vyjádření OS k výši a podmínkám úhrady v

Komentáře

Transkript

vyjádření OS k výši a podmínkám úhrady v
U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2
IČO 26552809
Výbor společnosti 2008-2010:
Romana Ryšavá
(předseda)
Vladimír Tesař
(1.místopředseda)
Ivan Rychlík
(2. místopředseda)
Sylvie Opatrná
(vědecký sekretář)
Členové výboru:
Vladimíra Bednářová
Marcela Bürgelová
Karel Matoušovi
Václav Monhart
Vladimír Teplan
Jaroslav Točík
Ondřej Viklický
Josef Zadražil
Jiří Žabka
MUDr. Juraj Slabý
Oddělení stanovení výše a podmínek úhrady
SÚKL
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
V Praze 24.8.2009
Věc: vyjádření OS k výši a podmínkám úhrady v RS 18/1
ČNS byla požádána o vyjádření k výši a podmínkám úhrady v RS 18/1 –
faktory stimulující erytropoézu z důvodu připravovaného správního řízení v rámci
revize systému úhrad (SUKLS148389/2009).
ČNS nemá připomínky k navrhované výši a podmínkám úhrady. Jedinou
připomínku máme k bodu 4) Stanovení ODTD/OTTD. ODTD pro darbepoetin alfa je
zde uvedena jako 5 mcg. Tato hodnoty vychází z všeobecně uznávaného přepočtu
mezi epoetinem alfa/beta a darbepoetinem alfa v poměru 200:1. Nicméně dle
materiálů WHO je DDD, od které se odvijí i ODTD, pro darbepoetin alfa stanovena
na 4,5 mcg/den (viz příloha).
V současné době je k dispozici celá řada publikací shrnujících závěry
observačních i randomizovaných studií různé kvality, z kterých vychází převodní
poměr mezi epoetinem alfa/beta a darbepoetinem alfa v širokém rozpětí od hodnot
166:1 až k hodnotám 300:1. To, že další uznávané autority typu EMEA či FDA
nemají přesně definované ODTD (reps. DDD) je nepochybně způsobené velkým
rozptylem těchto převodních koeficientů.
ČNS má za to, že by bylo za stávající situace správnější se přiklonit ke
stanovisku WHO (jako v současné době jediné autority, která přesně definuje tyto
dávky) a ODTD pro darbepoetin alfa stanovit na 4,5 mcg/den (viz tabulka). Toto
stanovisko je i v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 92/2008 Sb § 18,
odst.1, kde je doporučeno respektovat doporučení WHO v případě stanovování
DDD, resp. ODTD.
Navrhované ODTD pro ESA (RS B, 18/1):
Referenční skupina
18/1 – faktory
stimulující
erytropoezu parent.
Účinná látka
Epoetin alfa
Epoetin beta
Darbepoetin
Pegepoetin
ATC
B03XA01
B03XA01
B03XA02
B03XA03
Obvyklá denní
terapeutická
dávka IU (mcg)
(70kg)
1000 IU
1000 IU
4,5 mcg
4 mcg
Obvyklá týdenní
terapeutická
dávka IU (mcg)
(70kg)
7000 IU
7000 IU
31,5 mcg
28 mcg
Za expertní skupinu ČNS a výbor společnosti
Doc.MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně ČNS 2008-2010
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 420 22496-2587
E-mail: [email protected]
Příloha:
DDD podle WHO pro jednotlivé ESA přípravky
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
DDD Unit Adm.route Notes
B03XA03 methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 4
mcg P
Zdroj: http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=B03XA
darbepoetin alfa
DDD Unit Adm.route Notes
B03XA02 darbepoetin alfa 4.5 mcg P
Zdroj: http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=B03XA
epoetin alfa, epoetin beta, epoetin delta, epoetin zeta
-patří do ATC:B03XA01 Erythropoietin
Zdroj: http://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/2007/atc-B03XA01.htm
DDD Unit Adm.route Notes
B03XA01 erythropoietin 1
TU P
Zdroj: http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/index.php?query=B03XA

Podobné dokumenty

U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2 IČO 26552809 V Praze 15.3.2010

U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2 IČO 26552809 V Praze 15.3.2010 Pokud jde o rozdělení skupiny podle síly preparátů (podle počtu kU) jak nyvrhuje ČHS, pak se toto nemůže týkat pegepoetinu beta, který nemá indikaci pro hematoonkologii. Tento návrh

Více

stanovisko ČNS k podmínkám a výši úhrady l

stanovisko ČNS k podmínkám a výši úhrady l doporučuje podávat dávku 50 IU/kg hmotnosti epoetinu alfa a 40 IU/kg epoetinu beta 2x týdně a nebo 0,45 µg /kg darbepoetinu alfa 1x týdně. To tedy representuje

Více

abilify maintena

abilify maintena stanovena ve výši 2,5 mg v souladu s DDD, správní řízení vedené pod sp. zn. SUKLS129712/2011. Stanovená ODTD byla také s odkazem na znění předchozí legislativy stanovena na úrovni DDD, poněvadž Úst...

Více

66cm_72cm KP066B

66cm_72cm KP066B REFERENCE : SIZES :

Více

Melatonin 2

Melatonin 2 Melatonin • nízkomolekulární látka s indolovým kruhem • izolovaná poprvé v roce 1958 A.B.Lernerem z hovězích šišinek • aktivita šišinky je ovlivněna hypotalamem, který zprostředkovává informace o ...

Více