PC® 18 - Foamglas GLOBAL

Komentáře

Transkript

PC® 18 - Foamglas GLOBAL
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 1
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
Nahrazuje : 14/04/2014
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
: Směsi
: PC® 18
: Obchodní označení výrobku
Forma výrobku
Obchodní název/označení
Skupina výrobků
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití
Použití látky nebo směsi
1.2.2.
: Spotřebitelské použití,Spotřebitelská použití
: Lepidla Komerční použití
Nedoporučené použití
data neudána
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
PCE-Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 TESSENDERLO - BELGIUM
T +32 (0)13 661 721 - F +32 (0)13 667 854
[email protected] - www.foamglas.com
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: +32 (0)13 661 721
Toto číslo slouží jen v úředních hodinách.
Země
Organizace/společnost
Adresa
CROATIA
Poisons Control Centre
Ksaverska Cesta 2
P.O. Box 291
HR-10000 Zagreb
Institute of Medical Research & Occupational Health
CZECH REPUBLIC
Toxikologické informační středisko
Toxikologické informační středisko
Na Bojisti 1
120 00 Prague 2
Telefonní číslo pro
naléhavé situace
+385 1 234 8342
+420 2 2491 9293/5402
+42 2 2491 5402
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látka: SDS EU 2015: According to Regulation (EU) 2015/830 (REACH
Annex II)
Flam. Liq. 3 H226
Plné znění H-vět viz oddíl 16
2.2.
Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Bezpečnostní piktogramy
:
Signální slovo
Standardní věty
Pokyny pro bezpečné zacházení
: Varování
: H226 - Hořlavá kapalina a páry.
: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte Pěna, oxid uhličitý (CO2) a
prášek.
GHS02
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 2
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
Nahrazuje : 14/04/2014
P501 - Odstraňte obsah/obal schválené zařízení na likvidaci odpadu.
2.3.
Další nebezpečnost
Jiná nebezpečí
: Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní. Výsledky posouzení PBT a vPvB
: Nejsou dostupné žádné údaje.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Nepoužije se
3.2.
Směsi
Název látky
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení
(ES) č.1272/2008 (CLP)
n-Butylacetat
(CAS-číslo) 123-86-4
(Č.EC) 204-658-1
(Č. INDEXU) 607-025-00-1
< 14
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Plné znění H-vět viz oddíl 16
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
Další pokyny
Vdechování
Styk s pokožkou
Styk s očima
Po polknutí
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Vdechování
Styk s pokožkou
Styk s očima
Požití
4.3.
: Osoba poskytující první pomoc: Dbejte na vlastní ochranu!. Používání osobních
ochranných pomůcek viz bod 8. Osobě v bezvědomí nebo v nastupujících křečích
nikdy ndávat nic přes ústa. Ve všech nejistých případech nebo když jsou po ruce
symptomy, opatřit lékařskou radu. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní
list. Léčba symptomů.
: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Ponechte jej v klidu. Přetrvávají-li
příznaky, přivolejte lékaře.
: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem.
Přetrvává-li podráždění kůže, vyhledejte lékaře.
: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
: Bez konzultace s lékařem nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou
(pouze je-li postižený při vědomí). Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou
pomoc.
: V případě vdechnutí vysokých koncentrací: Nevolnost, Závrať, Zvracení, Bolest
hlavy, Únava.
: Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a příznaky : Může být dráždivé. erytém
(zarudnutí). Při dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokožkou může docházet k
zánětům kůže.
: Může vyvolat podráždění očí.
: Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a příznaky : Může vyvolat podráždění
zažívacího ústrojí, nevolnost, zvracení a průjem. Bolest břicha.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
data neudána
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
Nevhodná hasiva
: Vodní mlha, Pěna odolná vůči alkoholům, Oxid uhličitý, Suché hasivo.
: Přímý proud vody.
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 3
5.2.
Nahrazuje : 14/04/2014
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní rizika
Nebezpečí výbuchu
V případě požáru vznikají nebezpečné
rozkladné produkty
5.3.
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
: Hořlavá kapalina a páry. Odveďte pracovníky na bezpečné místo. Zabraňte
pronikání vody z hašení do kanalizace nebo vodních toků. Odpad zlikvidujte v
souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
: Na vzduchu mohou výpary vytvářet výbušnou směs. Při zahřívání dochází ke
zvyšování tlaku a hrozí roztrhnutí.
: Oxidy uhlíku (CO, CO2).
Pokyny pro hasiče
Opatření pro hašení požáru
Ochrana při hašení požáru
Další informace
: Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru. K ochraně osob a ochlazování nádob
v nebezpečné oblasti použijte vodní paprsek.
: Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací
přístroj.
: Zabraňte pronikání vody z hašení do kanalizace nebo vodních toků. Odpad
zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.1.1.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ne jen pro nouzové případy školený
personál
6.1.2.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Zásahové síly
6.2.
: Odveďte pracovníky na bezpečné místo. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte
požadované osobní ochranné prostředky. Používání osobních ochranných pomůcek
viz bod 8. Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Zabraňte styku s pokožkou,
očima a oblečením. Nevdechujte výpary/aerosol. Odstraňte všechny zdroje vznícení.
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zajistěte, aby bylo
zařízení řádně uzemněno.
: Zajistěte, aby byly zavedeny postupy pro dekontaminaci a likvidaci v nouzových
případech a bylo prováděno školení zaměstnanců v těchto postupech. Používejte
požadované osobní ochranné prostředky. Používání osobních ochranných pomůcek
viz bod 8.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte pronikání do povrchových vod nebo kanalizace. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do veřejné kanalizace,
uvědomte o tom příslušné úřady.
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Metody čištění
6.4.
: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Uniklý produkt seberte. Sbírat do k
tomu určených uzavřených jímek a připravit ke zpracování odpadu. Kontaminované
předměty likvidujte v souladu s platnými předpisy.
Odkaz na jiné oddíly
Likvidace: viz část 13. Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Hygienická opatření
7.2.
: Zajistěte dostatečné větrání. Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8.
Zabraňte styku s pokožkou, očima a oblečením. Nevdechujte výpary/aerosol.
Odstraňte všechny zdroje vznícení. Zajistěte, aby bylo zařízení řádně uzemněno.
Prázdné nádoby nespalujte ani neřežte hořákem.
: Dodržujte zásady správné hygieny na pracovišti. Umýt ruce a obličej před pauzou a
hned po manipulaci s produktem. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Kontaminovaný oděv svlékněte.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky
Obalové materiály
: Skladování hořlavých kapalin. Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném
místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Neskladujte s neslučitelnými materiály uvedenými v
části 10 ani v jejich blízkosti. Chraňte před slunečním zářením.
: Uchovávejte v řádně označených obalech.
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 4
7.3.
Císlo revize : 6.0
Datum vydání :
09/07/2015
Nahrazuje : 14/04/2014
Specifické konečné / specifická konečná použití
data neudána.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
n-Butylacetat (123-86-4)
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Belgie
Belgie
Belgie
Belgie
Bulharsko
Bulharsko
Chorvatsko
Chorvatsko
Chorvatsko
480 mg/m³ (all isomers except tert-Butyl acetate)
100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate)
480 mg/m³ (all isomers except tert-Butyl acetate)
100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate)
480 mg/m³
100 ppm
723 mg/m³
150 ppm
964 mg/m³
200 ppm
710 mg/m³
950 mg/m³
724 mg/m³
150 ppm
966 mg/m³
Česká republika
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
MAK krátkodobá hodnota (mg/m³)
MAK krátkodobá hodnota (ppm)
OEL - Ceilings (mg/m³)
OEL - Ceilings (ppm)
Hraniční hodnota (mg/m³)
Hraniční hodnota (ppm)
Krátkodobá hodnota (mg/m³)
Krátkodobá hodnota (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL STEL (mg/m³)
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)
GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)
KGVI (kratkotrajna granična vrijednost
izloženosti) (mg/m³)
KGVI (kratkotrajna granična vrijednost
izloženosti) (ppm)
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)
Dánsko
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)
710 mg/m³
Dánsko
Grænseværdie (langvarig) (ppm)
150 ppm
Finsko
HTP-arvo (8h) (mg/m³)
720 mg/m³
Finsko
HTP-arvo (8h) (ppm)
150 ppm
Finsko
HTP-arvo (15 min)
960 mg/m³
Finsko
HTP-arvo (15 min) (ppm)
200 ppm
Francie
Francie
Francie
Francie
Německo
VME (mg/m³)
VME (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
TRGS 900 Toleranční mez na pracovišti (mg/m³)
Německo
TRGS 900 Toleranční mez na pracovišti (ppm)
Řecko
Řecko
Řecko
Řecko
Maďarsko
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
AK-érték
710 mg/m³
150 ppm
940 mg/m³
200 ppm
300 mg/m³ (The risk of damage to the embryo or
fetus can be excluded when AGW and BGW
values are observed)
62 ppm (The risk of damage to the embryo or
fetus can be excluded when AGW and BGW
values are observed)
710 mg/m³
150 ppm
950 mg/m³
200 ppm
950 mg/m³
Maďarsko
CK-érték
950 mg/m³
Irsko
OEL (8 hours ref) (mg/m³)
710 mg/m³
Irsko
OEL (8 hours ref) (ppm)
150 ppm
Irsko
OEL (15 min ref) (mg/m3)
950 mg/m³
Irsko
OEL (15 min ref) (ppm)
200 ppm
Chorvatsko
200 ppm
950 mg/m³
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 5
Císlo revize : 6.0
Datum vydání :
09/07/2015
Nahrazuje : 14/04/2014
n-Butylacetat (123-86-4)
Lotyšsko
OEL TWA (mg/m³)
200 mg/m³
Polsko
NDS (mg/m³)
200 mg/m³
Polsko
NDSCh (mg/m³)
950 mg/m³
Portugalsko
Portugalsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Slovensko
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (ppm)
OEL TWA (mg/m³)
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (mg/m³)
OEL STEL (ppm)
NPHV (priemerná) (mg/m³)
150 ppm
200 ppm
715 mg/m³ (regulated under Butyl acetate)
150 ppm (regulated under Butyl acetate)
950 mg/m³
200 ppm
480 mg/m³
Slovensko
NPHV (priemerná) (ppm)
100 ppm
Slovensko
NPHV (Hraničná) (mg/m³)
700 mg/m³
Slovinsko
OEL TWA (mg/m³)
480 mg/m³
Slovinsko
OEL TWA (ppm)
100 ppm
Slovinsko
OEL STEL (mg/m³)
480 mg/m³
Slovinsko
OEL STEL (ppm)
100 ppm
Španělsko
Španělsko
Španělsko
Španělsko
Švédsko
VLA-ED (mg/m³)
VLA-ED (ppm)
VLA-EC (mg/m³)
VLA-EC (ppm)
nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)
724 mg/m³
150 ppm
965 mg/m³
200 ppm
500 mg/m³
Švédsko
nivågränsvärde (NVG) (ppm)
100 ppm
Švédsko
kortidsvärde (KTV) (mg/m³)
700 mg/m³
Švédsko
kortidsvärde (KTV) (ppm)
150 ppm
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Austrálie
Austrálie
Austrálie
Austrálie
Kanada (Quebec)
Kanada (Quebec)
Kanada (Quebec)
Kanada (Quebec)
USA - ACGIH
USA - ACGIH
USA - IDLH
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
VME (mg/m³)
VME (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
TWA (mg/m³)
TWA (ppm)
STEL (mg/m³)
STEL (ppm)
VECD (mg/m³)
VECD (ppm)
VEMP (mg/m³)
VEMP (ppm)
ACGIH TWA (ppm)
ACGIH STEL (ppm)
US IDLH (ppm)
724 mg/m³
150 ppm
966 mg/m³
200 ppm
480 mg/m³
100 ppm
960 mg/m³
200 ppm
713 mg/m³
150 ppm
950 mg/m³
200 ppm
950 mg/m³
200 ppm
713 mg/m³
150 ppm
150 ppm
200 ppm
1700 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH
NIOSH REL (TWA) (mg/m³)
710 mg/m³
USA - NIOSH
NIOSH REL (TWA) (ppm)
150 ppm
USA - NIOSH
NIOSH REL (STEL) (mg/m³)
950 mg/m³
USA - NIOSH
NIOSH REL (STEL) (ppm)
200 ppm
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 6
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
Nahrazuje : 14/04/2014
n-Butylacetat (123-86-4)
USA - OSHA
OSHA PEL (TWA) (mg/m³)
710 mg/m³
USA - OSHA
OSHA PEL (TWA) (ppm)
150 ppm
8.2.
Omezování expozice
Technická kontrolní opatření
: Zajistěte dostatečné větrání. Používejte pouze v místech s vhodným odsávacím
zařízením. Organizační opatření s cílem předcházet/omezit uvolňování, rozptýlení a
expozici . Viz též část 7 . V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být
nouzové oční sprchy a bezpečnostní sprchy. Proveďte preventivní opatření proti
výbojům statické elektřiny. Používejte pouze přístroje v nevýbušném provedení.
Ochrana rukou
: nosí chemicky rezistentní rukavice (prověřeny podle EN 374). Vhodný materiál: NBR
(Nitrilkaučuku). Chemicky ochranné rukavice volte ve vašem zájmu v závislosti od
koncetrace a množství nebezpečných látek na vašem pracovišti.
Ochrana očí
: při kontaktu rozstřikem: (EN 166). Ochranné brýle,. Ochranný obličejový štít .
Ochrana těla
: Doporučuje se používat ochranné pomůcky - pracovní kombinézu, zástěru a
vysokou obuv.
Ochrana dýchání
: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu
dýchacích orgánů. protiplynová maska (EN 136). Půlmaska (DIN EN 140). Typ filtru:
A (EN141).
Ochrana proti nebezpečí popálení
: při normálním zacházení není požadováno. Použít speciální vybavení.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
: kapalný
Vzhled
Barva
: Pasta.
: Černá.
Zápach
: Charakteristická.
Práh zápachu
: Nejsou dostupné žádné údaje
pH
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování
(butylacetátem=1)
Bod tání/bod tuhnutí
: Nepoužije se
Teplota tuhnutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí
: > 37 °C
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Nepoužije se,Kapalina
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota par
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota
Rozpustnost
: 1,2 kg/l
: Nejsou dostupné žádné údaje
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
: Nejsou dostupné žádné údaje
Kinematická viskozita
: Nejsou dostupné žádné údaje
Dynamická viskozita
: Nejsou dostupné žádné údaje
Explozivní vlastnosti
: Nepoužije se.
Oxidační vlastnosti
: Nepoužije se.
Omezené množství
: Nejsou dostupné žádné údaje
9.2.
: Nejsou dostupné žádné údaje
Další informace
Obsah těkavých organických sloučenin
: < 14 % (<170 g/L) (obsah organických těkavých látek (VOC) kromě vody)
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 7
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
Nahrazuje : 14/04/2014
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Hořlavá kapalina a páry. Odkaz na jiné oddíly: 10.5.
10.2.
Chemická stabilita
Výrobek je při skladování za normálních okolních teplot stabilní.
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce. Odkaz na jiné oddíly: 10.4 & 10.5.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Skladujte v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. horké povrchy), jisker a otevřeného ohně. Viz též část 7. Zacházení a
skladování.
10.5.
Neslučitelné materiály
Zápalně působící látky . Zásady. Kyseliny. Viz též část 7. Zacházení a skladování.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Odkaz na jiné oddíly: 5.2.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
n-Butylacetat (123-86-4)
LD50/orálně/krysa
LD50/dermálně/králík
LC50/inhalačně/4h/krysa
LC50/inhalačně/4h/krysa (ppm)
Žíravost/dráždivost pro kůži
Vážné poškození očí/podráždění očí
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace
kůže
Mutagenita v zárodečných buňkách
karcinogenita
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
10768 mg/kg
> 17600 mg/kg
23,4 mg/l (OECD 403; In Vivo; Aerosol)
390 ppm/4 h
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
pH: Nejsou dostupné žádné údaje
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
pH: Nejsou dostupné žádné údaje
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
Nebezpečnost při vdechnutí
: Neklasifikováno (Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.)
Další informace
: Symptomy související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi.
Odkaz na jiné oddíly: 4.2.
Toxicita pro reprodukci
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Vlastnosti ovlivňující životní prostředí
: Při normálním použití není známo nebo nelze očekávat ohrožení životního prostředí.
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 8
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
n-Butylacetat (123-86-4)
LC50 ryby 1
LC50 ryby 2
12.2.
100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
17 - 19 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
Perzistence a rozložitelnost
PC® 18
Perzistence a rozložitelnost
12.3.
Žádné údaje k dispozici.
Bioakumulační potenciál
PC® 18
Bioakumulační potenciál
data neudána.
n-Butylacetat (123-86-4)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
1,81 (at 23 °C)
12.4.
Mobilita v půdě
PC® 18
Ekologie - půda
12.5.
Žádné údaje k dispozici.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PC® 18
Výsledky posouzení PBT
12.6.
Nahrazuje : 14/04/2014
Nejsou dostupné žádné údaje
Jiné nepříznivé účinky
Jiné nepříznivé účinky
: Nejsou dostupné žádné údaje.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Doporučení pro likvidaci odpadu
Další informace
Další ekologická upozornění
Codes of waste (2001/573/EC,
75/442/EEC, 91/689/EEC)
: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. Odpadní
produkt zlikvidujte v příslušném schváleném zařízení. Kontaminované předměty
likvidujte v souladu s platnými předpisy.
: Prázdné nádoby nespalujte ani neřežte hořákem.
: Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
: MS-N13.00030010 - Kódy odpadů by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání
s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.
MS-N13.00030020 - Následující kódy odpadů jsou pouze návrhy:
MS-N13.00401580BIS - 08 04 09* - waste adhesives and sealants containing
organic solvents or other dangerous substances
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
Číslo OSN
Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
Oficiální jmenování pro dopravu
: Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu
: Nepoužije se
(IMDG)
Oficiální pojmenování pro přepravu (IATA) : Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu (ADN) : Nepoužije se
Oficiální pojmenování pro přepravu (RID) : Nepoužije se
14.3.
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
(ADR)
IMDG
: Nepoužije se
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 9
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
(IMDG)
Nahrazuje : 14/04/2014
: Nepoužije se
IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
(IATA)
: Nepoužije se
ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
(ADN)
: Nepoužije se
RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
(RID)
14.4.
Obalová skupina
Obalová skupina (ADR)
Obalová skupina (IMDG)
Balicí skupina (IATA)
Balicí skupina (ADN)
Obalová skupina (RID)
14.5.
:
:
:
:
:
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nebezpečí pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí
Způsobuje znečištění mořské vody
Další informace
14.6.
: Nepoužije se
: Žádná
: Žádná
: Nejsou dostupné žádné doplňující informace
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
- Pozemní přeprava
Přepravní předpisy (ADR)
: Nepoužije se (cf. 2.2.3.1.5)
- Doprava po moři
Přepravní předpisy (IMDG)
: Nepoužije se (cf. 2.3.2.5)
- Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje
- Vnitrozemská lodní doprava
Přepravní předpisy (ADN)
Přeprava zakázána (ADN)
Nepodléhá předpisům ADN
: Nepoužije se (cf. 2.2.3.1.5)
: Žádná
: Žádná
- Železniční přeprava
Přepravní předpisy (RID)
Přeprava zakázána (RID)
14.7.
: Nepoužije se (cf. 2.2.3.1.5)
: Žádná
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
směsi
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
15.1.1. Předpisy EU
V souladu s přílohou VII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 platí následující omezení:
3. Tekuté látky nebo směsi považované za nebezpečné podle směrnice 1999/45/ES nebo
splňující kritéria některé z následujících tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v
příloze I k nařízení (ES) č. 1272/2008
PC® 18 - n-Butylacetat
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 10
Datum vydání :
09/07/2015
Císlo revize : 6.0
Nahrazuje : 14/04/2014
3.a. Látky nebo směsi splňující kritéria některé z následujících tříd nebo kategorií
nebezpečnosti stanovených v příloze I k nařízení (ES) č. 1272/2008: Třída nebezpečnosti
2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2,
2.15 typ A až F
40. Látky klasifikované jako hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2, hořlavé kapaliny kategorie 1, 2
nebo 3, hořlavé tuhé látky kategorie 1 nebo 2, látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují
hořlavé plyny, kategorie 1, 2 nebo 3, samozápalné kapaliny kategorie 1 nebo samozápalné
tuhé látky kategorie 1 bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v části 3 přílohy VI nařízení (ES)
č. 1272/2008.
PC® 18 - n-Butylacetat
PC® 18 - n-Butylacetat
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky uvedené v příloze XIV k nařízení REACH
Obsah těkavých organických sloučenin
: < 14 % (<170 g/L) (obsah organických těkavých látek (VOC) kromě vody)
15.1.2. Národní předpisy
Německo
Odkaz na přílohu VwVwS
12. prováděcí nařízení ke spolkovému
zákonu o kontrole imisí – 12. BlmSchV
: Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK) 1, slabě ohrožující vodu (Klasifikace podle
VwVwS příloha 4)
: Nepodléhá 12. prováděcí vyhlášce ke spolkovému zákonu o ochraně před imisemi
(ustanovení o závažných nehodách)
Nizozemsko
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen –
Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling
: Žádná ze složek není uvedena na seznamu
: Žádná ze složek není uvedena na seznamu
: Žádná ze složek není uvedena na seznamu
: Žádná ze složek není uvedena na seznamu
: Žádná ze složek není uvedena na seznamu
Dánsko
Poznámky ke klasifikaci
15.2.
: Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be
followed
Posouzení chemické bezpečnosti
Není vyžadováno
ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:
Oddíly bezpečnostního listu, které byly aktualizovány : 2,5,7,8,9,14,15,16.
Zkratky a akronymy:
ADN = Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vodních cestách toku Rýnu
ADR = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
CLP = Klasifikace, označování a balení nebezpečných látek a směsí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č 1272/2008
IATA = Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG = Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
LEL = Dolní mez výbušnosti
UEL = Horní mez výbušnosti
REACH = Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Zdroje hlavních údajů použitých k
sestavení bezpečnostního l
Další informace
Úplné znění vět H a EUH:
Flam. Liq. 3
STOT SE 3
: European Chemicals Bureau. Supplier SDS (Mul 28-06-2013v1.2).
: Odhad/značení CLP. Předmětem 9. Výpočtová metoda.
Hořlavé kapaliny, kategorie 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické
účinky
BEZPECNOSTNl LIST
PC® 18
Strana : 11
H226
H336
Císlo revize : 6.0
Datum vydání :
09/07/2015
Nahrazuje : 14/04/2014
Hořlavá kapalina a páry.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Obsah a forma tohoto SDS jsou v souladu s předpisy komise EHS 1999/45/ES, 67/548/ES, 1272/2008/ES a s pøedpisy komise
EHS 1907/2006/ES (REACH) Dodatek II.
ZREKNUTÍ SE ZODPOVEDNOSTI Informace v tomto bezpecnostní listu byly získány ze zdroju ,které jsou považovány ua
spolehlivé. Presto jsou tyto informace poskytovány bez jakékoliv záruky, výslovné nebo predpokládané, týkající se jejich správnosti.
Podmínky nebo zpusoby nakládání, skladování, použití nebo likvidace produktu jsou mimo naší kontrolu a mohou být i mimo naše
znalosti. Z techto a dalších duvodu nepríjmáme odpovednost a výslovne se zríkáme zodpovednosti za ztráty, poškození nebo
výdaje, ke kterým dojde v jakékoliv souvislosti s nakládáním skladováním, použitím nebo likvidací tohoto produktu. Pokud je tento
produkt použit jako složka jiného produktu, nemusí být informace v tomto bezpecnostním listu aplikovatelné.

Podobné dokumenty