zAKLADNi Sxor-a A MATEisKi Sror,.t rRrvruM pLUs

Komentáře

Transkript

zAKLADNi Sxor-a A MATEisKi Sror,.t rRrvruM pLUs
OBEC DOBRANY
se
sidlem DOBRANY 90, 518 01 DOBRUSKA
Ie 00274857 iislo riitu 3235112369/0800
zastoupeni Michalem Moravcem, starostou obce Dobiany
(d6le jen,,poskytovatel")
t
zAKLADNi Sxor-a A MATEisKi Sror,.t rRrvruM pLUs o.p.s. DoBRANy
iislo riitu: KB Nov6 Mdsto nad Metuji 821215027710100 CZK
zastoupeni Mgr. Janem Grulichem, ieditelem Skoly
Id:
64829804
(ddle jen ,,piijemce")
uzaviraji podle ust. $ 159 a ndsl. sprfvniho i6du a ust. g 10a zfk.
rozpoitovfch pravidlech rizemnich rozpoiti tuto
i.
250/2000 Sb., o
vEREJNopRA\T'{i SMLOUVU O pOSKyTNUTi DOTACT
Poskytovatel se zavazuje, Ze piijemci poskytne dotaci ve WSi 92,000
v zfhlavi smloury do 30.6.2016
I.
Ki
na jeho riiet uvedenf
Poskytovan6 pen6Zni prostiedky jsou urdeny na provoz, ridrZbu a vybavenost Skoly a
financovdni 5kolni, mimo5kolni a zdjmov€, dinnosti Zdkfi organizovanou piijemcem dotace.
Stanoven6ho riielu bude dosaieno do 31.8.2016
III.
Piij emce se zavantje poskytnut6 pendZni prostiedky pouZit iryhradne na stanoven;i fdel a
zavaztje se piedloZit poskytovateli do 31.10.2016
(vyridtov6ni musi obsahovat seznam
dokladt, fotokopie prvotnich dokladri atd.)
-
III.
Piipadn6 nepouZit6 prostiedky se piijemce zavazttje vr6tit poskltovateli na jeho pdet uvedenf
do 10 dnri po piedloZeni finandniho vypoi6d6ni. Nevt' li-li piijemce
takovou d6st dotace v tdto lhttd, dopusti se poruieni rozpodtovd k6znd ve smjzslu ust. $ 22
zttkona d,.250/2000 Sb., o rozpodtoq/ch pravidlech fzemnich rozpodtri, ve zn6ni pozddjSich
piedpisti. Bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu poskytovatele nesmi piijemce dotaci nebo jbji
d6st poskltnout tietf osob6, nenili touto smlouvou stanoveno iinak.
v zhhlavi smlouvy
Smluvni vztah zaloircnf touto dohodou se iidi zdk. E. 25012000 Sb.o o rozpoitovfch pravidlech
fzemnich rozpodtri, a z6k 8.500/2004 Sb, sprrivnim i6dem.
Tato smlouva se lyhotovuje ve dvou lyhotovenich, z nichi.
jednom.
katdf smluvni strana obdrZi po
Doloika dle
$ 41
zikona i.
12812000 Sb.n o obcich, ve zndni pozddj5fch
piedpisri
Rozhodnuto org6nem obce: Velejn6 zasedrinl obce Dobiany
Datum iednrlni a dislo usneseni: 29.2.2016111312016
V Doblanech
dne
25.6.2016
za posk)'tovatele
V Dobianech dne 25.6.2016
za phjemce
/.-/oa,u-
OBEC DOBRANY
518 01 Dobruska
Krebvehradeclv kraj
ldo:274887 o
Skola a MateFski Skola
TRIVIUM PLUS o,p.s.
Dobiany 2, 518 01p. Dobrulka
ler 64829804, www.trivium.cz
e-mail: [email protected] (D
2

Podobné dokumenty

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvestieni dotace

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvestieni dotace tat0 neliplna, napi. nebude zahrnovat vyliEtovani vyuiiti dotace. c) nebude ze strany piijemce splliovat povinnosti dle usneseni 4(6) teto smlouvy

Více

scan0003 (2).

scan0003 (2). zákonem Č 420/2004 Sb, O pr oum vam bospodareru u. mnich samo pravnvcn c I O a dobrovolnych svaz O OOCI. v něm pozdejsrch pr PIS (da e jen zákon c. 420/2004 Sb.) a v na zno ti na dllčl prez oumanr

Více

pol. cena

pol. cena Jir6skova knihovna Pron6jem sokolovnY N6jemn6 bYov6 N6jemn6 nebytovd Hibitovni poplatkY Piijmy z posk. sluZeb (stravn6 zamdstnanci OU) Vdcn6 biemena Pron6jem pozemktt Piijat6 nek. piispdvkY (JF TAK...

Více

2016-05-16 Nařízení č.1 2016 MěÚ Tc

2016-05-16 Nařízení č.1 2016 MěÚ Tc hospodaieni v lese. Zpracoviivd se na dobu deseti let a stejnou dobu platnosti v uvedenem frzemf pro vSechny lesnl majetky o vlinrdie nren3i rreZ 50 ha ve vlastnictvi fyzicklch a prdvnickich osob. ...

Více