Usnesení z 18. jednání 12. 9. 2007

Komentáře

Transkript

Usnesení z 18. jednání 12. 9. 2007
Usnesení
z 18. jednání Rady MČ Praha-Zličín,
která se konala dne 12.9.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín
Rada městské části Praha – Zličín
2.I. konstatovala
k žádosti Bytového družstva Tasovská 370 – 371, že výše úhrady za užívání veřejného
prostranství, které mají bytová družstva v nájmu, je dána směrnicí MČ
3.I. souhlasila
s umístěním kamery na sloup veřejného osvětlení č. 519583 pro stavbu Optické připojení
KAMERY Hrozenkovská Praha-Zličín na optickou síť PRAGONET
s umístěním kabelového vedení pro stavbu Optické připojení KAMERY Hrozenkovská
Praha-Zličín na optickou síť PRAGONET do pozemků MČ parc.č 749/7, 784/1, 783/1,
428, 782/1, vše k.ú. Zličín.
4.I. vzala na vědomí
žádost p. Ing. Josefa Nováka o odkoupení pozemku parc. č. 402, k.ú. Zličín o výměře
65m2
4.II. uložila
majetkové komisi projednat žádost Ing. Nováka o odkoupení pozemku parc. č. 402, k.ú.
Zličín; termín: 15.10.2007
5.I. nemá námitek
k navrhované směně pozemků ve vlastnictví fyz. osoby parc . č. 320/11 – část o výměře
250m2 , parc . č. 320/11 část o výměře 210 m2 a parc. č. 519 o výměře 130m2 , vše na
území MČ Praha – Zličín v k.ú. Třebonice za pozemky Hlavního města Prahy v k.ú.
Třebonice, které jsou na území MČ 13
5.II. doporučuje
řešit s vlastníky pozemků či jejich částí parc.č. 516, 517, 518, 519, 520/1, 521/1, 522, 523,
525/1, 525/2, 524, 527, 320/11, 538/1, 538/2, 539/1, 536, 537/1, 472/171, 472/172, 472/174,
472/175, 472/176, 472/177, k.ú. Třebonice, jejich vykoupení pro potřeby veřejné zeleně u
autobusového terminálu či připravované stavby P+R Zličín III
6.I. ustanovila
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Zimní a letní údržba komunikací a chodníků
v MČ Praha-Zličín“ ve složení: Miroslav Jarouš, MUDr. Miloslav Kalaš, Mgr. Zdeněk
Pressl, Ing. Petr Rožek, pí. Bohumila Vajtrová; a náhradníky: Václav Peterka, Ing.
Miroslav Cibula, CSc., Miroslav Pecháček, Mgr. Lucie Kubíková, Leoš Semecký,
7.I. vzala na vědomí
návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 668/1 o výměře 8574m2 mezi MČ Praha-Zličín
a Ing. M. Mrázkem a M. Leiskeovou za cenu 5,144.000,- Kč pro novou školu ve Zličíně
7.II. uložila
Ing. Jaroušovi a odboru OPRI jednat o vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům
750/4, 471/14, 444/8 a 450/9, k.ú. Zličín; termín: 26.9.2007
8.I. rozhodla
o záměru pronajmout garážové stání v ulici Mladých v domě č.pop. 229
o záměru pronajmout garážové stání v ulici Mladých v domě č.pop. 237
8.II. uložila
odboru OPRI zveřejnit na úředních deskách záměr MČ pronajmout garážové stání
v domě č.pop. 229 a 237, termín: 26.9.2007
9.I. uložila
starostovi podat návrh k nařízení udržovacích prací na objektu Hostivická č.pop. 5,
Sobín odboru výstavby ÚMČ Praha 17; termín: 26.9.2007
9.II. zmocnila
člena ZMČ p. Leoše Semeckého zastupováním MČ Praha Zličín k jednání s odborem
výstavby ve věci nápravy stavu domu č.pop. 5 v Sobíně
10.I. vzala na vědomí
vydání Stanovení dopravní značení OŽPD P 17 v ul. K metru a Do zahrádek – Zóna,
zákaz stání, oblast neprůjezdná
10.II. doporučila
postoupit stanovené dopravní značení v ul. K metru a Do zahrádek TSK
12.I. vzala na vědomí
Sdělení stavebního odboru MHMP ve věci návrhu MČ Praha Zličín na zřízení stavební
uzávěry pro část VPS 52/DK/57 Zličín
12.II. uložila
odboru OPRI rozeslat Sdělení OS MHMP příslušným orgánům - ÚRM, OUP MHMP,
OMI MHMP, ZAVOS, odboru výstavby ÚMČ Praha 17, OŽPD ÚMČ Praha 17 ;
termín: 26.9.2007
13.I. vzala na vědomí
sdělení ZAVOS,s.r.o. ve věci možného přemístění autobusové zastávky „Blatnická“
z původního místa před domem č.pop. 27, Hostivická v Sobíně na nové místo do prostoru
provizorní zastávky PID – ZAVOS nedoporučuje (autobusová zastávka dle odsouhlasené
PD před čp. 27 po prověření projektantem i geodetem nezasáhne do soukromého
pozemku, pro většinu obyvatel by se přesunem zhoršila dostupnost k MHD, přesun by
vyvolal neúměrné náklady na stavbu, na níž je vydáno územní i stavební rozhodnutí pro
stavbu č.0092 TV Zličín, etapa 0005 Sobín, komunikace Hostivická.
13.II. uložila
odboru OPRI zaslat stanovisko ZAVOS pí. Náprstkové; termín: 26.9.2007
14.I. nemá připomínek
k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (pořizování
územně plánovacích podkladů a dokumentace včetně programu rozvoje hl. m. Prahy
s městskými částmi)
15.I. doporučila
do projektu Pro–consult k návrhu na řešení křižovatky Strojírenská – Dolňanská –
Obvodová komunikace doplnit cyklostezku; z předložených variant doporučila variantu
č.6
16.I. rozhodla
• o výběru dodavatele na akci „Stanoviště pro tříděný odpad, ulice U Zličína“ – společnost
INOS Zličín, a.s.
16.II. pověřila
• starostu podpisem objednávky na vybudování stanoviště pro tříděný odpad, ul. U Zličína
17.I. rozhodla
• o pozastavení činnosti ve věci obnovy klepadla na pozemku parc.č. 281/1,k.ú. Zličín až do
celkového dojednání požadavků petentů s pověřeným zástupcem občanského sdružení
Zličínské zahrady
17.II. doporučuje
• akci „Obnova klepadla při Nedašovské ulici na pozemku parc.č. 281/1, k.ú. Zličín“ zatím
nerealizovat a vyčkat až do oficielního sdělení zástupců petentů.
18.I. rozhodla
• o zajištění distribuce dotazníků Bioodpady prostřednictvím Zpravodaje Zličína a Sobína
19.I. rozhodla
• o navýšení objednávky č. 831/07 ze dne 16.4.2007 na zajištění zálivky alejí nových
výsadeb stromů o 9 zálivek
19.II. pověřila
• starostu podpisem doplnění výše uvedené objednávky
20.I. schválila
novou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení na byt v DPS Zličín
20. II. doporučila
zavedení pečovatelské služby občanům dle návrhu
20.III. nedoporučila
zavedení pečovatelské služby občanům dle návrhu
21.I. nemá připomínky
k návrhu koncepce „Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze“,
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí připomínky
22.I. rozhodla
vyvolat jednání Rady MČ Praha – Zličín s náměstkem primátora HMP Ing. Pavlem
Klegou ve věci směny pozemků pro Park na prameništi
zadat vypracování projektu na „Park na prameništi na pozemcích MČ Praha – Zličín“
parc.č. 323, 324, 674/1, 674/3, k.ú. Zličín a pozemku parc.č. 668/5, k.ú. Zličín ve
vlastnictví HMP
22.II. vybrala
jako dodavatele projektových prací na „Park na prameništi na pozemcích MČ Praha –
Zličín“ architektonický atelier ARKADA, ing. arch. Václav Valtr, Bruselská 14, Praha
2
22. III. schválila
• smlouvu na vypracování PD na projekt „Park na prameništi na pozemcích MČ Praha –
Zličín“
22.VI. pověřila
• starostu podpisem smlouvy na projekt „Park na prameništi na pozemcích MČ Praha –
Zličín“
22.V. uložila
odboru OPRI požádat Hl.m. Prahu o souhlas se zapojením pozemku parc.č. 668/5, k.ú.
Zličín do plochy Parku na Prameništi (požádáno o svěření)
22.VI. doporučila
pozastavit další jednání ve věci řešení směny pozemků pro park s vlastníky pozemků
parc.č. 668/10, 673/4, 668/26, k.ú. Zličín do doby dalšího rozhodnutí o podobě Parku na
prameništi
23.I. souhlasila
s rekolaudací nebytového prostoru kadeřnictví v domě č.pop. 216, Mladých na sklep na
náklady žadatele a uvedení prostoru do původního stavu
24.I. rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu „Rozšíření hřbitova Sobín“ a to od uchazeče
H&N&K s.r.o.
25.I. souhlasila
s realizací zvýšení oplocení na východní straně hřiště V Sobíně a s realizací nového
oplocení na cvičné zdi na hřišti v Sobíně
25.II. pověřila
starostu podpisem objednávky na p. Luďka Sekyru na realizaci zvýšení oplocení na
východní straně hřiště v Sobíně a realizaci nového oplocení na cvičné zdi na hřišti v
Sobíně
26.I. souhlasila
s realizací ocelové zábrany zamezující průjezd vozidel po hrázi rybníka v Sobíně
26.II. pověřila
starostu podpisem objednávky na p. Luďka Sekyru na realizaci ocelové zábrany
zamezující průjezd vozidel po hrázi rybníka v Sobíně dle návrhu
27.I. vzala na vědomí
žádost o přeznačení části parkovací zóny v Tylovické ulici
27.II. doporučila
předat návrh na přeznačení části parkovací zóny v Tylovické ulici projektantovi
komunikací (Pro konsult)
28.I. konstatovala, že
požadavky MČ Praha Zličín uplatněné na BESIP budou průběžně řešeny ve spolupráci
s TSK a OŽPD Praha 17
29.I. souhlasila
s doplněním dopravního značení u návesního rybníka DZ „Pozor, nebezpečí“
32.I. souhlasila
s návrhem rozpočtových opatření v měsíci srpnu 2007 a doporučila předložit návrh ke
schválení ZMČ

Podobné dokumenty

Usnesení z 99. jednání 22. 9. 2010

Usnesení z 99. jednání 22. 9. 2010 dům čp. 349 – 350, Praha 5 - Zličín na pozemky parc.č. 281/111, 281/132 a 281/133, k.ú. Zličín z důvodu umístění zateplení bytového domu Nedašovská 349-350, Praha Zličín. Věcné břemeno se zřizuje z...

Více

IAEI Phone Book

IAEI Phone Book surname, first name, degree Součková Ivana, Ing. Spěšná Daniela, PhDr. Stránská Kristýna Sőssmilichová Lucie Synková Veronika, PhDr. Šlajs Jan, PhDr., LL.M. Šlechta Patrik, Mgr. BBS. Šmejkalová Dan...

Více

Usnesení z 11. jednání 2. 5. 2007

Usnesení z 11. jednání 2. 5. 2007 Rada městské části Praha – Zličín Rada MČ 1.I. rozhodla • o výběru nejvhodnější nabídky na akci „53/VS/57 – Zličín – základní škola u sportovního hřiště“ – inženýrská činnost a to od uchazeče ZAVOS...

Více