výroční zpráva 2012_2013 - Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2012_2013 - Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2012/2013
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
ŠKOLA PRO ŽIVOT
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ...................................................................................................................... 4
1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ........................................................................................................................... 4
1.2. SOUČÁSTI ŠKOLY.......................................................................................................................................... 4
2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....................................................................................................................... 5
2.1 VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ................................................................................................. 5
2.2 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY................................................................................................. 5
2.3 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................... 6
2.4 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A OVĚŘOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.......... 8
2.5 UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY ................................................................................................................................... 10
2.6 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY ............................................................................................. 11
3. ŠKOLA A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................ 13
3.1 ŠKOLA – NEJVYŠŠÍ POVOLENÝ POČET ŽÁKŮ A NAPLNĚNOST (K 30.09.2012) ............................................... 13
3.2 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – NEJVYŠŠÍ POVOLENÝ POČET ŽÁKŮ) A NAPLNĚNOST (K 30.09.2012) .......................... 13
3.3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST – PRONÁJEM TĚLOCVIČEN ........................................................................................ 13
4. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ŽÁCÍCH ŠKOLY .................................................................................................. 15
4.1 POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ ŠKOLY (K 30.09.2012) ................................................................................................ 15
4.2 ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ....................................................................................................................... 15
4.3 ZMĚNY POČTU ŽÁKŮ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU ............................................................................................. 15
4.4 ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ( PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013)....................................... 15
4.5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH ................................ 16
4.5.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ...................................................................................... 16
4.5.2 Podmínky pro vzdělávání.................................................................................................................... 16
5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................................ 18
5.1 PROSPĚCH ŽÁKŮ VŠECH ROČNÍKŮ CELKEM (VČETNĚ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ) – K 30.06. 2013 ................ 18
6. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ................................................................................................................. 20
6.1 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (K 30.06. 2013).................................................................................................................. 20
6.2 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ (K 30.06.2013) ........................................................................................................ 20
6.3 DOCHÁZKA ŽÁKŮ (K 30.06.2013)................................................................................................................ 21
6.4 ROZBOR ÚRAZOVOSTI ŽÁKŮ ........................................................................................................................ 22
7. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE ................................................................................................... 23
7.1 ŽÁCI UČÍCÍ SE CIZÍ JAZYK (K 30.09. 2012)................................................................................................... 23
7.2 UČITELÉ CIZÍCH JAZYKŮ – ROZLOŽENÍ KVALIFIKACE (K 30.09. 2012)......................................................... 23
8. ICT – STANDARD A PLÁN.......................................................................................................................... 25
9. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY.......................................................................................................... 28
9.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY (K 30.09. 2012)........................................................................ 28
9.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – PODLE NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ (K 30.09. 2012)........................ 28
9.3 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – PODLE DÉLKY PRAXE (K 30.09. 2012) ............................................................ 28
9.4 APROBOVANOST VÝUKY (K 30.09. 2012) .................................................................................................... 28
9.5 PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE ...................................................................................................... 29
10. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ............................................................... 30
10.1 STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ.............................................................. 30
11. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI .......................... 32
11.1 ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZOVANÁ ŠKOLOU (ŠKOLNÍ DRUŽINA) ............................................................. 32
11.2 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY – EXKURZE, VÝJEZDY .......................................................................................... 35
11.3 PROGRAMY, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY, GRANTY .......................................................................................... 37
11.4 ÚČAST ŽÁKŮ NA SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH............................................................................................... 40
11.5 ÚČAST ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH (MIMO SPORT) .............................................................................................. 42
11.6 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY ........................................................................................................... 43
11.7 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ................................................................................................................................ 44
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
2
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
11.8 DRAMATICKÁ VÝCHOVA – DIVADLO ......................................................................................................... 44
11.9 PODPORA ČTENÁŘSKÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI ............................................................................... 45
Projekt spolupráce s knihovnou................................................................................................................... 46
11.10. PODPORA MATEMATICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ............................................................................ 47
11.11 SPOLUPRÁCE S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI ................................................................................................... 48
11.12 SPOLUPRÁCE SE SENIORY ........................................................................................................................ 48
11.13 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ................................................................................................................ 48
11.14 DALŠÍ AKCE ŠKOLY ................................................................................................................................. 51
11.15 PROJEKT EU- PENÍZE ŠKOLÁM................................................................................................................. 53
12. VÝCHOVNÉ, KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ................... 54
12.1 POČET VÝSKYTU PROJEVŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ..................................................................................... 54
12.2 STATISTIKA PROJEDNÁVÁNÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ S RODIČI............................................................................... 54
12.3 AKCE USKUTEČNĚNÉ V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ............................................................. 55
13. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI A DALŠÍCH KONTROLÁCH ........................... 57
14. DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY .......................................................................................................................... 58
14.1 ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY ......................................................................................................... 58
14.2 FORMY SPOLUPRÁCE S RODIČI ................................................................................................................... 58
14.3 FORMY SPOLUPRÁCE S ŽÁKY ..................................................................................................................... 59
15. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ................................................... 60
15.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY................................................................................................. 60
15.2 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE .................................................................................................................. 60
16. ZÁVĚR........................................................................................................................................................... 63
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
3
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
Název zřizovatele
IČO
IZO ředitelství školy
Bankovní spojení
DIČ
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Součásti školy
IZO
Vedoucí a hospodářští
pracovníci
Poslední změny zařazení do
rejstříku škol a školských
zařízení
Školská rada
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
Základní škola, Školní 75, Příbram VIII, 26101
Město Příbram
42 730 422
114 001 936
160 002 4684/0600
CZ42 730 422
318 626 491
[email protected]
http://7zs.pb.cz
příspěvková organizace
1.4.1996
školní družina
114 001 944
ředitelka školy Mgr.Dana Křápková
724 700 692
statutární zástupce Mgr. Václav Havlíček
724 244 154
zástupkyně pro 1.st. Mgr.Eva Šináglová
724 244 153
zástupkyně pro 2.st. Mgr. Hana Rubá
724 244 153
výchovná poradkyně Mgr. Hana Rubá
hospodářka školy Martina Karasová
724 244 154
mzdová účetní a personalistka Vladimíra Vitoušová
1.9.2007 – změna názvu právnické osoby ze 7. základní
škola Příbram VIII, Školní 75 na Základní škola, Příbram
VIII, Školní 75 a potvrzení stanoveného počtu 1000 žáků
Ve školním roce 2011/2012 nebyly provedeny žádné
změny v rejstříku škol a školských zařízení
Mgr. Václav Havlíček – zástupce ředitelky školy - předseda
Mgr. Monika Průchová - zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Daniela Smetanová – zástupce rodičů
Jana Vilímová – zástupce rodičů
Václav Černý – zástupce zřizovatele
Michaela Dzamková – zástupce zřizovatele
1.2. Součásti školy
součásti školy
Základní škola
Školní družina
Kapacita
1 000
450
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
4
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
2.Charakteristika školy
2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti
Přehled hlavní činnosti školy
Hlavním účelem zařízení je zabezpečení plnění povinné
školní docházky a umožnění získání základního vzdělání,
a to v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a souvisejícími právními předpisy.
Organizace vykonává činnost následujících škol
a školských zařízení:
Základní škola – poskytuje vzdělávání ve vzdělávacím
programu základního vzdělávání vedoucí k dosažení
základního vzdělání
Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání
Přehled doplňkové činnosti
Příspěvková organizace provozuje především tyto okruhy
doplňkové činnosti: mimoškolní výchova a vzdělávání,
pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb
2.2 Materiálně technické podmínky školy
název
Vlastnictví budov
Pavilónová škola
Třídy
Učebny 1.stupeň
Učebny pro 2.stupeň
Sportovní zázemí uvnitř školy
Sportovní zázemí vně školy
Pitný režim
Relaxační prostory
Atrium
popis
Město Příbram
5 pavilonů
30 samostatných tříd
Mediální učebna, počítačová učebna, TIP – třída
individuální péče, školní divadlo
Žákovská kuchyňka, žákovská dílna, keramická dílna,
učebna hudební výchovy, počítačová učebna, výtvarný
ateliér, učebny přírodopisu, fyziky a chemie, zeměpisu, 3
jazykové učebny, multimediální učebna, školní galerie,
učebna výchovného poradenství
3 tělocvičny, běžecký tunel s umělým povrchem
Zastaralé atletické hřiště otevřené veřejnosti, 3 hřiště
s umělou trávou, 1 hřiště s umělým povrchem, využívána
blízkost přírody
Školní bufet, školní mléko, školní jídelna, pitná voda
Zimní zahrada se žákovským nábytkem – stoly, židle,
možnosti připojení PC – využívána o přestávkách, aktivity
školy, společenská setkání s žáky i jejich rodiči; nádvoří
školy – 2 hřiště na basketbal, 4 venkovní tenisové stoly,
relaxační areál s kuželkami, šachy a horolezeckou stěnou, 2
rozsáhlé zážitkové areály za školou, pískoviště s lavičkami
Prostor s krbem na setkávání rodičů, žáků a učitelů
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
5
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Umístěné na patře u tříd, školní družiny, každý žák má
k dispozici vlastní skříňku
Šatní skříňky
Společenská místnosti –
školní galerie, školní divadlo,
zimní zahrada
Učebna výchovného poradce
Knihovna J. Drdy
1 sborovna pro učitele
Vrátnice
Kabinety učitelů
Ochrana majetku
Slavnostní akce, semináře, výuka, divadelní a kulturní
vystoupení pro rodiče, spolužáky a návštěvy,
Jednání s rodiči, žáky, výuka
Pobočka dětského oddělení, využíváme k výuce, společné
aktivity, využití v době poledních přestávek
Učitelé se zde scházejí na jednání, poradách, workshopech,
součástí je učitelská knihovna a malá kuchyňka, počítačové
pracoviště, 3 kopírovací stroje
Celodenní provoz
15 samostatných místností, propojení vnitřní tel. a
počítačovou sítí s připojením na Internet
4 budovy jsou zabezpečeny alarmem, který je napojen na
centrální systém Městské policie Příbram
Bezpečnostní zařízení je umístěno ve všech učitelských
kabinetech, na chodbách, kancelářích a učebnách
s výpočetní technikou
Přízemní kabinety a učebna TIP jsou ještě zajištěny
mechanicky pomocí mříží
2.3 Materiálně-technické podmínky vzdělávání
prostředí, prostory a
vybavení školy
komentář
Budovy panelového typu, 33 let staré, zateplení poškozené,
v současné době jsou v havarijním stavu okna a je zde
nezbytná jejich výměna, osvětlení a podlahové krytiny ve
třídách jsou nevyhovující, postupně je vyměňujeme
třídy jsou světlé, prostorné, vybavené žákovským nábytkem
různého stáří,
žaluziemi, které jsou v havarijním stavu,
budovy, učebny, herny a další
každoročně je opravujeme
místnosti a jejich estetická
herny školní družiny – 6 prostorných, 2 odpovídajícího
úroveň
rozměru třídy, v 7 je nový nábytek, šatny ŠD byly nahrazeny
šatními skříňkami
v celé škole se klade velký důraz na estetické prostředí,
všechny třídy využívají velkých nástěnek, didaktického
matriálu, škola je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků,
prezentačními výstupy z projektů a „maxinovinami“,
k dispozici je i velké množství vitrín v hlavním pavilonu
Hlavní pavilon s hernami školní družiny, galerií, kancelářemi
vedení, sborovnou ŠD, učebnou výchovného poradce,
keramickou dílnou,
žákovskou dílnou, hudebnou,
členění a využívání prostoru ve
počítačovou učebnou
školách s více součástmi
Pravý a levý pavilon jsou průchozí nově zbudovaným
vchodem v 1.patře s žáky 1.stupně
Horní pavilon pro 2. stupeň – žáci mají kmenovou třídu od
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
6
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
odpočinkový areál, zahrady,
hřiště
koncertní, taneční sály, ateliéry,
nahrávací studia, akustické a
případné další fyzikální
vlastnosti prostorů používaných
pro výuku
vybavení učebními pomůckami,
hračkami, stavebnicemi,
hudebními nástroji, sportovním
nářadím apod.
vybavení žáků učebnicemi,
učebními texty
vybavení kabinetů, laboratoří a
učeben pomůckami
dostupnost pomůcek, techniky,
informačních zdrojů a
studijního materiálu
6. do 9. třídy, vedle třídy šatní skříňky, na většinu předmětů
se přesunují do odborných učeben
Pavilon Tv – 3 tělocvičny, sociální zařízení a sprchy , šatny,
posilovna
Žáci se volně pohybují po škole
K odpočinku je využíván prostor po bývalých šatnách –
zrekonstruovaná zimní zahrada vybavená novým nábytkem
a nádvoří se sportovním zázemím, které žáci využívají
v případě pěkného počasí, sportovní náčiní si půjčují na
vrátnici školy. Za školou je rozsáhlý zážitkový areál, který
využívají žáci a ŠD V odpoledních hodinách je k dispozici
atrium s krbem sloužící k setkávání rodičů, dětí a učitelů.
Ke společným akcím s rodiči, prezentaci a výuce dramatické
výchovy je maximálně využívané školní divadlo vybavené
pódiem, oponou, kulisami, loutkami, kostýmy a maňásky;
pro společenské akce využíváme větší prostory zimní
zahrady, kterou musíme vždy přestavět na hlediště a jeviště.
Škola je velmi dobře vybavena digitální a audiovizuální
technikou (interaktivní tabule, televize, DVD, video,
radiomagnetofony, hi-fi věže, fotoaparáty, kamery, PC),
hudebními nástroji (bubny, piano, elektronické varhany)
sportovním nářadím a lyžařskou výbavou na běžky (dokupuje
se průběžně).
Každým rokem obnovujeme řady učebnic dle vzdělávacího
programu. V cizím jazyce a světu práce používáme pracovní
sešity
Ve velké míře využíváme kopírování, fóliování, kroužkování
Kabinety jsou vybaveny starým nábytkem, novými
pracovními stoly, pojízdnými židličkami, v odborných
učebnách je potřebný materiál k výuce, který se snažíme
modernizovat.
Máme vlastní videotéku a učitelskou knihovnu.
Standardní vybavení pomůckami doplňujeme novými
technologiemi, máme 19 učeben s interaktivní tabulí,
dataprojektory; zřídili jsme informační centrum s PC pro
žáky 2.st.
Postupně dokupujeme výukové programy, odebíráme dle
požadavků učitelů odborné časopisy, inspirační literaturu
Komentář
Původní název 7.základní škola v Příbrami měla kapacitu 1300 žáků. Provoz zahájila 1. 9.
1980 jako sportovní škola se zaměřením na lehkou atletiku. Později se k tomuto sportu
přiřadil volejbal a plavání. V roce 1991, kdy došlo ke změně vedení, došlo i k odchodu
většiny učitelů tělesné výchovy a tím i k potížím s personálním zajištěním sportovních aktivit
školy.
Po nástupu současného vedení dlouhé období škola hledala svoji koncepci tak, aby opět
získala dobré jméno a žáci se do ní začali vracet. To se jí podařilo a posledních 10 letech se
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
7
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
výrazně navýšil celkový počet žáků. Zájem o školu je velký, v posledních letech otvíráme
většinou 4 první třídy. V roce 2013 byla po výběrovém řízení jmenována na další šestileté
funkční období stávající ředitelka školy.
Rozlohou i počtem žáků je ZŠ největší příbramskou školou. Není již klasickou sídlištní
školou, neboť sem docházejí žáci z celého města a okolních vesnic, kde se rozšiřuje zástavba
směrem k Příbrami VIII a V.
Stravovací služby pro naše žáky i zaměstnance poskytuje 3.školní jídelna, která je
samostatným právním subjektem, nabízí výběr ze 2 jídel a výběr salátů a zákusků.
Velkým přínosem pro školu je její výhodné umístění v blízkosti přírodního areálu
a městských kulturních i sportovních zařízení. Žáci mají dobré autobusové spojení ze všech
částí města. Využívají i školní autobus.
Stálým problémem je automobilový provoz před školou v ranních hodinách, zde však
velmi zodpovědně pomáhají strážníci Městské policie Příbram. Tento provoz je i nadále
komplikován nevhodným parkováním z důvodu nedostatku parkovacích míst u školy.
Určitým zlepšením je vybudování parkovacího pásu u MŠ.
Čtvrtým rokem využíváme sportovně-relaxační areál, který byl financován prostřednictvím
Norských fondů a z rozpočtu zřizovatele. Škola tak získala nadstandardní vybavení pro výuku
tělesné výchovy i pro realizaci rozsáhlé sportovní zájmové činnosti a podpory zdravého
životního stylu jako takového. Tento projekt významně zlepšil sportovně-relaxační podmínky
školy .
Zvýšily se však nároky na údržbu tohoto areálu, které řešíme částečně dodavatelsky a též
vlastními silami. V letošním roce bylo, za podpory zřizovatele a spoluúčasti školy,
z provozního příspěvku vyměněno oplocení.
Stále je co opravovat a vylepšovat. V učebnách i kabinetech je třeba vyměňovat nevhodné
osvětlení a staré podlahové krytiny. Vzhledem k rozsáhlosti školy probíhají tyto výměny
postupně po 1 – 2 třídách ročně.
Zastaralá jsou i sociální zařízení v horním, levém a pravém pavilonu, která neodpovídají
evropským standardům. To souvisí i s havarijním stavem rozvodů vody. Na většině sociálních
zařízení neteče teplá voda.
Za velmi závažný je třeba považovat stav oken ve všech pavilonech. Jde o havarijní
stav, který ohrožuje zdraví dětí i zaměstnanců. Dále nemůžeme splnit hygienické
požadavky – je omezené větrání (okna vypadávají) a nelze provádět mytí oken v plném
rozsahu v rámci generálního úklidu (vypadávání celých tabulí).
2.4 Vzdělávací programy, příprava, průběh a ověřování školního vzdělávacího programu.
vzdělávací program
Základní škola - č.j. 16847/96-2
Obecná škola - č.j. 12035/97-20
Škola pro život
zařazené třídy
0
0
30
Komentář
Náš školní vzdělávací program se nazývá „Škola pro život“ neboli vedeme žáky
k všestrannému rozvoji osobnosti v souladu s jeho schopnostmi a s ohledem na jeho
individuální dispozice, potřeby a zájmy.
V souladu s cíli základního vzdělávání působíme na rozvoj žáka tak, že se průběžně a po
celou dobu pobytu na naší škole učí rozumět sám sobě, ostatním lidem a základům
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
8
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
vzdělávacích oborů (předmětů). Základnou k porozumění uvedeným třem pilířům je vztah.
Rozvoj žákovy osobnosti chápeme jako komplexní proces, který probíhá neustále. Komplexní
proto, že není možné uvedené tři pilíře od sebe oddělit a neustálý proto, že každý okamžik
žákova pobytu ve škole je procesem učení.
Uvedené pilíře rozvíjíme a podporujeme:
- silou učitelovy osobnosti
- soustavou povinných a volitelných předmětů
- soustavou kroužků
- školami v přírodě
- preventivními programy v oblasti sociálně patologických jevů
- dalšími aktivitami či projekty dle aktuální nabídky
Využíváme metody aktivního a prožitkového učení, experimentování, manipulování,
objevování, pozorování předmětů a jevů, práce s kladením otázek a hledáním odpovědí,
didaktické hry a soutěže, hraní rolí, domácí úkoly, projektové vyučování, samostatná práce
žáků, monologické metody (vysvětlování, výklad…), dialogické metody (rozhovor, dialog,
diskuse…), metody písemných prací (písemná cvičení, písemné testy…), metody práce
s učebnicí, knihou, předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů), nácvik pohybových
a pracovních dovedností (v dílnách, na pozemku), žákovské laborování, grafické a výtvarné
činnosti.
V rámci ŠVP jsou zpracována pravidla hodnocení, která byla doplněna v oblasti
hodnocení chování v rámci prevence rizikového chování žáků. Pedagogové využívají nové
formy hodnocení: portfolia a sebehodnotící listy.
Podporují rozvoj žáků a jejich seberealizaci : projekty, exkurzemi, vědomostními a
sportovními soutěžemi, olympiádami, prezentacemi svých prací (Př, Dě, Ze…), literární prácí,
prací v redakční radě, referáty, samostatnou prácí s informacemi, zájmovou činností, výzdobou
školy výtvarnými díly, příspěvky do školního kalendáře a do výtvarných soutěží, účastí na
prezentaci školy a podílu na řízení školy formou žákovského parlamentu.
V průběhu celého školního roku se scházely jednotlivé týmy podle vzdělávacích oblastí a
diskutovaly nad zkušenostmi s výukou podle ŠVP. Na základě těchto setkání byl na konci
školního roku inovován ŠVP ZV Škola pro život s platností od 1.9.2013. Do této nové verze
ŠVP ZV byly zapracovány i změny, které jsou v nové verzi RVP ZV, platné od 1.9.2013.
Do RVP ZV a následně do nové verze ŠVP ZV Škola pro život byla do RVP ZV/ ŠVP ZV
začleněna, dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata, která mají své
opodstatnění ve vládních dokumentech nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů
(začlenění Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Finanční gramotnost,
Dopravní výchova, Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.), Korupce,
Obrana vlasti). Byly provedeny změny učiva ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace,
vycházejí především z požadavků mezinárodních šetření. Do učiva 5. ročníku byla doplněna
problematika desetinných čísel a zlomků. Byly přepracovány osnovy Aj, tak aby výstupy
vzdělávacího oboru Cizí jazyk v náročnosti na žáka zcela odpovídaly Společnému evropskému
referenčnímu rámci jazyků.
Od 1.9. 2013 bude do ŠVP ZV zařazen Německý jazyk jako další cizí jazyka a to jako
součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Úpravy vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a rovněž bylo přihlédnuto k záměrům v oblasti
jazykového vzdělávání v ČR a jeho srovnatelnosti se zeměmi EU, kde více než polovina
členských zemí EU má povinnou výuku druhého cizího jazyka ve stejném věku dítěte.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
9
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
2.5 Učební plán školy
1.stupeň
Předmět:
český jazyk
cizí jazyk
matematika
Prvouka a informatika
přírodověda
vlastivěda
hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
dramatická výchova
praktické činnosti
Informační a
komunikační
technologie
týdenní počet hodin
1.ročník
8
5
2
1
1
2
1
1
2.ročník
8
5
2
1
2
2
1
1
3.ročník
8
3
5
3
1
1
2
1
1
4.ročník
7
3
4
2
2
1
2
2
1
1
5.ročník
7
3
4
1
2
2
1
1
2
1
1
-
-
-
-
1
21
22
25
25
25
2.stupeň
předmět
český jazyk
matematika
cizí jazyk
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis
dějepis
občanská výchova
výchova ke zdraví
hudební výchova
výtvarná výchova
praktické činnosti
informatika
tělesná výchova
Svět práce
volitelné předměty
týdenní počet hodin
6.ročník
5
4
3
0
0
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2+1 netradiční
0
0
28
7.ročník
4
4
3
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
2
1
2+1
30
8.ročník
4
5
3
2
2
2
2
2
1
0
1
2
0
0
2
1
2+1
32
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
9.ročník
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
2
0
2+3
32
10
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
2.6 Volitelné předměty a zájmové kroužky
název volitelných předmětů
7.ročník
Německý jazyk
Výtvarné činnosti
Sportovní výchova
Informatika
Konverzace Aj
8. ročník
Německý jazyk
Výtvarné činnosti
Sportovní výchova
Informatika
Konverzace Aj
9.ročník
Ekologický seminář
Seminář ze spol.věd.předmětů
Sportovní výchova
Německý jazyk
Informatika
Konverzace v Aj
Vizuální kultura
Keramika
Přírodovědný seminář
Výtvarné činnosti
Název kroužku
Tenis pro 1. stupeň
Keramický kroužek pro 2. stupeň
Sportovní hry pro 5. roč.
Stolní tenis pro 1.-9. roč.
Flétnička - začátečníci
Flétnička - začátečníci
Flétnička - pokročilí
Malíř šikulka pro 2.-4. roč.
„Figurka“ – hry k rozvíjení logického myšlení pro 2.-5.
Literárně dramatický kroužek pro 2.-4. roč.
Sporťáček pro 1.-3. roč.
Sporťáček pro 4.-5. roč.
Fotbal pro 5.-8. roč.
Sportovní kroužek pro 1. roč. – 2x
Sportovní kroužek pro 2. a 3. roč.
počet zařazených žáků
23
15
46
39
15
28
15
47
42
16
16
16
28
18
36
16
17
15
18
16
Počet zařazených dětí
17
15
15
18
12
13
10
24
16
15
31
26
17
54
25
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
11
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Veselé tanečky pro 2.a 3. roč.
Keramický kroužek pro 1. stupeň
Výtvarně-dramatický kroužek „Sedmafor“ - 1.až 3. roč.
Hudebně-dramatický kroužek „Sedmafor“ - 1.až 3. roč.
Výtvarný kroužek „Šikulka“ pro 1. roč.
Hudebně dramatický kroužek pro 3.-5. roč.
Angličtina hravě pro 1.a 2. roč. – 2x
Žurnalistický kroužek pro 2. stupeň
Klub mladého diváka + vlastivědný pro 7.-9. roč.
Badminton, líný tenis pro 5.-9. roč.
Basketbal pro 6.a 7. roč.
Florbal pro 6.a 7. roč.
Basketbal pro 8.a 9. roč.
Basketbal pro 6.až 9. roč.
Minibasketbal – vybíjená pro 4.-5. roč.
Volejbal dívky pro 8.-9. roč.
Pěvecký sbor Jásan
16
18
15
12
17
15
26
17
17
19
19
18
15
18
15
16
21
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
12
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
3. Škola a školská zařízení
3.1 Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k 30.09.2012)
Druh/typ
školy
IZO
Základní škola
114 001 944
Nejvyšší
povolený
počet
žáků
1 000
Počet žáků
Přepočtený
Skutečný
na přepočtený
počet
počet žáků
počet
pedagogických
pedagogických
pracovníků
pracovníků
712
40,213
712
3.2 Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků) a naplněnost (k 30.09.2012)
Školské zařízení
Školní družina
IZO
Nejvyšší
povolený
počet
žáků
114 001 944
450
Skutečný
počet žáků
240
Přepočtený počet
pracovníků
7
3.3 Doplňková činnost – pronájem tělocvičen
zařízení
nájemce
činnost
velké tělocvičny
TTC Příbram
Jaroslav Kšanda
Jaroslav Ježek
BK Příbram 2000
Jan Vondrášek
Lubomír Sirotek
TJ AMASOMA
Příbram
Zdeněk Boško
Věznice Příbram
OS Proradost 1999
Tomáš Hájek
Sokol Podlesí
TJ Tochovice
Daniel Jerling
Příbram Bobcats, o.s.
Jaroslav Korol´
1. FK Příbram, o.s.
Marie Jugasová
HC Příbram, o.s.
stolní tenis
futsal
volejbal
basketbal
futsal
malá kopaná
odhadovaný
počet sportovců
20
15
15
20
15
15
softbalový trénink
20
malá kopaná
florbal
malá kopaná
malá kopaná
fotbalový trénink
fotbalový trénink
volejbal
atletická průprava
malá kopaná
fotbalový trénink
basketbal
fyzická příprava
15
15
15
15
25
25
15
20
15
120
20
60
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
13
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
malá tělocvična
atletický tunel
TTC Příbram
Zdeněk Strnad
ZUŠ Příbram
Sokol Vrtule Láz
SK Sporting Příbram
TJ Tochovice
Příbram Bobcats, o.s.
1. FK Příbram
HC Příbram, o.s.
stolní tenis
badminton
stolní tenis
fyzická příprava
atletická průprava
fotbalový trénink
atletická průprava
fotbalový trénink
fyzická příprava
20
4
15
20
30
25
20
120
60
Komentář :
Škola nespravuje vlastní školní jídelnu, ale žáci i učitelé se stravují ve ŠJ, Příbram VIII,
Školní 75.
Jednou z hlavních doplňkových činností naší školy je pronájem tělocvičen a atletického
tunelu mimoškolním složkám za úplatu. Během jednoho týdne se ve vnitřním sportovním
areálu školy vystřídalo ve školním roce 2012/2013 23 sportovních oddílů s téměř 550
sportovci (viz tabulka). Provoz tělocvičen zajišťuje zástupce ředitelky Mgr. V.Havlíček
(smlouvy), vyúčtování provádí účetní, provoz zajišťuje správce tělocvičen a úklid 2
zaměstnankyně. Tělocvičny jsou pronajímány každý všední den (mimo prázdniny a svátky)
od 16,30 do 21,00, a to od září do června. O víkendech dle termínové listiny zde hraje svá
soutěžní utkání oddíl stolního tenisu TTC Příbram opět pod dohledem správce tělocvičen.
Dále pronajímáme se souhlasem zřizovatele prostory pro pobočku Knihovny Jana Drdy,
která je otevřena pro naše žáky i veřejnost a školní bufet, který provozuje firma Slunovrat od
7 do 12 hod. Tato firma zajišťuje zdravou výživu.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
14
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
4. Souhrnné údaje o žácích školy
4.1 Počty tříd a žáků školy (k 30.09.2012)
Ročník
Počet žáků
107
85
98
86
63
80
69
75
49
712
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
Celkem
Počet tříd
4
4
4
4
3
3
3
3
2
30
4.2 Zápis do prvních ročníků
Počet žáků u zápisu
119
Počet přijatých žáků
94
Počet odkladů pro školní rok
25
4.3 Změny počtu žáků během školního roku
Ročník
Přišlo
Odešlo
1
0
1
2
0
0
3
0
2
4
0
1
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
1
9
0
0
4.4 Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škole ( pro školní rok 2012/2013)
Typ školy
Víceleté gymnázium
Čtyřleté gymnázium
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Konzervatoř
Počet přijatých žáků
4
19
28
2
0
Komentář :
Ve školním roce se počet žáků výrazně nezměnil. V průběhu školního roku 2012/2013
odešlo z naší školy 5 žáků, z toho 3 z důvodu stěhování a dva přešli na jinou školu kvůli
fotbalu.
Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávalo 12 žáků cizího státního občanství: Slovensko
(5), Ukrajina (2), Moldavsko (1), Rusko (2), Rumunsko (2). Všichni byli s trvalým pobytem
na území ČR.
Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo do naší školy celkem 155 žáků ze 47 obcí mimo
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
15
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Příbram (podle ZUJ): Lešetice 4, Občov 2, Milovice 1, Bohutín 16, Bratkovice 3, Březnice 1,
Dobříš 1, Drásov 2, Hluboš 2, Chraštice 1, Kamýk nad Vltavou 2, Kozárovice 3, Krásná Hora
nad Vltavou 2, Láz 3, Milín 14, Mokrovraty 1, Nečín 3, Nový Knín 2, Obecnice 1, Obořiště 1,
Ohrazenice 1, Pečice 3, Pičín 2, Rosovice 4, Rožmitál pod Třemšínem 3, Sádek 2, Sedlčany 1,
Smolotely 3, Solenice 2, Stará Huť 1, Suchodol 1, Tochovice 5, Třebsko 9, Vranovice 1,
Vysoká u Příbramě 8, Lazsko 10, Radětice 1, Cetyně 2, Narysov 14, Podlesí 4, Bohostice 1,
Starosedlský Hrádek 5, Vrchlabí 1, Ostrov 1, Dubenec 1, Háje 2, Lhota u Příbramě 2.
4.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Druh postižení
Mentální postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
Vady řeči
Tělesné postižení
Souběžné postižení více vadami
Vývojové poruchy učení a chování
Autismus
Počet žáků
0
0
0
1
0
0
9
0
4.5.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací
potřeby
počet žáků
zdravotní postižení
specifické poruchy učení
specifické poruchy chování
1
7
2
forma vzdělávání
individuální
vzdělávací plán
(individuální nebo
skupinová integrace)
TIP
TIP
TIP
ano
ano
ano
4.5.2 Podmínky pro vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné
změny úpravy interiéru školy a třídy
uplatňování principu diferenciace a individualizace
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování
obsahu, forem i metod výuky
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné
kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky
přizpůsobené jeho individuálním potřebám
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo
znevýhodnění při hodnocení výsledků
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a
potřeby žáka
ano
částečně
ne
ano
0
0
ano
0
0
ano
0
0
ano
0
0
ano
0
0
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
16
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
podporování nadání a talentu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací
nabídky
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve
třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby
spolupráce s rodiči
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
0
ano
0
0
ano
0
ano
speciální 0
pedagog
ano
0
ano
Komentář :
Škola pravidelně spolupracuje s PPP a SPC, které provádějí u navrhovaných dětí (po
dohodě s rodiči) diagnostiku a stanoví doporučení, která jsou podkladem pro další práci
s těmito žáky, pro vypracování individuálních vzdělávacích plánů, pro určitá zohlednění ve
výuce a pro zařazení do třídy TIP.
V případě potřeby je zajištěna spolupráce s PPP dle metodiky MŠMT v oblasti vzdělávání
žáků mimořádně nadaných (depistáž, diagnostika, podpůrná opatření).
Na škole pracuje speciální pedagog pro integrované děti a řešení vzdělávací problematiky
1. i 2. stupně. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, konzultuje s nimi vzdělávací obtíže
žáků, podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a kontroluje jejich
dodržování, navrhuje spolu s vyučujícími vhodné postupy a metody práce.
Žáci 2. stupně jsou integrováni ve třídách se zohledněním daných obtíží (IVP, doporučení
PPP) ve výuce.
Na 1. stupni je realizován reedukační program pro děti s diagnostikovanými vývojovými
SPU či výraznými rysy SPU, popřípadě děti s kumulovanými obtížemi (ADHD, neurologický
či foniatrický nález) ve třídě TIP.
V TIP třídě vyučuje speciální pedagog a dochází tam žáci dvakrát až třikrát týdně v rámci
výuky českého jazyka - čtení. Je zaměřen na věkovou skupinu od 2. do 5. ročníků.
Třída je vybavena tak, aby každý žák měl maximální pohodlí a soukromí, aby byl co nejméně
vystaven rušivým jevům.
Všechny pomůcky a učebnice používané v TIP jsou určeny speciálně pro nápravu poruch
u žáků s SVP.
Přínosem bylo zapojení do projektu „Rozvoj programů pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami“, z jehož prostředků získala třída TIP vybavení v podobě
interaktivní tabule s ozvučením, počítačem a dataprojektorem, počítačové vybavení pro práci
se žáky ve skupinách (notebooky s řídícím počítačem, na kterých je možná individuální nebo
skupinová výuka) a příslušný software včetně výukových programů.
V rámci programu TIP probíhá každoročně pravidelná depistáž v 1. ročnících se zaměřením
na grafomotorické dovednosti dětí (psychologem PPP a školním spec. pedagogem), následně
jsou zjištěné nedostatky konzultovány s třídní učitelkou a navrženo vhodné řešení k nápravě,
případně doporučení k návštěvě odborné terapeutky, která s dětmi pracuje přímo ve škole.
Rodiče také často využívají možnost konzultace vzdělávací problematiky svých dětí se
speciálním pedagogem přímo na škole a to buď po domluvě nebo během třídních schůzek.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
17
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
5. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
5.1 Prospěch žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30.06. 2013
Třída
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
Celkem
Prospěli s
vyznamenáním
28
25
27
26
18
20
21
21
25
20
24
22
19
15
14
16
14
14
16
15
9
11
10
10
10
13
6
11
13
3
496
Prospěli
Neprospěli
0
0
0
0
2
1
1
0
0
3
1
2
4
7
7
3
6
5
7
12
16
15
11
13
14
12
18
12
14
19
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
0
0
5
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
18
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
pochybnosti o správnosti
hodnocení - přezkoušení
0
třída
7.A
8.C
celkem
opravné zkoušky
1
2
3
Opakování ročníku
třída
žák neprospěl
žák nemohl být
hodnocen
6.B
8.C
celkem
2
1
3
0
0
0
žák měl vážné
zdravotní
důvody
0
0
0
žák opakuje 9.r. po
splnění povinné
školní docházky
0
0
0
Komentář
Ve školním roce neprospěly v 6.B dvě žákyně, které byly hodnoceny 3x nedostatečně (Aj,
M, Př) a rovněž 3x nedostatečně (Aj, D, Př) a budou opakovat ročník na jiné škole z důvodu
stěhování a přechodu na ZŠ spec.; v 8.C neprospěl jeden žák z Čj, Aj, Př a Ch a vzhledem
k tomu, že již 8. ročník jednou opakoval, ukončil povinnou školní docházku na naší škole.
Naproti tomu jedna žákyně v 7. ročníku úspěšně zvládla opravnou zkoušku z M a jeden žák
v 8. ročníku úspěšně zvládl opravné zkoušky z Čj a M a oba žáci pokračují v ročníku
následném.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
19
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
6. Hodnocení chování žáků
6.1 Chování žáků (k 30.06. 2013)
Třída
velmi dobré
23
23
22
634
7.C
8.B
8.C
ostatní
Počet žáků - hodnocení
uspokojivé
neuspokojivé
1
0
0
1
2
1
0
0
6.2 Výchovná opatření (k 30.06.2013)
Třída
Pochvaly
Napomenutí
třídního učitele
Důtky třídního
učitele
Důtky ředitele
školy
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
0
0
0
0
1
0
0
0
9
7
5
7
1
1
0
0
3
3
0
4
4
2
1
4
3
8
10
4
1
0
0
2
2
0
0
0
3
4
2
3
3
1
6
3
1
6
6
2
10
1
5
5
8
2
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
1
0
1
2
0
3
3
2
5
0
4
6
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
0
0
1
2
7
1
0
4
5
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
20
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
9.A
9.B
Celkem
11
9
101
0
1
84
0
3
47
1
3
29
6.3 Docházka žáků (k 30.06.2013)
Třída
Počet omluvených
hodin
Průměr na žáka
třídy
Počet neomluvených
hodin
Průměr na
žáka třídy
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
Celkem
1130
853
1137
1274
1095
1547
896
837
1086
1212
1235
1000
1135
1227
820
694
706
714
1325
1225
1852
1084
1034
1324
1588
1636
1636
1297
2257
2096
36952
40,357
34,12
42,111
49,00
54,75
73,667
40,727
39,857
43,44
52,696
49,40
41,667
49,348
55,773
39,048
36,526
35,30
37,579
57,609
45,37
68,593
41,692
47,00
57,565
66,167
65,44
68,167
51,88
83,593
95,273
52,34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
39
37
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,043
0
0
1,625
1,48
0
0
0,109
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
21
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Komentář:
Chování žáků je na naší škole hodnoceno velice kladně, většina kázeňských postihů je za
nepořádnost a časté zapomínání učebních pomůcek. Vyšší kázeňské tresty souvisí i se
záškoláctvím, které bylo zaznamenáno o dvou žáků a kromě kázeňských postihů byly oba případy
řešeny s příslušnými institucemi. Velkým přínosem je i činnost výchovné poradkyně, která vede
výchovný tým.
Co se týká absence, zvýšil se na naší škole dlouhodobý průměr lehce nad 50 hodin na žáka,
vyšší počty zameškaných hodin u některých žáků jsou zejména ze zdravotních důvodů a jsou
následně řešeny individuálními studijními plány na doplnění učiva, které všichni do konce
klasifikačního období vždy beze zbytku splní.
6.4 Rozbor úrazovosti žáků
ročník
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
celkem
počet úrazů
1
3
5
4
15
9
8
10
7
62
místo úrazu
tělesná výchova, sportovní výchova, sportovní soutěže,
přestávka
školní družina
ozdravný pobyt, lyžařský výcvik
celkem
počet úrazů evidovaných v Knize úrazů
z toho počet úrazů registrovaných
počet úrazů
44
12
3
3
62
62
51
Komentář:
Ve školním roce 2012/2013 se stav úrazovosti na škole podařilo snížit o celou jednu
třetinu oproti loňskému roku (91 úrazů), neboť bezpečnosti žáků věnuje naše škola velkou
pozornost a v letošním roce se to ve statistikách odrazilo. Opět největší procento úrazů spadá
do oblasti tělovýchovné činnosti. Je to dáno tím, že sport je na naší škole jednou z prioritních
záležitostí a vzhledem k vysokému počtu žáků není počet úrazů za celý školní rok vůbec
alarmující záležitostí. Každopádně žáci jsou vždy řádně poučeni o chování a bezpečnosti a
toto beze zbytku dodržují. Vznikající úrazy vznikají vždy z nepozornosti žáků. Záznamy o
úrazech jsou potom vedeny standardními postupy včetně elektronického zpracování úrazů
v aplikaci Bakaláři.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
22
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
7. Jazykové vzdělávání na škole
7.1 Žáci učící se cizí jazyk (k 30.09. 2012)
Počty žáků ve skupině
minimálně
maximálně
průměr
13
23
17,416
Jazyk
Počet žáků
Anglický jazyk
Konverzace v Aj –
volitelný předmět
Německý jazyk –
volitelný před.
627
Počet
skupin
36
47
3
15
16
15,666
69
5
11
18
13,8
7.2 Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30.09. 2012)
Jazyk
německý
anglický
Počet
učitelů
celkem
2
9
Kvalifikace vyučujících
odborná
částečná
žádná
Rodilí
mluvčí
0
5
2
4
0
0
0
0
Komentář:
Ve školním roce 2012/ 2013 byla zavedena výuka anglického jazyka již od první třídy.
Žáci se učí anglický jazyk dle světoznámé metody Super Nature. Učí se prostřednictvím
interaktivních her, zábavných aktivit, hraných a zpívaných původních písniček a příběhů
zaměřených na nauku o přírodě.
Změnu v tomto školním roce přinesla i výuka volitelného předmětu Konverzace
v anglickém jazyce. Netýkala se již pouze 9. ročníků, jako tomu bylo doposud, ale nově byla
vyučována i v 7. a 8. ročníku. Žáci tak měli možnost procvičit svůj mluvený projev nejen
v klasických hodinách angličtiny, ale také v tomto předmětu. 7. ročníky si pro své spolužáky
v 7. třídách připravily např. divadelní ztvárnění oblíbeného amerického seriálu Krok za
krokem.
Pro výuku cizích jazyků byly využívány 3 jazykové učebny, z nichž všechny jsou
vybaveny interaktivní tabulí. K dispozici dále byla mediální učebna a multimediální učebna
2. stupně, která je vybavena 25 počítači. Žáci tak měli možnost si sami na počítačích
vyhledávat potřebné informace, slovíčka či individuálně pracovat na vybraných cvičeních.
Od 5. – 8. třídy byly ke zkvalitnění výuky využívány nové učebnice Hot Spot 1 (pro 5. a 6.
ročník) a Hot Spot 2 (pro 7. a 8.) ročník. Pro 3. a 4. třídy byly i nadále využívány již
osvědčené učebnice Excellent 1 a pro 9. ročníky učebnice New Sky 3.
Nabízena byla i výuka německého jazyka v rámci volitelného předmětu pro 7. – 9. ročník.
Své získané znalosti si mohli žáci vyzkoušet na poznávacím zájezdu do Regensburgu, který
škola uspořádala v prosinci 2012.
Získané znalosti v oblasti anglického jazyka mohli žáci opět uplatnit při poznávacím
zájezdu do Anglie v dubnu 2013. Ten byl v tomto školním roce obohacen i o zastávku
v Paříži. Žáci si tak opět měli možnost vyzkoušet své komunikační dovednosti v obchodech,
běžných situacích, ale i v rodinách, kde byli ubytováni. Opět byli ubytováni
v multikulturních rodinách a měli možnost porovnání života lidí ve Velké Británii s tím
naším.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
23
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Jak je již na naší škole tradicí, i tentokrát byla v květnu 2013 uspořádána konverzační
soutěž v anglickém jazyce. Zájem byl opět veliký, což nás všechny moc těší. Je vidět, že
žáci jsou stále motivováni se cizí jazyk učit,a chtějí ukázat, co umí, právě na konverzační
soutěži. Konverzační soutěž je určena žákům 5. – 9. tříd.
Pokračovali jsme také v začlenění metody CLIL (používání angličtiny při výuce dalších
předmětů).
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
24
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
8. ICT – standard a plán
1) do konce roku 2006 podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551
2) 2007 podle vlastní koncepce
Kritérium
ICT standard Stávající stav
Celkový počet žáků
Počet počítačových učeben
PC stanice používané žáky
v počítačových učebnách
PC stanice používané učiteli
Vyhovuje ICT
standardu
712
2
5 stanic/100
žáků
4 stanice/100
žáků
49
ano
54
ano
15
PC stanice používané žáky
v nepočítačových učebnách
Celkový počet přípojných míst
Připojení k Internetu
- rychlost
- agregace
- veřejné IP adresy
- oddělení VLAN (pedagog,žák)
- neomezený přístup na internet
- antispam
- antivir
Zajišťované serverové služby
2 stanice/100
žáků
ano
100
512 kb/s
1:10
Výukový software
Standardní pracovní prostředí žáka
Standardní pracovní prostředí
pedagoga
Prezentační technika –dataprojektor
k vyhledání informací
mohou žáci využívat
počítače, které jsou
umístěny v odborných
učebnách a kmenových
třídách
1/100 žáků
3-4 Mbit/s
1:10
ano
ano
ano
ano
ano
Pb Internet
Sada SIPVZ
Terasoft,
Pachner
Zoner Photo8
Zoner Callisto
BSP multimedia
Silcom
Windows XP
Windows 7
Office 2003
Office 2007
Windows XP
Windows 7
Office 2003 +
Office 2007
(Word, Excel)
Office 2010
21
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
ano
ano
25
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Interaktivní tabule
Tiskárny
Scanner
Digitální videokamera
Digitální fotoaparát
Diskový prostor na uložení dat pro
žáky
Uložení dat na přenosné médium
Přístup pedagogů ke schránce
elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na
vystavení webové prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na
www stránky a službu internetu, které
škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení
stanice nebo notebooku v učebnách
19
22
8
5
20
ne
ano
ano
ano
ano
ne
66
1. Na každých 100 žáků existuje minimálně 11 pracovních stanic použitých pro
jednotlivé oblasti, tak jak je uvedeno výše. Při menším celkovém počtu žáků na
daném stupni školy se počet pracovních stanic poměrně sníží. Každá pracovní
stanice je vybavena jednoduchým mechanizmem její obnovy do původního stavu.
2. Škola je připojena do internetu linkou minimálně o propustnosti, tak jak je
uvedeno v tabulce výše.
3. Žáci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat jednoduchý
textový editor, jednoduchý grafický editor, webový prohlížeč, klienta elektronické
pošty. Pedagogičtí pracovníci mají možnost používat některý z běžně používaných
textových editorů, některý z běžně používaných tabulkových editorů, některý z
běžně používaných grafických editorů, webový prohlížeč, editor webových stránek,
klienta elektronické pošty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci
výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a
informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškeré
programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.
4. Žák má možnost uložit si svá data na přenosné médium (variantně má zajištěn
diskový prostor pro uložení svých dat). Pedagogický pracovník má zajištěn diskový
prostor pro uložení svých dat.
5. Pedagogičtí pracovníci mají zajištěnu schránku elektronické pošty a prostor pro
vystavení webové prezentace. Přístup k poštovním schránkám musí být zajištěn
minimálně pomocí protokolu POP3 a prostřednictvím WWW rozhraní. Škola
nemusí nutně zajišťovat schránky elektronické pošty a prostor pro vystavení webové
prezentace prostřednictvím vlastního serveru, toto je možno zajistit využitím některé
z veřejně dostupných služeb.
6. Škola má zajištěnu ochranu proti virům na úrovni souborového systému i na
úrovni došlé a odesílané pošty. Škola musí mít možnost blokovat přístup ze školní
sítě na takové WWW stránky, které si sama určí, a dále k těm službám internetu,
které si sama určí. Naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takovýto
přístup.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
ANO
ANO
ANO
ANO
na HDD
na PC
ANO
ANO
26
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
7. Od počátku školního roku 2005/2006 je škola vybavena datovým projektorem,
případně jinou digitální prezentační technikou umožňující stejnou funkci. V
počítačových učebnách se připouští i řešení s použitím programového vybavení
umožňujícího přenos obrazovky učitele na obrazovku pracovních stanic žáků.
8. Od počátku školního roku 2005/2006 mají pedagogičtí pracovníci, a od počátku
školního roku 2006/2007 žáci, možnost z domova přistupovat k ICT službám
poskytovaným školou. Při tomto se přihlédne k licenčním ujednáním a zajištění
vhodné úrovně bezpečnosti.
9. Nejpozději od počátku školního roku 2006/2007 bude v každé učebně existovat
alespoň jedno přípojné místo pro připojení pracovní stanice nebo notebooku a místo
přizpůsobené pro instalaci datového projektoru. Takovéto přípojné místo není nutno
zřizovat v těch učebnách, kde nelze očekávat účelné využití ICT při výuce.
ANO
NE
ANO
Komentář:
V oblasti vybavení školy potřebným množstvím počítačů, dataprojektorů a interaktivních
tabulí v odborných učebnách je stávající stav velmi dobrý.
Na 1.stupni funguje multimediální učebna, interaktivní tabule jsou umístěny v dalších šesti
kmenových třídách tak, aby na každém patře byla alespoň jedna třída vybavená ICT a připojená
k Internetu. Počítačová učebna na 1. stupně byla zrušena (ICT byla již velmi zastaralá).
Vyučující 1. stupně mohou k výuce využít počítačovou učebnu v horním pavilonu.
Na 2. stupni jsou ICT vybaveny jazykové učebny a interaktivní tabule je umístěna i v jedné
kmenové třídy. Na každém patře jsou tak alespoň dvě třídy/odborné učebny vybaveny ICT
a připojeny k Internetu. V učebně výtvarné výchovy mají žáci k dispozici tablet a vizualizér.
Interaktivní tabuli je možné používat i ve společenské místnosti v hlavním paviloně. Kabinety
učitelů jsou vybaveny multifunkčními tiskárnami, fotoaparáty, kamerami a notebooky pro
přípravu učitelů na výuku a následně pro využití ve výuce.
Škola má vlastní školní server, který slouží jako úložiště dat v rámci školní sítě pedagogů.
Programy od firmy Silcom, Didakta a Terasoft, které škola vlastní, lze vyžívat nejen na
počítačích, ale i pro výuku na interaktivních tabulích.
Škola zakoupila interaktivní program pro tvorbu testových úloh – Alf. Byl upgradován
program Bakalář, který slouží pro školní administrativu. Učitelé prošli školením k programu
Alf, který škola zakoupila.
Byla obnovena stárnoucí technika v počítačové učebně – bylo pořízeno deset nových
počítačů. Do kabinetu školní družiny byla pořízena nová kopírka a kopírky na 1.a 2. stupni
a u zástupců ředitele byly nahrazeny novými, výkonnějšími.
V dalších letech bychom chtěli pořídit nový školní server, který by sloužil jako úložiště dat
i pro žáky. Dále chceme zajistit obnovu stárnoucí techniky v počítačové učebně a v některých
kabinetech (nahradit je notebooky) a rozšířit počet samostatných pracovních stanic
v jednotlivých učebnách včetně SW. Jazykovou učebnu ve třetím patře hlavního pavilonu
bychom chtěli připojit do sítě. Chceme podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky
a rodiči.
V dalším roce budeme pokračovat v nákupu nových výukových programů – tentokrát od
firmy Terasoft..
Chtěli bychom dokončit vybudování informačního centra pro žáky 2. stupně.
ICT byla doposud vnímána zejména na úrovni pořízení a správy vybavení
(hardware+software). V dalších letech í nadále plánujeme zaměřit pozornost na podporu využití
ICT v různých výukových aktivitách školy a na komplexní zapojení ICT do výukového procesu
a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
27
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
9. Údaje o pracovnících školy
9.1 Základní údaje o pracovnících školy (k 30.09. 2012)
Počet pracovníků
celkem fyzický/
přepočtený
nepedagogických
fyzický/
přepočtený
pedagogických
fyzický/
přepočtený
pedagogických
interních/
externích
61/57,147
10/9,934
51/47,213
51/0
Počet žáků na
přepočtený
pedagog.
– s odbornou počet pedagog.
pracovníků
kvalifikací
48
712
9.2 Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30.09. 2012)
Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
- magisterské a
vyšší
41
vysokoškolské
- bakalářské
vyšší odborné
střední
základní
1
0
9
0
9.3 Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30.09. 2012)
Počet pedagogických pracovníků s praxí
do 10 let
do 20 let
do 30 let
7
11
14
do 5 let
10
více než 30 let
9
9.4 Aprobovanost výuky (k 30.09. 2012)
Předmět
český jazyk a literatura
anglický jazyk
německý jazyk
matematika
prvouka
přírodověda
vlastivěda
hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
praktické činnosti
dramatická výchova
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis
Celkový počet hodin
odučených týdně
192
92
10
131
28
14
14
30
44
63
25
19
10
16
22
22
Z toho odučených
aprobovaně
192
68
0
131
28
14
14
30
44
63
0
19
10
16
22
12
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
28
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
dějepis
občanská výchova
výchova ke zdraví
svět práce
informatika
sportovní výchova
výtvarné činnosti
Celkem
22
11
8
6
13
13
6
807 (100%)
22
9
2
6
12
13
6
729 (90,33%)
Nastoupili na školu
Odbornost, požadované
vzdělání
9.5 Personální změny ve školním roce
Počet pedagogických
pracovníků
1 krát k 1.11.2012
1 krát k 1.2. 2013
1 krát k 4.2. 2013
4 krát k 26.8. 2013
9
Počet pedagogických
pracovníků
6
1 krát bakalářské
1 krát USO
7 krát vysokoškolské
Odešli ze školy
důvod
1 krát k 31.1. 2013
4 krát k 30.6. 2013
1 krát k 17.8. 2013
4 krát pracovní smlouva na
dobu určitou
2 krát dohodou
Komentář:
Pedagogický sbor na naší škole je stabilní, v letošním roce docházelo k obměně z důvodu
odchodu na rodičovskou dovolenou, odchodu do důchodu a na základě smluv na dobu
určitou. Věkový průměr se každým rokem snižuje příchodem mladých kolegů, kteří projevují
o působení na naší škole velký zájem. V letošním školním roce byli přijati vyučující
s odborností na český jazyk, fyzika a anglický jazyk. Věkový průměr je kolem 44 let. Pro
příští školní rok bude kolektiv posílen o další vyučující cizích jazyků (německý a anglický
jazyk). V současné době na škole působí jen 3 kolegové, kteří mají pedagogické vzdělání, ale
nemají požadovanou odbornost.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
29
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
10.1 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace
v oblasti informačních a komunikačních
technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a
následná koordinace školních vzdělávacích
programů
e) Specializovaná činnost – prevence
sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná
činnost v oblasti environmentální výchovy
Pracovník
0
0
0
0
0
0
10.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Předmět
Počet
Český jazyk
2
Anglický jazyk
Finanční gramotnost
Fyzika
Chemie
1
1
1
1
ŠVP ZV
3
ŠVP ZV
Český jazyk
Speciální vzdělávací
potřeby
Jak vyzrát na čtenářskou
gramotnost
Český jazyk, matematika
Český jazyk
Studium v oblasti
pedagogických věd
Výchovné poradenství
Comenia script
Primární prevence
Primární prevence
1
4
1
Název a zaměření kurzů
Pohádky se zpěvem a padákem
- cvičení s padákem, rozvoj slovní zásoby,
fantazie
Super nature
Finanční gramotnost v praxi (VISK)
50 fyzikálních experimentů z krabice od bot
Proč se nebát chemie
Standardy pro základní vzdělávání
(Inf + Vv + Ov)
ŠVP ZV - Změny a realizace ve výuce
Herní aktivity v ČJ I
Žáci s SPU a dílčím oslabením výkonu na ZŠ
běžného typu
4
Čtenářské aktivity v ČJ
2
1
Učím (se) rád
Integrace žáka na ZŠ
1
Učitelství 2.stupně ZŠ PedF UK
1
4
1
1
Novinky v on-line kriminalitě
Nové psací písmo
Dokumentace školních metodiků prevence
Kyberšikana a její prevence
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
30
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Image školy
Informatika
Informatika
Tělesná výchova
1
15
15
1
Rodiče vítáni
Výukový a testovací software Alf
Prezentace ICT programů pro IT tabule
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Komentář :
V předchozím školním roce bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků organizované
v rámci projektu ESF a účast na DVPP byla bezplatná. Ve školním roce 2012/2013 byla účast
menší a to z toho důvodu, že jsme se soustředili na rozsáhlejší úpravu školního vzdělávacího
programu a tvorbu šablon v rámci projektu EU-peníze školám, kde jsme zúročili znalosti a nápady
získané na kurzech DVPP v minulých letech.
Výhledově je třeba v rámci tohoto vzdělávání dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP:
Studium pedagogiky : 1 PP (dokončeno v červnu 2013)
Studium pedagogického i odborného vzdělání – nutno zahájit studium v r. 2014: 2 PP
Studium anglického jazyka: 2 PP
Studium pro výchovné poradce :škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky:ředitel/ka školy je absolventkou tohoto studia
podle § 7 V317
Studium k výkonu specializovaných činností : Škola má pracovníky pro výkon
specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 V317:
koordinátor ŠVP : tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích
programů vyšších odborných škol
koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy
Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných
činností, kterým je: prevence sociálně patologických jevů
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
31
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
11. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
11.1 Zájmová činnost organizovaná školou (školní družina)
Oddělení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení
oddělení
Počet žáků –
pravidelná
docházka
30
30
30
30
30
30
30
30
Počet žáků –
nepravidelná
docházka
7
7
8
8
8
7
8
2
Počet vychovatelek
1
1
1
1
1
1
1
1
Akce
Seznamte se, prosím
Projekt Safari
Zebra
Drakiáda
Pomáháme zvířátkům
Mužský hlas
Divadlo ŠUS
Cesta ke sluníčku
Ptačí budky
Dej pozor, zajíci
Velikonoční dílna pro děti a rodiče
Exkurze na K farmu
Talentománie
Zdravý životní styl
Masopustní karneval
Vánoční jarmark
Den zeně
Advent v ŠD
Cesta úspěchů
Oddělení
8
7
4
8
8
8
8
8
4
8
2
2
4
8
8
8
8
8
8
Počet žáků,kteří se zúčastnili
240
210
83
177
134
104
123
207
89
201
76
50
81
203
184
116
225
234
240
Kroužek
Počítačové hrátky
Oddělení
4
Počet žáků,kteří se zúčastnili
14
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
32
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Prostory školní družiny
Sedm oddělení je vybaveno novým nábytkem a osm oddělení má
k dispozici šatní skříňky.
Osm
Podle potřeb jednotlivých oddělení bylo obnoveno vybavení: hračky,
samostatných
hry, sportovní náčiní a pomůcky potřebné pro provoz, zájmové činnosti
oddělení
a kroužek.
s pracovnou
ŠD využívá areál tělocvičen, počítačovou učebnu, kuchyňku,
a hernou
společenskou místnost, školní zahradu a zážitkový areál, knihovnu J.
Drdy
Komentář :
Kromě společných výše uvedených akcí byla v rámci nabídkového dne činnost
jednotlivých oddělení zpestřena o celou řadu atraktivních soutěží, turnajů, her, akcí
k zachování lidových tradic, exkurzí do hornického domečku, přírodovědné vycházky,
divadelní představení školního kroužku, tvořivé dílny. Dále jsme často využívali počítačovou
učebnu, tělocvičny a školní kuchyňku. Tyto akce se nejen těší u žáků velké oblibě, ale
i rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, napomáhají zlepšovat komunikaci a upevňovat
vzájemné vztahy mezi samotnými žáky i vychovatelkami.
V průběhu roku zařazovala školní družina program prevence rizikového chování.
Využitím sociálně psychologických her, komunikačních kruhů, pracovních listů, relaxačních
chvilek a výtvarných aktivit vedla žáky ke kvalitnímu využívání volného času, motivovala je
ke zdravému životnímu stylu, stanovila společně s žáky pravidla chování a tím posílila jejich
schopnost orientovat se v rizikových situacích. Dále jsme se zaměřili na environmentální
a dopravní výchovu. Program byl obohacen o návštěvy divadelních představení dramatické
skupinyŠUS a školních dramatických kroužků.
ŠD prezentovala svoji činnost nejen v prostorách školy, na webových stránkách školy, ale
i prostřednictvím školního časopisu a regionálního tisku.
Zapojili jsme se: zápis do 1. tříd, dárky pro důchodce, vánoční, jarní výzdoba oken.
Celoroční projekt ŠD: Safari – motto projektu „ Celý rok s úsměvem“ – cílem projektu je
vzbudit u dětí zájem o přírodu živou i neživou, budeme se zabývat ohroženými druhy zvířat
a jejich životním prostředím. V rámci projektu žáci získávají vědomosti a dovednosti ve
výtvarných, rukodělných, sportovních i hudebních činnostech. Součástí projektu je herní
plán, kde je zaznamenána splněná činnost.
Drakiáda: První říjnové sluneční odpoledne jsme uskutečnili s naší školní družinou zábavné
odpoledne pro děti, nazvané „Dračí hrátky“. Nad školním hřištěm poletovali draci
nejrůznějších tvarů, velikostí i barev. Zapojila se spousta rodičů, kteří ochotně pomáhali při
sestavování i rozmotávání draků a radovali se se svými dětmi z krásného a prosluněného
podzimního dne.
Pomáháme zvířátkům: I v letošním školním roce jsme uspořádali sběr kaštanů, žaludů
a suchého pečiva. Rádi bychom tím pomohli pracovníkům lesní obory Voltuš, kteří budou
moci přilepšit vysoké i černé zvěři v zimním období. Do akce se zapojila řada žáků naší
školy. Projevili tak svůj kladný vztah k přírodě a ukázali, že nejsou lhostejní k tomu, jak zvěř
v lese přežije zimu.
Advent v naší školní družině: Advent začal tradiční Mikulášskou nadílkou ve školní
jídelně. Zábavné soutěže ( například skoky v pytlích, židličkovaná, soutěž ve škrabání
brambor a další) se dětem velmi líbily. Mohly vyhrát nejen drobné hračky a plyšáky, ale
i krásné dortíky a poháry, které připravily paní kuchařky. Pestrý a zábavný adventní
program jsme zaměřili na lidové tradice, týkající se Vánoc a na rozvíjení kladného vztahu
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
33
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
dětí k přírodě. S vánočními zvyky se děti seznámily také při loutkovém představení „Betlém“
divadla ŠUS, které sklidilo velký dětský potlesk.I v tomto školním roce jsme navštívili
hornický domek na Březových Horách, kde si děti mohly vyzkoušet pečení perníků, lití
olova, výrobu vánočních ozdobiček. Zpestřením byl i nákup drobných dárků pro rodiče.
Kladný vztah k životnímu prostředí a přírodě je rozvíjen ve spolupráci s rodiči dětí. Připravili
jsme řetězy z potravin, které žáci přinesli z domova (piškoty, jablka, špek, mrkev, suché
pečivo) – nakrájeli jsme je, navlékli a donesli do lesa, abychom zvířátkům ozdobili
stromeček a mohli jim dopřát také trochu té vánoční pohody. Na vánoční besídce ve školní
družině se děti seznámily s vánočními zvyky v praxi- pouštěly si lodičky z ořechů, házely
střevícem, či krájely jablka. Od Ježíška dostaly nadílku- nové hračky, hry a stavebnice. Ty
byly zakoupeny z prostředků, kterými rodiče přispěli na školní družinu. Občerstvení na
besídku nám taktéž zajistili rodiče- kdo mohl, přinesl vánoční cukroví v krabičce, slané
pečivo, nebo ovoce. Prostředí nám zpříjemnily vánoční koledy. Nové hračky šly z ruky do
ruky, děti se jich nemohly nabažit a některé ani nechtěly domů.
Ptačí budky: Během měsíce ledna a února se ve školní družině uskutečnila setkání s panem
RNDr. Ondřejem Sedláčkem. Cílem bylo zahájení dlouhodobého projektu s názvem Ptačí
budky. Nejdříve jsme se sešli ve třídě, kde pan Sedláček dětem vysvětlil velmi zajímavým
a poutavým způsobem smysl celé akce. Děti se dozvěděly hodně nových věcí z ptačí říše.
Naším úkolem bylo vyvěsit v areálu školy ptačí budky pro včasné zahnízdění ptáčků. Venku
si děti budku za asistence pana Sedláčka samy pověsily na vybraný strom. Od té doby začal
čas pozorování během našich odpoledních vycházek. V polovině dubna proběhne kontrola
budek, v jakém stavu jsou hnízda a zda se již objevila nějaká vajíčka. Začátkem května
mohou děti budky sundat, nahlédnout do nich, mláďata si zblízka prohlédnout a určit druh,
popřípadě kroužkovat. V září proběhne čištění budek a vše každoročně můžeme opakovat.
Mužský hlas v knihovně: Naše školní družina dlouhodobě spolupracuje s dětským
oddělením knihovny ve Školní ulici. Letos si pro nás knihovna připravila program „Mužský
hlas v knihovně“. Každé úterý nám do knihovny přijde předčítat některý z tatínků, strýčků, či
dědečků.Mužský hlas při četbě je pro děti zajímavý a nezvyklý. Většinou jim předčítají
maminky, babičky a paní učitelky. Když si člověk, který dětem předčítá, vybere vhodnou
knihu, která děti zaujme, má u nich úspěch zaručený. Četba tatínků bývá doplněna
doprovodným programem- zpěvem trampských a dětských písniček za doprovodu hudebního
nástroje. Například pan ředitel knihovny Jana Drdy Mgr. Pavel Kabíček nám četl z knihy M.
Kratochvíla- Hloupežníci a k tomu zahrál na kytaru a společně s dětmi si zazpíval. Pan Aleš
Hadač zase přečetl chodskou pohádku a k tomu hrál na dudy a zazpíval si s dětmi chodské
písničky. Pro děti bylo obrovským zážitkem, že si děti mohly dudy půjčit a vyzkoušet. Pan
Pavel Kozel nám přišel přečíst veselý příběh o tom, jak se zbavit mstivé Soni. Výborně knihu
vybral a sklidil velký úspěch. Úspěšné byly i horory v podání pana Karla Šťastného. Dětské
oddělení knihovny ve Školní ulici je pro děti velkým přínosem a zdrojem zábavy a vědění.
A my i naše děti jsme velmi rádi, že sídlí na naší škole. My tam máme kdykoliv přístup
a vždy se velmi těšíme, co nám naše paní knihovnice zase připraví za překvapení.
Karneval ve školní družině: V měsíci únoru jsme pro naše děti již tradičně uspořádali
karneval se soutěžemi a tancem. Maminky svým ratolestem přichystaly spoustu zajímavých
převleků a děti s nadšením své víly a princezny, piráty, vědce, vojáky a další zajímavé masky
předvedly při karnevalovém tanečním reji. Zábavné soutěže jako tanec na novinách, tanec ve
dvojicích s balónkem, skoky s balónkem mezi nohama a různé jiné děti pobavily a příjemně
rozdováděly. Akce tohoto typu pro naše svěřence rádi pořádáme, protože na nich je vidět, že
se baví a jejich rozzářené oči jsou pro nás největší odměnou.
Návštěva K-Farmy Ježice Vychovatelky školní družiny zajistily pro nejlepší sběrače
podzimní akce Pomáháme zvířátkům (sběr kaštanů a suchého pečiva) návštěvu K-Farmy
v Žežicích. Chovatelky koní děti srdečně přivítaly, ochotně odpovídaly na všechny dotazy.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
34
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o chovu koní a životě na farmě. Také měly možnost si
koně pohladit a podat mu krmení. Velkým zážitkem byla ukázka drezury kladrubského koně.
V novém školním roce bude školní družina opět pokračovat ve sběru suchého pečiva
a spolupracovat přímo s K-Farmou Žežice.
Cesta ke sluníčku: preventivní program rizikového chování učil žáky kvalitně využívat
volný čas jako významnou životní hodnotu, motivoval ke zdravému životnímu stylu,
poskytoval informace do postojů a pravidel chování a tím posiloval do budoucnosti
schopnost orientovat se v rizikových situacích, usiloval o zdravé sociální vztahy, rozvíjel
dovednosti řešit krizové situace.
11.2 Mimoškolní aktivity – exkurze, výjezdy
ročník (počet
zúčastněných
tříd)
počet
zúčastněných
žáků
1.A,B,C,D
101
Prohlídka zámku všemi smysly,
netradiční chov koní
2.A,B,C,D
80
Svatá Hora
Čechova stodola Buková
3.A,B,C,D
a Pohádková země Pičín
100
Tábor-město, ZOO
4.A,B,C,D
83
ZOO Plzeň
5.A,B,C
61
Zeměpisný pořad
6. – 9.roč.
235
Hornické muzeum
Příbram
6.A,B,C
78
Exkurze Karlštejn
7.A,B,C
63
Dějepisná vycházka na
Svatou Horu
8. A,B,C
62
Procházka Prahou
8.A,B,C
69
Březnice - pivovar
9.A,B
46
ČOV – Příbram
9.A,B
44
Památník Vojna - muzejní
expozice věnované obětem
komunismu
9.A,B
36
Exkurze, doplňující učivo dějepisu
doby po únoru 1948 a III. odboj.
Regensburg, Německo
Žáci
2.stupně
54
Historicko-kulturní naučná
procházka s výkladem, praktické
využití něm.jazyka /článek Periskop
a školní noviny
exkurze
Zámek Radíč, farma
Malčany
Exkurze do okolí
Příbrami
poznámka (anotace)
Seznámení s českými pověstmi,
program s pohádkovým námětem a
prohlídka expozic
Návštěva husitského muzea a
nedaleké zoo.
Poznávání živočichů z různých
podnebných pásů
Vzdělávací projekt: Austrálietajemství rudého kontinentu
Seznámení s hornickou minulostí
města, prohlídka dolů
Prohlídka hradu, přírodovědná
procházka, pracovní list
Exkurze, doplňující učivo dějepisu –
dobová architektura
Dějepisná exkurze- známá místa
Prahy, trasa: Hrad - Václavské
náměstí
Prohlídka města, seznámení
s historií, návštěva pivovaru
Čistička odpadních vod v Příbrami,
seznámení s historií a provozem,
prohlídka
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
35
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Žáci
2.stupně
Francie, Anglie
ročník -počet
zúčastněných
tříd
typ akce
53
Poznávací zájezd s ubytováním
v rodinách / článek Periskop a školní
noviny
počet
zúčastněných
žáků
poznámka (název akce, výsledek)
Ozdravný pobyt
2. ročníky
76
Ozdravný pobyt
s lyžováním
3. ročníky
60
Ozdravný pobyt
4. ročníky
75
Ozdravný pobyt
s lyžováním
5. ročníky
53
Ozdravný pobyt
6. ročníky
73
7. ročníky
44
8. ročníky
59
Lyžařský výcvikový
kurz
Ozdravný pobyt
Projekt Odpady, my a indiáni
Škola v přírodě v jejímž průběhu se
žáci mohou dobrovolně
zdokonalovat v lyžařských
dovednostech
Projekt „Jsem Evropan“
Škola v přírodě v jejímž průběhu se
žáci mohou dobrovolně
zdokonalovat v lyžařských
dovednostech
Program „Mosty“ – adaptace na
2.stupeň
Lyžařský výcvikový kurz dle
školního vzdělávacího plánu
Kurz zdravovědy
Komentář:
Ve školním roce 2012/2013 uskutečnila naše škola všechny plánované výjezdy dle
školního vzdělávacího programu.
V termínu od 1.10. do 5.10.2012 se uskutečnil ozdravný pobyt 6.ročníků, který byl
zároveň „stmelovacím“ kurzem pro nové „druhostupňáky“ se svým novým třídním učitelem.
Zároveň žáci absolvovali kurz osobnostně sociální výchovy pod vedením lektorů občanského
sdružení Odyssea. Důležité je, že pobytové místo v areálu Monínec nedaleko Sedlce – Prčice
je naprosto vyhovující jak pro venkovní aktivity, tak i pro činnosti v případě nepříznivého
počasí. Monínec získal doporučení i pro další školní rok, proto i letos na podzim vyjedou 6.
a 8.ročníky právě sem.
Od 8.10. do 12.10.2012 proběhl ozdravný pobyt 8.ročníků spojený s kurzem zdravovědy,
který opět pro žáky zajistilo občanské sdružení Odyssea. I s tímto pobytem byla všeobecná
spokojenost (ubytování, strava, venkovní pobyt), proto Monínec využijeme i v příštím
školním roce.
Únor 2013 byl opět ve znamení lyžařského výcviku a ozdravných pobytů 3. a 5.tříd
a nejinak tomu bylo i letos. Vzhledem k tomu, že již léta jezdíme na Nové Hutě na Šumavě
do penzionu Klostermann a stále se nám osvědčuje, nebyl jediný důvod, abychom měnili
i letos. Navíc došlo k rozšíření ubytovací kapacity, takže jsme mohli uspokojit zájem všech,
kteří chtěli na lyžařský výcvik a ozdravné pobyty vyjet. Ideální se nám jeví nejen prostředí
pro lyžování, ale i cena ubytování, která není pro děti přemrštěná.
V termínech od 22.4.2013 do 30.4.2013 proběhl opět tradiční výjezd žáků 2. a 4.ročníků,
kdy již 4 roky jezdíme do areálu Borovice nedaleko Mnichova Hradiště, který je ideálním
místem pro pobyty tříd z 1.stupně. Velká zděná budova, oplocený areál, vlídný přístup
personálu nebo možnost koupání ve vnitřním bazénu. Bohužel snaha majitelů pro maximální
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
36
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
využití areálu, kdy docházelo ke kolizím termínů a přeplnění kapacity areálu, nás vede
k tomu, že jsme spolupráci s Mnichovým Hradištěm ukončili a hledali nový objekt, který by
splňoval naše požadavky, byl by blíže k Příbrami a hlavně by byl v termínu využíván je naší
školou. Během prázdnin 2013 se podařilo domluvit pobyt v Soběšicích u Sušice, kam by
v květnu až červnu měli vyjet žáci současných 2. a 4. ročníků.
S pedagogickými pracovníky probíhají vždy po skončení výjezdů pohovory, aby si sami
zhodnotili absolvované pobyty. Vždy to byla samá pozitiva, i přes kolizi termínu s jinými
školami u pobytů 2. a 4. ročníků. Navíc jsme navázali spolupráci s VOŠ a SZS Příbram,
která nám pro tyto pobyty v rámci blokové praxe poskytuje studenty 2.ročníku VOŠ. Tato
spolupráce se ukázala jako naprosto výborná, neboť práci zdravotníků zvládli studenti
perfektně.
Když spočítáme žáky, kteří se zúčastnili výjezdů (440 žáků) a porovnáme je s celkovým
počtem žáků od 2. do 8.ročníků (556), zjistíme, že na ozdravné pobyty a lyžařský výcvik
stále vyjíždí okolo 80% žáků školy, což je v dnešní nelehké ekonomické situaci velmi dobré,
a proto budeme s organizací pobytů pokračovat i nadále.
11.3 Programy, celoškolní projekty, granty
název akce
ročník/počet
žáků
anotace, instituce
Den otevřené školy
Žáci
1.stupně
6./ 80
tradiční akce pro zájemce o prohlídku školy;
aktivní workshopy pro předškoláky
tradiční akce spojená s evakuací a prezentací
složek IZS
tradiční akce s účastí rodičů ve školní galerii
6.-9./180
tradiční sportovní akce pro žáky 2. stupně
Den zdraví, bezpečnosti a
požární ochrany
Pasování na žáka 2.stupně
Vánoční basketbalový
turnaj
Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
celá škola
5. – 9.
ročník
5.ročník
6.ročník
7. ročník
Ptáci a lidé
8.ročník
Beseda s basketbalovým
trenérem Michalem
Ježdíkem
6.-.9. ročník
Skokan roku
6.-9. ročník
Vánoční jarmark
1. – 9.
celoškolní
projekt
Napiš pro mne pohádku
Organizace celoškolní soutěže v konverzaci AJ.
Zaměřeno na použití anglického jazyka
v každodenních situacích.
Encyklopedie ptáků
Ptačí bohové, perokresby, obrázky
Přírodopisný projekt věnovaný řádům ptáků a
jejich poznávání
Přírodopisná vycházka s praktickým určováním
Šperk - dekorovaný ptačím motivem, obrázky,
kombinovaná technika
Prezentace v Power Pointu – představa jednoho
zástupce z ptačí říše
Beseda s osobností a českou legendou tohoto
sportu
Soutěž v atletických disciplínách skoku dalekém
a vysokém
Vánoční zpívání školního sboru, prodej výrobků
Literární soutěž prohlubující spolupráci 1. a 2.
stupně.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
37
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Křest Knihy pohádek
Knížka pro prvňáčka
Žák roku a Talent roku
celoškolní
projekt
Vydání Knihy pohádek, křest a doprovodná
slavnostní akce.
Celoroční čtenářský projekt ve 4 setkáních (
samostatné čtení, čtení s rodiči, loutkové
106
představení „Kvak a Žbluňk“, předávání knížky
pro prvňáčka)
Celoroční projekt zakončený slavnostním
1. – 9. – 712
vyhlášením a předáním cen za účasti rodičů
Komentář:
Na Základní škole v Příbrami VIII, Školní ul. proběhl již čtvrtým rokem velice úspěšný
projekt s názvem Napiš pro mě pohádku, kdy žáci 2.stupně v rámci slohové a komunikační
výchovy píší pro své mladší spolužáky na 1.stupni autorské pohádky. Děti si společně s paní
učitelkou nejen pohádky čtou, ale i hodnotí, a ty nejlepší jsou potom nominovány na
závěrečné slavnostní vyhodnocení, které probíhá každým rokem v dubnu ve spolupráci
s Knihovnou Jana Drdy, pobočkou Školní 75.
A protože má projekt již tradici a žáci rádi píší a ještě raději čtou, rozhodla se škola
po uplynutí třetího ročníku vydat svou vlastní Knihu pohádek, výběr těch nejlepších
žákovských prací, které se za ty tři roky sešly. Každá správná pohádková kniha by však měla
obsahovat i ilustrace k jednotlivým pohádkám, proto během loňského školního roku
probíhala doprovodná výtvarná soutěž napříč celou školou, kdy nejlepší výtvarná práce ke
každé z téměř padesáti pohádek, které kniha obsahuje, si našla v této publikaci své místo.
Vydání pohádkové knihy je naprostým unikátem a historie školy žádnou takovou akci
nepamatuje. Kniha pohádek našla obrovskou podporu ze strany ředitelky školy Dany
Křápkové, ze strany zřizovatele a jeho finanční dotace v rámci grantu, ze strany rodičů
a jejich Klubu přátel školních lavic, ze strany pedagogů a jejich žáků, kteří se na vytvoření
knihy společně podíleli, a zejména potom ze strany koordinátorky celého projektu Lenky
Cvrkové, na jejíchž bedrech ležela zodpovědnost za zdárné vydání celé knihy. Kniha je na
světě, a proto škola uspořádala v zrekonstruovaných prostorách školní zimní zahrady dne
20.11.2012 slavností křest Knihy pohádek. A křest to byl opravdu velkolepý. Žákyně
9.ročníku oblečené do kostýmů pohádkových postav doprovázely pozvané hosty na svá
místa, aby pak po skončení slavnostního aktu nabízeli pozvaným malé pohoštění. Křtu se
zúčastnili nejen autoři pohádek a ilustrací, které se v knize objevují, a jejich rodiče a učitelé,
ale i zástupci Města Příbram Ing. Juraj Molnár, Jiřina Kaiserová a Mgr. Věra Holá, ředitel
Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý, ředitel Knihovny Jana Drdy
v Příbrami Mgr. Pavel Kabíček, herec příbramského divadla Robert Tyleček, který přečetl
v rámci doprovodného programu jednu z pohádek, a také paní Mária Olšanská, majitelka
příbramského knihkupectví a nakladatelství. Celým programem provázela sourozenecká
dvojice Filip a Šimon Novákovi, žáci školy, a svého úkolu se zhostili více než dobře. Na
jevišti se pak střídaly pohádkové postavy se samotným Duchem lesa, taneční soubor 4.B pod
vedením L. Cvrkové a také pěvecký sbor Jásan V.Heráka. Závěrem pak paní ředitelka školy
a pomyslná pohádková královna D. Křápková za doprovodu pohádkových skřítků převzala
novou Knihu pohádek a klíč, kterým odemkla pomyslnou cestu knížky k dětskému čtenáři.
Zároveň i popřála knize mnoho štěstí na cestě do říše dětské fantazie a vyzvala i čestné hosty,
aby i oni přispěli trochou toho svého. Současně si všichni přítomní mohli prohlédnout
doprovázející výstavu dětských ilustrací k pohádkové knize a zároveň si Knihu pohádek
i rovnou zakoupit. Celá akce proběhla ve velice přátelské a milé atmosféře a všichni
zúčastnění budou jistě na příjemně strávené odpoledne rádi vzpomínat.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
38
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
název projektu,grantu
EU peníze školám
CZ.1.07/1.4.00/21.3199
Školní noviny
Život v lavicích
počet žáků
36 učitelů + všichni žáci
2 učitelé + 25 žáků
Angličtina v 1.třídě –
projekt Super - Nature
6 učitelů – 108 žáků
(1.ročník)
Podpora hudební
tvořivosti žáků
zapojení celé školy
Dítě a náš svět
žáci 1. stupně
Hravě s odpady
žáci 2. stupně
Vánoční festival
celoškolní projekt
anotace
vytváření inovativních materiálů a
jejich ověřování ve výuce
školní noviny vydávané 3x do roka
s žákovskými příspěvky (barevné)
podpora rozvoje jazykového
vzdělávání v angličtině již od
1.ročníku
ozvučení učebny hudební výchovy
a podpora rozvoje hudební činnosti
z důrazem na reprezentaci školy
rozvoj logické myšlení,
matematické a čtenářské
gramotnosti, schopnost
komunikovat a spolupracovat
přiblížit předškolákům, proč a jak
třídit odpad, co všechno lze vytřídit
a jaké je další využití vytříděného
odpadu
celoškolní projekt v rámci adventu
zaměřený na tvůrčí , kreativní,
prožitkovou a humanitární činnost
v oblastech výtvarné výchovy,
hudební výchovy a čtenářské
gramotnosti se zaměřením na
lidové tradice, vánoční zvyky,
kulturní dědictví a kulturní
zakotvení
Komentář:
Projekt Napiš pro mě pohádku je celoškolní projekt rozvíjející čtenářskou gramotnost na
1. a 2. stupni - samostatnost, kreativitu a originalitu písemného projevu, zájem o lidovou
slovesnost. Žáci 2. stupně píší se svými učiteli v hodinách českého jazyka pohádky pro své
mladší spolužáky. Ti je pak v ročníku společně čtou a hodnotí bodovou stupnicí. Nejlepší
jsou pak vyhodnoceny a na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny a odměněny. Cílem každého
ročníku je výtisk brožury nejlepších prací žáků ilustrované mladšími spolužáky. Celá akce
probíhá ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy. V letošním roce byla akce završena vydáním
Knihy pohádek, která je souborem nejlepších prací za poslední tři ročníky. Jako doprovodná
akce proběhla výtvarná soutěž k jednotlivým pohádkám do knížky.
Podpora výuky jazyků má na naší škole dlouholetou tradici, a proto se naše škola
rozhodla vstoupit do projektu Super Nature. Projekt spočívá ve výuce anglického jazyka již
od 1. třídy. Slovo výuka však není zcela jistě tím správným výrazem, který můžeme použít,
mluvíme-li o projektu Super Nature. Naši nejmenší žáci se seznamují se základy anglického
jazyka pomocí jazykových a interaktivních her, písniček, tanečků, velkých obrazových
flashcards a příběhů zaměřených na nauku o přírodě. Není zde vůbec kladen důraz na
písemný projev. Ten se v této metodě vůbec nevyužívá. Důležitý je projev mluvený
a poslech. Ten je základem, neboť každé dítě má své poslechové CD, které by mělo denně
poslouchat několikrát denně, aby metoda byla co nejúčinnější. Nezbytnou součástí je loutka
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
39
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Chloe, která žáky při jejich výuce angličtiny doprovází. V letošním roce jsme zahájili výuku
v prvních třídách. Každá třída je rozdělena na dvě skupiny, aby maximální počet žáků ve
skupině byl 14. Projekt je rozdělen do dvou let. Spuštění projektu předcházelo dvoudenní
školení vyučujících, které je seznámilo s metodou, která se od klasických hodin výrazně liší.
Učitelé dostali nejen informace teoretické, ale měli možnost si v praxi vyzkoušet, jak metodu
užívat. Každý učitel dostal kufřík s výukovými materiály, které jsou pro výuku nezbytné.
Vzhledem k tomu, že podpora výuky cizích jazyků na naší škole je veliká, plánujeme
v projektu pokračovat i v následujících letech. Každý prvňáček se tedy může těšit na velké
jazykové dobrodružství již od první třídy.
I ve školním roce 2012/2013 pokračovala škola v tradici vydávání školních novin - Život
v lavicích. Na tvorbě školních novin se i v tomto roce podílel žurnalistický kroužek, který
tvořilo 16 členů z řad žáků 2. stupně. Na svých setkáních se redaktoři seznámili
s novinářskou činností, etikou novináře a problematikou pořizování záznamů a fotografií.
K prostudování jim byla poskytnula elektronická příručka pro začínající školní novináře.
Redaktoři obdrželi jmenovky, aby se mohli snáze prokazovat při pořizování rozhovorů,
rozdělili si rubriky a sami si rozšířili stávající rubriky. Příprava každého čísla ze tří vydaných
čísel školních novin spočívala v hledání vhodných témat, následném zpracování, korekturách
vybírání fotografií, diskusí redaktorů nad prací ostatních členů, nad články, zařazování
článků do šablony čísla. Pak přišly grafické úpravy, tisk, kopírování, skládání novin
a distribuce do tříd. Školní noviny vyšly v prosinci, březnu a v červnu. Noviny tiskla tiskárna
Septim Tisk vždy v nákladu 150 čísel. Do každé třídy byl redakční radou umístěn jeden
výtisk černobílý a na žáci školy si měly možnost výtisk zakoupit na vrátnici školy. Poslední
číslo prodávali členové redakční rady v zimní zahradě. O tento způsob prodeje byl větší
zájem. Barevné vydávání novin bylo podporováno z fondu KPŠL a z čerpání grantu města.
11.4 Účast žáků na sportovních soutěžích
počet
zúčastněných
žáků
název akce
sport
Přespolní běh
Atletický čtyřboj
Minifotbal
Florbal 4.-5.tř
Sportovní gymnastika
Vybíjená I – dívky
Vybíjená II – dívky
Vybíjená I – kluci
Vybíjená II – kluci
Minibasketabal II – dívky
Minibasketbal II – kluci
běh
atletika
fotbal
florbal
gymnastika
Vybíjená
Vybíjená
Vybíjená
Vybíjená
Basketbal
Basketbal
32
10
12
10
5
12
12
12
12
10
10
Basketbal III – dívky
Basketbal
10
Basketbal III – kluci
Basketbal IV – dívky
Basketbal
Basketbal
10
10
výsledek
1. místo v soutěži družstev
2. a 3. místo
3. místo ve skupině (z 5ti)
4. místo
3. místo
2. místo
4. místo
1. místo v okrese, 4. místo
v kraji
2. místo
2. místo
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
40
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Basketbal IV – kluci
basketbal
10
Plavecko-běžecký pohár
Plavání, běh
9
Volejbal IV – dívky
Volejbal IV – kluci
McDonald I
Macdonald II
volejbal
volejbal
Fotbal
Fotbal
12
12
12
12
Pohár rozhlasu
atletika
40
Atletická všestrannost
atletika
30
1. místo
5 postupujících do krajského
finále, dva krajští vítězové a
jedno druhé místo, dva mistři
republiky a jedno třetí místo
3. místo
1 .místo v okresní soutěži
4. místo v okrese
3. místo v okrese
Dvakrát páté místo v okrese,
jednou čtvrté a jednou 2. Místo
v okrese
Ve všech kategoriích do 5. místa
Komentář:
Jako jedna z našich priorit je podpora zdravého životního stylu, tedy i podpora sportu.
Děti mají možnost účastnit se lyžařského výcviku ve 3., 5., a 7. třídě. Součástí ŠVP je výuka
plavání na prvním stupni v rozsahu 30 hod a při Tv chodíme i na bruslení v rámci
všeobecného rozvoje. V zájmu zdravého životního stylu mají šesté ročníky výuku tělesné
výchovy tři hodiny týdně. Na druhém stupni mají žáci možnost si vybrat z volitelných
předmětů sportovní výchovu. O poledních přestávkách a chvílích volna využívají naši žáci
zrekonstruovaná hřiště k aktivnímu odpočinku.
Pro podporu zájmu o sport pořádáme pravidelně dva celoškolní turnaje v basketbalu,
fotbalu a volejbalu. Mezi tradiční akce patří i sportovní turnaj Klíč odcházejících deváťáků
proti učitelům naší školy.
V loňském roce si děti mohly vybrat z nabídky 13 sportovních kroužků. 7 kroužků pro
žáky druhého stupně a 6 pro žáky stupně prvního. Tyto kroužky navštěvovalo cca 200 dětí.
Minulý rok jsme uspořádali první ročník atletické soutěže s názvem Skokan roku. Tato
soutěž byla zaměřena na podporu zájmu o atletické disciplíny.
Naše škola se aktivně účastní sportovních akcí v rámci Školní sportovní ligy. 14 z těchto
akcí zabezpečujeme organizačně. Celkově jsme ve sportovní lize obsadili druhé místo.
V několika případech se naším žákům podařilo reprezentovat okres i ve vyšších kolech.
Největším úspěchem je účast 3 žáků na republikovém kole v plavecko-běžeckém poháru.
Dva z nich se dokonce stali mistry republiky a jeden skončil na třetím místě. Tradiční
sportovní akcí, kterou pořádáme, je předvánoční volejbalový turnaj učitelů, který se těší stále
větší oblibě.
Letos poprvé vyučující 1. stupně připravili ve spolupráci s žáky 9. tříd sportovní týden.
Jeho součástí byla Miniolympiáda pro žáky 1. tříd s disciplínami např. trojskok z místa, vis,
vrh medicinbalem a běh. Žáci 2. tříd plnili disciplíny atletické všestrannosti: 50 m, běh 12
min.,vrh medicinbalem, skok z místa. V tělocvičnách odehráli žáci 4. tříd turnaj
v přehazované a žáci 5. tříd ve florbale. Na závěr celého sportovního týdne se utkali žáci ze
3. tříd v turnaji ve vybíjené. Všichni žáci sportovali s plným nasazením a v duchu fair play
hry.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
41
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
11.5 Účast žáků na soutěžích (mimo sport)
ročník
1. – 9. ročník
projekt
Výtvarná soutěž – Ilustrace
k pohádce
2. – 6. ročník
Taktik
3. – 7. ročník
Odpadiáda
3. - 9. roč.
Matematický Klokan
5. – 8. roč.
Pythagoriáda
5. – 9. ročník
Jásan
Festival pěveckých sborů,
Příbram
5.roč.
Tady jsem doma
6. – 9. roč.
Zeměpisná olympiáda
6. - 8. ročník
Výtvarná soutěž – Tradice
a dědictví lidu mojí země
6. - 8. ročník
Výtvarná soutěž – Ochrana
člověka za mimořádných
okolností
6. – 9. ročník
Biologická olympiáda
7. – 9. roč.
Tady jsem doma
7. a 9.ročník
Konverzační soutěž
v anglickém jazyce,
okresní kolo
7. ročník
Výtvarná soutěž –
Kamarádi z celého světa
8. ročník
8. – 9. roč.
Běh Bankovní akademií
Konverzační soutěž
v německém jazyce,
okresní kolo
8. – 9. ročník
Dějepisná olympiáda
9.
Chemická soutěž žáků ZŠ
9.
Chemická olympiáda
9. ročník
Soutěž Recyklohraní
9. roč.
Olympiáda v českém
anotace, počet žáků, umístění
Zúčastnilo se 71 žáků, šlo pouze o školní
kolo. Oceněné bylo 1., 2. A3. místo
Mezinárodní matematická soutěž – 4.
místo v soutěži a 1. v počtu přihlášených
žáků.
Soutěž s tematikou třídění odpadů, 18
žáků
Mezinárodní matematická soutěž
Školní kolo 75 žáků. Okresní kolo 14
žáků, z toho žák 8.roč. 2.-5. místo
Hudební vystoupení školního sboru, 20
žáků
Regionální soutěž jednotlivců – 11 žáků,
2.a 3.místo
Školní kolo 63 žáků. Okresní kolo 3 žáci,
z toho v kategorii A 3. místo.
Zúčastnilo se 15 žáků, jejich práce byly
vystavené na výstavě Lidická růže, 1
žákyně dostala čestné uznání za své dílo
Zúčastnilo se 20 žáků.
Školní kolo – 83 žáků, okresní kolo 5
žáků
Regionální soutěž družstev, zúčastnilo se
15 žáků tj. 5 družstev, v kategorii A 4.
místo, v kategorii B 3. a 4. místo
okresní kolo soutěže, 2 žáci
Práce žáků byly vystavené v galerii DOX
a vyšly v katalogu k výstavě, zúčastnilo se
5 žáků
krajské kolo, 4 žáci
okresní kolo soutěže, 4 žáci
školní kolo – 52 žáků, okresní kolo 2 žáci
(3. a 5. místo)
meziškolní soutěž – 4.místo
Školní kolo 12 žáků,, okresní kolo 3žáci
(7.,8. a 11. místo)
celostátní soutěž se zapojením všech žáků
a rodičů školy
Školní kolo 30 žáků
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
42
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
jazyce
11.6 Spolupráce s dalšími subjekty
partneři
Okresní soud Příbram
Úřad práce Příbram
SPŠ Příbram
SVP Příbram
OSPOD MěÚ Příbram
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Policie ČR
Město Příbram
Knihovna Jana Drdy
Pedagogicko- psychologická poradna
Centrem primární prevence Magdaléna
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Bedna
Občanským sdružením Tilius
Klub seniorů
Agentura specializovaná na zážitkové
vzdělání Odyssea
Nemocnice Příbram
Kovohutě
Ecobat
Asecol
Tereza o.s.
RELMA s.r.o. Dobříš
OFČR Votice
Plavecký bazén Příbram
HZS Příbram
Automotoklub Příbram
forma spolupráce
Hlavní líčení v trestním řízení, soudní
jednání
Informační středisko pro volbu povolání
Den techniky
Program „Práce se třídou“, konzultace
Konzultace, zprávy
Konference, informační materiály pro žáky
RCH – přednáška s besedou; Ajax pro 1.a 2.
ročníky, prevence rizikového chování; Den
zdraví, bezpečnosti a požární ochrany
BESIP – přednáška.
Účast na projektech knihovny, vyučování
v knihovně; spolupráce při vernisáži
výtvarníka
Konzultace, zprávy, program primární
prevence
Programy primární prevence
RCH – aktivní trávení volného času,
poradenství, doučování
Programy primární prevence
Besedy, workshopy, dárky, kulturní
vystoupení
Zážitkové kurzy
Vystoupení školního sboru
Besedy,třídění odpadů
Třídění odpadů
Třídění odpadů
ekologie
Sběr starého papíru
Spolupráci s ekologickou stanicí Čapí
hnízdo
Výuka plavání 2. a 3. ročník
Bezpečnost a prevence úrazů, chování
v krizové situaci, ukázka techniky; Den
zdraví, bezpečnosti a požární ochrany
Dopravní výchova – přednášky, praktická
činnost na dopravním hřišti, testy – průkaz
mladého cyklisty, okresní dopravní soutěž
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
43
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Den otevřené školy, Divadelní představení
pro školky, informace pro rodiče prvňáčkůškolní zralost
Divadelní a filmové představení
exkurze do příbramských expozic
Den zdraví, bezpečnosti a požární ochrany
Spolupráce s MŠ
Divadlo Příbram
Hornické muzeum Příbram
SZŠ a VOŠ Příbram
11.7 Mediální výchova
ročník
projekt
Školní noviny – Život v
lavicích
1. – 9.
9.
CD dárek pro MŠ
anotace
Tvorba a vydávání školních novin
Prezentační CD
vánoční
dárek
(předškoláci)
školy
pro
jako
MŠ
Komentář:
Školní noviny Život v lavicích - Tento projekt je veden jako celoroční a napříč ročníky.
V rámci Žurnalistického kroužku je sestavena redakční rada, která sestává z žáků II. stupně.
Žáci sami vybírají události a akce, které zveřejňují v podobě reportáží, zpráv a sloupků. Učí
se komunikovat, spolupracovat. Jsou jim vštěpovány základy (nejen) novinářské etiky, učí se
zpracovávat informace a vybírat si z nich. Zároveň spolupracují s učiteli a žáky I. stupně,
s vedením školy, ale i neškolními organizacemi, např. knihovnou, kinem. Každé 2 měsíce
pak společně vydají jedno číslo školních novin. Tyto noviny mají sloužit rodičům a žákům
k bližší informovanosti o akcích a chodu školy. Práce dětí se stává viditelnou, přispívá
k soudržnosti školního kolektivu, rozvoji tvořivosti a nápaditosti dětí. V kroužku se děti učí
kooperaci, timemanagementu, dodržování pravidel a termínů.
CD dárek pro MŠ – tradiční projekt tentokrát ve spolupráci s žáky 9.ročníku, kdy týmy
žáků vytvářejí prezentační CD o naší škole (virtuální prohlídka, tradiční akce, pozvánky na
Den otevřené školy a zápis do školy ...), které je potom v předvánočním čase předáno do
mateřských škol předškolákům, aby získali o naši škole základní informace.
11.8 Dramatická výchova – divadlo
ročník
projekt
anotace
1.A, B, D
Vítání jara
1.stupeň
Vítání jara
Pásmo jarních písní a básní pro rodiče
Jarní projekt k příležitosti prvního
jarního dne.Hra na drumbeny, ozvučné
trubky, recitace, zpěv jarních písní.
3.B
4.A
4.B
4.B
Lotrando a Zubejda – vystoupení
dramatizace pohádky
pro rodiče a děti z MŠ
Divadelní vystoupení pro rodiče
Vánoční příběh
s vánoční tématikou.
Divadelní představení s recyklační
Planeta odpadků
tématikou pro žáy 1. Ročníku.
Žák roku- doprovodný program
Hra na drumbeny a ozvučné trubky.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
44
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
4.C
Křest Knihy pohádek –
doprovodný program
Fifurky
4.D
Písničky o zvířátkách
4.D
Žák roku- doprovodný program
5. – 9. ročník
Jásan
Divadelní představení
Mikulášská
5. – 9. ročník
Jásan
5.B
Křest knihy pohádek – divadelní
performace - masky
Den matek
5.C
Den matek
7. A,B,C
Krok za krokem
Hudebně
dramatický
kroužek
Divadelní vystoupení pro rodiče
a školní družiny
Pásmo písní a dramatických scének,
dramatizace pohádky
Kroužek
Sedmafor
Vánoční příběh, vánoční
vystoupení pro rodiče a školní
družinu
vánoční příběh, divadelní muzikál
Kroužek
Sedmafor
Pohádky o zvířátkách
vystoupení pro rodiče a školní družinu
Taneční
kroužek
Ples princezen a zvířátek –
vystoupení pro rodiče a děti
z MŠ
taneční vystoupení
4.B, Jásan
Doprovodný program ke křestu.
Vystoupení pro žáky.
Hudebně dramatické představení pro
rodiče.
Hra na flétnu žáků kroužku „Flétnička“
Žáci ze sboru Jásan připravili pro mladší
spolužáky divadelní představení o tom,
jak si četi vydali svou knížku pohádek.
Žáci školního sboru Jásan
Pozvánka, vystoupení, pohoštění
Výroba dárků s maminkami
v keramické dílně
Konverzace v AJ, vystoupení pro žáky
7.roč.
Komentář:
Dramatická výchova se stala nedílnou součástí výuky na naší škole, proto i během celého
školního roku se objeví celá řada žákovských vystoupení prezentovaných nejen pro své
spolužáky, ale i pro učitele, rodiče, předškoláky či seniory. Díky vybudování školního
divadýlka mají vystoupení svoje kouzlo a atmosféru a žáci se tak cítí jako opravdoví herci.
Během školního roku byla celá řada celoškolních akcí doplněna divadelními vystoupeními
(Napiš pro mě pohádku, Křest Knihy pohádek). Věříme, že ta nejlepší vystoupení by se
potom mohla objevit na školní akademii v roce 2014.
11.9 Podpora čtenářské a informační gramotnosti
ročník
projekt
1.A, B, C, D
Knížka pro prvňáčka
2.C, 2.D
Čtení jen tak
anotace
Celoroční čtenářský projekt ve 4
setkáních ( samostatné čtení, čtení
s rodiči, loutkové představení „Kvak a
Žbluňk“, předávání knížky pro prvňáčka)
Spolupráce s knihovnou, nejzajímavější
dětské tituly, čtení v knihovně
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
45
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
3.A,B,C,D
Napiš pro mne pohádku
3.A,B,C,D
Napříč Arktidou
4.A,B
Kniha pod lupou
4.ročník
Spolupráce s knihovnou
5.A,B,C
Horolezci na Šumavě
5.A,B,C
S čerty nejsou žerty
6. – 8. ročník
Vernisáž v knihovně Jana Drdy
6. – 9. roč.
Napiš pro mne pohádku
8.roč.
Globální problémy lidstva
9.roč.
Chráněná území ČR
Čtení a výběr prací
Ročníkový projekt na zimním
ozdravném pobytu
Mezitřídní skupinová práce – spolupráce
s knihovnou. Rozbor knihy a kvízové
orientační otázky k obsahu.
Seznámení se spektrem literárních žánrů
v knihovně.
Ročníkový projekt na zimním
ozdravném pobytu
Pohádky o čertech
Propojení umění s knižní tvorbou,
důležitost vlastní představivosti a
fantazie, diskuze nad fantazijními
knihami
Tvorba pohádek pro mladší spolužáky
Stručné seznámení s celosvětovými
problémy.
Vyhledávání informací o NP a CHKO
ČR
Komentář:
Čtenářská a informační gramotnost byla v tomto školním roce ve velké míře ovlivněna
zapojením se do projektu EU peníze školám, kde 14 učitelů vytváří pro podporu výuky
celkem 504 inovativních materiálů pro český jazyk a literaturu a 504 inovativních materiálů
pro vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. Jedna se většinou o pracovní
listy, ale objevují se i výukové prezentace nebo 3D pomůcky pro podporu výuky. Tento
projekt pokračuje i v následujícím školním roce.
Projekt spolupráce s knihovnou
téma
Říkadla pro děti
Pohádky
Lidové pohádky
Příběhy o zvířatech
Moderní poezie pro děti
Autorské pohádky
Naučná literatura
Fantastická literatura
Dobrodružné příběhy o dětech
Detektivní příběhy
Dívčí a chlapecká četba
počet žáků
106
106
153
153
97
97
97
145
75
64
64
předmět
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Český jazyk
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
46
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Práce s jazykovými příručkami
Pohádky – H.CH.Andersen
Práce s knihou – vyhledávání
informací
Ilustrátoři v dětské tvorbě
Vyhledávání informací k danému
tématu
Válečná literatura
53
53
Český jazyk
Český jazyk
45
Český jazyk
74
Český jazyk
Den zdraví, bezpečnosti a požární
ochrany
Český jazyk
75
25
Komentář:
V rámci spolupráce s knihovnou se uskutečňují vlastní akce knihovny – knihovnické
lekce a projekty. Vyučující využívají tuto spolupráci pro realizaci tématických hodin, účastní
se i projektů , z nichž je nejoblíbenější „Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka“. Součástí
projektu byly akce: pohádkové hádanky, kufříkové divadlo, společné čtení dětí v knihovně –
čteme a hrajeme si s pohádkami, společné čtení s rodiči i prarodiči - čteme non -stop
vybranou knihu, komponovaný pořad Kvak a Žbluňk s herečkou Markou Míkovou
a slavnostní předávání knížek v knihovně s návštěvou víly z říše pohádek. Naši žáci se
účastní akcí knihovny i v mimoškolní době, oblíbené je nocování v knihovně – Noc s
Andersenem a Sportovně dobrodružná noc. Zapojili se i do projektu Čtení pomáhá
v knihovně, ve kterém měli žáci možnost vyčíst peníze, které darovaly konkrétní osobě.
Spolupráce s knihovnou probíhá i se školní družinou např. akcemi: Šmoulologie – šmoulí
hádanky a čtení, Vánoční čtení a povídání, Mužský hlas.
11.10. Podpora matematické a finanční gramotnosti
ročník
projekt
2.C, 2.D
Fiktivní firma
3.A,B,C,D
Zboží a služby (Prv)
3.A,B,C,D
Nakupování (M)
4. ročník
Peníze a my
8. ročník
Běh Bankovní akademií
9. ročník
Fiktivní banka
anotace
Virtuální firma,co můžu jako firma
nabídnout, ,vlastnosti,dovednosti,
znalosti,hospodaření, platy, nákupy,
prodej. Papírové peníze.
Tvorba fiktivních obchodů a firem
s prodejem zboží a služeb, sestavování
ceníků, dramatizace reálných situací při
obchodování (manipulace s penězi)
Oceňování prodávaného zboží dle reality
(orientace v cenách), nákup a prodej
(hodnota peněz)
Celoroční projekt, platidla, obchod,
bezhotovostní platba, ochrana bankovek.
soutěž na krajské úrovni, seznamování se
s finančními produkty
Pojmy a produkty , které nabízejí finanční
ústavy, slovníček finanční matematiky užití
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
47
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
11.11 Spolupráce s mateřskými školami
ročník
3.B
projekt
Lotrando a Zubejda
4. C, D
Figurky
5. – 9. ročník
Jásan
Mikulášská – divadelní představení
7.A
Hravě s odpady
9.roč.
Den dětí
Sedmafor
Pohádky se zvířátky
Taneční
kroužek
Taneční
kroužek
anotace
Žákovské dramatické vystoupení
4.C –Figurková školička-hudební
vystoupení, 4.D-tvořivý interaktivní
blok- skládání šachových figurek
Žáci ze sboru Jásan připravili pro MŠ
divadelní představení o tom, jak si
čerti vydali svou knížku pohádek.
Seznámení s tříděním odpadu formou
her a výtvarných aktivit
Žáci 9. tříd si připravili soutěže pro
celou MŠ pod názvem Svět pohádek
Divadelní vystoupení pro MŠ,
pohádky pro nejmenší.
Ples princezen a zvířátek
Taneční vystoupení
Šmoulí vystoupení
Taneční vystoupení
Komentář:
Každým rokem pořádáme v dopoledních hodinách pro budoucí žáky prvních tříd „Den
otevřené školy“. Přicházejí děti téměř ze všech sídlištních MŠ a se svými učitelkami
absolvují různorodé aktivity spolu se žáky prvního stupně.
Naše spolupráce pokračuje Mikuláškou- čertovskou návštěvou v MŠ a v čase
předvánočním předáváme dětem dárek v podobě prezentačního DVD, které vytvářejí naši
žáci společně se svými učiteli.
V tomto školním roce jsme rozšířil naše tradice o užší spolupráce s MŠ a navštěvujeme děti
buď přímo v MŠ nebo je zveme k nám do školy.
Děti se tak nenásilnou formou seznamují s našimi žáky, učiteli i školním prostředím, které
je pro ně v době zápisu známější.
11.12 Spolupráce se seniory
ročník
projekt
6. ročník
Dárky pro domov důchodců
7. ročník
Keramická tvorba se seniory
anotace
Dárky ve formě výtvarných výrobků žáků
6.ročníků
Odpoledne se seniory v keramické dílně,
relaxace u tvorby, setkání žáků se seniory
11.13 Environmentální výchova
ročník
1. – 2. ročník
projekt
Když padá listí
anotace
Hledání atributů podzimu, stěhovaví ptáci.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
48
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
1. - 5. ročník
1. - 5. ročník
Třídění odpadu ve třídě
Týden Země
1. – 5. ročník
Canisterapie
1. – 5. ročník
Zvyky a tradice
1. – 9. ročník
Sběr víček od PET-lahví
1. – 9. ročník
Sběr drobného elektroodpadu
1. – 9. ročník
Sběr baterií
1. – 9. ročník
Osvěta a sběr použitých
mobilních telefonů
1. – 9. ročník
Světový den Ekoškol
1. – 9. ročník
Ptáci a lidé
1. – 9..ročník
2. ročník
2. ročník
Sběrová akce
Tonda Obal na cestách
Odpady a my
2. ročník
Planeta Země
3. ročník
Napříč Arktidou
3. ročník
Zima aneb Než sněhuláci
roztají
3. ročník
Léto aneb prázdniny se blíží
4. ročník
Les
4. ročník
Stromy a keře
5. ročník
Živé srdce Evropy
6. – 9. ročník
Týden Země
6. ročník
Zvířata kolem nás
7. ročník
Ptáci a lidé
celoročně
Úklid kolem školy
Soužití lidí a zvířat, seznámení
s bezpečnostními pravidly chování v
přítomnosti psů, výcvik psů.
Masopustní karneval, Velikonoce,
Čarodějnice, Čert a Mikuláš, Vánoce.
Celoškolní zapojení do problematiky odpadů
zaměřené na podporu třídění plastů
Celoškolní zapojení do problematiky odpadů
zaměřené na podporu třídění elektroodpadů
Celoškolní zapojení do problematiky odpadů
zaměřené na podporu třídění plastů
V rámci tématu proběhla osvěta, proč mobilní
telefony nepatří do běžného odpadu.
Následovala sběrová akce.
Žáci 9. ročníků připravili pro ostatní
program s tematikou, jak také můžeme
pomoct planetě. Proběhlo v rámci
Celosvětového dne Ekoškol.
Různé ročníkové a meziročníkové projekty a
akce s tematikou vycházející z ŠVP ZV (viz
výše a níže a viz kapitola 11.3)
Sběr starého papíru
Třídění odpadu, recyklace
Realizace v rámci ozdravného pobytu
Rozmanitost života na zemi; Tvorba velké
planety Země, podnebná pásma. Zpracování
jednotlivých pásem (podnebí včetně příkladů
vegetace a živočichů). Vlastní obrázky,
kresba.
Ročníkový projekt zimního ozdravného
pobytu (viz. další akce)
Charakteristika ročního období, počasí,
příroda.
Charakteristika ročního období, rostl.,
živočichové.
Vycházka, sbírání listů.
Projekt – výroba herbáře, vyhledávání
informací.
Tvorba vlastní mapy ČR a jedné velké
nástěnné mapy za celou třídu se zaměřením
na jednotlivé kraje.
Úklid kolem školy
Vyhledání, zpracování a prezentace informací
o zvířatech z jednotlivých kontinentů.
Realizace ročníkového projektu daného ŠVP
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
49
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
8. ročník
Celosvětové problémy
9. ročník
Vousáč v bedně
9. ročník
Recyklohraní
9. ročník
Poznáváme horniny a nerosty
Společensko hospodářské vlivy na krajinu a
životní prostředí
Natáčení loutkového videa s tematikou, jak
pomáhá třídění žárovek a zářivek životnímu
prostředí.
Plnění úkolů z projektu ministerstva
životního prostředí
Ročníkový projekt, jehož náplní je série
laboratorních prací na toto téma
Komentář:
Minulý školní rok se řídil Plánem EVVO pro školní rok 2012/2013. Zaměření plánu bylo
na osvětu s tematikou třídění elektroodpadu. Pokračovali jsme ve společné práci vedení,
zaměstnanců a pedagogů, jež vede ke zvyšování povědomí v oblasti třídění odpadů.
Podle plánu EVVO jsme vše v úvodu školního směřovali k zapojení do celosvětové akce
k oslavám Světového dne Ekoškol. Tato oslava proběhla na naší škole dne 7. 11. Žáci
devátých ročníků navštěvující Ekologický a Přírodovědný seminář se společně s učiteli
rozhodli, že oslava bude zorganizovaná jako celoškolní projekt. Téma oslavy žáci vybrali
osvětu třídění elektroodpadu a úsporných žárovek a zářivek. Připravili dvanáct aktivit, které
se týkaly této problematiky. Mezi aktivity bych zmínil například lovení elektroodpadu,
zapojování elektroobvodu, ekologické Člověče, třídící basketbal a ekologické ankety… Celý
program pak začínal výborným vystoupením čtveřice „speakerů“, kteří vždy vše nejprve
osvětlili a uvedli do problematiky. Celý den pak žáci obou seminářů na dvanácti stanovištích
učili ostatní žáky školy, jak s elektroodpadem nakládat a proč.
Světového dne se zúčastnili postupně všichni žáci naší školy, kterých je přes 700. Nutno
podotknout, že celá akce byla realizována žáky devátých ročníků, kteří se po celý den
naprosto fantasticky věnovali svým mladším spolužákům. Přesto, že během těch pár hodin,
které po Světovém dni Ekoškol uběhly, nemůžeme mít zpětnou vazbu s hodnocením,
myslím, že akce se skvěle vydařila, a užili si ji žáci devítek i všichni ostatní.
Oslava začínala organizovaným průvodem Školou, jehož cílem bylo všem zdůraznit, že se
něco děje. Vzhledem k tomu, že se sešlo 6 budnů, 15 vuvuzel, nějaké ty hrnce, pekáče a další
nádobí a jeden velký barel na vodu, tak se ve škole nenašel nikdo, kdo by o Světovém dni
Ekoškol nevěděl. V rámci tohoto projektu jsme se zapojili do grantové výzvy Život svítidel.
Jako přihláška do výzvy byl natočen krátký loutkový film s tematikou: Proč třídit úsporné
žárovky a zářivky.
Elektroodpad není jedinou problematikou. Co se týká třídení plastů a papírů, tak byl na
škole realizován celoškolní sběr papíru a pokračoval také sběr víček od PET-lahví na
podporu zvyšování problematiky třídění plastů.
Z hlediska další recyklace se ve škole i nadále třídí drobné elektrospotřebiče, baterie
a svítidla. K těmto tématům se vztahuje soutěž Recyklohraní, do které je škola zapojena.
Na prvním stupni se žáci s EVVO setkávají prostřednictvím ekologických projektů a to
jak třídních a ročníkových, tak také dochází ke spolupráci s druhým stupněm při projektech
celoškolních (viz. celoškolní aktivity EVVO). Žáci prvního stupně se aktivně podílejí na
Plánu EVVO různými aktivitami jako například Tonda Obal na cestách, Nás životní styl
nebo živé srdce Evropy. Na prvním i druhém stupni, včetně ŠD byl realizován Týden Země.
Na škole probíhal buď celý rok nebo v etapách projekt Ptáci a lidé, který je součástí Školního
vzdělávacího programu. V tomto projektu se prolínají různé obory v jedné tematice. Žáci byli
zapojeni nejen v rámci výtvarné výchovy a praktických činnostech, či v přírodovědě
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
50
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
a přírodopise, ale také v českém jazyce, informatice či matematice.
Školní družina se do plnění programu EVVO zapojila vlastním programem, který je
naplňován po celý školní rok s tématy ochrana životního prostředí, třídění odpadu, sběr
baterií, úklid školní zahrady a výtvarné práce věnované ekologii.
11.14 Další akce školy
projekty
ročník – počet
tříd
(předmětové, třídní,
ročníkové)
Filmové představení pro
1. stupeň
1. – 5.ročník
počet
zúčastněných
žáků
400
poznámka (anotace)
film Tady hlídám já
Stěhovaví ptáci- Prv,
Čj- Pohádka E. Petiška „
Poslední vlaštovka“
Vv- kresba „Vlaštovky na drátě“
Ptáci na podzim, pracovní
list,výtvarná výchova
Video Kousky primáře Housky,
skupinová práce s předlohou a
obrázky, prevence úrazů.
Seznámení
se
základními
informacemi o severských
oblastech (fauně, flóře, způsobu
života apod.), vyhledávání
informací a jejich zpracování,
výtvarné a hudebně dramatické
činnosti. Článek ve školních
novinách.
Kresba ptáků – pozorování
stavby těla, vyhledávání
odlišností…
Čj- hledání správných odpovědí
na otázky v odb. textech
Během školního roku píší žáci
2. stupně pohádky, letos
s tématem Ptáci a lidé. Po
výběru probíhá jejich četba pro
žáky 3. tříd. Vyhodnocení
autorů pohádek je již 4.
ročníkem soutěže „Napiš pro
mne pohádku“. 15 nejlepších
pohádek je sepsáno v brožuře.
Ptáci a lidé
1.A, B, C, D
106
Ptáci a lidé
1.ročník
73
Dětství bez úrazů
2.ročníky
73
Napříč Arktidou –
ročníkový projekt
zimního ozdravného
pobytu
3. A,B,C,D
100
Ptáci a lidé
3. A,B,C,D
100
Napiš pro mne pohádku
3.A,B,C,D
100
Šikana, drogy,
záškoláctví
3.A,B,C,D
100
Beseda
50
Účast na slavnostním zahájení
etapy Světového běhu -,
nejdelšího štafetového běhu
s hořící pochodní. Jeho cílem je
Světový běh harmonie
3.A,C
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
51
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Já Evropan
4. ročník
80
Ptáci a lidé
4. ročník
80
Rizikové chování beseda
5.ročník
64
Filmové představení pro
2. stupeň
6. – 9. ročník
300
Jásan
6. -9. ročník
15
Jásan
6. -9. ročník
15
Jásan
6. -9. ročník
Ptáci a lidé
6. ročník
Zvířata kolem světa
6.A,B,C
79
Osová souměrnost
6.roč.
75
Amerika
7. A,C
43
Město nebo vesnice –
anglický jazyk
7.A,B,C
67
Recyklace – anglický
7.A,B,C
67
15
79
podporovat mezinárodní
přátelství, harmonii a mír ve
světě.
Zařazení průřezového tématu do
programu Ozdravného pobytu
v rámci ŠVP.
Práce s encyklopedií, spolupráce
s knihovnou, zařazení do
ekosystému.
Beseda s policistkou na téma
kybešikana, šikana, návykové
látky
film Probudím se včera
Vystoupení v rámci akce
Pamatuj na náměstí T.G.M
Vystoupení v rámci hudební
festivalu Korzo Obora. Sbor se
pochlubil s klasickými i
lidovými písněmi. Zazněli i
známé moderní písně nebo
vlastní tvorba.
Pamatuj – vzpomínka na odsun
Židů. Tato akce probíhala ve
dnech 5.2. – 17.3. po celé České
republice. Naše škola si tuto
událost připomněla dne 7.3.
přímo v naší škole. Zpívaly se
židovské písně a vzpomínalo se
na životní osudy židů.
Propojení ptáků s lidskou
kulturou, hledání ptáků
v dějinách umění, navázání na
Egyptské božstva, kresby
vlastních ptačích bohů
Vyhledání, zpracování a
prezentace informací o
zvířatech z jednotlivých
kontinentů.
Narýsování osově souměrné
stavby dle vlastního návrhu
Zpracování údajů o přirodních
a společenských poměrech
kontinentu
Výhody a nevýhody života na
vesnici a městě, porovnání. /
dětské články ve školních
novinách.
Slovní zásoba, environmentální
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
52
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
jazyk
kontext
Design šperku, hledání inspirace
pro šperk v motivu ptáka,
propojení, dekorativnost,
kresebné návrhy kombinovaná
technika
Seznámení s nejvýznamnějšími
oblastmi cestovního ruchu
v Evropě a ve světě
Ptáci a lidé
8. ročník
72
Cestovní ruch
8. ročník
72
Společensko
hospodářské vlivy na
krajinu a životní
prostředí
8. ročník
72
Stručné seznámení
s celosvětovými problémy.
Česká republika
9. ročník
45
Vyhledání a zpracování údajů o
jednotlivých krajích ČR
11.15 Projekt EU- peníze školám
šablona
počet učitelů
Čtenářská a informační
gramotnost
14
Cizí jazyky
6
ICT
6
Matematika
7
Přírodní vědy
5
Finanční gramotnost
2
Prevence rizikového
chování
1
anotace
vytváření dvou sad po 36 inovativních
materiálech ze dvou vzdělávacích oblastí:
Český jazyk a literatura a Člověk a příroda nebo
Člověk a jeho svět
vytváření dvou sad po 36 inovativních
materiálech z oblasti cizích jazyků – na naší
škole Aj a Nj
vytváření tří sad po 20 inovativních materiálech
z různých oblastí (Matematika; Člověk a
příroda; Člověk a jeho svět; Umění a kultura);
vytváření tzv. DUMů (digitálních učebních
materiálů) pro podporu výuky – interaktivní
materiály využitelné na interaktivních tabulích
vytváření dvou sad po 36 inovativních
materiálech ze dvou oblastí oboru Matematika a
její aplikace
vytváření dvou sad po 36 inovativních
materiálech ze dvou vzdělávacích oblastí oboru
Člověk a příroda
vytváření dvou sad po 36 inovativních
materiálech ze dvou libovolných vzdělávacích
oblastí
podpora prevence RCH formou dvou 16
hodinových bloků pro dvě vybrané třídy ve
škole
Komentář:
V rámci projektu EU peníze školám, do kterého se zapojil téměř celý pedagogický sbor
(někteří učitelé jsou zapojeni i ve více šablonách), se prioritně vytvářejí inovativní materiály
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
53
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
pro výuku na celé škole. Projekt je koncipován v šesti oblastech: čtenářská a informační
gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika, přírodní vědy a finanční gramotnost. Zároveň se
v rámci projektu pořídila multimediální technika a další pomůcky, které pomáhájí
k úspěšnému zvládnutí projektu, který bude ukončen v červenci roku 2014. V současné době
má škola za sebou úspěšné zhodnocení 3.monitorovací zprávy a pouští se do závěrečného
období. Řečí čísel učitelé zatím vytvořili 1968 inovativních výstupů (z celkového počtu
3012), které ověřili společně s žáky ve výuce. Učitelé vytváří materiály v textovém editoru
MS Word, v prezentačním editoru MS PowerPoint nebo v prezentačním editoru SmartBoard
Notebook. Pro podporu interaktivní výuky byl pak zakoupen software Alf, který učitelé
rovněž využívají ke své práci. Všechny materiály se převádějí do formátu pdf a následně se
digitálně archivují. Všechny materiály jsou dostupné ve školní síti, navíc seznam DUMů je
dostupný na webových stránkách školy.
Pro školní rok 2013/2014 je navíc v rámci tohoto projektu naplánován ještě kurz OSV pro
žáky 6. ročníku s občanským sdružením Odyssea.
12. Výchovné, kariérní poradenství a prevence rizikového chování
12.1 Počet výskytu projevů rizikového chování
sociálně patologický jev
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Kyberšikana
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus
počet
0
0
4
0
0
4
0
0
2
0
0
0
12.2 Statistika projednávání chování žáků s rodiči.
problematika
patologické chování, ubližování, vydírání, kouření
záškoláctví
nadávání a ubližování
úmyslné poškození ŽK
fyzické napadení spolužáka
nevhodné chování, zasahování do soukromí spolužáka
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
počet
0
4
6
0
1
0
54
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
12.3 Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování
ročník projekt
1.
Ajax
2.
Ajax
3.
Malá policejní akademie
3.
Sociálně rehabilitační program
4.
Beseda s policistkou
4.
Zábavná pyrotechnika
4.
Dopravní výchova
5.
Beseda s policistkou
5.
Sociálně rehabilitační program
5.
HELPÍK
6.
Cesta kolem světa
6.
Šťastnou plavbou přes čas
proměn
7.
Centrum primární prevence
Magdaléna
7.
Seznam se bezpečně
9.
Protidrogová jednotka
Anotace
Prevence rizikového chování, bezpečnost dětí
Prevence rizikového chování, bezpečnost dětí
Prevence rizikového chování – šikana,
alkoholismus
Středisko výchovné péče – program zaměřený
na posílení pozitivních vztahů va třídě
Kyberšikana, šikana, návykové látky
Občanské sdružení TILIUS – praktické ukázky
nebezpečí zábavné pyrotechniky, jak řešit
vzniklé nebezpečné situace
Beseda o pravidlech bezpečnosti silničního
provozu
Kyberšikana, šikana, návykové látky
Středisko výchovné péče – program zaměřený
na posílení pozitivních vztahů va třídě
Beseda o zásadách bezpečnosti a první pomoci
Dvě bloková setkání s psychologem zaměřená
na mapování vrstevnických vztahů, zvládání
zátěžových situací
Přednáška s lékařkou pro žákyně, změny během
dospívání
Interaktivní program pro třídní kolektiv- Co je
pro mě vlastně důležité, Proč s tím vlastně
někdo začíná
Film zaměřený na bezpečné chování a
předcházení rizikovým situacím
Beseda o nelegálních návykových látkách v
ČR, nejčastěji užívané nelegální návykové
látky, jejich rizika a účinky. Experimentování,
odpovědnost, hranice zákona.
Komentář:
Ve školním roce 2012/2013 pracoval náš výchovně – preventivní tým ve složení
výchovná poradkyně, metodičky prevence pro 1. a 2. stupeň. Hlavním cílem byla prevence
rizikového chování, včasné řešení výchovných problémů a soustavné monitorování případně
vzniklých problémů. Spolupracujeme s třídními učiteli při zachycování varovných signálů
spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participujeme
na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování
ve škole.
Výchovná poradkyně průběžně vyhledává a orientačně zjišťuje žáky s projevy rizikového
chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně
zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
55
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Preventivní program na naší škole je zaměřen na výchovu žáků ke zdravému životnímu
stylu, k všestrannému rozvoji osobnosti v souladu s jeho schopnostmi a s ohledem na žákovy
individuální dispozice, potřeby a zájmy.
V pátých až devátých ročnících byl zadán dotazník mapující znalosti o kyberšikaně. V šestých
třídách jsme zadali dotazníky mapující rizikové chování na téma klima třídy – pocit jistoty a bezpečí.
Součástí MPP je Program prevence šikany a Krizový plán.
Kontaktní místa ve škole:
Schránka důvěry – žáci do ní mohou vhazovat nejrůznější dotazy a svěřit se svými problémy
(mohou i anonymně) – výchovná poradkyně
Informační nástěnky pro žáky a rodiče – žáci, rodiče i pracovníci školy zde naleznou aktuální
informace a kontakty z oblasti rizikového chování – školní metodička prevence.
Témata primární prevence rizikového chování dětí jsou zařazována do jednotlivých
vyučovacích předmětů, komunitních kruhů i každodenního života naší školy. Důležité místo
v primární prevenci mají specifické programy primární prevence na 1. i 2. stupni.
Na1.stupni se žáci setkávají s jednotlivými tématy především v prvouce, přírodovědě
a dramatické výchově. Cílem primární prevence v tomto věku je prohlubovat sociální
dovednosti a chránit své zdraví. Zároveň předat informace o škodlivosti alkoholu a tabáku
včetně vymezení základních pravidel chování. Primární prevence byla zaměřena mj. na
zvyšování sebevědomí žáků, na pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti,
vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou, správnou životosprávu, zdravý životní
styl, schopnost vyhledat pomoc apod.
Prevence rizikového chování na 2. stupni se rovněž prolíná v jednotlivých učebních
předmětech, především v občanské výchově, ve výchově ke zdraví a ve volitelných
předmětech svět práce a seminář ze společenskovědních předmětů. Cílem primární prevence
ve starším školním věku je rozvoj sociálních dovedností, především v navazování zdravých
vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně
řešit konflikty, učí se orientovat v etických hodnotách, chápat smysl života a osobní
odpovědnost. Žáci získávají potřebné informací, mají velký prostor pro diskusi,
prostřednictvím herních aktivit a modelových situací hledají řešení problémových situací.
Žáci se interaktivně seznamují s významem práva občanského, rodinného, pracovního
a trestního, čímž si zvyšují své právní vědomí. Mají možnost se zúčastnit trestního řízení na
Okresním soudu v Příbrami.
Komunitní kruh – třídnické hodiny žáků 1. i 2. stupně s třídním učitelem mají třídy pevně
zařazeny v rozvrhu. Cílem je rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti
a přijetí pro každého žáka, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu třídy. Žáci se
učí dovednosti diskutovat, reagovat na názory, předkládat argumenty. Je to příležitost hovořit
o aktuálních věcech, řešit aktuální problémy ve škole, ve třídě.
Zásadní místo mají specifické programy primární prevence zaměřené např. na problematiku
návykových látek, jejich účinky a rizika, na pravidla soužití ve skupině / šikana /, aktivní
naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance k menšinám a jiným názorům / rasismus,
extremismus/, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, právní vědomí, sexuální
výchova.
Úzce spolupracujeme se střediskem výchovné péče, oddělením sociálně – právní ochrany
MěÚ Příbram, pedagogicko- psychologickou poradnou, centrem primární prevence
Magdaléna, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Bedna, s Policíí ČR, s občanským
sdružením Tilius, s agenturou specializovanou na zážitkové vzdělání Odyssea, Městskou
policií Příbram a MěÚ Příbrams
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
56
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách
instituce
datum
Okresní zpráva
sociálního zabezpečení
19.9.2012
Česká školní inspekce –
středočeský inspektorát
27.,28.,29. a
31. květen
2013
téma
Kontrola plnění
povinností
v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a
příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
1.Hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného
školou, zjišťování a
hodnocení naplnění
školního vzdělávacího
programu a jeho souladu
s právními předpisy a
rámcovým vzdělávacím
programem , získávání a
analyzování informací o
vzdělávání žáků......
2.Státní kontrola
dodržování právních
předpisů podle par. 174
odst. 2 písm. d) zákona č.
591/2004 Sb., o
předškolním, základním,
středním, vyšším
odborném a jiném
vzdělávání(školský
zákon), ve znění
kontrolovaného období, se
zaměřením na dodržování
vybraných ustanovení
školského zákona a
souvisejících právních
předpisů,tj. na vydání
školního vzdělávacího
programu, na knihu úrazů
a záznamy o úrazech, na
školní řád.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
výsledek
Nebyly zjištěny
nedostatky
Viz přílohy
( protokoly)
57
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
14. Další činnost školy
14.1 Zprávy o činnosti školské rady
termín
náplň jednání
řádné zasedání: projednání výroční zprávy za šk. r. 2011/2012; roční
plán školy na šk. r. 2012/2013; příloha školního řádu – polední
přestávky; cíle pro šk. r. 2012/2013
jmenování nového člena školské rady za zřizovatele: místostarosta
Města Příbram p. Václav Černý (za odvolaného Mgr. J. Zapacha)
jmenování nového člena školské rady za zřizovatele: pí. Michaela
Dzamková (za rezignujícícho Ing. Pavla Pikrta)
mimořádné zasedání: informace o nepřehledné finanční situaci
v Klubu přátel školních lavic; návrh na odvolání pí. Evy Boháčkové,
zástupce za rodiče – odvolání jednomyslně schváleno
volba nového zástupce rodičů – zvolena pí. Daniela Smetanová
výsledkem 207 hlasů z celkového počtu 378 odevzdaných platných
hlasovacích lístků
řádné zasedání: oznámení výsledků volby do ŠR – zástupce rodičů;
projednání dokumentů – rozpočet školy, výsledek hospodaření,
požadavky na opravy a investice; úprava školního vzdělávacího
programu k 1.9.2013; úprava školního řádu a pravidel hodnocení;
hodnocení průběhu šk. r. 2012/2013; projekty a granty ve škole;
informace o situaci okolo KPŠL; návštěva České školní inspekce
(červen 2013); informace o sloučení tříd na 1. stupni (2. a 4. ročník);
informace o výuce dopravní výchovy na škole
17.10.2012
20.11.2012
4.2.2013
5.3.2013
16.4.2013
18.6.2013
14.2 Formy spolupráce s rodiči
formy spolupráce
Občanské sdružení
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Školní akce pro rodiče
Poskytování informací o škole
komentář
Klub přátel školních lavic
3 třídní schůzky, informativní schůzka pro
rodiče budoucích 1. a 6. tříd
Pasování žáků, Vánoční jarmark, Den
otevřené školy, charitativní sbírka, vítání
prvňáčků, kulturní vystoupení pro rodiče,
čtení s rodiči, posezení s rodiči, Žák a talent
roku, křest Knihy pohádek, rozloučení s 5.
třídou, aktivity školní družiny
Webové stránky, noviny Život v lavicích,
školní zpravodaj na začátku školního roku,
zpravodaj pro rodiče budoucích prvňáčků,
školní kalendář, vitríny, letáčky, články v
tisku (Periskop, Příbramský deník), žákovské
knížky
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
58
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Komentář :
Spolupráce se zástupci jednotlivých tříd byla poznamenána událostmi, které proběhly ve
druhé polovině školního roku. Vzhledem k finančním nesrovnalostem byl ustanoven
likvidátor sdružení a bylo zažádáno o zrušení Klubu přátel školních lavic. Z důvodu
odstoupení předsedkyně se neuskutečnil tradiční školní ples a nedošlo k realizaci finanční
podpory ze strany sdružení (příspěvek na plavání, bruslení, lyžařské vleky, exkurze, školní
noviny, kalendář, odměny, sportovní akce, kopírování a spotřební materiál). Díky sponzorům
z řad rodičů i firem se nám podařilo některé tradiční akce podpořit a zrealizovat.
14.3 Formy spolupráce s žáky
formy spolupráce
Žákovský parlament
komentář
Založen r.1992
Má vlastní statut, který je součástí školního řádu
Jeho členy tvoří žáci 4. až 9. tříd
Komentář :
V posledních letech se dostává členům žákovského parlamentu větší vážnosti a
důležitosti, neboť zprostředkovává a předává informace na komunitním kruhu své třídy.
Umožňuje demokratické zapojení třídy do řešení školního problému a zlepšuje
informovanost žáků. Členové předsednictva pomáhali i mladším spolužákům s plněním
jednotlivých úkolů a komunikovali s třídními učitelkami 1. – 3. tříd., které nemají
v žákovském parlamentu zastoupení.
V tomto školním roce uspořádal žákovský parlament charitativní předvánoční akci pro
Unicef - Dárky pro život. Podařilo se získat certifikáty v hodnotě téměř 50 000,- Kč. Tyto
příspěvky tříd byly na očkování proti spalničkám a dětské obrně, na zakoupení souprav první
pomoci, sušenek s vysokým obsahem proteinů, tablet na čištění vody a odčervení,
moskytiéry.
Zástupci tříd se také podíleli na vyhodnocení celoroční soutěže Žák roku a Talent roku.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
59
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
15.1 Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření
školy
v tis. Kč
Za rok 2012
(k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
Za 1. pololetí roku 2013
(k 30.06.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
1.
Náklady celkem
27 404
444
13 308
218
2.
Výnosy celkem
27 404
477
13 895
290
příspěvky a dotace na
provoz
26 404
0
13 360
0
ostatní výnosy
1 000
477
535
290
0
33
587
72
z toho
3.
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK před
zdaněním
15.2 Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
Za rok 2012
(k 31. 12.)
1.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV)
22 244
2.
Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)
2 746
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního
rozpočtu přes účet kraje celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem
z toho mzdové výdaje (platy a OPPP)
ostatní celkem
Učebnice, pomůcky
z
Cestovné
toho
Vzdělávání učitelů
z toho
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu
4.
zřizovatele celkem (NIV)
Vlastní výnosy celkem ( úroky, zúčtování fondů, jiné
ost.výnosy)
3.
Výnosy celkem
z
toho
běžné provozní výdaje celkem
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
22 244
22 244
16 304
5 940
140
0
1
5 543
256
0
2 746
78
2 824
2 774
60
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
5.
ostatní účelové výdaje celkem
50
Projekt Školní noviny „Život v lavicích“
Projekt „Olympijské hry v minulosti a dnes“
Projekt „Napiš pro mne pohádku“
Projekt „Angličtina v 1.třídě – projekt Super nature“
z toho
X
X
X
X
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU,
Norské fondy, granty kraje atd.)
5
15
5
25
X
X
X
X
1 414
Komentář
Výsledek hospodaření za celou organizaci k 31.12. 2012 je zisk 33 481,32 Kč, z toho 0 Kč z
hlavní činnosti a 33 481,32 Kč z doplňkové činnosti.
V rámci rekonstrukce keramické dílny byla provedena výměna světel a podlahové krytiny,
výmalba místnosti a pod novou keramickou pec ( dar od KPŠL) pokládka dlažby. Kolem pece se
instalovala ochranná mříž a do keramické dílny se pořídil nový nábytek. Celková rekonstrukce
stála 153,5 tis. Kč.
Do šesti tříd se nakoupily keramické tabule (236,4 tis.Kč), na chodbu před tělocvičny se pořídily
2 velké botníky ( 22,1 tis.Kč) a na chodby před třídy 3 šatní dvojskříňky a 3 šatní trojskříňky (
19,8 tis.Kč). V průběhu roku se malovaly učebny a chodby (85,9 tis. Kč), vyměnilo se 18 ks
vnitřních dveří (52,1 tis. Kč), opravil se nábytek, žák.lavice, žaluzie a vyměnily se vnitřní okenní
parapety a kryty radiátorů (121,2 tis. Kč). Do jedné první třídy se pořídil nábytek (29,7 tis. Kč) a
žák.lavice se židlemi (57,8 tis. Kč). Do 12 tříd se nakoupilo 24 regálů (139,7 tis.Kč) a do učebny
informatiky 11 nových počítačů (133,0 tis.Kč). V hodnotě 89,6 tis. Kč se nakoupil další drobný
hmotný majetek, např.notebook, 2 stoly, fotoaparát, digitální kapesní rekordér, 3 vysavače, 2
úklidové vozíky, nástěnky, varná konvice. Za údržbu areálu školy (sekání a úklid trávy) se
zaplatilo 36,1 tis. Kč.
Školní družina - z výnosů prodeje služeb ( účet 602) se kromě úhrady provozních potřeb
( energie, voda, čist.prostředky a pod.) pořídilo do všech oddělení 16 rozkládacích matrací na
hraní (18 tis. Kč) , pro 8. oddělení dokoupilo 6 šatních trojskříněk (54 tis. Kč), do šesti oddělení
ŠD nové skříně, regály a dva koberce (80,7 tis.Kč) a nové hry a stavebnice (30,8 tis.Kč).
V rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3199 Modernizace a inovace výuky se čerpaly peněžní
prostředky na vybavení digitálními technologiemi pro podporu výuky v hodnotě 927,8 tis. Kč a
mzdy ve výši 486,0 tis. Kč.
Celkové náklady organizace byly sledovány a dodržovány dle stanoveného rozpočtu na tento rok.
Rezervní fond z ostatních titulů ve výši 502 049,24 Kč se skládá z nespotřebovaného transferu (
KÚSK – úz 33123) ve výši 492 779,24 Kč a prostředků na aktivity školy spojené s projektem
Connecting Classrooms ve výši 9 270,00 Kč.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
61
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Od Klubu přátel školních lavic při 7. ZŠ Příbram dostala škola darem keramickou pec, slunečníky
a učební pomůcky k výuce anglického jazyka v celkové hodnotě 84,5 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za celou organizace za 1. pololetí roku 2013 je zisk 659 571,79 Kč, z toho
72 178,00 Kč z doplňkové činnosti a 587 393,79 Kč z hlavní činnosti.
V rámci rekonstrukce skladu pomůcek pro tělesnou výchovu byla provedena výměna světel,
podlahové krytiny, výmalba místnosti a pořídil se nový policový regál za 65 tis. Kč.
Do dvou tříd se nakoupilo 25 žák.lavic a 50 žák.židlí (89,4 tis.Kč), na chodby před třídy dvě
šatní trojskříňky ( 9,7 tis.Kč) a kopírovací stroj pro zástupce (10,3 tis. Kč). V rámci údržby
venkovního areálu školy se provedly zahradnické práce v hodnotě 42,4 tis. Kč. V prvním pololetí
se ještě opravily školní tabule za 25,8 tis. Kč.
Školní družina - z výnosů prodeje služeb ( účet 602) se kromě úhrady provozních potřeb
( energie, voda, čist.prostředky a pod.) pořídil pro potřeby všech oddělení kopírovací stroj (10,3
tis. Kč).
V rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3199 Modernizace a inovace výuky se čerpaly peněžní
prostředky na vybavení digitálními technologiemi pro podporu výuky v hodnotě 33,2 tis. Kč a
mzdy ve výši 491,9 tis. Kč.
Celkové náklady organizace jsou sledovány a dodržovány dle stanoveného rozpočtu na tento rok.
Rezervní fond z ostatních titulů ve výši 2 733,00 Kč je určen na aktivity školy spojené
s projektem Connecting Classrooms.
Výhled na druhé pololetí:
- výměna dveří
- malování ( učebny, chodby)
- nábytek do tříd
- opravy nábytku, plotů
- údržba venkovního areálu
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
62
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
16. Závěr
Pokračovali jsme v realizaci projektu ESF - EU peníze školám, ve kterém vyučující
vytvořili mnoho didaktického materiálu, který využívají v rámci inovace výuky. Tato
inovace je podpořena interaktivní technikou, která byla v rámci tohoto projektu pořízena.
V listopadu jsme slavnostně pokřtili Knihu pohádek, která byla vyvrcholení tříletého
projektu „Napiš pro mne pohádku“ a je sborníkem literárních a výtvarných prací našich žáků.
Dalším úspěšným celoročním projektem byl Žák roku a Talent roku,
který měl tentokrát slavnostnější ráz. Mimo oceněných žáků a rodičů se
zúčastnila této akce celá řada hostů – zástupců města Příbram. Vyhodnocení
dětí se konalo v prostorách zimní zahrady a bylo doprovázeno velmi
zdařilým kulturním vystoupením našich žáků.
Celý školní rok naši žáci s velkým nasazením reprezentovali školu za podpory svých
„tělocvikářů“ ve sportovní lize a jejich úsilí bylo odměněno získáním druhého místa.
Tým učitelů cizích jazyků realizoval svůj záměr na rozšíření výuky anglického jazyka na
prvním stupni. Ve školním roce 2012/2013 jsme zahájíli výuku anglického jazyka v první
třídě v rámci projektu Super Nature.
V letošním školním roce jsme rozšířili spolupráci s mateřskými školami. K tradičním
akcím - Dni otevřené školy a Prezentačnímu CD vyučující s žáky prvního i druhého stupně
obohatili program celou řadou divadelních představení a různými herními aktivitami..
Ve školním divadle se podařilo zrealizovat celou řadu krásných divadelních a kulturních
představení, které nastudovaly jednotlivé třídy se svými učitelkami. Výsledky jejich snažení
zhlédli žáci naší školy, rodiče, senioři i budoucí předškoláci.
O tom, co se na naší škole děje, velmi zdařile psali členové žurnalistického kroužku, který
vydal dvě čísla školních novin Život v lavicích.
Žáci 5. a 9. ročníku absolvovali plošné testování realizované ČŠI, ve kterém obstáli
nadprůměrně především v anglickém a českém jazyce, v matematice mírně nad průměrem.
Provedli jsme úpravy školního vzdělávacího programu a zahrnuli jsme do něho výuku
druhého cizího jazyka.
Pokračovala velmi přínosná spolupráce s pobočkou Knihovny Jana Drdy, kde proběhlo
mnoho společných aktivit.
Provedli jsme rekonstrukci skladu pomůcek na tělesnou výchovu a dovybavili informační
centrum pro žáky druhého stupně.
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
63
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Ve školním roce 2013/2014 jsme si stanovili tyto cíle:
1. zrealizujeme zásadní úpravy školního vzdělávacího programu.
2. zaměříme se na :
podporu dopravní výchovy
spolupráci vyučujících tělesné výchovy – zdravý životní styl
projekt podpory žáků se sociálním znevýhodněním
rozvoj matematické gramotnosti v základním vzdělávání dalšími formami
výuky
realizaci záměrů a rozvoj finanční gramotnosti v základním vzdělávání
tvorbu inovativních materiálů v projektu EU – peníze školám
diferenciaci učiva ve výuce
zápis hodnocení v žákovských knížkách
motivaci žáků pochvalou
3. zahájíme výuku anglického jazyka v 2. ročníku v rámci projektu Super nature
4. uspořádáme školní akademii
5. zaměříme se na kvalitu mimoškolní činnosti
6. vytvoříme pravidla pro využití informačního centra
7. vytvoříme pravidla pro domácí přípravu
8. sjednotíme a vytvoříme pravidla pro hodnocení výsledků žáků v jednotlivých
předmětech (český jazyk, matematika.............)
V Příbrami 4.10.2013
zpracoval: tým pedagogických pracovníků
zodpovídá: Mgr. Dana Křápková
ředitelka školy
Školská rada schválila výroční zprávu dne 10.10.2013
Z á k l a d n í š k o l a , P ř í b r a m V I I I , Š k o l n í 75
64

Podobné dokumenty