Soubor ke stažení

Komentáře

Transkript

Soubor ke stažení
HLASATEL
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
www.praha15.cz
ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015
Nová ředitelka CSOP str. 4
Územní rozvoj Prahy 15 str. 6
Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29
Foto Marie Zdeňková
2
HLASATEL / ČERVEN 2015
VÁŽENÍ A MILÍ
SPOLUOBČANÉ,
uplynulé květnové dny byly ve znamení oslav významného výročí
– 70 let od konce druhé světové války. Oslavy a pietní akce se konaly
po celé republice. Nejinak tomu bylo i u nás na Praze 15 – v Hostivaři
a v Horních Měcholupech, kde jsme společně s pamětníky a zástupci místních spolků a škol uctili památku padlých hrdinů, kteří
během druhé světové války zahynuli přímo v bojích, ale také obětí
židovského holocaustu a koncentračních táborů. Velký dík samozřejmě patří všem lidem, kteří během druhé světové války riskovali
životy své i životy svých nejbližších.
V dnešní nelehké době je třeba si tato výročí nejen připomínat, ale
měly by nás zároveň vést k zamyšlení a uvědomění si, co je v našich
životech podstatné více a co méně. Dnešní mladá generace již nebude
mít mnoho příležitostí dozvědět se o hrůzách druhé světové války
autenticky přímo od pamětníků, kteří tuto válku prožili. Je jenom
na nás, abychom nedovolili zapomenout a neustále si každý z nás
uvědomoval, že život v míru bohužel není samozřejmostí.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné a pohodové dny.
Milan Wenzl
starosta
[email protected]
Městská část Praha 15 vyhlašuje
fotografickou soutěž pro všechny věkové kategorie
Tajemná zákoutí Prahy 15
Fotografie zasílejte buď e-mailem na adresu
[email protected],
nebo poštou do podatelny ÚMČ Praha 15
s nadpisem Fotosoutěž.
Nezapomeňte uvést jméno, adresu a svůj věk.
Maximální velikost fotky 1 MB.
Termín zaslání fotografií: 15. 6. – 4. 9. 2015
Fota budou vytištěna na běžný papír velikosti A4 a vystavena
v rámci akce Dny Prahy 15 od 11. do 18. září 2015 v OC Hostivař.
Zároveň je bude možné vidět na www.praha15.cz
HLASATEL
zpravodaj Městské části
Praha 15
periodický tisk územního
samosprávného celku
ročník 21 | červen 2015
VYDAVATEL:
ÚMČ Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10
IČ: 231355
REDAKČNÍ RADA:
PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
Bc. Jitka Kolářová
Lucie Prinzová
Mgr. Petra Šikýřová
Markéta Weinlichová
Marie Zdeňková
Mgr. Antonín Randa
Bc. Jiří Škuba
Jiří Vaníček
REDAKCE, DISTRIBUCE:
APP MEDIA s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 02 Praha 1
ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA:
Bc. Eva Ingrid Burianová
tel.: 776 260 066
e-mail: [email protected]
TECHNICKÁ REDAKTORKA,
PŘÍJEM INZERCE:
Bára Šterclová
tel.: 777 225 470
e-mail: [email protected]
NÁKLAD:
15 000 výtisků
ČÍSLO 6/2015
VYŠLO V PRAZE: 29. 5. 2015
Příští číslo vyjde 30. 6. 2015
Uzávěrka 9. 6. 2015
Nevyžádané podklady se nevracejí.
Redakce si vyhrazuje právo upravit
či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají
autoři a současně prohlašují, že jsou
oprávněni tyto podklady používat.
Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte
na [email protected]
nebo volejte 777 225 470.
Registrační značka MK ČR E 12172
Žijeme i na facebooku – podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
KRÁTCE
Z RADY A ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 15
AKTUÁLNĚ
Na 5. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 15,
které se konalo 13. května 2015, byl novým
zástupcem starosty zvolen
Milan Ducko (Patnáctka náš domov),
který se bude starat zejména o oblast dopravy.
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat
na veřejné diskuze se zástupci radnice
nad pracovními návrhy řešení lokalit:
Další zasedání zastupitelstva Prahy 15
se uskuteční 24. června 2015
v KC Varta v Boloňské ulici od 17.00 hod.
Všichni občané naší městské části
jsou srdečně zváni k účasti.
Rada městské části Praha 15
na svém jednání dne 22. dubna 2015
= schválila dostavbu druhé poloviny Centra
předškolního vzdělávání Bolevecká, kde vzniknou další tři třídy mateřské školy
na svém jednání dne 6. května 2015
= odsouhlasila smlouvu na provoz sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu
Hostivařské přehrady. Smlouva je nově koncipována tak, aby městská část nedoplácela na
provoz jako v minulosti, ale naopak aby získávala příjem ze správy areálu.
= schválila stavební úpravy nebytových prostor ve druhém podlaží bytového domu na
Veronském náměstí čp. 596, aby se zde rozšířila ubytovací kapacita pro dětské centrum
Paprsek – chráněné bydlení
= schválila záměr realizace zakázky malého
rozsahu na výsadbu stromů a keřů ve vybraných lokalitách Prahy 15
Úřad městské části Praha 15
má nového tajemníka
Do funkce tajemníka Úřadu městské části
Praha 15 byl, na základě výběrového řízení,
jmenován Mgr. Aleš Cejnar, MPA.
V územní samosprávě působí již od roku 1995.
Podrobný soupis všech usnesení a dalších
materiálů z jednání rady a zastupitelstva
naleznete na www.praha15.cz.
3
SCHODIŠTĚ mezi ulicemi
NAD PŘEHRADOU – POD VARTOU
dne 9. června 2015 (úterý) od 18.30 hod.
přímo na schodišti, které tam schází
a
VÍCEÚČELOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA
NA KOŠÍKU
dne 10. června (středa) v 17.30 hod.
přímo na asfaltové ploše
– ulice Chudenická 1075.
Městská knihovna Praha
– pobočka Praha 15
Hostivař – Golfová 10/910
Prázdninová provozní doba od 1. 7. do 30. 8.
Út 9.00 až 16.00 a Čt 12.00 až 19.00 hod.
Uzavírka poboček v celé síti včetně ústřední
knihovny 27. 7. až 9. 8. 2015.
Přehled lokalit a termíny
letních odstávek tepelné energie
pro ohřev teplé vody v Praze 15
Hostivař – Horní Měcholupy – bez odstávky
Petrovice – bez odstávky
Štěrboholy – průmyslová zóna
– 20. – 23. července
Pozor změna!
Termín uzávěrky červencového čísla
Hlasatele je 9. 6. ve 12.00 hod.
4
HLASATEL / ČERVEN 2015
NOVÁ ŘEDITELKA CSOP
– JSEM V KRIZOVÉM STAVU
N
a desátém zasedání Rady městské části byla do funkce ředitelky Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, se sídlem v Parmské ulici,
jmenována Mgr. Monika Válková. Její nástup však nepřipomíná procházku
růžovým sadem. Při kontrole, která právě v CSOP probíhá, byly zjištěny zásadní nedostatky týkající se účetnictví. Situace je natolik vážná, že městská
část musela poskytnout centru dotaci, ve výši jednoho milionu korun na provoz zařízení. „Nebudu
vám nic zastírat,“ uvedla Válková na jednom z prvních setkání se zaměstnanci centra. „Centrum se
v měsíci dubnu ocitlo v platební neschopnosti, díky neodpovědnému jednání bývalé zaměstnankyně. Vše bylo předáno k prošetření policii.“
Paní ředitelka však neztrácí elán. Má velké plány a zkušenosti i dostatek energie na jejich realizaci.
Zároveň působí schopným manažerským dojmem.
Začínala coby všeobecná zdravotní sestra ve VFN Praha, vypracovala se přes vrchní sestru neurologického oddělení, odbornou učitelku zdravotní školy, odborného lektora vysoké školy až k poradkyni ministra MPSV pro sociálně zdravotní problematiku. K problematice sociálně zdravotní péče
se později vyjadřovala i jako odborný garant, řešitel projektů, hlavní metodik, externí hodnotitel
a vedoucí katedry pro nelékařské obory v oblasti sociálně zdravotní péče o klienty, multidisciplinární
spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem. Jak sama říká – tuto problematiku má nastudovanou z pohledu odborníka a dostatečné praxi velmi dobře. Vzhledem k tomu, že své odborné
znalosti opírala o vlastní zkušenosti, ví přesně, co je zapotřebí, a být ředitelkou CSOP je pro ni
výzvou, kterou bere více než zodpovědně. „Během mého působení jako poradkyně ministrů MPSV
jsem pronikla do problematiky sociálnězdravotních služeb a s tím i spojených úskalí pro poskytovatele služeb. V CSOP mám šanci zúročit všechno, co jsem za ta léta získala. Především je potřeba
zkvalitnit veškeré služby tak, aby byly pro občany tzv. co nejblíže. Někteří senioři opět využívají
víkendových služeb v Domě s pečovatelskou službou. Tady musím vyzdvihnout tým lidí, který zde
zůstal a který skutečně hledá způsoby, jak pomoci a jak co nejvíce vyjít klientům vstříc. Sama jsem
se přesvědčila, že pro ně se nejedná o zaměstnání, ale o poslání. Toho si opravdu vážím.“ A jak vidí
nové vedení samotní zaměstnanci? Zatím s rozpačitými úsměvy říkají, že ji ještě neměli možnost
příliš poznat, ale zatím to vypadá více než nadějně. Co se týká přímo klientů, jsou spokojeni. Každá
z ošetřovatelek včetně jednoho pana ošetřovatele si najdou čas na milé slovo a pěkné chování. A to
je asi to nejdůležitější.
Do budoucna má paní ředitelka v plánu přeregistrovat část odlehčovacích lůžek na domov se zvláštním režimem, který, jak je přesvědčena, v Praze 15 velmi chybí. Ale není to jediný plán. Při pohledu
z okna hned zjišťuje, co vše by šlo udělat se zahradou, a zároveň sleduje, kde by bylo možné získat
anebo i ušetřit nějaké peníze, aby se použily pro vylepšení centra.
Další plány má s navázáním spolupráce s dobrovolnickými centry v rámci Prahy 10 a 15. Kdysi
v kolínské nemocnici takové dobrovolnické centrum zařídila.
A kde čerpá inspiraci pro své nápady? „Chodím pravidelně na oběd jak s kolegy, tak s klienty. Ráda si
k nim sednu a vyslechnu si jejich názor. Člověk tak nejlépe získá představu, co je potřeba. Nedávno
mi třeba říkali o tom, jak by bylo dobré, kdyby signalizace, kterou mají pro případ nějakých potíží
při sobě, fungovala i na zahradě areálu. Ihned jsem tedy začala projednávat rozšíření s představiteli
radnice. Tady musím říci, že mi velmi pomáhají a vycházejí vstříc. Dokonce mi nabídli pomoc
i s účetnictvím, aby se situace vyřešila co nejdříve. Jsem ráda, že péče o seniory patří mezi jejich
priority. Ne vždy je to samozřejmostí,“ dodává ještě ředitelka Monika Válková. (bur)
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
5
JSME PŘIPRAVENI
NA POVODNĚ?
CO ŘEKNEME,
AŽ SE POVODEŇ ZEPTÁ?
D
ne 28. dubna proběhl nácvik výstavby mobilních protipovodňových zábran v ulici U Břehu. Za
pomoci hasičů a další odborných pracovníků dodavatelské firmy DOBOS s.r.o. z Dolního Bousova došlo nejprve k výstavbě a pozdější demontáži zábran. Hned v počátku se zjistily různé problémy.
Patřilo mezi ně nedostatečné těsnicí spojení mezi některými prvky mobilních protipovodňových zábran v zatáčkách, které kopírují tok Botiče. Problém vyřešilo vyrobení a doplnění širších spojovacích
prvků a rohového dílu. Také se objevily potíže s předběžnou manipulací, neboť k jejich rozmístění bude
zapotřebí techniky. Současným problémem je i uložení zábran ve skladu, kde nelze v plné míře použít
techniku a většina úkonů při skladování a nakládání prvků musí být prováděna ručně, a tudíž za účasti
většího počtu pracovníků. Vedení MČ Praha 15 je si tohoto problému vědomo a intenzivně hledá nové
místo a prostory pro uskladnění zábran. Referent krizového řízení Ing. Květoslav Marek ohodnotil celou akci pozitivně: „Ano, bylo procvičeno vše, co jsme si naplánovali. Díky tomu se ukázaly problémy,
z nichž některé bylo naštěstí možné ihned vyřešit a na dalších se intenzivně pracuje. Na druhé straně
byla jasně vidět při montáži i demontáži jednoduchost a operativnost, s jakou lze s jednotlivými prvky
zacházet. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i vysokou aktivitu a nasazení hasičů JSDH – Horní
Měcholupy a Chodov i profesionálních hasičů HZS hl. m. Prahy ze stanice č. 5 z Prahy 10. Všem díky
za pomoc.“(red)
INTERNET PRO VEŘEJNOST
Ve vstupní hale Úřadu městské části Praha 15 jsou dostupné dva počítače umožňující rychlé vyhledání nutně
potřebných informací na internetu. V budově je rovněž
dostupná zdarma Wi-Fi síť pro návštěvníky úřadu.
Pro internetové připojení je použita aktivní ochrana produktem Kerio Control společnosti Kerio, jehož licenci
udělila společnost Kerio městské části zdarma.
Kancelář úřadu a tajemníka
je řešení pro unifikované zabezpečení sítě, charakteristické komplexní ochranou sítí a statistikami.
Obsahuje firewall certifikovaný
laboratořemi ICSA, VPN řešení, rozklad zátěže mezi internetovými
linkami, filtrování obsahu a sofistikované reporty. Může být nainstalován jako softwarová aplikace,
virtuální zařízení nebo optimalizované hardwarové zařízení. Vše
s podporou protokolu IPv4aIPv6.
6
HLASATEL / ČERVEN 2015
P
oslední dubnový týden se nesl ve znamení významných jednání nad budoucností územního rozvoje
naší městské části. Podnětným impulzem bylo nadstandardní pozvání na pokračování participačního procesu
nad připravovaným Metropolitním plánem hlavního
města Prahy. Setkání na půdě zpracovatele uvedeného
plánu – Institutu plánování a rozvoje (IPR) – se zúčastnil
pan starosta, zástupce starosty pro územní rozvoj a členové příslušné komise Prahy 15. Při jednání se postupně v otevřené diskuzi rozebíraly názory přítomných na jednotlivé lokality, ať již stabilizované, transformační nebo rozvojové. Na závěr setkání bylo
možné konstatovat, že pohled radnice a IPR na problematiku územního rozvoje Prahy 15 je v rámci
pořizování tak zásadního dokumentu, jaký představuje Metropolitní plán, prakticky totožný. Mezi
zmiňované priority patří ochrana území před neustálými změnami územního plánu ze zeleně, případně
sportovních ploch na obytnou funkci, snaha o výškovou stabilizaci či regulaci v celém území, nedotknutelnost přirozené funkce Hostivařského lesoparku včetně jejího ochranného pásma, do něhož se
tlačí výstavba, striktní vymezení drobných ploch zeleně, které nebudou narušeny, zachování fungující
průmyslové oblasti v její celistvosti bez pronikání obytné zástavby, povzbuzování rozvoje malých lokálních center života místo megalomanského budování jednoho ústředního náměstí.
Dalším důležitým milníkem pro územní rozvoj Prahy 15 byl zdejší celodenní pobyt Matěje Stropnického, náměstka primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán. Setkání začalo
na Toulcově dvoře a v přilehlém Trojmezí, kde se za účasti zástupců všech dotčených městských částí
navrhoval další postup řešení problematiky této oblasti. Panovala shoda, že zástavba by v budoucnu
byla připustitelná pouze v horní části rozlehlého území, kde se nyní rozkládají pole. Ovšem pouze za
předpokladu přírodního propojení dolní části s Hostivařským lesoparkem, a zejména po důkladném
prověření únosnosti dopravní zátěže a navržení funkčního systému obslužnosti. Následovala cykloprojížďka po všech lokalitách, ve kterých vedení radnice spatřuje určitý potenciál rozvoje, popřípadě po
těch stabilizovaných, kde ale převládá neodbytná snaha developerů urbanizovat je. Navečer se na půdě
radnice konalo závěrečné shrnutí všech poznatků za přítomnosti náměstka primátorky, vedení Prahy 15,
ředitele IPRu a dalších zástupců magistrátu.
Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt městské části
Foto Marie Zdeňková
ÚZEMNÍ ROZVOJ PRAHY 15
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
BYTOVÝ DŮM MILÁNSKÁ
7
J
edním ze zamýšlených záměrů na území naší městské části je projekt společnosti PriFin a.s. Jedná
se o novostavbu bytového domu při ulici Milánská, v lokalitě před hlavním vstupem do radnice.
Samostatný objekt je navržen pro funkci bydlení
a doplněn o drobnou nebytovou plochu. Je nutné
konstatovat, že stavba respektuje pouze funkční
využití pozemku podle platného územního plánu
a rozhodně zaujme navrženou architekturou. Dům,
Navrhovaná podoba objektu
jehož výška je zamýšlena na pět nadzemních podlaží
a jedno ustupující, má zahrnovat 37 bytových jednotek, 31 parkovacích míst v suterénu i parteru,
a zmíněnou nebytovou jednotku. Vedení Městské části Praha 15 ovšem s výstavbou vyslovilo nesouhlas,
a to hned z několika důvodů. Hmota objektu by měla negativní dopad na míru zastavěnosti v dané
lokalitě, jeví se jako neúměrná danému prostoru a je za hranicí využitelnosti lokality. Dále nutno uvést,
že předmětná lokalita je součástí stabilizovaného území, kde legislativně není přesně stanovena míra
využití území. Jak se uvádí v platném Územním plánu hlavního města Prahy, z hlediska limitů rozvoje
je zde možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez možnosti
další rozsáhlé stavební činnosti. Navrhovaný bytový dům nesplňuje také urbanistické podmínky začlenění stavby do území se zřetelem na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Rada městské části
považuje zachování zeleně v dané lokalitě za přínosnější v rámci existující zástavby. V současné době se
proto intenzivně snaží o výměnu tohoto pozemku mezi vlastníkem a Magistrátem hlavního města Prahy,
aby mu v budoucnu již žádná zástavba nehrozila.
Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ
OBCHODNÍ CENTRUM
HORNOMĚCHOLUPSKÁ
D
alší z připravovaných investic na území Městské části Praha 15 je výstavba při Hornoměcholupské
ulici na pozemcích naproti vyústění ulice Na Křečku. V první fázi projektu se jedná o vybudování
nákupního centra Kaufland a Retail Parku (maloobchodní jednotky), kterou plánuje investor RENT
GROUP. Následně pro druhou fázi projektu jsou navržené čtyři bytové domy v navazující lokalitě nad
severním cípem stávajícího zemního valu. Vedení městské části souhlasí s navrhovaným záměrem realizace obchodní části projektu, a to z důvodů revitalizace zanedbané lokality a alespoň částečného rozvoje
občanské vybavenosti v oblasti sužované rozsáhlou čistě bytovou výstavbou. Rada městské části naopak
zásadně odmítá představu výstavby bytových domů v tomto území. Toto stanovisko jednoznačně vyplývá zejména z bezprostřední blízkosti možného komunikačního propojení ulic Hornoměcholupská
– Františka Diviše („Nová Hornoměcholupská“ nebo „obchvat Horních Měcholup“), které je součástí
platného územního plánu Hl. města Prahy. Obytná zástavba v dané lokalitě může v budoucnu způsobit aktivní nesouhlas uživatelů uvedených bytových jednotek a průtahy v přípravě výstavby
plánované silniční komunikace. Již nyní by se
navíc projekt bytových domů musel vypořádat se zátěží provozu blízké železniční trati
a kontejnerového překladiště.
Ing. arch. Vladimír Lavrík, architekt MČ
Pohled na navrhované bytové domy
8
HLASATEL / ČERVEN 2015
ŽIJEME KVĚTNOVÝMI DNY
V
květnových dnech jsme si v Praze 15 připomněli sedmdesát let od konce druhé světové
války. O zajímavé zpestření se postaral nadklubový spolek „4. prapor-úderný“, jež je volným sdružením několika klubů vojenské historie z České
republiky i Slovenska, představujícím příslušníky
1. čs. armádního sboru v SSSR, protože právě českoslovenští vojáci pobývali v květnu 1945 několik
dní na území dnešní Prahy 15 a v jejím okolí.
Spolek má za sebou již tři roky úspěšné činnosti
všeho druhu. Nejčastěji se jedná o rekonstrukce bojů, prezentace, přednášky anebo tzv. living history.
Akce organizovaná na školním hřišti ZŠ Veronské náměstí byla vlastně zakončením Cesty vítězství,
kterou po stopách 1. čs. sboru 30. dubna členové spolku odstartovali z vesnice Predmier u Považské
Bystrice. V rámci cesty pak překonali Javorníky, v rekonstrukci osvobození města navštívili Vsetín, Holešov, Količín, Rymice, Přerov, Břest, Určice, Boskovice, Lubnou u Poličky a nakonec dorazili 6. května
na večer do Horních Měcholup.
Jak na vás lidé reagují, když se objevíte na hranicích města?
Hodně záleží na tom, zda v daném místě existuje historické povědomí o naší československé zahraniční
armádě z východní fronty. Zvláště na Valašsku a Hané lidé poznávali, jakou armádu představujeme
a zajímali se o naši cestu, ti starší se s námi případně podělili o své zážitky z doby před 70 lety.
Kdo projevuje větší zájem – dospělí, nebo spíše mládež?
Opět záleží na místě. Třeba zde v Praze 15 jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany dětí, které se nejen doslova vyřádily se zbraněmi, vysílačkami a nosítky, ale snad i doplnily své znalosti dějepisu, protože
dnešní učebnice jsou v tomto ohledu velmi skoupé.
To co je možné vidět, jsou všechno funkční originály včetně uniforem?
Většina vozidel na naší prezentaci jsou opravdu historické originály, pouze obrněný vůz je replika, ale
velmi dobrá a rozlišit ji od skutečného stroje je oříšek i pro znalce. Naše zbraně pochází též ze 30. a 40. let
20. století, ale jsou znehodnocené, takže dětem nehrozí žádné nebezpečí. Co se týče uniforem, ty musí
být ušity jako repliky, protože po 70 letech by už původní textilie nemohly plnit dobře své funkce
a také proto, že válečných originálů není mnoho. Nehledě na to, že dnes jsou lidé všeobecně vyšší a také
robustnější.
Jaký je Váš osobní vztah ke 2. světové válce
a k vojenství obecně?
Historií československých jednotek ve 2. světové válce se zabývám jako badatel už téměř dvě
desítky let a jsem autorem několika knih na
toto téma, z nichž některé vyšly dokonce pod
záštitou Vojenského historického ústavu nebo
Československé obce legionářské. Publikuji
i v některých populárních časopisech, takže se
s mými články mohou čtenáři setkat i v časopisech „II. světová válka“ nebo „Modelář“.
Kde se původně taková myšlenka – jezdit po
městech a připomínat historii – vzala?
Tahle myšlenka není až tak původní, protože
velká část klubů vojenské historie se takto pre-
INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
9
zentuje. Přístup našeho spolku pod velením pana Romana Moravce je ale do jisté míry unikátní, protože jsme
od Váhu k Botiči urazili více než 500 km na historických
autech a všude po cestě jsme se snažili oživit vzpomínky
na naše vojáky, jejichž role při osvobození pomalu upadá v zapomnění, ačkoli v bojích o Československo hráli
podstatnou roli a položili přitom více životů než Američané, Poláci či Belgičané. Větší ztráty na našem území
měla pouze Rudá armáda a Rumunská královská armáda, o jejíž roli se u nás také téměř nemluví.
Na otázky odpovídal Ing. Milan Kopecký
POVSTÁNÍ,
KTERÉ MĚLO BÝT UTOPENO V KRVI
V
pondělí 4. května jsme si připomněli výročí sedmdesáti let
od největšího a co do počtu obětí i nejstrašnějšího válečného konfliktu naší země. Jeden z posledních přítomných účastníků květnového povstání proti německé okupaci, Ing. Karel
Sedláček, zavzpomínal na boje, které se tehdy v roce 1945 strhly
a které tehdejší vedení německé armády chtělo „utopit v krvi“.
Naštěstí Češi, i přes velké ztráty na životech, svou zemi ubránili
a dnes díky tomu žijeme v míru. U příležitosti tohoto významného dne předali zástupci Městské části Praha 15 čestná uznání:
pozůstalým vdovám a sirotkům po účastnících národního boje za osvobození: prof. Mgr. Libuši Čechové, Ludmile Domalípové, Vladimíru Klegovi, Věře Koplíkové a Věře Vrkočové. Československým
politickým vězňům německých nacistických věznic a koncentračních táborů: Editě Kosinové, Heleně Maršíkové, Evě Maříkové a Lille Neuwirthové. A přímému účastníkovi bojů v Pražském povstání
v květnu 1945 Ing. Karlu Sedláčkovi – válečnému veteránovi. (bur)
10
HLASATEL / ČERVEN 2015
OKÉNKO PRO NÁZOR
Na stránkách Hlasatele otevíráme novou rubriku „Okénko pro názor“, v níž by
měly zaznívat názory jednotlivých zastupitelských klubů na aktuální dění v Praze 15.
Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány.
Plníme volební sliby – otevřená radnice
Co to je a jak se otevřená radnice pozná? Po 20
letech vlády ODS, kdy bylo pro obyvatele těžké vyslovit svůj názor k dění v Praze 15, jsme
po volbách změnili přístup k fungování radnice
a otevřeli ji občanům. Zástupce starosty Marcel
Pencák připravil nový jednací řád zastupitelstva,
v kterém se zásadně zlepšila možnost obyvatel vyjádřit svůj názor na zastupitelstvu, účastnit se jednání výborů a komisí. Nyní má každý, kdo bydlí
v Praze 15, možnost vystoupit na zastupitelstvu
k projednávaným bodům a v pevně stanoveném
čase od 18.00 hodin přednést interpelace na členy rady, zastupitele a tajemníka úřadu. Jednání
všech výborů a komisí jsou veřejná, termíny, program a zápisy jednání jsou umístěny na webových
stránkách radnice. Usnadnili jsme možnost sledovat jednání zastupitelstva. Jeho začátek se posunul z dřívější 15. hodiny na 17. hodinu, aby bylo
snáze dostupné i zájemcům, kteří jsou během dne
vázáni pracovními povinnostmi. Rovněž je možné si pustit záznam jednání z internetu na adrese:
http://www.praha15.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/stenozaznamy/.
Tyto změny se podařilo schválit díky aktivní spolupráci s našimi koaličními partnery, kteří mají
stejný cíl jako Patnáctka náš domov – prosadit
otevřenou radnici a zlepšit komunikaci mezi občany naší krásné městské části a členy zastupitelstva. Budeme rádi, když svůj názor přijdete vyjádřit na zastupitelstvo, do výboru, komise nebo
nám svůj názor na fungování radnice napíšete na
e-mail: [email protected]
Komunikace s obyvateli patnáctky je jednou z našich hlavních priorit.
Milan Ducko
zastupitel Patnáctka náš domov
Vážení občané Prahy 15,
myslíme si, že posláním opozice, jejíž součástí
je i TOP 09, je v první řadě dohled nad smys­
luplným vedením radnice i celé městské části
Praha 15. S tím souvisí dávání podnětů k projednávaným či realizovaným záležitostem, ať už
na úrovni pracovníků úřadu, Rady nebo Zastupitelstva.
Dne 14. 4. 2015 proto proběhlo z iniciativy
opozičních zastupitelů (ODS, TOP 09 a Nezávislých) mimořádné zasedání zastupitelstva.
Jeho cílem bylo objasnění dvou závažných skutečností, ke kterým v poslední době na radnici
došlo. První z nich se týkala neplatného uzavření smlouvy mezi vedením radnice Prahy 15
a firmou Ekospol. Druhá možného úniku důvěrných dat z počítačů radnice. Tento stav vznikl
zásahem externí firmy, která v rámci bezpečnostní
prohlídky svévolně narušila počítačovou síť.
Podle našeho názoru bylo nutné vše neodkladně
vyjasnit, aby nebyl ohrožen chod radnice a městské
části. Svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva jsme iniciovali proces, který povede k nápravě uvedených pochybení (viz usnesení Rady
MČ Praha 15 číslo R–259).
TOP 09 odmítá názor, že mimořádná zastupitelstva, jak se možná někteří lidé domnívají, jsou jen
zbytečným plýtváním časem. Naopak je chápeme
jako účinný nástroj pro rychlé projednání nejzávažnějších témat, což následně umožní okamžité
spuštění procesů vedoucích k nápravě. Prostředek, který však nesmí být, a zastupiteli TOP 09
nikdy nebude zneužíván.
Přejeme všem občanům krásné jaro a děkujeme
Vám za důvěru.
Klub zastupitelů T0P 09
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
11
BUBBLE STAR OČIMA DĚTÍ
P
od záštitou zástupkyně starosty
Bc. Jitky Kolářové se konala celopražská pěvecká soutěž nazvaná
Bubble Star. Vybrat ty nejlepší bylo
skutečně těžké, obzvlášť když někteří
již mají za sebou i zkušenosti z muzikálů. Ale i tak byly síly poměrně vyrovnané. Jak celou soutěž vnímali přímo soutěžící se dočtete níže.
Na Bubble Star se mi
líbilo. Nejlepší bylo
to, že jsme si mohli
poslechnout, jak zpívají ostatní soutěžící. Všichni zpívali dobře. Porota byla hodná a fér. Bylo to
opravdu SUPER!
Alice Krivenja, V. A
Na Bubble Star se mi líbilo. Bylo tam občerstvení
a dobrá atmosféra. Já jsem zpívala Láska umí víc.
Porota byla férová, a tak si myslím, že vyhrál ten
nejlepší. Je mi líto, že se příště nemohu zúčastnit
znovu. Aneta Skopová, V. A
Zúčastnila jsem se soutěže Bubble Star. Zpívaly
tam děti od deseti do patnácti let. Všichni zpívali moc krásně. Porotci, kteří nás hodnotili, nám
nakonec zazpívali. Jsou to zpěváci z opravdových
muzikálů. Všichni jsme dostali krásné ceny, moc
se mi to líbilo. Klára Tomanová, V. A
Zúčastnil jsem se celopražského kola Bubble Star
–  pěvecké soutěže. Přestože sice nejsem mezi první
desítkou, tak jsem rád, že jsem se zúčastnil tak hezké
soutěže. Je to pro mne dobrá zkušenost a budu mít
vzpomínku. Snažil jsem se udržet bez trémy a povedlo se mi to. Jsem rád, že se mi také povedlo rozesmát
a roztleskat celý sál i moderátorku Lucii. Příští rok
bych se rád znovu zúčastnil.
Vít Kolář, V. A
Soutěž Bubble Star se mi líbila. Já jsem se zúčastnila jako zpěvačka, tanečnice a zároveň jako divák.
Porota byla milá a mluvila ke zpěvákům pozitivně,
ale i upřímně. Vlastně celá ta soutěž byla krásná.
Všechno bylo hezky připraveno, jako např. divoká
karta. Také se mi velmi líbilo, jak na konci každý
z poroty zazpíval nějakou písničku. A celkově nemám co vytknout. Dominika Azmanova, VI. A
Zúčastnila jsem se už druhým rokem soutěže
Bubble Star, kde jsem byla jako divák, tanečnice
a zpěvačka. Moc se mi tam líbilo. Super byla i porota, která hodnotila vždy pozitivně. Moc jsem si
to užila, a pokud to půjde, ráda se zúčastním i příští
rok. Adéla Beranová, VI. A
12
HLASATEL / ČERVEN 2015
MŠ PARMSKÁ 389 – KYTIČKOVÁ MATEŘINKA
MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS
DO CENTRA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BOLEVECKÁ 468
(detašované pracoviště)
Informace k zápisu:
Dne 24. 8. 2015 začíná mimořádný elektronický zápis dětí do CPV Bolevecká 468 (otevření dvou
tříd 1. 11. 2015). Prosíme rodiče, aby na webových stránkách www.kytickova-materinka.cz od 24. 8.
do 8. 9. 2015 vyplnili elektronickou žádost a vyčkali na odpovědní e-mail s pozvánkou. Pro ty, kteří
nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy
od 24. 8. 2015. Na webových stránkách bude ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na
jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!).
Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu 15. 9. 2015 v budově CPV Bolevecká 468.
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitríně MŠ Parmská 389 a CPV
Bolevecká 468 ke dni 12. 10. 2015. Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy
Propozice turnaje
POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
Turnaj POHÁR MINIKOPANÉ PRAHY 15 je určen pro družstva,
která vzniknou volným sdružením jejich členů.
Členové družstva jsou obyvatelé Městské části Praha 15 BEZ ROZDÍLU VĚKU
= počet hráčů v poli: 5 + 1
= střídání hráčů v poli během zápasu je určováno vedoucím družstva bez zastavování zápasu rozhodčími.
= na soupisce musí být před zahájením zápasu uvedeno minimálně 6 hráčů, maximálně 10 hráčů.
Hrací doba je rozdělena do čtyř čtvrtin s hrací dobou 10 minut v každé čtvrtině (4x 10 minut).
Přestávka mezi jednotlivými čtvrtinami je 5 minut.
Turnaj bude probíhat na víceúčelovém hřišti Parmská ulice.
Datum konání: 16. září 2015
Vítězné družstvo získá trofej: „Vítěz poháru minikopané Prahy 15 za rok 2015“
Trofej bude předána v rámci finálového dne Dnů Prahy 15.
Organizátor turnaje zajistí rozhodčí a časoměřiče pro jednotlivá utkání.
Přihlášky do turnaje naleznete na www.praha15.cz a budou přijímány v rámci akce
„Veletrh volnočasových aktivit“ konané dne 14. září 2015
nebo mohou být doručeny v elektronické podobě
na e-mail: [email protected] nebo fyzicky do podatelny ÚMČ Praha 15.
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
13
OSIKA 2015
LETNÍ TÁBOR NEJEN S LUKOSTŘELBOU V KRÁSNÉ KRAJINĚ
ČESKÉ KANADY U RYBNÍKA OSIKA POBLÍŽ NOVÉ BYSTŘICE
GPS N 49°01.765‘, E 15°09.649‘
1. běh – 4. 7. 2015 – 18. 7.2015
2. běh – 18. 7. 2015 – 1. 8. 2015
Ubytování ve vlastním spacáku ve stanech s podsadou. Luxusní sociální zařízení typu latrína, společná
umývárna se studenou tekoucí vodou a jednou za 3 dny koupání v teplé vodě.
5x denně vydatná a chutná krmě připravená na vlastnoručně rubaném dříví.
Nabitý program – lukostřelba, windsurfing, kanoistika, turistika a cyklistika (výlety pěšmo i kolmo do
blízkého i vzdálenějšího okolí, návštěva zrekonstruovaných pevnůstek pohraničního opevnění, hradu
Landštejna, bizoní farmy, …), jízda na komoni, celotáborová etapová hra (tentokrát na téma divokého
západu), noční i denní bojovky, uzlování, orientace pomocí mapy a buzoly, rozdělávání ohně a vaření
na otevřeném ohni, zásobení kuchyně proviantem, dřevem a pitnou vodou, nouzové přespání v lese,
pravidelná večerní posezení u táborového ohně, … a kdo ví, co všechno mě ještě napadne.
Cena: 4 500 KčKontakty: Jiří Havránek,
mobil: 724 061 555, e-mail: [email protected]
V
SEKÁNÍ TRÁVY
edení radnice se omlouvá občanům Hostivaře a Horních Měcholup, kteří nepříjemně pocítili
průtahy při květnovém sekání trávníků na pozemcích městské části. Na základě výběrového řízení,
připraveného v minulém roce, převzala údržbu zeleně v Praze 15 nově firma Green Project s.r.o. Její
adaptace na úkoly ve zdejším prostředí neproběhla podle našeho očekávání, a tak došlo ke zpoždění
při realizaci první seče, zejména v oblasti Košíku. Po vyhodnocení vzniklé situace s dodavatelem služby
očekáváme, že napříště se nic podobného nebude opakovat.
Marcel Pencák, zástupce starosty
ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
s účinností zákona o základních registrech došlo
V ROCE 2015
Vsouvislosti
ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho
důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany s gratulací k jubileu.
Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým
občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea.
Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem
o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách
městské části www.praha15.cz nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný
tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15,
kancelář starosty, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15.
Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu a zároveň se těšíme na všechny
občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání.
(red)
14
HLASATEL / ČERVEN 2015
Obec baráčníků Horní Měcholupy
Boloňská 310, Praha 15
www.obpraha15.estranky.cz
VLASTENECKÁ OBEC BARÁČNICKÁ
II. DÍL – BARÁČNÍCI V PRAZE 15
H
„Počestné právo. Vážený rychtáři. Milí sousedé a tety!“
Snad se oslovení, které se používá, pokud chce někdo
na sezení baráčníků promluvit, může zdát archaické.
Vězte však, že má, krom vyjádření úcty, i svůj
praktický důvod – těžko ho vyřknete ve zbytečném
rozhořčení a s horkou hlavou
Být účasten
schůze Obce
baráčnické
je příjemný
zážitek.
Ten, kdo
by čekal
nějaké nudné
rokování, byl
by zklamán.
Naopak vše
se odehrává
v duchu
přátelském
a někdy
i plném
humorných
dovětků
istorie Obce baráčníků v Praze 15 se začala
datovat ještě v době, kdy Měcholupy byly
samostatnou obcí a nepatřily ku Praze. Psal se říjen 1937, prezidentem byl již dva roky Dr. Eduard
Beneš, dosavadní ministr zahraničí, a ani ne před
měsícem byl pochován bývalý prezident T. G. Masaryk. V Měcholupech, v restauraci u Hervertů (dnes
U Čouků) se konala první zakládající schůze Obce
baráčníků a hned byl založen i divadelní odbor. Jak
se píše v kronice: Založili ji občané Mildner a Vítek,
ale celkem bylo zakládajících členů devětadvacet.
Hned následujícího roku před vánocemi uspořádali vánoční nadílku: Četné děti byly poděleny šatstvem a hračkami. Že byl o spolek zájem, dokazuje
i rok 1940, když už členové čítali 53 členů. Rychtářem byl František Levý, místorychtářem Antonín
Hervert (hostinský a dlouholetý starosta obce),
I. protektorem Inocenc Andrýsek a rychtářem Mladé chasy Jaroslav Vašák.
Kdysi byla jejich náplň práce jasná: podporovali
– a nejen finančně – vdovy, sirotky, školství. Rozvíjeli kulturní život, chránili čest svých předků.
A i v dnešní době pokračují v této tradici. A že nezůstala jejich myšlenka zcela zasuta, dokazuje i událost minulého měsíce, kdy do Obce baráčnické bylo
přijato sedm nových členů: Květoslava Poláčková,
Olga Hřebíčková, Magdaléna Franclová, Miloslava
Filipovská, Ivana Možná a Miloslav Milfait.
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
15
JARO
HORNOMĚCHOLUPSKÝCH BARÁČNÍKŮ
R
odáci z okolí Hostivařské přehrady a lesoparku se vydali na druhý
konec Prahy, aby tak poznali jeden z nejrozsáhlejších pražských parků a přírodní rezervaci Divokou Šárku. Výlet se nejen zdařil díky krásnému počasí, ale byl plný nečekaných překvapení.
Pěkné počasí přálo i další akci baráčníků, při zapálení velké vatry k upálení čarodějnice, kdy vedle na menším ohni
se dětem opékaly tak dobré vuřty, že nestačily
zásoby a ještě třikrát museli baráčníci přivézt
další várku vuřtů, k nimž byla pro děti připravená malinovka a pro dospělé pivo a svařáček.
K dobré náladě magické Filipojakubské noci
přispěla i harmonika.
Rychle se probouzející jaro zmobilizovalo hornoměcholupské baráčníky, aby ještě před májovými oslavami upravili a posekali
trávu v celém okolí budovy, kde sídlí naše baráčnická rychta.
Rozkvétající fialové a bílé keře šeříků každoročně nám všem připomínají pohnutou
dobu pražského povstání, a tak i zástupci Obce baráčníků Horní Měcholupy si
u pomníků s vděčností připomněli naše spoluobčany, kteří padli před 70 lety.
Přivítání jara vyvrcholilo májovou veselicí s průvodem a sousedským setkáním na
Veronském náměstí v pátek odpoledne 15. května. tetička Ivona Nováčková
Společnost Antonína Švehly, o. s.
Bruslařská 1187/12, Praha 15
www.spolecnost.antoninsvehla.cz
Foto Ing. Martin Švehla
STAROSTA MILAN WENZL SE ZÚČASTNIL
ŠVEHLOVY CESTY 2015
V sobotním odpoledni, dne 18. dubna, uspořádala Společnost Antonína Švehly 11. ročník
vlastivědné pouti po stopách našeho významného rodáka a státníka první republiky Antonína
Švehly. Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15,
pan Milan Wenzl, který patří mezi zakládající
členy Společnosti Antonína Švehly.
Na setkání přišly více jak tři desítky zástupců naší městské části, historických organizací
a spolků (Sokol, Junák, Český svaz bojovníků za
svobodu, baráčníci a další), potomci agrárních
rodin i hosté z dalekých končin naší republiky.
Po úvodních slovech předsedy SAŠ Pavla Černého, br. Emila Kulfánka, 1. místopředsedy ÚV
ČSBS, a starosty Milana Wenzla byla zahájena
11. cesta po životních stopách ministerského
předsedy s průvodním slovem kronikářky MČ Praha 15 a cílem v Toulcově dvoře, kde pokračovala přátelská beseda. Mgr. Pavel Černý
pro všechny kluky a holky o
zdatnost, obratnost a
sílu
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 11. 2014 od 16:00
18. 11. 2014 od 16:00
16
HLASATEL / ČERVEN 2015
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU
Kontakty:
Mgr. Jindřich Vejsada
Tel.: 602 386 671
[email protected]
Místo a čas:
Klub
zápasu Bohemians Praha
Tělocvična
přijď se naučit
základům
e!nejstaršího
s
r
e
p
e
n
,
j
He
pasit
bojového
Pojď záumění
ZŠ Nad Přehradou
ZŠ
Nad Přehradou 469, Praha 15
Út: 16:00 – 17:30
[email protected]
tel.: 602 386 671
(vchod od hřiště)
OLYMPIC WRESTLING
získej všeobecnou
zdatnost, obratnost a
sílu
Klub zápasu Bohemians Praha otevírá přípravku zápasu
ve volném stylu pro všechny kluky a holky od 9 let.
Přijď se naučit základům nejstaršího bojového umění.
Poznej jeden ze zakládajících olympijských sportů.
Získej všeobecnou zdatnost, obratnost a sílu.
Najdi nové kamarády.
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ S SEBOU.
Dny otevřených dveří: Každé úterý 16.00–17.30 hod.
Místo a čas:
Tělocvična ZŠ Nad Přehradou (vchod od hřiště)
Út: 16.00–17.30 hod.
Kontakty: Mgr. Jindřich Vejsada
tel.: 602 386 671, [email protected]
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 1
18. 1
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PŘEZUTÍ
Kontakty:
Mgr. Jindřich Vejsada
Tel.: 602 386 671
[email protected]
v KALENDÁRIUM PRAHY 15 v v
KALENDÁRIUM PRAHY 15
v
17
PŘEHLED KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
KLUB SENIORŮ PRAHA 15
www.csop-praha15.cz
www.facebook.com/csoppraha15
Živé hudební vystoupení Luboše Kryčera
a jeho harmoniky – 2. 6. od 14.30 hod.
Výlet do ZOO Praha – 8. 6. Společně sjednaným
autobusem od budovy DPS. Sraz v 9.00 hod.
před budovou. Zájemci se musí přihlásit: Kateřina Adametzová tel.: 702 037 972
Přednáška „Diabetes v seniorském věku“ – 9. 6.
od 14.00 hod.
Promítání filmu „Účastníci zájezdu“ – 11. 6.
od 14.00 hod. v Klubu seniorů.
Přednáška na téma „Finanční gramotnost seniorů“ – 16. 6. od 14.00 hod.
Poslední velký výlet před prázdninami
– Hrad Zvíkov, zámek Orlík, plavba lodí po
Vltavě i Otavě. – 17. 6. Sraz v 7.30 hod. před
budovou DPS. Doprava společným busem.
Zájemci se musí přihlásit – Kateřina Adametzová
tel. č.: 702 037 972
Přednáška odd. prevence kriminality PČR
„Šmejdi, podvodníci, jak nenaletět, jak se
chránit“ – 24. 6. od 15.00 hod.
Živé hudební vystoupení Mgr. Václav Vomáčka a jeho recitál – 25. 6. od 14.30 hod.
Každé pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00
do 16.00 hod. je možnost „Posezení u kávy, čaje,
zákusku“ v kavárně v Klubu seniorů Praha 15.
KŘESŤANSKÉ FARNOSTI V PRAZE 15
www.centrumhostivar.cz
Výstava Věk fantazie a svobody, kdo si hraje,
nezlobí… – vernisáž 6. ročníku výstavy prací
dětí a učitelů ZUŠ – 19. 6. od 17.00 hod.,
pro veřejnost celý víkend do večera, tj. do 21. 6.
ve farním areálu kostela sv. Jana Křtitele v Hostivaři.
Rodinné odpoledne v lesoparku – 21. 6.
od 15.30 hod. Bližší informace a plánek místa
na www.kshostivar.cz.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15
www.praha15.cz
Sebeobrana pro ženy – 3. 6., 10. 6.
Obřadní síň MČ Praha 15, Boloňská 478/1,
instruktoři z SKBU Hostivař
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
– POBOČKA HOSTIVAŘ
www.mlp.cz
Pohádky z hostivařské zahrádky – 4. 6. a 18. 6.
od 15.30 hod.
Divadélko Marky Míkové – 11. 6.
od 16.00 hod.
Pro mladší děti představení Cirkus Kus – Kus.
Obě akce – vstupné zdarma, vhodné pro rodiče
a děti do 6 let.
OBEC BARÁČNÍKŮ
HORNÍ MĚCHOLUPY
www.obpraha15.estranky.cz
Butovické hradiště – Prokopské údolí – 13. 6.
Senohraby – Hvězdonice – 28. 6.
Husovské slavnosti 2015
- 5. 7. od 14.00 hod. „Mistru Janovi s láskou“
v Betlémské kapli
- 6. 7. od 15.00 hod. bohoslužba v Betlémské
kapli.
Slavnostní večer v Obecním domě – 6. 7.
od 19.30 hod.
Vstupenky možno objednat na e-mailové adrese:
[email protected]
Vstupné 150 Kč.
Další informace Vám podá Mgr. Jitka Wendlíková,
tel.: 606 243 709.
18
HLASATEL / KVĚTEN 2015
PREMIERE CINEMAS
PRAHA HOSTIVAŘ
OC PARK HOSTIVAŘ,
Švehlova 32, Praha 15
www.premierecinemas.cz
Červnové premiéry
Sedmero krkavců – 4. 6.
Špión – 4. 6.
Jurský svět – 11. 6.
Andílek na nervy – 18. 6.
Temné kouty – 18. 6.
Mimoni – 25. 6.
Každý den pro Vás hrajeme od 14.00
do 22.00 hod., o víkendu již od 10.00 hod.!
Veškeré informace o dalším programu na
www.premierecinemas.cz
SDČR Z. S. PRAHA ZO 10/28
AKTIVNÍ SENIOŘI PRAHA 15
www.aktivni15.estranky.cz
Výlet – návštěva zámku Kácov a exkurze do
pivovaru – 3. 6. Možný výběr cestování. Sraz
cesta autobus + vlak v 6.00 hodin autobus 382
Háje. Sraz cesta vlak + vlak v 6.00 hod. nádraží
Horní Měcholupy.
Výlet: návštěva hradu Český Šternberk
– 10. 6. Odjezd v 6.54 hod. nádraží Horní Měcholupy.
Členská schůze – 11. 6. od 17.00 hod. v hasičárně Horní Měcholupy. Zároveň informace pro
přihlášené na týdenní pobytové zájezdy.
Týdenní autobusový zájezd s programem
– 20. 6. – 27. 6. Šumava Hotel pod Hořicí –
Soběšice. Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta
parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař.
Výlet vlakem – zámek Rataje nad Sázavou
a opékání vuřtů – 29. 6. Vuřty s sebou.
Sraz v 6.00 hod. nádraží Horní Měcholupy.
Týdenní autobusový zájezd s programem
– Morava/Velké Pavlovice – 15. 8. – 22. 8.
Odjezd přihlášených v 6.00 hod. Varta parkoviště a 6.15 hod. nádraží Hostivař.
Veškeré informace o programu a srazu získáte
vždy v pondělí v Domě občanské vybavenosti
Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice
od 14.00 do 16.00 hod. nebo na našich internetových stránkách.
TOULCŮV DVŮR
www.toulcuvdvur.cz
Den dětí – 1. 6. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti
zdarma – platba na místě. Vhodné pro všechny
děti. Na akci není nutná registrace.
Splétánky – 4. 6. od 19.00 do 21.00 hod.
S sebou ostré nůžky.
Vhodné pro dospělé a děti od 12 let.
Řez peckovin – 5. 6. od 13.00 do 17.00 hod.
Vstupné 250 Kč.
Kurs domácí výroby – 7. 6., 21. 6.
od 9.30 do 12.30 hod. Výroba základních pomůcek pro domácnost, které jsou zdravější a levnější. Např. gel a prášek na praní, univerzální
čisticí prostředek a různé druhy krémů.
Vstupné 600 Kč.
Vhodné pro dospělé a děti od 8 let.
Bojovka v Hostivaři – 7. 6.
od 10.00 do 12.00 hod. Vstupné pro osobu nad
3 roky – 50 Kč. Registrace na www.toulcuvdvur.cz
nebo na tel.: 775 742 999.
Za dravci do podzemí – 8. 6.
od 16.30 do 18.30 hod.
Vstupné dospělí 50 Kč a děti 40 Kč.
Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 do 8 let.
Mateřídouškový výlet – 13. 6.
od 9.00 do 15.00 hod.
Vstupné 80 Kč na rodinu + jízdné.
Vhodné pro děti 5 – 9 let s doprovodem.
Registrace na webu nebo na tel.: 728 119 893.
Horsenmanship III – 13. 6.
od 10.00 do 18.00 hod. Zásady a práce přirozeného jezdectví. Vstupné 750 Kč pro dospělé,
250 Kč pro děti a mládež 12 – 18 v roli diváků.
Vhodné pro dospělé, děti a mládež od 12 let.
Orientační běh – 13. 6.
od 17.00 do 19.30 hod. Vstupné 50 Kč za osobu
nad 3 roky. Různé kategorie. Registrace na webu
nebo na tel.: 603 582 915.
Obsedantně–kompulzivní porucha – 15. 6.
od 15.30 do 17.00 hod. Vstupné zdarma.
Registrace není nutná.
Na tom našem dvoře – 15. 6.
od 16.00 do 18.00 hod.
Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč.
Vhodné pro rodiče s dětmi do 10 let.
Jak se žije hospodářským zvířatům – 17. 6.
od 16.00 do 18.00 hod.
Vstupné dospělí 60 Kč a děti 40 Kč.
Splétánky – 18. 6. od 19.00 do 21.00 hod.
Víla letnička z ovčího rouna. S sebou ostré nůžky. Vstup 150 Kč + cena materiálu max. 30 Kč.
Vhodné pro dospělé a děti od 12 let.
Na svatého Jána otevírá se létu brána – 19. 6.
od 18.00 hod. Folklorní setkání.
Vstupné zdarma. Bez registrace.
Na akce, pokud není uvedeno jinak, je nutné se
zaregistrovat.
19
KALENDÁRIUM PRAHY 15
ZO ČESKÉHO SVAZU
CHOVATELŮ DUBEČ
vás srdečně zve na tradiční
letní výstavu králíků, holubů, drůbeže
a jiných drobných zvířat,
která se bude konat 5. září a 6. září 2015
v chovatelském areálu v Praze 10 – Dubči,
ul. U Transformátoru pod záštitou starosty
Praha – Dubeč.
Příjem vystavovaných zvířat je v sobotu
od 7.00 do 9.00 hodin,
potom je posuzování čistokrevných zvířat.
Otevřeno pro veřejnost:
Sobota 5. 9. od 13.00 do 19.00 hod.
Neděle 6. 9. od 8.00 do 14.00 hod.
Vstupné dobrovolné, vystavující bez poplatku.
Co vše zde bude: prodej králíků, holubů,
drůbeže, tombola a občerstvení.
Těšíme se na vás. Za ZO ČSCH Dubeč
Jiřička Václav – předseda
Tel. 724 321 312, e-mail: [email protected]
MISTROVSTVÍ PRAHY
V TRIATLONU 2015
2. ROČNÍK
14. 6. 2015 – Hostivařská přehrada
ada
Start hlavního závodu v 11:00 hod
od
Doprovodný program
Více informací a registrace na
www.praguetriathlon.com
www.czechtriseries.cz
Občanské sdružení PES PRO TEBE
pořádá
KDY? pondělí 29. června 2015, 10:00 – 16:00
KDE? Veronské náměstí, Praha 15
CO VÁS ČEKÁ?
 Soutěž ve výkonu vodicích Ă
asistenčních psů – můžete
následovat soutěžní dvojici při
práci ve frekvenci města
 Ukázky práce vodicích a
asistenčních psů
 Trénink
štěňat
budoucích
čtyřnohých pomocníků
 Prezentace výcviku pomocí klikru
 Dožnost dovědět se vše o životě
vodicích a asistenčních psů ͲŶaši
cvičitelé a vychovatelé štěňat vám ochotně zodpoví jakékoli vaše dotazy
 s případě, že o psím pomocníku uvažujete, bude zde možnost projít se
ǀdoprovodu vodicího psa či vyzkoušet si dovednosti asistenčního psa
 Ukázky para agility (parkur spřekážkami určený psu, jehož majitel má závažný
zrakový, tělesný či jiný handicap)
kce bude probíhat pod záštitou mísƚŽƐƚĂƌŽƐƚŬLJWƌĂŚLJϭϱ͘
Akci podpořili:
22
HLASATEL / ČERVEN 2015
ZŠ Křimická
Křimická 314, Praha 15
www.krimicka.cz
VÝMĚNNÝ POBYT
PRAHA – BURGKUNSTADT 2015
J
NA ZŠ KŘIMICKÁ
iž podevatenácté hostila naše škola studenty a učitele z německého gymnázia z městečka Burgkunstadt, které leží v severní části Bavorska. Je to již tradiční událost, které předchází mnoho příprav
a na kterou se obě školy velmi těší. A jak viděly událost naše děti?
„Výměnný pobyt je zábavný a poučný. Měla jsem
super holku, která se jmenovala Lin. Je zvláštní
poznat jinou národnost, ale je to moc zajímavé.
Dozvěděla jsem se, že Němci umějí mnohem víc
anglicky, než jsem si myslela, a tudíž byl menší
problém se dorozumět. Nakonec jsme to obě dvě
zvládly a užily si to. Příští rok pojedu zase ráda.“
Valerie Semenova, VI. A
„Německý kamarád Lars byl fajn, mluvili jsme
spolu i anglicky. Společně jsme byli na Petřínské rozhledně, na golfu v Hostivaři a v pizzerii.
Hodně zábavy jsme si užili i na společných výletech, organizovaných školou. Když Lars odjížděl, byl velice spokojený a slíbili jsme si, že
si budeme dopisovat.
Jakub Kovář, VI. B
„V neděli, kdy německé děti přijely, jsme spolu navštívili výstavu s názvem „Getway to the Space“.
Výstava byla úžasná a druhá polovina i interaktivní.
Pak jsme šli na Matějskou pouť a domů. Ve čtvrtek
jsme společně s německými dětmi navštívili město
Liberec a IQ Landii. Prošli jsme celou expozici, ale
i když jsme měli dost času, nestihli jsme vše projít, jen zběžně. Před pátečním odjezdem jsme ještě
společně navštívili pražské centrum. Byl to pro mě
moc hezký zážitek a těším se na návštěvu do Německa.“
Tomáš Merta, VI. A
„Moje německá kamarádka Eva byla moc milá
a hodná. S Evou a mojí rodinou jsme se byly
podívat na Žižkovské věži a Eva byla velmi překvapená krásným výhledem. Další den jsme
byly na golfu ve tmě a v zrcadlovém bludišti.
Bylo to tam moc fajn. Když se ve škole učili
naši němečtí kamarádi česky, bylo to dost vtipné. Byla s nimi legrace a myslím, že to bylo
super.“
Tereza Rennerová, VI. B
Co k tomu dodat? Vše dopadlo, jak mělo, a nám nezbývá než se těšit na druhou část tohoto výměnného
programu, který se uskuteční, jako každý rok, v květnu.
Mgr. Jana Ludwig, Ing. Hana Tomší, ZŠ Křimická
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
Středisko ekologické
výchovy hl. m. Prahy
Toulcův dvůr
Kubatova 1/32, Praha 15
www.toulcuvdvur.cz
23
PRÁZDNINY
NA TOULCOVĚ DVOŘE
N
a Toulcově dvoře probíhají během
školního roku výukové programy
a dětské kroužky. A o prázdninách? To
se rozjedou příměstské tábory! Zatímco
rodiče chodí do práce, zkušení lektoři
z Toulcova dvora se dětem starají
o smys­luplné prožití volného času. A na
co se děti na táboře mohou těšit?
Čekají na ně programy zaměřené na poznávání zákonitostí v přírodě, péči o zvířata na farmě, i na řemeslné dovednosti. U všech táborů si děti užijí hry, soutěže, dobrodružné výpravy
do přírody nebo si třeba vyzkouší režii vlastního divadelního představení.
Pro děti je zajištěno celodenní stravování a pitný režim.
Na výběr mají rodiče z celé řady příměstských táborů s různým zaměřením.
Celou nabídku naleznete na:
http://www.toulcuvdvur.cz/volny-cas/akce-pro-verejnost/primestske-tabory
ZAJÍČEK
NA KONI
V polovině dubna proběhla druhá terapeutická
sobota. Počasí nám přálo, bylo moc příjemně,
a tak se jízdy dětem líbily. Celkem se svezlo
6 dětí. Den se opět vydařil.
Koncem dubna jsme v Zajíčku připravili den
v sedle v nové stáji v Hostivaři. Přišlo několik
stálých klientů, ale i pár nových lidí, aby se podívali, jak to u Zajíčka chodí a aby se jejich děti
svezly na koních a strávily pěkné odpoledne.
Kromě jízd na koních byla pro děti připravená
arteterapie a vyrábění. Celkem se na koních
svezlo 20 dětí a celý den v sedle se vydařil.
Budeme se těšit na příště. Martin Splavec
24
HLASATEL / ČERVEN 2015
MŠ Horolezecká
Horolezecká 912, Praha 15
www.mshorolezecka.cz
SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC
V MŠ HOROLEZECKÁ
V
současnosti představuje pálení čarodějnic milou
tradici, při které jde zejména o zábavu. A protože se snažíme dětem v naší mateřské škole přibližovat
tradice ve formě prožitků, bylo stanoveno, že se u nás
slétnou čarodějnice a čarodějové 29. 4. 2015. Ráno
přišly děti z domova v nápaditých převlecích, některé
maminky opravdu pustily uzdu fantazii a umu na maximum. Celé dopoledne potom malí čarodějové a čarodějnice zasvětili hrám, rejdění a dovádění, z pochopitelných důvodů s vynecháním ohňové šou. Děti si vše
náležitě užily a odpoledne, ještě jako bonus, zhlédly, za
účasti svých rodičů, představení „Čarovná škola kouzel a magií“. Na závěr nezbývá než si přát, abychom se
opět příští rok, zase ve stejný čas, pěkně slétli.
Za kolektiv MŠ Horolezecká M. Kovaříková
Svaz důchodců ČR
Základní organizace 10/28
Aktivní senioři Prahy 15
www.aktivni15.estranky.cz
NÁVŠTĚVA V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI
V
e středu 1. dubna, přestože
byl apríl, sešlo se na třicet
seniorů, aby poctili svou návštěvou náš největší a světově proslulý pivovar Prazdroj. Ani chladné
a větrné počasí nemohlo narušit
dobrou náladu. Cesta vlakem do
Plzně proběhla hladce a na nádraží nás očekávala drobná paní, žena
předního bednářského mistra v. v.,
která nám ochotně ukázala cestu
do pivovaru. Tam jí po necelé hodince vystřídal její muž L. Bešťák,
který s námi prošel všechny pro
nás velice zajímavé provozy. Od
příjemné průvodkyně jsme se dověděli vše o historii i současnosti tohoto pivovarského gigantu. Varna,
spilka, sklepy, stáčírna, sladovna, to vše v nás zanechalo obdivuhodný dojem. Jen samotná stáčírna s kapacitou 120 000 ks lahví za hodinu při 24 pracovnících na směnu hovoří za vše. Jedním slovem je to
koncert. A výsledný produkt podávaný přímo v ležáckém sklepě všem účastníkům zachutnal. Nezbývá
než organizátorům poděkovat a těšit se na další akce.
Marie Bienenfeldová
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
25
Křesťanské farnosti na Praze 15
NA CESTĚ K BOHU
SI NEZAPOMEŇTE HRÁBĚ
Hostivařská farnost ve znamení úklidu a hledání víry
A
tenhle znáte? Sešli se doktor, bezdomovec a farář a… Ne, tohle nemá být vtip. Jen popis stavu, který se pravidelně odehrává na farní zahradě, když se vyhlásí brigáda. Všichni mají na sobě pracovní
oděvy, běhají sem tam s kbelíky a lopatami a dámy, které bývají k vidění při bohoslužbách ve slušivých
kostýmech, se mění v uklízečky, co drhnou podlahu a leští okna. I ostatní, bez ohledu na to, zda jde
o vlivné manažery či seriózní důchodce, odhazují svou obvyklou společenskou identitu a klidně vozí
na kolečku shnilé listí. Do toho všeho pak výskají malé děti honící se mezi stromy a občas se objeví
i zaparkovaný kočárek s miminkem.
Když člověk toto prapodivné hemžení pozoruje, říká si, co se to vlastně děje. Proč nejsou všichni radši
doma? Nebo někde na procházce? Na výletě? O čem se baví lidé, kteří jinak žijí tak odlišné osobní
životy? Takových otázek se hromadí mnoho a najít správné odpovědi si netroufám. Jen vím, že zde, na
Praze 15, existuje území, které je jiné než všechna ostatní, co v okolí máme. Scházeli se na něm naši
předkové, pohřbívali tady své blízké, šeptali prosby, slibovali si věrnost, radovali se i smutnili. Snad je
zde toto vše nějak přítomno a my se toho smíme občas dotknout.
Někdo si přitom může myslet, že když chce nalézt víru v Boha, je nejlepší vydat se do kostela. Inu, nic
proti. Jen by bylo pošetilé očekávat, že prostá návštěva chrámu způsobí zázrak a člověk se rázem promění v osvíceného mnicha. A vlastně, kdyby se mě někdo zeptal, kde Boha začít hledat, kostelní adresu
bych mu nedoporučil. Spíš bych takovému člověku položil dotaz, čeho si váží a zda se to v jeho životě
nějak projevuje. Protože pokud se naučíme v našich životech rozpoznávat to dobré, jsme Bohu blízko,
ať už ho vidíme, nebo ne. A pokud by nás zajímalo zjistit o Bohu přeci jen něco víc, vůbec nebude
vadit, když tyto průzkumy začneme ve špinavých hadrech a s hráběmi v ruce.
Antonín Randa
Jarní brigáda v areálu hostivařského kostela
26
HLASATEL / ČERVEN 2015
Klub seniorů Praha 15
Vážení a milí přátelé Klubu seniorů Praha 15,
DPS Janovská 486, Praha 15
www.csop-praha15.cz
www.facebook.com/csoppraha15
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za
přízeň našemu Klubu seniorů a za Vaši práci pro Klub seniorů. I v měsíci červnu jsme
pro Vás připravili pestrou nabídku aktivit za
náš Klub seniorů a věřím, že budete spokojeni a užijeme si před prázdninami společné
chvíle na výletech, či přímo v Klubu seniorů.
Speciální poděkování patří všem laskavým
seniorkám, které neuvěřitelným množstvím
pletených čtverců přispěly na charitativní projekt pro děti v Jižní Africe s názvem
– „Upleť, nebo uháčkuj čtverec“. Jejich dílem se můžete potěšit na přiložené fotografii, čtverce už poputují přímo na místo určení – do Afriky.
Klub seniorů je přes prázdniny – červenec, srpen – otevřen omezeně, kroužky a veškeré aktivity můžete
znovu začít navštěvovat od září 2015. Přes prázdniny můžete v úterý a čtvrtek navštívit naši kavárničku
v Klubu seniorů.
Krásné léto a milé zážitky všem
Kateřina Adametzová
Podrobný program Klubu seniorů naleznete v Kalendáriu Prahy 15 na str. 17.
KOMUNITNÍ ZAHRADA
ANEB PŘESUŇME SE Z PÍSKOVIŠTĚ NA ZÁHON
D
ůvod, proč se čtyři aktivní maminky, dvě na mateřské a dvě již v pracovním procesu, rozhodly pro
založení komunitní zahrady, byl jasný: nechtěly jen tak
osamoceně sedět u pískoviště se svými dětmi a nečinně přihlížet, jak roste hrad, nebo jen bábovka z písku.
Chtěly, aby se něco dělalo, ale aby to nebyla činnost jen
pro matky a jejich děti, ale aby se mohli připojit všichni,
kdo chtějí. A tak se zrodil nápad na vybudování komunitní zahrady.
Nejprve si našly pozemek na zahradě ZŠ Nad Přehradou. „Tuto školu
jsme si vybraly, protože je ekologicky zaměřená a paní ředitelka nám
vyšla vstříc. Propůjčí nám pozemek, kde chceme nejen pěstovat, ale
také kompostovat bioodpad, vytvořit ekologický záchod a celkově se
snažit o ekologické hospodaření,“ vysvětluje Jitka Pencáková, jedna
z organizátorek. „Snažíme se založit spolek Měcholupská zahrada, ale celková procedura je časově
náročná. Je nám líto, když lidé ze sídliště jsou zavřeni každý ve svém bytě a téměř se neznají. Naším záměrem je proto sdružování osob všech generací, společné zahradničení, ale zároveň i podpora
sousedského života v Praze 15. Časem by jistě mohlo dojít i na organizování společenských akcí pro
veřejnost,“ plánuje paní Pencáková. Prvotní – zahajující schůzka pro budoucí zájemce se konala již
9. dubna 2015 od 17.00 hodin v zahradě školy Nad Přehradou. A že to byl dobrý nápad, potvrdilo
i prvních deset zájemců, kteří byli touto iniciativou přímo nadšeni.
Podstatou spolku je umožnit lidem pěstovat si zeleninu, ovoce, byliny, květiny – prostě, co kdo bude
chtít – na svém pronajatém pozemku a zároveň tak podpořit sousedské a mezigenerační vztahy. V plánu
jsou také tematické akce pro veřejnost a zapojení se do projektu Zažít město jinak. (bur)
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
27
Sportovní ZŠ a MŠ Človíček
Kunická 1568, Praha 15
www.sportovniskoly.cz/materska-skola-hostivar/
www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/
AŤ JSEM PEDAGOG ČI ŽÁK
U ČLOVÍČKA SE UČÍM RÁD
D
ruhý květnový týden navštívili naši Sportovní
ZŠ a MŠ Človíček studenti tercie z Křesťanského gymnázia Hostivař. Tito studenti se u Človíčků pasovali do role ne vůbec jednoduché, a to do
role pedagogů. Terciáni měli pro naše žáčky z první
a druhé třídy připravený bohatý program zaměřený na výuku českého jazyka. Naši Človíčci rozdělení
do malých skupinek si mohli své znalosti češtiny opakovat formou různých her, kreslených příběhů,
spojováním obrázků, luštěním křížovek, ale třeba také zapojováním elektrického obvodu. Všechny
tyto aktivity měli studenti z tercie precizně a originálně připraveny a našim žáčkům se jiný styl výuky
velmi líbil. A protože jsme škola sportovní, tak u nás není pohybu nikdy dost. Studenti z gymnázia byli
za odměnu našimi Človíčky pozváni do našeho sportovního přístřešku, kde si hromadně zahráli hru
„Víčka v pohybu“. Po rozebrání všech víček odměnili Človíčci své učitele krásnými medailemi a všichni
se spokojeně rozešli zpátky do školních lavic. Kdo ví, třeba se za pár let některý ze studentů víceletého
gymnázia objeví jako skutečný pedagog právě v naší Sportovní základní škole Človíček. Alena Víšková
Mateřské centrum Frydolínek
TJ Sokol Hostivař
U Branek 674/7, Praha 15
www.sokolhostivar.cz
MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK TJ SOKOLA
HOSTIVAŘ JE V PRAZE 15 PATNÁCT LET
P
rostory Švehlovy sokolovny v ulici U Branek 7 v Hostivaři jsme v dopoledních hodinách od roku
2000 začaly využívat pro rodiče a prarodiče s dětmi. Poprvé jsme je otevřely 2. října 2000. Pro
rodiče s dětmi je nyní otevřeno v pondělí od 10.00 do 13.30 a v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 13.30
hod. V prosklené chodbě jsme časem vytvořili výstavní galerii a prostor na občerstvení. Protože jsme
v Sokolovně, je využita i tělocvična, kde máme pro děti připravená odstrkovadla, míče, kruhy a „opičí“
dráhu sestavenou z různého nářadí a žíněnek. V herně na ně čeká spousta hraček a terapeutický bazén
s kuličkami a skluzavkou. Před hernou je koutek s výtvarnou činností. Okolo 11.00 hod. hrajeme pro
děti krátkou loutkovou pohádku, pak s dětmi a rodiči zpíváme s bubínky a tamburínami a nakonec
jdeme cvičit s barevným padákem do tělocvičny.
Před sedmi lety jsme zavedli ve středu a v pátek
Frydolínek bez maminek.
Téměř každý měsíc připravujeme dětské akce,
a i 17. září zahájíme nový školní rok v rámci
Dnů Prahy 15 Dětským dnem před Sokolovnou,
plným soutěží – tentokrát Na hradě.
Další informace najdete na našich stránkách
www.sokolhostivar.cz.
šik
28
HLASATEL / ČERVEN 2015
VZÁCNÍ RODÁCI
O
d 90. let se pravidelně na jaře scházejí spolužáci z První pokusné reformní školy na Trhanovském náměstí. Na
tom by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby se jejich začátek
školní docházky neodehrával v roce 1931. Dne 23. dubna se
v hotelu Selský dvůr sešli kamarádi ze školních lavic (snad mi
dámy prominou) ročník 1925, aby si popovídali, jak se měli během roku, a zavzpomínali na školní léta, na učitele a spolužáky,
kteří již přijít nemohli, na přátele a na příhody z mládí a dobu
před více než osmdesáti lety.
Bývalí spolužáci v roce 2015.
Díky jejich pozvání jsem mohla
Zleva: Paní Bezpalcová, paní Blažková,
Ing. Toulec a paní Dutnarová
být aspoň na chvilku přítomna
této události a nasát skvělou atmosféru přátelství a radosti. Už víc než 20
let je dobrou duší této třídy a hlavní organizátorkou paní Vlasta Bezpalcová, která i s velkou pečlivostí vede kroniku jednotlivých setkání včetně fotografií. Pro nepřítomné, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů přijet,
má vždy připravené dopisy, na které každý napíše pár řádek.
Paní Libuše Dutnarová je stále
aktivní náčelnicí Sokola
Ačkoliv všichni v letošním roce slaví velmi významné kulaté životní jubileum, rozhodně by si z jejich aktivního přístupu k životu mnozí, mnohem mladší, mohli vzít příklad.
Bylo neuvěřitelně milé a dojemné, s jakou láskou nosí v srdci rodnou Hostivař. Kéž by si každý tak
vážil svého bydliště.Foto a text: Marie Zdeňková
NAŠE EXPEDICE
KARAKORAM
E
„Vrcholy
dobýváme
právě proto,
abychom se
pak mohli
vracet dolů.“
(Reinhold
Messner)
Žáci 9. A s názvem týmu Warrior
ze ZŠ Veronské náměstí
ZŠ Veronské náměstí
Veronské nám. 391, Praha 15
www.zsvn.cz
xpedice Karakoram je soutěžní akcí pro každého, koho láká dobrodružství nejen ve výškách. Pro každého, kdo dá dohromady partu
kamarádů, kteří se odváží přijmout výzvu pohoří – dotkni se nebe, dotkni se sebe…
Naše škola se 21. dubna 2015 již potřetí za sebou účastnila této napínavé
expedice a ani letos jsme nezůstali bez medaile a získali krásné třetí místo
s počtem 14 tisíc bodů.
Tento rok nás reprezentovali pouze deváťáci, i když soutěž je určena pro
každého, kdo se nebojí výšek a je ochoten a schopen za kamaráda i „nasadit“
život. Soutěžního klání se účastnili žáci 9. A – Vlasta Horák, Tomáš Jůza,
Mišo, Dan Peša, Dan Černák a jediná dívka, která však statečně bojovala,
Anežka Kočová. Ti všichni zdolávali vrcholky v lanovém centru PROUD.
Dle pravidel soutěže musíte v určitém časovém limitu dosáhnout co
největšího počtu výškových metrů (bodů) zdoláním nebezpečných překážek. Tým je šestičlenný a po celou dobu soutěže je rozdělen na tři dvojice, které může v průběhu soutěže měnit. Kromě zdolávání lanových
překážek jsou zde i úkoly, při nichž záleží na rychlosti a plnění zadání.
Expedice začíná v 9.00 hodin a končí po 13. hodině a po celou tu dobu
jsou prováděny nesmírně náročné a nebezpečné akce, které však ve výsledku
znamenají nejen bodový zisk, ale i radost a pocit sounáležitosti s týmem.
Vřele doporučujeme každému, kdo má rád adrenalin a nebojí se.
ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH
29
ZŠ Veronské náměstí
Veronské nám. 391, Praha 15
www.zsvn.cz
ŽÁCI ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ
ZKOUMAJÍ
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
V PRAZE 15
Ž
Výzkumný tým z 6. B zjišťuje názory spoluobčanů v ulicích Prahy 15
áci 6. B ze ZŠ Veronské náměstí se spolu s dalšími 19 pražskými školami zapojili do projektu
„Mikroklima okolí školy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Do konce školního roku
budou žáci zkoumat vodu, ovzduší a zeleň na části Hornoměcholupské ulice, kde pokračuje výstavba
developerského projektu Javorová čtvrť. Kritickou lokalitu vybrali šesťáci spolu s učitelkou Ing. Hanou
Kleinbauerovou podle vlastního uvážení i průzkumu názorů občanů a úřadu městské části.
Žáci jsou rozděleni do skupin, které představují vědecké týmy. Pracují převážně v terénu na praktických
úkolech, s výzkumnými pomůckami a přístroji. Měří např. prašnost vzduchu pomocí Petriho misek
s krémem, objem a rychlost vsakování na různých typech povrchů (asfaltový, betonový či zatravněný
povrch), zkoumají vodní cyklus v městské krajině, mapují zóny zeleně či teplotní poměry. Většinu
experimentů provádějí pro srovnání také na kontrolní lokalitě, kterou je ulice Na Křečku a parčík
u hasičské zbrojnice v ulici Holoubkovské.
Výsledky s návrhy žákovských řešení na zlepšení životního prostředí problematické ulice se na
konci školního roku zveřejní na stránkách školy, webových stránkách projektu a představí se také
úřadu MČ. Průběžně můžete práci dětí a jejich fotografie sledovat na webových stránkách projektu
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/. Můžete zde sami okomentovat výsledky,
zapojit se do diskusního fóra nebo také přispět na facebookové stránky ZO ČSOP Koniklec.
Projekt finančně podporují Hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí. Díky podpoře získává
škola zdarma pomoc ve formě veškerých potřebných pomůcek, metodických a informačních materiálů,
pracovních listů a také asistencí lektorů.
Kontakt: Mgr. Barbora Týcová
– PR koordinátorka projektu,
[email protected],
tel. +420 608 148 794,
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.,
Chvalova 11, Praha 3, 130 00
Žáci 6. B ZŠ Veronské náměstí, kteří pracují
na projektu Mikroklima okolí školy
30
HLASATEL / ČERVEN 2015
ZŠ Veronské náměstí
Veronské nám. 391, Praha 15
www.zsvn.cz
MYŠÁK BERTÍK
V ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ
V
rámci Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu připravil BESIP sérii preventivních představení s Myšákem Bertíkem a panem B (panem Bezpečným). Cílem je ukázat dětem, jak se správně
chovat v silničním provozu. Průvodcem – tedy panem B byl Josef Melen, který hravou formou, za pomoci Myšáka Bertíka, ukázal dětem, jak má být vybavené kolo, vysvětlil důležitost reflexních prvků v silničním provozu, seznámil je s dopravními značkami a za správné odpovědi si pak děti odnesly malé dárky.
Josef Melen se coby moderátor pohybuje na mnoha akcích, tuto si však vybral s jedním hlavním účelem: „Když moderuji, chci, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu, a proč ne zrovna to, aby se děti
pohybovaly v rámci silničního provozu bezpečně. Snažím se jim pro ně přijatelnou formou vysvětlit,
na které straně se jezdí, kde chodí, k čemu jsou důležité helmy a reflexní prvky na oblečení. Zajímavé je
pak pozorovat, jak pokaždé reagují jinak. Někde znají všechny značky úplně předpisově, jinde naopak
nevědí téměř žádnou. Většinou tam, kde děti již na kolech jezdí s rodiči, vědí, o čem mluvíme. Projekt
s myšákem Bertíkem je to vlastně už druhý, první byla prevence úrazu hlavy, a to napříč spektrem. Tato
akce se koná v rámci pilotního projektu Světového týdne bezpečnosti, ke které se přidal i BESIP,“ řekl
nám k představení preventivně bezpečnostní akce.
(bur)
SPORT
31
HŘIŠTĚ U KC VARTA
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
Tenisové kurty nedaleko KC Varta
jsou již plně k dispozici zájemcům
o hru. Městská část je od pronajímatele převzala zpět pod svou správu,
nechala opravit plot, branka se na
noc pravidelně zamyká a kur ty
mají svého správce. Mech, který
vyrostl v některých částech hřiště,
bude odstraněn, jen co to klimatické
podmínky dovolí, nicméně kurty
jsou zcela provozuschopné.
N
a stav původního tenisového kurtu v pronájmu (ve správě) TJ Horní Měcholupy upozornili občané,
kteří bydlí nedaleko. Jeho stav, jak je patrno z fotografií, je skutečně žalostný. Nové vedení radnice
proto s pronajímatelem vstoupilo v jednání, z něhož vyplynulo vrácení zmiňovaného hřiště zpět městské
části. Ta nyní plánuje opravu a pravidelnou údržbu tak, aby hřiště mohlo být co nejdříve otevřeno pro veřejnost. Zaveden zde bude obdobný režim jako na dalších veřejných hřištích ve správě městské části. (red)
TJ ZŠ Hostivař
Kozinova 1000, Praha 15
www.zshostivar.cz
CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE
POHYBOVÝCH
SKLADEB
P
o velkém úspěchu v soutěži pohybových skladeb
v loňském roce jsme letos v Praze spolupořádali
celorepublikové finále této soutěže základních a středních škol.
Do nové haly „Jedenáctka“ se sjelo kolem 190 účastCelorepublikové finále pohybových skladeb
níků z celé republiky. V kategorii I. stupeň se naše
se konalo 9. dubna 2015 a soutěžily
i dívky ze ZŠ Hostivař
družstvo s osmi švihadly ve složení Lucie Vintrová,
Anna Vítková, Katka Libjaková, Kristýna Vejvodová, Anna Vobořilová, Kristýna Staňková, Veronika
Michálková a Nela Klausová umístilo na krásném 3. místě a postoupilo do super-finále „Česko se hýbe“.
Na svůj loňský úspěch navázalo také naše družstvo II. stupně ve složení Kateřina Klicmanová, Tereza
Horáková, Natália Metodijeva, Diana Avtová, Tereza Hoffmannová a Veronika Rückerová. Se skladbou
cha-cha s šesti míči zvítězily a také postoupily do super-finále, které se koná 5. 6. v Mostě a kde budou
obhajovat vítězství z minulého roku. Gratulujeme.
Trenérky skladeb – Blanka Chuchlerová, Anna Hrubová, Jitka Hartmannová
32
HLASATEL / ČERVEN 2015
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
L
etos se koná již 43. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů. Koncem dubna proběhlo oblastní kolo,
do něhož byla nominována družstva žáků škol, které uspořádaly základní kolo, a během června se
bude konat kolo republikové. Oblastní kolo se letos uskutečnilo na dopravním hřišti na Veronském náměstí. Zúčastnili se ho žáci základních škol z Dubče, Kolovrat, ZŠ Kutnohorská, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ
Veronské náměstí a ZŠ Bratří Jandusů. V mladší kategorii zvítězili
soutěžící z Veronského náměstí před druhými Kolovraty. V kategorii
starších vyhrála opět ZŠ Veronské náměstí před ZŠ Bratří Jandusů.
Hlavním úkolem soutěže je seznámit děti se základními informacemi o způsobech, jak „přežít“ v dopravním provozu. Vštípit jim,
že nestačí pouhá znalost předpisů, ale že je zapotřebí i dovedností
a bezpečnostních návyků. (red)
HBC Hostivař o.s.
Pod Stanicí 622/14, Praha 15
www.hbchostivar.cz
HOSTIVAŘ VYŠLE NA
VII. LETNÍ OLYMPIÁDU
DĚTÍ A MLÁDEŽE
JEDENÁCT HOKEJBALISTŮ!
H
okejbalová Hostivař je v posledních letech
jedním z nejúspěšnějších klubů v republice,
pracujících s mladými hokejbalisty. Dalším důkazem je nominace jedenáctky hráčů do 15 let do výběrů Prahy a Středočeského kraje, které se v termínu
14.–18. čer vna zúčastní
VII. Letní olympiády dětí
a mládeže. Hokejbal je součástí této gigantické akce,
kterou v letošním roce pořádá Plzeňský kraj, poprvé.
V Plzni se celkem představí
více jak tři tisíce mladých
sportovců v osmnácti sportovních odvětvích. Polovina kádru výběru Prahy je
tvořena hráči Hostivaře!
V jeho dresu nastoupí v červnu v plzeňské hokejbalové
hale brankář Václav Štoural a hráči Tomáš Fic,
Ondřej Kolář, Martin Nocar, Jan Čejka, Jiří Vaniš,
Marek Zyta a Ondřej Nocar. Na olympiádu se ale
vydá i trojice Jan Němec, Ondřej Kubeš a Josef Vosátka,
kteří, ačkoliv jsou hráči Hostivaře, mají trvalé bydliště
mimo hlavní město, a jsou tak nuceni na této prestižní
akci reprezentovat kraj Středočeský.
Ondřej Novák (HBC Hostivař)
DOMINANTNÍ MLÁDEŽ
HOKEJBALOVÉ HOSTIVAŘE:
PRVENSTVÍ V SOUTĚŽÍCH
OBHÁJILI MLADŠÍ I STARŠÍ ŽÁCI!
Ž
ákovským kategoriím HBC Hostivař se
i v letošní sezoně dařilo a výsledkem je
obhajoba prvenství v celoročních soutěžích
mladších i starších žáků. Mladší žáci ve své
soutěži dominovali a už měsíc před koncem ligové části bylo
o jejich triumfu rozhodnuto. Druhá
Plzeň ztrácela
více jak deset
bodů. Starší
žáci si naopak
schovávali svůj
útok na obhajobu do posledních dní
a v rozhodujících utkáních přehráli Ústí nad
Labem. Oba hostivařské celky tak z příček
nejvyšších postoupily na očekávané mistrovství republiky, které se uskuteční ve druhé
polovině května ve středních Čechách a na
severní Moravě. Věřme, že stejně jako loni
přivezou i tentokrát týmy trenérů Nováka
a Vaniše na Prahu 15 další cenný kov.
Ondřej Novák (HBC Hostivař)
Sbor dobrovolných hasičů
Horní Měcholupy
Holoubkovská 323, Praha 15
www.sdhhm.cz
SPORT
33
Foto: Jakub Roháč
VSTUP DO ZÁVODNÍ SEZÓNY 2015
VYŠEL HASIČŮM Z HORNÍCH MĚCHOLUP
NA VÝBORNOU
S
portovní družstvo mužů ze Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy opět vstoupilo
po zimní přípravě do nové sezóny závodů v požárním útoku. Pro družstvo mužů je opět prioritou
pravidelná účast na závodech Podlipanské ligy, kde
jsou v současné době ve své kategorii jejím dvojnásobným vítězem v řadě (sezóna 2013, 2014).
Hlavním cílem je tak celkové vítězství i v letošní sezóně. Mezi další cíle lze zařadit například účast na
vybraných závodech Brdské ligy, Extraligy ČR v požárním útoku a dalších pohárových soutěžích. Sezónu družstvo tradičně ukončí na podzim soutěží „Posledním sání“ v Pňově.
Vůbec první závody v letošním roce, kterých se hornoměcholupští hasiči zúčastnili, pořádal 2. května
Sbor dobrovolných hasičů Horní Kruty. Tyto závody byly zároveň prvním kolem Podlipanské ligy.
Na těchto závodech se podařilo časem 18,98 vteřiny mužům z Horních Měcholup získat první místo
a ohrozit rekord ligy, který dosud drželi muži z SDH Bulánka s časem 18,94 vteřiny. Druhé závody,
též v rámci Podlipanské ligy, proběhly 9. května ve Kšelých. Na těchto závodech již muži z Horních
Měcholup rekord ligy pokořili, a to časem 18,58 vteřiny. Zaslouženě se tedy opět umístili na prvním
místě. Po druhém kole tak průběžně vedou Podlipanskou ligu s mírným náskokem před velmi kvalitním soupeřem SDH Radovesnice I. Do konce ligy však ještě zbývá mnoho času a celkem 6 kol, kde se
ještě vše může změnit. Jedno z kol této soutěže bude probíhat od ranních hodin v neděli 28. června na
fotbalovém hřišti SK Horní Měcholupy. Podrobnější pozvánku na soutěž v požárním útoku v Horních
Měcholupech naleznete na straně 16, případně stejně jako více zajímavých informací (informace, fotky
a videa) na stránkách hasičů z Horních Měcholup (www.sdhhm.cz) nebo na stránkách Podlipanské ligy
(www.podlipanskaliga.cz). Přijďte nás podpořit!
Ing. Jiří Markuci
Karate club Horní Měcholupy
Hornoměcholupská 300, Praha 15
www.karatemecholupy.cz
PŘEBOR PRAHY
KARATE JKA 2015
V
neděli 19. 4. 2015 se konal v ZŠ Hornoměcholupská Přebor Prahy karate JKA. Soutěže se zúčastnilo téměř 100
závodníků z pražských klubů karate JKA ve všech věkových
kategoriích od mini žáků po dospělé. Vzhledem k tomu, že
tato soutěž je zároveň kvalifikační soutěží na Mistrovství ČesRenata Padělková – 2. místo
v kategorii Ženy Masters (vlevo)
ké republiky, měly jednotlivé zápasy vysokou úroveň. Členové
Sportovního klubu bojových umění Hostivař potvrdili svou výbornou sportovní formu a celkem získali
19 zlatých, 17 stříbrných a 12 bronzových medailí. Gratulujeme a přejeme mnoho podobných
úspěchů. Michal Strnad, SKBU Hostivař
34
HLASATEL / ČERVEN 2015
Slova Jana Wericha: „…
Znění tajenky minulého čísla je: „HUMOR JE DEŠTNÍK MOUDRÝCH“
Výhercem se stal Milan Rickl. Gratulujeme!
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
nebo zasílejte v obálce označené heslem KŘÍŽOVKA-HLASATEL na adresu APP MEDIA s.r.o.,
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 do 15. června 2015.
Vylosovaný výherce získá plážovou tašku.
INZERCE
Plavecká škola Plaváček
Bazén se slanou vodou
výuka
plavání dětí
od 6 měsíců
do 6 let,
individuální
výuka
Tel. 603 935 585, www.plavani.com,
Milánská 311 (na Vartě), Praha 10 H. Měcholupy
MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY,
STĚRKA + Návštěva zdarma!
Tel.: 606 227 390, [email protected]
Rizikové kácení, řez a ošetřování stromů.
Realizace a údržba zahrad.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561
Po rekonstrukci znovu otevřená zubní ordinace
Weilova 1270, Praha-Hostivař přijímá pacienty.
Objednávky na tel. 722 435 728
35
MŠ Parmská 389, Praha 10,
vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance
odloučeného pracoviště CPV Bolevecká 468.
Důvodem je otevření dalších tříd (1. 11. 2015),
předpokládaný nástup zaměstnanců
od 22. 10. 2015.
PŘIJÍMÁME KVALIFIKOVANÉ
PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGY
(dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících), vyučené kuchařky a provozní
zaměstnance (na pozici uklízečka).
Svůj životopis posílejte na e-mailovou adresu:
[email protected] do 10. 6. 2015.
Do předmětu zprávy napište
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ CPV BOLEVECKÁ“.
Kontakt: 274 865 854
Bc. Eva Svobodová, ředitelka školy
www.kytickova-materinka.cz

Podobné dokumenty

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA HIROMI NAKAGAWA

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA HIROMI NAKAGAWA to schválené, ale v územním plánu to není! Jak to? Někdo to zase změnil zpátky? Ne, prosím, toto je častý omyl. Nikdo

Více

SUDOP Revue 02/2015

SUDOP Revue 02/2015 a umístěn do specializovaných místností, bez přístupu uživatelů. Když se mluví o tom, že server je lepší počítač, myslí se tím především osazení více disky do diskového pole tak, aby při výpadku je...

Více

Klíč 7-8/2014 - Klíč - měsíčník městské části Praha 11

Klíč 7-8/2014 - Klíč - měsíčník městské části Praha 11 tradice připomínání významných historických událostí. Souhlasíte se mnou, že je to nutné? Myslíte asi připomínku 100. výročí vypuknutí 1. světové války v Parku u Chodovské tvrze. Jsem přesvědčený, ...

Více

zde - Praha 15

zde - Praha 15 o  poskytovatelích sociálních služeb na  území městské části a  v  okolí, nalézt také informace a kontakty na odbor sociální péče, na který se můžete obracet v případě potřeby. Součástí katalogu je...

Více

10. číslo (květen 2008) - Hudební a divadelní spolek | Laso

10. číslo (květen 2008) - Hudební a divadelní spolek | Laso Zkusila jsem svou vizi přednést svému liniovému nadřízenému a ujasnila jsem si s ním, co všechno je obsahem práce Team Leadera v Logosu. Při tom se nám povedlo naplánovat, v čem se mám rozvíjet a k...

Více