6-informace fms

Komentáře

Transkript

6-informace fms
Federace motocyklového sportu
Informace
FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR
INFORMACE FMS AČR PRO
ROK 2013
FMS AČR 2013
www.autoklub.cz
99
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
SDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ KOMISE
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD PRO ROK 2013
Souhrn hlavních změn a vysvětlivky
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)
ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. Neschválené látky
Má se za to, že veterinární léky se považují za látky neschválené pro humánní užití.
S1. Anabolické látky
S pomocí IUPAC bylo překontrolováno názvosloví a u následujících látek se provedly
příslušné změny:

danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)

ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol)

furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol)

methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on)

prostanozol(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α- androstan)

tetrahydrogestrinon(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on)

trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on)

prasteron (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17- on)

etiocholanolon byl přidán do sekce S1.b jako příklad metabolitu testosteronu
Název INN se použije, pokud existuje; pro upřesnění se též použije IUPAC názvosloví;
příp.se přidá obecný název.
S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky
• Insulin byl přesunut do sekce S4.5.a (metabolické modulátory,) protože je to považováno za
vhodnější z důvodu jeho mechanismu působení. Další antidiabetické léky, včetně exenatidu a
liraglutidu nejsou zakázány.
Preparáty získané z krevních destiček (PRP) byly dříve odebrány ze Seznamu po zvážení
nedostatku důkazů o použití těchto metod za účelem zvyšování výkonu, i když tyto přípravky
obsahují růstové faktory. I přes přítomnost některých růstových faktorů, současné studie na
PRP neprokazují žádný potenciál zvyšování výkonnosti kromě potenciálního léčebného
efektu. Za povšimnutí stojí, že jednotlivé růstové faktory jsou stále zakázány, pokud jsou
podávány samostatně jako čisté látky, viz S.2.5. Intravenózní využívání PRP není povoleno
viz M2.
S3. Beta2-agonisté:
• Zvýšila se povolená (inhalační) dávka formoterolu na 54 mikrogramů během 24 hodin a
tomu odpovídá i zvýšení toleranční hranice hladiny formoterolu v moči na 40 ng/mL.
• Pro upřesnění: Všechny příslušné optické izomery (d - a l-) jsou zakázány.
Je třeba poznamenat, že celosvětově existují rozdíly v označování obsahu formoterolu
v inhalátorech, a že Seznam odkazuje na vdechnutou dávku formoterolu a ne na deklarovaný
obsah. Jeden nádech se charakterizuje jako inhalační dávka, která opouští náustek a je
dostupná k inhalaci. Například u Symbicort Turbuhaler ® / Turbohaler ® při nádechu
www.autoklub.cz
100
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
deklarovaných 12 mikrogramů formoterolu vdechne pacient ve skutečnosti asi jen 9
mikrogramů. Pokud dojde 2krát denně ke dvěma nádechům (tj. 48 mikrogramů) celkové
množství skutečně podané látky činí 36 mikrogramů, což je maximální schválená denní dávka
ve většině zemí. V některých zemích činí maximální povolená vdechnutá dávka pro
příležitostné použití při exacerbaci astmatu 54 mikrogramů během 24 hodin. Pokud se
formoterol podává prostřednictvím inhalátoru Aerolizer ®, studie ukázaly, že je vdechnuto 6085 % dávky.
WADA i nadále posuzuje ostatní beta - 2 - agonisty s cílem stanovit příslušné toleranční
hranice močové hladiny pro tyto produkty. Bez ohledu na povolené dávky, se všem
sportovcům doporučuje, aby si ve vlastním zájmu snažili zajistit odpovídající a optimální
léčbu. Více informací o beta -2-agonistech lze získat z informačních zdravotnických materiálů,
které pro léčbu astmatu vydala WADA pro posuzování žádosti o terapeutickou výjimku.
S4. Hormonové a metabolické modulátory
• Insulin se zahrnuje pod S4.5.a (viz výše S2).
S5. Diuretika a ostatní maskovací látky
• Pro přehlednost se název „Lokální aplikace" felypressinu mění na "Lokální podání".
• Morfin se odstraňuje z posledního odstavce, neboť nepatří mezi látky, u kterých je stanovena
její toleranční hranice hladiny v moči dle Seznamu, takže při soutěži je vždy vyžadována
terapeutická výjimka.
ZAKÁZANÉ METODY
M1. Manipulace s krví a krevními komponenty
• Název a obsah této sekce byly změněny tak, aby zahrnuly všechny druhy manipulací s krví
a krevními komponentami. V důsledku toho bylo M2.3 odstraněno, protože je již součástí této
revidované skupiny.
M2. Chemická a fyzikální manipulace
•M2.3 byla odstraněna, protože je nyní součástí znění M1.
M3. Genový Doping
• Pro zpřesnění definice genového dopingu, M3.1 byl přeformulován.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI
S6.Stimulancia
Pro upřesnění: Všechny příslušné optické isomery (d- and l-)jsou zakázány.
Připomíná se, že některá stimulancia mohou být dostupná pod různými názvy, například
"metylhexanamin", někdy též jako dimetylamylamin, pentylamin, geranamin, Forthane, 2amino-4-metylhexan, kořenový extrakt z pelargonie nebo olej z pelargonie .
• Dalším příkladem je metylsynefrin, který byl přidán jako jiný název pro oxilofrin
LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH
P2. Beta-blokátory
• Letecké sporty a parašutismus (FAI), petanque a obdobné sporty (CMSB), bridž (FMB),
kuželky a bowling (FIQ) a vodní motorismus (UIM) se odstraňují ze seznamu sportů, ve
kterých jsou beta-blokátory zakázány.
www.autoklub.cz
101
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
WADA i nadále přehodnocuje zákaz beta-blokátorů v určitých sportech ve spolupráci s
příslušnými federacemi a dalšími zainteresovanými stranami. To vedlo k odstranění výše
zmíněných pěti sportů z této sekce.
MONITOROVACÍ PROGRAM
• Aby bylo možné odhalit potenciální způsoby zneužití, byla do Monitorovacího programu
přidána následující látka:
• Při Soutěži: tapentadol
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
PRO ROK 2013
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
Platný od 1. ledna 2013
1.
Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou
považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a
Zakázaných metod M1, M2 a M3.
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)
ZAKÁZANÉ LÁTKY
S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není
aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým
regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po
ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je
zakázána stále.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5-androst-1-en-3,17-diol ); 1-androstendion (5-androst-1-en-3,17dion); bolandiol (estr-4-en-3,17-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien3,17-dion);
danazol
([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
desoxymethyltestosteron
(17-methyl-5-androst-2-en-17-ol);
drostanolon;
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17αmethyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinon; 4-hydroxytestosteron
(4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon;
metandienon (17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol;
www.autoklub.cz
102
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
metasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on); methyldienolon (17hydroxy-17-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron (17-hydroxy-17-methyl-5androst-1-en-3-on);
methylnortestosteron
(17-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-on);
methyltestosteron; metribolon (methyltrienolon (17-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-trien3-on); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton;
norethandrolon; norklostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon;
prostanozol
(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);
quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17-hydroxy-5-androst-1-en-3-on);
tetrahydrogestrinon
(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on);
trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on) a další látky s podobnou chemickou strukturou
nebo podobnými biologickými účinky.
b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:
Androstendiol
(androst-5-en-3,17-diol),
androstendion
(androst-4-en-3,17-dion),
dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17on), testosteron a jejich metabolity a isomery, ale ne s omezením pouze na ně:
5-androstan-3,17-diol
5-androstan-3,17-diol
5-androstan-3,17-diol
5-androstan-3,17-diol
androst-4-en-3,17-diol
androst-4-en-3,17-diol
androst-5-en-3,17-diol
androst-5-en-3,17-diol
androst-5-en-3,17-diol
androst-5-en-3,17-diol
4-androstendiol (androst-4-en-3,17-diol)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
epitestosteron
etiocholanolon
3-hydroxy-5androstan-17-on
3-hydroxy-5androstan-17-on
7-hydroxy-DHEA
7-hydroxy-DHEA
7-keto-DHEA
19-norandrosteron
19-noretiocholanolon
2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:
Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon, zeranol,
zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.
Pro účely skupiny této sekce:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo není normálně schopno produkovat přirozeně.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně.
S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY
Následující látky a jejich uvolňující faktory jsou zakázány:
2.
3.
4.
5.
Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO),
stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), methoxypolyethylenglykolepoetin beta (CERA), peginesatid /Hematide/);
Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) u mužů;
Kortikotropiny;
Růstový hormon (GH), fibroblastové růstové faktory (FGFs), hepatocytový růstový
faktor (HGF), insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1), mechanické růstové
faktory (MGF), růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF) a vaskulárně-
www.autoklub.cz
103
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
endoteliární růstový faktor (VEGF), stejně jako jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující
syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie,
regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken;
a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.
S3. BETA2- AGONISTÉ
Všichni beta-2 agonisté, včetně všech případných optických isomerů (např. d- a l-), jsou
zakázáni kromě inhalačního salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin),
inhalačního formoterolu (maximální podaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu,
pokud jsou podány v inhalaci v souladu s doporučeným léčebným režimem výrobce.
Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu
v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za zamýšlené terapeutické
použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže
kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním
terapeutické inhalační dávky nižší než výše uvedené maximum.
S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY
Zakázané je následující:
1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:
Aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion),
4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne
s omezením pouze na ně.
2.
Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:
Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.
3.
Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:
Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.
4.
Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne
s omezením pouze na ně.
5.
a)
b)
Metabolické modulátory:
Insuliny;
Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome
Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a
Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta
/PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR)
S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY
Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:
Diuretika, desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání albuminu,
dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid a další látky s podobnými
biologickými účinky. Lokální podání felypressinu pro zubní anestézii není zakázáno.
Diuretika zahrnují:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon,
kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid,
hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a další látky s podobnou chemickou
strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drospirenonu, pamabromu a lokálního
podání dorzolamidu a brinzolamidu, které nejsou zakázané).
www.autoklub.cz
104
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Pro použití (Při Soutěži, případně Mimo Soutěž) jakéhokoliv množství látky se stanoveným
prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve
spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou je vyžadováno udělení specifické
Terapeutické výjimky na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou
maskovací látku.
ZAKÁZANÉ METODY
M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI
Zakázané je následující:
1.
Podání nebo znovuzavedení autologní, homologní nebo heterologní krve nebo
červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu do
oběhového systému.
2.
Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující
modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na
hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a
efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Suplementace kyslíkem
zakázána není.
3.
Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví
komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby.
nebo
s krevními
M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE
Zakázané je následující:
1.
Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků
odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např.
proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.
2.
Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin kromě infuzí legitimně přijatých
v průběhu nemocničních zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod.
M3. GENOVÝ DOPING
Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:
1.
2.
Transfer polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů;
Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk;
www.autoklub.cz
105
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Světový antidopingový kodex
MONITOROVACÍ PROGRAM 2013*
Do Monitorovacího programu 2013 jsou zařazeny následující látky:
1. Stimulancia:
2. Narkotika:
tramadol
Pouze při soutěži: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein,
nikotin, pipradrol, pseudoefedrin (pod hranici 150 mikrogramů na
mililitr moči), synefrin,
Pouze při soutěži: hydrokodon, poměr morfin/kodein,
3. Glukokortikosteroidy:
tapentadol,
Pouze mimo soutěž
* Světový antidopingový kodex (článek 4.5) stanoví: „WADA, po konzultacích s ostatními
Signatáři a vládami, vypracuje monitorovací program, který se bude týkat látek, jež nejsou na
Seznamu, ale které si WADA přeje sledovat, aby odhalila možné formy jejich zneužívání ve
sportu.“
www.autoklub.cz
106
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
ŽÁDOST O UDĚLENÍ TERAPEUTICKÉ VÝJIMKY (TV)
THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS (TUE)
Prosím, vyplňte všechny části velkým tiskacím písmem nebo na stroji.
Please complete all sections in capital letters or typing.
1. Informace o sportovci 1. Athlete Information
Příjmení: …………………………......…
Jméno: ………………………………………
Surname
Given Names
Žena
Muž
Female
Adresa:
Male
(vyznačte křížkem) Datum narození (den/ měsíc/ rok):………
Date of Birth
(dd/mm/yyyy)
……………………………………………………………………………………………………….
Adress
Město: ……………………………………Země: ……………………..
PSČ: …………….
City
Country
Postcode
Tel: ………………………………………E-mail: …………………………………………………
(s mezinárodní předvolbou / with international code)
Sport: ……………………………………Disciplína/ Pozice: …………………………………..
Discipline/ Position
Národní nebo mezinárodní
svaz:………….…….…………………………………………………………..
International or National Sporting Organization
Zaškrněte prosím příslušnou kolonku:
Please mark the appropriate box
□ Jsem zařazen v Mezinárodním Registru pro Testování
□ I am part of an International Federation Registered Testing Pool
□ Jsem zařazen v Národním Registru pro Testování
□ I am part of a National Anti – Doping Organization Testing Pool
□ Účastním se akce pořádané mezinárodní federací, pro kterou je TV vyžadována
pravidly příslušné Mezinárodní federace 1 – Název
akce:…………………………………………………..
□ I am participating in an International Federation event for which a TUE granted pursuant to the
International Federation’s rules is required1- Name of the competition
□ Nic z výše uvedeného.
□ None of the above
V případě zdravotního handicapu, specifikovat:……………………………………………..
If athlete with disability, indicate disability.
1
Týká se akcí určených Vaší Mezinárodní federací.
1
Refer to your International Federation for the list of designated events
www.autoklub.cz
107
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
2. Lékařská zpráva 2. Medical Information
Diagnóza s dostatečnými lékařskými informacemi (viz. poznámka 1): ………………….
Diagnosis with sufficient medical information (see note 1):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Pokud může být pro uvedenou diagnózu aplikován povolený lék, uveďte klinické
zdůvodnění požadovaného užití zakázané medikace:
If permitted medication can be used to treat the medical condition, provide clinical justification for the
requested use of the prohibited medication:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Podrobnosti medikace 3. Medication details
Zakázaná látka(y):
Generický název
Dávka:
Dose:
Způsob aplikace:
Route:
Frekvence dávky:
Frequency:
Prohibited substance(s):
1.
2.
3.
Předpokládaná doba
užívání:
(vyznačte křížkem)
Intended duration of treatment:
(Please tick appropriate box)
mimořádně
jen jednou
once only
emergency
nebo doba trvání (týden/
měsíc):…………………………………….
or duration (week /month)
Už jste dříve podával(a) žádost o TV:
ANO
Have you submitted any previous TUE application:yes
no
NE
Pro jaké látky?..................…………………………………………………………………
For which substances?
U které antidopingové Organizace?……………..………………………….
To whom?
Kdy? .......................................................................................................
When?
Rozhodnutí:
Povoleno
Zamítnuto
Decision:
Approved
Not approved
www.autoklub.cz
108
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
4. Prohlášení lékaře 4. Medical practitioner's declaration
Potvrzuji, že výše uvedená látka(y) je předepsaná jako správná léčba pro uvedený
zdravotní stav. Dále potvrzuji, že užívání jiných léků neobsahujících zakázané látky by
bylo nedostačující pro léčbu již zmíněného zdravotního stavu.
I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative
medication not on the Prohibited List would be unsatisfactory for this condition .
Jméno: …………………………………………………………………………………………….
Name
Lékařská
specializace:……………………………………………………………………………………...
Medical Speciality
Adresa:……………………………………………………………………………………………..
Address
Tel.:…………………………………………Fax:………………………………………………...
E-mail:………………………………………………………………………………………………
Podpis lékaře:………………………………………….. Datum:…………………………………
Signature of Medical Practitioner
Date
5. Prohlášení sportovce 5. Athlete's declaration
Já, ...................................................................prohlašuji, že informace uvedené v bodě č. 1 jsou
přesné a že žádám o souhlas k použití látky nebo metody ze Seznamu zakázaných látek a
metod. Souhlasím s poskytnutím informací o svém zdravotním stavu KTV (Komise pro
terapeutické výjimky) Antidopingového výboru České Republiky (dále ADV ČR), příslušným
orgánům WADA KTV a také jiným antidopingovým organizacím podle ustanovení Kodexu.
Jsem srozuměn s tím, že tyto informace budou použity pouze pro vyhodnocení mé žádosti o
Terapeutickou výjimku a v kontextu případného vyšetřování porušení antidopingového
pravidla. Jsem srozuměn s tím, že pokud budu chtít (1) získat více informací o nakládání
s mými informacemi, (2) využít svého práva přístupu a opravy nebo (3) pokud budu chtít
zrušit právo těchto organizací na získávání informací o mém zdravotním stavu, musím o této
skutečnosti písemně informovat lékaře a moji antidopingovou organizaci. Jsem srozuměn a
souhlasím s tím, že v případech, kdy je to vyžadováno Kodexem, může být za účelem
prokázání případného porušení antidopingového pravidla nezbytné uchování informací
vztahujících se k Terapeutické výjimce, které jsem poskytl před zrušením souhlasu viz. bod
(3) tohoto odstavce.
Jsem srozuměn s tím, že pokud jsem přesvědčen, že s mými osobními informacemi není
nakládáno v souladu s tímto souhlasem a Mezinárodním Standardem Ochrany Soukromí a
Osobních údajů mohu podat stížnost k WADA nebo CAS.
I, ....................…………….………………… certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval
to use a Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the
Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA authorized staff, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption
Committee) and to other ADO TUECs and authorized staff that may have a right to this information under the provisions of the
Code.
I understand that my information will only be used for evaluating my TUE request and in the context of possible anti-doping
violation investigations and procedures. I understand that if I ever wish to (1) obtain more information about the use of my
information; (2) exercise my right of access and correction or (3) revoke the right of these organizations to obtain my health
information, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact. I understand and agree that it may be
necessary for TUE-related information submitted prior to revoking my consent to be retained for the sole purpose of
establishing a possible anti-doping rule violation, where this is required by the Code.
I understand that if I believe that my personal information is not used in conformity with this consent and the International
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information I can file a complaint to WADA or CAS.
Podpis sportovce: ............................................... Datum: ..............................................
Athlete's signature
www.autoklub.cz
Date
109
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Podpis rodiče / zákonného zástupce ....................................... Datum: ..............................
Parent's /Guardian's signature
Date
(V případě, že se jedná o sportovce neplnoletého, či postiženého tak, že mu postižení
znemožňuje podpis tohoto dokumentu, je vyžadován podpis rodiče či zákonného
zástupce, který jedná ve jménu sportovce)
(If the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or
on behalf of the athlete)
6. Poznámka 6. Note
Poznámka 1
Note 1
Diagnóza
Nálezy potvrzující diagnózu musí být přiloženy k formuláři.
Lékařská zpráva má obsahovat osobní anamnézu, výsledky
všech příslušných vyšetření, laboratorních vyšetření a použitých
zobrazujících metod. Kopie originálních zpráv je třeba přiložit. Je
třeba dodržet co největší objektivitu při zhodnocení klinických
stavů a v případě příznaků, které nelze demonstrovat, je vhodné
uvést
názor
nezávislého
odborníka
lékaře.
Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this
application. The medical evidence should include a comprehensive medical
history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and
imaging studies. Copies of the original reports or letters should be included,
when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical
circumstances and in the case of non-demonstrable conditions independent
supporting medical opinion will assist this application.
Neúplné žádosti budou vráceny k doplnění.
Incomplete Applications will be returned and need to be resubmitted.
Kompletně vyplněnou žádost pošlete antidopingové organizaci a ponechte si kopii.
Please submit the completed form to the ADO and keep a copy for your records.
www.autoklub.cz
110
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
ZÁSADY PRO SPORTOVNÍ PŘÍPRAVU MLÁDEŽE VE VĚKU 5-12 LET
Licence může být vystavena jezdci až po absolvování odborného lékařského vyšetření na
některém z následujících pracovišť:
Fakultní nemocnice Motol, Klinika tělovýchovného lékařství V Úvalu 84, 150 18
Praha 5 Motol, tel.: 224 435 524, 224 435 530 (MUDr. Jan Homolka)
Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace,
ambulance tělovýchovného lékařství, Pekařská 53, 601 00 Brno, tel.: 543 182 991,
543 182 992 (MUDr. Pavel Homolka, MUDr. Pavel Vank, MUDr. Vladimír Svoboda,
MUDr. Petr Dobšák, Csc.)
Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství,
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 443 570, 588 443 590, 588 443 589 (prim.
MUDr. Jaroslava Kováříková, MUDr. Dalibor Pastucha, MUDr. Jana Malinčíková,
PhD., MUDr. Hana Fargašová)
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika TVL, Hradecká 1172, 500 05 Hradec
Králové, tel.: 495 834 236 (MUDr. Vladimír Vondruška)
Medipont, s. r. o., Klinika tělovýchovného lékařství a funkční diagnostiky, Matice
Školské 17, 370 01 Ćeské Budějovice, tel.: 387 730 289 (MUDr. Ivana Prollová)
Privátní pracoviště MUDr Ludmila Beranová, Oslavská 75, 301 00 Plzeň, tel.
377 241 123
Pouze pro plochou dráhu: MUDr. Tomáš Brož, Pardubická krajská nemocnice, a.s.,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, tel. 466 012 903, 466 012 918, email:
[email protected]
Organizovaná sportovní příprava držitelů licence bude realizována pouze ve vybraných
klubech, pověřených výkonem střediska tak, jak je schválí výkonný výbor příslušného svazu
FMS AČR.
Podmínkou pro vydání licence ve výše uvedené kategorii je ověřený podpis obou rodičů.
SEZNAM LÉKAŘŮ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ PRO VYDÁNÍ LICENCE
NAD 12 LET (doporučená pracoviště) :
Lékařská komise doporučuje žadatelům o licenci starším 12 let absolvovat lékařskou prohlídku
tělovýchovným lékařem nebo lékařem s licencí sportovní medicíny. Seznam těchto
sportovních lékařů je dostupný na:
http://www.cstl.cz/www/seznamy/seznamy1-abc-prijmeni.htm
V souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, aktualizovaným v této Ročence, čl.
60.3, musí žadatelé o licence jezdce starší 45 let absolvovat lékařské vyšetření včetně EKG
s příznivým výsledkem.
OCHRANNÉ POMŮCKY
FMS AČR vyhlašuje povinné používání sportovních ochranných pomůcek pro přípravné jízdy
a závody mládeže ve věku 5 až 12 let ve sportovních odvětvích motokros, SZM a plochá
dráha, cross country.
Jde o následující pomůcky:
homologovaná přilba odpovídající velikosti
ochranné brýle
chrániče trupu (hrudi,ramen, zad a horní části paží)
bederní pás, chrániče bérců a kolen, chrániče loktů
dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty
jezdecké boty a rukavice
jednodílná kožená kombinéza (SZM a supermoto)
Členové Technické komise budou při přejímce motocyklů kontrolovat výše zmíněné doplňky,
eventuálně namátkově těsně před závodem. LK upozorňuje na nebezpečí při použití
nevhodné velikosti těchto pomůcek (omezení pohyblivosti, neúčinnosti).
www.autoklub.cz
111
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
EKOLOGICKÉ ZÁSADY
ČINNOST
MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ochrana přírody i při provádění sportovní činnosti našich motocyklových disciplin dává
budoucím generacím možnost žití ve vzájemné harmonii.
Ekologický výbor AČR předkládá některá doporučení, týkající se pořadatelů motocyklových
podniků, jezdců, jejich doprovodů a veřejnosti (diváků).
Tato doporučení jsou založena jednak na zkušenostech z dosavadní činnosti motocyklového
sportu a jednak v souladu s Řádem životního prostředí vydaného FIM.
POŘADATELÉ SPORTOVNÍHO PODNIKU
Zajistěte ve spolupráci s příslušnými orgány, aby přístupové silnice a cesty k závodišti
způsobily co nejméně problémů na životní prostředí.
Zajistěte, aby z hlediska umístění závodiště bylo možno bez problémů přijmout očekávaný
počet návštěvníků.
Zajistěte označení místa sportovního podniku směrovými šipkami.
Ve spolupráci s příslušnými orgány zajistěte únikové cesty pro sanitní, požární vozy a pro
bezpečnostní službu.
Ochranným hrazením vymezte servisní prostor v parkovišti závodních strojů.
Zajistěte dostatek parkovacích míst pro veřejnost a dostatečně velké přístupové parkoviště
závodních strojů s odpovídajícím povrchem.
Pověření pořadatelé musí zajistit optimální parkování jak pro veřejnost, tak i v parkovišti
závodních strojů s vyčleněním místa a jeho respektováním účastníky.
Zakázat parkování na krajnicích cest mimo povolená vyhrazená místa.
Vyvarovat se maximálně umístění parkovišť v místech budoucího pěstování a osévání
zemědělské plochy.
Zajistit lehký a vhodný přístup k tréninkové ( testovací) trati a zamezit přístup veřejnosti.
Zajistit pro informační rozhlasový systém dva výstupy. Jeden pro parkoviště závodních strojů
a jeden pro diváky.
Zajistit dostatečný počet reproduktorů za účelem snížení hluku a jejich umístění směřující do
středu závodiště směrem dolu.
Úroveň zvuku musí být co nejnižší.
Osoby odpovídající za vysílání by měli zajistit maximální snížení zvuku v průběhu přestávek.
Zajistěte v parkovišti závodních strojů dobu klidu od 22.00 do 08.00 hod.
Zajistěte dostatek zdrojů pitné vody.
Zajistěte označený prostor k mytí motocyklů vybavený odpovídajícím ekologickým zařízením.
Zajistěte vybavení hasicími přístroji jak v parkovišti závodních strojů, tak i v uzavřeném
parkovišti.
Zajistěte dostatečný počet toalet jak pro veřejnost, tak i v parkovišti závodních strojů ( zvlášť
pro muže a ženy), vybavené toaletním papírem a zdrojem vody a zajistěte jejich pravidelnou
údržbu.
Přístup k toaletám musí být jasně označen, a to zvlášť pro veřejnost a zvlášť pro účastníky
závodů.
Veřejnost musí být jakýmkoliv způsobem informována o dodržování ekologických opatření.
Kontrolujte a ujistěte se, že rozvod elektřiny je v pořádku a odpovídá předpisům.
Zkontrolujte, že prodejní / občerstvovací místa jsou čistá.
Zajistěte odpadkový pytel pro každého účastníka závodu včetně odpadkových pytlů / košů
v parkovišti závodních strojů a v prostoru pro veřejnost.
Zajistěte zvláštní kontejnery pro ojeté pneumatiky, oleje, olejové filtry, toxický materiál a tyto
označte.
Označení umístění kontejnerů jak pro účastníky tak i pro veřejnost by mělo být uvedeno
v mapce prostoru trati a v programu.
Zakažte umísťování letáků a reklam na stromy.
Zakažte umísťování letáků pod stěrače parkujících automobilů.
www.autoklub.cz
112
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Poděkujte písemně obyvatelům žijícím v blízkosti závodiště za jejich toleranci..
Odstraňte co nejdříve po skončení sportovního podniku všechny nápisy, informace,
směrovací šipky atd.
Zajistěte, aby návštěvníci mohli bez problémů sledovat závody. (Například kropením
tratě
k zamezení prachu, který je škodlivý jak pro jezdce, tak i pro diváky a rostliny.)
Myslete i na invalidní diváky, aby i oni mohli bez problému sledovat závody.
Po skončení závodu uveďte prostor do původního stavu. Vyčistěte uvedený prostor, opravte
eventuální poškození, srovnejte povrch kde je třeba, případně osejte některé plochy. Touto
činností eliminujete jakékoliv dopady na životní prostředí.
Ujistěte se, že vztahy s místními ekologickými institucemi státní správy jsou co nejlepší.
Pozvete jejich zástupce na sportovní podnik, eventuálně i po dokončení úklidu závodiště a
informujte je jaká opatření činíte k ochraně životního prostředí.
Veďte a udržujte Deník životního prostředí dokumentující veškerou ekologickou činnost
kterou provádíte, a to včetně Protokolů životního prostředí z jednotlivých závodů.
U stálých a trvalých okruhů se ujistěte, že okruh, pozemek (povrch) a budovy jsou
pravidelně udržovány.
Chraňte krytí Vašeho okruhu vysázením stromů a keřů, které vytvoří zvukovou barieru.
Po každém sportovním podniku proveďte jeho vyhodnocení s cílem zlepšení a eventuálního
odstranění nedostatků.
JEZDCI A JEJICH DOPROVOD
Respektujte a řiďte se pokyny pořadatelů v parkovišti aut a závodních strojů.
Uvolněte přístupové cesty pro bezpečnostní a záchranou službu.
Odpadová voda z karavanů nesmí být vylévána do půdy ani na cesty. Vylévání je možno
provádět pouze tam, kde pořadatel označil a zajistil ekologický prostor.
Respektujte ekologii, oplocení a rostliny a respektujte i místa, která nespadají do oblasti
organizace sportovního podniku.
Neodhazujte ve Vašem okolí odpadky, používejte odpadkové pytle, které odhazujte do
příslušných kontejnerů.
Použité pneumatiky, umělé hmoty a toxický materiál odkládejte do označených kontejnerů
pro tento účel instalovaných. V případě, že tyto neexistují, musí si je jezdci či doprovod
ponechat k vlastní likvidaci.
Opouštějte Váš prostor ve stejném stavu jako před příjezdem.
Instalujte jeden hasicí přístroj v každém vozidle.
Udržujte psy na vodítku.
Používejte bezolovnatý benzin a ekologické výrobky.
Kontrolujte a zamezte úniku benzinu, oleje a ostatních toxických látek z kanistrů do země.
Umývejte motocykly pouze v prostorách k tomu pořadatelem zřízených.
Respektujte noční klid od 22.00 do 08.00 hod.
Používejte určené toalety.
Snižte maximálně pro bezpečnost diváků používání motocyklů, skutrů neb mopedů v
prostorách parkoviště závodních strojů a podél trati. Myslete také na děti na kolech jejichž
rodiče jsou v případě nehody za ně plně zodpovědní.
NÁVŠTĚVNÍCI A VEŘEJNOST
Respektujte dozor na parkovištích včetně určení vyhrazených míst na parkování.
Respektujte přístupová označení, ploty a osázení.
Respektujte bezpečnostní pokyny, zejména stanovené plochy určené pro veřejnost.
Používejte toalety zajištěné pořadatelem a udržujte je v čistotě.
Odkládejte odpadky pouze do nádob k tomu určených.
Zakazuje se zakládání ohně.
Myslete na postižené diváky a nebraňte jim blokováním výhledu na trať.
Používejte vodítka na psy.
www.autoklub.cz
113
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
DOPORUČENÍ PRO POŘADATELE DO PROGRAMU A TISKOVIN
PŘÍLOHA „A“ Ekologického kodexu FIM
1. Omezit hlučnost reprodukčního systému na 83 DBA při měření na veřejných prostranstvích
a vždy v souladu s místními předpisy.
2. Co možná nejvíce omezit vliv hluku z akce na místní životní prostředí za pomocí náspů,
vegetace a plotů.
3. Chránit prostor pomocí vhodných rohoží nebo jiných účinných prostředků na místech, kde
organizátor povolí servis strojů.
4. Zajistit kontejnery pro sběr odpadů, oleje, paliva a všech ostatních znečišťujících látek
(filtry a hadry) a zajistit sběr a odstranění všech pevných a kapalných odpadů v souladu
s místními předpisy.
5. Zajistit hygienická zařízení pro účastníky a veřejnost v souladu s předpisy FIM a přílohou A
Kodexu CIE.
6. Zajistit a spravovat parkoviště, zakázat parkování na dlouhé trávě vzhledem k nebezpečí
požáru.
7. Dodržovat data a lhůty uložené pro daný podnik místními úřady.
8. Zakázat nepovolené čištění motocyklů a přepravních vozidel.
9. Zajistit osvětu jezdců, týmů a veřejnosti s ohledem na problematiku životního prostředí
prostřednictvím reprodukčního systému.
10. Požadovat, pokud možno, aby dodavatelé stravovacích služeb používali recyklovatelné
nebo biologicky odbouratelné nádoby a nesli odpovědnost za svůj vlastní odpad.
11. Chovat se tak, aby po skončení akce zůstaly na místě pouze stopy účastníků a, v případě
poškození vegetace, zajistit opětovnou výsadbu a vysetí.
www.autoklub.cz
114
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
INFORMACE TECHNICKÉ KOMISE FMS AČR
Testování sportovních motocyklů pro rok 2013
Všechny sportovní motocykly soutěžících jezdců s licencí vydanou FMS AČR podléhají
evidenci (testování nebo evidence při TP). Tato evidence zahrnuje jméno a příjmení jezdce,
adresu, značku a typ motocyklu spolu s VIN. Evidence slouží k základnímu přehledu o
počtech a typech sportovních motocyklů zúčastňujících se podniků pořádaných pod autoritou
FMS AČR. Evidenci povede Technická komise FMS AČR a zpracují ji techničtí komisaři při
technických přejímkách na podnicích.
Pro motocykly s registrační značkou je testování povinné. Při testování se vydává
(prodlužuje se platnost) Průkaz sportovního motocyklu.
Výkonné výbory jednotlivých svazů a jejich subkomise mohou rozhodnout o testování
skupin motocyklů. V roce 2013 se budou podle rozhodnutí VV SZM povinně testovat
také motocykly JPHZM a Klasik a Dragstery.
Průkaz slouží k identifikaci sportovního motocyklu. Technická komise FMS AČR jej vydává
prostřednictvím pověřených testovacích komisařů. Platnost je do oficiálního termínu testování
následujícího roku, tzn. že nejpozději do tohoto termínu musí být pro danou sportovní sezónu
provedeno testování sportovních motocyklů, po jehož úspěšném absolvování bude
prodloužena platnost průkazu pro daný rok.
Sportovní motocykly, které nejsou opatřeny Průkazem sportovního motocyklu nebo u
kterých nebyla prodloužena jejich platnost testováním pro danou sportovní sezónu,
nebo které nebyly zaevidovány, nesmějí být převzaty na žádném sportovním podniku
FMS AČR.
Výjimku tvoří motocykly startující v soutěžích enduro a trial s Osvědčením o registraci vozidla
I. (ORV I.).
a) Testování sportovních motocyklů s registrační značkou (RZ)
Viz „Metodické pokyny k registraci, testování a provozu sportovních motocyklů opatřených
registrační značkou enduro a trial“. Jsou uveřejněny na webových stránkách AČR. U každého
testování bude zástupce MD (podle rozhodnutí tohoto ministerstva), který do průkazu zapíše
povolení k provozování sportovního motocyklu na veřejných komunikacích.
b) Testování sportovních motocyklů bez RZ Testovací komisař provede kontrolu
motocyklu, zda odpovídá technickým předpisům FIM a FMS AČR a poté vydá Průkaz
sportovního motocyklu bez registrační značky, s platností do 30. 04. následujícího roku. Za
předpokladu, že nedošlo k žádným změnám, lze platnost průkazu každý rok prodloužit.
Průkaz sportovního motocyklu bez RZ potvrzuje, že jeho stavba odpovídá platným technickým
předpisům FIM a FMS AČR, ale v žádném případě nenahrazuje doklad o nabytí motocyklu. K
testování jsou nezbytné tyto náležitosti:
- licence FMS AČR
- 2 barevné fotografie motocyklu o rozměrech 6 x 9 cm, 1 x pohled z levé strany, 1x
pohled z pravé strany. Otestovaný motocykl TK označí a zaeviduje Průkaz sportovního
motocyklu. Poplatek za testování je uveden v Ročence FMS AČR v Kapitole „Poplatky“.
Centrální testování sportovních motocyklů pro rok 2013:
Aktuální informace o testování sportovních motocyklů jsou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách FMS AČR
www.autoklub.cz
115
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Homologace přileb pro motocyklový sport platné pro sezónu 2013
ECE 22 – 05 „P“ EVROPA je evropská norma pro ověřování odolnosti
ochranných přileb.
Pro rok 2013 platí zobrazená norma na nášivce uvnitř přilby.
Musí začínat vždy čislicí 05 a za ní následují další čísla (obvykle
výrobní serie).
Písmeno v kroužku a číslo ( E 4 ) značí státní zkušebnu, kde byla přilba
zkoušená.
Evidenční čísla států: E1 - E48
Modrá nálepka uvnitř skořepiny s černým písmem.
Japonská homologace - při kontrole je nutné ověřit číslo normy:
JIS T 8133;2007
Oranžová nálepka uvnítř skořepiny s bílým podtiskem SNELL M 2010 a černým popisem.
Homologace USA - při kontrole je nutné ověřit označení normy.
SNELL M 2010
www.autoklub.cz
116
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
POJISTNÉ PODMÍNKY
1.
Každý jezdec je povinen si sjednat své osobní úrazové pojištění. Doporučujeme
držitelům licencí sjednat úrazové pojištění u AIG Europe Limited, organizační složka pro
Českou republiku, (dále jen „AIG“), a to prostřednictvím pojišťovací makléřské
společnosti RENOMIA, a. s., (dále jen „RENOMIA“). Bližší informace o AIG, RENOMIA a
postupech sjednávání pojištění naleznete dále.
2.
AČR uzavřel smlouvu o pojištění jezdců dle řádů FIM. Pojistnou smlouvu, podrobnosti a
formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách autoklubu pod titulkem „Pojištění
jezdců“ na: http://www.autoklub.cz/text/50-pojisteni-jezdcu.html
3.
AČR uzavřel prostřednictvím RENOMIA s ČPP rámcovou pojistnou smlouvu o pojištění
odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému v souvislosti se sportovními
akcemi pořádanými subjekty registrovanými nebo evidovanými v AČR, které
zplnomocnily AČR uzavřením této smlouvy na akci, kterou pořádají.
Součástí rámcové pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti účastníků akce, které se
sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému, a to účastníkem akce
nebo provozem jeho vozidla při sportovní akci zapsané do kalendáře FMS AČR.
Soutěžící a jezdci nemohou být navzájem považováni za třetí osobu.
Pojištění se sjednává pro místa pořádání akcí na území České republiky.
4.
Na subjekty AČR, které nezplnomocní AČR k uzavření pojištění nebo nepošlou plnou
moc ve stanoveném termínu, se sjednané pojištění nevztahuje.
5.
Pojistné za pojištění účastníků akce dle rámcové pojistné smlouvy bude vybíráno od
účastníků pořadatelem sportovní akce a jeho výše je stanovena v příloze.
6.
Pořadatelé, na které se nevztahuje rámcová pojistná smlouva AČR, doloží při zaslání
zvláštních ustanovení ke schválení, kopii pojistné smlouvy v rozsahu čl. N 110 VSŘ
AČR. Doporučujeme těmto pořadatelům prostřednictvím RENOMIA využít služeb ČPP.
7.
Pořadatel má možnost sjednat si na vlastní náklady připojištění k rámcové pojistné
smlouvě, a to ve výši, jež považuje za potřebnou pro daný podnik. Doporučujeme těmto
pořadatelům prostřednictvím RENOMIA využít služeb ČPP.
8.
Podstatné části rámcové pojistné smlouvy jsou publikovány na internetové adrese AČR –
www.autoklub.cz – Informace pro kluby&členy&pořadatele – odkaz „pojištění“.
9.
Vznik škodné události nahlásí pořadatel či jezdec RENOMIA bez zbytečného odkladu na
příslušném tiskopisu:
Lenka Bíbová
Tel.:
221 421 799
Mobil:
724 357 818
E-mail:
[email protected]
www.autoklub.cz
RENOMIA, a. s.
Vlkova 46, 130 00 Praha 3
Tel.:
221 421 711
Fax:
222 720 855
117
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/23
klientská linka: 841 444 555
e-mail: [email protected]
www.cpp.cz
Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí moderní produkty a
komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění.
Své služby poskytuje klientům od roku 1995.
S celkovým množstvím více než milion pojištěných vozidel je ČPP třetím největším
poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice.
ČPP spravuje více než 1,5 milionu smluv svých klientů a její služby využívá 800 tisíc klientů.
Každý měsíc sjednává cca 45 tisíc nových pojistných smluv.
ČPP předepsala v roce 2011 pojistné v celkové hodnotě 6,7 mld. Kč
Zisk společnosti před zdaněním dosáhl výše 442 mil. Kč.
Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč.
Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů
a dalších sdružení.
ČPP je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami.
Od roku 2005 je ČPP součástí přední evropské pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group.
Akcie skupiny se obchodují pod mezinárodním názvem Vienna Insurance Group na burzách
ve Vídni a v Praze. Koncern získal od ratingové společnosti Standard&Poor´s hodnocení „A+“
se stabilním výhledem.
www.autoklub.cz
118
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Zajišťováním veškeré agendy spojené s pojištěním v České republice (vystavování pojistných
smluv, správa pojištění včetně inkasa pojistného, likvidace pojistných událostí a zajištění
výplaty pojistných plnění) byla pověřena plnou mocí a na základě zákona č. 363/1999 Sb.
pojišťovací makléřská společnost RENOMIA, a. s.
RENOMIA, a. s., již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a
pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR,
ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a spolu s dceřinými společnostmi a sítí
RENOMIA NETWORK tvoří skupinu RENOMIA GROUP, která spravuje pojistné ve výši 4,7
mld. Kč a působí zde 525 spolupracovníků. RENOMIA je držitelem prestižního oborového
ocenění Pojišťovací makléř roku 2011.
RENOMIA, a. s.
Vlkova 46, 130 00 Praha
Tel:
Fax:
Pojištění odpovědnosti pořadatelů a účastníků:
Ing. Martin Jindřich, account manager
Tel:
221 421 731
Mobil:
728 188 792
E-mail:
[email protected]
Úrazové a cestovní pojištění závodníků:
Adéla Kryšková, account representative
Tel:
221 421 749
Mobil:
725 409 542
E-mail:
[email protected]
Likvidace pojistných událostí:
Lenka Bíbová, likvidátor pojistných událostí
Tel:
221 421 799
Mobil:
724 357 818
E-mail:
[email protected]
Ostatní druhy privátního pojištění:
Lenka Havelková, account manager
Tel:
221 421 757
Mobil:
724 148 669
E-mail:
[email protected]




221 421 711
222 720 855
Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem nebo účastníkem na
jednotlivých sportovních podnicích byla mezi AČR a ČPP prostřednictvím RENOMIA,
sjednána rámcová pojistná smlouva č. 0013869817 (Martin Jindřich).
Připojištění úrazového pojištění pro diváky a pořadatele bude sjednáno na základě
samostatné žádosti pořadatele sportovní akce adresované společnosti RENOMIA (Martin
Jindřich).
Pojištění tréninků a komerčních akcí je možno sjednávat pořadateli samostatně přímo se
společností RENOMIA (Martin Jindřich).
Úrazové pojištění (k lokální licenci), cestovní a úrazové pojištění (k mezinárodní licenci) je
možné sjednat na základě přihlášky, která je umístěna na webových stránkách FMS AČR.
Vlastní sjednání je možné uskutečnit buď přímo na SMS nebo zaplacením pojistného na
účet FMS AČR (64531011/0100, v. s. 270) a zasláním potvrzení o platbě společně
s přihláškou do pojištění na sekretariát FMS AČR.
Mimo výše uvedených typů pojištění může společnost RENOMIA Vám i všem členům
Vašich klubů AČR a jejich rodinným příslušníkům poskytnout informace a sjednat další
typy pojištění za zvýhodněných podmínek.
www.autoklub.cz
119
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POŘADATELŮ A
ÚČASTNÍKŮ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY Č.: 0013869817
1. Na jednotlivé akce budou vystavovány pojistné certifikáty na základě plné moci poskytnuté
AČR pořadatelem akce a zasílány na adresu pořadatele.
2. Na přihlášce do pojištění bude vyznačen předpokládaný počet účastníků (převzatých
vozidel) akce dle tabulky akcí, připravené AČR a zadané v příloze rámcové smlouvy.
3. V případě potřeby nebo zájmu o vyšší pojistné částky nebo sjednání širšího rozsahu krytí
než dále uvedeného a sjednaného v rámcové pojistné smlouvě (např. u mezinárodních
sportovních podniků), je nutno uvést v plné moci, příp. dohodnout přímo s RENOMIA (je
třeba dát na vědomí v dostatečném předstihu).
4. V případě velkých akcí mezinárodního charakteru (např. Grand Prix motocyklů Brno
apod.) bude pojištění akce sjednáváno samostatně se společností RENOMIA (nutno
dojednat s dostatečným předstihem).
Kontakt:
Ing. Martin Jindřich, account manager
Tel:
221 421 731
Mobil:
728 188 792
E-mail:
[email protected]
RENOMIA, a. s.
Vlkova 46, 130 00 Praha
Tel:
221 421 711
Fax:
222 720 855
A) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POŘADATELŮ
Rozsah pojištění – pojištěny jsou nároky třetích osob za škody vzniklé jim při pořádání
závodu nebo tréninku činností pořadatele, a dalších osob v souvislosti s jejich povinnostmi při
pořádání závodů.
Limit pojistného plnění – 5 000 000 Kč pro škody na zdraví a majetku na jednu akci.
Spoluúčast – integrální franšíza ve výši 5 000 Kč (škody do 5 000 Kč nebudou pojistitelem
hrazeny, škody nad 5 000 Kč budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného).
Limit pojistného plnění pro věci užívané - 30 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč.
B) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ÚČASTNÍKŮ
Rozsah pojištění – pojištěny jsou nároky třetích osob za škody vzniklé a způsobené jim
účastníkem akce při provozu jeho vozidla při sportovní akci.
Limit pojistného plnění – 3 000 000 Kč pro škody na zdraví a majetku na jednoho účastníka.
Spoluúčast – integrální franšíza ve výši 5 000 Kč (škody do 5 000 Kč nebudou pojistitelem
hrazeny, škody nad 5 000 Kč budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného).
Pojistné – je stanoveno dle jednotlivých disciplín v příloze rámcové smlouvy.
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍCH AKCÍ, TRÉNINKŮ ÚČASTNÍKŮ
Tyto druhy pojištění si sjednávají jednotliví pořadatelé samostatně přímo se společností
RENOMIA (kontakt viz výše). Rozsah pojištění, limity pojistného plnění i pojistné bude
dohodnuto při sjednání tohoto pojištění.
V případě pojistné události nutno neprodleně písemně nahlásit společnosti RENOMIA a
dále postupovat dle jejich pokynů!
www.autoklub.cz
120
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Výše pojistného za pojištění odpovědnosti účastníka akce
- limit plnění 3 mil. Kč na každého jednoho účastníka libovolné akce
- rozsah: škody na majetku a zdraví, vyjma škod způsobených ostatním
účastníkům
Druh závodu
Plochá dráha
Enduro
Silnice
okruhy
Kód
Disciplína
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
mistrovství ČR
přebor ČR
junioři do 19 let
2denní závod
1denní závod
minibike
1denní závod na okruhu
2denní závod na okruhu
3denní závod na okruhu
mistrovství ČR
sidecar
přebor ČR
junioři do 19 let
motoskijöring
supermoto
1denní závod
2denní závod
junioři do 19 let
M10
Motocross
Trial
www.autoklub.cz
M11
M12
M13
M14
M15
121
Pojistné
v Kč na
účastníka
200
100
075
160
80
100
180
200
225
200
70
100
100
200
050
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH AKCÍ
1. Zájemce o úrazové nebo cestovní pojištění si z webových stránek FMS AČR stáhne a
vyplní formulář „PŘIHLÁŠKA K ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ“ popřípadě formulář
„PŘIHLÁŠKA K CESTOVNÍMU A ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ“.
2. Vyplní jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, telefon a zvolí si VYBRANOU VARINATU
POJIŠTĚNÍ:
N1 až N3 pro úrazové pojištění (k národní licenci) do formuláře „PŘIHLÁŠKA
K ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ“.
C1 až C8 pro cestovní a úrazové pojištění (k mezinárodní licenci) do formuláře
„PŘIHLÁŠKA K CESTOVNÍMU A ÚRAZOVÉMU POJIŠTĚNÍ“.
3. Pokud mát zájem o připojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu,
vybere si volitelné připojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem úrazu a
zvolí jednu z variant H1 nebo H2. V případě zájmu o připojištění popálenin zvolí jednu
z variant P1 nebo P2, v případě připojištění zlomenin jednu z variant Z1 nebo Z2.
4. Do položky CELKOVÉ POJISTNÉ uvede příslušnou částku a tuto zaplatí na SMS.
5. Nežádá-li o licenci cestou SMS, odešle částku za pojistné na účet FMS AČR
(64531011/0100, v.s. 270) a doklad o provedené transakci přiloží k podepsanému
formuláři přihlášky k úrazovému pojištění nebo cestovnímu a úrazovému pojištění.
Společně s žádostí o licenci a poplatkem za licenci odešle na sekretariát FMS AČR.
Pojištění bude uzavřeno na základě obdržené platby společně s vystavením licence.
6. Pojištěný obdrží společně s licencí i asistenční kartičku pojišťovny.
7. Pojistné krytí začíná datem připsání platby na účet FMS AČR nebo zaplacením
v hotovosti na SMS.
Kontakt pro otázky k pojištění:
Adéla Kryšková, account representative
Tel:
221 421 749
Mobil:
725 409 542
E-mail:
[email protected]
RENOMIA, a. s.
Vlkova 46, 130 00 Praha
Tel:
221 421 711
Fax:
222 720 855
Úrazové pojištění zahrnuje pojistné krytí na smrt a trvalé následky způsobené úrazem,
s lineárním plněním, od 1 % poškození.
Pojistné krytí se sjednává pro všechny úrazy (nejen při závodech a tréninku), to znamená 24
hodin denně.
Pojištění léčebných výloh je automaticky obsaženo v CESTOVNÍM A ÚRAZOVÉM
POJIŠTĚNÍ.
www.autoklub.cz
122
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
1. Úrazové pojištění (k národní licenci)
Limity pojistného plnění
Varianta
Smrt
následkem
úrazu
Trvalé tělesné
poškození
následkem
úrazu
N1
0 100 000 Kč
150 000 Kč
Výše pojistného za
pojistné období
(1. 1. 2012 až 31. 12.
2012)
280 Kč
N2
260 000 Kč
520 000 Kč
860 Kč
N3
1 300 000 Kč
2 600 000 Kč
4 190 Kč
2. Cestovní a úrazové pojištění (k mezinárodní licenci)
Varianta
Územní rozsah
Výše pojistného za
pojistné období
(1. 1. 2012 až 31. 12.
2012)
Léčebné výlohy
- spoluúčast
Výlohy na akutní zubní
ošetření
Výlohy na převoz
pojištěné osoby
C1
C5
C2
C6
C3
C7
C4
C8
Evropa
Svět
Evropa
Svět
Evropa
Svět
Evropa
Svět
820 Kč
1 150
Kč
1 450
Kč
1 705
Kč
1 150
Kč
1 600
Kč
1 760
Kč
2 025
Kč
2 000 000 Kč
0 Kč
2 000 000 Kč
0 Kč
5 000 000 Kč
0 Kč
5 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
v rámci limitu
léčebných výloh
v rámci limitu
léčebných výloh
v rámci limitu
léčebných výloh
v rámci limitu
léčebných výloh
Asistenční služby
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu
Telefonní hovory na
tísňovou linku
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
Pojištění přivolané osoby
Limit pojistného plnění na
jeden den pobytu
Právní výlohy
Pojištění náhrady
cestovních dokladů
Pojištění odpovědnosti
- na zdraví
- na majetku
Zavazadla
- Limit na jedno
zavazadlo
- Limit na jednu položku
Pojištění úrazu
- smrt následkem úrazu
- trvalé tělesné poškození
následkem úrazu
- limit pro jednu událost
Právní pomoc a kauce
v případě dopravní
nehody
Pojištění denních dávek
při hospitalizaci
v zahraničí
- maximální výplata
Zahraniční pracovní
cesty
Zahraniční soukromé
cesty
Zimní sporty
Maximální délka jedné
cesty
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
nesjednává se
nesjednává se
nesjednává se
nesjednává se
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
nesjednává se
nesjednává se
nesjednává se
nesjednává se
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
1 250 000 Kč
625 000 Kč
3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
700 000 Kč
3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
20 000 000 Kč
20 000 000 Kč
20 000 000 Kč
20 000 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
60 dní
60 dní
60 dní
60 dní
V rámci České republiky se toto pojištění vztahuje pouze na pojištění úrazu, a to na smrt
následkem úrazu a trvalé tělesné poškození.
www.autoklub.cz
123
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
3. Volitelné připojištění – pojištění denní dávky pro případ hospitalizace následkem
úrazu
(ČR i zahraničí)
Varianta
Hospitalizace následkem úrazu
- časová spoluúčast
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění
poskytováno
Výše pojistného za pojistné období (1. 1. 2013 až 31. 12.
2014)
H1
500 Kč
H2
1 000 Kč
0 dní
365 dní
0 dní
365 dní
175 Kč
350 Kč
P1
25 000 Kč
P2
50 000Kč
0 dní
365 dní
0 dní
365 dní
95 Kč
150 Kč
Z1
Z2
25 000 Kč
12 500 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
6 250 Kč
12 500 Kč
25 000 Kč
50 000 Kč
0 dní
365 dní
0 dní
365 dní
820 Kč
1 620 Kč
4. Volitelné připojištění – pojištění popálenin
(ČR i zahraničí)
Varianta
Popáleniny (% dle oceňovacích tabulek)
- časová spoluúčast
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění
poskytováno
Výše pojistného za pojistné období (1. 1. 2013 až 31. 12.
2014)
5. Volitelné připojištění – pojištění zlomenin
(ČR i zahraničí)
Varianta
Dislokace kyčel, páteř, záda
Dislokace koleno, kotník, lopatka, klíční kost, loket nebo
zápěstí
Dislokace prstu, nebo prstů, palec, spodní čelist
Ostatní zlomeniny (% dle oceňovacích tabulek)
- časová spoluúčast
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění
poskytováno
Výše pojistného za pojistné období (1. 1. 2013 až 31. 12.
2014)
www.autoklub.cz
124
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
6. Cestovní pojištění k jednorázovému souhlasu se startem (k národní licenci)
Varianta
Územní rozsah
Sazba pojistného na osobu a den
Léčebné výlohy
- spoluúčast
Výlohy na akutní zubní ošetření
Výlohy na převoz pojištěné osoby
Asistenční služby
Telefonní hovory na tísňovou linku
Pojištění přivolané osoby
Limit pojistného plnění na jeden den pobytu
Právní výlohy
Pojištění náhrady cestovních dokladů
Pojištění odpovědnosti
- na zdraví
- na majetku
Zavazadla
- Limit na jedno zavazadlo
- Limit na jednu položku
Pojištění úrazu
- smrt následkem úrazu
- trvalé tělesné poškození následkem úrazu
- limit pro jednu událost
Právní pomoc a kauce v případě dopravní
nehody
Pojištění denních dávek při hospitalizaci
v zahraničí
- maximální výplata
Pracovní zahraniční cesty:
Soukromé zahraniční cesty:
Zimní sporty:
Max. délka trvání 1 cesty:
1
Evropa
Svět
22 Kč
38 Kč
2 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč
v rámci limitu
léčebných výloh
bez limitu
2 000 Kč
150 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
2
Evropa
Svět
28 Kč
45 Kč
5 000 000 Kč
0 Kč
25 000 Kč
v rámci limitu
léčebných výloh
bez limitu
2 000 Kč
150 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
nesjednává se
nesjednává se
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
nesjednává se
nesjednává se
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
1 250 000 Kč
625 000 Kč
5 000 000 Kč
1 500 000 Kč
700 000 Kč
5 000 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
500 Kč
365 dní
500 Kč
365 dní
ANO
ANO
ANO
180 dní
Pojištění k jednorázovému souhlasu se startem (k národní licenci) bude sjednáno
sekretariátem automaticky, v minimálním rozsahu stanovém FIM (varianta 1) a bude v ceně
poplatku za souhlas se startem. Jezdec dostane asistenční kartičku s vyznačením doby
platnosti pojištění.
www.autoklub.cz
125
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
Podmínky úrazového pojištění sportovců
pro provozování sportovní činnosti FMS AČR
1. Všichni sportovci – držitelé sportovních licencí vystavených FMS AČR musí mít uzavřené
osobní úrazové pojištění pro případ smrti nebo trvalých následků úrazu, způsobených
v důsledku sportovní činnosti. Sjednané pojistné částky musí odpovídat alespoň
následující výši:
- smrt následkem úrazu
100.000,- Kč
- trvalé následky úrazu
150.000,- Kč
Úhrada nezbytného léčení poskytnutého na území České republiky vyplývá ze zákona a je
součástí všeobecného pojištění osob - občanů České republiky. Pojištění léčebných výloh
tedy není třeba sjednávat zvlášť.
2. Všichni sportovci – držitelé sportovních licencí FIM / FIM Europe pro Mistrovství a Ceny
FIM / FIM Europe musí mít na dobu platnosti licence uzavřené osobní úrazové pojištění
pro případ smrti nebo trvalých následků úrazu způsobených v důsledku sportovní činnosti.
Sjednané pojistné částky musí odpovídat alespoň výši stanovené FIM, t.j.:
- trvalé následky úrazu (invalidita)
- smrt následkem úrazu
- ošetření
- repatriace
50.000,- EUR
25.000,- EUR
10.000,- EUR
4.000.- EUR
Jezdec/zákonný zástupce se připojeným podpisem na žádosti o licenci zavazuje uzavřít
pojistné smlouvy v souladu s řády FIM či FIM Europe, FMS AČR, místem konání podniku
(v ČR nebo zahraničí), závaznými pokyny pro pojištění zveřejněnými v Ročence FMS
AČR pro daný rok (dle požadované licence) a na částky v nich pro danou sezónu
uvedené.
Podmínky pojištění sportovců a jejich doprovodů pro případ úhrady nezbytných
nákladů na ošetření a dopravu, vzniklých v důsledku úrazů v zahraničí
1. Všichni sportovci, kteří obdrží od FMS AČR souhlas ke startu v zahraničí (vztahuje se i na
starty při MS a ME), musí mít pro dobu konání závodu a dobu cesty tam i zpět uzavřenu
pojistnou smlouvu pro případ valutové úhrady nezbytných nákladů na ošetření a transport
zraněného, jež vzniknou během pobytu v zahraničí a to ve výši 10.000,- EUR na náklady
spojené s nezbytným léčením a 4.000,- EUR pro transport do vlasti.
2. Tuto pojistnou smlouvu musí mít uzavřenu rovněž všichni funkcionáři, činovníci a
pracovníci FMS AČR, které FMS AČR služebně vysílá do zahraničí.
3. Tyto podmínky se od roku 2000 vztahují i na všechny starty na Slovensku.
4. Tuto pojistnou smlouvu doporučujeme uzavřít prostřednictvím RENOMIA .
www.autoklub.cz
126
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
AKREDITACE MEDIÍ
1. TYPY AKREDITACÍ

Permanentní akreditace
Každá sportovní autorita má právo vydat cca 20 permanetních akreditací pro pracovníky
nejvýznamnějších medií, agentur, volných novinářů, fotografů, rozhlasových a televizních
studií, elektronických medií.
O vydání takovéto akreditace žádá příslušná redakce (volný novinář či fotograf) příslušnou
sportovní autoritu do konce kalendářního roku a doloží:
- účast min na 5-ti sportovních motoristických podnicích
- min. 10 publikovaných článků či 20 publikovaných fotografií z dané oblasti
- kopii platného novinářského průkazu vydaného Syndikátem novinářů ČR, Klubem
motoristických novinářů nebo Klubem sportovních novinářů
Výkonné výbory jednotlivých sportovních autorit rozhodnou o vydání permanentního
akreditačního průkazu s platností na 1 kalendářní rok. Toto rozhodnutí zveřejní obvyklou
formou a vydá jím permanentní označení.

Ad hoc akreditace
Každý pořadatel má právo akreditovat na svůj podnik další pracovníky medií a stanoví si svá
pravidla pro tuto akreditaci, přičemž by měl dodržet zásadu členství novináře (fotografa)
v Syndikátu novinářů. Žadatelé o akreditaci, kteří se neprokáží průkazem Syndikátu budou
považováni za komerční media. Výjimku tvoří žurnalisté regionálních (místních) sdělovacích
prostředků, jejichž akreditace je dle rozhodnutí pořadatele účelná.
2. AKREDITAČNÍ PROCES NA JEDNOTLIVÉM PODNIKU
2.1
Bez ohledu na typ akreditace je povinen každý akreditovaný žurnalista postupovat
dle pravidel stanovených pořadatelem, který má právo akreditaci neudělit
2.2
Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let
2.3
Každý žadatel o akreditaci současně s obdržením akreditace předá podepsané
„Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře“, které je k dispozici na
stránkách www.autoklub.cz v oddíle pod „Formuláři“.
2.4
Fotografickou vestu, která opravňuje k volnému vstupu do všech prostor na trati
obdrží pouze 1 fotograf za každou redakci event. 2 kameramani za jeden televizní štáb. Vesty
musí být nošeny viditelně.
2.5
Fotografické vesty musí být očíslovány a vedoucí tiskového střediska podniku musí
vést přesný seznam vydaných vest
2.6
Akreditovaný žurnalista může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze
k novinářským (televizním apod) účelům a nikoliv k účelům komerčním
2.7
Pokud pořadatel stanoví extrémně nebezpečná místa na trati, kde bude zakázán i
přístup řádně označeným fotografům, musí vedoucí tiskového střediska při akreditaci o tomto
rozhodnutí příslušné fotografy (televizní štáby) informovat. O takovýchto omezeních bude
informován i vedoucí příslušné sekce (rychlostní zkoušky a pod.) event. přímo daný traťový
komisař.
2.8
K odebrání akreditace povede závažné porušení stanovených pravidel (půjčování
novinářského průkazu, ohrožení bezpečnosti, zneužívání novinářské práce ke komerčním
účelům atd.). Takovouto skutečnost oznámí pořadatel sportovní autoritě, která má právo
vyvodit důsledky.
www.autoklub.cz
127
Ročenka 2013
Federace motocyklového sportu
Informace
2.9
Žurnalista má právo na všechny veřejně dostupné informace spojeném s konáním a
průběhem daného podniku a tyto musí být dostupné v tiskovém středisku, případně jiném,
předem určeném místě, pokud není tiskové středisko zřízeno
2.10
Žurnalisté bez průkazu Syndikátu novinářů, Klubu motoristických novinářů nebo
Klubu sportovních novinářů jsou považováni za komerční media a tudíž by měl pořadatel při
jejich akreditaci postupovat na komerční bázi. Vzor doporučené smlouvy je publikován na
internetových stránkách FMS AČR.
U podniků MS či ME si mohou jednotlivé mezinárodní federace stanovit odlišná
akreditační pravidla. V takovémto případě je povinen novinář tato pravidla plně
respektovat bez ohledu na to či jsou v rozporu s národními akreditačními pravidly.
POZNÁMKY:
www.autoklub.cz
128
Ročenka 2013

Podobné dokumenty

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2013

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2013 Název INN se použije, pokud existuje; pro upřesnění se též použije IUPAC názvosloví; příp.se přidá obecný název. S2. Peptidové hormony, růstové faktory a příbuzné látky • Insulin byl přesunut do se...

Více

Seznam zakázaných látek a metod dopingu na rok 2013

Seznam zakázaných látek a metod dopingu na rok 2013 další látky s podobnými biologickými účinky. Lokální podání felypressinu pro zubní anestézii není zakázáno. Diuretika zahrnují: Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid...

Více

Významné publikační výstupy FPBT v roce 2012

Významné publikační výstupy FPBT v roce 2012 Research. 51, 123-131 (2012). IF 0.679. Halecky M., Paca J., Kozliak E.: Preferences in removal of aliphatic and aromatic gasoline components by biofiltration under varied loading. J. Environ. Sci....

Více

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 Terapeutickou výjimku na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.

Více

č. 2245 - Odbor památkové péče

č. 2245 - Odbor památkové péče práce prováděné v roce 2015, eventuelně provedené či započaté ve druhé polovině roku 2014, tj. po 1. 7. 2014. 9. Žadatel v žádosti o grant uvede celkové náklady obnovy, požadovanou výši grantu a vý...

Více

otevřít

otevřít další látky s podobnými biologickými účinky. Lokální aplikace felypressinu pro zubní anestézi není zakázána. Diuretika zahrnují: Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapami...

Více

F29 žádost o TV 2015 - Antidopingový výbor ČR

F29 žádost o TV 2015 - Antidopingový výbor ČR (s mezinárodní předvolbou / with International code) Sport: ____________________________

Více