R O ZH O D N U T Í integrované povolení společnosti JABLONEX

Komentáře

Transkript

R O ZH O D N U T Í integrované povolení společnosti JABLONEX
Adresátům dle rozdělovníku
Liberec 31.července 2006
Č. j.: KULK 50885/2006
Sp.Zn.: ORVZŽP 210/2006
Vyřizuje: Ťoková Kateřina
Tel.: 485 226 385
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
(dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle
ustanovení § 13 odst. 3 téhož zákona
integrované povolení
společnosti JABLONEX GROUP a.s.
se sídlem Palackého 3145/41, 466 37 Jablonec nad Nisou, s přiděleným IČ 467 11 538
(dále jen „provozovatel“),
pro provoz zařízení kategorie 3.3
„Výroba skla v obci Desná (Desná I a Desná II)“
(dále jen „zařízení“).
Účastníci řízení dle § 7 zákona o integrované prevenci ve smyslu § 27 správního řádu :
 JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou
 Liberecký Kraj
 Město Desná
Umístění zařízení
Liberecký kraj
Obec Desná I., II. a III.., kód obce: 563552
Katastrální území: Desná I, II. a III., 625574, 625582, 625591
Popis zařízení
a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.
Tab. č. 1 : Sklářské tavící agregáty ve středisku Kontivany (Desná)
ČZ ČPC ČTÚ ČJ Název jednotky
101 102 102 102 Kontinuál č. 2
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Kapacita
(t/den)
KT
ČV
VZZO
ZP
3,0
_
011
VZZO
ZP
3,0
101 101 Kontinuál č. 1
VZZO
EL
1,6
103 103 Kontinuál č. 3
VZZO
EL
1,6
104 104 Kontinuál č. 4
VZZO
EL
1,6
105 105 Kontinuál č. 5
VZZO
EL
1,6
Celková kapacita (t/den)
_
Filtrační
jednotka
106 106 Kontinuál č. 6
024
012
013
014
12,4
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
107 107
Kategorie
zdroje
Název jednotky
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Diskontinuální
4pánvová pec
VZZO
Otop
Kapacita
(t/den)
KT
ČV
ZP
2,0
Filtrační jednotka
Tab. č. 2 : Sklářské tavící agregáty ve středisku Desná
015
101 101
108 108
Diskontinuální
8pánvová pec
VZZO
ZP
Celková kapacita (t/den)
4,0
6,0
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Kapacita
(t/den)
201 201 Diskontinuál č. 1
VZZO
ZP
1,2
201 202 Diskontinuál č. 2
VZZO
ZP
1,0
201 203 Diskontinuál č. 3
VZZO
ZP
1,0
201 205 Diskontinuál č. 5
VZZO
ZP
0,6
202 204 Kontinuál č. 4
VZZO
EL
3,0
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
106
Název jednotky
KT
ČV
_
008
Filtrační
jednotka
Tab. č. 3 : Sklářské tavící agregáty ve středisku Polubný
009
101
105
202 206 Kontinuál č. 6
VZZO
ZP
Celková kapacita (t/den)
4,5
_
11,3
Tab. č. 4 : Sklářské tavící agregáty ve středisku Příchovice
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Kapacita
(t/den)
KT
ČV
101 101 Kontinuál č. 1
VZZO
EL
5,0
_
002
102 102 Kontinuál č. 2
VZZO
ZP
8,0
_
003
102 103 103 Kontinuál č. 3
VZZO
ZP
11,0
_
004
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
101
101
Název jednotky
EL
1,6
Filtrační
jednotka
VZZO
005
006
110 110 Diskontinuál č. 10
VZZO
ZP/O2
2,5
Filtrační
jednotka
106 104 Kontinuál č. 11
107 107 Diskontinuál č. 7
VZZO
ZP
1,3
_
108 108 Diskontinuál č. 8
VZZO
ZP
1,2
_
109 106 Kontinuál č. 12
VZZO
EL
1,6
105 105 Diskontinuál č. 5
VZZO
ZP/O2
2,5
103
104
Celková kapacita (t/den)
7
34,7
Celková kapacita zařízení (všech tavících agregátů) je 64,4 t utaveného skla/den.
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Kapacita
(t/den)
201 201 Diskontinuál č. 1
VZZO
ZP
1,2
201 202 Diskontinuál č. 2
VZZO
ZP
1,0
201 203 Diskontinuál č. 3
VZZO
ZP
1,0
201 205 Diskontinuál č. 5
VZZO
ZP
0,6
EL
6,4
EL
1,6
ZP
6,4
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
106
Název jednotky
KT
ČV
_
008
Filtrační
jednotka
Na období let 2007 – 2008 je plánována výměna tavících agregátů na středisku Polubný „nová
hala“z důvodu jejich končící životnosti. Tím. dojde ke změně stávajících kapacit – dojde k navýšení
celkové kapacity o 6,9 t/den, což reprezentuje zvýšení celkové kapacity zařízení o 10,7%, viz. tab. č.
3a.
Tab.č.3a
009
101
202 204
105
Kontinuál A
VZZO
Kontinuál B
202 206 Kontinuál C
VZZO
Celková kapacita (t/den)
_
18,2
b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Procesní ohřevy – spalovací technické jednotky procesních ohřevů, které jsou součástí technologie
výroby skla (hořáky, temperovací a chladící pece, sušičky).
Tab. č. 5 : Procesní ohřevy ve středisku Desná
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
103 101 107 117
Název jednotky
Temperace
pánví 1
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Výkon
(kW)
ČV
SZZO
ZP
360
017
108 118
Temperace
pánví 2
SZZO
ZP
360
018
107 127
Elektrické
přešepy 1
SZZO
EL/ZP
4 x 15
BV017
108 128
Elektrické
přešepy 2
SZZO
EL/ ZP
5 x 15
BV018
Sušička písku
Kontivany
MZZO
ZP
80
BV020
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Výkon
(kW)
ČV
211 Chladící pícky
MZZO
ZP
5 x 99
V007
221 Temperace
SZZO
ZP
312
V008
231 Pásovka 1
SZZO
ZP
609
BV007
241 Pásovka Carmet
SZZO
ZP
435
V007
202 216 Chladící pícky
MZZO
ZP
_
V009
202 226 Pásovka Carmet
SZZO
ZP
696
BV007
MZZO
ZP
70
BV021
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Výkon
(kW)
ČV
113 Pásovka tyče
SZZO
ZP
609
123 Pásovka Walter
SZZO
ZP
609
SZZO
ZP
220
MZZO
ZP
6 x 140
SZZO
ZP
400
7
SZZO
EL/ZP
2 x 15
BV007
MZZO
ZP
2 x 140
SZZO
ZP
250
MZZO
ZP
150
MZZO
ZP
100
102 101
_
102 303 312
Tab. č. 6 : Procesní ohřevy ve středisku Polubný
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
132
103
106 201
132
_
132
105
_
304 305
Název jednotky
Sušička písku
Polubný
Tab. č. 7 : Procesní ohřevy ve středisku Příchovice
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
132 102 103
103
Název jednotky
105 115 Temperace vrtulí
103
110 120 Chladící
pícky č. 10
103
117 Temperace
pánví č. 7
107
102
127 Elektrické
přešepy č. 7
132 104
118 Chladící pece č. 8
Temperace
108 128
pánví 8
103
138 Temperace
vrtulí 8
_ 105 201 201 Sušička písku
132
BV008
006
9
11
V souvislosti s plánovanou výměnou tavících agregátů dojde i ke změně procesních ohřevů ve
středisku Polubný, viz tab. č. 6a :
Tab. č. 6a
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
Otop
Výkon
(kW)
ČV
211 Chladící pícky
MZZO
ZP
5 x 99
V007
221 Temperace
SZZO
ZP
312
V008
231 Pásovka 1
SZZO
ZP
609
BV007
241 Pásovka Carmet
SZZO
ZP
435
V007
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
132
103
106 201
132
_
_
105
Název jednotky
202
Chladící pícky
MZZO
ZP
6 x 60
V009
304 305
Sušička písku
Polubný
MZZO
ZP
70
BV021
Otop
Výkon
(kW)
ČV
ZP
130
ZP
130
ZP
370
ZP
370
Spalovací procesy – technické jednotky pro výrobu tepla (kotelny).
Tab. č. 8 : Kotelny závodu Polubný a Desná
ČZ ČPC
001 001
Název
kotelny
Kotelna
Energo
Kotelna
002 002
Polubný
Kotelna
003 003
Perlovka
004 004
005 005
Kotelna
Desná
Kotelna
Brusírna
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
ČJ
Název
jednotky
001
Kotel K1
002
Kotel K2
003
Kotel K1
004
Kotel K2
005
Kotel K3
ZP
370
006
Kotel K1
ZP
675
007
Kotel K2
ZP
675
008
Kotel K3
ZP
675
009
Kotel K1
ZP
285
010
Kotel K2
ZP
285
011
Kotel K1
ZP
125
012
Kotel K2
ZP
125
013
Kotel K3
ZP
125
014
Kotel K4
ZP
125
Otop
Výkon
(kW)
SZZO
SZZO
SZZO
SZZO
SZZO
001
002
004
005
003
Tab. č. 9 : Kotelny závodu Příchovice
ČZ ČPC
Název
kotelny
ČJ
Název
jednotky
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
ČV
002
001
Kotel K1
001
002
Kotel K2
SZZO
SZZO
ZP
250
ZP
125
ZP
125
Kotelna
001 001
Příchovice
002
003
Kotel K3
004
Kotel K4
SZZO
ZP
250
002
005
Kotel K5
SZZO
ZP
250
013
Ostatní zdroje – z procesů přípravy, skladování a manipulace se sklářským kmenem.
Tab. č. 10 : Ostatní zdroje závodu Polubný a Desná
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
104 102 109
Kategorie
Kapacita
zdroje
(výkon
Název Střediska Název jednotky (dle zákona
ventilátoru
č. 86/2002
v m3/h)
Sb.)
402
Kmenárna –
pracovní
prostor
MZZO
7560
412
Odsávání vah –
suroviny
MZZO
2000
Odsávání vah –
suroviny
MZZO
2000
Odsávání vah –
střepy
MZZO
2000
Přefuk písku
MZZO
2 x 1000
Kmenárna
Polubný
MZZO
_
422
Středisko
Kontivany
432
303 322
105 304 405
Středisko
Polubný
ČV
_
Tab. č. 11 : Ostatní zdroje závodu Příchovice
ČZ ČPC ČTÚ ČJ
Název Střediska
104 110 205 205
Středisko
Příchovice
Název jednotky
Kategorie
zdroje
(dle zákona
č. 86/2002 Sb.)
ČV
Kmenárna Příchovice
SZZO
013, 014
c) Přímo spojené činnosti
Skladování a manipulace s primárními surovinami
Příprava, skladování a manipulace se sklářským kmenem
Využívání tepelné energie z výrobního procesu (tavení skla)
Úprava vody pro chlazení tavících agregátů – mechanické odstraňování nerozpuštěných látek
z potoční vody na pískových filtrech.
Nakládání s odpady
Skladování výrobků
Laboratorní činnosti
I.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve
vazbě na § 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo
spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.
1 . Emisní limity
Ovzduší
Závazné emisní limity NOx, CO, sloučenin fluoru, sloučenin chloru, kovů I a kovů II jsou pro
kontinuální i diskontinuální tavící agregáty navrženy v závislosti na hmotnostním toku.
Podmínka č. 1 : Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Kontivany
(Desná) dodržovat emisní limity dle tabulek č. 12 a 13.
Tab. č. 12 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
60
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
NOx
1 600 (4)
1 500 (4)
CO
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
Sloučeniny
fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny
chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
400
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
Látka nebo
ukazatel
TZL
Kontinuál č. 1,
Kontinuál č. 3,
Kontinuál č. 4,
Kontinuál č. 5
(výduch č. 012,
013, 014, 024)
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. NOx jako NO2.
Tab. č. 13 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
SO2
500
400
NOx
1 600 (4)
1 600 (4)
Látka nebo
ukazatel
TZL
Kontinuál č. 2,
Kontinuál č. 6
(výduch č. 011)
CO
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
Sloučeniny
fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny
chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření.
NOx jako NO2.
Podmínka č. 2 : Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Desná
dodržovat emisní limity dle tabulky č. 14.
Tab. č. 14 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
Látka nebo ukazatel
(technologický)
Diskontinuální
4pánvová pec,
Diskontinuální
8pánvová pec
(výduch č. 015)
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
60
při hmotnostním toku < 2,5
kg/h
TZL
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 2,5
kg/h
SO2
500
400
NOx
1 100 (4)
1 000 (4)
CO
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
800
při hmotnostním toku > 5
kg/h
Sloučeniny fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření.
NOx jako NO2.
Podmínka č. 3 : Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku
dodržovat emisní limity dle tabulek č. 15 a 16.
Polubný
Tab. č. 15 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Látka nebo
ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
500
1 100 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
400
1 000 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
500
2 500 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
300
2 500 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
TZL
SO2
NOx
CO
Diskontinuál č. 1,
Diskontinuál č. 2,
50
Diskontinuál č. 3, Sloučeniny fluoru
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Diskontinuál č. 5
(výduch č. 008)
100
Sloučeniny chloru
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kontinuál č. 6
(výduch č. 009)
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
TZL
SO2
NOx
CO
50
Sloučeniny fluoru
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
8 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku dle legislativy platné v době měření.
NOx jako NO2.
Tab. č. 16 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Látka nebo
ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
60
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
1 600 (4)
1 500 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
400
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
8 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
TZL
NOx
Kontinuál č. 4
(výduch č. 009)
CO
Sloučeniny
fluoru
Sloučeniny
chloru
Kovy I (2)
Kovy II (3)
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku. NOx jako NO2.
Podmínka č. 4 : Při běžném provozu velkých zdrojů znečišťování ovzduší ve středisku Příchovice
dodržovat emisní limity dle tabulek č. 17, 18 a 19.
Tab. č. 17 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Látka nebo
ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
60
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
1 600 (4)
1 500 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
400
při hmotnostním toku > 5 kg/h
40
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
NOx
2 500 (4)
2 500 (4)
SO2
500
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
400
700
při hmotnostním toku > 5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
8 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
TZL
Kontinuál č. 1,
Kontinuál č. 11,
Kontinuál č. 12
(výduchy č. 002,
005)
NOx
CO
Sloučeniny
fluoru
Sloučeniny
chloru
Kovy I (2)
Kovy II (3)
TZL
Kontinuál č. 2,
Kontinuál č. 3
(výduchy č. 003,
004)
CO
Sloučeniny
fluoru
Sloučeniny
chloru
Kovy I (2)
Kovy II (3)
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity elektricky otápěných kontinuálů č. 1, 11 a 12 platí vztažné podmínky
A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu
kyslíku. Pro emisní limity zemním plynem otápěných kontinuálů č. 2 a 3 platí vztažné podmínky A,
koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku
dle legislativy platné v době měření. NOx jako NO2.
Tab. č. 18 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Diskontinuál č. 5,
Diskontinuál č. 10
(výduch č. 006)
Látka nebo ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
60
při hmotnostním toku <
2,5 kg/h
TZL
NOx
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥
2,5 kg/h
1 100 (4)
1 100 (4)
SO2
CO
500
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
Sloučeniny fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
500
800
při hmotnostním toku > 5
kg/h
50
při hmotnostním toku
≥ 0,05 kg/h
100
při hmotnostním toku
≥ 0,05 kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku
≥ 0,05 kg/h
5
při hmotnostním toku
≥ 0,01 kg/h
(1)
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity diskontinuálů č. 5 a 10 platí vztažné podmínky A, koncentrace
příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu kyslíku.
Tab. č. 19 : Emisní zdroje a závazné emisní limity
Emisní zdroj 101
(technologický)
Látka nebo ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
Závazný emisní limit
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku <
2,5 kg/h
TZL
Diskontinuál č. 7,
Diskontinuál č. 8
(výduch č. 7)
(1)
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥
2,5 kg/h
NOx
1 100 (4)
1 100 (4)
SO2
500
400
800
při hmotnostním toku > 5
kg/h
50
při hmotnostním toku
≥ 0,05 kg/h
80
při hmotnostním toku
≥ 0,05 kg/h
10 (5)
při hmotnostním toku
≥ 0,05 kg/h
5
při hmotnostním toku
≥ 0,01 kg/h
CO
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
Sloučeniny fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro emisní limity zemním plynem otápěných diskontinuálů č. 7 a 8 platí vztažné podmínky A,
koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku
dle legislativy platné v době měření. NOx jako NO2.
Podmínka č. 5 : Při běžném provozu středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší v závodě
Polubný a závodě Desná dodržovat emisní limity dle tabulky č. 20.
Tab. č. 20 : Emisní zdroje a závazný emisní limit
Emisní zdroje 001, 002,
003, 004, 005
(spalovací)
Látka nebo
ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
Závazný emisní
limit (mg . m-3)
NOx
200
200
CO
100
100
SO2
35
Neprovádí se
Kotelna Energo
Kotelna Polubný,
Kotelna Perlovka,
Kotelna Desná,
Kotelna Brusírna
(výduchy č. 001, 002,
004, 005, 003)
(1)
dle bodu 1.1.4 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NOx jako NO2.
Podmínka č. 6 : Při běžném provozu středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší v závodě
Příchovice dodržovat emisní limity dle tabulky č. 21.
Tab. č. 21 : Emisní zdroje a návrh závazného emisního limitu
Emisní zdroj 002
(spalovací)
Látka nebo
ukazatel
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
Závazný emisní
limit (mg . m-3)
NOx
200
200
CO
100
100
SO2
35
Neprovádí se
Kotelna Příchovice
(výduch č. 013)
(1)
dle bodu 1.1.4 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém
plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NOx jako NO2.
Tab. č. 22 : Emisní limity zdrojů při plánované výměně tavících agregátů :
Emisní zdroj 101
Látka nebo ukazatel
(technologický)
Kontinuál A,
Kontinuál B,
(výduchy č. 009)
Zákonný emisní limit (1)
(mg . m-3)
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
závazný emisní limit
(mg . m-3)
60
při hmotnostním toku < 2,5
kg/h
TZL
NOx
CO
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 2,5
kg/h
1 600 (4)
1 500 (4)
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
400
při hmotnostním toku > 5
kg/h
Sloučeniny fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
150
při hmotnostním toku < 2,5 kg/h
40
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
5
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
150
při hmotnostním toku < 2,5
kg/h
TZL
Kontinuál C
(výduch č. 009)
(1)
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5 kg/h
100
při hmotnostním toku ≥ 2,5
kg/h
SO2
500
300
NOx
1 600 (4)
1 600 (4)
CO
800
při hmotnostním toku > 5 kg/h
Sloučeniny fluoru
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Sloučeniny chloru
100
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy I (2)
10 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05 kg/h
Kovy II (3)
5
při hmotnostním toku ≥ 0,01 kg/h
800
při hmotnostním toku > 5
kg/h
50
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
80
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
8 (5)
při hmotnostním toku ≥ 0,05
kg/h
3
při hmotnostním toku ≥ 0,01
kg/h
dle bodu 3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Kovy I - Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu
(3)
Kovy II - Co, Ni, Cr, As, Cd, Se
(4)
při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot
(5)
limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3
(2)
Pro výše uvedené emisní limity elektricky otápěných kontinuálů platí vztažné podmínky A,
koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek bez referenčního obsahu
kyslíku. Pro emisní limity zemním plynem otápěného kontinuálu platí vztažné podmínky A,
koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek, s referenčním obsahem kyslíku
dle legislativy platné v době měření. NOx jako NO2.
Voda
Krajský úřad vydává povolení k nakládání s vodami, tj. k jejich odběru a vypouštění za
následujících podmínek :
Podmínka č. 7 : Chladící odpadní vody ze závodu Příchovice vypouštět do vodního toku Černá
Říčka, ČHP 1-05-01-066, v ř. km 0,6 v max. množství 134 500 m3/rok, 450 m3/den, 8,0 l/s.
Podmínka č. 8 : Chladící odpadní vody ze závodu Polubný vypouštět do vodního toku Černá Desná,
ČHP 1-05-01-065, v ř. km 3,5 v max. množství 108 000 m3/rok, 440 m3/den, 7,6 l/s.
Podmínka č. 9 : Chladící odpadní vody ze závodu Desná vypouštět do vodního toku Černá Desná,
ČHP 1-05-01-065, v ř. km 3,1 v max. množství 65 000 m3/rok, 240 m3/den, 7,0 l/s.
Podmínka č. 10 : Teplota vypouštěných chladících vod nesmí přesáhnout 25 °C.
Podmínka č. 11 : Odpadní vody z úpravny vody vypouštět do vodního toku Černá Desná,
ČHP 1-05-01-065, v ř. km 3,2 v max. množství 2 000 m3/rok, 8 m3/den, 0,2 l/s a v jakosti dle
následující tab. č. 23.
Tab. č. 23 : Jakost vypouštěných odpadních vod
Látka nebo ukazatel
„p“ (mg . l-1)
„m“ (mg . l-1)
CHSKCr
40
80
NL
30
50
Fe
2
4
„p“ - podmíněně přípustná koncentrace
„m“ - nepřekročitelná maximální koncentrace
(kg . rok-1)
70
50
3
Způsob rozboru
TNV 757520
ČSN EN 872
ČSN EN ISO 11885
V technologii výroby skla vznikají pouze odpadní vody z průtočného chlazení tavících agregátů (tzv.
chladící odpadní vody), které jsou bez čištění vypouštěny do vodotečí Černá Říčka a Černá Desná.
Odpadní vody z úpravny vod, sloužící pro následné procesy zpracování skla a chlazení tavících
agregátů závodu Desná, jsou po sedimentaci tuhých částic vypouštěny do vodoteče Černá Desná.
V úpravně vody se provádí pouze mechanická filtrace tuhých látek na pískových filtrech. Voda
zbavená tuhého podílu se dále používá a tuhé částice zachycené na filtru se z filtrů odstraní zpětným
proplachem. Kalová voda odchází do sedimentační jímky, kde se nechá usadit a odsazená voda se
vypouští do recipientu.
V areálech závodů Desná, Polubný a Příchovice vznikají také splaškové odpadní vody, které jsou po
přečištění na vlastní BČOV, umístěné v areálu závodu Desná, vypouštěny odděleně od ostatních
odpadních vod do vodoteče Černá Desná, ČHP 1-05-01-065, v ř. km 3,1. Dále v uvedených areálech
vznikají průmyslové odpadní vody z následných procesů zpracování skla, které jsou vypouštěny
odděleně od ostatních odpadních vod do vodotečí Černá Říčka a Černá Desná. Následné procesy
zpracování skla a čištění splaškových odpadních vod, včetně nakládání s odpadními vodami
vznikajícími z uvedených procesů, nejsou předmětem řízení o vydání IP. Podmínky pro vypouštění
uvedených odpadních vod jsou stanoveny v rozhodnutí KÚ LK, ORVZŽP, č.j. KULK/11658/2004/05,
ze dne 14.02.2005, a v rozhodnutí MěÚ Tanvald, č.j. SÚ 13806/2004/PNV, ze dne 27.12.2004.
2. Odpady
Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
Podmínka č. 12 : Nakládání s nebezpečnými odpady bude prováděno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 185/2004 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech k nakládání s odpady.
Katalogové číslo
název odpadu
kategorie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 02 04
Hydroxid sodný a hydroxid draselný
N
06 02 05
Jiné alkálie
N
10 11 15
Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
N
Kyselé mořící roztoky
N
11 01 05
12 01 12
Upotřebené vosky a tuky
N
12 01 18
Kovový kal ( brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující
olej
13 02 05
Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje
N
Jiné izolační a teplonosné oleje
N
13 03 10
12 02 08
Jiné motorové,převodové a mazací oleje
N
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O/N
15 01 02
Platové obaly
O/N
15 01 04
Kovové obaly
O/N
15 01 05
15 01 07
15 02 02
16 02 13
16 05 06
16 07 08
17 09 03
19 08 05
19 08 13
20 01 15
20 01 23
Kompozitní obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla,filtrační materiály(včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod
čísly 16 02 09 až 16 02 12
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které obsahují nebezpečné
látky
Odpady obsahující ropné látky
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahujících nebezpečné látky
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Kaly z jiných způsobů čistění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
Zásady
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
O/N
O/N
N
N
N
N
O/N
N
N
N
N
Podmínka č. 13 : Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tomto
rozhodnutí, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu.
Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke
změně integrovaného povolení, vztahuje se integrované povolení také na nakládání s tímto
nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení
zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván
k podání žádosti o změnu IP.
3. Hluk, vibrace, neionizující záření
Podmínka č. 14 : Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění.
Zařízení není zdrojem vibrací.
Zařízení není zdrojem neionizujícího záření.
4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí
Ochrana ovzduší :
Podmínka č. 15 : Dodržovat povinnosti provozovatele velkého a středního stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší vyplývající z § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
Podmínka č. 16 : Dodržovat ustanovení schválených provozních řádů velkých zdrojů znečišťování
ovzduší (dále jen PŘ VZZO), vypracovaných podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.,
v platném znění, projednaných a schválených v řízení o vydání IP k provozu zařízení.
Krajský úřad vydává souhlas s trvalým provozem zařízení a souhlasí s vydáním provozních řádů
zdrojů :
PŘ provoz Desná – huť Desná ( diskontinuální 4 a 8pánvová pec )
PŘ provoz Polubný – nová hala,
PŘ provoz Příchovice – kyslíkové tavení (diskontinuální agregát č. 5 a 10),
PŘ provoz Příchovice – kontinuální agregát č. 3
PŘ provoz Příchovice – pánvový provoz ( diskontinuální agregáty č. 7 a 8).
Podmínka č. 17 : Schválené PŘ VZZO spolu s kopií schválení KÚ LK, ORVZŽP, přiložit k místním
provozním předpisům jako závazné dokumenty pro provoz předmětných zdrojů tak, aby byly
kdykoliv dostupné pro kontrolní orgány ochrany ovzduší.
Podmínka č. 18 : V případě následných změn provozních podmínek zařízení předložit v souladu s §
17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, provedené změny provozních řádů k
odsouhlasení KÚ LK, ORVZŽP.
Podmínka č. 19 : Po ukončení zkušebního provozu tavících agregátů A, B a C předložit krajskému
úřadu spolu s žádostí o souhlas s trvalým provozem provozní řády těchto zařízení ke schválení.
Ochrana vod :
Podmínka č. 20 : Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde bude nakládáno se závadnými látkami
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, zabezpečit a provozovat tak, aby nedošlo k úniku
znečišťujících látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí.
Podmínka č. 21 : Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních
prostředků pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,
v platném znění.
Podmínka č. 22 : Podzemní a povrchové vody využívané v technologii výroby skla odebírat ze
zdrojů povrchových a podzemních vod dle tab. č. 24.
Tab. č. 24 : Podmínky odběru povrchové a podzemní vody
Závod
Příchovice
Polubný
Druh vody
Místo odběru
Náhon Černé Říčky,
Povrchová ČHP 1-05-01-066,
ř. km 1,0
Pramenní vývěr
Povrchová nad kolejištěm,
ČHP 1-05-01-066
Prostor pod pecí č. II,
Podzemní
ČHP 1-05-01-066
Prostor pod pecí č. III,
Podzemní
ČHP 1-05-01-066
Náhon Černé Desné,
Povrchová ČHP 1-05-01-065,
ř. km 4,0
Maximální
množství
Poznámka
110 000 m3/rok
6 l/s
Zachovat minimální
zůstatkový průtok
v recipientu (40 l/s )
12 800 m3/rok
0,45 l/s
-
7 300 m3/rok
0,25 l/s
14 400 m3/rok
0,45 l/s
220 000 m3/rok
14 l/s
Zachovat optimální průtok
v recipientu (120 l/s )
.
Podmínka č. 23 : Množství odebírané povrchové a podzemní vody a množství vypouštěných
odpadních vod měřit zařízeními, jejichž správnost měření bude ověřena autorizovanou firmou.
Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
Podmínka č. 24 : Jakost odebírané povrchové a podzemní vody měřit způsobem a v četnosti tak, jak
stanoví vyhláška č. 20/2002 Sb. Měření musí provádět odborně způsobilé osoby oprávněné k
podnikání.
Krajský úřad vydává souhlas s vydáním Havarijního plánu zpracovaného dle vyhl. č. 450/2005 Sb.
5. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie
Podmínka č. 25 : Podmínky pro hospodárné využívání paliv a energií vyplývající ze závěru
zpracovaného energetického auditu podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, realizovat
dle „Plánu realizace energetických úsporných opatření“, který byl krajskému úřadu předložen při
ústním jednání o žádosti.
.
6. Opatření pro předcházení haváriím
Podmínka č. 26 : Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a
ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem maximální ochrany zdraví a života zaměstnanců,
životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby
a rozvoje společnosti.
Podmínka č. 27 : Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a dílčí havarijní plány
průběžně revidovat a vést o tom záznamy.
Podmínka č. 28 : Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijními plány, s opatřeními
pro předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (minimálně každý
rok) všechny pracovníky proškolovat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci.
7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých
může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka
Podmínka č. 29 : Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s PŘ,
včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů.
Podmínka č. 30 : Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými
podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro
případ kontroly.
8. Způsob monitorování emisí a přenosů (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)
Ovzduší
Podmínka č. 31 : Provádět monitoring dle tabulky 25. Místa odběru vzorků viz. schválené provozní
řády jednotlivých zařízení.
Tab. č. 25 : Monitorování zdrojů
Zdroj znečišťování
Četnost
Monitorování
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 12
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 13
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 14
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 15
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 16
VZZO č. 101
Kontinuál č. 1,
Kontinuál č. 3,
Kontinuál č. 4,
Kontinuál č. 5
VZZO č. 101
Kontinuál č. 2,
Kontinuál č. 6
VZZO č. 101
Diskontinuální
4pánvová pec,
Diskontinuální
8pánvová pec
VZZO č. 101
Diskontinuál č. 1,
Diskontinuál č. 2,
Diskontinuál č. 3,
Diskontinuál č. 5,
Kontinuál č. 6
VZZO č. 101
Kontinuál č. 4
Zdroj znečišťování
Četnost
Monitorování
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 17
Jednorázové měření emisí všech předepsaných
znečišťujících látek 1 x za kalendářní rok, ne dříve
než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření
Viz. tab. 18 a 19
SZZO č. 001, 002,
003, 004, 005
Kotelna Energo,
Jednorázové měření NOx a CO 1 x za 5 kalendářních
Kotelna Polubný,
roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data
Kotelna Perlovka,
předchozího měření
Kotelna Desná,
Kotelna Brusírna,
Kotelna Příchovice
Viz. tab. 22 a 23
VZZO č. 101
Kontinuál č. 1,
Kontinuál č. 11,
Kontinuál č. 12,
Kontinuál č. 2,
Kontinuál č. 3
VZZO č. 101
Diskontinuál č. 5,
Diskontinuál č. 10
Diskontinuál č. 7
Diskontinuál č. 8
Termín měření provozovatel oznámí ČIŽP, OI Liberec, v souladu s odst. 3 § 8 vyhlášky č. 356/2002
Sb., v platném znění, písemně nejpozději 14 dní před datem zahájení měření.
Dále je provozovatel dle platné legislativy povinen:
 udržovat měřící místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu v souladu s § 7 odst.
6 vyhlášky č. 356/2002 Sb.,
 měření znečišťujících látek do ovzduší provádět prostřednictvím autorizované měřící skupiny
s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění,
 při překročení přípustné míry obtěžování obyvatelstva zápachem zajistit jednorázové měření
pachových látek dle platné legislativy.
Voda
Podmínka č. 32 : Na výtocích odpadních chladících vod do recipientů měřit alespoň 1 x denně
teplotu vypouštěných vod. Naměřené údaje přehledně zaznamenávat do provozní evidence.
Podmínka č. 33 : Na odtoku z úpravny vody odebírat minimálně 1 x za 3 měsíce dvouhodinové
směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Rozbory
vypuštěných odpadních vod budou provedeny oprávněnou laboratoří dle technických norem
uvedených v tab. č. 24 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace
oprávněné laboratoře.
Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního
objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru
výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
Podmínka č. 34 : Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (KÚ Libereckého kraje)
a příslušnému správci povodí(Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho
každý kalendářní měsíc tabelární přehled objemu odebraných povrchových vod, objemu vypuštěných
odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnoceni ročního bilančního
množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích.
9. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně
ochrany životního prostředí jako celku
Nejsou navrženy žádné závazné podmínky.
10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení
Provozovatel zařízení je povinen:


Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou
provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí vždy do
15.2. následujícího roku.
Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.

Hlásit krajskému úřadu a dotčeným orgánům takové mimořádné stavy zařízení a úniky
znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají negativní dopad na životní
prostředí v souladu se schváleným Havarijním plánem a Provozními řády.

Zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat látky dle § 22 odst. 1 zákona, jejichž emise a přenosy
jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným v nařízení vlády č.
368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu.

V pravidelných ročních intervalech předkládat KÚ zprávu dokládající plnění Závazných
podmínek integrovaného povolení v rozsahu stanoveném ORVZŽP.
11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví
člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti
Podmínka č. 35 : Před trvalým ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „Plán
postupu ukončení provozu“, který musí respektovat princip využití, případně odstranění, veškerých
závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou.
II.
Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení § 15 zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci.
III.
Všechny připomínky účastníků řízení a správních úřadů byly akceptovány a zahrnuty do rozhodnutí,
kromě připomínek uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
IV.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší a nahrazují následující
pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:
Odpady
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/10256/2005 ze dne 9.1.2006, kterým se uděluje
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1a.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/45508/2006 ze dne 30.6.2006, kterým se uděluje
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/343/1782/2005 ze dne 21.3.2005, kterým se uděluje
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j.KULK/5134/2005 ze dne 31.8.2005, kterým se uděluje souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady.
 Rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou č.j. ŽP 1735/2002/249.1 ze dne 12.6.2002,
kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, výroková část 1.
Voda
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK/11658/2004/05 ze dne 14.2.2005, kterým se vydává
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
 Rozhodnutí Městského úřadu v Tanvaldě č.j. SÚ 13806/2004/PNV ze dne 27.12.2004, kterým
se vydává povolení k nakládání s vodami.
Ovzduší
 Rozhodnutí ČIŽP č.j. 10/OO/7/96/Hr ze dne 3.1.1996, o stanovení emisních limitů.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 11809/2004 ze dne 1.12.2004, kterým se vydává
povolení k trvalému provozu kmenárny
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 5385/2005 ze dne 23.6.2005, kterým se vydává
souhlas se změnou provozování sklářských pecí a jejich zkušebnímu provozu.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 9948/2005 ze dne 1.12.2005, kterým se vydává
souhlas se změnou provozování sklářských pecí a jejich zkušebnímu provozu po provedené
změně.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8728/2005 ze dne 18.10.2005, kterým se vydává
povolení k vydání provozního řádu provozu Desná, huť Desná – diskontinuální tavicí agregáty
č.1 a č.2.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 11399/2003 ze dne 29.12.2003, kterým se vydává
povolení k vydání provozních řádů pro provoz Příchovice – kontinuální agregát č. 1 a č. 2.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8673/2005 ze dne 17.10.2005, kterým se vydává
povolení k vydání provozního řádu pro závod Příchovice – kontinuální agregát č. 11 a č. 12.
 Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KULK 8674/2005 ze dne 17.10.2005, kterým se vydává
povolení k vydání provozního řádu pro závod Desná, středisko Kontivany – kontinuální tavicí
agregáty č.1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Podobné dokumenty

Reference centrálních vysavačů

Reference centrálních vysavačů ZAMETACÍ STROJE – STROJE NA UMÝVÁNÍ, BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ PODLAH – KOBERCOVÉ EXTRAKTORY PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE – VYSÁVACÍ SYSTÉMY – MOBILNÍ KARTÁČOVÉ MYČKY VOZIDEL – RUČNÍ ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

Více

Veřejnoprávní smlouva - Lomnice nad Popelkou

Veřejnoprávní smlouva - Lomnice nad Popelkou 1) Orgány města Semily (Městský úřad Semily) budou vykonávat ve správním obvodu města Lomnice nad Popelkou jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost na úseku agendy speciálního stave...

Více

SKLO, SKLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE A VÝROBA SKLA

SKLO, SKLÁŘSKÁ TECHNOLOGIE A VÝROBA SKLA sklovina řádně ochlazena. Toho je dosaženo použitím míchadel, aby se tak zabránilo vytváření nových proudů, které by narušily distribuci tepla. 3.3 Silo a dávkovač V silu musí být zachována stále ...

Více

změna podmínek č. 1

změna podmínek č. 1 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2009 Sp. Zn.: OŽPZ 341/2009 Č. j. KULK/21580/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391

Více

Sierra termický hmotností průtokoměr řady 640 S Steel

Sierra termický hmotností průtokoměr řady 640 S Steel Hlavní výzvou pro Dr. Olina a jeho vývojový tým bylo vyvinout snímací část, která umí oddělit nucenou konvekci, což je žádaný zdroj tepelné ztráty. U tradičních termických hmotnostních průtokoměrů ...

Více