Výroční zpráva FNUSA-ICRC za rok 2014

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva FNUSA-ICRC za rok 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
1
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVA
FNUSA-ICRC: PROJEKT A CENTRUM CÍLE PROJEKTU FNUSA-ICRC STAV PROJEKTU FNUSA-ICRC
VÝSLEDKY VÝZKUMU VÝZKUMNÉ PROGRAMwY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ FNUSA-ICRC AKADEMICKÁ A KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 DOZORČÍ RADA FNUSA-ICRC MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PORADNÍ SBOR FNUSA-ICRC
ROK 2014 VE FNUSA-ICRC SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
4-5
6
7
8-9
10-11
12-16
17
18-19
20-21
23
25
26-31
32
3
ŘEDITEL FNUSA
Vážené dámy, vážení pánové,
2014 byl prvním rokem FNUSA-ICRC již zcela pod novým
vedením projektu. Nazval bych ho rokem restrukturalizace a konsolidace, neboť v jeho průběhu nastala řada
změn, které zaručí úspěšné dokončení první fáze projektu a vytvoří dobrou startovní pozici pro další období.
Jsem velmi rád, že se zlepšila spolupráce centra
FNUSA-ICRC s klinickými pracovišti naší fakultní nemocnice a současně také spolupráce s LF MU, protože úzká
provázanost vědy a výzkumu s klinickou péčí je jedním
z hlavních přínosů aktivit centra a hlavně základem
toho, na čem byl celý projekt postaven. Na konci roku
bylo splněno takřka 60 procent milníků (výzkumných
a administrativních cílů) projektu FNUSA-ICRC a podle
všech známek se podaří do konce roku 2015 dosáhnout
většiny cílů naplánovaných na léta 2011-2015.
V roce 2015 budeme usilovat o získání finanční podpory na další období z Národního programu udržitelnosti
a dalších zdrojů. Věřím, že díky úsilí všech zaměstnanců nejenom projektu FNUSA-ICRC, ale celé nemocnice,
kteří se na projektu jakkoliv podílí, se nám to společně
podaří.
Za toto úsilí všem upřímně děkuji.
4
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
CHAIR FNUSA-ICRC
Vážené dámy, vážení pánové,
FNUSA-ICRC má zatím poměrně krátkou historii, neboť
hlavní grant na vybudování centra byl schválen v polovině
roku 2011. Nicméně se za toto krátké období podařilo vybudovat většinu plánovaných výzkumných týmů a začít úspěšně plnit zvolené vědecké cíle centra. Předpokládaný počet
vědeckých publikací se již dokonce podařilo výrazně překonat, podali jsme několik žádostí o patent a užitný vzor, mladí
výzkumníci FNUSA-ICRC získali domácí i zahraniční ceny.
Naším záměrem je vybudovat konkurenceschopné
centrum lékařského výzkumu, získávající granty ze zahraničních kompetitivních zdrojů, a vytvářet vědecké
výsledky s potenciálem rychlého uplatnění v lékařské
praxi. Na aktivity a výsledky výzkumných týmů se v roce
2014 zaměřilo několik evaluací a na sklonku roku následovala částečná restrukturalizace vědeckých aktivit
FNUSA-ICRC.
Přilákali jsme i řadu výzkumníků ze zahraničí a rozšířili
spolupráci se zahraničními vědeckými pracovišti. Věřím proto, že se nám podaří vybudovat dynamické a respektované
vědecké centrum translační medicíny a vytvářet výsledky,
které přinesou pacientům nové preventivní, diagnostické
a léčebné metody.
Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
5
FNUSA-ICRC: PROJEKT A CENTRUM
Co je FNUSA-ICRC?
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center) Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně (zkráceně FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum nové generace zaměřující se na kardiovaskulární medicínu a neurovědy. Jeho posláním je nalézat
nové metody, technologie a léčiva pro včasnou diagnostiku, efektivní prevenci a pokročilou léčbu problémů
a chorob jako například mozková mrtvice, zástava srdce,
Alzheimerova choroba, srdeční arytmie nebo spánková
apnoe (porucha dýchání).
Jsme součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a spolupracujeme s řadou domácích a zahraničních vědeckých pracovišť.
Strategický projekt ČR ve zdravotnickém výzkumu
Koncept projektu FNUSA-ICRC vznikl již v letech 2002 až
2004 za spolupráce českých a amerických odborníků.
V březnu 2006 schválila vláda ČR projekt vybudování
FNUSA-ICRC jako strategický projekt v oblasti zdravotnického výzkumu. Přislíbila také část finančních zdrojů na
výstavbu prostor pro FNUSA-ICRC a spolupracující kliniky
FNUSA - kardiologické, neurologické a anesteziologicko-resuscitační. Stavba budov začala v červnu 2010, v říjnu
2012 byla otevřena první etapa, druhá etapa bude dokončena na přelomu let 2015/2016.
Financování projektu FNUSA-ICRC
V listopadu 2009 byla podána žádost o poskytnutí grantu
na vybudování FNUSA-ICRC (nákup vybavení a provozní
náklady na období 2011 až 2015) z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) ze Strukturálních fondů Evropské unie. O udělení grantu rozhodla Evropská komise v červnu 2011, schválený grant je ve výši 2 364 milionů korun. Na evropský grant je navázán grant z národních
zdrojů na vybudování budov ve výši cca 1,6 miliardy korun.
V letech 2011-2014 získalo FNUSA-ICRC další granty
z národních a evropských grantových zdrojů v celkové
výši převyšující 500 milionů korun na výzkumné a vzdělávací projekty, včetně vybudování simulačního centra komunikačních dovedností pro lékaře a zdravotnický personál a zapojení FNUSA-ICRC do Evropského výzkumného
prostoru prostřednictvím spolupráce s 31 univerzitami
a výzkumnými centry v EU.
Financování provozu centra v letech 2016 až 2020 je
plánováno z prostředků Národního programu udržitelnosti, dalších mezinárodních a národních grantových
schémat a z příjmů plynoucích ze spolupráce s aplikační
sférou.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
CÍLE PROJEKTU FNUSA-ICRC
Hlavní cíl
• Založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií.
Vědecké cíle
• Realizace cílů tří nejmodernějších výzkumných programů v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, neurologie
a multidisciplinární experimentální medicíny s těmito obecnými cíli:
• Vývoj nových technologií a metod pro semi-invazivní nebo neinvazivní včasnou detekci a moderní léčbu kardiovaskulárních a neurologických chorob, zejména zástav srdce, ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečních arytmií, obezity, organických onemocnění srdce, mozkové mrtvice;
• Zřízení velkých multicentrických epidemiologických databází pro neurologické a kardiovaskulární onemocnění;
• Zavedení nových programů pro prevenci nejproblematičtějších kardiovaskulárních a neurologických chorob.
Technické cíle
• Vybudování výzkumné infrastruktury o celkové ploše 23.783 čtverečních metrů (obestavěný prostor 123.880,5
metrů krychlových).
• Získání jedinečných výzkumných technologií v rámci 36 technologických modulů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
7
STAV PROJEKTU FNUSA-ICRC
V rámci projektu pokračovaly plánované aktivity projektu. S koncem roku 2014 bylo splněno bezmála 60 procent
milníků (výzkumných a administrativních cílů) projektu.
Byly již významně překročeny cílové hodnoty (na období 2011-2015) dvou z celkových čtrnácti indikátorů (ukazatelů úspěšnosti) projektu - počet vědeckých publikací
publikovaných výzkumníky centra a počet zaměstnanců, kteří v průběhu projektu získají postgraduální titul.
Na základě výsledků dosažených koncem roku 2014 lze
předpokládat, že většinu cílů na období 2011 až 2015
projekt splní.
PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ PROJEKTU
Jméno indikátoru
Plán
Vydané odborné publikace
Ochráněné výsledky výzkumu - patenty
Nahlášeno Plnění
k 28. 2.
k 28. 2.
2015
2015*
372
596
Poznámka
162 %
2
0
0 % Podáno 5 přihlášek o patent
Aplikované výsledky výzkumu (výsledky výzkumu používané v praxi)
17
9
53%
Objem smluvního výzkumu (mil. Kč)
30
10
33 % V roce 2013 byla změněna metodika výpočtu, pokračují jednání
o způsobu zahrnování klinických
studií
Objem prostředků získaných ze zahraničních
zdrojů (mil. Kč)
85
29
34 % Dosud získány mezinárodní granty
ve výši 75 mil. Kč, započítávají se však
jen již utracené prostředky
Počet absolventů doktorských studijních
programů
12
39
Počet projektů spolupráce s aplikační sférou
(podniky)
13
10
77 % Další projekty probíhají
Počet nových pracovních míst, výzkumní pracovníci, přepočet
103
86
83 % Jedná se o pracovní místa výzkumníků, bez pracovníků technické
podpory výzkumu
Počet nových pracovních míst pro pracovníky
mladší 35 let, přepočet
28
38
136 %
Rozšířené nebo zrekonstruované prostory (m2)
800
873
109 %
325 % Počet zaměstnanců kteří absolvovali doktorský program
Poznámka: * Za předpokladu, že všechny nahlášené údaje budou řídícím orgánem grantu schváleny
PLNĚNÍ MILNÍKŮ PROJEKTU
Průběh projektu je sledován také prostřednictvím plnění
milníků projektu, které jsou rozplánovány na celé pětileté období projektu. Stav na začátku roku 2015:
Milníky
Výzkumné
Administrativní
Celkem
Plán
Nahlášeno jako splněné
163*
Procentuální plnění
95
58
65
38
58
228*
133
58
* včetně 22 milníků, jejichž splnění je naplánováno až na rok 2016
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
STAV PROJEKTU FNUSA-ICRC
Pořizování vybavení pro výzkum
Pokračovalo pořizování a instalace plánovaného vybavení pro výzkumné aktivity FNUSA-ICRC, v rámci celkem
116 veřejných zakázek bylo do konce roku 2014 pořízeno
cca 800 kusů přístrojů v celkové v celkové hodnotě 706
milionů korun. FNUSA-ICRC tak disponuje moderními
technologiemi, například:
• Stereotaktický magnetický navigační systém NIOBE
ES pro kardioelektrofyziologii.
• Nukleární magnetická rezonance Ingenia 1,5 T pro
neurozobrazování.
• Angiografický komplet Allura Xper FP 10 R8 Niobe
pro kardioelektrofyziologii.
• Jednofotonový tomograf SPECT Discovery NM530c
pro nukleární kardiologii a neurologii.
• Ultrazvukový tomograf Vevo 2100 pro pre-klinické
experimenty.
• Automatický magnetický separátor CliniMACS Prodigy pro výzkum kmenových buněk.
Největší investiční akcí bylo zprovoznění nového sálu
pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem.
Výzkumné granty
Během roku bylo podáno devět přihlášek o granty z evropského programu Horizon 2020 a dvě z těchto přihlášek již byly úspěšné – projekty DanuBalt a RegHealth-Ri,
jejichž cílem je zlepšení medicínského výzkumu a inovací
v rámci EU. FNUSA-ICRC je v těchto projektech jedním
z partnerů nebo asociovaných partnerů.
Centrum grantové podpory FNUSA-ICRC také poskytlo
podporu celkem 20 grantovým projektům zdravotnického
výzkumu v rámci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně u 11 projektů byla FNUSA řešitelem, u dalších 9 spoluře-
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
šitelem. Poskytovatelem převážné většiny těchto projektů
byla Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví
(IGA MZ), jeden spoluřešitelský projekt byl v uplynulém
roce 2014 financován Grantovou agenturou České republiky (GA ČR).
Externí audity a kontroly
V průběhu roku se uskutečnilo více než 30 externích auditů a kontrol fungování a financování FNUSA-ICRC, kromě výběrových řízení a nákupů vybavení byly předmětem kontrol například využívání přístrojů nebo služební
cesty. Celkově auditoři a kontroloři strávili ve FNUSA-ICRC téměř 100 pracovních dní. Naprostá většina auditů
a kontrol dopadla dobře, objevila minimum pochybení.
Zvyšování kvality výzkumu
Během roku se uskutečnila evaluace aktivit a dosavadních
výsledků FNUSA-ICRC mezinárodním expertním panelem
organizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a evaluace vědeckých týmů Mezinárodním vědeckým
poradním sborem a Dozorčí radou FNUSA-ICRC. Na základě těchto evaluací začalo vedení FNUSA-ICRC koncem roku
připravovat restrukturalizaci svých vědeckých týmů a kroky
k úpravě a zlepšení některých administrativních procesů.
Na začátku prosince se uskutečnilo první společné zasedání Dozorčí rady ICRC a Mezinárodního vědeckého
poradního sboru ICRC. Společně se zástupci partnerských institucí jako například Mayo Clinic, University
of Minnesota, University College London, University of
South Florida, a dalších institucí - jako Katolické university Leuven, Université de Montreal či argentinské Instituto
de Biología Celular y Neurociencias diskutovali se všemi
vedoucími vědeckých programů FNUSA-ICRC o aktivitách
a výsledcích jejich týmů a doporučili jakým směrem by se
výzkumné aktivity centra měly ubírat.
9
VÝSLEDKY VÝZKUMU
Publikační činnost
V publikační činnosti bylo FNUSA-ICRC koncem roku 2014
dle analýzy Lidových novin třetím nejaktivnějším z celkem 48 vědeckých center v České republice, které jsou
budovány z prostředků OP VaVpI. Výzkumní pracovníci
FNUSA-ICRC publikovali od začátku projektu v roce 2011
celkem 596 vědeckých článků a dalších publikací a měli
1274 citací v mezinárodní databázi Web of Science.
Výsledky výzkumu FNUSA-ICRC v roce 2014 publikovalo
více než 250 článků v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech jako jsou například:
• ACS Nano
• American Journal of Psychiatry
• Brain
• Chemical Reviews
• Chest
• Cytokine and Growth Factor Reviews
• EMBO Journal
• European Heart Journal
• Frontiers in Behavioral Neuroscience
• International Journal of Cardiology
• Journal of Molecular and Cellular Biology
• Nature Chemical Biology
• Nuclear Acids Research
• Stem Cells and Development
• Stroke
tton, J., So, E., Worel, G.: Statistical SPECT processing
in MRI-negative epilepsy surgery. Neurology. 2014,
82(11). IF 8.303. (Neuro 3)
• Novák, J., Kružliak, P., Bienertová-Vašků, J., Slabý, O.,
Novák, M.: MicroRNA-206: a Promising Theranostic
Marker. Theranostics. 2014, 4(2). IF 7.827. (Cardio 3+4)
Vědecká centra financovaná z OP VaVpI
Publikace v databázi Web of Science
Nejlepší publikace FNUSA-ICRC v roce 2014
10
Zdroj: Lidové noviny z 16. 12. 2014
• Veselka, J., Krejčí, J., Tomasov, P., Zemánek, D.: Long-term survival after alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a comparison with general population. European Heart Journal.
2014, 35(30), IF 14.723. (Cardio 1)
• Sykora, J., Brezovský, J., Koudeláková, T., Lahoda, M., Fortová, A., Chernovets, T., Chaloupková, R., Štěpánková, V.,
Prokop, Z., Kutá Smatanová, I., Hof, M., Damborský, J.:
Dynamics and hydration explain failed functional transformation in dehalogenase design. Nature Chemical Biology. 2014, 10(6), IF 13.217. (CBCE)
• Burkovics, P., Šebesta, M., Balogh, D., Haracska, L.,
Krejčí, L.: Strand invasion by HLTF as a mechanism for
template switch in fork rescue. Nucleic Acids Research. 2014, 42(3). IF 8.808. (CBCE)
• Tsivgoulis, G., Katsanos, A., Butcher, K., Boviatsis, E.,
Triantafyllou, N., Rizos, I., Alexandrov, A.: Intensive
blood pressure reduction in acute intracerebral hemorrhage: A meta-analysis. Neurology. 2014, 83(17).
IF 8.303. (Neuro 1)
• Šulc, V., Stykel, S., Hanson, D., Brinkmann, B., Jones,
D., Holmes, D., Robb, R., Senjem, M., Mullan, B., Watson, R., Hořínek, D., Cascino, G., Wong-Kisiel, L., Bri-
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
VÝSLEDKY VÝZKUMU
Patenty
FNUSA-ICRC dosud podalo pět patentových přihlášek,
z toho jednu v roce 2013 a čtyři během roku 2014:
• Společná přihláška s Masarykovou univerzitou na
novou látku s potenciálním využitím jako nové léčivo
pro onkologická onemocnění.
• Dvě patentové přihlášky společně s Ústavem přístrojové techniky AV ČR a pražskou společností M&I
s.r.o. na novou technologii pro diagnostiku srdečních
onemocnění.
• Předběžná patentová přihláška podaná s Mayo Clinic u patentového úřadu USA na novou technologii
epikardiální kardiostimulace, epikardiálního mapování a ablace a epikardiální defibrilace. Na výzkumu
se podílelo a jako spolupůvodci vynálezu je uvedeno
pět pracovníků FNUSA-ICRC.
Užitné a průmyslové vzory
Bylo podáno sedm žádostí o registraci užitného nebo
průmyslového vzoru a dva užitné vzory byly již zaregistrovány Úřadem pro průmyslové vlastnictví ČR:
• Multikanálový celotělový impedanční monitor pro
sledování stavu oběhového systému.
• Přístroj pro řízené dýchání.
Software
Vytvořeno několik softwarových programů které jsou již
využívány v praxi, například:
• Program pro akvizici libovolného počtu signálů snímaných pomocí produktů firmy National Instruments.
• Software umožňující interaktivní rozměření vzdálenosti elektrod z fotografii s následným výpočtem
vzdáleností pro výpočet rychlosti šíření pulsní vlny.
• Databáze pro archivaci a zálohování výzkumných dat
– výzkumná databáze (Research DataBase - RsDB).
Vědecká ocenění
• Výzkumný tým doc. Zbyňka Prokopa získal Cenu
Wernera von Siemense za rok 2014 v kategorii „Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace“ za projekt
„Moderní biotechnologie využívající enzymatickou
aktivitu dehalogenas“. Doc. Prokop působí v Centru
biomolekulárního a buněčného inženýrství FNUSA-ICRC a na Masarykově univerzitě.
• MUDr. Zuzana Nedělská, junior researcher a Ph.D.
student v programu Neuro 2, získala Hennerovu
cenu České neurologické společnosti pro mladé autory do 35 let.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
11
VÝZKUMNÉ PROGRAMY
KARDIOLOGICKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM
- PODPROGRAMY
Cardio 1
Kardiovaskulární a transplantační
chirurgie, srdeční selhání
a transplantační program
Vedoucí týmu doc. MUDr. Petr Němec,
CSc.
Zaměřuje se na diagnostiku a vývoj nových metod léčby pacientů se srdečním selháním včetně léčby pomocí mechanických srdečních podpor a transplantace srdce. Dr. Krejčí měl
v roce 2014 prezentace na Heart Failure 2014 (Viral presence in the myocardium and the evolution of echocardiographic parameters in recent onset dilated cardiomyopathy) a
na kongresu ESC 2014 (Changes in clinical, biochemical and
echocardiographic parameters and their correlations with
immunohistological features in patients with inflammatory cardiomyopathy), doc. Bedáňová na česko-slovenském
transplantačním kongresu „Má význam snižovat tepovou
frekvenci pacientů časně po transplantaci srdce?“ Prof. Špinar a Dr. Pařenica spolupracovali s prof. Alexandre Mebazaa
(Francie) a prof. Christian Mueller (Švýcarsko) na výzkumu
biomarkerů u akutních kardiologických stavů. Prof. Špinar
připravil na kongres Evropské kardiologické společnosti návrh dlouhodobé rizikové stratifikace pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání založený na výsledcích národního registru akutního srdečního selhání AHEAD.
Cardio 2
Intervenční kardiologie
a akutní koronární syndromy
Vedoucí týmu MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
Program léčí akutní formy ischemické
choroby srdeční - akutní infarkt myokardu a nestabilní anginu pectoris. Cílem je rozvoj nových zobrazovacích metod
a stentů, přispívajících k léčení srdečních chorob. V roce
2014 jsme dokončili studii Prague-13 řešící problematiku
léčby pacientů s akutním infarktem myokardu a mnohočetným postižením věnčitých tepen. V časopise Annals of
Biomedical Enginnering s impakt faktorem jsme představili nový stent s urychlenou endotelizací využívající magnetismus.
12
Cardio 3
Elektrofyziologie srdce a centrálního
nervového systému a kardiostimulace
Vedoucí týmu MUDr. Zdeněk Stárek,
Ph.D.
Specializuje se na elektrofyziologická vyšetření, radiofrekvenční ablace (lokální destrukce tkáně), čímž léčíme poruchu srdečního rytmu. Velkým úspěchem Cardio 3 bylo
otevření nového sálu pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybaveného špičkovou technologií, stereotaktickým
magnetickým navigačním systémem Stereotaxis EpochTM
23. září. V prosinci 2014 byl spolu výzkumným partnerem
Mayo Clinic v Rochesteru podán návrh patentové žádosti
na epikardiální stimulační elektrody (multi-electrode epicardial pacing) pro léčbu srdečních arytmií.
Cardio 4
Kardiovaskulární a metabolická
onemocnění
Vedoucí týmu MUDr. Tomáš Kára
(do 31. 1. 2015)
Poruchami dýchání ve spánku („spánková apnoe“) trpí až
20 procent dospělé populace. Naším cílem je její včasná
diagnóza, která by mohla výrazně snížit výskyt obezity
a kardiovaskulárních onemocnění. Tým Cardio 4 se zaměřil na výzkum vztahu mezi poruchami dýchání ve spánku
a ischemickou chorobou srdeční, konkrétně infarktem
myokardu, systolickým, ale i diastolickým srdečním selháním, rezistentní hypertenzí a hypertrofickou kardiomyopatií. V roce 2014 se členové týmu aktivně účastnili jak
národních, tak i mezinárodních kongresů a publikovali
první data našeho vlastního výzkumu. Tři spánkoví technici z naší laboratoře absolvovali na Mayo klinice zkoušku
U.S. Board for Sleep Technologists a stali se certifikovanými techniky. Aktivně jsme se podíleli na mezinárodní multicentrické studii SERVE-HF, do které byli zařazeni pacienti
se srdečním selháním a s poruchami dýchání ve spánku.
Výsledky této studie budou prezentovány na sjezdu Evropské kardiologické společnosti 2015 v Londýně.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
VÝZKUMNÉ PROGRAMY
Cardio 5
Neinvazivní zobrazovací metody
Cardio 7
Tkáňové inženýrství
Vedoucí týmu MUDr. Marek Orban
Vedoucí týmu MUDr. Pavel Piler
Pomocí magnetické rezonance (MRI) a
počítačové tomografie (CT) hledá východiska pro terapii kardiovaskulárních onemocnění, především ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, arytmií
a strukturálních poruch srdce. Tým měl v roce 2014 25 uznaných publikací s kumulativním IF 39.878, společnou kapitolu MUDr. Marka Orbana s prof. Andreasem Melzerem
v knize Intraoperative Imaging and Image – Guided Therapy: „Workflow Analysis, Design, Modeling and Simulation
for the Multimodality Imaging Therapy Operating System
(MITOS)“. MUDr. Marek Orban se aktivně zúčastnil zahraničních konferencí ATS 2014 International Conference v San
Diegu (květen), SMIT 2014 v Shanghai (září), 2014 American Heart Association Scientific Sessions (listopad), MUDr.
Roman Panovský, Ph.D. kongresu ESC v Barceloně (září).
Gregg Pressman z American College of Cardiology přivezl
do Brna přednášku „Changes in Cardiovascular Physiology
During Obstructive Apnea“.
Výzkumný program ověřuje hypotézu,
zdali srdeční chlopně z geneticky modifikovaných prasat podléhají méně (nebo vůbec) degenerativním procesům, s cílem vyvinout novou generaci
umělých biologických srdečních chlopní. Programu C7 se
v roce 2014 podařilo zasmluvnit ustájení geneticky modifikovaných zvířat v akreditovaném ústavě v ČR. Koncem
roku byla přepravena tato geneticky upravená zvířata
z Londýna do ČR a zahájen tak chov a rozmnožování těchto speciálních zvířat i v ČR. Ve spolpráci se zahraničními
partnery byly na těchto geneticky upravených prasatech
naplánované pokusy pro začátek roku 2015.
Cardio 6
Vývoj nových metod a intervencí
sloužících ke snížení rizikových
faktorů - Kardiovize 2030.
Vedoucí týmu doc. MUDr. Robert Mikulík,
Ph.D.
Vedoucí týmu MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.
Cílem programu je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím
preventivních programů. Mapujeme rizikové faktory srdečně cévních onemocnění u náhodně vybraných obyvatel Brna
ve věku od 25 do 64 let. Více na www.kardiovize.cz a facebook.com/kardiovize2030. V období 2013/14 se podařilo
týmu Kardiovoze pozvat a vyšetřit 2160 náhodně vybraných
Brňanů na přítomnost rizikových faktorů pro nemoci srdce
a cév. Současně byly sledovány i další nemoci jako například
deprese, poruchy paměti; u všech vyšetřených byly zaznamenány náklady zdravotní péče. Podobný soubor dosud
ve střední Evropě chyběl. Podařilo se získat švýcarský grant
SCOPES a rozjet spolupráci s Université de Genève a American University of Armenia. Díky zjištěním Kardiovize Brno
2030 o pasivním kouření v Brně a spolupráci s brněnským
magistrátem se podařilo prosadit změnu v návštěvním řádu
brněnské zoologické zahrady - s výjimkou několika málo vyhrazených míst bude ZOO nekuřácká.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
NEUROLOGICKÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM
- PODPROGRAMY
Neuro 1
Cerebrovaskulární onemocnění
Vyvíjí nové metody pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovou mrtvicí, zaměřujeme se na prevenci vzniku tohoto onemocnění. V roce 2014 se členové týmu
Neuro 1 aktivně účastnili předních konferencí s cerebrovaskulární tématikou, mj. na World stroke congress - abstrakt
„Liposomal nanodelivery systems for iodine-based CT contrast agents“ (doc. Mikulík), byl publikován v mezinárodním
impaktovaném časopise (IF 4.029) ve formě suplementárního čísla, International Journal of Stroke. Členové týmu
publikovali ve významných odborných periodikách, publikace „Within-Day and Weekly Variations of Thrombolysis in
Acute Ischemic Stroke Results From Safe Implementation
of Treatments in Stroke-International Stroke Thrombolysis Register“ s IF 6.018, byla zveřejněna v časopisu STROKE. Dále se pod záštitou týmu Neuro 1 pořádal statistický
workshop, jehož cílem bylo naučit začínající vědecké pracovníky (lékaře, Ph.D. studenty) základům klinického výzkumu. Studentka Jana Jacková z týmu Neuro 1 se pod vedením doc. Mikulíka v rámci projektu P-pool aktivně účastnila
28. českého a slovenského Neurologického sjezdu v Ostravě
s abstraktem “Užívání medikace shodující a neshodující se
s guidelines u pacientů s akutní CMP v České republice“.
13
VÝZKUMNÉ PROGRAMY
Neuro 2
Neuroepidemiologie
MULTIDISCIPLINÁRNÍ PLATFORMY
PRO EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNU
Vedoucí týmu doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Animální centrum (AC)
Program Neuro 2 zrychluje a zpřesňuje
diagnostiku a léčbu pacientů s poruchami paměti. MUDr. Zuzana Nedělská, junior researcher
a Ph.D. student v programu, získala Hennerovu cenu České neurologické společnosti pro mladé autory do 35 let
za vynikající originální práci roku 2014 „Pattern of brain
atrophy rates in autopsy-confirmed dementia with Lewy
bodies, Neurobiol Aging; 2014; 14; 1-10“
Vedoucí týmu Viola Galligioni, DVM PhD.
Neuro 3
Vývoj moderních metod v oblasti neurozobrazování
Vedoucí týmu doc. MUDr. Daniel Hořínek,
Ph.D.
Výzkumníci týmu chtějí precizně diagnostikovat mozková
onemocnění, jako jsou mozková mrtvice, mozkové výdutě
či nádory mozku. Členům výzkumného subprogramu se
podařilo zjistit, že jimi provedená evaluace mozkové hemodynamiky za pomocí vyvinutého matematického algoritmu vede k lepšímu porozumění rizikovým faktorům
vedoucím k růstu a prasknutí mozkových výdutí. S aplikací nově ověřeného postupu lze popsat hemodynamiku
každé individuální výdutě, což umožňuje zlepšený odhad
těchto rizik. Členové týmu publikovali své výsledky ve významných odborných periodikách, např. publikace „Statistical SPECT processing in MRI-negative epilepsy surgery“ s IF 8.286, byla zveřejněna v časopise Neurology.
Neuro 4
Roztroušená skleróza - Vývoj nových léčebných metod.
Výzkumný subprogram zastoupený MUDr. Martinou
Novotnou vyvíjel nové léčebné postupy pro léčbu roztroušené sklerózy. V rámci své činnosti vytvořil a dále
rozšiřuje databázi pacientů s touto nemocí. Studie týkající se vlivu nedostatečného zotavení z časných relapsů
na riziko urychleného nástupu progresivní fáze byla prezentována na prestižním kongrese American Academy of
Neurology 2014 ve Philadelphii. Výsledky byly následně
publikovány v článku s názvem „Relapses and disability
accumulation in progressive multiple sclerosis” v mezinárodním časopise Neurology (IF 8.286).
14
Bylo vytvořeno s cílem nabídnout podporu vědcům v jejich in vivo výzkumu
a experimentálním designu především
v oblasti kardiologie a neurologie, s přesahy i do jiných
oborů. Možné animální modely zahrnují prasata, ovce,
králíky, dánio pruhované, krysy a myši. Kromě vhodného
zázemí pro péči o zvířata zajišťuje program komplexní zařízení s technologiemi a lidskými zdroji, které nabízí know
how a odborné znalosti. Výzkumníci jsou podporování
v psaní protokolů pro etické komise a povolení od Ministerstev. V listopadu roku 2014 byla novou šéfkou výzkumného programu jmenována Viola Galligioni, DVM, PhD,
s výhledem nových mezinárodních vztahů v této oblasti.
Tento projekt sleduje směr českého i mezinárodního výzkumu, právní předpisy a 3R politiku pro výzkum in vivo.
AC již vytvořilo směrnici, která má zajistit vynikající péči
o zvířata, jejich kvalitní životní podmínky a chránit zdraví
lidí pracujících v rámci programu. AC je zapojeno do mezinárodních projektů a splnilo úspěšně první fázi jednoho
z grantových projektů Horizon 2020.
Centrum biomolekulárního
a buněčného inženýrství (CBCE)
Vedoucí týmu Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Hledá a v biologických podmínkách testuje vhodné chemické sloučeniny, které
ovlivňují vznik a vývoj nových, zdravých buněk či zánik
nežádoucích (rakovinových) buněk v lidském těle. 30.
dubna 2014 byla podána patentová přihláška PV 2014295 “Substituované furo[3,2-b]pyridiny pro použití jako
léčiva”. FNUSA-ICRC má 70% podíl, MU 30%. Schválení
tohoto patentu Úřadem pro průmyslové vlastnictví se
očekává ve třetím kvartále 2015. Výzkumné týmy profesora Jiřího Damborského a Dr. Kamila Parucha z CBCE
vyvinuly novou metodu pro analýzu hydratace proteinů.
Metoda byla zveřejněna ve vlajkovém časopise Journal
of American Chemical Society. (Amaro, M., Brezovsky, J.,
Kovacova, S., Sykora, J., Bednar, D., Nemec, V., Liskova,
V., Kurumbang, N., Beerens, K., Chaloupkova, R., Paruch,
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
VÝZKUMNÉ PROGRAMY
K., Hof, M., Damborsky, J., 2015: Site-specific Analysis of
Protein Hydration Based on Unnatural Amino Acid Fluorescence. Journal of the American Chemical Society 137:
4988-4992).
Integrované centrum celulární
terapie a regenerativní medicíny (ICCT)
Vedoucí týmu Giancarlo Forte Ph.D.
Testuje a zavádí možnosti regenerace srdce a mozku, které jsou postiženy infarktem,
úrazem či jiným onemocněním, pomocí aplikace kmenových
buněk. Platforma ICCT organizovala 6. - 7. 5. mezinárodní
konferenci „Stem cells from the bench to the bedside: future
perspectives for regenerative medicine“. V návaznosti na ni
se jeden z pozvaných dr. Tomas Falzone z University of Buenos Aires rozhodl navázat spolupráci. Jeho kolega dr. Victorio
Pozo Devoto přišel do ICCT jako Senior Researcher. Navázána
spolupráce i s University of Porto (Portugalsko) a University Campus Biomédico v Říme. Dr. Giancarlo Forte jmenován
vědeckým asistentem buněčné biologie a biomateriálů University of Turku (Finsko), italský ministr školství ho habilitoval
docentem experimentální biologie. Též jmenován hostujícím
editorem speciálního vydání „Cardiac Progenitor Cells: Biology, Immunologic Properties, in Vitro and in Vivo Applications, and Preclinical and Clinical Studies” časopisu Frontiers
in Physiology (Nature Publishing Group). Výzkumníci ICCT se
zúčastnili konference TERMIS v Janově (červen). Zahraniční
stáže (např. na University of Minnesota, University of Porto
či Mayo Clinic) trvaly 24 člověkoměsíců. Připraveny společné
výzkumné projekty pro výzvy v rámci H2020: NANOSUPREMI (s University of California Santa Barbara, Universidade
Federal do ABC, Center for Advanced Studies of Cuba, The
University of Melbourne, Italian Institute of Technology a
University of Rome „Tor Vergata”), STEMRIPPLE (se španělskými a italskými vědci) a STREAMER (s University of Porto,
Karolinska Institute, University of Tampere, University of
Cambridge, University of Lund, Fundacio Hospital Universitari VAll D’Hebron a University of Leipzig).
Centrum biomedicínského
inženýrství (BME)
Vedoucí týmu Ing. Pavel Leinveber
Posláním je poskytovat výzkumným
programům ICRC přístrojové a odborně technické zázemí zejména v oblasti snímání a analýz
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
biologických signálů, přenosu, integrace a archivace výzkumných dat. V roce 2014 se týmu BME podařilo podat
jednu českou a jednu evropskou patentovou přihlášku,
několik užitných vzorů a 3 software. Své výsledky prezentovali výzkumnici na řadě mezinárodních konferencích
v Evropě, např. v UK, Dánsku, Francii, Řecku, nebo na
Slovensku. Dále pak v USA a Číně. Výzkumníci BME se
mohou za rok 2014 pochlubit vice než 20 publikacemi
v recenzovaných žurnálech s impakt faktorem.
Centrum molekulárního
zobrazování (CMI)
Vedoucí týmu MUDr. Vladimír Kincl,
Ph.D.
Zacílilo na oblast nukleární kardiologie,
metodu využívá aplikaci malého množství radioaktivní
látky k zobrazení funkce a průtok krve srdečním svalem
(myokardem). Prezentace 2014: Myocardial perfusion
and function gated SPECT imaging combined with calcium score measurement improved the detection of high-risk patients with multivessel coronary artery disease - Kaminek, M; Metelkova, I; Budikova, M; Koranda,
P; Henzlova, L; Buriankova, E; Formanek, R; Sovova, E;
Hutyra, M na EANM 2014, Goteborg, Švédsko. The risk
assessment of the acute pulmonary embolism by computed tomography parameters - Kincl, V; Drozdova, A;
Panovsky, R; Feitova, V; Stepanova, R na ESC congress
2014, Barcelona, Španělsko.
Klinicko-farmakologická jednotka (CPU)
Vedoucí týmu MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.
Nově vznikající jednotka se profiluje na
provádění různých typů klinických studií časných fází (I, I/II) při vývoji léčiv i
zdravotnických prostředků. Pro tato klinická hodnocení
a zkoušky je využívána spolupráce se zdravými dobrovolníky i pacienty, kteří poskytnou svůj souhlas s účastí v klinické studii. Škála typů takových projektů je široká, nicméně
v těchto časných fázích jde především o přísné sledování
bezpečnosti podávaných látek a zvolených postupů, u léčiv
pak také sledování farmakologických parametrů v lidském
těle po aplikaci. CPU se v roce 2014 zaměřila na dovybavení jednotky. Získala plánované vybavení přístrojovou a komunikační technikou, částečně také potřebným nábytkem.
Ze základních přístrojů se nepodařilo pouze dokončit vy-
15
VÝZKUMNÉ PROGRAMY
bavení monitoringem životních funkcí. Klíčový personál byl
proškolen dodavateli přístrojů v jejich užívání, vznikly školící materiály pro tým o provádění klinických studií, typech
se zvláštním akcentem na časné fáze. Bylo využito prezentací pro výukovou (seminář Akademie ICRC) a publikační
činnost. Pokračovala příprava řídící dokumentace CPU, začala synchronizace pracovních postupů se systémem řídící
dokumentace FNUSA, která bude dovršena v roce 2015.
16
Pokračovalo řešení nevyhovujících čistých prostor farmakologické přípravy aplikačních forem léčiv dle konzultace
SÚKL, bylo vypsáno výběrové řízení pro dodavatele přestavby. S hlavním partnerem FNUSA-ICRC z řad dodavatelů smluvního výzkumu (Quintiles) jsme intenzivně jednali
o další spolupráci na projektech časné fáze s prvním projektem plánovaným na konec 2015.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ FNUSA-ICRC
FNUSA-ICRC klade velký důraz na zvyšování kvalifikace svých
zaměstnanců. Díky vztahům navázaným s mnoha akademickými a průmyslovými partnery v ČR i zahraničí se v roce 2014
uskutečnila řada stáží a studijních pobytů na prestižních zahraničních pracovištích, například v Hospital Vall d´Hebron,
Heart of Mersey, Mayo Clinic, Rutgers University, universi-
dade do Porto, Universidad de Buenos Aires, University of
Alabama, University of Calgary, University of Cincinnati či
University of South Florida. Celková doba, kterou zaměstnanci FNUSA-ICRC pobývali v roce 2014 na zahraničních pracovištích, činila 7320 dní / 244 měsíců.
Stáže a krátkodobé pobyty vědců v roce 2014
Projekt
Krátkodobý pobyt
počet
dnů
Stáž
počet
Celkem
dnů
počet
dnů
FNUSA-ICRC - podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorských pozic , reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/30.0043
0
0
2
122
2
122
FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu, CZ.1.07/2.3.00/35.0038
0
0
13
225
13
225
ICRC Human Bridge: Inkubátor mladých talentů II, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0117
2
32
23
2248
25
2280
ICRC Human Bridge:
CZ.1.07/2.3.00/20.0022
reg.č.
5
172
12
772
17
944
ICRC Human Bridge: Inkubátor mladých talentů III., reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0239
7
194
25
2611
32
2805
ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce, reg. č.
CZ.1.07/2.4.00/31.0057
3
9
12
241
15
250
34
107
13
570
47
677
0
0
1
17
1
17
51
514
101
6806
152
7320
Inkubátor
mladých
talentů,
ICRC-ERA-Human Bridge (RegPot). Grant agreement 316 345.
OP VaVpI, reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0299
Celkem
Celkem - měsíce
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
17,1
226,9
17
AKADEMICKÁ A KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE
Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu
a vývoje
Do aktivit FNUSA-ICRC jsou zapojeni odborníci z více
než 100 zahraničních univerzit, výzkumných center a nemocnic, například:
•
Mayo Clinic
•
University of Minnesota
•
University College London
•
University of Dundee
•
Rutgers University
•
Zurich Universität
•
Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald
•
Einstein Medical Centre Philadelphia
•
Democritus University of Thrace
•
Institute of Neuroscience, Tel Aviv
•
University of South Florida
•
Tohoku University
•
University of Queensland
•
University of California San Diego
•
Val d´Hebron Research Institute
•
University of Szeged
•
Gdaňsky Univerzitet Medyczny
Výsledky mezinárodní spolupráce byly kromě řady společných publikací v přestižních zahraničních vědeckých
časopisech také například podání společné předběžné
patentové přihlášky u amerického patentového úřadu
s Mayo Clinic na nový způsob multielektrodové stimulace epikardu. Pracovníci ICRC podali se zahraničními odborníky několik společných přihlášek o granty v EU nebo
USA.
Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
Pokračovaly stáže výzkumných a lékařských pracovníků
a studentů medicíny na prestižních zahraničních pracovištích v rámci programů „ICRC Human Bridge - podpora
studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor
mladých talentů I – III“.
V rámci mezinárodní spolupráce přijela v roce 2014 do
FNUSA řada odborníků, výzkumných pracovníků a lékařů
z partnerských pracovišť. Většina z těchto zahraničních
hostů vystoupila v Brně s přednáškami a prezentacemi
pro lékaře, výzkumníky i studenty, ve kterých informovala o nejnovějších výzkumech a poznatcích v oblasti své
specializace, přednášek zahraničních odborníků bylo více
než třicet. Další desítka přednášek zahraničních odborníků
se uskutečnila formou videokonference. V Brně tak díky
FNUSA-ICRC přednášeli o nejnovějších poznatcích lékařské
vědy prof. Lopez-Jimenez, prof. Geda, prof. Brown a prof.
Kottke z Mayo Clinic, dr. Lepley ze Stem Cell Institute University of Minnesota, prof. Melander z univerzity ve švédském Lundu či dr. Andel z University of South Florida.
18
Konference, semináře a workshopy
V průběhu roku bylo uspořádáno několik konferencí, seminářů a workshopů a také partnerské fórum pro společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků.
V květnu hostilo FNUSA-ICRC v Brně mezinárodní konferenci o využití kmenových buněk pro regeneraci poškozených tkání a orgánů. Mezi přednášejícími bylo 15
zahraničních odborníků z Argentiny, Belgie, Finska, Itálie,
Japonska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska či
USA.
V červnu pořádalo FNUSA-ICRC v Praze odbornou mezinárodní konferenci platformy SITS-EAST na téma zkvalitnění výzkumu metod léčby cévní mozkové příhody. Během
prvního dne byla slavnostně představena nová výzkumná
síť SENSATION, která umožní rozvoj výzkumu léčby tohoto
závažného onemocnění ve střední a východní Evropě.
Další akcí byla mezinárodní konference „Závislost na tabáku: léčba, ekonomika“ v říjnu v Brně. Vystoupili přední
tuzemští i světoví experti věnující se léčbě závislosti na tabáku a seznámili účastníky s osvědčenými postupy i nejnovějšími trendy při pomoci kuřákům.
Projekt REGPOT
V průběhu roku pokračoval projekt integrace FNUSA-ICRC do Evropského výzkumného prostoru (ICRC REGPOT - Human Bridge for Strengthening Integration of
ICRC into the European Research Area), zahájený v roce
2013. V rámci projektu posiluje FNUSA-ICRC spolupráci s téměř čtyřiceti výzkumnými organizacemi v zemích
EU, více než dvacet zahraničních vědců se zapojilo do
výzkumných týmů FNUSA-ICRC a bude realizována řada
akcí na posílení spolupráce mezi FNUSA-ICRC a zahraničními (evropskými) partnerskými institucemi.
Během tří let bude zorganizováno 25 mezinárodních
konferencí a seminářů, pracovníci FNUSA-ICRC uskuteční zhruba 200 výjezdů na studijní pobyty a 100 výjezdů
na mezinárodní konference. Na realizaci projektu získalo
FNUSA-ICRC z prostředků 7. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj grant ve
výši 111 milionů korun, Ten pokryje 100 procent nákladů
na projekt.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
AKADEMICKÁ A KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE
Mezinárodní akademická partnerství FNUSA-ICRC
Spolupráce s aplikační sférou
FNUSA-ICRC od roku 2011 navázala spolupráci s řadou
průmyslových společností, od velkých nadnárodních firem až po malé brněnské začínající firmy, tzv. start-ups.
S těmito společnostmi je každý rok zahájeno několik projektů spolupráce, například:
• Klinická hodnocení léčiv
• Klinická hodnocení zdravotnických prostředků
• Klinické zkoušky zdravotnických prostředků
• Poradenství v oblasti vývoje terapeutických metod
a zdravotnických technologií
• Společný vývoj nových zdravotnických technologií
Nejaktivnějšími průmyslovými partnery byly v roce společnosti Quintiles, AstraZeneca, Cardiorentis, Covidien,
F.Hoffman-La Roche nebo The Clinical Research Institute.
Centrum biomedicínského inženýrství společně s Ústavem přístrojové techniky AVČR a pražskou firmou M&I
pokračovaly ve vývoji metody na vyhodnocení signálu
EKG a zařízení pro provádění tohoto způsobu hodnocení. Výzkum vyústil v podání společné patentové přihlášky
v druhé polovině roku 2014.
Pokračovala spolupráce s americkou společností Stereotaxis na budování výzkumného a vzdělávacího centra pro
stereotaktickou magnetickou navigaci a vývoji nových zařízení pro stereotaktickou magnetickou navigaci.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
19
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014
Zkrácený ná- Název projektu
zev projektu
Zdroj
dotace
Zahájení
realizace
Konec
realizace
FNUSA-ICRC
OP VaVpI
1.4.2011
31.12.2015
OP VK
1.6.2011
31.5.2014
32 741 554
OP VK
1.7.2011
30.6.2014
36 738 157
OP VK
10.10.2011
9.10.2014
29 024 928
OP VK
1.6.2012
31.5.2015
33 238 124
OP VK
1.5.2012
30.4.2014
21 656 591
OP VK
1.5.2012
30.4.2015
4 851 978
OP VK
1.8.2012
30.6.2014
22 867 135
OP VK
1.10.2012
30.6.2015
10 238 107
OP VK
1.9.2012
31.8.2014
6 646 024
OP VaVpI
1.11.2012
31.12.2014
OP VaVpI
OP VK
1.10.2012
1.1.2013
30.6.2015
30.6.2015
Sestřičky
Inkubátor
mladých
talentů
Inkubátor
mladých talentů II
Inkubátor
mladých talentů III
ICRC
PartnerNet
Postdok
Cardio
ICRC Věda pro
zdraví
HISTOPARK
OrganoNET
MEDINFO
PRECEDENCE
Postdok
Neuro
20
Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně -Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
"Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu
vzdělávání a
praxe"
"ICRC Human Bridge - podpora
studijních pobytů českých vědců
v zahraničí: Inkubátor mladých
talentů"
ICRC Human Bridge - podpora
studijních pobytů českých vědců
v zahraničí II: Inkubátor mladých
talentů II.
ICRC Human Bridge - podpora
studijních pobytů českých vědců
v zahraničí III.: Inkubátor mladých
talentů
ICRC PartnerNet - Partnerská síť
výzkumné spolupráce
ICRC Human Bridge - podpora
kvalitních týmů výzkumu a vývoje
pomocí vzniku postdoktorských
pozic
FNUSA-ICRC Věda pro zdraví:
Podpora popularizace lékařského
výzkumu
Centrum analýz a modelování
tkání a orgánů (HISTOPARK)
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
MEDINFO - informační zdroje pro
medicínu a příbuzné obory
PRECEDENCE
FNUSA - ICRC - podpora rozvoje
kvalitních týmů neurologického
výzkumu a vývoje inicializací postdoktorských pozic
Celkový rozpočet
projektu (Kč)
4 633 361 854
Partner bez
finančního příspěvku
43 334 227
4 570 072
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014
Zkrácený ná- Název projektu
zev projektu
Zdroj
dotace
Zahájení
realizace
Konec
realizace
NATURA
NATURA - vědecké informační
zdroje přírodních věd
Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji
HOBIT - HOdina BIologie pro živoT:
Implementace problematiky
cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního
vzdělávacího plánu
Human Bridge for Strengthening
Integration of ICRC into European
Research Area
OP VaVpI
1.1.2013
31.12.2014
OP VK
1.2.2013
31.1.2015
4 495 364
OP VK
1.4.2013
30.3.2015
4 742 922
7RP
1.9.2013
31.8.2016
112 425 000
Projekt CZECRIN v rámci budování
české části výzkumné infrastruktury
pan-evropského významu v rámci
Evropského konsorcia pro výzkumnou infrastrukturu (ERIC)
Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových
aneuryzmatech
Věda do škol a školáci do vědy:
Systematická příprava k excelenci
ve vědě, výzkumu a vzdělávání
Podpora aktivit omezujících expozici tabákovému kouři
účelová
1.1.2014
podpora
ze státního
rozpočtu
31.12.2017
25 405 720
KONTAKT II 1.5.2014
31.12.2016
1 348 000
OP VK
1.8.2014
30.6.2015
20 611 035
RRAJM
1.9.2013
- Fond malých proj.
OP VK JmK 1.6.2014
31.5.2014
17 812 €
(cca 490 000 Kč)
31.5.2015
2 444 153
Joint
research
projects
(SCOPES)
30.11.2016
JMK
Pedagogové
HOBIT
"ICRC
-ERA-Human
Bridge
(REGPOT)"
CZECRIN
Kontakt
Aneurysma
Věda do škol
a školáci do
vědy
Kardiovize
Brno 2030
SITKOM simulační
trénink
komunikace
Smoking
cessation
Simulační výuka komunikačních
dovedností zaměstnanců zdravotnických zařízení v Jihomoravském
kraji
Training physicians for smoking
cessation counselling in Armenia
and the Czech Republic: a pilot
project
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
1.5.2014
(ICRC
1.8.2014)
Celkový rozpočet
projektu (Kč)
133 762 085
89 900 CHF
(cca 2 248 000 Kč)
21
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
DOZORČÍ RADA FNUSA-ICRC
Nejvyšší kontrolní orgán FNUSA-ICRC. Jejím posláním je
dohlížet na všechny aspekty projektu, zejména v oblasti
výzkumu a vývoje, transferu technologií, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky projektu, právních a etických otázek. Má devět členů, z nichž jeden je vždy ředitel
FNUSA, který je i předsedou rady. Ostatní členové jsou vybráni mezi uznávanými specialisty z různých oblastí, jako
je lékařský a biotechnologický výzkum, vzdělávání, transfer technologií, politika v oblasti konfliktu zájmů, právo,
řízení nemocnic nebo průmyslu. Alespoň tři členové rady
musejí být uznávaní zahraniční specialisté. Rada se schází
minimálně jednou ročně. V roce 2014 pracovala v tomto
složení:
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
Předseda rady. Dvacet let pracuje ve Fakultní nemocnici
u svaté Anny v Brně, věnuje se anesteziologii a intenzivní
péči, od března 2014 je ředitelem nemocnice. Působil ve
Velké Británii, Austrálii a Rakousku. Přednáší lékařskou
etiku studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.
Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun
Ředitel a vědecký pracovník Max Planck Institute for Heart and Lung Research v Bad Nauheim. Profesor oddělení
vnitřního lékařství lékařské fakulty Justus-Liebig-university v německém Gießenu. Předtím působil na univerzitách
Halle-Wittenberg, Würzburg, Braunschweig a Hamburg.
V letech 1991-1992 působil v americkém Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge.
Dr. Lawrence S. B. Goldstein, Ph.D.
Profesor buněčného a molekulárního lékařství a neurověd University of California San Diego (UCSD), ředitel
Programu pro kmenové buňky UCSD a vědecký ředitel
Sanford Consortium for Regenerative Medicine. Jeho
laboratoř odhalila důležitá spojení mezi molekulárními
mechanismy pohybů uvnitř mozkových buněk a nemocemi, jako je Alzheimerova a Huntingtonova choroba.
Zaměřuje se na využití lidských kmenových buněk pro
léčbu vážných nemocí.
Prof. Rudolf Haňka MA, PhD., FRSS, Feng
Emeritní profesor Wolfson College Cambridgeské univerzity, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády
České republiky a bývalý vědecký poradce předsedy
vlády ČR. V roce 1968 emigroval do Velké Británie, založil a řídil Centrum pro klinickou informatiku University of Cambridge. V roce 2009 byl jmenován předsedou
Rady pro reformu terciárního vzdělávání v ČR a také
v květnu 2010 členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
MUDr. Martin Jan Stránský, FACP
Lékař, vysokoškolský pedagog, vydavatel a politik. Rodák
z New Yorku, syn zakladatele československé sekce Rádia
Svobodná Evropa, jeho pradědeček byl zakladatel Lidových
novin a první ministr obchodu Československa. Působí jako
neurolog Yale University, zakladatel Polikliniky Národní
v Praze. Přednáší na Yale University a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Založil její výměnný program v neurovědách s Yale University a program Prague Selective, z nějž
absolvovalo stáž v ČR 1500 studentů medicíny z USA a dalších zemí.
MUDr. Jakub Tolař MD, Ph.D.
Lékařský titul získal na 1. lékařské fakultě UK, rezidenturu i doktorské studium absolvoval ve Spojených státech,
konkrétně na University of Minnesota v Minneapolis
v USA. Dnes ředitel tamního Stem Cell Institute a profesor pediatrických transplantací krve a kostní dřeně.
Ing. Pavel Trcka
Nezávislý poradce v oblasti rozvoje firem. V letech 1993–
2011 byl členem orgánů vrcholového managementu
v Raiffeisenbank v Praze, kde se specializoval na firemní
bankovnictví, řízení rizik a finance v mezinárodním obchodu. Od roku 2011 je nezávislým poradcem a ve volném čase studuje lékařství.
Robert G. Will CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP
FMedSc
Profesor klinické neurologie University of Edinburgh a člen
jejího Centra pro klinické mozkové vědy, multioborového
translačního centra, které kombinuje základní a aplikovaný výzkum za účelem studia příčin, následků a léčby významných onemocnění mozku. Věnuje se výzkumu Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD). Podílel se na objevu, jehož
podstatou bylo, že tato nemoc, příbuzná tzv. nemoci šílených krav, je mezi lidmi přenosná prostřednictvím krevní
transfuze.
Ing. Miroslav Zámečník
Český ekonom a analytik, zabývá se mimo jiné financováním zdravotnictví. Na počátku 90. let byl ředitelem Centra hospodářských analýz kanceláře prezidenta Václava
Havla. V letech 1994 až 1998 českým zástupcem u Světové banky, následně pracoval jako senior konzultant pro
Ministerstvo financí ČR. Od roku 2000 působí ve společnosti Boston Ventures, která se specializuje na restrukturalizaci podniků.
23
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PORADNÍ SBOR FNUSA-ICRC
Primární úlohou sboru je doporučovat vedení ICRC cíle pro
dlouhodobou strategii pro kardiovaskulární a neurovědecký výzkum a doporučit klíčové priority pro střednědobé
a krátkodobé plánování. Kromě toho podporuje efektivní
spolupráci v rámci jednotlivých vědeckých skupin a připravuje návrhy na využití finančních prostředků jednotlivých
programů/výzkumných týmů. Vědecký sbor v roce 2014
pracoval ve složení:
Fady I. Malik, MD, PhD, FACC
Vystudoval University of California v Berkeley a San Franciscu. Docent kardiologického oddělení v San Franciscu
a ošetřující intervenční kardiolog ve Veterans Administration Medical Center v San Franciscu. Působí rovněž ve
funkci Senior Vice President jako člen nejužšího vedení
Výzkumu a raného vývoje v cytokinetice.
Prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.
Absolvoval doktorandská studia na Lékařské fakultě Univerza v Ljubljani, 1991 - 1993 výzkumný pracovník jednotky hematologie a vaskulární medicíny Lékařské fakulty
University of Rochester. Lékař oddělení vaskulární medicíny Lékařského centra lublaňské univerzity a docentem
medicíny tamní Lékařské fakulty.
Dr. Brett M. Kissela, MD
Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Washington University a dále se vzdělával na Medical College Wisconsin,
University of Michigan a v univerzitní nemocnici University of Cincinnati. Je vedoucí katedry neurologie a regenerativní medicíny na Lékařské fakultě University of Cincinnati.
Prof. John Cleland
Vystudoval medicínu na University of Glasgow. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu odborný asistent
kardiologie a konzultant kardiologie v St Mary’s Hospital Paddington a Hammersmith Hospital London. V roce
1994 stipendium Britské kardiologické nadace na klinický
výzkum selhání srdce. V roce 1999 jmenován předsedou
Kardiologické nadace University of Hull.
Hana N. Dawson, PhD
Vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze a dokončila svá doktorandská studia na
University of South Florida. V současnosti působí jako
odborná asistentka v oboru neurologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Duke University a v tamním Lékařském centru.
Sreeganga Chandra PhD
Vystudovala St. Joseph‘s College v Bangalore v Indii a obor
chemie Purdue University v USA. V postgraduálním výzkumu
se zaměřila na neuronovou buněčnou biologii a neurodegeneraci v laboratoři Thomas C. Südhof při UT Southwestern
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
Medical Center v Dallasu. Docentka neurologie a odborná
asistentka molekulární, buněčné a vývojové biologie katedry neurologie Lékařské fakulty Yale University a v tamním
programu neurověd.
David A. Kass, M.D.
Bakalář aplikované fyziky a technologie Harvard University
a absolvent medicíny Lékařské fakulty Yale University. Vykonal stáž interního lékařství na Lékařské fakultě George
Washington University a stipendijní pobyt v oboru kardiologie na Lékařské fakultě Johns Hopkins University. Nyní
je tam profesor buněčné a molekulární medicíny a ředitel
Johns Hopkins Center for Molecular Cardiobiology.
Kenneth Moya, PhD
Studoval biologii a medicínu na Harvard University a získal
doktorát v Massachusetts Institute of Technology. Působí jako pedagog v Centre for Interdisciplinary Research in
Biology a na École normale supérieure v Paříži ve Francii.
Prof. Dr. Peter Nestor
Studoval medicínu na University of Melbourne v Austrálii.
V roce 1998 odešel na University of Cambridge, kde dokončil postgraduální studia v oboru využití pozitronové
emisní tomografie u demence a zůstal jako docent. Od
2005 klinický vědecký pracovník Rady pro lékařský výzkum. V roce 2012 přešel do německého Centre for Neurodegenerative Diseases, kde vede skupinu zaměřenou na
Alzheimerovu chorobu.
Dr. Jana Preiningerová, MD
Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK a 1998 - 2010 pracovala na Yale University, kde vedla centrum pro roztroušenou sklerózu Yale Multiple Sclerosis Center a vytvořila program komplexní péče a klinický výzkumný tým. Od roku
2010 působí jako neuroložka v rámci VFN v Praze, kde se
i nadále specializuje na roztroušenou sklerózu.
Dr. Marcelo Rubinstein
Studoval medicínu a molekulární biologii v Argentině
a v USA. V letech 1997-2011 zahraniční vědecký pracovník a aspirant Howard Hughes Medical Institute. Ředitel
laboratoře Národní rady pro vědecký atechnický výzkum
Argentiny, hlavní zkoušející a docent Fakulty přírodních
věd University of Buenos Aires.
Dr. Gustavo Sevlever
Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě University of
Buenos Aires, studoval i University of California San Diego.
Vedoucím oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires. Jeden
z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii.
25
ROK 2014 VE FNUSA-ICRC
Evaluace ICRC mezinárodní komisí
Nový předseda dozorčí rady
V čele Fakultní nemocnice u sv. Annny, zřizovatele FNUSA-ICRC, a také
devítičlenné dozorčí rady
výzkumného centra stanul
27. března MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
MUDr. Pavlík do té doby působil jako statutární zástupce
ředitele nemocnice, lékařský
ředitel a zástupce přednosty
pro LPP Anesteziologicko-resuscitační kliniky.
Evaluace aktivit a výsledků FNUSA-ICRC mezinárodním
expertním panelem organizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se uskutečnila na přelomu
2013/2014. Členy mezinárodního expertního panelu byli
odborníci z Německa, Španělska, Nizozemska a České republiky. Zhodnotili aktivity a výsledky FNUSA-ICRC za období od roku 2011 do konce 2013 v oblastech výzkumu
i administrace centra a projektu. Výsledkem byl soubor
doporučení, která byla poté v průběhu roku implementována - například posílení vztahů s akademickými partnery v Brně či posílení spolupráce s akademickými partnery
v Evropě či restrukturalizace některých výzkumných týmů.
Konference ICRC o využití kmenových buněk
Mezinárodní konference o využití kmenových buněk pro
regeneraci poškozených tkání se konala 6. a 7. 5. Mezi
přednášejícími bylo i 15 zahraničních odborníků z Argentiny, Belgie, Finska, Itálie, Japonska, Nizozemí, Norska,
Portugalska, Španělska a USA. FNUSA-ICRC buduje Integrované centrum celulární terapie a regenerativní medicíny (ICCT) jako platformu pro vývoj buněčných terapií
nemocí kardiovaskulárních, neurologických a onkologických. Na výzkumu spolupracuje s dalšími pracovišti v ČR
i zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří Stem Cell Institute
University of Minnesota.
Úspěch na mezinárodní konferenci INTED ve Valencii
Osmý ročník mezinárodní konference INTED 2014 o moderních technologiích a vzdělávání se 10. až 12. března
konal ve španělské Valencii. Jedním z přednášejících byl
MUDr. Ondřej Volný, výzkumník programu Neuro 1. S kolegou Lukášem Malým připravili názornou prezentaci
o nové, moderní a didaktické učebnici anatomie „Memorix Anatomie – Memorix of Anatomy“. Vznikla spoluprací
anatomů, histologů, studentů medicíny, kliniků, psychologů a andragogů. Volný se podílel jako spoluautor na české
verzi a byl hlavní editor její anglické verze.
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
ROK 2014 VE FNUSA-ICRC
Kardiovize se představila veřejnosti v brněnské ZOO
U příležitosti Světového dne bez tabáku se do tradiční
akce v ZOO Brno nazvané Zvířátka také nekouří 17. května
zapojil tým Kardiovize 2030 se svým programem prevence
kardiovaskulárních onemocnění.
Světová kapacita preventivní medicíny v Brně
Profesor Francisco Lopez-Jimenez, přední odborník na prevenci kardiovaskulárních chorob z Mayo Clinic, zavítal do
Brna 5. 6. Mentor programu Cardio 6 se specializuje se na
souvislost mezi tělesným metabolismem pacienta a jeho
náchylností ke kardiovaskulárním chorobám, zejména na
vztah mezi různými typy ukládání tělesného tuku a rizikem kardiovaskulárních komplikací. Prokázal nebezpečnost určitého typu obezity - tuku ukládaného v centrální
oblasti břicha. Ten je vzhledem k risku srdečních chorob
mnohem záludnější, než celková obezita, cukrovka nebo
vysoký tlak. Na základě výzkumů Lopeze-Jimeneze jsou
v americké Minnesotě aplikovány preventivní programy,
které mají za cíl do roku 2020 dosáhnout nejnižší úmrtnosti na onemocnění srdce v porovnání se zbytkem USA.
primárně určený pro operační sály, byl testován rovněž
pro vyšetření magnetickou rezonancí.
Síť SENSATION zlepší výzkum cévní mozkové příhody
Odbornou konferenci SITS-EAST na téma zkvalitnění
výzkumu metod léčby cévní mozkové příhody pořádalo FNUSA-ICRC 11. až 13. června v Praze. Představila se
i nová výzkumná síť SENSATION, která umožní rozvoj výzkumu léčby tohoto závažného onemocnění ve střední
a východní Evropě. Cévní mozková příhoda (CMP) patří
ve vyspělých zemích k nejčastějším příčinám smrti či trvalé invalidity. Celosvětový projekt SITS (Safe Implementations of Treatments in Stroke – Bezpečná implementace
léčebných metod CMP) a jeho část SITS-EAST, sdružující nemocnice a výzkumná centra ze střední a východní
Evropy a po celém světě shromažďují data pomáhající
vyhodnotit, jaké metody léčby jsou při akutní CMP pro
postiženého nejlepší. Síť SENSATION (SITS-EAST Network
for Stroke Research Collaboration) má za cíl testovat nové
metody léčby, které umožní vrátit do kvalitního života
více pacientů, kteří by jinak v důsledku CMP zemřeli nebo
žili s trvalým postižením.
Získán inovační voucher na testování monitoru
pro mikroinvazivní chirurgii
Inovační vouchery pro firmy na spolupráci s vědecko-výzkumnými centry byly losovány 27. května. Vylosován
byl projekt brněnské firmy IBSmm Engineering na spolupráci s výzkumným programem FNUSA-ICRC Cardio 5 při
testování a vypracování případové studie použití IBSmm
monitoru pro mikroinvazivní chirurgii. Monitor, který je
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
27
ROK 2014 VE FNUSA-ICRC
Viceprezidentka Alzheimer´s Association v Brně
Dr. Maria C. Carrillo, viceprezidentka pro lékařské a vědecké vztahy americké Alzheimer‘s Association, navštívila 21.
a 22. července FNUSA-ICRC, aby se seznámila s pokroky
podprogramu Neuro 2 a prodiskutovala možnou spolupráci. Asociace pro Alzheimerovu chorobu vznikla v roce
1980 a je největší takto zaměřenou neziskovou organizací
na světě. Dr. Carrillo je zodpovědná za mezinárodní výzkumný grantový program a předsedá výzkumnému panelu-konsorciu vědců z akademického sektoru, průmyslu
a mezinárodních organizací, kteří spolupracují na vývoji
léčebných metod Alzheimerovy choroby. Ve svém výzkumu se zaměřuje na identifikaci měřitelných indikátorů fyzických změn v mozku, které ukazují na vznik demence.
Přesnější a šetrnější výzkum srdečních arytmií
Nový sál pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený
špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem, otevřela FNUSA-ICRC 23. září. Systém
umožňuje velmi přesnou navigaci intervenčních nástrojů
v srdci pacienta, a proto jsou zákroky provedené za pomoci tohoto přístroje přesnější a pro pacienta šetrnější
než při použití jiných technologií. Stereotaktický navigační systém vede instrumenty i do obtížně přístupných míst
srdečních dutin, popřípadě mozku, a to nejen přímo z daného pracoviště, ale i „na dálku”, kdy operatér může být
vzdálen tisíce kilometrů. Porucha srdečního rytmu patří
mezi častá kardiovaskulární onemocnění, může se projevovat jako nepříjemné bušení srdce a pocit jeho vynechání. V nejhorších případech vede až k náhlé srdeční smrti.
Nový sál pomůže k přesnému umisťování elektrod do srdečních dutin či rozšiřování zúžených věnčitých tepen při
léčbě ischemické choroby srdeční a prevenci infarktu.
Přednášky výzkumníků z Mayo Clinic
Výzkumníci americké Mayo Clinic prof. Yonas E. Geda, MD,
MSc, Sandra Yee-Benedetto, Janina Krell-Roesch a Teresa
Christianson vystoupili ve dnech 19. - 21. 8. ve FNUSA-ICRC
s blokem veřejných přednášek: Neurocognitive networks,
The design & conduct of clinical research in Brain Aging,
& Mild Cognitive Impairment a Can physical exercise prevent dementia? What is the underlying mechanism.
Konference o pomoci závislým na tabáku
Odbornou konferenci „Závislost na tabáku: léčba, ekonomika“ pořádalo FNUSA-ICRC 16. a 17. října. Vystoupili přední světoví experti věnující s osvědčenými postupy
i nejnovějším trendy v oblasti pomoci kuřákům. V ČR šlo
o unikátní akci – na jednom místě se totiž sešli nejen lékaři, ale také psychologové, farmakologové, zástupci
zdravotních pojišťoven i další experti, kteří dlouhodobě
pomáhají lidem přestat kouřit. Konference byla součástí
širších aktivit projektu „Kardiovize Brno 2030“, jehož cílem
je během následujících let výrazně snížit procento výskytu srdečních onemocnění na území Brna. Mezi zahraniční
experty vystoupila i prof. Hana Ross, konzultantka Světové
28
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
ROK 2014 VE FNUSA-ICRC
banky na ekonomické dopady kouření či Andrew Bennett
z britské Health Equalities Group.
Představení Akademie ICRC v Bruselu
Představení aktivit Akademie ICRC uspořádala kancelář
CZELO v Bruselu 27. října. Vzdělávací projekt FNUSA-ICRC
je zaměřen na podporu spolupráce s vysokoškolskými
a středoškolskými studenty při klinickém výzkumu. Cílem
je přiblížit studentům možnosti dalšího vzdělávání a osobního uplatnění v oblasti vědy a výzkumu a ukázat jim, jak
je možné se do výzkumu zapojit. Od podzimu 2012 nabídla Akademie přednášky více než 700 studentům, uspořádala tři semináře pro více než 150 studentů a následně
díky nim získalo 20 studentů možnost podílet se na výzkumných aktivitách FNUSA-ICRC na pozici Výzkumného
asistenta pod vedením zkušených mentorů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
Osvěta, jak včas poznat cévní mozkovou příhodu
K celosvětové připomínce boje proti cévní mozkové příhodě (CMP) se 29. října připojilo Brno. Ve foyer Knihovny
Jiřího Mahena odborníci z FNUSA-ICRC zájemcům přiblížili, jak včas rozpoznat první příznaky této závažné nemoci
a postiženému účinně pomoci. Zdravotníci centra upozorňovali například na rizika vysokého krevního tlaku, který
bylo možné si změřit. Přiblížili i hlavní příznaky a možnost
odhalit je pomocí testu FAST (rychle). F=face (ochrnutí
obličeje), A=arm (ochrnutí paže), S=speech (porucha řeči)
a T=time (symbolizuje fakt, že je čas volat rychlou záchrannou službu). CMP (hovorově zvaná „mozková mrtvice“) na
světě podle statistik zabíjí každých 6 vteřin. Největší problém je, že pacienti přijíždějí do nemocnice často pozdě.
Návštěva z University of California San Diego
Mezinárodní centrum klinického výkumu navštívil 4. listopadu Dr. Lawrence S.B. Goldstein. Profesor Oddělení buněčného a molekulárního lékařství a Oddělení neurověd
Lékařské fakulty University of California San Diego (UCSD)
je zároveň ředitel Programu pro kmenové buňky UCSD
a vědeckým ředitelem výzkumného centra pro regenerační
medicínu Sanford Consortium for Regenerative Medicine.
Do FNUSA-ICRC přijel nejen jako člen jeho dozorčí rady, ale
také předjednat spolupráci s UCSD při léčbě neurologických a kardiovakulárních onemocnění pomocí kmenových
buněk. Laboratoř Dr. Goldsteina odhalila důležitá spojení
mezi molekulárními mechanismy pohybů uvnitř mozkových buněk a nemocemi, jako je Alzheimerova a Huntingtonova choroba. Jeho laboratoř v USA také testuje na pacientech kmenové buňky při léčbě přerušené míchy.
29
ROK 2014 VE FNUSA-ICRC
Získán první získaný grant z programu Horizon 2020
Projekt „DanuBalt: Novel Approaches in Tackling the Health Innovation and Research Divide in the Danube and
Baltic Sea Region“ získal v prosinci peníze z programu Evropské unie Horizon 2020. Danubalt (1. 1. 2015 - 31. 12.
2016) analyzuje mechanismy bránící efektivnímu využití
regionálních a EU nástrojů v makroregionech Baltského
moře a Podunají a poskytne nápravná opatření ke zlepšení v oblasti investic do regionálních zdravotnických systémů skrze efektivní využití Strukturálních fondů v kombinaci s programem Horizon 2020.
Vědci z celého světa navrhli další směřování
FNUSA-ICRC
Poprvé v historii FNUSA-ICRC se na počátku prosince 2014
sešla jeho vědecká rada dohromady s dozorčí radou a vedoucími jednotlivých vědeckých týmů. Do Brna tak přicestovali vědci z Mayo Clinic, University of California San
Francisco, Duke University, Yale University, University of
Minnesota, University of South Florida, University of Cincinnati, University Medical Centre Ljubljana, Cambridge
University, University of Edingburgh, University College
London, francouzské École normale supérieure či Universidad de Buenos Aires. Společně jednali o dalším směřování výzkumu FNUSA-ICRC a schválili restrukturalizaci výzkumných týmů.
30
Přihláška o evropský patent
Specialistům FNUSA-ICRC se podařilo vyvinout jedinečné
zařízení pro měření ultra vysokofrekvenčních oscilací generovaných myokardem UHF EKG, které v prosinci 2014
zadali do patentového řízení. Limitací současných HF EKG
monitorů je omezený frekvenční rozsah a dynamika měřeného signálu EKG, což nové zařízení změnilo. Pomocí UHF
EKG zařízení je možné jednoduchým a neinvazivním postupem diagnostikovat různé srdeční abnormality, patologie
a stanovovat rizika náhlé srdeční smrti. Vynález umožňuje
i dosud neznámou interpretaci měřené elektrické aktivity
srdečního svalu. Jde o důležitý milník v oblasti EKG technologie, který může zachránit řadu životů.
Výzkumníci získali Cenu Wernera von Siemense
Tým doc. Zbyňka Prokopa získal Cenu Wernera von Siemense v kategorii „Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace“. Doc. Prokop působí v Centru biomolekulárního
a buněčného inženýrství FNUSA-ICRC a na Masarykově
univerzitě. Jeho kolegyně Veronika Štěpánková pracuje v rámci projektu FNUSA-ICRC Precedence, Mgr. Šárka
Bidmanová, Ph.D v projektu ICRC-ERA-HumanBridge (Regpot). Akademická komunita udělila Siemensovu cenu
jejich projektu „Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu dehalogenas“. V rámci něj se podařilo
objevit enzym, který spolehlivě rozkládá jedovaté látky,
jako například yperit, nechvalně proslulý již od první světové války, i další jeho nebezpečné obdoby.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC
31
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
32
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 — FNUSA-ICRC

Podobné dokumenty