prémie
Progresivní výplata
*Jiné prémie a odměny
Výplata na základě BB
Progresivní výplata
NOMINÁLNÍ ODMĚNY ZALOŽENÉ NA DOSAŽENÉ ÚROVNI
Distributorské úrovně jsou v síti CaliVita® International v rozsahu od 12% do 21%, zatímco manažerská úroveň má rozsah od úrovně
palmového manažera k úrovni senátora. Podmínkou úrovně 21% je 95 000 SkBB, zatímco
manažerská úroveň je určena počtem a trváním 21% linií a také hodnotou OsSkBB.
+47500 OsSkBB
min. TPM + 190000 OsSkBB
PM
PM
jedna 21% linie + 47500 OsSkBB
anebo 140000 OsSkBB
anebo 2x 21% linie
CALINEWS
Executive premium
Stability Bonus
Triple Line Bonus
Silver premium
Double Silver premium
Gold premium
Jednorázové prémie
Semináře úspěchů
a cestování
b.
Člen ztrácí oprávnění k progresivnímu bonusu v případě, že:
• nedosáhl shora zmíněné podmínky,
• získal nárok na manažerskou prémii.
c.
Člen získá opět právo na progresivní odměnu v případě, že nebude mít nárok na mana-
IV. DALŠÍ PRÉMIE A ODMĚNY
MANAŽERSKÁ PRÉMIE
(5%, ale nejméně 500 USD)
Podmínky nároku na 5%-ní manažerskou
prémii CaliVita® International:
• Dosažení statutu manažera, jedna osobně
sponzorovaná 21%-ní skupina a dosažení
47 500 OsSkBB
• nebo více než jedna osobně sponzorovaná
21%ní linie.
•
•
Hodnota manažerské prémie:
5% po každé přímo sponzorované 21% linie, nebo minimální garance, a
5% na zákl. OsSkOB, ale nejméně 500 USD.
MINIMÁLNÍ GARANCE
Pokud přímo sponzorovaný člen palmového manažera získá nárok na manažerskou
prémii, získá jeho sponzor nárok na minimální garanci místo manažerské prémie.
Částka minimální garance je 5%
nominální výkonnostní úrovně.
Prozatímní pravidlo:
Hodnota minimální garance je 600 USD,
nezávisle na hodnotě výkonnostní hladiny.
(Viz rozpis na konci!)
TRIPLE LINE BONUS
Členové sítě CV, kteří dosáhli úrovně 12%,
15%, 18% nebo 21%, jsou oprávněni k Triple
Line Bonus v případě, že této úrovně dosáhli
spolu s nejméně třemi přímo sponzorovanými členy, podle tabulky uvedené níže.
Člen ztrácí nárok na platbu Triple Line Bonus,
pokud získá nárok na manažerskou prémii.
Manažerské úrovně
měsíc
4
Nominální výplata
* 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
žerskou prémii a kromě základních podmínek
splní následující požadavky:
• Jeho průměrný výkon v předchozím trimestru přesáhne nejméně o 10% plnění
posledního průměrného výkonu. Poslední
průměrný výkon jsou SkBB v posledním
měsíci, ve kterém se uskutečnila platba
progresivního bonusu, a ve dvou měsících,
které mu předcházely.
TRIPLE LINE BONUS
Úroveň
EXEKUTIVNÍ (VÝKONNOSTNÍ)
PRÉMIE
Členové CaliVita® International, kteří dosáhnou nebo překročí 140 000 OsSkBB (osobních
skupinových bonusových bodů), mají nárok
na 1%-ní výkonnostní prémii, ti, kteří dosáhnou nebo překročí 190 000 OsSkBB (osobních
skupinových bonusových bodů), mají nárok
na 2%-ní výkonnostní prémii.
STABILIZAČNÍ BONUS
(STABILITY BONUS)
Členové, kteří dosáhnou nejméně 21%,
mají podle tabulky uvedené níže nárok na stabilizační bonus.
Stabilizační bonus se skládá ze dvou částí:
přímý stabilizační bonus a neomezená stabilizační prémie.
1. Přímý stabilizační bonus (Direct Stability
Bonus): částka určená podle kvalifikace
členů, které manažer přímo sponzoruje (na
základě tabulky).
2. Neomezená stabilizační prémie (Infinity
Stability Bonus): 50% rozdílu přímého stabilizačního bonusu a částky určené prostřednictvím nejvýš kvalifikovaného manažera
- na stejné úrovni jako je vlastní úroveň nacházejícího se ve skupině přímo sponzorovaného manažera (dle tabulky).
Neomezená, 50% komprese
Dosažená
úroveň
ZMĚNY ZAČNOU PLATIT PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZPISU::
1. ledna 2009
1. dubna 2009
* 4 %, 7 %, 10 % : spotřebitelská úroveň
15% = 32 000 SkBB
*15% = 35 000 SkBB
18% = 58 000 SkBB
*18% = 63 000 SkBB
PM = 21% skupina
*PM = 21% skupina
+ 38000 SkBB
+ 47 500 OsSkBB
* PM = 140 000 OsSkBB
* PM = 2 x 21% skupina
* Stabilizační bonus
* částka MG - 5% výkonnostní
MG 400 USD
úrovně, ale nyní = 600 USD
* Triple Line Bonus
Elitní produkty
PROGRESIVNÍ BONUS
PRVNÍ ÚPRAVA
* PROGRESIVNÍ BONUS
DEFINITIVNĚ DLE
NOVÉHO SYSTÉMU
PROGRESIVNÍ BONUS
DRUHÁ ÚPRAVA
HARMONOGRAM ZAVÁDĚNÍ ZMĚN:
Souvisle
plněné
měsíce
3 –5
6 –11
12
Nominální výkonnostní úrovně
10%
25
40
70
12%
20
30
60
15%
15
25
55
18%
10
20
50
Souvisle
plněné
měsíce
3 –5
6 –11
12
3 –5
6 –11
12
Dosažená úroveň Nominální platba
10%
10
30
50
12%
10
25
40
15%
10
20
35
18%
10
15
30
10%
5
10
20
12%
5
10
20
15%
5
10
20
18%
5
10
20
Členové, kteří poprvé dosáhli úrovně TPM,
si mohou vybrat ze dvou možností: cesta na
seminář úspěchů nebo na letní tábor.
• Prémiový výlet na letní tábor v délce nejméně 5 (pěti) dnů pro dvě osoby, přičemž
výdaje včetně cestovného (v hodnotě
maximálně 250 USD/osobu) a ubytování
zaplatí společnost, nebo
• prémiová cesta na seminář úspěchů pro
dvě osoby na dobu nejméně 5 (pěti) dnů,
přičemž náklady vyjma cestovného zaplatí společnost.
Členové, kteří necestují poprvé, dosáhnou
této podmínky následujícím způsobem:
1. TPM nebo manažeři na vyšší úrovni, kteří
dosáhnou během roku vyšší úrovně.
• Za změnu úrovně je považována změna
z TPM na jakoukoliv úroveň SPM nebo
z jakékoliv úrovně SPM na jakoukoliv úroveň GPM.
2. TPM nebo manažeři na vyšší úrovni, kteří
během roku dosáhnou
• osobními nákupy nebo nákupy přímých
NOVÝCH členů, se skupinou nebo bez ní,
na roční úroveň nejméně 45 000 OsBB, tj.
OsBB+SkBB=45000 SkBB, a
JEDNORÁZOVÉ ODMĚNY
Při dosažení úrovně palm. manažera obdrží
člen jednorázovou odměnu.
JEDNORÁZOVÉ FINANČNÍ ODMĚNY
USD
0
0
1000
0
0
1000 USD při dosažení úrovně a 2000 USD
po 12 měsících, pokud byla tato úroveň udržena
3 000
DSPM
TSPM
0
0
SGM
SSM
0
0
GPM
DGPM
TGPM
D
ED
S
6000 USD při dosažení úrovně a 4000 USD
po 12 měsících, pokud byla tato úroveň udržena
9000 USD při dosažení úrovně a 6000 USD
po 12 měsících, pokud byla tato úroveň udržena
pokud byla úroveň udržena po 3 měsíce
pokud byla úroveň udržena po 3 měsíce
pokud byla úroveň udržena po 3 měsíce
pokud byla úroveň udržena po 3 měsíce
21%
10
25
4%, 7%
10%
12%
15–18%
21%
0
500
1000
PODMÍNKY PRO PLATBU NOMINÁLNÍHO
BONUSU (NOVÉ), OD 1. 1. 2009
Dosažená úroveň
21%
5
15
Progresivní platba
SkBB/
SkBB nového
měsíc
člena / měsíc
ne
ne
500
500
1000
500
1500
500
2000
500
4%, 7%, 10%
12%, 15%, 18%
21%
Nominální platba
OsBB/měsíc
0
500
1000
10 000
15 000
20 000
40 000
60 000
100 000
• během toho samého roku mají 1 (jednu)
novou linii 21%.
Prémiová cesta popsaná v bodu 1 a 2 je pro
dvě osoby na nejméně 5 (pět) dnů, přičemž
náklady vyjma cestovného zaplatí společnost.
3. TPM nebo manažeři na vyšší úrovni, kteří během roku dosáhnou
• osobními nákupy nebo nákupy přímých
NOVÝCH členů, se skupinou nebo bez ní,
na roční úroveň nejméně 90 000 OsBB, tj.
OsBB + SkBB= 90 000 SkBB, a
• během toho samého roku mají 2 (dvě) nové
linie 21%.
Prémiová cesta je pro dvě osoby na nejméně 5 (pět) dnů přičemž náklady včetně cestovného zaplatí společnost.
CALINEWS
ZLATÁ PRÉMIE
Ti členové, kteří kromě stříbrné prémie dosáhli úrovně manažera se zlatou palmou nebo
vyšší, mají nárok na zlatou prémii (0,25%), kterou společnost vyplácí jednou ročně z fondů,
které byly vytvořeny pro tyto zvláštní účely.
SM
OsBB/měsíc
Nominální výkonnostní úrovně
v roce 2010
SPM
PODMÍNKY (PLATNÉ V R. 2008) PRO PLATBU
NOMINÁLNÍHO A PROGRESIVNÍHO BONUSU
Nové podmínky cestování
STŘÍBRNÁ PRÉMIE
Při dosažení úrovně
45
Nominální výkonnostní úrovně
Členové, kteří dosáhli úrovně SPM nebo
DSPM nebo vyšší, mají nárok na stříbrnou
(1%) nebo dvojitou stříbrnou prémii (0,25%).
Podmínky
21%
15
PRVNÍ ÚPRAVA STARÉHO PROGRESIVNÍHO BONUSU: 1. 1. 2009 - 31. 3. 2009
Souvisle
plněné
měsíce
Neomezená, 50% komprese
Až do 30. června 2009 bude
progresivní bonus vypočítáván na základě starých i
nových pravidel a členům
bude zaplacena vyšší částka.
PODMÍNKY (PLATNÉ V ROCE 2008) PRO PLATBU PROGRESIVNÍHO BONUSU
DRUHÁ ÚPRAVA STARÉHO PROGRESIVNÍHO BONUSU: 1. 4. 2009 – 30. 6. 2009
USD linie
Úroveň
PM
DPM
TPM
EM
1. července 2009
5
AQUARION –
ČÁST
4.
Důležitost
alkalizace
těstoviny, luštěniny, většina
pamlsků, jako je čokoláda a
sušenky, šumivé nápoje a některé návykové produkty (alkohol, káva).
Dokážete odhadnout, kolik jídla jste zkonzumovali za
uplynulý týden? Ačkoliv nesprávná výživa tvoří nejčastější kyselotvorný faktor, důležitý
je také životní styl.
Kouření (smog!) má silně kyselotvorný účinek, stejně jako nesprávné, ale módní diety
a dlouhotrvající stres. Je důležité zmínit se o
fyzickém cvičení: nejenže kyselotvorným faktorem může být nedostatek cvičení, ale také
nadměrné cvičení a hlavně nárazové cvičení.
Vysvětlením je kyselina mléčná, která se tvoří
ve svalech v souvislosti s nedostatkem kyslíku,
což vnímáme jako „napětí svalů“. Také určitá
léčiva mohou působit kyselotvorně.
Tělo, aby kompenzovalo překyselení, vylučuje základní látky, nejdůležitějším prvkem
z nich je vápník z kostí.(!). Při překyselení můžeme také pozorovat určité fyzické příznaky,
jako jsou:
• Stálá únava, vyčerpání, sklíčenost;
• Úzkost, deprese;
• Citlivost na stres;
• Snížená schopnost koncentrace,
snížená chápavost;
• Snížená odolnost atd.
Tyto projevy zná mnoho lidí.
Jejich příčina může být vyřešena
jednoduchou změnou životního
stylu!
CALINEWS
Dnešní téma, kterým je alkalizace našeho těla, zažívá renesanci. Bohužel se v této souvislosti dostává
k lidem díky ohromnému informačnímu toku více a
více matoucích údajů. Ale je důležité, že se k nim dostávají také informace se správným obsahem, protože pouze pokud budeme znát správné údaje, můžeme proti tomuto problému úspěšně postupovat.
6
Buňky lidského těla mohou správně pracovat pouze v tom případě, když budou mít určitou hodnotu pH. Naštěstí se tato hodnota jen
těžko mění, protože tělo se snaží pomocí několika vyrovnávacích mechanismů preventivně působit proti extrémním změnám. Takovými mechanismy jsou dýchání a selekce iontů
vodíku v ledvinách. Tak se vyrovnávají změny
způsobené chemickými reakcemi a dochází
k oddělení zásaditější a kyselejší moči. Když
je z jakéhokoliv důvodu narušen vyrovnaný
stav pH, je narušena činnost těla a objevuje
se acidóza (překyselení) nebo alkalóza (nadměrná alkalizace). Lidský organismus může
tento stav po dlouhou dobu kompenzovat,
ale to následně jeho činnost silně zatěžuje.
To, že se tělo zpočátku s těmito obtížemi snaží
samo vyrovnat, je také důvodem, proč se překyselení zprvu neprojevuje pozorovatelnými
symptomy, a tak tento problém dlouho nezaznamenáme ani my ani lékař.
Lidé v dnešní době mají bohužel tendenci k překyselení.
Vzhledem ke stravovacím
návykům preferují kyselotvorné potraviny. Přes
všeobecně přijímanou víru
to není kyselé jídlo, které vyvolává kyselotvornou
reakci, ale takové potraviny, které při
trávení vytvářejí
další kyseliny.
To jsou různé druhy
masa, sýry, vajíčka,
tuky, měkký chléb,
sladké pečivo,
Pro svou správnou acidobazickou
rovnováhu toho můžeme
udělat mnoho.
Ačkoliv jídelníček
je důležitý, nestačí jen
myslet
na to,
abychom j e d l i
zásadotvorné potraviny (mléko, jogurt, rostlinné oleje, zeleninu (kromě
luštěnin), brambory,
česnek, obilniny, pšeničné klíčky, výrobky ze
sóji, ovoce (citrony, kokosové ořechy, avokádo,
grapefruity), kaštany, mandle atd.). Musíme také pravidelně cvičit, učit
se a aplikovat protistresové techniky.
Je ale ještě jeden, zcela
zřejmý, jednoduchý a velmi
účinný krok – pití zásadité
vody, což je jedna z nejlepších voleb v případě alkalizace! Pokud každý den pijeme
místo tekutin, které jsme
pili dříve, 2-3 litry zásadité
vody, nejenže uspokojíme
svou denní potřebu tekutin,
ale také uděláme hodně pro
alkalizaci svého těla!
„Obnovení” zásob našich
tekutin je klíčově důležité a
my k tomu můžeme přispět
pitím zásadité vody.
Výživa podle
krevních skupin
Krevní skupiny A, B a 0 objevil Karl Landsteiner (1868-1943) v roce 1900 a pak v roce
1902 našli Alfredo von Castello a Adriano
Sturly čtvrtou skupinu (AB). Tyto čtyři skupiny patří k našim největším genetickým
charakteristikám. Pokud vezmeme v úvahu
zvláštní systém antigenů, který se nachází na
povrchu červených krvinek, můžeme hovořit
o jedinečném znaku, který je charakteristický
pro každého jedince stejně jako otisky prstů
nebo DNA. Vývoj krevních skupin je úzce spojen s historií lidstva. Krevní skupina 0 je nejstarší, je to „krevní skupina lovců“. Krevní skupina A („zemědělský typ“) se vyvinula, když
lidé začali obdělávat půdu, a krevní skupina B
(„vyvážený typ“) v průběhu migrace na sever.
Nejmladší krevní skupina AB („moderní typ“)
vznikla jako výsledek promíchání skupin.
Je možné pozorovat, že lidé, kteří patří
k určité krevní skupině, dávají přednost (v daných případech lépe snášejí) určitým typům
potravin, zatímco jiné odmítají. Nápad doktora D’Adamo, že tato „stará znalost“ je v nás
zakódovaná odedávna, byl pro vytvoření tohoto systému skvělým odrazovým můstkem.
Protože tento lékař pozoroval rozdíly v náladě a proměnlivost jedinců různých krevních
B
AB
skupin, jeho metoda nezahrnuje jen výživu,
ale také optimální způsob fyzického cvičení.
Vědci uznávají, že mezi potravou, kterou
konzumujeme, a naším tělem, probíhá řada
chemických reakcí. To samé platí o naší krvi.
To je možné díky tzv. lektinům, což jsou složky
bílkovin, které se přirozeně nacházejí v jídle.
Pokud konzumujeme potraviny s lektiny, které nejsou kompatibilní s antigeny naší krevní
skupiny, není to pro nás příznivé. Zároveň na
nás mají některé potraviny pozitivní účinky
a další jsou neutrální. Konzumace správných
potravin může pomoci našemu tělu k lepší výživě, může příznivě ovlivňovat ty, kteří
chtějí zhubnout, a také ty, kteří si chtějí udržet
optimální hmotnost. Avšak v této souvislosti
je důležité poznamenat, že dieta podle krevních skupin NENÍ prvotní metodou ke snížení
tělesné hmotnosti, k tomu vede celkový systém: životní styl.
Z toho je lehce pochopitelné, že stejně
jako potraviny, tak i doplňky výživy nepůsobí na každého stejným způsobem. Každý
vitamin, minerál a aktivní látka z rostlin hrají v našem těle zvláštní roli. V závislosti na
krevních skupinách je možné pro každého
z nás určit potenciálně užitečné aktivní látky.
0
Existuje řada takových látek, které prospívají určitým orgánům a tkáním. Pro ty, kteří se
řídí dietou podle krevních skupin, byly na
základě jejich požadavků vyvinuty doplňky
výživy, které jsou nyní k dispozici a to zvyšuje
účinek této diety.
UPOZORĚNÍ! Každý reaguje na náhlou
změnu jídelníčku jinak, proto doporučujeme
(zvláště v případě, že trpíte jakoukoliv chorobou) předtím, než začnete dodržovat dietu
podle své krevní skupiny, abyste se poradili
se svým lékařem.
Podíl krevních skupin ve světě *
Literatura: Dr. Peter J. D’Adamo: Výživa a krevní skupiny, Praha 1998.
* Zdroj: http://www.szote.szeged.hu/medcentrum/transf/
eloadasok/transzf_alapismeretek.pdf
CALINEWS
A
<
Výživa podle krevních
skupin neboli „dieta
podle krevních
skupin“ je založena na
pozorování amerického
lékaře Dr. Petra J.
D’Adamo. Podle něj
lidé s rozdílnými
krevními skupinami
mohou na stejný druh
potravin reagovat
různě. Na základě
svých pozorování
rozvinul D’Adamo celý
komplexní systém,
který má na celém světě
mnoho následovníků.
Vybruste
své znalosti!
7
Blahopřejeme členům, kteří získali v r
SRBSKO
DOUBLE GOLDEN PALM MANAGER
RÁKÓCZI ILDIKÓ a Dr. RÁKÓCZI KÁROLY
Globá
ve světle
DRAGAN ZIVKOVIC
DOROTA MADEJSKA
ILEANA COSMA
ILEANA GEORGETA AMANCEI
ECATERINA a STEFAN MIKLOS
ELENA SPANU
ING. LIVIU-MIHAI PAUN
ANETA ZAHARIA
MARIAN RADAN
GEORGETA RISTEA
VICTORIA VOICU
PETRISOR BANUTA
DR ACA ANTIN
GORDANA MARIN
DALIBOR KOSMINA
UGUR KAYNAR
SERGII SOROKOV
MAKEDONIE
POLSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
SRBSKO
SRBSKO
SLOVINSKO
TURECKO
UKRAJINA
CALINEWS
EXECUTIVE MANAGER
8
SENADA MICANOVIC BOSNA A HERCEGOVINA
SZEPESI MÁRIA
MAĎARSKO
MARCIN RADON
POLSKO
EWA NOWACKA
POLSKO
CORINA SI LASZLO FARKAS
RUMUNSKO
ILEANA ANDRUC
RUMUNSKO
ELENA MIHALACHE
RUMUNSKO
BELA VERES
RUMUNSKO
MARIANA ELENA DOBRESCU
RUMUNSKO
ANGELICA SEBE
RUMUNSKO
DR. ETELKA ANEBTAWI
RUMUNSKO
DR. MARIA CHIHAIA
MILANIA ADOCHITEI
ELENA STINERU
DR. VLADISLAV STEPIC
SILVER PALM MANAGER
STAR MANAGER
SILVER PALM MANAGER
SILVER GROUP MANAGER
MARIUCA a AUREL MOROSEANU
RUMUNSKO
MARCEL ČERNOCH
ČESKÁ REPUBLIKA
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
SRBSKO
TRIPLE PALM MANAGER
DR. MAJA TANDIR
BOSNA A HERCEGOVINA
MGR. M. MATOUŠOVÁ
ČESKÁ REPUBLIKA
RADIM HONČ
ČESKÁ REPUBLIKA
SILVIA ČERNOCHOVÁ
ČESKÁ REPUBLIKA
DR. RÁKÓCZI CSONGOR
MAĎARSKO
KISS DOROTTYA
MAĎARSKO
DR. ILIR BESIMI
KOSOVO
SASHO PANEV
MAKEDONIE
HELENA AMERYK
POLSKO
RENATA I ANDRZEJ WECEL
POLSKO
MALGORZATA RYBA
POLSKO
JUSTYNA WYSZYNSKA
POLSKO
ANDRZEJ STRZELCZYK
POLSKO
IWONA ANDRYS
POLSKO
IWONA JUREK
POLSKO
JAN RAJCA
POLSKO
MGR. ELZBIETA ROGACKA
POLSKO
MARIA IVONA VELCU
RUMUNSKO
STELUTA BARDAS
RUMUNSKO
EC. LIANA BUNTA
RUMUNSKO
GELU TANASE
RUMUNSKO
MARIA-LUCIA POPESCU
RUMUNSKO
MARIANA DAIA
RUMUNSKO
VASILICA PANCA
RUMUNSKO
ELENA COSMULESI
VICTORIA DUMITRESCU
STEFANIA COSTEA
FLOAREA NICOLAU
DR. CARMEN SCHWALB
IOAN SINCU
MAGI-VASILICA LILA
SONIA DRAGHICI
FLAVIUS VELCU
CECILIA STOLERU
IMG. SAID GEORGE ANEBTAWI
ING. CATALIN RUSU
MIHAELA FILOTE
VASILE JOANT
LUCICA MANAILA
MILUTA MARIN
EC. ANCA SILVIA
CONSTANTINESCU PATRICHI
ANA-MARIA BARBALATA
DR. TUDORA MITOIU
MARIA PATRASCU
ELISABETA-P. SINCA
LUMINITA DEZSY
DR. ANIKO SOPRONI
GHEORGHE BORZ
RODICA SIMION
DR. VALENTINA GRUIA
CORNELIA VASTAG
GHERGHINA IORDACHE
TATJANA RANDELOVIC
DR MAJA JERKOV
LOJZKA PRELOG
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
SRBSKO
SRBSKO
SLOVINSKO
Seznam vychází z údajů od li
NICOLAE RAGALIE
RUMUNSKO
LENUTA COJOCARU
ROMANIA
SLAVKO KOSMINA
AYSEL BAHADIR
AYFER ALTUNEL
LIUDMYLA SYMONIUK
NADIIA UMURZAKOVA
SLOVINSKO
TURECKO
TURECKO
UKRAJINA
UKRAJINA
SRBSKO
TURECKO
TURECKO
TURECKO
TURECKO
PALM MANAGER
DOUBLE PALM MANAGER
MOLNÁR MIHÁLYNÉ
DOROTA POSCHWALD
MGR MARTA PACIOREK-GRABINSKA
ELENA GRUJDIN
VARVARA ADELA BIRTA
ROZALIA MAJOR
ELENA VELCU
MARIA CIRDEI
NICULINA GROSU
CATALIN BALASA
ION DORIN PANAIT
FLORENTINA-VALI VLAD
STELUTA BALAN
CAROLINA CIUHAT
GABRIELA PROCA
VOICHITA LUCIA RUS
MARIAN GHERGHINA
GEORGIANA COJOCARU
ELENA RIGU
VASILE MANASTIRE
TUDORITA BERCEA
NECULINA JEMANEANU
NEVENKA SEMIZ
VERICA BRNOVIC
FERHUN TARIM
ZAFER CAGLAR
FADIME YARDIMCI
BAHATTIN KARLANKUS
MAĎARSKO
POLSKO
POLSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
RUMUNSKO
SRBSKO
FERDANA TANKOSIC
BOSNA A HERCEGOVINA
IOVKA GANCHEVA SIMEONOVA
BULHARSKO
DR. D. IORDANOVA DIMITROVA
BULHARSKO
J. KUBILKOVÁ – MÜLLEROVÁ ČESKÁ REPUBLIKA
BÓTÁNÉ SZILVÁSI ZSUZSANNA
MAĎARSKO
KOVÁCS MELINDA
MAĎARSKO
LENDVAI TIBOR
MAĎARSKO
DANUTA RUSEK
POLSKO
MALGORZATA I KAZIMIERZ BIALEK
POLSKO
FELIKSA AUGUSTYNIAK
POLSKO
MALGORZATA ADAMCZYK
POLSKO
AGNIESZKA ZARZYCKA
POLSKO
JUSTYNA ZJAWINSKA
POLSKO
BOGUSLAW PRUSZKO
VELKÁ BRITÁNIE
MARIA TIMAR
RUMUNSKO
ING. CONSTANTA MARCU
RUMUNSKO
CATALINA CUCIUC
RUMUNSKO
RAVEICA HOBINCA
RUMUNSKO
MIHAELA TEODORU
RUMUNSKO
CORNELIU ILIE CIRDEI
RUMUNSKO
LIVIU GHEORGHE ROMANESCU
RUMUNSKO
COSTICA CONSTANTIN
RUMUNSKO
EFROSINIA DANILOVA
RUMUNSKO
DORINA DAN
RUMUNSKO
istopadu 2007 do října 2008.
RENATA a PIOTR ZARZYCCY
POLSKO
DR IRENA VRACARIC-RADOJEVIC
SRBSKO
MARIEA BOGHIU
RUMUNSKO
LENUTA VINTE
RUMUNSKO
ELENA BALTARETU
RUMUNSKO
IULIANA IORDACHITA
RUMUNSKO
DR. GEORGETA POPESCU
RUMUNSKO
CORINA-MADALINA GLUHOVSCHI RUMUNSKO
CONSTANTIN ZAHARIA
RUMUNSKO
DR. SIEGFRIED BINDER
RUMUNSKO
COSTEL NICA
RUMUNSKO
GHEORGHE ZANFIR
RUMUNSKO
GHEORGHE-LAZAR TANASESCU
RUMUNSKO
RAZVAN PROCA
RUMUNSKO
DR. IOAN STOIAN
RUMUNSKO
NICOLAE ANGHEL
RUMUNSKO
MIHAELA BANCIU
RUMUNSKO
TRUDICA GHEORGHE
RUMUNSKO
DR TIJANA ANTIN PAVLOVIC
SRBSKO
MUENESA GILIC
SRBSKO
EVA TROMBITAS
SRBSKO
TANJA PETRIC
SRBSKO
DR. NIKODINKA NIKOLOVSKA-SINICKI SRBSKO
ZORAN ANDELKOVIC
SRBSKO
LJILJANA TASIC
SRBSKO
SLADANA GAJIC
SRBSKO
ALEKSANDAR SINICKI
SRBSKO
KATARÍNA SZINAYOVA
SLOVENSKO
SILVIA CERNOCHOVA
SLOVENSKO
MARIJA KRZICNIK
SLOVINSKO
NADA LESNIK
SLOVINSKO
EDVARD ENFALT ML
SLOVINSKO
KAYHAN ARSLAN
TURECKO
LIUDMYLA ZAGRADS’KA
UKRAJINA
CALINEWS
SILVER PALM MANAGER
SILVER PALM MANAGER
reflektorů
DOUBLE SILVER PALM MANAGER
ální síť
DOUBLE GOLDEN PALM MANAGER
roce 2008 novou manažerskou úroveň!
9
Ve světle reflektorů
Touto cestou vyjadřujeme uznání za práci všem členům sítě, kteří získali v říjnu a listopadu 2008
poprvé svou dosavadní nejvyšší úroveň. Uveřejňujeme bydliště a v závorce jméno přímého sponzora.
Postupujícím členům srdečně blahopřejeme!
Ivan Matouš,
Star Manager
Česká Lípa (Mgr. Miroslava Haršániová)
MotoWin,
Palm Manager
Česká Lípa (Ivan Matouš)
Bohdanka Škamralová, Lukov u Zlína (Radim Honč)
Zdenka Přikrylová, Olomouc (Jolana Pazderová)
Jolana Pazderová, Olomouc (Kateřina Zendulková)
Janac Rajchlová, Praha 7 (Martina Jelicic)
Marcela Dolečková, Zábřeh (Jitka Kubilková - Müllerová)
Václav Bastl, Dačice (Mgr. Miloslava Matoušová)
Naděžda Drápalová, Oslavany (Vlasta Svobodová)
Kateřina Žilková, Valašské Meziříčí (Michal Kupča)
Irena Klapilová, St. Město u Uher. Hradiště (Mgr. Matoušová)
Milena Ohnoutková, Břeclav (Ludmila Bartošová)
Kateřina Fanderliková, Hradec Králové (Soňa Navrátilová)
Pavel Ohnoutka, Břeclav (Milena Ohnoutková)
Zuzana Vaněčková, Oslavany (Silvia Černochová)
Romana Schromová, Břeclav (Milena Ohnoutková)
Ivana Nejedlíková, Kroměříž (MUDr. Jana Jelínková)
Danuše Holubová, Tlumačov (Mgr. J. Vaclachová)
Jiří Danihelka, Žďár nad Sáz. (MUDr. Jana Jelínková)
Jan Tomášek, Praha (Ivan Matouš)
Zdeňka Ježková, Klatovy (Ivan Matouš)
Dagmar Vlachová, Brno (Ing. Marian Talarovič)
Libuše Hrochová, Opočno (Hana Vágnerová)
Martin Klim, Brno (MUDr. Jiří Fiala)
Pomoc druhým
S otevřeným srdcem a láskou
CALINEWS
Milí přátelé,
10
každý z nás jsme jedinečný. Každý z nás si vybral rozdílné podmínky pro svůj život, rozdílné
zkoušky a výzvy. Každý z nás si přitahuje rozdílné životní situace a rozdílné trenéry, abychom
měli pro své zkoušky ty nejlepší podmínky.
Každý z nás jde svým tempem vývoje a pochopení, každý z nás měří jiným časem i jinými
hodnotami. Přesto všichni, kdo čtou tyto řádky,
mají něco společného, a tím je CaliVita. Možná
jsou rozdílné důvody, proč a jak jste se s ní setkali, ale rozhodně máme všichni stejné možnosti, a to možnost psát podobná slova, jaká
teď píšeme my, možnost dosáhnout úspěchu.
CaliVita totiž každému z nás dává podporu
v něčem, co je Bohem požehnané, a to je pomoc druhým. Pomoc ve zdraví a vztazích, práci
a seberealizaci, pomoc druhým pochopit svůj
život, převzít za něj zodpovědnost a změnit ho.
Máte všichni v rukou ohromný nástroj, dar, který můžete nadělovat komukoliv, kdo má chuť
vidět svůj život jako školu, jež mu pomáhá stát
se lepším. A buďte si jisti, že tento dar jste dostali především sami pro sebe, protože pomoc
druhým je především pomocí sám sobě.
Kdo jednou nastoupí cestu a začne druhým pomáhat, další a další možnosti se mu
otvírají samy, vesmír tuto činnost podporuje
a štědře odměňuje. Proto myslete především
na sebe, na svůj život a svou náplň, žijte a sdílejte CaliVitu s otevřeným srdcem a láskou,
protože nejlepší pomoc druhým je schopnost být k dispozici, když druhý požádá. Žádat vás budou všichni, které potkáte, protože z vás bude vyzařovat přesvědčení a víra o
správnosti vašeho konání. Najděte si jakoukoliv pomoc druhým a dělejte ji. A budete
žasnout, kolik dveří se vám začne otevírat.
Všem vám přejeme, abyste v CaliVitě našli
stejné hodnoty jako my, aby pro vás byla stejně jako pro nás odrazovým můstkem ke změně svého života, abyste díky ní našli tajemství
zdraví, měli radost ze své seberealizace a našli
v ní svou životní náplň, uspokojení a radost
z práce a pomoci druhým. Abyste uchopili šanci, kterou vám CaliVita dává, a proměnili svůj
život v ráj na Zemi.
S díky všem trenérům, které jsme potkali,
potkáváme a budeme potkávat, a s láskou
Miluška a Ivan Matoušovi
Rodina
Renata a Piotr Zarzyccy
Polsko
s dvěma zlatými
palmami
Text, který právě čtete,
je psán s vědomím, že jej
budou číst lidé ze společnosti
CaliVita z celé Evropy a mnoha
dalších zemí světa a že se
to týká nás všech.
nemění se. Jsou stále připoutáni k jednomu
místu. Jak mohou být úspěšní, když nedokážou změnit své myšlení a jednání?
Setkali jsme se s mnoha skvělými rodinami
CaliVita z celé Evropy. Víme, že jejich úspěch
je založen na rodinné práci. Zatleskejme
všem rodinám CaliVita International!
Vyzýváme ostatní, aby zapojili členy své
rodiny do běžné činnosti. Budete ohromeni
tím, když uvidíte, jak se váš život změní, když
budete plánovat běžný obchod, společně
pracovat a každý den budete stále úspěšnější. Nejen vy, ale také vaše děti a vnoučata budou mít rádi to, co děláte. Pamatujte, že jen
úspěch přináší úspěch a že tak se váš úspěch
může znásobit!
Renata a Piotr Zarzyccy
Double Golden Palm Manager
Polsko
CALINEWS
Tento text jsme sestavili v polovině listopadu během naší velkolepé cesty po západní
částí USA. Přijeli jsme také do Las Vegas, kde
se konal Mezinárodní seminář úspěchů CaliVita® International.
Přemýšleli jsme o tom, o jakých důležitých věcech bychom měli psát. Co byste rádi
četli v tomto krátkém článku? Co vám chy-
bí k tomu, abyste v CaliVita dosáhli velkého
úspěchu?
Víme, že každý z vás je jiný a že na úspěch
neexistuje jednoduchý recept. Ale v tomto
podnikání je pro váš úspěch velmi důležitá práce celé rodiny. Jsem dobře známí tím,
že naše rodina má největší počet manažerů
v CaliVita. Mezi nimi jsou již manažery i naše dvě děti.
Co myslíte, že je nejčastějším tématem konverzace u nás doma?
Domníváte se, že je to politika nebo
ekonomická témata?
Ne! Hovoříme o tom, jak být
šťastní, jak si splnit své sny, jak si
určit ambiciózní cíle a efektivně je
naplnit. Hovoříme o svém zaujetí,
o věcech, které milujeme a potřebujeme pro život, o kterém sníme.
Myslíme také na další cesty. Výpravy, jako byla tato,
nám pomáhají naplňovat naše životní touhy. Můžeme vás ubezpečit, že během
naší cesty do USA jsme při spatření okouzlujících míst mnohokrát údivem ztratili řeč.
Víme, jak dosáhnout úspěchu v podnikání, hovoříme o
tom doma. Je to pro každého
vždy dobrá lekce. MLM je obchod spojený s učením a proměnou. Učíme se a měníme.
Vidíme, že se mnoho lidí učí,
čte, přichází na semináře, ale
11
V roce 2008 se s námi naši manažeři
vypravili na opravdu nádherný americký
výlet. Po dlouhé přípravě a zdánlivě ještě
delším letu přistála téměř stovka našich
členů uprostřed pouště v Nevadě, v největší herně na naší planetě: v Las Vegas.
VEGAS, BABY, VEGAS!
Seminář úspěchů, 9. - 16. listopadu 2008
CALINEWS
Během našeho pobytu v Las Vegas jsme si užívali pohostinnosti
hotelu Paříž. Tento hotel je umístěn uprostřed čtvrtí „Strip“ a vytváří pro své hosty pravou francouzskou atmosféru. U vchodu je malá
kopie Eiffelovky a Triumfálního oblouku. Po vstupu do brány máte
pocit, jako byste se procházeli ulicemi Paříže.
Gerry G. Hargitai přivítal v pondělí večer na zahajovacím večírku účastníky z řad manažerů a předal jim dary, které měly s tímto
výletem souvislost. Po večírku následovala prohlídka „Las Vegas
v noci”, na které mohli přítomní obdivovat zajímavosti od Mandala
Bay až ke Stratosfear Tower a nezapomenutelné světelné show na
ulici Fermont. Každý, kdo do Las Vegas přijede, musí navštívit jednu
z mnoha show. Během naší galavečeře jsme shlédli „The Ratpack is
back”, kde jsme se mohli „potkat“ se slavným Frankem Sinatrou,
Sammy Davisem ml., Deanem Martinem a Joeyem Bishopem.
Vzhledem k tomu, že život v hlavním městě kasin je nonstop, může si každý vybrat, které hotely, kasina, nákupní střediska, koncerty nebo tanečních show jsou pro něj nejlepší.
Kromě odpočinku a zábavy měli účastníci možnost konzultovat s panem Gerry G. Hargitaiem, prezidentem CaliVita
International, a panem Imre Zoltánem Parókaiem, ředitelem
mezinárodního prodeje a rozvoje sítě, a kromě toho ještě
s dalšími členy vedení společnosti.
Mnoho účastníků se v následujících dnech přihlásilo na
fakultativní programy. Po vzrušující cestě autobusem po
legendární silnici Route 66 jsme dorazili do Grand Canyon.
Místo krásného teplého počasí, na které jsme byli v Las Vegas zvyklí, jsme se náhle ocitli v chladném horském klimatu.
To nám ale nezkazilo pohled na kaňon, který vyrážel dech.
Mnoho našich odvážných členů si z helikoptéry z různých
úhlů prohlédlo řeku Colorado, která pod námi tekla, úžasné
skály a neuvěřitelné propasti. Náš americký výlet byl korunován
výletem do Los Angeles, kde jsme navštívili pohádkový svět:
Disneyland. Po programu, který trval dva týdny, jsme z „Města
andělů“ vyrazili směrem k domovu, vyčerpáni, ale plni nezapomenutelných zážitků.
V roce 2009 očekáváme naše nejúspěšnější manažery na plavbě v Karibském moři, kde se pokusíme zážitky z Las Vegas ještě
překonat. Doufáme, že se k nám v příštím roce připojí ještě
více členů a že s nimi za odměnu za
jejich práci strávíme nezapomenutelný týden.
12
Když přijedete do Las Vegas,
je čas na svatbu a také na Elvise...
Tímto bychom rádi poblahopřáli prezidentu naší společnosti panu
Gerry G. Hargitaiovi a jeho manželce a také manželům Zarzyckým
z Polska k potvrzení jejich manželského slibu.
Krok za krokem k úspěchu
část 11.
Umění
rozhovoru
Šroub a hřebík...
„Jednou z metod, jak zjistit, jestli
do prkna zatlouci hřebík anebo dát
šroub, je tato: zatlučte hřebík. Pokud
prkno praskne, budete okamžitě
vědět, že jste měli použít šroub.”
(Anthony de Mello: Minutová moudrost)
Slova – tedy verbální komunikace – určují
naše rozhodnutí z téměř 10%. To vyzdvihuje
roli zprávy, která je pronesena zřetelně, s nezbytným důrazem a nezbytnou rychlostí.
Napadlo by vás, že vůně, kterou cítí náš nos,
hraje v našem rozhodování úlohu ze 4%?
Pocity a předvídavost se dělí o zbylou část.
Během diskuse se můžete dívat na svého
partnera a přitom se průběžně rozhodovat.
(To samozřejmě platí i o druhé straně!) Nyní
víme, že to určuje vaše další jednání přinejmenším z 80%.
Čemu bychom měli věnovat
pozornost?
Postoj těla a řeč těla protistrany. Jak drží
své ruce, nohy a hlavu? Je nepřetržitý kontakt
s očima? Mezitím byste s ním měli být vědomě
v harmonii a měli byste napodobovat nebo
„zrcadlově odrážet“ postoj vašeho partnera
po dobu 5-10 sekund.
Pokud se během diskuse, která se vyvíjí,
budete ptát, počkejte, až vás váš partner pochopí a potom buďte prosím zticha. A ještě
zůstaňte tiše...! Vyčkávejte...! Pokud jste svému
klientovi položili otázku – měli byste klást najednou jen jednu otázku, dejte mu čas na to,
aby sestavil celou odpověď! Neměli byste jej
přerušovat jinou otázkou! Buďte zticha, pokud mluví druhá strana! Dívejte se mu do očí,
dejte najevo svou odezvu tak, že vyjádříte, že
chápete, o čem mluví! Přikyvujte nebo řekněte: „rozumím“ nebo „správně“! Ale měli byste
umět také zamknout svá ústa! Pokud máte
pocit, že jste dostali odpověď, zdůrazněte, že
rozumíte. Pokud jste to nepochopili, zeptejte
se, jestli jste si vyložili správně to, co řekl! Svou
další otázku položte až potom! Pak buďte
opět zticha a poslouchejte.
To, kdy byste měli mluvit a kdy poslouchat,
se můžete naučit jen praxí.
Síla ticha
Všimli jste si, že ticho, pokud se správně využije, může být silnější než všechna slova?
Zažili jste již, jak je obtížné naslouchat a
čekat, co řekne protistrana? Pokud použijete
tvůrčí sílu ticha, přinese vám to jen výhody.
Ve vaší práci platí: „Ten, kdo promluví první
...prohraje!“
Vzájemné porozumění se může vytvořit
pouze prostřednictvím komunikace, protože
komunikace je magickou zbraní!
Pokud se mezi vaším kolegou, vaším spotřebitelem a vámi vytvoří most důvěry, pokud něco posuzujete stejným způsobem,
máte stejný názor a vaše komunikace je otevřená, čestná a humánní, získali jste velkou
výhodu.
Doporučuji vám hodně hovořit, s mnoha
lidmi. Choďte s očima otevřenýma a naslouchejte všemu, co se kolem děje.
V případě, že byste chtěli získat podrobné
informace o tomto tématu nebo o jiných tématech, která se týkají obchodu, kontaktujte
prosím svého sponzora a vyžádejte si od něj informace o neustále se rozšiřujícím vzdělávání
v Akademii CaliVita. Těším se také na vaše dopisy psané na adresu [email protected]
Navštivte naše domovské webové stránky
www.calivita.com.
Sándor Bóta ml.,
manažer pro marketing a rozvoj sítě,
Maďarsko
CALINEWS
Jiné osoby vnímají naše pohyby, řeč našeho
těla, jazyk, náš hlas, naši vůni (!) a naše myšlenky.
– Jste si tím jist? – budete se možná ptát.
– Možná ano, možná ne – odpovím.
Zabývejme se dnes společně odpovědí
ANO. Začněme příkladem.
Poprvé hovoříte obchodně s kandidátem
na člena. Mluvíte o cílech CaliVita a jaké výhody bude mít váš partner, když se k nám připojí.
Prvním, co potřebujeme, jste vy – nazývejme
to vysílací stranou – a za druhé potřebujeme
další osobu – to bude přijímací strana.
1. Na základě svého rozhodnutí začnete svému partnerovi zprostředkovávat informace,
které máte, a on je přijímá.
2. Když k němu informace dorazí, vyvstane
otázka. Rozumí tomu, co jste mu chtěli sdělit? (Je důležité, abyste se v tom utvrdili!)
3. Nyní se vysílací stranou stane on a dojde
k jeho odezvě, zatímco vy jste se již stali přijímací stranou.
4. Nyní je řada na vás, abyste přijímali nové
informace a pak si je vyložili.
Tak se vyvine kontinuální hra „předávání a
přijímání informací“. Pokud něco někomu řeknete, komunikujete.
Co to znamená komunikace?
Je to slovo latinského původu. Zprostředkovávat (zprávy), předávat nebo si vyměňovat informace prostřednictvím nástrojů nebo
systému symbolů, které slouží tomuto účelu
(jazyk, gesta atd.).
Informační tok, jeho cesta mezi vysílající a
přijímající stranou, může být:
• Zvuk – řeč, sluch
• Světlo – zrak
• Pocity
• Předvídavost
• Čich – nos
Je zajímavé, že rozhodnutí lidí je z 80% ovlivněno tím, co mohou vidět – vizuální komunikací. To je důležité, protože to, o čem mluvíte,
můžete i prezentovat, ať už produktem nebo
obrázkem ze zájezdu za odměnu.
13
Produkty měsíce doporučuje: Prof. MUDr. Miloslav Janovec, DrSc.
NOPALIN
LIQUID CHLOROPHYLL
Tento doplněk stravy figuruje na předních
místech v Seznamu léčivých rostlin Světové
zdravotnické organizace. Jde o sušený a drcený kaktus rodu Opuntia, který obsahuje komplex látek, které jsou pro naše tělo prospěšné.
Vedle vitaminů a minerálů obsahuje také 17
druhů aminokyselin, základních stavebních
kamenů našich bílkovin, a vlákninu, které je
nyní v potravě nedostatek. Tyto látky upravují
látkovou výměnu a trávicí procesy v našem
organismu. Konzumace NOPALINU se pozitivně projevuje především u pacientů s cukrovkou 2. typu, která se na Západě stala moderní
epidemií. Jen v naší republice je evidováno na
750 000 případů diabetu 2. typu a minimálně
stejný počet zůstává zatím nediagnostikován.
NOPALIN při dlouhodobé konzumaci pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi, krevních lipidů
a LDL cholesterolu, zvyšuje pocit sytosti a upravuje tělesnou hmotnost, zlepšuje zažívání a
čistí tlusté střevo. Tento doplněk stravy je proto
vhodný jak pro diabetiky 2. typu, tak i pro osoby snažící se o snížení tělesné hmotnosti, dále
p
k úpravě činnosti žaludku a střev a ke zlepšení
jaterních funkcí. NOPAPAonLIN se doporučuje konzumovat pravidelně
denně a dlouhodobě.
ě.
Vnitřní prostředí našeho těla produkuje každodenně různé zbytkové látky, které
vznikají ze špatně strávených potravin, jejich
hnitím, žluknutím a také při dehydrataci těla
nebo podvýživě či obezitě. Tyto látky musí
tělo odstranit. Pokud se tak nestane, je blokována funkce zdravých tělesných buněk a
tkání.
Jak můžeme přispět k tomu, abychom
našemu tělu usnadnili vnitřní očistu - detoxikaci? Velmi účinně tím, že budeme užívat
doplněk stravy LIQUID CHLOROPHYLL, který obsahuje chlorofyliny (sodné a měďnaté
soli chlorofylu) získané z vojtěšky. Tyto látky
jsou rozpustné ve vodě, snadno vstupují do
krevního oběhu a patří mezi nejsilnější antioxidanty a likvidátory volných kyslíkových
radikálů.
Přípravek LIQUID CHLOROPHYLL má zásaditý účinek na vnitřní prostředí těla. To má
velký význam, neboť většina potravin, které
konzumujeme, podporuje tvorbu kyselého
vnitřního prostředí, které je pro tělo nezdravé (maso, cukry, moučné výrobky, rafinované tuky atd.). Chlorofyl může být prospěšný
také lidem s revmatoidní artritidou, ekzémy,
zlepšuje krevní oběh a působí silně antibakteriálně. Dále urychluje hojení ran, zlepšuje hojení žaludečních vředů, nastoluje pravidelné
vyprazdňování střev a snižuje až odstraňuje
lidský pach.
Je třeba počítat s tím, že při konzumaci tohoto doplňku stravy může byt zeleně zbarvená moč nebo stolice a také jazyk mění svou
barvu na žlutou až černou. Předávkování nehrozí. Doporučuje se však brát přípravek jako
kúru s měsíčními intervaly.
SLIM FORMULA
Naše obchody nám nabízejí především trvanlivé potraviny s nadbytečným množstvím
cukrů, mouky a tuků, dále sladké pamlsky,
ochucené vody a podobně. My to rádi kupujeme a konzumujeme. Neuvědomujeme si ani, že
si tím přiděláváme starosti s nadváhou až obezitou a té se potom velmi obtížně zbavujeme.
V CaliVitě máme nyní možnost zakoupit si
opravdu účinný přípravek ke snižování tělesné hmotnosti, a to za velmi solidní cenu - SLIM
FORMULA. Zde zdůrazňuji - především účinný!
I u nedůvěřivých pacientek, které si přípravek
koupí, se během prvního měsíce obvykle sníží
jejich hmotnost o 4 kg. Jsou překvapeny, že to
opravdu funguje. Říkají, že přípravek navozuje
dobrý pocit po jídle, snižuje nadměrnou chuť
na jídlo a upravuje trávení. Samozřejmě, že je
třeba dodržovat také základní stravovací doporučení. To ještě zlepšuje konečný výsledek.
SLIM FORMULA obsahuje kombinaci devíti
látek, které pomáhají vylučovat z těla škodliviny, podporují trávení a funkci střev, zvyšují
látkovou výměnu a termogenezi a podporují
základní regulační procesy organismu. Vhodné je podstoupit vždy tříměsíční kúru s dvouměsíční přestávkou.
8. mezinárodní letní tábor
CaliVita® International
CALINEWS
Lanterna/Poreč, Chorvatsko, 21. - 26. června 2009
14
Stejně jako v uplynulých 7 letech proběhne i v roce 2009 letní tábor CaliVita® International.
Zde jsou první podrobnosti. Vzhledem ke zkušenostem, které jsme v předchozích letech
získali, jsme byli přesvědčeni, že nejvhodnějším místem pro nadcházející letní tábor bude
Lanterna. Ti, kteří zde s námi naposledy byli, budou jistě souhlasit s tím, že to byla pravděpodobně nejpozoruhodnější dovolená, kterou měli. Úspěch akce, která proběhne mezi 21.
a 26. červnem, bude zaručen díky známému a nádhernému prostředí, křišťálově čisté vodě,
překrásnému pobřeží, bohaté flóře a širokému výběru zábavných programů.
Poslední termín přihlášení: 1. dubna 2009.
Pro ty, kteří by chtěli zůstat déle nebo přijet dříve, než je oficiálních pět dnů, je poslední
termín přihlášení: 1. března 2009.
Neváhejte! Přihlaste se včas a buďte jedním z 1000 účastníků
8. mezinárodního letního tábora CaliVita® International!
Produkty Nopalin, Slim Formula
a Liquid Chlorophyll vám
CaliVita nabízí v akci
(viz strana 15).
Poslední možnost
Přišel konec roku 2008. Podle nejnovějších údajů
si mnoho členů CaliVita prodloužilo své členství
do konce prosince, mnohem více, než tomu bylo
ve stejném období před rokem. Mnoho lidí mohlo
využít zvýhodněného prodlužovacího období.
výhodnějšího prodloužení!
Už jste si prodloužili členství? Ještě ne?
Stále ještě máte poslední možnost prodloužit si členství po dobu dvou
měsíců – v lednu a únoru bezplatně, nákupem libovolných produktů.
V době od 1. ledna 2009 do 28. února 2009 si své členství můžete prodloužit pouze za vyšší hodnotu OB, ale stále stojí za to, abyste to udělali, protože členství v CaliVita přináší mnoho výhod.
Hodnota vyjádřená v OB od 1.1.2009 do 28.2.2009 je 550 OB.
Začněte nový rok prodloužením členství!
Ti členové, kteří si během ledna a února 2009 NEprodlouží své členství,
mohou ještě nakupovat za členské ceny, ale nemají nárok na výplatu provizí.
Důležité: Ti, kteří si do 28. února 2009 NEprodlouží členství, budou vyřazeni
z globální sítě, nebudou dostávat provize ani výtisky CaliNews.
Za výhodných podmínek si můžete objednat zboží prostřednictvím zásilkové služby.
Nakoupíte-li
li p
prostřednictvím
rost
ro
stře
ředn
dnic
ictv zásilkové služby produkty na jedné faktuře v hodnotě:
B
B
0
0
2 0a více*
B
B
0
0
1 0a více*
B
B
0
0
3 0a více*
Ludmila
Bartošová
(přibližně 3 100,- Kč
a více), získáte dárek
Silk and Shine Shampoo
nebo Pro Selenium.
(přibližně 6 200,-Kč
a více), získáte dárek
Evening Primrose Oil
nebo Vein Care.
(přibližně 9 300,- Kč
a více), získáte dárek
ImmunAid nebo
Pro-State Power.
Akce trvá do 31. března 2009 nebo do vyprodání zásob.
%
0
1 va
sle
Produkty měsíce
2x
Slim Formula + Liquid Chlorophyll:
p y
Nopalin:
No
dárek C-Rx
Zakoupením dvou kusů přípravku
Nopalin na jedné faktuře získáváte
desetiprocentní slevu. Zakoupením přípravků Slim Formula a Liquid Chlorophyll na jedné faktuře
získáváte jako dárek produkt C-Rx.
Podrobné informace o produktech si
můžete přečíst na straně 14.
Akce trvá do 28. února 2009 nebo do vyprodání
yprod
od
dán
ání zá
ání
zásob.
zás
áso
sob
sob
Vzhledem ke změnám ve vydávání CaliNews v roce 2009, se bude měnit i načasování akcí a slev.
Vzhledem k tomu, že další číslo CaliNews vyjde až v dubnu, informace o akcích a slevách na březen se dozvíte v CaliNet Info, ve zprávě o bonusech, na webových stránkách, na manažerském
klubu, v informacích o akcích a v Newsletter online začátkem března.
Pozor na signály
našeho těla
Ve víru denních povinností a starostí si na
sebe často uděláme jen málo času. A to i tehdy, když naše tělo vysílá určité signály. Nevěnujeme-li jim pozornost, tak nám vypoví poslušnost. Přesně to se mi stalo. Reflexní masáž
mě asi tři měsíce předem varovala, že něco
není v pořádku. Reflexní ploška kolene na chodidle byla velmi bolestivá, ale já jsem na sebe
neměla stále čas.
Když jsem před třemi lety začala při zaměstnání podnikat a stíhat i domácnost a péči o
rodinu, redukovala jsem svůj volný čas, ale nesprávným směrem. Omezila jsem i pohyb. Dříve jsem najezdila spousty kilometrů na kole,
ale to bylo vyměněno z časových důvodů za
auto. A zdravotní potíže na sebe nedaly dlouho čekat. Stres a nedostatek pohybu způsobily, že při seskočení z kola, po ujetí několika metrů, jsem si přetrhla kolenní vaz. Koleno rychle
oteklo, a tak jsem navštívila lékaře. Postupně
jsem přecházela od chirurgie k ortopedii. Léčili
mě čtyři měsíce - mastmi, léky, opichy. Po užívání Digest Ease (3 balení) otok vymizel a mně
bylo lépe. Snažila jsem se zase všechno stíhat.
Jenže operace mě neminula: roztržený vaz a
vnitřní meniskus, poškozená chrupavka. Hned
po operaci jsem začala opět užívat Digest Ease,
který je výborný na otoky a záněty, dále silně
protizánětlivý ImmunAid, Stress Management
B-Complex, C 1000, C Plus, zinek, AC-Zymes,
spirulinu a také střídavě Rhodiolin a Ocean 21.
Teď mám dost času o tom všem přemýšlet
a uvědomit si své chyby. Stres nám způsobuje mnoho zla, likviduje vitaminy, způsobuje
žaludeční potíže, ale také ovlivňuje štítnou
žlázu a ta zase šlachy a vazy. A tak jsme u příčiny potíží. Vím, že po návratu do zaměstnání
musím zredukovat pracovní dobu, více relaxovat a zaměřit se pomocí Ocean 21 a spiruliny na příčinu problému.
Ludmila Bartošová
CALINEWS
Akce pro zásilkovou službu
15
P Ř Á N Í
D O
N O V É H O
R O K U
Pevné zdraví, pohodu...
Vážení členové!
Opět se blíží příchod nového roku. Podáváme
ssi ruce s přáteli a známými, vyslovujeme svá
p
přání do roku, do kterého právě vstupujeme.
JJaký bude?
Rok 2008, který jsme prožili v každodenních
rradostech i starostech, zůstane už jen v našich
vvzpomínkách a v našich činech. Určitě se ho
kkaždý z nás snažil naplnit tak, jak nejlépe uměl,
aať v oblasti pracovní, rodinné nebo osobní.
Mně dnes přísluší, abych se ohlédl zpět za
m
minulým rokem a alespoň v krátkosti zhodnotil,
co se nám podařilo zrealizovat.
Rozšířili jsme vzdělávací činnost. Vzpomínám
na nastartování této činnosti před několika lety.
Nejprve to byl experiment, který jsem osobně
nabídnul členům–distributorům sítě. Potvrdilo
se pravidlo: „Co nevyzkoušíš osobně, to se pro
tebe stane nedosažitelné.“ Nyní už víme, že je
to možné, a dokonce i úspěšné, o čemž svědčí
výsledky společnosti. Podstata spočívá v tom,
že se osobně angažujeme při nabídce poslání
společnosti: zdraví a bohatství.
Naše pozornost se v minulém roce nezaměřila jen na vzdělávací činnost. Potěšili jsme své
členy různými akcemi, které měly velký úspěch.
Naše řady rozšířili další lékaři, kteří nás podporují odborně i osobně. Těší mě skutečnost, že
vynaložené úsilí má pozitivní odezvu a pozorně
sleduji, jak se k vám dostávají rady, poznatky či
zkušenosti, na kterých chceme stavět i nadále.
Máme před sebou velkou výzvu - v roce 2009
oslavíme 15. narozeniny. Představa, že společnost, ve které pracuji už patnáctým rokem, mě
formovala a uvedla na životní cestu, mě naplňuje hlubokým vděkem, pokorou a elánem.
Děkuji vám za projevenou důvěru. Budu ji
chránit, pěstovat a dále rozvíjet. Přeji vám pevné
zdraví a CaliVita pohodu v CaliVita rodině!!!
Tomáš Zsigmond,
ředitel pro ČR a SR
NOVINKY
webu
na
Na interaktivní webové strá
stránce CaliVita® International vám představujeme dvě
nové rubriky. Je to společenský blog CaliVita® a služba blahopřání CaliVita®.
• E-CARD:
Vyjádřete se: blahopřání CaliVita®
CaliVita® na svých webových stránkách
s hrdostí představuje zbrusu nové interaktivní blahopřání CaliVita®. Nyní můžete
ostatním poslat své vlastní, osobní, tematické blahopřání se jménem a logem CaliVita.
Překvapte svého sponzora, členy své sítě a
členy rodiny. Použití této služby je jednoduché a zabere jen několik sekund. Je to
nabídka pro různé příležitosti a nejlepší ze
všeho je to, že je zdarma!
Obdržíte potvrzení o tom, že vaše blahopřání bylo odesláno a také potvrzení, že jej
adresát dostal a prohlédl si ho. Adresát vám
může zpětně odpovědět nebo poděkovat.
Na této rubrice je přitažlivé, že distributor CaliVita® může svému blahopřání dát
osobní nádech. Může totiž nahrát až tři své
vlastní fotografie, aby je mohl na blahopřání použít. Pokud si chcete své fotografie
nahrát, podívejte se do sekce „distributoři“.
• CALIBLOG:
Buďte v obraze: sledujte
společenský blog CaliVita®
Další inovace se týká společenského blogu
CaliVita®. Ten je navržen tak, aby vytvořil skutečný most mezi vedením CaliVita® a uživateli
on-line. Blog zahrnuje celou řadu námětů, jako
jsou současné události, světové trendy, naše
poslání a celosvětový rozvoj.
Umožňuje vám poslouchat prezidenta společnosti a také významné manažery a budovatele sítě. Na lokálních stránkách jednotlivých
zemí mají blog ve svém jazyce také vedoucí
regionální a národní distributoři. To dále zvyšuje
přístupnost blogu CaliVita® pro všechny distributory ve všech zemích.
Vyzkoušejte výhody těchto rubrik
na webových stránkách CaliVita!
www.calivita.com
CaliNews
obchodní zpravodaj sítě CaliVita® International pro distributory i konzumenty
ročník XVI., číslo 1, leden 2009. • Z pověření americké CaliVita® International a.s. vydává CV Products, s.r.o. - organizační složka v ČR. • Vychází každé dva měsíce • Redaktorka Jana
Arcimovičová • e-mail: [email protected] • Odpovědný vydavatel, Tomáš Zsigmond, výkonný ředitel • Korespondenční adresa: Dvořákova 4, 602 00 Brno • ISSN 1213-9645. Povoleno MK
ČR pod reg. číslem 8199 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., odštěpný závod Praha • č.j. nov. 6039/96 ze dne 4. 3. 1996. • Internetová adresa: www.calivita.com

Podobné dokumenty

Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna

Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna Jednoduchost je kvalita a účinný recept. Má v sobě až cosi erotického, a pravda, je svým způsobem vůbec nesmírně rafinovaná. Je složité ji pojmenovat a přímo popsat. Před popisem uniká. Ale přesto ...

Více

Hosté - čestný host (630 kb, soubor *pdf)

Hosté - čestný host (630 kb, soubor *pdf) tâmpe (Strnulé tropy), který je pokusem o opět netradiční výchovnou prózu. V roce 2009 redakčně připravil a sám autorsky přispěl do svazku Bookătăria de texte și imagini (Pancyklopedie textů a obrá...

Více

Moldávský politický vývoj v letech 1990-2001

Moldávský politický vývoj v letech 1990-2001 filosofických věd. V letech 1960-1978 se účastnil práce ve stranických orgánech Moldavské SSR. V letech 1978-1989 pracoval na vysokých postech v orgánech ÚV KSSS a v Tádžické SSR. Později se stal n...

Více

Kalifornie (25.5. - 9.6.1995) Pár slov úvodem: Jelikož jsme

Kalifornie (25.5. - 9.6.1995) Pár slov úvodem: Jelikož jsme Mimoto jsme u hotelu mohli nechat celou dobu zaparkované auto, což nám ušetřilo zážitky s jízdou vlakem. V práci jsem měl kalup až do odjezdu. Původně jsem si myslel, že budu moci ve středu skončit...

Více

Frank Clevenger 3 - Nutkani - Patterson James pack 30 knih + 1

Frank Clevenger 3 - Nutkani - Patterson James pack 30 knih + 1 North’s Star byla Andersonova asi deset metrů dlouhá jachta, jedna z lásek jeho života. Větší lásky byly už jen jeho žena Tina a dcerka Kristie. „Myslím, že jsem si v přední linii už odsloužil své,...

Více

here

here Abstrakt / Abstract: Cílem příspěvku je představit koncept ontologické anarchie, který do oboru Mezinárodních vztahů přináší Saul Newman. Jeho ontologická anarchie, vystavěná na Levinasem definovan...

Více