Kvalita potravin a ekologie - Střední škola Gastronomie, hotelnictví a

Komentáře

Transkript

Kvalita potravin a ekologie - Střední škola Gastronomie, hotelnictví a
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
29-42-M/01 Analýza potravin
Školní vzdělávací program
Kvalita potravin a ekologie
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Identifikační údaje školy
Název školy:
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
Adresa:
náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5
č.p. 449, 601 82 Brno
Název ŠVP:
Kvalita potravin a ekologie
Kód a název oboru vzdělání:
29-42-M/01 Analýza potravin
zaměření:
Plody tropů a subtropů
Vinařství
Pekárenství a cukrářství
Konzervárenství
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední odborné s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky denního studia
Typ školy:
státní škola
Platnost:
od 1. 9. 2011
Ředitel:
Ing. Emil Ševčík
Kontakty:
tel.: 518 384 527 spojovatelka
fax.: 518 384 496 kancelář školy
e-mail: [email protected]
http://www.sosbzenec.cz
Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcového vzdělávacího programu pro obor
vzdělávání 29-42-M/01 Analýza potravin v období červen 2008 až červen 2009. Program sestavil
kolektiv pracovníků VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, náměstí Svobody 318,
696 81 Bzenec.
2
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Obsah
Identifikační údaje školy
2
Obsah
3
1. Profil absolventa
6
1.1
Identifikační údaje
6
1.2
Uplatnění absolventa v praxi
6
1.3 Výsledky vzdělávání
6
1.4 Způsob ukončení vzdělání
9
2. Charakteristika ŠVP
10
2. 1 Identifikační údaje
10
2. 2 Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání
10
2. 3 Zdravotní způsobilost
10
2. 4 Pojetí a cíle ŠVP
Klíčové kompetence
Odborné kompetence
Výchovné a vzdělávací strategie
10
10
12
13
2.5 Metody a formy výuky
14
2.6 Charakteristika obsahových složek
Jazykové vzdělávání
Společenskovědní a ekonomické vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Odborná vzdělávání
14
14
15
15
15
15
16
2.7 Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
17
17
17
18
18
2.8 Organizace výuky
Projektová výuka
Odborná praxe
Další vzdělávací aktivity
24
24
24
24
2.9 Způsob hodnocení a diagnostika žáků
25
2. 10 Mezioborové vztahy v rámci školy
29
2. 11. Vzdělávání žáků s SPU, speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 29
3. Učební plán
31
3. Učební plán
31
4. Učební osnovy
33
Český jazyk a literatura
34
Anglický jazyk
44
3
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Německý jazyk
53
Občanský základ
63
Dějepis
72
Fyzika
76
Chemie
85
Biologie
91
Matematika
95
Environmentální výchova
101
Práce s počítačem
105
Tělesná výchova
109
Analytická chemie
Odborná terminologie v cizích jazycích – Analytická chemie
118
140
Fyzikální chemie
Odborná terminologie v cizích jazycích – Fyzikální chemie
142
149
Chemie potravin a biochemie
150
Technologie
Odborná terminologie v cizích jazycích:
Odborná terminologie v cizích jazycích:
Odborná terminologie v cizích jazycích:
154
160
167
174
Technologie
Odborná terminologie v cizích jazycích:
175
181
Mikrobiologie
182
Ekonomika
197
Základy výživy
200
Food Science
204
Lebensmittel
206
Bezpečnost potravin
208
Společenskovědní seminář
210
Anglická konverzace
218
Německá konverzace
222
Cvičení z matematiky
225
Seminář z výpočetní techniky
228
Technologický seminář
231
Technika obsluhy
241
5. Podmínky realizace ŠVP
247
5. 1 Materiální podmínky školy
247
5. 2 Personální podmínky
248
5. 3 Organizační podmínky
248
5.4 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech
248
4
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
6. Spolupráce se sociálními partnery
250
7. Převodní tabulka souladu RVP s ŠVP
251
8. Vlastní hodnocení školy
252
9. Autorský kolektiv - ŠVP Analýza potravin
256
5
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. Profil absolventa
1.1 Identifikační údaje
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Kvalita a bezpečnost potravin
29-42-M/01 Analýza potravin
Zaměření: Plody tropů a subtropů
Vinařství
Pekárenství a cukrářství
Konzervárenství
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky denního studia
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011
1.2 Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářském odvětví a dalších
příbuzných odvětvích. Uplatní se zejména jako laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích
a institucích zabývajících se fyzikálně-chemickými, chemickými, biologickými a mikrobiologickými
rozbory (např. provozní laboratoře potravinářských závodů, státní laboratoře inspekce jakosti potravin,
soukromé akreditované laboratoře, úpravny a čistírny odpadních vod, instituce ochrany životního
prostředí, stravovací zařízení, apod.).
Uplatní se ve výrobních provozech potravinářských závodů v oblasti nákupu surovin a pomocných
látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, v obchodních firmách v oblasti
marketingu, případně jako technolog v potravinářském provozu. Může se uplatnit také v oblasti
kontroly a péče o životní prostředí. Má možnost nalézt uplatnění i v podnikatelské činnosti v oblasti
potravinářství nebo pracovat ve stravovacích službách. Je schopen pracovat i jako dealer v oblasti
prodeje hotových potravinářských výrobků, polotovarů, nákupu surovin, přídatných látek a sanitačních
prostředků pro potravinářské provozy.
Další možnost uplatnění absolventa je v organizacích a institucích zajišťujících dozor nad
dodržováním hygienických norem a v oblasti životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění i
při samostatném podnikání a při obchodně provozních činnostech podle živnostenského zákona všude
tam, kde je požadováno střední vzdělání potravinářského zaměření s maturitní zkouškou.
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na
vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na analýzu a technologii
potravin a příbuzných oborů podle platných právních předpisů. Absolvent disponuje odborností v
oblasti chemie, biologie, technologie, dovedností pracovat s odbornými texty a informačními
technologiemi.
1.3 Výsledky vzdělávání
Absolventi oboru vzdělávání analýza potravin jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi potřebnými
ke kvalifikovanému výkonu pracovních činností v oblasti analýzy potravin, tj. sledování jakosti a
bezpečnosti potravin. Provádí vstupní kontroly surovin, mezioperační kontroly během
technologického procesu v potravinářské výrobě a výstupní kontroly finálních výrobků. K rozborům
používá metody fyzikální, fyzikálně-chemické, analytické, mikrobiologické a senzorické. Podle svého
zájmu se zaměří na vinařství, pekařství, cukrářství nebo konzervárenství a plody tropů a subtropů.
Škola je zodpovědná za teoretickou i praktickou výuku žáků. Složky vzdělání musí směřovat ke
splnění vzdělávacího cíle, tj. k přípravě kvalifikovaného pracovníka ochotného a schopného
přizpůsobit se změnám na trhu práce.
6
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Cílem vzdělávacího programu je, aby vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolvent
- získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se na trhu práce a které mu usnadní
rozhodování o další vzdělávací cestě (zejména na fakultách zaměřujících se na studium analýzy
potravin a příbuzných oborů)
- porozuměl významu vzdělání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost celoživotního
vzdělávání a učení
- osvojil si dovednosti potřebné pro další studium, tj. metody vlastního učení a práci s informačními
a komunikačními technologiemi
- byl schopen pohotově se rozhodovat a pracovat samostatně i v týmu
- vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně
- komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla
slušného chování
- uvědomoval si identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnit své morální a zákonné
povinnosti
- uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné
- rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života
- používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě,
pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení
- dokázal cizí jazyk, který studoval, používat pro potřeby svého povolání
- uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech
- usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné
zdatnosti
- zasazoval se o udržitelnost života na Zemi a o udržitelný rozvoj jako integraci ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k problematice ochrany životního prostředí
V profilující oblasti odborného vzdělání, aby absolvent
- používal správnou odbornou terminologii
- znal podstatu chemických, fyzikálně-chemických a biochemických procesů a uměl je aplikovat v
praxi
- uměl pracovat s odbornou literaturou, technickou dokumentací a normami
- orientoval se v právních předpisech ČR a EU v oblasti analýzy potravin
- znal principy, postupy a užití klasických a instrumentálních metod chemické analýzy
- měl pracovní návyky pro praktickou činnost v chemické a mikrobiologické laboratoři
- uměl provádět odborné práce při vzorkování a úpravě vzorků, při analýze surovin, polotovarů a
produktů za použití přístrojové techniky a v souladu s platnými normami
- uměl obsluhovat laboratorní zařízení a diagnostikovat závady
- uměl vést laboratorní záznamy, zpracovat a vyhodnotit výsledky analýz za použití chemických
výpočtů a látkových bilancí, s využitím výpočetní techniky
- dokázal z výsledků měření formulovat závěry a navrhovat příslušná opatření
- aplikoval ekonomické znalosti v laboratorních činnostech a jejich řízení
- uměl navrhnout efektivní využívání surovin a energií a minimalizovat vznik odpadu
- znal chemické složení, vlastnosti a zásady skladování surovin a pomocných látek a jejich využití
v potravinářském průmyslu
- porozuměl podstatě technologických procesů jednotlivých potravinářských výrob a orientoval se
v technologických schématech
- osvojil si hygienické a bezpečnostní návyky a dodržoval zásady při práci v chemické a
mikrobiologické laboratoři, dovedl poskytovat první pomoc
- dovedl zajistit činnost chemické a mikrobiologické laboratoře a vést menší pracovní kolektiv
pracovníků
- respektoval zásady hospodaření se surovinami, chemikáliemi, energií a ostatními přírodními zdroji
- dovedl používat standardy a normy využívané v potravinářství, znal požadavky pro udělení atestu
jakosti a trvanlivosti
- uměl posoudit trvanlivost a bezpečnost potravin (zdravotní nezávadnost)
7
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
znal systém sledování kontroly potravin ve výrobním procesu, uměl vypracovat a naplánovat
systém kontroly jakosti konkrétní potravinářské výroby, prováděl kontrolu kritických bodů, např.
pomocí systému HACCP
dovedl vysvětlit zásady racionální výživy a její vliv na zdraví člověka
znal principy a způsoby uchovávání surovin a potravinářských výrobků, jejich trvanlivost, popsal
způsoby označování a certifikace výrobků
využíval poznatky a dovednosti získané studiem odborné literatury a odborných materiálů
z různých relevantních informačních zdrojů k řešení praktických problémů
dovedl objasnit základní ekonomické pojmy a orientoval se v tržní ekonomice, základní
problematice organizace a řízení výroby a obchodu
uměl posoudit potravinářskou výrobu včetně laboratorní kontroly z ekologického hlediska,
eliminovat nežádoucí vlivy, nakládat s odpady podle platných vyhlášek a hledat další možnosti
k ochraně životního prostředí (např. bezodpadová technologie)
byl seznámen s platnou potravinářskou legislativou, dodržoval platné předpisy a zákony v oblasti
potravinářských výrob.
Absolvent je veden k tomu, aby
- dodržoval příslušné normy a standardní postupy
- dodržoval předpisy bezpečné práce s chemickými látkami, přístroji, stroji a zařízeními se zřetelem
na zdraví a minimalizaci škodlivých vlivů na pracovní a životní prostředí
- chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti
- pracoval se svěřenými pracovními prostředky a pomůckami šetrně
- jednal odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný
- dbal na dodržování zákonů a pravidel chování
- ctil život jako nejvyšší hodnotu
- vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
- aktivně se zajímal o společenské a kulturní dění u nás i ve světě i o veřejné záležitosti lokálního
charakteru
- byl hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápal a znal jeho minulost i současnost
v evropském i světovém kontextu
- uměl myslet kriticky – dokázal posoudit věrohodnost informací, nenechával se manipulovat, tvořil
si vlastní úsudek a byl schopen diskuse
- dbal o dobré jméno firmy a usiloval o dosažení nejvyšší kvality své práce, výrobků a služeb
V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů se absolvent vyznačuje
- spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností jeho kultivovaného užívání ve všech
komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice
- znalostí světového jazyka na úrovni běžné komunikace a dovednosti číst s porozuměním a s
pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty
- osvojením poznatků z matematiky a přírodních věd a určitých principů vědeckého myšlení
- schopností aktivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní,
studijní i pracovní úkoly
- schopností orientovat se na trhu práce a vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli
- pochopením principů fungování demokratické společnosti
- schopností aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně
usilovat o zdokonalení své tělesné zdatnosti
8
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1.4 Způsob ukončení vzdělání
V návaznosti na zákon č 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění předpisů, se maturitní zkoušky skládají ze dvou částí.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Dokladem o získání středního vzdělání
s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským
zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Žák získá střední vzdělání s maturitní
zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Do maturitní zkoušky může být
zařazena i nepovinná zkouška, ale žák si nemůže zvolit stejný předmět jako v povinné části.
Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinných a volitelných zkoušek. Povinné zkoušky jsou
z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický a německý jazyk). Volitelné zkoušky jsou
z matematiky, informatiky nebo občanského a společenskovědního základu.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, a to ze zkoušky praktické (analytická
chemie nebo biologie a mikrobiologie), ústní zkoušky z analytické chemie nebo biologie a
mikrobiologie a z volitelné ústní zkoušky (chemie potravin a biochemie, práce s počítačem,
technologie, analytické chemie, biologie a mikrobiologie). Žák může skládat až 2 nepovinné zkoušky
z předmětů uvedených v učebním plánu. Nabídku volitelných zkoušek pro daný studijní obor určuje
ředitel školy s přihlédnutím k profilu absolventa.
9
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. Charakteristika ŠVP
2. 1 Identifikační údaje
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Kvalita a bezpečnost potravin
29-42-M/01 Analýza potravin
Zaměření: Plody tropů a subtropů
Vinařství
Pekárenství a cukrářství
Konzervárenství
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky denního studia
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011
2. 2 Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání
ŠVP Analýzy potravin je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a
podmínky přijímacího řízení. Přijetí je podmíněno pořadím sestaveným podle průměru známek.
Hodnotí se vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy nebo
obdobně z posledních dvou ročníků povinné školní docházky a výstupní hodnocení ze základního
vzdělávání. Přijímací zkouška se nekoná.
2. 3 Zdravotní způsobilost
Na přihlášce ke studiu oboru Analýza potravin je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke
studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.). Podmínkou pro přijetí ke studiu je i
splnění zdravotních kritérií pro vydání zdravotního průkazu podle obecně platných předpisů.
2. 4 Pojetí a cíle ŠVP
Cílem vzdělání v oboru Analýza potravin je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný
osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělání směřuje k tomu, aby si
žáci vytvořili, případně posílili klíčové a odborné kompetence.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Obecně klíčové kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány
především v oblasti společenskovědního vzdělávání, jejich utváření však významně napomáhá
působení třídního učitele, výchovného poradce, poradce pro sociální a patologické jevy a také
demokratické klima školy otevřené rodičům žáků, odborné praxi i širší občanské komunitě v místě
bydliště.
Vedle vědomostí a dovedností zahrnuje komplex klíčových, tedy obecně použitelných a přenosných
kompetencí také postoje, návyky a způsoby jednání osobnosti. Osvojují se při výuce různého obsahu
učiva po celou dobu studia a prolínají v různé míře do všech předmětů, tj. odborných i všeobecných.
Jejich rozvíjení je záležitostí celého pedagogického kolektivu.
Přispívají ke zvýšení schopnosti absolventa přijímat nové podněty a adaptovat se na změny v oboru,
na měnící se pracovní podmínky i změny v občanské společnosti. Dále přispívají k dalšímu
celoživotnímu vzdělávání, a tím k dlouhodobému uplatnění na trhu práce.
Vzhledem ke specifičnosti oboru Analýza potravin a uplatnění absolventa v praxi či při studiu na
vysoké škole je třeba posilovat následující klíčové kompetence:
a) komunikativní - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i
ústní formě v různých životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli
10
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a
vhodně se prezentovat
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná
témata
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosahovat jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
b) personální a sociální – vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na
základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat
o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že
absolventi by měli
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování
v různých situacích
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí,
přijímat radu a kritiku
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledku nezdravého životního stylu a závislostí
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je
pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně
gramotní
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat
návrhy druhých
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
c) řešit problémy - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné
pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli
- rozeznat problém, navrhnout a zvažovat cesty k řešení, vyhodnotit a ověřit správnost, zvolit vhodné
prostředky a způsoby řešení, využívat již nabytých zkušeností a vědomostí
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi
d) k učení – vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že
absolventi by měli
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
využívat různé informační zdroje
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého
učení od jiných lidí
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
e) využívat prostředky informačních a komunikačních technologií – vzdělání směřuje k tomu, aby
absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením,
11
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali
s informacemi, tzn. že absolventi by měli
- při vyhledávání a zpracovávání informací zvolit vhodné zdroje i postupy
- používat počítač a jeho periferie, pracovat se soubory, textovým editorem, tabulkovým procesorem
a databází (s běžným základním a aplikačním vybavením), komunikovat elektronickou poštou,
informace získávat pomocí internetu
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky
přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
f) k aplikaci matematických postupů při řešení praktických úkolů - vzdělání směřuje k tomu, aby
absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn.
že absolventi by měli
- správně používat a převádět běžné jednotky
- volit adekvátní matematické postupy a algoritmy a aplikovat je při řešení praktických i obecných
úloh, odhadovat výsledky a ověřovat jejich správnost, na základě dílčích výsledků sestavit celé
řešení praktického úkolu
- vytvářet různé formy grafů a tabulek, rozumět informacím se standardními matematickými pojmy
g) k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi
byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění
ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního
učení, tzn. že absolventi by měli:
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru cílevědomě a zodpovědně
rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích
zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnat se svými představami a předpoklady
- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat
poradenských a zprostředkovatelských služeb v oblasti světa práce
- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své
profesní cíle
- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
ODBORNÉ KOMPETENCE
Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují
způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností,
postojů a hodnot požadovaných u absolventa ŠVP Analýza potravin. Tyto kompetence jsou
posilovány především v teoretické i praktické výuce odborných předmětů.
Vzhledem ke specifičnosti oboru Analýza potravin a uplatnění absolventa v praxi či při studiu na
vysoké škole je třeba posilovat tyto kompetence:
a) provádět laboratorní a senzorickou analýzu, vyhodnocovat výsledky a navrhovat opatření, tzn. aby
absolventi
- volili vhodný způsob analýzy, znali principy, postupy a užití klasických i moderních metod
laboratorní a senzorické analýzy v potravinářství
- odebírali a upravovali vzorky k analýze podle technologického postupu
- prováděli kompletní analýzy vzorků a kontrolní analýzy výrobních operací v souladu s platnými
předpisy
- vyhodnocovali výsledky prováděných analýz a navrhovali příslušná opatření
- obsluhovali laboratorní techniku a zajišťovali její údržbu, vedli provozní záznamy
- dbali na dodržování hygieny, bezpečnosti práce a požární prevence v laboratoři
12
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
b) řídit, plánovat a organizovat systém kontroly technologického procesu a jakosti potravinářských
výrobků, tzn. aby absolventi
- organizovali a plánovali systém kontroly jakosti technologických procesů a potravinářských
výrobků
- dbali na dodržování technologických norem (standardů) a systému a kontroly jakosti a požadavků
na bezpečnost potravin
- dbali na dodržování právních předpisů v oblastech osobní hygieny a sanitace pracovního prostředí,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v potravinářském provozu
- vedli dokumentaci a provozní evidenci
- využívali i nové kontrolní laboratorní metody zohledňující národní a mezinárodní standardizaci
c) dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob
vyskytujících, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)i jako součást řízení jakosti a jednu
z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární prevence
- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany
zdraví při práci
- rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a
možných rizik
- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti
s vykonáním práce)
- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo
úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
d) usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
- dbali na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky
klienta
e) jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi
- znali význam, účel a užitelnost vykonané práce, její finanční ohodnocení
- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady
- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na
životní prostředí.
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo
výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výchovné a vzdělávací strategie
jsou formulovány prostřednictvím společně uplatňovaných a upřednostňovaných postupů, metod a
forem práce, případně aktivit, příležitostí či pravidel.
Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně
pro více klíčových kompetencí tak, aby bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují.
Tím dává škola prokazatelně najevo, jak zajišťuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech
žáků a všemi pedagogy.
Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy jsou společné pro všechny učitele. Konkretizují, jaké
postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity budou uplatňovat všichni vyučující školy, bez
ohledu na to, jaký vyučovací předmět učí. Pro lepší srozumitelnost je vhodné formulovat je z pozice
13
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
učitele. Tyto strategie jsou cíleně směřovány k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a
procházejí celým výchovným a vzdělávacím procesem ve škole.
Učitelé zadávají žákům takové úkoly, které řeší ve skupinách, jejich výsledky pak prezentují ostatním
(KK sociální a personální, komunikativní). Učitelé periodicky požadují po žácích zpracování
rozsáhlejší (ročníkové, seminární…) práce, žáci si volí témata jim blízká, používají při tom více
zdrojů, které konfrontují, výstupy své práce prezentují i s využitím IKT ostatním (KK k učení,
komunikativní). Učitelé při hodnocení žákovských prací využívají sebehodnocení žáků, např. formou
týdenních plánů osobních rozhovorů (KK sociální a personální).
Výchovné a vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy se stanou východiskem pro výchovné a
vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni vyučovacích předmětů Celý proces učení se
odehrává v konkrétním procesu sociální interakce. Vyučovací postupy a strategie učitelů se prolínají
se strategiemi učení žáků. Schopnost učitelů dobře tyto strategie nastavit, vyladit a vzájemně přiblížit
mohou vést k dobrým studijním a vzdělávacím výsledkům.
2.5 Metody a formy výuky
Vzdělávací formy pro obor Analýza potravin zahrnují frontální, individuální, skupinové, týmové a
projektové vyučování. Mezi stěžejní metody školní výuky využívané v rámci teoretického a
praktického vyučování na naší škole patří dle pramene poznání metody slovní, názorné a praktické a
dle samotné struktury vyučovacího procesu metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické.
Využíváme také metody autodidaktické, tzn. učíme žáky technikám samostatného učení a práce. K
tomuto účelu je na naší škole zřízeno speciální středisko informací, které zahrnuje knihovnu beletrie,
odbornou knihovnu a studovnu. Všichni naši vyučující mají ve svém rozvrhu každý týden zařazeny
konzultační hodiny, ve kterých pomáhají studentům řešit jejich studijní problémy.
Ve výuce společenskovědních předmětů kladou naši vyučující důraz převážně na řízené rozhovory,
diskuse a besedy s žáky. Praktické části přírodovědného vzdělávání se soustředí na metody
činnostního vyučování, ve kterém naši žáci získávají poznatky na základě vlastního samostatného
pozorování a zkoumání. V oblasti projektového vyučování se na naší škole uplatňují zejména
problémové metody, situační neboli případové metody, inscenační a brainstormingové metody.
Důležité je optimální zapojení a využití všech žáků včetně těch se specifickými vývojovými
poruchami učení (SVPU). Pro tyto žáky jsou na naší škole vypracovány speciální zkouškové
programy.
Cílem těchto metod je zaujmout žáky, podnítit jejich aktivitu a angažovanost, vzájemnou spolupráci,
usnadnit procesy učení, poskytnout prostor pro individuální tvořivost, rozvíjet u žáků jejich
samostatnost a vlastní zodpovědnost, komunikativní, personální a interpersonální kompetence, které
jim usnadní rozhodování v pracovně lidských problémech. Projektová výuka dále umožní našim
žákům induktivními, deduktivními a analogickými postupy hledat fakta, odhalovat vztahy mezi
poznatky různých vyučovacích předmětů a získávat nové poznatky v rámci průřezových témat.
2.6 Charakteristika obsahových složek
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Jazykové vzdělání se podílí na začleňování žáků do společnosti a její kultury v návaznosti na
předcházející vzdělávání. Je zaměřeno především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je
kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem
informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako formativním prostředkem.
Vzdělávání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní životní situace v cizojazyčném
prostředí. Dává jim také možnost komunikovat v cizím jazyce i v odborné oblasti v rámci jejich
zaměření. Dobrá znalost cizího jazyka umožňuje absolventům studium na vysokých školách v České
republice i v zahraničí a zároveň napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Vzdělávání se realizuje
především v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, Food Science a
Lebensmittel.
14
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
SPOLEČENSKOVĚDNÍ A EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby byli žáci
připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním životě.
Základním cílem společenskovědního vzdělávání je sociální a osobnostní kultivace žáka. Ekonomické
vzdělávání uvádí žáka do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu
hospodářství. Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti pro úspěšné uplatnění ve své profesi jak
v zaměstnanecké, tak v podnikatelské pozici.
Obsahem je učivo vycházející z těchto disciplin: historie, politologie, sociologie, filozofie, právo,
ekonomie a etika. Vzdělávání se realizuje především v předmětech dějepis, občanský základ a
ekonomika.
PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních věd.
Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě, a žáci si na jejich
základě formují žádoucí vztah k přírodě a životnímu prostředí a ve vztahu k potravinářskému zaměření
a odborné praxi.
Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd v profesním i
každodenním životě tak, aby vnímali okolní svět, kladli si otázky, které se jich aktuálně týkají, a
hledali na ně na důkazech založené odpovědi, na jejichž základě si vytvoří svůj vlastní názor.
Nezbytným předpokladem je koordinace přírodovědného vzdělání se vzděláním odborným.
V ekologické oblasti je rovněž nutné propojit obecnou část vzdělávání s odbornou složkou.
Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo z předmětů fyzika, biologie, chemie.
MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem matematického vzdělávání je podpora všeobecného i odborného vzdělávání, které žáci využijí v
různých životních situacích (v osobním životě, v dalším vzdělávání, v zaměstnání, ve volném čase).
Vzdělávání povede ke zvýšenému zájmu o matematiku a její aplikace tak, aby žáci uměli používat
získané vědomosti a dovednosti při řešení běžných situací a k tomuto řešení využívat odbornou
literaturu, počítač, internet. Matematika se výrazně podílí na formování intelektových schopností žáků,
především na jejich logickém myšlení.
Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace žáci
využijí i v dalších předmětech chemického a fyzikálního charakteru.
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření
pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků.
Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je
vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali
kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví. Tato oblast
se realizuje v předmětu tělesná výchova, formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit
organizovaných školou.
Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Jsou rozvíjeny vědomosti a
dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména otázky bezpečnosti a hygieny práce, první pomoc
apod. Žáci se učí rozumět tomu, jak na jejich zdraví působí výživa, životospráva, stres a další faktory
prostředí. Důraz se klade na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích,
drogách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu.
Tato oblast se realizuje v předmětech environmentální výchova a základy výživy.
15
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ VZDĚLÁVÁNÍ
Složka odborného vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí a praktických
dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění na trhu práce. Odborné vzdělávání je
koncipováno tak, aby žáci získali potřebné vědomosti a dovednosti odborného charakteru v souladu s
profesním profilem a požadavky na absolventa.
Chemické a biologické disciplíny poskytují žákům dovednosti, aby žáci mohli provádět komplexní
analýzy vzorků různých druhů surovin, meziproduktů a hotových výrobků potravinářského průmyslu
v provozních a jiných akreditovaných laboratořích. Jedná se zejména o tyto disciplíny: fyzikální
chemie, analytická chemie, chemie potravin a mikrobiologie. V předmětu technologie potravin žáci
získají přehled o jednotlivých potravinářských technologiích, principech jednotlivých výrob, složení a
vlastnostech používaných surovin, jejich skladování a úpravě, což jim umožňuje dobře se orientovat
při hodnocení prováděných analýz, porovnávání výsledků, určení chyb a odvozování návrhů na
případnou nápravu v technologickém procesu.
Praktická příprava probíhá formou praktických laboratorních cvičení ve škole a formou odborné
praxe. Odborná praxe žáků probíhá na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Žáci aplikují
získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti v praxi, a tím si je i ověřují.
Obsahový okruh předmětů chemie v návaznosti na učivo všeobecného přírodovědného a technického
vzdělání poskytuje znalosti o chemickém a složení a vnitřní struktuře látek a jejich vlastnostech. Učí
žáky správně používat chemické názvosloví i odbornou terminologii, vede je k porozumění obsahu
příslušných pojmů a základních principů, zákonitostí, metod a technik v potravinářském průmyslu a ke
schopnostem tyto vědomosti aplikovat. Učí žáky správně volit a provádět různé metody, postupy a
techniky kontroly chemických látek, surovin, produktů i likvidaci odpadů. Během studia získávají
základní vědomosti a dovednosti pro kvalitativní i kvantitativní stanovení látek nebo zjišťování jejich
vlastností na základě chemických rozborů a instrumentálních analýz. Učí se pracovat s těmito látkami
v souladu s bezpečnostními předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Učivo rozvíjí vědomosti i dovednosti žáků o složení, výskytu a biologických funkcích nejdůležitějších
látek a napomáhá k porozumění podstaty dějů probíhajících v živých organismech. V návaznosti na
obsahový okruh se žáci v rámci praktické výuky učí pracovat s měřící technikou, zařízeními,
aparaturami, pomůckami používanými v laboratořích, obsluhovat je a podílet se na jejich běžné
údržbě. Žáci získávají základní vědomosti o normalizaci a standardizaci metod a učí se je aplikovat v
rámci odborné praxe. Učivo prohlubuje znalosti žáků z hlediska porozumění fyzikálních, chemických i
fyzikálně chemických dějů. Rozvíjí rovněž u žáků přehled o sortimentu chemických látek, surovin,
materiálů, meziproduktů, finálních výrobků a také upřesňuje i jejich funkce, vlastnosti a použití z
hlediska odběratelů. Nedílnou součástí výuky je i správná orientace v platné legislativě a platných
normách.
V okruhu technologické procesy potravinářských výrob jde zejména o pochopení podstaty dějů a
funkčních mechanismů jednotlivých technologických procesů a o zafixování si základních principů
jednotlivých technologických operací potravinářských výrob. Tento okruh zahrnuje i specifické učivo,
které navazuje na základní učivo a využívá poznatků z ostatních odborných okruhů, které s tím úzce
souvisí, např. suroviny, stroje a zařízení. Správného pochopení celé problematiky technologie
potravinářských výrob lze u žáků docílit pouze prostupností jednotlivých odborných okruhů.
Žák si může vybrat zaměření vinařství, konzervárenství, pekárenství a cukrářství.
Do výuky odborných předmětů je zařazena odborná terminologie v německém a anglickém jazyce.
K prohloubení znalosti cizího jazyka slouží předměty Food Science a Lebensmittel.
16
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2.7 Začlenění průřezových témat
Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým
vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. V ŠVP Analýza potravin jsou
zařazena čtyři průřezová témata.
OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI
Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím
základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. Předpokladem
úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože každý pracovník školy se
svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a
spoluvytváří celkové klima školy.
Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti považujeme
informovanost a kritické myšlení, aktivní toleranci, slušnost, zdvořilost, sledovat nejen osobní, ale i
veřejné zájmy (účast na životě společnosti) a ochranu hodnot. Jsou zařazeny do vhodných tematických
celků všech předmětů ve všech ročnících včetně praxe, budou součástí jednání v rámci třídnických
hodin i studentské rady, dále součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálněpatologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu.
Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství jsou
- osobnostní a sociální výchova, jednání, komunikace
- společnost, její struktura, kultura, náboženství
- historický vývoj společnosti ( především 19. a 20. stol.)
- stát, politika, politický systém, současný svět
- morální výchova, praktická etika
- právní výchova
Tato témata budou realizovat především předměty občanský základ, dějepis, ekonomika, cizí jazyky,
český jazyk a literatura.
Nový prvek vzdělávání – mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích a kritickému
přístupu) bude realizován jako součást vyučování českého jazyka a literatury, občanského základu a
cizího jazyka.
Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu využijeme všech vhodných, především aktivizujících metod
a forem, např. diskuse, řízený rozhovor na aktuální témata a řešení modelových situací, mluvní
cvičení a písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová orientace),
plánované exkurze, besedy a setkání (se zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol a
podniků), účast žáků na soutěžích (olympiády, SOČ), účast na kulturních a sportovních akcích
(soutěže, závody).
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava takového absolventa, který má
nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu s
důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme je s
alternativami možnosti uplatnění po absolvování studovaného oboru.
Přínosem jsou i besedy se zástupci z praxe, jako například majiteli, ekonomy nebo finančními poradci
firem. Žáci navštěvují nejen pracoviště sociálních partnerů školy, ale i výzkumné ústavy, vysoké
školy, banky a další. Žáky učíme vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních
příležitostech, písemně i verbálně formulovat svá očekávání a své priority.
Učivo průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech: ekonomika,
občanský základ, český jazyk a literatura, environmentální výchova. Nedílnou součástí je i spolupráce
žáků, učitelů a výchovného poradce. Ten zejména pomáhá vyhodnotit získané informace a na jejich
základě se odpovědně rozhodnout. Pro tuto oblast vzdělávání mají významnou roli projektové úkoly,
17
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
které žáci řeší v pracovních týmech. Odborná praxe žáků v reálných podmínkách, exkurze v
zaměstnavatelských organizacích, které jsou typické pro příslušnou oblast uplatnění absolventů,
kariérové poradenství výchovného poradce a spolupráce s Úřadem práce pomohou při vstupu na trh
práce a při uplatnění pracovních práv.
ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši absolventi uměli poznávat svět a
lépe mu rozuměli (rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a procesům, uvědomovali si
odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali se v globálních problémech lidstva,
chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky
týkající se existence a života člověka a organismů žijících na naší planetě, diskutovali o nich a
zaujímali k nim vlastní postoj, hodnotili sociální chování své i druhých lidí, osvojovali si
technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), zapojovali se do ochrany a
zlepšování životního prostředí, uměli pracovat s informacemi, jednali hospodárně a dbali na
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých předmětech.
Jedná se především o předměty environmentální výchova, biologie, občanský základ, analytická
chemie, fyzikální chemie a technologie. Mimo to se o environmentálních problémech diskutuje i v
ostatních předmětech v návaznosti na probírané učivo. Mezi hlavní obsahové okruhy tématu Člověk a
životní prostředí patří základní biologické poznatky, základy obecné ekologie, ekologie člověka,
životní prostředí člověka, ochrana přírody, prostředí a krajiny a ekologické aspekty pracovní činnosti.
Environmentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je separace odpadů, účast v
různých ekologicky zaměřených projektech, ekologicky zaměřené exkurze a soutěže. Naše škola se
zařadila do projektu Ekoškola. Podrobnější informace o ekologických aktivitách a činnostech
vedoucích k environmentální výchově jsou popsány v dlouhodobém a ročním plánu EVVO
(environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).
Cílem tématu Člověk a životní prostředí je vychovat jedince, který je schopen svou činností přispívat k
zlepšení životního prostředí a jednat v zásadách trvale udržitelného rozvoje.
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Průřezové téma informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávacím procesu prostupuje
všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků ICT pro svoji činnost. Využívání nových
technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce.
Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků ICT v běžném životě a ve
studiu.
Prioritami ve vzdělávacím procesu ICT jsou schopnosti: pracovat s počítačem, používat běžné
aplikace
(kancelářské
balíčky),
učit
se
používat
nové
aplikace,
komunikace
e-mailovou poštou, získávat informace na internetu, pracovat s informacemi, prezentování a
publikování svých názorů a výsledků na internetu.
Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou samotného předmětu práce s počítačem. Jednotlivé
složky ICT rozvíjejí znalosti v oblasti hardwarového a softwarového vybavení moderních počítačů. Po
absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním
světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkových procesorech, vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi
a videem, tvořit prezentace a publikovat na webových stránkách. Žáci zvládají internetovou
komunikaci, umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy a ovládají
práci s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují integrální začlenění do společnosti,
poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech – zpracování dat, vyhodnocení
výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem řešení určitých
problémů. Výuka ICT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich logické myšlení, orientuje je
na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah k učení. Ve výuce ICT využijeme
také aktivizujících metod výuky (problémová metoda, vypracovávání projektů, využití didaktických
her). Schopnost využívat ICT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech
18
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je výuka ICT
interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve
všeobecně vzdělávacích předmětech výuka ICT vhodně doplňuje klasickou formu výuky o
nadstavbovou část (vyhledávání informací o spisovatelích, o událostech ve světě, zpracovávání
poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích jazyků, komunikace s
partnerskými školami v zahraničí apod.). Výuka probíhá v předmětu práce s počítačem.
V přírodovědných a odborných předmětech poskytuje ICT nejen nezbytné znalosti a dovednosti pro
zpracovávání naměřených dat formou protokolů, SOČ, ročníkových prací, ale také umožňuje získávat
informace a tvořivě pracovat s informacemi z nejrozmanitějších oblastí vědy a techniky. Na základě
těchto poznatků jsou žáci schopni efektivně pracovat s moderní přístrojovou technikou, a tím jsou i
lépe připraveni na svou profesní dráhu. Ve výuce ICT reagujeme na požadavky praxe (seznámení žáků
s ekonomickým a organizačním softwarem firem).
Tabulky pro začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti - obsah průřezového tématu je převážně realizován výukou
předmětu občanská nauka, dějepis, ekonomika, český jazyk a literatura, cizí jazyky. Mimo tyto
základní předměty se průřezové téma integruje do dalších předmětů.
Realizace průřezového tématu Občan v demokratické společnosti ukazuje následující tabulka:
Obsahový okruh
Předměty
1. roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
český jazyk a literatura
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
X
tělesná výchova
X
X
X
X
dějepis
X
X
X
X
X
občanská nauka
Osobnost a její rozvoj
matematika
X
X
environmentální výchova
X
Food Science/Lebensmittel
X
práce s počítačem
X
biologie
X
X
biochemie
X
X
X
český jazyk
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
X
Food Science/Lebensmittel
Komunikace, vyjednávání, environmentální výchova
řešení konfliktů
matematika
X
X
X
X
ekonomika
technologie
bezpečnost potravin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Společnost
Historický vývoj
Stát, politický systém,
politika, soudobý svět
Masová média
fyzika
X
X
chemie
X
X
X
X
biologie
X
český jazyk a literatura
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
X
dějepis
X
technologie
X
X
X
dějepis
X
český jazyk a literatura
X
X
X
X
ekonomika
X
X
ekonomika
X
X
občanský základ
X
X
X
X
dějepis
X
český jazyk
X
práce s počítačem
X
X
český jazyk a literatura
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
X
základy výživy
dějepis
X
X
práce s počítačem
Morálka, svoboda,
odpovědnost, tolerance,
solidarita
X
ekonomika
X
environmentální výchova
X
X
tělesná výchova
X
X
X
X
matematika
X
X
X
X
fyzika
X
X
technologie
X
X
základy výživy
X
chemie potravin a biochemie
X
X
X
X
biologie
X
chemie
X
X
Člověk a životní prostředí - obsah průřezového tématu je převážně realizován výukou v předmětu
ekologie a toxikologie, biologie, chemie, technologie, chemie potravin. Mimo tento základní předmět
se průřezové téma integruje do dalších předmětů.
Realizaci průřezového tématu Člověk a životní prostředí ukazuje následující tabulka:
20
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Obsahový okruh
Předměty
občanská nauka
Základní biologické poznatky biologie
Základy ekologie
1.roč.
2. roč.
4.roč
X
X
X
základy výživy
X
občanský základ
X
environmentální výchova
X
chemie
X
X
Biologie a mikrobiologie
X
X
ekonomika
X
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
analytická chemie
mikrobiologie
X
environmentální výchova
X
X
X
X
X
X
X
český jazyk a literatura
Ochrana přírody, prostředí a
krajiny
X
cizí jazyk
X
X
občanský základ
X
X
základy výživy
X
tělesná výchova
X
chemie
Ekologické aspekty pracovní
činnosti v odvětvích a
povolání
X
česky jazyk a literatura
tělesná výchova
Životní prostředí
3.roč.
X
X
X
environmentální výchova
X
ekonomika
X
technologie
X
X
X
environmentální výchova
X
X
Člověk a svět práce - obsah průřezového tématu je převážně realizován výukou v předmětech
ekonomika 3. – 4. ročník, občanská nauka, český jazyk a literatura . Mimo tyto předměty se
průřezově integruje do dalších předmětů.
Realizace průřezového tématu Člověk a svět práce ukazuje následující tabulka:
Obsahový okruh
Hlavní oblasti světa práce
Předměty
práce s počítačem
1.roč.
2. roč.
3.roč.
X
X
X
4.roč
ekonomika
X
X
praxe
X
X
X
X
odborné exkurze
X
X
21
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
český jazyk a literatura
Soustava školního vzdělávání
v ČR
Informace jako kritéria pro
rozhodování
X
cizí jazyk
X
občanský základ
X
český jazyk a literatura
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
X
matematika
X
X
X
X
práce s počítačem
český jazyk a literatura
X
X
X
X
X
X
X
X
X
občanský základ
X
X
ekonomika
X
X
Písemná a verbální prezentace cizí jazyk
práce s počítačem
Zákoník práce
X
ekonomika
Soukromé podnikání
Práce s tiskem a dalšími
informačními médii
X
technologie
X
občanský základ
X
X
X
český jazyk a literatura
X
X
X
X
cizí jazyk
X
X
X
X
práce s počítačem
technologie
analytická chemie
X
X
X
X
X
X
22
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Informační a komunikační technologie - obsah průřezového tématu je převážně realizován
v předmětu práce s počítačem. Mimo tento základní předmět se průřezové téma integruje do dalších
předmětů, kde žáci zpracovávají seminární práce a projektové práce, vytvářejí prezentace a
vyhledávají informace na internetu.
Realizace průřezového tématu Informační a komunikační technologie ukazuje následující tabulka:
Obsahový okruh
Předměty
1.roč.
2. roč.
3.roč.
práce s počítačem
X
X
X
ekonomika
X
X
analytická chemie
X
X
X
X
mikrobiologie
X
environmentální výchova
X
chemie potravin a biochemie
X
práce s počítačem
X
X
mikrobiologie
technologie
X
X
X
X
X
fyzikální chemie
bezpečnost potravin
Využívání prostředků
informačních a
komunikačních technologií
X
X
analytická chemie
Prezentace a publikace
názorů a výsledků na
internetu
4.roč
X
práce s počítačem
X
X
X
odborné předměty
X
X
X
X
X
X
ekonomika
Podrobný popis realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je uveden v učebních
osnovách
Průřezové téma
Klíčový termín uváděný v osnovách
a přehledech
Občan v demokratické společnosti
ODS
Člověk a životní prostředí
ČŽP
Člověk a svět práce
ČSP
Informační a komunikační technologie
ICT
23
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2.8 Organizace výuky
Výuka žáků probíhá jednak v kmenových učebnách (běžné frontální vyučování), jednak v učebnách
odborných (IKT, tělocvična a laboratoře). Pro výuku jazyků, IKT, tělesné výchovy a praktických
cvičení se žáci dělí do skupin. Klasická výuka je doplněna projektovou výukou, odbornou praxí a
dalšími vzdělávacími aktivitami.
PROJEKTOVÁ VÝUKA
Projektová výuka je postavena na tvorbě žákovských projektů. Tyto projekty vycházejí z teoretických
a praktických znalostí žáků s cílem dále je rozvíjet a umět je uplatnit při samostatné a kolektivní práci.
Projekty jsou koncipovány tak, aby byly přínosné pro budoucí občanský život (učí žáky komunikovat,
spolupracovat, vyjádřit své poznatky a myšlenky) a pracovní uplatnění žáků (žáci mimo jiné
zpracovávají i odborná témata související s jejich oborem). Projekty rovněž prohlubují znalosti práce
žáků s IKT.
Zadávané projekty vycházejí z průřezových témat školy a z odborných předmětů. Žáci mohou
zpracovávat projekty vycházející z témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní
prostředí, Člověk a svět práce. Mimo tyto projekty žáci mají možnost v rámci Středoškolské odborné
činnosti (SOČ) zpracovávat projekty v odborné oblasti s možností praktického měření na vysokých
školách, vědeckých ústavech a v provozech. Úspěšná obhajoba SOČ může nahradit praktickou část
maturity. Všechna zmíněná témata využívají při zpracování projektů IKT.
ODBORNÁ PRAXE
Pro žáky druhých, třetích a čtvrtých ročníků oboru Analýza potravin organizuje škola povinnou
dvoutýdenní praxi. Obsah praxe je orientován tak, aby žáci poznali organizaci výroby, řízení
výrobního procesu, poznali strukturu organizace a hlavní úkoly daného pracoviště, seznámili se s
konkrétními chemickými, fyzikálně-chemickými, analytickými a mikrobiologickými metodami
používanými na pracovišti a v laboratořích. Dále jednotlivými fázemi technologického procesu.
Vztahy mezi školou a organizací, v níž se praxe uskutečňuje, je zajištěna Smlouvou o spolupráci při
zabezpečení provozní praxe. Smlouvu předloží škola a poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a
podpisu.
Pro žáky třetího ročníku je organizována individuální týdenní odborná praxe. O průběhu praxe si žáci
vedou podrobné záznamy. Zde dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností. Na základě těchto
záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu a odevzdají v elektronické podobě do sedmi dnů po
ukončení praxe. Výsledky praxe jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. Záznamy mohou žáci
využít v rámci zadávaných projektů a v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ).
DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Chemická olympiáda: probíhá v kategoriích B (pro žáky 2. a 3. ročníků), C (pro žáky 1. a 2. ročníků),
E (pro 3. a 4. ročníky). Olympiáda se skládá ze tří částí: studijní části, laboratorní části a kontrolního
školního testu. Na základě výsledků ze všech tří částí žáci postupují do vyšších kol. Účast v chemické
olympiádě je zohledňována i v rámci přijímacího řízení vysokých škol.
Středoškolská odborná činnost (SOČ): dobrovolná zájmová činnost, kterou žáci uskutečňují na své
škole, na odborném pracovišti VŠ, výzkumných ústavech, laboratořích nebo individuálně. Výsledkem
je vypracovaná odborná zpráva nebo pomůcka s dokumentací, která se předkládá k odbornému
posouzení a následně je obhájena před odbornou porotou. V rámci SOČ je nabízeno 17 soutěžních
oborů, které zahrnují oblast přírodních, technických, humanitních a společenských věd. Naše škola se
nejvíce zapojuje v oborech potravinářství, životní prostředí, chemie a zdravotnictví.
Kariérové poradenství: úřad práce, veletrh VŠ Gaudeamus, dny otevřených dveří VŠ, besedy s
akademickými funkcionáři a zástupci podniků.
24
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Exkurze: knihovny, literárně-historické exkurze, odborné exkurze (viz sociální partneři školy).
Kulturní akce: filmová a divadelní představení probíhají jednak v rámci výuky, jednak jsou nabízena
i vybraná divadelní představení ve večerních hodinách. Žákům je umožněna i návštěva výstav a
vzdělávacích programů zaměřených na umění.
Prezentační akce: žáci prezentují školu na veletrzích vzdělávání, na dnech otevřených dveří naší
školy a na základních školách. V rámci těchto akcí žáci popularizují studijní obor především
praktickými ukázkami chemických pokusů. Na tyto prezentace se žáci připravují ve svém volném čase
pod vedením vyučujících odborných předmětů.
Prevence sociálních a patologických jevů: účast na besedách a přednáškách (témata přednášek se
přizpůsobují požadavkům školy, případně samotných studentů), testy sociálního klimatu třídy a školy.
Sportovní aktivity: v rámci ŠVP mají žáci možnost zúčastnit se v prvním ročníku lyžařského
výchovně vzdělávacího zájezdu (LVVZ). V dalších ročnících jsou organizovány sportovní kurzy.
Žákům jsou nabízeny sportovní kroužky, které jsou zaměřeny podle jejich zájmu o konkrétní sport.
Největší zájem bývá o volejbal, basketbal, fotbal a aerobic. V těchto kroužcích jsou žáci připravováni
na sportovní reprezentaci školy v meziškolních soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních
klubů (AŠSK).
Zahraniční aktivity: žáci mají možnost zúčastnit se zahraničních stáží a odborných praxí, a tím si
rozšířit své odborné dovednosti, jazykové znalosti a schopnosti (Anglie, Rakousko, Německo).
K rozšíření odborných znalostí poslouží i odborné exkurze v potravinářských závodech v zahraničí.
2.9 Způsob hodnocení a diagnostika žáků
Základem pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce je platná legislativa a klasifikační řád, který je
součástí školního řádu VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec. Zkrácenou podobu klasifikačního řádu uvádíme. Při
hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník ( dále jen učitel ) uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto klasifikačním řádu řešeny se v plném znění
uplatní příslušné paragrafy zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb.
Stupně hodnocení a klasifikace
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech z předepsaných
kontrolních prací se hodnotí stupni prospěchu :
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména
těmito metodami, formami a prostředky :
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- různými druhy zkoušek ( písemné, ústní, praktické, pohybové )
- analýzou výsledků činnosti žáka
- konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických
poraden a zdravotnických služeb
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
25
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Podrobnosti hodnocení
Učitel hodnotí v průběhu vyučování znalosti a dovednosti žáka formou, kterou si zvolil. Formu a
způsob hodnocení musí žákovi oznámit vždy na začátku školního roku. Různé formy hodnocení –
písemné, ústní, testy, sebehodnocení, spolu s různým způsobem hodnocení, tj. známkováním, slovním
hodnocením, bodový systém, které směřují k posouzení zvládnutí základních kompetencí.
Hodnocení by mělo být motivační v přímém vztahu k výkonu. Důležité je, aby bylo hodnocení
chápáno nejen jako ohodnocení předvedeného výkonu, ale i v kontextu hodnocení celé třídy či
skupiny. Tím vstupuje do popředí faktor motivace pro ostatní žáky (srovnání s dobrým výkonem,
který všichni vidí). Zpětná vazba při hodnocení hraje velkou roli a je nezastupitelná. Zde je nutné
stanovit určitá pravidla hodnocení, se kterými jsou všichni seznámeni předem. Hodnocení by mělo být
podkladem k návodu, jak učit efektivněji, jaké volit učební metody, čeho se vyvarovat. Pravidla
klasifikace je dobré předem ujednotit, slouží to k přehledu a celkové orientaci i ze strany studentů. Pro
tento účel je na škole vypracován klasifikační řád. Vedle klasické klasifikace formou známek hraje
významnou roli také slovní ohodnocení, které může mít doprovodný charakter celkového hodnocení.
Pochvala zvyšuje motivační složku práce žáka.
Pro studenty s SPU je nutno stanovit větší časový prostor pro vypracování zadaných úkolů. Jde o
citlivé posouzení celkového zatížení a vynaloženého úsilí těchto žáků, je však nutné tuto disproporci
v časovém limitu plnění úkolů otevřeně konzultovat s ostatními žáky ve třídě.
Způsoby hodnocení teoretického vyučování se provádí ve všeobecně vzdělávacích předmětech a
v teoretické výuce odborných předmětů formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou
otevřených úloh nebo testu. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování.
U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a
referáty i aktivita žáků při vyučování.
Hodnocení laboratorních cvičení zahrnuje přípravu na cvičení (znalosti teorie, principu a cíle úlohy,
potřebné výpočty, vlastní měření (dodržování zásad bezpečnosti, přesnost, zručnost, vedení záznamů)
a protokol (forma zpracování, přesnost výpočtů, grafy, tabulky, formulace závěrů).
Odborná praxe je hodnocena v rámci odborných předmětů na základě písemné zprávy o průběhu praxe
a posudku z pracoviště. Hodnocení žáků je zcela individuální, převládá zde slovní hodnocení a
sebehodnocení.
Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o
komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat
v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerické znalosti a jak je schopen své znalosti a
dovednosti prezentovat.
Žáci jsou hodnoceni vždy za příslušné období školního roku. Každý vyučující předmětu je povinen
před zahájením výuky seznámit žáky s programem výuky, seznamem literatury, požadavky v průběhu
školního období, jakožto i s podmínkami stanovenými pro uzavírání známek. Hodnocení výsledků
vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy
se souhlasem školské rady. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi
vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
26
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni:
I.
žáci se zdravotním postižením a žáci se zdravotním znevýhodněním
II.
žáci se sociálním znevýhodněním
III. žáci mimořádně nadaní
Žáci se zdravotním postižením - s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami
řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.
Žáci se zdravotním znevýhodněním - zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, s lehčími zdravotními
poruchami vedoucím k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Žáci se sociálním znevýhodněním - z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.
I. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
a) Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování
Na doporučení třídního učitele a ostatních vyučujících a se souhlasem zákonných zástupců posíláme
žáky, u kterých se projevují některé symptomy poruch učení a chování, na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny (PPP). Jestliže PPP doporučí žáka k integraci, je žákovi, po předchozí žádosti
zákonných zástupců žáka o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, se
souhlasem ředitele školy plán vypracován.
Individuální vzdělávací plán obsahuje (IVP):
- závěry a doporučení z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
- pomůcky, které se budou v případě potřeby používat při nápravě,
- způsob hodnocení,
- podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci.
Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá učitel problémového předmětu a ředitel
školy. Na vypracování individuálního vzdělávacího plánu se budou podílet školské poradenské
zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel a vyučující učitelé problémových předmětů žáka.
Pomocníky a supervizory budou výchovná poradkyně a speciální pedagožka. IVP může být doplňován
a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu
specifické poruchy. Obsahem se vzdělávací proces žáků se specifickými poruchami učení zásadně
neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků.
b) Vzdělávání žáků s ostatními formami zdravotního znevýhodnění
Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje na základě speciálních potřeb žáka.
Obsahem se vzdělávací proces žáků se zdravotním znevýhodněním zásadně neodlišuje od vzdělávání
ostatních žáků.
Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho IVP, který bude obsahovat: závěry a doporučení
z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního znevýhodnění (PPP, praktický lékař,
speciálně pedagogická centra (SPC) aj.), konkrétní organizace vzdělávání žáka, způsob hodnocení,
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci.
Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet třídní
učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může
být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.
27
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
c) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Zařazení žáka se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání bude v souladu s platnou
vyhláškou. O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy
na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Výrazné
spolupráce zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi školy.
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu budeme vycházet z konkrétního zjištění a zaznamenány
v jeho IVP, který bude obsahovat: závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy
zdravotního postižení (PPP, praktický lékař, SPC aj.).
Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet třídní
učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může
být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Ředitel školy seznámí
s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.
II. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní
kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude
vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole. V případě potřeby bude u žáků se sociálním
znevýhodněním vytvořen IVP žáka, který bude obsahovat: závěry a doporučení z nutného vyšetření
(PPP, speciální pedagog, sociální pracovník, aj.), konkrétní organizace vzdělávání žáka, pomůcky a
metody výuky, které se budou v případě potřeby používat, způsob hodnocení, podmínky vzájemné
spolupráce se zákonnými zástupci.
Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet školské
poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů
žáka, výchovný poradce, školní metodik prevence a ředitel školy. IVP může být doplňován a
upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby
III. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude realizováno v souladu s platnou vyhláškou. Na základě
doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádné úrovně, bude,
se souhlasem zákonného zástupce, žák poslán do PPP kvůli identifikaci a následným doporučením
v souvislosti s péčí o mimořádně nadaného žáka. V průběhu vzdělávacího procesu se bude vytvářet
pozitivní klima. V případě potřeby žáka se budeme snažit (introverti se špatnou sociální
přizpůsobivostí) pomoci při začleňování do komunity. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude
způsob výuky vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Ředitel školy může
umožnit tyto pedagogicko-organizační úpravy.
IVP žáka, který bude obsahovat:
- závěry a doporučení z nutného vyšetření z PPP
- konkrétní organizace vzdělávání žáka
- pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat
- podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci
Za zpracování IVP odpovídá učitel předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádné úrovně, a ředitel
školy. Na zpracování IVP budou spolupracovat školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka,
třídní učitel, vyučující učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Ředitel školy seznámí s IVP
zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.
28
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Součástí IVP může být:
- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
- účast v soutěžích a olympiádách
- zapojení do středoškolské odborné činnosti
- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
- zadání specifických úkolů
- vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
- účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
Průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a spolupráci se školským poradenským zařízením
zajišťuje výchovný poradce.
2. 10 Mezioborové vztahy v rámci školy
Charakter školy umožňuje vytváření mezioborových vztahů a spolupráci. Snahou mezioborové
provázanosti je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků. Cílem bylo zakomponovat do výuky témata,
která souvisí s oborem a jsou pro žáky zajímavá, ale také přínosná. Úkolem spolupráce je zlepšení
uplatnění absolventů na trhu práce a tím získání možnosti zpětné vazby.
Mezioborové vztahy v rámci naší školy se v oboru analýza potravin uskutečňují v odborných
předmětech. V rámci laboratorních cvičení z analytické chemie dochází ke spolupráci s obory cukrář
a kuchař-číšník při odběru vzorků z pracovních dílen a následné senzorické a analytické hodnocení.
Ve spolupráci s oborem zahradník se pravidelně uskutečňují návštěvy vinného sklepa, kde se nachází
provozní laboratoř. V rámci laboratorních cvičení z mikrobiologie žáci provádí stanovení kontaminace
pracovních ploch v cukrárně, kuchyni a jídelně. V rámci technologického cvičení podle zaměření se
žáci seznámí s jednotlivými pracovišti na škole (skleníky, vinohrady, vinný sklep, příprava jídel,
cukrářská dílna, laboratorní kuchyně).
2. 11. Vzdělávání žáků s SPU, speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných
Žáci s SPU:
Žáci se specifickými poruchami učení jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a
dyspraxie jsou zařazeni do běžných tříd. Aby i tito žáci dosahovali srovnatelných vzdělávacích
výsledků, učitelé používají optimální způsob, kterým je potřeba kompenzovat handicap žáka v rámci
samostatného vzdělávacího procesu a také při ověřování jeho výsledků. Žáci jsou integrováni v běžné
třídě a vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje podle běžného učebního plánu doplněného o
individuální učební plán vypracovaný podle doporučení odborného diagnostického pracoviště. Škola
uplatňuje individuální přístup k žákovi s cílem podpořit jeho školní úspěšnost a předejít jeho selhávání
při výuce a pracovním rozvoji. Postupuje dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., která byla novelizována
9.2.2009. Spolupracuje přitom s pedagogicko-psychologickou poradnou podle místa trvalého bydliště
handicapovaného žáka a problémy s ní konzultuje.
Ve škole je zřízena funkce koordinátora pro práci se žáky s SPU. Tento koordinuje činnost
jednotlivých učitelů, kompletuje a spravuje individuální učební plány. Jako odborník pro práci
s hendikepovanými žáky je také metodickým poradcem pro aplikaci individuálních učebních plánů.
29
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
Žáci se zdravotním postižením:
Vzhledem k požadavkům na zdravotní způsobilost uchazeče škola žáky s vyjádřením lékaře, které
kontraindikuje požadovanou zdravotní způsobilost nepřijímá ke studiu. V případě jiných vážných
zdravotních problémech, avšak se souhlasným doporučením lékaře škola po dohodě s lékařem a
zákonným zástupcem vypracuje individuální učební plán pro předměty, uvedené v doporučení lékaře.
Žáci se zdravotním znevýhodněním:
Žákům zdravotně oslabeným a dlouhodobě nemocným je na základě doporučení lékaře věnován
individuální přístup, nadstandardní počet konzultačních hodin. Těmto žákům je věnována mimořádná
pozornost na pedagogických poradách a po dohodě s žákem a zákonným zástupcem je uplatňován
individuálně optimální postup vedoucí ke kompenzaci těchto problémů.
Žáci se sociálním znevýhodněním:
Práce pedagogů, především třídního učitele a výchovného poradce v tomto případě směřuje
k maximální součinnosti se zákonnými zástupci s cílem pomoci řešit sociální problémy. Žáci mají
možnost bezplatného zapůjčení pomůcek a učebnic a možnost využití kopírky zdarma. Výchovný
poradce je zákonným zástupcům nápomocen radou při vyřizování úředních záležitostí a finanční
podpory týkající se studia žáka. Je věnována pozornost prevenci sociálně patologických jevů – zřízena
funkce preventivy.
Žáci mimořádně nadaní:
Pro tyto žáky jsou, vzhledem k oboru především v praktických činnostech, zřízeny kroužky, jejichž
cílem je především příprava na SOČ, soutěže a stáže v zahraničí. Důraz je kladen na moderní trendy v
oboru. Jsou organizovány další odborné kurzy. Těmto žákům je věnován individuální přístup.
30
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. Učební plán
Kód a název oboru:
29-42-M/01 Analýza potravin
Zaměření: Plody tropů a subtropů
Vinařství
Pekárenství a cukrářství
Konzervárenství
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky denního studia
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011
1.
ročník
2.
3.
A. Povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický /Německý jazyk
Občanský základ
Dějepis
Matematika
Fyzika
3
3
2
2
4
3
3
3
2
3
2
3
3
1
2
-
3
3
1
3
-
12
12
6
2
12
5
Chemie
3
3
-
-
6
3(1)
2(2)
2
2(2)
2
1
2(2)
2
2
3(1)
1
6(6)
8
3(2)
2
32(5)
4(3)
2
2
4(2)
32(7)
4(3)
3(2)
1
4(3)
3(2)
2
1
32(12)
5(4)
4(3)
2
2
3(2)
2
1
1
32(9)
16(12)
7(5)
5
10(3)
10(6)
4
1
1
1
128(33)
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Biologie
Environmentální výchova
Práce s počítačem
Tělesná výchova
2. Odborné vzdělávací předměty
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Chemie potravin a biochemie
Technologie
Mikrobiologie
Ekonomika
Základy výživy
Food Science/ Lebensmittel
Bezpečnost potravin
Celkem
B. Nepovinné vyučovací předměty
Společenskovědní seminář
Technika obsluhy
Seminář z IKT
Jazyková konverzace
Cvičení z matematiky
Technologický seminář
4.
celkem
31
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Poznámky k učebnímu plánu
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku
Činnost/ročník
1.
2.
Vyučování podle rozpisu učiva
33
33
Sportovní kurzy
1-2
1-2
Odborná praxe
1-2
2-4
Maturitní zkouška
0
0
Časová rezerva, výchovně2-4
2-4
vzdělávací akce, odborné exkurze
Celkem týdnů
40
40
3.
33
0-1
2-4
0
4.
30
0-1
2
2
2-4
2-3
40
37
V tabulce je uveden rozpis hodin podle RVP do ŠVP. Hodiny jsou rozepsány na minimální počet 32
týdnů za školní rok. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou rozepsány na 33 týdnů v prvním,
druhém a třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je počet týdnů 30. Rozpis je v tabulce přehledu využití
týdnů. Hodiny uvedené v závorkách jsou praktická cvičení z celkového počtu. U předmětů biologie,
mikrobiologie, analytická a fyzikální chemie se jedná o laboratorní cvičení. U předmětu technologie
to jsou technologická cvičení. Z cizího jazyka si žák vybere anglický nebo německý jazyk podle
svého zaměření ze základní školy. Předmět Food Science představuje výuku odborných předmětů
v anglickém jazyce a Lebensmittel výuku v německém jazyce. Podle zaměření se dělí předmět
technologie od druhého do čtvrtého ročníku, mikrobiologie a analytická chemie ve čtvrtém ročníku.
Z nabízených volitelných předmětů si žák vybere dva na konci druhého ročníku podle svého zájmu a
tyto předměty studuje ve třetím a čtvrtém ročníku.
Zkratky jednotlivých předmětů
Všeobecné předměty
CJL
Český jazyk a literatura
ANJ Anglický jazyk
NEJ Německý jazyk
OBZ Občanský základ
DEJ Dějepis
FYZ Fyzika
CHE Chemie
BIO Biologie
MAT Matematika
ENV Environmentální výchova
TEV Tělesná výchova
PSP
Práce s počítačem
Odborné předměty
ZAV
EKO
ACH
FYC
CHB
MBI
TEC
BEP
FOS
LSM
Základy výživy
Ekonomika
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Chemie potravin a biochemie
Mikrobiologie
Technologie
Bezpečnost potravin
Food Science
Lebensmittel
Nepovinné volitelné předměty
SVS Společenskovědní seminář
TOB Technika obsluhy
SVT Seminář z výpočetní techniky
AKO Jazyková konverzace z anglického jazyka
NKO Jazyková konverzace z německého jazyka
CVM Cvičení z matematiky
TES Technologický seminář
32
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. Učební osnovy
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Kvalita a bezpečnost potravin
29-42-M/01 Analýza potravin
Plody tropů a subtropů
Vinařství
Pekárenství a cukrářství
Konzervárenství
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky denního studia
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011
Seznam vyučovaných předmětů
Povinné vyučovací předměty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanský základ
Dějepis
Fyzika
Chemie
Biologie
Matematika
Environmentální výchova
Práce s počítačem
Tělesná výchova
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Chemie potravin a biochemie
Technologie
Mikrobiologie
Ekonomika
Základy výživy
Food Science
Lebensmittel
Bezpečnost potravin
Nepovinné vyučovací předměty
Společenskovědní seminář
Anglická konverzace
Německá konverzace
Cvičení z matematiky
Seminář z výpočetní techniky
Technologický seminář
Technika obsluhy
33
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Český jazyk a literatura
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
I
3
Český jazyk a literatura
II.
III.
IV.
3
3
3
Celkem
12
Český jazyk a literatura je součást všeobecného vzdělávání a je
základem rozvíjení většiny klíčových schopností a dovedností,
které žákům pomáhají zvládat ostatní vyučovací předměty.
Ovlivňuje začleňování mladého člověka do společnosti, jeho osobní
i profesní život, ovlivňuje i utváření jeho hodnotové orientace.
Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke srozumitelnému,
kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na rozvoji jejich
duchovního života, přispět tak k jejich dobrému uplatnění ve
společnosti.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal
- jazyk jako systém a zvládl jej jako nezbytný předpoklad pro
studium cizích jazyků i pro společenské a pracovní uplatnění,
mateřský jazyk jako výsledek kulturního a historického vývoje
národa, nutnost kritického hodnocení informací a nutnost volby
vhodného způsobu i prostředků při jejich interpretaci či při
obhajobě názorů a při komunikaci obecně
- význam umění pro člověka, propojenost slovesné kultury
s ostatními druhy umění, analýzu a interpretaci uměleckého textu
na pozadí historických a společenských souvislostí a prováděl ji se
znalostí základních literárně teoretických pojmů
Předmět CJL spojuje tři oblasti, které se vzájemně doplňují.
Složka jazyková společně s komunikační a slohovou výchovou
rozvíjejí komunikační schopnosti a dovednosti žáků a učí je užívat
jazyk jako prostředek dorozumívání a myšlení. Obě složky se
podílejí na rozvoji sociálních kompetencí. K plnění tohoto cíle
přispívá i složka literární (práce s uměleckými texty), která
prohlubuje znalosti jazykové, kultivuje jazykový projev a pomáhá
utvářet pozitivní vztah k hodnotám i k jejich ochraně. Výchova
literární je součástí estetického vzdělávání a zahrnuje širší pohled
na kulturní dění.
Výuka předmětu směřuje ke schopnosti a dovednosti mluvit a
jednat s lidmi, kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, používat
spisovný jazyk, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a
s informacemi. Při rozborech literárních textů lze procvičovat nejen
jazykové a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační
dovednosti
Výuka jazyka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní
školy. Klade si za cíl prohloubit nabyté vědomosti a posunout je na
vyšší úroveň. Literární vzdělávání kromě podpory čtenářství,
rozborů a interpretací děl či ukázek vede žáky k celkovému
přehledu o hlavních proudech české i světové literární historie a
kultury vůbec. Žáci jsou vedeni ke kulturním aktivitám.
Vedle tradičních metod se využívají metody samostatné práce,
diskuse, rozhovoru na aktuální témata, průběžně jsou zařazovány
34
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
testy, praktický slohový výcvik, diktáty a různé typy pravopisných
cvičení. Při nich přihlížíme k speciálním poruchám učení u
některých žáků.
Hodnocení ústního i písemného projevu žáků vychází
z klasifikačního řádu, převažuje známkování na základě platné
klasifikační stupnice. Provádí se v kombinaci s ústním hodnocením,
sebehodnocením i na základě bodového systému.
Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný přínos
výuky českého jazyka a literatury k rozvoji klíčových kompetencí a
aplikaci průřezových témat. Jsou to například komunikační
schopnosti žáků, schopnost pracovat samostatně i v týmu,
shromažďovat a zpracovávat informace, řešit problémy, chránit
kulturní památky a životní prostředí.
35
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
Jazyk a komunikace
- vlastními slovy vyjádří, proč se učí
českému jazyku
- vyjmenuje významné rysy češtiny
1. Řeč a jazyk:
charakteristika češtiny, komunikace
v životě člověka a společnosti, druhy
komunikace
- má přehled o knihovnách a jejich
službách, orientuje se v knize
2. Informatická výchova:
informace a jejich získávání, knihovny
a jejich služby, internet, výpisek, výtah,
teze
- dbá na správnou výslovnost,
rozpozná nedostatky
3. Zvuková stránka jazyka:
výslovnost, zvuková stránka věty
- dovede pracovat s Pravidly, ví,
co v nich může nalézt
4. Grafická stránka jazyka:
pravidla čes. pravopisu, cvičení, psaní
slov přejatých (oborová terminologie)
- pracuje s vhodnou normativní
příručkou
- posoudí vhodnost užitých výrazů,
případně je nahrazuje
5. Pojmenování a slovo:
obohacování slovní zásoby, užívání
přejatých slov
Počet
hodin
32
6. Opakování a procvičování učiva
základní školy – průběžně
(pravopis, tvarosloví, skladba)
Komunikační a slohová výchova
- čte s porozuměním, zpětně
reprodukuje a transformuje text
- určí z ukázky funkční styl a
převažující slohový postup
- v ukázce určí slohové postupy
a stavbu útvaru
1. Slohové postupy, útvary, styly a
slohotvorní činitelé, druhy slohu
- zná zásady správného chování při
společenském styku
- rozpozná vypravěče, adresáta,
pointu
3. Běžná komunikace:
konverzace, vypravování v běžné
komunikaci, jeho základní znaky, jazyk
vypravování, mluvní cvičení, praktický
slohový výcvik
34
2. Přehled základních slohových útvarů:
zpráva, oznámení, vypravování a popis
v umělecké literatuře, výklad
- zpracuje samostatně ústně i písemně
vyprávění na dané i zvolené téma
- vyhledá a zpracuje informace
formou osobního dopisu
4. Korespondence:
druhy, forma, zásady, adresa,
praktický slohový výcvik
36
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák
- uvádí argumenty dokládající význam
umění pro člověka
- rozezná umělecký text od
neuměleckého
- pořizuje si výpisky a poznámky
- čte s porozuměním
- využívá při práci s textem znalosti
z literární teorie
- rozliší latinku, hlaholici a základní
typy písem starověkých civilizací
- vypráví zvolený biblický příběh,
vystihne poučení
-
-
- charakterizuje renesanční styl u nás
i v Evropě a nové literární útvary
renesance
- na základě četby interpretuje příběh,
vystihne téma novely z Decameronu
- na základě vlastního výběru přednese
s porozuměním úryvek uměleckého
textu
- má přehled o kulturních památkách
ČR, rozliší styly, v nichž byly
postaveny
- vyjádří názor k problematice ochrany
památek
- doloží modernost pojetí vyučování
J. A. Komenského
- hovoří na téma dobrodružný román,
rozpozná hodnotné dílo od braku
- orientuje se v periodizaci národního
obrození, charakterizuje jednotlivé
etapy
Literatura, estetické vzdělávání
1. Umění a jeho vliv na člověka:
literatura a lidová slovesnost, literární
věda, literární druhy a žánry, vybrané
pojmy z poetiky
33
3
2. Nejstarší literatury světa:
starověké orientální literatury, Starý a
Nový zákon, antická literatura, umění
a věda
5
3. Středověká literatura:
křesťanství a vývoj kultury v Evropě,
dvorská epika, etapy vývoje našeho
písemnictví od 9. do 15. století, legendy,
kroniky, písně, satiry, Kosmas, Dalimil,
Hus, Chelčický
5
4. Humanismus a renesance:
vysvětlení pojmů, předpoklady vzniku,
renesance v malířství, architektuře,
osobnosti evropské literatury, Dante,
Petrarca, Boccaccio, Shakespeare,
specifika české renesance, Blahoslav,
Veleslavín, cestopisy
6
5. Baroko:
znaky barokního umění, umělecké
památky, J. A. Komenský a jeho světový
význam, představitelé oficiální literatury,
lidová slovesnost a její význam
4
6. Klasicismus, osvícenství,
preromantismus:
vysvětlení pojmů v kontextu s vývojem
poznání v 17. století, umělecké památky,
encyklopedisté, Moliére, Goethe
4
7. České národní obrození:
objasnění pojmu, jazykověda, literatura,
čes. divadlo a noviny, Dobrovský,
Jungmann, Palacký, Kollár, Čelakovský
6
37
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Jazyk a komunikace
Žák:
32
1. Opakování učiva 1. ročníku, test
- provádí základní slovotvorný
a morfologický rozbor stavby slova
- při řešení úkolů aplikuje teoretické
znalosti, zdůvodňuje řešení, pracuje
s normativní příručkou (Slovník
spisovné češtiny)
2. Pojmenování nových skutečností:
slovotvorné vztahy mezi slovy, způsoby
tvoření slov, psaní zkratek, spojování
slov v sousloví
3. Tvarosloví:
slovní druhy, mluvnické kategorie jmen
a sloves, procvičování, tvary slov
ohebných, neohebné slovní druhy
4. Procvičování pravopisu:
složitější případy shody, předpony s-,
se-, z-, ze-, spřežky, přídavná jména
složená, velká písmena, psaní slov
přejatých, testy
- pracuje s Pravidly
- prohlubuje své znalosti základů
českého pravopisu, rozpozná chybu
- vybere z nabídky podobu
pravopisně náležitou
Komunikační a slohová výchova
- v ukázce rozliší popis prostý,
1.
odborný, umělecký
- sám vytvoří odborně zaměřený
popis
- využívá odborných znalostí k
poskytnutí poučení o daném jevu
1. Slohový postup popisný:
subjektivní, statický a dynamický popis,
popis osoby, odborný popis pracovního
postupu, pracovní návod, praktický
slohový výcvik
2. Styl administrativní a jeho útvary:
rysy a druhy administrativních
písemností, žádost, plná moc, životopis,
praktický slohový výcvik
- sestaví základní projevy
administrativního stylu
3. Jazyk a styl žurnalistiky, mediální
výchova:
zpravodajství a žurnalistika jako oblasti
masové komunikace, zpravodajské
útvary, reklama, mediální komunikace,
praktický slohový výcvik
- odliší podstatné informace
od nepodstatných
- sestaví jednoduché zpravodajské
a propagační útvary (zpráva,
pozvánka).
Žák:
- při interpretaci textů uplatňuje
znalost historických a
společenských souvislostí
- uvede představitele naší i světové
hudby, malířství romantismu
- charakterizuje romantického hrdinu
34
1.
2.
Literatura, estetické vzdělávání
33
1. Romantismus:
historické souvislosti, romantický postoj
ke světu, projevy v umění, představitelé
světového romantismu a jejich díla,
Byron, Scott, Hugo, Puškin,
specifické rysy našeho romantismu,
Mácha, Tyl, Erben aj.
7
38
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
- porovná znaky romantismu a
realismu v literatuře
- definuje nové literární útvary
- přiřazuje k významným osobnostem
evropského romantismu a realismu
jejich hlavní díla
- popíše hlavní vývojové tendence
české společnosti a literatury ve
2. polovině 19. století
- díla zařadí podle literárních druhů
a žánrů
- doloží znalost některého probíraného
díla z filmové verze, uvede rozdíly
- vyloží příčiny měnící se atmosféry
ve společnosti koncem 19.století a
vliv na umění
- objasní podstatu moderních směrů,
uvede příklady z tvorby malířů a
básníků
- popíše vhodné společenské
chování v divadle, kině, na koncertě.
2. Předpoklady vzniku realismu:
umělecké zásady realismu, naturalismus,
prolínání principů romantismu a
realismu, Gogol, Balzac, Flaubert,
Stendhal, Dickens, Tolstoj, Zola,
dobrodružná literatura, Dumas st., Poe,
Twain, Doyle, Verne
8
3. Česká literatura ve 40. – 90. létech
19. století:
společenské a politické poměry v české
společnosti, autoři a skupiny,
průkopníci realismu, Havlíček Borovský,
Němcová májovci, Neruda
ruchovci a lumírovci, Čech, Sládek,
Vrchlický historická próza, Jirásek
venkovská tématika, Rais divadlo,
bratři Mrštíkové, Preissová
9
4. Přelom 19. a 20. století:
atmosféra doby, počátky moderní
společnosti, vliv na umělce, nové
umělecké směry – impresionismus,
symbolismus, secese, dekadence
Česká moderna, anarchističtí buřiči,
hlavní představitelé: Bezruč, Březina,
Gellner, Machar, Sova, Šrámek, Šalda
7
5. Orientace v kulturní nabídce:
divadla, kina, muzea a galerie v regionu,
vliv audiovizuálních médií, beseda
2
39
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Jazyk a komunikace
Žák:
1. Opakování učiva 2. ročníku, test
- v textu rozpozná náležitý tvar od
nenáležitého
- přiřadí v kontextu k pojmenování
synonyma a antonyma
- rozumí významu běžných kulturních
frazémů, vhodně je používá
2. Pojmenování a slovo:
vlastní jména v komunikaci, osobní
jména, zeměpisná jména, frazeologie
a její užití, vlastnosti frazémů,
procvičování, mluvní cvičení
- ovládá základy větně členského
rozboru věty
- odhaluje a odstraňuje nedostatky
ve výstavbě věty
- rozebere souvětí
3. Výpověď a věta:
věty dvojčlenné, vyjadřování podmětu
a přísudku, rozvíjející větné členy,
věty jednočlenné, nedostatky ve větné
stavbě, čárka ve větě jednoduché
a v souvětí, procvičování
- orientuje se ve výstavbě textu, rozumí
celku i jeho částem
4. Komunikát a text:
tvorba komunikátu, stavba textu,
návaznost, členění
Komunikační a slohová výchova
- vyhledává potřebné informace
z dostupných zdrojů
- stylizuje jednoduchý odborný veřejný
projev
- vyjadřuje se věcně správně,
srozumitelně
- volí adekvátní prostředky slovní
zásoby
- zaujímá a vyjadřuje postoje
1. Veřejné mluvené projevy a jejich styl:
rétorika – druhy řečnických projevů,
příprava a realizace řečnického
vystoupení, soudržnost, členění,
stylizace – spisovnost, nespisovnost,
podání projevu – výslovnost, přízvuk,
intonace, mimika a gestikulace
- zařadí a charakterizuje text odborného
stylu
- text reprodukuje a transformuje
- odhaluje stylizační nedostatky.
3. Odborný styl:
výklad a postup výkladový, rozbor
ukázek, stylizační cvičení
Počet
hodin
32
34
2. Praktická řečnická cvičení žáků,
rozbory mluvních cvičení, hodnocení
4. Opakování, prověřování, testové úlohy,
pravopis, rozbory souvětí, interpunkce
Žák:
- doloží příklady buřičství, modernosti,
nekonformity umělců v souvislosti
s nástupem moderního umění a jeho
průniku do běžného života (kultura
bydlení, oblékání)
- rozpozná znaky moderních směrů
ve výtvarném umění a architektuře
Literatura, estetická výchova
Literatura a umění v první polovině
20. století
1. Změny ve společnosti na počátku
století, další nové umělecké směry:
historické souvislosti, reakce umělců,
surrealismus, dadaismus, kubismus,
funkcionalismus, kubofuturismus,
- Apollinaire
33
7
40
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- získává informace z více zdrojů,
vybírá si je
- pořizuje si výpisky, konspekt
- ve vlastním projevu volí adekvátní
výrazové prostředky, vyjadřuje svůj
názor
2. Próza a drama ve světové literatuře:
atmosféra doby, historické souvislosti,
obraz první světové války – Hašek,
Remarque, Hemingway, Rolland aj.
významné osobnosti jednotlivých
národních literatur – Shaw, Steinbeck,
T. Mann aj., referáty na základě četby
a diváckých zkušeností
9
- orientuje se v hlavních proudech a
základních dílech světové a české
meziválečné literatury
- rozvíjí své čtenářství
- uvede přínos představitelů pražské
německé literatury pro naši národní
kulturu
3. Česká próza a divadlo mezi dvěma
válkami:
německy píšící autoři – Kafka, Kisch aj.,
sociální téma – Olbracht, Majerová,
avantgardní próza – Vančura,
psychologická próza – Havlíček,
demokratický proud – Čapek,
spisovatelé Lidových novin, Poláček,
Osvobozené divadlo, D 34
9
- na základě vlastního výběru
interpretuje úryvek básně
- získává přehled o stěžejních dílech
české poezie
- orientuje se v běžných typech
periodik, porovnává různou úroveň
časopisů.
4. Česká poezie v meziválečném období:
Devětsil, proletářská poezie, poetismus,
surrealismus,
Wolker, Nezval, Seifert, Halas, Holan aj.
6
5. Zdroje informací o knihách:
noviny, časopisy, recenze, kritiky,
nakladatelství a jejich prezentace na
internetu
2
41
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Jazyk a komunikace
Počet
hodin
34
Žák:
1. Opakování učiva 3. ročníku, testy
- dodržuje normy správného chování,
zdvořilost v řečovém projevu
- vyjadřuje postoje, kritizuje,
polemizuje, respektuje odlišný názor
- v ukázkách rozliší jazyk spisovný
a nespisovné útvary, obecnou češtinu
- objasní potřebu užívat spisovnou
češtinu
- na ukázkách doloží vývoj češtiny
- začlení mateřský jazyk do soustavy
jazyků
- při práci s textem uplatňuje poznatky
z jiných disciplin
- prokazuje znalosti českého pravopisu
2. Chování a řeč:
řečové chování, zdvořilost, kultura
jazykového projevu, společenská
kultura, diskuse, mluvní cvičení
3. Národní jazyk a jeho útvary:
spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí,
profesní mluva, slang, argot
4. Čeština a příbuzné jazyky:
indoevropská jazyková rodina a některé
její skupiny, jazyky slovanské, mezníky
vývoje spisovné češtiny, normativní
příručky a slovníky
5. Pravopisný výcvik, všestranný rozbor
6. Souhrnné opakování vybraných kapitol
učiva 1. až 3. ročníku, systematizace
- posoudí vhodnost výběru prostředků
- orientuje se v denním tisku
- rozezná frázovitost vyjadřování
- nalezne faktory a jevy uměleckého
stylu
Komunikační výchova a sloh
26
1. Stylové rozvrstvení češtiny:
prostředky neutrální, stylově příznakové,
aktualizace, automatizace výrazu,fráze
2. Styl umělecké literatury:
individuální styl, žánry umělecké
literatury
- o vybraných problémech svého oboru
se vyjádří formou úvahy, výkladu,
přednášky
- porovnává texty, interpretuje je
- transformuje text do jiné podoby
3. Postup úvahový, úvaha:
slovní zásoba, stavba, práce s texty,
informativně esej, praktický slohový
výcvik
4. Stylizační cvičení z oblasti odborné
5. Souhrnné opakování učiva
Literatura, estetické vzdělávání
Žák
- prokáže přehled v tématu člověk a
válka
- na základě četby dílo interpretuje
s využitím historických znalostí
1. Zobrazení 2. světové války ve
světové literatuře
historické souvislosti, odlišný přístup
k tématu – Šolochov, Solženicyn, Heller,
Styron, Ryan aj.
30
3
42
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- porovná znaky kultury konce 20. stol.
s předchozími trendy
- zná výrazné osobnosti světové
literatury
- orientuje se v současné kulturní
nabídce
- rozliší skutečnost od fikce
- doloží příklady holocaustu
v umělecké literatuře
- prokáže základní orientaci v české
próze 2. poloviny 20. století a próze
současné
- na základě vlastní volby zhodnotí
dílo současného básníka, vyhledá
informace, výrazně recituje zvolenou
ukázku, zdůvodní výběr
- diskutuje o kulturním zážitku,
vystihne náladu díla
- orientuje se v kulturní nabídce
regionu
- průběžně předkládá referáty z četby
- pracuje s literárním textem,
interpretuje jej, vyhledává informace
v odborné literatuře, na internetu se
informuje o kulturních aktivitách
2. Hlavní proudy a vybraní představitelé
světové literatury a dramatu v druhé
polovině 20. století
existencionalismus – Sartre, Camus,
beatnici, rozhněvaní mladí muži,
absurdní drama – Beckett,
magický realismus – Bulgakov,
postmodernismus – Nabokov, Eco,
sci–fi literatura, historie a současnost,
Verne, Bradbury, Orwell, Tolkien aj.
8
3. Česká literatura 2. poloviny 20. stol.
a) próza:
reakce na válku – Drda, Otčenášek, Fuks,
Lustig, Škvorecký
60. léta – Hrabal, Pavel, Páral, Kaplický,
období normalizace a současnost, Klíma,
Kundera, Viewegh aj.
b) poezie:
Skácel, Kainar, Hrubín, Kryl, Nohavica,
Žáček aj.
c) etapy vývoje divadla:
dramata Nezvala, divadla malých forem,
Semafor, Husa na provázku, Havel aj.
d) kultura regionu, příklady využívání
kulturních hodnot
15
4. Literatura pro děti a mládež
tradice a současnost, poezie, pohádky,
vybrané osobnosti, díla
2
5. Proměny kinematografie ve 20. stol.
současný film a literatura, televize
2
43
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Anglický jazyk
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
3
II.
3
Anglický jazyk
III.
3
IV.
3
Celkem
12
Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu
anglický jazyk jsou formulovány na referenční úrovni B1
Společného referenčního rámce pro jazyky, tzn. že předpokládají
mírně pokročilou úroveň znalostí. Požadovaná vstupní úroveň je
A2, tzn. základní úroveň znalostí. Cílem studia je rozvoj
všeobecných a komunikativních kompetencí. Všeobecné
kompetence zahrnují základní znalosti zeměpisných,
hospodářských, společensko- politických a kulturních reálií
anglicky mluvících zemí, a to i v porovnání s reáliemi ČR.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Vzdělávání v cizím jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní
život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak
obecných tak komunikativních kompetencí, k dorozumění
v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně
přístupů k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Učivo je koncipováno tak, aby žáci dovedli komunikovat v různých
situacích každodenního osobního i veřejného života v projevech
mluvených i psaných na všeobecná i odborná témata. Výběru učiva
odpovídá i výběr tématických okruhů v každém ročníku. Jejich
obsah umožňuje žákům chápat a respektovat tradice, zvyky a
odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů.
Formy výuky zahrnují skupinové, týmové, individuální a
projektové vyučování.Metody využívané ve výuce – dialogické,
diskusní, autodidaktické, fixační, diagnostické a autodidaktické.
Žáci jsou diagnostikováni písemně a ústně. Písemné zkoušky
sestávají z didaktických testů, pololetních souborných písemných
prací, které zahrnují jazykové kompetence, čtení a poslech
s porozuměním a strukturované písemné práce. Ústní zkoušení
zahrnuje samostatný ústní projev, interakce a hlasité čtení. Krátké
testy žáci píší jednou týdně, ústní zkoušení u žáka probíhá
minimálně dvakrát za pololetí.
Hodnocení didaktických testů je formou bodování. Strukturované
písemné práce jsou hodnoceny na základě samostatných kriterií.U
ústního zkoušení se hodnotí dodržení tématu, rozsah,
srozumitelnost, přesnost, plynulost, výslovnost, intonace apod.
Klíčové kompetence žáka jsou v anglickém jazyce rozvíjeny
v rámci tématických okruhů, které se soustřeďují na oblasti
každodenního života, na vztah člověka k lidem, společnosti, přírodě
a vědecko-technickému pokroku. Integrace odborného jazyka
odpovídajícího studijnímu oboru je zařazena ve vyučovacím
předmětu Science.
V rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti
jsou obsahem tématických okruhů mezigenerační problémy,
rasismus, bezdomovectví, tolerance a problematika mladé generace.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí je zahrnuto v okruhu
fauna, flóra a ekologie.
44
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Počet hodin: 99
1.ročník:
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- si produktivně osvojí učivo vymezené
v rámci tvarosloví, větné skladby a
aplikuje osvojené vědomosti a
dovednosti v mluvené a písemné podobě
- rozumí pravidelnému a nepravidelnému
tvoření množného čísla podstatných
jmen
- rozliší podstatná jména jen v množném
čísle a podstatná jména mající
v množném čísle odlišný význam
- se orientuje v počitatelnosti podstatných
jmen
- používá člen určitý, neurčitý a nulový
- rozliší přivlastňovací pád podstatných
jmen v množném a jednotném čísle
- odvozuje podstatná jména od sloves a
přídavných jmen
Mluvnice
1. Podstatná jména:
- pravidelné a nepravidelné tvoření množného
čísla
- podstatná jména používaná jen v množném
čísle
- podstatná jména mající v množném čísle
odlišný význam
- počitatelnost
- použití členu určitého, neurčitého a
bezčlennost
- přivlastňovací pád
- tvorba podstatných jmen odvozením od
sloves přídavných jmen
- dokáže stupňovat přídavná jména,
srovnávat a tvořit přídavná jména
odvozením od podstatných jmen
- rozliší a používá osobní, přivlastňovací,
samostatná přivlastňovací, ukazovací,
tázací a neurčitá zájmena
- rozliší a používá základní a řadové
číslovky
- dokáže vyjádřit čas
- rozliší a používá významová, pomocná,
pravidelná a nepravidelná slovesa
- odvodí slovesa od podstatných jmen
2. Přídavná jména:
- pravidelné a nepravidelné stupňování,
srovnávání
- tvorba přídavných jmen odvozením od
podstatných jmen
Počet
hodin
14
8
3.
-
Zájmena:
osobní
přivlastňovací a samostatná
ukazovací
tázací
neurčitá
some, any, no a složeniny
many, much, a lot of, plenty of, (a) few, (a)
little a stupňování
12
4.
-
Číslovky:
základní
řadové
udávání času
9
5.
-
Slovesa:
významová „be, have, do“
pomocná „be, have,do“
pravidelná a nepravidelná
nepoužívaná v průběhových časech
odvozování sloves od podstatných jmen
15
45
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- tvoří, rozliší a používá přítomný prostý a
průběhový čas, minulý prostý a
průběhový čas, předpřítomný čas
6.
-
Slovesné časy:
přítomný prostý a průběhový
minulý prostý a průběhový
předpřítomný prostý
4
- vyjádří oznamovací a rozkazovací
slovesný způsob
7. Slovesný způsob:
- oznamovací
- rozkazovací
3
- používá a rozliší příslovce místa, času a
frekvence
8. Příslovce:
- místa, času, frekvence
2
- používá a rozliší jednotlivé spojky
9. Spojky:
- and, but, so, or, however, although
3
10. Otázka:
- zjišťovací a doplňovací
2
11. Zápor:
- v podmětné části věty
- v přísudkové části věty
1
- vyjádří zjišťovací a doplňovací otázky
- rozliší zápor v podmětné a v přísudkové
části věty
- specifikuje a rozliší neosobní podmět
„it“ a formální podmět „there“
12.Nutnost vyjádření podmětu:
- neosobní podmět „it“
- formální podmět „there“
3
Tématické okruhy:
- poskytne informace o sobě, své rodině
- vyjádří vlastní názor ohledně rodinných
vztahů
- diskutuje o různých problémech
týkajících se mezigeneračních problémů
1. Osobní charakteristika:
jméno, datum, místo narození, bydliště a
rodinný stav
- zájmy, volný čas, denní program
- rodina a rodinné vztahy
5
- popíše dům, byt zahradu
- diskutuje o problematice bydlení,
výhodách a nevýhodách bydlení ve
městě a na venkově
2. Bydlení:
- typy domů, popis domu, bytu a zahrady
- typy bydlení – výhody a nevýhody bydlení
ve městě a na venkově
5
- charakterizuje různé typy obchodů, umí
popsat způsoby nakupování
3. Obchody a nakupování
- druhy obchodů a zboží
- nakupování
5
- vyjmenuje, zařadí do odpovídajících
skupin a charakterizuje různé sporty
- orientuje se v historii a současnosti
Olympijských her.
4. Sporty a hry:
- druhy sportů a sportovních disciplín
- sporty a sportovní události v anglicky
mluvících zemích
- Olympijské hry
-
5
46
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Počet hodin: 99
2.ročník:
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
3
Žák:
- si produktivně osvojí učivo vymezené
v rámci tvarosloví, větné skladby
anglického jazyka a aplikuje osvojené
vědomosti a dovednosti v mluvené a
písemné podobě
- se orientuje a používá předložkové
vazby
Mluvnice
1. Přídavná jména:
- předložkové vazby (interested in, proud
of…)
- rozliší jednotlivá vztažná zájmena
2. Zájmena:
- vztažná(vypustitelná a nevypustitelná)
who/whom/whose/which/that/what
5
- tvoří, rozliší a používá modální slovesa,
podmiňovací způsob, podmiňovací
způsob minulý, slovesa vyžadující
infinitiv, frázová slovesa, slovesa
vyjadřující změnu stavu
3. Slovesa:
- modální s přítomným infinitivem
- podmiňovací způsob přítomný
- podmiňovací způsob minulý
- slovesa vyžadující infinitiv
- slovesa vyžadující použití gerundia i po
předložkách
- frázová slovesa
- předložkové vazby (listen to, complain
about…)
- slovesa vyjadřující změnu stavu (get well,
become ill, turn red…)
23
- tvoří, rozliší a používá slovesné časy
vyjadřující budoucnost
- vyjádří opakování děje v minulosti
pomocí vazby „used to“
4. Slovesné časy:
- budoucí prostý
- blízká budoucnost
- vazba „used to“
-
5. Příslovce:
způsobu
odvozování příslovcí od přídavných jmen
ve tvaru přídavného jména
stupňování příslovcí
6
- používá příslovce způsobu
6. Předložky:
jednoduché i složené (místní, časové)
4
-
7. Tázací dovětky:
I am…, aren´t I?You must…, mustn´t
you?..
4
8. Věty:
časové
podmínkové
účelové se stejným podmětem
10
- odvodí příslovce od přídavných jmen
- dokáže stupňovat příslovce
- používá a rozliší jednoduché i složené
časové a místní předložky
- odvodí a používá tázací dovětky
- tvoří, rozliší a používá časové,
podmínkové a účelové věty
-
5
47
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Tématické okruhy
- charakterizuje vzdělávací systém, druhy
škol, organizaci školního roku
- popíše školu, na které studuje
- vyjmenuje odborné předměty
1. Vzdělávání
- systém vzdělávání v ČR, studium na SOŠ
(vybavení školy, předměty…)
- vzdělávání v GB a USA
12
2. Reálie
- rodné město
- London
- New York a Washington D.C.
12
-
- vyjmenuje různé typy jídel, základní
přísady a koření
- charakterizuje způsoby a zvláštnost
stolování a stravování v daných zemích
3. Stravování
- druhy jídel, národní zvyklosti v ČR, GB, USA
- typy stravovacích zařízení
5
- vyjmenuje různé druhy oblečení a
doplňků
4. Móda
- typy oblečení
- doplňky
- uniformy
5
- vyjmenuje různé druhy dopravních
prostředků
- rezervuje si ubytování v hotelu
- orientuje se ve městě, na nádraží a
letišti.
5. Cestování
- význam a cíle cestování
- výhody a nevýhody cestování
- způsoby cestování a dopravní prostředky
- cestovní agentury
5
orientuje se v historii, geografii,
polečenské a kulturní charakteristice
daných měst
48
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Počet hodin: 99
3.ročník:
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
12
Žák:
- si produktivně osvojí učivo vymezené
v rámci tvarosloví, větné skladby
anglického jazyka a aplikuje osvojené
vědomosti a dovednosti v mluvené a
písemné formě
- rozliší zvratná, zdůrazňovací a neurčitá
zájmena
Mluvnice
1. Zájmena:
- zvratná, zdůrazňovací
- reciproční: each other, one another
- neurčitá:
- other(s), another
- one(s)
- all, both, each, every
- neither…nor, either…or
- tvoří, rozliší a používá předpřítomný
průběhový čas, předminulý prostý a
průběhový čas
2.
-
Slovesné časy:
předpřítomný průběhový
předminulý prostý
předminulý průběhový
12
- tvoří, rozliší a používá trpný od
jednotlivých časů, modálních sloves a
podmiňovacího způsobu
- vyjádří vazbu „have st. done“
3.
-
Trpný rod:
přítomného průběhového a prostého času
předpřítomného prostého času
minulého prostého času
budoucího prostého času
modálních sloves
vazba „have st. done“
14
- tvoří, používá a rozliší význam různých
frázových sloves
4. Slovesa:
- frázová slovesa
4
5. Předmět:
- přímý, nepřímý a předložkový
3
- dokáže vyjádřit české „já také, já také
ne“
6. Vyjádření českého „já také, já také ne“:
3
- dokáže vyjádřit nepřímou otázku
7. Věty předmětné:
- nepřímá otázka
4
- dokáže vyjádřit různé typy nepřímé řeči
8. Nepřímá řeč:
11
- vyjádří a rozliší přímý, nepřímý a
předložkový předmět
Tématické okruhy
- se orientuje v historii, geografii,
ekonomické a kulturní charakteristice
daných zemí
1.
-
Reálie
Česká republika a Praha
GB
USA
12
- vyjmenuje části lidského těla
- diskutuje o významu a ochraně lidského
zdraví
2.
-
Péče o zdraví
zdravý způsob života a zdravá výživa
nemoci
zdravotnictví – typy zařízení, lékaři,
specialisté
7
49
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- popíše různé druhy počasí,
charakterizuje roční období
- orientuje se v základním rozdělení
živočišné a rostlinné říše
- charakterizuje pojetí a úkoly ekologie
- popíše základní ekologické problémy
3.
-
- popíše vývoj vědy, charakterizuje
význam vědeckých objevů a vynálezů
- vyjmenuje významné britské a americké
vědce, jejich vynálezy.
4. Věda a technika v životě člověka
Člověk a prostředí
počasí a roční období
fauna a flora
ekologie
12
5
50
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- si produktivně osvojí učivo vymezené
v rámci tvarosloví, větné skladby
anglického jazyka a aplikuje osvojené
vědomosti a dovednosti v mluvené a
písemné podobě
Učivo
Počet
hodin
Mluvnice
1. Přivlastňovací pád u výrazů času a
week´s stay, ten minutes´ walk:
- odvodí přivlastňovací pád u výrazů
času
2
2. Slovesa:
- tvoří, rozliší a používá modální slovesa
s minulým infinitivem a frázová slovesa
10
modální s minulým infinitivem
frázová slovesa
-
- tvoří, rozliší a používá budoucí
průběhový čas
3. Slovesné časy:
budoucí průběhový
- tvoří, rozliší a používá vazbu podmětu a
předmětu s infinitivem
4. Vazby podmětu a předmětu
s infinitivem:
5.
- tvoří, rozliší a používá přítomný a
minulý přechodník
-
Přechodník:
-
7
5
přítomný
minulý
6. Věty:
- tvoří, rozliší a používá účelové věty
s různým podmětem
- přípustkové, zvolací a přací věty
7
12
účelové s různým podmětem
přípustkové
zvolací
přací
Tématické okruhy:
- se orientuje v historii, geografii,
společensko-politické, ekonomické a
kulturní charakteristice daných zemí
- včetně jejich vzájemného porovnání
- charakterizuje významné spisovatele
anglicky mluvících zemí, orientuje se
v jejich dílech a dokáže je časově
zařadit
- stručně charakterizuje a prezentuje
vlastní názory na vybrané dílo
-
-
1. Reálie
Kanada
Austrálie a Nový Zéland
12
2. Literatura anglicky mluvících zemí
13
britští, američtí, kanadští a australští
spisovatelé a jejich díla
51
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. Člověk a společnost
- formuluje základní společenské
problémy, jejich příčiny a možnosti
jejich řešení
10
-
- formuluje vlastní názory na danou
problematiku
- vyjmenuje významné umělce, zařadí je
do příslušného období, charakterizuje
jejich styl a díla
společenské problémy (kriminalita,
rasismus, bezdomovectví a závislosti)
4. Kulturní život
-
12
umění
hudba
divadlo a film
- popíše divadlo a různé druhy
představení.
52
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Německý jazyk
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
I
3
II.
3
Německý jazyk
III.
3
IV.
3
Celkem
12
Výuka cizího jazyka je významnou součástí všeobecného
vzdělávání žáků tím, že systematicky rozvíjí všeobecné a
komunikativní kompetence žáka, aby byl schopen reagovat a
aktivně se účastnit témat běžné každodenní komunikace a rozšířil si
celkový kulturní rozhled.
Tím přispívá k rozvoji myšlenkových procesů a kultivaci
vyjadřovacích schopností žáka týkajících se běžných témat, se
kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase
apod.
Výuka cizího jazyka si klade dvojí cíl: komunikativní a výchovněvzdělávací, který je plněný i dalšími vyučovacími předměty.
Vstupní úroveň znalostí žáků je A1. Vzdělávací cíl a výstupní
požadavky na absolventy jsou formulovány na referenční úrovni B1
společného referenčního rámce pro jazyky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na
aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání
jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění
v situacích každodenního a pracovního života. Připravuje žáky
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu
k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně
přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám
jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností, tj.
porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu a také ústní a
písemné vyjadřování. Na základě přiměřené slovní zásoby,
zeměvědných poznatků a pracovních návyků vedoucích
k efektivnímu studiu cizího jazyka. Vyučující přizpůsobuje
požadavky na žáka vyučovací metody a prostředky etapě výuky,
vstupním jazykovým znalostem žáka a jeho profesnímu zaměření.
Žák si osvojí v každém ročníku asi 400 až 500 lexikálních jednotek
včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie, tj. asi 5-6
lexikálních jednotek za hodinu, 1800 až 2000 jednotek za celou
dobu studia.
Formy výuky zahrnují skupinové, týmové a individuální vyučování.
Metody používané ve výuce jsou diskusní, diagnostické (písemné
testy), a autodidaktické (prostřednictvím multimediálních
výukových programů).
Žák umí zvolit strategii čtení, rozumí textu, pochopí téma a hlavní
myšlenky, umí vyhledat detailní a specifické informace, umí
postihnout logickou strukturu textu, dokáže odhadnout významy
neznámých výrazů, umí používat slovníky a vyhledat informace
v německém jazyce na internetu. Žák pravidelně pracuje
s překladem a v rámci sebehodnocení s Evropským jazykovým
portfoliem.
Žáci jsou hodnoceni písemně a ústně. Písemné zkoušky sestávají
z testů, které zahrnují jazykové kompetence, čtení a poslech
s porozuměním a strukturované písemné práce (celkem dva
53
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
písemné testy a dvě strukturované práce za školní rok). Ústní
zkoušení zahrnuje samostatný ústní projev, interakce a hlasité čtení.
Žáci jsou hodnoceni za krátké prezentace (v rozsahu asi 10 minut),
které se týkají různých témat. Hodnocení testů je formou bodování.
Počet bodů se liší v svislosti na typu a formátu úlohy.
Strukturované písemné práce jsou hodnoceny na základě
samostatných kritérií (adekvátnost, správnost, dodržení tématu a
stylu, rozsah, srozumitelnost a uspořádání myšlenek). U ústního
zkoušení se hodnotí dodržení tématu, rozsah, srozumitelnost,
přesnost, ale také výslovnost a plynulost.
Stěžejní kompetence žáka jsou v německém jazyce rozvíjeny
v rámci tematických okruhů, které jsou soustředěny na oblasti
každodenního života, na vztah člověka k lidem, společnosti, přírodě
a vědecko-technickému pokroku. V rámci průřezového tématu
Občan v demokratické společnosti jsou probírány např.
mezigenerační problémy, rasismus, bezdomovectví, kulturní
rozdíly, problematika mladé generace. Průřezové téma Člověk a
životní prostředí je zahrnuto v tematickém okruhu fauna, flóra a
ekologie. Jsou zde tedy na vysoké úrovni zastoupeny
mezipředmětové vztahy, které jsou realizovány právě
prostřednictvím průřezových témat. Žáci se mohou zúčastnit
zahraničních stáží a praxí, během kterých si rozšíří své jazykové
znalosti.
54
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- zvládá učivo v rámci tvarosloví:
základní pravidla užití členů, tvoří
plurál, zvládá časování sloves
v přítomném čase a perfektu, používá
správně zájmena a číslovky, tvoří zápor
a užívá neurčitý podmět
Mluvnice
Podstatná jména:
- používání a skloňování členu určitého a
neurčitého
- slabá podstatná jména
- skloňování podstatného jména v jednotném
a množném čísle
- podstatná jména bez členu
- složená podstatná jména – zásady tvorby
slov
Slovesa:
- 1. časování – přítomný čas
- slabá, silná, způsobová, pomocná
- 2. časování – perfektum
- slabá, silná, způsobová, pomocná
- rozkazovací způsob
Zájmena:
- osobní (1. část)
- tázací
- přivlastňovací (německé „svůj“)
- ukazovací „einer“, „keiner“, „welcher“
Číslovky:
- základní
- vyjádření času
Zápor:
- nicht
- kein
- nicht mehr, kein mehr
- zvládá pravidla větné skladby
německého jazyka a aplikuje svoje
vědomosti a dovednosti v praktickém
použití jazyka, vytvoří otázku
Neurčitý podmět „man“ a „es“:
Stavba německé věty:
slovosled věty jednoduché
oznamovací:
- přímý slovosled
- věta se zdůrazněným větným členem
tázací:
- zjišťovací otázka
- doplňovací otázka
Příslovce:
- místa, času a způsobu
Spojky:
- souřadicí (hlavní věty)
Otázka:
- zjišťovací a doplňovací
Postavení odlučitelných, neodlučitelných
předpon, příčestí minulého a infinitivu závislého
na způsobovém slovese
Obohacení slovní zásoby:
- skládání
- odvození:
Počet
hodin
15
20
6
5
4
3
18
6
55
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
odlučitelné předpony
neodlučitelné předpony
- vyjádří vlastní názor v rámci rodinných
vztahů
- diskutuje o různých problémech
týkajících se např. mezigeneračních
problémů
- správně formuluje své názory a postoje
k danému tématu
- vypráví o svých koníčcích a zájmech
- popíše dům, resp. byt a zahradu
- diskutuje o problematice bydlení, jeho
výhodách a nevýhodách ve městě či na
venkově.
Tématické okruhy
Osobní charakteristika:
- osobní údaje – jméno, datum a místo
narození, bydliště a rodinný stav
- jazykové funkce: obraty při zahájení a
ukončení rozhovoru, pozdravy, loučení,
vyjádření žádosti, prosby, pozvání
6
Volný čas a práce:
- náplň volného času
- aktivity mladých lidí a starší generace
- pracovní den
8
Bydlení:
- typy domů, popis domu a jeho okolí
- typy bydlení – výhody a nevýhody bydlení
ve městě a na venkově
8
56
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zvládá učivo v rámci tvarosloví: naučí
se používat podstatná jména zeměpisná,
stupňovat přídavná jména a
zpodstatnělá přídavná jména, používá
správně zájmena a řadové číslovky, u
sloves využívá perfektum, préteritum i
konjunktiv
- v rámci větné skladby německého
jazyka užívá správně předložky a
spojky, využívá částice a aplikuje svoje
vědomosti a dovednosti v praktickém
použití jazyka
- je schopen informovat o událostech a
činnostech
- vypráví o tom, co se stalo, dopoví
příběh, vyjádří požadavek, prosbu
- zvládne jazykovými prostředky popsat
cestu, požádat o vysvětlení cesty
- formuluje výhody a nevýhody života ve
městě a na venkově
Učivo
Mluvnice
Podstatná jména:
- názvy zemí
Přídavná jména:
- stupňování přídavných jmen a příslovcí
v přísudku
- skloňování přídavných jmen
- srovnávání
- zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
Zájmena:
- osobní zájmena (2. část)
- tázací zájmeno welcher, was für ein
- zájmena dieser, manchcer, jeder, alle
Číslovky:
- řadové
Slovesa:
- perfektum a préteritum silných a slabých
sloves
- minulé děje
- préteritum způsobových sloves a slovesa
wissen
- slovesa stellen, stehen, legen, liegen,
lassen
- konjunktiv wäre, hätte, würde
- pasivum
Předložky:
- předložka in ve spojení se 3.p nebo 4.p,
příslovečné určení místa
- předložky in a an v časových údajích,
příslovečné určení času
- další předložky u časových údajů
- předložky in a nach u zeměpisných jmen
- předložky s 3. nebo 4. pádem
- předložky s 3. pádem
- předložky s 4. pádem
Spojky a spojovací slova:
- pořádek slov v souvětí podřadném a
souřadném
Počet
hodin
2
12
4
1
20
6
5
Tématické okruhy
Činnosti všedního dne:
6
Orientace ve městě, služby, popis cesty:
- centrum města
- periferie, předměstí
- cesta na nádraží, k hotelu
5
57
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
5
- popíše nejznámější pamětihodnosti
města, je seznámen s historií
rozděleného Berlína a se současností
hlavního města Německa
Berlin:
- postavení Berlína jako hlavního města
- pamětihodnosti
- historický význam města
- vyjádří svá přání a představy, bez potíží
nakoupí a zvládne jazykové situace
s tím spojené
Nakupování:
- druhy obchodů a zboží
- nakupování
5
- popíše vzhled člověka
- vyjádří subjektivní dojem, souhlas,
opačný názor, pochybnost
Vzhled a popis člověka, charakterové
vlastnosti, názorové postoje:
6
Oblékání, móda:
- typy oblečení
- doplňky
5
Školství, studium, volba povolání, hledání
zaměstnání:
- systém vzdělávání v České republice
- studium na střední odborné škole
potravinářské (vybavení školy, obory
studia, předměty)
6
- je schopen napsat žádost o místo a svůj
strukturovaný životopis
- dokáže přiměřeně reagovat při
přijímacím pohovoru
Struktura osobního a úředního dopisu:
- žádost o místo
- přijímací pohovor
- inzerát
- životopis
6
- vyjmenuje různé druhy dopravních
prostředků
- osvětlí výhody a nevýhody cestování
- popíše přípravu cesty, rezervaci
ubytování v hotelu
- orientuje se ve městě, na nádraží, letišti.
Cestování, dovolená:
- význam a cíle cestování
- výhody a nevýhody cestování
- způsoby cestování a dopravní prostředky
- příprava cesty
- cestovní agentury
- orientace v neznámém prostředí
6
- vyjmenuje různé druhy oblečení a
doplňků včetně jejich použití
- charakterizuje běžná zaměstnání,
vyjádří svou představu budoucího
povolání
- hovoří o systému vzdělávání
58
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zvládá učivo v rámci tvarosloví: umí
skloňovat přídavná jména a neurčité
číslovky, zvládá předložkové vazby
sloves, ovládá konjunktiv préterita a
trpný rod, naučí se používat závislý
infinitiv a zájmenná příslovce
- co se týče větné skladby německého
jazyka, zvládá nejen věty jednoduché
ale i souvětí se správným slovosledem
- popíše rodinné vztahy, charakterizuje
hlavní problémy manželského soužití,
popíše mezigenerační vztahy
- popíše různé druhy počasí
- charakterizuje roční období
- charakterizuje pojetí a úkoly ekologie,
popíše základní ekologické problémy
(znečištění vzduchu, vody, půdy)
Učivo
Mluvnice
Přídavná jména:
- skloňování stupňovaných přídavných jmen
Číslovky:
- neurčité číslovky (wenige, einige, manche,
mehrere, viele, ein paar)
Slovesa:
- slovesné předložkové vazby
- slovesné bezpředložkové vazby s 4. pádem
- zvratná slovesa se zvratným zájmenem ve 4.
pádě
- préteritum slabých a silných sloves
- konjunktiv préterita pomocných a
způsobových sloves
- opisný tvar s würde
- trpný rod významových sloves a jeho užití
(přítomný čas a préteritum)
- použití slovesa werden
- infinitiv slovesa: infinitiv s zu, infinitiv prostý
- plusquamperfektum
Příslovce:
- zájmenná příslovce
- vyjádření času
- použití příslovcí označujících intenzitu
(besonders, furchtbar, recht, ziemlich, sehr)
Větná skladba, vedlejší věty:
- srovnávací (als, wie)
- se spojkou dass a jejich krácení
- časové (wenn, als)
- vztažné
Počet
hodin
5
5
30
10
10
Tematické okruhy:
Sdělovací prostředky, formy zábavy:
- využití volného času
5
Povolání: (pokračování, shrnutí)
5
Rodina a mezilidské vztahy:
- partnerské vztahy
- problémy v manželství
- vztah rodiče a děti
- výchova dříve a nyní
10
Člověk a životní prostředí:
- typ krajiny
- počasí
- ochrana životního prostředí
- ekologie
10
59
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
- diskutuje opatření a formy ochrany
životního prostředí
- charakterizuje různé sporty, zařazuje je
do skupin
- popisuje pravidla vybraných
sportovních her
- orientuje se v historii i současnosti
Olympijských her
- orientuje se v historii, geografii
- zvládne společensko-politickou a
ekonomickou charakteristiku.
Sport:
- hlavní druhy sportu
- Olympijské hry a jejich myšlenka
- význam sportu pro zdraví
5
Reálie – SRN:
- rozdělení SRN na spolkové země
- postavení SRN v EU
4
60
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zvládá učivo v rámci tvarosloví:
používá aktivně všechny osvojené jevy
- v rámci větné skladby německého
jazyka umí tvořit věty účelové, využívá
podvojné spojky a předložky s 2. a 3.
pádem, aktivně používá předložkové
vazby a časové spojky, aplikuje svoje
vědomosti a dovednosti v praktickém
použití jazyka
- orientuje se v terminologii v daných
oblastech (umění, architektura, styly)
- vyjmenuje významné umělce včetně
jejich zařazení do příslušného období
- formuluje základní společenské
problémy, jejich příčiny a možnosti
řešení
- formuluje rovněž vlastní názory na
danou problematiku
Učivo
Mluvnice:
Věty účelové:
- spojka damit
- vazba infinitivu s zu
Podvojné spojky:
- entweder – oder
- weder – noch
- zwar – aber
- nicht nur – sondern auch
- sowohl – als auch
Předložky (doplnění):
- předložky s 2. a 3. pádem
Vyjádření času:
- pomocí předložek (bei, nach, während,
zwischen, bis, seit)
- bez předložek
Předložkové vazby:
- přídavná jména s předložkovými
vazbami
- podstatná jména s předložkovými
vazbami
- slovesa s předložkovými vazbami
Časové věty:
- spojka bevor
Tematické okruhy:
Kulturní život:
- umění
- hudba
- divadlo a film
Počet
hodin
6
6
5
4
14
4
10
Člověk a společnost:
- společenské problémy (kriminalita,
rasismus, bezdomovectví a závislosti)
10
- charakterizuje Vánoce, Velikonoce
- popisuje charakter hlavních státních
svátků
- dokáže porovnat hlavní svátky v ČR a
německy mluvících zemích
Svátky a zvyky:
- druhy svátků (Vánoce, Velikonoce,
státní svátky)
- zvyky, obyčeje a tradice spojené se
svátky
- svátky v německy mluvících zemích
10
- orientuje se v historii, geografii
- zvládne společensko-politické a
ekonomické charakteristiky
jednotlivých zemí
- umí jejich vzájemné porovnání
Rakousko, Švýcarsko:
- hlavní města obou zemí
- srovnání spolkových zemí a kantonů
- význam a postavení obou zemí ve
sjednocené Evropě
10
61
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Výsledky vzdělávání
- orientuje se v historii, geografii.
Učivo
ČR, Praha, Brno:
- stručná charakteristika země
- další česká města
- pamětihodnosti měst ČR
- postavení a úloha ČR a EU
Počet
hodin
10
62
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Občanský základ
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
I
2
II.
2
Občanský základ
III.
1
IV.
1
Celkem
6
Předmět seznamuje žáka se společenskými, politickými a
kulturními aspekty současného života a s psychologickými,
etickými a právními souvislostmi mezilidských vztahů. Žák má být
směřován k tomu, aby dokázal získané znalosti a dovednosti
z těchto oblastí využít v praktickém životě, jednat odpovědně a
aktivně ve vlastním zájmu a v zájmu celé společnosti a aktivně se
vyrovnávat se změnami každodenní praxe. Měl by také porozumět
důležitým pojmům, se kterými se běžně setkává v diskusích nad
problémy současné společnosti, zejména ve sdělovacích
prostředcích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Rozsáhlá oblast základů společenských věd, která je náplní
předmětu, objasňuje žákům základní hodnotový systém společnosti,
a tudíž zásady jejího fungování, které mají vliv jak na kvalitu
mezilidských vztahů, tak i na samotnou existenci společnosti.
Definuje principy mravnosti, seznamuje žáky se zásadami slušného
chování a s vymezením pojmů dobra a zla. Uvádí žáky do
problematiky národnostních menšin, díky níž jim pomáhá pochopit
základní hodnotu lidství, lidských práv a svobod a ctít identitu sebe
i ostatních lidí. Díky okruhu psychologie umožňuje poznání a
hodnocení sebe sama i druhých a téma filozofie podporuje
schopnost kritického myšlení žáka. Předmět pomáhá udržovat a
rozvíjet příznivé třídní i společenské klima, směřuje žáky
k zodpovědnosti, ohleduplnosti, slušnosti,čestnosti, toleranci a
schopnosti udržovat dobré mezilidské vztahy.
Předmět zahrnuje učivo spadající do několika společenskovědních
disciplín. V rámci problematiky z oboru psychologie je žák veden
k pochopení sebe sama jako jedinečné osobnosti a k uvědomění si
všech jejích aspektů. Zahrnuta je i problematika náročných
životních situací a prevence duševních poruch, včetně zásad
úspěšné mezilidské komunikace. Okruh sociologie vede žáka ke
schopnosti porozumět sobě jako účastníku sociálních vztahů a členu
společenských skupin, zejména manželství a rodiny. Obsažena je
rovněž tématika sociálně patologických jevů a problémů spjatých
s procesem globalizace. Okruh sociologie vede žáka ke schopnosti
porozumět sobě jako účastníku sociálních vztahů a členu
společenských skupin, zejména manželství a rodiny. Obsažena je
rovněž tématika sociálně patologických jevů a problémů spjatých
s procesem globalizace. Člověk je dále představen jako tvůrce a
nositel materiální a duchovní kultury včetně její náboženské
dimenze. Okruh zahrnuje i téma společenského chování a masové
komunikace. Okruh věnovaný učivu politologie seznamuje žáka
s tématikou státu, s významem českých státních svátků a symbolů,
ale také s fungováním demokratického politického systému ČR a s
možnostmi participace občanů na něm. Žák si rovněž má uvědomit
význam ochrany lidských práv a poznat nejdůležitější právní
63
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
předpisy i organizace na jejich ochranu. Čtvrtý okruh poskytuje
žáku orientaci v právním systému ČR. V rámci posledního okruhu
pak žák poznává základní filozofické a etické problémy a jejich
řešení v rámci různých filozofických škol od antiky do současnosti.
Občanský základ zahrnuje oblast vzdělávání pro zdraví a
společenskovědního vzdělávání. Vedle vědomostí a dovedností
získaných v předmětech ekonomika (základní pojmy, zákonitosti a
souvislosti) a dějepis (historické souvislosti) využívá výuka
výsledků vzdělávání v matematice (jednoduché výpočty, grafy,
tabulky), v oblasti ochrany životního prostředí (globální problémy)
a v anglickém jazyce (výrazy mezinárodně používané).
Vzhledem k charakteru učiva využívá vyučující jak frontální výuku,
tak i práci ve skupinách, kooperativní vyučování a projektovou
výuku. Uplatňuje se i forma diskuse a vzájemného vzdělávání žáků
formou žákovské prezentace řešených problémů. Domácím úkolem,
prací s učebnicí a aktivní účastí ve výuce si žák upevňuje osvojené
učivo, prohlubuje vědomosti a rozvíjí dovednosti. Výuku doplňují a
navazují na ni vhodně volené tématické exkurze.
Zahrnuje individuální přístup, kolektivní hodnocení i
sebehodnocení. Vychází z platného klasifikačního řádu, společně se
slovním hodnocením využívá klasifikační stupnici. Do hodnocení
se zahrnuje i kvalita písemného zpracování úloh (text, tabulky,
grafy).
Výuka předmětu podporuje schopnost sebereflexe, kolektivní
spolupráce a udržování zdravých mezilidských vztahů. Přispívá
k rozvoji komunikačních dovedností a ke kritickému posuzování
informací, využívá informačních prostředků a komunikačních
technologií. Předmět učí žáka využívat nabytých vědomostí a
dovedností při řešení problémů, které se v jeho okolí vyskytnou.
Projektová a problémová výuka umožňuje hledat fakta a
souvislosti, žák získává poznatky v rámci průřezových témat.
Realizována jsou průřezová témata Člověk a životní prostředí
(globální problémy), Člověk a svět práce (vzdělání a pracovní
zařazení jako významný činitel společenského postavení člověka),
Občan v demokratické společnosti (okruhy věnované politologii a
právu, etické problémy jako součást okruhu filozofie).
64
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- objasní, co psychologie zkoumá
- vysvětlí význam psychologie
- uvede metody výzkumu psychologie
Učivo
Počet
hodin
1. Psychologie jako věda
- psychologie jako vědní disciplína
- představitelé psychologie
- metody výzkumu psychologie
4
- charakterizuje pojem osobnost
- charakterizuje vývoj obecně i jednotlivé
etapy vývoje osobnosti
- uvede příklady psychických vlastností,
procesů a stavů
- vyjmenuje různé typologie osobnosti,
odhadne zařazení vlastní osobnosti
podle nich
- srovná temperament a charakter,
inteligenci a tvořivost
- navrhne vhodnou strategii učení
- rozliší různé možnosti trávení volného
času a zhodnotí jejich význam pro
rozvoj vlastní osobnosti
2. Osobnost, její vlastnosti a rozvoj
- utváření a etapy vývoje osobnosti
- psychické jevy osobnosti
- učení a volný čas, jeho využití
16
- charakterizuje zásady zdravého
životního stylu a psychohygieny
- rozpozná náročné životní situace a
navrhne jejich efektivní řešení
- uvede zásady úspěšné komunikace, na
konkrétním příkladě vysvětlí pojem
asertivní komunikace
- uvede zásady společenského chování,
na jejich základě navrhne řešení
různých situací společenského života
3. Zdraví a duševní hygiena
- zdravý životní styl
- náročné životní situace
- duševní hygiena
- komunikace a zásady efektivní komunikace
- etiketa
18
4. Úvod do sociologie
- sociologie jako věda
- metody výzkumu sociologie
4
5. Člověk ve společnosti
- socializace, resocializace
- sociální stratifikace
- sociální nerovnost a sociální mobilita
8
6. Sociální útvary
- sociální útvary
- sociální status a sociální role
- partnerství, manželství a rodina
8
-
charakterizuje předmět sociologie
uvede významné osobnosti sociologie
uvede metody výzkumu v sociologii
vysvětlí význam sociologie
- vysvětlí význam socializace pro
člověka, pojmy sociální struktura a
mobilita
- vysvětlí význam vzdělání jako jednoho
z určujících faktorů postavení člověka
v dnešní společnosti
- charakterizuje a uvede příklady různých
typů sociálních útvarů
- uvede různé sociální role sebe a svých
blízkých
- objasní význam manželství, rodiny
- popíše demografický vývoj v ČR
65
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
8
uvede příklad formálních a
neformálních vztahů
- charakterizuje konflikt a uvede způsoby
řešení konfliktních situací.
-
7. Sociální vztahy
- formální a neformální vztahy
- sociální konflikt, jeho důsledky a způsoby
řešení
66
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje předmět politologie
- uvede některé významné představitele
politologie a stručně charakterizuje jejich
koncepce
Učivo
1. Politologie jako věda
- politika a politologie
Počet
hodin
4
16
- charakterizuje znaky státu
- přiřadí různé příklady činnosti státu
k jednotlivým funkcím státu
-vysvětlí rozdíl mezi státním občanstvím
a národností
-vysvětlí zásadní události z historie ČR
- objasní význam státních symbolů a
státních svátků v ČR
-vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými typy
států a uvede příklady
- charakterizuje obsah Ústavy ČR
- zařadí konkrétní příklady lidských a
občanských práv do příslušného okruhu
Listiny
- vyjmenuje české i mezinárodní
organizace zabývající se ochranou
lidských práv
- uvede představitele jednotlivých složek
státní moci, na základě textu Ústavy ČR
charakterizuje jejich činnost
- vysvětlí pojem zákonodárné iniciativy
- vyloží schéma postupu při přijímání
zákonů
- charakterizuje priority pravicových a
levicových stran, uvede konkrétní
příklady těchto stran v Parlamentu ČR
- zařadí výroky k příslušné ideologii
- uvede, ke kterým ideologiím se hlásí
různé strany politického systému ČR
- vysvětlí rozdíl mezi přímou a nepřímou
demokracií, klady a zápora poměrného a
většinového volebního systému, uvede,
jakým způsobem se volí do různých
zastupitelských sborů v ČR
- vyjmenuje prvky občanské společnosti
- charakterizuje činnost státní správy a
samosprávy
- vysvětlí zákon subsidiarity
- zhodnotí, jak může
občan ovlivnit problémy svého okolí
2. Stát
- znaky státu
- funkce státu
- typy států, demokracie a nedemokratické
systémy
- stát a národ, státní občanství a národnost
- český stát a státnost, státní symboly, historie
ČR, státní svátky
3. Právní základy státu
- Ústava ČR
- Listina základních práv a svobod
- organizace na ochranu lidských práv
8
4. Státní moc a její složky
- státní moc a její dělba
- moc zákonodárná, výkonná a soudní v ČR
- legislativní proces
10
5. Politika a politické subjekty
- politika a my, politická participace
- politické strany
- politické ideologie
- politický extremismus
8
6. Občan a věci veřejné
- přímá a nepřímá demokracie
- volby a volební systémy
- občanská společnost
- státní správa a samospráva
10
67
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- charakterizuje pojem mezinárodní
vztahy,vysvětlí význam nadnárodních
organizací, uvede příklady
- charakterizuje EU, NATO, OSN a
vysvětlí
postavení
ČR
v těchto
nadnárodních organizacích
- provede rozbor, uvede příčiny a
důsledky zvoleného globálního problému
soudobého světa
7. ČR v mezinárodních vztazích
- mezinárodní vztahy jako věda, subjekty
mezinárodních vztahů, nadnárodní organizace
- historie a motivy evropské integrace, EU,
vztah ČR a EU
- politika kolektivní bezpečnosti, NATO, OSN
- globální problémy současného světa
10
68
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 33
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vysvětlí nejdůležitější právní pojmy
- objasní vztah práva a morálky
- charakterizuje orgány právní ochrany
-rozliší a popíše druhy právní způsobilosti
- vysvětlí právní subjektivitu
- popíše soustavu soudů v ČR a činnost
policie, soudů, advokátů a notářů
- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý
k právním úkonům a má trestní
odpovědnost
- rozliší občanské a trestní soudní řízení
- popíše občanský zákoník
- vysvětlí vlastnictví a dědické právo
- objasní jednotlivé typy smluv
- charakterizuje rodinu a manželství
z pohledu
- vysvětlí práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
- vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a
trestným činem
- charakterizuje druhy trestů v ČR
- uvede argumenty pro a proti trestu smrti
Učivo
1. Občan a právo
- základy práva, spravedlnost, svoboda, etika
- základní právní pojmy
- teorie práva, právní normy, prameny práva
- právo a náš život
- orgány právní ochrany, soustava soudů v ČR
- systém práva, právní stát
- občanské a trestní soudní řízení
Počet
hodin
12
2. Soukromé právo
- občanské právo
- rodinné právo
- pracovní právo
11
3. Veřejné právo
- přestupky a trestné činy
- orgány činné v trestním řízení
- tresty v ČR
- otázka trestu smrti
10
69
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 30
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
-charakterizuje specifika jednotlivých
způsobů přístupu člověka ke světu a vztah
mezi nimi
- zhodnotí význam filozofie a vědy pro
život
- určí, čím se zabývají jednotlivé disciplíny
filozofie
- rozliší, které problémy spadají či
nespadají do filozofie
-charakterizuje jednotlivá dějinná období
filozofie
Učivo
Počet
hodin
6
1. Filozofie jako jeden ze způsobů
přístupu člověka ke světu
- filozofie, věda, náboženství, umění
- význam filozofie
- filozofické disciplíny a problémy
- charakteristická témata jednotlivých etap
dějinného vývoje filozofie
- rozliší různá pojetí člověka v dějinách
- objasní pojem existence v existenciální
filozofii
- charakterizuje různá pojetí dějin
2. Filozofie člověka a dějin
- filozofické koncepce člověka v dějinách
- existenciální filozofie
- smysl a cíl dějin
2
-charakterizuje pojetí skutečnosti u
Demokrita, Platona, Tomáše Akvinského,
Descarta, Kanta, Marxe aj.
- rozliší různé přístupy k tématizaci
základních charakteristik skutečnosti:
pohybu, prostoru a času
- charakterizuje různá pojetí přírody
3. Povaha skutečnosti
- proměny pojetí skutečnosti v průběhu dějin
filozofie
- proměny chápání pohybu, prostoru a času
- filozofické koncepce přírody
2
- vysvětlí význam pojmů dogmatismus,
relativismus, agnosticismus, skepticismus
- na příkladu novověkých myslitelů
charakterizuje základní gnoseologické
přístupy
- na konkrétních příkladech doloží různá
pojetí pravdy
4. Filozofický problém poznání
- názory na možnost a platnost poznání
- sensualismus, racionalismus a
transcendentalismus
- skepse a její podoby
- koncepce pravdy
2
-objasní vztah mezi morálkou a etikou a
význam morálky pro člověka a společnost
- charakterizuje etické koncepce různých
myslitelů
- rozliší typy etiky (hédonistickou,
utilitaristickou, náboženskou)
-vysvětlí rozdíl mezi autonomní a
heteronomní morálkou
- uvede argumenty pro zvolené řešení
mravního problému z běžného života
5. Morálka a etika
- význam morálky
- etické koncepce v dějinách evropské filozofie
- etická triáda
- pojmy dobro, zlo a mravní princip
-svoboda vůle, svědomí, vina
- mravní problémy lidského život
2
70
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- uvede příčiny, příklady a důsledky
sociálně patologických jevů
- navrhne možnosti prevence a řešení
- vyjmenuje poradenská a krizová centra ve
svém okolí
- charakterizuje proces globalizace a
globální problémy
6. Problémy soudobé společnosti
- sociálně patologické jevy
- odborná poradenská a krizová centra
- globalizace
- globální problémy
8
71
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Dějepis
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
I
2
II.
0
Dějepis
III.
0
IV.
0
Celkem
2
Úkolem výuky dějepisu je vytvářet a kultivovat historické vědomí a
spolu s dalšími obory přispívat k celkovému začleňování žáků do
společnosti.
Podstata dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, vazeb,
souvislostí a procesů, které svým jednáním lidé vyvolávají a které
je svými důsledky zpětně ovlivňují, jsou opakovatelné a vedou tak,
při správném pochopení, k hlubšímu poznání minulosti i
k porozumění současnosti. Toho nelze docílit bez osvojení
vybraných faktů (ve smyslu informací a argumentů). Jejich výběr
koresponduje s požadavkem, aby žáci prokázali schopnost
porozumět i pojmům, s nimiž se běžně setkávají (např. v médiích).
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody,
usilovat o její zachování a zdokonalování preferovat demokratické
hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupovat zejména
proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a
vlastenectvím, s demokratickými občanskými postoji, respektovat
lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat
odpovědně a solidárně kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe,
přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, na základě vlastní identity
ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe
sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a
předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a
jiné nesnášenlivosti cílevědomě zlepšovat a chránit životní
prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje vážit si hodnot
lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně.
Dějepis integruje znalosti z různých vyučovacích předmětů, protože
obsahuje i základní poznatky např. z dějin vědy, techniky, umění či
politologie. Dějepisné učivo tvoří systémový výběr, přičemž
národní dějiny jsou prezentovány v souvislostech evropských a
světových dějin, v rámci tematických celků při zachování
chronologického postupu.
Rozpracování učiva do celků, volba forem a metod jsou provedeny
se zřetelem na cíle stanovené školním vzdělávacím programem.
Důraz je položen na dějiny 19. a 20. století i proto, že v nich je
možné najít počátky jevů dneška a toto učivo je součástí požadavků
na volitelný maturitní předmět ve společné části maturity –
občanský základ.
Při realizaci budou uplatňovány různorodé metody a formy činností
s ohledem na vymezené cíle: např. klasický výklad, vstřícné učení,
samostatná práce žáků s textem (verbálním, ikonickým), práce
s atlasem, zisk informací z kombinovaného materiálu,
shromažďování a třídění informací, referáty, diskuse o
problematice, skupinová práce.
Vychází z klasifikačního řádu a zahrnuje individuální přístup.
Známkou s ústním vysvětlením je hodnocena především schopnost
použít naučená fakta, vysvětlit pojmy, práce s mapou, s textem,
písemné testové úkoly a podíl na práci týmu.
72
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Podílí se především na výchově k demokratickému občanství,
spoluvytváří hodnotový systém žáků, učí uznávat a chránit hodnoty
kulturní, historické i hodnosty neživé přírody, rozvíjí komunikační
dovednosti, formuje kritické postoje ke skutečnostem, spoluvytváří
schopnost porozumět jinému stanovisku, argumentovat, hledat
východiska.
Dominantní v souvislosti s předmětem Dějepis je průřezové téma
Občan v demokratické společnosti. Dějepis přispívá k tvorbě
právního vědomí, k posílení spoluodpovědnosti jedince za utváření
současnosti, za důsledné zachovávání zákonnosti včetně dodržování
a aktivního prosazování kodexu lidských práv a svobod. Objasňuje
příčiny a důsledky ve vztazích. Přispívá k pěstování citového,
vnitřního vztahu žáků k akceptování pozitivních kvalit, jež jsou
vyjadřovány pojmy: humanismus, demokracie, svoboda, osobní
zodpovědnost, spravedlnost i mezinárodní porozumění.
S předmětem Dějepis i okrajově souvisí průřezové téma Člověk a
životní prostředí. Nejde jenom o problematiku ochrany uměleckohistorických památek, ale předmět zpřístupňuje žákům způsob
života lidí v minulosti, který se utvářel také v závislosti na
charakteru jejich pracovního, životního, kulturního a přírodního
prostředí v různých etapách vývoje lidstva.
Posledním a neméně důležitým průřezovým tématem je Informační
a komunikační technologie, kde je hlavní náplní práce s internetem průběžně příprava různých referátů a další doplnění výuky.
73
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- objasní smysl poznávání minulosti a její
interpretace
- uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
raného křesťanství
- popíše typy států
- charakterizuje obecně středověk,
vysvětlí hlavní změny raného
středověku
- vyloží civilizační a kulturní odlišnosti
- objasní přínos christianizace pro vznik
států
- popíše počátky rozvoj české státnosti
v středoevropském kontextu
- prokáže základní geograf. orientaci
- charakterizuje umění románské a
gotické, ideály rytířství
- vyloží program husitství v souvislosti
s krizí ve středověké společnosti
- objasní nerovnoměrnost vývoje
v Evropě i různost politických systémů,
vyloží příslušné pojmy
- popíše habsburskou celoevropskou
politiku
- popíše změny ve vědě, filosofii,
hospodářství a společnosti na počátku
novověku
- charakterizuje umění renesance a
baroka
- na příkladech doloží vznik občanské
společnosti
- objasní proces formování novodobého
českého národa
- popíše česko-německé vztahy
- objasní způsob vzniku národních států
v Německu a Itálii
- vysvětlí proces modernizace
společnosti, negativní dopady
- doloží industrializaci na příkladech
novinek studovaného oboru
- popíše proměny každodenního života a
umění 19. století
- vysvětlí dělení světa v souvislosti
s koloniální expanzí mocností a jejich
rozpory
- objasní s využitím znalostí studovaného
oboru vztah mezi stupněm rozvoje vědy
a techniky a ničivou sílou války
Učivo
1. Úvod do studia dějepisu
- význam výuky dějepisu, poznávání dějin
- problematičnost periodizace dějin
Počet
hodin
2
2. Starověk
- starověké civilizace, jejich dědictví
- antické základy evropských dějin, stát a jeho
formy
- kultura, judaismus a křesťanství
4
3. Středověk
- charakter středověké společnosti
- raně středověké státy v Evropě
- Byzanc, Arabové, islám
- vznik „národních“ států
- počátky českého státu
- románská kultura
- papežství a císařství
- český stát za posledních Přemyslovců
- český stát za vlády Lucemburků
- gotická kultura
- města, kolonizace
- český stát a husitství
12
4. Raný novověk /16. – 18. stol./
- humanismus a renesance
- objevné plavby a jejich důsledky
- č. stát v době poděbradské a jagellonské
- středoevropské habsburské soustátí
- reformace a protireformace
- války v Evropě
- absolutismus a parlamentarismus
- baroko, rekatolizace
- 17. stol. – „velké“ století, osvícenství
- osvícenský absolutismus, reformy
14
5. Novověk /19. – počátek 20. stol./
Vznik a rozvoj novodobé občanské spol.
- občanské revoluce-americká, francouzská
- napoleonská Francie a Evropa
- klasicismus a empír
- české národní obrození
- revoluční rok 1848/49 v Evropě a u nás
- rakousko-uherský dualismus a jeho důsledky
- liberalismus, nacionalismus, socialismus
- sjednocení Německa a Itálie
- občanská válka v USA
- průmyslová a technická revoluce
- urbanizace, demografie, společnost
- věda a kultura na přelomu 19. a 20. stol.
34
74
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- posoudí první čs. odboj v souvislosti se
vznikem republiky
- odliší státy demokratické a státy
s totalitními a autoritativními režimy
- vysvětlí pojmy jako diaspora, pogrom,
ghetto, šoa, konečné řešení
- kriticky posoudí důsledky války a
poválečného uspořádání
- popíše projevy a důsledky studené
války
- popíše rozpad ČSFR a popíše příčiny
- posoudí argumenty pro a proti evropské
integraci
- demonstruje na příkladech rozvoj
technologií (znalosti oboru)
- uvede příklady negativních dopadů na
přírodu, pokusy o řešení.
Bipolární svět v období světových válek
- vztahy mezi velmocemi, boj o rozdělení
světa
- první světová válka, válčící strany, boje
- Češi za války, první odboj
- převrat v Rusku
- bilance světové války
- poválečné uspořádání světa a Evropy
- vznik a vývoj ČSR ve 20. létech
- vývoj v sovětském Rusku a v SSSR
- fašismus, nacismus
- světová hospodářská krize
- zhoršování mezinárodních vztahů ve 30.
létech
- kultura a umění v meziválečném období
- druhá světová válka, strany, cíle, průběh
- život v protektorátu, druhý čs. odboj
- válečné zločiny, holocaust
- ukončení války, porážka mocností Osy
- bilance, důsledky
- poválečné uspořádání Evropy
- poválečné Československo a jeho vývoj
- studená válka
- třetí svět a dekolonizace
- reformní snahy, normalizace v ČSSR
- rozpad sovětského bloku – konec bipolarity
Východ-Západ, globální svět a jeho vybrané
problémy
- integrace – EU
- rozvoj vědy, vzdělanosti, techniky a
technologií
- devastace životního prostředí
75
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Fyzika
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
I
3
II.
2
Fyzika
III.
0
IV.
0
Celkem
5
Cílem předmětu je seznámit studenty s ději a zákonitostmi
pozorovatelnými ve volné přírodě, vysvětlit studentům principy,
pomocí kterých pracují přístroje, se kterými se ve své praxi budou
setkávat, včetně těch nejmodernějších. Fyzika učí žáky kriticky
zkoumat a pozorovat životní prostředí, používat prostředky a
metody šetrné k životnímu prostředí, hledat a nalézat řešení
hádanek běžného života.
Obsah předmětu je rozdělen do osmi základních okruhů
pokrývajících z velké části problematiku dějů celé neživé přírody.
První část pojednává o klasické galileovské a newtonovské
mechanice, patří sem kinematika a dynamika pohybů, mechanika
nebeských těles, energie, hydrostatika, aerostatika, hydrodynamika.
V druhé části se student seznámí se základními způsoby uspořádání
hmoty, se změnami energie, s vlastnostmi těles pevných, kapalných
a plynných. Třetí část se týká mechanického kmitání a vlnění a jevů
vlnové povahy, včetně mechanického vlnění zachytitelného
lidskými smyslovými orgány. Ve čtvrté části se studenti seznámí se
základními jevy a procesy elektrické a magnetické povahy. V páté
části dochází k syntéze znalostí z mechanického kmitání a vlnění a
elektřiny a magnetismu, kapitola se zabývá vlastnosti
elektromagnetických záření, zejména světla a jejich reakcemi
s okolním prostředím, včetně významných a pozorovatelných jevů
vlnové povahy. Student se také poprvé setká se světem kvantové
fyziky. Šestá kapitola seznámí studenty s jevy podmíněnými
vysokou rychlostí pozorovatele, seznámí je s vzájemným
provázáním energie a hmoty. Sedmá kapitola pojednává o jevech
v oblasti mikrosvěta. Patří sem popis atomu, radioaktivita,
získávání energie štěpením a slučováním vhodných jader atomu.
Osmá kapitola se týká popisu sluneční soustavy, vývoje a výzkumu
vesmíru. Výuka předmětu navazuje na znalosti získané v předmětu
chemie, využívá znalosti a dovednosti získané v předmětu
matematika (řešení rovnic, osamostatnění neznámé ze vzorce) a
informační a komunikační technologie (zpracování naměřených dat,
tvorba grafu, prezentace získaných výsledků).
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka předmětu fyzika upevňuje studenty ve správných postojích a
hodnotách k výsledkům lidského zkoumání přírodních dějů, vědě,
životnímu prostředí a odpovědnosti člověka za ně.
Předmět je vyučován formou výkladu, samostatnou prací studentů
v jejich volném čase, skupinovou prací a projektovou výukou.
Výklad je doprovázen názornými didaktickými pokusy a řešením
problémových úloh, které vede k hlubšímu porozumění probírané
látky. Při výuce je kladen důraz na aplikování získaných poznatků
v běžném životě.
Studenti jsou hodnoceni na základě výsledku ústního i písemného
přezkoušení nabytých znalostí, na základě kvality zpracování
dobrovolných problémových úloh. Při klasifikaci je individuálně
76
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
přihlíženo k absenci hodnoceného studenta, a vždy je postupováno
v souladu se školním řádem.
Při výuce předmětu fyzika jsou rozvíjeny a upevňovány především
následující kompetence.
Kompetence k učení
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky
zkušeností svých i jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení,
popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit
správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat
zkušeností a vědomostí nabytých dříve
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení)
Komunikativní kompetence
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně, účastnit se aktivně
diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
Personální a sociální kompetence
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje
a jednání jiných lidí
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností podněcovat práci týmu vlastními návrhy na
zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy
druhých
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje
- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i
vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být
připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
Matematické kompetence
77
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný
odhad výsledku řešení dané úlohy
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
- číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.)
- efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií a pracovat s informacemi
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s
využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným
informacím, být mediálně gramotní
Odborné kompetence
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
-
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
- byl schopen odolávat myšlenkové manipulaci
- dovedl se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit
a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby
- dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo
kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení
- vážil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního
prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace
Člověk a životní prostředí
- pochopil souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými
aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními
environmentálními problémy
- chápal postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho
zdraví a život
- porozuměl souvislostem mezi environmentálními,
ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému
rozvoji
- respektoval principy udržitelného rozvoje
- pochopil vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně
podílet na řešení environmentálních problémů
- osvojil si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k
životnímu prostředí v osobním a profesním jednání
Člověk a svět práce
- ovládal práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a
využívání informací
- uvědomil si zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a
celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu
pracovnímu životu a k úspěšné kariéře
Informační a komunikační technologie
- vyhledával, zpracovával, uchovával a předával informace za
použití moderních informačních a komunikačních technologií
78
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Počet
hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozhodne o jaký druh pohybu se jedná
- požívá základní kinematické vztahy pro
jednotlivé druhy pohybu při řešení úloh
včetně problémových
- sestrojí grafy závislosti dráhy a
rychlosti na čase a využívá tyto grafy
k řešení úloh
- uvede příklady sil, které v přírodě a
v technické praxi působí na těleso
- určí výslednici dvou sil
- používá Newtonovy zákony při řešení
úloh
- využívá zákon zachování hybnosti při
řešení úloh a problémů včetně praxe
- využívá rozkladu sil k řešení úloh a
problémů
- vypočítává gravitační sílu mezi dvěma
body (koulemi)
- zakreslí síly vzájemného gravitačního
působení
- rozlišuje pojmy gravitační a tíhová síla,
tíha
- řeší úlohy na vodorovný vrh a svislý vrh
vzhůru
- řeší úlohy použitím 2. a 3. Keplerova
zákona
- uvede příklady, kdy těleso koná, a kdy
nekoná práci
- určí práci stálé síly výpočtem
- zná souvislost změna kinetické energie
s mechanickou prací a souvislost změna
potenciální tíhové energie
s mechanickou prací v tíhovém poli
Země
- využívá zákona zachování mechanické
energie při řešení jednoduchých úloh a
problémů včetně úloh z praxe
- řeší úlohy z praxe s použitím vztahu pro
výkon účinnost
- řeší úlohy na moment síly a
momentovou větu
- sestrojí výslednici dvou různoběžných,
resp. rovnoběžných sil
- experimentálně určí těžiště tělesa
jednoduchého tvaru
- používá vztahu pro výpočet tlaku a
tlakové síly
1. Mechanika
- pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb
nerovnoměrný, průměrná rychlost
- pohyb rovnoměrně zrychlený, okamžitá
rychlost, zrychlení
- volný pád
- pohyb rovnoměrně zpožděný
- rovnoměrný pohyb bodu po kružnici
- skládání rychlostí
- první Newtonův zákon, vztažná soustava
- druhý Newtonův zákon, příklady sil
- hybnost tělesa, zákon zachování hybnosti
- třetí Newtonův zákon
- skládání a rozklad sil
- Newtonův gravitační zákon, tíhová síla, tíha
- vodorovný a svislý vrh vzhůru
- Keplerovy zákony
- mechanická práce stálé síly
- kinetická energie a její změna
- zákon zachování mechanické energie
- výkon, příkon, účinnost
- posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa
- moment síly vzhledem k ose otáčení,
výslednice momentu sil, momentová věta
- skládání sil, těžiště tělesa, stabilita tělesa
- tlaková síla a tlak v kapalinách a plynech
- Pascalův zákon, hydraulická zařízení
- vztlaková síla, Archimedův zákon, plavání
těles
- proudění kapalin a plynů, proudnice
- objemový průtok, rovnice kontinuity
- energie proudící tekutiny
36
Opakování poznatků z mechaniky
2
79
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- řeší úlohy užitím Pascalova a
Archimedova zákona
- vysvětlí funkci hydraulického lisu a
hydraulických brzd
- vysvětlí funkci tlakoměru
- stanoví chování tělesa v tekutině
porovnáním hustot
- řeší praktické úlohy použitím rovnice
kontinuity
- popíše obtékání těles ideální a reálnou
tekutinou
- vysvětlí změnu tlaku v proudící tekutině
- uved příklady potvrzující kinetickou
teorii látek
- zná složky vnitřní energie a uvede
příklady na její změnu
- řeší úlohy na změnu vnitřní energie
konáním práce a tepelnou výměnou
- převádí teplotu z Celsiovy stupnice do
Kelvinovy stupnice a naopak
- řeší úlohy použitím kalorimetrické
rovnice bez změny skupenství
- uvede příklady stavových změn a
rovnovážných stavů
- řeší úlohy použitím stavové rovnice
pV/T=konst.
- řeší úlohy na výpočet práce plynu
stálého tlaku
- graficky určí práci plynu pro
jednoduché děje s ideálním plynem
- objasní funkci parní turbíny,
spalovacího motoru a raketového
motoru
- uvede příklady krystalických a
amorfních látek, popíše možné bodové
poruchy krystalové mřížky
- uvede příklady jednoduchých typů
deformací
- řeší úlohy užitím Hookova zákona
- řeší úlohy na teplotní délkovou a
objemovou roztažnost
- vysvětlí význam teplotní roztažnosti
látek v přírodě a v technické praxi
- objasní vlastnosti povrchové vrstvy
kapaliny
- popíše, jak určí, je-li pára sytá nebo
přehřátá
- popíše přeměny skupenství látek a
jejich význam v přírodě a technické
praxi
2. Molekulová fyzika a termika
- kinetická teorie látek
- vnitřní energie tělesa a její změna konáním
práce a tepelnou výměnou, první
termodynamický zákon
- Celsiova a termodynamická teplota
- tepelná a měrná tepelná kapacita, měření
tepla
- kalorimetrická rovnice bez změny skupenství
- ideální plyn, stavové veličiny, stavová
změna
- stavová rovnice ideálního plynu pV/T=
konst.
- stavové změny ideálního plynu
z energetického hlediska
- práce plynu při stálém a proměnném tlaku
- tepelné motory
- krystalické a amorfní látky, ideální
krystalová mřížka a její poruchy
- deformace pevného tělesa, Hookův zákon
pro pružnou deformaci tahem, mez pevnosti
- teplotní roztažnost pevných těles
- povrchová vrstva kapaliny, povrchové
napětí, kapilární elevace a deprese
- přeměny skupenství látek, skupenské a
měrné skupenské teplo
- sytá a přehřátá pára
- vodní pára v atmosféře
Opakování poznatků z molekulové fyziky a
termiky.
23
1
80
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- uvede příklady kmitavých pohybů
z praxe
- řeší úlohy na použití vztahu pro
okamžitou výchylku kmitavého pohybu
bodu (tělesa)
- sestrojí graf závislosti okamžité
výchylky na čase a dovede z tohoto
grafu odečítat charakteristické veličiny
- vysvětlí příčinu harmonického pohybu
tělesa na pružině
- řeší úlohy s použitím vztahu pro dobu
kmitu závaží na pružině
- uvede příklady rezonance v praxi a určí
podmínku pro vznik tohoto jevu
- popíše vznik vlnění v pružném
látkovém prostředí
- ilustruje na příkladech druhy vlnění
- využívá vztahu mezi , f a rychlosti
vlnění při řešení konkrétních problémů
včetně úloh z praxe
- popíšu užitím Huygensova principu
vznik odražené a lomené vlny
- uvede příklady, kdy lze pozorovat vznik
vlnění
- charakterizuje základní vlastnosti
zvukového vlnění a zná jejich význam
pro vnímání zvuku
- uvede příklady užití ultrazvuku
- chápe negativní vliv hluku a dovede se
chránit před nadměrným hlukem
3. Mechanické kmitání a vlnění
- kmitavý pohyb, harmonické kmitání
- veličiny popisující harmonický pohyb
- dynamika kmitání tělesa na pružině
- nucené kmitání, rezonance
- druhy mechanického vlnění, vlnová délka,
frekvence, fázová rychlost
- šíření vlnění v prostoru, Huygensův princip
- odraz, lom a ohyb vlnění
- zdroje zvukového vlnění a vlastnosti tohoto
vlnění
- šíření zvuku v látkovém prostředí, ultrazvuk
12
Opakování poznatků o mechanickém vlnění a
kmitání.
1
- popíše vlastnosti chování elektricky
nabitých těles
- vypočítává elektrostatickou sílu
z Coulombova zákona
- popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj
- popíše elektrické pole pomocí veličin E
aU
- zelektrizuje těleso elektrostatickou
indukcí
- předvídá chování vodičů a izolantů
v elektrickém poli za různých podmínek
- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru
- řeší úlohy na výpočet kapacity
deskového kondenzátoru a na jeho
jednoduchá zapojení
- vysvětlí mechanismus vedení
elektrického proudu v látkách
- rozliší elektromotorické napětí od
svorkového napětí
- řeší úlohy s elektrickými obvody
použitím Ohmova zákona
4. Elektřina a magnetismus
Elektřina
- elektrický náboj, elektrická síla, Coulombův
zákon
- intenzita elektrického pole
- práce v elektrickém poli, elektrické napětí
- vodič a izolant v elektrickém poli,
elektrostatická indukce
- kapacita vodiče, deskový kondenzátor,
spojování kondenzátorů
- elektrický proud jako děj a veličina, zdroje
napětí
- Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický
odpor, rezistivita, rezistor
- spojování rezistorů
- Ohmův zákon pro uzavřený obvod, vnitřní
odpor zdroje, elektromotorické a svorkové
napětí
- Kirchhoffovy zákony
- elektrická práce, elektrický výkon v obvodu
stejnosměrného proudu
- pojem polovodiče, vlastní a příměsové
23
81
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- vytvoří podle schématu elektrický
obvod a změří elektrické napětí a
elektrický proud
- řeší úlohy užitím vztahu R= l/S
- řeší úlohy na práci a výkon elektrického
proudu
- řeší jednoduché úlohy použitím
Kirchoffových zákonů
- vysvětlí elektrickou vodivost
polovodičů. elektrolytů a plynů
- popíše princip a použiti polovodičových
součástek s přechodem PN
- vysvětlí princip chemických zdrojů
napětí
- řeší úlohy s použitím Faradayových
zákonů
- vysvětlí praktické použití elektrolýzy
- zná typy výbojů v plynech a jejich
praktické využití.
polovodiče
- přechod PN, polovodičová dioda, diodový
jev
- tranzistorový jev, tranzistor
- elektrolyt, elektrolýza, Faradayovy zákony,
galvanické články a akumulátory
- nesamostatný a samostatný výboj v plynu
- výboj za atmosférického a sníženého tlaku
Opakování poznatků z elektřiny
1
82
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- popíše, popř. nakreslí chování
magnetky v magnetickém poli
permanentního magnetu, vodiče s
proudem a v magnetickém poli Země
- znázorní indukčními čarami magnetické
pole permanentího magnetu, přímého
vodiče a cívky s proudem
- určí magnetickou sílu v magnetickém
poli vodiče s proudem
- rozliší dia-, para- a feromagnetické
látky
- vysvětlí jev elektromagnetické indukce
a jeho význam v technice
- popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice
- charakterizuje základní vlastnosti
obvodů střídavého proudu
- vysvětlí princip transformátoru a uvede
příklady jeho využití v praxi
- rozlišuje okamžitou, maximální a
efektivní hodnoty napětí a proudu
- řeší úlohy na výpočet střední hodnoty
výkonu střídavého proudu a na výpočet
práce z činného výkonu
- vysvětlí vznik elektromagnetického
kmitání oscilačního obvodu
- popíše využití elektromagnetického
kmitání ve sdělovacích soustavách
- charakterizuje světlo jeho vlnovou
délkou a rychlostí v různých prostředích
- nakreslí odraženy a lomený paprsek na
jednom rozhraní, u hranolu a
planparalelní desky
- řeší úlohy na odraz a lom světla
- vysvětlí podstatu jevů interference,
ohyb a polarizaci světla
- popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska
působení na člověka a využití v praxi
- sestrojí obraz předmětu pomocí
rovinného a kulového zrcadla a pomocí
tenké čočky
- řeší úlohy použitím zobrazovací rovnice
pro kulové zrcadlo a pro tenkou čočku
- vypočítá měřítko optického zobrazení
(příčné zvětšení)
- popíše oko jako optický přístroj
Učivo
-
-
1. Elektřina a magnetismus
Magnetismus
magnetické pole vodiče s proudem,
magnetická síla, magnetická indukce
magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů,
magnetické pole cívky
magnetické vlastnosti látek
elektromagnetická indukce, Faradayův zákon
elektromagnetické indukce
vlastní indukce, indukčnost
vznik střídavého harmonického napětí a
proudu, vztahy pro okamžité hodnoty napětí
a proudu
obvody střídavého proudu s R, L a C
výkon střídavého proudu, efektivní hodnoty
UaI
generátory střídavého napětí, trojfázová
soustava střídavého napětí
transformátor
elektromagnetický oscilátor, vlastní a nucené
elektromagnetické kmitání, rezonance
vznik a vlastnosti elektromagnetického
vlnění
Počet
hodin
19
Opakování poznatků z magnetismu
1
2. Optika
- světlo a jeho šíření, vlnová délka světla,
rychlost světla, index lomu
- odraz a lom světla, Snellův zákon
- rozklad světla hranolem
- spektrum elektromagnetického záření,
rentgenové záření
- vlnové vlastnosti světla (interference, ohyb,
polarizace)
- zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem,
zobrazovací rovnice kulového zrcadla
- zobrazování tenkými čočkami, zobrazovací
rovnice tenké čočky
- optické vlastnosti oka
- subjektivní optické přístroje
- objektivní optické přístroje
17
Opakování poznatků z optiky
1
83
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- zná podstatu vad oka a způsoby korekce
těchto vad
- vysvětlí principy základních typů
optických přístrojů (lupa, mikroskop,
dalekohled)
3. Speciální teorie relativity
- základní principy speciální teorie relativity
- základní pojmy relativistické dynamiky
- vztah mezi energií a hmotností
7
- vypočítá energii kvanta pomocí
frekvence a Planckovy konstanty
- objasní podstatu fotoelektrického jevu a
jeho praktické využití
- chápe základní myšlenky kvantové
fyziky, tzn. vlnové a částicové
vlastnosti objektů mikrosvěta
- charakterizuje základní modely atomu
- popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu
- vysvětlí význam Pauliho principu
- popíše funkci laseru a jeho využití
v praxi
- popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní vlastnosti
nukleonů
- vysvětlí podstatu radioaktivity a
jaderného záření
- popíše způsoby ochrany před
radioaktivním zářením
- popíše štěpnou reakcí jader atomu uranu
a její praktické využití
- posoudí výhody a nevýhody způsobů,
jimiž se získává jaderná energie
4. Fyzika mikrosvěta
- kvantová hypotéza, Planckova konstanta
- vnější fotoelektrický jev, Einsteinova
rovnice pro fotoefekt
- foton, vlnové vlastnosti částic, de Broglieho
vztah
- elektronový obal atomu, kvantování energie
- atom vodíku
- periodická soustava prvků, Pauliho
vylučovací princip
- lasery, vlastnosti atomových jader
- radioaktivita
- jaderné reakce, jaderné štěpení
- jaderná energetika, jaderné elektrárny
- elementární a základní částice
16
- charakterizuje Slunce jako hvězdu a
popíše sluneční soustavu
- popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání
do galaxií
- zná současné názory na vznik a vývoj
vesmíru
- vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž
astrofyzika zkoumá vesmír.
5. Astrofyzika
- Slunce a hvězdy
- galaxie a vývoj vesmíru
- výzkum vesmíru
- popíše důsledky plynoucí z principů
speciální teorie relativity pro chápání
prostoru a času
- zná souvislost energie a hmotnosti
objektů pohybujících se vysokou
hmotností
6
84
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Chemie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky
I
3
II.
3
Chemie
III.
0
IV.
0
Celkem
6
Obecným cílem předmětu je poskytnout žákům soubor poznatků o
chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi,
formovat logické myšlení a rozvíjet vědomosti a dovednosti
využitelné v dalším vzdělávání.
Vzdělávací cíle předmětu se uskutečňují rozvíjením systémového
myšlení a smyslu pro zodpovědnou, pečlivou a systematickou práci.
Nedílnou součástí celé výuky je dodržování všech zásad
bezpečnosti práce a hygieny a ujasnění významu chemie a
chemické kontroly pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Žáci
jsou důsledně vedeni i k práci s odbornou, příručkovou a
tabulkovou literaturou a to přispívá k možnostem dalšího
vzdělávání.
Obsah vyučovacího předmětu tvoří v 1. ročníku učivo určené
k prohloubení a rozšíření poznatků získaných na základní škole.
Žáci si osvojují a prohlubují učivo z obecné chemie a z vybraných
kapitol anorganické chemie úzce související s potravinářským
oborem. Ve druhém ročníku je učivo zaměřeno na základy
organické chemie v rozsahu potřebném pro profesionální orientaci
žáků.
Předmět chemie tohoto studijního oboru tvoří obecný základ
chemických předmětů, na které navazují specifické předměty
chemie potravin, fyzikální chemie a analytické chemie v rozsahu
potřebném pro profesionální orientaci žáků. Vede žáky k pochopení
základních pojmů, vztahů a jejich aplikace na výklad konkrétních
dějů.
Vzdělávání v předmětu chemie směřuje k tomu, aby žák splňoval
tyto cílové vědomosti a dovednosti:
- popsal základní chemické pojmy, symboly a vztahy,
terminologii a chemické názvosloví
- osvojil si základní poznatky o charakteristice chemického děje
a naučil se logicky vyvozovat závěry plynoucí z chemických
reakcí
- uměl pracovat s chemickými rovnicemi, veličinami a
jednotkami a dovedl uplatnit tyto znalosti a dovednosti při
řešení konkrétních úloh a chemických výpočtů
- pochopil vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek
- osvojil si vlastnosti důležitých anorganických a organických
sloučenin a jejich využití v praktickém i profesním životě
osvojil si základy chemie a dovedl je aplikovat v odborné složce
vzdělání.
Učivo předmětu chemie poskytuje žákům základní vědomosti
z oblasti chemie, které jsou nezbytné pro odborné vzdělávání žáků
ve skupině studijních potravinářských oborů. Při výuce jsou kromě
výkladu využívány moderní formy výuky – diskuze, projektová
výuka, samostatná práce, práce s textem, vyhledávání informací,
práce s chemickými tabulkami a odbornou literaturou.
85
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Předmět chemie obsahově navazuje na učivo základní školy,
doplňuje všeobecnou složku vzdělávání žáků a směřuje ji do oblasti
odborného vzdělávání, v níž se klade velký důraz na fyzikálněchemickou a chemicko-biologickou stránku probíraných dějů.
Hodnocení žáků vychází z platného klasifikačního řádu, využívá
klasifikační stupnici i slovní hodnocení. Znalosti žáků jsou
ověřovány písemnými testy nebo slovním zkoušením po každé
uzavřené a probrané kapitole. Při hodnocení je zahrnut i zohledněn
individuální přístup žáka ke studiu předmětu chemie i kvalitě
zpracovávaných úloh. Dle potřeby žáků jsou využívány i
individuální konzultace a pomoc vyučujícího.
Výuka předmětu chemie vede žáky ke správnému používání
chemické terminologie, názvů a vzorců, zápisů chemických rovnic.
Žáci klasifikují chemické látky a chemické děje podle jejich
obecných a specifických znaků, chápou vztahy mezi strukturou a
vlastnostmi látek. Žáci aplikují získané poznatky při řešení
chemických úloh a problémů i při řešení životních situací,
rozpoznávají příčiny i následky svého konání, umějí zdůvodnit
význam nových chemických poznatků pro společnost. Současně
rozvíjejí používání informačních a komunikačních technologií pro
získávání informací a jejich následné zpracování při samostatné i
kolektivní práci a při projektech. S tím souvisí i rozvoj základních
matematických postupů (tabulky, schémata, výpočty příkladů,
vyrovnávání rovnic). Při probírání konkrétních příkladů
anorganických i organických sloučenin se realizuje průřezové téma
Člověk a životní prostředí (nakládání s nebezpečnými látkami,
toxicita). Při zpracovávání samostatných úloh se realizuje
průřezové téma Informační a komunikační technologie. Naučí se
přijímat a vyhodnocovat informace a znalosti z veřejných médií,
přiřazovat je a srovnávat s teoretickými poznatky. Uplatňuje
praktické zásady ochrany přírody při své činnosti a vytváří si vztah
ke zdravému životnímu stylu.
Je třeba, aby si žák vytvořil pozitivní vztah k chemii a pochopil
nezbytnost chemických výrobků a postupů. Žák dokáže obhájit
význam chemie v běžném životě a dovede diskutovat o způsobech
řešení ekologických a zdravotních rizik v souvislosti s chemickou
výrobou a používáním chemických látek.
86
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Žák:
- vysvětlí význam chemických poznatků
pro společnost
- zhodnotí význam chemické výroby
1. Úvod do studia chemie
- chemie jako přírodní věda
- základní chemické disciplíny
- chemická výroba
- význam chemie
2
- vysvětlí pojem hmota
- rozliší metody čištění látek
- objasní využití metod v praxi
2. Hmota, látky a jejich vlastnosti
- hmota a její formy
- metody čištění látky
2
- vymezí pojem prvek a sloučenina
- vysvětlí rozdíl mezi směsí a chemicky
čistou látkou
- používá názvy a značky prvků
3. Chemické prvky a sloučeniny
- chemické prvky – struktura, názvy, symboly
- - chemické sloučeniny – struktura, vzorce
6
- používá oxidační číslo atomů prvků při
odvozování názvů a vzorců
- pojmenuje a napíše vzorec anorganických
sloučenin
- určí ze zápisu reakce její typ a
stechiometrické koeficienty
4. Chemické názvosloví
- algoritmus odvozování vzorců a názvů
anorganických sloučenin
- oxidační čísla, koncovky oxidačních čísel
- binární sloučeniny, kyseliny, hydroxidy, soli
kyselin
10
- rozliší typ soustavy
- vysvětlí rozdíl mezi směsí a chemicky
čistou látkou
- objasní vlastnosti a složení roztoků
5. Disperzní soustavy a roztoky
- druhy disperzních soustav a jejich vlastnosti
- vlastnosti a složení roztoků
6
6. Stavba atomu
- vývoj teorií a názorů na stavbu látek
- stavba atomu, atomové jádro a obal
- protony, neutrony, elektrony
- charakteristika kvantových čísel
- elektronové uspořádání atomu
8
- popíše stavbu atomu
- vysvětlí význam protonového a
nukleonového čísla
- vysvětlí význam kvantových čísel
- odvodí elektronové konfigurace prvků
- vysvětlí pojmy perioda, skupina
- zařadí a klasifikuje prvky periodické
soustavy
- určí počet valenčních elektronů
- charakterizuje obecné vlastnosti prvků
- vysvětlí význam periodické tabulky
7. Periodická soustava prvků
- periodický zákon D. I. Mendělejeva
- popis a charakteristika periodické soustavy
prvků
- vztahy a zákonitosti
- užití a význam periodické tabulky
10
- objasní principy jednotlivých typů
chemické vazby
- popíše charakter vazby v jednodušších
chemických sloučeninách
- vysvětlí vlastnosti látek v závislosti na
jejich vnitřní struktuře
8. Chemická vazba
- chemická vazba, podmínky pro vznik
chemické vazby
- typy chemických vazeb
- vztah vlastností látek k jejich vnitřní struktuře
8
87
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- objasní pojem chemický děj a chemická
reakce
- zapíše chemickou rovnici a upraví ji
- vysvětlí pojem endotermní a exotermní
teplo
- definuje rychlost chemické reakce
- objasní podstatu chemické rovnováhy
- definuje oxidaci a redukci
- vysvětlí jednotlivé typy chemických
reakcí a určí stechiometrické koef.
9. Chemický děj a chemická reakce
- podstata přeměny reaktantů v produkty
- chemická reakce a chemický děj
- základy termochemie
- základy chemické kinetiky
- rovnovážné stavy
- protolytické reakce
- oxidačně-redukční reakce
- elektrolýza
- vylučovací a komplexotvorné reakce
15
- napíše a vysvětlí vztahy pro výpočet
základních chemických veličin
- řeší příklady z chem. vzorců a rovnic.
10. Chemické výpočty
- základní pojmy pro chemické výpočty
- výpočty z chemických vzorců a rovnic
10
- popíše fyzikální a chemické vlastnosti
nepřechodných prvků nekovového
charakteru
- vysvětlí vlastnosti, přípravu, výrobu,
použití a sloučeniny vodíku
- popíše fyzikální a chemické vlastnosti
vody
- uvede přípravu, použití a sloučeniny
nepřechodných prvků nekovového
charakteru
11. Nepřechodné prvky nekovového
charakteru
- charakteristika nepřechodných prvků
- vodík a voda
- přehled a užití důležitých prvků nekovového
charakteru skupin VIII. A až IV. A a jejich
významných sloučenin
10
11. Nepřechodné prvky kovového charakteru
- obecné vlastnosti kovů a principy jejich
výroby
- přehled a využití kovových prvků I.A až IV.
A skupiny a jejich významných sloučenin
8
12. Přechodné prvky
- charakteristika přechodných prvků
- přehled a užití nejdůležitějších prvků I.B až
VIII.B skupiny a jejich významných
sloučenin
4
- charakterizuje nepřechodné prvky
kovového charakteru
- uvede principy výroby kovů
- uvede použití a sloučeniny
nepřechodných prvků kovového
charakteru
- popíše fyzikální a chemické vlastnosti
přechodných prvků
- uvede přípravu, použití a sloučeniny
přechodných prvků
88
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zhodnotí postavení atomu uhlíku
v periodické soustavě prvků z hlediska
počtů a vlastností organických
sloučenin
- zapíše organickou sloučeninu
molekulovým, strukturním a
racionálním vzorcem
- klasifikuje organické reakce (adici,
substituci, eliminaci, přesmyk)
- charakterizuje organické reakce podle
způsobu štěpení vazby
- klasifikujte skupiny uhlovodíků a
jejich derivátů
- používá se systematické a triviální
názvy a vzorce jednotlivých typů
uhlovodíků a jejich derivátů
- vysvětlí základní názvoslovné principy
(substituční, aditivní)
- pojmenuje a zapíše libovolný
uhlovodík, zná principy jejich přípravy
- popište fyzikální vlastnosti a metody
přípravy uhlovodíků
- popíše praktické použití a vlastnosti
vybraných uhlovodíků
- charakterizuje deriváty uhlovodíků,
používá jejich názvosloví
- popíše fyzikální a chemické vlastnosti
- popíše metody přípravy derivátů
uhlovodíků
- vysvětlí vlastnosti a použití vybraných
sloučenin a objasní jejich význam
biologický, farmakologický,
potravinářský a jejich vliv na zdraví
člověka a životního prostředí
- uvede významné zástupce organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití
v odborné praxi a v běžném životě
- charakterizuje typy chemických reakcí
organických sloučenin a dokáže je
využít v chemické analýze v daném
oboru
-
vysvětlí složení polymeru, plastu
napíše obecné reakce polymerace,
polykondenzace a polyadice
charakterizuje praktické využití
polymerů a plastů
popíše vlastnosti vybraných
Učivo
1. Úvod do organické chemie
- definice organické chemie
- uhlík a jeho hybridní stavy
- hybridizace
- typy vazeb ve sloučeninách uhlíku
- typy vzorců organických sloučenin
- izomerie
- klasifikace chemických reakcí – substituční,
eliminační a adiční reakce
- rozdělení organických sloučenin, názvosloví
Počet
hodin
14
2. Uhlovodíky a jejich zdroje
- klasifikace uhlovodíků, složení,
charakteristika
- názvosloví uhlovodíků
- definice alkanů, alkenů, alkadienů, alkynů a
jejich cyklosloučenin
- definice arenů, arylů
- fyzikální a chemické vlastnosti, příprava a
výroba, nejvýznamnější uhlovodíky a jejich
použití
- přírodní zdroje uhlovodíků – ropa, zemní
plyn, černouhelný dehet a jejich průmyslové
zpracování
25
3. Deriváty uhlovodíků
- rozdělení derivátů uhlovodíků a jejich
klasifikace
- přehled derivátů uhlovodíků, jejich
charakteristika, názvosloví, vlastnosti, reakce
a užití
- halogenderiváty
- sirné deriváty
- nitroderiváty
- aminy
- alkoholy, fenoly
- aldehydy, ketony
- karboxylové kyseliny
- funkční deriváty karboxylových kyselin
- substituční deriváty karboxylových kyselin
- deriváty kyseliny uhličité
- organokovové sloučeniny
- heterocyklické sloučeniny
45
4. Syntetické polymery, plasty a další
významné organické látky
- základní pojmy – polymerace,
polykondenzace, polyadice
- výroba, klasifikace a vlastnosti důležitých
plastů
15
89
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
významných organických látek a jejich
ekologické aspekty
- přehled významných organických látek –
léčiva, barviva, pesticidy
- ekologické aspekty výroby a použití
90
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Biologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I
3(1)
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
II.
0
Biologie
III.
0
IV.
0
Celkem
3(1)
Cílem předmětu biologie je vytváření vědomostí a znalostí o
struktuře a funkci organismů, pochopení jejich vzájemných vztahů i
vztahů mezi neživou a živou přírodou. Biologie zaměřená na
studium živé přírody směřuje k pochopení základních zákonů
přírody a k jejich respektování.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
V rámci výuky předmětu biologie získávají žáci přehled o živé
přírodě, o mikroorganismech a metodách stanovení
mikroorganismů v surovinách, pomocných látkách a potravinách.
Vědomosti a dovednosti z této oblasti jsou nezbytné pro budoucí
zaměstnání.
Učivo předmětu biologie je rozděleno na tematické celky. Učivo
prvního ročníku je zaměřeno na obecnou biologii. Obecná biologie
se zabývá charakteristikou samotného předmětu, obecnými
vlastnostmi živých soustav, biologií rostlin, živočichů i člověka a
základy genetiky. Náplň laboratorních cvičení vychází z učiva
probíraného v teoretických hodinách.
Biologické poznatky jsou využívány především v předmětech
chemie potravin a biochemie (chemické složení živých soustav,
jejich metabolismus a fyziologie) a ochrana životního prostředí
(koloběh látek v přírodě, vztahy mezi mikroorganismy).
Biologie navazuje na učivo chemie (chemické prvky a sloučeniny)
a občanského základu (duševní zdraví, partnerské vztahy).
Frontální výuka je realizována výkladem učitele, který je doplněn
vhodnými didaktickými pomůckami, např. nástěnnými obrazy a
schématy, fotografiemi a obrázky živočichů, rostlin a
mikroorganismů, ať již jednotlivě nebo v atlasech. Tento způsob
výuky je doplněn autodidaktickými metodami při práci s učebními
texty a atlasy a při týmové práci. Při výuce biologie a mikrobiologie
jsou zadávány problémové úlohy a drobné projekty, které žáci řeší
jednotlivě nebo ve skupinách.
Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem
školy. Při hodnocení písemných testů se využívá klasifikační
stupnice v návaznosti na bodový systém, případně procentuální
vyjádření. Slovní hodnocení, sebehodnocení a kolektivní hodnocení
se zařazuje při práci v týmu a při řízené diskusi na určité téma. Při
písemném a ústním zkoušení je kladen důraz na porozumění učivu
a aplikaci teoretických poznatků na konkrétní příklady z přírody.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni srozumitelně a souvisle
formulovat své myšlenky, písemně si zaznamenávali podstatné
údaje z textů i z výkladu učitele, přijímali a odpovědně plnili
zadané úkoly. Jsou vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů,
včetně internetu, k tomu, aby při řešení problému využívali logické
i empirické myšlení a využívali svých dříve nabytých zkušeností a
dovedností. Svým obsahem biologie žáky vede k respektu k životu
a jeho trvání jako nejvyšší hodnotě, k úctě k živé i neživé přírodě,
91
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
k ochraně přírodního a ostatního životního prostředí a napomáhá
chápání globálních problémů světa.
Svým učivem přispívá předmět zejména k rozvoji průřezového
tématu Člověk a životní prostředí, a to zejména v oblasti základních
biologických poznatků a základů obecné ekologie. Žáci se učí
poznávat přírodu a lépe jí rozumět, uvědomovat si odpovědnost
člověka za uchování přírodního prostředí a orientovat se
v globálních problémech lidstva. K tématu Člověk v demokratické
společnosti přispívá biologie v oblasti komunikace – žáci jsou
vedeni k tomu, aby byli schopni diskutovat o citlivých a
kontroverzních otázkách , dovedli obhájit svůj názor .Při
zpracovávání zadaných úkolů žáci využívají výpočetní techniku a
tím biologie přispívá i k naplňování obsahu průřezového tématu
Informační a komunikační technologie.
92
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
celkem hodin 99
33 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Žák:
- definuje biologii jako vědu a uvědomuje
si její návaznost na ostatní přírodní vědy
1. Úvod do studia biologie
- pojem a rozdělení biologie
- vývoj biologie jako vědy
3
- charakterizuje názory na vznik a vývoj
života na Zemi
- vyjádří vlastními slovy základní
vlastnosti živých soustav
2. Vznik živých soustav
- základní znaky živých soustav
- názory na vznik života na Zemi
2
3. Biologie rostlin
- rostlinná buňka, rostlinná pletiva
- vegetativní rostlinné orgány – stavba,
funkce, metamorfóza
- fyziologie rostlin, fotosyntéza, dýchání,
dělení buněk
- rozmnožování pohlavní, nepohlavní,
rodozměna
- růst a vývoj rostlin, pohyby, dráždivost
- systém rostlin
22
4. Biologie živočichů
- živočišná buňka, živočišné tkáně
- stavba a funkce živočišných orgánů,
orgánové soustavy
- fyziologie živočichů
- růst a vývoj živočichů
- systém živočichů
19
- popíše buňku jako základní stavební a
funkční jednotku života
- charakterizuje rostlinnou buňku
- popíše stavbu a funkci základních
vegetativních a generativních orgánů
rostlin, uvede jejich hospodářský
význam
- popíše princip fotosyntézy a její význam
pro biosféru
- vysvětlí zásady rozmnožování rostlin
- uvede příklady vegetativního
rozmnožování rostlin a jeho využití
v praxi
- popíše růst a vývoj rostlin
- uvede základní skupiny rostlin a porovná
je
- charakterizuje živočišnou buňku a
porovná ji s buňkou rostlinnou
- popíše stavbu a funkci živočišných
orgánů a orgánových soustav
- popíše růst a vývoj živočichů
- uvede základní skupiny živočichů a
porovná je
- popíše stavbu lidského těla a porovná ji
se stavbou těla živočichů
- vysvětlí funkci orgánů a orgánových
soustav
- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
principy zdravého životního stylu
- diskutuje o etice v partnerských vztazích,
o vhodných partnerech a odpovědném
přístupu k sexuálnímu životu
5.
-
Biologie člověka
opěrná a pohybová soustava
oběhová soustava, imunitní systém
dýchání a dýchací soustava
trávicí soustava a metabolismus
kontrolní a řídící systém organismu
vylučování a vylučovací soustava
rozmnožovací soustava
vývoj člověka
12
6.
-
Základy genetiky
základní genetické pojmy
molekulové základy dědičnosti
dědičnost kvalitativních znaků
8
- objasní význam genetiky
- orientuje se v základních genetických
pojmech
93
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- uvede příklady využití genetiky
-
dědičnost kvantitativních znaků
význam genetiky a genové inženýrství
genová prevence, genetické poradenství,
diagnostika
Laboratorní cvičení - náměty
1. Úvod do laboratorních cvičení
- seznámení s laboratoří
- vedení laboratorního protokolu
- zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
33
2
- pracuje s optickým mikroskopem
- připravuje preparáty
- zakresluje pozorované objekty
2. Základy mikroskopické techniky
- stavba optického mikroskopu
- pravidla mikroskopování
- zakreslování pozorovaných objektů
- příprava preparátu
4
- pozoruje, zakresluje a popisuje preparáty
3. Mikroskopování buňky
- tvar a velikost buňky
- buněčná stěna, cytoplazma, jádro,
plastidy
4
- provádí samostatně pozorování a
vysvětlí podstatu pozorovaných dějů
4. Funkce buněčných struktur v buňce
- proudění cytoplazmy
- osmoregulační pochody
2
5. Dělení buněk – fáze mitózy
2
6. Pletiva a rostlinné orgány
6
7. Tkáně, stavba a funkce orgánů
živočichů a člověka
4
8. Pozorování organismů
2
9. Určování organismů podle klíče
4
10. Cvičení z genetiky
3
- dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- rozlišuje a popisuje jednotlivé fáze
mitózy
- popisuje a srovnává pletiva a rostlinné
orgány
- srovnává stavbu a funkce orgánů
živočichů a člověka
- rozlišuje a charakterizuje organismy
- provádí identifikaci organismů
aplikuje genetické zákony.
94
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Matematika
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
Hodnocení žáků
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
4
II.
3
Matematika
III.
2
IV.
3
Celkem
12
Obecným cílem matematiky je zprostředkovat žákům poznatky
potřebné pro další vzdělávání i praktický život, naučit žáky získané
znalosti použít v ostatních předmětech /fyzika, chemie, práce
s počítačem, ekonomika…/. Učitel vede žáky k osvojování a
využívání matematických pojmů a vztahů. Cílem je rozvíjet logické
myšlení, geometrickou představivost, paměť a schopnost exaktního
a efektivního řešení úloh.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů , hodnot a preferencí
V rámci výuky se rozvíjí intelektové schopnosti žáků, logické
myšlení a schopnost abstrakce. Aktivním přístupem k řešení úloh
žáci získají nástroje potřebné pro studium i běžný život jako je
pracovitost, kritičnost, vytrvalost a schopnost komunikace. Žáci se
naučí věcné a srozumitelné argumentaci v osobním životě, dalším
studiu i budoucím zaměstnání.
V průběhu výuky se žáci seznámí s matematickou terminologií,
získají dovednost upravovat numerické a algebraické výrazy, řešit
rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Učí se řešit geometrické
úlohy, pracovat s grafy funkcí, tabulkami a chápat základy statistiky
a finanční matematiky.
Výuka je prováděna většinou formou výkladu, ale pro splnění
výukových cílů je vhodné využívat také skupinové vyučování
/řešení obtížnějších a časově náročných úloh/, samostatnou práci
žáků /individuální procvičování nových dovedností/, shrnutí a
opakování učiva po každém tematickém celku. Důraz je kladen na
porozumění učivu a schopnost využití znalostí při řešení
složitějších úloh.
Při hodnocení žáků se využívají různé formy zjišťování úrovně
znalostí /ústní zkoušení, písemné zkoušení, orientační testy,
opakovací testy, čtvrtletní písemné práce/. Hodnocení žáků se řídí
platným klasifikačním řádem a zahrnuje klasifikační stupnici i
slovní hodnocení. Přihlíží se ke správnosti a přesnosti výpočtů,
schopnosti samostatného úsudku, zdůvodnění a obhájení výsledku
řešeného příkladu. K žákům je důsledně uplatňován individuální
přístup.
Matematické vzdělávání přispívá k rozvoji klíčových a občanských
kompetencí tím, že učí žáky vystihnout jádro problému, přijímat
hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, učí umět
prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy,
pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, provádět reálný
odhad při řešení praktického problému. Při výuce matematiky
dochází k aplikaci průřezových témat především s předměty fyzika
a práce s počítačem.
95
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 132
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vyjadřuje vztahy mezi číselnými
obory
- uvádí různé zápisy reálného čísla
- provádí aritmetické operace v R
- řeší praktické úlohy s využitím
úměry a procentového počtu
- používá množinovou terminologii
- provádí operace s intervaly
- používá absolutní hodnotu
-
provádí operace s mocninami a
odmocninami
interpretuje zápis čísla ve tvaru
a 10 n
-
-
-
-
demonstruje zápis čísla v jiných
oborech
vyjádří vztah mezi mocninou
s racionálním mocnitelem a
odmocninou
rozlišuje typy výrazů
počítá hodnotu výrazu v čísle
provádí rozklad výrazů na součin
používá vzorce při úpravách
algebraických výrazů
vysvětlí pojem funkce, D(f) a H(f)
uvádí příklady funkčních
závislosti z praxe
sestrojí grafy funkce v kartézské
soustavě souřadnic
rozliší konstantní a lineární funkci
řeší lineární rovnice a nerovnice
s využitím ekvivalentních úprav
ovládá grafické řešení soustav
lineárních rovnic
rozhodne o výběru vhodné metody
při řešení soustav lineárních rovnic
provede diskusi o počtu řešení
soustav rovnic a nerovnic
dokáže sestrojit graf kvadratické
funkce
zná vzorec pro řešení úplné
kvadratické rovnice
umí rozhodnout o počtu řešení
Učivo
1. Opakování učiva ze ZŠ
- číselné obory
- přímá a nepřímá úměra
- procentový počet
- práce s kalkulátorem, zaokrouhlování
- úpravy číselných výrazů
- vlastnosti množiny reálných čísel
- interval
- absolutní hodnota reálného čísla
Počet
hodin
22
2. Mocniny a odmocniny
- mocniny s celočíselným mocnitelem
- věty pro počítáni s mocninami
n
- zápis čísla ve tvaru a 10
- n-tá odmocnina
- mocniny s racionálním exponentem
12
3. Algebraické výrazy
- počítání s mnohočleny
- rozklady mnohočlenů vytýkáním a
podle vzorců včetně součtu a rozdílu
třetích mocnin dvojčlenu
- lomené výrazy
18
4. Funkce, lineární funkce, lineární
rovnice a nerovnice
- lineární funkce a její graf
- konstantní funkce
- lineární rovnice o jedné neznámé
- slovní úlohy
- vyjádření neznámé ze vzorce
- lineární nerovnice o jedné neznámé
- soustava lineárních nerovnic o jedné
neznámé
- soustava dvou lineárních rovnic o
dvou neznámých
- jejich početní a grafické řešení
- slovní úlohy
5. Kvadratická funkce, kvadratická
rovnice a kvadratická nerovnice
- řešení úplné a neúplné kvadratické
rovnice
- diskriminant kvadratické rovnice,
rozklad kvadratického trojčlenu
30
28
96
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
-
kvadratické rovnice na základě
diskriminantu
převede kvadratický trojčlen na
součin lineárních činitelů
rozlišuje úpravy rovnic na
ekvivalentní a neekvivalentní
využije získané poznatky při
matematizaci reálných situací
rozlišuje základní druhy rovinných
obrazců
určuje obsahy a obvody rovinných
obrazců
aplikuje věty o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků na
příkladech z praxe
řeší pravoúhlé trojúhelníky
s využitím Euklidových vět a
Pythagorovy věty
využívá řešení obecného trojúhelníka
při úlohách z praxe
-
vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice
soustava lineární a kvadratické
rovnice o dvou neznámých
kvadratická nerovnice, její početní a
grafické řešení
slovní úlohy
6. Planimetrie
- základní pojmy, jejich vztahy
- geometrické útvary a jejich vlastnosti
- shrnutí učiva o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
- věty Euklidovy a věta Pythagorova
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- obvodový úhel
- obsahy a obvody rovinných obrazců,
řešení úloh technické praxe i běžného
života
- konstrukční a metrické úlohy
22
97
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 99
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- dokáže sestrojit grafy
exponenciálních a logaritmických
funkcí
- umí na grafu odečítat funkční
hodnoty a určovat základní vlastnosti
funkcí
- řeší jednoduché exponenciální a
logaritmické rovnice
- charakterizuje dekadický a přirozený
logaritmus
- používá vzorce pro počítání
s logaritmy
-
-
-
Učivo
1. Funkce, rovnice a nerovnice
- exponenciální a logaritmické funkce a
rovnice, logaritmus
Počet
hodin
26
dokáže sestrojit grafy
goniometrických funkcí
řeší jednoduché goniometrické
rovnice
používá vzorce pro cos2α, sin2α
2. Goniometrické funkce a rovnice
orientovaný úhel, goniometrické
funkce ostrého a obecného úhlu,
goniometrické výrazy a jejich úprava,
goniometrické rovnice
24
ovládá operace s komplexními čísly
v algebraickém a goniometrickém
tvaru
řeší kvadratické rovnice v C
znázorňuje komplexní číslo
v Gaussově rovině
3.
Komplexní čísla
definice komplexního čísla
tvary komplexních čísel
operace s komplexními čísly
Moivreova věta
binomická rovnice
22
-
27
určuje odchylku dvou přímek,
přímky a roviny, dvou rovin
- zjišťuje vzdálenost bodu od přímky a
roviny
- počítá povrch a objem základních těles
-
4. Stereometrie
- polohové a metrické vlastnosti přímek
a rovin
- povrchy a objemy těles: základních,
komolých, koule a jejich částí
- aplikace
98
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- užívá vztahy pro počet variací,
permutací a kombinací
- využívá vlastnosti kombinačních
čísel, počítá s faktoriály
- sestaví Pascalův trojúhelník
- řeší umocňování dvojčlenu pomocí
binomické věty
- charakterizuje vztah mezi relativní
četností a pravděpodobností
náhodného jevu
- určuje charakteristiky polohy a
charakteristiky variability na
příkladech z praxe
-
-
určuje vzdálenost dvou bodů
provádí operace s vektory (sčítání
vektorů, násobení vektoru reálným
číslem, skalární součin vektorů
určuje úhel vektorů
analyticky řeší polohové a
metrické vztahy bodů a přímek
rozhoduje o vhodném vyjádření
přímky v konkrétních úlohách
definuje kuželosečky
užívá různá analytická vyjádření
kuželoseček
řeší vzájemnou polohu přímky a
kuželosečky
určuje vzájemnou polohu dvou
kuželoseček
Učivo
1. Kombinatorika a statistika
- variace, permutace a kombinace bez
opakování
- faktoriál
- vlastnosti kombinačních čísel
- Pascalův trojúhelník
- binomická věta
- statistický soubor, jednotka, znak
- absolutní a relativní četnost
- charakteristiky polohy (aritmetický a
vážený průměr, modus a medián)
- charakteristiky variability (rozptyl,
směrodatná odchylka,…)
- pravděpodobnost náhodného jevu,
opačný jev, jevy neslučitelné a
nezávislé
2. Analytická geometrie v rovině
- soustava souřadnic na přímce a
v rovině
- vzdálenost dvou bodů
- vektor a jeho velikost, operace
s vektory: sčítání vektorů a násobení
vektoru reálným číslem, skalární
součin vektorů
- parametrické vyjádření přímky,
obecná rovnice přímky
- vzájemná poloha přímek, odchylka
přímek, vzdálenost bodu od přímky
- analytické vyjádření kružnice, elipsy,
paraboly a hyperboly
- vzájemná poloha přímky a
kuželosečky
Počet
hodin
20
46
99
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje posloupnost jako
zvláštní případ funkce
- určí posloupnost výčtem prvků,
rekurentním vzorcem, vztahem pro
n-tý člen
- rozhodne o použití vzorců při
řešení úloh
- řeší příklady na složené úrokování
-
-
rozšiřuje a rozvíjí dříve probírané
učivo
řeší složitější rovnice a provádí
diskusi řešení
spojuje znalosti z matematiky
s dalšími předměty (fyzika, práce
s počítačem, chemie)
rozumí pojmům limita funkce,
derivace funkce a integrál
Učivo
1. Posloupnosti
- posloupnost a její vlastnosti
- aritmetická posloupnost
- geometrická posloupnost, limita
posloupnosti a nekonečná geometrická
řada
- základy finanční matematiky
- složené úrokování
2. Shrnutí a prohloubení učiva
- výpočet neznámé ze vzorců
- úpravy složitějších algebraických výrazů
- složitější typy rovnic (exponenciálních,
logaritmických a goniometrických )
- limita funkce
- základy diferenciálního počtu
- základy integrálního počtu
Počet
hodin
20
70
100
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Environmentální výchova
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Environmentální výchova
III.
IV.
1
0
Celkem
1
Předmět environmentální výchova a ekologie je koncipován jako
základní vyučovací předmět oboru analytická chemie. Předmět
vychází z průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Jeho
cílem je poskytnout žákům komplexní pohled a pochopení vztahů v
přírodě. Integruje již získané poznatky a dovednosti, doplňuje je,
rozvíjí chápání složitých souvislostí, samostatné a tvořivé přístupy
ke skutečnosti a zároveň tím ovlivňuje utváření hierarchie životních
hodnot, občanskou odpovědnost za jednání v prostředí a za
respektování principů udržitelného rozvoje.
V tomto předmětu se žáci nejprve seznámí se základy ekologie,
ujasní si a zopakují základní ekologické pojmy, udělají si představu
o výskytu chemických látek v přírodě, seznámí se s pojmy
biodegradace, biotransformace a s typy krajiny. V dalším
tématickém celku se žáci dozví o vztazích mezi člověkem a
životním prostředím. Dále se seznámí s hlavními problémy,
týkajícími se znečištění půdy, vody a ovzduší. Jsou navrženy a
s žáky diskutovány způsoby nápravy. Žáci se také seznámí
s problémy surovin a energií, tedy obnovitelnými a
neobnovitelnými zdroji. Poté se žáci budou zabývat problematikou
odpadů, druhy odpadů a nakládání s nimi. Poslední tématické celky
budou věnovány ochraně přírody a krajiny a zásadám trvale
udržitelného rozvoje.
Předmět navazuje a dále pak rozvíjí znalosti získané v předmětu
biologie, občanské výchovy, fyziky, chemie a dějepisu.
Výuka je realizována jednak výkladem učiva, opakováním a
procvičováním, dále pak samostatným vyhledáváním a
zpracováním informací v rámci referátů doplňujících učivo a
ekologicky zaměřenými exkurzemi. V předmětu se aplikuje a
využívá metoda problémové výuky rozvíjející logické myšlení
žáků.
Vědomosti žáků jsou ověřovány a hodnoceny písemnými testy a
hromadným opakováním. Dále se hodnotí vypracování a prezentace
referátů na dané téma, výstupní zprávy z ekologicky zaměřených
exkurzí. Při hodnocení bude kladen důraz na popsání a pochopení
daného problému a navržení jeho řešení. Při prezentaci referátů
bude rovněž hodnoceno zpracování práce (po obsahové i formální
stránce), schopnost diskuse a vlastní obhajoba.
Předmět rozvíjí komunikativní klíčové kompetence, kompetence
řešit problémy, kompetence k práci s informacemi a využívání
prostředků informačních a komunikačních technologií. Mimo
klíčové kompetence rozvíjí odborné kompetence, a to schopnost
aplikovat získané přírodovědné znalosti, nakládat s materiály,
energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a
s ohledem na životní prostředí, chápat význam životního prostředí
pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje.
Předmět pomáhá realizovat průřezové téma Člověk a životní
101
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
prostředí a přírodovědné vzdělávání. Přispívá k tomu, aby žáci lépe
rozuměli přírodním zákonům, jevům a procesům, uvědomovali si
odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali
se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale
udržitelného rozvoje, diskutovali o problémech člověka a prostředí
a osvojovali si technologické metody šetrné k životnímu prostředí.
Předmět rovněž rozvíjí průřezové téma Občan v demokratické
společnosti a Člověk a svět práce. Dále využívá informační a
komunikační technologie při tvorbě referátů a jejich prezentaci.
102
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 33
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
4
Žák:
- vysvětlí základní ekologické pojmy
- popíše podstatu oběhu látek v přírodě
- vysvětlí pojem biodegradace a
biotransformace
- charakterizuje různé typy krajiny ve svém
okolí
- má přehled o historii vzájemného
ovlivňování člověka a přírody
- popíše globální problémy ŽP
- hodnotí vliv různých činností člověka na
jednotlivé složky ŽP
- charakterizuje dopady činností člověka na
ŽP
1. Základy ekologie
- základní ekologické pojmy
- chemické látky v prostředí
- koloběh látek v přírodě
- biodegradace
- biotransformace
- typy krajiny
2. Člověk a prostředí
- člověk a vývoj jeho vztahu k přírodě
- vzájemné vztahy mezi člověkem a ŽP
- globální problémy ŽP
- dopady činnosti člověka na ŽP
2
- popíše složení a funkci atmosféry
- zhodnotí vliv klimatických podmínek na
lokální znečištění ovzduší
- charaktrizuje znečištění atmosféry, včetně
možnosti nápravy
- zhodnotí rizika plynoucí ze znečištění
ovzduší
- porovná klima tropických a
subtropických oblastí
3. Ovzduší
- složení a funkce atmosféry
- vliv klimatických podmínek na znečištění
ovzduší
- znečištění atmosféry (smogy, kyselé deště,
skleníkový efekt, úbytek ozónové vrstvy Země)
- rizika ze znečištění atmosféry, vliv hlavních
kontaminantů, způsoby snížení emisí
- klimatologie tropických a subtropických
oblastí
5
- definuje přítomnost vody na Zemi
- vysvětlí koloběh vody na Zemi
- popíše složení vod
- charakterizuje typy vod a jejich znečištění
- vysvětlí samočistící schopnost vody
- zhodnotí rizika plynoucí ze znečištění vod
- diskutuje o kvalitě pitné vody
- vysvětlí princip čištění odpadních vod
- popíše složení půdy a zhodnotí její
význam
- vysvětlí možnosti degradace a
poškozování půdy
- chrakterizuje znečištění půd a vliv
zemědělství na kvalitu půd
- vysvětlí samočistící schopnost půdy
- navrhne způsoby ochrany půdy
- charakterizuje přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti
- dokáže posoudit vliv člověka na prostředí
jeho využíváním
- dokáže navrhnout řešení energetických a
surovinových problémů
4. Voda
- přítomnost vody na Zemi a její koloběh
- přirozené složení vod
- typy vod a jejich znečištění (srážková,
povrchová, podzemní, pitná a odpadní)
- samočistící schopnost vody
- rizika plynoucí ze znečištění vod
5
5. Půda
- složení a význam půd
- degradace a poškozování půdy
- znečištění půd a vliv zemědělství na kvalitu
půd
- samočisticí schopnost půdy
- ochrana půdy
3
6. Přírodní zdroje energie a surovin
- zdroje surovin a energie, obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
- řešení energetických a surovinových
problémů
3
103
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- se orientuje ve způsobech nakládání
s odpady a možnostech snížení jejich
produkce
- má přehled o právních, informačních a
ekonomických nástrojích společnosti na
ochranu přírody a prostředí
- vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů
k ochraně ŽP
- zdůvodní odpověnost každého jedince za
ochranu přírody, krajiny a ŽP
- diskutuje o problémech člověka a ŽP
7. Odpady
- druhy odpadů a nakládání s nimi
separace a recyklace
3
8. Ochrana přírody a krajiny
- nástroje společnosti na ochranu životního
prostředí (právní normy)
- chráněná území
2
9. Zásady udržitelného rozvoje
- ekonomický rozvoj ve vztahu k zachování
přírody
- změna životního stylu
- přínos jednotlivce k ochraně ŽP
- šetrné využívání přírodních zdrojů
- uvědomělá skromnost
3
104
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Práce s počítačem
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
2
II.
2
Práce s počítačem
III.
2
IV.
0
Celkem
2
Předmět práce s počítačem (PSP) připravuje žáky k tomu, aby byli
schopni vyžívat výpočetní, kancelářskou a komunikační techniku
v průběhu školní přípravy v jiných předmětech, v dalším
vzdělávání, při výkonu budoucího povolání i v soukromém životě
Obsah učiva tvoří několik na sebe navazujících celků, vytváří a
prohlubuje znalosti a dovednosti z hlediska hardwarového a
softwarového vybavení. Studenti svoje vědomosti z předmětu
uplatňují při dalším studiu (laboratorní práce, práce SOČ,
diagnostické přístroje v laboratořích). Během studia získají dobré
znalosti a přehled o standardním kancelářském software, které
umožňují žákům uplatnění v profesním životě a integraci ve
společnosti.
Výuka probíhá ve specializovaných učebnách výpočetní techniky.
Každý žák má k dispozici svoji pracovní stanici s možností přístupu
k dalším síťovým prostředkům a internetu. Výklad ve výuce je
doplněn o praktické řešení úkolu a problému. Klademe důraz na
samostatnost a hledání vlastních řešení problémových úloh.
Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení problému i k týmové
práci. Ve výuce jsou využívány moderní výukové technologie,
dataprojekce, e-learning. Studenti musí pochopit základní principy
IKT a být schopni orientovat se v systému výpočetní techniky.
Některé tematické celky jsou zařazeny během studia několikrát
s návazností a vyšší úrovní znalostí a dovedností
Při hodnocení žáků se řídíme platným klasifikačním řádem a
zohledňujeme individuální možnosti a schopnosti žáků. K ověření
znalostí a dovedností slouží počítačové testy, praktické práce a
ústní zkoušení. Snažíme se o to, aby student reálně posuzoval svoje
schopnosti, znalosti i nedostatky a využil je při učení.
Cílem předmětu je dosažení takové úrovně klíčových kompetencí,
aby žák byl schopen aktivně pracovat s informacemi. Aby dokázal
informace vyhledávat, posuzovat, třídit, analyzovat a ověřovat
z různých zdrojů.
Důležitým aspektem jsou mezioborové vazby na další předměty,
například matematiku (statistika, finanční matematika, grafy), na
technické předměty, český jazyk (správná typografie, vytvoření
životopisu, žádost), na společenskovědní předměty (licence,
autorská práva), na odborné předměty (rozbory pomocí
chromatografu, luminometru).
U jednotlivých výukových celků je poukazováno na vztah člověka
k životnímu prostředí, využívání energie a energetických zdrojů pro
potřeby člověka. Výuka poukazuje na nutnost přistupovat k tématu
IKT z nadčasového pohledu, vnímat historický vývoj i odhadovat
vývoj do budoucnosti.
105
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník:
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- popíše vývoj počítače v časové ose,
uvede příklady využití počítačů
v různých oblastech lidské činnosti
- vysvětlí základní pojmy, převede čísla
mezi des. a bin. soustavou
-
-
Učivo
1. Základní pojmy:
- historie, rozdělení počítačů
- informace, binární soustava
Počet
hodin
5
popíše jednotlivé komponenty
počítače
orientuje se v konfiguraci počítače
2. Hardware
- části počítače, popis
aktivně pracuje s adresářem a
souborem
popíše nejběžnější OS a jejich verze
3.
-
Operační systémy
obecná charakteristika, přehled
struktura dat, adresář, soubor
základní operace s OS
nadstavba OS, komprimace dat
8
formátuje text, vytvoří tabulky
tvoří matematické zápisy
zpracuje data přes hromadnou
korespondenci
vloží obrázek , graf a vytvoří schéma
vytiskne dokument
4.
-
Textový editor - Word
základní f-ce, nastavení ovládacích prvků
odrážky, číslování
úprava dokumentů pomocí stylů
tvorba tabulek, editor rovnic
vkládání objektů, tvorba schémat
hromadná korespondence
další textové editory
30
10
edituje text s ohledem na základní
typografická pravidla
5. Základní typografická pravidla
3
-
aktualizuje antivir. program, odstraní
virus, ověří si autentičnost
emailových zpráv
6. Počítačové viry, ochrana dat
- viry, antivirové programy, archivace a
zálohování dat
4
-
vytvoří a upraví obrázek v daném
rozměru a formátu (využití do
protokolu laboratorních prací)
7. Grafické editory
- malování, f-ce panelu kreslení - Word
- úprava a vložení obrázku do textu
6
-
106
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník:
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- používá na uživatelské úrovni
tabulkový editor
- vkládá do tabulek data různých typů a
upravuje jejich formát
- tvoří vzorce a používá f-ce
- graficky prezentuje data z tabulek
- exportuje a importuje data mezi
aplikacemi
-
-
-
-
-
-
využívá základní prostředky
počítačové sítě
chápe specifika práce v síti
popíše různé typy propojení počítačů
v síti
vytváří jednotlivé snímky prezentace
vkládá objekty a vytváří animace
využívá prezentace pro potřeby
v jiných předmětech
používá internet jako informační
zdroj, orientuje se v získaných
informacích, třídí a vyhodnocuje je
přijímá a odesílá e-mail
rozlišuje způsoby připojení do
internetu
je si vědom rizik spojených
s porušením autorských práv a
zveřejňováním dat na internetu
umí algoritmizovat jednoduché úlohy
Učivo
Počet
hodin
30
1.
-
Tabulkový editor -Excel
prostředí Excelu, buňka, list
formát buněk, absolutní a relativní adresa
vzorce a funkce
vkládání grafů
propojení dat Word - Excel
tisk
2.
-
Počítačové sítě
rozdělení sítí, topologie sítí
prvky sítě
přístupová práva
6
3.
-
Prezentace - PowerPoint
principy a zásady prezentací
vkládání objektů, animace
časování a pořadí snímků
export prezentace
14
4.
-
Internet a jeho služby
historie a struktura celosvětové sítě
přenos dat, protokoly
služby internetu
informační zdroje
bezpečnost na internetu
prohlížeče
8
5. Autorská práva
- autorské právo , ochrana osobních údajů,
počítačová kriminalita
2
6. Algoritmizace úloh
- výroková logika, algoritmizace, zápis
algoritmů
6
107
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník:
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- vysvětlí základní pojmy počítačové
grafiky
- provádí konverzi mezi formáty
- skládá vektorové obrázky
- upravuje fotografie a vytváří koláže
1. Počítačová grafika
- rastrová a vektorová grafika, barevné
modely
- grafické formáty, komprimace grafických
dat
- základy práce s vektorovou grafikou
- základy práce s rastrovou grafikou
Počet
hodin
20
-
popíše základní tagy jazyka HTML
vytvoří jednoduchou www stránku
použije pro vzhled stránky styly
dokáže umístit stránku na internet
2. Tvorba webových stránek
- struktura www stránky, základní značky,
zdrojový kód
- tvorba stránek pomocí editoru
- CSS
- publikování na internetu
-
vysvětlí pojem databáze
vytvoří jednoduchou databázi
vytvoří formulář a sestavu
3.
-
Databáze - Access
relační databáze
tvorba tabulky, formuláře
výběrové dotazy
sestavy
15
-
vysvětlí možnosti internetové
komunikace
komunikuje na síti přes ICQ, Skype
převádí různé formáty audio a video
formátů
přenese data z digitálního zařízení do
PC
ukládá data na různá datová média
4.
-
Internet, komunikace a multimédia
internetová telefonie, Skype, ICQ
převody audio a videoformátů
ukládání dat, USB disk, CD, DVD
přenos dat PC, digit. fotoaparát, kamera
10
-
21
108
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Tělesná výchova
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
I
2
II.
2
Tělesná výchova
III.
2
IV.
2
Celkem
8
Cílem tělesné výchovy je pomoci žákům nacházet prostor
k osvojování si nových pohybových dovedností, k využívání
různého sportovního nářadí a náčiní, k seznámení s návody pro
pohybovou prevenci, korekci jednostranného zatížení i pro rozvoj
zdravotně orientované tělesné zdatnosti a výkonnosti. Žáci se učí
využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky,
zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a
odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Významné je i propojování
pohybové činnosti s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova
ke zdraví, estetika a ekologie.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
V oblasti postojů, citů a hodnot se tělesná výchova snaží dotvářet
osobnost žáků směrem ke zralému, charakternímu jedinci se
smyslem pro morálku. Prostřednictvím soutěživých individuálních i
kolektivních pohybových aktivit vede žáky k čestnosti,
cílevědomosti, samostatnosti, smyslu pro fair-play, toleranci,
ohleduplnosti, schopnosti empatie a k přijímání zodpovědnosti za
důsledky svého jednání.
Učivo je rozděleno do tématických celků, které zahrnují poznatky
z tělesné výchovy a sportu, komunikaci při pohybových činnostech,
organizaci, hygienu a bezpečnost v tělesné výchově a sportu,
kondiční, kompenzační, relaxační a jiná cvičení, gymnastiku,
atletiku, sportovní a pohybové hry a sporty vyžadující zvláštní
klimatické, prostorové nebo materiální podmínky (plavání,
lyžování, snowboarding, turistika). Žáci jsou seznamováni s první
předlékařskou pomocí při běžných poraněních a jsou vedeni ke
správným reakcím na mimořádné události, jako jsou požár, záplavy,
ekologické havárie apod. Učivo z oblasti Vzdělávání pro zdraví je
zařazeno do výuky ve všech čtyřech ročnících, ve 4. ročníku je
navíc doplněno oblastí Estetického vzdělávání, které zahrnuje také
prvky zdravotní tělesné výchovy.
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové či materiální
podmínky jsou zařazeny do výuky prostřednictvím sportovních
kurzů. Účast na těchto kurzech je dobrovolná a z tohoto důvodu
nelze jejich realizaci každoročně garantovat. Uskutečnění těchto
akcí bude tudíž závislé na zájmu žáků a klimatických či
prostorových podmínkách.
V tělesné výchově je nutné zohledňovat mentalitu dívek a chlapců,
věkové a individuální zvláštnosti. Volené metody a vyžadované
výkony musí být úměrné fyzickému a duševnímu rozvoji žáků.
Důležité je, aby tělesná výchova byla všestranná a rozvíjející, měla
by být zdrojem radosti a zdraví. U žáků se zaměřujeme na
schopnost samostatného řešení a pružného reagování a důraz
klademe na spolupráci a vzájemnou pomoc. Při výkladu je třeba
109
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Hodnocení žáků
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
vycházet z poznatků a vědomostí a aplikovat je na popisy
mechanismů v tělesné výchově.
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové či materiální
podmínky jsou zařazeny do výuky prostřednictvím sportovních
kurzů. Účast na těchto kurzech je dobrovolná a z tohoto důvodu
nelze jejich realizaci každoročně garantovat. Uskutečnění těchto
akcí bude tudíž závislé na zájmu žáků a klimatických či
prostorových podmínkách.
Hodnocení žáků vychází z platného klasifikačního řádu školy,
využívá klasifikační stupnici, slovní hodnocení a jejich kombinace.
Do hodnocení se nezahrnuje pouze úroveň pohybových dovedností,
ale i celkový přístup žáků k pohybovým aktivitám a snaha žáků o
dosažení co nejlepšího výkonu.
Výuka předmětu rozvíjí tělesné dovednosti, což se uplatňuje
v pracovní motorice a schopnosti efektivně vykonávat tělesnou
práci. Žáci se učí využívat tělesná cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil vzhledem k požadavkům budoucího povolání a tím se
realizuje průřezové téma Člověk a svět práce a posiluje klíčová
kompetence k pracovnímu uplatnění. Během pobytů v přírodě
(LVVZ apod.) se realizuje průřezové téma Člověk a životní
prostředí a posilují se klíčové kompetence sociální. Průřezové
téma Člověk v demokratické společnosti se uskutečňuje
prostřednictvím kolektivních her, při kterých jsou pevně stanovena
pravidla, která musí být plně respektována a žáci při těchto
kolektivních sportech přijímají odpovědnost nejen za sebe a svá
rozhodnutí, ale také za úspěch celého družstva. Zábavnou formou
se učí nést důsledky svého jednání a odpovědnost za něj. Zároveň si
osvojují toleranci a respekt k osobnosti druhého člověka.
110
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- dokáže správně zvolit sportovní
vybavení odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám
- dokáže je udržovat a ošetřovat
- uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
- využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
- uvede zásady poskytování první pomoci
- popíše činnost při mimořádných
událostech
Učivo
I. Teoretické poznatky
Počet
hodin
Průběžně
+2
II. Pohybové dovednosti
- nastupuje do tvaru a dokáže velet
družstvu
- ovládá relaxační cvičení, dokáže se
adaptovat na aerobní i anaerobní zátěž
- rozvíjí svoji tělesnou zdatnost
- zvládá chůzi a běh, skoky na místě a
z místa
- předvede kotoul vpřed a vzad, stoj na
rukou s dopomocí
- zvládá odraz z můstku, skok do kleku
- vyšplhá na laně (tyči), popř. zvládá
provedení smyčky na laně
- s dopomocí provede výmyk na hrazdě
- zvládá cvičení rovnováhy
- předvede techniku správného houpání
na kruzích
- ovládá atletickou abecedu
- umí a rozliší a správně použije nízký,
polovysoký a vysoký start
- ovládá techniku sprintu a vytrvalostního
běhu
- je schopen uběhnout danou trať
v určeném čase
- rozliší různé styly skoku vysokého
(nůžky, flop, strédl)
- zvládá techniku hodů
1. Tělesná cvičení
- pořadová
- zaměřená na přípravu organismu na
pohybovou činnost
- rychlostně silová
- kondiční
- vytrvalostní
- relaxační a protahovací
- posilovací
- testování zdatnosti žáků
10
2. Gymnastická cvičení
- sportovní gymnastika (akrobacie, cvičení
na nářadí, šplh, přeskok)
- kondiční cvičení
8
3. Lehká atletika
- atletická abeceda
- krátký běh
- vytrvalostní běh
- skok do výšky
- hod granátem
12
111
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- zvládne základní herní činnosti
jednotlivce s míčem i bez něj, základní
kombinace a dokáže je aplikovat ve hře
- ovládá pravidla a dokáže je aplikovat ve
hře
- je schopen rozlišit nesportovní chování
- ovládá techniku bezpečného sjíždění
svahu na lyžích a jízdu na různých
vlecích
- dodržuje bezpečnostní pravidla při jízdě
na svahu a na vlecích, dokáže adekvátně
reagovat na nebezpečí, která při pobytu
na horách hrozí (změna počasí, úrazy
apod.)
- chová se ekologicky
- dokáže se adaptovat na vodní prostředí,
zvládne potápění do hloubky 2m
- zvládne alespoň jeden plavecký způsob,
startovní skok, hlavní zásady
poskytování první pomoci tonoucímu
- dodržuje zásady hygieny.
4. Hry
Sportovní hry:
- volejbal, basketbal, florbal, fotbal, futsal
Ostatní hry:
- softbal, vybíjená, přehazovaná, softtenis,
stolní tenis, nohejbal
24
10
Lyžování
týden
dle
možností
Plavání
dle
možností
112
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
-
-
Žák:
dodržuje hygienické zásady a
bezpečnostní pravidla při tělesných
cvičeních a sportovních hrách
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
uvede zásady poskytování první pomoci
popíše činnost při mimořádných
událostech
Učivo
I. Teoretické poznatky
Počet
hodin
Průběžně
+2
II. Pohybové dovednosti
- nastupuje do určeného tvaru a dokáže
velet družstvu
- ovládá kompenzační cvičení
k regeneraci tělesných a duševních sil
- využívá tělesných cvičení k rozvoji
zdatnosti
- adaptuje se na aerobní i anaerobní
zatěžování organismu
- dokáže spojovat jednotlivé cviky
- umí kotoul před a vzad s roznožením
- zvládne roznožku přes kozu, skok do
dřepu
- šplhá na tyči (laně) v určeném čase
- předvede výmyk na hrazdě, přešvih
pravou (levou)
- umí základní skoky na trampolíně
- zvládá další statické cviky na kruzích
- uběhne krátký i vytrvalostní běh
v určeném čase
- skočí technicky správně určenou výšku
- technicky správně hodí určenou délku
- ovládá herní kombinace a základní
herní systémy
- zapojí se do herního systému družstva
- ovládá pravidla jednotlivých her
- dodržuje bezpečnostní pravidla při jízdě
1. Tělesná cvičení
- pořadová
- zaměřená na přípravu organismu na
pohybovou činnost
- rychlostně silová
- kondiční
- vytrvalostní
- relaxační a protahovací
- posilovací
- testování zdatnosti žáků
10
2. Gymnastická cvičení
- sportovní gymnastika (akrobacie, cvičení
na nářadí, šplh, přeskok)
- kondiční cvičení
8
3. Lehká atletika
-atletická abeceda
- krátký běh
- vytrvalostní běh
- skok do výšky
- hod granátem
12
4. Hry
Sportovní hry – hoši/dívky:
- volejbal, basketbal, florbal, fotbal, futsal
24
Ostatní hry:
- softbal, vybíjená, přehazovaná,
softtenis, stolní tenis, nohejbal
10
113
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
po svahu i na vlecích
- je schopen reagovat na nebezpečí, která
mohou při pobytu na horách nastat
- umí poskytnout první pomoc při
běžných úrazech
- dokáže technicky správně a bezpečně
sjíždět na lyžích
- umí poskytnout první pomoc
- dodržuje zásady bezpečného chování
v přírodě
- zvládne techniku jízdy na kole
- je schopen ujet určitou vzdálenost v km
za den
- užívá ochranné bezpečnostní pomůcky
- zná pravidla silničního provozu a řídí se
jimi při cykloturistice
- při sportu a pobytu v přírodě se chová
ekologicky a uplatňuje poznatky
z ochrany životního prostředí
- dodržuje zásady udržitelného rozvoje
- pobytu v přírodě a turistiky využívá
k prohloubení poznatků z jiných
předmětů
- umí si sám připravit výzbroj a pečovat o
ni.
Lyžování
týden
dle
možností
Sportovně turistický pobyt v přírodě
týden
dle
možností
114
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
-
Žák:
při pohybových aktivitách dodržuje
hygienické návyky
uplatňuje při nich zásady bezpečnosti
využívá při pohybových aktivitách
pohybovou činnost k rozvoji tělesné
zdatnosti
uvede zásady poskytování první pomoci
popíše činnost při mimořádných
událostech
Učivo
I. Teoretické poznatky
Počet
hodin
Průběžně
+2
II. Pohybové dovednosti
- umí nastoupit do určeného tvaru
- zdokonaluje své pohybové projevy
- využívá různé pohybové hra k rozvoji
pohybových dovedností
- ovládá kompenzační cvičení
k regeneraci tělesných a duševních sil i
vzhledem k budoucímu povolání
- adaptuje se na fyzickou zátěž
1. Tělesná cvičení
- pořadová
- zaměřená na přípravu organismu na
pohybovou činnost
- rychlostně silová
- kondiční
- vytrvalostní
- relaxační a protahovací
- posilovací
- testování zdatnosti žáků
10
- při akrobacii a na jednotlivých nářadích
dokáže spojit jednotlivé cviky
v gymnastickou sestavu
- umí roznožku i skrčku přes kozu
- vyšplhá v určeném čase na tyči (laně)
- předvede jednoduchou sestavu na
kruzích
2. Gymnastická cvičení
- sportovní gymnastika (akrobacie, cvičení
na nářadí, šplh, přeskok)
- kondiční cvičení
8
3. Lehká atletika
-atletická abeceda
- krátký běh
- vytrvalostní běh
- skok do výšky
- hod granátem
12
4. Hry
Sportovní hry – hoši/dívky:
- volejbal, basketbal, florbal, fotbal, futsal
24
Ostatní hry:
- softbal, vybíjená, přehazovaná,
softtenis, stolní tenis, nohejbal
10
- uběhne krátký i vytrvalostní běh
v určeném čase
- skočí technicky správně určenou výšku
- osvojí si techniku vrhů
- ovládá běžné herní systémy a dokáže je
aplikovat ve hře
- umí zvolit vhodnou taktiku vzhledem
k úrovni svých pohybových dovedností
i dovedností spoluhráčů i protihráčů
- ovládá pravidla a dokáže toho využít při
rozhodování sportovního zápasu
- umí si sám připravit výzbroj a pečuje o
115
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ni
- dodržuje bezpečnostní pravidla při jízdě
o svahu i na vlecích
- umí poskytnout první pomoc při
běžných úrazech
- je schopen reagovat na nebezpečí, která
mohou při pobytu na horách nastat
- dokáže technicky správně a bezpečně
sjíždět na lyžích i obtížnější svahy.
Lyžování
- zdokonalovací lyžařský výcvik
týden
dle
možností
116
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- dokáže aplikovat sportovní pravidla při
hře a rozhodování
- dokáže správně zvolit sportovní
vybavení odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám dokáže je
udržovat a ošetřovat
- uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
- uvede zásady poskytování první pomoci
- popíše činnost při mimořádných
událostech
- využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu,
zvyšování tělesné zdatnosti a k rozvoji
tělesné harmonie a symetrie
- dokáže aplikovat vhodné cviky ke
korekci tělesné asymetrie a zdravotních
obtíží
- využívá různé pohybové hry k rozvoji
pohybových dovedností
- ovládá kompenzační cvičení
k regeneraci tělesných a duševních sil i
vzhledem k budoucímu povolání
- adaptuje se na fyzickou zátěž
-
žáci ve skupině si vyberou tři
z nabízených her
- ovládá složitější herní kombinace a
herní systémy
- zná pravidla a tuto znalost umí využít
při rozhodování sportovního zápasu
- dokáže zorganizovat turnaj v daném
sportu
- umí si sám připravit výzbroj a pečuje o
ni
- dodržuje bezpečnostní pravidla při jízdě
o svahu i na vlecích
- je schopen reagovat na nebezpečí, která
mohou při pobytu na horách nastat
- umí poskytnout první pomoc při
běžných úrazech
- dokáže technicky správně a bezpečně
sjíždět na lyžích i obtížnější svahy.
Učivo
Vzdělávání pro zdraví a estetické
vzdělávání
I. Teoretické poznatky
Počet
hodin
Průběžně
+2
II. Pohybové dovednosti
1. Tělesná cvičení
- kondiční
- relaxační a protahovací
- korektivní cvičení
- posilovací
- gymnastická cvičení
- plavání
- pořadová
- rychlostně silová
28
2. Hry
Sportovní hry – hoši/dívky:
- volejbal, basketbal, florbal, fotbal, futsal
30
Ostatní hry:
- softbal, vybíjená, přehazovaná,
softtenis, stolní tenis, nohejbal
Lyžování
- zdokonalovací lyžařský výcvik
týden
dle
možností
117
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Analytická chemie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I
3(2)
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
II.
4 (3)
Analytická chemie
III.
4 (3)
IV.
5 (4)
Celkem
2
Analytická chemie má charakter aplikované vědy, ve které jsou
využívány poznatky zejména anorganické, organické a fyzikální
chemie. Sjednocuje je se znalostmi matematiky a dovednostmi
získanými v chemických laboratorních cvičeních. Poskytuje žákům
základní vědomosti o podmínkách a metodách chemických analýz a
přehled o možnostech jejich využití. Vytváří základ širokého
odborného vzdělání v oblasti metod analytické chemie a jejich
aplikaci v oblasti analýzy potravin. V oblasti bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři výuka vychází ze
znalostí dosažených v chemickém laboratorním cvičení. Předmět
vzdělává žáka ve vztahu k životnímu prostředí, životním hodnotám
a zdraví. Učí žáka zpracovávat a třídit informace a aplikovat je jak
v praxi, tak v osobním životě. Vede jej k potřebě dalšího
sebevzdělávání. Poskytuje široký základ pro rozhodování o dalším
profesním směřování žáka.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Vzdělávání v předmětu analytická chemie směřuje k tomu, aby žák
splňoval tyto cílové vědomosti a dovednosti:
- pochopil a osvojil si základní pojmy analytické chemie, principy
metod a vztahy,
- charakterizoval běžné metody kvalitativní, kvantitativní a
instrumentální analýzy,
- vysvětlil podstatu jednotlivých metod,
- zdůvodnil výběr a aplikaci vhodné metody,
- uměl pracovat s chemickými rovnicemi, veličinami a
jednotkami,
- ovládal základní výpočty, způsoby vyjádření koncentrace,
určení přesné koncentrace,
- prováděl výpočty pro přípravu roztoků a stanovení obsahu látky
ve vzorku,
- prováděl základní chemické operace,
- osvojil si základní laboratorní dovednosti při analýze
jednotlivých vzorků,
- dodržoval zásady bezpečnosti práce a hygieny, aktivní ochrany
a tvorby životního prostředí,
- uměl poskytnout nejnutnější první pomoc v chemické laboratoři,
- dovedl správně zhodnotit a interpretovat výsledky své práce.
Vyučovací předmět analytická chemie poskytuje žákům komplexní
vědomosti o principech, metodách a postupech analytické kontroly
a nezbytné teoretické znalosti a laboratorní dovednosti z oblasti
metod práce v analytické laboratoři. Získání těchto znalostí je
vhodné pro pracovníky v oblasti kontroly jakosti potravin,
monitoringu životního prostředí, kontroly chemických produktů,
potravinářských a farmaceutických výrobků. Poznatky získané
studiem metod analytické chemie se budou promítat ve schopnosti
žáka správně zvolit vhodnou analytickou metodu, interpretovat
výsledky analýz a aplikovat je při řízení technologických procesů.
118
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Předmět je důležitou součástí odborného vzdělávání a má
teoretickou a praktickou část. V teoretické přípravě je důraz kladen
na znalosti chemických principů analytických metod. Značná část
výuky je věnována chemickým výpočtům, opakování názvosloví a
vyčíslování chemických rovnic. Na teoretickou výuku navazují
laboratorní cvičení, při kterých se třída dělí na dvě skupiny. Ve
čtvrtém ročníku se skupiny dělí podle zvoleného zaměření.
Doporučuje se zařadit v přiměřeném rozsahu exkurze zaměřené na
využití analytické chemie praxi. Důležitým prvkem vývoje
v oblasti instrumentální analýzy pro vzdělání studentů je neuzavírat
výuku do rámce vymezeného školní laboratoří, ale je nutné
poukazovat na aplikace a modifikace metod v praxi při konkrétních
analýzách potravinářských surovin, meziproduktů i finálních
výrobků v potravinářském průmyslu. Praktické dovednosti žáci
získají také v rámci odborné praxe ve významných potravinářských
podnicích např. firma Hamé Babice, Vinařské závody Bzenec,
mlýny Kyjov, Hortim Brno, Čeroz Brno, Čeroz Uherské Hradiště ,
Tekoo Uherský Brod aj. V rámci mezioborových vztahů na škole
žáci navštíví vinný sklep, cukrárnu a laboratorní kuchyni. Do výuky
je zařazena odborná terminologie v cizím jazyce.
Hodnocení žáků v teoretické výuce vychází z klasifikačního řádu
školy. Zahrnuje hodnocení slovního a písemného projevu,
sebehodnocení, kolektivní hodnocení, případně uplatňuje bodový
systém. Součástí celkového hodnocení je práce v laboratoři,
individuální přístup k praktickým problémům a úkolům. Důraz je
kladen na správné zpracování výsledků laboratorního cvičení
včetně grafické podoby v odevzdaném protokolu.
Výuka k odpovědnosti, samostatnosti a dodržování předpisů
bezpečné práce s chemickými látkami a odpady vede k vytváření
občanských kompetencí žáka. Komunikativní kompetence
posilují mluvené i písemné projevy, zpracovávání odborných textů,
jako jsou protokoly, seminární práce z odborné praxe a exkurzí.
Personální kompetence získávají vyhodnocováním dosažených
výsledků. Žáci se učí pracovat v týmu. Týmová práce v laboratoři
přispívá k posílení sociálních kompetencí. Žáci využívají základní
a aplikační software při zpracování výsledků analýzy a tvorbě
odborného textu včetně grafů a tabulek. I pro další studium jsou
směřováni k práci s informacemi s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií. Odborné kompetence
vyplývají ze samotného pojetí předmětu. Uvedené kompetence
přímo souvisí s průřezovými tématy Občan v demokratické
společnosti, Člověk a životní prostředí, Informační a
komunikační technologie, které se při výuce zdůrazňují. Žák
dokáže obhájit význam analytické chemie v běžném životě a
dovede diskutovat o způsobech řešení ekologických a zdravotních
rizik v souvislosti s potravinářskou výrobou. Umí reagovat na
vypjaté situace a snaží se hledat všestranně výhodná řešení na
základě všech získaných poznatků.
119
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 99
z toho 66 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
-
Učivo
Žák:
rozčlení analytickou chemii na
jednotlivé disciplíny a ty dále
specifikuje
vyjmenuje metody analytické chemie
orientuje se v technikách a metodách
odběru a úpravy vzorku
využívá platné normy a předpisy
charakterizuje jednotlivé typy reakcí
vysvětlí podstatu reakcí
acidobazických, redoxních, srážecích a
komplexotvorných
objasní pojmy kyselina, zásada, pH,
oxidace, redukce, sraženina, komplex
1. Význam chemické analýzy
Počet
hodin
2
- rozdělení a metody analytické chemie
- odběr a úprava vzorků
- normy, předpisy
2. Typy reakcí ve vodném prostředí
- reakce acidobazické
- reakce oxidačně – redukční
- reakce srážecí
- reakce komplexotvorné
10
objasní měření hmotnosti, objemu a
hustoty kapalin
převádí jednotky
3. Měřící metody
- měření hmotnosti
osvojuje si základní výpočty pro - měření objemu
přípravu roztoků
- měření hustoty kapalin
vysvětlí
principy
chemických operací
4. Rozpouštění látek, roztoky
základních - koncentrace roztoků
- příprava roztoků
dodržuje zásady bezpečnosti práce a
hygieny, ochrany zdraví při práci
aktivně realizuje ochranu a tvorbu
životního prostředí
orientuje se ve značení chemikálií, R-S
– větách
je schopen poskytnout nejnutnější
první pomoc v chemické laboratoři
uvede druhy laboratorních potřeb
Žák:
provádí základní měření hmotnosti,
objemu a hustoty kapalin
7
6
5. Čistící a dělící operace
- filtrace, krystalizace, srážení, destilace,
sublimace, extrakce, sušení, dekantace
8
Laboratorní cvičení
66
- bezpečnost a hygiena v chemické
laboratoři
- organizace práce v laboratoři, záznamy o
práci (laboratorní deník, protokoly)
- laboratorní pomůcky a potřeby
Náměty na laboratorní cvičení
- měřící metody – vážení, práce
provádí převody jednotek
s odměrným nádobím, měření hustoty
osvojuje si základní výpočty pro
roztoků
přípravu roztoků
připravuje roztoky dané koncentrace
- příprava roztoků
připravuje anorganické látky, ověřuje - rozpouštění látek
jejich vlastnosti a čistotu
- příprava roztoku dané koncentrace
120
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
sestavuje
jednoduché
pracovní
aparatury
provádí základní chemické čistící a
dělíc operace
pracuje podle pracovního návodu
prokáže správné praktické návyky pro
práci v chemické laboratoři.
- rozpuštění látek a roztoky
- hustota kapalin a její měření
- práce s chemickými tabulkami
- určování pH kyselin a zásad
- indikátory
- čistící a dělící operace
- krystalizace
- filtrace
- destilace
- extrakce
- sublimace
121
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník:
Počet hodin:132
z toho 99 hodin laboratorní cvičení (z toho 33 hodin analýzy potravin)
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
Žák:
objasní základní pojmy reakcí,
citlivosti, metody a pomůcky
popíše systém řízení jakosti potravin
v potravinářském odvětví
zvládne odbornou terminologii
kvalitativní analýzy
objasní principy dělení kationtů,
aniontů podle skupinových reakcí
popíše specifické a selektivní reakce
vybraných kationtů a aniontů
popíše jednotlivé metody kvantitativní
chemické analýzy
objasní princip gravimetrické analýzy
provádí gravimetrické výpočty
vysvětlí princip jednotlivých metod
odměrné analýzy a její využití.
uvede podstatu stanovení přesné
koncentrace odměrných roztoků
zdůvodní principy metod
provádí výpočty pro přípravu roztoků a
stanovení obsahu látky ve vzorku
zvolí správný indikátor
vysvětlí základní chemické principy
neutralizačních stanovení
odvodí a správně využije součin
rozpustnosti
objasní princip argentometrie
popíše jednotlivé druhy stanovení
využívaných v chemické analýze
objasní princip tvorby komplexních
sloučenin
vysvětlí funkci metalochromních
indikátorů
uvede možnosti praktického využití
chelatometrie a merkurimetrie
správně definuje pojmy oxidace a
redukce, oxidační čísla
zapíše chemickou reakci a správně
stechiometrické koeficienty
Učivo
1. Chemická analýza
- rozdělení chemické analýzy
- metody a obecný postup
- normy u chemických rozborů
1. Kvalitativní analýza
- charakteristika metod kvalitativní analýzy
- dělení kationtů do tříd
- důkazy vybraných kationtů
- dělení aniontů do tříd
- důkazy vybraných aniontů
- organická elementární analýza
2. Kvantitativní analýza
Počet
hodin
2
5
5
- vážková analýza – princip, výpočty,
stanovení vybraných kationtů a aniontů
- odměrná analýza – princip, odměrné
roztoky, výpočty, standardní látky, titr,
bod ekvivalence
3. Neutralizační odměrná analýza
7
- alkalimetrie – odměrné roztoky,
standardní látky, indikátory, využití
- acidimetrie - – odměrné roztoky,
standardní látky, indikátory, využití
4. Srážecí odměrná analýza
3
- argentometrie – odměrné roztoky,
standardní látky, indikátory
- argentometrické stanovení
- využití v potravinářské analýze
5. Komplexotvorná odměrná analýza
4
- chelatometrie, merkurimetrie
- standardní látky, odměrné roztoky,
indikátory
- využití v potravinářské analýze
7
6. Redoxní odměrná analýza
122
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
popíše druhy jednotlivých stanovení
v manganometrii a jodometrii
aplikuje získané poznatky
z kvantitativních stanovení na
konkrétní využití v potravinářské
analýze.
- rozdělení – oxidimetrie, reduktometrie
- manganometrie, jodometrie
- standardní látky, odměrné roztoky,
indikátory
- využití v potravinářské analýze
7. Laboratorní cvičení
-
-
-
-
-
-
dodržuje zásady bezpečné práce
v chemické laboratoři
ovládá zásady první pomoci
uplatňuje zákon o chemických látkách
a chemických přípravcích při práci
v chemické laboratoři,
zná způsoby nakládání s odpady
organizuje si práci v chemické
laboratoři
provádí dělení a důkazy kationtů
provádí dělení a důkazy aniontů
využívá základní chemické návyky
používané v kvantitativní analýze
provádí gravimetrická stanovení
vzorku
připravuje roztoky o přesné a přibližné
koncentraci
stanovuje přesnou koncentraci
odměrných roztoků na vhodnou
základní látku
provádí přípravu roztoku vzorku pro
stanovení
vybere vhodnou volumetrickou metodu
pro analýzu vzorku
aplikuje získané poznatky
z kvantitativního stanovení ve vzorku
na konkrétní rozbory
charakterizuje principy metod a
rozlišuje jejich rozdíly
využívá znalostí v návaznosti na
probrané učivo
popíše faktory ovlivňující chyby
analytických stanovení
odvodí výpočet a vyhodnotí výsledky
analýzy s použitím běžných
statistických metod
zdůvodní výsledky své práce
zpracovává výsledky analýzy do
protokolu
orientuje se v běžné odborné literatuře
a chemických tabulkách
objasní využití kvantitativní chemické
66
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v chemické laboratoři
- organizace práce v laboratoři
Jednotlivá laboratorní cvičení:
- dělení do tříd a důkazy vybraných
kationtů
- dělení do tříd a důkazy vybraných aniontů
- gravimetrická stanovení kationtů např.
železa, vápníku, hořčíku
- gravimetrická stanovení aniontů, např.
síranů, chloridů, fosforečnanů
- stanovení sušiny, popela, písku
- odměrná analýza
- výpočty na přípravu odměrných roztoků
- výpočty přesné koncentrace roztoků
- alkalimetrie
- stanovení silných anorganických a
organických kyselin
- acidimetrie
- stanovení rozpustných a nerozpustných
uhličitanů, alkalického hydroxidu vedle
uhličitanu
- argentometrie
- stanovení chloridů podle Mohra, Fajanse,
Volharda
- chelatometrie, merkurimetrie
- chelatometrická a merkurimetrická
stanovení
- manganometrie
- stanovení železa, peroxidu vodíku,
dusitanů, redukujících cukrů, stanovení
oxidovatelnosti vody
- jodometrie
- stanovení peroxidu vodíku, oxidu
123
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
analýzy v chemické analýze
potravinářských výrobků.
-
upravuje vzorek pro analýzu
vhodně aplikuje metody vážkové a
odměrné analýzy
využívá znalosti v návaznosti na
probrané učivo
zpracovává naměřené hodnoty
posuzuje podle platných norem
výsledky rozboru
vypracovává protokol.
siřičitého, rozpuštěného kyslíku, BSK,
redukujících cukrů
-
-
-
-
-
Analýza potravin kvantitativními
metodami
gravimetrická stanovení síranů ve vodě a
chloridů, fosforečnanů v potravinářských
výrobcích
stanovení sušiny, popela, písku
stanovení organických kyselin
v potravinách (kyselina citronová, octová,
vinná a mléčná)
alkalita a acidita ve vodě
argentometrická stanovení chloridů podle
Mohra, Fajanse, Volharda
v potravinářských výrobcích
chelatometrické stanovení tvrdosti vody,
vápníku, hořčíku
merkurimetrická stanovení chloridů podle
Votočka v úpravě podle DubskéhoTrtílka
manganometrická stanovení redukujících
cukrů ve víně a oxidovatelnosti u vody
jodometrická stanovení oxidu siřičitého
ve víně, rozpuštěného kyslíku ve vodě,
BSK, redukujících cukrů podle Ofnera,
Luffa- Schoorla, Schoorla
v potravinářských výrobcích
33
124
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník:
Počet hodin: 132
- zaměření vinařství, konzervárenství, pekárenství a cukrářství
z toho 99 hodin laboratorního cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
se seznámí se zásadami laboratorní
kontroly
- orientuje se v platných zákonech a
provádějících vyhláškách
- popíše systém kontroly kritických bodů
- vysvětlí jednotlivé metody stanovení
vybraných složek v potravinách
-
-
objasní důležitost stanovení vody
v potravinářských výrobcích
-
definuje pojmy minerální látky, popel,
písek mikroelementů, mikroelementy
objasní princip mineralizace a její
důležitost pro další stanovení
-
-
-
-
charakterizuje proteiny podle složení a
významu
uvede u jednotlivých metod možnosti
využití u potravinářských výrobků
využívá znalosti z chemie potravin při
vysvětlování charakteristiky sacharidů
popíše jednotlivá stanovení sacharidů a
jejich praktická využití
vysvětlí instrumentální stanovení
s využitím znalostí z fyzikální chemie
vyjmenuje metody stanovení lipidů a
popíše jejich princip
zhodnotí význam tuků a olejů
v potravinách
Učivo
Počet
hodin
1. Systém kontroly v potravinářském
průmyslu
- zásady laboratorní kontroly
- systém kontroly kritických bodů (např:
HACCP)
- odběr a úprava vzorků před analýzou
- analytické metody používanév analýze
potravin
3
2. Stanovení vody a sušiny
- metody vážkové
- refraktometrické stanovení
- destilační metoda stanovení vody
- biampérometrická stanovení
- metoda plynové chromatografie
5
3. Stanovení minerálních látek
- rozdělení minerálních látek
- stanovení popela a písku
- mineralizace na suché a mokré cestě
- stanovení jednotlivých mikroelementů a
mikroelementů
5
4. Stanovení bílkovin a aminokyselin
- důkazové reakce bílkovin
- Kjeldahlova metoda
- Winklerova metoda
- metoda podle Conwaye
- Steinegrova metoda
- spektrofotometrické metody
6
5. Stanovení sacharidů
- rozdělení sacharidů a charakteristika
- důkazové reakce sacharidů
- čiřidla, čiření roztoků
- chemické metody stanovení
- instrumentální metody stanovení
(elektrochemické, optické, separační)
7
6. Stanovení lipidů
- charakteristika lipidů
- metody stanovení lipidů
- využití v potravinářské analýze
3
125
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
-
vysvětlí úlohu hodnotitele, konzumenta
a zásady hodnocení při senzorické
analýze
popíše metody senzorické analýzy a
jejich význam
rozliší základní vlastnosti vzorků
pomocí smyslů – chuť, vůně, barva
zkoušení schopnosti hodnotitelů
k senzorické analýze
senzorické hodnocení vybraných
potravinářských výrobků.
7. Metody senzorické analýzy potravin
- optimální podmínky pro senzorickou
analýzu
- metody senzorické analýzy
- senzorická jakost
4
dodržuje zásady bezpečné práce
v chemické laboratoři
ovládá zásad první pomoci
uplatňuje zákon o chemických látkách
a chemických přípravcích při práci
v chemické laboratoři
organizuje si práci v chemické
laboratoři
vykonává odborné laboratorní činnosti
vhodně aplikuje metody vážkové a
odměrné analýzy
využívá při stanovení základní
instrumentální metody
provádí samostatně laboratorní práce
charakterizuje principy metod a
rozlišuje jejich rozdíly
využívá znalostí v návaznosti na
probrané učivo
sestavuje laboratorní aparatury a
využívá je k chemickým analýzám
zpracovává naměřené hodnoty a
vypracovává protokol.
8. Laboratorní cvičení
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v chemické laboratoři
- organizace práce v laboratoři
99
Jednotlivá laboratorní cvičení: vzorky dle
zaměření
- stanovení vody a sušiny
- metody vážkové, destilační metoda
- stanovení vlhkosti
- refraktometrické stanovení
- stanovení minerálních látek
- stanovení popela, písku, alkality popela
- mineralizace vzorku na suché a mokré cestě
- stanovení vybraných makroelementů a
mikroelementů
- stanovení bílkovin a aminokyselin
- izolace a důkazy bílkovin
- stanovení bílkovin po mineralizaci
- přímé titrační stanovení bílkovin
- instrumentální metody
- stanovení potravinářsky významných
aminokyselin
- stanovení sacharidů
- stanovení redukujících cukrů titračními
metodami
- stanovení cukrů instrumentálními metodami
- stanovení škrobu
- stanovení lipidů extrakční metodou
126
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník :
zaměření - Plody tropů a subtropů
Počet hodin: 132
z toho 99 hodin laboratorního cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
Hodin
Žák:
-
se seznámí se zásadami laboratorní
kontroly
orientuje se v platných zákonech a
provádějících vyhláškách
popíše systém kontroly kritických bodů
vysvětlí jednotlivé metody stanovení
vybraných složek v potravinách
seznámí se s platnými normami
v oblasti dovozu, skladování a
zpracování komodit dovážených
z oblastí jižní Evropy, tropů a subtropů
- zná analytické metody používané v
- analýze potravin
- popíše postup při odběru jednotlivých
druhů vzorků
- charakterizuje analytické metody
používané v analýze plodů tropů a
subtropů
- vysvětlí hodnocení jakostních znaků
ovoce
- hodnocení pevnosti dužniny
(penetrometry)
- hodnocení barvy
- hodnocení chuti
-
objasní důležitost stanovení obsahu
vody a sušiny při manipulaci a
skladování plodů tropů a subtropů
1. Systém kontroly v potravinářském
průmyslu
- zásady laboratorní kontroly
- způsob kontroly dovážených komodit
systém kontroly kritických bodů (např:
HACCP)
- seznámení s platnými normami pro určení
tříd jakosti vybraných plodů dovážených a
dodávaných v čerstvém stavu k přímé spotřebě.
Platí i pro plody dodávané ke zpracování.
3
2. Laboratorní kontrola
- odběr a úprava vzorků před analýzou
- odběry jednotlivých druhů exotického ovoce
a zeleniny
- analytické metody používané v analýze
potravin
- analytické metody používané v analýze plodů
tropů a subtropů
3
3. Hodnocení jakostních znaků ovoce
- hodnocení pevnosti dužniny (penetrometry)
- hodnocení barvy
- hodnocení chuti
- posuzovaní textury ovoce a zeleniny
senzorickou analýzou
- hodnocení textury přístrojovými metodami
(vpichový test, deformační tlakový test,
extruzní test, využití texturometrů
hodnocení zralosti ovoce maturometrem,
stanovení pevnosti a jemnosti hrášku
fonometrem u rozmělněných kašovitých
vzorků využití konzistometru)
3
4. Stanovení vody a sušiny
- metody vážkové
- refraktometrické stanovení
- u tuzemského i tropického ovoce
- destilační metoda stanovení vody
- biampérometrická stanovení
- metoda plynové chromatografie
4
127
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák:
- definuje pojmy minerální látky, popel,
písek, mikroelementy, mikroelementy
- objasní princip mineralizace a její
důležitost pro další stanovení
- vysvětlí význam obsahu a stanovení
minerálních látek ve vybraných
plodech tropů a subtropů
-
-
-
-
-
charakterizuje proteiny podle složení a
významu
vyjmenuje druhy exotického ovoce a
zeleniny významné jako zdroje
bílkovin
uvede u jednotlivých metod možnosti
využití u potravinářských výrobků
využívá znalosti z chemie potravin při
vysvětlování charakteristiky sacharidů
popíše jednotlivá stanovení sacharidů a
jejich praktická využití
vysvětlí instrumentální stanovení
s využitím znalostí z fyzikální chemie
vyjmenuje metody stanovení lipidů a
popíše jejich princip
zhodnotí význam tuků a olejů
v potravinách se změřením na olivový
olej a srovnává s ostatními
používanými oleji
popíše metody senzorické analýzy a
jejich význam
rozliší základní vlastnosti vzorků
pomocí smyslů – chuť, vůně, barva
zkoušení schopnosti hodnotitelů
k senzorické analýze
zná principy senzorického hodnocení
vybraných potravinářských výrobků
5. Stanovení minerálních látek
- rozdělení minerálních látek
- obsah minerálních látek v plodech tropů a
subtropů
- stanovení popela a písku
- mineralizace na suché a mokré cestě
- stanovení jednotlivých mikroelementů a
mikroelementů
4
6. Stanovení bílkovin a aminokyselin
- důkazové reakce bílkovin
- Kjeldahlova metoda
- Winklerova metoda
- metoda podle Conwaye
- Steinegrova metoda
- spektrofotometrické metody
5
7. Stanovení sacharidů
- rozdělení sacharidů a charakteristika
- obsah sacharidů ve vybraných druzích
tropického ovoce
- důkazové reakce sacharidů
- čiřidla, čiření roztoků
- chemické metody stanovení
- instrumentální metody stanovení
(elektrochemické, optické, separační)
5
8. Stanovení lipidů
- celkový obsah tuků u vybraných plodů
tropického ovoce a zeleniny
- charakteristika lipidů
- olivový, slunečnicový a řepkový olej
- metody stanovení lipidů
- využití v potravinářské analýze
9. Metody senzorické analýzy potravin
- senzorické hodnocení plodů tropů a subtropů
- optimální podmínky pro senzorickou
analýzu
- metody senzorické analýzy
- senzorická jakost
3
3
128
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák:
- se seznámí se s laboratorním řádem,
zásadami bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v chemické laboratoři a
organizací práce v laboratoři
- uplatňuje zákon o chemických látkách a
chemických přípravcích při práci
v chemické laboratoři,
- zná způsoby nakládání s odpady
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a
hygieny, ochrany zdraví při práci
- aktivně realizuje ochranu a tvorbu
životního prostředí
- orientuje se ve značení chemikálií, R a S
větách
- se seznámí se zásadami laboratorní
kontroly
- orientuje se v platných zákonech a
provádějících vyhláškách
- popíše systém kontroly kritických bodů
- vysvětlí jednotlivé metody stanovení
vybraných složek v potravinách
- seznámí se s platnými normami
- v oblasti dovozu, skladování a
zpracování komodit dovážených
z oblastí jižní Evropy, tropů a subtropů
- definuje principy a význam senzorického
hodnocení potravin
- vysvětlí úlohu hodnotitele, konzumenta a
zásady hodnocení při senzorické analýze
- rozliší základní vlastnosti vzorků pomocí
smyslů – chuť, vůně, barva
- provádí senzorické hodnocení vybraných
potravinářských výrobků
- vykonává odborné laboratorní činnosti
- vhodně aplikuje metody vážkové a
odměrné analýzy
- využívá při stanovení základní
instrumentální metody
- provádí samostatně laboratorní práce
- charakterizuje principy metod a rozlišuje
jejich rozdíly
- využívá znalostí v návaznosti na
probrané učivo
- sestavuje laboratorní aparatury a využívá
je k chemickým analýzám
- zpracovává naměřené hodnoty a
vypracovává protokol.
10. Laboratorní cvičení
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v chemické laboratoři
- organizace práce v laboratoři
99
Jednotlivá laboratorní cvičení: vzorky dle
zaměření:
- stanovení vody a sušiny u vzorků tropického
ovoce a zeleniny
- metody vážkové – datle , fíky, papaya
- destilační metoda – u proslazeného ovoce
- stanovení vlhkosti melounu vodního
- refraktometrické stanovení RS tykve
velkoplodé
- stanovení minerálních látek u citrusových
plodů
- stanovení popela, písku, alkality popela
- mineralizace vzorku na suché a mokré cestě
- stanovení vybraných makroelementů a
Mikroelementů – granátové jablko, rajčenka
- stanovení bílkovin a aminokyselin v sóji
- izolace a důkazy bílkovin
- stanovení bílkovin po mineralizaci v
Avokádu (náhražka masa)
- přímé titrační stanovení bílkovin
- instrumentální metody
- stanovení potravinářsky významných
aminokyselin
- stanovení sacharidů ve vzorku kiwi a
mango a ananasovník chocholatý
- stanovení redukujících cukrů titračními
metodami v banánech, jablku a granátovém
jablku
- stanovení cukrů instrumentálními metodami
- stanovení škrobu v batatech a srovnání
s bramborami
- stanovení lipidů extrakční metodou u
kokosovníku ořechoplodého
U vybraných vzorků tropického a
subtropického ovoce a zeleniny provádí
kompletní rozbory včetně senzorického
hodnocení a získané hodnoty srovnává
s platnými normami.
129
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník: ročník:
– zaměření konzervárenství
Počet hodin:150
z toho 120 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Žák:
1. Stanovení lipidů
- izolace lipidů
- stanovení konzistence tuků
- stanovení obsahu tuků
3
- charakterizuje jednotlivé skupiny
lipidů
- definuje esenciální mastné kyseliny
- jmenuje vitamíny rozpustné v tucích
a vitamíny rozpustné ve vodě
- objasní roli vitamínů ve výživě
2. Stanovení vitamínů
- vitamíny rozpustné v tucích
- vitamíny rozpustné ve vodě
2
- charakterizuje jednotlivé senzoricky
3. Stanovení cizorodých látek
významné látky
v potravinách
- vysvětlí pojmy aditiva, kontaminanty
- izolace látek
uvede příklady
jejich přítomnosti - stanovení vybraných aditiv a
v potravinách
kontaminantů
2
vysvětlí principy základních rozborů
potravinářských surovin a výrobků
- popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- ovládá základní výpočty k přípravě
nálevu
4. Rozbor ovoce
- výpočet složení nálevu
1
5.Rozbor kompotu
- senzorické hodnocení,
- analytické stanovení kyselin, cukru a
vitamínů
1
6. Rozbor sterilované a sušené zeleniny
- senzorické hodnocení,
- stanovení kyselin, cukrů, soli.
1
7. Rozbor polotovaru
- senzorické hodnocení
- stanovení refraktometrické sušiny,
- stanovení popela a písku,
konzervovadel
2
8. Rozbor ovocných pomazánek
- senzorické hodnocení
- stanovení sušiny, písku, kyselin,
konzervovadel, škrobového sirupu,
sacharózy a redukujících cukrů
2
9. Rozbor rajčatového protlaku, kečupu a
rajčatové šťávy
- senzorické hodnocení
- stanovení kyselin, soli, sušiny, popela,
- stanovení písku a konzervovadel
2
10. Rozbor dětské výživy
- senzorické hodnocení
- stanovení vitamínu C
2
-
- popisuje pracovní postup a podstatu
při stanovení základních
analytických parametrů:
obsah kyselin,
veškerých a redukujících cukrů,
sacharózy, popela, písku,
vitamínu C, konzervovadel u
vybraných potravinářských výrobků
- popisuje základní stanovení u
vybraných potravinářských výrobků
- pracuje s platnými normami
130
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- zná a využívá systém řízení jakosti
potravin v potravinářském odvětví
- vyhledává a využívá aktuální
informace o provedených kontrolách
bezpečnosti potravin
- popíše proces zavádění a ověřování
systému kontroly kritických bodů na
příkladu (např. s využitím HACCP)
11. Rozbor hořčice
- senzorické hodnocení,
- stanovení sušiny, písku,
- stanovení kyselin, soli,
- stanovení syntetických barviv
- stanovení konzervovadel
2
12. Rozbor hotového jídla
- senzorické hodnocení
- stanovení sušiny, popela, písku, soli
a kyselin.
2
13. Stanovení bílkovin podle Kjeldahla
1
14. Rozbor ovocných a révových vín
- senzorické hodnocení
- analytické stanovení alkoholu,
extraktu, veškerých a těkavých
kyselin, cukrů, oxidu siřičitého,
cizorodých látek
2
15. Rozbor nealkoholických nápojů
- sirupy a limonádové sirupy,
limonády,
- džusy, mošty a přírodní ovocné šťávy,
dia nápoje.
- Senzorické a analytické hodnocení –
stanovení cukru, kyselin, oxidu
uhličitého, a kyseliny askorbové,
stanovení konzervovadel a těžkých
kovů.
2
16. Rozbor vody pitné, provozní a
odpadní
- stanovení alkality, acidity, pH, tvrdosti
vody, obsahu vápníku, chloridů,
síranů,oxidovatelnosti podle Kubela,
BSK5, sedimentu
3
Náměty na laboratorní cvičení:
120
- popíše základní stanovení bílkovin
- vysvětlí postupy při analytickém
hodnocení ovocných a révových vín
-
popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- charakterizuje jednotlivé typy nápojů
džusy, mošty a přírodní ovocné
šťávy, dia nápoje
- ovládá základní hodnotící parametry
pro zjišťování kvality vody
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a
hygieny, ochrany zdraví při práci
- aktivně realizuje ochranu a tvorbu
životního prostředí
- orientuje se ve značení chemikálií,
R- a S - větách
- orientuje se v platných zákonech a
prováděcích vyhláškách
- vysvětlí systém kontroly kritických
bodů
- uplatňuje a aplikuje stanovení
jednotlivých složek při rozborech
1. Bezpečnost práce a první pomoc při
úrazech. Vyhodnocení výsledků a
práce s normami.
2. Stanovení lipidů, stanovení
vitamínů, stanovení senzoricky
významných skupin látek
3. Stanovení cizorodých látek,
aditiv, kontaminantů, náhradních
sladidel, barviv - v rámci rozborů
vybraných potravinářských výrobků.
131
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
vybraných výrobků
- provádí senzorickou analýzu
vybraných konzervárenských
výrobků
- provádí kompletní analýzy vybraných
potravinářských výrobků
- popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- ovládá základní výpočty k přípravě
nálevu
- stanovuje základní analytické
parametry: obsah kyselin, lipidů,
vitamínů, veškerých a redukujících
cukrů, sacharózy, popela, písku,
vitamínu C, konzervovadel
- provádí základní stanovení u
vybraných potravinářských výrobků
- získané hodnoty srovnává s platnými
normami
- vyvozuje závěry a výsledky
zpracovává ve formě protokolů
4. Senzorické hodnocení výrobků
5. Rozbor vody
6. Rozbor ovoce
7. Rozbor kompotu
8. Rozbor sterilované zeleniny
9. Rozbor polotovaru
10. Rozbor ovocných pomazánek
11. Rozbor rajčatového protlaku,
kečupu a rajčatové šťávy
12. Rozbor sirupu
13. Rozbor nealkoholických nápojů
14. Rozbor dětské výživy
15. Rozbor hotového jídla
16. Rozbor hořčice
17. Rozbor ovocných a révových vín
132
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
– zaměření pekárenství a cukrářství
Počet hodin celkem:150
z toho 120 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje jednotlivé skupiny
lipidů
- definuje esenciální mastné
kyseliny
- jmenuje vitamíny rozpustné
v tucích a vitamíny rozpustné ve
vodě
- objasní roli vitamínů ve výživě
- charakterizuje jednotlivé senzoricky
významné látky
- vysvětlí pojmy aditiva,
kontaminanty
- uvede příklady jejich přítomnosti
v potravinách
-
-
seznámí se se zásadami laboratorní
kontroly
uvede významné senzorické vlastnosti
mouky
vysvětlí podstatu bílkovinoproteinázového a sacharidoamylázového komplexu
definuje pojmy vlhkost, sušina, popel,
písek kyselost
charakterizuje reologické hodnocení
vysvětlí jednotlivé metody stanovení
vybraných složek v potravinách
odůvodní použití zvolených metod
Učivo
1. Stanovení lipidů
- izolace lipidů
- stanovení konzistence tuků
- stanovení obsahu tuků
4
2. Stanovení vitamínů
- vitamíny rozpustné v tucích
- vitamíny rozpustné ve vodě
3
3. Stanovení cizorodých látek
v potravinách
- izolace látek
- stanovení vybraných aditiv a
kontaminantů
3
4. Hodnocení mouky
- senzorické hodnocení mouky, příprava
vzorků
- stanovení vlhkosti, popela, písku, kyselosti
- hodnocení bílkovino-proteinázového
komplexu
- hodnocení sacharido-amylázového
komplexu
- fyzikálně - chemické zkoušky s moukou a
těstem ( Reologické hodnocení –
farinograf, extenzograf, alveograf, fallig number, promylograf)
5. Stanovení diastatické aktivity
enzymatických přípravků
6. Hodnocení droždí
7. Hodnocení kypřidel
8. Hodnocení mléčných surovin
9. Hodnocení tuků
10. Rozbor vody
11. Hodnocení kvasu a těst
12. Hodnocení chleba
13. Hodnocení pečiva
4
Náplň laboratorních cvičení je
v návaznosti na probírané učivo.
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a
hygieny, ochrany zdraví při práci
- aktivně realizuje ochranu a tvorbu
životního prostředí
- orientuje se ve značení chemikálií,
R- a S - větách
- orientuje se v platných zákonech a
Počet
hodin
2
2
1
1
1
2
1
3
3
120
1. Bezpečnost a hygiena práce
v laboratoři
2. Stanovení lipidů, vitamínů a
senzoricky významných látek
stanovení cizorodých látek
v potravinách, aditiv, kontaminantů,
133
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
prováděcích vyhláškách
vysvětlí systém kontroly kritických
bodů
- uplatňuje a aplikuje stanovení
jednotlivých složek při rozborech
vybraných výrobků
- provádí kompletní analýzy vybraných
potravinářských výrobků
-
-
získané výsledky vyhodnotí a srovná
s platnou legislativou
náhradních sladidel, barviv - v rámci
rozborů vybraných potravinářských
výrobků
3. Hodnocení mouky
- senzorické hodnocení mouky
- stanovení vlhkosti, popela, písku,
kyselosti - hodnocení bílkovinoproteinázového komplexu
- hodnocení sacharido-amylázového
komplexu
- fyzikálně - chemické zkoušky s moukou
a těstem - reologické hodnocení –
4. Stanovení diastatické aktivity
enzymatických přípravků
5. Hodnocení droždí
6. Hodnocení kypřidel
7. Hodnocení mléčných surovin
8. Hodnocení tuků
9. Rozbor vody
10. Hodnocení kvasu a těst
11. Hodnocení chleba
12. Hodnocení pečiva
134
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
– zaměření: plody tropů a subtropů
Počet hodin celkem:150
z toho 120 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Počet
hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- charakterizuje jednotlivé skupiny
lipidů
- definuje esenciální mastné kyseliny
- zná stanovení konzistence tuků
- jmenuje jednotlivá stanovení obsahu tuků
1. . Stanovení lipidů
- izolace lipidů
- stanovení konzistence tuků
- stanovení obsahu tuků
- stanovení obsahu tuků v plodech tropického
ovoce a zeleniny
3
- jmenuje vitamíny rozpustné v tucích
a vitamíny rozpustné ve vodě a jejich
nejvýznamější zdroje
- objasní roli vitamínů ve výživě
2. Stanovení vitamínů
- vitamíny rozpustné v tucích
- vitamíny rozpustné ve vodě
2
3. Stanovení cizorodých látek
- charakterizuje cizorodé látky
v potravinách
- vysvětlí pojmy aditiva, kontaminanty
- izolace látek
uvede příklady
jejich přítomnosti - stanovení vybraných aditiv a
v potravinách
kontaminantů
2
- vysvětlí principy základních rozborů
potravinářských surovin a výrobků
- popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- ovládá základní výpočty k přípravě
nálevu
- popisuje pracovní postup a podstatu
při stanovení základních
analytických parametrů:
obsah kyselin,
veškerých a redukujících cukrů,
sacharózy, popela, písku,
vitamínu C, konzervovadel u
vybraných potravinářských výrobků
4. Rozbor ovoce – vybrané druhy exotického
ovoce
- stanovení RS, kyselin a cukrů
- výpočet složení nálevu
1
5. Rozbor kompotu
- senzorické hodnocení
- analytické stanovení kyselin, cukru a
vitamínů
1
6. Rozbor sterilované a sušené zeleniny
- nejvýznamnější druhy tropické zeleniny
- senzorické hodnocení
- stanovení kyselin, cukrů, soli
1
7. Rozbor polotovaru – různě zahuštěné a
ošetřené koncentráty
- senzorické hodnocení
- stanovení refraktometrické sušiny
- stanovení popela, písku, konzervovadel
2
- popisuje základní stanovení u
vybraných potravinářských výrobků
- pracuje s platnými normami
- zná a využívá systém řízení jakosti
potravin v potravinářském odvětví
- vyhledává a využívá aktuální
informace o provedených kontrolách
bezpečnosti potravin
- popíše proces zavádění a ověřování
systému kontroly kritických bodů na
příkladu (např. s využitím HACCP)
8. Rozbor ovocných pomazánek
- senzorické hodnocení
- stanovení sušiny, písku, kyselin
konzervovadel, škrobového sirupu
sacharózy a redukujících cukrů
2
135
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák:
- popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- charakterizuje jednotlivé typy nápojů
džusy, mošty a přírodní ovocné
šťávy, dia nápoje
- ovládá základní hodnotící parametry
pro zjišťování kvality vody
9. Rozbor rajčatového protlaku, kečupu a
rajčatové šťávy
- senzorické hodnocení
- stanovení kyselin, soli, sušiny, popela
- stanovení písku a konzervovadel
2
10. Rozbor dětské výživy
- senzorické hodnocení
- stanovení vitamínu C
2
11. Rozbor hořčice plnotučné a dijonské
- senzorické hodnocení
- stanovení sušiny, písku
- stanovení kyselin, soli
- stanovení syntetických barviv
- stanovení konzervovadel
2
12. Rozbor hotového jídla
- senzorické hodnocení
- stanovení sušiny, popela, písku, soli
a kyselin
- stanovení bílkovin podle Kjeldahla
- stanovení u vybraných druhů exotického
ovoce
2
13. Rozbor ovocných a révových vín
- senzorické hodnocení
- analytické stanovení alkoholu
extraktu, veškerých a těkavých
kyselin, cukrů, oxidu siřičitého,
cizorodých látek u tuzemských i
dovozových druhů vín
3
14. Rozbor nealkoholických nápojů a
zahuštěných koncentrátů
- sirupy a limonádové sirupy,
limonády
- džusy, mošty a přírodní ovocné šťávy,
dia nápoje, koncentráty
- senzorické a analytické hodnocení –
stanovení cukru, kyselin, oxidu
uhličitého, a kyseliny askorbové,
stanovení konzervovadel a těžkých
kovů.
3
15. Rozbor vody pitné, provozní a
odpadní
- stanovení alkality, acidity, pH, tvrdosti
vody, obsahu vápníku, chloridů,
síranů,oxidovatelnosti podle Kubela,
2
136
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák:
Náměty na laboratorní cvičení:
- dodržuje zásady bezpečnosti práce a
hygieny, ochrany zdraví při práci
- aktivně realizuje ochranu a tvorbu
životního prostředí
- orientuje se ve značení chemikálií,
R- a S – větách
- uplatňuje zákon o chemických látkách
a chemických přípravcích při práci
v chemické laboratoři,
- zná způsoby nakládání s odpady
- orientuje se v platných zákonech a
prováděcích vyhláškách
- vysvětlí systém kontroly kritických
bodů
- uplatňuje a aplikuje stanovení
jednotlivých složek při rozborech
vybraných výrobků
- provádí senzorickou analýzu vybraných
surovin a výrobků z plodů tropů a subtropů
- provádí kompletní analýzy vybraných
potravinářských výrobků
- popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- ovládá základní výpočty k přípravě
nálevu
- stanovuje základní analytické
parametry: obsah kyselin, lipidů,
vitamínů, veškerých a redukujících
cukrů, sacharózy, popela, písku,
vitamínu C, konzervovadel
- provádí základní stanovení u
vybraných potravinářských výrobků
- získané hodnoty srovnává s platnými
normami
- vyvozuje závěry a výsledky
zpracovává ve formě protokolů
120
1. Bezpečnost práce a první pomoc při
úrazech. Vyhodnocení výsledků a
práce s normami.
2. Stanovení lipidů u podzemnice olejné
3. Stanovení
vitamínů – vitamínu C
v grepfruithu, citronu a rambutanu
4. Stanovení senzoricky významných
skupin látek
5. Stanovení cizorodých látek, aditiv,
kontaminantů, náhradních sladidel, barviv v rámci rozborů vybraných potravinářských
výrobků z plodů tropů a subtropů.
6. Senzorické hodnocení vybraných druhů
exotického ovoce a zeleniny.
7. Rozbor pitné vody a odpadní vody
8. Rozbor exotického i tuzemského ovoce –
rozbor jablka, kiwi, manga, avokáda.
9. Rozbor kompotu - rozbor ananasového a
hruškového kompotu.
10. Rozbor sterilované zeleniny – rozbor
sterilované papriky a rozbor sterilovaných
okurků .
11. Rozbor polotovaru - rozbor
pomerančového koncentrátu.
12. Rozbor ovocných pomazánek - rozbor
meruňkového džemu a citrusových
pomazánek.
13. Rozbor rajčatového protlaku, kečupu a
rajčatové šťávy z různých oblastí Evropy.
14. Rozbor sirupu a ovocných koncentrátů
z tuzemských i exotických druhů ovoce.
15. Rozbor nealkoholických nápojů ovocných
i neovocných – cola, sprite, ovocná limonáda.
16. Rozbor dětské výživy - na ovocné bázi tuzemských i zahraničních výrobců.
17. Rozbor hotového jídla – luštěniny, sojové
výrobky
18. Rozbor hořčice - rozbor francouzských a
tuzemských hořčic.
19. Rozbor ovocných a révových vín - vína z
Francie , Španělska , Itálie a Chile.
137
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
- zaměření vinařství
Počet hodin celkem:150
z toho 120 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
uvede nejvýznamnější důkazy a
stanovení
- charakterizuje jednotlivé skupiny
lipidů
- definuje esenciální mastné kyseliny
-
- jmenuje vitamíny rozpustné v tucích
a vitamíny rozpustné ve vodě
- objasní roli vitamínů ve výživě
Učivo
1. Stanovení lipidů
- izolace lipidů
- stanovení obsahu a konzistence tuků
4
2. Stanovení vitamínů
- vitamíny rozpustné v tucích
- vitamíny rozpustné ve vodě
3
3. Stanovení cizorodých látek
v potravinách
- izolace látek , stanovení vybraných aditiv
a kontaminantů
3
- charakterizuje cizorodé látky
- vysvětlí pojmy aditiva, kontaminanty
uvede příklady
jejich přítomnosti
v potravinách
4. Rozbor ovocných a révových vín
- senzorické hodnocení
- zná a využívá systém řízení jakosti
- analytické stanovení alkoholu, extraktu,
potravin v potravinářském odvětví
veškerých a těkavých kyselin, cukrů, oxidu
- vyhledává a využívá aktuální
siřičitého, cizorodých látek.
informace o provedených kontrolách
bezpečnosti potravin
5. Rozbor lihovin
- popíše proces zavádění a ověřování
- senzorické hodnocení
systému kontroly kritických bodů na
- analytická stanovení methanolu a
příkladu (např. s využitím HACCP)
ethanolu, kyselin, esterů a aldehydů
vysvětlí principy základních rozborů
potravinářských surovin a výrobků
- popíše pracovní techniky využívané
v chemické analýze
- ovládá základní výpočty k přípravě
nálevu
-
- popisuje pracovní postup při
stanovení základních analytických
parametrů: obsah kyselin,
veškerých a redukujících cukrů,
sacharózy, popela, písku,
vitamínu C, konzervovadel
Počet
hodin
3
3
6. Rozbor piva
- rozbor sladovnického ječmene
- rozbor sladu a sladových výtažků
- senzorické a analytické hodnocení piva
- stanovení alkoholu, extraktu, cukru,
zákalu, dusíku, pH, barvy
3
7. Rozbor nealkoholických nápojů
- sirupy a limonádové sirupy, džusy, mošty
a přírodní ovocné šťávy, dia nápoje
- senzorické a analytické hodnocenístanovení cukru, kyselin, oxidu uhličitého
a kyseliny askorbové.
- stanovení konzervovadel a těžkých kovů
3
8. Rozbor vody pitné, provozní a odpadní
- stanovení alkality, acidity, pH, tvrdosti
vody, obsahu vápníku, chloridů, síranů,
oxidovatelnosti podle Kubela, BSK5
4
9. Opakování
4
138
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák:
- dodržuje předpisy a zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v chemické laboratoři, respektuje
ekologické principy
- samostatně vykonává odborné
laboratorní činnosti
- uplatňuje a aplikuje stanovení
jednotlivých složek při rozborech
vybraných potravinářských výrobků
- provádí kompletní analýzy
vybraných potravinářských výrobků
- vyhodnocuje a zpracová výsledky a
porovná je s příslušnými normami
- zpracuje záznam a odevzdá ve formě
protokolu
Náměty na cvičení pro 4. ročník :
120
1. Bezpečnost práce a první pomoc při
úrazech, vyhodnocení výsledků a práce
s normami.
2. Stanovení lipidů
3. Stanovení vitamínů
4. Stanovení senzoricky významných
látek
5. Stanovení cizorodých látek
v potravinách, aditiv, kontaminantů,
náhradních sladidel, barviv
6. V rámci rozborů vybraných
potravinářských výrobků:
- Rozbor vody
- Senzorické hodnocení výrobků
- Rozbor hroznů
- Rozbor moštu
- Rozbor ovocných vín
- Rozbor révových vín
- Rozbor lihovin
- Rozbor sladu a piva
- Rozbor sirupu a limonád
- Rozbor sukusu
- Rozbor dia výrobků
139
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH – ANALYTICKÁ CHEMIE
Česky
Německy
Anglicky
odměrné sklo
pipeta
dělená pipeta
technické sklo
dělící nálevka
varné sklo
zkumavka
kalibrovaná zkumavka
zahnutá alonž
odpařovací miska
lodička
kelímek
frakční baňka
prachovnice
střička z plastu
das Messglas
die Pipette
die Messpipette
das technische Glas
der Scheidetrichter
das Kochglas
das Reagenzglas
das kalibrierte Reagenzglas
die abgewinkelte Allonge
die Abdampfschale
das Schiffchen
der Tiegel
der Fraktionierkolben
das Pulverglas
das Spritzrohr aus dem
Kunststoff
das Spritzrohr
die Reibschale mit der
Reibkeule
der Destillierkolben
der Scheidetrichter
der Trichter
das Uhrglas
der Krystallisationskolben
der Büchnerstrichter
der Titrationskolben
das Becherglas
der Spitzkolben
das Saugreagenzglas
das U- Rohr
der Waschkolben
der Absaugkolben
der Exsikkator
die Reagenzflasche
der Messkolben
der Messzylinder
der Kühler
die Bürette
das Porzellangeschirr
das Kunststoffgeschirr
divided glass
pipette
graduated pipette
technical glass
separating funnel
oven-proof glassware
test tube
graduated test tube
bent adapter
evaporating dish
weighing boat
dish
side-tube flask
drip flask
plastic wash bottle
střička
třecí miska s tloučkem
destilační baňka
dělící nálevka
nálevka
hodinové sklo
krystalizační baňka
büchnerova nálevka
titrační baňka
kádinka
kuželová baňka
odsávací zkumavka
trubice U
promývací baňka
odsávací baňka
exsikátor
reagenční láhev
odměrná baňka
odměrný válec
chladič
byreta
nádobí z porcelánu
nádobí z plastu
wash bottle
mortar with pestle
distillation flask
separating funnel
funnel
watch-glass
crystallic flask
buchner funnel
titration vessel
beaker
conical flask
vacuum test tube
U-tube
wash bottle
filter flask
desiccator
test bottle
volumetric flask
raduated vessel
refrigerator/cooler
burette
porcelain vessel
plastic vessel
140
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Česky
acidita
aditivita
alkalita
alkohol
aminokyselina
amin
analytická metoda
analýza
barva
bílkovina
cukry
činidlo
chemická metoda
chemikálie
chloridy
chuť
instrumentální metoda
kontaminant
konzistence
kvalita
kvantita
kyselina
laboratorní kontrola
lipid
minerální látka
odběr vzorku
odměrná metoda
olej
peptid
sacharid
senzorický
silice
síran
sušina
škrob
těžký kov
třísloviny
tuk
úprava vzorku
vážková metoda
vitamín
voda
vůně
vzhled
vzorek
zásada
zkouška
Německy
die Azidität
die Additivität
die Alkalität
der Alkohol
die Aminosäure
das Amin
die analytische Methode
die Analyse
die Farbe
der Eiweißstoff
die Kohlenhydrate
das Reagenzmittel
die chemische Methode
die Chemikalien
die Chloride
der Geschmack
die Instrumentalmethode
der Verseuchungsstoff
die Konsistenz
die Qualität
die Quantität
die Säure
die Labormethode
das Lipid
der Mineralstoff
die Probeentnahme
die Messmethode
das Öl
das Peptid
das Kohlenhydrat
sensorisch
die Essenz
das Sulfat
die Trockenmasse
die Stärke
das Schwermetall
die Gerbstoffe
das Fett
die Probeaufbereitung
die Gewichtsmethode
das Vitamin
das Wasser
das Aroma
das Aussehen
das Muster
das Hydroxid
der Versuch
Anglicky
acidity
additivity
alkalinity
alcohol/spirit
amino acid
amine
analytical method
analysis
colour
protein
sugars
reagent
chemical method
chemicals
chlorides
flavour
instrumental method
contaminant
consistence
quality
quantity
acid
lab test
lipid
mineral substance
sampling
sampling method
oil
peptide
saccharide
sensorial
essential oil
sulphate
dry matter / solid
starch
heavy metal
tannins
lipid
sample preparation
gravimetric method
vitamin
water
smell
features
sample
alcali
test
141
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Fyzikální chemie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
I
0
II.
0
Fyzikální chemie
III.
3(2)
IV.
4(3)
Celkem
7(5)
Předmět fyzikální chemie tvoří základ odborného chemického
vzdělávání. Jeho obsahem je přesnější výklad principů a zákonitostí
fyzikálně chemických dějů a jevů, které jsou důležitým základem
pro široký okruh chemických disciplin. Navazuje a rozšiřuje
základní znalosti získané ve výuce přírodovědného a technického
vzdělání – fyziky, matematiky, technologie potravin, ekologie,
analytické a obecné chemie. Předmět rozvíjí chemické vědomosti
nezbytné pro odborné vzdělání žáků v potravinářském odvětví.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v předmětu fyzikální chemie směřuje k tomu,
aby žák splňoval tyto cílové vědomosti a dovednosti. Žák:
- vysvětlí základní fyzikálně-chemické pojmy a symboly
- objasní podstatu fyzikálně-chemických procesů a příslušných
měřících metod
- provádí samostatně laboratorní práce s využitím laboratorních
přístrojů
- využívá znalostí z teoretických oblastí chemie na výklad
konkrétních chemických dějů a jejich realizace ve zvoleném
zaměření
- správně vyhodnocuje a interpretuje výsledky své práce
- provádí zápis o průběhu práce a o vykonané práci.
Z hlediska klíčových dovedností předmět poskytuje základní
teoretické a praktické dovednosti v kontrolních úsecích
potravinářské výroby, rozvíjí numerické aplikace při výpočtech a
fyzikálních stanoveních jednotlivých měření, využívá informačních
zdrojů k získávání poznatků o nových měřících metodách fyzikální
chemie.
Učivo předmětu fyzikální chemie prohlubuje znalosti žáků
z hlediska porozumění fyzikálních, chemických a fyzikálně
chemických dějů. Doplňuje a rozšiřuje učivo o skupenských
stavech hmoty, chemických závislostech chování látek a soustav.
Z učiva chemické termodynamiky, chemické kinetiky,
elektrochemie vytváří ucelený systém. V návaznosti na učivo
fyziky se žáci seznamují s učivem o interakcích hmoty
s elektromagnetickým zářením, které navazuje na výuku
instrumentálních metod v rámci analytické chemie. Vede žáky
k pochopení základních pojmů, vztahů, zákonů a jejich aplikace na
výklad konkrétních dějů a podmínek jejich realizace.
Výuka je vedena formou výkladu, procvičování učiva řešením
výpočtů a komplexních problémových úloh. Dále zařazování
nových poznatků do vytvořeného systému, na rozvíjení dovedností
aplikovat získané teoretické vědomosti a zařazovat konkrétní
příklady, referáty, diskuze apod. Způsob výuky volí vyučující vždy
s ohledem na probrané učivo, schopnosti žáků a také pojetí
142
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
studijního oboru. Dává prostor k rozhovorům, diskuzím se žáky,
odpovědím žáků, individuální a skupinové práci. Na teoretické
učivo navazují laboratorní cvičení, která jsou organizována formou
čtyřhodinových cvičení ve třetím ročníku a šestihodinových cvičení
ve čtvrtém ročníku jednou za dva týdny, kdy se třída dělí na dvě
skupiny. Výběr konkrétních úloh se řídí vhodností z hlediska
systematického rozvíjení dovedností, návaznosti na teoretické učivo
a schopnosti řešit problémy. Laboratorní cvičení je organizováno
tak, že dvojice žáků pracují ve skupině na jedné úloze a zároveň se
učí základům týmové práce. V úvodu jsou žáci seznámeni
s bezpečností a organizací práce ve fyzikální laboratoři, první
pomocí, zpracováváním záznamů, statistickým vyhodnocením
naměřených hodnot. První cvičení je zácvikové. Osnova obsahuje
náměty úloh, které vyučující konkretizuje podle podmínek a
vybavení laboratoře. Při vlastní výuce musí být dodržována
základní ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
v chemické laboratoři. Chemická měření navazují na kapitoly
probírané v teoretické části a nacházejí uplatnění v potravinářském
oboru podle zvoleného zaměření. Nedílnou součástí výuky
předmětu je praktická část, která umožňuje žákům seznámit se
s výrobními postupy v laboratorních provozních podmínkách. Je
prováděna formou tematicky zaměřených odborných exkurzí do
provozů významných firem s potravinářským zaměřením
v Jihomoravském a Zlínském regionu. Exkurze mají časovou
návaznost na teoretickou výuku, aby bylo docíleno optimálního
propojení teorie s praxí. Důraz je kladen na logickou návaznost
jednotlivých tematických celků a na vzájemné mezipředmětové
vztahy s předměty uvedenými v charakteristice učiva.
Hodnocení žáků zahrnuje individuální přístup a následnou pomoc,
kolektivní hodnocení, sebehodnocení i sebeposuzování. Vychází
z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační stupnici,
bodový systém, slovní hodnocení nebo jejich kombinace. V rámci
fyzikálně chemických měření se hodnotí teoretická příprava,
samostatnost, vedení a zpracování záznamů měření, dodržování
pracovních postupů, bezpečnost práce a pořádek na pracovišti. Do
hodnocení se zahrnuje zpracování písemných zpráv včetně tabulek
a grafů v elektronické podobě.
Předmět fyzikální chemie poskytuje vědomosti a praktické
dovednosti z oblasti teoretické chemie s využitím fyzikálněchemických, analyticko-kontrolních, bezpečnostních a
ekologických hledisek. Rozsah učiva rozvíjí z hlediska klíčových
kompetencí u žáků základní myšlenkové operace, prohlubuje
logické myšlení, podporuje specifické vlastnosti a vede je k týmové
práci. Rozvíjí matematické postupy při řešení fyzikálně chemických
výpočtů, využívá formy grafického znázornění, podporuje
samostatné řešení problémů, schopnost získávat informace a
pracovat s nimi s využitím prostředků informační a komunikační
technologie. Do rozsahu teoretické výuky a laboratorních cvičení je
začleněno průřezové téma Občan v demokratické společnosti,
Informační a komunikační technologie a Člověk a životní
prostředí. V oblasti občanských kompetencí předmět vede žáka
k odpovědnému a samostatnému jednání a dodržování právních
norem ČR. Žák je schopen komunikace a dokáže vyjádřit svůj
názor.
Žák využívá informační technologie k získávání informací a je
143
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
schopen zpracovávat odborné texty. Dovednosti z oblasti IKT
aplikuje při zpracování materiálů získaných při laboratorních
cvičeních a odborných praxích. Žák chápe základní ekologické
zákonitosti a negativní dopady působení člověka na životní
prostředí. Žák získává základní znalosti o druzích odpadu a učí se
profesní odpovědnosti za stav životního prostředí.
144
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 99 (66)
z toho 66 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
Žák:
zhodnotí význam fyzikální chemie pro
teoretické i aplikované chemické
discipliny
charakterizuje jednotlivé skupenské
stavy hmoty a rozlišuje jejich rozdíly
má přehled o jejich struktuře
rozlišuje vlastnosti skupenství
vysvětlí přeměny skupenství
reprodukuje jednotlivé zákony a aplikuje
je při řešení příkladů
popíše princip metod stanovení
využívá znalostí v návaznosti na učivo
fyziky
vysvětlí základní termodynamické
pojmy
vysvětlí význam tepelné kapacity
popíše význam entropie a samovolnosti
dějů
uvede princip tepelných strojů
formuluje obecné podmínky v blízkosti
absolutní nuly
definuje reakční teplo a rozlišuje druhy
reakčních tepel
vyjmenuje druhy tepel skupenských
přeměn
řeší tepelný efekt chemických reakcí
pomocí Hessova a Kirchhoffova zákona
popíše základní pojmy (řád reakce,
rychlostní konstanta, aktivační energie,
katalyzátory)
vysvětlí druhy katalýzy a její praktické
využití
vysvětlí základní pojmy (fáze, počet
složek, stupeň volnosti)
zdůvodní význam fázového diagramu
vody
zdůvodní význam fázových diagramů
dvousložkových soustav
charakterizuje chování zředěných
roztoků a příslušné zákony
zdůvodní praktické využití rozdělovací
rovnováhy
vysvětlí podmínky vzniku chemické
rovnováhy
Učivo
Počet
hodin
1. Úvod do fyzikální chemie
- vztah k ostatním chemickým oborům
- členění fyzikální chemie
1
2.
-
Skupenské stavy hmoty
plyny - ideální plyny, stavová rovnice
směsi ideálního plynu
reálné plyny, zkapalňování plynů,
kritický stav
- kapalina-struktura, stavové vlastnosti
kapalin a metody měření
- tuhé látky-amorfní a krystalické látky,
struktura, krystalografické soustavy
8
3. Termodynamika
- první věta termodynamická
- termodynamické systémy, veličiny,
vnitřní energie, práce
termodynamických soustav,
- vratné a nevratné děje
- formulace 1. věty termodynamické
- druhá věta termodynamická
- tepelné stroje
- termochemie
- termochemické zákony
- slučovací a spalná tepla
- tepla skupenských přeměn
5
4.
-
4
-
-
-
Kinetika chemických reakcí
klasifikace chemických reakcí
reakční rychlost
reakční rovnováha a její změny
katalýza
5. Rovnovážné stavy
Fázové rovnováhy
Gibbsův fázový zákon
jednosložkové soustavy
fázový diagram jednosložkové soustavy
dvousložkové soustavy: kapalina-plyn,
kapalina-kapalina, chování zředěných
roztoků, rovnováha mezi kapalinou a
tuhou fází
třísložkové soustavy
7
Chemické rovnováhy
rovnovážná konstanta, zákon chemické
rovnováhy
145
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
charakterizuje faktory ovlivňující
rovnovážnou konstantu
řešení výpočtů chem. rovnováh
-
-
vysvětlí druhy adsorpce a její praktické
uplatnění
-
-
popíše druhy elektrolytů, zná příklady
dovede seřadit elektrolyty podle
odlišného průběhu elektrolytické
disociace
aplikuje význam pH
rozlišuje druhy vodivosti elektrolytů
vysvětlí význam a využití elektrolýzy
v praxi
popíše elektrodové děje
vysvětlí druhy elektrod a jejich praktické
použití
charakterizuje elektrochemické děje objasní pojmy elektrická vodivost,
elektrický odpor
popíše tvorbu konduktometrických
titračních křivek a jejich využití
definuje elektrodový potenciál
popíše jednotlivé typy elektrod a jejich využití při chemické analýze
uvede příklady elektrochemických a elektrodových dějů
-
-
-
-
-
dodržuje zásady bezpečnosti práce ve
fyzikální laboratoři
získá základní znalosti při práci
s laboratorní technikou a jejich údržbou
využívá znalostí v návaznosti na učivo
fyziky, fyzikální chemie, analytické
chemie
charakterizuje jednotlivé instrumentální
metody a rozlišuje jejich rozdíly
provádí fyzikálně chemická měření
sleduje probíhající fyzikálně chemické
děje v soustavách
pracuje podle pracovního návodu
prokáže správné praktické návyky pro
práci ve fyzikální laboratoři
vede záznamy naměřených hodnot
provádí výpočty a závěry měření
zpracovává výsledky měření včetně
tabulek a grafů v elektronické podobě
vypracovává záznam o prováděné práci a
vypracovává protokol.
-
závislost rovnovážné konstanty na
teplotě
Adsorpční rovnováhy
adsorpce
adsorpční izoterma
6. Elektrochemie
princip elektrochemie a druhy vodičů
elektrolytická disociace elektrolytů
autoprotolýza vody, pH
elektrolýza
elektrolytická vodivost
konduktometrie, konduktometrická
titrace a titrační křivky
elektrodové děje a elektrodový potenciál
rozdělení elektrod
elektrochemické články
potenciometrie, potenciometrické křivky
polarografie, polarograf, polarizační
křivka
aplikace při analýze látek
coulometrie
elektrogravimetrie
využití v chemické analýze
8. Laboratorní cvičení
- laboratorní řád, organizace práce, práce
s přístroji, bezpečnost práce
- zásady práce a údržby měřících
přístrojů, měřící metody vyhodnocování
naměřených veličin
-
Fyzikálně chemická měření:
hustota kapalin hustoměrem
hustota kapalin pyknometrickou
metodou
hustota kapalin Mohrovými vahami
viskozita kapalin výtokovým a
tělískovým viskozimetrem
povrchové napětí stalagmometrickou
metodou
termometrická titrace
ebuliometrické a kryoskopická
stanovení molární hmotnosti
chromatografická stanovení v plošném
uspořádání
adsorpční stanovení
stanovení pH
potenciometrická titrace
vodivost elektrolytů
konduktometrická titrace
konduktometrická stanovení
elektrolýza
8
66
2
2
62
146
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 120 (90)
z toho 90 hodin laboratorní cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- využívá znalostí při vysvětlování
jednotlivých optických jevů
- aplikuje optické vlastnosti látek na
jednotlivé optické metody
- charakterizuje emisní spektra,
absorpční spektra
- rozdělí oblasti elektromagnetického
záření a popíše vliv na excitaci částic
- vysvětlí fyzikální jevy – odraz a lom
světla, polarizace, absorpce a rozptyl světla a jejich praktický význam
- charakterizuje význam
refraktometrické sušiny při analýze
potravinářských materiálů
- uvede možnosti použití jednotlivých
metod v potravinářské analýze - vysvětlí vlastnosti a praktický význam
koloidních látek a uvede příklady
- charakterizuje jednotlivé disperzní
soustavy
-
-
orientuje se v základních pojmech
charakterizuje jednotlivé typy
chromatografických metod
objasní a popíše pracovní techniky
vysvětlí kvalitativní a kvantitativní
údaje na chromatogramu
popíše vyhodnocení chromatogramu na
základě retenčních faktorů
vysvětlí základní části používaných
přístrojů
uvede možnosti využití separačních metod v potravinářské analýze
-
-
-
-
dodržuje zásady bezpečnosti práce ve
fyzikální laboratoři
získá základní znalosti při práci
s laboratorní technikou a jejich
údržbou
využívá znalostí v návaznosti na učivo
fyziky, fyzikální chemie, analytické
chemie
charakterizuje jednotlivé
instrumentální metody a rozlišuje
jejich rozdíly
1. Optické metody
- elektromagnetické záření
- optické vlastnosti látek
- původ spekter a rozdělení
- absorpce a emise záření
- Lambertův - Beerův zákon
AAS, NMR, spektrofotometrie
- aplikace v chemické analýze
- odraz, lom, disperze, dvojlom, rozptyl
- emisní a absorpční spektra látek
- polarimetrie, refraktometrie
- spektrofotometrie
- aplikace v chemické analýze
- odraz a lom světla
- index lomu
- refraktometry, aplikace v praxi
Počet
hodin
12
6
2. Koloidní chemie
- definice koloidního stavu, rozdělení
- příprava a vlastnosti koloidní soustavy
- stavové změny koloidních soustav
- druhy disperzních soustav
3. Separační metody
- separace založená na fázových
rovnováhách
- princip chromatografie
- rozdělení chromatografie
- přístroje, detektory, techniky
- chromatografie v plošném uspořádání
- kapalinová chromatografie
- plynová chromatografie
- elektroforéza
12
4. Laboratorní cvičení
- bezpečnost práce a první pomoc při práci
ve fyzikální laboratoři
- organizace práce a laboratorní řád
- zásady práce s měřícími přístroji
90
-
Fyzikálně chemická měření:
(vzorky dle vybraného zaměření)
konduktometrie (stanovení disociační
konstanty, kinetika reakcí druhého řádu)
potenciometrie (stanovení pH, kadmia)
elektrolýza
spektrofotometrie (stanovení dusitanů,
147
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
provádí fyzikálně chemická měření
sleduje probíhající fyzikálně chemické
děje v soustavách
pracuje podle pracovního návodu
prokáže správné praktické návyky pro
práci ve fyzikální laboratoři
vede záznamy naměřených hodnot
provádí výpočty a závěry měření
vyhodnocuje chromatogram na základě
retenčních časů
zpracovává výsledky měření včetně
tabulek a grafů v elektronické podobě
vypracovává záznam o prováděné práci
a vypracovává protokol
-
-
dusičnanů, železa, chininu, adsorpce
methylenové modři na aktivní uhlí)
AAS (stanovení kovů)
chromatografie v plošném uspořádání
(stanovení potravinářských barviv a
aminokyselin)
kapalinová chromatografie (stanovení
vitamínů, konzervantů, kofeinu)
plynová chromatografie (stanovení
alkoholů, mastných kyselin)
refraktometrie (stanovení indexu lomu u
směsi alkoholů)
polarimetrie (kinetika pseudomolekulární
reakce)
148
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH – FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Česky
Německy
Anglicky
quantity
veličina
die Größe
délka
die Länge
lenght
hmotnost
das Gewicht
weight
objem
das Volumen
capacity
čas
die Zeit
time
proud
der Strom
amperage
teplota
die Temperatur
temperature
látkové množství
die Stoffmenge
amount of substance
síla
die Stärke
power
tlak
der Druck
pressure
práce
die Arbeit
work
energie
die Energie
energy
teplo
die Wärme
heat
výkon
die Leistung
wattage
náboj
die Ladung
load
napětí
die Spannung
voltage
odpor
der Widerstand
resistance
viskozita
die Viskosität
viscosity
povrchové napětí
die Oberflächenspannung
surface tension
index lomu
der Refraktionskoeffizient
refractive index
hustota
die Dichte
consistence
optická otáčivost
das optische Drehvermögen
optical volubility
apparatus
přístroje
die Geräte
refraktometr
der Refraktionsmesser
refractometer
polarimetr
das Polarimeter
polarimeter
konduktometr
das Konduktometer
conductometer
potenciometr
das Potentiometer
potentiometer
spektrofotometr
das Spektrofotometer
spectrophotometer
chromatograf
der Chromatograph
chromatograph
viskozimetr
das Viskosimeter
viscosimetr
hustoměr
die Spindel
hydrometer
stalagmometr
Das Stalagmometer
stalagmometer
state
skupenství
der Zustand
plyn
das Gas
gas
kapalina
die Flüssigkeit
liquid
tuhá látka
der Festkörper
solid
branch
obor
das Fach
kinetika
die Kinetik
kinetics
elektrochemie
die Elektrochemie
electrochemistry
termodynamika
die Thermodynamik
thermodynamic
optika
die Optik
optics
separační metoda
die Trennungsmethode
separative method
koloidní soustava
das Kolloidsystem
colloidal system
rovnovážný stav
der Gleichgewichtszustand
steady state
konstanta
die Konstante
constant
zákon
das Gesetz
statute
chromatogram
das Chromatogramm
chromatogram
149
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Chemie potravin a biochemie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
Chemie potravin a biochemie
II.
III.
IV.
2
1
2
Celkem
5
Cílem předmětu chemie potravin a biochemie je poskytnout žákům
vědomosti a dovednosti o chemickém složení potravin, funkci
jednotlivých živin a ostatních látek obsažených v potravinách a
biochemických procesech probíhajících v živých organismech.
Předmět se také zabývá výživou člověka, výživovými hodnotami
potravin, druhy výživy a novými trendy ve výživě.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
V rámci výuky předmětu získávají žáci přehled o potravinách,
jejich složení a významu a vlivu na zdraví lidského organismu.
Vědomosti a dovednosti z této oblasti jsou nezbytné pro budoucí
zaměstnání a využitelné i v osobním životě.
Učivo předmětu chemie potravin a biochemie je rozděleno na
jednotlivé tématické celky. Učivo druhého a částečně třetího
ročníku je zaměřeno na chemické složení potravin v závislosti na
zvoleném zaměření. Ve čtvrtém ročníku se věnuje přeměnám látek
a energie, které se odehrávají v organismech, metabolismu
jednotlivých živin a faktorům, které metabolismus ovlivňují.
Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti žáků získané
v předmětech biologie a organická chemie.
Výuka je frontální uskutečňována formou výkladu učitele. Je
využívána samostatná práce žáků s učebními texty a informacemi.
Při řešení zadaných úkolů je využívána týmová spolupráce. Těmito
metodami žáci reprodukují informace získané z odborné literatury a
internetu a jsou vedeni k tomu, aby se aktivně účastnili diskuzí,
dovedli se orientovat v daném problému a byli schopni vyjádřit a
obhájit svůj názor.
Znalosti žáků jsou ověřovány písemnou i ústní formou. Písemná
forma zahrnuje testy po probraném tématickém celku. Při
vyhodnocování testů je využíváno bodové i procentuální
hodnocení, na základě kterého je udělena známka. Slovní
hodnocení se používá při společném ústním opakování a při práci
v týmu.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni srozumitelně formulovat
své myšlenky, pracovat s odbornými texty, snažili se používat
odbornou terminologii a zaznamenávali podstatné myšlenky a údaje
z textu i výkladu. Co se týká odborných kompetencí, žáci se učí
orientaci v základních pojmech v oblasti chemie potravin, výživy a
biochemie, jsou schopni rozumět základním vztahům mezi chemií,
zejména organickou, a biologií.
Chemie potravin a biochemie přispívá svým učivem k rozvoji
průřezového tématu Člověk a životní prostředí hlavně v naplňování
obsahového okruhu, který je zaměřen na biologické poznatky živé
přírody a fyziologii člověka.
150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje předmět a vysvětlí vztah
k ostatním přírodním vědám
- uvede význam potravin rostlinného a
živočišného původu
- definuje biopotraviny a GMO potraviny
- vyjmenuje funkce bílkovin
- definuje esenciální aminokyseliny
- používá vzorce a názvosloví vybraných
aminokyselin
- objasní vznik peptidové vazby
- vysvětlí tvorbu amfiontu a izoelektrický
bod
- popíše typy struktury bílkovin
- definuje a klasifikuje sacharidy
- znázorní strukturu základních pentos a
hexos
- vyjádří acyklickou a cyklickou strukturu
pomocí Fischerových a Haworthových
vzorců
- vysvětlí redukující a neredukující
disacharidy
- uvede význam a výskyt sacharidů
Učivo
1. Úvod do studia chemie potravin a
biochemie
- potraviny rostlinného a živočišného
původu
- základní pojmy – potrava, poživatiny,
pokrmy, strava, jídlo
- biopotraviny a GMO potraviny
- biochemie – předmět studia, vztah
k jiným vědám
2
2. Chemické složení potravin
- bílkoviny – chemické složení, funkce
bílkovin, rozdělení, vlastnosti, výskyt
v potravinách, aminokyseliny –
rozdělení, peptidová vazba, peptidy,
proteiny, struktura, reakce bílkovin,
změny při skladování, tepelné úpravě a
zpracování bílkovin
17
-
sacharidy – chemické složení, funkce,
rozdělení, vlastnosti, výskyt
v potravinách, monosacharidy, aldosy,
ketosy, necyklické a cyklické formy,
oligosacharidy (disacharidy – redukující
a neredukující), polysacharidy, reakce
sacharidů (Maillardova reakce)
-
lipidy - chemické složení, funkce,
rozdělení, vlastnosti, mastné kyseliny –
nasycené a nenasycené, triacylglyceroly,
vosky, chemické reakce lipidů, žluknutí,
hydrogenace, zmýdelnění, jedlé tuky a
oleje
- objasní vznik acylglycerolu
- uvede vlastnosti a význam lipidů, jejich
dělení
- popíše princip zmýdelnění
- uvede rozdělení významných minerálních
látek
- popíše jejich význam pro lidský
organismus
17
12
-
minerální látky – rozdělení, význam,
makroelementy, mikroelementy,
stopové prvky
5
-
vitamíny - chemické složení, funkce,
vlastnosti, rozdělení, výskyt
v potravinách (hydrofilní a lipofilní
vitamíny), hypovitaminosa,
avitaminosa, fortifikace, restituce
8
-
voda – význam, příjem, denní spotřeba,
struktura vody, obsah vody
v poživatinách, vysychání a vlhnutí
potravin
- charakterizuje vitamíny, jejich rozdělení
- popíše jejich význam pro lidský
organismus
- vysvětlí strukturu molekuly vody
- popíše význam vody pro lidský
organismus
- dokáže význam vody v potravinách a vliv
na jejich kvalitu
Počet
hodin
5
151
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 33
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- popíše strukturu DNA a RNA
- vyjmenuje rozdíly mezi DNA a RNA
- charakterizuje nukleotidy, nukleosidy
- objasní význam nukleových kyselin
- popíše syntézu nukleových kyselin
Počet
hodin
1. Chemické složení potravin
nukleové kyseliny – chemické složení,
struktura, funkce, rozdělení, význam a
funkce v organismech, syntéza
nukleových kyselin, replikace,
transkripce
13
10
10
- charakterizuje třísloviny a vysvětlí jejich
význam
- definuje a popíše přirozená barviva
- charakterizuje přirozeně toxické látky
- charakterizuje antinutriční faktory a
uvede jejich příklady
-
2. Ostatní přírodní látky obsažené
v potravinách
třísloviny
přirozená barviva
přirozené toxické látky
antinutriční faktory
- charakterizuje cizorodé látky
v potravinách
- uvede jejich klasifikaci a význam
-
3. Cizorodé látky v potravinách
aditiva
kontaminanty
152
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje enzymy a popíše jejich
strukturu a význam
- uvede rozdělení na jednotlivé třídy
- vysvětlí mechanismus enzymové katalýzy
- definuje hormony a popíše jejich složení,
funkce a význam pro lidský organismus
- charakterizuje vliv výživy na lidský
organismus
- popíše podvýživu, nadváhu
- definuje anorexii a bulimii
- uvede ostatní významná onemocnění
související s výživou organismu
- charakterizuje metabolické pochody
- uvede rozdělení na děje anabolické a
katabolické, exergonické a endergonické
- popíše štěpení bílkovin
- vysvětlí syntézu bílkovin
- vysvětlí princip štěpení lipidů a β-oxidaci
mastných kyselin
- vysvětlí princip syntézy lipidů
- popíše a vysvětlí odbourávání a syntézu
sacharidů
- vysvětlí podstatu glykolýzy
- pomocí schématu objasní průběh a
význam citrátového cyklu
- vysvětlí význam dýchacího řetězce
- popíše průběh fotosyntézy a uvede její
význam
Učivo
1. Biokatalyzátory
enzymy – chemické složení,
charakteristika, názvosloví enzymů,
kofaktory, efektory enzymů
- mechanismus enzymové katalýzy
- hormony – chemické složení,
charakteristika, funkce hormonů,
endokrinní žlázy
Počet
hodin
-
10
2. Nemoci způsobené nesprávnou
výživou
- podvýživa, nadváha
- anorexie, bulimie
- ostatní nemoci
6
-
-
-
3. Metabolismus
charakteristika metabolických pochodů,
rozdělení metabolických drah
metabolismus bílkovin – odbourávání
bílkovin, syntéza bílkovin, translace
metabolismus lipidů – odbourání lipidů,
syntéza lipidů, β-oxidace mastných
kyselin
metabolismus sacharidů – odbourávání a
syntéza sacharidů, glykolýza, kvasné
procesy
citrátový cyklus – průběh a význam
dýchací řetězec – podstata, průběh a
význam
fotosyntéza – význam a průběh,
pigmenty, primární a sekundární procesy,
Calvinův cyklus
44
153
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
2
Zaměření: vinařství
Technologie
II.
III.
2
4(3)
IV.
2
Celkem
10(3)
Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům komplexní soubor
vědomostí o potravinářských surovinách, přídavných látkách a
potravinářských produktech. Dále se zabývá způsoby zpracování
surovin na hotové výrobky, jednotlivými parametry během
technologické úpravy, trvanlivostí finálních produktů, možnostmi
uchování, podmínkami pro skladování, vadami výrobků, tržními
druhy, ale také systémy kontroly výrobního procesu, hygienickými,
bezpečnostními a ekologickými aspekty.
Hlavním cílem je poskytnutí znalostí o principech technologického
zpracování surovin na výrobky a získat dílčí dovednosti týkající se
výrobních postupů základních potravinářských výrob.
Žák získává přehled o surovinách a pomocných látkách
potravinářského průmyslu, seznámí se s principy technologického
procesu výroby jednotlivých skupin potravinářských výrobků.
Osvojí si způsoby hodnocení výrobků, jejich označování a
certifikaci, je schopen pracovat s odbornými materiály,
informačními médii, aktivně ovládá potravinářskou terminologii a
platné právní předpisy v dané oblasti.Získává také přehled o
významných výrobních společnostech jak ve světě, tak i u nás a
především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen technologickými
schématy, obrazovým materiálem, odborným filmem.
Pro další rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení
modelových problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím
bilančních výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách
nebo práci s informacemi v odborných materiálech, médiích a
propagačních materiálech. Vhodným doplněním výuky jsou
tématicky volené exkurze v potravinářských provozech, případně
tématicky zaměřená praktická cvičení.
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v analytické chemii, chemii potravin, biologii a
mikrobiologii, úzce souvisí s předměty potravinářské stroje,
odborné praxe a bezpečnost potravin. Využívá práci s tiskem a
informačními médii a ekologické aspekty pracovní činnosti
v daném odvětví, dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení
problémů.
154
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- objasní podstatu výroby základních
druhů potravin
- vytvoří jednoduchá technologická
schémata výrob a označí kritické
body
- popíše úpravu surovin pro výrobu a
objasní zásady úprav
- orientuje se v sortimentu vyráběném
daným technologickým procesem
- popíše způsoby balení, označování,
skladování a expedice
potravinářských produktů
- zvolí si zodpovědně specializaci
v následujících ročnících
- si vytvoří ucelený přehled o
základních živinách a doporučených
dávkách živin
- chápe význam jednotlivých složek
potravin pro výživu člověka
- osvojí si zásady správné výživy
-
-
-
popíše hygienické zásady
v potravinářských provozech a jejich
kontrolu
vymezí metody čištění a sanitace
kontroluje a hodnotí výsledky úrovně
hygieny a sanitace
kontroluje dodržování zásad
bezpečnosti práce v potravinářském
průmyslu
charakterizuje příklady
bezpečnostních rizik a uvádí
nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci
Učivo
Přehled potravinářských procesů
- mlynářství
- pekařství
- krmivářství
- zpracování masa
- drůbeže
- vajec
- konzervárenství, výroba octa
- mlékárenství
- výroba tuků
- výroba nealko nápojů
- kvasný průmysl - výroba sladu a piva
- výroba lihu, vína
- výroba droždí
- pitná a užitková voda
Počet
hodin
50
7. Základy výživy člověka
složení potravin
výživová hodnota potravin
doporučené výživové dávky
zásady správné výživy
hygienické aspekty výživy
nemoci z nesprávné výživy
8
-
8. Hygiena a sanitace
hygienické předpisy
čištění a sanitace
kontrola hygieny
4
-
9. Bezpečnost práce
právní a organizační zajištění
bezpečnosti práce
- nejčastější zdroje úrazů
- základní předpisy
- zákoník práce
4
-
155
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje zdroje vody
- charakterizuje jakost vody
- vymezí zdroje znečištění vod
potravinářským průmyslem
- objasní čištění odpadních vod
v souladu s ekologickými principy
- vysvětluje problematiku používání
obalových materiálů
- charakterizuje druhy vyráběných
obalů
- zhodnotí výhody a rizika používání
jednotlivých typů obalových
materiálů
- popisuje nakládání s obaly
-
-
-
-
-
definuje parametry surovin pro
výrobu jednotlivých druhů nápojů
specifikuje úpravu surovin před
vlastním zpracováním na výrobu
nápojů
vypočítá dávku a výtěžnost
jednotlivých surovin
aplikuje znalosti principu opracování
zemědělských surovin s ohledem na
zachování potřebných biologických
složek v produktu
provádí technologické výpočty a
analýzy v rámci řízení
technologického procesu
zpracovává senzorické a chemické
hodnocení šťáv
vypočítá dávku konzervačních
prostředků
Počet hodin: 66
Učivo
1. Voda
- voda a vodní zdroje
- pitná voda
- průmyslová voda
- odpadní voda
Počet
hodin
12
2. Obalové materiály
- požadavky na obaly, význam obalů
- sklo a skleněné obaly
- kovové obaly
- plasty
- papír
- skladování a manipulace
- paletizace a kontejnery
14
3. Suroviny pro výrobu nápojů
- obiloviny a brambory, odpady
zemědělského průmyslu
- melasa
- ovoce a zelenina
- chmel a chmelové preparáty
- pomocné látky a přísady
10
4. Technologie výroby nápojů
- suroviny a skladování
- drcení, drtiče
- úprava drti
- lisování, lisy
- vyluhování
- pasírování
- hodnocení jakosti šťávy
- odkalování šťávy
- konzervace šťávy, polotovary
30
156
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 132(99)
z toho 99 hodin technologické cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
Žák:
specifikuje rozdělení nápojů dle
potravinářských zákonů o nápojích
-
-
-
-
-
-
-
-
Učivo
1. Rozdělení nápojů
- podmínky – nealkoholické nápoje,
alkoholické nápoje
Počet
hodin
4
charakterizuje jednotlivé skupiny
nealko nápojů podle obsahu ovocné
složky
vysvětlí organizaci výroby nebo
určitého výrobního úseku
objasňuje technologický postup
získávání a úpravy miner. vod
rozlišuje a popisuje vady
potravinářských výrobků, jejich
příčiny a preventivní opatření
specifikuje základní vlastnosti vody
pro výrobu
aplikuje technologické výpočty
2. Technologické postupy výroby nealko
nápojů
- ovocné a zeleninové šťávy, mošty
- výpočty, receptury, výroba
- džusy - technologie výroby
- nektary, výroba dřeňových nápojů
- sirupy, výpočet receptury, sortiment,
výroba
- limonády a sodová voda, výpočet,
dávkování, technologie výroby, stroje
- minerální vody, ochucování, význam,
minerální látky
48
dokáže vysvětlit výhody a nevýhody
klasických a novodobých
technologických postupů výroby
sladu
orientuje se v základních pojmech
sladovnictví
definuje odlišnosti výroby světlých,
tmavých a speciálních typů sladu
vypočítá sladové výtěžky a ztráty
definuje vlastnosti surovin
používaných pro výrobu piva
orientuje se v technologickém
procesu výroby piva
aplikuje znalosti technického
vybavení pivovaru, dokáže určit
rozmezí teplot a doby působení
činitelů pro získání kvalitního
produktu, včetně kontroly v průběhu
procesu
popisuje klasické i moderní způsoby
kvašení a uvádí jejich výhody a
nevýhody
charakterizuje chemické a senzorické
vlastnosti výrobku, včetně odstranění
některých vad
má přehled o pivu vyráběném u nás a
v zahraničí
3. Technologie výroby sladu
- příjem, čištění, skladování ječmene,
škůdci
- máčení ječmene
- klíčení ječmene
- hvozdění ječmene
- vlastnosti hotového sladu
- výroba speciálních sladů
- vyhodnocení sladovacích výtěžků a
ztrát
- výroba sladových výtažků
12
4. Technologie výroby piva
- suroviny - slad, voda, chmel,
chmelové preparáty,náhražky sladu
- šrotování
- vystírání
- rmutování
- scezování
- chmelovar
- hlavní kvašení
- dokvašování a zrání
- moderní způsoby kvašení
- filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení
- chemické složení a vlastnosti piva
- ošetřování a vady piva
- druhy piv
32
definuje základní sortiment vín podle
platné legislativy
dokáže popsat technologické postupy
výroby vína
5. Technologie výroby přírodního vína
- révová vína – odrůdy a oblasti
pěstování podle zákona
- zpracování surovin na mošt
36
157
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
objasňuje chemické a biochemické
reakce v technologickém procesu
specifikuje žádoucí a patogenní
mikroorganismy pro kvasný průmysl
-
úpravy moštu
kvašení
složky biologických systémů
mikroorganismy produkující etanol
metabolické přeměny
ošetřování a školení vína
vady a nemoci vína, jakost
158
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Žák:
-
vysvětlí specifika výroby vín s CO2
objasní výrobu a rozdělení vín
s přídavkem cukru, alkoholu a koření
-
charakterizuje suroviny kvasného
průmyslu a určí postup přípravy před
fermentací
vysvětluje odlišnosti postupů výroby
zemědělského a průmyslového lihu
-
-
-
1. Technologie výroby jiných druhů vín
- ovocná vína - suroviny
- výroba šumivých a perlivých vín
- výroba sladkých, dezertních a
kořeněných vín
18
2. Technologie výroby lihu
- chemické a biochemické základy
výroby lihu a nápojů
- fermentace
- suroviny, příprava zápar
- výroba zemědělského lihu
- výroba průmyslového lihu
16
orientuje se ve vyráběném sortimentu
lihovin
vysvětlí postupy výroby lihovin
3. Technologie výroby lihovin
umí změřit a vypočítat obsah
- sortiment
alkoholu potřebný pro míchání
- destilační zařízení
lihovin
- alkoholimetrie
- výroba pravých destilátů
posuzuje jakost potravinářských
výroba kategorizovaných lihovin
výrobků a výrobního procesu
vyhodnocuje výsledky a provádí
nápravu podle platné legislativy
4. Legislativa v nápojářském průmyslu
vyhledává a orientuje se v platné
Zákon č. 110/1997Sb. O potravinách a
legislativě týkající se výroby nápojů
tabákových výrobcích + prováděcí vyhlášky
Systém HACCP
Zákon o lihu
Zákon o víně
18
14
159
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH:
Technologie – zaměření vinařství
Česky
Německy
Anglicky
pitná voda
minerální voda
čištění odpadních vod
obalový materiál
recyklace
nápoje
surovina
obiloviny
brambor
melasa
ovoce
zelenina
chmel
výroba nápojů
skladování
drcení
lisování
alko nápoj
nealko nápoj
ochucení
ječmen
klíčení
hvozdění
rmutování
kvašení
dokvašování
víno
ošetřování
šumivé víno
likér
burčák
perlivé víno
dezertní víno
alkoholizované víno
jablečné víno
lihovar
lihovarnický průmysl
lihovarské výpalky
destilační zařízení
legislativa
zákon
školení vína
kyselina vinná
koštér vína
hrozen vína
das Trinkwasser
das Mineralwasser
die Abwasserklärung
das Verpackungsmaterial
das Recycling
die Getränke
der Rohstoff
das Getreide
die Kartoffel
die Melasse
das Obst
das Gemüse
der Hopfen
die Getränkeherstellung
die Lagerung
die Zerkleinerung
das Pressen
das alkoholische Getränk
das alkoholfreie Getränk
das Abschmecken
die Gerste
die Keimung
das Darren
der Maischprozess
die Gärung
die Nachgärung
der Wein
die Behandlung
der Schaumwein
der Likör
der Brauser
der Sprudelwein
der Dessertwein
der alkoholisierte Wein
der Apfelwein
die Brennerei
die Spiritusindustrie
die Brennereischlempe
die Destillationsanlage
die Legislative
das Gesetz
die Weinschulung
die Weinsäure
der Weinkoster
die Weintraube
fresh water
mineral water
water purification
food wrapper material
recycling
beverages
raw material
cereals
potatoe
molasses
fruit
vegetable
hops
manufacturig of drink
stocking
crushing
pressing
alcoholic beverage
non alkoholic beverage
flavour
barley
germination
kilning
mashing
fermentation
aging
wine
blending
sparkling wine
liqueur
stum
semi-sparkling wine
dessert wine
fortified wine
cider
distilery
alcohol / spirit industry
stillage / slops
distillation plant
legislature
law
finishing of the wine
tartaric acid
wine taster
bunch of grapes
160
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Zaměření: pekárenství a cukrářství
Technologie
I
II.
III.
2
2
4(3)
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
IV.
2
Celkem
10(3)
Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům komplexní soubor
vědomostí o potravinářských surovinách, přídavných látkách a
potravinářských produktech. Dále se zabývá způsoby zpracování
surovin na hotové výrobky, jednotlivými parametry během
technologické úpravy, trvanlivostí finálních produktů, možnostmi
uchování, podmínkami pro skladování, vadami výrobků, tržními
druhy, ale také systémy kontroly výrobního procesu, hygienickými,
bezpečnostními a ekologickými aspekty. Hlavním cílem je
poskytnutí znalostí o principech technologického zpracování
surovin na výrobky a získat dílčí dovednosti týkající se výrobních
postupů základních potravinářských výrob.
Žák získává přehled o surovinách a pomocných látkách
potravinářského průmyslu, seznámí se s principy technologického
procesu výroby jednotlivých skupin potravinářských výrobků.
Osvojí si způsoby hodnocení výrobků, jejich označování a
certifikaci, je schopen pracovat s odbornými materiály,
informačními médii, aktivně ovládá potravinářskou terminologii a
platné právní předpisy v dané oblasti.Získává také přehled o
významných výrobních společnostech jak ve světě, tak i u nás a
především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen technologickými
schématy, obrazovým materiálem, odborným filmem. Pro další
rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení modelových
problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím bilančních
výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách, nebo práci
s informacemi v odborných materiálech, médiích a propagačních
materiálech. Vhodným doplněním výuky jsou také tématicky
volené exkurze v potravinářských provozech, případně tématicky
zaměřená praktická cvičení. Výklad bude doplňován i některými
termíny v angličtině. Ve třetím ročníku jsou zařazena technologická
cvičení. V rámci provázanosti mezi obory žáci navštíví cukrářskou
dílnu na Junioru, kde se seznámí s výrobou a skladováním
cukrářských výrobků. Dále navštíví laboratorní kuchyni, kde se
seznámí s přípravou hotových jídel.
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v analytické chemii, chemii potravin, biologii a
mikrobiologii, úzce souvisí s předměty potravinářské stroje,
odborné praxe a bezpečnost potravin. Využívá práci s tiskem a
informačními médii a ekologické aspekty pracovní činnosti
v daném odvětví, dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení
problémů.
161
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje základní pojmy
- popíše strukturu potravinářského
průmyslu
-
-
-
-
Učivo
1. Úvod
- historie potravinářského průmyslu, jeho
vývoj a význam
- význam kontroly jakosti potravin
má přehled o sortimentu zemědělských 2. Suroviny potravinářského průmyslu
surovin, jejich technologické kvalitě,
- rozdělení a vlastnosti poživatin
způsobech a podmínkách rostlinné a
- základy zemědělské prvovýroby
živočišné produkce
- suroviny rostlinného a živočišného průmyslu
charakterizuje vlastnosti surovin
- faktory ovlivňující jakost surovin
objasní podstatu technologické výroby
- ošetření, přeprava a skladování surovin
a funkci jednotlivých výrobních
- přídavné látky – aditiva
operací
vysvětlí nároky na jednotlivé druhy 3. 3. Obecné základy potravinářské
surovin
technologie
charakterizuje technologický postup
- výrobní a technologický proces
výroby pro konkrétní potravinářský
- základní principy technologických procesů
výrobek
posuzuje ekologické aspekty
4. Přehled potravinářského průmyslu
jednotlivých druhů obalů
- cukrovarnický průmysl
popíše zdroje a druhy vody z hlediska
- výroba čokolády a cukrovinek
využití v potravinářském průmyslu
- mlýnsko – pekárenský průmysl
objasní způsoby čištění odpadních vod, - škrobárenství
vliv na životní prostředí
- masný a drůbežářský průmysl
orientuje se v problematice správné
- konzervárenský průmysl
výživy
- mlékárenský průmysl
dodržuje hygienické požadavky při
- tukový průmysl
práci v potravinářském provozu
- kvasný průmysl
volí a správně využívá prostředky
- pitná a užitková voda
k sanitaci a dezinfekci potravinářského
- potravinářské obaly
provozu
5. Základy výživy
- složení potravin a základní živiny
- zásady správné výživy
6. Hygiena a sanitace
Počet
hodin
4
20
10
20
4
4
7. Bezpečnost práce v potravinářském
průmyslu
4
162
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
má přehled o významných
obilovinách a jejich vlastnostech
- chápe a dokáže vysvětlit pojmy
sacharido – amylázový komplex a
bílkovinno- proteinázový komplex
- orientuje se v biochemických
procesech v žitných kvasech a
pšeničných kváscích
- má přehled o jednotlivých surovinách
pro daný druh výroby, vysvětlí nároky
na jednotlivé suroviny
- na vzorcích rozliší původ jednotlivých
surovin, a jejich možnosti využití
- pojedná o možnostech skladování
surovin a zachování jejich
technologických vlastností
Učivo
1. Význam a historie zpracování mouky
Počet
hodin
2
-
Mouka jako hlavní surovina
přehled obilovin
chemické složení mouky
pšeničná a žitná mouka – porovnání
vlastností
- technologický význam bílkovin a sacharidů
v mouce
14
3. Základní suroviny pro výrobu pekařských
výrobků
- droždí a chlebové kvasy, sůl, voda jako
pekařská surovina, zlepšující přípravky, atd.
14
4.Základní suroviny pro výrobu
cukrářských výrobků
- cukr a cukerné suroviny, škrob a
modifikované škroby, tuky, bílkovinné
suroviny, racionalizační přípravky, ovocné
suroviny, atd.
14
5. Přídavné a pomocné suroviny
- jádroviny, mák a koření, rosolotvorné
přípravky, káva a čaj, konzervační látky,
aromata a tresti
- suroviny pro výrobu cukrovinek
- kakaová hmota
- kakaové máslo a kakaový prášek
- čokoláda, čokoládové polevy
22
2.
-
163
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 132 (99)
z toho 99 hodin technologické cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
vysvětlí chemické, biochemické a
mikrobiologické procesy při zrání
kvasů a těst
- je schopen posoudit závady během
zrání kvasů a těst
- je schopen posoudit vady hotových
výrobků
- znázorní schematicky proces výroby
pečiva
- využívá rámcové technologické
postupy
- je schopen sestavit základní receptury
přípravy těst
- volí a charakterizuje nejvhodnější
sestavení jednotlivých výrobních
kroků
- využívá znalosti technologických
výpočtů pro daný úsek výroby
- vysvětlí z fyzikálního hlediska vznik
pěny z bílkovinných pěnotvorných
činidel
- senzoricky posoudí kvalitu finálních
výrobků
-
Učivo
1.
-
Výroba chleba
příprava chlebových kvasů
příprava těsta, mísení a zrání
dělení a zrání těstových kusů
pečení chleba
druhy a vady chleba
Počet
hodin
10
2. Výroba běžného pšeničného pečiva
- způsoby přípravy těsta – přímé a
nepřímé vedení
- zrání těsta a jeho tvarování
- pečení běžného pečiva, druhy, vady
10
3. Náplně a polevy pro cukrářské
výrobky
- cukrářské náplně
- cukrářské polevy
- mražené krémy
3
4.
-
Výroba cukrářských výrobků
linecká, vaflová a linecká třená těsta
listová těsta
pálená hmota
šlehané hmoty
speciální cukrářská těsta
_________________________________
Technologická cvičení
__________________________________
3 hodiny týdně, celkem 99 hodin
Žák:
- má přehled o vlastnostech,
skladování a manipulaci se
základními surovinami v pekařské a
cukrářské technologii
- posuzuje vlastnosti a použití různých
obalových materiálů, jejich výrobu,
ekonomické a ekologické aspekty
- seznamuje se s vlastnostmi, úpravou
a dalším využitím pitné vody, sleduje
ekologické aspekty při čištění
odpadních vod
- seznamuje se s hygienickými
požadavky na výrobu a skladování
potravin, s kontrolou správného
výrobního procesu a využitím
jednotlivých systémů kontroly
(HACCP, BRC, IFS, ISO 22000)
- sleduje dodržování výrobních
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bezpečnost práce ve výrobě
Úprava pitné vody
Výroba obalových materiálů
Suroviny pro pekařskou a
cukrářskou technologii
Výroba mouky v automatizovaných
mlýnských provozech
Zlepšující pekařské a cukrářské
prostředky
Výroba chleba a pečiva v malých a
středních pekárnách
Výroba chleba a pečiva v ve velkých,
kontinuálních pekárnách
Výroba čokoládových cukrovinek
Výroba nečokoládových cukrovinek
Výroba trvanlivého pečiva
Výroba „snack“ výrobků a těstovin
Výroba cukrářských výrobků
Výroba cukrářských krémů a polev
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
164
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
postupů, porovnává technologická
schémata
porovnává stupeň automatizace
výrobních procesů
15. Výroba jemného pečiva
16. Pečení pekařských a cukrářských
výrobků – malé i průmyslové pece
17. Technologická schémata výrobních
provozů
6
6
3
165
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- orientuje se v sortimentu jemného
1.
pečiva
- uvede rozdíly mezi jemným a běžným
pečivem s využitím prováděcí vyhlášky
č.333
- zdůvodní způsoby stárnutí pečiva,
vysvětlí pojem „retrogradace“ škrobu
- sestaví linky na výrobu jemného pečiva
- sestaví linky na výrobu extrudovaných
výrobků a těstovin
- volí vhodné suroviny a pomocné látky
pro danou výrobu
- na modelových příkladech je schopen
vypočítat podíly jednotlivých surovin
- charakterizuje odlišnosti jednotlivých
druhů nečokoládových cukrovinek
- charakterizuje odlišnosti jednotlivých
druhů trvanlivého pečiva
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Počet
hodin
1. Výroba jemného pšeničného pečiva
- vánočkové pečivo
- koláčové pečivo
- listové a křehké pečivo
- smažené kynuté pečivo
- speciální druhy jemného pečiva
10
2. Prodlužování trvanlivosti pekařských
výrobků
- příčiny stárnutí pečiva
- metody prodlužování trvanlivosti
3
3. Výroba těstovin
- příprava těsta
- tvarování a sušení těstovin
7
4.„Snack výrobky“
- rozdělení „snack“ výrobků
- expandované výrobky
10
5. Výroba nečokoládových cukrovinek
- výroba kandytů a karamel
- výroba fondánu
- výroba dražé a želé
- výroba šlehaných cukrovinek
- výroba speciálních cukrovinek
15
6. Výroba trvanlivého pečiva
- výroba sušenek a perníků
- výroba oplatek, piškotů a sucharů
15
166
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH:
Technologie – zaměření: pekárenství a cukrářství
Česky
Německy
Anglicky
Kritický kontrolní bod
Surovina
Přírodní třtinový cukr
Přídavná látka
Hrubozrnný
Pšeničná mouka
Kakaová hmota
Kakaový prášek
Aroma
Pekař
Pekařství
Technologie
Stroje
Cukrovinka
Výroba cukrovinek
Mouka
Pšeničná mouka
Ječný slad
Cukr
Med
Koláč
Sladký
Těstoviny
Zmrzlinový krém
Rohlík
Chléb
Cukrová řepa
Výroba cukru
Sacharóza
Bioplyn
Totální herbicid
Osivo
Škodlivé emise
Laboratoř
Pěstování cukrovky
Projekt
Regulace
Bio palivo
Výroba alkoholu
Analýza nebezpečí
Složení / přísady
Arašídy
Sušina
Potravina
Líh
der kritische Kontrollpunkt
der Rohstoff
der Naturrohrzucker
der Zusatzstoff
grobkörnig
das Weizenmehl
die Kakaomasse
der Kakaopulver
das Aroma
der Bäcker
die Bäckerei
die Technologie
die Maschinen
die Süßigkeit
die Süßigkeitherstellung
das Mehl
das Weizenmehl
das Gerstenmalz
der Zucker
der Honig
der Kuchen
süß
die Teigwaren
der Eiskrem
das Hörnchen
das Brot
die Zuckerrübe
die Zuckerherstellung
die Saccharose
das Biogas
das Totalherbizid
das Saatgut
der Schadstoffausstoß
das Labor
der Zuckerrübenbau
das Projekt
die Regulation
der Biotreibstoff
die Alkoholherstellung
die Gefährdungsanalyse
die Zusammensetzung
die Erdnüsse
die Trockenmasse
das Lebensmittel
der Spiritus
Critical control point
Raw material
Natural cane sugar
additiva
Coarse-grained
Wheat flour
Cocoa mass
Cocoa powder
aromas
Baker
Bakeries
Technology
machinery
Candy
Confectionery industry
Flour
Wheat flour
Barley malt
sugar
Honey
Cake
Sweet
Pasta
Ice cream
Roll
Bread
Sugar beet
Sugar production
Sucrose
Biogas
Non-selective herbicide
seed
Polutant emission
laboratory
Beet cultivation
project
regulation
Bio fuel
Producing alcohol
Hazard analysis
ingredients
peanuts
solids
food
spirit
167
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
2
Zaměření: konzervárenství
Technologie
II.
III.
2
4(3)
IV.
2
Celkem
10(3)
Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům komplexní soubor
vědomostí o potravinářských surovinách, přídatných látkách a
potravinářských produktech. Dále se zabývá způsoby zpracování
surovin na hotové výrobky, jednotlivými parametry během
technologické úpravy, trvanlivostí finálních produktů, možnostmi
uchování, podmínkami pro skladování, vadami výrobků, tržními
druhy, ale také systémy kontroly výrobního procesu, hygienickými,
bezpečnostními a ekologickými aspekty. Hlavním cílem je
poskytnutí znalostí o principech technologického zpracování
surovin na výrobky a získat dílčí dovednosti týkající se výrobních
postupů základních potravinářských výrob.
Žák získává přehled o surovinách a pomocných látkách
potravinářského průmyslu, seznámí se s principy technologického
procesu výroby jednotlivých skupin potravinářských výrobků.
Osvojí si způsoby hodnocení výrobků, jejich označování a
certifikaci, je schopen pracovat s odbornými materiály,
informačními médii, aktivně ovládá potravinářskou terminologii a
platné právní předpisy v dané oblasti. Získává také přehled o
významných výrobních společnostech jak ve světě, tak i u nás a
především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen technologickými
schématy, obrazovým materiálem, odborným filmem. Pro další
rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení modelových
problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím bilančních
výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách, nebo práci
s informacemi v odborných materiálech, médiích a propagačních
materiálech. Vhodným doplněním výuky jsou tématicky volené
exkurze v potravinářských provozech, případně tématicky zaměřená
praktická cvičení. V rámci mezioborových vztahů se spolupráce
uskuteční v oblasti vinohradnictví, sommelierství a gastronomie.
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v analytické chemii, chemii potravin, biologii a
mikrobiologii, úzce souvisí s předměty potravinářské stroje,
odborné praxe a bezpečnost potravin. Využívá práci s tiskem a
informačními médii a ekologické aspekty pracovní činnosti
v daném odvětví, dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení
problémů.
.
168
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Počet hodin: 66
1. ročník
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje základní pojmy
- popíše strukturu potravinářského
průmyslu
- má přehled o sortimentu
zemědělských surovin, jejich
technologické kvalitě, způsobech a
podmínkách rostlinné a živočišné
produkce
- charakterizuje vlastnosti surovin
- vysvětlí nároky na jednotlivé druhy
surovin
- rozliší původ surovin, uvede
příklady a možnosti využití v
potravinářském průmyslu
- objasní podstatu technologické
výroby a funkci jednotlivých
výrobních operací
- charakterizuje technologický postup
výroby pro konkrétní potravinářský
výrobek
Učivo
1. Úvod
- historie potravinářského průmyslu, jeho
vývoj a význam
- význam kontroly jakosti potravin
2. Suroviny potravinářského průmyslu
- rozdělení a vlastnosti surovin
- základy zemědělské prvovýroby
- suroviny rostlinného a živočišného
průmyslu
- faktory ovlivňující jakost surovin
- ošetření, přeprava a skladování surovin
- přídatné látky – aditiva
Počet
hodin
3
10
3. Obecné základy potravinářské
technologie
- výrobní a technologický proces
- základní principy technologických procesů
10
4. Přehled potravinářského průmyslu
- výroba cukru
- výroba čokolády a cukrovinek
- výroba škrobu
- výroba mouky
- zpracování mouky (výroba pečiva a
těstovin)
- výroba alkoholických nápojů
- výroba nealkoholických nápojů
- výroba droždí
- zpracování ovoce a zeleniny
- výroba tuků a olejů
- zpracování masa a výroba masných
výrobků
- zpracování vajec
- zpracování mléka a výroba mléčných
výrobků
- tržní druhy potravinářských výrobků
- balení a expedice výrobků
- zajišťování jakosti výrobků - hodnocení a
označování výrobků
- vady, ochrana výrobků
35
5. Hygiena a sanitace
- hygiena a sanitace pracovních prostor a
výrobních prostředků
- čisticí a dezinfekční prostředky
4
6. Bezpečnost práce v potravinářském
průmyslu
4
169
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin celkem: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
zvolí vhodné suroviny, přídatné látky a
pomocné látky pro konkrétní
potravinářskou výrobu dle
technologického zpracování
- posuzuje ekologické aspekty
jednotlivých druhů obalů
- popíše zdroje a druhy vody z hlediska
využití v potravinářském průmyslu
- objasní způsoby čištění odpadních vod,
vliv na životní prostředí
orientuje se v sortimentu průmyslových
surovin a v jejich technologické kvalitě
zvolí vhodné přídatné a pomocné látky
pro technologické zpracování
Učivo
Počet
hodin
1. Voda
- voda a vodní zdroje
- pitná voda
- průmyslová voda
- odpadní voda
10
2. Obalové materiály
- význam obalů a druhy
- obaly ze skla, kovů, plastů, papíru, dřeva
- paletizace a kontejnerizace
8
3. Ovoce
- rozdělení ovoce
- pěstování ovoce
- sklizeň, přeprava a skladování
8
4. Zelenina
- rozdělení zeleniny
- pěstování zeleniny
- sklizeň, přeprava a skladování
8
5. Maso
- histologické a chemické složení
- vlivy působící na jakost masa
- bourání masa
- přeprava a skladování masa
12
6. Složení konzervárenských surovin
- voda
- sušina – sacharidy, heteroglykosidy,
barviva, kyseliny, bílkoviny,
enzymy,tuky, vitamíny,aromatické látky
- zralost surovin
- skladování surovin
7. Pomocné a přídatné látky
- aditiva
- pomocné látky
16
4
170
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 132 (99)
z toho 99 hodin technologické cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje vlastnosti surovin, jejich
chemické složení a způsoby skladování
odhadne a objasní změny, ke kterým
dochází u surovin při skladování a
zpracování
objasní princip konzervačních metod a
navrhne možné a optimální konzervace
pro zpracovávanou surovinu
s přihlédnutím k době údržnosti,
požadavkům na jakost, zdravotní
nezávadnost a výživovou hodnotu
Žák:
- má přehled o vlastnostech, skladování a
manipulaci se základními surovinami
v konzervárenské technologii
- posuzuje vlastnosti a použití různých
obalových materiálů, jejich výrobu,
ekonomické a ekologické aspekty
- seznamuje se s vlastnostmi, úpravou a
dalším využitím pitné vody, sleduje
ekologické aspekty při čištění odpadních
vod
- seznamuje se s hygienickými požadavky
na výrobu a skladování potravin,
s kontrolou správného výrobního
procesu a využití jednotlivých systémů
kontroly (HACCP, BRC, IFS, ISO
22000)
- sleduje dodržování výrobních postupů,
porovnává technologická schémata
- porovnává stupeň automatizace
výrobních procesů
Učivo
1. Činitelé ovlivňující údržnost surovin
- nemikrobiální
- mikrobiální
2. Konzervační metody
- rozdělení
- mechanické konzervační metody
- přímé konzervační metody :
- tepelná sterilace
- sterilace zářením, ultrazvukem,
chemosterilace
- nepřímé konzervační metody:
- konzervace osmotickým tlakem
- konzervace nízkými teplotami
- konzervace odnímáním kyslíku
- konzervace chemickými činidly
- konzervace uzením
- konzervace přísadou bioproduktů
- konzervace biologickými procesy
- konzervace antibiotiky a fytoncidy
-
Počet
hodin
8
25
Technologická cvičení:
99
bezpečnost práce ve výrobě
úprava pitné vody
výroba obalových materiálů
suroviny pro konzervárenskou výrobu
výroba polotovarů
výroba protlaků
výroba ovocných pomazánek
výroba proslazeného ovoce a zeleniny
výroba kompotů
výroba sterilované zeleniny
výroba masových konzerv
výroba zmrazených potravin
výroba speciálních konzervárenských
výrobků
výroba ovocných šťáv
výroba sirupů
výroba limonád
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
171
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
dokáže vytvořit technologická schémata
a označit v nich kritické body
provádí technologické výpočty a
rozbory v rámci řízení technologického
procesu
charakterizuje jednotlivé tržní druhy při
členění na skupiny a podskupiny
zná technologické požadavky,
požadavky na jakost a označování
výrobků
zná podmínky pro skladování výrobků a
jejich uvádění do oběhu
je schopen sestavovat a vést výrobní
dokumentaci s využitím PC
dokáže posoudit výrobu z hlediska
negativního dopadu na životní prostředí
a uplatňuje opatření vedoucí
k odstranění
Učivo
Počet
hodin
1. Výroba polotovarů
význam a rozdělení
technologie jednotlivých druhů
4
20
-
2. Výroba zpracovaného ovoce a
zeleniny
ovocné a zeleninové protlaky
ovocné pomazánky
sušené ovoce a zelenina
proslazené ovoce a zelenina
upravené chlazené čerstvé ovoce a
zelenina
kompot
sterilovaná zelenina
mléčně kvašená zelenina
zelenina v soli, v octu a v oleji
chemicky konzervovaná zelenina
5
-
3. Výroba masných výrobků a
hotových pokrmů
masové konzervy
sterilovaná hotová jídla
4. výroba zmrazených potravin
5
-
-
-
5. Výroba speciálních
konzervárenských výrobků
výroba hořčice
výroba dehydratovaných výrobků
výrobky z hub
výroba kvasného octa
výroba pektinu
výroba dětské výživy
8
-
6. Získávání a konzervace ovocné a
zeleninové šťávy
způsoby získávání šťávy
odkalování šťávy a hodnocení
konzervace šťávy a výroba polotovarů
12
-
7. Výroba nealkoholických nápojů a
koncentrátů k přípravě
nealkoholických nápojů
ovocná a zeleninová šťáva
nektar
ovocný a zeleninový nápoj
limonáda
sodová voda
ochucená voda
6
172
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
ovocné a zeleninové koncentráty
sirupy
nízkoenergetické nápojové koncentráty
nápoje v prášku
balené vody
173
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH:
Technologie – zaměření : konzervárenství
Česky
Německy
Anglicky
potraviny
potravinářský průmysl
jakost
vada výrobků
kontrola hotových výrobků
die Lebensmittel
die Lebensmittelindustrie
die Qualität
der Mangel der Produkte
die Kontrolle der
Fertigerzeugnisse
die Bewertung des Erzeugnisses
die Produktverpackung
das verfalschte Produkt
die pflanzlichen Erzeugnisse
die tierischen Erzeugnisse
die Zuckerrübe
die Hülsenfrüchte
die Pilze
das Gewürz
das Schweinefleisch
das Rindfleisch
das Geflügelfleisch
das Hammelfleisch
die Kuhmilch
die Ziegenmilch
die Schafmilch
das Ei
das Salz
die Farbstoffe
die Aromastoffe
das Verdichtungsmittel
das Emulgiermittel
die Vermahlung
die Zerkleinerung
die Sortierung
das Pressen
die Sedimentation
die Klärung
das Schleudern
die Filtration
die Erwärmung
die Kühlung
das Kochen
die Sterilisation
das Gefrieren
die Eindickung
die Destillation
die Kondensation
die Stärke
das Getreide
food
food industry
quality
stuck
final goods inspections
hodnocení výrobku
balení výrobku
falšovaný výrobek
rostlinné výrobky
živočišné výrobky
cukrovka (řepa)
lusk (luštěniny)
houby
koření
vepřové maso
hovězí maso
drůbeží maso
skopové maso
mléko kravské
mléko kozí
mléko ovčí
vejce
sůl kuchyňská
barviva
aromata
zahušťovadlo
emulgátor
mletí
drcení
třídění
lisování
usazování
čeření
odstřeďování
filtrace
zahřívání
chlazení
vaření
sterilace
zmrazování
zahušťování
destilace
kondenzace
škrob
obilovina
product evaluation
product packaging
adulteration
crop products
livestock products
sugar beet
legumen
mushrooms
spice
pork
beef
poultry meat
mutton
cow's milk
goat's milk
ewe's milk
egg
common salt
dry-saltery
aromas
thickener
emulsifier
milling
crushing
sorting
forming
sedimentation
clarification
centrifuging
filtration
warming
cooling
boiling
sterilization
deep freezing
thickening
distillation
devaporation
starch
cereals
174
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Zaměření: plody tropů a subtropů
Technologie
I
II.
III.
2
2
4(3)
IV.
2
Celkem
10(3)
Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům komplexní soubor
vědomostí o potravinářských surovinách, přídavných látkách a
potravinářských produktech. Dále se zabývá způsoby zpracování
surovin na hotové výrobky, jednotlivými parametry během
technologické úpravy, trvanlivostí finálních produktů, možnostmi
uchování, podmínkami pro skladování, vadami výrobků, tržními
druhy, ale také systémy kontroly výrobního procesu, hygienickými,
bezpečnostními a ekologickými aspekty.
Hlavním cílem je poskytnutí znalostí o principech technologického
zpracování surovin na výrobky a získat dílčí dovednosti týkající se
výrobních postupů základních potravinářských výrob.
Žák získává přehled o surovinách a pomocných látkách
potravinářského průmyslu, seznámí se s principy technologického
procesu výroby jednotlivých skupin potravinářských výrobků.
Osvojí si způsoby hodnocení výrobků, jejich označování a
certifikaci, je schopen pracovat s odbornými materiály,
informačními médii, aktivně ovládá potravinářskou terminologii a
platné právní předpisy v dané oblasti.Získává také přehled o
významných výrobních společnostech jak ve světě, tak i u nás a
především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen technologickými
schématy, obrazovým materiálem, odborným filmem.
Pro další rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení
modelových problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím
bilančních výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách
nebo práci s informacemi v odborných materiálech, médiích a
propagačních materiálech. Vhodným doplněním výuky jsou
tématicky volené exkurze v potravinářských provozech, případně
tématicky zaměřená praktická cvičení.
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v analytické chemii, chemii potravin, biologii a
mikrobiologii, úzce souvisí s předměty potravinářské stroje,
odborné praxe a bezpečnost potravin. Využívá práci s tiskem a
informačními médii a ekologické aspekty pracovní činnosti
v daném odvětví, dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení
problémů.
175
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
1. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje základní pojmy
- popíše strukturu potravinářského
průmyslu
- charakterizuje jakost potravin
-
-
-
-
-
-
-
objasní způsoby h a podmínky
rostlinné a živočišné produkce
má přehled o sortimentu zemědělských
surovin, jejich technologické kvalitě,
způsobech zpracování
charakterizuje vlastnosti surovin
vysvětlí nároky na jednotlivé druhy
surovin
rozliší původ surovin, uvede příklady
a možnosti využití v potravinářském
průmyslu
objasní podstatu technologické výroby
a funkci jednotlivých výrobních
operací
charakterizuje technologický postup
výroby pro konkrétní potravinářský
výrobek
popíše způsoby balení, označování,
skladování a expedice
rozliší vady výrobků, uvede možnosti
jim předcházet
dodržuje hygienické požadavky při
práci v potravinářském provozu
volí a správně využívá prostředky
k sanitaci a dezinfekci potravinářského
provozu
dodržuje zásady bezpečnosti práce
charakterizuje příklady bezpečnostních
rizik a uvádí nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci
Učivo
Počet
hodin
1. Úvod
- historie potravinářského průmyslu, jeho
vývoj a význam
- význam kontroly jakosti potravin
3
2. Suroviny potravinářského průmyslu
- rozdělení a vlastnosti surovin
- základy zemědělské prvovýroby
- suroviny rostlinného a živočišného
průmyslu
- faktory ovlivňující jakost surovin
- ošetření, přeprava a skladování surovin
- přídatné látky – aditiva
10
3. Obecné základy potravinářské
technologie
- výrobní a technologický proces
- základní principy technologických procesů
10
4. Přehled potravinářského průmyslu
- výroba cukru
- výroba čokolády a cukrovinek
- výroba škrobu
- výroba a zpracování mouky
- výroba alkoholických nápojů
- výroba nealkoholických nápojů
- výroba droždí
- zpracování ovoce a zeleniny
- výroba tuků a olejů
- zpracování masa a výroba masných
výrobků
- zpracování vajec
- zpracování mléka a výroba mléčných
výrobků
- tržní druhy potravinářských výrobků
- balení a expedice výrobků
- zajišťování jakosti výrobků - hodnocení
a označování výrobků
- vady, ochrana výrobků
35
5. Hygiena a sanitace
- hygiena a sanitace pracovních prostor a
výrobních prostředků
- čisticí a dezinfekční prostředky
4
6. Bezpečnost práce v potravinářském
průmyslu
- právní a organizační zajištění
bezpečnosti práce
- nejčastější zdroje úrazů, jejich řešení
4
176
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
-
definuje zdroje vody
charakterizuje jakost vody
popíše druhy vod z hlediska využití
uvede způsoby úpravy vody
vymezí zdroje znečištění vod
potravinářským průmyslem
objasní čištění odpadních vod
v souladu s ekologickými principy
vysvětluje problematiku používání
obalových materiálů
charakterizuje druhy vyráběných
obalů
zhodnotí výhody a rizika používání
jednotlivých typů obalových
materiálů
popisuje nakládání s obaly
vyjmenuje oblasti tropů a subtropů,
charakterizuje klimatické podmínky
a pěstitelské podmínky
vyjmenuje základní plody a uvede
jejich charakteristiku
provede certifikaci surovin
definuje parametry surovin
specifikuje úpravu surovin před
vlastním transportem
určí mechanické vlastnosti a
možnosti znehodnocení surovin,
stanoví způsoby ochrany
Počet hodin: 66
Učivo
1. Voda
- voda a vodní zdroje
- pitná voda
- průmyslová voda
- odpadní voda
2. Obalové materiály
- požadavky na obaly, význam obalů
- sklo a skleněné obaly
- kovové obaly
- plasty
- papír
- skladování a manipulace
- paletizace a kontejnerizace
- značení obalů
3. Suroviny importované z tropů a
subtropů
- pěstitelské oblasti
- podmínky pro pěstování, pěstování
- globalgap
- způsoby sklizně
- rozdělení surovin, základní druhy a
jejich charakteristika
- ovoce
- zelenina
suché plody
koření
káva
- čaj
- chemické složení surovin
- mechanické vlastnosti
- činitelé ovlivňující údržnost surovin
Počet
hodin
12
14
40
177
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 132(99)
z toho 99 hodin technologické cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- vysvětlí organizaci výkupu
- definuje požadavky na jakost a
roztřídění surovin
- rozlišuje a popisuje vady plodů,
jejich příčiny a preventivní opatření
- specifikuje základní vlastnosti
surovin
- provede zatřídění, kalibraci a
evidenci
- navrhuje a zdůvodňuje způsoby
transportu
1. Logistika plodů tropů a subtropů
- výkup surovin, požadavky na jakost,
standardizace
- kontrola jakosti,
- Europgap,, etický kodex
- certifikace, zatřídění, kalibrace,
evidence
- příprava na transport do ČR
- způsoby transportu
- příjem zboží
-
-
-
-
-
-
Počet
hodin
12
2. Chladírenské skladování
Technika chlazení
Prostorové a stavební řešení chladíren
Tepelné bilance chladíren
Technické zařízení pro úpravu
atmosféry
- Speciální technologie – dozrávání
- Technologie skladování
- Fyziologická onemocnění,
mechanická a biologická poškození
- Hygienická kontrola
- Kritické body
12
vysvětlí princip strojního chlazení,
výhody a nevýhody
vypočítá chladící výkon chladírny
definuje způsoby úpravy atmosfér a
jejich odlišnosti
navrhuje vhodný způsob dozrávání
definuje onemocnění a poškození
surovin, určí příčiny
dokáže určit rozmezí skladovacích
teplot a dobu skladování
zhodnotí působení činitelů pro
získání kvalitního produktu, včetně
kontroly v průběhu skladování
stanoví kritické body a nápravná
opatření
-
charakterizuje chemické a senzorické
vlastnosti výrobku, navrhuje vhodný
způsob balení včetně odstranění
některých vad
navrhuje u vhodných surovin jejich
zpracování, ovládá technologii
zpracovaného O,Z
orientuje se ve značení tržních druhů
prování kontrolu měřících přístrojů
zná podmínky pro další skladování
výrobků a jejich uvádění do oběhu
je schopen sestavovat a vést výrobní
dokumentaci s využitím PC
dokáže posoudit výrobu z hlediska
negativního dopadu na životní
prostředí a uplatňuje opatření
vedoucí k odstranění
definuje a navrhuje likvidaci odpadů
charakterizuje jednotlivé tržní druhy
při členění na skupiny a podskupiny
výrobků
3. Balení produktů a tržní úprava
- Způsoby balení a balící technika
- Výroba předzpracovaného ovoce a
zeleniny
- Značení výrobků a administrace
- Kontrola jakosti vstupní,
mezioperační a výstupní
- Metrologické ověřování
- Expedice a distribuce
- Odpadové hospodářství
9
178
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologická cvičení
99
Technologická cvičení:
Žák:
- má přehled o vlastnostech, skladování
a manipulaci se základními
surovinami i
- posuzuje vlastnosti a použití různých
obalových materiálů, jejich výrobu,
ekonomické a ekologické aspekty
- seznamuje se s vlastnostmi, úpravou a
dalším využitím pitné vody, sleduje
ekologické aspekty při čištění
odpadních vod
- seznamuje se s hygienickými
požadavky na výrobu a skladování
potravin, s kontrolou správného
výrobního procesu a využitím
jednotlivých systémů kontroly
(HACCP, BRC, IFS, ISO 22000)
- sleduje dodržování výrobních
postupů, porovnává technologická
schémata
- porovnává stupeň automatizace
výrobních procesů
-
bezpečnost práce ve výrobě
úprava pitné vody
číštění odpadnívody
výroba obalových materiálů, balicí
systémy
suroviny importované do ČR
chladírenské skladování
úpravy atmosfér a speciální technologie
výroba protlaků
výroba ovocných pomazánek
výroba proslazeného ovoce a zeleniny
výroba kompotů
výroba sterilované zeleniny
výroba zmrazených potravin
výroba ovocných šťáv
výroba vín
3
6
6
12
12
6
6
6
6
6
3
3
6
6
12
179
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- objasní princip konzervačních metod
a navrhne možné a optimální
konzervace pro zpracovávanou
surovinu s přihlédnutím k době
údržnosti, požadavkům na jakost,
zdravotní nezávadnost a výživovou
hodnotu
- charakterizuje technologický postup
výroby pro konkrétní potravinářský
výrobek
- charakterizuje jednotlivé skupiny
nealko nápojů podle obsahu ovocné
složky, definuje základní markery při
ochraně před falšováním
-
-
Učivo
1. Konzervace plodů
konzervační metody
- tepelná sterilace - výroba kompotů a
sterilované zeleniny
- sušení – výroba sušeného ovoce,
zeleniny, koření
- proslazování – výroba proslazeného
ovoce a zeleniny
- zahušťování – výroba protlaků
- zahušťování – výroba ovocných
koncentrátů
- zpracování ovocných koncentrátů na
nealkoholické výrobky (šťávy,
nektary, ovocné nápoje, limonády,
sirupy)
vysvětlí
specifika
pěstitelských 2. Světové vinařství
oblastí a výroby charakteristických
- révová vína – odrůdy a oblasti
vín
pěstování
objasní výrobu a rozdělení vín
- zpracování surovin na mošt
dokáže popsat technologické postupy
- úpravy moštu
výroby vína
- kvašení
definuje základní sortiment
- ošetřování a školení vína
světových vín a jejich charakteristiku
- speciální vína
rozliší vady a nemoci vína
- vady a nemoci vína, jakost
degustuje a hodnotí vína
- světové vinařské oblasti - Francie,
Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko,
Německo, USA, Jižní Amerika,
Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Čína
(klasifikace vín, oblasti, odrůdy
speciality)
- Transport vín a jejich ošetření
- Certifikace a značení
- Degustace
Počet
hodin
15
15
180
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
ODBORNÁ TERMINOLOGIE V CIZÍCH JAZYCÍCH:
Technologie – zaměření plody tropů a subtropů
Česky
Německy
Anglicky
pitná voda
minerální voda
čištění odpadních vod
obalový materiál
recyklace
nápoje
surovina
obiloviny
brambor
melasa
ovoce
zelenina
vada výrobků
výroba nápojů
skladování
drcení
lisování
alko nápoj
nealko nápoj
ochucení
hodnocení výrobku
balení výrobku
falšovaný výrobek
přídavná látka
kvašení
dokvašování
víno
ošetřování
šumivé víno
likér
burčák
perlivé víno
dezertní víno
alkoholizované víno
jablečné víno
analýza nebezpečí
sterilace
zmrazování
zahušťování
destilace
zákon
školení vína
kyselina vinná
koštér vína
hrozen vína
das Trinkwasser
das Mineralwasser
die Abwasserklärung
das Verpackungsmaterial
das Recycling
die Getränke
der Rohstoff
das Getreide
die Kartoffel
die Melasse
das Obst
das Gemüse
der Mangel der Produkte
die Getränkeherstellung
die Lagerung
die Zerkleinerung
das Pressen
das alkoholische Getränk
das alkoholfreie Getränk
das Abschmecken
die Bewertung des Erzeugnisses
die Produktverpackung
das verfalschte Produkt
der Zusatzstoff
die Gärung
die Nachgärung
der Wein
die Behandlung
der Schaumwein
der Likör
der Brauser
der Sprudelwein
der Dessertwein
der alkoholisierte Wein
der Apfelwein
die Gefährdungsanalyse
die Sterilisation
das Gefrieren
die Eindickung
die Destillation
das Gesetz
die Weinschulung
die Weinsäure
der Weinkoster
die Weintraube
fresh water
mineral water
water purification
food wrapper material
recycling
beverages
raw material
cereals
potatoe
molasses
fruit
vegetable
stuck
manufacturig of drink
stocking
crushing
pressing
alcoholic beverage
non alkoholic beverage
flavour
product evaluation
product packaging
adulteration
additiva
fermentation
aging
wine
blending
sparkling wine
liqueur
stum
semi-sparkling wine
dessert wine
fortified wine
cider
Hazard analysis
sterilization
deep freezing
thickening
distillation
law
finishing of the wine
tartaric acid
wine taster
bunch of grapes
181
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Mikrobiologie
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
I
0
II.
4(2)
Mikrobiologie
III.
3(2)
IV.
3(2)
Celkem
10(6)
Cílem předmětu mikrobiologie je vytváření vědomostí a znalostí o
struktuře a funkci organismů, pochopení jejich vzájemných vztahů i
vztahů mezi neživou a živou přírodou. Biologie zaměřená na
studium živé přírody směřuje k pochopení základních zákonů
přírody a k jejich respektování.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
V rámci výuky předmětu mikrobiologie získávají žáci přehled o
živé přírodě, o mikroorganismech a metodách stanovení
mikroorganismů v surovinách, pomocných látkách a potravinách.
Vědomosti a dovednosti z této oblasti jsou nezbytné pro budoucí
zaměstnání.
Učivo předmětu mikrobiologie je rozděleno na tematické celky.
Učivo druhého a třetího ročníku je věnováno mikrobiologii.
Mikrobiologie je ve druhém ročníku zaměřena zejména na
morfologii, cytologii a fyziologii mikroorganismů, molekulární
genetiku, vlivy prostředí, které působí na mikroorganismy, a
kultivačním vyšetřením mikroorganismů. Ve druhém ročníku je
zařazena kapitola o tkáňových kulturách. Na obecnou mikrobiologii
navazuje ve třetím a čtvrtém ročníku učivo o mikroorganismech
důležitých v potravinářství, o opatření proti nežádoucím
mikroorganismům a o mikrobiologických kontrolách
v potravinářství. Náplň laboratorních cvičení vychází z učiva
probíraného v teoretických hodinách. V čtvrtém ročníku je výuka
rozdělena podle zaměření na vinařství, konzervárenství, pekárenství
a cukrářství, plody tropů a subtropů.
Mikrobiologické poznatky jsou využívány především v předmětech
chemie potravin a biochemie (chemické složení živých soustav,
jejich metabolismus a fyziologie) a ochrana životního prostředí
(koloběh látek v přírodě, vztahy mezi mikroorganismy).
Mikrobiologie navazuje na učivo chemie (chemické prvky a
sloučeniny) a občanského základu (duševní zdraví, partnerské
vztahy). V rámci mezioborových vztahů na škole navštíví žáci
pracoviště oboru cukrář a kuchař – číšník (stanovení kontaminace
pracovních ploch).
Frontální výuka je realizována výkladem učitele, který je doplněn
vhodnými didaktickými pomůckami, např. nástěnnými obrazy a
schématy, fotografiemi a obrázky živočichů, rostlin a
mikroorganismů, ať již jednotlivě nebo v atlasech. Tento způsob
výuky je doplněn autodidaktickými metodami při práci s učebními
texty a atlasy a při týmové práci. Při výuce biologie a mikrobiologie
jsou zadávány problémové úlohy a drobné projekty, které žáci řeší
jednotlivě nebo ve skupinách.
Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem
školy. Při hodnocení písemných testů se využívá klasifikační
stupnice v návaznosti na bodový systém, případně procentuální
vyjádření. Slovní hodnocení, sebehodnocení a kolektivní hodnocení
182
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
se zařazuje při práci v týmu a při řízené diskusi na určitém téma. Při
písemném a ústním zkoušení je kladen důraz na porozumění učivu
a aplikaci teoretických poznatků na konkrétní příklady z přírody.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni srozumitelně a souvisle
formulovat své myšlenky, písemně si zaznamenávali podstatné
údaje z textů i z výkladu učitele, přijímali a odpovědně plnili
zadané úkoly. Jsou vedeni k práci s informacemi z různých zdrojů,
včetně internetu, k tomu, aby při řešení problému využívali logické
i empirické myšlení a využívali svých dříve nabytých zkušeností a
dovedností. Svým obsahem mikrobiologie žáky vede k respektu
k životu a jeho trvání jako nejvyšší hodnotě, k úctě k živé i neživé
přírodě, k ochraně přírodního a ostatního životního prostředí a
napomáhá chápání globálních problémů světa.
Svým učivem přispívá předmět zejména k rozvoji průřezového
tématu Člověk a životní prostředí, a to zejména v oblasti
základních biologických poznatků a základů obecné ekologie. Žáci
se učí poznávat přírodu a lépe jí rozumět, uvědomovat si
odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí a orientovat
se v globálních problémech lidstva. K tématu Člověk
v demokratické společnosti přispívá biologie v oblasti komunikace
– žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni diskutovat o citlivých a
kontroverzních otázkách , dovedli obhájit svůj názor. Při
zpracovávání zadaných úkolů žáci využívají výpočetní techniku, a
tím biologie přispívá i k naplňování obsahu průřezového tématu
Informační a komunikační technologie.
183
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
2. ročník
Počet hodin: 132 (64)
z toho 64 hodin laboratorních cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- definuje mikrobiologii jako vědu a
uvědomuje si její návaznost na
biologii a ostatní vědy
- zařadí mikroorganismy do příslušné
domény a porovná je
1
-
charakterizuje viry a porovnává
základní vlastnosti virů a buněčných
organismů
2
-
-
-
popíše prokaryotní a eukaryotní
buňku
vysvětlí rozdíl mezi prokryotickou a
eukryotickou buňkou
porovnává společné a rozdílné znaky
mikroorganismů
-
definuje metabolismus
-
vysvětlí princip příjmu živin
mikrobiální buňkou
rozdělí mikroorganismy podle zdroje
využitelné energie
objasní podstatu enzymatické
činnosti mikroorganismů
popíše růstovou křivku a objasní její
význam pro praxi
-
Mikrobiologie
historie mikrobiologie
rozdělení mikrobiologie a její vztah
k ostatním vědám
zařazení mikroorganismů do živé soustavy
3
Morfologie a cytologie mikroorganismů
morfologie a stavba virů a jiných
nebuněčných mikroorganismů
morfologie a cytologie prokaryot
morfologie a cytologie eukaryot /kvasinky,
plísně, řasy, prvoci/
22
3
-
Fyziologie mikroorganismů
obecné pojetí metabolismu
enzymy – základní pojmy
enzymatická činnost
rozmnožování mikroorganismů
růstová křivka
generační doba
8
Molekulární genetika
základní pojmy
přenos genetické informace
genetické inženýrství
1
10
-
Vliv prostředí působící na
mikroorganismy
chemické vlivy
fyzikální vlivy
biologické vlivy
vztahy mezi mikroorganismy
6
-
Kultivační vyšetření mikroorganismů
živné půdy
očkování mikroorganismů
kultivace mikroorganismů
izolace mikroorganismů
selekce mikroorganismů
identifikace mikroorganismů
propagace mikroorganismů
20
-
-
-
vysvětlí funkci genotypu, fenotypu,
mutace a modifikace a jejich využití
4
-
-
na příkladech vysvětlí praktický
význam mutačního šlechtění
5
-
popíše vnější vlivy působící na
mikroorganismy – fyzikální,
chemické, biologické
-
vysvětlí význam mikroorganismů
v přírodě
charakterizuje vztahy mezi
mikroorganismy a mezi
mikroorganismy a organismy
-
popíše vlastními slovy význam
živných půd
-
charakterizuje čistou kulturu a uvádí
příklady čistých kultur využívaných
Počet
hodin
184
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
v potravinářství
uvede metody izolace
uvede a charakterizuje morfologické
a kultivační znaky bakterií, kvasinek
a plísní
vyjmenuje fyziologické vlastnosti
mikroorganismů a vysvětlí význam
enzymů
uvede příklady kažení potravin
způsobeného mikroorganismy
vysvětlí pojem tkáňové kultury a
jejich využití
-
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
-
připravuje nativní a fixované
preparáty
samostatně pracuje s optickým
mikroskopem a pomůckami
v mikrobiologické laboratoři
pozoruje, zakresluje a popisuje
pozorované mikroorganismy
rozlišuje, charakterizuje a srovnává
mikroorganismy
-
-
-
-
volí a připravuje vhodné živné půdy
provádí očkování mikroorganismů
v souladu s obecnými zásadami
provádí kultivaci mikroorganismů
v souladu s obecnými zásadami
vyhodnocuje a interpretuje výsledky
připravuje mikroskopické preparáty
vhodné k jednotlivým vyšetřením
provede kultivační vyšetření
volí klasické i moderní postupy
stanovení fyziologických vlastností
mikroorganismů
připravuje vhodné živné půdy a
kultivuje předložené vzorky
7 Tkáňové kultury
- význam, příprava, použití
4
Laboratorní cvičení – náměty
1 Úvod do laboratorních cvičení
- seznámení s mikrobiologickou laboratoří
- vedení laboratorního protokolu
- zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
64
2
2
Morfologické vlastnosti mikroorganismů
- nativní a fixovaný preparát
- barvení preparátů
- trvalé preparáty
- měření velikosti
- počítání mikroorganismů
22
3
Kultivace mikroorganismů
- příprava živných půd
- očkování a kultivace mikroorganismů
- pomnožování mikroorganismů
- izolace mikroorganismů
- uchování čistých kultur na šikmých
agarech
4
Identifikace mikroorganismů
- mikroskopické a kultivační vyšetření
mikroorganismů
- biochemická diagnostika
5 Tkáňové kultury
- příprava, kultivace
16
20
4
185
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 99 (66)
z toho 66 hodin laboratorních cvičení
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vyjmenuje a charakterizuje
jednotlivé druhy mikroorganismů,
které jsou významné v potravinářství
- rozliší a charakterizuje
mikroorganismy – banální, užitečné,
technologicky škodlivé, podmíněně
patogenní, patogenní
- rozliší a charakterizuje typy
alimentárních nákaz
Učivo
1
-
Počet
hodin
Mikroorganismy v potravinářském
průmyslu
banální mikroorganismy
užitečné mikroorganismy
technologicky škodlivé mikroorganismy
podmíněně patogenní a patogenní
mikroorganismy, alimentární infekce a
intoxikace
6
vyjádří vlastními slovy nutnost
opatření vedoucích k ničení
nežádoucích mikroorganismů
vyjmenuje metody ničení
nežádoucích mikroorganismů
vyjmenuje a charakterizuje způsoby
konzervace potravin
vysvětlí význam dodržování hygieny
a sanitace
2
Opatření proti nežádoucím
mikroorganismům
- dezinfekce
- sterilace
- pasterizace
- konzervace
- chemoterapie
- dezinsekce, deratizace
- hygiena a sanitace
3
-
vlastními slovy popíše význam
mikrobiologické kontroly
3
Význam mikrobiologické kontroly
1
vyjmenuje a charakterizuje druhy
kontrol v potravinářském průmyslu
4
-
Rozdělení mikrobiologické kontroly
mikrobiologická kontrola vstupní
mikrobiologická kontrola provozní
mikrobiologická kontrola výstupní
2
-
-
popíše pracovní postup prováděný
při mikrobiologické kontrole
aplikuje poznatky týkající se
mikroskopického a kultivačního
vyšetření mikroorganismů
charakterizuje kvantitativní a
kvalitativní vyhodnocení
5
-
Postup při mikrobiologické kontrole
odběr vzorků
smyslové posouzení
mikroskopické vyšetření
kultivační vyšetření
kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení
mikrobiologická zpráva
3
6
Základní mikrobiologické kontroly
v potravinářském průmyslu
mikrobiologická kontrola vzduchu
mikrobiologická kontrola pitné vody
mikrobiologická kontrola odpadní vody,
problematika odpadních vod
mikrobiologická kontrola pracovního
prostředí
mikrobiologická kontrola obalů
hygiena pracovníků a pracovního prostředí
8
-
-
-
-
-
-
vysvětlí nutnost mikrobiologické
kontroly v provozu
vysvětlí princip nejdůležitějších
metod ke stanovení mikroorganismů
v prostředí
vyjádří vlastními slovy nutnost
čištění odpadních vod
vysvětlí na příkladech nutnost
dodržování hygieny pracovníků a
pracovního prostředí
-
186
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zaujme stanovisko k potravinovému
zákonu
vyjmenuje a charakterizuje
jednotlivé druhy mikroorganismů
kontaminující suroviny a potraviny
vysvětlí změny mikroflóry surovin a
potravin při přepravě, zpracování a
skladování
vyjmenuje a charakterizuje choroby,
jejich původce a příčiny
vysvětlí infekční cyklus a obranné
mechanismy rostlin
8
-
Žák:
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce v mikrobiologické
laboratoři
vede záznamy o vykonané práci
Laboratorní cvičení – náměty
1 Úvod do laboratorních cvičení
- pracovní řád
- hygiena a bezpečnost práce v laboratoři
- vedení záznamu o práci
7
-
volí klasické i moderní metody a
porovnává výsledky stanovení
srovnává podle platných norem
výsledky vyšetření a zpracuje
záznam o provedeném rozboru
navrhne opatření vedoucí ke snížení
počtu mikroorganismů
provádí stanovení a určování
jednotlivých chorob
4
Fytopatologie
klasifikace chorob
původci infekčních chorob
biotické vztahy
infekční cyklus
obranné mechanismy rostlin
6
66
2
2
Identifikace mikroorganismů
- stanovení mikroorganismů v určitém
živném médiu
- používání různých způsobů očkování
- používání živných půd obecných,
diagnostických a selektivních
- moderní metody stanovení
mikroorganismů
20
3
4
Mikrobiologická kontrola vzduchu
Mikrobiologický a biologický rozbor
vody
Mikrobiologická kontrola odpadní vody
Stanovení kontaminace ploch
Stanovení kontaminace obalového
materiálu
Stanovení čistoty pracovníků
Fytopatologie
6
6
připravuje preparáty vhodné ke
stanovení mikroorganismů
pracuje s optickým mikroskopem a
zjišťuje a popisuje morfologické
znaky mikroorganismů
volí a připravuje živné půdy
stanovuje kultivační znaky
mikroorganismů
provádí biochemické testy
provádí stanovení mikroorganismů
na selektivních živných půdách
provádí identifikaci mikroorganismů
samostatně pracuje s určovacím
klíčem
provádí stanovení pomocí moderních
metod
provádí mikrobiologickou kontrolu
vzduchu, vody, zařízení a obalů
podle platných norem
Nároky na suroviny a potraviny
potravinový zákon
jakost a trvanlivost
změny mikroflóry surovin a potravin při
přepravě, zpracování a skladování
5
6
7
8
9
6
6
6
3
11
187
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90 (60)
z toho 60 hodin laboratorních cvičení
zaměření: vinařství
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák
- vysvětlí nutnost mikrobiologické
kontroly v provozu
- vysvětlí princip nejdůležitějších
metod ke stanovení mikroorganismů
v prostředí
- uvede dezinfekční prostředky
používané k sanitaci a dezinfekci
potravinářského provozu
- vysvětlí na příkladech nutnost
dodržování hygieny pracovníků a
pracovního prostředí
-
-
-
-
-
-
-
Učivo
Počet
hodin
1
Mikrobiologická kontrola
v nápojářském průmyslu
- mikrobiologická kontrola vzduchu, vody,
obalových hmot, nádob a ploch
- dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v závodech
- hygiena pracovníků a pracovního
prostředí
6
2
Mikrobiologická kontrola výroby piva
- mikroorganismy kontaminující
pivovarský provoz
- odběr vzorků
- mikrobiologický rozbor surovin a piva
7
3
5
vyjmenuje a charakterizuje vady vína
popíše odběr vzorků
k mikrobiologické kontrole
vyjmenuje a charakterizuje
mikroorganismy kontaminující
suroviny pro výrobu vína a víno
Mikrobiologická kontrola výroby vína
- vady vína
- odběr vzorků
- mikrobiologický rozbor
4
5
vyjmenuje a charakterizuje
jednotlivé druhy mikroorganismů
kontaminující lihovarský provoz
popíše odběr vzorků
uvede a charakterizuje
mikroorganismy kontaminující
suroviny pro výrobu lihovin
Mikrobiologická kontrola výroby lihovin
- mikroorganismy kontaminující
lihovarský provoz
- odběr vzorků
- mikrobiologický rozbor surovin
5
Mikrobiologická kontrola výroby
nealkoholických nápojů
- mikroorganismy kontaminující
nealkoholické nápoje
- odběr vzorků
- mikrobiologický rozbor limonád,
dřeňových nápojů, sirupů, neslazených a
slazených minerálek
7
vyjmenuje a charakterizuje
jednotlivé druhy mikroorganismů
kontaminující pivovarský provoz
popíše odběr vzorků
k mikrobiologické kontrole
vyjmenuje a charakterizuje
mikroorganismy kontaminující
suroviny pro výrobu piva a pivo
vyjmenuje a charakterizuje
mikroorganismy kontaminující
nealkoholické nápoje
popíše odběr vzorků
popíše mikrobiologický rozbor
limonád, dřeňových nápojů, sirupů,
neslazených a slazených minerálek
188
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
-
-
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce v mikrobiologické
laboratoři
vede záznamy o vykonané práci
Laboratorní cvičení - náměty
1 Úvod do laboratorních cvičení
- pracovní řád
- hygiena a bezpečnost práce v laboratoři
- vedení záznamu o práci
provádí mikrobiologickou kontrolu
surovin
volí vhodnou metodu pro kontrolu
surovin a provádí samostatně analýzu
2
Stanovení kontaminace surovin
- povrchová kontaminace ovoce
- kontrola ječmene, sladu, chmele
- mladiny, melasy
6
3
Stanovení kontaminace výrobků
- pivo
- víno
- limonády
- dřeňové nápoje
- sirupy
- slazené minerálky
52
provádí mikrobiologickou kontrolu
výrobků
volí vhodnou metodu pro kontrolu
nápojů a provádí samostatně analýzu
odebírá asepticky a vhodným
způsobem vzorek ke kontrole
připravuje mikroskopické preparáty
vhodné k jednotlivým vyšetřením
po vhodné úpravě vzorku provede
kultivační vyšetření
posuzuje podle platných norem
výsledky vyšetření a zpracuje
záznam o provedeném rozboru
aplikuje příslušní právní předpisy pro
hodnocení jakosti a bezpečnosti
potravin
60
2
189
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90 (60)
z toho 60 hodin laboratorních cvičení
Zaměření : pekařství a cukrářství
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák
- vysvětlí nutnost mikrobiologické
kontroly v provozu
- vysvětlí princip nejdůležitějších metod
ke stanovení mikroorganismů
v prostředí
- uvede dezinfekční prostředky
používané k sanitaci a dezinfekci
potravinářského provozu
- vysvětlí na příkladech nutnost
dodržování hygieny pracovníků a
pracovního prostředí
-
-
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé
druhy mikroorganismů kontaminující
suroviny
popíše odběr vzorků k mikrobiologické
kontrole
vyjmenuje a charakterizuje
mikroorganismy kontaminující
suroviny
Učivo
1 Mikrobiologická kontrola
v potravinářském průmyslu
- mikrobiologická kontrola vzduchu,
vody, obalových hmot, nádob a ploch
- dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v závodech
- hygiena pracovníků a pracovního
prostředí
Počet
hodin
12
2
Mikrobiologická kontrola surovin a
pomocných látek
- mikrobiologie obilí
- mikroflóra mouky, droždí, mléka a
mléčných výrobků, vajec, tuků, škrobu,
cukru, koření,soli
6
3
Mikrobiologické pochody při výrobě
žitných kvasů
- počítání bakterií a kvasinek v kvasech
- spontánní vyvádění kvasů
3
-
vlastními slovy popíše mikrobiologické
pochody při výrobě žitných kvasů
-
vysvětlí princip kvasného pokusu
4
Mikrobiologie pšeničných těst
- kvasný pokus, mohutnost kynutí droždí
v těstě
2
-
vyjmenuje a charakterizuje vady
chleba a pečiva
5
Vady chleba a pečiva
- účinky mikroorganismů na chléb a
pečivo
- důkaz nitkovitosti
2
6
Mikroflóra těstovin
7
Mikroflóra trvanlivého pečiva
1
8
Mikroflóra měkkých cukrářských
výrobků
1
9
Mikroflóra cukrovinek
1
-
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé
druhy mikroflóry těstovin
-
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé
druhy mikroflóry trvanlivého pečiva
-
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé
druhy mikroflóry cukrářských výrobků
-
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé
druhy mikroflóry cukrovinek
-
vlastními slovy popíše význam
mikrobiologické kontroly krmiv
1
10 Mikrobiologie krmiv
1
190
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Žák:
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce v mikrobiologické laboratoři
- vede záznamy o vykonané práci
-
-
provádí mikrobiologickou kontrolu
surovin
volí vhodnou metodu pro kontrolu
surovin a provádí samostatně analýzu
provádí mikrobiologickou kontrolu při
výrobě kvasů a těst
volí vhodnou metodu pro kontrolu a
provádí samostatně analýzu
odebírá asepticky a vhodným
způsobem vzorek ke kontrole
-
připravuje mikroskopické preparáty
vhodné k jednotlivým vyšetřením
-
provádí samostatně mikrobiologickou
kontrolu výrobků
odebírá asepticky a vhodným
způsobem vzorek ke kontrole
po vhodné úpravě vzorku provede
kultivační vyšetření
posuzuje podle platných norem
výsledky vyšetření a zpracuje záznam
o provedeném rozboru
aplikuje příslušní právní předpisy pro
hodnocení jakosti a bezpečnosti
potravin
-
-
Laboratorní cvičení - náměty
1. Úvod do laboratorních cvičení
- pracovní řád
- hygiena a bezpečnost práce v laboratoři
- vedení záznamu o práci
60
2
2. Mikrobiologická kontrola surovin a
pomocných látek
12
3. Mikrobiologické kontroly při výrobě
kvasů a těst
- počítání kvasinek a bakterií v kvasech
- kvasný pokus, mohutnost kynutí droždí
v těstě
12
4
Mikrobiologie droždí
- mikroskopický a kultivační rozbor
droždí
- kvasivost droždí
6
5
Důkaz nitkovitosti
6
6
Mikrobiologický rozbor výrobků
- trvanlivé pečivo
- cukrovinky
- měkké cukrářské výrobky
16
7
Mikrobiologický rozbor krmiv
6
191
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90 (60)
z toho 60 hodin laboratorních cvičení
zaměření: konzervárenství
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák
- vysvětlí nutnost mikrobiologické
kontroly v provozu
- vysvětlí princip nejdůležitějších
metod ke stanovení mikroorganismů
v prostředí
- uvede dezinfekční prostředky
používané k sanitaci a dezinfekci
potravinářského provozu
- vysvětlí na příkladech nutnost
dodržování hygieny pracovníků a
pracovního prostředí
-
-
-
-
-
-
vyjmenuje a charakterizuje choroby a
škůdce ovoce a zeleniny
uvede v zemědělství používané
fungicidy a insekticidy
vyjmenuje a charakterizuje
jednotlivé druhy mikroorganismů
náležející k mikroflóře masa
Učivo
1
Mikrobiologická kontrola
v konzervárenském průmyslu
- mikrobiologická kontrola vzduchu, vody,
obalových hmot, nádob a ploch
- dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v závodech
- hygiena pracovníků a pracovního
prostředí
12
2
Suroviny
- choroby a škůdci zeleniny
- choroby a škůdci ovoce
- fungicidy a insekticidy
- mikroflóra masa
9
3
Mikrobiologický rozbor
konzervárenských výrobků
mikroflóra kyselých a
nekyselých výrobků
odběr a úprava vzorků
termostatová zkouška
zkouška neprodyšnosti
mikroskopické a
makroskopické vyšetření výrobků
skupiny mikroorganismů
zjišťované u jednotlivých druhů výrobků
- mikrobiologické hodnocení jakosti
výrobků a pomocných látek
9
vyjmenuje a charakterizuje
jednotlivé druhy mikroorganismů
kontaminující kyselé a nekyselé
výrobky
popíše odběr a úpravu vzorků
k mikrobiologické kontrole
vysvětlí princip termostatové
zkoušky a zkoušky neprodyšnosti
určí skupiny mikroorganismů
zjišťované u výrobků
uvede metody stanovení
mikroorganismů ve výrobcích
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce v mikrobiologické
laboratoři
vede záznamy o vykonané práci
provádí mikrobiologickou kontrolu
surovin
volí vhodnou metodu pro kontrolu
surovin a provádí samostatně analýzu
Počet
hodin
Laboratorní cvičení - náměty
1 Úvod do laboratorních cvičení
- pracovní řád
- hygiena a bezpečnost práce v laboratoři
- vedení záznamu o práci
60
2
2
Stanovení kontaminace surovin
- povrchová kontaminace ovoce a zeleniny
- mikroflóra masa
12
3
Howardův test
6
192
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
připravuje vzorky
k mikroskopickému vyšetření
4
Termostatová zkouška a zkouška
neprodyšnosti
6
-
provádí mikrobiologickou kontrolu
výrobků
volí vhodnou metodu pro kontrolu
výrobků a provádí samostatně
analýzu
odebírá asepticky a vhodným
způsobem vzorek ke kontrole
připravuje mikroskopické preparáty
vhodné k jednotlivým vyšetřením
po vhodné úpravě vzorku provede
kultivační vyšetření
posuzuje podle platných norem
výsledky vyšetření a zpracuje
záznam o provedeném rozboru
aplikuje příslušní právní předpisy pro
hodnocení jakosti a bezpečnosti
potravin
5
Stanovení kontaminace výrobků
- mikrobiologický rozbor kyselých výrobků
- mikrobiologický rozbor nekyselých
výrobků
34
-
-
-
193
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 90 (60)
z toho 60 hodin laboratorních cvičení
zaměření: plody plodů a subtropů
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák
- vyjmenuje rozdělení chorob podle
různých kriterií
- uvede příčiny vzniku rostlinných
chorob
- uvede původce chorob a jejich
zařazení do systému
- charakterizuje rostlinné choroby
- definuje biotické vztahy
- popíše infekční cyklus
- vysvětlí obranné mechanismy rostlin
a principy genetiky
-
-
-
-
popíše odběr vzorků
k mikrobiologické kontrole
vyjmenuje a charakterizuje
mikroorganismy kontaminující
suroviny
vysvětlí nutnost mikrobiologické
kontroly v provozu
vysvětlí princip nejdůležitějších
metod ke stanovení mikroorganismů
v prostředí
uvede dezinfekční prostředky
používané k sanitaci a dezinfekci
potravinářského provozu
popíše mikrobiologický rozbor
limonád, dřeňových nápojů, sirupů,
neslazených a slazených minerálek
Učivo
1 Fytopatologie
- klasifikace chorob podle etiologie, podle
narušení fyziologických funkcí, podle typů
symptomů, podle lokalizace symptomů, podle
druhů rostlin,, podle ekonomického a
ekologického významu
- rozdělení příčin rostlinných chorob
- původci infekčních chorob – nebuněčné
organismy, prokaryotické organismy,
eukaryotické organismy
- příklady chorob
- biotické vztahy – komenzalismus,
mutualismus, antagonismus, parasitismus,
saprofytismus
- patogenita – typy patogenů fyzikální a
chemické prostředky
- infekční cyklus – infekce, způsoby přenosů
patogenů a škůdců
- vlivy patogenu na buňky – obranné
mechanismy rostlin
- genetika vzájemného vztahu hostitel-patogen
18
2 Mikrobiologická kontrola surovin a
pomocných látek
- odběr vzorků k mikrobiologické kontrole
- mikroorganismy kontaminující suroviny
4
3 Mikrobiologická kontrola
v potravinářském průmyslu
- mikrobiologická kontrola vzduchu, vody,
obalových hmot, nádob a ploch
- dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v závodech
- hygiena pracovníků a pracovního prostředí
8
Laboratorní cvičení – náměty
-
-
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce v mikrobiologické
laboratoři
vede záznamy o vykonané práci
Počet
hodin
1 Úvod do laboratorních cvičení
- pracovní řád
- hygiena a bezpečnost práce v laboratoři
- vedení záznamu o práci
2 Stanovení kontaminace surovin
- povrchová kontaminace plodů
60
2
12
194
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
provádí mikrobiologickou kontrolu
surovin
volí vhodnou metodu pro kontrolu
surovin a provádí samostatně analýzu
provádí mikrobiologickou kontrolu
výrobků
volí vhodnou metodu pro kontrolu
vzduchu, vody, ploch a obalového
materiálu a provádí samostatně
analýzu
- mikroflóra plodů
3 Stanovení kontaminace výrobků
- mikrobiologický rozbor výrobků
12
4 Identifikace patogenů
5 Mikrobiologická kontrola vzduchu
6 Mikrobiologický a biologický rozbor vody
7 Stanovení kontaminace ploch
8 Stanovení kontaminace obalového
materiálu
10
6
6
6
6
195
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Odborná terminologie v cizích jazycích:
Mikrobiologie
Česky
Německy
Anglicky
agar
alimentární nemoci
antibiotika
askospora
autokláv
bakterie
barviva
botulotoxin
buňka
dělení
fotosyntéza
imunita
kádinka
koliformní bakterie
krycí sklo
kultivace
kvasinky
metabolismus
metabolit
mikrobiologie
mikroorganismy
mikroskop
mycelium
očkovací box
očkování
patogenita
patogenní mikroorganismy
der Agar
die Nahrungsmittelkrankheiten
die Antibiotika
die Askospore
der Autoklav
die Bakterie
die Farbstoffe
das Wurstgift
die Zelle
die Teilung, die Trennung
die Fotosynthese
die Immunität
der Becher
die Koliformbakterie
das Deckglas
die Kultivation
die Keimpilze
der Metabolismus
der Metabolit
die Mikrobiologie
die Mikroorganismen
das Mikroskop
das Myzelium
der Impfbox
die Impfung
die Pathogenität
die pathogenen
Mikroorganismen
die Petrischale
die Pipette
die Schimmelpilze
das Objektträgerglas
das Präparat
die Knospung
die Lösung
die Salmonellose
die Spore
die Sterilisation
das thermostatischeWasserbad
der Thermostat
die Nahrung
der Korken
das Reagenzglas
die Gelatine
der Nährboden
agar
Alimentary disorders
antibiotics
Ascospore
Autoclave / digester
bacterium
Dry-saltery
Botulism toxin
cellule
Dividing
photosynthesis
Immunity
Beaker
Coliform bacteria
Glass screen
cultivation
ferment
metabolism
metabolite
microbiology
microorganisms
microscope
mycelium
vaccinic box
vaccinations
pathogenicity
Pathogenic microorganisms
Petriho miska
pipeta
plísně
podložní sklo
preparát
pučení
roztok
salmonelóza
spora
sterilace
termostatická vodní lázeň
termostat
výživa
zátka
zkumavka
želatina
živná půda
Petri dish
pipette
fungi
Slide microscopic
preparation
gemmation
solution
salmonelosis
spore
sterilization
Bath water thermostatic
thermoregulator
nourishment
cork
Test tube
gelatine
Cultivating medium
196
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Ekonomika
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Ekonomika
III.
2
IV.
2
Celkem
4
Cílem tohoto předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a
umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky,
porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření
podniku.Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě
podnikání a pracovně právních vztazích.Součástí je učivo o
marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení
provozu hospodářských subjektů různých úrovní.
Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního
hospodářství a Evropské unie. Žáci jsou vedeni k praktickému
využívání osvojených poznatků v oboru.
Žák se učí používat a aplikovat základní ekonomické pojmy.
Orientuje se v problematice podnikání jak v České republice, tak
v Evropské unii. Nedílnou součástí při zakládání firmy je schopnost
připravit a zhodnotit ekonomickou podstatu. Téma pracovně
právních vztahů poskytuje žáku orientaci v otázce pracovních
podmínek. K tématu podnikové ekonomiky neoddělitelně patří
marketing a management, bez kterých se v tržním hospodářství
neobejdeme. Další tématický celek, hospodářská politika státu
vysvětluje, jak úzce spolu souvisí ekonomika a politika. Poslední
tématický celek seznámí žáka s podstatou největšího trhu, kterým je
trh finanční. Výuka vyžaduje vědomosti a dovednosti získané
v předmětech občanská nauka, filozofie, dějepis, matematika,
ochrana životního prostředí a anglický jazyk.
Vzhledem k charakteru učiva vyučující využívá hromadnou výuku
a výuku ve skupinách. Během výkladu žáci řeší modelové
problémy na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností.
Projektová výuka umožní hledat fakta, souvislosti a získává
poznatky v rámci průřezových témat. Žáci aktivně spolupracují ve
skupinách, získávají dovednosti při práci s informacemi, umí
racionálně zdůvodnit výsledky své práce a v diskusi je obhájit.
Domácím úkolem a prací s učebnicí žák upevňuje osvojené učivo,
prohlubuje vědomosti, rozvíjí dovednosti,posiluje pracovitost,
pečlivost a zodpovědnost.
Zahrnuje individuální přístup,kolektivní hodnocení a
sebehodnocení. Vychází z platného klasifikačního řádu. Společně
se slovním hodnocením využívá klasifikační stupnici.
Do hodnocení se zahrnuje i kvalita písemného zpracování úloh a
aktivní práce ve výuce.
Výuka předmětu podporuje komunikaci,využívání prostředků
informačních a komunikačních technologií. Aplikuje jednoduché
matematické postupy při řešení praktických úkolů. Předmět učí
žáka využívat získané vědomosti k řešení problémů, které se v jeho
okolí vyskytují. Tak se při výuce realizuje průřezové téma Člověk a
životní prostředí, Člověk a svět práce a Občan v demokratické
společnosti.
197
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
- seznámí se se základními
ekonomickými systémy a zákony
- na příkladu popíše fungování tržního mechanismu
- posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku, formou grafu určí rovnovážnou cenu
- objasní příčiny a druhy
nezaměstnanosti
- vysvětlí význam ukazatelů vývoje
národního hospodářství
- posoudí dopady inflace na příkladě,
vysvětlí příjmy a výdaje státního
rozpočtu
- chápe důležitost evropské integrace
- popíše činnost a pravomoci nejdůležitějších orgánů EU
- zhodnotí ekonomický dopad
členství v EU.
- orientuje se v náležitostech a přílohách žádostí o živnostenské
oprávnění
- pracuje s Obchodním zákoníkem
- orientuje se ve způsobech zahájení
a ukončení podnikání
- orientuje se v právních formách
podnikání a dovede charakterizovat
jejich základní znaky
- popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu
- rozliší oběžný a dlouhodobý majetek
- popíše zdroje majetku
- rozliší jednotlivé náklady
- rozliší kupní smlouvu a smlouvu
o dílo
- orientuje se ve struktuře
podnikových činností
- orientuje se v ekonomickém
informačním systému
Učivo
1. Ekonomika jako věda
- předmět ekonomiky
- mikroekonomika a makroekonomika
- vztah ekonomiky k jiným vědám
2. Základní ekonomická východiska
- základní ekonomické systémy a vztahy
- zákon vzácnosti, zákon ekonomie času
a teorie potřeb
3. Základní ekonomické pojmy
- hospodářský proces
- trh a jeho zákony
- hodnocení národního hospodářství
- hospodářský cyklus
- ceny a inflace
- nezaměstnanost
- platební bilance
- mezinárodní obchod
Počet
hodin
2
2
20
4. Evropská unie
- historie EU
- současnost EU
- vývoj měny
- ekonomický dopad členství v EU
10
5. Subjekty národního hospodářství
- podnikání podle Živnostenského
zákona a Obchodního zákoníku
- firmy a jejich právní formy
- podnikatelský záměr
12
6. Podniková ekonomika
- zakládání podniku
- majetková a kapitálová výstavba
podniku
- dlouhodobý majetek a technický
rozvoj
- právní stránka obchodních vztahů
- zásobování
- logistika
20
198
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vyhledá informace o nabídkách
zaměstnání, rozlišuje je a reaguje
na ně
- je schopen se prezentovat
potenciálnímu zaměstnavateli
- popíše náležitosti pracovní smlouvy a dovede ji sestavit
- orientuje se v pracovně právních
vztazích a dovede je uplatnit pří
stanovení pracovních podmínek,
při změně nebo rozvázání
pracovního poměru
- orientuje se v zákonné úpravě
mezd, provádí mzdové výpočty
a zákonné odvody
Učivo
1. Pracovně právní vztahy
- zaměstnání, Úřad práce
- vznik, změna a ukončení pracovního
poměru
- nezaměstnanost, rekvalifikace
- povinnosti a práva zaměstnance a
zaměstnavatele, Zákoník práce
- mzdová soustava, složky mzdy,
mzdové předpisy
Počet
hodin
18
16
rozliší pojem marketing a prodej
orientuje se v jednotlivých
marketingových strategiích
- zná nástroje marketingu a umí
je využívat
- vysvětlí role manažera a jeho
funkce
-
2. Marketing a management
- marketing a prodej
- segmentace trhu
- strategické plánování
- marketingový mix
- role manažera
- manažerské funkce
12
-
-
orientuje se v soustavě daní
vysvětlí základní daňové pojmy
rozliší princip přímých a
nepřímých daní
vypočítá výši sociálního a
zdravotního pojištění
3. Hospodářská politika
- funkce státu a jeho nástroje
- daňový systém
- sociální a zdravotní pojištění
vysvětlí podstatu finančního trhu
a orientuje se v jeho segmentech
orientuje se v platebním styku
popíše funkci a nástroje centrální
banky
srovná úlohu centrální banky a
komerčních bank
vysvětlí aktivní a pasivní operace
banky
4. Finanční trhy
- struktura finančních trhů
- peněžní trh
- kapitálový trh
- bankovnictví
14
199
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Základy výživy
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
I
0
II.
0
Základy výživy
III.
1
IV.
0
Celkem
1
Cílem předmětu je poskytnout žákům vědomosti o chemickém
složení potravin, funkci jednotlivých živin a ostatních látek
obsažených v potravinách. Předmět se také zabývá výživou
člověka, výživovými hodnotami potravin, druhy výživy a novými
trendy ve výživě. Zdůrazněn je význam exotického ovoce a
zeleniny – celkově veškerých plodů tropů a subtropů ve výživě
člověka. Zvláštní pozornost je věnována tropickému ovoci a
zelenině v souvislosti s dietologií a léčebnou výživou .
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výsledné kompetence žáka
- definuje základní pojmy ve výživě
- je schopen zařadit a vyjmenovat nejdůležitější druhy
exotického
- má přehled o základních živinách a esenciálních faktorech
- ovládá základní fyziologické jevy – trávení, vstřebávání a
vylučování živin
- zná doporučené výživové dávky pro různé kategorie
obyvatelstva
- je schopen posoudit hygienické aspekty výživy
- má přehled o perspektivách zajišťování výživy obyvatelstva
Předmět základy výživy poskytuje žákům komplexní vědomosti o
výživě člověka v širších souvislostech, pomocí nichž získávají
schopnost posoudit vhodnou skladbu potravin, jejich výživovou
hodnotu s přihlédnutím k úhradě potřeby živin a všech potřebných
výživových faktorů podle zásad racionální výživy a zařazením
využití plodů tropů a subtropů.
Obsah vyučovacího předmětu tvoří učivo základních
fyziologických dějů – trávení, vstřebávání a vylučování, využití
živin v organismu, proces přeměny látek a energie. Dále se
probírají základní živiny (cukry, tuky, bílkoviny), látky ochranné a
látka bez energetického významu (voda), doporučené výživové
dávky pro různé kategorie obyvatelstva. Zdůrazněny jsou i
hygienické aspekty výživy a perspektivy zajišťování výživy
obyvatelstva.
Na předmět základy výživy navazuje předmět biochemie, ve kterém
jsou podrobněji probírány metabolismy základních živin a úloha
vitamínů a hormonů při biochemických dějích. Týká se to i
některých živných látek a jejich různých reakcí probíraných
podrobněji v předmětu chemie potravin. Předmětu se vyučuje ve
třetím ročníku dvě hodiny týdně, laboratorní cvičení zařazena
nejsou.
Hodnocení žáků vychází z platného klasifikačního řádu školy,
využívá klasifikační stupnici. Je hodnocena především schopnost
využít získaná fakta, najít souvislosti teoretických znalostí
s praktickým využitím dané problematiky. Dále se hodnotí znalost
základních pojmů a odborných termínů a schopnost jejich aplikace.
200
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
Výuka předmětu klade důraz především na znalost zásad
racionální výživy. Jejich dodržování vede k vytváření občanských
kompetencí žáka. Mluvené i písemné projevy posilují
komunikativní kompetence. Jedná se především o zpracovávání
odborných textů jako jsou odborné referáty, protokoly a seminární
práce na dané téma. Personální kompetence žáci získávají
vyhodnocováním dosažených výsledků v týmu. Týmová práce při
zpracování projektů přispívá k posílení sociálních kompetencí.
Předmět navazuje v rámci mezipředmětových vztahů na poznatky
získané v chemii, chemii potravin, biochemii a biologii. Žáci
vyhledávají a zpracovávají informace s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií. Odborné kompetence
vyplývají ze samotného pojetí předmětu. Využívá se práce
s tiskem a informačními médii. Je kladen důraz na ekologické
aspekty promítající se do dané problematiky. Uvedené kompetence
přímo souvisí s průřezovými tématy Občan v demokratické
společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační
technologie.
201
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 33
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje základní pojmy:
poživatiny,
potraviny,
pochutiny
a nápoje
Učivo
1. Základní pojmy z výživy
- druhy výživy
- poživatiny
Počet
hodin
1
- pochutiny - rozdělení pochutin - význam
ve výživě
a/pochutiny kořenící (koření)
b/pochutiny alkaloidní (káva, čaj, kakaoobsahují alkaloidy kofein a teobromin
- význam plodů tropů a subtropů ve výživě
člověka
- vysvětlí fyziologii trávení,vstřebávání
živin
- popíše stavbu trávicího ústrojí a
funkci jednotlivých orgánů
- definuje potraviny rostlinného a
živočišného původupůvodu
- jmenuje druhy
nejvýznamějších druhů tuzemského i
exotického ovoce a zeleniny
2. Přehled fyziologie trávení, vstřebávání a
vylučování
- trávicí soustava člověka a její činnost
- vliv vybraných druhů exotického ovoce a
zeleniny na trávení,
vstřebávání
- žlázy související s trávicím ústrojím
- vylučování ledvinové
8
3. Potraviny a jejich rozdělení
- potraviny rostlinného původu
- chemické složení nejvýznamějších druhů
tuzemského i exotického
ovoce
- produkce ovoce a zeleniny v ČR
- dovoz ovoce a zeleniny do ČR
- plody tropů a subtropů a jejich antioxidační
a protirakovinové účinky
- potraviny živočišného původu
- objasní metabolismus živin,
porovná katabolické a anabolické
pochody a vysvětlí energetickou
bilanci
- vysvětlí, čím je ovlivněna biologická
a energetická hodnota potravin
- vypočítá energetickou hodnotu
potravin
4. Přeměna látek a energie
- energetická a biologická hodnota potravin
- bilance látková
- bilance energetická
- řízení příjmů potravy, přeměny látek a
energie
3
202
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- charakterizuje základní složky
potravin a odvodí jejich vliv na zdraví
jejich organismu
- popíše význam, složení a strukturu
základních živin, uvede příklady
- vysvětlí funkci jednotlivých živin a
vody
- charakterizuje funkci a vlastnosti
minerálních látek a vitamínů
- objasní význam provitamínů a příčiny
vzniku avitaminózy a
hypovitaminózy
- charakterizuje význam plodů tropů a
subtropů ve výživě člověka
- jmenuje chemické složení
nejvýznamnějších druhů tuzemského i
exotického ovoce a zeleniny
- uvede hodnoty doporučené denní
výživové dávky
- charakterizuje výživu vybraných
skupin obyvatelstva
- objasní význam fortifikace potravin
5. Exogenní výživové faktory
- základní živiny (cukry, tuky, bílkoviny)
- voda
- minerální látky – vybrané druhy tropického
ovoce jako bohatý zdroj minerálních látek
- vitamíny – exotické plody s nejvyšším
obsahem vitamínů
6. Význam plodů tropů a subtropů ve
výživě člověka
- vliv ovoce a zeleniny na lidské zdraví
- blahodárné účinky ovocných a zeleninových
šťáv
- dělená strava s využitím plodů tropů a
subtropů
- význam ovocných a zeleninových štáv pro
posilování imunitního systému organismu
člověka
- význam čerstvých ovocných a zeleninových
š´táv a koktejlů pro
detoxikaci organismu
2
7. Doporučené výživové dávky
1
8. Výživa vybraných skupin obyvatelstva
- výživa dětí a dorostu
- výživa pracujících
- výživa ve stáří
- léčebná výživa
- výživa sportovců
- léčení ovocem a zeleninou
- úloha plodů tropů a subtropů ve speciálních
výživách a dietách
(ananas, zelený čaj,)
3
9. Obohacování potravin
- fortifikace potravin
- druhy výživy
1
10. Hygienické aspekty výživy
- nákazy z poživatin
- ovládá hygienické normy a předpisy - nákazy v souvislosti s dovozem komodit
uvědomuje si rizika alimentárních
z tropických a subtropických oblastí
nákaz
- vlastní alimentární nákazy a otravy
původu mikrobiálního
- otravy původu nemikrobiálního
- objasní význam zajišťování výživy
obyvatelstva v budoucnosti
10
11. Perspektivy zajišťování výživy
obyvatelstva
- užitkové rostliny tropů a subtropů
- nemoci z nesprávné výživy
3
1
203
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Food Science
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Food Science
III.
0
IV.
1
Celkem
1
V předmětu Science se žáci seznámí s odbornou terminologií a
jazykovými jevy typickými pro odborný styl v oboru potravinářství.
Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu
Science předpokládají odbornou znalost potravinářské technologie.
Cílem je, aby byli žáci schopni prakticky využít své jazykové
znalosti v oboru potravinářství, samostatně pracovat s odbornou
literaturou svého zaměření a diskutovat na dané téma.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí:
Vzdělávání v cizím jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní
život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak
obecných tak komunikativních kompetencí k dorozumění
v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně
přístupů k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Obsahem čtvrtého ročníku jsou vybrané části potravinářské
technologie. Žák se seznámí se základní terminologií a jazykovými
jevy typickými pro odborný styl. Žák si osvojí lexikální prostředky
včetně ustálených obratů.
Formy výuky zahrnují frontální, skupinové, týmové a individuální
vyučování.
V předmětu jsou využívány následující metody:
expoziční, které jsou spojovány s frontální formou výuky a
zahrnují diskuse žáků týkající se probírané tématiky
fixační spočívající v opakování vybraných gramatických jevů
probraných v předmětu anglický jazyk a doplněné o zvláštnosti
odborné angličtiny
diagnostické zahrnující písemné a ústní zkoušení
Žáci jsou hodnoceni písemně a ústně. Písemné zkoušky sestávají
z didaktických testů, které zahrnují jazykové kompetence a čtení,
které se týkají dané odborné problematiky. Ústní zkoušení zahrnuje
samostatný ústní projev, interakce a hlasité čtení. Krátké testy
(slovní zásoba odborné terminologie apod.) žáci píší jednou
měsíčně, frekvence didaktických testů je dvakrát za pololetí, ústní
zkoušení jednotlivých tematických celků probíhá minimálně
dvakrát za pololetí.
Hodnocení didaktických testů je formou bodování. Počet bodů za
správné řešení testových úloh se liší v závislosti na typu a formátu
úlohy a na důležitosti ověřované dovednosti nebo znalosti. U
ústního zkoušení se hodnotí dodržení tématu, rozsah,
srozumitelnost, přesnost, plynulost, výslovnost apod.
Žáci využijí svých odborných znalostí, což znamená, že zvládnou
odbornou terminologii a budou připraveni na odborné semináře a
přednášky v anglickém jazyce na vysoké škole. Komunikativní
kompetence uplatní v zaměstnání při současných požadavcích
zaměstnavatelů na odborné a všeobecné znalosti anglického jazyka.
204
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník:
Počet hodin: 30
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
2
Žák:
- definuje pojem potraviny
- popíše systém HACCP
- vyjmenuje nejdůležitější živiny
Potraviny
- uvede druhy a typy ovoce a zeleniny
- vyjmenuje konzervační metody pro trvanlivost
ovoce a zeleniny
Ovoce a zelenina
3
- vyjmenuje tradiční druhy obilí
- charakterizuje mouku
- popíše výrobu mouky
Mouka
2
- definuje pojem cukr
- vyjmenuje druhy cukru
- definuje pojem cukrovinky
- popíše výrobu čokolády
Cukr a cukrovinky
3
- popíše zpracování čaje a kávy a jeho složení
- vyjmenuje druhy čaje a kávy
- popíše vliv čaje a kávy na lidské zdraví
Čajovník a kávovník
3
Mléko a mlékárenské výrobky
2
Nealkoholické nápoje
3
- charakterizuje mléko
- popíše strukturu mléka, pasterizaci
- vysvětlí vliv konzumace mléka a mléčných
výrobků na lidské zdraví
- vymezí druhy nealkoholických nápojů
- vyjmenuje suroviny pro jejich výrobu
- popíše postupy při výrobě limonády
- definuje pojem ovocné šťávy
- definuje pojem destiláty
- popíše jednotlivé fáze při výrobě destilátů
Destiláty
3
- definuje pojem víno
- popíše jednotlivé fáze při výrobě vína
- vyjmenuje druhy vína a charakterizuje je
Víno
3
- charakterizuje pivo
- popíše výrobu piva
- vyjmenuje suroviny pro výrobu piva
Pivo
3
Plody tropů a subtropů
3
- vyjmenujte druhy tropických a subtropických
plodů
- vyjmenujte země, kde se plody pěstují
- vyjmenujte metody úpravy plodů
205
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Lebensmittel
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Lebensmittel
III.
IV.
2
Celkem
2
V předmětu Lebensmittel se žáci seznámí s odbornou terminologií a
jazykovými jevy typickými pro odborný styl v oboru potravinářství.
Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu
Lebensmittel předpokládají odbornou znalost potravinářské
technologie. Cílem je, aby byli žáci schopni prakticky využít své
jazykové znalosti v oboru potravinářství, samostatně pracovat
s odbornou literaturou svého zaměření a diskutovat na dané téma
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí:
Vzdělávání v cizím jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní
život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak
obecných tak komunikativních kompetencí k dorozumění
v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně
přístupů k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Obsahem čtvrtého ročníku jsou vybrané části potravinářské
technologie. Žák se seznámí se základní terminologií a jazykovými
jevy typickými pro odborný styl. Žák si osvojí lexikální prostředky
včetně ustálených obratů.
Formy výuky zahrnují frontální, skupinové, týmové a individuální
vyučování.
V předmětu jsou využívány následující metody:
- expoziční, které jsou spojovány s frontální formou výuky a
zahrnují diskuze žáků týkající se probírané tématiky
- fixační spočívající v opakování vybraných gramatických jevů
probraných v předmětu německý jazyk a doplněné o zvláštnosti
odborné němčiny
- diagnostické zahrnující písemné a ústní zkoušení
Žáci jsou hodnoceni písemně a ústně. Písemné zkoušky sestávají
z didaktických testů, které zahrnují jazykové kompetence a čtení,
které se týkají dané odborné problematiky. Ústní zkoušení zahrnuje
samostatný ústní projev, interakce a hlasité čtení. Krátké testy
(slovní zásoba odborné terminologie apod.) žáci píší jednou
měsíčně, frekvence didaktických testů je dvakrát za pololetí, ústní
zkoušení jednotlivých tematických celků probíhá minimálně
dvakrát za pololetí.
Hodnocení didaktických testů je formou bodování. Počet bodů za
správné řešení testových úloh se liší v závislosti na typu a formátu
úlohy a na důležitosti ověřované dovednosti nebo znalosti. U
ústního zkoušení se hodnotí dodržení tématu, rozsah,
srozumitelnost, přesnost, plynulost, výslovnost apod.
Žáci využijí svých odborných znalostí, což znamená, že zvládnou
odbornou terminologii a budou připraveni na odborné semináře a
přednášky v německém jazyce na vysoké škole. Komunikativní
kompetence uplatní v zaměstnání při současných požadavcích
zaměstnavatelů na odborné a všeobecné znalosti německého jazyka.
206
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník:
Počet hodin: 30
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
2
Žák:
- definuje pojem potraviny
- popíše systém HACCP
- vyjmenuje nejdůležitější živiny
Potraviny
- uvede druhy a typy ovoce a zeleniny
- vyjmenuje konzervační metody pro trvanlivost
ovoce a zeleniny
Ovoce a zelenina
3
- vyjmenuje tradiční druhy obilí
- charakterizuje mouku
- popíše výrobu mouky
Mouka
2
- definuje pojem cukr
- vyjmenuje druhy cukru
- definuje pojem cukrovinky
- popíše výrobu čokolády
Cukr a cukrovinky
3
- vysvětlí termín sterilace
- rozlišuje fáze sterilačního režimu
Sterilace
3
- vysvětlí rozdíl mezi spodní a vrchní vodou
- definuje pojem pitná voda a význam pitné vody pro
potravinářský průmysl
Voda
2
Nealkoholické nápoje
3
Destiláty
3
- definuje pojem víno
- popíše jednotlivé fáze při výrobě vína
- vyjmenuje druhy vína a charakterizuje je
Víno
3
- charakterizuje pivo
- popíše výrobu piva
- vyjmenuje suroviny pro výrobu piva
Pivo
3
- vyjmenujte druhy tropických a subtropických plodů
- vyjmenujte země, kde se plody pěstují
- vyjmenujte metody úpravy plodů
Plody tropů a subtropů
3
- vymezí druhy nealkoholických nápojů
- vyjmenuje suroviny pro jejich výrobu
- popíše postupy při výrobě limonády
- definuje pojem ovocné šťávy
- definuje pojem destiláty
- popíše jednotlivé fáze při výrobě destilátů
207
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Bezpečnost potravin
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Bezpečnost potravin
III.
0
IV.
1
Celkem
1
Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům komplexní soubor
vědomostí o systémech kontroly výrobního procesu, tak aby úroveň
znalostí odpovídala potřebám rychle se měnícího potravinářského
trhu, ať už ve fázi výroby, zpracování, distribuce nebo skladování
potravin. Požadavky kladené na výrobky jsou v dnešní době
rozvinutých technologií stále větší, zvyšuje se konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu je důležité, aby žák měl přehled o
systémech kontroly na evropských trzích. Kvalitu a bezpečnost
potravin je možno pro vzdělávací potřeby shrnout do čtyř
základních oblastí, ke kterým se přiřazuje pojednání o možných
rizicích kontaminace, alergenech a na druhé straně o přídavných
látkách a podmínkách skladování potravin.
Žák získává přehled o kontrolních systémech řízení bezpečné
výroby potravin, seznámí se s principy metod čtyř hlavních systémů
kontroly výroby potravinářských výrobků.
Osvojí si způsoby hodnocení výrobků, jejich označování a
certifikaci, je schopen pracovat s odbornými materiály,
informačními médii, aktivně ovládá potravinářskou terminologii a
platné právní předpisy v dané oblasti.Získává také přehled o
významných výrobních společnostech jak ve světě, tak i u nás a
především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen schématy,
obrazovým materiálem, odborným filmem.
Pro další rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení
modelových problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím
bilančních výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách
nebo práci s informacemi v odborných materiálech, médiích a
propagačních materiálech. .
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v technologii, analytické chemii, chemii potravin,
biologii a mikrobiologii. Využívá práci s tiskem a informačními
médii, prezentaci a publikaci názorů a výsledků na internetu.
Vnímá ekologické aspekty pracovní činnosti v daném odvětví,
dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení problémů.
208
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 30
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje základní pojmy
- popíše strukturu metod kontroly
potravinářského průmyslu
- seznamuje se s možnostmi negativního
dopadu nesprávného výrobního
postupu na zdraví člověka a na životní
prostředí
- posuzuje výhody a nevýhody
jednotlivých norem kontroly potravin
- vytváří schémata kontroly pro
konkrétní výrobu potravinářského
produktu
- orientuje se v platných zákonech a
prováděcích vyhláškách
Učivo
1. Úvod
- význam kontroly jakosti potravin
- přehled metod kontroly výroby
Počet
hodin
2
2. Rizikové faktory v potravinách
- kontaminující látky
- alergenní látky
4
3. Potravinářská legislativa
- přehled zákonů a prováděcích vyhlášek,
souvisejících s problematikou výroby
potravin
4
4. Označování potravinářských výrobků
4
5. Přídavné látky – aditiva
4
6. Normy kontroly potravin
- HACCP
- ISO 9001:2000
- ISO 22000:2005
- BRS, IFS
12
209
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Společenskovědní seminář
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
I
0
II.
0
Společenskovědní seminář
III.
IV.
2
2
Celkem
4
Předmět opakuje, rozšiřuje a prohlubuje žákovy vědomosti a
dovednosti získané v předmětech dějepis, ekonomika a základy
společenských věd (občanská nauka). Seznamuje žáka se
společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty
současného života prostřednictvím jejich dějinného vývoje,
s psychologickými, etickými a právními souvislostmi mezilidských
vztahů. Žák je směřován k tomu, aby dokázal získané znalosti a
dovednosti z těchto oblastí využít v praktickém životě, jednat
odpovědně a aktivně ve vlastním zájmu i v zájmu celé společnosti a
aktivně se vyrovnával se změnami každodenní praxe. Měl by také
porozumět důležitým pojmům, se kterými se běžně setkává
v diskuzích nad problémy současné společnosti, zejména ve
sdělovacích prostředcích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Rozsáhlá oblast základů společenských věd, která je náplní
semináře, prohlubuje poznatky a návyky získané v hodinách
občanské nauky, dále pokračuje v objasňování základního
hodnotového systému společnosti, zásad jejího fungování.Definuje
principy mravnosti, seznamuje žáky se zásadami slušného chování
a s vymezením pojmů dobra a zla. Uvádí žáky do problematiky
národnostních menšin, díky níž jim pomáhá pochopit základní
hodnotu lidství, lidských práv a svobod a ctít identitu sebe i
ostatních lidí. Díky okruhu psychologie umožňuje poznání a
hodnocení sebe sama i druhých a téma filozofie podporuje
schopnost kritického myšlení žáka. Předmět pomáhá udržovat a
rozvíjet příznivé třídní i společenské klima, směřuje žáky
k zodpovědnosti, ohleduplnosti, slušnosti,čestnosti, toleranci a
schopnosti udržovat dobré mezilidské vztahy.
Seminář zahrnuje učivo společenských věd rozdělené do osmi
okruhů. První okruh seznamuje žáka se základními pojmy
národního hospodářství a podnikání. Zahrnuje také problematiku
člověka ve sféře práce. Druhý okruh se věnuje problematice
utváření osobnosti a zásadám úspěšné komunikace. Přináší také
téma náročných životních situací a variant jejich řešení. Třetí okruh
zachycuje člověka jako člena společnosti, tvůrce a nositele
materiální a duchovní kultury včetně její náboženské dimenze.
Seznamuje rovněž s příčinami a dopady negativních jevů
společenského života. Čtvrtý okruh rozebírá otázky praktické a
sociální etiky, zabývá se mravními aspekty jednotlivých témat a
situací běžného života. Pátý okruh žáka dále seznamuje
s fungováním demokratického politického systému ČR a
možnostmi participace občanů na něm. Věnuje se také historickému
vývoji ČR. Šestý okruh poskytuje orientaci v právním systému
České republiky. Sedmý okruh vysvětluje důvody, vývoj a podstatu
evropské integrace. Seznamuje s významem a cíli Evropské unie a
důležitých mezinárodních organizací. Získané informace se
uplatňují v tématu planetární problémy. Osmý okruh přináší
210
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
problematiku morálního jednání člověka, jeho podmínek,
zdůvodnění a reflexe v kontextu evropské filozofie. Vedle
vědomostí a dovedností získaných v předmětech ekonomika
(základní pojmy, zákonitosti a souvislosti), základy společenských
věd /občanská nauka/ (psychologie, sociologie, politologie, právo,
filozofie) a dějepis (historické souvislosti) využívá výuka výsledků
vzdělávání v matematice (výpočty, grafy a tabulky), v oblasti
ochrany životního prostředí (globální problémy) a v anglickém
jazyce (výrazy mezinárodně používané).
Vzhledem k charakteru učiva využívá vyučující jak frontální výuku,
tak práci ve skupinách, kooperativní vyučování a projektovou
výuku. Uplatňuje se i forma diskuze a vzájemného vzdělávání žáků
formou žákovské prezentace řešených problémů. Během výkladu
řeší žáci modelové problémy na základě svých dosavadních znalostí
a zkušeností. Domácím úkolem, prací s učebnicí, využíváním a
interpretací textů různého charakteru a aktivní účastí ve výuce si
žák upevňuje osvojené učivo, prohlubuje vědomosti, rozvíjí
dovednosti a kritické myšlení. Výuku doplňují a navazují na ni
vhodně volené tématické exkurze.
Zahrnuje individuální přístup, kolektivní hodnocení i
sebehodnocení. Vychází z platného klasifikačního řádu, společně se
slovním hodnocením využívá klasifikační stupnici. Do hodnocení
se zahrnuje i kvalita písemného zpracování úloh (text, tabulky,
grafy). Zvláště se hodnotí hloubka porozumění učivu, schopnost
poznatky aplikovat a kriticky myslet.
Výuka předmětu podporuje schopnost sebereflexe, kolektivní
spolupráce a udržování zdravých mezilidských vztahů. Přispívá
k rozvoji komunikačních dovedností, využívání informačních
prostředků a komunikačních technologií a kritickému posuzování
informací. Aplikuje jednoduché matematické postupy při řešení
praktických úkonů. Předmět učí žáka využívat nabytých vědomostí
a dovedností při řešení problémů, které se v jeho okolí vyskytnou.
Projektová a problémová výuka umožní hledat fakta, souvislosti a
získávat poznatky v rámci průřezových témat. Realizována jsou
průřezová témata Člověk a životní prostředí (planetární problémy),
Člověk a svět práce (pracovní, obchodní právo, okruh Občan a
hospodářství), Občan v demokratické společnosti (okruhy Občan a
stát, Občan a právo, problémy praktické etiky).
211
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozliší příklady hospodárného a
nehospodárného chování a jeho
důsledky
- na konkrétním příkladě odhadne
vývoj poptávky, nabídky a ceny na
trhu
-
-
-
-
-
-
-
-
Učivo
1. Hospodaření a trh
- trh a jeho zákony
Počet
hodin
4
na příkladu vysvětlí pojmy náklady,
výnosy, zisk
na konkrétních příkladech rozliší
jednotlivé formy podnikání, jejich
výhody a nevýhody
porovná výhody a rizika podnikání a
zaměstnání
2. Podnikání
- formy podnikání
- podnikatel
- zaměstnanec
4
rozliší a charakterizuje jednotlivé
formy peněz
určí, koho zvýhodňuje či
znevýhodňuje inflace a proč
orientuje se v jednotlivých formách
placení a platebních dokladech
odliší funkci centrální banky a
obchodních bank
porovná výhody a nevýhody služeb
poskytovaných jednotlivými
obchodními bankami
navrhne a posoudí možnosti
financování svých potřeb (spoření,
úvěr, leasing)
na konkrétních příkladech rozliší
různé formy uložení a investování
peněz a posoudí jejich výnosnost a
riziko
rozliší různé druhy cenných papírů a
zhodnotí rizika jejich nákupu a
prodeje
3. Peníze
- monetární systém
- bankovní systém
- daňový systém
- financování
6
uvede na příkladu, kde získá
informace o možnostech a
podmínkách zaměstnání, podnikání a
pomoci v nezaměstnanosti
orientuje se v problematice
odměňování za práci
v ukázce výplatního lístku rozliší
nejčastější položky mzdy
orientuje se v problematice pojištění
a sociálního zabezpečení
4. Člověk ve sféře práce
- zaměstnanost
- personalistika
- povinné odvody ze mzdy
4
212
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
na konkrétním příkladu posoudí
5. Národní hospodářství
vývoj makroekonomických ukazatelů
- státní rozpočet
a jejich vliv na životní úroveň
- daňový systém
občanů
- sociální pomoc
na příkladu zásahu státu do
ekonomiky odhadne jejich vliv na
sociálně ekonomické postavení
jednotlivých skupin občanů
na příkladech objasní, jak občan
přispívá do státního rozpočtu a co
z něho získává
rozliší způsob úhrady přímých a
nepřímých daní
posoudí, které možnosti sociálních
dávek může využít
vysvětlí význam solidarity ve
společnosti
4
vysvětlí pojem osobnosti a uvede
faktory jejího utváření
pojem specifika jednotlivých etap
vývoje osobnosti včetně krizových
momentů
charakterizuje jednotlivé psychické
jevy osobnosti
6. Osobnost, její vlastnosti a rozvoj
- utváření a etapy vývoje osobnosti
- psychické jevy osobnosti
4
7. Duševní zdraví a duševní hygiena
- náročné životní situace
- duševní hygiena
- poradenská a krizová centra
- sociálně patologické jevy
4
charakterizuje faktory určující
postavení člověka a možnosti
společenského vzestupu v dnešní
společnosti a dříve
popíše faktory ovlivňující sociální
klima organizací a možnosti jeho
zlepšení
sestaví a realizuje jednoduchý
sociologický dotazník
8. Člověk a společnost
- sociální nerovnost a sociální mobilita
dnes a dříve
- sociální útvary a sociální klima
- metody sociologického výzkumu
8
srovná a zhodnotí pojmy rasismus,
xenofobie, kosmopolitismus,
nacionalismus
uvede různá vysvětlení role
náboženské víry v životě člověka
srovná judaismus, křesťanství a
islám, jejich vzájemné vztahy a
odlišnost od východních náboženství
charakterizuje vybrané náboženské
sekty
objasní úlohu masmédií
9. Kultura a civilizace
- multikulturalismus
- člověk a náboženství
- judaismus
- křesťanství
- islám
- buddhismus, hinduismus aj.
- náboženské sekty
- hromadné sdělovací prostředky
12
rozpozná náročné životní situace,
navrhne alternativy jejich řešení
dovede uplatnit zásady duševní
hygieny
vysvětlí význam odborné
psychologické pomoci a uvede
poradenská psychologická zařízení
ve svém okolí
213
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
v demokratickém světě a klady a
zápory jejich činnosti
-
-
-
-
na příkladech z dějin doloží projevy
intolerance a prosazování myšlenky
snášenlivosti
charakterizuje rasové teorie a jejich
důsledky
popíše různé podoby antisemitismu
charakterizuje příčiny terorismu
na příkladech vysvětlí příčiny a
důsledky sociálně patologických jevů
a možnosti jejich předcházení
10. Základní problémy života společnosti
- intolerance, rasismus, antisemitismus
- extremistické skupiny, terorismus
- sociálně patologické jevy (kriminalita,
prostituce, šikana, drogové závislosti)
6
žák charakterizuje jednotlivá témata
sociální etiky
na příkladech z praktického života
(forma referátu, úvahy) vysvětlí
úskalí jednotlivých témat
o jednotlivých otázkách dokáže
zasvěceně diskutovat, angažovat se,
hledat řešení.
11. Otázky praktické a sociální etiky
- smysl života
- přátelství, láska
- manželství, rodina
- čestné jednání a mrav. odpovědnost
- etika a ekologie, ekonomie, politika
- etika v době globalizace
- problém drogové závislosti
- etika v kritických fázích života
- lékařská etika
- etika v potravinářství
10
214
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- na základě textu charakterizuje a
zhodnotí koncepce různých myslitelů
zabývajících se problematikou státu
- na konkrétním případě rozhodne, kdy
lze hovořit o existenci právního státu
- charakterizuje tradice českého státu a
vztah občanů ke státu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
popíše dějiny ústav na území ČR
vysvětlí rozdíl mezi základními
lidskými právy a právy občana ČR
stručně popíše dějiny myšlenky
lidských práv, koncepci přirozeného
práva
charakterizuje činnost vybraných
českých i mezinárodních organizací
zabývajících se ochranou lidských
práv
charakterizuje činnost složek státní
moci na konkrétních případech
doloží princip brzd a rovnovah
debatuje o nejvýznamnějších
prezidentech československého a
českého státu (TGM, Beneš,Havel)
objasní proces tvorby a schvalování
zákonů v ČR
vyhledá a srovná programy různých
politických stran
interpretuje výsledky voleb a
volebních preferencí v tabulkách a
grafech
na základě vybraných mediálních
výstupů zhodnotí, čím se jednotlivé
strany snaží získat voliče
v textu rozliší jednotlivé příklady
ideologií
rozliší různé druhy společenských
organizací
charakterizuje činnost vybraného
občanského sdružení působícího
v oblasti svého bydliště
sepíše text fiktivní petice adresované
obecnímu zastupitelstvu
na příkladu vysvětlí, jak se mohou
občané podílet na řízení obce
na základě zápisů z jednání seznámí
spolužáky s činností obecní
Učivo
Počet
hodin
1.
-
Stát
teorie vzniku státu
právní stát
dějiny české státnosti
6
2.
-
Ústavní právo
dějiny ústav na území ČR
dějiny lidských práv
organizace na ochranu lidských práv
6
3.
-
Státní moc a její složky
moc zákonodárná, výkonná a soudní v ČR
prezidenti ČR
legislativní proces
8
4. Politika a politické subjekty
- politická orientace a programy politických
stran
- volby a volební preference
- mediální prezentace politických stran
- ideologie
8
5.
-
Občanská společnost
společenské organizace
občan a samospráva
zákon subsidiarity
8
215
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
samosprávy v místě svého bydliště a
řešenými problémy
na příkladě vysvětlí fungování a
smysl zákona subsidiarity
vysvětlí nejdůležitější právní pojmy
vyhledá daný právní předpis a
zodpoví k němu se vztahující otázky
na příkladech charakterizuje
jednotlivá právní odvětví
sepíše fiktivní návrh v občanském
soudním řízení
6. Občan a právo
- základní právní pojmy
- Sbírka zákonů ČR, právní předpisy na
internetu
- systém práva
- občanské a trestní soudní řízení
6
vysvětlí důvody a vývoj evropské
integrace
charakterizuje podstatu evropské
integrace
posoudí výhody evropské integrace
vysvětlí význam a cíle Evropské unie
na příkladech posoudí, jak ovlivnilo
začlenění ČR do EU každodenní
život občanů.
7.
-
Evropská integrace
typy integrace
historie EU
současnost EU
6
uvede významné mezinárodní
organizace a jejich cíle(např. OSN,
NATO, WTO, UNESCO, UNICEF,
WHO)
vysvětlí význam zapojení ČR a EU
do mezinárodních organizací
rozliší, které aktivity spadají do
činnosti jednotlivých organizací.
8.
-
Význam mezinárodních organizací
mezinárodní organizace
předměty jejich činnosti
aktivity ČR a EU
4
uvede konkrétní příklady hlavních
globálních problémů současného
světa
rozliší státy dle vyspělosti
popíše základní problémy pásma
chudoby a hladu na Zemi a život lidí
v těchto oblastech
formuluje zásady udržitelného
rozvoje a uvede, jak je lze realizovat
v běžném životě.
charakterizuje proces globalizace a
uvede příklady jejích konkrétních
problémů
na příkladech zhodnotí kladné a
záporné dopady globalizace na život
občanů ČR
charakterizuje specifika jednotlivých
způsobů přístupu člověka ke světu
zhodnotí smysl morálky pro člověka
a společnost
uvede historické kořeny a současné
principy evropské morálky
na filozofických textech doloží různé
9. Planetární problémy
- globální problémy současného světa
- zásady udržitelného rozvoje
10.
-
Člověk a praktická filozofie
filozofie, věda, náboženství, umění
význam morálky
morálka euroatlantické civilizace
zdůvodnění mravního jednání
mravní dilemata
profesní morálka
8
6
216
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
-
etické koncepce
uvede argumenty pro a proti ve
sporných otázkách (eutanázie, trest
smrti aj.)
charakterizuje mravní problémy, se
kterými se při své práci setkávají
pracovníci různých profesí (lékaři,
vědci, učitelé).
217
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Anglická konverzace
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Anglická konverzace
III.
2
IV.
2
Celkem
4
Výuka konverzace je významnou součástí všeobecného vzdělávání
žáků tím, že systematicky rozvíjí všeobecné a komunikativní
kompetence žáka, aby byl schopen reagovat a aktivně se účastnit
témat běžné každodenní komunikace a rozšířit si celkový kulturní
rozhled.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí:
Vzdělávání v cizím jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní
život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak
obecných tak komunikativních kompetencí k dorozumění
v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně
přístupů k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností.
Žáci získávají a rozvíjejí informace o zemích studovaného jazyka a
získané poznatky využívají ke komunikaci. Žáci dokáží
experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače.
Formy výuky zahrnují skupinové a individuální vyučování. Metody
ve výuce jsou diskusní. Žák dokáže odhadnout významy
neznámých výrazů, umí používat slovníky a vyhledat informace
v anglickém jazyce na internetu. Žák rozumí přiměřeným
souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu.
Žáci jsou hodnoceni ústně. Ústní zkoušení zahrnuje samostatný
ústní projev a interakce. Žáci jsou hodnoceni za krátké prezentace,
které se týkají různých témat. Hodnotí se dodržení tématu, rozsah,
srozumitelnost, přesnost, ale také výslovnost a plynulost.
Stěžejní kompetence žáka jsou v anglickém jazyce rozvíjeny
v rámci tematických okruhů, které jsou soustředěny na oblasti
každodenního života, na vztah člověka k lidem, společnosti a
přírodě.
218
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- popíše dům, byt, zahradu
- diskutuje o problematice bydlení, jeho
výhodách a nevýhodách ve městě a na
venkově
- vyjmenuje členy rodiny
- vyjádří vlastní názor v rámci rodinných
vztahů
Učivo
Počet
hodin
Naše rodina, náš dům
5
Moje koníčky
4
- hovoří o aktivitách mladých lidí a starší
generace
Moji přátelé
4
- popíše svůj pracovní den a dny volna
Můj denní program
4
- orientuje se v historii, geografii
- hovoří o postavení a úlohách ČR v EU
Naše republika
6
- informuje o nejznámějších českých
městech
- vypráví o městě, kde žije a studuje
Česká města
5
- popíše neznámější pamětihodnosti
města
Praha
4
Sport
6
Naše škola, školství
6
Čtyři roční období
6
- charakterizuje Vánoce, Velikonoce
- popisuje charakter hlavních státních
svátků
- vyjmenuje důležité svátky v USA a GB
a popíše, jak se oslavují
Svátky
6
- vyjádří svá přání a představy, bez potíží
nakoupí a zvládne jazykové situace
- popíše nákupní zvyklosti
- zhodnotí nákupní možnosti v jeho/její
Nákupy, obchody
6
- vypráví o svých koníčcích a zájmech
- charakterizuje různé sporty, zařazuje je
do skupin
- orientuje se v historii i současnosti
olympijských her
- vyjmenuje známé osobnosti sportu
- pohovoří o systému vzdělávání
- charakterizuje studium na škole a
popíše svou školu
-
charakterizuje roční období
popíše různé druhy počasí
popíše základní ekologické problémy
diskutuje o ochraně životního prostředí
219
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
rodném městě/vesnici
- popíše velký obchodní dům
- popíše poštovní služby v ČR a porovná
je s poštovními službami v GB a USA
- charakterizuje obchodní korespondenci
v GB, USA
- popíše obálku úředního dopisu
Poštovní služby, psaní dopisů, obchodní a
soukromá korespondence
4
220
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává informace o zemích
studovaného jazyka
- orientuje se v historii, geografii
- zvládne společensko-politické a
ekonomické charakteristiky
Učivo
Počet
hodin
Anglicky mluvící země
- GB + Irsko
- USA
- Kanada
- Nový Zéland
12
Anglická a americká literatura a hudba
6
Doprava, cestování, dovolená
8
Hotel, restaurace
8
objedná se u lékaře
vyjmenuje části lidského těla, nemoci
diskutuje o zdravém životním stylu
Zdraví, nemoci
6
vysvětlí pojem masmédia
zná a hovoří o nových masmédiích
diskutuje o využití internetu
Masmédia
6
- orientuje se v terminologii v daných
oblastech
- vyjmenuje významné umělce
Kultura a umění
8
- je schopen napsat žádost o místo a svůj
životopis
- dokáže přiměřeně reagovat při
přijímacím pohovoru
Životopis, plány do budoucnosti
6
- orientuje se v hlavních etapách vývoje
anglické a americké literatury
- zná nejvýznamnější představitele
literatury a hudby a jejich stěžejní díla
- vyjmenuje různé druhy dopravních
prostředků
- osvětlí výhody a nevýhody cestování
- popíše přípravu cesty
- umí si rezervovat pokoj v hotelu
- objedná si jídlo v restauraci
- srovná zvláštnosti stolování a
stravování v jednotlivých zemích
-
221
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Německá konverzace
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Německá konverzace
III.
2
IV.
2
Celkem
4
Výuka konverzace je významnou součástí všeobecného vzdělávání
žáků tím, že systematicky rozvíjí všeobecné a komunikativní
kompetence žáka, aby byl schopen reagovat a aktivně se účastnit
témat běžné každodenní komunikace a rozšířit si celkový kulturní
rozhled.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí:
Vzdělávání v cizím jazyce se podílí na přípravě žáků na aktivní
život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak
obecných tak komunikativních kompetencí k dorozumění
v situacích každodenního osobního i pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně
přístupů k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností.
Žáci získávají a rozvíjejí informace o zemích studovaného jazyka a
získané poznatky využívají ke komunikaci. Žáci dokáží
experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače.
Formy výuky zahrnují skupinové a individuální vyučování. Metody
ve výuce jsou diskusní. Žák dokáže odhadnout významy
neznámých výrazů, umí používat slovníky a vyhledat informace
v německém jazyce na internetu. Žák rozumí přiměřeným
souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu.
Žáci jsou hodnoceni ústně. Ústní zkoušení zahrnuje samostatný
ústní projev a interakce. Žáci jsou hodnoceni za krátké prezentace,
které se týkají různých témat. Hodnotí se dodržení tématu, rozsah,
srozumitelnost, přesnost, ale také výslovnost a plynulost.
Stěžejní kompetence žáka jsou v německém jazyce rozvíjeny
v rámci tematických okruhů, které jsou soustředěny na oblasti
každodenního života, na vztah člověka k lidem, společnosti a
přírodě.
222
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- popíše dům, byt, zahradu
- diskutuje o problematice bydlení, jeho
výhodách a nevýhodách ve městě a na
venkově
- vyjmenuje členy rodiny
- vyjádří vlastní názor v rámci rodinných
vztahů
Učivo
Počet
hodin
Naše rodina, náš dům
6
Moje koníčky
6
- hovoří o aktivitách mladých lidí a starší
generace
Moji přátelé
4
- popíše svůj pracovní den a dny volna
Můj denní program
6
- orientuje se v historii, geografii
- hovoří o postavení a úlohách ČR v EU
Naše republika
6
- informuje o nejznámějších českých
městech
- vypráví o městě, kde žije a studuje
Česká města
6
- popíše neznámější pamětihodnosti
města
Praha
4
- charakterizuje různé sporty, zařazuje je
do skupin
- orientuje se v historii i současnosti
olympijských her
- vyjmenuje známé osobnosti sportu
Sport
6
- pohovoří o systému vzdělávání
- charakterizuje studium na škole a
popíše svou školu
Naše škola, školství
6
Čtyři roční období
5
Svátky
5
Nákupy, obchody
6
-
-
vypráví o svých koníčcích a zájmech
charakterizuje roční období
popíše různé druhy počasí
popíše základní ekologické problémy
diskutuje o ochraně životního prostředí
- charakterizuje Vánoce, Velikonoce
- popisuje charakter hlavních státních
svátků
- vyjádří svá přání a představy, bez potíží
nakoupí a zvládne jazykové situace
223
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává informace o zemích
studovaného jazyka
- orientuje se v historii, geografii
- zvládne společensko-politické a
ekonomické charakteristiky
Učivo
Počet
hodin
Německy mluvící země
- Německo
- Rakousko
- Švýcarsko
- Lucembursko a Lichtenštejnsko
12
- orientuje se v hlavních etapách vývoje
německé literatury
- zná nejvýznamnější představitele
literatury a hudby a jejich stěžejní díla
Německá literatura a hudba
6
- vyjmenuje různé druhy dopravních
prostředků
- osvětlí výhody a nevýhody cestování
- popíše přípravu cesty
Doprava, cestování, dovolená
8
- umí si rezervovat pokoj v hotelu
- objedná si jídlo v restauraci
- srovná zvláštnosti stolování a
stravování v jednotlivých zemích
Hotel, restaurace
8
- objedná se u lékaře
- vyjmenuje části lidského těla, nemoci
- diskutuje o zdravém životním stylu
Zdraví, nemoci
6
- vysvětlí pojem masmédia
- zná a hovoří o nových masmédiích
- diskutuje o využití internetu
Masmédia
6
- orientuje se v terminologii v daných
oblastech
- vyjmenuje významné umělce
Kultura a umění
8
- je schopen napsat žádost o místo a svůj
životopis
- dokáže přiměřeně reagovat při
přijímacím pohovoru
Životopis, plány do budoucnosti
6
224
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Cvičení z matematiky
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Metody a formy výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
4
II.
3
Cvičení z matematiky
III.
2
IV.
3
Celkem
12
Obecným cílem cvičení z matematiky je výchova přemýšlivého
člověka, který dokáže využívat matematické znalosti v dalším
studiu i v praktickém životě. Studium vybavuje žáka schopností
orientovat se v matematických jevech, ale také v jevech přírodních
a ekonomických.. Učitel vede žáky k osvojování a využívání
matematických pojmů a vztahů. Cílem je rozvíjet logické myšlení,
geometrickou představivost, paměť a schopnost exaktního a
efektivního řešení úloh.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů , hodnot a preferencí
V rámci výuky se rozvíjí intelektové schopnosti žáků, logické
myšlení a schopnost abstrakce. Aktivním přístupem k řešení úloh
žáci získají nástroje potřebné pro studium i běžný život jako je
pracovitost, kritičnost, sebekritičnost,vytrvalost a schopnost
komunikace. Žáci se naučí věcné a srozumitelné argumentaci
v osobním životě, dalším studiu i budoucím zaměstnání.
V průběhu výuky si žáci rozšíří znalosti získané v hodinách
matematiky a seznámí se se základy diferenciálního a integrálního
počtu. Prohloubí si dovednost upravovat numerické a algebraické
výrazy, řešit rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Řeší obtížnější
geometrické úlohy, pracují s grafy funkcí a tabulkami.
Při výuce cvičení z matematiky se zohledňují individuální
vzdělávací potřeby žáků a také jejich intelektuální úroveň.Výuka je
prováděna formou výkladu, ale také skupinovým vyučováním
/řešení obtížnějších a časově náročných úloh a samostatnou prací
žáků /individuální procvičování nových dovedností/, shrnutím a
opakováním učiva po každém tematickém celku. Důraz je kladen
na porozumění učivu a schopnost využití znalostí při řešení
složitějších úloh.
Při hodnocení žáků se využívají různé formy zjišťování úrovně
znalostí /ústní zkoušení, písemné zkoušení, orientační testy,
opakovací testy /. Hodnocení žáků se řídí platným klasifikačním
řádem a zahrnuje klasifikační stupnici i slovní hodnocení. Přihlíží
se ke správnosti a přesnosti výpočtů, schopnosti samostatného
úsudku, zdůvodnění a obhájení výsledku řešeného příkladu.
Matematické vzdělávání probíhající v cvičení z matematiky
přispívá k rozvoji klíčových a občanských kompetencí tím, že učí
žáky vystihnout jádro problému, přijímat hodnocení svých
výsledků, přijímat radu i kritiku, učí umět prosadit a zdůvodnit
vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, pracovat
s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, provádět reálný odhad
při řešení praktického problému. Při výuce matematiky dochází
k aplikaci průřezových témat především s předměty fyzika , práce
s počítačem, technologie a ekonomika .
225
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje funkci
- určí vlastnosti elementárních
funkcí a znázorní průběh funkce
-
-
-
-
1. Funkce
- definice funkce, vlastnosti funkcí,
elementární funkce a jejich grafy –
opakování
Počet
hodin
4
vypočítá limitu funkce v bodě
aplikuje věty o limitách funkcí při
řešení konkrétních úloh
používá pojmy: jednostranná limita
funkce v bodě, nevlastní limita
funkce v bodě, limita funkce
v nevlastním bodě
intuitivně určuje spojitost funkce
v bodě a na intervalu na základě
znalostí grafů elementárních funkcí
2. Limita funkce
- limita funkce v bodě
- spojitost funkce v bodě a na intervalu
12
řeší úlohy s použitím vzorců pro
derivace elementárních funkcí
derivuje složenou funkci
určí derivaci vyšších řádů na
základě znalostí první derivace
určí vlastnosti funkce pomocí první
a druhé derivace, monotónnost
funkce, extrémy funkce,
konvexnost a konkávnost, inflexní
body
využívá diferenciálního počtu při
vyšetření průběhu funkce
aplikuje diferenciální počet při
řešení geometrických úloh(na
základě určení extrému funkce)
3. Derivace funkce
- definice derivace funkce
- věty o derivacích funkcí
- derivace vyšších řádů
- derivace složené funkce
- extrémy funkcí
- průběh funkce
24
4. Integrální počet
- primitivní funkce
- neurčitý integrál
- určitý integrál
- obsah rovinných útvarů
- objem rotačních těles
26
definuje primitivní funkci
používá vzorců pro primitivní
funkci při řešení příkladů
- aplikuje integrační metody (per
partes a substituční metoda) při
řešení složitějších úloh
- vyčíslí určitý integrál na základě
znalostí řešení integrálu neurčitého
- využívá integrální počet při
výpočtu obsahu rovinných útvarů a
objemu rotačních těles
-
Učivo
226
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- používá operací s množinami při řešení
úloh
- upravuje výrazy s mocninami a
odmocninami s využitím vět o
mocninách a odmocninách
- upravuje lomené výrazy na základě
znalostí vzorců a pravidel pro vytýkání
- nalezne obor pravdivosti rovnic a
nerovnic: lineární, kvadratické,
iracionální, s neznámou ve jmenovateli,
exponenciální, logaritmické a
goniometrické
- řeší soustavy rovnic a nerovnic
- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí,načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
(funkce konstantní, lineární,
kvadratická, mocninná, exponenciální,
logaritmická, goniometrická a s absolutní
hodnotou).
- vyžívá vzorců pro aritmetickou a
geometrickou posloupnost při řešení úloh
- používá znalosti o nekonečné
geometrické řadě při řešení rovnic
- řeší úlohy s využitím vzorců pro výpočet
obvodů a obsahů rovinných útvarů,
povrchů a objemů těles s využitím sinové
a kosinové věty
- řeší úlohy s využitím vzorců pro určení
počtu kombinatorických skupin
- používá algebraický a goniometrický tvar
komplexního čísla při řešení úloh
- řeší kvadratické rovnice v komplexním
oboru
- využívá znalostí rovnic přímek a
kuželoseček při řešení úloh
- stanoví vlastnosti geometrických útvarů
na základě úpravy a řešení rovnice a
soustav rovnic
- řeší různé příklady s využitím získaných
poznatků
- orientuje se při výběru metody řešení
Učivo
1. Základy teorie množin a matematické
logiky
Počet
hodin
2
- opakování
2. Mocniny, odmocniny a výrazy
- opakování
3. Rovnice a nerovnice
- opakování
4. Funkce
- opakování
5. Posloupnosti
- opakování
6. Geometrie v rovině
- opakování
4
6
6
4
4
7. Kombinatorika
- opakování
4
8. Komplexní čísla
- opakování
6
9. Analytická geometrie v rovině
- opakování
8
10. Opakování
- procvičování obtížnějších příkladů
16
227
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Seminář z výpočetní techniky
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
Seminář z výpočetní techniky
II.
III.
IV.
0
2
2
Celkem
4
Cílem semináře z výpočetní techniky je rozšířit a prohloubit
vědomosti a dovednosti, které studenti získají v předmětu práce
s počítačem a připravit zájemce o tento předmět k maturitní
zkoušce. Důležitým aspektem je rozšíření znalostí v oblasti ICT
s ohledem na uplatnění v praxi.
Učivo je v průběhu dvou ročníků rozděleno do devíti okruhů.
Některé okruhy (www stránky, kancelářský software - Word,
Excel) navazují na dříve probírané učivo (předmět PSP), prohlubují
je a jdou do složitějších úloh a řešení. Dále jsou zde zařazeny nové
okruhy (zpracování digitálního videa, programovací jazyk).
Seminář má podpořit studenty ve snaze využívat počítačovou
techniku i v jiných předmětech (matematika, chemie, fyzika),
rovněž i v mimoškolních aktivitách.
Výuka probíhá ve specializovaných učebnách výpočetní techniky.
Každý žák má k dispozici svoji pracovní stanici s možností přístupu
k dalším síťovým prostředkům a internetu. Výklad ve výuce je
doplněn o praktické řešení úkolu a problému. Klademe důraz na
samostatnost a hledání vlastních řešení problémových úloh.
Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení problému i k týmové
práci.
Při hodnocení žáků se řídíme platným klasifikačním řádem a
zohledňujeme individuální možnosti a schopnosti žáků. Do
hodnocení jsou zahrnuty písemné testy, zpracované referáty na
zvolená témata, prezentace a obhajoby vlastních mikroprojektů
(zpracování www stránky, videozáznamu, fotokolekce).
V hodnocení se odráží i konzultace a diskuze nad tématem.
Výuka v semináři podporuje logické myšlení, dává prostor pro
aktivní samostatnou i skupinovou práci studentů. Směřuje k tomu,
aby studenti dovedli své vědomosti uplatnit při dalším vzdělávání.
U jednotlivých výukových celků je poukazováno na vztah člověka
k životnímu prostředí, využívání energie a energetických zdrojů pro
potřeby člověka. Výuka poukazuje na nutnost přistupovat k tématu
ICT z nadčasového pohledu, vnímat historický vývoj i odhadovat
vývoj do budoucnosti.
228
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá digitální kameru a
fotoaparát
- přenáší pořízené snímky do PC
- zpracuje záznam včetně titulků,
zvuku a přechodů
- exportuje sestříhaný záznam do
požadovaného formátu
- umístí záznam na internet
-
skládá vektorové obrázky do
složitějších kompozic
dělá úpravy digitální fotografie
vytváří animované obrázky
provádí úpravy obrázků s ohledem
na umístění na web
-
vytvoří algoritmus pomocí
vývojového diagramu
-
navrhne algoritmus řešení úlohy
vyjádří algoritmus graficky
zvolí vhodné datové struktury a
realizuje algoritmus
programovacím jazykem
program odladí do spustitelného
souboru
-
Učivo
1. Zpracování digitálního videa a
fotografie
- základy práce s digitální kamerou a
fotoaparátem
- formáty videa, grafické formáty
- přenos videa do počítače
- střih videa, titulky, přechody
- export videa
- umístění videa na internet
2. Počítačová grafika
- Práce s vektorovým editorem (Corel,
Zoner)
- práce s rastrovým editorem, úprava
digitální fotografie
- úprava fotografií pro www stránky,
animace
3. Algoritmizace
- vlastnosti algoritmu
- zápis algoritmu pomocí vývojového
diagramu
4.
-
Programovací jazyk
algoritmizace úlohy
základní programové a datové struktury
větvení, cykly
přehled o způsobech tvorby programů
Počet
hodin
25
16
5
20
229
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- upraví jednotně vícestránkový
dokument
- požívá víceúrovňové číslování
- zpracuje data přes hromadnou
korespondenci
- vytvoří makro
- převede dokument do formátu pdf
-
-
-
-
Učivo
1. Kancelářský software - Word
- zpracování delších textů
- styly, rejstřík, obsah, záhlaví
- hromadná korespondence
- tvorba vizitek
- tvorba makra
- formát pdf
Počet
hodin
16
vkládá vzorce a využívá různé
funkce
při zadání dat používá ověřovací
pravidlo
využívá zámek listu
vytvoří makro
vytiskne vytvořený soubor
2. Kancelářský software - Excel
- funkce
- databáze, filtrování dat, souhrny
- podmíněné formátování
- import a export dat
- kontingenční tabulky
- tvorba makra
18
vytvoří stránku pomocí jazyka
HTML a užití CSS
vloží skript
použije dynamické prvky
umístí stránku na internet
3. WWW stránky
- tvorba webových stránek, značky
jazyka HTML
- kaskádové styly CSS
- skripty
18
ovládá software pro získání dat
z chromatografu
zpracuje data získané
z luminometru
4. Počítač a laboratorní přístroje
- zpracování dat z chromatografu a
luminometru
4
nainstaluje software pro
komunikaci, připojí webkameru
komunikuje s dalšími účastníky na
síti
připojí se mobilním telefonem
k internetu
nastaví trasu na satelitní navigaci
5. Komunikační technika
- Skype, instalace, komunikace
- PC, mobilní telefon, satelitní navigace
4
230
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologický seminář
Zaměření: konzervárenství
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
Technologický seminář
II.
III.
IV.
0
2
2
Celkem
4
Cílem předmětu je rozšířit žákům základní teoretické vědomosti a
intelektuální dovednosti z technologie, technické přípravy,
potravinářských strojů, chemie, fyziky a matematiky, které jsou
potřebné pro jejich další praktické využití. Výuka směřuje
k praktickému zvládnutí technologických, technických a
strojnických výpočtů, které se vztahují ke zpracování surovin na
hotové výrobky – receptury, THN, technologické úpravy, spotřeby
energií a teplonosných látek, vyhodnocení technologických operací
a postupů.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Vzdělávání v předmětu technologický seminář směřuje k tomu, aby
žák splňoval tyto cílové vědomosti a dovednosti:
- popsal základní technologické pojmy a vztahy, využíval
k popisu odbornou terminologii
- osvojil si základní poznatky o technologických postupech a jim
odpovídajícím strojním vybavení
- správně prováděl technologické a technické výpočty a rozbory
- využíval programové vybavení zaměřené na obor potravinářská
technologie
Učivo je rozděleno do dvou ročníků. Ve třetím ročníku se žáci
věnují obecné technologii, kde již získané vědomosti aplikují
v praktických příkladech s využitím matematického aparátu. Čtvrtý
ročník rozlišuje učivo speciální technologie a potravinářského
strojnictví.
Výuka je tvořena výukovou částí, kterou může představovat
přednáška pro úvod do složitější problematiky či k systematizaci
poznatků nebo vysvětlování učiva, případně metodou rozhovoru
s využíváním problémových otázek. Již probrané učivo je
procvičováno v praktických příkladech. Žáci se učí pracovat
samostatně i ve skupinách na zadaných úkolech, při kterých musí
využívat informace získané z odborných textů a internetu. Tyto
informace písemně získávají a v diskusích obhajují.
Hodnocení žáků vychází z platného klasifikačního řádu. Využívá
klasifikační stupnici i slovní hodnocení. Znalosti žáků jsou
ověřovány písemnými testy nebo slovním zkoušením po každé
uzavřené a probrané kapitole. Při hodnocení je zahrnut i zohledněn
individuální přístup žáka ke studiu předmětu technologie i kvalitě
zpracovaných úloh. Dle potřeby žáků jsou využívány i individuální
konzultace a pomoc vyučujícího.
Výuka předmětu technologické výpočty vede žáky ke správnému
používání odborné terminologie. Žáci klasifikují technologické
operace podle jejich obecných a specifických znaků, chápou vztahy
mezi operacemi a vlastnostmi látek. Žáci aplikují získané poznatky
při řešení technologických úloh a problémů i při řešení
technologických změn, rozpoznají příčiny i následky svého konání,
231
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
umějí zdůvodnit význam nových poznatků pro společnost (nové
materiály, výrobní postupy,…). Současně se rozvíjí používání
informačních a komunikačních technologií pro získávání informací
a jejich následné zpracování při samostatné i kolektivní práci a při
projektech. S tím souvisí i rozvoj základních matematických
postupů (zpracování protokolů v grafické podobě, tabulky, výpočty
příkladů, technologická schémata). Při probírání konkrétních
příkladů odpadů potravinářské výroby se realizuje průřezové téma
Člověk a životní prostředí (nakládání s nebezpečnými látkami,
toxicita), při zpracování samostatných úloh se realizuje průřezové
téma Informační a komunikační technologie.
232
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- počítá koncentraci roztoků
- vypočítá výslednou koncentraci při
ředění a mísení roztoků
-
charakterizuje úpravy atmosfér
vypočítá uvolněnou vodní páru při
orosení surovin
vypočítá výkon čerpadel
vypočítá dávky čeřidel
vypočítá filtrační rychlost
pracuje s diagramy topné páry
zjistí pomocí tabulek stavové veličiny
topné páry
provede tepelnou bilanci
vypočítá spotřebu topné páry pro
tepelné zařízení
Učivo
1. Technologické operace a strojní zařízení
- - příprava technologických roztoků, ředění,
výpočty
- - skladování surovin, skladovací atmosféry
- - mechanické operace
- - hydromechanické operace
- - tepelné
- - difuzní
- - chemické
-
2. Výkony a energetické zhodnocení
tepelných zařízení
- topná pára, parní diagramy, tabulky topné páry
- tepelné výměníky
- topné pece
- sterilátory
- odparky
- sušárny
- destilační zařízení
- chladící a mrazící zařízení
- klimatizační zařízení
Počet
hodin
33
33
233
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
-
Žák:
navrhne vhodné suroviny
zjistí z tabulek potřebná analytická a
technologická data
vypočítá receptury a THN výrobků
vyrobí modelový vzorek
zhodnotí technologický postup
zhodnotí výrobek senzoricky a
analyticky
Učivo
1. Výroba modelových vzorků, sestavení
receptur, THN a výrobních linek
- polotovary
- kompoty
- sterilovaná zelenina
- ovocné pomazánky
- sirupy
- ovocná vína
- révová vína
- destiláty
- kategorizované lihoviny
- slad
- pivo
- pekařské výrobky
- cukrářské výrobky
Počet
hodin
60
234
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologický seminář
Zaměření: vinařství
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Technologický seminář
III.
IV.
2
2
Celkem
4
Cílem semináře je rozšířit a prohloubit vědomosti a dovednosti,
které studenti získají v předmětu technologie potravin. Žák si ucelí
přehled ve schématech potravinářských procesů, výpočtech,
používaných potravinářských zařízeních, jejich výkonnosti,
energetické náročnosti. Sestaví si plán potravinářských provozů k
získání prostorové představivosti a pro navržení kontrolovatelnosti
výrobních procesů.
Žák získává představu o vývoji moderních zařízení, která splňují
náročná kritéria na automatizaci, hygienu provozu i na nízkou
energetickou náročnost a ekologické požadavky v souladu
s evropskými normami. Předmět se také zabývá způsoby skladování
a zpracování surovin a balením a manipulací s hotovými výrobky.
Žák se orientuje v základní provozní dokumentaci, rozhoduje o
volbě vhodného materiálu, provádí základní výpočty. Je
seznamován také s významnými výrobci potravinářského zařízení
jak ve světě, tak i u nás a především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen technologickými
schématy, obrazovým materiálem, odborným filmem. Pro další
rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení modelových
problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím bilančních
výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách, nebo práci
s informacemi v odborných materiálech, médiích a propagačních
materiálech.
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v technologii, úzce souvisí s předměty odborné
praxe a bezpečnost potravin. Využívá práci s tiskem a informačními
médii a ekologické aspekty pracovní činnosti v daném odvětví,
dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení problémů.
235
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- definuje základní pojmy
- posoudí výhody a nevýhody materiálů
dopravních pásů
- vypočítá výkon dopravního zařízení
- navrhne a schematicky znázorní
možnosti způsobu opracování surovin
pro výrobu nápojů
- porovná výhody a nevýhody
jednotlivých zařízení z hlediska kvality
opracování, energetické náročnosti
- navrhne vhodný typ čerpadla pro daný
výrobní provoz a vypočítá jeho výkon
- posoudí vhodnost různých typů
kvasných nádob z hlediska vhodnosti
materiálu, kapacity, konstrukce
- posuzuje vhodnost periodických a
kontinuálních zařízení pro určitý typ
potravinářské výroby
- schematicky znázorní rozdíl mezi
sladováním humnovým a
pneumatickým, uvede výhody a
nevýhody
- navrhne sestavu jednotlivých zařízení
pro výrobu mladiny a piva, porovná
klasický postup výroby piva s výrobou
v CKT
- vypočítá výkon linky při zadaných
parametrech
Učivo
1. Dopravní zařízení
dopravní zařízení
doprava kapalin
Počet
hodin
6
2.Čistící a třídící zařízení
pračky
myčky
třídiče
loupače
8
3. Zařízení na výrobu nápojů
drcení, potravinářské drtiče
mletí
lisování, lisy
čerpadla
10
4. Bioreaktory
rozdělení
míchání
konstrukce
10
5. Zařízení na výrobu sladu
čistící a třídící stanice
sila, skladovací zařízení
máčírny, máčení
- humna, pneumatická klíčidla
- hvozdy – konstrukce, typy
12
6. Zařízení na výrobu piva
- varny – pánve, kádě, kotle
- chladiče, chlazení
- spilky, kvasné nádrže
- ležácké sklepy
- zrací tanky
- filtrace
- stáčení
- pasterace
20
236
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- sestavuje zařízení podle výkonů strojů a
podle požadavků výroby
- volí vhodný typ separačního zařízení
- orientuje se v nabídce zařízení pro
tepelné opracování, energetické
náročnosti a ekologických aspektů - vypočítá spotřebu energie pro daný typ
stroje
- sestavuje zařízení pro destilaci podle
kapacity a použité kvasné suroviny,
rozlišuje průmyslové a zemědělské
zpracování lihu
- orientuje se ve způsobech výpočtu
objemu surovin pro výrobu, kapacitu
zařízení, výnosu alkoholu a ředění na
zadaný obsah ve výrobku
- posuzuje ekonomickou a ekologickou
výhodnost různých obalových
materiálů a navrhuje vhodnost balení
pro určitý druh nápoje
- posuzuje vhodnost energetického
zařízení, s přihlédnutím k možnostem
úspory energie
Učivo
Počet
hodin
1. Separační zařízení
- usazováky
- filtry
- odstředivky
10
2. Zařízení pro tepelné procesy
- sdílení tepla, pára
- sterilátory
- odparky
- sušárny
10
3.
-
Destilační zařízení
konstrukce destilačních zařízení
vybavení kolon
jednoduché destilační přístroje
14
4. Technologické výpočty
- výpočty surovin pro výrobu nápojů
- alkoholmetrie
- převody, tabulky, normy
16
5.
-
Balicí stroje
dávkovače
druhy balicích strojů
obalové materiály
6
6. Energetická zařízení
4
237
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technologický seminář
zaměření – pekárenství a cukrářství
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
Pojetí vyučovacího předmětu
Cíl předmětu:
Charakteristika učiva:
Pojetí výuky:
Hodnocení žáků:
Přínos předmětu pro rozvoj
klíčových kompetencí a
průřezových témat:
I
0
II.
0
Technologický seminář
III.
IV.
2
2
Celkem
4
Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům komplexní soubor
vědomostí o pekařských a cukrářských schématech, výpočtech,
strojích, výrobních celcích, jejich sestavení a výkonnosti,
energetických zařízeních potravinářských provozů, získání
prostorové představivosti pro kreslení schémat výrobních procesů.
Žák získává představu o vývoji moderních zařízení, která splňují
náročná kritéria na automatizaci, hygienu provozu i na nízkou
energetickou náročnost a ekologické požadavky v souladu
s evropskými normami. Předmět se také zabývá způsoby skladování
jak surovin, tak i hotových výrobků při optimálních podmínkách
skladování a vhodným skladovacím zařízením. Žák umí číst
jednoduché výrobní výkresy,rozhodnout o volbě vhodného
materiálu, provádět základní výpočty výkonů linek, orientovat se
v patřičných normách a dokumentech. Je seznamován také
s významnými výrobci potravinářského zařízení jak ve světě, tak i u
nás a především v daném regionu.
Vzhledem k charakteru učiva věnuje vyučující hlavní část časové
dotace výkladu. Výklad může být doprovázen technologickými
schématy, obrazovým materiálem, odborným filmem.
Pro další rozvíjení vědomostí a dovedností je významné řešení
modelových problémů, úloh výpočtového charakteru s využitím
bilančních výpočtů. Lze využít i aktivní práci žáků ve skupinách,
nebo práci s informacemi v odborných materiálech, médiích a
propagačních materiálech.
Vychází z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační
stupnici. Je hodnocena především schopnost využít získaná fakta,
najít souvislosti teoretických znalostí s praktickým využitím dané
problematiky, znalost odborných termínů a schopnost jejich využití,
práce s technologickými schématy.
Výuka předmětu podporuje především logické myšlení, navazuje na
poznatky získané v technologii, úzce souvisí s předměty odborné
praxe a bezpečnost potravin. Využívá práci s tiskem a informačními
médii a ekologické aspekty pracovní činnosti v daném odvětví,
dotýká se komunikace, vyjednávání a řešení problémů.
238
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. ročník
Počet hodin: 66
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
1. Dopravní zařízení
- definuje základní pojmy
- dovoz a rozvoz surovin
- posoudí výhody a nevýhody materiálů
- dopravníky
dopravních pásů
- vypočítá výkon dopravního zařízení
2.Pneumatická doprava
- navrhne a schematicky znázorní
- systémy pneumatické dopravy
možnosti pneumatické dopravy
- výpočty pneumatické dopravy
sypkých materiálů
- součásti pneumatické dopravy
- porovná výhody a nevýhody
skladovacího zařízení na mouku –
3. Zařízení na kontrolu hmotnosti
porovnání kovových a
- váhy
železobetonových sil
- dávkovače hmotnostní a objemové
- navrhne vhodný typ čerpadla pro daný
výrobní provoz a vypočítá jeho výkon
4. Zařízení pro uskladnění surovin
- posoudí vhodnost různých typů
- moučná sila, denní zásobníky
míchadel a hnětacích ramen pro
- sklady tekutých surovin
přípravu těst s různou konzistencí
- pomocná zařízení skladů
- posuzuje vhodnost periodických a
kontinuálních zařízení pro určitý typ
5. Technol. zařízení moučných linek
potravinářské výroby
- míchací stroje
- schematicky znázorní kontinuální linky - magnetické stroje
na výrobu kvasů a těst pro různé druhy - prosévací stroje
žitných kvasů a pšeničných těst
- - projekty moučných linek
- vypočítá výkon linky při zadaných
parametrech
- 6. Zařízení pro dopravu tekutin
- navrhne sestavu jednotlivých strojů a
- čerpadla
linky pro různé typy výroby
- zařízení na odměřování, rozpouštění a
temperování
7. Stroje na periodickou výrobu kvasů a
těst
- šlehací stroje
- mísicí stroje
Počet
hodin
9
9
6
9
9
6
8
10
8. Stroje na kontinuální výrobu kvasů a
těst
- kontinuální šlehací a mísicí stroje
- výrobníky chlebových těst
- výrobníky pečivových těst
239
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
4. ročník
Počet hodin: 60
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- sestavuje tvarovací linky podle výkonů 1. Technol.zařízení tvarovacích linek
strojů a podle požadavků výroby
- dělicí stroje
- volí vhodné tvarovací zařízení
- tvarovací stroje
- orientuje se v použití pekařských a
- kynárny
cukrářských pecí podle použitého
- mechanizované linky
paliva, energetické náročnosti a
ekologických aspektů
2. Pekařské a cukrářské pece
- vypočítá spotřebu energie pro daný typ - periodické pece
pece
- kontinuální pece
- sestavuje komplexně mechanizované
- provoz a tepelný režim
linky na určitý druh pečiva
- orientuje se ve způsobech chlazení,
3. Komplexně mechanizované linky
mražení a šokového mražení různých
- linky na výrobu chleba
druhů pekárenských výrobků
- linky na výrobu pečiva
- posuzuje ekonomickou výhodnost
- linky na výrobu jemného pečiva
různých způsobů prodlužování
trvanlivosti pekařských výrobků
4. Stroje na doplňkovou výrobu
pomocí chlazení a mražení
- zařízení na výrobu strouhanky
- navrhuje vybavení jednotlivých
- zařízení na výrobu tyčinek
cukrářských dílen strojním zařízením –
jak pro studenou, tak i pro teplou dílnu 5. Strojní chlazení
- vypočítá výkonnost periodických
- chladiva
bubnových pražičů a kontinuálních
- způsoby chlazení
šachtových pražičů, posuzuje jejich
- chladírny a mrazírny
výhody a nevýhody
- sestavuje linky na výrobu těstovin
6. Technoogické zařízení v cukrárnách
podle druhu použitého tvarovacího
- šlehače a mixéry
zařízení
- tvarovací cukrářské stroje
- posuzuje vhodnost energetického
- máčecí, smažicí a plnicí zařízení
zařízení s přihlédnutím k možnostem
úspory energie
7. Zařízení na výrobu náplní
- pražiče a rozmělňovací stroje
- temperovací a varná zařízení
Počet
hodin
10
10
5
2
5
7
5
8. Stroje na výrobu trvanlivého pečiva
- tvarovací stroje
- pece
5
9. Stroje na výrobu těstovin
- lisy na těstoviny
- předsušárny a sušárny
5
10. Balicí stroje
- dávkovače
- druhy balicích strojů
2
11. Energetická zařízení
4
240
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
Technika obsluhy
Název předmětu:
Ročník:
Počet hodin:
I
0
II.
0
Technika obsluhy
III.
2
IV.
2
Celkem
4
Pojetí vyučovacího předmětu
Cílem předmětu je poskytovat žákům základní vědomosti z oblasti
Cíl předmětu:
společenské výchovy, sociální psychologie, komunikace, estetiky,
hygieny, seznámit žáky s pracovním inventářem na úseku obsluhy,
přípravou provozu a systémy obsluhy spolu s organizací při práci.
Výuka je zajišťována teoretickou přípravou, která se řídí
Charakteristika učiva:
tematickými celky zaměřenými na historii oboru, růstem životní
úrovně a vývojem současné světové a evropské gastronomie,
gastronomickými trendy, společenskou výchovu, etiketu ústního a
písemného projevu, společenský styk, bezpečnost a hygienu při
práci. Výuka je doplněna o praktické vyučování, které je
vykonáváno v učebnách s restauračním, sommelierským a barovým
vybavením, kde se žáci seznamují s jednoduchou obsluhou a po
získání základních znalostí, vykonávají obslužnou činnost v
odbytových střediscích hotelu Junior jídelna, kavárna, salonek.
Výuka ve třetím ročníku je zaměřena na techniku jednoduché
obsluhy, gastronomická pravidla, stolování, podávání jídla, přípravu
stolů. Výuka ve čtvrtém ročníku je zaměřena na složitou obsluhu,
která se prakticky procvičuje v rámci výuky, dále zajišťováním
společensko – gastronomických akcí, banketů, slavnostních obědů,
gala večeří a prezentací gastronomických akcí se zaměřením na
nabídkové stoly, odbornými kurzy, barmanský, sommelierský, a
odborné exkurze.
Žáci prezentují získané znalosti během studia výstupním
společenským projektem v rámci veřejné prezentace pro rodiče,
odbornou veřejnost, na veletrzích vzdělávání, kde žáci předvedou
některé ze získaných kompetencí: komunikace, organizace, příprava
pokrmů a nápojů, servis pokrmů.
V 3. ročníku - 2 hodiny týdně tj. 66 hodin z toho 33 hodin
Pojetí výuky:
v odbytových střediscích praktického vyučování.
Ve 4. ročníku – 2 hodiny týdně tj. 66 hodin z toho 33 v odbytových
střediscích praktického vyučování.
Výuka je prováděna pomocí skupinové výuky, praktických cvičení,
projektového vyučování, řešení problémových situací, odborné
praxe, využívání informačních a komunikačních technologií,
odborné literatury. Výuka praktického vyučování je organizována ve
dvouhodinových blocích.
Písemné zkoušení a ústní zkoušení probíhá na základě školního
Hodnocení žáků:
klasifikačního řádu. Hodnocení projektových úkolů, řešení
problémových situací, hodnocení kolektivní práce, samostatné práce,
sebehodnocení
Přínos předmětu pro rozvoj
Komunikativní kompetence
- schopnost vyjadřovat se v psaném i mluveném projevu,
klíčových kompetencí a
zpracovávat odborná témata, vyjadřovat se v odborné terminologii,
průřezových témat:
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a
chování. Dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci
v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom jazyce. Chápat výhody
znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být
241
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
motivovaní k prohlubování svých jazykových dovedností
v celoživotním učení.
Předmět - Technika obsluhy a služeb
úzce spolupracuje:
- s předměty německý, anglický, český jazyk a práce s počítačem.
Personální kompetence:
- žáci dokážou odhadovat výsledky svého jednání a chování
v různých situacích, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat,
pečovat o své fyzické i duševní zdraví a spolupracovat s ostatními a
přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů.
Sociální kompetence:
- žáci jsou schopni pracovat v týmu, přijímat a odpovědně plnit
zadané úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
a k předcházení osobních konfliktů.
Reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobů
jednání lidí, přijímat radu a kritiku.
Podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení
úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých.
Využívat informační a komunikační technologie:
Žák umí pracovat samostatně s počítačem práce s kalkulačkou a
informacemi z internetu.
Kompetence k pracovnímu uplatnění:
- směřovat k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat
svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění
ve světě práce, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce
v daném oboru, vhodně komunikovat s potenciálními
zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní
cíle, využit poznatků v praktickém životě, být adaptabilní, flexibilní
a kreativní.
Ochrana zdraví a životního prostředí:
- ekologie člověka, životní prostředí, ekologické aspekty pracovní
činnosti v oboru, úspornost a hospodárnost zdrojů.
242
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3.ročník
Počet hodin: 66
z toho 33 hodin praktického vyučování
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- objasní stručnou historii pohostinství
- popíše vývoj gastronomie
- charakterizuje gastronomické trendy
- uvede zásady společenské výchovy
- jedná podle zásad hygienických
předpisů
- dodržuje pracovní hygienu
- vyjmenuje pravidla bezpečnosti při práci
-
-
- zařadí provozovny veřejného stravování
- popíše použití inventáře -příprava
gastronomického provozu a
- vysvětlí přípravu restauračního provozu
- uvede základní pracovní činnosti
obsluhujících
- vysvětlí řešení stížností a reklamací
popíše práci s inventářem výdeje pokrmů
vysvětlí techniku nošení talířů, tácků a
plat
orientuje se nabídce a podávání nápojů,
předkrmů, polévek, teplých předkrmů,
hlavních chodů a příloh, moučníků a
dezertů
popíše gastronomická pravidla při
sestavování JL, NL, a menu,
objasní řazení sortimentu pokrmů na
jídelním lístku
přiřadí vhodný nápoj k pokrmům
sestaví a graficky upraví nabídkové lístky
dodržuje společenské vystupování při
obsluze v restauraci
používá vhodný inventář při servisu
objednaného menu
uvede základní pravidla servisu pokrmů a
nápojů
rozdělí a charakterizuje nápoje
uvede význam tekutiny pro lidský
organismus
popíše skladovací podmínky jednotlivých
nápojů
objasní způsoby servírování jednotlivých
druhů nápojů
připraví pracoviště na podávání
sestaví snídaňový lístek,
podává snídaňové menu
Učivo
1. Historie pohostinství
- společenská výchova
Počet
hodin
1
1
2. Hygiena práce a osobní hygiena
- bezpečnost práce
3. Provozovny ve veřejném stravování
- inventář na úseku obsluhy
- MSI, VSI
- příprava pracoviště
- způsoby obsluhy
- systémy obsluhy
- prodej, nabídka, placení
4. Technika jednoduché obsluhy
- objednávání pokrmů a nápojů
- technika podávání jednotlivých chodů
3
5. Gastronomická pravidla
- jídelní lístek, náležitosti, druhy
- pořadí pokrmů na jídelním lístku
- nápojový lístek, druhy, náležitostí
- pořadí nápojů
- menu - druhy, náležitosti, pořadí pokrmů
6. Stolování
- chování při jídle, používání inventáře
- založení inventáře podle objednávky
- základní pravidla servisu pokrmů a nápojů
8
7. Rozdělení nápojů, charakteristika
- nealkoholické studené nápoje
- nealkoholické teplé nápoje
- alkoholické studené nápoje
- alkoholické teplé nápoje
3
8. Podávání snídaní
- druhy snídaní
- příprava pracoviště
- snídaňový lístek, snídaňové menu
2
4
2
243
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
vysvětlí význam podávání aperitivů
popíše funkce podávání aperitivů
rozdělí jednotlivé druhy
provádí servis jednotlivých chodů,
používá jednotlivý inventář při složité
obsluze
- sestaví pořadí pokrmů v menu a uvede
funkce jednotlivých chodů
- vyjmenuje řazení nápojů k pokrmům
Praktické vyučování
Žák:
- připraví pracoviště na zahájení
provozu
- provádí úklidové práce
- prostře stoly
- dodržuje zásady hygieny při přípravě
- používá odborné výrazy v jazyce AJ, NJ
z oblasti přípravy pracoviště
- servíruje pokrmy jednoduchou obsluhou
a vyšší formou jednoduché obsluhy
- zvládne odbornou komunikaci v jazyce
při servisu jednotlivých chodů
- dokáže převzít objednávku v jazyce AJ,
NJ a nabídnout nápoj
- vysvětlí význam snídaní, založení, servis,
dobu podávání snídaní, druhy snídaní
- prakticky zvládne přípravu pracoviště
- provádí servis jednotlivých chodů
základní formou složité obsluhy
- předvede servis vína
- doporučí jednotlivé druhy vína v jazyce
AJ, NJ
-
9. Podávání obědů, aperitivů, studených a
teplých předkrmů, polévek, teplých pokrmů,
dezertů
3
10. Složitá obsluha základní forma
- překládání pokrmů – speciálních
studených, teplých předkrmů, polévek,
ryb, hlavních chodů, sýrů, dezertů, ovoce,
kávy
6
1. Příprava stolů, založení inventáře
- příprava pomocných vozíků, MSI
- technika nošení plat, talířů
33
12
2.Technika obsluhy, servis pokrmů s využitím
jednotlivých způsobů obsluhy. Servis nápojů.
Používání příručníku, pomocného inventáře,
tácků, plat
11
3. Složitá obsluha, založení couvertu založení
snídaní jednoduchá, složitá snídaně, práce u
keridonu
10
244
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
-
4. ročník
Počet hodin: 60
z toho 30 hodin praktického vyučování
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
Výsledky vzdělávání
Žák:
- připraví pracoviště pro vyšší formu
složité obsluhy
- používá vhodný inventář, ovládá
techniku složité obsluhy
- komunikuje s hostem
- dodržuje bezpečnost při práci
- popíše technicko organizační zajištění
- charakterizuje jednotlivé společenské
akce
- uvede harmonogram společenských
akcí
- uvede zásady prostírání, chování u
stolu
- provede vyúčtování hostiny
- charakterizuje sortiment nápojů a
pokrmů
- sestaví kavárenský nápojový lístek a
kavárenský jídelní lístek
-
uvede vybavení vinárny
provádí přípravné práce a servis nápojů
a pokrmů
popíše práci sommeliéra
popíše výrobu piva a používané
suroviny
uvede podmínky skladování, záruční
dobu a vady piva
popíše výčepní zařízení
uvede vhodné pokrmy k pivu
objasní druhy barů
popíše barový inventář a vybavení
barového pultu
uvede dělení míchaných nápojů
Učivo
1. Složitá obsluha vyšší forma Dokončování
pokrmů, práce obsluhujícího u stolu hosta.
Příprava míchaných salátů, dochucování
salátů, předkrmů, polévek, míchání salátů,
koktejlů, dranžírování, flambování,příprava
fondue, raklet
-
5. Pivnice, rozdělení
- vybavení, balení piva, ošetřování, vady,
záruční lhůty, servis
4
2
2
2
10
-
- popíše techniku obsluhy v dopravních
prostředcích a její odlišnosti od
restauračního provozu
- uvede sortiment nápojů a pokrmů
- popíše vystupování při etážovém
způsobu obsluhy
- charakterizuje komunikaci s hostem
Praktické vyučování 60
Žák:
- provede přípravné práce při složité
obsluze
- používá překládacího příboru,
- komunikuje v jazyce NJ, AJ
2. Společensko – gastronomické akce
bankety – organizační zajištění
slavnostní obědy, gala večeře
společenské hostiny s nabídkovými stoly
recepce – charakter
gala recepce (raut)
zahradní slavnosti, výlet lodí
vyúčtování slavnostní hostiny
3. Kavárny, rozdělení
příprava na provoz
vybavení kaváren
příprava a servis kávy
doplňkový sortiment
4. Vinárny, rozdělení
vybavení, příprava na provoz, obsluha,
sortiment nápojů a pokrmů
Počet
hodin
5
-
6. Bary, zařízení, rozdělení
barový inventář příprava na provoz
barový sortiment,
suroviny pro přípravu míchaných nápojů
destiláty, likéry, výroba, druhy, servis
7. Koliby, salaše, dopravní prostředky
8. Etážový servis
technika obsluhy
příprava zázemí, způsob objednávání
komunikace s hostem, ohleduplnost
1. Složitá obsluha práce obsluhující u
stolu hosta
práce s překládacími příbory
příprava míchaných salátů
dranžírování kuřete, pstruha, lososa
servis špízu, pokrmů v alobalu
servis flambovaných moučníků a ovoce
2
3
10
245
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
- přípravuje slavnostní hostinu, banket,
slavnostní oběd
- dodržuje zásady prostírání při banketu
- předvede, jak se chovat u stolu hosta
- zpracuje písemnosti banketu v jazyce
NJ, AJ
-
- připravuje slavnostních tabule
k různým příležitostem
- ovládá nové trendy v gastronomii
-
- popíše organizaci slavnostní hostiny
s nabídkovými stoly
- charakterizuje recepci
- uvede harmonogram recepce, party
- řeší případné provozní problémy
- provede písemné zpracování v cizím
jazyce AJ, NJ
-
2. Společensko - gastronomické akce
písemná objednávka
potvrzení, upřesnění objednávky
sestavení menu
organizace příprav, časový harmonogram,
pracovní příkaz
soupis vydaného inventáře
servis podávaných pokrmů a nápojů,
vyúčtování
zhodnocení společenské akce
3. Slavnostní tabule
promoční, svatební, myslivecká,
štědrovečerní, výroční, velikonoční,
přesnost
založení inventáře, dekorace, příprava
přilehlých místností,
konečná kontrola
4. Společenské hostiny s nabídkovými stoly
recepce, gala recepce (raut)
harmonogram recepce
sortiment pokrmů a nápojů
přípravné práce, kontrola před zahájením
akce
ostatní slavnosti – zahradní slavnost, koktejl
párty, číše vína, catering
10
4
6
246
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
5. Podmínky realizace ŠVP
5. 1 Materiální podmínky školy
Výuka v daném oboru probíhá teoreticky a prakticky. Výuka teoretických předmětů je realizována
v kmenových učebnách. Tyto učebny jsou vybaveny nábytkem se standardním vybavením, které tvoří
pracoviště učitele (katedra) a pracoviště žáka (lavice a židle). V některých učebnách je umístěna
audiovizuální technika (televizní přijímače, videa, zpětné projektory, diaprojektory). V jazykové
učebně jsou i CD a DVD přehrávače. Ve škole je umístěna knihovna odborné literatury a beletrie.
Laboratoře pro praktickou výuku chemických předmětů jsou vybaveny laboratorními stoly s rozvody
vody, plynu a elektřiny a digestořemi. Jedna z laboratoří je určena pro výuku analytické chemie. Je
vybavena základními laboratorními pomůckami. Každý žák pracuje na svém místě u laboratorního
stolu. V digestoři jsou umístěny vodní a písková lázeň, destilační a extrakční aparatura. V přípravně je
umístěn destilační přístroj, sušárny a elektrické pece. Provádí se zde příprava roztoků. V uzamčené
speciálně upravené místnosti je sklad chemikálií. V laboratoři fyzikální chemie se nachází přístroje, na
kterých žáci provádí fyzikálně-chemická měření. Laboratoř je vybavena refraktometry, polarimetry,
konduktometry, pH metry, viskozimetry, spektrofotometry a Orsatovým přístrojem na analýzu plynů.
Pro studenty čtvrtého ročníku jsou určeny speciální přístroje jako kapalinový a plynový chromatograf.
Výsledky měření žáci zpracovávají na počítačích v protokolární formě obsahující texty, tabulky a
grafy. Každá laboratoř má svou váhovnu s předvážkami, technickými a analytickými váhami.
Vybavení laboratoří a prováděné pracovní postupy jsou voleny tak, aby co nejvíce odpovídaly
metodám používaným v potravinářské praxi.
Laboratoř pro výuku biologie slouží k mikroskopování. Je vybavena stolky s mikroskopy tak, aby 15
žáků mohlo pracovat samostatně. Preparáty jsou demonstrovány na televizní obrazovce pomocí
videokamery připojené k mikroskopu, schémata jsou předváděna pomocí zpětného projektoru.
Součástí mikrobiologické laboratoře je přípravna, vlastní laboratoř a očkovací box. V očkovacím boxu
a laboratoři jsou germicidní lampy, které zajišťují sterilnost prostředí. Vysoký stupeň asepse práce
zajišťuje laminární box FATRAN LF umístěný v očkovacím boxu. Žáci provádí mikrobiologické
rozbory u laboratorních stolů, které mají přívod elektřiny a vody. Díky technickému vybavení je
v současné době možné provádět veškeré mikrobiologické rozbory, které se dělají v potravinářských
závodech a hygienických stanicích - mikrobiologický rozbor vzduchu, pitné vody, stanovení
kontaminace ploch, strojních zařízení, hygieny pracovníků, mikroskopické a kultivační vyšetření
potravinářských výrobků, stanovení mikrobiologické jakosti výrobků, stanovení patogenních druhů. K
rozborům slouží kromě již uvedených přístrojů homogenizátor, třepačka, odstředivky, aeroskop,
anaerostaty, vodní lázeň, nálevky pro horkou filtraci a 12 mikroskopů MEOPTA. Preparáty
mikroorganismů jsou demonstrovány projekčním mikroskopem. Přípravna slouží k přípravě živných
půd, roztoků, mytí a sterilaci skla a kultivaci mikroorganismů. Je vybavena laboratorním stolem,
termostatem, autoklávem, předvážkami, odstředivkou a lednicí.
V laboratoři pro technologická cvičení jsou umístěny pracovní stoly pro práci 15 žáků. Je zde
hydrostatický autokláv sloužící ke sterilaci nad 100°C, destilační přístroj k přípravě destilované vody,
refraktometry, předvážky, sterilační nádoba ke sterilaci výrobků do 100°C, Přístroj na zjištění hodnoty
W.
Laboratoř výpočetní techniky je vybavena 15 počítači s potřebným softwarovým vybavením. Žáci se
zde seznámí se základy práce na počítači tak, aby mohli využít své získané znalosti v praxi. Počítače
jsou připojeny na internet. Informace o škole jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách.
Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích a je v souladu s učebním plánem. Praxi žáci konají
ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku v období 2 týdnů. Nejčastěji v podniku Hamé Babice a Rapa
Bzenec. Dále je ve třetím ročníku zařazena individuální týdenní praxe. Organizace teoretického a
praktického vyučování je řešena tak, aby žáci měli potřebné přestávky na odpočinek a oběd.
Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Ve škole se vzdělávají žáci z jihomoravského a
zlínského regionu. Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět, je k dispozici domov mládeže.
247
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
5. 2 Personální podmínky
Teoretickou a praktickou výuku oboru Analýza potravin zajišťuje cca 15 pedagogických pracovníků.
Všichni vyučující mají potřebnou pedagogickou i odbornou způsobilost pro předměty, které vyučují.
V čele stojí ředitel, zástupce ředitele a vedoucí učitel. Své znalosti si pedagogové dále rozšiřují,
prohlubují účastí na seminářích, konferencích a školeních v rámci dalšího vzdělávání.
Školní činnost je řízena třemi předmětovými komisemi, které spolu vzájemně spolupracují a do nichž
jsou členové pedagogického sboru zařazeni na základě své aprobace. Předmětová komise odborných
předmětů zajišťuje výuku v chemických, biologických, technologických a ekonomických předmětech.
Matematická předmětová komise zajišťuje výuku matematiky, fyziky a práce s počítačem. Třetí
komise zaštiťuje výuku českého jazyka a literatury, anglického a německého jazyka.
Na škole funguje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor
ekologické výchovy. Škola pracuje na projektu Ekoškola. O provoz laboratoří, jídelny a celkového
chodu školy se starají nepedagogičtí pracovníci.
5. 3 Organizační podmínky
Studium oboru Analýza potravin je denní. Dopolední výuka většinou začíná v 8 hodin a končí v 12.20.
Obědová přestávka je šestou hodinu. Odpolední výuka začíná v 13.15. Laboratorní cvičení probíhají
ve vícehodinových blocích.
Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích a je v souladu s učebním plánem a ve druhém,
třetím a čtvrtém ročníku v období 2 týdnů. Dále je ve třetím ročníku zařazena individuální týdenní
praxe.
Osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí jsou realizovány besedami, přednáškami.
Znalosti a dovednosti související s uplatněním žáků ve světě práce jsou realizovány ve spolupráci
s Úřadem práce, vysokými školami, potravinářskými firmami. Na výuku navazují olympiády, SOČ,
projekty zadávané v jednotlivých předmětech, prezentace školy na veletrzích vzdělávání, dnech
otevřených dveří, potravinářském a gastronomickém dnu pořádaném ve škole.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je probírána v úvodních hodinách laboratorních cvičení, před
odbornou praxí a exkurzemi.
Žákům se specifickými vývojovými poruchami jsou tyto poruchy zohledněny ve výuce jazyků,
případně v ostatních předmětech na základě potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny.
5.4 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech
Škola dbá na získání vysoké úrovně znalostí, ale zároveň se snaží utvářet charakterové vlastnosti žáků,
k jakým patří dodržování bezpečnostních zásad, hygienických a zdravotnických požadavků, smysl pro
pořádek a organizaci práce. Škola vytváří a dbá na dodržování podmínek bezpečnosti ochrany zdraví
osob při vzdělávání při činnostech, které souvisí se vzdělávacím procesem. Zabezpečuje odborný
dohled nebo přímý dozor při praktickém vyučování. Zajišťuje nezávadný stav objektů, technických a
ochranných zařízení - učebny, chodby, laboratoře, tělocvična, šatny, plynová zařízení, hasící
přístroje, tělocvičná nářadí. Stav objektů je pravidelně udržován a kontrolován. Podléhá pravidelné
technické kontrole a revizi.
Ve škole je nutno vytvořit a dodržovat pracovní podmínky, které stanovují právní předpisy ke zvýšení
ochrany zdraví žáků. Zlepšování pracovního prostředí se provádí podle požadavků hygienických
předpisů. Označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor je uskutečňováno v souladu
s příslušnými normami.
Na začátku roku, před každými prázdninami a před každou další činností, jichž se žáci účastní při
výuce nebo v přímé souvislosti s ní (zejména při praktické výuce a odborné praxi), jsou žáci
prokazatelně upozorňováni nebo instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti. Žáci jsou
248
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních
právních norem k zajištění BOZP.
Na počátku každého školního roku se provádí BOZP a PO všech zaměstnanců školy. Každé tři roky
se zaměstnanci podrobují preventivní lékařské prohlídce. Škola zlepšuje pracovní prostředí podle
hygienických předpisů. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků, v odůvodněných případech je možný vyšší
počet.
Praktické vyučování se uskutečňuje ve škole, třídy se dělí na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve
skupině je určen podle podmínek školy a charakteru vyučování.
V laboratořích se dbá na nutnost používání pracovního oděvu, ochranných brýlí, případně dalších
ochranných pomůcek a dodržování laboratorního řádu. Nutná je i znalost zásad první pomoci.
Škola eviduje a registruje školní úrazy a jejich odškodňování, sleduje školní úrazovost.
Škola dodržuje soulad časové náročnosti vzdělávání ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin
stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické potřeby
žáků, podmínky a obsah vzdělávání.
Škola zabezpečuje ochranu žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Usiluje
o vytvoření prostředí a podmínek podporujících zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21.
století.
249
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
6. Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce se sociálními partnery školy je důležitou součástí života školy. Mezi sociální partnery
hlavně patří potravinářské firmy, rodiče, Školská rada, Úřad práce, Městský úřad města Bzence a UTB
Zlín. Školskou radu tvoří dva zástupci zřizovatele, dva zástupci pedagogického sboru a dva zástupci
z řad rodičů našich žáků. Školská rada schvaluje řády a směrnice týkající se provozu školy, výroční
zprávy o činnosti školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Škola dlouhodobě
spolupracuje s firmami a institucemi hlavně jihomoravského regionu, které mají vztah k obsahu tohoto
vzdělávacího programu. Jejich připomínky a návrhy k odbornému profilu absolventa a inovaci obsahu
učiva jednotlivých odborných předmětů byly zapracovány do ŠVP oboru Analýza potravin.
Během své existence škola udržuje bohaté kontakty s potravinářskými firmami v celé republice.
Nejčastěji žáci vykonávají praxi v závodech, které odpovídají profesnímu studijnímu zaměření
vinařství, pekařství a cukrářství, konzervárenství. Mezi nejdůležitější patří Moravské vinařské závody
Bzenec, Hamé Babice, Rapa Bzenec, OKL a. s.Octárna Bzenec, pivovar Janáček Uherský Brod, Linea
Nivnice, Delta mlýny Kyjov, pekárny Nikl a Bachan. Tekoo Uherský Brod, Čeroz Brno, Hortim Brno,
Moravskoslezské cukrovary Hrušovany nad Jevišovkou formou finančních darů přispívá na
modernizaci laboratoří. Více než 20 firem bylo osloveno formou dotazníku. Byly zjišťovány
nejdůležitější kompetence, které jsou důležité u absolventa oboru, dále znalosti a dovednosti, které
naopak absolventi postrádají. Součástí dotazníku byly i dotazy týkající se podmínek přijetí absolventa
do pracovního poměru, možnosti odborné praxe a exkurze, účasti firmy na projektech školy.
Pracoviště těchto institucí jsou využívána k vykonávání řízených praxí žáků. Škola se snaží navazovat
spolupráci s dalšími sociálními partnery v regionech a dále rozšiřovat vzájemné kontakty. Cílem
spolupráce se sociálními partnery je minimalizace nezaměstnaných absolventů.
Rodiče i žáci mohou ovlivňovat obsah ŠVP přes Školskou radu. Rodiče jsou informování o situaci a
akcích ve škole na webových stránkách školy, na rodičovských sdruženích konaných 2x ročně a
formou oznámení ve studijním průkazu žáků. Se všemi sociálními partnery budou pravidelné
konzultace alespoň jednou ročně tak, aby bylo možné zapracovat jejich připomínky a inovace do ŠVP.
Součástí hodnocení ŠVP bude i pravidelné dotazníkové šetření pro žáky, rodiče, pedagogické
pracovníky a firmy.
Spolupráce se sociálními partnery se projevuje především v těchto oblastech:
- zvýšení náboru žáků na SOŠ
- zvýšení zájmu rodičů o studium žáků na škole
- projednávání doplnění ŠVP o požadavky rodičů a žáků
- projednání doplnění ŠVP o požadavky sociálních partnerů
- snížení počtu absolventů v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce
- poskytování sponzorských darů
- zájem o delší souvislou praxi v potravinářských firmách
- zvýšení nabídky na exkurze a stáže pro učitele odborných předmětů
- vydávání společných učebních a firemních skript
- upřesnění kompetencí absolventů pro jednotlivé oblasti na trhu práce
- zvýšení zájmu žáků o práci na SOČ
Podněty, rady a požadavky sociálních partnerů poskytují škole cenné informace v oblasti profilu
absolventa, učebního plánu, skladby předmětů a jejich náplně.
250
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
7. Převodní tabulka souladu RVP s ŠVP
29-42-M/01 ANALÝZA POTRAVIN
ročník
týdně
celkem
5
10
160
320
5
160
8
256
Matematické vzděl.
Estetické vzdělávání
10
320
5
160
Vzdělávání pro zdraví
8
256
6
192
4
128
Potravinářská chemie
12
384
Mikrobiologie potravin
Potravinářská
technologie
6
192
6
192
Metody analýzy
potravin
18
576
Disponibilní hodiny
Celkem
25
128
800
4096
Jazykové vzdělávání
- český jazyk
- cizí jazyk
Společenskovědní
vzdělávání
Přírodovědné
vzdělávání
Vzdělávání
v informačních a
komunikačních
technologiích
Ekonomické vzděl.
Nepovinné předměty volitelné
semináře
předměty
1.
2.
3.
Český jazyk a literatura
Anglický /Německý jazyk
Občanský základ
Dějepis
Fyzika
Chemie
Biologie
Environmentální výchova
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Tělesná výchova
Základy výživy
Občanský základ
Práce s počítačem
2
3
1
2
3
3
3(1)
4
1
2
1
2(2)
2
3
2
2
3
3
1
2
2(2)
2
3
1
1
2
1
2
1
2(2)
2
3
1
3
1
1
1
-
8
12
6
2
5
6
3(1)
1
12
4
1
7
1
1
6(6)
Ekonomika
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Chemie potravin a biochemie
Mikrobiologie
Technologie
Food Science/ Lebensmittel
Analytická chemie
Fyzikální chemie
Mikrobiologie
Bezpečnost potravin
3(2)
2
-
3(2)
2
4(2)
2
1(1)
-
2
3(2)
1
2(1)
4(3)
4(3)
1(1)
-
2
2
2
1
5(4)
4(3)
3(2)
1
4
6(4)
3(2)
5
6(3)
10(3)
1
10(8)
4(3)
4(3)
1
32(5) 32(7) 32(12)
32(9)
128(33)
-
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Společenskovědní seminář
Technika obsluhy
Sem. z výpočetní techniky
Jazyková konverzace
Cvičení z matematiky
Technologický seminář
-
2
2
2
2
2
2
4.
celkem
251
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
8. Vlastní hodnocení školy
Úrovně hodnocení oblastí
Stupeň
Číselné vyjádření
Slovní vyjádření
Velmi dobrá
4
Úroveň ve všech ukazatelích v dané oblasti je velmi dobrá
až dobrá / nadprůměrná.
Dobrá
3
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je velmi dobrá,
úroveň max. 30 % je dobrá a vyhovující / průměrná až podprůměrná.
Vyhovující
2
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je dobrá,
úroveň max. 30 % je vyhovující / podprůměrná.
Částečně
nevyhovující
1
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je vyhovující,
úroveň max. 30 % je nevyhovující
Nevyhovující
x
Úroveň více než 30 % ukazatelů v dané oblasti je nevyhovující.
Poznámka: 10 % ukazatelů může být v každé úrovni hodnoceno i jinak
1. Vize školy
Důkazy
4 3 2 1 x
1.1 Vize školy
a hodnoty
přiměřenost a srozumitelnost vize a hodnot
propojení vize a hodnot s vlastním hodnocením
a zdokonalování školy
škola má dobrou vizi
X
X
Hodnocení oblasti: Dobrá
2. Podmínky ke vzdělávání – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
2.1 Lidské zdroje
2.2 Materiální
zdroje
úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické
způsobilosti
kvalifikace výchovných poradců, metodika prevence
sociálně-patologických jevů
přehled o pracovnících školy
X
X
má odborné vzdělání
X
na základě osobní dokumentace
sebehodnocení a zdokonalování pracovníků
velikost a vhodnost řešení prostorů školy vzhledem k počtu žáků
školy
X
osobní přístup pracovníků
X
plán areálu
technický stav budov
X
odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP
X
vybavení knihovny, studovny, informačního centra
X
X
dílny, pozemky a jejich vybavení
vybavení žáků učebnicemi
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu provozních prostředků
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu mimorozpočtových
zdrojů
nevyhovující venkovní hřiště
starší vybavení
X
X
využívání materiálního zázemí školy širší veřejností
přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu přímých nákladů
nemáme
X
vybavení pomůckami
vybavení ICT
jedná se o starší budovy – náročná
údržba
dochází k postupnému zlepšování
X
sportovní zařízení a jeho vybavenost
2.3 Finanční zdroje
každý učitel učí předměty, na které má
odbornost a způsobilost
X
účetnictví školy
X
X
účetnictví školy
X
účetnictví školy
Hodnocení oblasti: Dobrá
252
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
3. Školní vzdělávací program
Důkazy
4 3 2 1 x
3.3 Organizace
vzdělávacího
procesu školy
rozvrh hodin
školní řád
vnitřní informační systém školy
vliv interakce školy s komunitou na organizaci vzdělávacího
procesu
průběh vyučování
X
X
X
uplatňování školního řádu
dokonale fungující
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
4. Průběh vzdělávání – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
4.1 Vyučování
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k předpokladům
žáků
vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky
rozsah využití pomůcek, učebnic a ostatních didaktických
pomůcek
využívání různých organizačních forem výuky
X
viz. osnovy, programy
X
předmětové komise, hospitace
X
X
X
X
X
komunikace ve vyučování
vhodnost učebních úloh
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem
4.2 Učení se žáků
odpovědnost žáka za své učení
prostor pro diskusi
úlohy odpovídají probírané látce
uplatňují učitelé
X
X
X
aktivita a zapojení žáků ve výuce
využívání samostatné a týmové práce žáků
využívání učebnic, ICT a jiných výukových objektů v procesu
učení se žáka
využívání sebehodnocení žáků
cítí malou odpovědnost
projevují se v malé míře
pouze v oblasti jejich zájmu
podle možností školy
X
X
žáci se staví záporně k sebehodnocení
Hodnocení oblasti: Dobrá
5. Kultura školy – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
5.1 Podpora školy
žákům
a studentům
ve škole převládá optimismus, důvěra a očekávání úspěchu
podpora sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby
pochvaly a odměny převyšují tresty
5.2 Spolupráce
s rodiči
X
podpora žáků k dosažení úspěchu
X
X
podávání informací rodičům o dění ve škole
zapojení rodičů do života školy
vzájemný respekt a podpora pracovníků školy a žáků
5.4 Výchovné
poradenství
spolupráce se zřizovatelem
spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou
a speciálním pedagogickým centrem
prevence sociálně-patologických jevů
informace a poradenství v přípravě na budoucí povolání
spolupráce s úřady práce a zaměstnaneckými agenturami
5.5 Práce třídního
učitele
koordinace a informovanost žáků a učitelů třídy
komunikace uvnitř a vně třídy
malé
malé
velmi dobrá
X
X
X
vytváření optimálních podmínek pro každého žáka
třídní učitelé
třídní učitelé, třídní kolektiv, výchovný
poradce
pedagogičtí pracovníci, rodiče
osobně, telefonicky, e-mailem
X
X
podpora rodičů při učení dětí
spolupráce školské rady a vedení školy
třídní učitel, ostatní vyučující
X
předcházení konfliktům a jejich řešení
5.3 Vzájemné
vztahy
maturitní zkoušky, soutěže, VŠ
X
X
je kladen velký důraz na uvedené vztahy
vzhledem k prostorům školy
X
na vynikající úrovni
X
bezproblémová
X
X
X
X
bezproblémová
bezproblémová
bezproblémová
X
Hodnocení oblasti: Dobrá
253
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
6. Řízení školy – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
4 3 2 1 x
6.1 Plánování
plánování lidských zdrojů
plánování materiálních zdrojů
plánování finančních zdrojů
6.2 Organizace
školy
organizační struktura školy a organizační řád
delegování pravomocí a úkolů
správa, přenos dat a informací uvnitř školy
činnost poradních a metodických orgánů
6.3 Vedení lidí
týmová práce
komunikace, poskytování zpětné vazby a informací
podpora učitelů při zavádění změn
vedení začínajících učitelů
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských zdrojů
kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti materiálních
zdrojů
kontrola a opatření ke zlepšení využívání finančních zdrojů
v souladu s rozpočtem
v souladu s rozpočtem
komunikační řád
X
X
další vzdělávání pedagogických pracovníků
6.4 Kontrola
v souladu s učebními plány
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
hospitační činnost
Důkazy
Stáže v gastronomii
X
X
vnitřní kontrola
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
7. Zajišťování kvality školy
4 3 2 1 x
7.1 Plánování
vlastního
hodnocení
školy
plánování provádění vlastního hodnocení školy
7.2 Provádění
vlastního
hodnocení
školy
systematičnost monitorování ve sledovaných oblastech
X
spolupráce hodnotících týmů
uplatňování doporučení pro provádění vlastního hodnocení školy
X
X
X
X
systematické využívání ukazatelů kvality školy
úspěšnost využívaných metod a nástrojů
X
využívání spolupráce s rodiči a komunitou školy
X
X
výstupy z vlastního hodnocení školy
výběr priorit pro zdokonalování školy
plánování zdokonalování školy, plán rozvoje školy
realizace aktivit ke zdokonalování školy
Důkazy
X
X
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
254
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
8. Výsledky vzdělávání – povinné podle vyhlášky 15/2005 Sb.
Důkazy
4 3 2 1 x
8.1 Zjišťování
výsledků
vzdělávání
8.2 Hodnocení
výsledků
vzdělávání
nástroje využívané k měření výsledků vzdělávání
systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání s výjimkou
klasifikace
účelnost využívání statistických informací a dat pro srovnání
hodnocení zjištěných výsledků žáků
srovnání zlepšení výsledků žáků vzhledem k minulému
hodnocení
hodnocení zjištěných výsledků na úrovni školy
srovnání zlepšení výsledků školy vzhledem k minulému
hodnocení
hodnocení výsledků v matematice
hodnocení výsledků v českém jazyce
hodnocení výsledků v anglickém jazyce
X
testy, Maturita nanečisto,zkoušky,
NÚOV
X
průběžné
X
X
X
X
X
X
X
X
výsledky a úspěšnost žáků při přijímacím řízení a v dalším studiu
X
X
výsledky žáků u maturitních zkoušek
8.3 Další výsledky
vzdělávání
umístění v odborných soutěžích
umístění ve sportovních soutěžích
umístění v olympiádách
zapojení školy do projektů a dalších aktivit
prezentace školy na veřejnosti
X
X
X
X
X
uplatnění absolventů školy na trhu práce a v dalším studiu
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
9. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
- povinné podle zákona 15/2005 Sb.
4 3 2 1 x
Důkazy
9.1 Celkové
hodnocení
využívaných
lidských zdrojů
efektivita využívání kvalifikace učitelů
9.2 Celkové
hodnocení
využívání
materiálních
zdrojů
9.3 Celkové
hodnocení
využívání
finančních
zdrojů
efektivita využívání prostor a budov školy
9.4 Dopad
vlastního
hodnocení a
zdokonalování
školy
efektivita využívání kvalifikace ostatních pracovníků školy
zdokonalování učitelů vzhledem k hodnoceným oblastem
X
X
X
efektivita využívání pomůcek a učebnic
X
X
efektivita využívání ICT
X
efektivita využívání přímých nákladů
X
X
efektivita využívání mimorozpočtových zdrojů
X
účelnost využívání finančních prostředků na zdokonalování školy X
korekce cílů a hodnot školy
X
efektivita využívání provozních prostředků
revize strategie vlastního hodnocení školy
X
revize plánu zdokonalování školy
X
Hodnocení oblasti: Velmi dobrá
255
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318
Obor Analýza potravin
9. Autorský kolektiv - ŠVP Analýza potravin
Vedoucí projektu:
Ing. Emil Ševčík
Koordinátor tvorby ŠVP:
PaedDr. Libor Hána
Vedoucí autorského týmu:
Ing. Jana Rieglová
Jednotlivé části ŠVP zpracovali:
Ing. Marie Rumíšková
Ing. Václav Brachtl
Ing. Marie Vavřinová
Ing. Jitka Gálová
Ing. Lenka Malachová
Mgr. Jana Rašková
Mgr. Radek Syrový
Ing. Lubomíra Vařechová
Mgr. Martina Janoušková
Mgr. Marie Šafářová
Mgr. Vojtěch Valihrach
Ing. Jana Černochová
Mgr. Alena Kobidová
Mgr. Martina Janoušková
Ing. Bc. Marcela Sukovitá
chemie, fyzikální chemie
analytická chemie, základy výživy
technologie - pekárenství, bezpečnost potravin
technologie – konzervárenství, plody tropů a subtropů
technologie - vinařství
anglický jazyk
český jazyk a literatura
práce s počítačem
ekonomika
environmentální výchova
německý jazyk, dějepis
fyzika
matematika
občanský základ, tělesná výchova
biologie, mikrobiologie
chemie potravin a biochemie, mikrobiologie
Sociální partneři:
Moravské vinařské závody Bzenec, Hamé Babice, Rapa Bzenec, OKL a. s.Octárna Bzenec,
pivovar Janáček Uherský Brod, Linea Nivnice, Delta mlýny Kyjov, pekárny Nikl a Bachan.
Moravskoslezské cukrovary Hrušovany nad Jevišovkou , Hortim Brno, Čeroz Brno, Tekoo
Uherský Brod, obchodní řetězce Globus, Makro, Penny, Lidl, Tesco.
Jazyková kontrola:
Kontrola s RVP:
Technické zpracování:
Mgr. Marie Šafářová
Ing. Jitka Gálová
Ing. Jana Černochová
Datum . 30. června 2011
256

Podobné dokumenty