memorandum

Komentáře

Transkript

memorandum
M E M O R A N D U M
20
02
Nová zařízení pro tradiční technologie
New equipment for traditional technologies
w w w. z d a s . c z
Profil společnosti
Obchodní název
ŽĎAS, a.s.
Sídlo
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČO
463 471 60
DIČ
351- 463 471 60
Právní forma
akciová společnost
Zahájení výroby
27. 8. 1951
Založení a.s.
30. 4. 1992
§172 Obchodního zákoníku
§ 11 odst. 3 Zákona č. 92/1991 Sb.
Předmět podnikání
vyrábí a dodává:
odlitky, ingoty, volně kované výkovky, modely
zařízení válcoven
tvářecí stroje
tvářecí nástroje
hydraulické prvky
rekonstrukce a modernizace strojů
doplňující sortiment
Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty, v požadované kvalitě a poskytovat odpovídající služby. Dodržovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy.
Company profile
Trade name
ŽĎAS, a.s.
Address
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou
Czech Republic
Company ID number
463 471 60
Tax ID number
351 – 463 471 60
Legal title
joint-stock company
Production commenced
27. 8. 1951
Establishment of the
joint stock company
Line of business
30. 4. 1992
§172 of Business Code
§ 11 clause 3 of Law No. 92/1991
production and delivery of:
Castings, ingots, open die forgings, patterns
Rolling mills equipment
Forming machines
Forming tooling
Hydraulic elements
Reconstruction and modernisation of machines
Supplementary products
Mission of the company is manufacturing and delivery of raw and finished products of a high
use value and in required quality as well as providing the adequate service, observance of the
relevant safety and ecological rules and regulations.
Vážení akcionář i,
vážení obchodní přátelé
Hodnocený rok 2002 je pro akciovou společnost ŽĎAS velmi významný. Privatizační proces,
nastartovaný po roce 1989, kdy došlo k historickým změnám v české společnosti, byl prakticky
ukončen vstupem rozhodujícího strategického investora, kterým se stala společnost Železiarne
Podbrezová a.s. ze Slovenska.
Tato společnost, jejíž historie sahá až do roku 1840, po dobu celé své existence patřila ke špičce
v oblasti technologie a managementu řízení.
Akciová společnost ŽĎAS prošla od období první vlny kupónové privatizace v roce 1992 velmi
složitým procesem, když se ve vedení akciové společnosti vystřídalo více filozofických přístupů
k řízení. Výsledkem toho je skutečnost, že nové vedení za rok 2002 muselo akceptovat připomínky auditora a realizovat opravné položky v hodnotě 217,5 mil. Kč. Předcházející vedení provedlo pro společnost několik velmi špatných rozhodnutí, která v konečném důsledku musela
společnost finančně zvládnout. Pozitivní na hospodářském výsledku za rok 2002 je, že provozní
výsledek dosáhl hodnoty 132,1 mil. Kč.
Dnes můžeme hodnotit ŽĎAS, a.s. jako konsolidovanou firmu s jasnou strategií, vybudovat
ŽĎAS, a.s. jako největšího, nejkvalitnějšího a nejspolehlivějšího partnera v našem regionu v oblasti
vyráběného sortimentu.
ŽĎAS, a.s. patřil ke špičce českého strojírenského a metalurgického průmyslu. Na tuto pozici
se dnes společnost cílevědomě vrací. Jako předseda představenstva mohu hrdě prohlásit,
že pracovní kolektiv ŽĎASu je velmi vyspělý. Změny, které byly příchodem nového investora
implementovány, díky pochopení celého lidského potenciálu, už dnes přináší množství pozitivních výsledků.
ŽĎAS, a.s. je společností, která je již dnes připravena stát se součástí a kvalitním partnerem
v rámci Evropské unie. Kvalitou své produkce, dobrým servisem pro naše odběratele, se
ŽĎAS, a.s. stává garancí naší úspěšnosti.
Z této pozice a tohoto úhlu pohledu, mně dovolte upřímně poděkovat všem, kteří mají jakýkoliv
podíl na těchto dobrých výsledcích.
Ing. Vladimír Soták
předseda představenstva
4
Dear Shareholders,
business friends
The rated year 2002 has been very important for the joint stock company ŽĎAS. After 1989
when historical changes in the Czech society had taken place, privatization process started.
In effect, it has been finished when ŽĎAS was entered by a significant strategic investor Železiarne Podbrezová, a.s. from Slovakia.
This company, history of which goes back the year 1840, has been belonging to top producers
in the technological sphere and management during the whole time of its existence.
Since the first round of the coupon privatization, the joint stock company ŽĎAS went through
quite a complicated evolution when its management staff was varying more kinds of
philosophical approach to control. As a result of such goings-on the new management in 2002
had to accept the auditor’s comments and realize provisions for depreciation in the amount
of 217.5 mill. CZK. The previous management took several very bad decisions that consequently the company had to financially cope with. The positive aspect of the 2002 gross profit
is that the operating gross profit amounted to 132.1 mill. CZK.
Nowadays, ŽĎAS, a.s. can be estimated as a consolidated company with a clear strategy.
It can be developed to the leading, best-quality and most reliable partner in the branch of the
produced assortment in the region.
ŽĎAS, a.s. has been ranked among the top manufacturers in the Czech engineering and
metallurgical industry. Now the company is resolutely comming back to this status. As a Chairman of the Board I can proudely declare that the ŽĎAS working staff is very advanced. Thanks
to understanding of the whole human potential, the changes implemented by the newly
entered investor are already today bringing a number of positive results.
ŽĎAS, a.s. company is now ready to become a part as well as a high-quality partner within the
European Union. By the quality of its products and a good customer service ŽĎAS, a.s. is
being guaranty of our success.
From this position and from this point of view, please allow me to sincerely thank all those who
contributed to the good results in any way.
Vladimír Soták
Chairman of the Board
Obor strojírenské výrobky
Tv á ř e c í s t r o j e
V závěru roku byl v Číně uveden do provozu kovací soubor s lisem LVE 250 určený pro kování
ventilů spalovacích motorů. Technologicky ucelený soubor se skládá z vřetenového lisu LVE 250
s přímým pohonem, 6 pěchovacích strojů a 2 manipulačních robotů. Nedílnou součástí jsou
dále zásobník polotovaru, hydraulický a mazací agregát, vyjímací zařízení z lisu a samozřejmě
nástrojové vybvení lisu. Elektrické zařízení celého souboru včetně řídícího systému umožňuje
automatický provoz. V rámci teritoria Číny se jedná o unikátní zařízení používané pro uvedenou
technologii a firma Chongqing Sanai Hailing Ind. Co. Ltd. se tak stala prvním výrobcem ventilů
v Číně, který má takový technologický soubor k dispozici.
V Indii uvedla firma ŽĎAS v prosinci 2002 do provozu kovací soubor s lisem CKV 2650 a se
dvěma manipulátory QKK 20 v závodě MSF Ishapore Indie. Lis CKV 2500 dodaný ŽĎASem
v roce 1974 byl přestavěn a vybaven vodním akumulátorovým pohonem s pracovním tlakem
25 MPa. Nejtěžší díly, a to horní, pohyblivá střední a spodní traverzy včetně dalších dílů byly
opracovány podle požadavků dodavatele přímo v Indii. Nejnáročnější díly včetně tří lisovních
válců byly dodány nové. Lis byl dále dovybaven dvěma manipulátory ařadou dalších automatizačních prvků. Přímý olejohydraulický pohon tvoří 6 čerpadel TOWLER o celkovém instalovaném příkonu 2 MW. Celý soubor je integrovaně řízen pomocí výkonného elektronického řídícího
systému, který umožňuje ovládání jedním operátorem, s využitím kování ze záznamu a termokamery.
Pro významného dodavatele dílů automobilového průmyslu v Íránu ŽĎAS dodal dva kovací
soubory na ventily s lisy LVE 400.
Na slovenský trh byly dodány 2 ks nového typu nůžek na šrot – kontejnerových nůžek
CNS 400 K.
ŽĎAS se rovněž podílel na úspěšné realizaci projektu dodávky inspekční linky pro švédského
zákazníka.
Na tuzemském trhu byla v oblasti zařízení pro volné kování realizována generální oprava
a rekonstrukce kovacího souboru CKZ 1800 pro Triangolo spol. s r.o. Hulín a dodávka mechanizace kovacího souboru na ventily automobilů do TRW Dačice.
Ze zařízení na zpracování šrotu byly českému zákazníkovi dodány 3 ks paketovacích lisů CPB 100.
Velký nárůst nastal v dodávkách nového typu nůžek na šrot – CNS 400 K. Tento technologický
princip, který je patentem ŽĎAS, a.s., výrazně zvyšuje produktivitu stříhání a je našimi zákazníky
velmi žádán. Do České republiky bylo dodáno 8 ks těchto nůžek. Zároveň byly vyrobeny kontejnerové nůžky CNS 320 KK. Na rok 2003 již ŽĎAS obdržel řadu dalších objednávek na zařízení
na zpracování kovového odpadu.
Z oboru plošného a objemového tváření byla dodána lisovací linka na okenní rámy do firmy Tokoz.
Tato linka se skládá ze vstupní mechanizace (odvíječka, rovnačka, podavač), lisu LKTA 450
a výstupní mechanizace za lisem (rovnačka a ukládací zařízení). Pro firmu Benteler Chrastava
byly dodány 2 kusy hydraulických lisů CYAB 400, na nichž jsou vyráběny výlisky pro renomované automobilky.
Velkou část dodávek firmy ŽĎAS tvoří poskytování oprav a generálních oprav zařízení vlastní
výroby i z produkce jiných výrobců. ŽĎAS pokračoval v postupné opravě dalších dvou mechanických lisů 1250 tun z těžké linky ve ŠKODA Auto, a.s., Mladá Boleslav. Dále byla realizována
oprava vstřikovacího lisu IP 2000 pro slévárnu automobilky ŠKODA Auto. Pro téhož zákazníka
bylo provedeno přestěhování karosářských lisů v rámci nářaďovny.
Pro zákazníka STV Glaas, a.s. Valašské Meziříčí byly provedeny opravy sklářských karuselových lisů K3 a TOP 22. Ve firmě Magna Cartech v Českých Velenicích byla zahájena oprava
pěti lisů PKZV I 800 ERFURT, která bude pokračovat i v roce 2003.
Opravy hydraulických válců pro důlní velkostroje byly zajišťovány v hnědouhelných dolech.
6
Engineering Products
Forming Machines
In the end of the year the forging unit with LVE 250 press for forging of valves of internal
combustion engines was put into operation. Technologically comprehensive unit consists
of one LVE 250 screw press with direct drive, six upsetting machines and two handling robots.
An integral part of the unit is also semi-products magazine, hydraulic power unit and lubrication
unit, the press taking-out device and of course the tooling outfit of the press. Electrical
equipment of the whole unit including control system enables the automatic operation. This
machine used for the mentioned technology is unique in the China territory and Chongqing
Sanai Hailing Ind. Co. Ltd. company thus become the first manufacturer of valves in China who
is using such a technological unit.
In December 2002 ŽĎAS put into operation the forging unit with CKV 2650 press and two QKK 20
manipulators in the plant of MSF Ishapore in India. CKV 2500 press which was delivered
in 1974 was rebuilt and equipped with a water accumulator drive of 25 MPa working pressure.
The most heavy pieces – upper, moving and lower cross beam including other parts – were
machined according to requirements of the supplier in India during refurbishment. The most
exacting parts including three press cylinders were supplied new. The press was also fitted with
further auxiliary equipment such as two manipulators and a number of automation components. The direct oleo-hydraulic drive consists of 6 TOWLER pumps of the total installed input
of 2 MW. The whole integrated unit is driven by means of a high-duty electronic control system
enabling control by only one operator while record of forging and a thermo-camera are used.
ŽĎAS delivered two forging units for forging of valves with LVE 400 presses to a leading
supplier of parts for automobile industry in Iran.
Two pieces of a new type of metal scrap shears – container-type scrap shears – were delivered
to the Slovak market.
ŽĎAS also participated in a successful implementation of the project of the inspection line
delivery to a Swedish customer.
On the domestic market the general overhaul and reconstruction of the CKZ 1800 forging unit
was implemented for Triangolo, spol. s r.o. company, Hulín in the open-die forging branch.
Mechanization of the forging unit for forging of automobile valves was supplied to TRW Dačice.
From the metal scrap processing equipment, three CPB 100 baling presses were delivered
to a Czech customer. Number of deliveries of the new-type metal scrap shears – CNS 400 K
notably grew. This technological principle which is a ŽĎAS’s patent, considerably increases
cutting productivity and is being demanded very much by our customers. 8 pieces of these
shears were delivered to the Czech Republic. At the same time, CNS 320 KK container-type
scrap shears were produced. ŽĎAS already obtained several further orders for metal scrap
processing equipment deliveries in 2003.
In the sheet metal and volume forming branch, a pressing line for pressing of window frames
was delivered to the TOKOZ company. This line consists of the input mechanization (uncoiler,
straightener, feeder), LKTA 450 press and the output mechanization behind the press (straightener and deposition device).
Two CYAB 400 presses were supplied to Benteler Chrastava company. Pressings for renowned
automobile manufacturers are being produced by these presses.
A considerable part of ŽĎAS deliveries consists of providing of repairs and general overhauls
both of the own production equipment and the other manufacturers’ products. ŽĎAS continued successive repair of further two 1250 ton mechanical presses from the heavy line
in ŠKODA Auto, a.s. company, Mladá Boleslav. Repair of the IP 2000 injection press for the
ŠKODA Auto foundry was implemented. Presses for car-bodies were moved within the tooling
shop of the same customer.
K3 and TOP 22 glass works boring and turning presses were repaired for the customer STV
Glaas, a.s., Valašské Meziříčí. Repair of the five PKZV I 800 ERFURT presses was started
in Magna Cartech company in České Velenice. These repair works will continue during the
year 2003. Repairs of hydraulic cylinders for mining large machines were also ensured for
lignitic mines.
Obor strojírenské výrobky
Válcovny
ŽĎAS uvedl do provozu linku na rovnání tyčí s kosoúhlou rovnačkou XRK 2-150 ve městě Jiang
Yin v Číně. V lince jsou rovnány tyče z vysokopevnostních ocelí o průměrech 30 až 130 mm.
Tato referenční dodávka z oboru válcoven byla realizována u významné čínské firmy, jejíž výrobky
jsou určeny nejen pro domácí čínský trh, ale i na export.
V Indii byly v oboru válcoven realizovány menší dodávky dílů a zařízení pro válcovnu VSP vyrobenou firmou ŽĎAS.
U stálého slovenského zákazníka U.S. Steel Košice ŽĎAS v roce 2002 provedl druhou etapu
rekonstrukce podélně dělicí linky 1,8–8 mm x 150 mm. Rekonstrukce spočívala ve výměně rovnačky, kotoučových a šrotovacích nůžek a odbavovacího úseku. Další dodávkou pro tohoto
zákazníka byla realizace slévárny cínových anod formou dodávky na klíč, včetně všech navazujících zařízení. Plánovaná roční kapacita tohoto zařízení je 150.000 kusů anod. Zařízení bude
zabezpečovat dodávky anod pro Elektrolytické pocínovací linky číslo 1 a 2. V současné době
pokračují jednání o možnosti dodávek dalších investičních celků, technologických uzlů nebo
jejich rekonstrukcí pro tohoto významného zákazníka.
Smlouva na dodávku konzervační linky na trubky o průměru 21,3 až 114,3 mm byla uzavřena
s firmou Železárny Podbrezová. Montáž a uvedení této linky do provozu jsou naplánovány
na duben 2003. Současně byla u tohoto tradičního zákazníka provedena rekonstrukce tažné
stolice s maximální tažnou silou 250 kN.
S německou firmou SMS Demag a rakouskou firmou Voest Alpine pokračovala dlouholetá spolupráce na dodávkách v oblasti zařízení válcoven.
V tuzemsku byla v oboru zpracování plechu realizována dodávka kombinované dělicí linky –
monoblok pro serviscentrum Otčenášek v Týništi nad Vltavou. Ostatní zakázky v této technologické oblasti tvořily opravy a rekonstrukce menšího rozsahu a dodávky náhradních dílů.
Ve výběrovém řízení v soutěži se zahraničními konkurenčními firmami získal ŽĎAS zakázku
na rekonstrukci chladníku Válcovny C a dodávku některých dalších technologických zařízení
válcovny v Třineckých železárnách. Montáž a následné uvedení do provozu bude realizováno
v říjnu 2003. Také u tohoto zákazníka jsou v současné vedena jednání o dalších dodávkách
zařízení technologických uzlů.
V roce 2002 se výrazně zvýšila nabídková činnost pro zařízení a investiční celky v oboru válcoven pro tuzemské a zahraniční zákazníky. Je předpoklad, že se tato činnost příznivě projeví
v následujcících letech ve zvýšených dodávkách pro tradiční i nové zákazníky.
8
Engineering Products
Rolling Mills
Line for straightening of bars with XRK 2-150 oblique roll straightener was put into operation by
ŽĎAS in the Jiang Yin town in China. Bars made of high-resistance steels of diameters from
30 to 130 mm are straightened in the line. This reference contract in the rolling mills branch
was implemented in a renowned Chinese company, the products of which are not only sold
in the domestic Chinese market but are also exported to abroad.
Smaller amounts of parts and equipment were delivered to the VSP rolling mill in India manufactured by ŽĎAS company.
The second stage of reconstruction of the 1.8–8 mm x 150 mm slitting line was implemented
at the regular ŽĎAS’s Slovak customer U.S. Steel Košice in 2002. The reconstruction consisted
of replacement of straightener, circular and scrapping shears and dispatching section. Further
delivery for this customer was implementation of the foundry of tin anodes as a turnkey
delivery including all linking-up equipment. The planned annual capacity of this equipment is
150,000 pieces of anodes. The equipment will ensure supply of anodes to Electrolytic tinning
lines No. 1 and No. 2. In the meantime, negotiations about deliveries of further investment units,
technological centres or other reconstructions for this important customer are taking place.
Contract for delivery of preservation lines for tubes of diameter from 21.3 to 114.3 mm was
concluded with Železiarne Podbrezová, a.s.. Assembly and putting this line in operation are
planned for April, 2003. Reconstruction of a drawing bench with a maximum drawing strength
of 250 kN was also implemented at this regular customer.
ŽĎAS continued the many years’ cooperation in rolling mills deliveries with the German
company SMS Demag and the Austrian company Voest Alpine.
Delivery of a combined dividing line – compact straightening and shearing machine was
manufactured for Otčenášek service centre, Týniště nad Vltavou on the domestic market. Other
orders in the sheet metal processing technology branch consisted of repairs and smaller
extent reconstructions and deliveries of spare parts.
In the trade competition with foreign competitors ŽĎAS obtained an order for reconstruction
of a cooling bed of the C rolling mill as well as delivery of some other technological equipment
of the rolling mill in Třinecké železárny. Assembly and further putting into operation will be
implemented in October, 2003. Negotiations about further deliveries of technological centres
equipment are taking place with this customer now.
Number of offers for rolling mills equipment and investment units both for domestic and foreign
customers extremely increased in 2002. It is supposed that this activity will have a positive
effect on an increased number of deliveries for traditional and new customers in the following
years.
Obor Metalurgie
V roce 2002 činil export v Metalurgii 55,3 %. Přes problémy, které v loňském roce souvisely
s celosvětovou recesí a navazovaly na události v USA, metalurgie zajistila zakázkovou náplň
u oborů výkovky, modely a ingoty. U odlitků sice došlo v posledním čtvrtletí 2002 k mírnému
poklesu v objemech, to ale neovlivnilo skutečnost, že celkový hospodářský výsledek provozu
metalurgie byl překročen. Dobrá pozice na trhu metalurgických výrobků se v loňském roce
ještě posílila, a to rozšířením tržních segmentů zkušebními zakázkami například o Polsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a první objednávkou v historii metalurgie ŽĎAS pro přímý
export do Ruska na výrobu odlitků pro plynové turbíny. Export provozu metalurgie ŽĎAS činil
v loňském roce 55,3 procenta.
Významný podíl na těchto výsledcích měly dodávky pro VOEST ALPINE, P. N. ERICHSEN,
STEEL CONS. SERVICES, MIR Brescia, ŠKODA ENERGO a ŽĎAS SGS. I v roce 2002 pokračovala spolupráce s rakouskou slévárnou VOEST ALPINE GIESSEREI v oblasti výroby a dodávek
odlitků plynových turbín. S touto výrobou souviselo dokončení investiční akce na vybudování
nových pracovišť přípravy odlitků ke zkouškám, opravám zavařováním a defektoskopii. Ve slévárně bylo rovněž uvedeno do provozu pracoviště pro separaci chromitového písku.
Za nejvýznamnější podepsané kontrakty lze považovat dodávky odlitků pro 3. a 4. energetický
blok tepelné elektrárny Shen Tou v Číně a dodávky řídících částí pro mexický
EL SAUZ. V obou případech byly dodávky realizovány prostřednictvím české firmy ŠKODA
ENERGO. Dále byl uzavřen kontrakt pro norskou firmu I. P. HUSE na dodávku řetězových kol
a blokovacích ramen pro kotvící řetězy ropné plošiny Holstein.
V oblasti výroby oceli proběhla úspěšně ověřovací výroba ingotů o průměru 550 mm pro vakuové elekrostruskové přetavování pro výrobu výkovků dílů pro letecký průmysl.
V oboru výroby výkovků byla v praxi uplatněna nová technologie výroby kuželových přechodek
energetického potrubí. Mezi významné akce v tuzemsku patřily dodávky pro výstavbu tepelné
elektrárny Shen Tou v Číně pro firmy MOSTRO, LAPAS a ARAKO, výkovky pro převodovky
na ropné plošiny a výkovky pro akci Minihuť. Rovněž byl rozpracován významný kontrakt
pro dodávku výkovků z austenitických ocelí pro jadernou energetiku pro MSA. V rámci exportu
probíhaly úspěšně dodávky hřídelí pro větrné elektrárny do Dánska, válce pro tiskařský průmysl do Velké Británie. Získána byla i významná zakázka dílů pro lodní motory do Chorvatska.
V roce 2002 bylo započato s kvalifikační výrobou výkovků pro letecký průmysl. Zákazníkem je
americká firma Wyman Gordon. V této souvislosti proběhly v provozu Metalurgie audity firem
Boeing a Messier-Dowty, kvalifikace bude ukončena v prvním čtvrtletí 2003.
Dne 15. června 2002 prasklo srdce zvonu Zikmund ve věži katedrály sv. Víta v Praze. Ve spolupráci se Zvonařstvím Manoušek byl v Metalurgii odlit ingot a vykováno nové srdce, které bylo
zavěšeno a nainstalováno do zvonu dne 27. 9. 2002.
V rámci kontroly jakosti byla dokončena pracoviště pro provádění ultrazvukových, magnetických a kapilárních zkoušek. Pro zkvalitnění a zproduktivnění magnetických zkoušek bylo instalováno zařízení, které umožňuje provádět vícesměrnou magnetizaci s výkony generátoru až
3 x 18 000 A. Toto zařízení výrazně zproduktivňuje proces nedestruktivního zjišťování povrchových vad odlitků. Zařízení také umožňuje demagnetizaci vyráběných odlitků a výkovků. V rámci
projektu výroby výkovků pro letecký průmysl byla realizována v laboratořích pracoviště pro provádění leptání zkušebních vzorků v kyselině za předepsaných teplot a následně hodnocení
makrostruktury dle ASTM standardů. Dále byla instalována pásová pila v mechanické zkušebně
za účelem zproduktivnění přípravy zkušebních vzorků.
V průběhu roku 2002 byly v Metalurgii dokončeny a prezentovány oborové strategie (odlitky,
výkovky, modely, ingoty a hrubovna) a celková strategie divize na období 2002–2006. Rovněž
byly rozvrženy osnovy podpůrných strategií – marketingové, inovační, lidských zdrojů a finanční.
Jako první byl vypracován a dokončen marketingový plán.
10
Metallurgy
Metallurgy exported 55.3 % of its production in the year 2002. In spite of the problems related
to the world-wide recession and resulting from the events in the U.S.A., metallurgy filled up
order books of forgings, patterns and ingots branches. Volume of exported castings had
slightly reduced during the last quarter of 2002 but it did not influence the fact that the total
gross profit of metallurgy was overfulfilled. Good position of metallurgical products was even
more strengthened last year, especially by expanding market segments by means of reference
deliveries to Poland, Croatia, Slovenia, Bulgaria as well as the first ŽĎAS Metallurgy’s direct
order in history from Russia for production of gas turbines.
A distinct share in this result have deliveries for VOEST ALPINE, P. N. ERICHSEN, STEEL
CONS. SERVICES, MIR Brescia, ŠKODA ENERGO and ŽĎAS SGS companies. In 2002 the
co-operation with the Austrian foundry VOEST ALPINE GIESSEREI also continued in production and deliveries of steam and gas turbine castings. Completion of the investment delivery for
construction of new workplaces for preparation of castings for testing, welding repairs and
crack detection was connected with this production. A workplace for chromic sand separation
was also put into operation in the foundry.
The most significant contracts were deliveries of castings for the 3rd and 4th power block
of thermal power station Shen Tou in China as well as deliveries of the control parts for the
Mexican company EL SAUZ. In both cases, the deliveries were implemented through the
mediation of the Czech company ŠKODA ENERGO. A contract for delivery of chain wheels and
blocking arms for anchoring chains of Holstein offshore was further concluded with
a Norwegian company I.P.HUSE.
The checking production of ingots of 550 mm diameter for vacuum electroslag remelting
for production of forgings of parts for aircraft industry was successfully introduced in the area
of steelmaking.
In the area of forgings the new technology of power piping conical reducers production was
applied in practice. To the significant domestic contracts belonged deliveries for construction
of the Shen Tou thermal power station in China for the Czech companies MOSTRO, LAPAS
and ARAKO as well as forgings for gearboxes for offshores and forgings for the Mini-metallurgical plant project. Work on an important contract for delivery of austenitic steels forgings was
also started for the MSA nuclear power system. Shafts for wind-power plants were successfully
supplied to Denmark and rollers for printing industry to Britain. A notable order for ship motors
parts was obtained from Croatia.
Qualification production of forgings for aircraft industry was started in 2002. The customer is
an Americal company Wyman Gordon. The related quality audits of Boeing and Messier-Dowty
companies took place in the metallurgical plant of ŽĎAS and qualification is to be completed
during the first quarter of 2003.
On the 15th June 2002 the tongue of the bell Zikmund in the tower of the St. Vitus cathedral
in Prague burst. In co-operation with the Manoušek bell-founding an ingot was casted in the
ŽĎAS Metallurgy and a new tongue was forged. It was hung-up and installed into the bell
on the 27th September, 2002.
In quality control the workplaces for carrying out ultrasonic, magnetic and capillary tests were
finished. In order to improve quality and productivity of the magnetic tests a device enabling
multiple-directional magnetization has been installed with generator outputs up to 3 x 18,000 A.
This device considerably increases productivity of the process of castings non-destructive
superficial flaw detection. The device also enables demagnetization of the produced castings
and forgings. In the frame of the project of forgings production for aircraft industry the
workplaces were implemented within laboratories in order to carry out test samples acid
etching by prescribed temperatures and subsequent macrostructure evaluation according to
ASTM standards. A band saw was further installed in the mechanical testing laboratory in order
to increase productivity of test samples preparation.
During the year 2002 the branch strategies (castings, forgings, patterns, ingots and roughing
shop) were completed as well as the overall strategy of metallurgy for the period of 2002–2006.
Systems of supporting strategies – marketing, innovation, human resources and financial – were
also planned. As the first step, the marketing plan has been elaborated and completed.
Obor Nástroje
V činnosti divize Nástroje byla při výrobě nástrojů v roce 2002 věnována největší pozornost
zahájení projektu nových lisovacích nástrojů pro firmu ŠKODA Auto, a.s. Mladá Boleslav – projekt pracovně označený A5. Jedná se o následníka vozu Škoda OCTAVIA. Tato akce byla zahájena a bude pokračovat až do třetího čtvrtletí roku 2003.
Z hlediska exportu byla ukončena akce SCHULER Cartec Göppingen, SRN – projekt POLO
Šanghaj.
Pro firmu HASELBECK Deggendorf, SRN byly vyrobeny dvě velké lisovací formy na europaletu
a zahradní komposter.
V průběhu roku bylo pokračováno v dlouhodobé spolupráci v dodávkách nástrojů pro firmu
Müller Weingarten Werkzeuge, Weingarten SRN a Polynorm GRAU Schwäbisch Gmünd, SRN.
V závěru roku byla též úspěšně předána sada lisovacího nářadí pro nového zákazníka, německou firmu GEDIA Attnedorn.
Obor Externí montáže
Provoz Externí montáže splnil všechny úkoly roku 2002 a překročil plánovaný hospodářský
výsledek. Mezi významné akce roku 2002 patří zajišťování trvalé údržby, středních a generálních oprav ve VW ŠKODA Mladá Boleslav a TOWER Malacky, Slovensko.
Byla provedena šéfmontáž linek LVE 400 v Íránu, LVE 250 v Číně a kovacího lisu v Indii. V U.S. Steel
Košice byla úspěšně ukončena rekonstrukce podélně dělicí linky. Pro francouzské a německé
firmy byly úspěšně provedeny v požadovaných termínech opravy kovacích lisů. Dále provoz
zajišťoval řadu menších a důležitých akcí v rámci České republiky.
12
To o l i n g
From the activities of the tooling branch during the year 2002 the closest attention was paid to
commencement of the project of new pressing tooling production for ŠKODA Auto, a.s.
company, Mladá Boleslav – working designation A5. It concerns the follow-up automobile after
Škoda OCTAVIA. This project has been started and will continue untill the third quarter of the
year 2003.
From the export point of view the POLO project Shanghai was finished for the company
SCHULER Cartec Göppingen, Germany.
Two large pressmoulds for euro-pallet and garden composting machine were produced for the
company HASELBECK Deggendorf, Germany.
During the 2002 the long term co-operation in tooling deliveries for the companies Müller
Weingarten Werkzeuge, Weingarten, Germany and Polynorm GRAU Schwäbisch Gmünd, Germany continued.
In the end of the year a pressing tooling set was successfully handed over to a new customer,
a German company GEDIA Attendorn.
External Assembly
External assembly plant fulfilled all targets in 2002 and overfulfilled the planned gross profit.
The significant activities of the year 2002 cover ensuring the permanent maintenance, middle
and general overhauls in the companies VW ŠKODA Mladá Boleslav and TOWER Malacky,
Slovakia.
Supervision during assembly of the lines LVE 400 in Iran, LVE 250 in China and the forging
press in India was completed. Reconstruction of a slitting line was successfully completed
in U. S. Steel Košice, Slovakia. Forging presses were successfully repaired for the French and
German companies within the required terms. The plant also realized a number of smaller and
important projects in the Czech Republic.
Výrobní program
Válcovny
Zařízení válcoven
Zařízení na zpracování materiálu ze svitku
Úseky kontilití
Rovnací linky na kruhové tyče a trubky
Rekonstrukce a modernizace
Tv á ř e c í s t r o j e
Zařízení pro volné a zápustkové kování
Zařízení pro plošné a objemové tváření
Zařízení pro zpracování kovového odpadu
Hydraulické válce a zařízení
Rekonstrukce a modernizace strojů
Metalurgie
Odlitky z ocelolitiny a tvárné litiny
Ingoty
Volně kované výkovky
Modely
Nástroje
Nástroje pro automobilový průmysl
Nástroje pro postupové tváření
Nástroje pro spotřební průmysl
Speciální nástroje a přípravky
Manufacturing Program
Rolling mills
Rolling mill equipment
Coiled sheet metal processing lines
Sections of continuous casting equipment
Tube and bar straightening lines
Reconstructions and modernisations
Forming machines
Open die and close die forging equipment
Sheet metal and volume forming equipment
Metal scrap processing equipment
Hydraulic cylinders and hydraulic equipment
Reconstruction and modernisations of machines
Metallurgy
Steel and nodular iron castings
Ingots
Open die forgings
Patterns
To o l i n g
Forming dies for automotive industry
Progression tools for transfer forming
Forming dies for consumer industry
Special tools and jigs
14
Organizační struktura ŽĎAS, a.s.
ŽĎAS, a.s. Organization Chart
Stav ke dni 31. 12. 2002
Valid to 31. 12. 2002
VALNÁ HROMADA
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
MANAGING DIRECTOR
INFORMATIKA
INFORMATION SYSTEM
SEKRETARIÁT
OFFICE OF THE SECRETARY
ŘÍZENÍ JAKOSTI
QUALITY CONTROL
INTERNÍ AUDIT
INTERNAL AUDIT
STRATEGIE A ŘÍZENÍ
INVESTIC
STRATEGY AND INVESTMENT
MANAGEMENT
PRÁVNÍ
LEGAL
PROPAGACE
PROMOTION
ÚSEKY
DEPARTMENT
DIVIZE
DIVISION
FINANCE
FINANCIAL
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
HUMAN RESOURCES
OBCHODNĚ–TECHNICKÁ
SALES AND TECHNICAL
STROJÍRNY
ENGINEERING PRODUCTION
METALURGIE
METALLURGY
NÁSTROJE
TOOLING
LOGISTIKA
LOGISTICS
EXTERNÍ MONTÁŽE
EXTER. ASSEMBLY SERVICES
ENERGETIKA
POWER GENERATION
Dozorčí rada
(k 31. 12. 2002)
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Ing. Marián Kurčík
Ing. Vladimír Zvarík
Ing. Július Kriváň
Ing. Ján Banas
Ing. Miloslav Mach
Představenstvo
(k 31. 12. 2002)
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Ing. Vladimír Soták
Ing. František Hudák
Ing. Aleš Medvec
Ing. Jaromír Ošťádal
Ing. Ivan Trajteľ
Ing. Štefan Pintér
Ing. Miroslav Majer
Ing. Bc. Jan Teplý
Vrcholový management
(k 31. 12. 2002)
Generální ředitel
Obchodní ředitel
Finanční ředitel
Výrobní ředitel
Ředitel logistiky
Personální ředitel
Technický ředitel
Ing. František Hudák
Ing. Miroslav Majer
Ing. Aleš Medvec
Ing. Jaromír Ošťádal
Ing. Štefan Pintér
Ing. Bc. Jan Teplý
Ing. Ivan Trajteľ
Ve d e n í s p o l e č n o s t i k 15 . 4 . 2 0 0 3
C o m p a n y m a n a g e m e n t o n 15 . 4 . 2 0 0 3
Ing. Vladimír
Soták
Ing. František
Hudák
předseda
představenstva
Chairman of the Board
místopředseda
představenstva
a generální ředitel
Vice Chairman of the
Board and Managing
Director
Ing. Aleš Medvec
člen představenstva
a finanční ředitel
Member of the Board
and Financial Director
Ing. Jaromír
Ošťádal
člen představenstva
a výrobní ředitel
Member of the Board
and Production Director
Ing. Ivan Trajteľ
Ing. Štefan Pintér
člen představenstva
a technický ředitel
Member of the Board
and Technical Director
člen představenstva
a ředitel logistiky
Member of the Board
and Logistic Manager
Ing. Miroslav
Šabart
JUDr. Hana
Zezulová
obchodní ředitel
Commercial Director
pověřena řízením
personálního úseku
Personnel Manager
in Charge
16
Super visor y Board
(situation on 31. 12. 2002)
Chairman of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Marián Kurčík
Vladimír Zvarík
Július Kriváň
Ján Banas
Miloslav Mach
Board of Directors
(situation on 31. 12. 2002)
Chairman of the Board
Vice Chairman of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Member of the Board
Vladimír Soták
František Hudák
Aleš Medvec
Jaromír Ošťádal
Ivan Trajteľ
Štefan Pintér
Miroslav Majer
Jan Teplý
Senior management
(situation on 31. 12. 2002)
Managing Director
Commercial Director
Financial Director
Production Director
Logistic Manager
Personnel Manager
Technical Director
František Hudák
Miroslav Majer
Aleš Medvec
Jaromír Ošťádal
Štefan Pintér
Jan Teplý
Ivan Trajteľ
D o z o r č í r a d a s p o l e č n o s t i k 15 . 4 . 2 0 0 3
C o m p a n y S u p e r v i s o r y B o a r d o n 15 . 4 . 2 0 0 3
Ing. Marián
Kurčík
Ing. Vladimír
Zvarík
předseda Dozorčí rady
Chairman
of the Supervisory
Board
člen Dozorčí rady
Member
of the Supervisory
Board
Ing. Július Kriváň
Ing. Ján Banas
člen Dozorčí rady
Member
of the Supervisory
Board
člen Dozorčí rady
Member
of the Supervisory
Board
Ing. Miloslav
Mach
člen Dozorčí rady
Member
of the Supervisory
Board
Výkaz zisků a ztrát ŽĎAS, a.s.
v
p l n é m
r o z s a h u
( v
t i s í c í c h
K č )
2002
2001
2000
I.
Tržby za prodej zboží
171 488
296 321
151 412
A.
Náklady vynaložené na prodej zboží
145 867
298 304
141 439
+
Obchodní marže
25 621
–1 983
9 973
II.
Výkony
2 433 963
2 947 764
2 550 631
II.
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2 075 358
2 560 299
2 078 049
–112 889
–37 748
+119 643
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
3. Aktivace
B.
Výkonová spotřeba
B.
1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
471 494
425 213
352 939
1 515 901
1 874 685
1 678 470
1 176 759
1 458 854
1 302 994
339 142
415 831
375 476
+
Přidaná hodnota
943 683
1 071 096
882 134
C.
Osobní náklady
685 486
702 550
665 790
C. 1. Mzdové náklady
498 403
510 867
481 580
2 281
2 482
4 965
172 292
176 655
166 506
12 510
12 546
12 739
4 067
3 607
8 303
136 007
161 147
159 431
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení
C. 4. Sociální náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
62 797
28 671
59 084
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
54 781
20 059
50 731
IV.
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
50 732
83 980
61 431
G.
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozích nákladů
18 763
37 706
143 836
V.
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
90 943
121 265
9 126
H.
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
236 817
77 277
152 284
VI.
Ostatní provozní výnosy
308 986
434 461
433 051
I.
Ostatní provozní náklady
422 915
586 544
457 416
VII.
Převod provozních výnosů
0
0
0
J.
Převod provozních nákladů
–9 783
–9 318
–8 414
*
Provozní výsledek hospodaření
–91 912
159 901
–184 551
VIII.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
50
5 053
19 917
K.
Prodané cenné papíry a podíly
20
13 188
17 997
18
2002
2001
2000
IX.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
65
1
IX.
1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině
0
0
0
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
65
1
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
0
60
169
115
X.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
L.
Náklady z finančního majetku
0
0
0
XI.
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
0
0
0
M.
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
0
0
0
XII.
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
4 451
4 792
0
N.
Tvorba rezerv na finanční náklady
0
4 451
4 792
XIII.
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
0
0
0
O.
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
0
0
5 600
5 797
3 546
6 848
45 057
70 507
83 354
XIV. Výnosové úroky
P.
Nákladové úroky
XV.
Ostatní finanční výnosy
68 946
59 758
27 609
Q.
Ostatní finanční náklady
66 930
51 633
43 040
XVI. Převod finančních výnosů
0
0
0
R.
Převod finančních nákladů
0
0
0
*
Finanční výsledek hospodaření
–32 703
–66 396
–100 293
S.
Daň z příjmů za běžnou činnost
–6 430
0
2 487
S.
1. – splatná
0
0
2 487
–6 430
0
0
2. – odložená
**
–118 185
93 505
–287 331
XVII. Mimořádné výnosy
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
28 758
9 706
6 584
T.
Mimořádné náklady
13 197
12 811
9 203
U.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
0
0
0
U.
1. – splatná
0
0
0
2. – odložená
0
0
0
15 561
–3 105
–2 619
0
0
0
*
Mimořádný výsledek hospodaření
W.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)
–102 624
90 400
–289 950
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)
–109 054
90 400
–287 463
11 715 873
14 859 584
11 578 847
Kontrolní číslo
Rozvaha ŽĎAS, a.s.
v
p l n é m
r o z s a h u
( v
t i s í c í c h
AKTIVA CELKEM
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Stálá aktiva
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Zřizovací výdaje
2. Hmotné výsledky výzkumu a vývoje
3. Software
4. Ocenitelná práva
5. Jiný dlouhodobý majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
B. II. 1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
5. Základní stádo a tažná zvířata
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9. Opravná položka k nabytému majetku
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
B. III. 1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem
2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4. Půjčky podnikům ve skupině
5. Jiný finanční majetek
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C.
Oběžná aktiva
C. I. Zásoby
C. I. 1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky
4. Zvířata
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
C. II. Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
5. Jiné pohledávky
C. III. Krátkodobé pohledávky
C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení
3. Sociální zabezpečení
4. Stát – daňové pohledávky
5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
7. Jiné pohledávky
C. IV. Finanční majetek
C. IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobý finanční majetek
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek
D.
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
D. I. Časové rozlišení
D. I. 1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
D. II. Dohadné účty aktivní
Kontrolní číslo
K č )
2002
2001
2000
2 624 970
0
1 301 827
7 644
0
0
7 468
0
0
176
0
1 287 940
108 840
477 765
614 894
0
0
660
73 841
6 897
5 043
6 243
4 701
0
1 542
0
0
0
0
1 302 524
663 473
131 939
350 947
47 723
0
125 499
7 365
11 729
11 729
0
0
0
0
538 018
534 960
0
0
111
0
0
2 947
89 304
2 080
87 224
0
0
20 619
20 601
20 593
8
18
10 499 862
3 133 129
0
1 422 588
11 356
0
0
8 230
0
0
3 126
0
1 361 871
105 545
499 985
658 931
0
0
1 498
74 451
15 662
5 799
49 361
39 874
25
9 462
0
0
0
0
1 678 620
791 079
177 101
460 982
91 577
0
56 182
5 237
12 653
12 653
0
0
0
0
796 455
766 824
0
0
150
0
0
29 481
78 433
2 957
55 134
20 342
0
31 921
10 137
10 128
9
21 784
12 510 732
3 230 969
0
1 491 726
15 528
0
0
14 632
0
0
856
40
1 413 594
105 545
507 378
690 345
0
0
1 499
92 176
10 095
6 556
62 604
39 929
25
22 650
0
0
0
0
1 714 983
812 442
163 160
481 110
97 962
0
66 081
4 129
13 203
13 203
0
0
0
0
796 616
762 541
0
0
9 732
0
0
24 343
92 722
656
92 066
0
0
24 260
8 705
8 696
9
15 555
12 908 321
20
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I. Základní kapitál
A. I. 1. Základní kapitál
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3. Změny základního kapitálu
A. II. Kapitálové fondy
A. II. 1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A. III. Fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond
2. Nedělitelný fond
3. Statutární a ostatní fondy
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období
B.
Cizí zdroje
B. I. Rezervy
B. I. 1. Rezervy zákonné
2. Rezerva na daň z příjmů
3. Ostatní rezervy
4. Odložený daňový závazek (pohledávka)
B. II. Dlouhodobé závazky
B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3. Dlouhodobé přijaté zálohy
4. Emitované dluhopisy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Jiné dlouhodobé závazky
B. III. Krátkodobé závazky
B. III. 1. Závazky z obchodního styku
2. Závazky ke společníkům a sdružení
3. Závazky k zaměstnancům
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
5. Stát – daňové závazky a dotace
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
8. Jiné závazky
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Běžné bankovní úvěry
3. Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
C. I. Časové rozlišení
C. I. 1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
C. II. Dohadné účty pasivní
Kontrolní číslo
2002
2001
2000
2 624 970
1 497 666
1 395 303
1 395 303
0
0
–45 782
0
2 835
–48 617
0
180 716
175 737
0
4 979
70 053
88 212
–18 159
–102 624
1 122 979
16 182
0
0
4 453
11 729
0
0
0
0
0
0
0
449 978
367 606
0
9 828
16 163
5 719
0
0
50 662
656 819
0
656 819
0
4 325
0
0
0
4 325
10 598 179
3 133 129
1 671 072
1 395 303
1 395 303
0
0
2 835
0
2 835
0
0
180 122
171 137
0
8 985
2 412
2 412
0
90 400
1 365 421
40 872
0
0
40 872
0
0
0
0
0
0
0
0
479 792
390 170
2 634
23 054
16 601
18 865
0
0
28 468
844 757
31 113
798 644
15 000
96 636
0
0
0
96 636
12 345 480
3 230 969
1 585 214
1 395 303
1 395 303
0
0
2 835
0
2 835
0
0
184 664
171 137
0
13 527
292 362
292 362
0
–289 950
1 575 629
87 487
0
0
87 487
0
0
0
0
0
0
0
0
566 716
482 531
2 636
36 635
15 056
4 493
0
0
25 365
921 426
51 208
870 218
0
70 126
4 489
2 273
2 216
65 637
13 148 189
Profit and Loss Accounts ŽĎAS, a.s.
i n
t h e
f u l l
e x t e n t
( T S D
C Z K )
2002
2001
2000
I.
Sales of goods
171 488
296 321
151 412
A.
Costs of goods sold
145 867
298 304
141 439
+
Sales Margin
25 621
–1 983
9 973
II.
Outputs
2 433 963
2 947 764
2 550 631
II.
1. Sales of products and goods
2 075 358
2 560 299
2 078 049
–112 889
–37 748
+119 643
2. Opening stocks less closing stocks
3. Capitalization
B.
Output Consumption
B.
1. Material and power consumption
2. Services
471 494
425 213
352 939
1 515 901
1 874 685
1 678 470
1 176 759
1 458 854
1 302 994
339 142
415 831
375 476
+
Value added
943 683
1 071 096
882 134
C.
Personnel Costs
685 486
702 550
665 790
498 403
510 867
481 580
2 281
2 482
4 965
172 292
176 655
166 506
12 510
12 546
12 739
4 067
3 607
8 303
136 007
161 147
159 431
C. 1. Labour costs
C. 2. Management and cooperative members salaries
C. 3. Social security costs
C. 4. Social costs
D.
Taxes and fees
E.
Depretiations of long-term tangible and intangible assets
III.
Sales of long-term property and material
62 797
28 671
59 084
F.
Depreciated costs of long-term assets and material
54 781
20 059
50 731
IV.
Accounting of reserves and accrued operating expenses
50 732
83 980
61 431
G.
Advance funding and accrued operating expenses
18 763
37 706
143 836
V.
Adjusting entries to operating income
90 943
121 265
9 126
H.
Adjusting entries to operating expenses
236 817
77 277
152 284
VI.
Other operating income
308 986
434 461
433 051
I.
Other operating expenses
422 915
586 544
457 416
VII.
Forwarding of operating income
0
0
0
J.
Forwarding of operating expenses
–9 318
–9 318
–8 414
*
Gross profit
–91 912
159 901
–184 551
VIII.
Securities and shares sale
50
5 053
19 917
K.
Securities and shares sold
20
13 188
17 997
22
2002
2001
2000
IX.
Yield of long-term financial assets
0
65
1
IX.
1. Yield of securities and shares in group of companies
0
0
0
2. Yield of other long-term securities and shares
0
65
1
3. Yield of other long-term financial assets
0
0
0
60
169
115
0
0
0
X.
Short term yield of financial investment
L.
Expenses of financial assets
XI.
Yield of revaluation of shares and similar securities
0
0
0
M.
Expenses of revaluation of shares and similar securities
0
0
0
XII.
Reserves entries to financial income
4 451
4 792
0
N.
Advance funding for financial investment
0
4 451
4 792
XIII.
Adjusting entries to financial income
0
0
0
O.
Adjusting entries to financial expenses
0
0
5 600
5 797
3 546
6 848
45 057
70 507
83 354
XIV. Interest yield
P.
Interest payable
XV.
Other capital income
68 946
59 758
27 609
Q.
Other capital expenses
66 930
51 633
43 040
XVI. Forwarding of capital incomes
0
0
0
R.
Forwarding of capital expenses
0
0
0
*
Gross profit of capital operations
–32 703
–66 396
–100 293
S.
Income tax of standard business
–6 430
0
2 487
S.
1. – payable
0
0
2 487
–6 430
0
0
2. – postponed
**
–118 185
93 505
–287 331
XVII. Extra income
Gross profit of standard business
28 758
9 706
6 584
T.
Extra expenses
13 197
12 811
9 203
U.
Income tax of extra business
0
0
0
U.
1. – payable
0
0
0
2. – postponed
0
0
0
15 561
–3 105
–2 619
0
0
0
*
Extra gross profit
W.
Forwarding of share in gross profit to partners (+/–)
***
Gross profit of accounting period (+/–)
–102 624
90 400
–289 950
Gross profit before taxation (+/–)
–109 054
90 400
–287 463
11 715 873
14 859 584
11 578 847
Check number
Balance Sheet of Company ŽĎAS, a.s.
i n
t h e
f u l l
e x t e n t
( T S D
TOTAL ASSETS
A.
Liabilities of subscribed capital of company
B.
Fixed assets
B. I. Long-term intangible assets
1. Establishment expenses
2. Tangible incomes of research and development
3. Software
4. Valuable rights
5. Other long-term assets
6. Acquired long-term intangible assets in progress
7. Deposits provided for long-term intangible assets
B. II. Long-term tangible assets
B. II. 1. Lands
2. Buildings
3. Separate tangible assets and sets of tangible assets
4. Cultivated units of standing growths
5. Basic herd and draught animals
6. Other long-term tangible assets
7. Long-term tangible assets in progress
8. Deposits provided for long-term tangible assets
9. Provision for depreciation of acquired assets
B. III. Long-term financial assets
B. III. 1. Securities with decisive influence
2. Securities with substantial influence
3. Other long-term securities and shares
4. Loans to companies in group
5. Other cash assets
6. Long-term cash assets in progress
7. Deposits provided for long-term cash assets
C.
Current assets
C. I. Inventories
C. I. 1. Raw materials
2. Work in progress, semiproducts
3. Finish products
4. Animals
5. Finish goods
6. Advances for inventories
C. II. Long-term receivables
C. II. 1. Trade receivables
2. Receivables to partners and associations
3. Receivables towards companies with decisive influence
4. Receivables towards companies with substantial influence
5. Other receivables
C. III. Short-term receivables
C. III. 1. Trade receivables
2. Receivables to partners and association
3. Social insurance expenses
4. State taxes payable
5. Receivables towards companies with decisive influence
6. Receivables towards companies with substantial influence
7. Other receivables
C. IV. Finance
C. IV. 1. Cash
2. Bank accounts
3. Short-term financial assets
4. Short-term financial assets in progress
D.
Other assets – Accruals and deferrals assets accounts
D. I. Accruing
D. I. 1. Further financial period expenses
2. Further financial period income
D. II. Contingent asset accounts
Check number
C Z K )
2002
2001
2000
2 624 970
0
1 301 827
7 644
0
0
7 468
0
0
176
0
1 287 940
108 840
477 765
614 894
0
0
660
73 841
6 897
5 043
6 243
4 701
0
1 542
0
0
0
0
1 302 524
663 473
131 939
350 947
47 723
0
125 499
7 365
11 729
11 729
0
0
0
0
538 018
534 960
0
0
111
0
0
2 947
89 304
2 080
87 224
0
0
20 619
20 601
20 593
8
18
10 499 862
3 133 129
0
1 422 588
11 356
0
0
8 230
0
0
3 126
0
1 361 871
105 545
499 985
658 931
0
0
1 498
74 451
15 662
5 799
49 361
39 874
25
9 462
0
0
0
0
1 678 620
791 079
177 101
460 982
91 577
0
56 182
5 237
12 653
12 653
0
0
0
0
796 455
766 824
0
0
150
0
0
29 481
78 433
2 957
55 134
20 342
0
31 921
10 137
10 128
9
21 784
12 510 732
3 230 969
0
1 491 726
15 528
0
0
14 632
0
0
856
40
1 413 594
105 545
507 378
690 345
0
0
1 499
92 176
10 095
6 556
62 604
39 929
25
22 650
0
0
0
0
1 714 983
812 442
163 160
481 110
97 962
0
66 081
4 129
13 203
13 203
0
0
0
0
796 616
762 541
0
0
9 732
0
0
24 343
92 722
656
92 066
0
0
24 260
8 705
8 696
9
15 555
12 908 321
24
TOTAL LIABILITIES
A.
Capital of company
A. I. Stock
A. I. 1. Stock
2. Stock equity and business shares
3. Changes of stock
A. II. Capital funds
A. II. 1. Capital in excess of par value
2. Other capital funds
3. Appreciation differences of assets and liabilities revaluation
4. Appreciation differences of conversions revaluation
A. III. Funds from profit
1. Reserve fund
2. Non-severable fund
3. Statutory and other funds
A. IV. Benefits of last years
A. IV. 1. Non-distributed profit of last years
2. Non-settled lost of last years
A. V. Benefits of current accounting period
B.
Outside sources
B. I. Reserves
B. I. 1. Legal reserves
2. Income tax reserve
3. Other reserves
4. Postponed tax liability (receivable)
B. II. Long-term liabilities
B. II. 1. Liabilities towards companies with decisive influence
2. Liabilities towards companies with substantial influence
3. Long-term received advances
4. Issued bonds
5. Long-term payable bills
6. Other long-term liabilities
B. III. Short-term liabilities
B. III. 1. Creditors
2. Liabilites towards partners and associations
3. Liabilities to employees
4. Social insurance liabilities
5. State tax liabilities and subsidies
6. Liabilities towards companies with decisive influence
7. Liabilities towards companies with substantial influence
8. Other liabilities
B. IV. Bank Loans
1. Long-term bank loans
2. Business bank loans
3. Short-term financial accommodations
C.
Other liabilities – suspense accounts
C. I. Accruing
C. I. 1. Further periods expenses
2. Further periods income
C. II. Contingent liabilities
Check number
2002
2001
2000
2 624 970
1 497 666
1 395 303
1 395 303
0
0
–45 782
0
2 835
–48 617
0
180 716
175 737
0
4 979
70 053
88 212
–18 159
–102 624
1 122 979
16 182
0
0
4 453
11 729
0
0
0
0
0
0
0
449 978
367 606
0
9 828
16 163
5 719
0
0
50 662
656 819
0
656 819
0
4 325
0
0
0
4 325
10 598 179
3 133 129
1 671 072
1 395 303
1 395 303
0
0
2 835
0
2 835
0
0
180 122
171 137
0
8 985
2 412
2 412
0
90 400
1 365 421
40 872
0
0
40 872
0
0
0
0
0
0
0
0
479 792
390 170
2 634
23 054
16 601
18 865
0
0
28 468
844 757
31 113
798 644
15 000
96 636
0
0
0
96 636
12 345 480
3 230 969
1 585 214
1 395 303
1 395 303
0
0
2 835
0
2 835
0
0
184 664
171 137
0
13 527
292 362
292 362
0
–289 950
1 575 629
87 487
0
0
87 487
0
0
0
0
0
0
0
0
566 716
482 531
2 636
36 635
15 056
4 493
0
0
25 365
921 426
51 208
870 218
0
70 126
4 489
2 273
2 216
65 637
13 148 189
Prodej celkem v mil. Kč
To t a l s a l e s in mill. CZK
Prodej dle hlavních
výrobních oborů v mil. Kč
Sales as per the main
production areas in mill. CZK
1 000
3 000
800
581
533
438
539
477
375
393
348
400
1 000
422
1 500
tvářecí stroje
forming machines
657
600
532
2 247
2 229
611
2 000
válcovny
rolling mills
2 857
2 500
výkovky
forgings
200
500
odlitky a ingoty
castings and ingots
0
0
2000
2001
Celkové investice
To t a l i n v e s t m e n t s
2002
v mil Kč
in mill. CZK
300
2000
2001
2002
Dodávky zboží v mil. Kč
Deliver y of goods in mill.
CZK
1 600
1 515
250
1 342
1 200
200
1 084
1 261
1 145
986
800
150
100
Tuzemsko
Domestic
123
101
106
400
50
Export
0
0
2000
2001
2000
2002
2001
Produktivita z přidané hodnoty
Produktivita z tržeb
v tis. Kč
v tis. Kč
Productivity from added value
Market productivity
in tsd. CZK
in tsd. CZK
2002
339
300
310
1 000
250
904
800
258
200
600
150
739
653
400
100
200
50
0
0
2000
2001
2002
2000
2001
2002
26
V ývoz dle zemí (podíl v %)
Export acc. to countries
(in %)
%
25
24,4
21,6
20
A
B
C
D
E
F
G
H
–
–
–
–
–
–
–
–
J
K
L
M
N
–
–
–
–
–
17,3
15
11,7
10,7
10
Německo/Germany
Rakousko/Austria
Slovensko/Slovakia
Velká Británie/UK
Dánsko/Denmark
Itálie/Italy
Norsko/Norway
Spojené arabské emiráty
United Arab Emirates
Švédsko/Sweden
Nizozemí/Netherlands
Španělsko/Spain
Francie/France
ostatní země celkem
other countries in total
6,7
5
1,8
1,6
1,6
0,9
0,7
0,7
0,4
J
K
L
M
0
A
B
C
D
E
F
G
D o d á v k y d l e v ý r o b k ů (podíl oborů
Deliver y as per products (in %)
A – válcovny/rolling mills
B – tvářecí stroje
forming machines
C – výkovky/forgings
D – odlitky/castings
E – ingoty/ingots
F – tepelná energie
heat energy
G – práce průmyslové povahy
other industrial works
H – nástroje/tooling
J – modely/patterns
K – ostatní celkem
others in total
Tuzemsko/Domestic
35,24
40
0
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
0,45
0,58
2,80
1,39
4,44
3,12
6,96
0
0,36
5
2,04
10
5,38
8,52
12,38
14,26
20
9,72
19,84
25
23,61
25,06
30
Export
23,87
35
N
v %)
%
15
H
V ý r o k
a u d i t o r a
(k roční účetní závěrce společnosti ŽĎAS, a.s. sestavené k 31. 12. 2002)
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŽĎAS, a.s. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 6, k 31. prosinci 2002, předložené ve formě rozvahy, výkazu zisků a ztráty
a přílohy.
Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat
na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory
auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak,
aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové
prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad
pro vydání našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti ŽĎAS, a.s.
k 31. prosinci 2002 a výsledek jejího hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem
o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
V Brně, 14. března 2003
Ověření provedla auditorská společnost
BDO CA s.r.o.
KA ČR osvědčení č. 305
M. Steyskalové 14
616 00 Brno
Ing. Miroslav Hořický
auditor, KA ČR osvědčení č. 0713
Přílohy: auditovaná rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha
28
Statement of the Auditor
(to the regular annual statement of the ŽĎAS, a.s. company, drawn up to the 31. 12. 2002)
We carried out the audit on the enclosed annual statement of ŽĎAS, a.s. company, resident
in Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, upto the 31st December, 2002. The annual statement
includes balance sheet, profit and loss accounts and enclosure.
This is the complete responsibility of the company statutory authority to draw up the annual
statement of account. Our goal is to issue the statement on this annual statement of account
based on the audit.
We carried out the audit in accordance with law about auditors and with Auditor’s rules issued
by Auditor’s Chamber of the Czech Republic. The Auditor’s rules require to plan and carry out
the audit so as the auditor acquired an adequate assurance that the annual statement
of account does not contain any significant inaccuracy. The audit includes a selective
verification of completeness and conclusive evidence of figures and information stated in the
financial statement. The audit also includes review of correctness and appropriateness of the
book keeping and methods, review of significant assessment carried out by the company and
review of overall presentation of financial statement. We are convinced that the accomplished
audit provides an adequate base for expression of our statement.
In our opinion the closing of books in all fundamental aspects truly views the assets,
liabilities, equity and financial situation of the ŽĎAS, a.s. on 31st December of 2002 and
the economic result of the company in 2002 in accordance with the accountancy law
and accounting regulations valid in the Czech Republic.
In Brno on 14th March 2003
Verification was carried out by the auditor’s company
BDO CA s.r.o.,
KA ČR Certificate No. 305
Marie Steyskalové 14
616 00 Brno
Miroslav Hořický
auditor, KA ČR Certificate No. 0713
Enclosure: audited balance sheet, profit and loss accounts and enclosure
Nové srdce pro zvon Zikmund
Zvon Zikmund, největší zvon katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě, je zároveň největším z českých zvonů a významným uměleckořemeslným dílem. Dne 15. června 2002,
na svátek svatého Víta, se zvon Zikmund odmlčel. Srdce zvonu náhle puklo uprostřed vyzvánění a odlomená část srdce propadla podlahou zvonice. Původně měl nové srdce vykovat proslulý zbraslavský zvonař Petr Manoušek, který o svatovítské zvony už po léta pečuje. Rozvodněná Vltava však při povodni zcela zaplavila jeho zvonařskou dílnu na Zbraslavi. Práce se proto
ujala Metalurgie akciové společnosti ŽĎAS, která srdce Hradu darovala.
Při jeho výrobě v provozu nejmodernější kovárny v České republice byla řešena celá řada problémů pod dohledem zvonaře. Klasické ruční kovářské postupy neumožnily vykovat srdce
o délce 269 centimetrů a váze 385 kilogramů, proto byl použit hydraulický lis CKV 630 s kolovým manipulátorem v kovárně akciové společnosti ŽĎAS. Složení materiálu, mechanické vlastnosti a tvrdost přitom odpovídají původnímu materiálu. Původní, téměř dvě staletí staré srdce,
prasklo kvůli vnitřní vadě kovového materiálu. Srdce prošlo všemi zkouškami a odborný garant
zakázky obdržel při předání srdce odborné atesty, kterými kováři ze ŽĎASu garantují svoje
výrobky.
Památný zvon, jehož srdce bylo vykováno na Vysočině, se znovu slavnostně rozezněl 28. září 2002
při mši u příležitosti svátku patrona české země svatého Václava.
Zvony patří k tradici firmy ŽĎAS. K patesátému výročí ŽĎASu v roce 2001 bylo odlito hned
osm zvonů. Sedm z nich vážilo po sto kilogramech, jeden pět set kilogramů. Menší zvony byly
vyrobeny jako dar některým obcím a školám v regionu města Žďáru nad Sázavou. Půltunový
zvon byl předán městu a společně s historickým zvonem, odlitým před jedenapadesáti lety,
je umístěn před Regionálním muzeem na Tvrzi ve Žďáru nad Sázavou.
New Tongue for the Sigismund Bell
Sigismund (Zikmund) bell, the largest bell of the cathedral of St. Vitus, St. Adalbert and St. Wenceslas in the Prague’s castle is also the largest one of the Czech bells as well as a significant
arts-and-crafts work. On the 15th June, 2002, on St. Vitus’s day, the Sigismund bell fell silent.
Tongue of the bell suddenly burst during toll and the broken off part of the tongue fell down
through the belfry floor. Originally the new tongue was supposed to be forged by the renowned
bell-founder Petr Manoušek from Zbraslav who has been taking care of the St. Vitus’s bells for
years. The river Vltava out of its banks however completely overflowed his bell-founding
workshop in Zbraslav. Therefore the work was taken on by the joint stock company ŽĎAS who
donated the new tongue to the Prague’s castle.
During production in the plant of the most modern forging shop in the Czech Republic
a number of problems were solved within sight of the bell-founder. The classic manual smithing
procedures did not enable to forge the tongue in the length of 269 centimeters and weight of
385 kilograms. That is why the hydraulic CKV 630 press with a wheel manipulator in the ŽĎAS
forging shop was used. Nevertheless, material composition, mechanical properties and
hardness accord with the original material. The original tongue, nearly two hundred years old,
burst in consequence of the inside flaw of the metallic material. The tongue went through all
tests and the project expert warranter was passed on all special certificates during handing
over the tongue. These certificates guarantee quality of the products forged in ŽĎAS.
The memorable bell, the tongue of which was forged in the Highlands, was made festive ring
again on the 28th September, 2002 during the mass on the occassion of the St. Wenceslas’s
Day who is the Patron Saint of the Czech Lands.
Bells belong to the ŽĎAS’s tradition. Eight bells were casted to celebrate the fiftieth anniversary
of ŽĎAS in the year 2001. Seven of them weighed one hundred kilograms each and one of
them weighed five hundred kilograms. The smaller bells were produced as a donation to some
localities and schools in the Žďár nad Sázavou region. The five-hundred kilograms heavy bell
was donated to the town Žďár nad Sázavou and together with the historical bell casted 51 years
ago they are now installed in front of the Tvrz Regional Museum in Žďár nad Sázavou.
ŽĎAS, a.s.
Žďár nad Sázavou
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 64 2125
Fax: 566 64 2871
e-mail: [email protected]
www.zdas.cz
ŽĎAS, a.s.
Žďár nad Sázavou
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou
Czech Republic
Tel.: +420 566 64 2125
Fax: +420 566 64 2871
e-mail: [email protected]
www.zdas.cz

Podobné dokumenty