Insolvence

Komentáře

Transkript

Insolvence
Insolvence
Složitý proces
s nejistým výsledkem
Insolvence – složitý proces s nejistým výsledkem
Hlavní aktéři a vztahy v procesu řešení úpadku
Hlavním cílem insolvenčního správce je
maximální uspokojení věřitelů.
Soud
Dodavatelé
Banky
Věřitelský
výbor
Odběratelé
Věřitelé
Stát
Insolvenční
správce
Potenciální
investoři
Zaměstnanci
Management
Insolvenční proces je charakteristický svým
multidisciplinárním přesahem, klade značné
nároky na informační a dovednostní zázemí
insolvenčního správce v oblastech ekonomie,
managementu, práva, účetnictví
a komunikace.
Klíčovými atributy úspěšného insolvečního
správce jsou důvěryhodnost, nezávislost,
transparentnost, manažerská zkušenost,
psychická odolnost a schopnost vést proces
dle platné legislativy.
Vlastníci
CZK /výtěžek; výše závazků dlužníka/
Hodnota a vyjednávací pozice věřitelů
1
Předpokládaný výtěžek
z insolvence
Rozsah předpokládaného
výtěžku
2
Výše a struktura
Σ závazků dlužníka
Zajištění věřitelé
Věřitelé s omezenou
mírou zajištění
Nezajištění věřitelé
1
2
Vlastníci
Zvolený způsob řešení úpadku a aktivní
přístup, zejména insolvečního správce
a věřitelského výboru, významně ovlivňuje
výši předpokládaného výtěžku z insolvence
a s tím spojenou míru uspokojení
jednotlivých skupin věřitelů.
Zapojení profesionálního poradce může
insolvečnímu správci přinést větší komfort
v rovině analytické, provozní, prodejní
i úsporu času a přispět k naplnění hlavního
cíle insolvečního správce, tj. k maximálnímu
uspokojení věřitelů.
S čím vám pomůžeme:
• Přispějeme k efektivnímu průběhu procesu
• Zhodnotíme varianty řešení
• Podpoříme insolvečního správce při jednání
s věřitelským výborem
• Podpoříme insolvečního správce při plnění
jeho úkolů
• Uspoříme čas insolvečnímu správci
• Přivedeme investora
1
Průběh insolvence a role insolvenčního správce
Rozhodnutí o úpadku
Služby oddělení
restrukturalizací
Klíčovými faktory úspěšného řešení
úpadku jsou: včasné uvědomění
si úpadku a reakce na něj, důvěra
mezi aktéry procesu a zkušený
manažerský tým. K největším
problémům podle dosavadních
zkušeností z insolvenčních řízení patří
pozdní reakce, malé výtěžky pro
věřitele, obtížná předvídatelnost
judikatury soudů a omezená
orientace některých aktérů
v procesu.
Vybrané úkoly insolvenčního správce
• Přezkoumat pohledávky a připravit zprávy pro věřitele a soud
Přihlašování pohledávek věřitelů
Přezkum pohledávek
insolvenčním správcem
do 2 měsíců
Případná nezbytná
doplňková šetření
Přezkumné jednání
insolvenčního soudu
První schůze věřitelů
do 3 měsíců
Správa majetku dlužníka
Pravidelné zprávy o hospodaření
Zpráva o přezkumu
Rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku
• Zorientovat se v účetnictví společnosti, provést fyzickou
inventuru majetku/skladů a informovat o vývoji hospodaření
dlužníka
• Řešit dodavatelsko-odběratelské vztahy a strukturu financování
Podpora řízení cash flow
Srovnání variant způsobu řešení úpadku
•Analýza stávajícího způsobu řízení cash flow
•Identifikace variant
• Zorientovat se v procesech toku peněz společnosti
•Příprava nástroje a procedur na řízení cash flow přímou metodou
• Časovou náročnost
•Optimalizace struktury bankovních účtů a platebního styku
• Požadavky na nové zdroje
•Návrh opatření na zlepšení likvidity
• Strukturu způsobu uspokojení a jeho výše
•Monitoring odchozích plateb
• Ostatní rizika/příležitosti
(nástroj, procesy, vyhodnocení)
• Stanovit priority a seznam okamžitých opatření
• Zpětně přezkoumat podezřelé transakce z období
před úpadkem společnosti
• Zajistit rozdělení výtěžku věřitelům
• Zkoumat včasnost podání insolvenčního návrhu ze strany
dlužníka, případně navrhovat podání žalob za způsobenou škodu
Principy
reorganizace
• V případě konkurzu – převzít kompletní dispoziční práva
a manažerskou roli
~ 1 až 3 roky
Reorganizace
Prodej
podniku
Strategie
nebo
Plán
Prodej
majetku
Realizace
• Organizovat výběrová řízení a shánět potenciální kupce
2
Nezávislé
posouzení
business plánu
• V případě reorganizace – monitorovat postup managementu
společnosti ve vztahu k právní nezávadnosti a zachovávání
hodnoty
• Připravovat ad-hoc analýzy dle požadavků věřitelského výboru
Oceňování v rámci
insolvenčního práva
Srovnání
konkurz vs.
reorganizace
• Rozhodnout o nejvhodnějším způsobu prodeje
Negociační
podpora
Opatření
a ad-hoc
analýzy
Nezávislé posouzení předloženého
reorganizačního plánu
Podpora pro operativní rozhodování
a administraci
•Analýza trhu a konkurenceschopnosti společnosti
•Monitorování hospodaření dlužníka a asistence při přípravě zpráv
•Zhodnocení obchodního a finančního plánu
•Ad-hoc podpora (analytická, negociační, administrativní)
dle potřeb insolvenčního správce, věřitelského výboru nebo
prozatímního managementu
•Revize principů reorganizačního plánu
Nabízíme dílčí i komplexní služby v oblastech
Služby oddělení
restrukturalizací
Cash flow
a likvidita
Restrukturalizační
služby
• Rozhodnout o pokračování anebo ukončení provozu
Konkurz
•Srovnání možných variant s důrazem na:
•Doporučení kroků k eliminaci zjištěných rizik a nejistot
Investigativní služby
a řešení sporů
Prodejní
poradenství
Náš tým má zkušenosti v oblastech finanční analýzy, valuací i krizového řízení a poskytuje služby,
které mohou napomoci efektivnímu a úspěšnému zvládnutí celého procesu
3
Oceňování v rámci
insolvenčního práva
Každé ocenění je jen tak přesné,
jak jsou přesné jeho zdroje.
V případech insolvence není proto
nic důležitějšího než nezávislost,
objektivita a kredibilita valuačních
expertů.
Investigativní služby
a řešení sporů
Odborníci z týmu investigativních
služeb a řešení sporů spolupracují
s insolvenčními správci, věřiteli
i s jejich právními poradci a poskytují
jim podporu v prošetření finančních
transakcí a zajištění případných
důkazů.
Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
Konkurz
Reorganizace
•Ocenění dlužníkova podniku, části podniku či celé majetkové
podstaty v případě zpeněžení jedinou smlouvou
(§ 219, § 290, § 292 IZ)
•Ocenění majetkové podstaty, včetně podniku a zajištění
(§ 153 IZ)
•Ocenění zajištění – klíčové, znalec přímo stanovuje výši
uspokojení zajištěných věřitelů
•V případě prodeje za jinou než znaleckou cenu spolupráce
znalce s insolvenčním správcem s cílem určit, zda je hodnota
zajištění ze znaleckého posudku ovlivněna prodejní cenou
Náš tým odborníků na investigativní
služby a řešení sporů podporuje
účastníky insolvenčního řízení,
pokud má insolvenční správce
či věřitelé podezření, že dlužník
se mohl dopustit nekalého či
podvodného jednání, které by mohlo
mít vliv na hodnotu majetkové
podstaty, či mohlo neoprávněně
zvýhodnit některé věřitele.
•Výpočet hodnoty uspokojení věřitelů v případě konkurzu
vs. navrhované reorganizace (tzv. test nejlepšího zájmu)
•Zohlednění ostatních nákladů spojených s případným konkurzem
(typicky odměna insolvenčního správce, náklady na propuštění
zaměstnanců, náklady spojené se zpeněžením atp.)
Prověrka účetnictví
a souvisejících dokumentů
•Prezentace a obhajoba znaleckého posudku na schůzi věřitelů
pro účely jeho schválení
Vybraná specifika ocenění
• Ocenění tzv. cenou obvyklou: skutečné zpeněžení se může od ceny obvyklé lišit podle konkrétních podmínek obchodního
případu (motivace smluvních stran, struktura transakce, způsob financování) či dalších jedinečných aspektů (například probíhající
soudní spory atd.)
•
Detailní prověrka vybraných transakcí: V rámci těchto prověrek náš tým zjišťuje,
zda určité transakce nevedly ke snížení majetkové podstaty dlužníka ve prospěch třetí
strany, a tím k poškozování věřitelů, zda byly z ekonomického hlediska smysluplné
nebo naopak nepřinesly žádnou hodnotu, případně byly z hlediska zájmů věřitelů
dokonce nevýhodné.
•
Prověrka nakládání s majetkem: V rámci této prověrky analyzujeme smlouvy
o pronájmu a další smlouvy zakládající závazné vztahy dlužníka v období relevantním
pro insolvenční řízení. Naším cílem je identifikovat dohody, které jsou neobvyklé
nebo z ekonomického hlediska neopodstatněné. Kromě toho zjišťujeme, zda
majetková podstata dlužníka nebyla prostřednictvím pronájmů snížena.
• Prověrka pohledávek: Tato prověrka zahrnuje analýzu veškeré podpůrné
dokumentace týkající se vybraných pohledávek a prošetření případných zjištěných
nesrovnalostí. Prověřujeme mimo jiné, zda například nedošlo k poškození věřitele.
• Provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku, tzv. náběhová křivka (§ 155 IZ)
• Často nelze vyjádřit cenu obvyklou majetkové podstaty jednou cenou, aniž by nedošlo k dvojímu započítání jednotlivých položek
(např. podnik může být tvořen součtem všech ostatních položek majetkové podstaty)
• V případě povolení reorganizace insolvenčním soudem: cena obvyklá majetkové podstaty k předcházejícímu dni
Využití forenzních
technologií
•
Cílem elektronického sběru dat a jejich analýzy je získat nové informace zásadního
významu, které mohou sloužit například k odhalení utajeného majetku dlužníka,
účetních manipulací, snížení majetkové podstaty nebo vyvádění majetku
ze společnosti.
•
Naše služby zahrnují rovněž prověřování informací o fyzických nebo právnických
osobách, které jsou dostupné z veřejných zdrojů. Dokážeme identifikovat mimo jiné
informace o podílech osob ve společnostech, o působení určitých osob ve
statutárních orgánech či vedení společností, o minulosti společností, o dodavatelích,
obchodních partnerech a jejich vazbách, o politických vlivech, kontaktech na lobbisty,
o reputaci v médiích, případně o trestní minulosti určitých osob a společností.
•
Pokud existuje podezření, že ve společnosti, která je v úpadku, došlo k podvodnému
jednání snižujícímu její majetkovou podstatu, tato podezření prověříme a na základě
účetnictví, smluvní dokumentace a jiných podkladů shromáždíme potřebné důkazy. Sběr dokumentace provádíme vždy tak, aby důkazy bylo možné následně použít
v soudním řízení. V případě potřeby je součástí našich služeb rovněž vyčíslení vzniklé škody.
Proč EY
• Znalecké ústavy EY v České a Slovenské republice
25%
31%
Identifikace a sběr dalších
relevantních informací
• Znalecká doložka: „… oceňování nemovitého, movitého
a nehmotného majetku, … ocenění majetkové podstaty
pro účely insolvenčního řízení…“
• Jedinečné reference
• Všechny dosavadní posudky EY schváleny schůzí věřitelů
•
Poskytujeme klientům komplexní služby: kvalitní
ocenění, spolupráce s insolvenčním správcem a poradci
pro restrukturalizaci, široký rozhled do návazných
problematik (daňová, účetní, transakční aj.)
8%
18%
9%
9%
EY
MONTEKALA
EQUITA
American Appraisal
Ostatní
TPA Horwath
Tržní podíl EY v České republice:
Restrukturalizace, dle ceny obvyklé
majetkové podstaty (2008–2013)
4
Forenzní prověrky
a shromažďování důkazů
5
Prodejní poradenství
Jsme si vědomi specifik
prodeje podniku v úpadku
a jsme připraveni přizpůsobit
harmonogram a jednotlivé kroky
dle požadavků insolvenčního
správce a věřitelského výboru.
Zároveň disponujeme globální sítí,
která nám umožňuje hledat
a oslovit potenciální investory.
USA (11), Germany (9), UK (8)
USA (8), Germany (5)
Czech Republic (4), UK (3)
Austria (2), Israel (1)
Sweden (1), Russia (1), USA (1)
Slovenia / Russia (2)
USA (24), Germany (19), UK (13)
Počty uzavřených transakcí v regionu
střední a jižní Evropa v roce 2013 dle
země původu investora
TOP 10 finančních a účetních poradců
v roce 2013 v České republice
Společnost
Německo (6), USA (5)
Švédsko (2), Francie (2), Řecko (2)
VB (7), Rakousko (5)
Německo (5), Nizozemí (4)
Turecko (2), Rakousko (1)
ECM
Analýza restrukturalizačních opatření navržených managementem včetně zhodnocení předběžného
restrukturalizačního plánu (analýza hodnoty aktiv, potřebných prostředků na dokončení projektů, predikce cash flow);
zpracování několika variant scénářů; podpora při jednání s věřiteli o neformální restrukturalizaci a jejich podmínkách.
JOB AIR Technic a.s.
EY působila jako ekonomický poradce insolvenčího správce v oblasti zhodnocení a možností řešení insolvence
a průběžného monitoringu cash flow.
Slovenská stavební
společnost
Finanční analýza současné finanční pozice a hospodaření; revize 13týdenního cash flow; nezávislé posouzení
podnikatelského plánu; příprava finančního modelu; podpora při jednání o finanční restrukturalizaci (včetně
standstillu) a o novém financování.
Největší producent
těstovin ve střední
a východní Evropě
Analýza finanční pozice a výsledků hospodaření; revize podnikatelského plánu; analýza hlavních komerčních
předpokladů; komentář k prodejní a marketingové strategii.
Významný výrobce
obráběcích strojů
EY poskytla komerční analýzu, nezávislé posouzení business plánu, včetně analýzy citlivosti a dopadů na stanovené
bankovní kovenanty.
Producent potrubí
pro energetiku
Analýza scénářů likvidace vs. pokračování podniku z pohledu peněžních toků a uspokojení věřitelů.
USA (8), France (5), Cyprus / UK (4)
France (1), UK (1)
Chorvatsko (1), Rakousko (1)
Vybrané reference z oblasti restrukturalizací
UK (4), France (4), USA (4)
USA (4), Austria (2)
Česká republika (4), USA (2)
Klíčové reference
USA (4), VB (3), Francie (2)
Něměcko (3), USA (3), Kanada (2)
Rakousko (2), Čína (1), Chorvatsko (1)
USA (4), VB (3), Itálie (1)
Izrael (1), VB (1)
USA (12), Japonsko (5), Francie (4)
EY
9
KPMG
7
Deloitte
6
TPA Horwath Corporate
Finance s.r.o
5
Erste Group Bank AG
4
Societe Generale
3
Rothschild
3
BDO
3
PwC
3
Deutsche Bank AG
2
Předprodejní příprava
Prezentace podniku
•Finanční analýza podniku a možností jeho zpeněžení jednou
smlouvou či po částech
•Vyhotovení informačního memoranda
•Doporučení vhodného způsobu realizace prodeje
podniku/aktiv
•Příprava strategie a harmonogramu prodeje
Počet transakcí
za rok 2013
•Vyhledání a oslovení potenciálních zájemců, včetně
zprostředkování a vedení jednání
•Zajištění inzerce soutěže ve spolupráci s insolvenčním
správcem
•Návrh pravidel a podmínek soutěže, zajištění
transparentnosti soutěže
Vybrané reference z oblasti oceňování v rámci insolvenčního práva
SAZKA
EY vypracovala znalecký posudek na ocenění podniku společnosti SAZKA včetně regresní pohledávky za společností
BESTSPORT a stanovení hodnoty zajištění dle § 219 IZ (konkurz a zpeněžení podniku jedinou smlouvou).
BESTSPORT
EY vypracovala znalecký posudek na ocenění majetkové podstaty společnosti BESTSPORT včetně ocenění O2 arény
tvořící významnou část hodnoty této majetkové podstaty a regresní pohledávky vůči společnosti SAZKA pro účely
plánované reorganizace (§ 153 IZ).
PILSEN STEEL
EY vypracovala znalecký posudek na ocenění majetkové podstaty včetně výpočtu hodnoty uspokojení věřitelů
v případě konkurzu.
Vybrané reference z oblasti investigativních služeb a řešení sporů
Real-estate
developer
EY spolupracovala s insolvenčním správcem a právními zástupci jednoho z věřitelů za účelem identifikace důkazů
o nekalých účetních praktikách společnosti dlužníka a identifikace důkazů o údajném personálním propojení
mezi společností dlužníka a společností, na kterou byla před vyhlášením insolvence převedena značná část aktiv
společnosti dlužníka.
Finanční instituce
Pro věřitelský výbor vedený bankami vyšetřoval podezření z podvodů bývalého vedení dlužníka, které se měly stát
před vyhlášením úpadku. U dlužníka jsme prověřovali případy možného vyvádění majetku, zkreslování finančních
výkazů a podezření ze střetu zájmů. Zjistili jsme, že dlužník proplácel neexistující služby, a identifikovali jsme vazby
bývalého vedení na společnosti, které nepatřily do skupiny dlužníka.
Skupina věřitelů
v prozatímním
věřitelském výboru
Pro prozatímní věřitelský výbor jsme zpracovávali analýzu možných majetkových a personálních propojení skupiny
věřitelů, kteří přihlásili své pohledávky do stejného insolvenčního řízení, a u nichž existovalo závažné podezření, že
jimi přihlášené pohledávky vznikly za ne zcela zřejmých okolností, a že se tímto způsobem snažili získat pozice ve
věřitelském výboru, a ovlivnit tak průběh insolvenčního řízení v neprospěch naších klientů.
Vybrané reference z oblasti transakčního poradenství
Podpora klienta v průběhu prodejního procesu
•Asistence v průběhu due diligence pro přihlášené zájemce
•Administrace a vyhodnocení výběrového řízení
•Příprava a zpracování transakční dokumentace
•Asistence při předání podniku úpadce novému nabyvateli po podpisu transakční dokumentace
6
Výrobce elektrických
zařízení
EY poskytla služby v souvislosti s hledáním investora před formálním vyhlášením insolvence.
Společnost působící
v tiskařském
průmyslu
EY poskytla služby transakčního poradenství a hledání investora v rámci probíhajícího insolvenčního řízení.
Významný výrobce
oken v ČR
EY poskytla transakční podporu věřitelským bankám při prodeji společnosti před formálním vyhlášením insolvence.
7
Podrobnější informace
vám poskytnou:
Vladislav Severa
Vedoucí partner transakčního poradenství
Střední a východní Evropa
Tel.: +420 225 335 411
E-mail: [email protected]
Daniel Bican
Partner
Investigativní služby a řešení sporů
Česká republika
Tel: +420 225 335 849
E-mail: [email protected]
Petr Kříž
Výkonný ředitel
Transakční poradenství
Česká republika
Tel: +420 225 335 458
E-mail: [email protected]
Boris Mišun
Výkonný ředitel
Oceňování a finanční modelování
Česká republika
Tel: +420 225 335 593
E-mail: [email protected]
Tomáš Sklenář
Výkonný ředitel
Restrukturalizace
Česká republika
Tel: +420 225 335 237
E-mail: [email protected]
Stevan Villalobos
Manažer
Investigativní služby a řešení sporů
Česká republika
Tel: +420 225 335 572
E-mail: [email protected]
8
EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Informace o EY
EY je předním celosvětovým
poskytovatelem odborných
poradenských služeb v oblasti auditu,
daní, transakčního a podnikového
poradenství. Znalost problematiky
a kvalita služeb, které poskytujeme,
přispívají k posilování důvěry v kapitálové
trhy i v ekonomiky celého světa.
Výjimečný lidský a odborný potenciál
nám umožňuje hrát významnou roli
při vytváření lepšího prostředí pro
naše zaměstnance, klienty i pro širší
společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou
organizaci a může zahrnovat jednu či
více členských firem Ernst & Young
Global Limited, z nichž každá je
samostatnou právnickou osobou.
Ernst & Young Global Limited, britská
společnost s ručením omezeným
garancí, služby klientům neposkytuje.
Pro podrobnější informace o naší
organizaci navštivte prosím naše webové
stránky ey.com.
EY
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město
© 2014 Ernst & Young, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
ED None
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter,
na který není možné spoléhat se jako na poskytnutí
účetního, daňového ani jiného odborného poradenství.
V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního
poradce.
ey.com

Podobné dokumenty

Insolvence

Insolvence vs. navrhované reorganizace (tzv. test nejlepšího zájmu) • Zohlednění ostatních nákladů spojených s případným konkurzem (typicky odměna insolvenčního správce, náklady na propuštění zaměstnanc...

Více