XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

Komentáře

Transkript

XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.
strana | 1
Slovenská chirurgická spoločnosť
Česká chirurgická spoločnosť
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská zdravotnícka univerzita
Univerzitná nemocnica Bratislava
XIII. dni mladých chirurgov
prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.
7. – 8. jún 2013
Hotel Senec
Slnečné jazerá – sever, Senec
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
2 | strana
strana | 3
Základné informácie:
Témy kongresu:
Čestný prezident kongresu: prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
Predseda organizačného výboru: MUDr. Alexander Mayer
Hosť kongresu: Mgr. Eva Čárska, manželka prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.
Chirurgická a traumatologická sekcia:
1. Urgentné operácie v chirurgických disciplínach
2. Overené postupy v miniinvazívnej chirurgii
3. Varia
Organizačný výbor:
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
doc. MUDr. Filip Danninger, PhD.
MUDr. Ivan Brychta, PhD.
MUDr. Marek Vician, PhD.
MUDr. Igor Tibenský, PhD.
MUDr. Peter Malinovský, PhD.
MUDr. Alan Dostál, PhD.
MUDr. Michal Gergel
MUDr. Martin Hladík
MUDr. Veronika Longauerová
MUDr. Dušan Matejíčka
MUDr. Tomáš Doležal
MUDr. Daniel Knapp
MUDr. Róbert Duchoň
Mgr. Marcela Javorová
Bc. Paula Čičkánová
Eva Packová
Juraja Šalková
Vedecký výbor:
prof. MUDr. Olejník Juraj, PhD.
prof. MUDr. Pechan Juraj, CSc.
prof. MUDr. Šimko Peter, CSc.
prof. MUDr. Látal Jiří, CSc.
prof. MUDr. Pafko Pavol, DrSc.
prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc.
prof. MUDr. Laca Ľudovít, PhD.
prof. MUDr. Haruštiak Svetozár, CSc.
doc. MUDr. Mištuna Dušan, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Danninger Filip, PhD.
doc. MUDr. Durdík Štefan
doc. MUDr. Prochotský Augustín, CSc.
doc. MUDr. Pinďák Daniel, PhD.
doc. MUDr. Holéczy Pavol, CSc.
doc. MUDr. Marko Ľubomír, PhD.
doc. MUDr. Vajcziková Silvia, PhD.
MUDr. Mýtnik Miroslav, PhD.
MUDr. Drápela Jiří
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Sesterská sekcia:
1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po urgentnej operácii
2. Miniinvazívna chirurgia z pohľadu sálovej sestry
3. Varia
Kontakt:
www.kmch2013.sk
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava
MUDr. Alexander Mayer (predseda organizačného výboru)
e-mail: [email protected]
tel.: +421 948 699 318
Kongresový jazyk:
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
Registrácia:
7. a 8. júna od 8:00 v priestoroch konania kongresu
Registračné poplatky:
Aktívna účasť je bez kongresového poplatku. Pri uskutočnenej online registrácii je
kongresový poplatok pre pasívnych účastníkov 20€ pre lekárov a 10€ pre sestry. Pri
registrácii na mieste je poplatok pre lekárov 40€ a pre sestry 20€. Súčasťou registračného poplatku je účasť na spoločenskom večere v cene 5€.
Prezentácia:
Vekový limit prezentujúceho autora je do 35 rokov. Prosíme striktne dodržiavať časový limit prednášky, ktorý je 8 min. + 3-5 min. diskusia (pokiaľ nie je na programe uvedené inak). Po prekročení časového limitu bude prednášajúci upozornený. Software na
prezentácie: MS Power Point.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
7. – 8. júna 2013
13:00
12:30
11:00 – 12:30
10:40 – 11:00
09:00 – 10:40
09:00
8. jún 2013
18:00
16:10 – 18:00
15:50 – 16:10
14:00 – 15:50
12:30 – 14:00
11:00 – 12:30
10:40 – 11:00
09:00 – 10:40
08:30 – 09:00
08:30
7. jún 2013
Čas
A4 Miniinvazívna chirurgia II
A6 Chronické rany
a experimentálne práce
A5 Hernie
Zahájenie 1. dňa
B
Prednášková miestnosť
Obed
Záver kongresu
B6 Kazuistiky II
Prestávka
B5 Kazuistiky I
Zahájenie 2. dňa
Záver 1. dňa
B4 Sesterská sekcia II
2. prestávka
B3 Sesterská sekcia I
Obed
C6 Cievna chirurgia II
C5 Cievna chirurgia I
C4 Traumatológia II
C3 Traumatológia I
C2 Hrudníková chirurgia
B2 Onkologická chirurgia II
1. prestávka
C1 Varia
C
B1 Onkologická chirurgia I
Otvorenie kongresu – prednášková miestnosť A
A3 Miniinvazívna chrurgia I
A2 Náhle brušné príhody
A1 Akútna apendicitída
A
ODBORNÝ PROGRAM – PREHĽAD
4 | strana
strana | 5
OTVORENIE KONGRESU
piatok, 7. júna 2013
prednášková miestnosť A
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Úvodné slovo
Príhovory pozvaných hostí
prof. MUDr. Pavol Pafko, DrSc.
Ako vidím súčasnú chirurgiu
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
K nedožitým 70. narodeninám
profesora Stanislava Čárskeho
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
6 | strana
strana | 7
Odborný program – prednáškové bloky
A1 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
68
75
13
Akútna apendicitída
Huťan M., Černá M., Kothaj P.
8
A
piatok, 7. júna, 9:00 – 10:40
100 minút
A2 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
85
Biliární ileus
Popelka M., Man M.
Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM Hodonín p.o., ČR
Appendectomia per laparoscopiam – čo všetko si môžeme dovoliť?
Mayer A., Tibenský I., Brychta I., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
77
Bouveretov syndróm – kazuistiky
Panyko A., Škubla R., Navrátilová V., Škanderová M.
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
Laparoskopická appendektomie jako zlatý standard nejen pro mladé chirurgy
Ostruszka P., Dychus M., Jelínek P., Tulínský L.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
49
Perforácia retroperitoneálnej časti duodéna cudzím telesom
– raritná a zákerná NPB.
Kocifaj, Ščesná , Duleba E.
Nemocnica Topoľčany a.s.
70
Komplikované intra-abdominálne infekcie
– analýza výsledkov nášho pracoviska v európskom kontexte
Migrová M., Škrovina M.
Nemocnice Nový Jičín a.s., ČR
27
Antibiotiká ako súčasť komplexnej liečby vnútrobrušných infekcií
– včera, dnes a zajtra.
Gergel M., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU, UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
37
Obnova integrity masívneho defektu brušnej steny
pri nemožnosti štandardnej rekonštrukcie.
Huťan M., Majeský I., Škultéty J., Prochotský A., Bartko Ch., Koudelka P.
II. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
61
Břišní katastrofa – kazuistika
Látrová S., Čáp R., Šubrt Z.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Kazuistika raritně lokalizované akutní apendicitidy
Černá M., Šulc R.
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni, ČR
113 Appendicitis perforativa u detí
Záhradník, Mýtnik, Barla
Chirurgická klinika, FNsP J.A.Reimana Prešov, SR
78
Věčná potměšilost červa: vybrané kazuistiky vzácných apendicitid
Paseka T., Jeroušek J., Páral M.
I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, ČR
107 Laparoskopická apendektómia z jedného portu
Tovtyn A., Ferenčík A., Štepienová A., Černý R.
Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR
69
25
Náhle brušné príhody
Mayer A., Migrová M., Olejník J.
7
A
piatok, 7. júna, 11:00 – 12:30
90 minút
Komplikácie po akútnej apendicitíde riešenej laparoskopicky
Mazalán P., Beláček J., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
Laparoskopická vs. klasická apendektomie – pětiletý soubor
Galgóczyová F., Rejholec J., Pospíchal T., Moravík J.
Nemocnice Děčín, ČR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
strana | 9
8 | strana
A3 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Miniinvazívna chirurgia I
Longauerová V., Šmíd D., Holéczy P.
7
A
piatok, 7. júna, 14:00 – 15:50
110 minút
63
Súčasné možnosti bariatrickej chirurgie
Longauerová V., Vician M.,Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
56
Laparoskopická plikácia žalúdka – nová metóda v bariatrickej chirurgii
Krištof J., Havrlentová L., Bolek M., Ševčíková,J., Holéczy P.
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR
24
Laparoskopicky asistované operačné riešenie detí s morbus Hirschsprung
Fuňáková M., Cingel V., Zábojníková L., Králik R., Duchaj B.
Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP, Limbová 1, 83340 Bratislava
86
Laparoskopický prístup k liečbe biliárnej peritonitídy ako komplikácie PTD.
Kazuistika
Popiková K., Dobrovodský A., Puškárová K., Škuta, Farkas
FN Trnava, SR
74
97
A4 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
51
Miniinvazívna chirurgia II
Kokorák L., Šupová M., Hladík M.
8
A
piatok, 7. júna, 16:10 – 18:00
110 minút
Laparoskopická kolorektalna chirurgia – štatistika výkonov na našom pracovisku.
Kokorák L., Marko Ľ.
OMICHE ( Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie),
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
103 Laparoskopické resekce tlustého střeva na okresní chirurgii
Šupová M., Polednik J.,
Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR
71
Laparoscopic Surgery For Colorectal Cancer
Mirtaghi S. K.
Salford Royal Hospital, UK
29
SILS – slepá ulička alebo etablovaná metóda miniivazívnej chirurgie?
Gyenes J., Mýtnik M., Vrzgula A.
Chirurgická klinika, Nemocnica Košice–Šaca a.s., Košice, SR
Laparoskopické ošetrenie perforovaného peptického vredu žalúdka
Olexa M., Tibenský I.,Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
28
Laparoskopické riešenie syndrómu kompresie trunkus coeliacus
Grajciar M., Adamík M., Janík J., Šinák I., Patkaňová L.
Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie, Martin, SR
Naše skúsenosti s laparoskopickým ošetrením
perforovaných gastroduodenálnych vredov vo VšNsP Lučenec
Šantová J., Brunčák P, Číčel Š.
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, SR
87
Laparoskopické řešení lacerace sleziny – kazuistika
Pospíchal T., Moravík J.
Krajská zdravotní a. s. – Nemocnice Děčín, ČR
33
Možnosti laparoskopickej chirurgie pri riešení cýst pečene
Hošala M., Miklušica J., Palkóci B., Laca L., Bulava J.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK, Martin, SR
66
Naše prvé skúsenosti s inštrumentom Harmonic Ace+
Mayer A., Hladik M., Tibensky I., Olejnik J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
100 Endoskopické řešení pseudocyst pankreatu
Šmíd D., Geiger J.
FN Plzeň, Chirurgická klinika, ČR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
10 | strana
strana | 11
A5 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Chirurgia hernií
Puškárová K., Vyčítal O., Marko Ľ.
6
A
sobota, 8. júna, 09:00 – 10:40
100 minút
A6 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Chronické rany a experimentálne práce
Kalvach J., Hajská M., Mýtnik M.
8
A
sobota, 8. júna, 11:00 – 12:30
90 minút
89
Porovnanie TAPP vs. klasická hernioplastika v našom súbore pacientov
z hľadiska pooperačného priebehu
Puškárová, Popiková, Škuta, Farkas, Fekiač
FN Trnava, SR
47
Experimentální model kalkulozní cholecystitidy vhodný pro nácvik laparoskopie
Kalvach J., Ryska O., Šerclová Z., Martínek J., Doležel R., Juhas S., Juhasová J.,
Bunganic B., Pohnán R., Ryska M.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, ČR
10
Laparoskopická plastika tříselné kýly: naše zkušenosti
Bučo M., Polednik J., Šupová M.
Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR
31
Účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby testovaná v in vitro modeloch
popáleninových rán
Hajská M., Slobodníková L., Hupková H., Koller J.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK, Bratislava, SR
102 Inkarcerovaná inguinálna hernia v ére laparoskopie
Šulan P., Benková M., Bizík, Žáček
Chirurgické odd. FNsP Žilina, SR
30
Laparoskopická hernioplastika 3D sieťkou bez fixácie
Hajdu P., Murcko M., Tutka Š., Jurková A.
Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR
110 Vplyv estrogénovej substitučnej terapie na prežívanie kožného laloka
u ovarektomizovaných potkanov
Vasilenko T., Slezák M., Novotný M., Kováč I., Ďurkáč J., Vrzgula A., Lenhardt Ľ.,
Gál P.
Chirurgická klinika, Nemocnica Košice – Šaca a. s., SR
54
Vplyv vodného extraktu Plantago lanceolata l. na hojenie incíznych
a excíznych rán u potkanov plemena Sprague-Dawley
Kováč I., Belák J., Kudláč M., Novotný M., Bobrov N., Jakubčová K., Chovan M.,
Ďurkáč J., Hollý M., Gál P.
II. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR
32
Využitie mezenchymálnych stromálnych buniek (MSC)
pri liečbe diabetes mellitus v experimente
Hildebrand T., Kaťuchová J., Farkašová Iannaccone S., Harvanová D., Radoňak J.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, SR
80
Ošetrovanie chronických rán
Perina B., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
95
Terapia trofických defektov dolnej končatiny pomocou medu Manuka
Staško P.
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ v Košiciach
67
Apiterapia, naše skúsenosti a výsledky
Mayer A., Majtán J., Brychta I., Vician M., Olejník J.
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava,
SAV, Bratislava
101 De Garengeotova hernie
Štruncová D., Meduna J., Kostihová A., Neubauer J.
Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava, ČR
Oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava, ČR
112 De Garengeotova kýla – kazuistika
Vyčítal O., Liška V., Šulc R., Třeška V.
Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
12 | strana
strana | 13
B1 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Onkologická chirurgia I
Tomáš M., Jelínek P., Pechan J.
7
B
piatok, 7. júna, 09:00 – 10:40
100 minút
B2 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Onkologická chirurgia II
Duchoň R., Krsička P., Durdík Š.
7
B
piatok, 7. júna, 11:00 – 12:30
90 minút
53
Onkoplastické operácie zachovávajúce prsník v liečbe karcinómu prsníka
+ kazuistika
Kovácsová A., Saksun L., Vrzgula A., Kačmarčíková M., Krajníková S., Marcinová M.
Chirurgická klinika, Mamárne centrum, Košice-Šaca, SR
17
Význam lymfadenektómie pri karcinóme žalúdka
a jej vplyv na prognózu ochorenia
Duchoň R., Pinďák D., Dolník J., Šucha R., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR
41
Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie u karcinomu prsu
Jelínek P., Ostruszka P., Dychus M., Prokop J., Kubala O.
FN Ostrava, ČR
48
Naše skúsenosti a výsledky pri riešení tumorov konečníka metódou TEM
Kilík R., Brandebur O., Leško D., Radoňak J.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice, SR
96
GISTom Meckelova divertiklu
Studénková E., Podkalská Sommerová K., Man M.
Chirurgické oddělení NTGM Hodonín, ČR
62
Kvalita života pacientov po restoratívnej proktokolektómii
Leško D., Bober J., Veseliny E., Janičko M., Radoňák J.
I. chirurgická klinika, Košice, SR
45
Leiomyosarkóm retroperitonea vychádzajúci z dolnej dutej žily
riešený radikálnou resekciou s cievnou rekonštrukciou: kazuistika
Jurík M., Duchoň R., Pinďák D., Šucha R., Dolník J., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR
52
Sexuálne dysfunkcie po nízkych resekciách konečníka
Kotoč J., Kotočová K., Gatěk J., Vrzgula A., Krajničák R.
Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, ČR
Chirurgická klinika, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., SR
106 Raritná komplikácia po cefalickej duodenopankreatektómii
Tomáš M., Dolník J., Pinďák D., Šucha R., Duchoň R., Pechan J.
Národný onkologický ústav , Bratislava, SR
57
Operace pro náhlé příhody břišní v onkochirurgii
Krsička P., Šefr R., Eber Z., Zapletal O., Sirotek L., Novotný I., Pacal M.
Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR
76
Riešenie pankreatických fistúl po resekcii pankreasu
Palkoci B., Laca L., Janík J., Fani M., Miklušica J., Hošala M.
Klinika transplantačnej a cievej chirurgie JLF UK, Martin, SR
72
Laparoskopické řešení náhlé příhody břišní v onkochirurgii – kazuistická sdělení
Moravík J., Rejholec J.
Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Děčín, ČR
4
Alkoholová embolizácia gigantického hemangiómu pečene – case report
Bažík R., Balázs T., Vulev I.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH Bratislava, SR
114 „Learning curve“ roboticky asistovaných operací rekta pro karcinom
Zapletal O., Eber Z., Krsička P., Šefr R.
Masarykův onkologický ústav, Brno, ČR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
14 | strana
strana | 15
B3 Názov bloku:
Sesterská sekcia I
Javorová M., Sulovcová K., Šálková J.
+ vyzvaný hosť
Počet príspevkov: 7
Miestnosť:
B
Termín:
piatok, 7. júna, 14:00 – 15:50
Čas:
110 minút
Predsedníctvo:
B4 Názov bloku:
Sesterská sekcia II
Chňapeková D., Stratilová J., Helcmanovská A.
+ vyzvaný hosť
Počet príspevkov: 7
Miestnosť:
B
Termín:
piatok, 7. júna, 16:10 – 18:00
Čas:
110 minút
Predsedníctvo:
117 Akútna pankreatitída – komplikácia po ERCP vyšetrení, kazuistika
Fajčáková M., Godollová E.
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
116 Poranenia pečene – využitie Prolen Mesh sieťky, kazuistika
Ďurišová E, Trubačová A.
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
120 Výživa v perioperačnom období
Javorová M., Garová M.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
118 Dixon-nízka laparoskopická resekcia sigmy.
Gabrišová E., Čičkánová P.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
121 Sekundárne hojenie rán
Krempaská V., Tóthová A.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
126 Laparoskopická resekce žaludku – technika
Stratilová J., Kosturová J.
Nemocnice Nový Jičín a.s., Nový Jičín, ČR
127 Pooperačná starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky
Sulovcová K., Jánošíková M.
Klinika transplantácie a cievnej chirurgie – JIS, Martin, SR
128 Rádiofrekvenčná ablácia v liečbe nádorov pečene
Zabáková V., Tekelová D.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
129 Septické komplikácie pankretitídy
Zlejšiová J., Fukasová E.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
123 Chirurgické riešenie gastroezofageálneho refluxu
Matejčeková Z., Chňapeková D.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
122 Starostlivosť o pacienta s ochorením štítnej žľazy
Letková M., Molnárová B.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
119 Inštrumentovanie pri zlomeninách krčnej chrbtice
Gumanová J., Horanská J.
Klinika úrazovej chirurgie LFSZU a UNB, nemocnica ak. L. Deréra, Bratislava, SR
124 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s pankreatitídou
Matúšová T.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
125 Využitie externých fixátorov v traumatológii
Pattrmanová Z., Dostál A., Mikušková Z.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
16 | strana
strana | 17
B5 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Kazuistiky I
Fichtl J., Dolák S., Čapov I.
8
B
sobota, 8. júna, 09:00 – 10:40
100 minút
B6 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Kazuistiky II
Kysučan J., Látečková Z., Prochotský A.
8
B
sobota, 8. júna, 11:00 – 12:30
90 minút
109 Perforácia tenkého čreva ako príčina náhlej brušnej príhody
Valičková J., Miklo M., Kothaj P., Šinkovič L., Winter P., Pobeška J.
II. chirurgická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica, SR
60
Absces pečene pri primárnej biliárnej cirhóze – kazuistika
Látečková Z., Škubla R., Navrátilová V., Lacko V.
IV. chirurgická klinika UNB, Bratislava, SR
35
Idiopatická segmentálna nekróza veľkého omenta v kombinácii
s akútnou appendicitídou ako raritná príčina náhlej príhody brušnej
Hudák A., Radoňak J., Brandebur O.
I. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR
1
Carneyho syndróm – kazuistika
Alexandrová L., Ondrušek M., Hulman M., Hudec V.
Kardiochirurgická klinika NUSCH a.s., Bratislava, SR
7
15
Zriedkavá náhla príhoda brušná – Gangrena kolonu
ako komplikácia systémového lupus erythematosus – kazuistika
Dolák S., Mifkovič A., Prochotský A., Škultéty J., Ježovít M., Koudelka P.
II. chirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR
Raritní perineální rezistence
Biath P.
Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR
64
Kazuistika: pooperačná komplikácia perforovaného žalúdočného vredu
Šimo P., Niežňanský S., Orolín A.
Chirurgické odd. Nemocnice Poprad a.s., SR
Břišní aktinomykóza – série kazuistik
Majernik J., Bis D., Hanousek P., Ninger V.
Chrudimská nemocnice a.s., Chrudim, ČR
73
Chirurgická léčba endoskopicky neřešitelného krvácení ze žaludečního vředu
– Kazuistika
Mrázková L., Vacek R.
Chirurgické oddělení, NH Hospital , a.s., Hořovice, ČR
59
Překvapení imitující traumatickou NPB
Kysučan J., Malý T, Vomáčková K., Michálková K., Neoral Č.
I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc, ČR
38
Patologická tekutinová kolekce mezenteria, dif. dg. mezenteriální cysty,
kasuistika
Chovanec Z., Hnízdil L., M., Čapov I.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno, ČR
98
55
Neobvyklá príčina gangrény hrubého čreva
Krajčiová A., Ďuranová V., Wágner E., Kothaj P.
II. chir. klinika SZU, Banská Bystrica, SR
82
Život ohrozujúce krvácanie pri akútnej pankreatitíde – kazuistika
Pisár M., Škodáček G., Viola M.
Všeobecná nemocnica, FORLIFE n.o., Chirurgické oddelenie, Komárno, SR
88
Volvulus sigmoidea – kazuistika
Příborská J., Sákra L.
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR
21
Vzácný případ zánětlivé náhlé příhody břišní
způsobené rozsáhlou břišní tuberkulózou
Fichtl J., Třeška V., Nosek J., Tupý R.
Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
105 Pozdní perforace kolon jako neobvyklá komplikace
po transplantaci ledviny (TxR)
Thieme F., Oliverius M., Froněk J.
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, ČR
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
18 | strana
strana | 19
C1 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Varia
Gergel M., Stašek M., Laca Ľ.
7
C
piatok, 7. júna, 09:00 – 10:40
100 minút
C2 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Hrudníková chirurgia
Benej M., Juhos P., Haruštiak S.
6
C
piatok, 7. júna, 11:00 – 12:30
90 minút
36
Chirurgické aspekty transplantácie obličkových štepov
s komplikovaným cievnym zásobením.
Hulík Š., Kalanin R., Tóth E., Závacký P., Radoňak J.
I. chirurgická klinika, UNLP Košice, SR
6
Videomediastinoskopie (VMSC) – zlatý standard v diagnostice
(nejen) lymfadenopatie horního mediastina
Benej M., Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR
93
Od benígnej diagnózy k ohrozeniu života.
Smolár M., Vojtko M., Dzian A., Mikolajčík A., Hamžík J., Mištuna D.
Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK, Martin, SR
39
26
Chirurgia primárnej hyperparatyreózy – cesta od klasiky k miniinvazívnosti.
Gergel M., Brychta I., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Detekce minimální reziduální choroby u karcinomu plic
Chudáček J., Bohanes T. , Klein J., Benedíková A., Srovnal J., Szkorupa M., Neoral Č.,
Škarda J., Hajduch M.
I. chirurgická Klinika FN, Chirurgické oddělení KNTB a.s., Laboratoř
experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny a Ústav
patologie LF UP, FN, Olomouc, ČR
42
99
Perianálna forma Crohnovej choroby a jej chirurgická liečba
Škuta R., Dobrovodský A., Keher I.
Chirurgická klinika FN Trnava, SR
Ireverzibilná elektroporácia – naše prvé skúsenosti
Juhos P., Lučenič M., Haruštiak S., Benej R., Janík M., Zsemlye Zs.
Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR
16
34
Komplikácie stómií
Hrach M.
IV. chirurgická klinika UNB Ružinov, Bratislava, SR
Urgentní operace inkarcerovaných bráničních kýl na našem pracovišti
Dubovec Ľ., Žuffa P., Khalil G., Vereš T., Klein J.
Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, ČR
90
5
Imunosuprese jako příčina komplikací chirurgického výkonu
Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Neoral Č.
I. chirurgická klinika LF a FN Olomouc, ČR
Spontánní ruptura jícnu – raritní náhla příhoda.
Řezáč T., Bébarová L., Stašek M.
I chirurgická klinika FNOl a LFUP v Olomouci, ČR
43
94
Intraoperační gastroskopie – naše zkušenosti
Stašek M., Aujeský R., Janda P., Vrba R., Neoral Č.
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
Minimálne invazívna korekcia (MIRPE) ako metóda voľby
pri korekcii pectus excavatum u dospelých pacientov?
Juhos P., Lučenič M., Zsemlye Zs., Haruštiak S.
Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
20 | strana
strana | 21
C3 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
65
Traumatológia I
Matejička D., Kocourek T., Šimko P.
8
C
piatok, 7. júna, 14:00 – 15:50
110 minút
Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia zlomenín stavcov
v oblasti Th-L prechodu
Matejička D., Božík M., Baka J., Šimko P., Látal J., Magala M.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR
111 Pseudoartróza – kazuistiky
Vojtaššák J. ml., Vojtaššák J. st.
Ortopedická ambulancia, Bratislava, SR
104 Polytrauma
Šváč J., Lukáč M., Straňák P., Gajdoš R.
FNsP. F.D.R., Banská Bystrica, SR
Poranění jater – kazuistika
Brůha J., Liška V., Sutnar A., Skalický T., Třeška V.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, ČR
84
Fraktura laterální části spina scapulae
Kocourek T., Babinec J., Šíma J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR
Operace pro střelná poranění v civilních a ve válečných podmínkách
Pohnán R., Ryska M.
Chirurgická klinika 2 LFUK a ÚVN Praha, ČR
12
C-NAIL – hřeb k osteosyntéze patní kosti
Fekete D., Pompach M., Carda M.
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR
Střelná poranění zasahující pankreas
Čečka F., Jon B., Šubrt Z.
Chirurgická klinika FN Hradec Králové, ČR
18
Manažment zlomenín krčka stehennej kosti pomocou FN Plate
Jurík, Ševcech, Vajcziková
II. OTK UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, SR
Válečné střepinové poranění krku a hrudníku
Dušek T.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR
92
Méně tradiční rentgenové projekce v diagnostice poranění zápěstí
Babinec J., Kocourek T., Václavek J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR
Rekonstrukce traumatických defektů ruky břišním kožním lalokem
Slaninka I., Klein L., Frank M., Čáp R., Hošek F., Hasenöhrlová L., Talábová Z.
FNHK CHirurgická klinika, Hradec Králové, ČR
8
Nezvyčajný liečebný postup pri komplexnom poranení ruky
komplikovanom mykotickou infekciou. Case report.
Boháč M., Čambal M., Lopatková M., Minarovjech V., Brezová B., Križko M., Payer J.,
Fedeleš J., Labaš P.
Klinika plastickej chirurgie LFUK a SZU, Bratislava, SR
Poranenie arterie femoralis profunda ulomkom kosti
nasledkom redislokácie fragmentu
Kuzla O., Mariasi L., Pokchylchuk A., Kozhaykyn O., Kartavtsev R.
Všeobecná nemocnica Komárno
2
Damage control laparotomy
Frank M., Bútora S., Nechvátal L., Oberreiter M., Dědek T.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR
9
58
44
23
Traumatológia II
Čečka F., Sádovský A., Vajczikova S.
9
C
piatok, 7. júna, 16:10 – 18:00
110 minút
Tupé poranenie brucha, pečene u detí v DFN Banská Bystrica
Sádovský A., Kokavec M., Brnová Z., Murár E., Novotný J., Vidiščák M.
KDCH DFNsP Banská Bystrica, SR
Pseudoarthrosis ossis scaphoidei
Juríková L., Heger T.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR
19
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
91
46
50
C4 Názov bloku:
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
22 | strana
strana | 23
C5 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Cievna chirurgia I
Balázs T., Formelová A., Pafko P.
6
C
sobota, 8. júna, 09:00 – 10:40
100 minút
C6 Názov bloku:
Predsedníctvo:
Počet príspevkov:
Miestnosť:
Termín:
Čas:
Cievna chirurgia II
Černý M., Indráková J., Mištuna D.
6
C
sobota, 8. júna, 11:00 – 12:30
90 minút
115 Ruptúra AAA – súčasná situácia na Slovensku
Žúdelová L., Necpal R., Zita Z., Vincze O., Dulka T., Tomka J., Šefránek V.
Klinika cievnej chirurgie, NUSCH, Bratislava, SR
11
Naše zkušenosti s řešením aortoduodenálních píštělí
Burša P., Říha D., Bulejčík J ., Blaha L., Fabián B.
Nemocnice Podlesí a.s. Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Třinec, ČR
3
83
Pedální bypassy na naší klinice – soubor a kazuistiky
Pluháčková H., Staffa R., Kříž Z.
II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR
14
Akutní indikace k embolektomii při neischemické dolní končetině – kazuistika
Černý M., Bunček L., Maixner R., Daněk T., Pirkl M.
Oddělení cévní a plastické chirurgie a Oddělení kardiologie,
Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice, ČR
79
Povrchní tromboflebitída dolních končetin – chirurgická léčba
Pažin J., Kalný J.
Nemocnice Sušice o.p.s., chirurgické oddělení, Sušice, ČR
40
Embolizace do a. pulmonalis se zdrojem z AVF – kazuistika
Indráková J., Dráč P., Utíkal P., Fialová J.
II. chirurgická klinika, FN Olomouc, ČR
Akútny aortálny syndróm a endovaskulárna liečba
Balázs T., Bažík R., Vulev I., Tóth M.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCCH, Bratislava, SR
108 Endovaskulární léčba urgentních krvácení v aortoilické oblasti
Váchalová M., Utíkal P., Köcher M., Černá M.
II. chirurgická klinika FN Olomouc, ČR
22
Endovasální řešení Lérichova syndromu
– aneb TASC D v éře endovasálního boomu (kazuistika)
Formelová A., Pirkl M., Daněk T., Hájek J., Černý M.
Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, ČR
81
Aneuryzmata viscerálních tepen – multidisciplinární problematika
Pirkl M., Černý M., Formelová A.
Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubice, ČR
20
Aneurysmata ilických arterií po chirurgické léčbě
aneurysmatu břišní aorty (AAA). Kazuistika.
Fialová J., Utíkal P., Köcher M., Černá M.
Fakturní nemocnice Olomouc, II. Chirurgická klinika, Olomouc, ČR
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
24 | strana
strana | 25
Zborník abstraktov – lekári
1
Carneyho syndróm – kazuistika
najnovšie technické možnosti diagnostiky a zároveň výhody endovaskulárnej liečby AAS za použitia
perkutánnej implantácie stentgraftu.
4
Alexandrová L., Ondrušek M., Hulman M., Hudec V.
Bažík R., Balázs T., Vulev I.
Kardiochirurgická klinika NUSCH a.s., Bratislava, SR
Carneyho komplex je zriedkavý, geneticky a klinicky heterogénny syndróm mnohonásobných
neoplázií charakterizovaný kardiálnymi, endokrinnými, kožnými a neurálnymi tumormi a tiež rôznymi
pigmentovanými léziami kože a slizníc.V súčasnosti je známych menej ako 750 prípadov na svete.
Témou prednášky je kazuistika 36-ročného pacienta, hospitalizovaného na Klinike kardiochirurgie pre náhodný nález mnohopočetného myxómu lokalizovaného v ľavej aj pravej predsieni. Echokardiograficky bol potvrdený veľký laločnatý útvar 92x32 mm v pravej predsieni prolabujúci do pravej
komory a tiež veľký laločnatý útvar 70x31 mm v ľavej predsieni prolabujúci cez mitrálnu chlopňu do
ľavej komory. Vzhľadom na anamnézu mnohopočetných benígnych nádorov — adenóm hypofýzy,
adenóm štítnej žľazy, nádor semenníka, polypy gastroduodena a hrubého čreva — vzniklo podozrenie
na túto klinickú jednotku. Následné genetické vyšetrenie túto diagnózu potvrdilo.Pacient podstúpil
operačnú excíziu útvarov z oboch predsiení , ktoré boli následne histologicky potvrdené ako myxómy.
Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, v 12 – mesačnom intervale sledovania je bez obtiaží. Vzhľadom na vysoké riziko recidívy a skrátenej dĺžky života v dôsledku kardiálnych komplikácií, je pacient
pravidelne echokardiograficky sledovaný v šesťmesačných intervaloch.
2
Méně tradiční rentgenové projekce
v diagnostice poranění zápěstí
Babinec J., Kocourek T., Václavek J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR
Autoři popisují méně tradiční RTG projekce při diagnostice traumat zápěstí. Přestože u většiny
pacientů si vystačíme se standardními dvěma základními projekcemi (případně rozšířenými na tzv.
navikulární kvarteto při podezření na zlomeninu kosti člunkové), existují další doplňkové projekce,
které se sice využívají zřídka pro dominanci CT či MRI vyšetření při sporných RTG nálezech, ale i ony
mohou mít své využití a neměly by zcela upadnout v zapomnění.
3
Akútny aortálny syndróm a endovaskulárna liečba
Balázs T., Bažík R., Vulev I., Tóth M.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCCH, Bratislava, SR
Alkoholová embolizácia gigantického hemangiómu pečene
– case report
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH Bratislava, SR
36 ročný muž so symptomatickým gigantickým hemangiómom pečene po početných transarteriálnych embolizáciach. Vzhľadom na opakované recidívy a progresiu nálezu sme zvážili embolizáciu
lézie s použitím absolútneho alkoholu. Táto technika potenciálne obnáša pomerne veľa závažných
periprocedurálnych komplikácií. Pri správnej indikácii a technickom prevedení však predstavuje vysoko efektívnu, lacnú a bezpečnú metódu endovaskulárnej a perkutánnej liečby vaskulárnych lézií alebo
vaskularizovaných tumoróznych expanzií. Cieľom tejto práce je demonštrovať jej praktické využitie pri
liečbe hemangiómov pečene.
5
Imunosuprese jako příčina komplikací chirurgického výkonu
Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Neoral Č.
I. chirurgická klinika LF a FN Olomouc, ČR
Jako imunosupresi označujeme stav, kdy je omezena schopnost organismu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí. Jedná se tedy o stav snížené imunity, který ve
svém důsledku může vést ke změnám v mechanismu vzniku a průběhu fyziologické zánětlivé reakce,
zvýšené náchylnosti organismu k rozvoji infekce a poruchám hojení. Imunosuprese může být jednak
vrozená, jednak navozená celou řadou endogenních a exogenních faktorů. Mezi nejvýznamnější
příčiny imunosuprese u chirurgických pacientů patří diabetes mellitus, systémová onemocnění vyžadující léčbu glukokortikoidy a imunomodulancii a také nádorová onemocnění. Nejčastějšími komplikacemi chirurgického výkonu jsou rané infekce a poruchy hojení anastomóz na gastrointestinálním
traktu. Prezentujeme případy několika imunosuprimovaných pacientů, kteří byli operováni na I. chirurgické klinice pro různé diagnózy, a u nichž došlo v pooperačním období k rozvoji závažných komplikací, které si vynutily opakované chirurgické intervence. Diskutujeme závažný vliv imunosuprese na
proces hojení a možná preventivní opatření u takto znevýhodněných pacientů.
6
Videomediastinoskopie (VMSC) – zlatý standard v diagnostice
(nejen) lymfadenopatie horního mediastina
Benej M., Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR
Akútny aortálny syndróm (AAS) pomenúva rad ťažkých, bolestivých, potenciálne život ohrozujúcich abnormalít aorty. Sem patria disekcia aorty, intramurálny trombus a penetrujúci aterosklerotický
ulkus aorty. AAS môže byť zapríčinený léziou steny aorty, destabilizáciou aneuryzmy hrudnej či
brušnej aorty, končiac ruptúrou aorty. AAS je život ohrozujúci najmä v akútnom štádiu a jedine skorá
diagnostika a následná chirurgická a endovaskulárna terapia znižuje jej mortalitu a zároveň zvyšuje
dlhodobé vyhliadky pacientov po prekonaní tohto ochorenia. Cieľom tejto prezentácie je predstaviť
Videomediastinoskopie představuje miniinvazivní diagnostickou metodiku určenou k histologizaci etiologicky nejasných změn mediastinálních uzlin a expanzivních procesů mezihrudí. Kromě
diagnostiky má neocenitelný význam v stanovení tzv. N- stádia plicního karcinomu a následném
plánování léčebního postupu. Rozvoj zobrazovacích technik ( PET,CT, NMR, PET/CT) neubral (nejen
pro nemožnost histologické biopsie) VMSC na její efektivitě a nadále zůstává metodikou s nejvyšší
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
26 | strana
strana | 27
senzitivitou a specificitou. I přes anatomickou „těsnost“ operačního prostoru a nezanedbatelným
rizikem poranění vitálně důležitých struktur zůstává při správné indikaci a opatrnosti operatéra bezpečnou technikou s minimem komplikací. Cílem je prezentovat VMSC jako rutinní miniinvazivní chirurgickou techniku, která je „denním chlebem“ hrudního chirurga s kazuistickými implikacemi.
7
Raritní perineální rezistence
Biath P.
Další pooperační průběh se komplikoval vznikem subdiafragmatické kolekce, u které selhala drenáž
pod CT. Proto bylo přistoupeno k operačn revizi s evakuací a drenáží abscesu jater. Další průběh bez
komplikací s dimisí 80. den hospitalizace.
Závěr: Poranění jater lze u hemodynamicky stabilních pacientů řešit konzervativním postupem.
Při hemodynamické nestabilitě je nutné provést urgentní laparotomii a odpovídající ošetření jaterního
parenchymu s využitím moderních hemostyptických materiálů a substitucí rekombinačními koagulačními faktory.
Podpořeno grantem IGAMZČR 14329.
Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR
Rezistence v oblasti perinea jsou popisované jako málo častý nález. V literatuře nacházime
převážně kazuistiky a malé soubory pacientů. Zdělením o raritnímu nálezu chceme přispět k obohacení této oblasti chirurgického písemnictví.
8
10
Laparoskopická plastika tříselné kýly: naše zkušenosti
Bučo M., Polednik J., Šupová M.
Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR
Nezvyčajný liečebný postup pri komplexnom poranení ruky
komplikovanom mykotickou infekciou. Case report.
Pracoviště s bohatou laparoskopickou tradicí prezentuje formou krátkého videa laparoskopickou plastiku tříselné kýly. Přednáška je doplněna statistickým zpracováním souboru operovaných
pacientů.
Boháč M., Čambal M., Lopatková M., Minarovjech V., Brezová B., Križko M., Payer J.,
Fedeleš J., Labaš P.
11
Klinika plastickej chirurgie LFUK a SZU, Bratislava, SR
Naše zkušenosti s řešením aortoduodenálních píštělí
Burša P., Říha D., Bulejčík J ., Blaha L., Fabián B.
Komplexné poranenia ruky sú stále veľkou výzvou pre chirurgov. Prognóza postihnutej končatiny zvyčajne závisí od rozsahu poškodenia mäkkých tkanív a prípadnej superinfekcie. Náš tím by rád
odprezentoval prípad 21-ročného pacienta, ktorému dopravníkový pás spôsobil devastačné poranenie
ľavej hornej končatiny. V prvom týždni po úraze sa u pacienta rozvinula progresívna forma mykotickej
infekcie mäkkých tkanív spôsobená hubou Absidia corymbifera. Počiatočný opakovaný debridement s
lokálnou a systémovou aplikáciou Itrakonazolu však neviedol k eliminácii postupujúcej mykotickej
infekcie. Vzhľadom na postihutie extenzorového aparátu ruky a neostré ohraničenie avitálnych mäkkých tkanív, sme sa rozhodli použiť debridement pomocou lariev s cieľom šetrne odstrániť avitálne
tkanivá. Táto metóda s následnou aplikáciou NPT (negative-pressure-therapy) nám umožnila efektívnu eradikáciu mykotickej infekcie a urýchlila hojace procesy. Na definitívne krytie defektu sme použili
dermo-epidermálny kožný transplantát v kombinácii s ingvinálnym lalokom. Na základe našej skúsenosti si dovoľujeme tvrdiť, že pri takýchto komplexných poraneniach, použitie larválnej terpie v kombinácii s NPT docieli účinný a zároveň šetrný výsledok vzhľadom na následnú alteráciu funkčnosti.
9
Poranění jater – kazuistika
Brůha J., Liška V., Sutnar A., Skalický T., Třeška V.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, ČR
Úvod: Tupé poranění jater bývá součástí sdružených poranění a je přítomno asi u 15% poranění břicha. Vzniklé hemoperitoneum pak může být příčinou hemorhagického šoku.
Materiál a metody: Autoři popisují kazuistiku pacienta dopraveného na Emergency ARKFN Plzeň po zavalení kmenem stromu. Na CT popsané hemoperitoneum vzniklé lacerací jater si vyžádalo
urgentní operační řešení s tamponádou jater rouškami. Pro hemodynamickou nestabilitu bylo nutné
provést revizi dutiny břišní a podání Novoseven. Pooperační období bylo komplikováno biliárním
leakem řešeným ERCP se stentáží biliárního stromu, následně provedena i drenáž žlučových cest.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Nemocnice Podlesí a.s. Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Třinec, ČR
Aortoduodenální píštěl je obávanou komplikací cévních rekonstrukcí v aortoilickém řečišti, ale i
aneuryzmatu abdominální aorty. Jedná se o zřídkavou, ale potenciálně letální komplikaci, která se
projevuje akutním krvácením do horního GITu. Proto v rámci diff. dg. je nutné při nejasném zdroji
krvácení nutné vyloučit právě aortoduodenální píštěl. Autoři ve svém sdělení na kazuistikách pacientů
podají přehled o technických možnostech řešení a výsledky léčby.
12
Střelná poranění zasahující pankreas
Čečka F., Jon B., Šubrt Z.
Chirurgická klinika FN Hradec Králové, ČR
Střelná poranění pankreatu jsou velmi málo častá, ale je možné se s nimi setkat i v zemích
střední Evropy. Cílem této práce je sdělit naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou střelných poranění
dutiny břišní zasahující pankreas.
Do souboru jsme zařadili pacienty, kteří byli ošetřeni pro střelná poranění dutiny břišní zasahující pankreas ve FN Hradec Králové. Hodnotili jsme timing operačního řešení, strategii operace, operační čas, krevní ztrátu, pooperační komplikace a dobu hospitalizace.
Při ošetřování pacientů s penetrujícím poraněním dutiny břišní postupujeme podle principů
ATLS. Při střelném poranění břicha je vždy indikována chirurgická revize a poranění pankreatu je
zpravidla zjištěno až peroperačně. Po zjištění poranění pankreatu je nutné jej správně klasifikovat a
podle toho určit další terapii. Zásadní otázkou je, zda byl poraněn pankreatický vývod, v které části
pankreatu a v jakém rozsahu. Samozřejmě je nutné pátrat po poranění ostatních orgánů, se kterými je
poranění pankreatu často spojeno.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
28 | strana
13
strana | 29
Kazuistika raritně lokalizované akutní apendicitidy
Černá M., Šulc R.
Zriedkavá náhla príhoda brušná – Gangrena kolonu ako
komplikácia systémového lupus erythematosus – kazuistika
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni, ČR
Dolák S., Mifkovič A., Prochotský A., Škultéty J., Ježovít M., Koudelka P.
15
II. chirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR
Kazuistika: Autoři prezentují případ 79leté nemocné s objemnou kýlou v jizvě a 10denním rozvojem flegmóny stěny břišní. Pacientka je před 10 lety po laparoskopické cholecystektomii, vstupně v
laboratorním nálezu dominovaly vysoké zánětlivé markery (leukocytóza 22,70 x 10 9 /l , CRP 219
mg/l), následovala příprava k akutní operaci.
Příčinou flegmóny byl objemný vyzrálý absces, jehož zdrojem byla perforovaná gangrenózní
apendicitida s apendixem lokalizovaným v kýle v jizvě pod pupkem po předchozí laparoskopii. Po
resekci kýlního vaku a lýzi adherovaných tenkých kliček bylo patrné ohraničení nálezu pouze na kýlní
vak, bez postižení volné peritoneální dutiny. Provedli jsme apendektomii se zanořením pahýlu do
zdravé baze céka a drenáž dutiny břišní. Postižení měkkých tkání si vyžádalo nekrektomii podkoží a
částečnou excizi kožníko krytu. Defekt v místě kýlní branky jsme uzavřeli střechovitou plastikou, ránu
v úrovni podkoží a kůže jsme ponechali ke zhojení per secundam.
Závěr: Jedná se o klinický případ, kterým chceme ukázat možnou, byť raritní lokalizaci apendixu po předchozí břišní operaci a zároveň velice neobvyklou komplikaci kýly v jizvě, a tím přispět k
rozšíření diferenciální diagnostiky při nálezu flegmóny stěny břišní.
14
Akutní indikace k embolektomii
při neischemické dolní končetině – kazuistika
Černý M.(1), Bunček L.(2), Maixner R.(1), Daněk T.(1), Pirkl M.(1)
1.) Oddělení cévní a plastické chirurgie
2.) Oddělení kardiologie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice, ČR
Autoři předkládají kazuistiku pacienta léčeného pro hypertenzní krizi a známky kardiální insuficience. Při transtorakální echokardiografii byl zjištěn nejprve hyperechogenní útvar v levé síni, který
následující den při transesofageální echokardiografii již v srdci přítomný nebyl. Byla prokázána neobturující embolizace bifurkace levé společné ilické tepny. Akutní končetinová ischemie nebyla vyjádřena. I přesto byla indikována akutně nepřímá embolektomie k zabránění vzniku akutní končetinové
ischemie.
80% vmetků do velkého oběhu je kardiálního původu, z toho 2/3 má zdroj v levé síni. Emboly
se nejčastěji zachytí v místech fyziologických zúžení, především v oblasti větvení tepen. Embolizace
a. ilica communis se vyskytuje v 18 % embolizací. Klinické příznaky při akutním emboligenním uzávěru pánevní tepny jsou dramatické pro absenci kolaterálního oběhu a indikace k embolektomii je neodkladná. Kromě rizika ztráty končetiny je pacient ohrožen reperfúzním syndromem. Pokud je embolektomie provedena do 8 hodin od začátku příznaků, pohybuje se letalita v rozmezí 8 – 25 %. Je-li interval delší než 24 hodin, je letalita až pětkrát vyšší.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Autori prezentujú kazuistiku zriedkavej náhlej brušnej príhody – jedná sa o 39-ročnú polymorbídnu pacientku so systémovým lupus erythematosus, CHRI na podklade lupus nefritis, v HD programe, stp. transplantácii ľavej obličky v minulosti, prijatej na Ortopedickú Kliniku za účelom TEP ľavej
koxy pre bionekrózu hlavice femuru. V pooperačnom priebehu stav komplikovaný nekrózou kolonu,
CT i peroperačne verifikovanou. Pacientka operovaná, vykonaná subtotálna kolektómia, terminálna
ileostómia, ľavostranná ovarektómia. Pooperačný priebeh komplikovaný perforáciou jejuna, vykonaná
sutura jejuna. Pacientka hospitalizovaná na OAIM, potom na II. Chirurgickej klinike, pasáž obnovená.
Pre rozvrat vnútorného prostredia doriešená na Internej klinike. Po 60.dňoch prepustená z nemocnice
v klinicky dobrom stave s obnovenou pasážou, realimentovaná, mobilná.
16
Urgentní operace inkarcerovaných bráničních kýl
na našem pracovišti
Dubovec Ľ., Žuffa P., Khalil G., Vereš T., Klein J.
Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, ČR
Cílem přednášky je poukázat na komplikace inkarcerovaných bráničních kýl jako méně časté
příčiny náhlých příhod břišních a hrudních. Autoři referují kazuistiky u dvou pacientů urgentně operovaných na našem pracovišti. První sdělení se týká 37-letého pacienta s inkarcerovanou Bochdalekovou brániční kýlou, která se manifestovala příznaky vysokého ileu. Druhá pacientka byla operována
pro perforační komplikaci inkarcerované smíšené kýly ezofagealního hiátu.
Závěr: Brániční kýly se v případě inkarcerace obvykle manifestují symptomatologii náhlé příhody břišní (resp. hrudní). Důsledky inkarcerace bývají natolik závažné, že včasná revize má vitální
důležitost. Laparotomický přístup je vhodný u primárně operovaných nebo traumatických kýl. Torakotomie může být výhodná v případě reoperace.
17
Význam lymfadenektómie pri karcinóme žalúdka
a jej vplyv na prognózu ochorenia
Duchoň R., Pinďák D., Dolník J., Šucha R., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR
Výsledky chirurgickej liečby karcinómu žalúdka sa zlepšujú častejším zastúpením včasných foriem, nižšou peroperačnou morbiditou a mortalitou, vyšším počtom radikálnych resekcií s lepším
prežívaním. Problém radikality, taktiky i techniky disekcie lymfatických uzlín zostáva nevyriešený. V
liečbe karcinómu žalúdka existujú dva názory na význam lymfadenektómie. Na ďalekom Východe je
považovaná za výkon s liečebným potenciálom, v Európe sa pokladá za výkon ktorý určí staging a
prognózu, ale jej vykonanie neovplyvní prognózu. Tiež je rozdiel v stagingových systémoch. Východ
zakladá na anatomickej lokalizácii postihnutých uzlín, Európa na počte pozitívnych lymfatických uzlín.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
30 | strana
18
strana | 31
Válečné střepinové poranění krku a hrudníku
Dušek T.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR
Incidence penetrujících poranění krční krajiny se ve válečných konfliktech vyskytuje asi u 10%
pacientů. Jedná se o poranění s vysokou letalitou a častými sdruženými poraněními dalších tělesných
krajin. Kazuistika popisuje šrapnelové poranění nadklíčkové krajiny s poraněním velkých žilních
kmenů a penetrací střepin do pleurální dutiny, poraněním plíce s masivním hemotoraxem. Pacientovi
byla poskytnuta úspěšná neodkladná chirurgická péče 4. polním chirurgickým týmem v nemocnici
ROLE 3 na základně KAIA Kábul, Afghánistán.
19
C-NAIL – hřeb k osteosyntéze patní kosti
Fekete D., Pompach M., Carda M.
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR
Zlomeniny patní kosti jsou nejčastějším typem zlomeniny v oblasti nohy vyžadující komplexní
terapii. Existuje několik přístupů k léčbě. CRPF je metoda šetrná k měkkým tkáním, ale nezaručuje
dostatečnou stabilitu. Naproti tomu ORIF vyžaduje rozsáhlý operační přístup zvyšující riziko infekce.
Novou metodou je nitrodřeňový patní hřeb neboli C-Nail. Ten umožňuje miniinvazivní operační přístup
a snižuje riziko infekčních komplikací. Má jednoduchou aplikaci a poskytuje stabilní osteosyntézu.
Principem je stabilizace fragmentů rozlomené patní kosti hřebem ve spojení se sedmi zajišťovacími
šrouby, se kterými vytváří úhlově stabilní fixaci. Je indikován u extraartikulárních a intraartikulárních
zlomenin – typy I-IV dle Sanderse. Na trhu je od roku 2011 a byl aplikován více jak 100 pacientům.
20
Aneurysmata ilických arterií po chirurgické léčbě
aneurysmatu břišní aorty (AAA). Kazuistika.
Fialová J., Utíkal P., Köcher M., Černá M.
Fakturní nemocnice Olomouc, II. Chirurgická klinika, Olomouc, ČR
Úvod: Aneurysma ilických arterií má 20-30 % pacientů s AAA. Incidence nově vzniklých aneurysmat nepatří k často sledovaným údajům.
Kazuistika: 73-letý pacient podstoupil pro symptomatické AAA před 7 lety aortobifemorální náhradu dacronovou protézou. Po 3 letech na MRA zjištěno aneurysma vnitřní ilické arterie (AII) vpravo
vel. 3,5 cm plněné retrográdním tokem. Vzhledem k polymorbiditě pacienta a nepříznivému nálezu po
předchozí operaci zvažováno intervenční radiologické řešení, které pacient odmítl a dále již na kontrolu nepřišel. Po 7 letech od primární operace byl ve spádové nemocnice pro rupturu aneurysmatu
proveden podvaz zevní ilické artérie a opich AII vpravo. Po dvou dnech po výkonu pacient odeslán pro
trombózu pravého raménka bifurkační náhrady na naše pracoviště k revizi. Provedena nepřímá trombektomie, opětovný podvaz aneurysmatu vpravo. Dále zjištěno aneurysma společné a vnitřní ilické
arterie vlevo velikosti v průměru 6 cm. Toto pro riziko ruptury ošetřeno endovaskulárně embolizací
koily.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Závěr: Mnohočetná aneurysmata tepen se vyskytují relativně často a při sledování pacientů po
chirurgickém řešení AAA nebo EVAR je potřeba myslet i na možnost koexistence a růstu dalších
aneurysmat.
21
Vzácný případ zánětlivé náhlé příhody břišní
způsobené rozsáhlou břišní tuberkulózou
Fichtl J., Třeška V., Nosek J., Tupý R.
Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR
Úvod: Náhlá příhoda břišní je charakterizována jako závažné onemocnění, jež vzniká náhle, z
plného zdraví s velice rychlým průběhem. Tuberkulóza je onemocnění šířící se vzduchem, jen asi
10% přechází v aktivní plicní formu. V ČR bylo registrováno v roce 2009 710 případů TBC. Prevence
spočívá ve screeningu a očkování.
Metodika: Dovolujeme si prezentovat kazuistiku 47-letého pacienta. Původně byl přivezen na
Emergency FN pro zhoršení celkového stavu po desetidenní hospitalizaci v jiné nemocnici. Při vyšetření jsou patrné známky peritoneálního dráždění a podezření na specifický plicní proces. Po provedení CT břicha byl indikován k neodkladné revizi.
Výsledky: Při operaci byla nalezena difúzní peritonitis, příčinou byly perforace v průběhu již fragilního ilea. Následně byla provedena rozšířená ileocékální resekce se second-look operací za dva
dny. Z histologie byl nejprve potvrzen specifický granulomatózní proces, následně i kultivačně mykobakteria.
Závěr: Bohužel až pozdní komplikace (perforace) zánětlivého postižení střeva vedly ke stanovení diagnózy.Časná diagnóza při plicním nálezu mohla vést ke kurabilní léčbě antituberkulotiky.
22
Endovasální řešení Lérichova syndromu
– aneb TASC D v éře endovasálního boomu (kazuistika)
Formelová A., Pirkl M., Daněk T., Hájek J., Černý M.
Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, ČR
Existuje řada pacientů, kde je nález na tepnách dolních končetin dle obecně akceptovaných
guidelines indikován jednoznačně nebo přednostně k chirurgickému řešení(TASC D nebo C), ale
riziko operační zátěže je neúměrně vysoké vzhledem k celkovému stavu a komorbiditám pacienta. V
takových případech je v současné době možné alespoň se pokusit o endovasální intervenci i při
předem předpokládaných horších výsledcích s časnou restenózou, ale s menší zátěží pro pacienta a
tím docílit oddálení hrozící amputace končetiny u nemocných s krátkou life expectancy.
Autoři ve své práci prezentují případ těžce nemocného pacienta s Lerichovým syndromem a
kritickou končetinovou ischémii pravé dolní končetiny, u kterého byl operační výkon kontraindikován.
Závěrem nastolují otázku edukace cévních chirurgů v endovasálních/hybridních výkonech.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
32 | strana
23
strana | 33
Damage control laparotomy
Frank M., Bútora S., Nechvátal L., Oberreiter M., Dědek T.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, ČR
Damage control laparotomie je léčebným postupem používaným v posledních 25 letech u závažných poranění břicha. Cílem tohoto postupu je chirurgická intervence u zraněných se závažnou
hypotenzí z důvodu pokračujícího krvácení, při současně probíhající volumové resuscitaci. Časově
omezený operační výkon je zaměřen na kontrolu krvácení a zabránění další kontaminace.
Práce prezentuje operační techniku a zkušenosti autorů (Traumacentrum I. Typu) s damage
control laparotomií. Popisuje rozdíly při jejím provádění u penetrujícího a tupého poranění břicha.
Uvádí její indikace a timing s ohledem na celkový stav a patofyziologii závažně poraněného pacienta.
Poukazuje na nutnost organizace operačního sálu a časné komunikace před výkonem. Zaměřuje se
také na strategii náhrad krevní ztráty, tzv. masivní transfúzní protokol.
24
Laparoskopicky asistované operačné riešenie detí
s morbus Hirschsprung.
Fuňáková M., Cingel V., Zábojníková L., Králik R., Duchaj B.
Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP, Limbová 1, 83340 Bratislava
Hirschsprungova choroba je závažné ochorenie, ktoré môžeme zaradiť medzi neurokristopatie,
keďže vzniká z dôvodu prerušenia migrácie nervových buniek z neurálnej lišty do črevnej steny počas
embryonálneho vývoja. Dôsledkom je permanentný spazmus hladkého svalstva a oslabená až vymiznutá peristaltika postihnutej časti čreva s prechodnou dilatáciou orálneho úseku. Diagnózu potvrdí
irigografické vyšetrenie a histologizácia. Riešenie je operačné. Súčasným trendom je definitívne
riešenie jednodobým výkonom, ak sa za priaznivých podmienok dá novorodenecké obdobie preklenúť
konzervatívnym manažmentom. Autori v práci prezentujú prvotné výsledky u laparoskopicky asistovaných operácií pri Hirschsprungovej chorobe, ktoré sme na Klinike detskej chirurgie LFUK a DFNsP,
Bratislava, začali realizovať v decembri 2011. Doteraz bolo touto metódou riešených 5 pacientov, 2x
sme vykonali primárnu pull-through operáciu, 2x laparoskopický asistovanú transpozíciu podľa Duhamela a 1x laparoskopicky asistovanú pull-through operáciu u pacienta prvotne riešeného sigmoideostómiou. Komplikácia sa vyskytla 1x – ischemická kolitída transponovaného úseku, s nutnosťou terminálnej ileostómie na prechodné obdobie.
25
Laparoskopická vs. klasická apendektomie – pětiletý soubor
Galgóczyová F., Rejholec J., Pospíchal T., Moravík J.
eventuálně nutnost konverze, délka hospitalizace, peroperační, časné a pozdní komplikace a definitivní histologický nález.
Laparoskopické výkony jsou ve zpracovaném souboru zastoupeny v poměru 5:1 ke klasickým,
ze získaných údajů nevyplývá signifikantní rozdíl mezi metodami a laparoskopie je tedy metodou
volby i u pokročilých nálezů na apendixu.
Laparoskopie je pro obecné výhody miniinvazivního výkonu na pracovišti autorů preferovaným
přístupem i při léčbě pokročilých akutních apendicitid. Výběr této metody je ovšem závislý na zkušenostech operatéra a personálním a přístrojovém vybavení pracoviště.
26
Chirurgia primárnej hyperparatyreózy
– cesta od klasiky k miniinvazívnosti.
Gergel M., Brychta I., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Klasický prístup k liečbe primárnej hyperparatyreózy, teda obojstranná revízia prištítnych teliesok bez pomocnej lokalizačnej diagnostiky, je počas uplynulých 10 rokov postupne nahrádzaný cieleným prístupom, zameraným na jednostrannú alebo cielenú revíziu. Takýto postup vyžaduje predoperačné zacielenie pomocou zobrazovacích techník a perioperačnú lokalizáciu sledovaním dynamiky
parathormónu, značením rádioizotopmi, rýchlou histológiou alebo kombináciou metód. Úspešnosť
liečby vysoko presahuje 90%. Prednáška podáva prehľad používaných postupov a prezentuje súbor
88 pacientov liečených na autorskom pracovisku v období rokov 2008-2012.
27
Antibiotiká ako súčasť komplexnej liečby vnútrobrušných
infekcií – včera, dnes a zajtra.
Gergel M., Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU, UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Komplexná liečebná stratégia u komplikovaných vnútrobrušných infekcií stojí na troch pilieroch
– chirurgická liečba, efektívna antimikrobiálna liečba a intenzívna adjuvantná liečba (objemová terapia, nutrícia, imunologická podpora a pod.). Vývoj rezistencie u komunitných najmä gramnegatívnych
kmeňov je prudký, a tak mnohé tradičné antibiotické režimy strácajú svoju účinnosť. Do prvej línie sa
dostávajú antibiotiká, ktoré ešte v nedávnej minulosti predstavovali železnú rezervu. Ďalším trendom
je princíp „tvrdého a včasného úderu“ a deeskalácie antibiotického režimu, ktorá má však u vnútrobrušných infekcií svoje úskalia. Prednáška podáva prehľad aktuálnych trendov a odporúčaní pre túto
oblasť. Zároveň predstavuje projekt slovenského registra vnútrobrušných infekcií.
Nemocnice Děčín, ČR
Autoři statisticky hodnotí soubor pacientů operovaných na chirurgickém oddělení Děčínské
nemocnice v pětiletém období 2008-2012, u nichž byla provedena appendektomie jak akutní tak
elektivní. Navíc se zabývají otázkou laparoskopie u pokročilé apendicitidy.
V retrospektivní studii je zahrnuto 380 pacientů, u nichž byla provedena apendektomie, jak pro
akutní appendicitis, tak elektivně pro chronické bolesti břicha. Soubor je rozdělen do dvou skupin
podle zvoleného operačního přístupu. Hodnocen je vstupní nález na sonografii, operační nález,
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
34 | strana
28
strana | 35
Laparoskopické riešenie
syndrómu kompresie trunkus coeliacus
30
Laparoskopická hernioplastika 3D sieťkou bez fixácie
Hajdu P., Murcko M., Tutka Š., Jurková A.
Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR
Grajciar M., Adamík M., Janík J., Šinák I., Patkaňová L.
Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie, Martin, SR
Syndróm kompresie coeliakálneho trunku (syndróm ligamentum arcuatum mediale, Dunbarov
syndróm) prvýkrát popísal Harjola v roku 1963. Ide o zriedkavý syndróm kontroverznej povahy. Anatomickou predispozíciou je útlak coeliackého trunku ligamentum arcuatum medianum.
Chirurgický manažment syndrómu je kontroverzný ale u selektovanej skupiny symptomatických pacientov dochádza k zlepšeniu stavu po chirurgickej dekompresii. V práci interpretujeme výsledky troch rôznych liečebných modalít, transluminálnej dilatácie, klasickej a laparoskopickej discízie
ligamentum arcuatum. Od r. 2006 do roku 2013 sme na našom pracovisku operovali 8 pacientov s
uvedeným syndrómom. Prví 4 pacienti boli operovaní otvoreným prístupom a následní 4 konzekutívni
pacienti boli operovaní laparoskopickým prístupom. Autori v práci demonštrujú anatomickú príčinu
syndrómu, diagnostický algoritmus a laparoskopický postup operácie, ktorý v súčasnosti považujú na
ich pracovisku za štandardný operačný postup.
29
SILS – slepá ulička alebo etablovaná metóda miniivazívnej
chirurgie?
Gyenes J., Mýtnik M., Vrzgula A.
Chirurgická klinika, Nemocnica Košice–Šaca a.s., Košice, SR
Posledných dvadsať rokov v chirurgii patrí jednoznačne miniinvazívnej chirurgii. Početnými
randomizovanými klinickými štúdiami sa potvrdili jej výhody a preto má v súčasnosti skalopevnú
pozíciu v chirurgii a predstavuje štandardný chirurgický postup u väčšiny vnútrobrušných operačných
výkonov.
SILS (single incision laparoscopic surgery) je v súčasnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcou metódou
miniinvazívnej chirurgie, ktorej cieľom je minimalizácia traumy brušnej steny, zmenšenie bolestivosti a
zlepšenie kozmetického efektu operácie. Početné štúdie popisujú široké spektrum SILS operačných
výkonov (cholecystektómia, apendektómia, TEP hernioplastika, bandáž žalúdka, sleeve gastrektómia,
operácie hrubého čreva).
Cieľom prednášky je poskytnúť ucelený obraz o súčasných znalostiach a skúsenostiach so
SILS a poukázať na výhody a nevýhody tejto novej operačnej metódy.
SILS operácie vykonávame na našom pracovisku od októbra 2009. Ako prvú sme začali vykonávať SILS cholecystektómiu. V súčasnosti paleta SILS výkonov na našej klinike zahŕňa okrem cholecystektómií aj apendektómie, črevné resekcie pre benígne a malígne ochorenia a SILS splenektómie.
Autori na svojom pracovisku operujú laparoskopicky hernie od roku 1994. Od roku 2010 využívajú pri laparoskopických operáciách slabinových prietrží 2 typy 3D sieťok. Používajú jednak 3D sieťky
tvarované pre pravú a ľavú stranu a 3D sieťky pre obojstranné použitie. Pacienti po operáciách s
použitím 3D sieťok bez fixácie sa dobre zhojili.
31
Účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby
testovaná v in vitro modeloch popáleninových rán
Hajská M., Slobodníková L., Hupková H., Koller J.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK, Bratislava, SR
Cieľ: Zistiť a porovnať účinnosť rôznych topických antimikrobiálnych prostriedkov na multirezistentné bakteriálne kmene izolované z popáleninových rán pacientov.
Metódy: Modifikovaním postupu testovania topických prostriedkov podľa Hammond AA. et al.
(2011) boli pripravené 4 modely popáleninových rán (čerstvo kontaminovaná rana, rana 4hod od
kontaminácie, rana 6hod od kontaminácie, rana 24hod od kontaminácie). V každom modeli sa testovala účinnosť 13 rôznych topických antimikrobiálnych prostriedkov na 7 multirezistentných baktérií –
P. aeruginosa (2 kmene), S. aureus (MRSA), S. haemolyticus, Acinetobacter sp., E. coli a E. faecalis.
Výsledky sa hodnotili kvantitatívne počtom kolónie formujúcich jednotiek (CFU), ktoré prežili 24hod
pôsobenie daného liečiva.
Výsledky: V modeli čerstvo kontaminovanej rany sme zistili u väčšiny testovaných antimikrobiálnych prostriedkov baktericídne pôsobenie. Čím dlhší bol časový interval medzi ranovou kontamináciou a aplikáciou testovaných prostriedkov, tým nižšia bola ich účinnosť.
Záver: Účinnosť topických antimikrobiálnych prostriedkov a ich možnosť pôsobiť proti rozvoju
infekcie popáleninovej rany závisí nielen od druhu mikroorganizmu kontaminujúceho ranu, ale hlavne
od časového intervalu, ktorý uplynie medzi kontamináciou a prvou aplikáciou liečiv.
32
Využitie mezenchymálnych stromálnych buniek (MSC)
pri liečbe diabetes mellitus v experimente
Hildebrand T., Kaťuchová J., Farkašová Iannaccone S., Harvanová D., Radoňak J.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, SR
Diabetes mellitus patrí ku najväčším socioekonomickým a zdravotníckym problémom súčasnosti. V dnešnej dobe sa využívajú viaceré terapeutické možnosti, ktoré však majú svoje limitácie. Ako
veľmi sľubné sa ukazuje použitie kmeňových buniek. Existuje niekoľko typov kmeňových buniek,
ktoré pri presne definovanom postupe dediferenciacie, transdiferenciacie alebo diferenciacie sú
schopné vytvárať tzv. „inzulín produkujúce bunky“ (IPC) alebo iniciovať regeneráciu buniek samotných
Langerhansových ostrovčekov (LI). V našej práci sa zameriavame na mezenchymálne stromálne
bunky (MSC) kostnej drene potkanov , ktorých aplikácia do tkaniva pankreasu, podľa rôznej lokalizácie, v sledovaných skupinách diabetických potkanov indukuje vznik IPC, čo bolo v našom experimente
potvrdené imunohistochemickými a histologickými metódami. Naše výsledky ďalej potvrdzujú že
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
36 | strana
strana | 37
aplikácia MSC do mikroprostredia diabetického pankreasu potkana, vyvolaného streptozotocínom
(STZ), môže redukovať hyperglykémiu a pozitívne ovplyvňujú váhovú bilanciu u týchto zvierat. MSC
sa považujú taktiež za tzv. „imunologicky privilegované“, produkujú množstvo cytokínov, chemokínov,
inhibičných a rastových faktorov, a týmto pozitívne ovplyvňujú aj imunitnú reakciu.
35
Idiopatická segmentálna nekróza veľkého omenta
v kombinácii s akútnou appendicitídou
ako raritná príčina náhlej príhody brušnej
Hudák A., Radoňak J., Brandebur O.
33
I. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR
Možnosti laparoskopickej chirurgie pri riešení cýst pečene
Hošala M., Miklušica J., Palkóci B., Laca L., Bulava J.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK, Martin, SR
Autori prezentujú svoj súbor pacientov so symptomatickými pečeňovými cystami, ktoré boli
ošetrené laparoskopickou fenestráciou cysty. V rokoch 2008-2013 sa na našom pracovisku realizovalo 15 laparoskopických fenestrácii cýst pečene. V 11 prípadoch bola touto operačnou technikou ošetrená jednoduchá cysta pečene a v 4 prípadoch mnohopočetné cysty pečene. U 3 pacientov došlo k
recidíve cysty pečene. Pričom u 2 z nich, bola úspešne realizovaná laparoskopická refenestrácia
cysty. U 1 pacientky bola prvá recidíva cysty ošetrená laparoskopickou refenestráciou. Pri druhej
recidíve cysty bola realizovaná otvorená ľavostranná hemihepatektómia.
Záver: Laparoskopická fenestrácia solitárnych alebo mnohopočetných pečeňových cýst je v
súčasnosti štandardnou liečebnou modalitou tohto ochorenia. Jej výhodou je minimálna invazívita,
nižšia pooperačná morbidita a kratší pobyt v nemocnici. Taktiež znížený výskyt pooperačných zrastov
zaisťuje jednoduchší operačný prístup v prípade recidív.
Úvod: Idiopatická segmentálna nekróza veľkého omenta je ojedinelá príčina náhlej príhody
brušnej. Jej etiológia doposiaľ nie je jednoznačne vysvetlená a klinický obraz je často podobný akútnej apendicitíde. Zriedkavo sú popísané prípady výskytu spoločne s akútnou apendicitídou.
Kazuistika: 45 ročný pacient prijatý na I. chirurgickú kliniku UNLP s podozrením na apedicitídu.
Vykonané usg vyšetrenie, ktoré apendikálnu oblasť nezobrazilo, no pre vzostup zápalových parametrov a klinický obraz svedčiaci pre túto diagnózu bol pacient operovaný s nálezom infarzovanej časti
omentum majus veľkosti 10 x 6 cm. Histologický nález dokázal nekrotické zmeny veľkého omenta a
katarálnu apendicitídu.
Záver: Koincidencia segmentálnej nekrózy veľkého omenta s katarálnou apendicitídou je veľmi
raritná príčina náhlej príhody brušnej.
36
Chirurgické aspekty transplantácie obličkových štepov
s komplikovaným cievnym zásobením.
Hulík Š., Kalanin R., Tóth E., Závacký P., Radoňak J.
34
Komplikácie stómií
Hrach M.
IV. chirurgická klinika UNB Ružinov, Bratislava, SR
V práci ponúkame prehľad najčastejších komplikácii vzniknutých v súvislosti s vyvedením enterostómie a štatistický súbor pacientov so stómiou a výskytom komplikácii stomii na IV. chirurgickej
klinike počas sledovaného obdobia. Stómia, znamená pre pacienta fyziologickú a psychosociálnu
záťaž nakoľko dochádza k zmene základných fyziologických funkcii. Vzhľadom k tomu, že indikácií k
vyvedeniu stómie je veľa(karcinóm hrubého čreva a konečníka, ileus, úrazy, divertikulóza a polypóza
hrubého čreva, zápalové ochorenia GIT-u či vrodené vývojové chyby), je potrebné sa tejto téme
venovať. V súvislosti s vyvedením čreva vznikajú rôzne komplikácie na úrovni fyziologickej, funkčnej,
psychickej i sociálnej. Z hľadiska príčin vzniku komplikácii zohrávajú úlohu faktory ako chirurgická
technika, umiestnenie stómie, edukácia a emocionálna podpora pacienta. Z časového hľadiska môžeme komplikácie rozdeliť na včasné a neskoré. Medzi včasné komplikácie stómií patria nekróza,
absces, krvácanie, akútna retrakcia, ileus, vnútorná herniácia, eviscerácia alebo prolaps kľučiek
tenkého čreva vedľa stómie. Akútne komplikácie sa vyskytujú častejšie a sú podmienené väčšinou
zlou operačnou technikou. K neskorým komplikáciám patria stenóza, retrakcia, prolaps, hernia, fistula,
krvácanie, kožné zmeny, recidíva ochorenia v stómii, zlé umiestnenie stómie, perforácia stómie.
I. chirurgická klinika, UNLP Košice, SR
Transplantácia obličky sa v posledných desaťročiach stala zlatým štandardom liečby pacientov
s chronickým zlyhaním obličiek. Potreba transplantácii sa neustále zvyšuje čo vedie k využívaniu
orgánov v minulosti považovaných za nevhodné. Do tejto skupiny potencionálne využiteľných orgánov
patria aj obličkové štepy s mnohopočetným cievnym zásobením a/alebo poškodením cievneho zásobenia pri odbere. Ich výskyt sa v literatúre uvádza v rozmedzí od 15% do 30% a sú vo všeobecnosti
považované za rizikové, vzhľadom k vyššej predispozícii ku vzniku chirurgických komplikácií – cievnej
trombózy, stenózy či krvácania. Dodržiavaním zásad mikrochirurgickej techniky a využitím preventívnych opatrení je možné tieto štepy s komplikovaným cievnym zásobením bezpečne transplantovať.
Mnohí autori uvádzajú, že výsledky sú porovnateľné s výsledkami transplantovaných štepov bez
komplikovaného cievneho zásobenia. V závere analyzujeme súbor transplantovaných pacientov v
rokoch 2008 – 2013 na transplantačnom oddelení pri 1.chirurgickej klinike UNLP v Košiciach.
37
Obnova integrity masívneho defektu brušnej steny
pri nemožnosti štandardnej rekonštrukcie.
Huťan M., Majeský I., Škultéty J., Prochotský A., Bartko Ch., Koudelka P.
II. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
Defekty brušnej steny vznikajú následkom traumy, tumorov brušnej steny, nekrotizujúcich infekcií alebo ako komplikácie predošlých brušných operácii. Takéto defekty majú mimo kozmetického
najmä negatívny funkčný vplyv.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
38 | strana
strana | 39
Existuje množstvo techník na obnovenie integrity. Najdôležitejšie z nich sú tzv. „component
separation“ techniky, s podporou vstrebateľného/nevstrebateľného prostetického materiálu, použitie
bioprostetického materiálu, acelulárnej dermálnej matrix, použitie lokálnych alebo vzdialených posuvných lalokov.
Autori prednášky prezentujú troch pacientov, u ktorých bolo jedinou možnosťou obnovenia integrity brušnej dutiny použitie polypropylénovej sieťky s resorbovateľným antiadhezívnym hydrofilmom, následné vytvorenie granulačného tkaniva ponad prostetický materiál za použitia negatívneho
tlaku, a následné prekrytie kožným štepom.
Všetci pacienti boli úspešne manažovaní touto technikou s dobrým kozmetický a funkčným
efektom, pričom všetci z nich majú dobrú kvalitu života.
38
Patologická tekutinová kolekce mezenteria,
dif. dg. mezenteriální cysty, kasuistika
Chovanec Z., Hnízdil L., M., Čapov I.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno, ČR
Mezenteriální cysta je patologická tekutinová kolekce nacházející se mezi listy mezenteria tenkého a tlustého střeva. Většinou se jedná o velmi vzácné tenkostěnné útvary s incidencí 1 na 140 000
hospitalizovaných dospělých a 1 na 20 000 hospitalizovaných dětí. Etiologie je různorodá, přes nádorový, infekční, lymfatický, embryonální až po posttraumatický či pooperační původ. Symptomy
onemocnění jsou nespecifické, většinou vyvolané útlakem gastrointestinálního traktu. Terapie je
výhradně operační.
V prezentaci bude uvedena kasuistika padesátiletého pacienta po oboustranné nefrektomii pro
polycystózu ledvin, sledovaného pro polycystózu jater a s náhodně diagnostikovanou meseneteriální
cystou velikosti cca 13 cm pravého mezo a hypogastria s nutností její histologické verifikace před
plánovanou ledvinnou transplantací.
39
Detekce minimální reziduální choroby u karcinomu plic
Chudáček J.(1), Bohanes T.(1) , Klein J.(2), Benedíková A.(3), Srovnal J.(3), Szkorupa M.(1),
Neoral Č.(1) , Škarda J.(4) , Hajduch M.(3)
1.) I.chirurgická Klinika FN Olomouc;
2.) Chirurgické oddělení KNTB a.s.;
3.) Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP;
4.) Ústav patologie LF UP a FN Olomouc, ČR
40
Embolizace do a. pulmonalis se zdrojem z AVF – kazuistika
Indráková J., Dráč P., Utíkal P., Fialová J.
II. chirurgická klinika, FN Olomouc, ČR
Plicní embolie je ucpání krevního řečiště plic vmetkem (embolus), jehož nejčastějším zdrojem
jsou žíly dolních končetin, respektive jejich trombóza. Ojedinělé jsou však i jiné zdroje možné embolizace.
Kazuistika popisuje případ 53 letého muže po 2. transplantaci kadaverozní ledviny pro chronickou renální insuficienci po akutní glomerulonefritidě. Tři týdny po zrušení (podvazu) radiocefalické
AVF l. sin. došlo k embolizaci do plicnice z této spojky po předchozím zánětu - flebitidě v místě aneurysmatické dilatace. Masivní bilaterální plicní embolizace vznikla ihned po masáži parciálně ztrombotizavané AVF samotným pacientem. Zdroj embolizace byl potvrzen sonograficky s nálezem parciální
trombózy shuntu. Nemocný byl úspěšně zaléčen trombolýzou, v další době do zrušení spojky byl na
antikoagulační terapii. V březnu 2013 byla spojka znovu zrušena, tentokrát podvazem v kubitě, po
předchozí fistulografii. Jiný zdroj možné embolizace byl vyloučen.
41
Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie
u karcinomu prsu
Jelínek P., Ostruszka P., Dychus M., Prokop J., Kubala O.
FN Ostrava, ČR
Biopsie sentinelové uzliny je dnes standardní metodou při určení stagingu nádoru prsu (predikuje uzlinové postižení). Chrání pacientky před komplikacemi, které jsou spojovány s radikální disekcí
axily. Neoadjuvantní chemoterapie (NAC) je standardním postupem léčby u inflamatorního karcinomu,
dále má za cíl zlepšit podmínky operační léčby u pacientek s pokročilým, primárně problematicky
operabilním karcinomem prsu (snížení technické náročnosti a operačního rizika disekce axily při
masivním postižení uzlin nebo zlepšení možnosti krytí defektu u lokálně značně pokročilých nádorů).
Současně je stále častěji indikována (zvláště u mladších pacientek) jako postup umožňující zmenšení
nádoru a zlepšení možnosti provádění prs záchovných operací.
V současné době je diskutována otázka indikace k provádění a případně načasování biopsie
sentinelové uzliny před, po nebo před i po neoadjuvanci.
42
Ireverzibilná elektroporácia – naše prvé skúsenosti
Juhos P., Lučenič M., Haruštiak S., Benej R., Janík M., Zsemlye Zs.
Studie z poslední doby, zaměřující se na jiné malignity, prokázaly nesporný význam detekce
minimální reziduální choroby (MRD) pro stanovení progrese onemocnění. Také u plicního karcinomu
se ukazuje její přínos na základě detekce specifických onkomarkerů. Z nich se jako nejspecifičtější
jeví být protein LunX, jakkoliv jednotlivé práce ukázaly přínos i dalších markerů. Nejlepší možnou
metodou k jeho stanovení se jeví být RT- PCR. Další studie by měly ještě rozšířit poznání v této
oblasti, jednak za účelem zpřesnění poznatků ohledně významu jednotlivých onkomarkerů pro prognózu nemocných.
Závěr: Z výsledků analýz je možno usuzovat, že LUNX je vhodným kandidátem na pozici markeru MRD u pacientů s karcinomem plic. Stanovení MRD u karcinomu plic je potencionálním prognostickým markerem.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR
Cieľ práce: V našej práci prezentujeme naše prvé skúsenosti s aplikáciou novej netermálnej
ablačnej metódy, využívajúcou efekt elektrického pola tzv. Ireverzibilnú elektroporáciu (IRE), na
nádorové bunky v blízkosti kritických štruktúr. Cieľom je ozrejmiť mechanizmus účinku, jeho výhody
oproti iným ablačným a terapeutickým metódam a prezentácia našich skúseností a výsledkov na
kazuistikách.
Záver: Naše skúsenosti nás nútia zamyslieť sa nad možným potencujúcim účinkom IRE na onkoterapiu. Podarilo sa nám potvrdiť zachovanie cievnych štruktúr v zóne ablácie. Pre jednoznačný
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
40 | strana
strana | 41
prínos tejto metódy na tumory nachádzajúce sa v oblasti hrudníka, ako aj na vytvorenie jasných
indikačných kritérii je potrebný ďaľší výskum tohto efektu na väčšom súbore pacientov.
43
45
Minimálne invazívna korekcia (MIRPE) ako metóda voľby
pri korekcii pectus excavatum u dospelých pacientov?
Juhos P., Lučenič M., Zsemlye Zs., Haruštiak S.
Klinika hrudníkovej chirurgie UNB a SZU, Bratislava, SR
Pectus excavatum je najčastejšou vrodenou deformitou v populácii s incidenciou 1:800 až
1:400. Približne štyrikrát častejšie postihuje mužské pohlavie. Operačná korekcia je indikovaná u
pacientov s ťažkým stupňom deformity (Hallerov index ≥3,2), subjektívnymi obtiažami a patologickými hodnotami funkčných testov kardiorespiračného aparátu. Za metódu voľby bola u dospelých
pacientov považovaná Ravitchova operácia s retrosternálnou implantáciou podporného materiálu vo
forme dlahy z chirurgickej ocele, alebo polypropylénovej sieťky. V roku 1998 profesor Donald Nuss
uverejnil prvé skúsenosti s minimálne invazívnou korekciou pectus excavatum v detskej populácii. O
štyri roky neskôr Coln s kolektívom uverejnili využitie tejto MIRPE v malom súbore dospelých pacientov. Pracovisko kolektívu autorov využíva túto techniku pravidelne od júla 2011. Autori prednášky
predkladajú prvé skúsenosti ich pracoviska s MIRPE a porovnávajú výsledky, ktoré dosiahli pri použití
obidvoch operačných techník.
Leiomyosarkóm retroperitonea vychádzajúci z dolnej dutej
žily riešený radikálnou resekciou s cievnou rekonštrukciou:
kazuistika
Jurík M., Duchoň R., Pinďák D., Šucha R., Dolník J., Pechan J.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava, SR
Leiomyosarkómy retroperitonea sú zriedkavé nádory zvyčajne vychádzajúce z dolnej dutej žily.
Klinické príznaky sú nešpecifické a väčšina nádorov je diagnostikovaná až v pokročilom štádiu. Dopplerovská ultrasonografia, kavografia, počítačová tomografia a magnetická rezonancia môžu prispieť
k diagnóze. Kompletná chirurgická resekcia je jediná potencionálne kuratívna liečebná metóda, avšak
neexistujú žiadne konsenzy pre jej riadenie. Prezentujeme 2 kazuistiky raritného leiomyosarkómu
retroperitonea vychádzajúceho z dolnej dutej žily riešené radikálnou resekciou s cievnou rekonštrukciou.
Kľúčové slová: leiomyosarkóm, dolná dutá žila, resekcia, cievna rekonštrukcia, retroperitoneálny nádor
46
Pseudoarthrosis ossis scaphoidei
Juríková L., Heger T.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR
44
Manažment zlomenín krčka stehennej kosti
pomocou FN Plate
Jurík, Ševcech, Vajcziková
II.OTK UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, SR
Zlomeniny krčka femoru patria k najčastejším zlomeninám a ich počet postupne narastá. Ich
liečba vyžaduje v drvivej väčšine prípadov operačné riešenie. Jednou z možností je aj použitie Targon
FN Plate. Ide o novú miniinvazívnu metódu, indikovanú na intrakapsulárne zlomeniny krčka stehennej
kosti. Titánový uhlovostabilný osteosyntetický material s možnosťou fixácie zlomeniny 4 teleskopickými skrutkami ponúka stabilnú fixáciu, umožňuje riadenú kompresiu zlomeniny a zároveň predchádza
dráždeniu mäkkých tkanív. V práci sa autori zameriavajú na priblíženie metódy, jej výhody a ich
skúsenosti so systémom. Predstavujú súbor pacientov operovaných na II.OTK za obdobie 2009 2012. S danou operačnou metódou vyjadrujú spokojnosť. K hlavným prednostiam patrí miniinvazívnosť, krátkosť operačného výkonu, prístupné inštrumentárium, možnosť riadenej pooperačnej kompresie fraktúry a rehabilitácia pacienta od 1. pooperačného dňa. Tieto faktory predstavujú v modernej
traumatológii žiaduci trend a pre pacienta sú jednoznačným benefitom.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Úrazy os scaphoideum a ich liečba stále patria k diskutovanej téme. Nejasnosti o otázkach
vaskularity, anatómie, klinických, radiodiagnostikých a liečebných postupov vyžadujú špecifický prístup k danej tématike.
Management liečby pseudoartrózy os scaphoideum je náročný.Aj napriek relatívnej frekvencii
zlomenín os scaphoideum na traumatologických ambulanciách naďalej sa vykytujú chyby v diagnostickom či terapeutickom postupe.Pretože relatívne zložité symptómy zlomeniny os scaphoideum často
vedú k záveru distorzie zápästia, ostávajú tieto poranenia nediagnostikované mesiace alebo roky.Pri
akomkoľvek poranení zápästia je nutná ostražitosť. Nejasné klinické príznaky zlomeniny os scaphoideum, vzhľadom k jeho komplikovanému tvaru a vaskularite môžu v konečnom dôsledkom progredovať do pseudoartrózy.
O pseudoartróze os scaphoideum hovoríme, ak nedôjde k zhojeniu zlomeniny po šiestich mesiacoch od úrazu.
Zlomeniny a pseudoartrózy os scaphoideum patria ku komplexným problémom chirurgie ruky.
Management liečby je náročný. V posledných dvoch dekádach nastala výrazná progresia diagnostických a liečebných postupov. Voľba správnej metódy závisí od viacerých faktorov: vek pacienta,vaskularity proximálneho pólu, lokalite fraktúry,staging degeneratívnych zmien a.i.
Naďalej aj dnes ostáva nezmené tvrdenie,že predovšetkým skorá diagnostika a liečba fraktúry
a pseudoartrózy os scaphoideum ovplyvní celkový výsledok liečby.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
42 | strana
47
strana | 43
Experimentální model kalkulozní cholecystitidy
vhodný pro nácvik laparoskopie
49
Kalvach J., Ryska O., Šerclová Z., Martínek J., Doležel R., Juhas S., Juhasová J., Bunganic B.,
Pohnán R., Ryska M.
Perforácia retroperitoneálnej časti duodéna cudzím telesom
– raritná a zákerná NPB.
Kocifaj, Ščesná , Duleba E.
Nemocnica Topoľčany a.s.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, ČR
Úvod: Tradiční program postgraduální výuky nenabízí mladým chirurgům mnoho příležitostí k
nácviku technických dovedností včetně laparoskopie. Cílem experimentu bylo vytvořit a zhodnotit
chirurgický model kalkulózní cholecystitidy (KCH) na velkém laboratorním zvířeti.
Materiál a metoda: Model KCH (14 prasat): laparoskopicky po aspirace žluče provedena cholecystotomie a vloženo 3-5 konkrementů získaných z humánních zdrojů.
Evaluace: laparoskopická cholecystektomie provedena na skupině prasat s KCH (11 zvířat) po
4 týdnech od indukce a na skupině bez litiázy (10 zvířat). Prasata byla sledována 30.dní.
Výsledky: Po indukci KCH došlo přechodně 1.-3. pooperační den k elevaci zánětlivých parametrů (leukocyty, CRP, Il-6). Známky chronické KCH byly potvrzeny sonograficky i histologicky 4
týdny od výkonu. U skupiny s KCH byl při laparoskopické cholecystektomii zaznamenán delší operační čas (63 (42-91) vs. 46 (31-62) min.; p=0,0182), větší množství perforací žlučníku peroperačně (8/11
vs. 1/10; RR: 7,27; CI95%: 1,09-48,3; p=0,04) ve srovnání se skupinou bez litiázy.
Závěr: Byl vytvořen model KCH využitelný k nácviku laparoskopických technik.
Podpořeno IGA NT12250 – 4.
48
Naše skúsenosti a výsledky pri riešení tumorov konečníka
metódou TEM
Kilík R., Brandebur O., Leško D., Radoňak J.
V prvej časti prednášky podávame rozbor perforačných poranení duodéna iatrogénnych , cudzím telesom a tupým poranením s návrhmi riešení jednotlivých situácii . V druhej časti prezentujeme
kazuistiku aj s endoskopickým videom inveterovaného poranenia retroperitoneálnej časti duodéna
dreveným špáratkom s rozbehnutou retroperitoneálnou flegmónou.
50
Fraktura laterální části spina scapulae
Kocourek T., Babinec J., Šíma J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, ČR
Autoři popisují vlastní zkušenost s raritní zlomeninou lopatky – frakturou laterální části spina
scapulae. Literatura udává četnost této zlomeniny 1,75 promile ze všech fraktur ramenního pletence,
největší soubor pacientů s touto zlomeninou činí 13 případů. Autoři popisují možnosti terapie tohoto
typu zlomeniny a jejich řešení s výslednou funkcí končetiny.
51
Laparoskopická kolorektalna chirurgia
– štatistika výkonov na našom pracovisku.
Kokorák L., Marko Ľ.
OMICHE ( Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie), FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice, SR
Karcinóm konečníka predstavuje napriek mnohým pokrokom v diagnostike a liečbe aj v súčasnosti stály problém so zvyšujúcou sa incidenciou a nízkym počtom pacientov vo včasných štádiách,
kedy je ochorenie riešiteľné kuratívnou operáciou. Kľúčovú úlohu pri predoperačnom stagingu karcinómu konečníka zohrávajú okrem histologického vyšetrenia a stanovenia gradingu tumoru najmä
zobrazovacie metódy – endorektálna ultrasonografia (ERUS) a magnetická rezonancia (MR) s použitím endorektálnej cievky. Keďže resekcie rekta sú sprevádzané pomerne vysokou morbiditou a mortalitou, v liečbe karcinómu rekta majú svoje miesto lokálne metódy liečby, za predpokladu vhodného
výberu pacientov precíznym predoperačným stagingom. Transanálna endoskopická mikrochirurgia
(TEM) je miniinvazívna technika vyvinutá na excíziu lézií lokalizovaných kraniálnejšie, ako je dosah
transanálnej lokálnej excízie. TEM môže byť indikovaná u pacientov s adenómom, alebo T1 karcinómom, pri T2 a T3 tumoroch v kombinácii s chemorádioterapiou alebo môže byť indikovaná ako paliatívna liečba u pacientov s pokročilými tumormi, ktorí nie sú schopní podstúpiť resekčnú liečbu. Cieľom
práce je retrospektívna analýza súboru pacientov, ktorí podstúpili TEM na našom pracovisku.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Štatistický súbor v sledovanom období od júna 2006 do apríla 2013 predstavuje spolu 263 pacientov, u ktorých bola vykonaná laparoskopická operácia hrubého čreva a konečníka. Operovaní boli
pacienti vo veku od 19 do 84 rokov, pričom priemerný vek bol 53 rokov. Z 263 pacientov bolo 135
mužov (51,3%), 128 žien (48,7%), s benígou diagnózou bolo odoperovaných 96 pacientov (36,5%), s
malígnou diagnózou 167 pacientov (63,5%) a priemerný operačný čas (skin-to-skin) bol 172,5 min.
(65 - 450min.). Konverziu na otvorenú chirurgiu sme zaznamenali u 9 pacientov (3,4%), dehiscenciu
anastomózy – leak u 7 pacientov (2,7%), krvácanie u 7 pacientov (2,7%), reoperáciu (vrátane leaku a
krvácania) u 29 pacientov (11%) a mortalitu u 2 pacientov (0,8%). Recidívu ochorenia po laparoskopickej resekcii rekta a colon sigmoideum pre karcinóm (spolu 136 pacientov – 51,7%) sme zaznamenali u 12 pacientov (8,8%) . Priemerný počet vyšetrených lymfatických uzlín u pacientov s neo procesom rekta a colon sigmoideum bol 16, pričom pozitívne boli priemerne 3 lymfatické uzliny.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
44 | strana
52
strana | 45
Sexuálne dysfunkcie po nízkych resekciách konečníka
54
Kotoč J. (1), Kotočová K. (1), Gatěk J. (1), Vrzgula A. (2), Krajničák R. (2)
1.) Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, ČR
2.) Chirurgická klinika, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., SR
Nízke sfinkter-záchovné resekcie konečníka pre karcinóm sú vzhľadom na anatomické pomery
v malej panve technicky náročné a zaťažené vysokou morbiditou. Pri hodnotení úspešnosti liečby je
nespochybniteľným ukazovateľom onkologická radikalita a celkové prežitie pacienta. Kvalitu života
pacienta po kuratívnej resekcii ovplyvňujú aj funkčné výsledky, ako sú prípadná inkontinencia a sexuálne dysfunkcie. Pooperačne vzniknuté sexuálne dysfunkcie majú multifaktoriálnu etiológiu – faktory
vo vzťahu k operačnej technike a parametrom tumoru, ďalej vplyv (neo)adjuvantnej liečby a takisto
faktory psychosociálne (stómia, inkontinencia, vyrovnávanie sa s nádorovým ochorením). Precízna
operačná technika totálnej mezorektálnej excízie s prevenciou poškodenia hypogastrických nervov a
dolného hypogastrického plexu je predpokladom dobrých funkčných výsledkov. Vzhľadom na priemerný vek pacientov podstupujúcich resekciu konečníka je nutné pooperačné výsledky vzťahovať k
častokrát už preexistujúcej sexuálnej dysfunkcii. Cieľom práce je stanoviť rizikové faktory sexuálnej
dysfunkcie u pacientov po nízkej sfinkter-záchovnej resekcii konečníka, určiť frekvenciu výskytu a
závažnosť dysfunkcií. V štúdii bol použitý štandardizovaný dotazník International Index of Erectile
Function u mužov a modifikovaný Female Sexual Function Index u žien.
53
Onkoplastické operácie zachovávajúce prsník
v liečbe karcinómu prsníka + kazuistika
Vplyv vodného extraktu Plantago lanceolata l.
na hojenie incíznych a excíznych rán
u potkanov plemena Sprague-Dawley
Kováč I., Belák J., Kudláč M., Novotný M., Bobrov N., Jakubčová K., Chovan M., Ďurkáč J.,
Hollý M., Gál P.
II. Chirurgická klinika UNLP a UPJŠ Košice, SR
Cieľom tejto experimentálnej štúdie bolo vyhodnotiť modulačný účinok vodného roztoku Plantago lanceolata L. (PL) na hojenie kožných rán v in vivo experimente. V štúdii boli na chrbte potkanov
plemena Sprague-dawley (n=60) vyhotovené jedna pozdĺžna/incízna rana o veľkosti 4cm a jedna rana
kruhová s priemerom 1,5cm. Zvieratá boli liečené 3x denne (v deň operácie a nasledujúce tri dni)
vodným extraktom PL o stanovených koncentráciách, pričom v kontrolných skupinách nebola aplikovaná žiadna stimulačná/inhibičná látka. Potkany boli utratené po 7, 14 a 21 dňoch a vzorky boli podrobené biomechanickému, histologickému a imunohistochemickému spracovaniu. V našej pilotnej
štúdii bola pozorovaná signifikatne lepšia kontrakcia extraktom liečených rán v skupinách utratených
po 7 a 14 dňoch v porovnaní s kontrolou. V histologickom a imunocytochemickom experimente boli
vzorky spracované štandardným postupom pre potreby svetelnej/elektrónovej mikroskopie. Naše
histologické, tak ako aj imunohistochemické zistenia korelujú s výsledkami biomechanickej a makroskopickej analýzy a poukazujú na obrovský liečebný potenciál extraktu PL, ktorý ako sa zdá zásadne
stimuluje najmä počiatočné fázy hojenia.
55
Neobvyklá príčina gangrény hrubého čreva
Krajčiová A., Ďuranová V., Wágner E., Kothaj P.
Kovácsová A., Saksun L., Vrzgula A., Kačmarčíková M., Krajníková S., Marcinová M.
II.chir klinika SZU, Banská Bystrica, SR
Chirurgická klinika, Mamárne centrum, Košice-Šaca, SR
Karcinóm prsníka čoraz častejšie postihuje ženy v mladom veku a je vážnym spoločenským,
ekonomickým a sociálnym problémom. V súčasnosti sa väčšina karcinómov prsníka dá riešiť operáciou zachovávajúcou prsník, ktorá zohľadňuje kozmetické hľadisko aj pri dostatočnej onkochirurgickej
radikalite. Autori prezentujú indikačné kritéria, možnosti, ale aj úskalia onkoplastických výkonov záchovávajúcich prsník. Ako príklad je prezentovaná kazuistika 36 ročnej ženy s karcinómom prsníka,
ktorá podstúpila onkoplastickú operáciu zachovávajúcu prsník s kontralaterálnou symetrizačnou
redukciou s veľmi dobrým kozmetickým výsledkom. Cieľom prednášky je zdôrazniť, že chirurgická
liečba má byť individuálne, multidisciplinárne „šitá na mieru“ pacientky tak, aby okrem liečebného
poskytovala aj kozmetický benefit.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Autori prezentujú kazuistiku náhlej príhody brušnej, ktorá sa prejavila gangrénou hrubého čreva. Popisujú diagnosticky a liečebný postup. V diskusii sa venujú možným príčinam vzniku stavu.
56
Laparoskopická plikácia žalúdka
– nová metóda v bariatrickej chirurgii
Krištof J., Havrlentová L., Bolek M., Ševčíková,J., Holéczy P.
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava, ČR
Úvod: Obezita je epidémia 21. Storočia. Nejde, ako si niektorí myslia, o kozmetický problém. S
nárastom obezity totiž narastá aj výskyt diabetes mellitus. Na našom pracovisku vykonávame bariatrické operácie od roku 2005.
Materiál a metódy: Do konca roku 2012 sme operovali takmer 500 pacientov pre závažnú obezitu. Od januára 2011 sme zaradili do nášho repertoáru aj laparoskopickú plikáciu žalúdka ( LGCP).
Do konca februára 2013 sme touto metódou operovali 100 pacientov. Databázu pacientov vedieme
prospektívne.
Výsledky: V sledovanom súbore bolo 100 pacientov z toho 79 žien a 21 mužov. Zaznamenali
sme 4 perforácie, pre ktoré sme museli pacientov akútne reoperovať. Ďalšie komplikácie boli: 4x
uvoľnenie stehu a 5x vyklenutie steny žalúdka medzi stehmi. Percentuálny pokles nadmernej hmotnosti (EWL) bol 51% u pacientov sledovaných 12 mesiacov. V súbore sme nezaznamenali úmrtie.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
46 | strana
strana | 47
Záver: Chirurgická liečba obezity je považovaná za jedinú efektívnu metódu liečby závažnej
obezity a s ňou spojeného diabetes mellitus. LGCP , je propagovaná ako jednoduchá, reverzibilná a
efektívna operácia.
57
Operace pro náhlé příhody břišní v onkochirurgii
Krsička P.(1, 2), Šefr R.(1, 2), Eber Z.(1), Zapletal O.(1), Sirotek L.(1), Novotný I.(3),
Pacal M.(4)
1.) Masarykův onkologický ústav Brno – Oddělení chirurgické onkologie a operačních sálů
2.) Masarykův onkologický ústav Brno – Klinika komplexní onkologické péče
3.) Masarykův onkologický ústav Brno – Gastroenterologické oddělení
4.) Masarykův onkologický ústav Brno – Radiodiagnostické oddělení
Brno, ČR
Úvod: Náhlé příhody břišní v onkochirurgii spadají do skupiny situací označovaných jako onkologické urgentní stavy, kdy zpravidla progrese nebo komplikace nádorového onemocnění vyžaduje
nutnost akutního chirurgického řešení. Cílem práce bylo zhodnocení těchto situací na specializovan
ém pracovišti, protože se jedná o téma často kontroverzní a v literatuře málo dostupné. Metodika:
Retrospektivně byl zhodnocen soubor pacientů, kteří byli podrobeni akutní chirurgické intervenci pro
NPB na MOÚ v rozmezí leden 2011 až prosinec 2012, celkem tedy 143 pacientů. Výsledky: Celkem
40% nemocných z popsaného souboru bylo operov áno pro obstrukci pasáže trávící trubice, 30%
nemocných bylo operováno pro příznaky peritoneáln ího dráždění, 20% pacientů bylo revidováno pro
akutní krvácení. Pouze necelá 2% případů připadla na akutní apendicitidu. Závěr: Spektrum náhlých
příhod břišních v onkochirurgii se liší od všeobecné chirurgie a to zejména vysokým zastoupením
střevních neprůchodností. Příčiny těchto stavů bývají u onkologicky nemocných často odlišné, oproti
běžné populaci. Podle toho mohou být modifikovány diagnostické a především léčebné postupy.
„Tato práce byla financována z institucionální podpory výzkumné organizace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR Masarykovu onkologickému ústavu.“
Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
58
Poranenie arterie femoralis profunda ulomkom kosti
nasledkom redislokácie fragmentu
Kuzla O., Mariasi L., Pokchylchuk A., Kozhaykyn O., Kartavtsev R.
Všeobecná nemocnica Komárno
Kazuistika: 72 ročná pacienta šiesty týždeň po osteosytéze pre 5 úlomkovu subtrochantericku
zlomeninu stehnovej kosti, riešená DCS. Pacienta akútne prijatá pre ťažkú anémiu a výrazné bolesti a
opuch v oblasti ľavého stehna trvajúce dva dni. Na RTG bola zistená redislokácia úlomkov a migrácia
osteosyntetického materiálu. Jeden z väčších úlomkov bol dislokovaný až 12 cm mediálne. Pre podozrenie z poranenia magistrálnej cievy prevedené Dopler sono vyšetrenie s nálezom extravazácie krvi v
priebehu a. prof. femoris l.sin. Po predoperačnej príprave do 6 hodín operovaná s nálezom poškodenia a. femoralis profunda 12 cm od bifurkácie na useku jednej tretiny lumenu špičkou dislokovaného
fragmantu kosti. Prevedená revizia, zošitie tepny a reosteosynteza. Poop. pribeh bez komplikacii.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
59
Překvapení imitující traumatickou NPB
Kysučan J., Malý T, Vomáčková K., Michálková K., Neoral Č.
I. chirurgická klinika FN a UP Olomouc, ČR
Autoři prezentují případ neobvyklého nálezu rezistence v dutině břišní, která byla diagnostikována pod obrazem suspektní náhlé příhody břišní. Jednalo se o 16-letého chlapce, který v ebrietě
utrpěl tupý úraz břicha, pro který byl vyšetřován ve FN Olomouc. Klinicky nebyl celkový stav alterován,
laboratoř bez pozoruhodností, zobrazovacími metodami popsána bizarní masa vyplňující pravou
polovinu břicha s kolekcemi tekutiny. Miniinvazivní cestou byla provedena drenáž útvaru, nicméně v
průběhu 4 dnů dochází k recidivě ve zcela identickém rozsahu bez klinické odezvy. Následně byl
nemocný pravidelně sledován, byl bez větších potíží a po 4 měsících byl indikován k laparoskopické
exploraci a výkonu dle nálezu.
Autoři poukazují na chirurgův nelehký úkol při volbě správného léčebného postupu v situaci, která vykazovala známky traumatické náhlé příhody břišní. Zároveň také na tomto případu demonstrují „pozitivní“ vliv úrazu pod vlivem alkoholu, který vedl k diagnostice dosud klinicky němého primárního onemocnění.
60
Absces pečene pri primárnej biliárnej cirhóze – kazuistika
Látečková Z., Škubla R., Navrátilová V., Lacko V.
IV. Chirurgická klinika UNB, Bratislava, SR
Primárna biliárna cirhóza (PBC) je pomaly progredujúca autoimunitná choroba pečene neznámej etiológie s cholestázou, najčastejšie diagnostikovaná u žien stredného veku, charakterizovaná
zápalom a deštrukciou intrahepatálnych žlčovodov. Patognomickým imunologickým znakom choroby
býva prítomnosť antimitochondriálnych protilátok.
Kazuistika: 18ročný pacient preložený na JIS našej kliniky z KPF I v septickom šoku, kde bol
hospitalizovaný pre pleuropneumoniu a fluidothorax vpravo, fluidopericard. Realizované CT hrudníka
kde okrem pľúcneho nálezu bola parciálne zachytená pečeň s nálezom abscesového ložiska v pravom laloku. Doplnené CT abdomenu s nálezom rozsiahleho abscesu pečene, bez popisu cholestázy.
Pacient indikovaný k urgentnej operačnej revízii. Histológicky diagnostikovaná primárna sklerotizujúca
cholangitída, vs. AMA negatívna primárna biliárna cirhóza. Priebeh komplikovaný biliobronchiálnou
fistulou s nutnosťou torakochirurgickej intervencie.
Pri urgentných stavoch v chirurgických disciplínach je dôležitý manažment pacienta ako aj nutná tímová spolupráca chirurgických i nechirurgických odborov a ostatných špecialistov, ktorí participujú na diagnostike a liečbe tohto závažného ochorenia. V našom prípade sa diferenciálna diagnostika a
liečba riešila v spolupráci chirurga, torakochirurga, hepatológa, imunológa, kardiológa, internistu,
pneumológa, infektológa, klinického farmakológa, psychiatra a lekára OIM.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
48 | strana
61
strana | 49
Břišní katastrofa – kazuistika
Břišní aktinomykóza – série kazuistik
Látrová S.(1), Čáp R.(2,1), Šubrt Z.(2,1)
Majernik J., Bis D., Hanousek P., Ninger V.
1.) Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
2.) Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Chrudimská nemocnice a.s., Chrudim, ČR
Autoři prezentují kazuistiku pacienta s břišní katastrofou. Po operaci pro akutní apendicitidu
došlo k rozvoji plynaté sněti břišní stěny s nekrozami. Následný objemný defekt byl řešen ve spolupráci všeobecného chirurga, intenzivisty a plastického chirurga.
62
64
Kvalita života pacientov po restoratívnej proktokolektómii
Autoři prezentují tři případy břišní aktinomykózy, které byly iniciálně diagnostikované jako akutní apendicitída, absces v levém třísle a tumor malé pánve nejspíše gynekologického původu. Definitivní diagnóza abdominální aktinomykózy byla stanovena až pooperačně.
Břišní aktinomykóza je vleklé infekční onemocnění projevující se nejčastěji nespecifickými
příznaky, jako je bolest břicha, horečka, zvracení, poruchy pasáže, úbytek na váze, někdy i hmatné
rezistence a leukocytóza(1-9). Diagnostika bývá obtížná a je nutno na ní pomýšlet, zvláště u pacientů
s rizikovými faktory.
Leško D., Bober J., Veseliny E., Janičko M., Radoňák J.
I. chirurgická klinika, Košice, SR
V prednáške referujeme o 54 pacientoch operovaných v rokoch 1993 a 2011 pre ulceróznu kolitídu (UC) a familiárnu adenomatóznu polypózu (FAP). Cieľom bolo stanoviť kvalitu života, funkčné
výsledky týchto pacientov pomocou spoľahlivého a overeného nástroja. Prvý bol dotazník kvality
života SF-36, druhý funkčného skóre podľa Öreslanda. Dotazníky boli zaslané 49 pacientom s návratnosťou 83,6%. Priemerná doba sledovania bola u pacientov s UC 6,1±3,3 (1,3-15,3) a FAP 5,8±3,5
(0,6-12,8) rokov. Priemerná kvalita života (SF-36) bola v skupine UC v.s. skupina FAP 63,03±22,79
v.s. 62,45±20,78, priemerné Öresland skóre 6,63±3,39 v.s. 6,36±3,72. Zistili sme silnú negatívnu
koreláciu medzi kvalitou života a Öresland skóre bez vplyvu na frekvenciu stolice. Priemerný počet
stolíc počas dňa 6,8±3,5 (2-20) a počas noci 1,9±1,2 (0-6). U pacientov starších ako 45 rokov v čase
operácie sme zistili vzostup nočnej defekácie (1,48-2,4, p=0,014). Pacienti, ktorí boli liečení pre stenózu v IPAA, mali horšie funkčné skóre 6,31 vs 8,4 (p=0,206), bez vplyvu na kvalitu života. Liečba
pouchitídy výrazne zmenila kvalitu života (SF-36: 68,6 vs 50,4; p=0,017).
63
Súčasné možnosti bariatrickej chirurgie
Longauerová V., Vician M.,Olejník J.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
65
Menej invazívna transpedikulárna stabilizácia
zlomenín stavcov v oblasti Th-L prechodu
Matejička D., Božík M., Baka J., Šimko P., Látal J., Magala M.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR
V poslednej dekáde je v spondylochirurgii badateľný posun k menej invazívnym operačným
technikám, tzv. „ Less Invasive Spine Surgery – LISS“. Jednou z možností ich aplikácie je zavádzanie
transpedikulárnyh skrutiek, zavádzaných bez nutnosti skeletizácie oblúkov stavcov so všetkými jej
nepriaznivými aspektmi. Tieto techniky boli primárne vyvíjané pre použitie v degeneratívnej spinálnej
chirurgii. Pri úrazoch je vzhľadom k častej absencii podpory predného stĺpca kladený väčší dôraz na
pevnosť interného fixátora. Takisto je potrebné pomocou fixátora vykonávať repozičné manévre. Tieto
dve podmienky / pevnosť fixátora + repozičné možnosti/ však žiaden z dostupných implantátov na trhu
nespĺňa. Preto sme na KUCH UN Bratislava z dostupných inštrumentárií určených pre úrazy chrbtice
vyvinuli techniku menej invazívnej transpedikulárnej stabilizácie, ktorá umožňuje zavádzanie implantátu z krátkych incízií. V príspevku prezentujeme doterajšie skúsenosti s touto technikou.
66
Naše prvé skúsenosti s inštrumentom Harmonic Ace+
Mayer A., Hladik M., Tibensky I., Olejnik J.
O obezite sa dnes na celom svete hovorí ako o epidémii tretieho tisícročia. Ide o multifaktoriálne podmienené metabolické ochorenie. Liečba obezity zahŕňa jednak diétne opatrenia so zníženým
príjmom potravy a zvýšeným energetickým výdajom, medikamentóznu terapiu a v neposlednom rade
terapiu chirurgickú. Chirurgické riešenie obezity je dnes vo svete plne akceptované a to predovšetkým
pre trvalú redukciu hmotnosti v pomerne krátkom časovom rozmedzí a zlepšenie komorbidít pacienta.
Jedná sa o tzv. bariatrickú chirurgiu. Prednáška podáva prehľad súčasných možností bariatrickej
chirurgie a špecifiká jednotlivých typov operácií.
Autori v prednáške prezentujú úplne nový laparoskopický inštrument Harmonic Ace+, ktorý sa
len nedávno dostal na slovenský trh. Snažia sa popísať a priblížiť výhody vyplývajúce pri používaní
daného inštrumentu, ktoré názorne demoštrujú v priloženom videu.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
I. Chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
7. – 8. júna 2013
50 | strana
67
strana | 51
Apiterapia, naše skúsenosti a výsledky
Mayer A.(1), Majtán J. (2), Brychta I. (1), Vician M. (1), Olejník J. (1)
1.) Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava
2.) SAV, Bratislava
Bratislava, SR
Med je populárny prírodný produkt, ktorý sa využíva pri liečení širokého spektra defektov, predovšetkým chronických rán. Cieľom našej prednášky je poukázať na účinnosť sterilného krytia impregnovaným manukovým medom pri liečení sekundárne infikovaných rán, anti-biofilmovú aktivitu
prírodných medov vrátane manukového medu voči klinickým patogénom in vitro. Z naších výsledkov
vyplýva, že manukový med signifikantne redukoval bakteriálnu kolonizáciu rán. Okrem toho sme
dokázali, že všetky druhy medov výrazne inhibovali tvorbu biofilmu klinickými ranovými izolátmi,ale
manukový med predstavoval najúčinnejší druh medu pri eliminovaní bakteriálneho biofilmu in vitro.
Naviac, manukový med redukuje bunkovú viabilitu v rámci biofilmu.
68
Appendectomia per laparoscopiam
– čo všetko si môžeme dovoliť?
Mayer A., Tibenský I., Brychta I., Olejník J.
I. Chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
Laparoskopická apendektomia sa stala za posledných 15 rokov štandardom v liečbe akútnej aj
chronickej apendicitídy. Napriek tomu na mnohých pracoviskách stále pretrvávajú obavy z riešenia
závažnejších foriem akútnej apendicitídy a možných pooperačných komplikácií. Autori v prednáške
chcú preboriť niektoré mýty a ukázať, čo všetko sa už v dnešnej dobe dá zvládnuť laparoskopiky - od
ošetrenia jednoduchej katarálnej apendicitídy Endoloopom až po závažnejšie formy ošetrenia Hemolokom alebo Lineárnym steplerom, možnosť laparoskopického prešitia a zanorenia kýpťa a možnosť
dôkladnej revízie a toalety dutiny brušnej.
69
Komplikácie po akútnej apendicitíde riešenej laparoskopicky
Mazalán P., Beláček J., Olejník J.
I. Chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
Autori uvádzajú súbor 449 laparoskopicky operovaných pacientov s diagnózou akútna apendicitída v období rokov 2008 – 2012.
Z týchto vybraných pacientov bolo s patologicko-anatomickým nálezom simplexného apendixu
56 (12,47 %), katarálnej apendicitidy 68 (15,14 %), flegmonóznej apendicitidy 219 (48,77 %), gangrenóznej apendicitídy 85 (18,93 %), gangrenóznej perforovanej apendicitídy 21 (4,67 %).
U 23 pacientov (5,12 %) sme zistili pooperačné komplikácie. Z toho pri peroperačnom náleze
simplexného apendixu u 4 (0,89 %), pri katarálnom u 1 (0,22 %), pri flegmonóznom u 6 (1,33 %), pri
gangrenóznom u 8 (1,78%), pri gangrenóznom perforovanom u 4 (0,89%). Z toho operačne revidovaných pacientov bolo pri simplexnom apendixe 2 (0,44 %), pri katarálnom apendixe 1 (0,22 %), pri
flegmonóznej apendicitíde 0, pri gangrenóznej apendicitíde 1 (0,22 %), pri gangrenóznej perforovanej
apendicitíde 1 (0,22 %).
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
V našom súbore sme zistili, že najviac komplikácii sme zaznamenali v skupine pacientov s patologicko-anatomickým nálezom gangrenóznej apendicitídy, ale najviac komplikácii, ktoré si vyžiadali
operačnú revíziu bolo po laparoskopickej apendektomii pre simplexný apendix.
70
Komplikované intra-abdominálne infekcie
– analýza výsledkov nášho pracoviska v európskom kontexte
Migrová M., Škrovina M.
Nemocnice Nový Jičín a.s., ČR
Úvod: V roku 2012 sme sa zúčastnili multicentrickej štúdie – CIAO study(„complicated intraabdominal infection observational“ study), do ktorej bolo zapojených 68 zdravotníckych zariadení z
celej Európy.
Materiál a metóda: Súbor pacientov hospitalizovaných na našom oddelení s komplikovanou intra-abdominálnou infekciou v období od 1.januára 2012 do 30.júna 2012. Do štúdie boli zaradení
pacienti s bežnými ale aj nozokomiálnymi nákazami podľa vopred stanovených kritérií. Súbor tvorí 38
pacientov, 25 mužov a 13 žien, s priemerným vekom 56,7 roka (rozpätie 9 - 91 rokov).
Výsledky: Najčastejším zdrojom infekcie v našom súbore bola akútna appendicitída (11 pacientov), druhou najčastejšou príčinou pooperačné komplikácie (9 pacientov). Vzorky na kultivačné vyšetrenie boli odobraté u 89,5% pacientov. Celková mortalita bola 0,02% (1/38). U pacientov sme sledovali aj nasledujúce parametre: eliminácia zdroja infekcie, odklad iniciálnej intervencie, mikrobiologické
zhodnotenie odobratých vzoriek, antibiotická liečba, dĺžka hospitalizácie a pobyt na intenzívnom lôžku.
Záver: Komplikované intra-abdominálne infekcie sú často spojené so závažnou klinickou prognózou najmä u vysoko rizikových pacientov. Efektívna liečba týchto infekcií je podmienená včasným a
adekvátnym ošetrením zdroja v kombinácii s vhodnou antibiotickou terapiou.
71
Laparoscopic Surgery For Colorectal Cancer
Mirtaghi S.K.
Salford Royal Hospital, UK
Since the first laparoscopic colectomy was described in 1991, a great deal of controversy has
surrounded its use, particularly in the management of colorectal cancer. Several important new studies have demonstrated the benefits and safety of laparoscopic colorectal surgery, making it now the
preferred approach in the surgical management of many colorectal diseases.
Laparoscopic surgery for colorectal cancer has undergone tremendous advancement in the last
two decades, with maturation of techniques and integration into current practice.
We are going to focus on benefits, risks, guidelines available and safety of the procedures.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
52 | strana
72
strana | 53
Laparoskopické řešení náhlé příhody břišní v onkochirurgii
– kazuistická sdělení
Moravík J., Rejholec J.,
Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Děčín, ČR
Úvod: Dle literatury se tumor levého tračníku asi u 15% pacientů projeví náhlou příhodou břišní
– v 15% zánětlivou a v 85% ileózní příhodou. Podstatou operačního řešení je odstranění zánětlivého,
tumorózního ložiska a sanace dutiny břišní. Některé operace lze provést i laparoskopicky. Vždy záleží
na pokročilosti patologického nálezu, na kondici pacienta a zkušenostech operačního týmu. Na kazuistikách demonstrujeme možnosti miniinvazivního přístupu.
Závěr: Na našich kazuistikách demonstrujeme výhody laparoskopie u náhlých příhod břišních v
onkochirurgii. Naše zkušenosti korespondují s pracemi autorů v naší i zahraniční literatuře. Laparoskopie je i v akutním stadiu náhlé příhody břišní stejně onkologicky radikální jako klasická resekce při
laparotomii. Nutností k úspěšnému provedení je zkušený operační tým v kolorektální chirurgii po 24
hodin. Výhodou pro pacienta je miniinvazivita spojená s laparoskopií – zkrácení délky hospitalizace,
menší bolestivost, zkrácení pooperační morbidity.
73
Chirurgická léčba endoskopicky neřešitelného krvácení
ze žaludečního vředu – Kazuistika
Mrázková L., Vacek R.
Chirurgické oddělení, NH Hospital , a.s., Hořovice, ČR
Vředová choroba gastroduodenální je jedno z nejčastějších onemocnění trávicího traktu a dnes
se řadí mezi choroby civilizační. Hlavními příčinami jsou narušení rovnováhy mezi agresivními a
ochrannými faktory působícími na sliznici, a bakteriální infekce – Helicobacter Pylori. Důsledkem je
narušení sliznice ve formě eroze nebo vředu s následným rizikem vzniku perforace, penetrace či
krvácení.
V případě našeho pacienta byla vředová choroba anamnesticky známá, pacient však nedodržoval doporučený režim a neužíval medikaci, což u něj vedlo ke vzniku komplikací. Přestože jsme
ihned za hospitalizace nasadili plnou intravenózní antiulcerózní léčbu, z klidného vředu se rozvinulo
aktivní masivní krvácení s kolapsovým stavem a po selhání snahy o gastroskopické řešení krvácení
bylo potřeba přistoupit k urgentnímu chirurgickému výkonu s resekcí vředu.
Pacient se po výkonu plně zotavil, desátý den po zákroku byl dimitován.
U více než 90 % nemocných je konzervativní terapie plně dostačující. V případě, že se ani endoskopicky nedaří krvácení zastavit, má chirurgická intervence stále své místo.
74
Laparoskopické ošetrenie
perforovaného peptického vredu žalúdka
tomto prípade bola žena stredného veku s 3h anamnézou bolesti brucha a vredovou chorobou v OA,
inak bez známych komorbidít. Na NSB bolo popísané pneumoperitoneum. Výhody laparoskopického
prístupu spočívajú v menšej invazivite, menšej krvnej strate počas výkonu, nižšom výskyte ranových
komplikácií a kratšej dobe hospitalizácie. Pri voľbe operačného prístupu treba mať na pamäti, že
konvertovať laparoskopický výkon na otvorený sa dá vždy.
75
Laparoskopická appendektomie jako zlatý standard
nejen pro mladé chirurgy
Ostruszka P., Dychus M., Jelínek P., Tulínský L.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
Úvod: Akutní appendicitida je nejčastější příčinou náhlé příhody břišní a appendektomie patří k
nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokům. První laparoskopickou appendektomii provedl v roce
1980 K. Semm. Tato metoda je v dnešní době velmi oblíbená a standardně prováděná na mnoha
chirurgických pracovištích, i když její srovnávání s klasickou operační technikou je stále diskutováno.
Metoda: Autoři představují vlastní soubor laparoskopických appendektomií u pacientů s akutní
appendicitidou
Závěr: Výsledky souboru jsou interpretovány na pozadí jiných větších studií dle zásad evidence-based medicine
76
Riešenie pankreatických fistúl po resekcii pankreasu
Palkoci B., Laca L., Janík J., Fani M., Miklušica J., Hošala M.
Klinika transplantačnej a cievej chirurgie JLF UK, Martin, SR
Úvod: Resekčné výkony na pankrease predstavujú liečebnú modalitu pri malígnych a benígnych ochorení pankreasu. Vyše 90% výkonov realizovaných na pankrease je z dôvodu malignity.
Materiál a metóda: Autori prezentujú vlastný súbor pacientov, ktorý podstúpili resekčný výkon
na pankrease, výskyt komplikácií ako aj ich riešenie, retrospektívnou analýzou v rokoch 2004-2012
Výsledky: V uvedenom období bolo na našom pracovisku vykonaných 184 proximálnych pankreatoduodenektómií a 33 distálnych resekcií pankreasu. Zaznamenali sme 38 pankreatických fistúl
(17,5%), z ktorých bolo 8,2% gr. A, 6,6% gr. B. a 3,1% gr. C.
Záver: Pankreatické fistuly sú významnou príčinou morbidity pacientov po resekčných výkonoch na pankrease a zásadne prispievajú k mortalite. Problémom zostáva ako redukovať výskyt
pooperačných pankreatických fistúl. Dobrá chirurgická technika – precízne nakladanie a umiestňovanie sutúr, náležitá mobilizácia zvyškového pankreasu a jemné zaobchádzanie je najdôležitejšie v
redukcií výskytu PF.
77
Bouveretov syndróm – kazuistiky
Olexa M., Tibenský I.,Olejník J.
Panyko A., Škubla R., Navrátilová V., Škanderová M.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
Ošetrenie perforovaného peptického vredu laparoskopickým prístupom je známe už vyše 20
rokov, avšak v našich podmienkach ide stále skôr o metódu druhej voľby. Prednáška je formou kazuistiky zameraná na operačný postup od identifikácie lézie až po jej definitívne ošetrenie. Pacientom v
Biliárny ileus patrí medzi ileózne náhle brušné príhody, príčinou je mechanická intraluminálna
obštrukcia gastrointestinálneho traktu žlčovým konkrementom. Konkrement sa do tráviacej trubice
dostáva patologickou spojkou, tzv. biliodigestívnou fistulou, najčastejšie cholecystoduodenálnou.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
54 | strana
strana | 55
Prevalencia stúpa priamo úmerne s vekom pacientov. Autor vo svojej prednáške na kazuistikách
poukazuje na túto zriedkavú komplikáciu cholecystolithiázy. Prezentujeme aj prípad 77-ročnej pacientky, ktorá bola prijatá na hospitalizáciu pre bolesti v pravom hypogastriu a v epigastriu s vyžarovaním do chrbta a pod pravu lopatku, trvajúce 2 týždne, pacientka opakovane zvracala žaludočný a
tmavý žlčový obsah. Neskor po infúziach zlepšenie stavu, indikovaná cholecystektómia. Následne
realizované CT brucha, s nálezom konkrementu v D2, tesne za pylorom, susp. krytá perforácia žlčníka. Pokus o gastrofibroskopické odstránenie bolo neúspešné. Pre známky vysokého ilea a pre CT
nález bola indikovaná operácia. Z gastrotómie bola vykonaná extrakcia konkrementu, veľkosti cca 3x3
cm. Hlavným cieľom je poukázať na správne používanie a nové možnosti vyšetrovacích a zobrazovacích metód v procese stanovenia diagnózy.
Kľúčové slová: biliárny ileus, biliodigestívna fistula, Bouveretov syndróm
78
I. Chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, ČR
Nekonečná variabilita klinických projevů apendicitidy stále zaručuje této diagnóze punc nevyzpytatelnosti a potměšilosti (jak už ji označil prof. A. Jirásek). Vybíráme kazuistiky karcinomu, karcinoidu, Amyandova syndromu (apendicitidy vzniklé uskřinutím červa v tříselné kýle), naproti tomu případ
akutní pankreatitidy či cizí těleso v terminálním ileu imitující apendicitidu. I v dnešní době pokročilých
diagnostických metod zůstává správné stanovení diagnózy a rozhodnutí o operační revizi pro chirurga
výzvou a zároveň prubířským kamenem.
Povrchní tromboflebitída dolních končetin
– chirurgická léčba
Pažin J., Kalný J.
Nemocnice Sušice o.p.s., chirurgické oddělení, Sušice, ČR
Cíl přednášky: Poukázat na výhody chirurgického řešení povrchní tromboflebitídy s vyzdvižením výhod klasické crossectomie v porovnání s miniinvazivní a konzervativní terapií u komplikovaných
trombotizovaných varikoflebitíd a recidív.
Soubor a metodika: Na našem pracovišti bylo provedeno a dále sledováno 36 případů crossectomie s flebektomií trombotizované stehenní části kmene vena saphena magna (VSM).
Obsah: Přednáška se zabývá povrchní tromboflebitídou jako komplexním onemocněním, klinickými známkami nemoci, diagnostikou, stručně shrnuje poznatky o terapii konzervativní, ale vyzdvihuje chirurgické řešení nemoci a dokladá výsledky na souboru pacientů.
Závěry:
1. klasická crossectomie u sledovaných případů odstranila nebezpečí přestupu trombu na hluboký žilní systém a následnou možnost plicní embolizace.
2. odstranění patologicky změněných varikozit a tím zabránění recidívy tromboflebitídy.
3. prevence v mnoha případech vzniku žilního bércového vředu.
4. výrazné zkrácení doby léčby.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Ošetrovanie chronických rán
Perina B., Olejník J.
I. Chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L.Deréra, Bratislava, SR
Prednáška je zameraná na praktické skúsenosti z ošetrovania chronických rán za pomoci vlhkej terapie a VAC systému u hospitalizovaných a ambulantných pacientov. Uvádza jednotlivé prípravky na vlhké hojenie rán a techniky ošetrovania rán pomocou systémov zabezpečujúcich negatívny tlak
v rane.
81
Věčná potměšilost červa:
vybrané kazuistiky vzácných apendicitid
Paseka T., Jeroušek J., Páral M.
79
80
Aneuryzmata viscerálních tepen
– multidisciplinární problematika
Pirkl M., Černý M., Formelová A.
Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubice, ČR
Aneuryzma viscerální tepny je sice relativně vzácná nosologická jednotka s udávanou incidencí
0.01 až 0.2% v autoptických souborech, ale s vysokým klinickým významem. Dvadvacet procent
viscerálních aneuryzmat se prezentuje formou urgentní příhody s 8,5% letalitou. Incidence této nosologické jednotky relativně narůstá především v důsledku incidentálních diagnostik z důvodu zobrazovacích vyšetření pro jiné intraabdominální patologie. Autoři prezentují zkušenosti z jejich pracoviště s
diagnostikou a terapií tohoto onemocnění s důrazem na multidisciplinární přístup, kdy sice dávají
prostor intervenci endovasální cestou, ale zároveň poukazují na nutnost přítomnosti cévního chirurga
v multidisciplinárním týmu, který se touto problematikou zabývá, a to nejen v rámci urgencí řešených
chirurgickou cestou ale i v rámci elektivních výkonů.
82
Život ohrozujúce krvácanie pri akútnej pankreatitíde
– kazuistika
Pisár M., Škodáček G., Viola M.
Všeobecná nemocnica, FORLIFE n.o., Chirurgické oddelenie, Komárno, SR
Cieľom prednášky je upozorniť na závažnú komplikáciu akútnej pankreatitídy (AP), ktorej
úspešné riešenie je možné aj v podmienkach okresnej nemocnice.
Autori prezentujú 2 kazuistiky pacientov s ťažkou pankreatitídou ktoré obe boli komplikované
klinickými známkami krvácania do parenchýmu pankreasu. Obaja pacienti boli krvácanim priamo
ohrození na živote s nutnosťou hemosubstitúcie. Jeden pacient bol ošetrený operačne pre rozsiahle
nekrózy pankreasu, absces pankreasu a krvácanie, druhý pacient bol ošetrený endovaskulárne ambulantne v nemocnici tretieho typu.
Táto komplikácia výrazne zvyšuje mortalitu a morbiditu pacientov s AP. Jej rýchle, účinné a
najmenej zaťažujúce riešenie može mortalitu redukovať.
Kľúčové slová: akútna pankreatitída, hemoragická pankreatitída, endovaskulárna liečba
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
56 | strana
83
strana | 57
Pedální bypassy na naší klinice – soubor a kazuistiky
Pluháčková H., Staffa R., Kříž Z.
II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR
Úvod: Pedální bypass - metodu revaskularizace kriticky ischemické dolní končetiny, provádíme
na našem pracovišti od roku 2000. Za dobu 12 let byl pedální bypass implantován u 151 pacientů.
Soubor a kazuistiky: Soubor pacientů s pedálním bypassem zahrnuje 120 mužů a 31 žen. Z
převážné části se jedná o pacienty diabetiky, s obliterovaným bércovým řečištěm, ale zároveň se
zachovanou průchodností pedálních tepen. Součástí prezentace bude představení tří klinických
případů, kdy u dvou pacientů s kritickou ischémií a vysokou amputací ohroženou dolní končetinou,
byla po vyčerpání možností endovaskulární léčby a konzervativní terapie končetina úspěšně revaskularizována pedálním bypassem. Třetí kazuistika popisuje urgentní pedální bypass při řešení rozsáhlého traumatu bérce komplikovaného subadventiciální rupturou popliteální tepny a devastací bércových
tepen.
Výsledky: U 26 pacientů došlo v průběhu našeho sledování k okluzi bypassu. Z toho u 10 graftů byla jejich průchodnost obnovena embol/trombektomií či trombolýzou. Kumulativní primární průchodnost pedálních bypassů v našem souboru byla 62,2%, sekundární 67% a kumulativní četnost
zachování končetiny 73,8%.
Závěr: Význam pedálních bypassů spočívá především ve snížení počtu vysokých amputací u
pacientů s kriticky ohroženou dolní končetinou.
84
Operace pro střelná poranění
v civilních a ve válečných podmínkách
Většina fistulací (75%) vzniká mezi žlučníkem a duodenem a klinicky se manifestují nejčastěji
(ne však vždy) ileozním stavem v oblasti tenkého střeva. Terapeutickým principem je extrakce konkrementu z enterotomie. Stále diskutovanou otázkou je řešení píštěle a cholecystektomie v jedné
době. Naše přednáška prezentuje starší pacientku s biliárním ileózním stavem na úrovni esovité
kličky.
Klíčová slova: biliární ileus, biliodigestivní píštěl
86
Popiková K., Dobrovodský A., Puškárová K., Škuta, Farkas
FN Trnava, SR
68-ročný pacient hospitalizovaný pre tichý ikterus, paraklinickými vyšeteniami diagnostikovaný
neoproces v oblasti hlavy pankreasu s prerastaním do duodena, hodnotený ako inoperabilný.
Opakovane realizované PTD, pri poslednom neúspešnom pokuse PTD, na CT vyšetrení popisovaná objemná voľná tekutinová kolekcia, klinicky známky peritoneálneho dráždenia. Stav zhodnotený ako biliárna peritonitída, pre ktorú bol pacient indikovaný k operačnej intervencii. Realizovaná
laparoskopická reviízia, ktorá potvrdila suponovanú diagnózu. Zrealizovaná srkavá drenáž subhepatálneho priestoru a laváž všetkých brušných kvadrantov.
Laparoskpický prístup riešenia biliárnej peritonitídy ako komplikácie PTD sa ukázal rovnocenný
prístupu laparotomickou cestou navyše s výhodami laparoskopie.
87
Pohnán R., Ryska M.
85
Biliární ileus
Popelka M., Man M.
Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM Hodonín p.o., ČR
Biliární ileus je vzácná komplikace cholelitiázy. Vyskytuje se zejména ve vyšším věku a je příčinou 1-3% všech případů střevních obstrukcí. Vzniká nejčastěji jako komplikace již překonané či
chronické kalkulosní cholecystitídy nebo jako komplikace dekubitální nekrózy stěny žlučníku. To vede
ke vzniku biliodigestivní fistulace, základní příčiny ileosního stavu.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Laparoskopické řešení lacerace sleziny – kazuistika
Pospíchal T., Moravík J.
Chirurgická klinika 2 LFUK a ÚVN Praha, ČR
Střelná poranění patří mezi specifická tělesná poškození vznikající působením zevní síly projektilu nebo střepiny. Tato poranění jsou nejběžnější ve válečných konfliktech, ale nezřídka se vyskytují i v mírových podmínkách. Poranění trupu bývají často sdružena s poraněním orgánů dutiny hrudní
nebo orgánů dutiny břišní a v klinickém obraze pak dominují buď příznaky poranění hrudníku, nebo
břicha. Rozsah poranění je pestrý, počínaje malými poraněními až po polytraumata. Celkové následky
poranění závisí na mnoha faktorech, zvláště pak na razanci střely, charakteru, průraznosti a ranivosti
projektilu. Cílem této práce je sdělit naše zkušenosti s diagnostikou a léčbu střelných poranění a
poukázat na rozdíly v léčení mezi civilním a válečným traumatem.
Laparoskopický prístup k liečbe biliárnej peritonitídy
ako komplikácie PTD. Kazuistika
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín, ČR
Úvod: S rozvojem techniky a zkušeností graduje tendence kminiinvazivním operačním přístupům, konkrétně v této kazuistice prezentujeme traumatickou laceraci sleziny řešenou laparoskopickou
splenektomií, která se již stala zaběhlou metodou při jiných onemocnění sleziny.
Kazuistika: 35- letá pacientka po pádu z kola, anamnesticky krátkodobé bezvědomí, bez stesků
a klinického nálezu stran břišní krajiny, během hospitalizace rozvoj potíží, diagnostikována lacerace
sleziny. Vzhledem ke stabilnímu stavu zvolen konzervativní postup. Sonograficky verifikována progrese a pacientka indikována k operačnímu řešení laparoskopickou splenektomií. Další průběh bez
komplikací, dimitována šestý pooperační den .
Závěr: Miniinvazivní přístup při operačním řešení traumatického poranění sleziny je za předpokladu stability pacienta v rukou zkušeného operatéra bezpečná metoda s mnoha výhodami.
88
Volvulus sigmoidea – kazuistika
Příborská J., Sákra L.
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR
Volvulus sigmatu je jedna z náhlých příhod břišních, která vede ke střevní obstrukci až strangulaci. Kazuistika popisuje případ ženy přijaté pod obrazem ileosního stavu, dle CT diagnostikován
volvulus sigmatu.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
58 | strana
89
strana | 59
Porovnanie TAPP vs. klasická hernioplastika
v našom súbore pacientov z hľadiska pooperačného priebehu
Ďalej na porovnanie predkladáme súbor 220 polytraumatizovaných pacientov za obdobie
1.1.2000-31.12.2010, z toho 43 detí ošetrených s poranením pečene vo FN Brno. Z mechanizmu
úrazu dominuje autonehoda 25,6% a pády z bicykla 20,9%, operovaných bolo 7 detí.
Puškárová, Popiková, Škuta, Farkas, Fekiač
FN Trnava, SR
92
Laparoskopický prístup v riešení inguinálnych hernií je progresívnou metódou, ktorá je jednoznačne doporučená Európskou herniologickou spoločnosťou. V každom zdravotníckom zariadení v
SR v súlade s vyššie uvedeným dochádza k postupnému progresu a zvyšovanie počtu laparoskopicky
odoperovaných oproti tým, ktorí sú operovaní klasicky. Cieľom príspevku je porovnať stanovené
pooperačné parametre týchto dvoch op. modalít v našom súbore pacientov/ pooperačné komplikácie krvácanie, edém, hydrokéla, reoperácie, včasné recidívy, spotreba analgetík, dĺžka PN, poop. neuralgie/. Dotazníkovou formou sme oslovili pacientov operovaných pre inguinálnu herniu v našom zariadení za posledné 2 roky. Štatisticky bola verifikovaná signifikantne závažná redukcia poop. algií,
neuralgií, dĺžka PN, spotreby analgetík v prospech laparoskopicky operovaných pacientov.
90
Spontánní ruptura jícnu – raritní náhla příhoda.
Řezáč T., Bébarová L., Stašek M.
I chirurgická klinika FNOl a LFUP v Olomouci, ČR
Spontánní ruptura jícnu, neboli Boerhaave syndrom, je poměrně vzácná příčina náhlé příhody,
která podstatně zhoršuje prognózu nemocného. Na úspěchu léčby se ve značné míře podílí jeho
časná diagnostika a to i díky typickým příznakum a údaji o zvracení nemocného. Časová prodleva
mění strategii léčby, nejlepší operační výsledky poskytuje primární sutura jícnu s cílenou drenáží v co
nejkratším časovém období od počátku příznaku, ideálně do 24 hodin. Cílem námi prezentované
kazuistiky je na případu staršího nemocného s ne zcela typickými příznaky ruptury jícnu poukazat na
dobré výsledky léčby, vyplívající z neopomenutí této raritní diagnozy.
91
Tupé poranenie brucha, pečene u detí v DFN Banská Bystrica
Sádovský A., Kokavec M., Brnová Z., Murár E., Novotný J., Vidiščák M.
KDCH DFNsP Banská Bystrica, SR
Tupú traumu brucha definujeme ako poranenie brušnej steny alebo vnútrobrušných orgánov,
bez súčasného porušenia celistvosti nástenného peritonea. Častejšie bývajú postihnuté parenchymatózne orgány - slezina, pečeň, obličky, pankreas, menej často duté orgány. Pri liečení týchto poranení
je v súčasnosti metódou voľby konzervatívny postup. Rovnako na našej klinike postupujeme predovšetkým konzervatívne, čomu výrazne napomohlo podávanie rekombinantného krvného koagulačného faktora VIIa.
V DFNsP BB v rokoch 1.1.2008-31.12.2012 bolo ošetrených 95 pacientov s diagnózou tupého
poranenia brucha, 1x s diagnózou perforačné poranenie dutiny brušnej. Najčastejšou príčinou bol pád
z bicykla, nasledovaný úrazmi pri športe a pádmi z výšky.
V 76 prípadoch (80%) bol záver kontúzia brušnej steny, v 19 prípadoch (20%) bol poškodený aj
vnútrobrušný orgán. Operačné riešenie podstúpilo celkovo 5 pacientov. Cieľom našej prednášky je
predniesť niektoré zaujímavé kazuistiky riešené na našom pracovisku.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Rekonstrukce traumatických defektů ruky
břišním kožním lalokem
Slaninka I., Klein L., Frank M., Čáp R., Hošek F., Hasenöhrlová L., Talábová Z.
FNHK CHirurgická klinika, Hradec Králové, ČR
Otevřená poranění ruky patří mezi častá poranění a vyskytují se asi u 5 % akutně ošetřených
chirurgických pacientů. Méně než 1% z nich si vyžádá i nutnost rekonstrukčního řešení. Správné
rozhodnutí o indikaci rekonstrukce zohledňuje více hledisek. Mezi nejdůležitější patří kromě možnosti
pracoviště hlavně rozsah a lokalizace samotného poranění, dále věk, dominance končetiny, komorbidity a volba pacienta. U poranění ruky více než v jiných lokalizacích je podstatná i rychlost rekonvalescence a funkční i kosmetický výsledek operace. Autoři referují o možnostech rekonstrukčních
operací na svém pracovišti a na konkrétní kazuistice dokumentují dobré výsledky méně obvyklého
postupu rekonstrukce pomocí kožního břišního laloku. Poukazují na nutnost mezioborové spolupráce
a hlavně spolupráce pacienta při léčbě poranění ruky .
93
Od benígnej diagnózy k ohrozeniu života.
Smolár M., Vojtko M., Dzian A., Mikolajčík A., Hamžík J., Mištuna D.
Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK, Martin, SR
Takmer jedno percento pacientov ročne má iatrogénne komplikácie, ktoré vedú celosvetovo ku
98000 preventabilných úmrtí. Autori formou kazuistiky prezentujú iatrogénnu perforáciu hypofaryngu
pri elektívnej operácii myómu u 50 ročnej pacientky. Napriek ťažkostiam pri intubácii a odloženiu
výkonu bolo poranenie niekoľko dní nepoznané a neadekvátne liečené, čo viedlo ku rozvoju ťažkej
inveterovanej purulentnej mediastinitídy s rozvojom ťažkej sepsy a MODS. Až preklad na špecializované pracovisko hrudníkovej chirurgie a okamžitá chirurgická a komplexná liečba pomohli zvrátiť
nepriaznivý stav, ktorý inak dosahuje mortalitu až 90%. Purulentná mediastinitída vyžaduje komplexný
prístup a správnu chirurgickú a antibiotickú liečbu s dostatočnou nutričnou podporou.
94
Intraoperační gastroskopie – naše zkušenosti
Stašek M., Aujeský R., Janda P., Vrba R., Neoral Č.
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
Intraoperační gastroskopie (IOG) je méně využívanou metodou s řadou možných diagnostických a léčebných indikací.
Materiál a metody: Retrospektivní zhodnocení našeho souboru 78 IOG. Indikacemi byly v sestupném pořadí četnosti epiteliální a submukózní tumory žaludku, epiteliální a submukózní tumory
jícnu, 3 tumory kardie a 4 polypy žaludku, gastrointestinální krvácení, divertikly jícnu, perforace,
hiátová hernie, mediastinální tumory a volvulus žaludku, absces mediastina, vředová choroba a
umístění jejunální sondy.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
60 | strana
strana | 61
Výsledky: IOG byla indikována předoperačně v 60% a peroperačně ve 40% případů. Pouze u
endoskopie zůstalo u 16 případů. Endoskopicky se nezdařilo lokalizovat 4% lézí. Na základě IOG
došlo ke změnám rozsahu resekce (10x), localizaci krvácení (4x), konverzi na otevřený výkon (3x) či
umožnění laparoskopie(14x) či torakoskopie(6x). Neshledali jsme specifické peroperační komplikace
endoskopie, jednou došlo k pooperačnímu zjištění perforace po submukózní disekci.
Závěr: IOG považujeme za smysluplnou doplňkovou metodu pro intervenční terapii patologie
horního zažívacího traktu, umožňující snížení počtu konverzí a miniinvazivní přístup a umožňuje
individualizaci léčby.
95
Terapia trofických defektov dolnej končatiny
pomocou medu Manuka
Staško P.
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ v Košiciach
Ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) vďaka zvyšujúcej sa incidencii patrí medzi významný a zároveň podceňovaný medicínsky, ale aj spoločenský problém. S touto incidenciou súvisí aj
radípne sa zvyšujúci nárast vysokých amputácií u pacientov s týmto ochorením. Sprievodným znakom
neskorých štádií ICHDK je vznik trofických defektov, ktorých neliečenie vedie k skôr spomínaným
amputáciám. Ich správne a pravidelné ošetrovanie spolu s účinnou kauzálnou terapiou neraz vedie až
k vyhojeniu týchto rán, čoho dôsledok je podstatné zlepšenie kvality života pacienta a záchrana postihnutej končatiny.
96
97
Šantová J., Brunčák P, Číčel Š.
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, SR
Perforácie gastroduodenálneho vredu ako komplikácia vredovej choroby patria medzi NBP s
relatívne vysokým výskytom. V súčasnosti v ich liečbe zohráva dôležitú úlohu laparoskopia. V retrospektívnej štúdii za rok 2000-2012 u pacientov hospitalizovaných na chirurgickom oddelení s diagnózou perforovaného gastroduodenálneho vredu sme porovnávali výsledky laparoskopického a otvoreného prístupu. Brali sme do úvahy dobu od prejavenia sa začiatku príznakov a prijatia do nemocnice,
vek a komorbiditu pacientov. K selekcii pacientov sme použili Boeyho skóre. Z celkového počtu 184
pacientov, 79 (43%) bolo ošetrených laparoskopicky a 105 (57%)otvorene, doba príznakov od prijatia
bola 12,3hod. Pri otvorených operáciách sme zásadne vykonali suturu a omentoplastiku, pri LSK
suturu v 10% a suturu s omentoplastikou v 75%. Komplikácie u LSK skupiny boli 15,2 %, doba hospitalizácie u otvorenej skupiny bola 11,8 a u LSK skupiny 7,5 dňa.
Laparoskopické ošetrenie perforovaných vredov má všetky výhody laparoskopických operácií:
lepšia vizualizácia a laváž peritoneálnej dutiny, nižší výskyt perioperačných komplikácií a kratšia doba
hospitalizácie.
98
Chirurgické oddělení NTGM Hodonín, ČR
Akutní krvácení do trávicího traktu je nejčastější náhlou příhodou břišní. Akutní krvácení do
dolní části trávícího traktu je méně časté a ve většině případů mívá i méně dramatický průběh než
krvácení do horní části. Asi v 5-10% případů je zdroj krvácení lokalizovaný na úrovni tenkého střeva.
Nejčastěji jako cévní malformace, divertikly (Meckelův) a nádory. Tenké střevo je také druhým nejčastějším místem lokalizace vzácné skupiny nádorů – gastrointestinální stromální tumory (GIST). Jejich
terapie je veskrze chirurgická.
V kazuistice prezentujeme případ 41 leté ženy, přijaté pro akutní krvácení do GIT, peroperačně
s ozřejměným zdrojem krvácení – Meckelovým divertiklem, a o to překvapivějším histologickým nálezem – GISTomem tohoto divertiklu.
Klíčová slova: Meckelův divertikl – GIST – léčba
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Kazuistika: pooperačná komplikácia
perforovaného žalúdočného vredu
Šimo P., Niežňanský S., Orolín A.
GISTom Meckelova divertiklu
Studénková E., Podkalská Sommerová K., Man M.
Naše skúsenosti s laparoskopickým ošetrením
perforovaných gastroduodenálnych vredov vo VšNsP Lučenec
Chirurgické odd. Nemocnice Poprad a.s., SR
Perforovaný vred žalúdka je náhla príhoda brušná, vyskytujúca sa len asi u 0,5% ľudí trpiacich
vredovou chorobou. Kazuistika pojednáva o zriedkavej pooperačnej komplikácii perforovaného vredu
žalúdka u 62-ročného pacienta.
99
Perianálna forma Crohnovej choroby a jej chirurgická liečba
Škuta R., Dobrovodský A., Keher I.
Chirurgická klinika FN Trnava, SR
Morbus Crohn bola spočiatku považovaná za ochorenie neprekračujúce ileocékalnu chlopňu.
Postupom času došlo k vyvráteniu uvedeného, kolonická forma (30%) a perianálna forma (21%-26%)
vyžadujú často špecifický prístup koloproktológa. K najčastejším prejavom perianálneho postihnutia
patrí perianálna fistula a rektovaginálna fistula. Pre chirurga je rovnako dôležité riešenie prípadnej
masívnej enterorágie a malígneho potenciálu M.Crohn (prekanceróza).
Perianálne fistuly sú negatívny prognostický faktor M.Crohn, čoraz častejšie vedú ku indikácii
skorej biologickej liečby (adalimumab, infliximab).
Liečba perianálnych komplikácií Crohnovej choroby vyžaduje komplexnú multidisciplinárnu kooperáciu, s prvoradým riešením základného ochorenia(režijné opatrenia, imunosupresia, biologická
liečba). Samotné chirurgické riešenie má určité špecifiká v diagnostike a oproti pacientom bez IBD i
modifikovanú liečbu.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
62 | strana
strana | 63
100 Endoskopické řešení pseudocyst pankreatu
103 Laparoskopické resekce tlustého střeva na okresní chirurgii
Šmíd D., Geiger J.
Šupová M., Polednik J.,
FN Plzeň, Chirurgická klinika, ČR
Nemocnice Vyškov, p.o., chirurgické odd., Vyškov, ČR
Úvod: Pseudocysta pankreatu patří mezi komplikace akutní pankreatitidy, vyskytuje se až u
50% nemocných s těžkým průběhem hemoragickonekrotizující pankreatitidy. Menší procento pseudocyst vzniká následkem úrazu. Jedná se o nahromadění pankreatické tekutiny v cystické dutině bez
epiteliální výstelky. Kromě tekutiny se uvnitř pseudocysty nachází krev, fibrinové vločky a nekrotická
tkáň oddělená z pankreatu. Velikost pseudocysty je různá, pohybuje se od několika cm až po velmi
objemné útvary vyplňující část dutiny břišní a utlačující sousední orgány.
Léčba je u asymptomatických cyst konzervativní, u cyst způsobující potíže přichází v úvahu
chirurgická, dnes často laparoskopická, nebo endoskopická léčba. Princip je společný, cílem je vytvořit komunikaci mezi pseudocystou a trávicím traktem a zajistit tak adekvátní drenáž pseudocysty. V
některých případech můžeme pseudocystu drénovat i perkutánně zavedeným katétrem pod CT nebo
USG kontrolou.
Metodika: Autoři prezentují soubor nemocných a vlastní zkušenosti s léčbou pseudocyst pankreatu.
Závěr: Endoskopické řešení představuje bezpečnou a současně efektivní léčbu pseudocyst
pankreatu.
101 De Garengeotova hernie
Štruncová D.(1), Meduna J.(1), Kostihová A.(2), Neubauer J.(2)
1.) Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava, primář: MUDr. Jaromír Meduna
2.) Oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava, primář: MUDr. Jiří Neubauer
Jihlava, ČR
Femorální kýly tvoří pouze 0,7% všech operovaných kýl, u mužů jsou spíše vzácností. Oproti
tomu akutní apendicitis je jednou z nejčastějších náhlých příhod břišních.
V kazuistickém sdělení prezentujeme jeden z raritních případů, kdy obě tyto diagnózy jdou ruku
v ruce – De Garengeotovu hernii. Jedná se o 49-ti letého muže, který se dostavil na chirurgickou
ambulanci s náhle vzniklou rezistencí v pravém třísle. Z klinického vyšetření dominuje mírně bolestivá
rezistence pod inguinálním vazem, v laboratoři elevace leukocytů a mírná hyperkalémie. Pacient
absolvoval USG i CT vyšetření, následně byla indikována operační revize. Peroperačně byla nalezena
inkarcerovaná femorální kýla s akutní apendicitidou.
De Garengeotova hernie patří ke kýlám, se kterými se chirurg setkává spíše raritně, snadno se
ovšem může stát příčinou náhlé příhody břišní.
Klíčová slova: De Garengeotova hernie – femorální kýla – akutní appendicitis
102 Inkarcerovaná inguinálna hernia v ére laparoskopie
Šulan P., Benková M., Bizík, Žáček
Autoři prezentují vlastní soubor odoperovaných pacientů s karcinomem kolorekta za období 2
let a porovnávají přínos klasického a laparoskopického přístupu pro pacienta.
104 Polytrauma
Šváč J., Lukáč M., Straňák P., Gajdoš R.
FNsP. F.D.R., Banská Bystrica, SR
Polytrauma je jednou z najťažších kapitol úrazovej chirurgie. Na Slovensku z celkového počtu
úmrtí sa úmrtia v dôsledku úrazov zaraďujú najčastejšie na 4.miesto. Vyžaduje multidisciplinárnu
spoluprácu. V prednáške sa venujeme manažmentu polytraumatizovaného pacienta, ktorý je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim jeho morbiditu a mortalitu. Používame modifikované diagnostické a
liečebné algorytmy, ktoré vedú k rýchlejšej a presnejšej diagnostike poranení a na to nadväzujúcej
adekvátnej liečbe. Cieľom prednášky je oboznámiť sa s najnovšími postupmi nemocničnej starostlivosti, ktoré sú dôležité pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s polytraumatizovaným
pacientom v ktorejkoľvek fáze jeho liečby.
105 Pozdní perforace kolon
jako neobvyklá komplikace po transplantaci ledviny (TxR)
Thieme F., Oliverius M., Froněk J.
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, ČR
Úvod: Časné i pozdní komplikace ve smyslu postižení kolon jsou po TxR velmi vzácné. Naše
kazuistika popisuje případ pozdní spontánní perforace kolon.
Materiál a metody: Muž, 56 let, dialyzovaný 30 měsíců, podstoupil TxR kadaverózním štěpem
do pravé jámy kyčelní. Po nekomplikovaném operačním výkonu, 19. POD propuštěn bez průjmů,
teplot či jiných symptomů. Znovu přijat 36. POD pro nebolestivou krepitující rezistenci v oblasti levého
hemithoraxu. Provedená vyšetření prokázala píštěl ze sestupného tračníku do musculus psoas major
a dále do podkoží levého hemithoraxu. Pacient indikován k urgentní operační revizi, kde nález tuhého
infiltrátu v dutině břišní a levém retroperitoneu komunikující s podkožím v oblasti levého mezogastria.
Provedena levostranná hemikolektomie s protektivní ileostomií a drenáž abscesových ložisek. Pacient
propuštěn 20. POD.
Diskuze a závěr: Perforace střeva po TxR je vzácná a závažná komplikace. Nejčastěji vzniká
na podkladě divertikulitidy asociované imunosupresí. Příznaky a symptomy mohou být maskovány
vedlejším efektem imunosuprese. Po TxR je třeba v pooperačním průběhu myslet i na komplikace
nezvyklé, tyto adekvátně a promptně vyšetřit a léčit.
Chirurgické odd. FNsP Žilina, SR
V danej téme spracovávame problematiku a súčasne poukazujeme na naše skúsenosti laparoskopického ošetrenia inkarcerovanej inguinálnej hernie v dnešnej ére laparoskopie.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
64 | strana
strana | 65
106 Raritná komplikácia po cefalickej duodenopankreatektómii
109 Perforácia tenkého čreva ako príčina náhlej brušnej príhody
Tomáš M., Dolník J., Pinďák D., Šucha R., Duchoň R., Pechan J.
Valičková J., Miklo M., Kothaj P., Šinkovič L., Winter P., Pobeška J.
Národný onkologický ústav , Bratislava, SR
II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica, SR
Pooperačné krvácanie predstavuje jednu z najobávanejších komplikácií po resekčných výkonoch na pankrease. Signifikantne zvyšuje úmrtnosť. Je definované ako pokles hemoglobínu s cirkulačnou instabilitou vyžadujúce podanie krvnej transfúzie. Môže sa vyskytnúť vo včasnom ale aj neskorom pooperačnom období. Patogenéza je multifaktoriálna. Optimálny manažment tejto komplikácie v
súčasnosti predstavuje kombinácia metód intervenčnej rádiológie a chirurgickej intervencie. Chirurgická intervencia – relaparotómia je jednou z možnosti riešenia krvácania na pracoviskách, kde nie je
dostupná metóda perkutánnej cievnej intervencie.
Náš príspevok popisuje prípad 51-ročnej pacientky, po cefalickej duodenopankreatektómii pre
karcinóm hlavy pankreasu. Pacientka bola vyšetrovaná na 26. pooperačný deň pre algický abdominálny syndróm s nálezom pseudoaneuryzmy arteria hepatica comunnis. Na základe nálezu krvácania
z pseudoaneuryzmy bola pacientka indikovaná na urgentnú relaparotómiu.
107 Laparoskopická apendektómia z jedného portu
Tovtyn A., Ferenčík A., Štepienová A., Černý R.,
Chir. odd. NsP Trebišov, a.s., Svet Zdravia, Trebišov, SR
Autori na svojom pracovisku operujú apendektómie laparoskopicky od roku 1994 postupne z
troch, dvoch portov a od roku 1996 z jedného portu pomocou laparoskopu s pracovným kanálom.
Týmto postupom na pracovisku operujú pacientov detského veku i dospelých, s dobrým výsledkom.
Apendektómia z jedného portu pomocou laparoskopu s pracovným kanálom má všetky výhody laparoskopických operácií.
108 Endovaskulární léčba urgentních krvácení
v aortoilické oblasti
Váchalová M., Utíkal P., Köcher M., Černá M.
Náhle brušné príhody sú život ohrozujúcim stavom. Ak je príčinou náhlej brušnej príhody perforácia gastrointestinálneho orgánu, je prognóza prežitia horšia. Vyšší výskyt majú perforácie hrubého
čreva a žalúdka. Incidencia perforácii tenkého čreva je 6-10 %. V práci sa zaoberáme rozdeleniu
týchto perforácií podľa miesta perforácie na tenkom čreve, etiológiou, príznakmi, diagnostikou a
liečbou. Časťou práce sú aj dve kazuistiky s danou témou z nášho pracoviska. Prvá kazuistika popisuje prípad pacienta s perforovaným divertiklom jejuna. Druhá kazuistika popisuje prípad pacienta s
perforovaným Meckelovým divertiklom.
110 Vplyv estrogénovej substitučnej terapie
na prežívanie kožného laloka
u ovarektomizovaných potkanov
Vasilenko T., Slezák M., Novotný M., Kováč I., Ďurkáč J., Vrzgula A., Lenhardt Ľ., Gál P.
Chirurgická klinika, Nemocnica Košice - Šaca a.s., SR
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či estrogénová substitučná terapia (estradiol-benzoát) má pozitívny vplyv na prežívanie kožného laloka u ovarektomizovaných potkanov (n=43). 3 mesiace po
ovarektómii (n=33) (prípadne po falošnej ovarektómii, n=10) boli na chrbte každého potkana plemena
Sprague-Dawley vytvorené kožné laloky s rozmermi 2x8cm. V skupinách, denne liečených estradiolbenzoátom, bolo makroskopicky pozorované prežívanie väčšej časti laloka v porovnaní so skupinami
kontrolnými a v skupine liečenej estrogénmi 3 dni pred operačným zákrokom bol tento percentuálny
rozdiel ešte výraznejší. Pozorované rozdiely v percentuálnom zastúpení nekrotických častí vytvorených kožných lalokov medzi liečenými a kontrolnými skupinami viedli k záveru, že predoperačná a
pooperačná aplikácia estrogénu má protektívny účinok v prežívaní kožného laloka u potkanov. Priaznivý efekt estrogénov na prežívanie kožných lalokov, by si určite mohol nájsť svoje uplatnenie najmä
pri plánovaných operačných a rekonštrukčných výkonoch realizovaných u žien v postmenopauzálnom
období života.
II. chirurgická klinika FN Olomouc, ČR
Urgentní endovaskulární léčba (EVL) rupturovaných aortoilických patologií není zavedeným
standardem a její přínos je stále diskutován.
V našem sdělení podáváme vlastní zkušenosti s urgentními výkony a srovnáváme je s literárními zkušenostmi ze světových pracovišť, kde je tato metoda léčby zavedena v léčebném protokolu.
Na našem pracovišti II. chirurgické kliniky FNOL jsme v letech 2009-2013 urgentně řešili 12
nemocných s krvácením: 4 traumatické ruptury torakální aorty, 2 disekce aorty typu B, 2 aneurysmata
abdominální aorty, 2 paraanastomotická pseudoaneurysmata a 2 aneurysmata vnitřních ilických
tepen.
Jednoznačným přínosem byla urgentní EVL traumatické ruptury hrudní aorty u polytraumatizovaných nemocných, a stejně tak se jeví naše vlastní zkušenost s organizací a průběhem výkonu a
následným přijatelným pooperačním průběhem u nemocných s rupturou výdutě oblasti aortoilické;
urgentní EVL může být jednoduchou a bezpečnou alternativou klasické chirurgické léčby.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
111 Pseudoartróza – kazuistiky
Vojtaššák J. ml., Vojtaššák J. st.
Ortopedická ambulancia, Bratislava, SR
Pseudoartróza predstavuje závažnú komplikáciu pri hojení zlomeniny. Diagnostika pseudoartrózy sa štandardne robí na základe Rtg vyšetrenia. Vzhľadom na nežiaduce účinky Rtg žiarenia je
frekvencia Rtg kontrol pre posúdenie hojenia kosti obmedzená. Alternatívna doplňujúca zobrazovacia
metóda je sonografia.
Autori prezentujú dve kazuistiky pseudoartrózy. U 17 ročnej pacientky vznikla pseudoartróza
diafýzy tibie pri intramedulárnej elastickej ostesyntéze. U 29 ročnej pacientky vznikla pseudoartróza
diafýzy ulny po zlomení dlahovej osteosyntézy a aplikácií intramedulárnej elastickej ostesyntézy. Na
pracovisku autorov klinicky, Rtg a sonograficky potvrdili pseudoartrózu a pacientky podstúpili operačné riešenie pseudoartrózy. Stav hojenia kosti bol monitorovaný klinicky, Rtg a sonograficky.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
66 | strana
strana | 67
Sonografický monitoring hojenia kosti vykazoval mineralizovaný periostálny kalus po 6 týždňoch od poslednej operácie. V štádiu remodelácia po 6 mesiacoch od poslednej operácii bola pôvodná línia pseudoartrózy úplne premostená kostným kalusom, sonograficky bez porušenia celistvosti
a kontinuity povrchu kortiky. Rtg vykazoval pevný kostný zrast.
Vysokofrekvenčná a vysokorozlišovacia sonografia je vhodnou doplnkovou zobrazovacou metódou k Rtg, čo autori demonštrovali na 2 kazuistikách pseudoartrózy.
112 De Garengeotova kýla – kazuistika
Vyčítal O., Liška V., Šulc R., Třeška V.
Chirurgická klinika FN Plzeň, ČR
Úvod: Inkarcerovaný apendix ve femorální kýle poprvé popsal roku 1731 pařížský chirurg deGarengeot. Tento typ kýly se objevuje sporadicky (0,13% apendektomií). Ve většině případů jsou
pacienti operování pro uskřinutou femorální kýlu a inkarcerovaný apendix je diagnostikován až perioperačně. Léčba spočívá v plastice tříselné kýly a apendektomii.
Kazuistika: 67letá pacientka přijata pro dva dny trvající zarudlé bolestivé vyklenutí v pravém
třísle. Indikovaná k operaci pro inkarcerovanou mediovaskulární femorální kýlu, jejímž obsahem byl
flegmonózní appendix. Byla provedena otevřená plastika kýly s drenáží podkoží Redonovým drenem.
Následovala apendektomie z dolní střední laparotomie. Pooperační průběh byl komplikován ranou
infekcí E.coli v laparotomii. Rána byla rozpuštěna s nálezem kryté dehiscencí svalové vrstvy bez
eviscerace. Defekt hojen sekundárně. Pacientka propuštěna do ambulantní péče 22. pooperační den
s následným zhojením laparotomické rány kýlou, kterou budeme řešit plánovaným výkonem.
Závěr: De Garengeotova kýla je vzácné onemocnění vyžadující specifický chirurgický postup
především při současném výskytu akutní apendicitídy v kýle.
Práce byla podpořena grantem IGAMZČR 14329.
113 Appendicitis perforativa u detí
Záhradník, Mýtnik, Barla
Chirurgická klinika, FNsP J.A.Reimana Prešov, SR
Aj napriek rozvoju moderných zobrazovancích techník je klinické vyšetrenie pacienta nezastupiteľné. V prednáške poukazujeme na rôznorodý klinický priebeh, riziko perforácie a počet akútnych
apendicítíd u detí vo vzťahu k veku. Pozornosť venujeme priebehu apendicitídy s komplikáciami ako aj
výskytu rôznych komplikácii pooperačne. Analyzujeme vlastný súbor operovaných detí vo veku do
14rokov za obdobie od r. 2009 do r. 2011. V analýze sa zameriavamae na počet/percento perforovaných apendicítíd, počet tzv. negatívne pooperovaných a výsledky porovnávame so zahraničnými
pracoviskami. Na záver prednášky pripájame niekoľko kazuistík s pooperačnými komplikáciami a ich
riešenie na našom pracovisku. Výsledky, manažment ako aj diagnostika akútnej apendicitídy u detí na
našom pracovisku je porovnateľná so zahraničnými pracoviskami.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
114 „Learning curve“ roboticky asistovaných operací rekta pro
karcinom
Zapletal O., Eber Z., Krsička P., Šefr R.
Masarykův Onkologický Ústav, Brno, ČR
Úvod: Miniinvazivní metody se dnes stávají zlatým standardem onkochirurgické léčby solidních
nádorů rekta. Roboticky asistované nízké přední resekce a abdominoperineální amputace představují
historicky mladou miniinvazivní metodu. Technologie systému da Vinci přináší nové pojetí v oblastech
s omezenou možností manipulace s nástroji.
Metody: Retrospektivní analýza souboru 93 pacientů operovaných na našem pracovišti v průběhu let 2009 – 2013 metodou roboticky - asistované resekce /LAR/ nebo abdominoperineální amputace recta /APR/ pro karcinom rekta. Byly sledovány hlavní parametry jako je délka operace, krevní
ztráta, typ výkonu, věk pacienta a pooperační TNM klasifikace. Parametry byly hodnoceny v ročních
intervalech.
Výsledky: Bylo operováno celkem 93 pacientů, 29 žen a 64 mužů. Průměrný věk pacienta byl
64,5 roku. U 35 pacientů jsme provedli APR, u 58 LAR. V hodnocení pT byli nejčastěji zastoupeni
pacienti s pT3. Průměrné hodnoty operačních časů i průměrné krevní ztráty v jednotlivých letech
vykazují sestupnou tendenci.
Závěr: Rychlá learning curve vede k minimalizaci operačních časů i krevní ztráty při zachování
onkologické radikality.
115 Ruptúra AAA – súčasná situácia na Slovensku
Žúdelová L., Necpal R., Zita Z., Vincze O., Dulka T., Tomka J., Šefránek V.
Klinika cievnej chirurgie, NUSCH, Bratislava, SR
Aneuryzmy abdominálnej aorty (AAA) predstavujú zložitý medicínsky problém. AAA vo väčšine
prípadov prebieha asymptomaticky a jej ruptúra býva nezriedka jej prvým klinickým príznakom. Ruptúra aneuryzmy je najčastejšou a najzávažnejšou komplikáciou, jej riziko stúpa so vzrastajúcim diametrom výdute, avšak aj malé aneuryzmy môžu rupturovať alebo byť zdrojom embolizácií do periférie.
Napriek zlepšovaniu diagnostiky a možnostiam liečby nie je situácia pacientov s RAAA priaznivá.
Nezriedka viazne spolupráca medzi všeobecným a cievnymm chirurgom. V prednáške sa autori
zaoberajú súčasnými možnosťami riešenia a managementom rupturovaných AAA na Slovensku. A
zároveň návrhom stratégie liečby od prvého kontaktu (najčastejšie u všeobecného chirurga) po odoslanie do cievneho centra s následným chirurgickým výkonom.
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
68 | strana
strana | 69
Zborník abstraktov – sesterská sekcia
119 Inštrumentovanie pri zlomeninách krčnej chrbtice
Gumanová J., Horanská J.
116 Poranenia pečene – využitie Prolen Mesh sieťky, kazuistika
Ďurišová E, Trubačová A.
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
Poranenia vnútrobrušných orgánov môžu byť spôsobené tupým alebo penetrujúcim úrazovým
mechanizmom, postihujú duté alebo parenchymatźne orgány dutiny brušnej. Rozsah orgánových
poškodení sa klasifikuje podľa Americkej asociácie úrazovej chirurgie – AAST. Štandardizácia stupňov zranenia má byť pomôckou pri opise súboru pacientov s jednotlivými poraneniami a využitá pri
postupoch liečebného postupu pri týchto zraneniach. Použitím Prolen Mesh sieťky sa podarilo zachovať parenchým pečene a zastaviť rozsiahle krvácanie. V prednáške sa autori zamerali na kazuistiku
pacienta s poranením pečene
Kľúčové slová: Úrazy pečene, AAST, Prolen Mesh sieťka, kazuistika.
Klinika úrazovej chirurgie LFSZU a UNB, nemocnica ak. L. Deréra, Bratislava, SR
Úraz je závažným postihnutím, ktoré mení kvalitu života.V poslednej dobe stúpa počet úrazov,
nevynímajúc úrazy chrbtice. Poranenie krčnej chrbtice postihuje skelet stavcov, väzy a aj miechu.
Krčná chrbtica sa delí na hornú a dolnú. Pri poranení hornej krčnej chrbtice sme rozpracovali postup
pri naložení externého fixátora, ďalej sme rozpracovali operačný postup, rúškovanie, inštrumenty pri
operácii Densu. Pri poranení dolnej krčnej chrbtice sme rozpracovali operačný postup, rúškovanie,
inštrumenty pri dlahovej osteosyntéze. Zamerali sme sa aj na náhradu poraneného tela a platničky
pomocou štepu z lopaty bedrovej kosti.
120 Výživa v perioperačnom období
Javorová M., Garová M.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
117 Akútna pankreatitída – komplikácia po ERCP vyšetrení,
kazuistika
Fajčáková M., Godollová E.
IV. chirurgická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR
Akútna pankreatitída – zápalové, bolestivé ochorenie brušnej dutine, ktoré je zaradené k náhlým príhodám brušným. Klinický obraz môže prebiehať od miernej formy, cez prechodnú, až závažnú
formu ochorenia alebo až život ohrozujúce ochorenie. Priebeh ochorenia závisí od manažmentu
kriticky chorých s akútnou pankreatitídou na JISke, kontroly komplikácií ochorenia a liečby príčin
pankratitídy, hlavne žlčových kameňov. V prednáške sa autori zamerali na kazuistiku pacienta po
ERCP vyšetrení a vzniku komplikácií.
Kľúčové slová: Akútna pankreatitída , ERCP vyšetrenie , kazuistika.
118 Dixon-nízka laparoskopická resekcia sigmy.
Gabrišová E., Čičkánová P.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Obsahom a zároveň cieľom prezentácie je v krátkosti predložiť operačný, pracovný postup laparoskopickej resekcie sigmy z pohľadu inštrumentujúcej sestry. V úvode prezentácie v krátkosti
popisujeme operačný výkon Dixon a predoperačnú prípravu pacienta. Ďalej sa venujeme inštrumentáriu potrebnému k operačnému výkonu, bezprostrednej predoperačnej príprave pacienta a samotnému
operačnému postupu. V závere prezentácie poukazujeme na benefity, ktoré miniinvazívna, laparoskopická chirurgia pacientom pri operáciách na hrubom čreve poskytuje.
Kľúčové slová: Laparoskopia. Dixon. Harmonický skalpel. Stapler. Resekát.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Výživa pacienta v perioperačnom období je základným predpokladom úspešnej liečby a jej nerealizovanie v indikovaných prípadoch môže negatívne ovplyvniť celkový priebeh ochorenia. Spôsob
podania musí byť individuálne posúdený podľa potrieb u každého pacienta. Správne vedená nutričná
stratégia u chirurgických pacientov zlepšuje ich prognózu, redukuje množstvo komplikácií, skracuje
dĺžku hospitalizácie na JIS a celkovú hospitalizáciu. Tým vedie k zníženiu rizík trvalých následkov a
invalidity pacientov.
Kľúčové slová: parenterálna výživa, enterálna výživa, malnutrícia.
121 Sekundárne hojenie rán
Krempaská V., Tóthová A.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Práca sa zaoberá problematikou hojenia rán per secundam. Konkrétne sme sa zamerali na
komplikácie pri colostómiách. Je v nej bližšie popísaná liečba pomocou špeciálnych prípravkov. Postup pri ošetrovaní sme zdokumentovali aj fotograficky.
Po vybraní pacienta sme si o ňom vytvorili krátku kazuistiku a s jeho súhlasom sme mohli vykonať aj fotodokumentáciu.
Kľúčové slová: Rana. Colostómia. Hojenie rán per secundam.
122 Starostlivosť o pacienta s ochorením štítnej žľazy
Letková M., Molnárová B.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Práca obsahuje stručnú charakteristiku niektorých ochorení štítnej žľazy, ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po operácii štítnej žľazy, edukáciu pacienta pred prepustením do domácej starostlivosti.
Kľúčové slová: štítna žľaza, ošetrovateľská starostlivosť
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
70 | strana
strana | 71
123 Chirurgické riešenie gastroezofageálneho refluxu
Matejčeková Z., Chňapeková D.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Obsahom a zároveň cieľom práce je v krátkosti predložiť pracovný postup laparoskopickej hiatoplastiky a fundoplikácie. V úvode práce sa venujeme multifaktoriálnej etiológii gastrezofageálneho
refluxu a stručnej charakteristike subjektívnych a klinických príznakov ochorenia. Ďalej sa zaoberáme diagnostickým algoritmom a endoskopickou diagnostikou. V hlavnej časti práce sa venujeme
laparoskopickej hiatoplastike a fundoplikácii, kde poukazujeme na základné inštrumentárium potrebné k operačnému výkonu, metódu a postup kontraindikácie, ako aj komplikácie pri laparoskopickej
operácii.
V závere uvádzame výsledky a skúsenosti pacientov s chirurgickým riešením gastroezofageálneho refluxu.
Kľúčové slová: Fundoplikácia. Hiatoplastika .Gastroezofageálny reflux. Harmonický skalpel.
Laparoskopická operácia.
124 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s pankreatitídou
Matúšová T.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Cieľom práce bolo oboznámiť vás s ochorením akútna pankreatitída. Práca je rpzdelená do 3
kapitol. Prvá kapitola je venovaná charakteristike ochorenia. V ďalšej časti vás oboznámim s ošetrovateľskou starostlivosťou o pacienta s týmto ochorením. záverečná kapitola sa zaoberá diétnymi
opatreniami.
125 Využitie externých fixátorov v traumatológii
Pattrmanová Z., Dostál A., Mikušková Z.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, SR
Liečba zlomenín závisí od typu zlomeniny a stavu pacienta.Nestabilné, trieštivé, otvorené zlomeniny kostí, ktoré vyžadujú repozíciu fragmentov v správnom postavení pomocou stabilizácie externým fixátorom. Tento spôsob riešenia je považovaný za dočasné riešenie. Druh externého fixátora
volíme podľa AO klasifikácie.Zameriavame sa na využitie fixátora pri zlomeninách hornej, dolnej
končatiny a panvy.Svoju pozornosť upriamujeme na prípravu inštrumentária, inštrumentovanie, ošetrenie rán po naložení fixátora a dodržiavanie zásad asepsy. Neopomenuli sme ani na výhody a nevýhody tohto typu stabilizácie.
Laparoskopická metoda resekce žaludku je alternativou resekce otevřené. Je potřeba sofistikované a spolehlivé vybavení a vysoce kvalifikovaný personál, s touto technikou velmi dobře obeznámený.
Laparoskopická resekce žaludku je miniinvazivní metoda, při které pacient profituje ze všech
výhod laparoskopického přístupu. Mezi tyto výhody patří zejména menší pooperační bolest, rychlejší
nástup peristaltiky, kratší doba hospitalizace, lepší kosmetický efekt a další.
127 Pooperačná starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky
Sulovcová K., Jánošíková M.
Klinika transplantácie a cievnej chirurgie – JIS, Martin, SR
Pooperačné obdobie pacienta po transplantácii obličky závisí od činnosti a zodpovednosti celého tímu lekárov a sestier. V našej práci sa zaoberáme stručne predoperačným obdobím. Jednoducho opisujeme darcu a príjemcu. Následne riešime pooperačnú starostlivosť o pacienta s TX, ktorá je
hlavnou témou našej práce. Vyjadrujeme špecifiká u týchto pacientov v oblasti laboratórnych vyšetrení, medikamentóznej terapie a ostatné opatrenia u transplantovaných pacientov. Opisujeme sledovanie pacienta bezprostredne po výkone. Ďalej sa zaoberáme poučením pacienta – diétne opatrenia a
obmedzenia v živote po transplantácii obličky.
128 Rádiofrekvenčná ablácia v liečbe nádorov pečene
Zabáková V., Tekelová D.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
Obsahom a zároveň cieľom prezentácie je v krátkosti predložiť v súčasnosti najmodernejšie
miniinvazívne techniky v chirurgickej liečbe nádorov pečene.
V úvode sa zameriavame na stručný opis teórie rádiofrekvenčnej ablácie nádorov pečene, jej
indkácie , kontraindikácie a predoperačnú prípravu klienta.
Ďaľšia časť prezentácie sa venuje samotnej príprave operačnej techniky, operačného inštrumentária a samotnému operačnému výkonu, ktorý je spojený s obrazovou dokumentáciou.
V závere prezentácie štatisticky zdokumentujeme počet RFA na našom pracovisku za obdobie
posledných dvoch rokov.
Kľúčové slová: Rádiofrekvenčná ablácia, nádory pečene, termoregulačná metóda, deštrukcia
tkaniva.
129 Septické komplikácie pankretitídy
Zlejšiová J., Fukasová E.
I. chirurgická klinika LFSZU a UNB, nemocnica akad. L. Deréra, Bratislava, SR
126 Laparoskopická resekce žaludku – technika
Stratilová J., Kosturová J.
Nemocnice Nový Jičín a.s., Nový Jičín, ČR
V této práci prezentujeme naše zkušenosti s laparoskopickými resekcemi žaludku, se zaměřením na nutné technické vybavení a povinnosti sestry.
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
Prostredníctvom tejto práce chceme poukázať na časté septické komplikácie pankreatitídy. Na
úvod definujeme pankretaitídu, jej etiológiu, klinický obraz diagnostiku a liečbu. V ďalšej časti našej
prezentácie sa zaoberáme jej septickými komplikáciami príčinou vzniku. Na záver práce popisujeme
liečebné postupy a sesterské intervencie pri pacientoch so septickými komplikáciami pankreatitídy.
Kľúčové slová: Pankreatitída, septické komplikácie, ošetrovateľská starostlivosť, liečba
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc
7. – 8. júna 2013
72 | strana
7. – 8. júna 2013
XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, Dr.Sc

Podobné dokumenty

Sborník abstrakt

Sborník abstrakt o pacienty primárně operované na jiném pracovišti a pouze ve třech případech o pacienty primárně operované v MOÚ. Relaps onemocnění indikovaný k operační revizi jsme nejčastěji zaznamenali v játre...

Více

iii. ročník - Slovenská Chirurgická Spoločnosť

iii. ročník - Slovenská Chirurgická Spoločnosť V pooperačním období byla pacientka bez větších obtíží, postupně se uvolňuje pasáž stomií, rána na břiše se hojí p.p.i., na perineu nevelká sekrece, kte rá se zvolna zmenšuje. Pacientka byla propuš...

Více

Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a

Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a MATUŠKOVIČ, J.; JURÍKOVÁ, T.; JURÍK, I.; ŠIMKO, J.: Obsah antokyánov a vitamínu C v kolekcii genofondu 27 klonov Lonicera kamtschatica L................................................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Více

Untitled

Untitled Rozdíly kognitivního výkonu mezi obézními pacienty a běžnou populací Mgr. Pavel Král /Praha/ ...........................................................................................................

Více

Podobnostní a shodnostní transformace

Podobnostní a shodnostní transformace a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Redakce: Ing. Stanislav Olejník – vedoucí redaktor Ing. Ján Vanko – zástupce vedoucího redaktora Petr Mach – technick˘ redaktor Redakãn...

Více

Slovenská rádiológia - Slovenská rádiologická spoločnosť

Slovenská rádiológia - Slovenská rádiologická spoločnosť Slovenská rádiológia Časopis je recenzovaný. Vydáva Lúče života „n.f.“, Smolenická 12, 851 05 Bratislava 5 a Slovenská rádiologická spoločnosť, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava v spolupráci s C ...

Více

1-2/2015 - Braunoviny.cz

1-2/2015 - Braunoviny.cz Okrem odbornej časti účastníci spoznali v ústredí Aesculap špičkovú modernú továreň na výrobu ortopedických, spinálnych a traumatologických implantátov. Spestrením podujatia bola návšteva múzea Ask...

Více