Předpis odvodů za zahraniční pracovníky ve stavebnictví, vyslané k

Komentáře

Transkript

Předpis odvodů za zahraniční pracovníky ve stavebnictví, vyslané k
BUAK
Kliebergasse 1a, 1050 Wien
www.buak.at
DVR: 0067032
Název firmy
Ulice a číslo domu
PSČ a místo
Stát
Naše značka
Telefon +43 579 579 1888
Fax +43 579 579 91898
Vyřizuje:
[email protected]
Vaše značka
Datum
ID:
Předpis odvodů za zahraniční pracovníky ve stavebnictví, vyslané k výkonu práce do
Rakouska
Vážené dámy a pánové,
zahraniční zaměstnavatelé, kteří vysílají nebo přenechávají své zaměstnance k výkonu pracovní
v Rakousku nebo využívají k výkonu pracovní činnosti osoby s obvyklým místem výkonu práce
v Rakousku, se od 01.09.2005 musí řídit právní úpravou dovolené stanovené v Zákoně o
dovolené a náhradách pracovníků ve stavebnictví (BUAG). Vysílající nebo přenechávající podnik
je proto za každého pracovníka, který vykonává v širším smyslu slova práce ve stavebnictví,
povinen odvádět za dobu vyslání příspěvky do Fondu dovolené a náhrad pro pracovníky ve
stavebnictví (BUAK).
I.
Předpis odvodů a následná hlášení
Fond BUAK proto na základě prvních hlášení, která obdržel od Vaší firmy (k nimž patří podle §
33g odst. 2 BUAG také hlášení podle Zákona o úpravě právních předpisů v oblasti pracovních
smluv (AVRAG) resp. podle Zákona o přenechávání zaměstnanců (AÜG), a na základě dalších
směrodatných informací pro zúčtování provedl výpočet výše odvodů za zúčtovací období
>>Období<<. Vypočtené částky, jejichž rozpis je uveden v příloze tohoto sdělení včetně
jmenovitého soupisu pracovníků (tzv. zúčtovací výkaz), Vám nyní předepisujeme k úhradě.
K předpisu odvodů je dále přiložen formulář hlášení, která je Vaše firma povinna zasílat, pokud
vyslání pokračuje i v dalším rozhodném období >>Následující rozhodné období<<.
Dále Vás upozorňujeme, že přiložený formulář následného hlášení je nutno použít také
k oznámení veškerých změn týkajících se již provedeného zúčtování doby zaměstnání nebo
druhu vykonávané pracovní činnosti a s tím související výše hodinové mzdy stanovené kolektivní
smlouvou pro tyto pracovníky; jinak budeme předpokládat, že údaje uvedené v rubrice
>>Období<< formuláře Předpis odvodů jsou správné. Údaje o změnách, které nám sdělíte
prostřednictvím formuláře následného hlášení, použijeme po provedení interní kontroly jejich
správnosti při nejbližším následujícím předpisu odvodů.
BUAK Vás proto žádá, abyste částku uvedenou v přiloženém předpisu odvodů převedli ke
stanovenému termínu splatnosti na níže uvedený bankovní účet::
Bank Austria-Creditanstalt-Bankverein 696 586 007 (BSČ 12000)
BIC: BKAUATWW IBAN: AT04 1200 0006 9658 6007
Strana 1 z 3
Úvěrový ústav: Bank Austria – Creditanstalt (BA-CA)
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT04 1200 0006 9658 6007
BSČ: 12000
Č. účtu.: 00696586007
Účel platby: E <<BKZ<<, Splatnost >>Období<<, Jméno
Prosíme Vás, abyste při převodu respektovali nařízení č. 2560/2001/ES o přeshraničních
platbách v rámci Evropské unie. Podle jeho ustanovení jsou převody v eurech, u nichž je uvedeno
BIC a IBAN přijímající banky, zatíženy u příkazce i u příjemce stejnými poplatky jako vnitrostátní
převody. Pokud však nejsou splněny podmínky pro zpracování převodů z Evropské unie jako
vnitrostátních převodů, nehradí BUAK výdaje za zvýšené poplatky, které v důsledku toho
vzniknou. BUAK dále nehradí poplatky při převodech ze států mimo Evropské unie.
II.
Nároky zaměstnanců na náhrady za dovolenou
BUAK Vás dále upozorňuje, že nároky zaměstnanců na dovolenou, které vznikají z činnosti
vykonávané v Rakousku a podléhající ustanovením BUAG, vyřizuje výhradně fond BUAK, který
na základě žádosti vyplácí jednotlivým zaměstnancům náhrady za dovolenou v souladu se
zákonnou úpravou nároků na dovolenou.
Za každých pět odpracovaných dní podléhajících ustanovením BUAG, které jsou blíže definovány
v § 5 BUAG, získává zaměstnanec u BUAK takzvaný započitatelný týden pro vznik nároku na
dovolenou. Počet započitatelných týdnů a výše plateb odvedených vysílajícím podnikem do fondu
BUAK určují skutečnou výši nároku na náhrady za dovolenou, který může zaměstnanec uplatnit.
Počet započitatelných týdnů, které zaměstnanec získal k datu >>Datum<<, je v přiloženém
výkazu uveden ve sloupci „Celkem týdnů“; počet dnů dovolené, na který má zaměstnanec nárok,
je uveden ve sloupci "Zbývá k čerpání".
Nárok na náhrady za dovolenou lze u BUAK uplatnit na formuláři „Dohoda o čerpání dovolené
podle § 33f BUAG“. Po prověření požadavku pak fond BUAK vyplatí náhradu za dovolenou
v čisté výši přímo zaměstnanci.
Pokud BUAK vyplatí náhrady za dovolenou přímo zaměstnanci, pak hradí také mzdové vyrovnání
za vyčerpanou dovolenou (viz zúčtovací výkaz, sloupce „Počet dní BUAK“ a „Částka BUAK“).
Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou, na kterou mu vznikl nárok, během doby vyslání ani po
uplynutí šesti měsíců od posledního dne, v němž v Rakousku vykonával činnost podléhající
ustanovením BUAG, může prostřednictvím formuláře "Žádost o proplacení dovolené podle §10
(1)" požádat BUAK o proplacení nevyčerpané dovolené. Tento formulář si zaměstnanec může
vyžádat přímo od koordinačního pracoviště nebo si jej může stáhnout na naší webové stránce
(www.buak.at).
Pokud potřebujete další informace o právních předpisech týkajících se vyslání nebo o
dokumentech, které s tím souvisejí, pracovníci BUAK Vám rádi poradí buď písemně, nebo
(v úředních hodinách) telefonicky nebo popř. e-mailem ([email protected]). Další
metodické pomůcky k těmto otázkám najdete na naší webové stránce www.buak.at.
Se srdečným pozdravem
Vedoucí oddělení
Koordinační pracoviště BUAK
Přílohy
Bank Austria-Creditanstalt-Bankverein 696 586 007 (BSČ 12000)
BIC: BKAUATWW IBAN: AT04 1200 0006 9658 6007
Strana 2 z 3
Bank Austria-Creditanstalt-Bankverein 696 586 007 (BSČ 12000)
BIC: BKAUATWW IBAN: AT04 1200 0006 9658 6007
Strana 3 z 3

Podobné dokumenty

Recept a další užitečné informace

Recept a další užitečné informace  Recept a další užitečné informace o Náležitosti na Rp podle vyhlášky o způsobu předepisování léčivých přípravků a o lékař. předpisech 54/2008 Sb,:  Platnost: a) recept s předepsanými antibiotiky...

Více

Přihlášení na portál eBUAK

Přihlášení na portál eBUAK Nově založené firmy, které podléhají ustanovením Zákona o dovolené a náhradách pracovníků ve stavebnictví (BUAG), a jejich zmocnění zástupci obdrží údaje pro přístup na portál včetně všech potřebný...

Více

Přehled

Přehled Od 1.1.2014 je BUAK kromě toho oprávněn podle § 22c odst. (2) bod 1 AÜG (Zákon o zapůjčování pracovníků) poskytovat poradenské služby, přijímat žádosti o poskytnutí dávek podané (bývalými) zaměstna...

Více

Poskytování služeb zahraničními podniky v Rakousku

Poskytování služeb zahraničními podniky v Rakousku Sociální pojištění Pro všechny zaměstnance, kteří mají být vyslaní do Rakouska, je třeba požádat v jejich členské zemi EU o formulář A1.

Více

Vysílání pracovníků do Rakouska

Vysílání pracovníků do Rakouska V podobě svého infodokumentu „Práce v Rakousku“ poskytuje Obchodně-ekonomický úsek ZÚ Vídeň základní informace o vysílání pracovních sil do Rakouska. Dokument obsahuje praktické pokyny ohledně úřed...

Více

Resultate

Resultate 1056 WIEDERMANNOVA Hana

Více

zuwins - Interpro

zuwins - Interpro pouze za toto období. Odměnu vypočítanou z obratových procent smějí dostávat zaměstnanci pouze za dobu, kdy pracovali na zaručenou mzdu. Jestliže zaměstnanec za mzdové období pracoval zčásti na zar...

Více

Manfred Kunert

Manfred Kunert ředitel představenstva Österreichische Volksbanken-AG Group Treasury Dispozici s kapitálovými trhy Řízení likvidity Řízení prodeje a produktů Emise Marketing Curriculum Vitae Osobní údaje: Vzdělání...

Více

postup při parkování - Mazur Parkplatz GmbH

postup při parkování - Mazur Parkplatz GmbH Výjezd s online rezervací: U výjezdové závory prosím zasuňte lístek pro krátkodobé parkování a závora se automaticky otevře. Dojde-li k překročení rezervované doby, je nutno doplatit příslušný rozd...

Více