PLUS 2013

Komentáře

Transkript

PLUS 2013
A3PLUS
Rev.004
03/2016
2013
97050578
CZ
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
OBSAH
1. Všeobecná upozornění......................................................4
1.1. Symboly................................................................................4
1.2. Předpokládané použití a způsob použití...............................4
1.2.1. Klasifikace a referenční předpisy..........................................4
1.2.2. Okolní prostředí....................................................................5
1.2.2.1.Podmínky přepravy a balení.................................................5
1.2.3. Záruka...................................................................................5
1.2.4. Likvidace na konci životnosti................................................5
1.3. Bezpečnostní upozornění.....................................................5
1.4. Čištění a dezinfekce.............................................................7
2. Popis přístrojů....................................................................8
2.1. Identifikační štítky ................................................................8
2.2.
Sestavy.................................................................................8
2.3. Křeslo....................................................................................9
3. Spuštění operační jednotky..............................................9
4. Používání křesla.................................................................9
4.1. Bezpečnostní prvky............................................................10
4.2. 4.3. 4.4. Nouzová zařízení................................................................10
Nastavitelná opěrka hlavy...................................................10
Pohyblivé opěrky rukou (volitelné)......................................11
5. Používání lékařského stolku...........................................11
5.1. Řídící panel lékařského stolku............................................13
5.1.1. Spuštění negatoskopu........................................................14
5.1.2. Nastavení „Poloha opláchnutí“ a „Automatický návrat“
křesla..................................................................................14
5.1.3. Programování poloh křesla A, B, C a D..............................14
5.1.4. Nouzové tlačítko.................................................................14
5.2. Nožní spínač.......................................................................15
5.2.1. „Multifunkční“ nožní spínač.................................................15
5.2.2. „Tlakový“ nožní spínač........................................................16
5.2.3. Nožní spínač „Power Pedal“...............................................18
5.2.4. Nožního spínače verze WIRELESS...................................19
5.3. Stříkačka ............................................................................21
5.4. Turbína...............................................................................22
5.5. Elektrický mikromotor.........................................................23
5.6. Odstraňovač zubního kamene............................................24
5.7. Polymerační lampa T LED..................................................25
5.8. Intraorální kamera C-U2.....................................................28
5.9. Integrovaný senzor ZEN-Xi.................................................31
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. Provoz vodní jednotky.....................................................34
Plivátko a plnění pohárku...................................................34
Systém S.H.S. (Semplified Hygienization Sistem).............36
Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment).............37
Dezinfekční cyklus peroxidem vodíku (manuální cyklus
BIOSTER)...........................................................................38
Automatický cyklus mytí nástrojů (FLUSHING) ................39
Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky..................40
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
Příslušenství.....................................................................41
Operační lampa .................................................................41
Monitor na rameně lampy...................................................41
Negatoskop pro panoramatické snímky.............................41
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V..................................41
9. 9.1. 9.2.
9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10.
Údržba ..............................................................................42
Údržba nástrojů..................................................................42
Vypouštění kondenzátu......................................................42
Čištění filtrů chirurgického odsávání...................................42
Chirurgické odsávání..........................................................43
Cirurgický separátor CATTANI............................................44
Gravitační separátor amalgámu CATTANI.........................44
Čištění návratového vzduchového filtru turbíny..................45
Separátor amalgámu METASYS .......................................45
Separátor amalgámu DÜRR...............................................45
Křeslo..................................................................................45
10. Technické údaje...............................................................46
10.1. Rozměrové charakteristiky model A3PLUS
CONTINENTAL ..................................................................47
10.2. Rozměrové charakteristiky model A3PLUS
INTERNATIONAL...............................................................48
11. Obecné schéma údržby operační jednotky...................49
6. Používání stolku asistenta..............................................31
6.1. Řídící panel stolku asistenta...............................................32
6.2. Stříkačka na stolku asistenta..............................................32
6.3. Polymerační lampa na stolku asistenta..............................32
6.4. Intraorální kamera na stolku asistenta................................32
6.5. Odsávací hadice ................................................................33
6.6. Hydraulický odsliňovač.......................................................34
CZ
LI
3
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
1. Všeobecná upozornění
• Tyto pokyny popisují, jak správně používat zubařská zařízení A3PLUS.
Před použitím přístrojového vybavení si pozorně přečtěte tento návod.
• Tento návod popisuje všechny verze operační jednotky s veškerým možným příslušenstvím, a proto ne všechny odstavce bude možné aplikovat
na zakoupený přístroj.
• Je zakázána reprodukce, ukládání do paměti a přenos v jakékoli formě (elektronické, mechanické, za pomoci fotokopií, překladů nebo jinými
prostředky) této publikace bez písemného schválení společností CEFLA s.c.
• Informace, technické specifikace či obrázky obsažené v této publikaci nejsou zavazující.
CEFLA s.c. si vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění změny a technická vylepšení, aniž by změnila tento návod k použití.
• Výrobce sleduje politiku neustálého vylepšování svých výrobků, proto je možné, že se některé pokyny, specifikace a obrázky obsažené v tomto
návodu k použití mohou odlišovat od zakoupeného výrobku. Výrobce si dále vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění jakékoli změny
tohoto návodu k použití.
• Originální text tohoto návodu k použití je v jazyce italském.
• Toto přístrojového vybavení je vybaveno zařízením k zabránění návratu tekutin.
1.1. Symboly
Význam použitých symbolů:
1) Typ ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Třída I.
Stupeň ochrany před přímými a nepřímými kontakty: Typ B.
2) POZOR!
Označuje situaci, během které nedodržení pokynů může mít za
následek selhání přístroje nebo poškození uživatele a/nebo pacienta.
3) „Viz návod k obsluze“
Označuje, že je doporučeno konzultovat návod k obsluze před použitím
dané části přístrojového vybavení.
4) POZNÁMKA:
Označuje důležité informace pro uživatele, a/nebo pro personál
technické asistenční služby.
5) Kontakt ochranného uzemnění.
6) Střídavý proud.
7) Části, které lze sterilizovat v parním autoklávu při teplotě do 135°C.
8) Ovladač ON / OFF.
9)„Viz návod k obsluze“
Upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů je nutné před použitím
přístrojového vybavení konzultovat návod k obsluze.
10) Zapnuté (část přístrojového vybavení).
11) Vypnuté (část přístrojového vybavení).
12) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Lékařské zařízení ve třídě IIa).
13) Přístrojové vybavení v souladu s požadavky směrnice 93/42/ES ve
znění následujících změn (Lékařské zařízení ve třídě I).
14) Symbol pro likvidaci v souladu se Směrnicí 2012/19/ES.
15) „Pozor biologické nebezpečí“.
Poskytuje indikaci možného rizika kontaminace při kontaktu s
tekutinami, s infikovanými biologickými usazeninami.
16) Výrobce.
17) Měsíc a rok výroby přístrojového vybavení.
18)Sériové číslo přístrojového vybavení.
19) Značka DVGW (Značka kvality pro dodávky pitné vody).
20) Identifikační kód výrobku/přístrojového vybavení.
21) Je zakázáno strkat.
22) Nebezpečí rozdrcení chodidla.
23) Přístrojové vybavení ekvivalentní ke světelnému zdroji 2. třídy.
1.2. Předpokládané použití a způsob použití
•Zubařské sestavy A3PLUSpopsané v tomto návodu jsou zdravotnické prostředky určené k ošetření zubů.
•Lékařský stolek může být vybaven maximálně 6 nástroji.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Toto přístrojové vybavení musí být použito pouze vhodně vyškoleným personálem (lékařským a zdravotním).
•Přístroj určený pro přerušovaný provoz s přerušovaným zatížením (viz doby jednotlivých částí v příslušných sekcích).
•Přístroj, kterému je přiřazena úroveň znečištění 2.
•Kategorie přepětí: II.
1.2.1. Klasifikace a referenční předpisy
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Klasifikace zubařské sestavy podle pravidel stanovených v příloze IX směrnice 93/42/ES a jejich následných změnách: Třída IIa.
•Klasifikace ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu s normou EN 60601-1, bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů: Třída I - Typ B.
•Referenční normy: operační jednotky řady A3PLUSpopsané v tomto návodu je přístrojové vybavení projektované v souladu s IEC 60601-1 3. vyd.
- 2007, IEC 60601-1-6 3. vyd. - 2010, IEC 62366 1. vyd. - 2007, IEC 80601-2-60 1. vyd. - 2012, IEC 60601-1-2 3. vyd., ISO 6875 3. vyd. - 2011,
ISO 7494-1 2. vyd. - 2011 a EN 1717 (AA a AB), ohledně zařízení pro bezpečnost vodní sítě.
•Klasifikace RADIO ZAŘÍZENÍ A KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ (pouze v přítomnosti nožního spínače verze WIRELESS)
Klasifikace přístrojového vybavení v souladu se směrnicí 99/05/ES, čl.12: Třída I.
4
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
1.2.2. Okolní prostředí
Přístrojové vybavení musí být instalováno v místech s následujícími podmínkami:
•teplota od 10 do 40°C;
•vztahující se vlhkost od 30 do 75 %;
•atmosférický tlak od 700 do 1060 hPa;
•nadmořská výška ≤ 3000 m;
•tlak vzduchu na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 6-8 bary;
•tvrdosti vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°f (francouzské stupně) nebo 14°d (německé stupně) pro neupravenou
pitnou vodu, pro vodu s tvrdostí vyšší se doporučuje změknutí mezi 15 a 25°f (francouzské stupně) nebo mezi 8,4 a 14°d (německé stupně);
•tlak vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení mezi 3-5 bary;
•teplota vody na vstupním bodu do přístrojového vybavení nepřekročí 25°C.
1.2.2.1. Podmínky přepravy a balení
• Teplota: od -10 do 70°C;
• Relativní vlhkost: od 10 do 90 %;
• Atmosférický tlak: od 500 do 1060 hPa.
1.2.3. Záruka
CEFLA s.c. ručí za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístrojů.
Záruka je podmíněna dodržováním následujících požadavků:
•Dodržení podmínek stanovených v záručním listě.
•Realizace plánované roční údržby.
•Přístrojové vybavení musí být používáno pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu.
•Elektrický systém prostředí, ve kterém je přístrojové vybavení nainstalováno, musí být v souladu s I.E.C. 60364-7-710 (Normy vztahující se na
elektrický systém prostorů, používaných pro lékařské účely).
•Přístroj musí být napájen vedením 3x1,5 mm2 chráněným bipolárním magnetotermickým jističem kompatibilním s příslušnými předpisy (10 A, 250
V, vzdálenost mezi kontakty alespoň 3 mm).
POZOR!
Barva tří vodičů (VEDENÍ, NULA A UZEMNĚNÍ) musí odpovídat předepsaným normám.
•Montáž, opravy, rozšíření přístroje, kalibrace a všeobecně všechny operace, které vyžadují otevření skříně přístrojového vybavení, musí provádět
výhradně autorizovaní technici společnosti ANTHOS.
1.2.4. Likvidace na konci životnosti
Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojů, jakož i
likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazovat tento odpad jako netříděný odpad, ale provést jeho třídění. V okamžiku nákupu nového přístroje
podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem
jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklaci a dalším formám zpracování shora uvedeného odpadu plní Výrobce funkce stanovené v
právních předpisech jednotlivých států. Vhodné třídění odpadu, které slouží k následnému odeslání vyřazeného přístroje k recyklaci, zpracování a
likvidaci slučitelné s ochranou životního prostředí, přispívá k zamezení možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje
recyklaci materiálů, ze kterých je přístroj složen. Označení přeškrtnutého kontejneru umístěné na přístroji znamená, že musí být přístroj po ukončení
své životnosti odevzdán odděleně od ostatního odpadu.
POZOR!
Nelegální likvidace výrobku má za následek aplikaci pokut stanovených jednotlivými vnitrostátními právními předpisy.
1.3. Bezpečnostní upozornění
POZOR!
•Instalace všech přístrojů je vždy trvalá.
V závislosti na typu křesla, ke kterému je sestava přiřazena, se odkazuje na příslušný Návod k instalaci a údržbě, na odstavec „Technické údaje“.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržena uvedená ustanovení.
•Stav podlahy.
Stav podlahy (kontinuálního typu), musí být v souladu s normami podle DIN 1055 list 3.
Hmotnost zubařského zařízení včetně pacienta o hmotnosti 190 kg je přibližně 350 kg/m2.
• Nesmí být provedena žádná změna tohoto přístroje bez povolení výrobce.
V případě změn provedených na přístroji je nutné provést zkoušky a vhodné testy, aby bylo zajištěno jeho další bezpečné použití.
CEFLA s.c. není odpovědná za škody na majetku a osobách, nebyla-li dodržena uvedená ustanovení.
•Křeslo.
Maximální povolené zatížení křesla je 190 kg. Tato hodnota nesmí být překročena.
• Odkládací plochy podnosů.
Nepřekračujte maximální povolené zatížení uvedené níže:
-držák podnosu na lékařském stolku, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 2 kg.
-držák podnosu na stolku asistenta, maximální přípustné rozložené zatížení na stolku 1 kg.
-pomocný držák podnosu, maximální přípustné zatížení na stolku je 3,5 kg (bez negatoskopu) nebo 2,5 kg (s negatoskopem).
•Připojení k externím nástrojům.
Přístroj může být elektricky připojen pouze k jiným nástrojům s označením CE.
•Elektromagnetické interference.
Použití v ordinaci nebo v bezprostřední blízkosti elektrických přístrojů, které nejsou v souladu s IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, může způsobit
elektromagnetické nebo jiné interference, což vede k poruše zubařské sestavy.
V těchto případech se doporučuje před použitím takového přístrojového vybavení odpojit napájení zubařské sestavy.
•Výměna fréz.
Pomocí zařízení pro uvolnění turbín a kolénkových násadců pouze tehdy, když je fréza zcela zastavená. V opačném případě se systém zablokování
zhorší a frézy se mohou uvolnit a způsobit zranění.
Používejte pouze kvalitní frézy, s dříkem s připojením kalibrovaného průměru. Chcete-li
zkontrolovat stav blokovacího zařízení, zkontrolujte každý den, na počátku provozu, že je fréza bezpečně zajištěna k nástroji. Vady blokovacího
zařízení v důsledku nesprávného použití lze snadno rozeznat a nevztahuje se na ně záruka.
•Pacienti s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky.
Při léčbě pacientů s kardiostimulátorem a/nebo naslouchátky je nutné vzít v úvahu pravděpodobné účinky použitých nástrojů na kardiostimulátor
a/nebo na naslouchátka. Za tímto účelem vás odkazujeme na četbu technické a vědecké literatury na toto téma.
CZ
LI
5
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
•Implantologie.
V případě, že zubařská sestava je použita pro dentální implantologii pomocí autonomního přístrojového vybavení určeného k tomuto zásahu,
doporučuje se odpojit napájení křesla, aby se zabránilo možným nechtěným pohybům, způsobenými vadami, a/nebo náhodné aktivaci ovladačů
pohybování.
•Před opuštěním ordinace odpojte přívod vody do ordinace a odpojte hlavní vypínač přístrojového vybavení.
•Přístroj není chráněn proti vniknutí tekutin (IPX 0).
•Přístroj není vhodný pro použití v přítomnosti směsi hořlavého anestetického plynu s kyslíkem nebo oxidem dusným.
•Přístrojové vybavení musí být udržováno a uchováno v bezvadném stavu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost (občanskoprávní a trestní), za
jakékoli zneužívání, neopatrné zacházení nebo nevhodné použití přístrojového vybavení.
• Přístroj musí být používán výhradně autorizovaným vhodně vyškoleným personálem (lékařským a zdravotnickým).
•Přístrojové vybavení musí být vždy pod dohledem, je-li zapnuté nebo připravené ke spuštění, zejména nesmí být nikdy ponecháno bez dozoru v
přítomnosti nezletilých / neschopných nebo obecně neoprávněných osob.
Jakýkoliv osobní doprovod musí zůstat mimo oblast ošetření, v každém případě za něj nese odpovědnost pracovník. Oblastí, kde se provádí léčba,
se rozumí prostor obklopující zubařskou sestavu a 1,5 m kolem něj.
•Kvalita dodávané vody ze zubařské sestavy.
Uživatel je odpovědný za kvalitu vody dodávané ze zubařské sestavy a musí přijmout opatření pro její údržbu.
Chcete-li zajistit kvalitu dodávané vody, CEFLA s.c. doporučuje vybavit zubařskou sestavu interním nebo externím dezinfekčním systémem.
Zubařská sestava je po instalaci vystavena případným nečistotám přicházejícím z vodovodu, proto se doporučuje nainstalovat ji a uvést do provozu
až na začátku jejího skutečného každodenního používání a již od prvního dne provádět dekontaminaci způsobem uvedeným v návodu v příslušných
kapitolách.
Pokud je sestava vybavena zařízením pro separaci vzduchu od přívodu vody (EN 1717), ujistěte se o plánovaném neustálém dávkování dezinfekčního
prostředku a zkontrolujte, že ho je v příslušné nádrži dostatečné množství (viz příslušný odstavec).
POZNÁMKA: obraťte se na svého prodejce nebo vaší Zubní asociaci, kde Vám poskytnou informace o národních předpisech a opatřeních.
• Používané části.
Části přístrojového vybavení, které při běžném použití přijdou nutně do kontaktu s pacientem, aby přístroj plnil své
funkce, jsou následující: čalounění křesla, opěrka rukou, optické vlákno polymerační lampy, konec stříkačky, jednorázová
ochrana kamery, hroty scaleru, frézy násadce, terminály odsávání kanyl.
Nepoužité části, které mohou přijít do styku s pacientem, jsou: držák podpěrky rukou křesla, spodní skříň křesla, skříň vodní jednotky na straně
pacienta, přívod vody do pohárku, plivátko, odsávací hadice, tělo násadců.
•
POZOR! Pohybování s křeslem.
Ujistěte se, že pacient spolupracuje: vyzvěte jej, aby přiblížil ruce a nohy
a vyhnul se nevyrovnaným polohám.
Zkontrolujte, zda je pacient při pohybování ve správné poloze (viz obrázek).
6
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
1.4. Čištění a dezinfekce
Prvním nezbytným krokem pro každý proces dezinfekce je čištění.
Fyzickým otíráním čisticími prostředky a povrchově aktivními látkami a opláchnutím vodou se odstraní velké množství mikroorganismů. Nebyl-li
povrch nejdříve vyčištěn, dezinfekční proces nemůže být úspěšný.
V případě, že plochu nelze dostatečně vyčistit, měla by být chráněna bariérami.
Vnější části přístrojového vybavení musí být vyčištěny a dezinfikovány s použitím produktu pro nemocniční použití s indikací
​​
pro HIV, HBV a tuberkulózu
(středně silným dezinfekčním prostředkem), specifickým pro malé plochy.
Různé léky a chemikálie používané v zubní ordinaci mohou poškodit lakované povrchy a plastové díly. Provedené testy a výzkumy ukázaly, že povrchy
nemohou být zcela chráněny před agresí všech produktů dostupných na trhu. Proto se doporučuje používat bariérovou ochranu, kdykoli je to možné.
Agresivních účinky chemických produktů závisí také na době setrvání na plochách.
Je proto důležité nenechávat zvolený produkt na povrchu přístroje po dobu delší než je doba předepsaná výrobcem.
Doporučujeme použití konkrétní středně silný dezinfekční prostředek, STER 1 PLUS (CEFLA s.c.), který je kompatibilní s:
•Lakovanými povrchy a plastovými díly.
•Čalouněním.
POZOR!
Kyselina používaná k leptání skloviny zanechává na čalounění VISCOELASTICO skvrny. V případě poskvrnění kyselinou doporučujeme
okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.
•Kovovými povrchy nelakovanými.
Pokud nechcete používat produkt STER 1 PLUS, doporučujeme použít výrobky obsahující nejvýše:
•Etanol 96%. Koncentrace: maximálně 30 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
•1-Propanol (n-propanol, propylalkohol, n-propylalkohol). Koncentrace: maximálně 20 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
•Kombinaci etanolu a propanolu. Koncentrace: kombinace obou musí být maximálně 40 g na každých 100 g dezinfekčního prostředku.
POZOR!
•Nepoužívejte výrobky obsahující izopropylalkohol (2-propanol, izopropanol).
•Nepoužívejte výrobky obsahující chlornan sodný (chlorové bělidlo).
•Nepoužívejte výrobky obsahující fenoly.
•Nestříkejte vybraný výrobek přímo na povrch přístroje.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce.
•Nekombinujte dezinfekční prostředek STER 1 PLUS s jinými výrobky.
Pokyny pro čištění a dezinfekci.
K čištění a dezinfekci používejte měkký jednorázový papír, nebrusný (nepoužívejte recyklovaný papír), nebo sterilní gázu.
Nedoporučujeme používat savé hadry a nebo z jakéhokoli materiálu pro opětné použití.
POZOR!
•Před čištěním a dezinfekcí vnějších částí doporučujeme vždy vypnout zubařskou sestavu.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití vyhozeno.
CZ
LI
7
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
2. Popis přístrojů
2.1. Identifikační štítky
Operační jednotka.
Štítek se nachází na ramenu spojujícím křeslo s vodní jednotkou.
Údaje uvedené na typovém štítku:
•Jméno výrobce.
•Název přístroje.
•Jmenovité napětí.
•Druh proudu.
•Jmenovitá frekvence.
•Spotřeba elektrické energie.
•Výrobní číslo.
•Měsíc a rok výroby.
2.2. Sestavy
Zubařské sestavy model A3PLUS jsou předvídané u následujících modelů:
Model A3PLUS CONTINENTAL
Lékařský stolek ve verzi CONTINENTAL (nástroje jsou zachycovány pomocí
systému pružinových ramínek) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna
část je kloubová a samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos.
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
z Zubařské křeslo ANTHOS A1.3.
Model A3PLUS INTERNATIONAL
Lékařský stolek ve verzi INTERNATIONAL (nástroje jsou vloženy svisle
do držáků) umístěný na dvojitém ramenu, jehož jedna část je kloubová a
samovyvažovací.
Popis jednotlivých částí:
a Vodní jednotka.
b Nastavitelné rameno.
c Lékařský stolek.
d Řídící panel lékařského stolku.
e Stolek pro podnos (volitelný).
f Stolek asistenta.
g Řídící panel stolku asistenta.
h Skříňka připojení.
i Multifunkční nožní spínač.
l Zásobování vody do pohárku.
m Plivátko.
n Samovyvažovací rameno.
r Negatoskop pro panoramatické snímky (volitelný).
z Zubařské křeslo ANTHOS A1.3.
8
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
2.3. Křeslo
Popis jednotlivých částí.
a Opěrka hlavy.
b Opěrka zad.
c Bezpečnostní plošina.
d Pohyblivá opěrka rukou (volitelná).
Doby provozu.
Předepsané doby provozu a klidu jsou následující:
provoz 25 s - klid 10 min.
Maximální přípustné zatížení.
Maximální povolené zatížení křesla je 190 kg.
POZOR!
Tato hodnota nesmí být překročena.
Upozornění k použití.
POZOR, NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ CHODIDLA
Dejte pozor na pacienta a obsluhu během sestupu křesla.
3. Spuštění operační jednotky
Stiskněte hlavní spínač ( f ) a zkontrolujte připojení na řídícím panelu:
•Displej ( g ) zhasnutý:
- přístroj vypnutý
- pneumatický systém odpojen
- vodní systém odpojen
•Displej ( g ) osvětlený (A3P):
- přístroj zapnutý
- pneumatický systém zapojen
- vodní systém zapojen.
4. Používání křesla
Křeslo provádí následující pohyby:
•Vzestup/sestup sedadla
•Vzestup/sestup opěrky zad s nakloněním sedadla (Trendelenburgova
poloha)
Křeslo lze ovládat z následujících bodů:
•Lékařský stolek ( a ) (viz odst. 5.).
•Multifunkční nožní spínač ( b ) (viz odst. 5.2.).
•Stolek asistenta ( c ) (viz odst. 6.).
CZ
LI
9
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
4.1. Bezpečnostní prvky
Přístrojové vybavení je vybaveno následujícími bezpečnostními prvky:
•Plošina křesla je vybavena zařízením ( I ), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky ho vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Opěrka zad křesla je vybavena zařízením ( m ), které v případě překážky
okamžitě zablokuje sestup opěrky zad a automaticky ji vyzvedne, aby se
překážka uvolnila.
•Ramena stolku asistenta jsou vybavena bezpečnostním zařízením ( n ),
které v případě překážky okamžitě zablokuje sestup křesla a automaticky
ho vyzvedne, aby se překážka uvolnila.
4.2. Nouzová zařízení
POZOR!
V případě, že je nutné zablokovat pohyb přístrojového vybavení,
použijte následující zařízení:
•Tlačítka pohybování křesla ( a ) nebo ( c ).
Stisknutím libovolného tlačítka pro pohybování křeslem bude zablokován
jakýkoli pohyb přístroje.
•Nožní spínač ( b ).
Stisknutím nožního spínače, jakýkoliv typ pohybu přístrojového vybavení
bude zablokován.
•Plošina křesla ( i ).
Použitím plošiny křesla: jakýkoliv typ pohybu přístrojového vybavení bude
zablokován.
4.3. Nastavitelná opěrka hlavy
Existují 2 typy opěrky hlavy:
s blokováním polštáře ručního typu
s blokováním polštáře pneumatického typu
Nastavení výšky opěrky hlavy.
•s blokováním ručního typu ( 1 ):
Umístění tyče opěrky hlavy je dosaženo pomocí magnetické spojky.
Pracovník musí zvednout a/nebo zatlačit opěrku hlavy směrem dolů, až
se dosáhne požadovaná poloha.
•s blokováním pneumatického typu ( 2 ):
Stiskněte blokovací tlačítko ( u ) a zatímco ho držíte, umístěte opěrku hlavy
podle potřeby. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit tlačítko ( u )
k opětnému zablokování opěrky hlavy.
Nastavení orientace polštáře.
•s blokováním ručního typu ( 1 ):
Otočte proti směru hodinových ručiček zajišťovací tlačítko ( k ), umístěte
polštář do požadované polohy a poté znovu utáhněte zajišťovací tlačítko.
•s blokováním pneumatického typu ( 2 ):
Stiskněte blokovací tlačítko ( u ) a zatímco ho držíte, umístěte polštář
do požadované polohy. Jakmile najdete správné umístění, stačí uvolnit
tlačítko ( u ) k opětnému zablokování polštáře.
Správné umístění opěrky hlavy.
POZOR!
Pro správné použití opěrky hlavy umístěte hlavu pacienta, jak je znázorněno
na obrázku.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Maximální zatížení opěrky hlavy: 30 kg
•Nikdy nepřesouvejte opěrku hlavy, pokud je pacient opřený.
•Neměňte orientaci polštáře bez deaktivace blokovacího zařízení.
•Blokovací zařízení pneumatického typu je aktivní pouze tehdy, když
je vzduchový okruh natlakovaný a zubařská sestava zapnutá.
10
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
4.4. Pohyblivé opěrky rukou (volitelné)
Obě opěrky rukou jsou pohyblivé a mohou být otočeny směrem dolů, aby
se usnadnilo usazení a vstání pacienta.
POZOR!
Maximální zatížení opěrky rukou křesla: 68 kg
5. Používání lékařského stolku
Uspořádání nástrojů.
Uspořádání nástrojů na stolku je definované zákazníkem při objednání.
Aktivace nástrojů.
•Stříkačka je vždy aktivní (viz odstavec 5.3.).
•Polymerační lampa se aktivuje příslušným tlačítkem na vyjmutém nástroji
(viz odstavec 5.7.).
•Intraorální kamera se zaktivuje, je-li nástroj vyjmut (viz odstavec 5.8.).
•Integrovaný senzor ZEN-Xi, je-li připojen k externímu PC, je vždy aktivní
(viz odstavec 5.9.).
•Všechny ostatní nástroje, po vyjmutí, jsou uvedeny do pohybu nožním
spínačem (viz odstavec 5.2.).
Strukturální vazba nástrojů.
Současné použití nástrojů je zabráněno zařízením vzájemné závislosti.
První vyjmutý nástroj je aktivní, zatímco nástroje vytažené následně jsou
deaktivované zařízením vzájemné závislosti.
Zařízení vzájemné závislosti umožňuje nahradit frézu na nástroji, zatímco
je druhý používán na pacientovi.
Umístění lékařského stolku.
Lékařský stolek je pohyblivý ve všech směrech.
Pro nastavení výšky stolku a/nebo jeho orientaci do horizontální polohy, je
dostačující uchopit rukojeť ( a ).
POZNÁMKA (pouze pro pantografové rameno s pneumatickou
brzdou): k nastavení výšky stolu je nutné nejdříve stisknout příslušné
tlačítko
k uvolnění brzdy.
Pantografové rameno.
Pantografové rameno může být 2 typů:
s blokováním ručního typu
s blokováním pneumatického typu
Nastavení pantografového ramene s ruční brzdou.
Vyvážení pantografového ramene se provádí v okamžiku instalace přístroje.
Případné následné seřízení může být provedeno pomocí kolečka ( b )
umístěného na pantografovém ramenu.
Otáčení ve směru hodinových ručiček: zvyšuje napětí pantografového
ramene.
Otáčení proti směru hodinových ručiček: snižuje napětí pantografového
ramene.
CZ
LI
11
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
Zařízení pro zastavení ramínek pro vyvolání nástrojů (pouze stolky
verze CONTINENTAL).
Je-li k dispozici toto zařízení, je možné zablokovat ramínko pro vyvolání
nástroje v poloze vytaženého nástroje.
Aktivace zařízení je signalizována mechanickým kliknutím, ke kterému
dojde ve 2/3 běhu ramínka.
Chcete-li obnovit původní stav, stačí uvést ramínko na konec běhu ( A ).
Podnos pro stolek verze CONTINENTAL.
Podnos ( f ) je vyroben z nerezové oceli a lze jej snadno vyjmout z držáku.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu ( f ): Rozložené zatížení 2 kg.
Podnos pro stolek verze INTERNATIONAL.
POZOR!
Maximální zátěž povolená na podnosu ( e ): Rozložené zatížení 2 kg.
Čištění rukojeti lékařského stolku.
Očistěte rukojeť stolku pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
Čištění lékařského stolku.
Očistěte lékařský stolek pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA pro stolky verze CONTINENTAL:držák nástrojů
(x) lze odstranit k usnadnění operací čištění, k jeho odstranění jej stačí
vytáhnout z jeho umístění, jelikož je upevněn pomocí magnetů.
Silikonový držák nástrojů ( u ) lze také sterilizovat v autoklávu při teplotě
121° (cyklus gumy).
Kabely nástroje.
Očistěte kabel nástroje pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
12
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1. Řídící panel lékařského stolku
Tlačítkové panely zubařských sestav A3PLUS jsou následující:
Tlačítkový panel modelů:
A3PLUS CONTINENTAL
Tlačítkový panel modelů:
A3PLUS INTERNATIONAL
Popis tlačítek:
Tlačítko ZVÝŠIT: zvýší nastavitelné hodnoty.
Tlačítko SNÍŽIT: sníží nastavitelné hodnoty.
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy.
Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení optickými vlákny (on/off) s
příslušnou kontrolkou led.
Ovládací tlačítko změny směru otáčení mikromotoru s příslušnou
kontrolkou led.
Tlačítko spuštění/vypnutí negatoskopu na řídicím panelu
(on/off).
Tlačítko pro pomocné funkce (volné).
Tlačítko aktivace cyklu FLUSHING.
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Tlačítko odblokování brzdy stolku.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko vyzvednutí sedadla a vyvolání naprogramované polohy A.
(pouze modely A3PLUS INTERNATIONAL)
Tlačítko pro uložení poloh křesla.
Tlačítko pro vyvolání nouzové polohy.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko vyzvednutí opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy B.
Tlačítko sestoupení sedadla a vyvolání naprogramované polohy C.
Tlačítko sestoupení opěrky zad a vyvolání naprogramované polohy D.
POZNÁMKA: fungování tlačítek k polohování křesla:
•Krátké stisknutí: aktivace automatického pohybu při vyvolání naprogramované polohy.
•Dlouhé stisknutí: aktivace pohybu při ručním umístění.
Signalizace:
Displej pro zobrazování:
- výkonu nebo rychlosti dynamických nástrojů,
- vložené funkce ukládání do paměti,
- tlačítko aktivace cyklu FLUSHING.
CZ
LI
13
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.1.1. Spuštění negatoskopu
Stiskněte tlačítko pro spuštění/vypnutí (ON/OFF).
POZNÁMKA: vypnutí negatoskopu je časované a dojde k němu
2 minuty po spuštění.
5.1.2.Nastavení „Poloha opláchnutí“ a „Automatický návrat“ křesla
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
Úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým
signálem (PÍPNUTÍ) a blikajícím číslem 0 na displeji řídícím panelu.
POZNÁMKA: pro opuštění režimu ukládání bez provedení změn
postačí stisknout znovu tlačítko MEMORIA po dobu alespoň 2 sekund.
•Stiskněte tlačítka „Automatický návrat“ nebo „Poloha opláchnutí“ pro
přiřazení polohy k tlačítku (např. „Poloha opláchnutí“).
POZNÁMKA: provedené uložení je potvrzeno na displeji
rozsvícením čísla vztahujícího se na vybrané tlačítko:
5 = AUTOMATICKÝ NÁVRAT
6 = POLOHA OPLÁCHNUTÍ
POZNÁMKA: tlačítko „Poloha opláchnutí“ uvede sedadlo, opěrku
zad do polohy opláchnutí, aniž by byla změněna poloha sedadla.
Opětným stisknutím tlačítka se sedadlo a opěrka zad vrátí do předchozí
polohy.
5.1.3. Programování poloh křesla A, B, C a D
•Upravte křeslo do požadované polohy pomocí tlačítek pro ruční
pohybování.
•Aktivujte režim ukládání tisknutím tlačítka MEMORIA po dobu alespoň 2
sekund.
Úspěšná aktivace režimu pro ukládání je signalizována krátkým zvukovým
signálem (PÍPNUTÍ) a blikajícím číslem 0 na displeji řídícím panelu.
POZNÁMKA: pro opuštění režimu ukládání bez provedení změn
postačí stisknout znovu tlačítko MEMORIA po dobu alespoň 2 sekund.
•Stiskněte tlačítka A nebo B nebo C nebo D k přiřazení polohy k tlačítku
(např. C).
POZNÁMKA: zobrazením čísla vztahujícího se na vybrané tlačítko
(např. 3) na displeji řídícího panelu se potvrdí uložení.
5.1.4. Nouzové tlačítko
Toto tlačítko lze použít v případě nouze, k uvedení pacienta do
Trendelenburgové polohy.
POZNÁMKA: Trendelenburgova poloha je již nastavena a nelze ji změnit.
14
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2. Nožní spínač
Nožní spínač může být 3 typů:
„Multifunkční“ nožní spínač.
„Tlakový“ nožní spínač.
Nožní spínač „Power Pedal“.
POZNÁMKA: „multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat
i ve verzi WIRELESS.
5.2.1. „Multifunkční“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 LED (není aktivní).
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Ovládací páka ( 2 ).
S vyjmutým nástrojem
•Spusťte nástroj.
•Nastavení počtu otáček rotujících nástrojů.
•Doprava: provoz s postřikem (pokud je jím vybaven vybraný nástroj).
POZNÁMKA: po ukončení provozu dojde k automatickému
profouknutí vzduchem, aby se odstranily případné zbylé kapky tekutiny
z potrubí postřikovačů.
•Doleva: fungování bez postřiku.
S nástrojem v klidovém stavu
•Koncový bod vpravo: automatický návrat křesla.
•Koncový bod vlevo: vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
POZNÁMKA: druhé umístění páčky do levého koncového bodu
uvede křeslo do pracovní polohy.
POZOR!
Tyto funkce křesla jsou aktivovány, pokud se poloha v koncovém
bodu udrží po dobu alespoň 2 sekund.
Joystick pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je v provozu.
CZ
LI
15
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
polohy.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka; po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházejících se v potrubí postřiku.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástroji v klidovém stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1.
Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí suchého hadříku.
5.2.2. „Tlakový“ nožní spínač
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací páka.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air/Vyvolání polohy opláchnutí pacienta.
5 Ovladač Water Clean System /Automatický návrat křesla.
6 Signalizační LED provozu s postřikem.
7 Signalizační LED stavu nabití akumulátoru (pouze verze WIRELESS).
Ovládací páka ( 2 ).
Fungování:
•Vyjměte nástroj.
•Spusťte nástroj sešlápnutím pedálu ( a ).
•Nastavte počet otáček/výkon nástroje působením na ovládací páky:
- doprava: zvýšíte;
- doleva: snížíte.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje z
pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
•Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál ( a ).
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
POZOR!
Aktivace a deaktivace postřiku nástrojů stisknutím tlačítek ( 4 ) nebo
( 5 ).
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem. 16
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
Joystick pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
Vzestup sedadla křesla.
Vzestup opěrky zad křesla.
Sestup sedadla křesla.
Sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače pohybování křesla jsou
zablokovány, pokud je jeden nástroj vyjmutý a páka nožního spínače je
v provozu.
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé stisknutí tlačítka uvede křeslo do pracovní
polohy.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
POZNÁMKA: ovladač pracuje pouze, pokud jsou turbína a
mikromotor v pracovní poloze.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem. Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
Fungování:
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s nástrojem v klidovém
stavu:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako jsou
turbíny, mikromotor a scaler, pro vypláchnutí potrubí postřiků.
Voda je dodávaná stisknutím tlačítka ( 4 ); po uvolnění tlačítka se proud
vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání vzduchu k odstranění
případných kapek zbývající tekutiny nacházející se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástrojů.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 6 ) indikuje provoz s postřikem.
Verze WIRELESS.
Tento nožní spínač může být dodán i ve verzi WIRELESS (viz odstavec 5.2.4).
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1.
Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
CZ
LI
17
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.2.3.Nožní spínač „Power Pedal“
Popis jednotlivých částí.
1 Rukojeť.
2 Ovládací pedál.
3 Ovládání pohybů křesla.
4 Ovladač Chip-air nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku nástrojů.
5 Ovladač Water Clean System nebo aktivace/deaktivace funkce postřiku
nástrojů.
6 Aktivace polohy opláchnutí pacienta nebo vyvolání programu „B“.
7 Aktivace automatického návratu křesla nebo vyvolání programu „A“.
8 Signalizační LED provozu s postřikem.
Fungování ovládacího pedálu ( 2 ).
•S vytaženým nástrojem
-Sešlápnutím pedálu ( a ) se spustí nástroj.
Je možné nastavit počet otáček (nebo výkon) nástroje modulací tlaku
na pedál.
POZNÁMKA: ovládací páka upravuje rychlost/výkon nástroje
z pevného minima na maximum nastaveného na lékařském stolku.
-Chcete-li přerušit provoz nástroje, stačí uvolnit pedál.
POZNÁMKA: s aktivním postřikem dojde po ukončení provozu
k automatickému profouknutí vzduchem, aby se odstranily zbylé kapky
tekutiny z potrubí.
•S nástroji v klidovém stavu
Sešlápnutím ovládacího pedálu se okamžitě zablokuje jakýkoliv
automatický pohyb křesla.
Fungování Joysticku pohybů křesla ( 3 ).
Kontroluje následující pohyby:
•vzestup sedadla křesla,
•vzestup opěrky zad křesla,
•sestup sedadla křesla,
•sestup opěrky zad křesla.
Chcete-li přerušit pohyb, uvolněte ovladač.
POZNÁMKA: všechny ovladače polohování křesla jsou
zablokovány, pokud je některý nástroj aktivní nebo je v provozu systém
BIOSTER.
Fungování levého tlačítka ( 4 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Chip-air: vyšle proud vzduchu do turbíny nebo do mikromotoru.
Dodání vzduchu se provádí stisknutím tlačítka; proud vzduchu se přeruší,
když je tlačítko uvolněno.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 8 ) indikuje provoz s postřikem. Fungování pravého tlačítka ( 5 ).
•Dlouhé stisknutí (alespoň 2 sekundy) tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Ovladač Water Clean System: odešle proud vody k nástrojům, jako
turbína, mikromotor a odstraňovač zubního kamene, pro vypláchnutí
potrubí postřiku. Voda je dodávaná stisknutím tlačítka ( 5 ); po uvolnění
tlačítka se proud vody přeruší a automaticky se zaktivuje dmýchání
vzduchu k odstranění případných kapek zbývající tekutiny nacházející
se v potrubí postřiku.
•Krátké stisknutí tlačítka s vyjmutým nástrojem:
Aktivace nebo deaktivace postřiku nástroje.
POZOR!
Krátký zvukový signál vás upozorní na přepnutí.
Svítící LED ( 8 ) indikuje provoz s postřikem. 18
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
Fungování pravé páky ( 6 ).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Automatický návrat křesla“.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „B“ křesla“.
Fungování levé páky ( 7 ).
POZNÁMKA: páka funguje pouze s nástroji v klidové poloze.
Z bezpečnostních důvodů je vybraný příkaz aktivován pouze krátkým
zatažením páky a následným uvolněním.
•Zatažení páky směrem dolů:
Aktivace programu „Poloha opláchnutí pacienta“.
POZNÁMKA: druhé použití páky uvede křeslo znovu do pracovní
polohy.
•Zatažení páky směrem nahoru:
Aktivace programu „A“ křesla“.
Ochrana proti vniknutí tekutin.
Nožní spínač je chráněn proti vniknutí tekutin. Stupeň ochrany: IPX1.
Čištění.
Očistit nožní spínač pomocí vhodného přípravku (viz odstavec 1.4).
POZNÁMKA: pokud nožní spínač klouže po podlaze, očistěte protiskluzovou pryž pod základnou od prachu pomocí vlhkého hadříku.
5.2.4. Nožního spínače verze WIRELESS
„Multifunkční“ a „tlakové“ nožní spínače lze dodávat i ve verzi WIRELESS.
Nožní spínač verze WIRELESS obsahuje vysílací modul ZIGBEE (certifikovaný modul pro Evropu, Kanadu a USA).
Upozornění k použití.
POZOR!
•Neuchovávejte nožní spínač verze WIRELESS v blízkosti jiných zdrojů RF, jako jsou wireless LAN, jiná rádiová zařízení a zařízení Home
RF, mikrovlnné trouby. Doporučená vzdálenost je minimálně 2 metry v případě mikrovlnné trouby a 1 m ve všech ostatních případech.
•I přestože je irelevantní elektromagnetické pole vyzařované nožním spínačem, NENÍ vhodné jej používat v blízkosti přístrojového vybavení
pro podporu života (např. kardiostimulátor) a naslouchátek. Ve zdravotnických zařízeních je před použitím jakéhokoli elektronického
zařízení třeba ověřit, že je kompatibilní s dalším již existujícím přístrojovým vybavením.
•Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS používejte pouze zubařskou sestavu.
•Vnitřní akumulátor může být vyměněn pouze kvalifikovaným technikem.
Upozornění před prvním použitím.
Před prvním použitím nožního spínače doporučujeme provést plné nabití akumulátoru.
Fungování nožního spínače verze WIRELESS.
Fungování nožního spínače WIRELESS je identické s verzí s kabelem, přečtěte si tedy předchozí odstavce a věnujte pozornost konkrétně používanému
modelu.
Nožní spínač verze WIRELESS je dále vybaven specifickou diodou LED ( 7 ), která signalizuje nabití akumulátoru a stav komunikace se zubařskou
sestavou.
Signalizace LED ( 7 ).
Barva LED indikuje nabíjení akumulátoru, zatímco typ blikání indikuje stav
komunikace se zubařskou sestavou.
Stav nebití akumulátoru:
barva
popis
(odpojený kabel)
popis
(připojený kabel)
ZELENÁ
Akumulátor nabitý (> 75 %) Akumulátor nabitý
ORANŽOVÁ
Akumulátor nabitý (< 50 %) Akumulátor se nabíjí
ČERVENÁ
Akumulátor je nutné nabít
(< 25 %)
Chyba nabíjení
akumulátoru
Vypnutý
Baterie vybitá
Vypnutá zubařská sestava
nebo porouchaný nožní
spínač
CZ
LI
19
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
Stav komunikací:
blikání
popis
Pomalé
Připojení aktivní v režimu wireless
Rychlé
Připojení aktivní s vloženým napájecím kabelem
Dvojité
Vyhledávání připojení
Nepřerušované
Chyba komunikace
Vlastnosti akumulátoru.
Verze nožního spínače WIRELESS je vybavena dobíjecím lithium-polymerovým akumulátorem (Li-Poly, 3.7V, 5200 mAh typ Guangzhou Markyn
Battery Co. Model 9051109).
Kapacita akumulátoru umožňuje autonomii přibližně 2 měsíce (odhad při 8 po sobě jdoucích hodinách denního provozu). Této autonomie je dosaženo
se zcela nabitým akumulátorem v plně provozuschopném stavu. Účinnost akumulátorů se snižuje stárnutím. Odhaduje se, že po 500 cyklech plného
nabití se účinnost sníží na 60 %. I v tomto stavu by měl akumulátor zaručit autonomii přibližně 1 měsíc.
POZNÁMKA: když se účinnost akumulátoru sníží tak, že nebude postačující pro každodenní použití, vyžádejte si jeho výměnu kvalifikovaným
technikem (originální náhradní díl kód 97901336).
POZOR!
Nepokoušejte se akumulátor vyměnit sami.
Omezení záruky na akumulátor.
Na akumulátor uvnitř nožního spínače se vztahuje záruka 6 měsíců od data instalace.
Dobití akumulátoru.
Je-li to nutné, je třeba dobít akumulátor nožního spínače WIRELESS.
Proveďte následující postup:
•Otevřete ochranný kryt konektoru na zadní straně nožního spínače a
připojte napájecí kabel.
•Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k zubařské sestavě (viz obrázek).
Nyní se akumulátor nožního spínače nabíjí (signalizační LED nabíjení
akumulátoru svítí), zatímco zůstane plně funkční.
POZNÁMKA: akumulátor se plně nabije přibližně po 6 hodinách.
POZOR!
Pro nabíjení akumulátoru nožního spínače verze WIRELESS
používejte pouze zubařskou sestavu.
Přirozené vybití akumulátoru.
Není-li používán po delší dobu, může se akumulátor pomalu vybít.
Po delší době užívání je vždy před použitím vhodné provést kompletní nabití
Údržba a likvidace
Nožní spínač verze WIRELESS neobsahuje žádné díly, které lze opravit
přímo uživatelem.
V případě poruchy se nesnažte provádět sami opravu, ale obraťte se
přímo na výrobce nebo na jeho místního distributora, jehož kontaktní čísla
jsou uvedená v záručním listě.
Vnitřní baterie musí být po ukončení životnosti vyměněná odborným
technikem v servisu.
20
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.3. Stříkačka
Popis nástroje.
a Tryska.
b Rukojeť.
c Tlačítko demontáže stříkačky.
d Tlačítko vzduch.
e Tlačítko voda.
f Volič teplý/studený (pouze stříkačka se 6 funkcemi).
g LED signalizace teplý studený (pouze stříkačka s 6 funkcemi).
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Doporučuje se použití jednorázových ochran a trysek.
Technické vlastnosti.
•Doba provozu:
- stříkačka 3F: neustálý provoz,
- stříkačka 6F: provoz 5 s, klid 10 s.
•Napájení:
- stříkačka 6F (modely CEFLA): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A; 50 W.
•Klasifikace v souladu s normou EN 60601-1:
- stříkačka 6F (modely CEFLA): TŘÍDA II, typ B.
•Instalační schéma: nahlédněte do Technického návodu pro instalaci (viz
odstavec 11.).
Použití.
Stříkačka se 3 funkcemi:
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Tlačítko ( e ) = voda;
Tlačítko ( d ) = vzduch;
Tlačítko ( e + d ) = postřik.
Stříkačka se 6 funkcemi:
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Provoz s vodou, vzduchem a teplým postřikem: otočte voličem ( f ) ve
směru hodinových ručiček (LED g rozsvícená).
•Provoz s vodou, vzduchem a studeným postřikem: otočte voličem ( f )
proti směru hodinových ručiček (LED g zhasnutá).
•Tlačítko ( e ) = voda;
Tlačítko ( d ) = vzduch;
Tlačítko ( e + d ) = postřik.
Demontáž rukojeti.
•Tryska ( a ) je namontovaná zacvaknutím na rukojeti ( b ).
•Stříkačka se 3 funkcemi:
Chcete-li vytáhnout rukojeť stříkačky, stiskněte tlačítko ( c ).
•Stříkačka se 6 funkcemi:
Chcete-li vytáhnout rukojeť ze stříkačky, otočte přepínačem proti směru
hodinových ručiček (LED g zhasnutá) a stiskněte tlačítko ( c ).
Čištění.
Jednorázový měkký papír navlhčený čisticím/dezinfekčním prostředkem.
POZOR!
•Neponořujte stříkačku do dezinfekčních tekutin nebo čistících
prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem
acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Rukojeť a tryska stříkačky: parní autokláv při teplotě na 135 °C (2 bary) v
souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZNÁMKA: před sterilizací vložte do sáčku.
CZ
LI
21
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.4. Turbína
Připojení násadce a výměna frézy.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Použití.
POZOR!
Dodržujte návody k obsluze pro jednotlivé turbíny.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Kohoutek ( f ) v blízkosti nástroje reguluje množství vody v postřiku.
•Kohoutek ( e ) reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
POZNÁMKA: ke kabelu turbíny je rovněž možné připojit vzduchové
mikromotory s 4-cestným konektorem, které jsou v souladu s normou ISO
13294 - Dental Air Motor.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu. Nastavení režimu otáčení turbíny.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Pomocí tlačítek ZVÝŠIT nebo SNÍŽIT nastavte procento maximální
rychlosti otáčení turbíny.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
•Páka nožního spínače upravuje rychlost otáčení od minimální po
maximální nastavenou hodnotu (viz odstavec 5.2.).
Spuštění optických vláken.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Stiskněte tlačítko výběru zapnutí/vypnutí optických vláken.
Kontrolka zhasnutá: fungování bez optických vláken.
Kontrolka rozsvícená: fungování s optickými vlákny.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání turbíny (ovládací páka
reostatu deaktivovaná) se optická vlákna vypnou.
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
Sterilizace.
Parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k násadci.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Turbína nesmí být uvedena do provozu bez vložení frézy nebo fiktivní frézy.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
22
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.5. Elektrický mikromotor
Spárování násadců a výměna frézy.
Viz specifické pokyny přiložené k mikromotoru a různým násadcům.
Použití.
POZOR!
Respektujte rovněž návody k obsluze týkající se různých motorů.
•Doba provozu:. provoz 5 min, klid 5 min.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Kohoutek ( f ) v blízkosti nástroje reguluje množství vody v postřiku.
•Kohoutek ( e ) reguluje množství vzduchu postřiku pro všechny nástroje.
Nastavení režimu otáčení mikromotoru.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Pomocí tlačítek ZVÝŠIT nebo SNÍŽIT nastavte maximální rychlost otáčení
mikromotoru.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
•Páka nožního spínače upravuje rychlost otáčení od minimální po
maximální nastavenou hodnotu (viz odstavec 5.2.).
Volba směru otáčení.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Stiskněte tlačítko REVERZE na řídícím panelu.
Kontrolka zhasnutá: směr otáčení po směru hodinových ručiček.
Kontrolka rozsvícená: směr otáčení proti směru hodinových ručiček.
POZOR!
Při vytahování mikromotoru řada 3 zvukových PÍPNUTÍ varuje, že
směr otáčení je proti směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: se stlačenou pákou reostatu je ovladač pro změnu
směru otáčení mikromotoru vypnutý.
Spuštění optických vláken.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Stiskněte tlačítko výběru zapnutí/vypnutí optických vláken.
Kontrolka zhasnutá: fungování bez optických vláken.
Kontrolka rozsvícená: fungování s optickými vlákny.
POZNÁMKA: po 30 sekundách nepoužívání mikromotoru (ovládací
páka reostatu deaktivovaná) se optická vlákna vypnou.
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
Pro mazání doporučujeme použit Daily Oil (CEFLA s.c.).
POZOR!
•Neponořujte nástroj do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
•Nedoporučené produkty: abrazivní prostředky a/nebo s obsahem acetonu, chlóru a chlornanu sodného.
Sterilizace.
Pouze násadce: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Nikdy nemontujte kolénkový násadec na mikromotor v provozu.
•Tlačítko uvolnění frézy musí být během provozu vypnuto!
Tření mezi tlačítkem a rotorem mikromotoru ohřeje hlavu a může způsobit popáleniny.
•Vnitřní tkáně pacienta (jazyk, tváře, rty, atd.), musí být chráněny před kontaktem s tlačítkem vhodnými nástroji (zrcátka, atd.).
•Frézy a různé nástroje na násadcích musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
CZ
LI
23
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.6. Odstraňovač zubního kamene
Připojení násadce a vložky.
Viz specifické pokyny přiložené k násadci.
POZOR!
Před připojením násadec zkontrolujte, že kontakty jsou naprosto
suché. Pokud je to nutné, osušte je pomocí vzduchu stříkačky.
Použití.
POZOR!
Respektujte rovněž návody k obsluze týkající se různých násadců.
•Doby provozu:
- odstraňovače zubního kamene U-PZ6: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene U-PZ7: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene SATELEC: provoz 5 min, klid 5 min,
- odstraňovače zubního kamene SATELEC LED: nepřetržitý provoz,
- odstraňovače zubního kamene EMS: nepřetržitý provoz.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Nástroj spustíte pomocí páky nožního spínače (viz odstavec 5.2.).
•Kohoutek ( f ) v blízkosti nástroje reguluje množství chladicí vody.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Před připojením násadec zkontrolujte, že kontakty jsou naprosto suché.
Pokud je to nutné, osušte je pomocí vzduchu stříkačky.
•Ujistěte se, že závitové části vložky a násadce jsou naprosto čisté.
•Neměňte tvar vložky.
•Pravidelně kontrolujte opotřebení vložky a v následujících případech ji nahraďte:
- evidentní opotřebení,
- snížený výkon,
- deformace nebo náraz.
•Poznámky pro odstraňovače zubního kamene U-PZ7:
- přístroj LED třídy 1;
- v případě čištění a údržby se vyhněte přímému nasměrování světla do očí (doporučeno vypnout optická vlákna).
Nastavení výkonu scaleru.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Pomocí tlačítek „ZVÝŠIT“ nebo „SNÍŽIT“ nastavte procento maximálního
výkonu scaleru.
POZNÁMKA: uložení nastavených údajů probíhá automaticky.
•Páka nožního spínače aktivuje funkci nástroje na maximální nastavenou
hodnotu výkonu (viz odstavec 5.2.).
Funkce ENDO.
Scaler pracuje až do 1/2 maximálního nastaveného výkonu.
•Uveďte nástroj do pracovní polohy.
•Stiskněte tlačítko REVERZE na řídícím panelu.
Kontrolka zhasnutá: normální provoz.
Kontrolka rozsvícená: funkce ENDO aktivní.
POZNÁMKA: se sešlápnutou nožní pákou nelze změnit provoz.
Čištění a údržba.
Viz specifické pokyny přiložené k nástroji.
POZOR!
•Neponořujte násadec do dezinfekčních tekutin nebo čistících prostředků.
Sterilizace.
•Momentový klíč, hroty odstraňovače zubního kamene a násadec odstraňovače zubního kamene: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s pokyny přístrojového vybavení.
POZOR!
Před provedením sterilizace konzultujte specifický návod k použití přiložený k nástroji.
Bezpečnostní předpisy.
POZOR!
•Aby nedošlo k nebezpečným situacím nebo k poškození, při připojení stolku neměňte polohy kabelů, vztahujících se na odstraňovače
zubního kamene různých značek.
•Vložky na násadci musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
24
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.7. Polymerační lampa T LED
Technické vlastnosti.
Napájecí napětí: 24-36 V DC
Max spotřeba elektrické energie: 6 VA
Světelný zdroj: 1 Led 5 W
Vlnová délka: 430-490 nm
Zvukové signály: na začátku, každých 5 sekund a na konci cyklu
Provozní režim: přerušovaný (provoz 3 po sobě jdoucí cykly - klid 60 s)
Programy: 6 (přednastavených).
Obecný popis lampy.
a Rukojeť lampy.
b Koncová otočná část.
c Optické vlákno.
d Ochrana očí.
e Napájecí kabel.
f Ovládací tlačítkový panel.
POZNÁMKA: polymerační lampa může být použita v různých
konfiguracích (hůlka, pistole, nebo libovolné mezipolohy) pro usnadnění
činnosti uživatele.
POZNÁMKA: polymerační lampa je dodávaná v původním obalu,
který je vhodné uchovat pro eventuální budoucí přepravy.
Popis ovládacího tlačítkového panelu.
[ 1 ] LED 1 (cyklus STANDARD):
Emise 1000 mW/cm2 po dobu 20 sekund (tento cyklus je výchozí v
okamžiku prodeje).
[ 2 ] LED 2 (cyklus FAST):
Emise 1600 mW/cm2 po dobu 15 sekund.
[ 3 ] LED 3 (cyklus STRONG):
Emise 1800 mW/cm2 po dobu 20 sekund.
[ 4 ] LED S:
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L:
[ LED S + LED 1 ] náběhový cyklus B (BONDING):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1000 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1000 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund.
[ LED S + LED 2 ] náběhový cyklus R (RAPID RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 2200 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 2200 mW/cm2 po dobu 5
sekund, po celkovou dobu 15 sekund.
[ LED S + LED 3 ] náběhový cyklus L (LONG RESTORATION):
Náběhový cyklus s emisí 500 mW/cm2 po dobu 5 sekund, náběh z
500 na 1800 mW/cm2 po dobu 5 sekund a 1800 mW/cm2 po dobu
10 sekund, po celkovou dobu 20 sekund.
[ 5 ] LED indikátor poruchy:
Tato červená dioda LED se rozsvítí pouze v případě poruchy provozu.
[ 6 ] Tlačítko START:
Tlačítko START spustí aktuálně vybraný cyklus (zvýrazněný
rozsvíceným LED indikátorem cyklu).
Je-li znovu stisknuté v jakékoliv okamžiku během cyklu, emise světla
se okamžitě přeruší.
[ 7 ] Tlačítko MODE:
Toto tlačítko slouží k výběru požadovaného cyklu. Umožní přejít z
cyklu, kde se právě nacházíte, do bezprostředně následujícího cyklu.
První tři cykly (1, 2 a 3) jsou s konstantním výkonem a LED diody se
rozsvítí individuálně.
Když svítí dioda LED S, vstoupíte do režimu náběhových cyklů a
zároveň se rozsvítí diody LED vedle písmen B, R a L.
Jakmile je rozsvícená LED cyklu, který budete používat, lampa je
připravena k použití. Stisknutím tlačítka START se aktivuje emise
světla v závislosti na zvoleném cyklu.
LED
Total
time
Ø8 mm
Total
energy
standard
1
20"
1.000 mW/cm2
20.000 mJ
fast
2
15"
1.600 mW/cm2
24.000 mJ
strong
3
20"
1.800 mW/cm2
36.000 mJ
bonding
S+1
15"
ramp cycle
11.250 mJ
rapid rest.
S+2
15"
ramp cycle
20.250 mJ
long rest.
S+3
20"
ramp cycle
26.250 mJ
Cycle
POZNÁMKA: výběr cyklu je možný a tlačítko je aktivní, pouze
pokud lampa nevysílá světlo. V případě, že tlačítko je náhodně
stisknuto při emisi světla, nemá to žádný vliv.
Provoz.
POZOR!
Nástroj je dodáván v nesterilním stavu.
Před použitím dezinfikujte rukojeti lampy. Optické vlákno a ochrana
očí mohou být sterilizovány v autoklávu vodní parou při teplotě 135°C.
•Vložte optické vlákno ( c ) na dno svého umístění, dokud neuslyšíte
kliknutí.
•Vložte násadec polymerační lampy na konec příslušného napájecího
kabelu a utáhněte upevňovací objímku ( e ).
CZ
LI
25
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
•Vyjměte žárovku z jeho umístění na stolku asistent nebo na lékařském
stolku.
POZNÁMKA: zobrazení na displeji řídícího panelu 1 animovaného
symbolu je potvrzením aktivace nástroje.
•Otočte přední část lampy a/nebo optické vlákno do nejpříznivější polohy
pro fotopolymerizaci (hůlky, pistole nebo mezipolohy).
•Vyberte cyklus, který si přejete použít, pomocí tlačítka MODE, jak je
popsáno výše (vybraný cyklus je vždy označen odpovídající osvětlenou
diodou LED).
POZNÁMKA: lampa je vybavena permanentní pamětí, proto je
při dalším použití vždy nabídnut poslední použitý cyklus.
•Umístěte optické vlákno do polohy vhodné pro polymeraci.
POZNÁMKA: optické vlákno musí být umístěné co nejblíže k
materiálu, který má být vytvrzen, aniž by se ho však dotýkalo.
•Spusťte cyklus pomocí tlačítka START.
POZOR!
Způsob použití: provoz 2 po sobě jdoucí cykly, klid 60 sekund.
POZNÁMKA: když je zaktivován naprogramovaný cyklus, diody
LED (1, 2, 3, B, R, L) signalizují (po 5 sekundách) plynutí času, každých
5 sekund práce zhasnou.
Lampa je také vybavena zvukovou signalizací, která vydá jedno PÍPNUTÍ
na začátku cyklu, jedno PÍPNUTÍ každých 5 sekund provozu a nakonec
2 PÍPNUTÍ na konci provozního cyklu.
•Počkejte, až se dodávání světla přeruší spontánně; nicméně, pokud
budete chtít, můžete jej zastavit kdykoliv opětovným stisknutím tlačítka
START.
POZOR!
•Lampa je vybavena signalizačním systémem, který prostřednictvím
rozsvícení diod LED ohlásí eventuální poruchu (viz následující
odstavec).
•Lampa je opatřena tepelnou ochranou.
Signalizace.
V případě poruchy polymerační lampy jsou k dispozici následující hlášení na ovládacím tlačítkovém panelu:
•LED 5 a LED 1 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Chybějící vyzařování světla lampy.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 2 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Porucha mikrokontrolní jednotky aktivace nástroje.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 3 zelená kontrolka svítí nepřerušovaně.
Nedostatečné napájení.
Kontaktujte Technickou asistenční službu.
•LED 5 a LED 4 současně blikají.
Zásah tepelné ochrany násadce.
Tyto LED budou i nadále blikat, dokud lampa dostatečně nevychladne (přibližně 5 minut), aby jí bylo možné
znovu použít.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
Maximální vytvrditelná tloušťka.
Maximální vytvrditelná tloušťka jednotlivých cyklů je 3 mm (viz také pokyny použitého složení).
POZOR!
Tato tloušťka by neměla být překročena, aby se zabránilo možnému nedokončení vytvrzení vrstvy.
Všeobecná upozornění k použití.
POZOR!
Světelný zdroj LED je zdrojem třídy 2 v souladu s normou IEC 62471. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Vyzařované světla může poškodit vaše oči v případě přímé ozařování bez ochrany.
Vždy používejte lampu s ochranou očí a dejte pozor, aby nedošlo k přímému namíření světelného paprsku do očí.
Vyzařované světlo může poškodit měkké tkáně (sliznice dutiny ústní, dásně, kůži).
Dejte pozor, abyste přesně nasměrovali paprsek na materiál, který má být vytvrzen.
•Lidé s očními chorobami, jako jsou jednotlivci, kteří podstoupili operaci k odstranění šedého zákalu nebo onemocnění sítnice, musí být
chráněny během používání lampy, například s vhodnými ochrannými brýlemi.
•Koncová otočná část se může otáčet o 180° vzhledem k rukojeti proti směru hodinových ručiček a přejít z konfigurace hůlky na pistoli.
Pro návrat do konfigurace hůlka je otáčení ve směru hodinových ručiček.
Dosažení těchto dvou pozic je ohlášeno jedním kliknutím; po kliknutí dál neotáčejte.
Mezipolohy jsou také možné, i když nejsou vybavené kliknutím.
Po otočení koncové otočné části znovu správně umístěte zpět optické vlákno.
•Netahejte za napájecí šňůry.
•Nevystavujte násadec nadměrným vibracím.
•Buďte opatrní, abyste neupustili násadce, zejména optické vlákno.
Lampa může prasknout, v případě náhodného skusu nebo pádu.
Před použitím polymerační lampy po nárazu nebo pádu zkontrolujte integritu násadce.
Zkuste rozsvítit lampu a ověřit provoz bez použití na pacientovi.
•
26
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
V případě popraskání nebo rozbití nebo jakékoliv jiného poškození nepoužívejte lampu na pacientovi a kontaktujte Technickou asistenční
službu.
Optické vlákno je mimořádně křehké a v případě nárazu může prasknout nebo se rozbít, čímž je ohroženo konečné množství dodávaného světla.
V případě pádu doporučujeme pečlivě sledovat optické vlákno, abyste ověřili případná prasknutí nebo rozbití. V případě prasklin se objeví jasné
světlo v místě, kde vlákno prasklo. Ve všech těchto případech musí být optické vlákno vyměněno.
•Rukojeť polymerační lampy (případně prodávaná v samostatném balení) může být připojena výhradně k zubařským sestavám s připojením
pro tento násadec lampy. Připojení k jinému přístrojovému vybavení může způsobit poškození vnitřních obvodů lampy a může způsobit vážné nebezpečí pro
bezpečnost provozovatele a pacienta.
•Násadec polymerační lampy není chráněn proti vniknutí tekutin (IP20).
•Násadec pro polymerační lampy není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsi plynů se vzduchem, kyslíkem nebo
oxidem dusným (N2O).
Čištění.
Polymerační lampa může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Části, které jsou nejvíce kontaminované jsou optická vlákna a ochrana očí. Před jejich sterilizaci, zkontrolujte, že na nich nejsou žádné zbytky
polymeračních produktů: případně je odstraňte alkoholem nebo plastovou špachtlí.
Pro sterilizaci optického vlákna a ochranu očí používejte pouze autokláv se sterilizační teplotu alespoň 134°C.
POZOR!
•Optické vlákno je schopné snést 500 cyklů v autoklávu, po nich má tendenci se zakalit a mohlo by tedy vydávat menší množství světla. •I ochrana očí musí být vyměněná po 500 cyklech. •Doporučuje se kontaktovat výrobce ke koupi originálních náhradních dílů (optické vlákno + ochrana očí: objednací číslo 97660404).
Násadec nemůže být ponořen do autoklávu; doporučuje se jej externě dezinfikovat příslušnými produkty a případně jej zakrýt jednorázovou folií.
Pro dezinfekci násadce použijte měkký jednorázový papír a vyhněte se používání korozních látek a ponoření do tekutin.
POZOR!
•Násadec lampy NENÍ vhodný pro ponoření do autoklávu.
•Násadec lampy není chráněn proti průniku vody, takže NENÍ vhodný pro sterilizování ponořením za studena.
•Při dezinfekci vnější lampy, je vhodné provést tuto operaci s vloženým optickým vláknem.
Nepoužívejte žádný typ dezinfekčního prostředku na vystavené optické povrchy násadce, když je vlákno vytažené; kontakt dezinfekčního
prostředku s tímto povrchem jej nenávratně zkalí.
Údržba.
Pro toto přístrojové vybavení není vyžadovaná žádná speciální údržba.
Jakákoli výměna a/nebo oprava, a to jak na násadci, tak i na sestavě, musí provádět technici autorizovaní výrobcem.
Násadec byl úmyslně konstruován tak, aby byly vyžadované konkrétní nástroje pro otevření, a proto nesmí být rozebrán uživatelem.
Poškození násadce má automaticky za následek zánik záruky.
Řešení problémů.
•Po vyjmutí se lampa nerozsvítí (žádná led dioda není rozsvícená na tlačítkovém panelu).
Zkontrolujte, že připojení Midwest je správně připojeno k napájecímu kabelu.
Opatrně zašroubujte objímku, poté zkuste zasunout lampu a znovu jí vyjmout.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
•Vydávání sníženého množství světla.
- Zkontrolujte, zda optické vlákno není prasklé nebo jinak poškozené; pokud ano, musí být vyměněno.
Obraťte se na výrobce ke koupi originálních náhradní díly.
- Zkontrolujte, že se na hrotu optického vlákna nenachází vytvrzené zbytky; pokud ano, mechanicky je odstraňte třením alkoholem nebo plastovou
špachtlí.
Pokud je potřeba vrátit násadec, prosíme vás nejprve jej dezinfikovat.
Navíc doporučujeme odeslat jej v originálním balení.
Na závěr vás laskavě prosíme, abyste přiložili k dodacímu listu i popis poruchy.
Likvidace na konci životnosti.
•Nevyhazujte přístrojové vybavení do běžného odpadu.
•Dodržujte normy platné ve státu použití upravující správnou likvidaci přístrojového vybavení na konci životnosti.
•Vzhledem k možnosti přenosu křížových infekcí, doporučuje se přístrojové vybavení před likvidací vydezinfikovat.
CZ
LI
27
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.8. Intraorální kamera C-U2
C-U2 je intraorální kamera speciálně navržená pro snadné použití při intraorálním zubním vyšetření, s velmi lehkým násadcem, automatickou
kontrolou expozice a pevným zaostřením. Kamera Vám pomůže k efektní komunikaci s pacientem, kdy můžete pomocí obrázků vysvětlovat každý
krok ošetření a snadno motivovat pacienta k lepší spolupráci. Systém C-U2 umožňuje natáčet a pořizovat požadované snímky ve vysokém rozlišení
(1280x720) prostřednictvím příslušné plochy citlivé na dotyk umístěné v násadci a zobrazuje intraorální snímky na speciálním monitoru nebo PC.
POZOR!
Kamera může být použita jako pomůcka pro diagnózu, ale výsledek by měl být porovnán s přímým pozorováním a/nebo dalšími diagnostickými
indikacemi. Řídit se pouze snímky z kamery by mohlo vést ke špatným hodnocením, protože elektronicky zpracované barvy nebo formy
nemusí odpovídat skutečnosti.
Upozornění k použití.
POZOR!
•Externí PC a externí monitor musí být zdravotnického typu a musí mít osvědčení v souladu s IEC 60601-1 3. vyd., a být tedy schopné poskytnout
dvojitou izolační vrstvu pro pacienta (2 MOPP) a pro pracovníka (2 MOOP):
- vzhledem k síťovému napájení;
- směrem ke všem portům I/O (USB, LAN) napájeným napětím Safety Extra Low Voltage (SELV).
• I přesto, že je elektromagnetické pole vyzařované zařízením irelevantní, nedoporučuje se používat jej v blízkosti přístrojového vybavení pro podporu
života (např. kardiostimulátor), jak je uvedeno v uživatelské příručce těchto přístrojových vybavení.
•Je potřeba používat zařízení s vhodnou jednorázovou ochrannou, kterou je třeba vyměnit pro každého nového pacienta.
•Po umístění nové jednorázové ochrany ověřte před použitím kamery její integritu a zkontrolujte, zda není poškozená. V takovém případě ji odstraňte
a umístěte novou.
•Násadec nesmí být nikdy ponořen do tekutiny nebo umístěn do autoklávu, a to z žádného důvodu.
•Skladujte násadec na čistém a suchém místě.
•Neohýbejte nadměrnou silou spojovací kabel.
•Buďte opatrní, aby nedošlo k pádu násadce, a nevystavujte jej nadměrným vibracím.
•Nepoužívejte poškozený násadec; ujistěte se před použitím, že kamera je v dobrém stavu a nemá žádné ostré hrany. Máte-li pochybnosti, nepoužívejte
násadec, opatrně ho uložte a kontaktujte technickou asistenční službu.
•Před použitím zkontrolujte neporušenost ochranného skla objektivu.
•Během použití nemiřte zdroj světla přímo do očí provozovatele nebo pacienta.
•Při soustavném použití (např. více než 10 po sobě jdoucích minut) je normální, že se teplota výrazně zvýší; pokud to způsobuje nepohodlí, násadec
musí být odložen na dobu několika minut, aby se zchladil světelný zdroj. V případě delší doby použití by měla být intenzita světla snížena.
•Ponecháte-li jej v provozu po delší dobu, zkontrolujte před použitím, že je špička na přijatelné teplotě, a to krátkým dotykem části z průhledného
plastu prstem. Dejte pozor, abyste se nedotkli objektivu umístěného ve středu.
•Nepokoušejte se v žádném případě ohýbat, vytahovat nebo demontovat násadec.
Připojení násadce.
Vložte kameru C-U2 ( a ) na konec kabelu a utáhněte objímku ( b ).
POZOR!
Ujistěte se, že je kabel pevně našroubován na násadci.
Používání kamery.
Uveďte násadec do pracovní polohy; světelný zdroj se rozsvítí a kamera
se zapne v posledním používaném režimu LIVE.
POZNÁMKA: zobrazení na displeji řídícího panelu 2 animovaných
symbolů je potvrzením aktivace nástroje.
•Funkce MIRROR.
S kamerou v režimu LIVE je krátkým stisknutím tlačítka REVERZE na
řídícím panelu možné přepínat mezi zobrazením skutečných snímků a
zrcadlových snímků.
•Funkce FREEZE (Statický snímek).
Násadec C-U2 je vybaven dotykovým tlačítkem ( g ).
Požadovaný obraz zamrazíte stisknutím tohoto tlačítka nebo použitím
nožního spínače.
Stiskněte znovu tlačítko (nebo znovu použijte nožní spínač) a uvolněte
zamrzlý obraz.
28
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
•Nastavení provozního režimu jednoho snímku nebo více snímků
S kamerou v režimu LIVE je delším stisknutím tlačítka REVERZE
nacházejícím se na řídícím panelu možné přepínat mezi režimem jednoho
snímku a více snímků (a naopak).
POZNÁMKA: povolení tohoto režimu je indikováno ikonou na
monitoru ( 1 ) umístěnou v pravém horním rohu.
• Provozní režim jednoho snímku.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu jednoho snímku se na
monitoru zobrazí obraz „v pohybu“.
Stisknutím dotykového tlačítka ( g ) násadce (nebo použitím nožního
spínače) se obraz zmrazí a zobrazí se na monitoru, čímž se odstraní
předchozí snímek.
POZNÁMKA: poslední zmrazený snímek zůstane viditelný na
monitoru i při uložení kamery.
• Provozní režim více snímků.
Při vyjmutí kamery ve stavu LIVE a v režimu více snímků se na
monitoru zobrazí obraz „v pohybu“ a v pravém horním rohu se objeví
příslušná ikona ( 1 ).
Pokud je kamera ve stavu FREEZE, je možné delším stisknutím
(po dobu alespoň 2 sekund) levého tlačítka nožního spínače zvolit
postupně 4 snímky uložené v paměti.
Pokud je kamera ve stavu FREEZE, je možné delším stisknutím
pravého tlačítka nožního spínače aktivovat/deaktivovat zobrazení
vybraného snímku na celé obrazovce.
POZNÁMKA: stisknutím tlačítka MEMORIA po dobu 3 sekund se
vymažou všechny 4 snímky zobrazené na stránce.
• Funkce VIEW.
Pokud je kamera ve stavu LIVE, je možné delším stisknutím (po dobu
alespoň 2 sekund) pravého tlačítka nožního spínače zobrazit dříve
zmrazené snímky.
Následně je možné delším stisknutím levého tlačítka nožního spínače
zvolit postupně 4 snímky uložené v paměti.
Naopak delší stisknutí pravého tlačítka nožního spínače umožňuje
aktivovat/deaktivovat zobrazení vybraného snímku na celé obrazovce.
Barva
POZNÁMKA: zmrazený snímek se zobrazí přímo na monitoru,
v prvním volném poli (př. 1). Každý následující zmrazený snímek je
umístěn v následujícím poli v pořadí čtení (viz obrázek). Po naplnění 4
dostupných polí nahradí jakýkoliv následující zmrazený snímek jeden
stávající snímek, vždy v pořadí čtení.
Stav násadce.
V oblasti příkazového tlačítka ( g ) se nachází optický ukazatel osvětlený
vícebarevnými kontrolkami LED, který zobrazuje stav násadce během
použití dle následující tabulky:
Situace
Krátké velmi pomalé modré
Násadec v režimu standby
impulzy
Nepřerušovaná světle modrá
Násadec aktivní, zobrazení live video
snímků
Blikající modrá/světle modrá
Násadec ve statickém snímku
Krátké červené impulzy
Chyba vnitřní diagnostiky:
kontaktujte Technickou asistenční
službu
CZ
LI
29
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
MyRay iCapture.
Tento program umožňuje nastavit kameru C-U2 při připojení k PC/
WORKSTATION.
Pro úplný popis provozu programu MyRay iCapture odkazujeme na
specifické pokyny dodané v elektronické podobě společně s násadcem
C-U2.
Jednorázové hygienické ochrany.
Kamera může být prostředkem přenosu infekce z pacienta na pacienta.
Proto se doporučuje používat vždy jednorázové ochrany (kód 97901590)
a dezinfikovat ji externě každý den po použití.
Ochrana (s bílým jazýčkem) je uzavřena mezi dvěma ochrannými fóliemi:
přední, průhledné, s modrým jazýčkem, a zadní, papírové.
Chcete-li správně vložit jednorázovou ochranu, postupujte následovně:
1. Vložte distální konec rukojeti mezi fólii s bílým jazýčkem a zadní
papírovou fólii. Objektiv, který je obklopen diodami LED, musí směřovat
dolů, směrem k zadní papírové fólii.
Opatrně vložte násadec až úplně dolů.
2. Odstraňte ochrannou fólii zatažením za modrý jazýček.
3. Kamera je nyní chráněna a připravena k použití.
POZOR!
•Vždy se ujistěte, že je násadec správně vložen do ochrany.
•Pro zajištění hygieny uživatelů je třeba připomenout, že jednorázová
ochranná se musí vyměnit po každém použití.
•Likvidace: s jednorázovými hygienickými ochranami by se mělo
zacházet jako se speciálním odpadem (například jako s chirurgickými
rukavicemi).
Čištění a dezinfekce.
Po každém použití vyčistěte násadec pomocí vhodného produktu: viz
odstavec 1.4.
POZOR!
•Kamera není určena pro sterilizaci ponořením za studena, například
do roztoků jako je glutaraldehyd, nebo roztoků peroxidu vodíku.
•Použití jakéhokoli výrobku musí být provedeno v souladu s pokyny
výrobce.
•Vše, co bude použito pro čištění a dezinfekci, musí být po použití
vyhozeno.
Údržba a opravy.
Kamera C-U2 nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
V případě poruchy prosím odešlete kompletní násadec.
POZOR!
Neexistují díly opravitelné na místě. Pokud dojde k funkční závadě, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Vrácení výrobků.
•Prosíme o navrácení případných vadných zařízení v jejich originálním balení. Nepoužívejte poškozené obaly.
•Vzhledem k riziku přenosu infekce je nezbytné dezinfikovat zařízení před jeho odesláním. Nesprávně očištěné a dezinfikované násadce nebudou
akceptovány.
POZOR!
Odesílatel je zodpovědný za škody na přístroji způsobené dopravou, a to jak pro zařízení v rámci záruky, tak i mimo ni.
30
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
5.9. Integrovaný senzor ZEN-Xi
Integrovaný senzor ZEN-Xi je zdravotnický prostředek pro pořizování
elektronických intraorálních rentgenových snímků pomocí propojení s PC.
V kombinaci s řídícím programem zubní ordinace bude možné ukládat
rentgenové snímky do složky pacienta a pak je zobrazit na monitoru
počítače.
POZOR!
Nepoužívejte systém pro jiné účely, než na pořízení intraorálních
rentgenových snímků, a nepoužívejte jej, pokud nemáte potřebné
znalosti v zubním lékařství a radiologii.
Použití.
Pokyny pro použití a údržbu integrovaného senzoru ZEN-Xi jsou přiloženy
k přístrojovému vybavení.
POZNÁMKA: integrovaný senzor ZEN-Xi nemá žádnou elektrickou
interakci se zubařskou sestavou.
6.
Používání stolku asistenta
Stolek asistenta typ „Pro02“.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojen s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím dvou
kloubových ramen ( c ), která umožňují jeho umístění do oblasti
nejvhodnější pro pracovníka.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno směrem nahoru.
Stolek asistenta typ „Pro01“.
Hlavní vlastnosti:
•Stolek ( a ) je spojen s vodní jednotkou ( b ) prostřednictvím jediného
kloubového ramene ( e ), které umožňuje jeho umístění do mnoha pozic.
•Stolek ( a ) je vybaven řídícím panelem ( d ) s tlačítky pro ovládání funkcí
křesla a vodní jednotky.
•Stolek asistenta může být vybaven 2 odsávacími kanylami a 2 nástroji.
•Stolek asistenta je vybaven posuvnými válečky ( f ) pro vedení a držení
hadic odsávacích kanyl.
POZNÁMKA: stolek asistenta je vybaven bezpečnostním zařízením,
které zablokuje pohyb křesla, pokud je na stolek zatlačeno směrem nahoru.
Čištění posuvných válců.
Vytáhněte posuvné válce ( f ) stisknutím směrem dolů.
Vyčistěte posuvné válce pomocí vhodného produktu: viz odstavec 1.4.
CZ
LI
31
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
6.1. Řídící panel stolku asistenta
Popis tlačítek:
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
Tlačítko zapnutí/vypnutí operační lampy.
Tlačítko pro vyvolání výchozí polohy.
Tlačítko pro vyvolání polohy opláchnutí.
Tlačítko pro vzestup sedadla.
Tlačítko pro vzestup opěrky zad.
Tlačítko pro sestup sedadla.
Tlačítko sestup opěrky zad.
6.2. Stříkačka na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.3.
6.3. Polymerační lampa na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.7.
6.4. Intraorální kamera na stolku asistenta
Informace o provozu tohoto nástroje viz odstavec 5.8.
32
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
6.5. Odsávací hadice
Odsávač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Odsávací výkon změníte pomocí kurzoru ( a ) umístěného na rukojeti
terminálu držáku kanyly.
POZNÁMKA: po vložení hadice do držáku se odsávač zastaví se
zpožděním přibližně 2 sekundy. Toto zpoždění je plánované, aby umožnilo
vysušení odsávacích hadic.
Demontáž odsávacích hadic.
POZOR!
Při demontáži kanyl použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
Vyjměte odsávací hadice z příslušných spojů podavače, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
Oddělte odsávací hadice od terminálů držících kanyly, za tím účelem
otáčejte a tahejte spojem hadice.
POZOR!
Při provádění této operace nikdy nechytejte přímo za odsávací potrubí.
Mytí kanyl.
Vzhledem k tomu, že na zubařské sestavy lze namontovat různé odsávací systémy (okruh tekutý či vlhký, vzduchový), chcete-li dezinfikovat
odsávací zařízení, doporučujeme vám striktně dodržovat pokyny výrobce
odsávacího systému, a to jak ohledně výrobku k použití, tak i ohledně dob
a způsobu použití.
POZOR!
Při čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml produktu
v 1 litru vody).
Sterilizace.
•Terminály držící kanyly: parní autokláv při teplotě na 135°C (2 bary) v
souladu s návodem přístrojového vybavení.
•Odsávací hadice: sterilizace ponořením za studena.
POZOR!
Nevystavujte hadice postupům, které vyžadují teploty vyšší než
55°C.
Údržba.
Pravidelně namažte těsnění O-Ring terminálů držících kanyly (viz odstavec
9.4.) pomocí maziva S1-Ochranné pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Poznámky o biokompatibilitě.
Musí být použity pouze kanyly, které jsou dodávány s přístrojem, a následně
pouze originální náhradní kanyly.
Odsávací hadice musí být v souladu s normou ISO 10993 o biokompatibilitě.
CZ
LI
33
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
6.6. Hydraulický odsliňovač
Hydraulický odsliňovač se zapne po vyjmutí hadice z držáku.
Čištění po každém použití.
Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS (CEFLA s.c) zředěného
v roztoku na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
Čištění filtru odsliňovače.
Tuto operaci je nutné provést denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Před prováděním této operace si navlékněte rukavice!
•Nasajte přibližně půl litru prostředku STER 3 PLUS zředěného v roztoku
na 6 % (což odpovídá 60 ml přípravku v 1 litru vody).
•Aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin a sekretů z filtru ( b ),
který bude vyňat, nasávejte po dobu přibližně 5 sekund pouze vzduch.
•Vyjměte terminál ( a ), za tím účelem jím zároveň otáčejte a táhněte.
•Vyjměte filtr ( b ).
•Vyčistěte/vyměňte filtr (kód 97290060).
•Znovu namontujte filtr a terminál.
POZNÁMKA: aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin a
sekretů z filtru, který je vyjímán, před provedením shora uvedených operací
je vhodné nasávat po dobu přibližně 5 sekund pouze vzduch.
Pravidelná údržba.
Těsnění O-Ring [c] namažte mazivem S1-Protettivo per O-Ring.
7. Provoz vodní jednotky
7.1. Plivátko a plnění pohárku
Plivátko se může volně pohybovat na vodní jednotce o 160°, pohyb se
provádí ručně, přímým působením na plivátko.
Fontánka k plnění pohárku vodou může být odstraněna pro snadnější
čištění.
Ovládací tlačítka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do plivátka.
Ovládací tlačítko dodávání vody do pohárku.
K vypnutí mytí plivátka dojde automaticky po 30 sekundách.
Mytí plivátka se spustí automaticky v následujících případech:
•stisknutím tlačítka „Poloha opláchnutí“;
•stisknutím tlačítka „Dodávání vody do pohárku”.
Teplá voda do pohárku.
Je-li k dispozici tato funkce, dodávaná voda do pohárku je vždy ohřívaná.
Nastavení množství vody k naplnění pohárku.
•Zapněte operační jednotku podržením ovládacího tlačítka pro dodání
vody do pohárku umístěného na stolku asistenta.
POZNÁMKA: jedno přerušované PÍPNUTÍ bude signalizovat fázi
ukládání do paměti.
•Stiskněte nejprve ovládací tlačítko pro dodání vody do pohárku, aby se
zahájilo plnění pohárku.
•Po dosažení požadované hladiny vody stiskněte podruhé ovládací tlačítko
pro dodávání vody do pohárku a zkontrolujte, že se současné vypnulo i
signalizační PÍPNUTÍ.
V tomto okamžiku byla nová hladina vody v pohárku uložena.
34
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
Změna provozu plivátka.
Dodání vody do plivátka může probíhat nečasovaným způsobem (funkce
ON/OFF příslušného ovládacího tlačítka)
K této změně dojde po zapnutí operační jednotky podržením ovládacího
tlačítka pro dodání vody do plivátka umístěného na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•1 PÍPNUTÍ: časovaný provoz.
•3 PÍPNUTÍ: provoz ON/OFF.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je provoz časovaný.
Změna automatického pouštění vody do plivátka při vyžádání naplnění
vody do pohárku.
Je možné povolit/zakázat automatickou aktivaci pouštění vody do plivátka
po stisknutí tlačítka „Dodávání vody do pohárku“.
K této změně dojde po zapnutí operační jednotky současným podržením
tlačítek „Dodání vody do pohárku“ a „Dodání vody do plivátka“ umístěných
na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•1 PÍPNUTÍ: automatické pouštění zapnuto.
•3 PÍPNUTÍ: automatické pouštění vypnuto.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je automatické
pouštění zapnuto.
Změna automatického pouštění vody do plivátka při vyvolání „Polohy
opláchnutí“ křesla.
Je možné povolit/zakázat automatickou aktivaci pouštění vody do plivátka
po stisknutí tlačítka „Poloha opláchnutí“ křesla.
K této změně dojde po zapnutí operační jednotky současným podržením
tlačítek „Poloha opláchnutí“ křesla a „Dodání vody do plivátka“ umístěných
na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•1 PÍPNUTÍ: automatické pouštění zapnuto.
•3 PÍPNUTÍ: automatické pouštění vypnuto.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je automatické
pouštění zapnuto.
Změna automatického pouštění vody do plivátka při vyvolání
„Automatického návratu“ křesla.
Je možné povolit/zakázat automatickou aktivaci pouštění vody do plivátka
po stisknutí tlačítka „Automatický návrat“ křesla.
K této změně dojde po zapnutí operační jednotky současným podržením
tlačítek „Automatický návrat“ křesla a „Dodání vody do plivátka“ umístěných
na stolku asistenta.
Zvukový signál informuje o zvoleném provozním režimu.
•Jedno PÍPNUTÍ: automatické pouštění zapnuto.
•Dvě PÍPNUTÍ: automatické pouštění vypnuto.
POZNÁMKA: ve výchozím nastavení z výroby je automatické
pouštění zapnuto.
Demontáž fontánky, plivátka a filtru plivátka.
•Vyjměte fontánku ( l ) tak, že ji vytáhnete směrem nahoru.
•Vyjměte filtr ( q ) a jeho kryt ( p ) z plivátka tak, že je vytáhnete směrem
nahoru.
•Odstraňte plivátko ( m ) tak, že jej vytáhnete směrem nahoru po jeho
uvolnění otočením proti směru hodinových ručiček.
Dezinfekce a čištění.
POZOR!
Při čištění plivátka a filtru plivátka použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
Čistící operace se musí provádět denně, na konci pracovního dne.
•Fontánka a keramické plivátko: důkladně omyjte specifickým
odvápňovacím prostředkem (např. MD 550 Orotol DÜRR).
•Filtr plivátka: očistěte pod tekoucí vodou a očistěte komerčními čistícími
prostředky.
POZOR!
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo kyseliny.
CZ
LI
35
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
7.2. Systém S.H.S. (Semplified Hygienization Sistem)
Popis systému.
Systém je vybaven nádrží ( a ) vhodnou pro destilovanou vodu.
Nádrž má celkovou kapacitu 1,8 litru.
Nádrž napájí:
•postřiků všech nástrojů na lékařském stolku a stolku asistenta,
•plnění pohárku,
•rychlokonektoru vody (pokud je k dispozici).
Páčka pro přemostění ( b ) umožňuje vyloučit systém, pokud chcete napájet
nástroje vodou z vodovodní sítě.
S tímto systémem je možné provádět dezinfekční cyklus potrubí postřiků
nástrojů s použitím peroxidu vodíku (viz odstavec 7.4).
POZOR!
Proveďte dezinfekční cyklus na konci každého pracovního dne.
Naplnění nádrže.
Při dosažení minimální úrovně zásobníku (přibližně 500 ml) je nutné jej
doplnit, a to následovně:
•Otočte páčku ( c ) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nádrž ( a ) jejím otáčením ve směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: během této operace se stlačený vzduch obsažený
v nádrži automaticky vypustí ven.
•Nalijte do nádrže destilovanou vodu až po dosažení maximální hladiny.
POZOR!
Použijte pouze destilovanou vodu, aby byla zajištěna větší hygiena,
můžete do ní přidat 600 dílů peroxidu vodíku na milion dílů, použijte
20 ml Peroxy Ag+ na litr destilované vody nebo peroxid vodíku (20
ml 3% peroxidu vodíku na 1 litr destilované vody).
•Znovu namontujte nádrž jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Otočte páčku ( c ) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
POZOR!
•Před otočením páčky ( c ) do polohy „OPEN AIR PRESSURE“ se
ujistěte, že je nádrž správně upevněná.
•V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před
odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
Ovladač BY-PASS.
Systém je možné vyloučit v případě, pokud chcete nástroje napájet vodou
přímo z vodovodní sítě.
Této funkce dosáhnete otočením páčky ( b ) do polohy „LINE“.
Otočte páčku ( b ) opět do polohy „TANK“ pro návrat do provozu s
destilovanou vodou.
Čištění nádrže.
Doporučuje se pravidelně sterilizovat (alespoň 1-krát za měsíc) za studena pouze nádrž pomocí neředěného Peroxy Ag+ nebo 3% peroxidu
vodíku (10 objemů) a postupovat následujícím způsobem:
•vyjměte nádrž ze sestavy a úplně ji vyprázdněte,
•naplňte nádrž až po okraj dezinfekčním prostředkem,
•dezinfekční prostředek nechte uvnitř nádrže alespoň po dobu 10 minut,
•nádrž zcela vyprázdněte,
•opláchněte nádrž destilovanou vodou,
•naplňte nádrž destilovanou vodou případně s přísadou, jak je uvedeno výše,
•vraťte nádrž do příslušného umístění v sestavě.
36
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
7.3. Systém W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)
Systém W.H.E. zaručuje bezpečné oddělení, fyzickým způsobem, vodního
systému zubařské sestavy od veřejné vodovodní sítě, a to díky části s
volným pádem vody (v souladu s EN 1717).
Kromě toho systém neustále dodává do vodního okruhu peroxid vodíku s
konečnou koncentrací v potrubích rovnající se 0,06 % (600 ppm), který je
dostačující pro dosažení bakteriostáze.
Za tím účelem doporučujeme používat PEROXY Ag+ (CEFLA s.c.); je však
také možné použít 3% roztok peroxidu vodíku.
Popis systému.
Systém W.H.E. je umístěný uvnitř skříně připojení a je stále aktivní.
Systém je navíc vybaven nádrží ( a ) umístěnou uvnitř vodní jednotky s
objemem přibližně 500 ml peroxidu vodíku.
Systém W.H.E. se automaticky vypne při zapnutí napájení destilovanou
vodou (je-li k dispozici).
Signalizace blížícího se spotřebování peroxidu vodíku.
Když se peroxid vodíku v nádrži ( a ) začne spotřebovávat, vydá operační
jednotka přerušovaný zvukový signál (4 PÍPNUTÍ), který se bude opakovat
při každém zapnutí přístroje.
POZOR!
V případě spotřebování dezinfekční tekutiny zůstane operační
jednotka i přesto funkční, ale bude používat vodu z vodovodu, která
NENÍ upravená.
Doporučuje se rychle zasáhnout a doplnit nádrž dezinfekčního
prostředku v co nejkratším možném čase.
Plnění nádrže s dezinfekční tekutinou.
Je-li dezinfekční tekutina spotřebovaná, postupujte následovně:
•Odstraňte uzávěr nádrže ( b ) jeho vytažením směrem nahoru.
•Do nádrže ( a ) nalijte dezinfekční prostředek až do jejího úplného naplnění.
•Vraťte zpět uzávěr ( b ).
POZOR!
K doplnění používejte pouze čistý, neředěný PEROXY Ag+ nebo 3%
peroxid vodíku (10 objemů).
Chybový stav.
Pokud systém zjistí anomální fungování, vydá přerušovaný zvukový signál (2 PÍPNUTÍ) a přepne se do zablokovaného stavu, který se projevuje tak,
že do operační jednotky není vpouštěna voda.
V těchto případech se doporučuje nejprve zkontrolovat přívod vody a pneumatické napájení operační jednotky.
Následně vypněte a znovu zapněte operační jednotku, pokud zablokovaný stav přetrvává, kontaktujte Technickou asistenční službu.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži ( a ) PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž ( a ).
Vyprázdnění nádrže systému W.H.E.
Tato funkce umožňuje vyprázdnit vodní okruh systému W.H.E. v případě,
že zubařská sestava musí zůstat vypnutá po dobu několika dnů.
Proveďte následující postup:
•Vložte pod fontánku pohárku příslušnou nádobu, která je součástí
dodávky, a aktivujte vyprázdnění vodního okruhu stisknutím po dobu
alespoň 5 sekund tlačítka „Dodávání vody do pohárku“.
•Vyčkejte na vyprázdnění vodního okruhu, zvukový signál (5 PÍPNUTÍ)
oznámí konec operace.
•Nyní je možné vypnout operační jednotku.
POZNÁMKA: při opětném spuštění se systém W.H.E. automaticky
obnoví.
CZ
LI
37
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
7.4. Dezinfekční cyklus peroxidem vodíku (manuální cyklus BIOSTER)
Se systémem S.H.S. je možné provádět manuální dezinfekční cyklus
peroxidem vodíku vodního potrubí všech nástrojů umístěných na lékařském
stolku a stříkačky umístěné na stolku asistenta.
Chcete-li provést dezinfekční cyklus, postupujte následovně:
A)Příprava dezinfekčního roztoku:
•Nalijte do nádrže s oranžovým pruhem neředěný PEROXY Ag + (nebo
3% peroxid vodíku).
POZNÁMKA: ujistěte se, že je nádrž zcela naplněná.
B)Fáze vpouštění dezinfekčního prostředku:
•Zkontrolujte, zda jsou kohoutky postřiků ( d ) umístěné v dolní části
stolku otevřené (v opačném případě neteče voda nebo teče příliš málo
vody).
•Otočte páčku ( c ) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Odstraňte lahev s destilovanou vodou ( a ) jejím otočením ve směru
hodinových ručiček.
•Vyměňte lahev s destilovanou vodou ( a ) za lahev obsahující PEROXY
Ag+.
•Vyjměte stříkačku a vyprázdněte potrubí pomocí tlačítka pro vodu.
POZNÁMKA: nádrž bude vyprázdněná, když již nebude
vytékat žádná voda.
•Zopakujte stejný postup i pro případnou stříkačku na stolku asistenta
(opět prostřednictvím tlačítka pro vodu); v případě ostatních
dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System na nožním
spínači (viz odstavec 5.2.).
•Otočte páčku ( c ) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nástroje a naplňte potrubí roztokem peroxidu vodíku, v případě
dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System nožního
spínače, v případě stříkaček použijte tlačítko pro vodu.
POZNÁMKA: roztok peroxidu vodíku nechte protékat nástroji
po dobu přibližně 6-7 sekund.
•Nástroje vraťte na místo.
POZNÁMKA: nyní potrubí obsahuje peroxid vodíku.
C)Doba kontaktu dezinfekčního prostředku:
POZOR!
PEROXY Ag+ musí v potrubí zůstat po dobu alespoň 10 minut, ne však více než 30 minut.
D)Fáze vypláchnutí potrubí:
•Otočte páčku ( c ) do polohy „CLOSE AIR PRESSURE“.
•Odstraňte lahev ( a ) obsahující peroxid vodíku jejím otočením ve směru hodinových ručiček.
•Nasaďte lahev s destilovanou vodou.
•Vyjměte stříkačku a vylijte z potrubí vodu.
POZNÁMKA: nádrž bude vyprázdněná, když již nebude vytékat žádná voda.
•Zopakujte vylití peroxidu vodíku z potrubí pro jednotlivé nástroje.
•Otočte páčku ( c ) zpět do polohy „OPEN AIR PRESSURE“.
•Vyjměte nástroje a počkejte, než začne vytékat destilovaná voda, v případě dynamických nástrojů použijte ovladač Water Clean System nožního
spínače (viz odstavec 5.2), v případě stříkaček použijte tlačítko pro vodu.
POZNÁMKA: destilovanou vodu nechte vytékat po dobu přibližně 6-7 sekund.
•Nyní obsahuje potrubí opět destilovanou vodu a zubařská sestava je znovu připravena k použití.
POZOR!
• Na konci dezinfekčních fází se ujistěte, že je nádrž obsahující PEROXY Ag+ zavřená (je-li vystavený vzduchu, přestane být účinný).
• Doporučuje se provést alespoň jeden dezinfekční cyklus denně, nejlépe na konci pracovního dne.
Uchování PEROXY Ag+.
Pro správné uchování PEROXY Ag+ dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu.
Je důležité uchovat balení dobře uzavřené a skladovat jej na chladném místě (teplota do 25°C).
POZOR!
Nikdy nenechávejte v nádrži s oranžovým pruhem PEROXY Ag+ nebo peroxid vodíku po dobu delší než jeden měsíc.
V případě delší nepřítomnosti v ordinaci (dovolená) je nutné před odjezdem zcela vyprázdnit nádrž s oranžovým pruhem.
38
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
7.5. Automatický cyklus mytí nástrojů (FLUSHING)
Popis systému.
Automatický cyklus FLUSHING umožňuje provést automatický cyklus mytí
k obnovení vody nacházející se v potrubí vody nástrojů na lékařském stolku
a na stolku asistenta.
Mytí může být provedeno vodou z vodovodu, ošetřenou vodou (je-li k
dispozici systém WHE) nebo destilovanou vodou (je-li k dispozici systém
SHS)
Doba trvání cyklu je přibližně 2 minuty.
POZOR!
Doporučujeme provést cyklus FLUSHING před zahájením pracovního
dne a mezi jednotlivými pacienty.
Nastavení cyklu FLUSHING.
•Je-li přítomný systém S.H.S. a přejete si provést cyklus mytí destilovanou
vodou, zkontrolujte, zda je páčka ( b ) v poloze TANK.
POZNÁMKA: doporučujeme spustit cyklus mytí se zcela
naplněnou nádrží ( a ).
•Stiskněte tlačítko
na řídícím panelu lékařského stolku, abyste vstoupili
do režimu FLUSHING.
POZNÁMKA: zobrazení na displeji řídícího panelu 3 animovaných
symbolů je potvrzením aktivace režimu FLUSHING.
•Zkontrolujte, zda jsou kohoutky postřiků ( d ) umístěné v dolní části stolku
otevřené (v opačném případě neteče voda nebo teče příliš málo vody).
•Umístěte nad plivátko příslušnou nádobu ( e ) s nástroji, které mají být
dezinfikovány.
•Vložte do nádoby kabely nástrojů, které mají být dezinfikované.
POZOR!
Pro stříkačku je nutné používat příslušný adaptér ( f ) a topný systém
musí být vypnutý.
Kabel mikromotoru musí být vložen spolu s motorovou jednotkou.
POZNÁMKA: stříkačka je vždy aktivní, takže po jejím vložení do
nádoby nástrojů začne ihned dodávat vodu.
Spuštění cyklu FLUSHING.
•Spusťte cyklus mytí druhým stisknutím tlačítka
lékařského stolku.
na řídícím panelu
POZNÁMKA: na displeji řídícího panelu se zobrazí čas zbývající
k dokončení cyklu mytí.
•Na konci cyklu FLUSHING (na displeji se zobrazí hodnota 0) začnou
blikat led tlačítek OPTICKÁ VLÁKNA a REVERZE.
•V tomto okamžiku postačí pro návrat do pracovního režimu uložit vyjmuté
nástroje.
Přerušení cyklu FLUSHING.
Po spuštění již NENÍ možné cyklus FLUSHING přerušit.
Signalizace chyby.
Signalizace: 2 PÍPNUTÍ, pokud došlo k pokusu spustit cyklus mytí.
Příčina: žádný nástroj nebyl vyňat nebo nejsou vyjmuté nástroje vybavené
vodním potrubím.
Náprava: ověřte vyjmuté nástroje a poté spusťte cyklus mytí.
POZNÁMKA: objeví-li se signalizace chyby znovu, kontaktujte
Technickou asistenční službu.
CZ
LI
39
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
7.6. Otevření/zavření bočního krytu vodní jednotky
Otevření krytu.
•boční kryt vodní jednotky ( a ) otevřete po uvolnění blokovací páčky ( b )
jejím zatlačením směrem nahoru.
Zavření krytu.
•namontujte kryt, přitom dbejte na vložení dvou spojovacích háčků do
příslušných zapuštění ve vodní jednotce,
•nakonec přiložte k rámu vodní jednotky spodní část krytu, aby se znovu
zacvakla blokovací páčka.
40
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
8. Příslušenství
8.1. Operační lampa
Existují 2 modely operační lampy:
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS E.
Lampa s halogenovým světelným zdrojem model VENUS PLUS.
Návody k použití a údržbě lamp jsou k dispozici ve formátu PDF ke stažení
na webových stránkách www.anthos.com.
POZNÁMKA: během automatického pohybu křesla se lampa
automaticky vypne, aby se zabránilo oslnění pacienta.
8.2. Monitor na rameně lampy
Pokyny pro použití a údržbu monitoru jsou přiloženy k zubařské sestavě.
8.3. Negatoskop pro panoramatické snímky
Na všechny lékařské stolky verze INTERNATIONAL může být připevněn
negatoskop pro panoramatické snímky.
Rozměry obrazovky jsou následující: H = 210 mm, L = 300 mm.
Chcete-li zapnout negatoskop, postačí stisknout příslušný spínač ( a ):
= Negatoskop zapnutý.
= Negatoskop vypnutý.
8.4. Rychlokonektory vzduch/voda/230 V
Rychlokonektory vzduch/voda/230 V jsou umístěné na boku na skříňce
připojení.
POZOR!
Před připojením nebo odpojením sacího hrdla vzduchu/vody vypněte
přístrojové vybavení.
Technické údaje.
•Zásuvka: 230 Vac 2 A v souladu s normou IEC/EN 60320-2-2/F (pouze
v případě lékařských sestav s napájením 230 Vac).
•Tlak rychlokonektoru vzduchu: 6 barů
•Tlak rychlokonektoru vody:
-vodou z vodovodu 2,5 baru
-se systémem S.H.S. 1,8 baru
-se systémem W.H.E. 3 bary
•Průtok rychlokonektoru vody:
-vodou z vodovodu 1800 ml/min
-se systémem SHS 950 ml/min
-se systémem WHE 400 ml/min
POZNÁMKA: se systémem S.H.S. je pro použití rychlokonektoru
s vodou z vodovodní sítě nutné vyloučit nádrž s destilovanou vodou (viz
odstavec 7.2.).
CZ
LI
41
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
9. Údržba
Preventivní údržba
CEFLA s.c., jako výrobce zubařských sestav, v souladu s oborovými předpisy IEC 60601-1 3. vyd. - 2007, IEC 62353 a 93/42 ES ve znění pozdějších
předpisů, zdravotnické elektrické přístroje, požaduje, aby kontroly preventivní údržby uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o
záruce a údržbě, které jsou přiložené k zubařské sestavě, byly prováděné oprávněnou osobou alespoň jednou za 12 měsíců.
POZOR!
Případné opravy, změny nebo zásahy provedené v období záruky osobami neautorizovanými společností Cefla s.c. mají za následek zánik
záruky.
Bezpečnostní kontroly.
V souladu s normou IEC 62353 musí být bezpečnostní kontroly uvedené v Technickém návodu k obsluze a v Dokumentu o záruce a údržbě, které
jsou přiložené k zubařské sestavě, prováděné v intervalech předepsaných platnými místními předpisy; v případě chybějících specifických pokynů
doporučuje Cefla s.c., jako výrobce zubařských zařízení, kontrolu nejméně každých 24 měsíců po instalaci a po každé opravě/aktualizaci elektrických
částí, ke kterým je připojené elektrické napětí.
POZOR!
Nedodržení těchto požadavků může vést ke ztrátě odpovědnosti výrobce za jakékoli poškození nebo selhání přístrojového vybavení.
9.1. Údržba nástrojů
Pokyny pro údržbu nástrojů jsou přiloženy ke každému nástroji.
POZOR!
Doporučuje se provést údržbu nástrojů s vypnutým přístrojovým vybavením.
9.2. Vypouštění kondenzátu
Tato operace musí být provedená denně před započetím práce.
Postupujte následovně:
•pod kohoutek ( a ) umístěný pod vodní jednotkou vložte nádobu,
•uvolněte kohoutek,
•po vyprázdnění nádrže kohoutek pevně utáhněte až na doraz.
9.3. Čištění filtrů chirurgického odsávání
Tuto operaci je nutné provést denně po ukončení pracovního dne.
POZOR!
Při čištění odsávacích filtrů použijte rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infekčním materiálem.
Postupujte následovně:
•Vyjměte filtr ( d ).
•Vyčistěte/vyměňte filtr (kód 97461845).
•Filtr nasaďte zpět, přitom pečlivě odstraňte případné zbytky amalgámu
z nástavce umístění filtru.
POZNÁMKA: aby se zabránilo možnému odkapávání tekutin
a sekretů z filtru, který je vyjímán, proveďte shora uvedené operace s
kanylou v provozu.
42
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
9.4. Chirurgické odsávání
Systém chirurgického odsávání musí být dezinfikován vhodným
prostředkem.
POZOR!
K čištění odsávacího zařízení doporučujeme používat STER 3 PLUS
(CEFLA s.c.) zředěný na 6% roztok (odpovídá 60 ml přípravku v 1
litru vody).
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Odsajte s každou z použitých kanyl přibližně půl litru roztoku připraveného
se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
•Sterilizujte terminály držící kanyly: v parním autoklávu při teplotě vody
do 135 °C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po ukončení opláchnutí vodou odsajte s každou z použitých kanyl přibližně
půl litru roztoku připraveného se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
POZOR!
Při používání jakéhokoliv dezinfekčního prostředku je třeba
dodržovat pokyny stanovené výrobcem.
POZNÁMKA: po dokončení dezinfekce je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Jednou týdně.
Vytáhněte tělo kanyly z jejího spoje ke kabelu a namažte těsnění O-Ring
( o ) pomocí S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
Jednou za rok.
Vyměňte odsávací hadice a terminály držící kanyly.
CZ
LI
43
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
9.5. Cirurgický separátor CATTANI
Po ukončení každé chirurgické operace.
•Odsajte s každou z použitých kanyl přibližně půl litru roztoku připraveného
se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
•Sterilizujte terminály držící kanyly: v parním autoklávu při teplotě vody
do 135°C (2 bary) v souladu s pokyny přístrojového vybavení.
Na konci každého pracovního dne.
•Odsajte s každou kanylou 1 litr vody, přitom střídejte vodu a vzduch
(kanylu střídavě nořte a vytahujte z vody).
•Po ukončení opláchnutí vodou odsajte s každou z použitých kanyl přibližně
půl litru roztoku připraveného se zvoleným dezinfekčním prostředkem.
POZNÁMKA: po ukončení dezinfekce je vhodné odsát pouze
vzduch, aby se celý systém odsávání usušil (5 minut).
Každých 15 dnů.
•Vyčistěte nádobu separátoru a sondy pomocí měkké houby a neutrálního
čistícího prostředku.
•Vyčistěte vypouštěcí ventil nádoby separátoru pomocí příslušného
kartáčku.
Jednou za rok.
•Technikem: kontrola sifonů a výpustí, kontrola všech vnitřních hadic,
plastů a pryží podléhajících stárnutí.
Před opuštěním ordinace na dobu několika dní.
•Uveďte do provozu odsavač na 20-30 minut bez odsávání tekutin.
Odsávací jednotka se zcela vysuší. Tím se zabrání tvorbě solí, způsobené
vlhkostí a zásaditými látkami, které mohou zadřít ventilátor a tím i
zablokovat motor.
Jak demontovat nádobu separátoru.
POZOR!
Při následující operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se
zabránilo kontaktu s infikovaným materiálem.
•Uveďte křeslo do maximální výšky.
•Otevřete boční kryt vodní jednotky (viz odstavec 7.6.).
•Zcela vyprázdněte nádobu separátoru stisknutím příslušného časovaného
tlačítka ( c ) umístěného na víku.
•Je-li přítomný, vyjměte ventil ( s ) pro centralizované systémy.
•Otočte a vyzvedněte nádobu ( d ) až do jejího oddělení od vypouštěcího
čerpadla ( k ).
•Vyhákněte nádobu ( d ) z víka ( f ) vytažením dvou postranních gumiček
( e ).
•Po vyčištění namontujte zpět nádobu ( d ) a preventivně namažte těsnění
O-Ring S1-Ochranný pro O-Ring (CEFLA s.c.).
•Nakonec zavřete boční kryt vodní jednotky.
9.6. Gravitační separátor amalgámu CATTANI
Vyprázdnění separační nádoby.
•Křeslo zdvihněte až nahoru, aby bylo možné co nejvíce vyprázdnit nádobu
s odpadními tekutinami.
POZOR!
Při této operaci musíte nezbytně použít rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infekčním materiálem.
•Vyjměte nádobu ( a ) jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.
•Nádobu vyprázdněte do příslušné jednorázové nádoby (kód výrobku
97290027), řiďte se příslušnými pokyny CATTANI přiloženými k přístroji.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
44
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
9.7.
Čištění návratového vzduchového filtru turbíny
Každý měsíc zkontrolujte filtr ( g ) sběrné nádoby oleje, který se nachází
ve vzduchu vracejícího se z turbíny.
V případě potřeby vyměňte filtrační vložku (objednací číslo 97290014).
9.8. Separátor amalgámu METASYS
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu METASYS jsou přiloženy k
přístroji, pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.9. Separátor amalgámu DÜRR
Pokyny pro údržbu separátoru amalgámu DÜRR jsou přiloženy k přístroji,
pokud je tímto typem separátoru vybavený.
Ovládací zařízení separátoru je umístěné uvnitř vodní jednotky.
POZOR!
Při čištění separátoru použijte brýle a rukavice, aby se zabránilo
kontaktu s infikovaným materiálem.
POZOR!
Při likvidaci jednorázových nádob naplněných amalgámem dodržujte
místní a národní předpisy.
9.10. Křeslo
Na křesle není zapotřebí provádět údržbu.
Doporučujeme však provést každý rok všeobecnou provozní kontrolu
autorizovaným technikem společnosti ANTHOS.
CZ
LI
45
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
10. Technické údaje
Instalační schéma:
97042084
Průtok přívodu vody:
10 l/min
Technický návod:
97071147
Spotřeba vody:
2 l/min
Katalog náhradních dílů operační
jednotky:
97023117
Tvrdost vody:
< 25 °f (14 °d).
Katalog náhradních dílů křesla:
97023117
Připojení výpusti:
ø 40 mm
Maximální hmotnost operační
jednotky:
90 kg
Průtok odpadu:
10 l/min
Maximální hmotnost zubařského
křesla:
115 kg
Naklonění odpadového potrubí:
10 mm/m
Maximální nosnost křesla
190 kg
Připojení odsávání:
ø 40 mm
Jmenovité napětí:
230 V~
Podtlak odsávání (minimální):
65 mbarů
Jmenovitá frekvence:
50/60 Hz
Průtok odsávání:
450 l/min
Spotřeba energie:
1500 W
Označení schválení:
CE 0051
Připojení vzduchu:
1/2 Gas
Elektrická instalace v souladu s:
IEC 60364-7-710
Tlak přívodu vzduchu:
6-8 barů
Rozměry balení sestavy:
1570 x 780 x 1325 (h)
Průtok přívodu vzduchu:
82 l/min
Rozměry balení křesla:
1510 x 730 x 1000 (h)
Připojení vody:
1/2 Gas
Hmotnost balení sestavy:
130 kg
Tlak přívodu vody:
3-5 barů
Hmotnost balení křesla:
150 kg
POJISTKY
Označení
Hodnota
Ochrana
Poloha
Sestava.
Pojistka F2
Pojistka F4
Pojistka F5
Pojistka F6
T8A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A
230 V~: Přívodní vedení soustavy.
Ochrana sekundárního obvodu: Vodní jednotka.
Ochrana sekundárního obvodu: Sestava.
Ochrana sekundárního obvodu: Operační lampa.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Skříň připojení.
Křeslo.
Pojistka F1
T4A
230 V~: Přívodní vedení křesla.
Skříň připojení.
Rychlokonektory.
Pojistka
T2A
230 V~: Přívodní vedení elektrické zásuvky.
Skříň připojení.
T4A
21 V~ : Přívodní vedení MULTIMEDIA.
Oblast karty křesla.
Napájecí zařízení
MONITOR.
Pojistka
46
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
10.1. Rozměrové charakteristiky model A3PLUS CONTINENTAL
CZ
LI
47
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
10.2. Rozměrové charakteristiky model A3PLUS INTERNATIONAL
48
CZ
LI
A3PLUS - NÁVOD K POUŽITÍ
11. Obecné schéma údržby operační jednotky
KDY
Před zahájením
pracovního dne.
Po každém
ošetření.
V případě potřeby
CO
Vypuštění kondenzátu.
JAK
/
Každý týden.
Viz odstavec 9.2.
Kolénkový násadec.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz dokumentace přiložená k
násadci.
Turbína.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.4.
Mikromotor.
Dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.5.
Scaler.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.6.
Stříkačka.
Sterilizovat nebo dezinfikovat vnější část.
Viz odstavec 5.3.
Polymerační lampa.
Sterilizovat optické vlákno, dezinfikovat vnější
část.
Viz odstavec 5.7.
Kamera C-U2.
Dezinfikovat vnější část.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 5.8.
Hadice chirurgického odsávání.
Odsajte s každou kanylou přibližně 1/2 litru
dezinfekčního roztoku.
Viz odstavec 9.4.
Sterilizujte terminály držící kanyly.
Plivátko.
Očistěte čisticími prostředky pro keramické
materiály.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 7.1.
Gravitační separátor CATTANI.
Vyprázdněte separační nádobu.
Viz odstavec 9.6.
Chirurgický separátor
METASYS.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Chirurgický separátor DÜRR.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Operační lampa.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Monitor na rameně lampy.
Viz dokumentace přiložená k přístrojovému
vybavení.
/
Odnímatelné kabely nástroje.
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
v souladu s pokyny výrobce.
Nastříkejte prostředek na měkký jednorázový
papír.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Viz odstavec 5.
Vyčistěte vhodným dezinfekčním prostředkem
Lakované povrchy a potah v souladu s pokyny výrobce.
křesla.
Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo
kyseliny.
Na konci
pracovního dne.
VIZ ODSTAVEC
Viz odstavec 1.4.
Filtr plivátka.
Filtr očistěte pod tekoucí vodou.
Obsah musí být zlikvidován odděleně.
Viz odstavec 7.1.
Filtr chirurgického odsávání.
Zkontrolujte filtr a v případě snížení průtoku
odsávání jej vyměňte (kód 97461845).
Viz odstavec 9.3.
Hadice chirurgického odsávání.
Odsajte s každou kanylou přibližně 1/2 litru
Viz odstavec 9.4.
dezinfekčního roztoku, po té osušte.
Sterilizujte terminály držící kanyly.
Hydraulický odsliňovač.
Filtr terminálu odsliňovače vyčistěte.
Viz odstavec 6.6.
Chirurgický separátor
CATTANI.
Vyčistěte nádobu separátoru, vypouštěcí
ventil a sondy.
Viz odstavec 9.5.
Terminály držící kanyly.
Namažte těsnění O-Ring.
Viz odstavec 9.4.
Každý měsíc.
Návratový vzduchový filtr Zkontrolujte filtr a pokud je to nutné, vyměňte
turbíny.
jej (kód 97290014).
Každý rok.
Křeslo.
Kontaktujte Technickou asistenční službu pro
obecnou provozní kontrolu.
Viz odstavec 9.7.
/
CZ
LI
49
CEFLA s.c.
Stabilimento / Plant
Via Bicocca 14/c – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. (+39) 0542 653441 – Fax (+39) 0542 653555
www.cefladentale.it - [email protected]
Via Selice Prov.le 23/a – 40026 Imola (BO) Italy
P. Iva/Vat It 00499791200 – C.F. 00293150371
Reg. Imprese n. 5089/BO – R.E.A. n.36186/BO
www.cefla.it – [email protected]
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ “CE / EU” / “CE / EU” CONFORMITY DECLARATION
DECLARATION DE CONFORMITÉ “CE / EU” / ERKLÄRUNG VON “CE / EU” ZUSTIMMUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD “CE / EU”
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE “CE / EU“ /  ΙΤΟΤΤΑ “CE / EU” / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ “CE / EU”
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE “CE / EU” / ‘’CE / EU’’ UYGUNLUK BELGESİ
Prodotto tipo/ Product type :
Incollare in questo spazio l'etichetta del complesso
odontoiatrico o di altra apparecchiatura o indicare
modello e numero di matricola
Stick the label of the dental equipment or other device
into this space or write model and serial number
Matr./ Serial N°:
I
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
1) ai requisiti essenziali (Allegato I) presenti nella direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici (D.Lgs.46/97) e successive modifiche ed integrazioni (dispositivo
medico di Classe IIa)
2) alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Rohs 2)
GB
We declare, on our sole responsibility, that the products referred to herein are in compliance with
1) the essential requirements (Annexe I) of Directive 93/42/EEC Medical devices (Leg. Decree 46/97) and subsequent amendments and integrations
(Class IIa medical device)
2) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment (Rohs 2)
F
Nous déclarons, sous notre complète responsabilité, que les produits auxquels la présente déclaration fait référence sont conformes
1) aux exigences essentielles (Annexe I) présentes dans la directive 93/42/CEE "Dispositifs médicaux" (Décr.L. 46/97) et modifications successives et
intégrations (dispositif médical de Classe IIa)
2) à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques (Rohs 2)
D
Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit
1) den grundlegenden Anforderungen (Anhang I) der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte (Gesetzesverordnung 46/97) und nachfolgenden
Änderungen und Ergänzungen (medizinisches Gerät der Klasse IIa)
2) der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Rohs 2)
E
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que esta declaración se refiere, están conformes con
1) los requisitos esenciales (Anexo I) presentes en la directiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (D. Leg. 46/97) y sucesivas modificaciones e integraciones
(dispositivo médico de Clase IIa)
2) la directiva 2011/65/UE del Parlamento europeo y del Consejo del día 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias
peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos (Rohs 2)
P
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração se refere estão em conformidade
1) com os requisitos essenciais (Anexo I) presentes na diretiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (em Itália, transposta pelo Decreto Legislativo 46/97) e
posteriores alterações e aditamentos (dispositivo médico de Classe IIa)
2) com a diretiva 2011/65/UE do Parlamento europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Rohs 2)
GR
Δηλώνουμε με την αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα
1) με τις βασικές απαιτήσεις (Προσάρτημα I) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ν. Διάτ.46/97) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις (ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας IIa)
2) με την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Rohs 2)
PY
Под нашу исключительную ответственность заявляем, что изделия, к которым относится данная декларация, соответствуют
1) основным требованиям (Приложение I) директивы 93/42/ЕЭС Медицинские устройства (Законодательный указ № 46/97) и последующим
изменениям и дополнениям (медицинское устройство Класса IIa)
2) директиве 2011/65/ЕС Европарламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года по ограничению использования определенных опасных веществ
в электрическом и электронном оборудовании (Rohs 2)
PL
Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty objęte niniejszym oświadczeniem są zgodne:
1) z zasadniczymi wymaganiami (Załącznik I) przewidzianymi dyrektywą 93/42/EWG Wyroby Medyczne (D. z mocą ustawy 46/97) wraz z późniejszymi
zmianami i uzupełnieniami (wyrób medyczny Klasa IIa)
2) z dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określonych niebezpiecznych substancji (Rohs 2)
TR
Bu beyannamede bahsi geçen ürünlerin aşağıda belirtilenlere uygun olduğunu kendi münhasır sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
1) (Kanun hükmünde Kararname 46/97) Medikal Aygıtlar 93/42/CEE direktifinde mevcut (Ek 1) ana gereklilikler ve sonraki değişiklikler ve eklemelerde
belirtilenler (IIa sınıf medikal aygıt)
2) 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin “Elektrikli ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar”
2011/65/UE direktifi (Rohs 2)
Imola, lì____________________________
Bussolari Paolo
Managing Director
Mod. 97010019 - Rev.5 30/07/2015

Podobné dokumenty

A7 Plus - Anthos

A7 Plus - Anthos Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích, jakož i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazova...

Více

SMART T OUCH

SMART T OUCH podobného typu, pokud se bude jednat o výměnu přístroje za přístroj, musí být starý přístroj s ukončenou životností odevzdán prodejci za účelem jeho likvidace. Vzhledem k opětnému použití, recyklac...

Více

A5 - A6 Plus

A5 - A6 Plus Ve smyslu Směrnic 2011/65/ES a 2012/19/ES, které se týkají snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích, jakož i likvidace odpadu, je uživatel povinen nevyhazova...

Více

Závěry projektu E-STANDARD

Závěry projektu E-STANDARD nabíjení či dobíjení, protože připojením se dá provádět více úkonů, než pouze nabíjet trakční baterie, např. vytápět vozidlo. Pojem „nabíjení“ či „dobíjení“ ve spojení s dalšími přívlastky, napříkl...

Více

Návod k obsluze Planmeca Compact i - CZ

Návod k obsluze Planmeca Compact i - CZ Problémy s blokem plivátka …………………………………………………………………. 99 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ..................................................................................................... 100

Více