Návod LS1440

Komentáře

Transkript

Návod LS1440
Miter Saw
INSTRUCTION MANUAL
PL
Pi a grzbietnicowa
INSTRUKCJA OBS UGI
RO
Fer str u pentru t ieri oblice
MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE
Gehrungssäge
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
Gérvágó
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
Stolová rozbrusova ka
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
Pokosová pila
NÁVOD K OBSLUZE
GB
UA
LS1440
1
1
1
002147
2
003638
3
002149
5
002150
6
002151
1
4
001782
2
1
3
7
001540
8
002152
9
003639
10
002155
11
002156
12
002243
2
13
002860
14
002154
1
2
15
002264
16
002157
17
001549
18
002158
19
001809
20
001810
21
002159
22
002861
23
002160
3
1
2
1
3
4
5
2
3
24
003640
25
001846
26
002147
27
002263
28
002162
29
002163
1
30
002265
31
002161
1
2
33
002164
4
32
001145
ESKÝ
Legenda všeobecného vyobrazení
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pr m r listu
355 mm
Pr m r otvoru
25 mm a 25,4 mm
Max. úhel pokosu
Vlevo 45° , Vpravo 45°
Max. kapacita ezu (V x Š)
Úhel pokosu
0°
45° (vlevo a vpravo)
122 mm x 152 mm
122 mm x 115 mm
Otá ky naprázdno (min-1)
3 200
Rozm ry (D x Š x V)
530 mm x 596 mm x 610 mm
Hmotnost netto
34 kg
T ída bezpe nosti
/II
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
• Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem lišit.
END201-4
Podle
Na ízení
Evropské
rady
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických
za ízení
a
jejího
provád ní v souladu s národními
zákony, elektrická za ízení musí být
poté, co doslouží, shromaž ována
samostatn a vrácena k ekologické
recyklaci.
Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.
P e t te si návod k obsluze.
DVOJITÁ IZOLACE
ENE004-1
Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k p esnému p ímému a pokosovému
ezání d eva. P i použití vhodných pilových kotou lze
ezat také hliník.
Pouze pro zem EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
domovním odpadem!
60
ENG015-1
Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typické A-vážené hladiny hluku
Hladina akustického tlaku: 94 dB(A)
Hladina akustického výkonu: 107 dB(A)
Nejistota: 3 dB(A)
Používejte pom cky na ochranu sluchu.
Typická vážená st ední kvadratická hodnota zrychlení
2
nep ekra uje 2,5 m/s .
Tyto hodnoty byly získány podle normy EN 61029.
7.
8.
9.
10.
11.
ENH003-5
Model; LS1440
PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU
Prohlašujeme na naši vlastní odpov dnost, že tento
výrobek je ve shod s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 61029, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
12.
13.
14.
000087
15.
editel
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
16.
17.
ENF002-1
18.
Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a
m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m že být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.
19.
20.
ENB040-3
DOPL KOVÁ BEZPE NOSTNÍ
PRAVIDLA PRO NÁSTROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
21.
22.
Noste ochranu zraku.
Udržujte ruce mimo dráhu pilového kotou e.
Vyvarujte se kontaktu s dobíhajícím kotou em.
Mohl by zp sobit vážné poran ní.
Neprovozujte pilu bez kryt . P ed každým
použitím zkontrolujte ádné uzav ení krytu
kotou e. Neprovozujte pilu, pokud se kryt
kotou e nepohybuje voln a okamžit se
neuzav e. Nikdy neupínejte ani neuchycujte
kryt kotou e v otev ené poloze.
Neprovád jte
žádnou
operaci
ru ním
p idržováním. P i veškerých pracích je díl nutno
pevn uchytit na oto ném stole a vodicím pravítku
pomocí sv ráku. Nikdy díl nedržte na míst rukou.
Nikdy nesahejte p es pilový kotou .
P ed p esunováním dílu nebo zm nou
23.
24.
25.
26.
27.
28.
61
nastavení nástroj vypn te a po kejte, dokud
se nezastaví pilový kotou .
P ed vým nou kotou e nebo provád ním
servisu nástroj odpojte od zdroje napájení.
Nepoužívejte nástroj v místech, kde se nacházejí
ho lavé kapaliny nebo plyny.
P ed provozem pe liv zkontrolujte, zda kotou
nevykazuje trhliny nebo poškození.
Popraskaný nebo poškozený kotou okamžit
vym te.
Používejte pouze p íruby ur ené pro tento nástroj.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili v eteno, p íruby
(zejména instala ní povrch) nebo šroub.
Poškození t chto díl m že vést k roztržení
kotou e.
P esv d te se, zda je oto ný st l ádn zajišt n,
aby se b hem provozu nemohl pohybovat.
K zajišt ní vlastní bezpe nosti odstra te p ed
zahájením provozu z povrchu stolu t ísky, drobný
materiál, apod.
Ne ežte h ebíky. P ed zahájením provozu
zkontrolujte a odstra te z dílu všechny p ípadné
h ebíky.
Dbejte, aby byl p ed aktivací spína e uvoln n
zámek h ídele.
Ujist te se, že se kotou nedotýká oto ného stolu
v nejnižší poloze.
Uchopte pevn držadlo. Nezapome te, že se pila
b hem spoušt ní a zastavování posunuje mírn
nahoru nebo dol .
P ed aktivací spína e se p esv d te, že se kotou
nedotýká dílu.
P ed použitím nástroje na skute ném dílu jej
nechejte na chvíli b žet. Sledujte, zda nevznikají
vibrace nebo viklání, které by mohly signalizovat
špatn
nainstalovaný
nebo
nedostate n
vyvážený kotou .
P ed ezáním po kejte, dokud kotou nedosáhne
plných otá ek.
Pokud si b hem provozu povšimnete ehokoliv
neobvyklého, p erušte okamžit práci.
Nepokoušejte se zablokovat spouš v aktivní
poloze.
B hem opakovaných a monotónních inností
zachovávejte neustále pozornost. Nenechejte se
ukolébat falešným pocitem bezpe nosti. Kotou e
neodpoušt jí žádné chyby.
Vždy používejte p íslušenství doporu ené v této
p íru ce. Použití nesprávného p íslušenství, jako
jsou nap íklad brusné kotou e, m že zp sobit
poran ní.
Nepoužívejte pilu k ezání jiných materiál ,
než je d evo, hliník a podobné materiály.
P i ezání p ipojte pokosovou pilu k za ízení
na odsávání prachu.
Pilové kotou e volte podle
ezaného
materiálu.
P i ezání drážek postupujte s opatrností.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
POPIS FUNKCE
Drážkovací desku vym te, jakmile je
opot ebená.
Nepoužívejte pilové kotou e vyrobené z
rychlo ezné oceli.
N kterých prach vzniklý p i provozu obsahuje
chemikálie, o kterých je známo, že zp sobují
rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohrožení
reproduk ního
systému.
Takovými
chemikáliemi jsou nap íklad:
•
olovo z materiálu opat eného nát rem na
bázi olova a
•
arsen a chrom z chemicky ošet eného
eziva.
Riziko spojené s vystavením t mto
materiál m se liší podle toho, jak asto
tento typ práce provádíte. Chcete-li omezit
expozici t mto materiál m: pracujte na
dob e v traném míst
a používejte
schválené bezpe nostní vybavení, jako
jsou nap íklad protiprachové masky
speciáln
ur ené
k
odfiltrování
mikroskopických ástic.
Pracujte vždy s ostrým a istým kotou em.
Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku.
Obsluha musí být odpovídajícím zp sobem
vyškolena
v
používání,
se izování
a
provozování stroje.
Používejte správn naost ené pilové kotou e.
Dodržujte maximální otá ky vyzna ené na
pilovém kotou i.
Vyvarujte
se
odstra ování
jakýchkoliv
od ezk nebo jiných ástí dílu z oblasti ezání
b hem provozu nástroje, kdy se hlava pily
nenachází v klidové poloze.
•
POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Kryt kotou e
Fig.3
P i spoušt ní držadla se automaticky zvedá kryt kotou e.
Kryt je odpružen, a proto se po ukon ení ezu a zvednutí
rukojeti vrací do své p vodní polohy. NIKDY
NEPOTLA UJTE FUNKCI ANI NEDEMONTUJTE
KRYT KOTOU E NEBO PRUŽINU UCHYCENOU KE
KRYTU.
V zájmu osobní bezpe nosti vždy udržujte kryt kotou e v
dobrém provozním stavu. P ípadnou nesprávnou funkci
krytu kotou e je nutno okamžit odstranit. Zkontrolujte
správou funkci pružiny zajiš ující návrat krytu. NIKDY
NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE POŠKOZEN,
VADNÝ NEBO DEMONTOVÁN KRYT KOTOU E
NEBO PRUŽINA. V OPA NÉM P ÍPAD EXISTUJE
VYSOKÉ RIZIKO VÁŽNÉHO ZRAN NÍ.
V p ípad zne išt ní pr hledného krytu kotou e nebo
pokud k n mu p ilnuly piliny tak, že již dále není vid t
kotou , odpojte pilu od zdroje napájení a pe liv kryt
vy ist te navlh enou tkaninou. P i išt ní plastového
krytu nepoužívejte rozpoušt dla ani ropné isticí
prost edky.
Dojde-li k velkému zne išt ní krytu kotou e a omezení
viditelnosti p es kryt, dodaným nástr ným klí em povolte
šroub s šestihrannou hlavou p idržující st ední kryt.
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte šroub
s šestihrannou hlavou a zvedn te kryt kotou e a
st edový kryt. Po p esunutí krytu kotou e do této polohy
lze išt ní provést úpln ji a efektivn ji. Jakmile je išt ní
ukon eno, obra te postup popsaný výše a dotáhn te
šroub. Nedemontujte pružinu držící kryt kotou e.
Dojde-li k odbarvení krytu stárnutím nebo p sobením
ultrafialového zá ení, objednejte si v servisním st edisku
Makita nový kryt. NEPOTLA UJTE FUNKCI KRYTU
ANI JEJ NEDEMONTUJTE.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
INSTALACE
Montហstolu
P i expedici je držadlo nástroje zablokováno v dolní
poloze západkou držadla. Západku držadla uvolníte
mírným snížením držadla a oto ením západky do
uvoln né polohy.
Fig.4
Deska se spárou
Fig.1
Tento nástroj je t eba upevnit ty mi šrouby k rovnému a
stabilnímu povrchu pomocí otvor pro šrouby, které jsou
k dispozici v základn nástroje. Zabráníte tak p evržení
nástroje a možnému zran ní.
Fig.5
Nástroj je vybaven deskou se spárou na oto ném stole,
která omezuje na minimum rozt epení na koncové
stran ezu. Pokud drážka nebyla v desce se spárou
provedena již u výrobce, musíte drážku vy ezat p ed
použitím nástroje k ezání dílu. Zapn te nástroj, opatrn
spoušt jte dol kotou a vy ežte v desce drážku.
Fig.2
62
Zajišt ní maximální kapacity ezání
Zapínání
Fig.6
Fig.7
Nástroj byl u výrobce se ízen tak, aby bylo maximální
kapacity ezání dosaženo p i použití pilového kotou e
355 mm.
P i instalaci nového kotou e vždy zkontrolujte dolní
koncovou polohu kotou e a v p ípad pot eby ji se i te
následujícím zp sobem:
Nejd íve odpojte nástroj od zdroje napájení. Spus te
držadlo úpln dol . Povolte šestihrannou matici na zadní
stran
sk ín
p evodovky. Šroubovákem otá ejte
stav cím šroubem, dokud se obvod kotou e nevysune
mírn pod horní povrch oto ného stolu v míst , kde se
p ední povrch vodicího pravítka setkává s horním
povrchem oto ného stolu.
Odpojte nástroj od zdroje napájení. P idržte držadlo v
poloze úpln
dole, otá ejte rukou kotou em a
p esv d te se, zda se kotou nedotýká žádné ásti dolní
základny. V p ípad pot eby prove te mírné se ízení.
Po se ízení pevn dotáhn te šestihrannou matici
klí em; sou asn p idržujte šroubovákem na míst
stav cí šroub.
Nyní se oto ením západky držadla p esv d te, že lze
držadlo zablokovat v dolní poloze. Pokud nelze držadlo
zajistit v této poloze, otá ejte stav cím šroubem tak, aby
bylo možno držadlo zajistit v poloze dole.
•
Fig.9
POZOR:
•
P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy
zkontrolujte, zda spouš funguje správn a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spouš . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš .
•
MONTÁŽ
•
POZOR:
•
P ed instalací a demontáží pilového kotou e se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a odpojený
od elektrické sít .
•
P i instalaci a demontáži pilového kotou e
používejte pouze nástr ný klí Makita. V opa ném
p ípad
m že
dojít
k
p etažení
nebo
nedostate nému utažení šroubu s šestihrannou
hlavou. V d sledku toho by mohlo dojít ke zran ní.
Chcete-li demontovat kotou , uvoln te pomocí
nástr ného klí e proti sm ru hodinových ru i ek šroub s
šestihrannou hlavou p idržující st edový kryt. Zvedn te
kryt kotou e a st edový kryt.
POZOR:
Po instalaci nového kotou e se vždy p esv d te,
zda se kotou nedotýká žádné ásti dolní základny,
je-li držadlo v poloze úpln dole. Tuto kontrolu vždy
provád jte, když je nástroj odpojen od zdroje
napájení.
Fig.8
Otá ením proti sm ru hodinových ru i ek povolte
rukoje . Stiskn te blokovací pá ku a otá ejte oto ným
stolem. Jakmile se rukoje nachází v poloze, kde je
ukazatel zam en na požadovaný úhel na stupnici
pokosu, pevn zajist te rukoje ve sm ru hodinových
ru i ek.
•
POZOR:
Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Instalace a demontហpilového kotou e
Nastavení úhlu pokosu
•
VAROVÁNÍ:
NIKDY nepoužívejte nástroj bez pln funk ní
spoušt . Nástroj s nefunk ním spína em je
VYSOCE NEBEZPE NÝ a p ed dalším použitím
musí být opraven.
Fig.10
Zablokujte v eteno stisknutím zámku h ídele a pomocí
nástr ného klí e povolte proti sm ru hodinových ru i ek
šroub s šestihrannou hlavou. Následn demontujte
šroub s šestihrannou hlavou, vn jší p írubu a kotou .
Fig.11
Fig.12
P i montáži kotou e jej opatrn nasu te na v eteno a
dbejte, aby sm r šipky na povrchu kotou e odpovídal
sm ru šipky na krytu kotou e. Nainstalujte vn jší p írubu
a šroub s šestihrannou hlavou. Stiskn te a p idržte
zámek h ídele a poté pomocí nástr ného klí e
dotáhn te ve sm ru hodinových ru i ek šroub s
šestihrannou hlavou.
POZOR:
P i otá ení oto ného stolu je nutno úpln zvednout
rukoje .
Po zm n úhlu pokosu vždy oto ný st l zajist te
pevným utažením rukojeti.
Deska pravítka
Deska pravítka je navržena tak, aby zabra ovala
zachycení malého odpadu vznikajícího p i ezání v krytu
kotou e. Deska pravítka se p i otá ení oto ného stolu
automaticky posunuje doleva a doprava.
63
Vodorovný sv rák (P íslušenství)
Fig.13
Fig.14
Fig.18
Vodorovný sv rák lze nainstalovat bu na levou nebo
pravou stranu základny. P i provád ní pokosových ez
s úhlem 15° nebo v tším nainstalujte vodorovný sv rák
na stan opa né ke sm ru, ve kterém se má otá et
oto ný st l. Otá ením knoflíku sv ráku proti sm ru
hodinových ru i ek se uvol uje šroub a následn lze
rychle zasunout a vysunout h ídel sv ráku. Otá ením
knoflíku sv ráku ve sm ru hodinových ru i ek se šroub
utahuje. P i uchycování dílu otá ejte knoflíkem sv ráku
mírn ve sm ru hodinových ru i ek, dokud výstupek
nedosáhne nejvyšší polohy. Poté jej pevn dotáhn te.
Pokud je p i otá ení ve sm ru hodinových ru i ek na
knoflík sv ráku vyvíjen tlak nebo je vytažen, m že se
výstupek zastavit pod úhlem. V takovém p ípad
otá ejte knoflíkem sv ráku proti sm ru hodinových
ru i ek, dokud nedojde k uvoln ní šroubu. Poté op t
za n te otá et mírn ve sm ru hodinových ru i ek.
POZOR:
•
Vnit ní p íruba má pr m r 25 mm na jedné stran
a 25.4 mm na stran druhé. Strana s pr m rem
25.4 mm je ozna ena symbolem „25,4“. Zvolte
správnou stranu podle pr m ru otvoru kotou e,
který se chystáte použít. Namontujete-li kotou na
nesprávnou stranu, mohou vzniknout nebezpe né
vibrace.
P i vracení krytu kotou e do p vodní úpln uzav ené
polohy zasu te ep na krytu kotou e do drážky ve
vodicím ramenu. Poté zajist te st edový kryt dotažením
šroubu s šestihrannou hlavou ve sm ru hodinových
ru i ek. Spus te držadlo dol a p esv d te se, zda se
správn pohybuje kryt kotou e. P ed ezáním se ujist te,
že zámek h ídele uvolnil v eteno.
Fig.15
Vak na prach
Fig.16
Vak na prach usnad uje shromaž ování prachu a
zvyšuje istotu p i provád ní práce. Vak na prach se
umis uje na prachovou hubici.
Je-li vak na prach p ibližn z poloviny plný, odstra te jej
z nástroje a vysu te ven upev ovací prvek. Vysypte vak.
Sou asn na vak jemn klepejte, aby došlo k odstran ní
materiálu p ilnulého na jeho bocích, který by mohl
narušovat další provoz odsávání.
POZNÁMKA:
Pokud k pile p ipojíte odsava
provád t ú inn jší a istší práci.
•
Držáky a sestava držáku (volitelné
p íslušenství)
Fig.19
Držáky a sestavu držáku lze nainstalovat na libovoln
stran jako vhodný prost edek pro vodorovné podep ení
zpracovávaných díl . Instalaci prove te podle obrázku.
Poté držáky a sestavu držáku zajist te pevným
dotažením šroub .
P i ezání dlouhých díl použijte sestavu držáku a ty e
(volitelné p íslušenství). Skládá se ze dvou sestav
držáku a dvou ty í 12.
prachu Makita, lze
Zajišt ní dílu
•
•
POZOR:
Díl uchy te pouze tehdy, když je výstupek v poloze
úpln naho e. V opa ném p ípad by mohlo dojít k
nedostate nému upevn ní dílu. To by mohlo
zp sobit vyhození dílu, poškození kotou e nebo
ztrát kontroly nad provád nou inností a v
d sledku toho ZRAN NÍ OSOB.
VAROVÁNÍ:
ádné a pevné uchycení dílu sv rákem je vždy
nanejvýš d ležité. V opa ném p ípad m že dojít k
poškození
nástroje
a/nebo
zni ení
zpracovávaného dílu. MOHLO BY TAKÉ DOJÍT KE
ZRAN NÍ. Po dokon ení ezání NEZVEDEJTE
kotou , dokud se úpln nezastaví.
Fig.20
•
POZOR:
P i ezání dlouhých díl používejte podp ry
umíst né ve stejné výšce jako horní povrch
oto ného stolu. P i uchycování se nespoléhejte
pouze na svislý a/nebo vodorovný sv rák.
Materiál má tendenci prohýbat se. Podep ete díl
po jeho celé délce, aby se zamezilo sev ení
kotou e a potenciálnímu ZP TNÉMU RÁZU.
Fig.17
64
POZOR:
P esné ezání vyžaduje, aby byly dlouhé díly vždy
podep eny v rovin horního povrchu oto ného
stolu. Zabráníte tak nebezpe í spojenému se
ztrátou kontroly nad nástrojem.
PRÁCE
POZOR:
P ed použitím nezapome te uvolnit držadlo ze
spušt né polohy oto ením držadla do uvoln né
polohy.
•
P ed aktivací spína e se p esv d te, že se kotou
nedotýká zpracovávaného materiálu, apod.
•
P i ezání nevyvíjejte na držadlo p íliš velkou sílu.
P íliš velký tlak m že vést k p etížení motoru
a/nebo snížení ú innosti ezání. Držadlo tla te
dol pouze takovou silou, jaká je nutná pro hladké
ezání bez podstatného snížení otá ek pilového
kotou e.
•
P i ezání jemn tla te držadlo dol . Budete-li
držadlo tla it dol silou nebo vyvinete postranní
sílu, kotou za ne vibrovat a zanechá na díle stopu.
Sou asn dojde ke snížení p esnosti ezu.
1.
Tlakové ezání
Fig.21
Uchy te díl sv rákem.Zapn te nástroj bez toho,
aby byl kotou ve styku s materiálem a p ed
spušt ním dol po kejte, dokud kotou nedosáhne
plné rychlosti. Poté pomalu spus te držadlo do
polohy úpln dole a prove te ez. Po dokon ení
ezu nástroj vypn te a p ed p esunutím kotou e do
polohy úpln naho e PO KEJTE, DOKUD SE
PILOVÝ KOTOU ÚPLN NEZASTAVÍ.
2.
Pokosové ezání
Viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu" výše.
3.
ezání hliníkových výlisk
Fig.22
P i uchycování hliníkových výlisk používejte jako
prevenci deformace hliníku distan ní bloky nebo
kusy odpadního materiálu, jak je ilustrováno na
obrázku. P i ezání hliníkových výlisk používejte
eznou kapalinu, aby se zabránilo nahromad ní
hliníku na kotou i.
•
1. Otvor
004856
Po zm n úhlu pokosu u ežte d ev nou desku pod
zvoleným úhlem. Pokud se mezi kotou em,
d ev nou deskou a materiálem nachází mezera,
posu te mírn d ev nou desku ve sm ru šipky a
ez zopakujte.
Fig.24
•
•
•
POZOR:
Použijte rovnou d ev nou desku rovnom rné
tlouš ky.
D ev nou desku upevn te k vodicímu pravítku
pomocí šroub . Šrouby je nutno nainstalovat tak,
aby se jejich hlavy nacházely pod povrchem
d ev né desky.
Je-li nainstalována d ev ná deska, neotá ejte
oto ný st l p i spušt ném držadle. V opa ném
p ípad
dojde k poškození kotou e a/nebo
d ev né desky.
POZNÁMKA:
•
Je-li upevn na d ev ná deska, dojde ke zmenšení
maximální ší ky ezání o tlouš ku d ev né desky.
5.
Opakované ezání stejných délek
Fig.25
P i ezání n kolika kus materiálu se stejnou
délkou v rozmezí od 300 mm do 400 mm použijte
montážní desku (volitelné p íslušenství), která
umož uje efektivn jší funkci. Montážní desku
nainstalujte na držák (volitelné p íslušenství) jak je
ilustrováno na obrázku.
Vyrovnejte rysku ezání na dílu bu s levou nebo
pravou stranou drážky v desce se spárou. P idržte
díl, abyste zabránili jeho pohybu, a posu te
montážní desku tak, aby byla zarovnána s koncem
zpracovávaného dílu. Poté zajist te montážní
desku šroubem.
Pokud
montážní
desku
nepoužíváte, povolte šroub a oto te montážní
desku mimo oblast práce.
POZOR:
Nikdy se nepokoušejte ezat silné nebo kruhové
hliníkové výlisky. Hliníkové výlisky o velké tlouš ce
se mohou b hem provozu uvolnit. Pomocí tohoto
nástroje nelze ádn upevnit kruhové hliníkové
výlisky.
4.
D ev ná deska
Fig.23
D ev ná deska vám pom že zajistit ezy v dílech
bez rozšt pení. D ev nou desku upevn te k
vodicímu pravítku prost ednictvím otvor
v
pravítku.
Doporu ené rozm ry d ev né desky najdete na
obrázku.
•
POZNÁMKA:
•
Pomocí sestavy držáku a ty e (volitelné
p íslušenství) lze opakovan
ezat stejné délky
p ibližn do délky 2 200 mm.
65
P enášení nástroje
Fig.30
Nastavení hladkého pohybu držadla
Fig.26
P esv d te se, zda je nástroj odpojen od zdroje
napájení. Zajist te pomocí rukojeti oto nou základnu
pod pravým úhlem pokosu. Snižte úpln držadlo a
zajist te jej v poloze dole oto ením západky držadla v
zablokované poloze.
Nástroj p enášejte uchopením za ob strany základny
nástroje, jak je ilustrováno na obrázku. Nástroj lze
p enášet snadn ji, pokud demontujete držáky, vak na
prach, atd.
Fig.31
Šestihranná pojistná matice p idržující sk í p evodovky
a rameno byla se ízena u výrobce tak, aby zajiš ovala
hladký pohyb držadla nahoru a dol a umož ovala tak
p esné ezání. Nemanipulujte s ní. Pokud se uvolní
spojení sk ín
p evodovky a ramena, prove te
následující se ízení. P i dotahování šestihranné pojistné
matice posunujte držadlo nahoru a dol ; nejlepší poloha
k dotažení šestihranné matice nastává bezprost edn
p ed tím, než za ne být cítit hmotnost t lesa motoru.
Po se ízení šestihranné pojistné matice se p esv d te,
zda se držadlo automaticky vrací z libovolném polohy do
p vodní polohy naho e. Je-li šestihranná matice p íliš
volná, dojde k narušení p esnosti ezání; pokud je
dotažena p íliš, bude posunování držadla nahoru a dol
obtížné. Povšimn te si, že se jedná o samosvornou
matici. Je to speciální typ, který se b hem normálního
provozu neuvol uje. Tuto matici nep etahujte ani ji
nevym ujte za žádný jiný typ matice.
Fig.27
•
•
POZOR:
P ed p enášením nástroje vždy zajist te všechny
pohyblivé díly.
Západka držadla slouží pouze pro ú ely p enášení
a skladování. Není ur ena pro žádné innosti
spojené s ezáním.
ÚDRŽBA
•
•
Vým na uhlík
POZOR:
Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Fig.32
Uhlíky pravideln
vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené až po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln zapadat do svých držák .
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Používejte
výhradn stejné uhlíky.
Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka
nazp t.
VAROVÁNÍ:
K zajišt ní nejefektivn jšího a nejbezpe n jšího
provozu dbejte, aby byl kotou vždy ostrý a istý.
Nastavení úhlu ezání
Nástroj byl pe liv se ízen a nastaven u výrobce. Hrubé
zacházení však m že se ízení narušit. Není-li nástroj
ádn se ízen, prove te následující kroky:
Fig.33
innosti po ukon ení práce
Po použití ot ete hadrem nebo podobným
materiálem t ísky a piliny nahromad né na nástroji.
Udržujte kryt kotou e v istot podle pokyn
uvedených v odstavci „Kryt kotou e“ výše.
Promažte kluzné díly olejem na ná adí, aby
nekorodovaly.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl
Makita.
•
Fig.28
Povolte rukoje uchycující oto ný st l. P esu te
oto ný st l tak, aby ukazatel sm oval na 0° na
stupnici pokosu. Poté oto te oto ný st l mírn ve
sm ru a proti sm ru hodinových ru i ek, aby se
oto ný st l usadil v zá ezu pokosu 0°. (Pokud
ukazatel nesm uje na 0°, ponechejte jej tak.)
Nástr ným klí em povolte šrouby s šestihrannou
hlavou uchycující vodicí pravítko.
Snižte úpln držadlo a zajist te jej v poloze dole
oto ením západky držadla v zablokované poloze.
Srovnejte bok kotou e s povrchem vodicího
pravítka pomocí trojúhelníkového pravítka,
p íložného úhelníku, apod. Poté pevn dotáhn te
šrouby s šestihrannou hlavou na vodicím pravítku
v po adí od pravé strany.
Fig.29
P esv d te se, zda ukazatel na desce sm uje na
0° na stupnici pokosu. Pokud ukazatel nesm uje
na 0°, povolte šrouby uchycující desku se stupnicí
a upravte ukazatel tak, aby sm oval na 0°.
66
P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro vᚠnástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme používat toto p íslušenství a
nástavce. P i použití jiného p íslušenství
i
nástavc m že hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li bližší
informace ohledn
tohoto
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní
st edisko firmy Makita.
•
Pilové kotou e s karbidovým ost ím
•
Nástr ný klí 13
•
Sestava držáku
•
Sestava držáku a ty e
•
Montážní deska
•
Vak na prach
•
Trojúhelníkové pravítko
•
67
883619-971
68

Podobné dokumenty

Návod

Návod Riziko spojené s vystavením t mto materiál m se liší podle toho, jak asto tento typ práce provádíte. Chcete-li omezit expozici t mto materiál m: pracujte na dob e v traném míst a používejte schvále...

Více

HM1111C HM1101C

HM1111C HM1101C Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík a veškerá další údržba i se izování provád ny autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s použi...

Více

N5900B

N5900B 235 mm pod úhlem 90°

Více

HM1214C

HM1214C INSTRUKCJA OBS UGI

Více

Návod k použití

Návod k použití ESKÝ (originální návod k obsluze)

Více

Návod PC5000C

Návod PC5000C Hmotnost netto

Více