Informační bulletin SMO - květen 2008

Komentáře

Transkript

Informační bulletin SMO - květen 2008
SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH
OBLASTÍ ČR S ČLENSKOU ZÁKLADNOU TÉMĚŘ 300 FAREM CHOVAJÍCÍCH 100 TISÍC KUSŮ SKOTU.
Květen 2008 / č.14
Snižování byrokratické zátěže
v praxi
Antibyrokratická komise (ABK) se poprvé sešla 20. března a do konce května jednala už celkem 5krát. Zápisy z jednání si můžete přečíst na našem
webu a brzy zemědělci pocítí už i první výstupy její práce.
ú v o d e m
Informační bulletin Svazu marginálních oblastí (SMO)
Vážení přátelé,
jistě jste zaregistrovali zřízení Antibyrokratické komise, která se schází každé 2
týdny, aby řešila problémy, které trápí nás
zemědělce. Podstatně též pokročila tvorba
novely zákona o prodeji státní půdy. Velká
část z Vás i na konci května stále čeká na
vyplacení AEO, proto zařazujeme i výňatek
z připomínkového řízení k zákonu o SZIF.
Věřím, že tyto i další informace budou pro
Vás užitečné.
Ing. Milan Boleslav,
předseda Svazu marginálních oblastí
tel.: 737 284 225
nu ministerstva sankcionováni za to, že
nechají na louce stanovat děti. Přitom
se jedná o bohulibou činnost a konkrétní
příklad, jak zemědělci přispívají k rozvoji venkova. ABK se proto postavila za to,
aby byla umožněna spoluexistence zemědělského hospodaření a stanových táborů.
MZe na to promptně reagovalo změnou
metodického pokynu.
Opačným příkladem, tzn. příkladem byrokratického přístupu, byla odpověď SZIFu
na připomínky Antibyrokratické komise.
SZIF je doslova rozcupoval a snesl argumenty proč co nejde i s patřičnými odkazy
na legislativu ve stylu „ale paragraf 8, odst.
2, NV č. 112/2008 Sb. vyžaduje zákresy
do map u veškeré zemědělské půdy“.
Mandát od ministra
Na ustavujícím jednání ministr zemědělství uvedl, že vláda si dala za cíl, že každý
předpis bude posuzován z hlediska administrativní zátěže (RIA – Regulatory Impact
Assessment, hodnocení dopadu regulace).
Konstatoval dále, že sám bude stát mimo
ABK, aby tato mohla plnit svoji funkci coby
hodnotitele práce MZe.
Na jednání bylo dohodnuto, že ABK udělá
revizi nejabsurdnějších stávajících předpisů a též se bude věnovat ad hoc další
problematické legislativě, na niž bude
upozorněno. Své závěry bude konzultovat
s legislativním odborem MZe a výstupy
bude předávat panu ministrovi.
Pište na email
Pro podněty přímo od farmářů zřídilo ministerstvo na žádost ABK i emailovou adresu
[email protected] První podněty už
ABK projednala a předala dotčeným institucím k vyjádření či nápravě. Zemědělci
mají samozřejmě možnost obracet se na
ABK i prostřednictvím svých organizací
a Svaz marginálních oblastí je aktivní ve
formulaci požadavků svých členů, které je
možno zaslat na e-mail [email protected]
První úspěchy i nepochopení
Hned na svém prvním jednání za účasti
pana ministra se ABK dotkla absurdního
problému stanových táborů, kdy zemědělcům hrozilo, že budou na základě poky-
Nedosti na tom, že SZIF nepochopil základní věc, a to fakt, že diskuze není o tom,
proč něco nejde, ale o tom, co je potřeba
v legislativě změnit, aby to šlo. Tzn. zaslání odkazů na legislativu vyznělo opravdu
nepatřičně. Bohužel někteří pracovníci SZIFu dosud k ničemu jinému školeni nebyli.
Jen z málokterých lidí na úřadu lze cítit
podnikatelský duch a přemýšlení systémem „jak to udělat, aby to šlo“. Zatím to
vypadá, že styl „pokud možno nevyhovět“
či „zdůvodnit, proč to nejde“ je až příliš
zakořeněný.
Horší bylo, když ABK zkusila tvrzení SZIFu
prověřit a zjistila, že onen odkaz na zemědělskou půdu ve skutečnosti míří chybně
na paragraf týkající se dobytka, nebo, že
odkaz hovořící o chmelu pro změnu omylem míří na paragraf týkající se lnu. Skoro
by se chtělo říct, že už ani to vymlouvání
není co bývalo. Bylo by ale opravdu lepší, kdyby SZIF udělal obrat o 180 stupňů
a soustředil se na práci orientovanou na
výsledek a snižování administrativy, než
na konzervování současného stavu.
Pracovní skupina „Půda“ ukončila projednávání novely
Zákona o prodeji státní půdy
Dne 13. května zasedla naposledy nad
novelou zákona č. 95/1999 „o prodeji
státní půdy“, či zákona dotýkajícího se
Stanoviska Pracovní skupina Půda
restituční tečky. Níže připojujeme formou
tabulky stanoviska jednotlivých členů pracovní skupiny k restituční tečce a největ-
ším problémům obsaženým v navrhované
novele zákona o prodeji státní půdy.
ASZ
AKČR
SMO
Svaz vlastníků
půdy ČR
MZe
Ing. Václav
Perník
Ing. Zdeněk
Koubek
Ing. Kamil
Toman
Ing. Jaroslav
Vízner, CSc.
Ing. Miloslav
Kučera
Nemáme jednoznačné
stanovisko
ANO
ANO Nemáme jednoznačné
stanovisko
NE
v případě
zachování
restituční
tečky - ANO
v případě
zachování
restituční
tečky - ANO
v případě
zachování
restituční
tečky - ANO
NE, navrhujeme
snížení na 300 ha
ANO
ANO
500 ha
500 ha
ANO
ANO
ANO
70% Z NABÍDKY
spíše 70% z
celkově
pronajaté,
100% nevadí
Zachovat právo žádat
v §7 i pro vlastníky 10 ha
nepřítomen
NE
NE
ANO
Zachovat jednu žádost
pro více pozemků
nepřítomen
ANO
ANO
ANO
Zachování restituční tečky
Zachování pořadí přednosti
– restituent původní z místa,
zemědělec s nájmem 36 měsíců,
ostatní restituční nároky se
sousedícími zemědělci
Navýšení limitu přednosti
z 500 na 700 ha
100 % přednost
u nájmu 36 měsíců
NE - restituenti NE - restituent z
bez rozdílu přednost
místa, pak
před zemědělci
restituenti
ostatní, pak
zemědělci
s nájmem
Dětské stanové tábory versus dotace
Velmi aktuální je pro budoucí sezónu nové rozhodnutí MZe ze dne
17. 4. 2008, které umožňuje stavět dočasné stanové tábory na
loukách. Zde ukázalo ministerstvo pozitivní přístup a díky tomu by
už nemělo být možné, aby kontroloři popotahovali zemědělce za
to, že nechali postavit dětem stany na kousku louky u řeky. Více je
uvedeno v dopisu ministra a též ve výseku z dopisu vrchního ředi-
tele Michaela Novotného, které připojujeme. Doporučujeme tedy
následující postup – před postavením stanového táboru provést
1. seč v řádném termínu (základní management nejpozději do
31. 7.) a pak nechat proběhnout stanový tábor. Poté musí být realizována 2. seč (základní management nejpozději do 31. 10.).
Proč by měl lhůtám podléhat i SZIF?
Níže uvádíme výňatek z připomínek, které SMO uplatnil v připomínkovém řízení k novele zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu.
V současné době je znění „§ 11-Dotace, odst.3“ následující: „(3) Na řízení
o poskytnutí dotace a rozhodování v něm
se nevztahují lhůty pro vydání rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve
věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
ustanovení o vyrozumění účastníků řízení
o provádění důkazů mimo ústní jednání,
ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.“
SMO proto uplatnil zásadní připomínku
a navrhuje zavedení lhůt z následujících
důvodů:
1) Je mj. nutné zavést povinnost SZIF řešit
odvolání vůči rozhodnutí o dotaci popř.
rozhodnutí o zařazení apod. do 30 dnů
a alespoň částečně narovnat současný
nevyvážený stav, kdy na zemědělce je
v těchto záležitostech aplikována lhůta 15 dnů, zatímco u SZIF neexistuje
lhůta žádná. Jedná se o dosažení rovnosti před zákonem, aby nedocházelo
k neodůvodněnému krácení práv zemědělců jen proto, že SZIF, coby orgán
veřejné správy postupuje velmi liknavě a rozhodování jsou vydávána v řádu
měsíců či dokonce let. O krácení práv
se jedná, protože zemědělec se nemůže
vůči rozhodnutím SZIF účinně odvolat,
a to ani v případě, že rozhodnutí SZIF
o dotaci je špatně a neoprávněně snižuje nárokové prostředky pro zemědělce,
např. o 100 tis. Kč. V případě odvolání
se totiž zemědělec reálně vystavuje riziku, že rozhodnutí bude vyřízeno např.
až za rok a na úrocích, penále apod. přijde ještě o větší částky.
2) Absence jakýchkoliv lhůt pro rozhodování SZIF narušuje efektivní hospodářskou soutěž, která je klíčovou
pro generování konkurenceschopnosti
a ekonomického růstu. Soutěž mezi firmami je základním mechanismem tržní
ekonomiky a podporuje inovaci, omezuje výrobní náklady a zvyšuje výkonnost celého hospodářství.
3) Absence lhůt pro rozhodování SZIF
umožňuje vyhýbat se rozhodnutí tam,
kde SZIF není ochoten zaujmout jednoznačné stanovisko.
4) Stanovisko Svazu marginálních oblastí,
že absence lhůt pro práci SZIF je jeho
základním problémem se ztotožňuje
se stanoviskem NKÚ 06/2006 z kontrolní akce ohledně SZIF, jejímž cílem
bylo prověřit poskytování prostředků
z HRDP, kdy vytýká skutečnost, že „nejsou stanoveny lhůty v předpisech pro
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
či rozhodnutí o vrácení dotace“.
5) Důsledkem absence lhůt je nejen
dnešní stav, ale dlouhodobé krácení
práv a snižování konkurenceschopnosti českých zemědělců, kteří přicházejí
o prostředky z EU. Aktuálně se jedná
např. o problém u Agroenvironmentálních opatření (AEO), a to jak v rámci
HRDP (Horizontální program rozvoje
venkova), tak i PRV (Program rozvoje
venkova). Ke dni 24.4.2008 je vyplaceno jen 33,9 % finančních prostředků za
rok 2007 (zdroj: SZIF), tzn. za poslední týden 17.-24.4.2008 bylo vyplaceno
jen 1,3 % (posun z vyplacených 32,6 %
na 33,9 %). Při takovémto tempu
postupu výplat bude trvat vyplácení ještě 353 dnů, tzn. do dubna roku
2009. Zemědělci, kteří odvedli řádně
svoji práci v sezóně za rok 2007, za ni
stále nedostali zaplaceno, byť náklady
vynaložili již před téměř rokem. Kvůli zpoždění SZIFu nemohou postižení
zemědělci nakupovat stroje a další nutné prostředky a materiál nutný k plnění podmínek v roce 2008. Nemalá část
farem dluží peníze na mzdách a odvodech státu.
6) Absence lhůt je i v konfliktu s péčí
o životní prostředí, protože neúměrné prodlevy ve vydávání rozhodnutí
o zařazení či o dotaci vedou k tomu,
že nejsou vydány např. ani do začátku následující sezóny a znemožňují
postiženým zemědělcům plnit podmínky AEO, ke kterým se vůči SZIF zavázali. Přitom nelze očekávat, že by SZIF
nevynucoval plnění termínů, které
u zemědělců kontroluje.
7) Absence lhůt vede k prodražování práce SZIF, protože nevyřízení předchozích
žádostí o zařazení vede k chybovosti
SZIF a nutným opravným rozhodnutím, když informace nově zadávané do
systému kolidují s dosud nevyřízenými
záležitostmi, které měly být administrovány např. před rokem.
8) Absence lhůt vede k nadbytečné administrativní zátěži u zemědělců, kteří
se nemohou plně spolehnout na LPIS,
jakožto jeden ze základních informačních zdrojů a musí vést paralelní
evidence suplující a duplikující údaje
v LPIS.
Představujeme farmy členů výboru SMO
Farma Bellama, spol. s r. o., Holčovice – Jelení
Člen výboru Jiří Čížek
Firma Bellama, spol. s r. o. vznikla v roce 1993 a začala podnikat s pronajatým majetkem bývalých státních statků Bruntál. Postupně přecházel movitý i nemovitý majetek do vlastnictví firmy,
a to formou přímého odkupu, nebo splátkami privatizačního projektu.
Tato podhorská oblast je zvlášť příznivá pro
chov masného skotu a extenzivní pastvu
ovcí. V současné době se pohybují stavy
skotu okolo 500 ks a stavy ovcí v průměru
činí 1500 ks.
i telata prodáváme pro jatečné zpracování
nebo k dalšímu chovu. V letních měsících
využíváme stájové kapacity pro pastevní
výkrm jatečných hus s výběhem a vodní
plochou.
Vzhledem k tomu, že hospodaříme převážně na TTP bez orné půdy, jsou vytvořeny
veškeré předpoklady pro využívání pastvy
skotu a ovcí po převážnou část roku. Tímto udržujeme v kulturním stavu pozemky, které často nelze sklízet mechanizací
a které tvoří značnou část našeho mikroregionu.
Rostlinná výroba je v plné míře zaměřená na obhospodařování TTP se zajištěním
objemného krmiva pro hospodářská zvířata chovaná na farmě.
V chovu ovcí provádíme křížení původních
plemen ZV (zušlechtěná valaška) plemeny masnými (Charollais, Texel). U skotu
provádíme rovněž křížení masnými plemeny (Charollais a Piemontese). Pastevním způsobem vyprodukovaná jehňata
V rámci revitalizace vodních toků jsme od
vzniku firmy vybudovali několik vodních
nádrží. Nádrže slouží k udržení jarní vody
v krajině, v době sucha pak poskytují
vodní zdroj pro požární účely i k napájení zvířat. Mimo tato hospodářská využití
poskytují vodní nádrže svým umístěním
prostor pro oddech a rekreaci s možností
rybolovu.
Ve své hospodářské
činnosti je firma plně
soběstačná s doplňkovým
programem
lesního
hospodářství (výsadba lesních
porostů) a myslivostí.
Veškeré obhospodařované pozemky jsou
zařazeny do LFA (H1). Po vstupu ČR do EU
využíváme podpůrné dotační programy. Od
roku 2007 jsme přestoupili do programu
„Rozvoje venkova“ – EAFRD. Máme zpracováno několik projektů s využitím finančních
prostředků s PRV na rekonstrukce skladovacích prostorů a zlepšení Welfare zvířat.
Jsme si vědomi, že práce zemědělce
„v krajině“ je velice zodpovědná a důležitá pro vytvoření malebné krajiny v rámci
našich mikroregionů, kde žijeme.
Jiří Čížek
jednatel společnosti
Svaz marginálních oblastí
Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav
Internet: www.lfa.cz, email: [email protected]

Podobné dokumenty