zřízení kompostárny v obci huslenky příloha č. 7 obchodní podmínky

Komentáře

Transkript

zřízení kompostárny v obci huslenky příloha č. 7 obchodní podmínky
OflRAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
I
Provodu,
wduchapřfrodu
ZŘÍZENÍ KOMPOSTÁRNY V OBCI HUSLENKY
PŘÍLOHA Č. 7
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA
STAVEBNÍ PRÁCE
ZADAVATEL:
Obec Huslenky
Huslenky 494
756 02 Huslenky
IC: 003 03 828
DIČ: CZ00303828
OSOBA ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ:
H&B REAL,
Smetanova 1484
755 01 Vsetín
iČ: 451 97 504
DIČ: CZ45 197504
j
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H B REALS
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečně spoJupráce
Obec Huslenky
Příloha ě. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 1 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fondsoudržnost~
I
Provodu,
vzduchapřfrodu
SMLOUVA O DÍLO
SMLUVNÍ STRANY
I.
Objednatel
: Obec Iluslenky
sídlo
: Huslenky 494, 756 02 Huslenky
adresa pro doručování : Huslenky 494, 756 02 Huslenky, [email protected]
iČ
: 00303828
DIČ
: CZ00303828
bank.spojení
: Česká spořitelna Vsetín, č.ú. 1770378389/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Oldřich Surala, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Jitka Hajdová2jlawební technik
ĺy ~ ~1tTDI
Ing. Karel Trlica, AD
a
II. Dodavatel
: Stavební mechanizace VM s.r.o.
sídlo
: Za Drahou 1293, 75701 Valašské Meziříčí
adresa pro doručování ; Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí,
pkamas @stavebni-mechanizace.cz
: 26831368
DIČ
: CZ26831 368
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka Č.27887
bank.spojení
: ČSOB,a.s., pobočka Valašské Meziříčí, č.ú. 25410761 7/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Jiří Nauš, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Pavel Kamas, vedoucí výroby
dnešního dne uzavírají podle ustanovení ~ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále Jen; „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen »Smlouva“)
na realizaci zakázky na stavební práce s níže uvedeným názvem (dále jen zakázka):
~ZŘÍZENÍ KOMPOSTÁRNY V OBCI HUSLENKY“
Obec Huslenky
AL
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečně spolupráce
Obec 1{uslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana2 (celkem 29)
O
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
~duchapřfrodu
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouva je plně v souladu se zadávacími podmínkami a Zadávací a kvalifikační
dokumentací veřejné zakázky
zakázky na stavební práce ze dne 2.9.2013 (dále jen
Zadávací a kvalifikační dokumentace), rovněž i s nabídkou uchazeče v zadávacím řízení
k plnění předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření Smlouvy. Zadavatel je
ekvivalentním pojmem pro Objednatele. Uchazeč (dodavatel) je ekvivalentním pojmem pro
Zhotovitele.
Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami
a s projektovou dokumentací pro provedení díla dle čI. 3.1 a tímto zároveň prověřil, že
závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky,
neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v Čl. 5.1 Smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čI. 5.1 Smlouvy.
Zadavatel není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky plátce DPH.
—
1. Povinnosti Zhotovitele
1.1 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
v souladu se Zadávací a kvalifikační dokumentací.
2. Povinnosti Objednatele
2.1 Povinnost zaplatit
Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provádění díla
podle Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění
povinností, které na sebe převzal či vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytovat Zhotoviteli všechny informace potřebné
pro provádění díla.
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dilo převzít a uhradit Zhotoviteli jeho
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
3. Rozsah předmětu Smlouvy
3.1 Předmět Smlouvy
Předmět smlouvy je definován projektovou dokumentací »KOMPOSTÁRNA V OBCI
HUSLENKY~ vypracovanou jako dokumentace pro prováděni stavby kolektivem projektantů
zastřešených Ing. Karlem Trlicou, Janová 242, 755 01 Vsetín, lČ 14590913, v srpnu 2013
(dále jen Projektová dokumentace).
I
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci 1-{ustenky
H&B
Obec Huslenky
Příloha Č. ‘7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 3 (celkem 29)
L®
Prostor nekonečně spolupráce
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fondsoudržnosti
vzduchapřfrodu
3.2 Zhotovení díla
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení Všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení Staveniště, bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celého díla.
3.3 Rozsah dodávky díla
Mimo všechny definované činnosti dle čI. 3.2 výše patří do dodávky díla i následující
práce a činnosti:
a) kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné
provádění a dokončení díla,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
c) zajištění a odsouhlasení výrobní dokumentace konstrukcí zabudovaných v díle,
včetně předložení montážních a technologických postupů zabudovaných částí díla.
Schvalování budou provádět osoby vykonávající funkce Autorského a Technického
dozoru pro Objednatele,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku,
e) zajIštění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
Ü projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
g)
h)
i)
j)
k)
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
zřízeni a odstranění zařízeni Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených zhotovením díla do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
zhotovení Dokumentace skutečného stavu provedení díla a geodetické zaměření
díla,
-
I)
m)
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H B RE~AL®
Zřízení kompostárny v obci I-Iusíenky
Prostor nekonečné spoluprice
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana4 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fondsoudržnosti
vzduchapřfroclu
dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba,
o) zajištění povinné publicity dle podmínek Operačního programu Životní prostředí,
p) zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným
stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu dle ~122 zák. Č. 183/2006
Sb., stavební zákon případně pro vydání rozhodnutí o provedení zkušebního
provozu dle ~124 výše uvedeného zákona.
n) vyhotovení
3.4 Dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření díla
3.4.1 Dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření díla
vypracuje Zhotovitel jako součást předmětu plnění.
3.4.2 Dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření díla bude
předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jedenkrát v digitální
formě, a to ve volně editovatelné podobě (výkresy např. ve formátu *.dwg, ostatní
dokumentace ve formátu *doc a *xls) Dokumentace bude provedena v souladu se
zákonem Č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou Č. 49912006 Sb. a
přílohou Č. 3 k této vyhlášce.
3.4.3 Dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření díla bude
provedena podle následujících zásad:
a) do Projektové dokumentace pro provedení díla budou zřetelně vyznačeny všechny
změny, k nimž došlo v průběhu zhotoveni díla,
b) ty části Projektové dokumentace pro provedení díla, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
c) každý výkres dokumentace skutečného provedeni díla bude opatřen jménem a
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení díla bude přiložen i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající Autorský
dozor a s osobou vykonávající Technický dozor Objednatele, v obou případech
bude součástí tohoto dokladu i jejich souhlasné stanovisko,
e) součástí Dokumentace skutečného provedení díla bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikaci, podzemních i nadzemních vedení v areálu
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí,
Ü
geodetické zaměření díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským
inženýrem podle zák. 200/1994 Sb, ve znění pozdějších předpisů,
g) Součástí geodetického zaměření díla jsou:
ga) geodetické zaměření díla včetně inženýrských sítí,
gb) geometrický plán pro vklad vlastnického práva k dílu do katastru nemovitostí,
gc) doklady o vytýčení díla.
3.5 Povinná publicita dle podmínek Operačního programu Životní prostředí
Zhotovitel je povinen v souladu s pravidly povinné publicity Operačního programu Životní
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H B REALe
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečně spolupráce
Obec Husienky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 5 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřirodu
prostředí nejpozději do termínu předání a převzetí díla (viz Čl. 4.2 níže) dodat a zabudovat na
dobře přístupném a viditelném místě stálou informační tabuli (pamětní desku) včetně
podkladu. Pamětní deska bude vyrobena z plastu o rozměrech 300 X 400 mm a bude
zabudována do mramorového podkladu. Grafický podklad pro výrobu pamětní desky a její
umístění budou upřesněny Objednatelem.
4. Termíny plnění
4.1 Termín zahájení
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Objednatel stanovuje jako
termín předání a převzetí Staveniště 2.5.2014.
Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
4.2 Termíny realizace díla
Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé části díla v následujících termínech:
a) Termín předání a převzetí díla
17.7.2014
b) Termín odstranění vad a nedodělků
31.7.2014
Zhotovitel je oprávněn ukončit realizaci jednotlivých Částí díla i před sjednanými termíny a
fakturovat jejich realizaci za podmínek uvedených ve Smlouvě.
Termín odstranění vad a nedodělků je současně Termínem dokončení díla.
Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v
prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností.
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné
porušení Smlouvy.
4.3 Termín předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen realizovat dílo v termínech dle čI. 4.2 výše.
Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.
4.4 Podmínky pro změnu sjednaných terminů
V případě, že finanční objem Víceprací nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla,
nemají Vícepráce vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu,
pokud se strany nedohodnou jinak.
Finanční objem Méněprací nemá vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
B
L®
Prostor nekonečné spolupréce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 6 (celkem 29)
A
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fondsoudržnosd
vzduchapřírodu
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1 Obsah ceny
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením ~ 2 zákona
Č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta takto:
cena díla bez DPH : 2.890.000,-Kč
DPH
: 606.900,-Kč
cena dIla s DPH
: 3.496.900,-Kč
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný Výkaz výměr, a to ve všech položkách.
Výkaz výměr je součástí předané Projektové dokumentace a je přílohou Smlouvy.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i
náklady na:
a) vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatřeni k ochraně životního prostředí,
d) pojištění díla a osob,
e) organizační a koordinační činnost,
Ü poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství,
g) poplatky za uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech.
-
5.2 Platnost ceny
Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (Zhotovitelem oceněná Příloha č. 5
Výkaz výměr) jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
—
5.3 Doklady určující cenu
Cena díla je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové
rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové
rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro
fakturaci) a dále pro oceněni případných Víceprací nebo Méněprací.
5.4 Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek.
fl
Veřejnázakázkanastavebnípráce
Obec Hus!enky
.
~
REA
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečně spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 7 (celkem 29)
>
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNí
PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsouditiosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud Objednatel bude požadovati provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
b) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která
byla určena Projektovou dokumentaci,
c) pokud se pil realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
5.5 Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
písemně odsouhlasena Objednatelem.
Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
písemně odsouhlasena Zhotovitelem.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za
podmínek daných Smlouvou.
5.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli
k odsouhlasení.
Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou
obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy KROS PLUS
vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce
realizovány, sníženými o 30% jejich uváděné hodnoty,
b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady Vicepraci,
c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech,
d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
j
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
.
.
B EJ=ILL®
Prostor nekonečně spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 8 (celkem 29)
O
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNí PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudrtnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých
Položkových rozpočtech,
e) k celkovému součtu zákiadních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného
plněni.
Méněpráce budou oceněny takto:
~ na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
Položkových rozpočtů,
g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek
budou stanoveny základní náklady Méněprací,
h) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech,
i) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých
Položkových rozpočtech,
j)
k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 3 dnů ode dne
předloženi návrhu Zhotovitele. Stejná lhůta platí o pro vyjádření Zhotovitele k návrhu
Objednatele
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke
Smlouvě.
6. Platební podmínky
6.1 Zálohy
Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2 Časový průběh fakturací
Cenu za dílo bude Zhotovitel fakturovat takto:
a) fakturace k Termínu předání a převzetí díla
Fakturace ve výši max. 90% ceny díla, a to na základě protokolu o předání a
převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami, tj. Objednatelem a
Zhotovitelem.
b) fakturace k Termínu odstranění vad nedodělků
Fakturace zbývajících min. 10% ceny díla sloužících jako zádržné, které
Objednatel uhradí až Po odstraněni všech vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla.
I
Obec Fluslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H&B
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 9 (celkem 29)
L®
Prostor nekonečně spolupráce
O
OPERAČNÍPROSTŘEDÍ
PROGRAM
ŽIVOTNí
.
EVROPSKÁ
UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo dle výše uvedených písm. a) a b) pouze za splnění
ostatních ustanovení Smlouvy.
Postup ph fakturaci
Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do desátého kalendářního dne po ukončení
příslušného fakturačního období (viz Čl. 6.2) soupis provedených prací oceněný v souladu se
způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě,
má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel
fakturu nejpozději do 20. dne po ukončení příslušného fakturačního období. Nedílnou
součástí faktury musí být soupis Objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná.
Zhotovitel bude fakturovat zvlášť způsobilé a zvlášť nezpůsobilé výdaje definované
předmětným Operačním programem Životní prostředí. Z tohoto důvodu bude součástí
vyjádření Objednatele k výše uvedenému soupisu provedených prací také pokyn určující
rozdělení provedených prací na způsobilé a nezpůsobilé. Zhotovitel dle tohoto pokynu soupis
provedených prací rozdělí a následně za splnění ostatních ustanovení Smlouvy vystaví
příslušné faktury.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu Část faktury, se kterou
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě a jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou
obě strany napolovic.
6.3
6.4 Lhůty splatnosti
Lhůta pro splatnost faktur je stanovena na 60 kalendáň,ích dnů.
Realizace veřejné zakázky je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.
S ohledem na nutnost předfinancováni plateb z rozpočtu obce a velikost těchto plateb je
delšl lhůta splatnosti nastavena v souladu s možnostmi cash low obecního rozpočtu
S ohledem na spolufinancování předmětu Smlouvy z Operačního programu Životní
prostředí není Objednatel v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti kalendářnich dnů následujících
Po terminu splatnosti faktur.
Pro stanovení termínu splatnosti faktur je rozhodné datum doručení faktury Objednateli
nikoli datum jejího vystavení Zhotovitelem.
Za datum dowčeni faktury se považuje den předáni faktury do poštovní evidence
j
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
.
8tB
Prostor nekonočr,é spoIupr~ce
Obec Huslenky
Příloha č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 10 (~Ikem 29)
A
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřírodu
Objednatele.
Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 kalendářních dnů oproti
termínu splatnosti je podstatným porušením Smlouvy.
Za prodiení se nepovažuje, pokud fakturovaná část díla nebo faktura vykazují chyby,
vady a nedodělky.
6.5 Platby za Vícepráce
Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
být jejich cena fakturována samostatně.
Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
6.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o
dani z přidaně hodnoty v platném znění. Doporučená struktura:
a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje Objednatele včetně DIČ,
c) identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ,
d) Číslo smlouvy a název předmětu díla,
e) datum vystaveni,
fl datum uskutečnění zdanitelného plněni,
g) výše ceny bez daně v členěni dle čI. 6.2 a 6.3,
h) výše ceny bez daně celkem,
i) sazba daně,
j) výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
k) výše ceny s dani v členění dle čI. 6.2 a 6.3,
I) výše ceny celkem včetně daně,
m) podpis odpovědné osoby Zhotovitele,
n) přílohu soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
-
6.7 Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána z účtu Objednatele.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H
EALLe
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha ě. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 11 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
7. Majetkové sankce
7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínům realizace dila dle čI. 4.2 písm. a) a b), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každý i započatý den
prodlení.
Prodlení Zhotovitele proti termínům realizace díla delší Jak 30 dnů se považuje za
podstatné porušení Smlouvy.
Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, Je Objednatel oprávněn k odstranění
vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do pěti pracovních
dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňováni reklamované vady (případně
vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každou reklamovanou
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den
prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každou reklamovanou vadu u níž je
v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
7.3 Sankce za nevyklizení Staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7.4 Sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části oproti sjednanému
termínu splatnosti delším než 30 kalendářních dnů, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za
podstatné porušení Smlouvy.
7.5 Sankce za porušení podílu nebo rozsahu subdodávek
Pokud Zhotovitel překročí omezení podílu subdodávek na realizaci předmětu Smlouvy
dle čI. 11.1, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ.
j
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H B
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 12 (celkem 29)
L
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNí PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
wduchapřfrodu
7.6 Způsob vyúčtování sankcí
Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtováni sankce opravňuje, a způsob výpočtu
celkové výše sankce.
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě
rozumí písemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.
7.7 Lhůta splatnosti sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.
7.8 Omezení celkově výše sankcí
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí uplatněných podle Smlouvy
nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu Škody
způsobené mu powšením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
8. Staveniště
6.1 Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté
práv třetích osob nejpozději 2.5.2014, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění
termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splněni
Termínu předání a převzetí díla.
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.
Součástí předáni a převzetí Staveniště je i předáni dokumentů Objednatelem Zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o termínu předáno, a to
zejména:
a) pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu,
b) Projektová dokumentace,
c) doklady o případných provedených průzkumech,
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H&B REALe
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 13 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fondsoudrtnosti
vzduchapřirodu
d) vyznačeni přístupových a příjezdových cest,
e) vyznačení bodů pro napojení odběrných mist vody, kanalizace, elektrické energie,
plynu či případně jiných médií,
t) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
6.2 Vytýčení podzemních inženýrských sítí
Zhotovitel je povinen vytýčit trasu stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých
pozemcích dotčených realizací díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak,
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí
do původního stavu Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod.
8.3 Vybudování zařízení Staveniště
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v
souladu se svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.
Zařízeni Staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
Jako součást zařízeni Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jim spotřebovaných
energií a tyto uhradit. V některých případech může Zhotovitel s Objednatelem dohodnout i
jiný postup.
8.4 Užívání Staveniště
Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a
při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových síti, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem případně správcem těchto sítí.
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpečeni.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a
převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých
Subdodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam
průběžně aktualizovat.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby automobily Zhotovitele a jeho Subdodavatelů parkovaly
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H&B R
L®
Prostor nekonečné spolupr‘oe
Obec Huslenky
Příloha Č. 7-. Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 14 (celkem 29)
‚~
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fondsoudržnost~
‚zduchapřfrodu
výhradně na místech Objednatelem k tornu určených.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště
k ubytování nebo nocováni osob.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli, v provedení v souladu
se Stavebním zákonem v platném znění a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle
(zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady zhotovení díla) a údajů o
Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.
Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze
se souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu používaných komunikací.
Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad
vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště, pokud se
strany nedohodnou jinak.
8.5 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby
a provozně dopravní řád stavby v souladu se směrnicemi a řády Objednatele a je povinen je
viditelně na Staveništi umístit‘
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a
výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
8.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně rozkopávkám nebo
překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního značení.
8.7 Vyklizení Staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 20
dnů ode Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou na náklady Zhotovitele.
Š
Obec Fluslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
BR
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 15 (~Ikem 29)
L~
Prostor nekonečně spolupráce
O
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNiE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
9. Stavební deník
9.1 Povinnost vést Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí,
Stavební deník, pokud zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o stavbě.
Vedení a náležitosti Stavebního deníku stanoví prováděcí právní předpisy k zákonu č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve zněni pozdějších předpisů (dále Jen
„Stavební zákona).
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.
První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou
kopii obdrží Zhotovitel.
Povinnost vést Stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. V případě výskytu
vad, nedodělků nebo jiných podmínek stanovených v kolaudačním souhlasu končí povinnost
vést Stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
Povinnost archivovat Stavební deník v souladu s podmínkami dotačního programu má
Objednatel.
9.2 Obsah Stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje stanovené v prováděclm
předpise k Stavebnímu zákonu.
Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni
díla, zejména je povinen zapisovat tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
dodávky materiálů, výrobků a zařízeni pro dilo, jejich uskladnění a zabudování,
nasazení mechanizačních prostředků,
Ü
záznamy o všech provedených zkouškách,
g) události nebo překážky mající vliv na provádění díla.
Další záznamy se zaznamenávají do Stavebního deníku v souladu s prováděcím
předpisem k Stavebnímu zákonu.
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel fotodokumentaci. Zhotovitel Je povinen
j
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební pr~e
H B REALS
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečné spolupréce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 16 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ
UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
wduchapřfrodu
zejména fotodokumentovat neočekávané události a části díla, které budou dalším postupem
zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá Zhotovitel Objednateli na CD při předání
a převzetí díla.
9.3 Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) oprávnění zástupci Subdodavatelů,
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
Ü
další osoby v souladu s platnými právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně s uvedením identifikačních
údajů o zapisovateli Uméno, příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány osobou
zapisovatele.
9.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou pravidelných denních záznamů.
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se
vyjadřují k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se zápisem, který učinil
do Stavebního deníku Zhotovitel, musí k tornu zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
tří pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající
funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
9.5 Závaznost ujednání ve Stavebním deníku
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
9.6 Deník Vícepraci
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník Viceprací a
změn díla (dále jen Deník Vícepraci).
J
Veřejná zakázka na stavební práce
H B RE&L
Obec Huslenky
Zřízení kompostárny
v obci Huslenky
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 17 (~Ikem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřirodu
Do Deníku Viceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla,
které se odchylují od Projektové dokumentace, a Veškeré Vícepráce nebo Měněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku Víceprací uvést stručný, ale přesný
technický popis Víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh
na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele,
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí
obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy
Vícepráce vznikly a zjakého důvodu.
9.7 Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x v období Od Termínu
zahájení realizace díla do Termínu předání a převzetí díla. Objednatel je povinen oznámit
konání Kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin před jeho konáním.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (např.
Technický nebo Autorský dozor).
Obsahem Kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve Stavebním deníku,
kontrola časového a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty osob
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných
opatření a úkolů. Tato kontrola bude probíhat následovně:
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedenim důvodů obou stran. Objednatel požádá o
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou
obě strany napolovic.
Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně
předá všem zúčastněným.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.
10. Provádění díla a bezpečnost práce
10.1 Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých Od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče‘
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H&
REAALII
Prostor nekoneč
spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 18 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNí PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fondsoudržnosti
vzduchapřfrodu
Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu provádění díla hranice pozemků
dotčených dílem, které si před zahájením díla vytyčil, tak aby nedošlo k porušení těchto
hraníc pozemků. Škody způsobené z porušení hranic pozemků hradí Zhotovitel.
10.2 Použité materiály a výrobky
Věci, kterě jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud není ve
Smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě
Po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání
(včetně užíváni osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a
na úsporu energie a ochranu tepla.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. Pokud
tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li pro jejich použití
nezbytná podle příslušných předpisů.
Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předáni a převzeti
díla dle čI. 4.2 písm. a), soubor certifikátů materiálů užitých k vybudování díla.
10.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a Subdodavatele pracujici
na realizaci díla vstupní školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a
Subdodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a
kontrolovat.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na Staveništi.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním praci na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody pod
lešením).
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav dotčených a sousedících objektů
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H& REALL~
Zřízení kompostárny v obci Fluslenky
Prostor nekonečné spo uprúce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 19 (celkem 29)
O
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
s prostorem Staveniště.
Dojde-li kjakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo pil činnostech souvisejíclch
s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10.4 DodržovánI zásad ochrany životního prostředí
Zhotovitel při prováděni díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí
nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci díla na okolní prostředí (zejména na
nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a to použitím všech ochranných prostředků. Při
realizaci dila je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývajicí z právních
předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
10.5 Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn
odstoupit od Smlouvy.
Technický dozor u téže stavby nesmí podle ~ 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., O
veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, provádět Zhotovitel ani osoba s nim
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem,
v němž budou předmětné práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a pořídit odpovídající
fotodokumentaci.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
10.6 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci, za což Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
I—J ; :
Prostor nekonečné spoluDráoe
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 20 (cefkem 29)
A
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fondsoudr~nosti
vzduchaprírodu
10.7 Odpovědnost Zhotovitele za Škodu a povinnost nahradit Škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou Činností Subdodavatelů.
Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11. Subdodavatelé
11.1 Podíl Subdodavatelů na realizaci díla
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Části díla třetí osobu (Subdodavatele).
Subdodavatelem může být pouze osoba, která je k plnění příslušné Části veřejné zakázky
způsobilá v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. V souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí
Objednatel omezuje podíl subdodávek na plnění předmětu veřejné zakázky na max. 30%
z celkové ceny díla. Věcné vymezení části předmětu plnění veřejné zakázky, které je možno
realizovat prostřednictvím subdodavatele, je uvedeno v Zadávací a kvalifikační dokumentaci
veřejné zakázky, v Příloze č. 4 Vymezeni rozsahu subdodávek. V případě plněni části
veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele jsou příslušné přílohy Zadávací a kvalifikační
dokumentace (Příloha Č. 4 Vymezení rozsahu subdodávek a Příloha č. 6
Seznam
subdodavatelů) nedílnou součástí Smlouvy.
Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám Příloh č. 4 a 6, je Zhotovitel povinen
bez prodlení předložit aktualizované znění těchto příloh Objednateli.
—.
—
—
11.2 Odpovědnost Zhotovitele za činnost Subdodavatelů
Zhotovitel odpovídá za činnost Subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
12. Předání a převzetí díla
12.1 Organizace předáni dila
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho Část připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do
3 dnů Od terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm
pokračovat.
Na prvnim jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a
přejímacího řízeni.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H&B REA
Prostor nekonečné spolupr‘ce
Obec Huslenky
Příloha Č. ‘7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 21 (celkem 29)
O
OPERAČNI PROGRAM
ŽIVOTNĺ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
.
Fondsoudrtnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
Technického a Autorského dozoru.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své Subdodavatele, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.
12.2 Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (Protokol).
Povinným obsahem Protokolu jsou:
a) údaje o Zhotoviteli, Subdodavatelích a Objednateli,
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; nebude-li tento údaj v Protokolu
zaznamenán, běží doba ode dne podpisu Protokolu,
e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí
Protokol obsahovat:
O
soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
g) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě a jiném způsobu
narovnání,
h) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad
nebo Nedodělků.
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Protokolu i důvody, pro které
odmítá dílo převzít.
12.3 Vady a nedodělky
Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
V protokolu o předáni a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nejzazším termínem odstranění vad a
nedodělků je termín uvedený v čI. 4.2 písm. b).
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy
podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
Do doby odstranění drobných vad a nedodělků má Objednatel právo na zádržné
j
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
I—J B EÍAL,e
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečně spolupréce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 22 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fondsoudrtnost~
vzduchapřirodu
upravené v čI. 6.2 písm. b).
Smluvní pokuta a nedodržení doby odstranění vad a nedodělků je uvedena v kapitole 7
Majetkové sankce.
12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
a)
b)
c)
d)
tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálü,
zápisy a výsledky předepsaných měření,
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
e) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) Víceprací,
Ü
telefonická čísla a kontaktní místa a osoby na které je možno nahlásit reklamované
vady.
Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
12.5 Předávání a přejímání díla po částech
Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat Po částech, které samy o sobě jsou
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončeni zbývajících částí díla.
Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou
část díla všechna ustanovení obdobně.
13. Záruka za jakost díla
13.1 Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, Jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou
nebo vyšší mocí.
13.2 Délka záruční doby
Délka záruční doby je Smlouvou stanovena na 60 měsíců a vztahuje se na celé dílo.
Záruční lhůta neběží po dobu, Po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady
díla, za které Zhotovitel odpovídá.
I
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
H&B REAL
Prostor nekonečné spoJuprúce
Obec Huslenky
Přiloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 23 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřfrodu
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne předání opravené části díla
Objednateli.
13.3 Způsob uplatnění reklamace
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu
Po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v
reklamaci Objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je
oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, svítidel apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3
pracovních dnů Po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní Zhotovitel písemně a oznámí
v něm Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením terminu, ve kterém vadu
odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat
přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, dále je oprávněn zadat odstranění
vady jiné osobě a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody Objednateli
zaplatit v plné výši.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode
dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o
havárii, pak je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději
do 24 hod. Po obdržení reklamace.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů po
obdržení reklamace Objednatele, v případě vady (havárie) do 48 hod., je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.
Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební p~
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
&B REAL
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. ‘7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 24 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fondsoudržnosti
vzduchapřfrodu
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp.,
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
13.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30-ti
kalendářních dnů po obdržení reklamace.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie
musí být odstraněna nejpozději do 5-ti kalendářních dnů Po obdržení reklamace.
O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
14.1 Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je Od počátku Objednatel.
14.2 Nebezpečí škody na díle
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.
Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Od počátku Zhotovitel.
Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na Objednatele podpisem protokolu o
předání a převzetí díla.
15. Pojištění díla
15.1 Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností
včetně možných Škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše nabídkové ceny včetně DPH dle
čI. 5.1. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit Objednateli.
15.2 Pojištění díla a jiná pojištění
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům,
zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše nabídkové ceny včetně DPH dle čI. 5.1.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
B REALe
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 25 (celkem 29)
>
OPERAČNí PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
vzduchapřirodu
Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
a) pojištění osob proti úrazu,
b) pojištěni subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech
spojených s pojistnou události.
Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
16. Vyšší moc
16.1 Definice vyšší moci
Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřené chránit před uzavřením Smlouvy,
které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
Vyšší moc může zahrnout např.:
a) válku,
b) terorismus, povstání,
c) přírodní katastrofy,
d) nově přijatá opatření státních orgánů apod.
16.2 Práva a povinnosti pil vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Učinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které
je Zhotovitel v prodlení.
Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15-ti dnů od vzniku vyšší
moci.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
& R
Prostor nekon.Čn‘ spoJupr~ce
Obec Huslenky
Příloha č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 26 (celkem 29)
L®
>
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fondsoudržnosti
Provodu,
wduchapřfrodu
17. Změna Smlouvy
17.1 Forma změny Smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.
Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode
dne následujícího po doručeni návrhu dodatku.
17.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze po písemném upozornění Zhotovitele.
18. Odstoupení od Smlouvy
18.1 Důvody opravňující k odstoupení Od Smlouvy
Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu Smlouvy.
Objednatel může jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, že na Zhotovitele bude
vyhlášeno konkursní řízení nebo se Zhotovitel ocitne v úpadku či likvidaci.
18.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednáni ze Smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému Od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí‘
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
I—l B RE=‘L
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7—Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 27 (celkem 29)
O
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNiE
Fondsoudržnosti
Provodu‘
vzduchapřfrodu
18.3 Den účinnosti odstoupení
Odstoupeni Od Smlouvy nastává dnem následujícím PO dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení Od
Smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí
příslušného orgánu.
18.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
Odstoupí-li některá ze stran Od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících,
pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu«,
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany
nedohodnou jinak,
d) Zhotovitel vyzve Objednatele k «dílčímu předání díla« a Objednatel je povinen do tři
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení«,
e) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné ukončení
Smlouvy.
Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení Od Smlouvy.
19. Závazek vůči kontrolním a auditorským subjektům
Zhotovitel se podpisem Smlouvy stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle ~ 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Zhotovitel prohlašuje, že poskytne všechny nezbytné informace a součinnost subjektům
provádějícím audit a kontrolu dodavatelských činností souvisejících s projektem „Zřízeni
kompostárny v obci Huslenky“, zejména se jedná o možnost kontroly osobám oprávněným k
výkonu kontroly projektu v rámci dotačního programu, z něhož bude zakázka podpořena, a
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že
v takovém případě poskytne kontrolním orgánům informace a doklady týkající se
dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.
Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a
jeho financováním Po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle
čI. 89 odst. 5 nařízení Rady Evropského společenství č. 1083/2006, nejméně však po dobu
10 let následujících po roce, ve kterém Zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnoceni
akce. Informace o uzavření Operačního programu Životní prostředí bude zveřejněna na
internetových stránkách Státního fondu životního prostředí.
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H B REAL
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Hustenky
Příloha Č. ‘7-. Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana 28 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
ŽIVOTNí PROSTŘEDŠ
Fond soudržnosti
vzduch a přfrodu
20. Ostatní ujednání
20.1 Tato Smlouva je sepsána Ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
obdrží Objednatel i Zhotovitel po dvou vyhotoveních.
20.2 Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, pak platí ustanovení obchodního
zákoníku.
20.3 Účastníci této Smlouvy Po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodně vůle a
nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
své podpisy.
20.4 Právní poměry vznikající a vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právem.
V Huslenkách, dne
...
18-12- 2013
ve Valašském Meziříčí, dne
.. . .
/;
.
~ .IZ 2013
t/M
VALdSKÉPAEZIŘfČJ
Za Zhotovitele
Jiří Nauš, majitel a jednat~s~4lečnosti
Stavební mechanizace VP$ s.r.o.
Přílohy:
1) Vymezení rozsahu subdodávek vyplněná Př~1oha č. 4 Zadávací a kvalifikační
dokumentace (pouze v případě plnění části veřejné zakázky subdodavatelem),
2) Výkaz výměr oceněná Příloha č. 5 Zadávací a kvalifikační dokumentace,
3) Seznam subdodavatelů vyplněná Přfloha č. 6 Zadávací a kvalifikační
dokumentace (pouze v případě plnění části veřejné zakázky subdodavatelem).
—
—
—
Í
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
ProstDr nekonečně spolupráce
Obec Huslenky
Příloha Č. 7— Obchodnl podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
Strana29 (celkem 29)
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÉ PROSTŘEDÍ
*
*
.
*
**
*
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fond soudržnosti
vzduch a přírodu
.
*
Příloha 1) Vymezení rozsahu subdodávek
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Obec Huslenky
Příloha 1) Vymezení rozsahu subdodávek
H&B RCA
Prostor nekonečně spolupráce
optimaLizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Práce subdodavatelů
Místo:
Obec Huslenky
Datum:
Objednavatel:
Obec Huslenky
IC:
Kompostárna obce Huslenky
08.08.2013
Dič:
Zhotovitel:
Stavební mechanizace VM s.r.o.
Projektant:
Ing.Lenka Trlicová, Janová242
iČ:
26831368
DIČ:
C226831368
lČ:
61602825
DIČ:
Zpracovatel:
Ing.Josef Galetka, Hošťálková 82
iČ:
42039312
DIČ:
380212414
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
0,00
20.000,00
Cena bez DPH
DPH
0,00
zákLadní
snížená
21,00%
15,00%
ze
ze
0,00
zákL. přenese
21 ‚00%
ze
0,00
0,00
sniž, přenese
15,00%
0,00%
ze
ze
0,00
0,00
0,00
0,00
Cena s DPH
v Kč CZK
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
10
0,00
Datum a podpis:
Zhotovitel
II
~
~ý‘:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
JP!tum a podpis:
Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
Práce subdodavatelů
Místo:
Obec HusLenky
Datum: 08.08.2013
ObjednavateL:
ZhotoviteL:
Projeta lng.Lenka TrLicová, Janová242
Zpracova lng.Josef Galetka, Hošťálková 82
€e~ e
I) Náklady z rozpočtu
I-I Práce a dodávky HSV
0,00
0,00
-
o,oo
Komunikace
P Práce a dodávky PSV
0,00
-
Konstrukce zámečnické
0,00
2) Ostatní náklady
20 000,00
Projekt.dokumentace skutečného provedení stavby
Dočasné dopravní značení
Geodetické zaměření skutečného provedení
Geometrický plán
CeIvé á.Ia•.
e
s
ul
Ži
díLa
0
10000
10000
00
ROZPOČET S VÝKAZĚKWtMÉ
SIa“ba;
Kompoet&na obce Husitay
Obja Práce euhdcda‘njů
—.
Ečo:
ZP‘*cÓYať2OeOIGOJaIk*
:
2013
O*~atd: OĎec.Huslenlqr, 76602 Hnla~q, 494
hotovItel:
p.č.
ť(ďd
M1
2
HSV
Práce a dodá‘dcy HSV
5
KomunIkace
1 571905111
Posyp tok
mdr
mnebotěženýrndo SkWm2
‘výit.Č,C 2 .Ita&4; Č 50.01.01; ~.0lW
iri2
802$0.2fl5
2 ors,Slejl 1
calPan
Am
at
A
r‘T~
i 021,150
0,00
96,296
0.00
30.180
0,000
0,000
0,00
30.180
0,000
0,00
0,000
0.0«
0.00
0.000
0.00C
0,00
0,000
0,OOC
0,00
0,198
0.000
0,00
0,001
0,000
1021,150
~om~j
~ V lW~Wl
I 021,150
4 1911Ct
výI~.Č.C 2 alwaČr4; Č $001.01; 50~0102
992,00.28~5
.~~‘~uWy
3 565155121
lI7Ominšpřes3nl
“ÝILČ.C 2 tmja&4; Č S0.0l.0l; $001.02
~g2,goe2s
.ia4ny
4 577144221
I 021,150
~ ~fl([email protected] ~ fl.t‘ IV t.A~Jra~ fl~I ~fl‘J JflOJ
m2
1021,150
‚fl~I VIV‘V~ ‚~1~I~ P&AJ It V‘OO) ~. „ W OO U•i‘ V
m Z n&nodltkovanéhoasfajtu
‘výW.&C 2 stluab* Č ~O10l; $001.02
0
m2
992,90.25,25
PSV
767
5 787651240
I 021,150
Konstrukce dmeČnlcká
Mcfláž vrat ~á~vých OtOčných do ocelové zárubně plochy přes 13
inž
kus
3,~
Dodá‘*a vrat ořevira~ýdt ZI vet 575x335 a,,
e~ mIW
~
3,000
SO 02~02
3,0
55310000?
1 021,150
Práceadodávlty PSV
‘VýloL
7 IS7~21 10
1 021,150
‘túha&IOrOYé
z4mbné kus
pevnych šlmavanydl
3,000
0,00
0,000
0.000
15,525
0,00
0,000
0,000
552,090
0,00
0,028
0,00C
0,00
~J W-W CL
o.75‘V.~
8767905118
Montáž atypických zámeČ*kých konstnácci hmomosd do 250 kg
kg
‘výlo‘.Č. SO 02.02 Z2.nad vraty
184,0‘s
9 553100002
10 787995117
~r 55310Zfl)3
12 998767201
562,000
Dodávka ocetkonslnskcep.o vtírán‘ nad vm4~ 575a90 an
kus
Montáž atypických zámebíkkých konstrukcI
kg
Oodávta ~vá nos,“ kassbzdcce sVod~y sedjmm
~
Přesun hmot procenb~ pro ~nebické I~tUa V ~6i6odi V do 6
m
1‘
Ce4~n
3,000
3 379,700
~380
0,00
0,00
0,000
0,169
0,000
0,000
0.0«
0.000
3 771,546
0.00
0,000
0,000
QS~2
Strana 1 Z 1
OPERAČNÍ PROGRAM
*
*
*
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
*
**
*
*
*
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fond soudržnosti
vzduch a přírodu
Příloha 2) Rozpočet
(oceněný výkaz výměr)
fl!
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízení kompostárny v obci Huslenky
Obec Huslenky
Příloha 2) Rozpočet
(oceněný výkaz výměr)
H&B REAĽ
Prostor nekonečné spolupráce
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu M - na výšku
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Stavba:
Kompostárna obce Huslenky
Misto:
Obec Huslenky
Objednavatel:
Obec Huslenky
Datum:
8.8.2013
IC:
DIČ:
Zhotovitel:
Stavební
mecha izace VM s.r.o.
Projektant:
Ing.Lenka TrIlcová,Janová 242
Zpracovatel:
Ing.Josef Galetka, Hošťálková 82
Zpracováno: dle cenové soustavy KROS PLUS od ÚRS Praha-
iČ:
DIČ:
26831363
CZ26831368
iČ:
oiČ:
61602825
iČ:
DIČ:
42039312
380212414
NákLady z rozpočtů
Ostatní náktady ze souhrnného listu
2 752 381
137 619
cena bez DPH
DPH
2 890 000
základní
21,00%
ze
snížená
15,00%
ze
zákl. přenesená
2100%
ze
0,00
0,00
sniž. přenesená
15,00%
ze
0,00
0,00
0,00%
ze
0,00
0,00
nulová
«
2 889 999,68
606 900
0,00
4969:
.
Zodpovědný projektant
Zpracovatel
Ing. Karel Trlica
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
-
Zhotovitel
..‚
Obec HusLenky
Datum a podpis:
ľ
\‚
e“
18-12-2013
Datum a podpis:
‚
‘~
Razítko
~
~‘4LAŠ5KÉ MEZIWČ(
.
Datum a podpis:
I t~t
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Stavba:
.
Kompostárna obce Huslenky
Místo:
Obec HusLenky
Objednavatet:
Zhotovite[:
Obec HusLenky
Kó‘d-
Objekt
.
1) Náklady z rozpočtů
~ SO-Ol
Zpevněné plochy
Cena bez DPH (CZKJ
Cena s DPH ~CZK]
2 752 381
718 697,10
3 330 381
869 623,49
996 590,43
1 205 874,42
SO 02
Přístřešek pro mechanizaci
SO -03
Kanalizace
57 102,11
69 093,55
SO 04
Venkovní odběrné elektr.zařízení
10 176,40
12 313,44
969 814,62
1173 475,69
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
137 619,03
166 519,03
Projekt.dokumentace skuteč. provedení stavby
Zařízení, vybavení a zrušení Zs staveniště
Ochrana stáv. sítí
Předání staveniště účast zástupce dodavatele
Provozní vlivy provoz investora
Bezpečnost.opatř.na staveništi
Rezerva investora
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 619,03
0
0
166519
Dočasné dopravní značení
Užívání veřejných ploch pro ZS
Geodetické zaměření skutečného provedni díla
Geometrický pLán
Propagace- paměť.deska inform, tabuLe
Revize
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2 890 000
3 496 900
-
-
Práce subdodavatelů
-
-
Celkové náklady za stavbu 1)
‘i‘
2)
0
0
0
0
optimaLizováno pro tisk sestav ve formátu Á4 na výšku
-
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
SO 01 Zpevněné plochy
Místo:
Obec Huslenky
ObjednavateL:
Obec Huslenky
08.08.2013
Datum:
iČ:
DIČ:
ZhotoviteL
Stavébní mechanizace M s.ro.
Projektant;
IngLenka TrIková, Janové242
IČ:
DIČ:
26831368
IČ:
61602825
Cfl683136
DIČ:
ZpracovateL:
42039312
IČ:
DIČ:
Ing.Josef Galetka, Hošťálková 82
380212414
718 792,40
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
718 792,40
cena bez DPH
DPH
fl
zákLadní
snížená
zákL. přenese
sniž, přenese
nuLová
21,00%
15,00%
21, 00%
1500%
0,00%
n s‘P.
718 792,40
150 946,40
0,00
0,00
0,00
0,00
awr,
K
Zpracovatel
Projektant
Datum a podpis:
0,00
ze
ze
ze
ze
ze
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
mechan Zac
s.I,.o.
VAMŠSK~ MEZJŘf,~It‘
ĺLůp&
w:
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
I
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
SO 01 Zpevněné plochy
Místo:
Obec Huslenky
Datum:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant Ing.Lenka Trlicová, Janová242
Zpracovat€ lng.Josef Galetka, HošťáLková 82
Kód
-
Popis
cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu
i-l
-
08.08.2013
718 792,40
Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Komunikace
Doplňující konstr. pozemních komunikací, letišť a ploch
Přesun hmot
2) Ostatní náklady
Zařízení, vybavení a zrušení ZS staveniště
Ochrana stáv. sítí
Předání staveniště- účast zástupce dodavat
Provozní vlivy provoz investora
Bezpečnost.opatř.na staveništi
Propagace-pamět. deska, inform.tabule
Užívání veř. ploch pro ZS
-
Celkové náklady za stavbu 1)
+
2)
718 697,10
206024,07
439 094,50
73 483,23
95,30
0,00
O
o
O
O
O
o
718 792,40
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; Kompostárna obce Huslenky
Objekt: 50 01 Zpevněné plochy
JKSO: 82327
EČO:
Zpracoval: lng.Joset Galelka
Datum: 8.3.2013
0*dnatel: Obec Huslenky, 75602 Huslenky 494
Zhotovtel:
p.Č.
Kód položky
Popis
MJ
2
3
4
5
6
Cena ~kem
Hmolno,t coltem
Hmobioat sutě
7
3
9
HSV
Práce a dodávky HSV
718 697,10
96,293
0,000
I
Zemni práce
206 024,07
0,002
0,000
I 111211131
2 112101101
3 1 1‘t‘Ul 1W
4 122201102
Spáleni listnatého destu se snášenim O do 30 vIII ve svahu do 1:3
‚fot sfllu risretydi I) kmene po ~ rItu
USflflélll patj 1) do ‚Sa, mm
‘J~0pevsy a p~~o~wv~y mfl~‘‘wIe V lni_w W ‚3
Ca, itan
m3
5 l~‘J1n~
srovnini iari‘iu PT 4l3,lt; UT 413,20; - PT=4l4,57; UT412,70(0+1,8740.4440)14.0,58
1250,0‘0,58
ťt‘q)mimc Za lettvom u o~evelc V lnI_w Li &Z 3
kus
l~iW“
l~iir
„3
8.000
8,000
8,000
244,00
100,00
100,00
1 952,00
800,00
800,00
0,001
0,000
0,001
0.000
0,000
0,000
725.000
50.00
36 250.00
o.o00
o,ooo
10,00
2175,00
0,000
0,000
100,00
71949,00
0,000
0.000
719.490
10,00
7 194,90
0.000
0,000
1 444,490
52,00
75 113,48
0,000
0,000
1 444,49
8 345,20
0,000
0,000
0,000
0,000
43909450
0,000
0,000
110,00
112326,50
0,000
0,000
100,00
102 115,00
0,000
0,000
220.00
224653,00
0,000
0,000
725000
217,500
(0+l,8740,4440)I4.0,53
1250,O‘O,56,O,30
~ 131201102
217,500
Itoubenijant nezapažených v hornině t 3 objemu do 1000 m3
m3
„Ir pm zpevněnou plochu
999,90‘O,70$44,70+l I ‚20)‘0,S‘0,70
7 131201109
8 162701105
719.490
719,490
Přlplatekza lep&ost u hloubenijam nezapažených v hominěb‘. 3
m3
Vodorovně přemistěni do 10000 m výkopkWs~paniny Z horniny ~ I až
4
iti3
‘sitvnáni lowinu PT .413,11; UT =413,20; - P1414,57; UT =412,70(0+1,8740,44+0)14.0,53
1250,0‘0,58
725000
‘kuwpm zpevněnou plochu
992,rO,70.(44,7t.l I ‚20)‘0,5‘0,70
719,490
Scoxa‘
9 ili2U12U1
10 lBiSbi 102
I 444,490
Ls&ení Sypaniny (té ~
Oprava p~ue V lioonwuě t 1 31453 flomnflm
“htdsini ‚*„nl plén3 wi ‚p.vnéw“i rS‘=io
I~•
1444,490
1,00
I117
1 043,150
8,00
992,90+(44,70+11,20)‘O,SO
6
~ 584761111
1 043,150
KomunIkace
Podkiadzkainenjvahnjbéhodmenéhovel, 32-63mmII200mm
%‘ýIudC 2 siluaĎul; Č SO~010l; S0‘01-02
m2
1 021,150
dW
1021,150
992,9023,25
12 bb4~~ii14
I 021,150
r‘~a0 ze Stétxo~w bij p i~j 1111
MIw.Č.C 2 atuotnl; Č 50.01-01; S0-0l-02
992,90+28,25
13 567133115
I 021,150
Podklad‘ kamertva zpevněného cementem KSC 118200mm
‘v9le~Č.C 2 atuačni; Č8001-0l; ‚0-01-02
‚n2
992,90+28,25
1021.150
i ov,iso
9
OttamI konstnukce a práce
73 578,53
66,116
0,000
91
Doplňujlcl konst,‘, pozemnich komunikaci, letišť a ploch
73483,23
65,116
0,000
141,50
3396,00
5,257
0,000
100,00
2424,00
2.836
0,000
104,00
5876.00
0,000
o,ooo
180,00
28 620,00
26,685
0,000
78,00
12526,02
9,878
0,000
flet~. banhwa, ~]flhIMJ ~Itxwv~ tu~tW b I~II
14 916131113
ložezbetonu prostého
m
24,000
‘výt.& 80 01.01
26,0
15 M21f4a‘.X.J
otflKWIlJ‘ 0eO~)t‘YCoOQnlk0VyAat) 7-13 7t1.a1~‘,10 Cl“
L4‘ lW
‘“
16 S1SIJDJ1J
Ke~n, sevaj‘cmo ~VIC$I~O Kryti ri = Jali lIV“
‘výts.Č,$O 01,01- o&ezáni slivajiclch vratev
W“
58,50
26000
24,240
24,240
56,500
56.500
LeaLwI, (s]JI~Vma, n~i Oo Oenw U I ‚Ai 11011 Z oma~flnaI 11101,
17 935112211
6800 mm
‘Wkr.Č. 50-01-01
m
1$ 36121f/UU
naoov‘ta molova St SeGa (plL‘rxlnIflOxeOxlJ cm
160,590
1~,U1,U1
160,590
159
‘=“~
159,000
‚Nil 101,011 ~e ‚s~ Il&~“oi, u lxau~Ow~Wfl~n
19 935112911
osazeného do betonu
163,0‘0,80‘5
20 935114112
99
dnao,5%sezůjdadem
Přesun hmot
.suaIVomwy ‚AJv1ntiv~ o~‘anvy n~
L
rTsw.. lain Isu I)oZalev eco10xa~ S
25 996225111
159,000
monolitickým betonovým nebo živičným
awaj
osy‘ii Z
m2
652,000
652000
5,00
3 260,00
17,480
0,000
Kn
11,000
1 580,11
17361,21
95,30
2,980
0,000
0,000
0,000
t
95,298
1,00
95,30
0,000
0,000
loll Se S(nJ~1I
‚sIre,
Strana 1 z 1
718697.10
optimalizováno pro
tisk sestav ve formátu A4- na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Husienky
50 02 Přístřešek pro mechanizaci
Místo:
Obec Huslenky
Datum:
Objednavatel:
Obec Huslenky
IC:
O&08.2013
DIČ:
Zhotovitel:
Stavební mechanizace VM s.r.o.
Projektant:
Ing.Lenka Trlicová, Jaiiová242
lČ:
DIČ:
26& 1368
iČ:
61602825
26831368
DIČ:
Zpracovatel:
42039312
lngJosefGaletka, Hošťálková 82
380212414
DIČ:
NákLady z rozpočtu
Ostatní nákLady
996 590,43
0,00
Cena bez DPH
DPH
996 590,43
záktadni
snižená
21,00%
15,00%
ze
ze
0,00
zákl. přenese
21,00%
ze
996 590,43
209 283,99
sniž, přenese
nulová
15.00%
0,00%
ze
ze
0,00
0,00
0,00
0,00
-‘,
‚Á
Projektant
Datum a podpis:
Zpracovatel
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
‘
mecba~~ ace
s.r,c
JA LAŠSKÉ MEZ‘Š(Č
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Kompostárna obce Huslenky
Objekt:
SO 02 Přístřešek pro mechanizací
Misto:
Obec Huslenky
Datum:
ObjednavateL:
ZhotoviteL:
08.08.2013
Projektant: Ing. Lenka Trlicová, Janová24ž
Zpracovate Ing.Josef Galetka, HošťáLková 82
Kód
-
Popis
Cena celkem [CZKJ
1) Náklady z rozpočtu
H Práce a dodávky HSV
996 590,43
707 930,99
-
Zemní práce
ZakLádání
78868,87
77 303,00
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpLní
Lešení a stavební výtahy
Různé dnknnřnvarí konstrukce a práce pozemních staveb
Přesun hmot
P
-
Práce a dodávky PSV
-
-
-
6 244,87
8 583,75
487, 37
180 805,94
Izolace proti vodě, vthkosti a pLynům
Konstrukce klempířské
Dokončovací práce nátěry
Dokončovací práce maLby
M
239 465,20
296 977,93
Práce a dodávky M
Elektromontáže
107 853,50
2) Ostatní náklady
0,00
Revize
Celkové náklady za stavbu 1)
41137,06
114 046,59
19 232,48
6 389,81
107 853,50
O
+
2)
996 590,43
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kompostárna obce Husleoky
Objekt 5002 PItstřešek promechanizaci
JKSO: 81261
EČO:
Objednatel: Obec Husienky, 75602 Huslenky 494
Zhotovitel:
I
~‚
Zpracovat: Ing.Josef Galetra
DaWm: 8.8.2013
KÓdpo‘oŽ)y
I ~ I ~F I ~F‘á I
Popis
HSV
Price a dodávky HSV
i
zemni práce
‘fl‘Wny a ‚S~O0SVKy
rwzwa‘it~
V loin
u.
O
Cenacelkem
IH_~~
Hotnostss,t4-‚
707 930,99
487,370
0,000
78 868,87
100,026
0,000
‚$1 I WS
1 122201102
m3
in3
350,228
50,00
17 511,40
0,000
0,000
2
Mtt~C2; SO 02-05; SO 02-02; hLvýtopu (t,l0+t,35+2,52+3,45y4 =2,Imn
(I9,15‘7,90+2O,95‘S,70~0,5‘2,lo
vnp~ za I~WO& U 0~OP5~0K v rnTwe t 1 aZ ‘~
‘m“
350.223
350,228
10.00
3 502,28
0,000
0,000
HloubenI ýhšdo600mmvhomktěot3objemudoloom3
m3
17,628
160,00
2820,48
0,000
0,000
lna“ KN
3 132201101
‘vÝkLČ. SO 02‘OS základy
(18,85‘246,70‘4)‘0,50‘0,55
4 132201109
5 162701105
17,628
Připlatekzaleplvostkhloubenirýhšdo600mmvhon‘ěnět3
I~wit pitn,sWn,
1 LW.‘ m ‚)ltq*Ws)pawly Z r~‘siy W.
4
m3
17,628
50,00
881,40
0,000
0.000
m3
367,858
52,00
19128.51
0,000
0.000
17,628
367856
367,8%
1,00
367,86
0,000
0,000
74.468
50.00
3 723,40
0,000
0,000
300,00
30 007.80
100,026
0,000
8,00
925,74
0,000
0,000
2 300,00
77 303,00
73715,00
78,793
78,628
0,000
0,000
23000,00
3588,00
0,165
0,000
239485,20
135,741
0,000
1 000,00
188 548,00
125,899
0,000
23 000.00
32016,00
1,460
0,000
400,00
20901.20
8,381
0,000
296977,93
172,801
0,000
25.00
5 742.95
1,688
0,000
300,00
63474,90
3,869
0,000
1 &
‘výW.&C2; 50 02,05; SO 02-02; hI.výkopo (l,l0+l,35+2,52+3,45y4 ~2,10m
(19,15‘7,9O+20,S5‘8,7t)0,5‘2,l0
350.220
~t.t. 30 02.05 záldadj‘
(le.es‘2.s.loMro,so‘o.55
~OU~‘
5
I
(lajicji
7 174101101
L~enI sypaniny na s~mcy
„i?“
Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanitloc Se zhuminim
~ kolem objadu &cený kámen t32-83n1m
m3
10,6510,401.1 ‚50)o,5‘(l,35.3,45)‘0,5a,65‘(0,40.4,50)‘0,5(252.345)‘05
8,6510,40+1 ‚0)‘O.S‘(l ‚10+1 ‚35)fl,5
57,051
7,417
7446$
nouCel
a 5~aJv~
xamenrvo ame‘~ ~‘uoe “ace sa-aJ
r
100.026
zásyp kolem objektu &cený kámen (r.32-e3mrn
86,575
18,85‘(0,40+1 ‚5O)‘O,S‘(l ‚35+3,45Y0,S48,tS‘(0,40+l ‚50Y0,512,5243,45)0,S‘l ‚5
8,6510,40+1 .0)‘O,S‘O ‚10+1 ‚35)‘O,S‘l,O
dOucet
w1k01]a‘
~‚
is,asi
100,026
i~iT“
(Jpravap~1evr.om,nerj‘. 1 &4senananrm
‘zhutněni pláni mezi základy
115,718
S,556,95.3
10
115,718
2
Zakládáni
L‘4J1JI]]
‚~paSyzoetonuu‘. U tUrtb
~‚~“
32,050
Nýtr.Č,S0 02-02,5002-05
18,65‘2‘0,50‘1,0046,70%‘0,509,o0
II
214$)] W21
fla Zfl~~‘ya1 p05U DetOoflaJ
‘kotveni zdoa OSmrn-nýh.Č.s0 02.01
32,050
~I
10
~‘
‘
(N)
3t6,0‘O,agS‘O,OOl
3
o,158
SvIslé a kompletu‘ konst‘ukce
Z l~y~] ‚v~nc Zo~r) l~Guas V~W
výpk]ě z betonu b‘, C 16i20
‘výkr,Č, SO 02-02; 50 02-05 -obvodová zttvo
l~a Zeti
12 311113134
‚Si ‚XR~ litu
m2
18,451,75+7,2013,75+4,40y0,5‘4
13 .S1~1~1
r“
m2
js 612131101
62253
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplnI
Cementový postřik vnMnidi stěn nanášený celoplošně ručně
“vnitřní stány výlet. SO 02-02; 80 02-05
5.75‘3.55‘3+7,2013,5544,25y0,5‘6
‚~ ‚a~owva
16 612321141
52,253
letém. - výlu‘.Č SO 02- 02; 80 02‘ 06; 50 02‘ 06
18.80‘(0.55.2,45)‘0,5+7,50‘(0,l5.O,35)‘05+750‘(230.245)‘05
S
1,392
1,392
PitzdivkyizolaČni 1165mm zahel dl 290 nu]] pevnost P20 na MC 10
‘Část přístřešku pod úrovni
186,548
186,548
flnIQ vypěn~vi Zo, Delonwuoti 0~l 10 DIn
‘výtu‘.Č. SO 02-02; SO 02-05 -obvodové závo
(18,45‘3,75+7,20‘(3,75.4,40y0,5‘4)‘7 46‘O 001
14 346244811
0,156
‚Sitta se1Aow~ ‚sv“zw~va W
ručně
m2
229,718
229,718
t‘iI ami IlOl ~elit
m2
“v‘tb‘nl sliny výlu‘.Č. SO 02-02; SO 02-05
Strana 1 Z 3
211,583
pt.
Kód položky
Popis
MJ
2
3
4
5
575‘325‘3+7.20‘(325+3.%)‘O.5‘
.~l
6
Cena „kern
Hinoesoal ceSiem
7
8
~
9
211.583
A l~)mJo~iI~ve tz‘M~~ W—TI~] ~) ~
Ob~AÁI
17 612321191
5n‘t‘ntJOoJštkynJČné
m2
211,583
25,00
5289,58
1,672
0,000
Ia 622131101
CenentovýpostiikvnajšíchstěnnanišenýceloplošněnjČně
‘vnější omiSia -výt.Č. SO 02‘02; SO 02-05
m2
91,480
71,40
6530,24
0.619
0.000
lS,4S‘(l,3O+2,00YO,S.7,50‘(I,30.435)‘0,5.7,50‘9,90.4,25fl,5.0,30%,25‘4
vweno~ve lapse ‚SI~d aisovn 0‘nAn‘ S4VC Vil S~] 5~~608
ruČně
m2
vnějšI onillia -vý*t.& 30 02-02; 80 02-05
91,46
91,460
400,00
36584.00
1,010
0,000
300,00
20 048,40
0,370
0,000
300.00
11 497,50
0,133
0.000
2100,00
22 255,60
23.913
0,000
2 300,00
49 990,50
53,322
0.000
190.00
4129,65
0.217
0,000
62,60
1 380,61
0,000
0.000
23 000,00
35489,00
1,625
0,000
120,00
7254,00
0,007
0,000
700.00
15617,70
48,192
0,000
700,00
11 713.10
36,143
0,000
15 315,99
6 244,87
0,009
0,000
0,000
0,000
20,00
2270,86
0,000
0,000
19 622321141
‚ ~ ~s)~‘8
20 622511111
liko‘~‘ovu
91,460
91,460
Waa ‚matea V~t~
penebace vnějšidi stěn
sold.sýtedSO 02-06
m2
66,828
18,45‘(1,950,30Y0,5+7,50‘(2,60s0,30)‘0,5+7,50(l .95+2,6W0.5
46593
‘vniWni sliny ve Soon
(5,75‘3+720‘5)*30
lsns
SOuon
66.828
J gnosi ~va ~~va p ~ tell Jsa !. „U 1511 VlasIn
21 622521021
vnéjšich stěn
“vnější omlt‘a .výlwt SO 02-02; 80 02-05
m2
38,325
18,45‘l ‚00+7,50‘(l 00+1 ‚65Y0,5‘2
22 0314111t4
38.325
~mna 100 itO mmz oeoaí pro~not L 1W~J
‘podeladni beton podaha
10.598
5,55‘8,7fl0,095
23
ď4161
1145
‚0,598
Mazamna U 00 tlU mm z Detnu P(0$I~~ 0~ L flt~
podahovi deska. Wkr.6,S0 02-02; 50 02-05
~
(5,75“7,20‘3)‘(0,l5.0,20)‘0,5
rtlJma~ A JUa‘s.,e
24 631319023
21,735
21,735
lil tlu 11511 ‚5 15rn~LrnII
S PUlNa~ll
cementem
deska - #s.6,S0 02-02; SO 02-05
m3
21,735
‘pOdabOvi
(5,75‘7,20‘3)‘(0,l5+0,20)‘0,5
rilf~ A IIISLSIC
25 631319175
II l~ tlO
21,735
mm ‚a aO‘g•
WI~a • VIbO5~
před vložením výztuže
podshovi deska - #t1,S0 02-02; 50 02-05
m3
21.735
(b,~5‘7,20‘3~~0,1S4.0,20)‘0,5
26 o3148ael
~‘zu~
21,735
1,543
mazanin Sval0~nš‘1b SItevil, ran
‘sW Karl 81150-8(15 ‘5,401‘gIm2
‘podahovi deska. výkrkSo 02-02; 50 02-05
(5,75‘7,203)‘5,40‘l,15‘2‘0,001
‚~~va u~a Ixuaa ~Iwa ~~oti V 00 „ml liflO ~a U
27 634111116
1,543
mazaninou
60,450
“podat.
(5,75+7,202)‘3
28 635111242
50,450
Násyppodpodlahyzhnibétiokamenjva 16‘32sezhutjiěnim
‘poddadnl beton podaha
22,311
m3
5,55‘6,[email protected]‘0,20
29 635111242
9
94
Násyppodpodlahyzhniběhokamenjvao43štirkodďsezhubiénln,
‘poddadni beton pociaha
5,55‘G,TO‘S•o,lS
31 941111221
m3
16,733
16,733
Ostatnl komstnskce a práce-bouráni
Lešení a stavební výtahy
jWai~ ~1J lJsnvg‘3 ‚UOA~a.
30 941111121
22,31 I
~na~ S PO~iIt ‚siLa]‘ 00
200kghn2šdo l,2mvdo lam
%*SLSO 02-06
(18,45.1 ‚2or4,25«7.18.1,2o)‘(4.25.2.90yo.s
•‘i!~‘ A Insa,l IJsmVaIN iniOAOvalaJ sealel S
V l0mzaprvniaZkDdenpooižjtj
m2
113,543
i ia,sn
P‘AJJIn‘]a S
‚trn
m2
1 703,145
1 703,145
1,00
1 703.15
0,000
0,000
114,344 “18
flJfltoaL ~ll nmvAJ •laOWa]O ~5‘5O a
do200lc9kn2šdo l,2mvdolom
Různě dokončovací konsttulcce a práce pozemních staveb
m2
113,543
20,00
2270,86
S 583,76
0.000
0,009
0,000
0,000
33 952901221
Waštěni budov průmyslových oNektů pň jakékoliv výšce podlaží
m2
138,375
10,00
I 383,75
0,006
0,000
300,00
7 200,00
0,004
0.000
457,37
0,000
00001
0.0001
180 805~94
3s103
0,000
41 137,06
1,135
0,000
34
~lq41Ct
I 99
I
ptenis ‚asta“
32 941111821
96
351~~“~~j
18,45‘7,50
138,375
Osazova]‘ ~r00lIU 003 WQAUS 00 DetnU D8Zfla~ ~n,
‚kotevní desky I nosičů sVed‘y
24,000
~
‚~
Fresun hmot
rwnmplow00vyzoalev000m
I‘
PSV
Práce a dodávky PSV
711
Izolace protl vodi, vlhkosti a plymům
Strana 2 z 3
24,000
I
487.3701
1.001
487371
0,000
p.Č.
Kód položky
Popis
MJ
2
3
4
ťTOWue,a Iaa~~ pluli zoru“‘ nm‘a vuomovue ~ leases
38 711111001
~
5
3~ 711*12001
JitT.otloatcetkeon
J
7
6
Hniaost sUtě
9
„etere“]
penetračním
‚Vodorovná ~oIaoe podaliy- es.&So 02-02; 60 02‘OS
m2
138,375
16,45‘7,50
37 3718J73(N)
Cena celkem
5
8.10
1 120.84
0,000
0.000
47888,00
2011,30
0,042
0,000
52,253
17,90
935.33
0.000
0,000
0,018
47888,00
861,98
0,018
0,000
74,80
10 350,45
0,055
0.000
138,375
aka~vyRiJ-‘r~MyIq
IJb,drb U,LflflS
.-‚.Jv~l, ~ I~ 0“ ~]III WW~ ~ ~ bliSfl
0.042
0.042
IWnamli
penetračnim
m2
část pIls~lku pod Úrovni Iaránu - v~.č SO 02- 02; SO 02- 05; SO 02-06
39 fl,oJiarfl
40 711141559
le.60(O,654-2,45)‘0,5.7,5fl0,l5.0,asro,5.7,50-(2,30.2,45)‘o,5
‘aka~vyALPA‘oarvkg
32,mi u,LRfl,~Sb
r,ov~il ‚~ pliju ‚vn,.., ~ p~y Ia .evvn.Im ~WW
r“
0,018
MJR
m2
138,375
159,131
159,131
90,00
14 321.79
0,716
0,000
52.253
89,00
4 650,52
0,021
0,000
62.704
62,704
90,00
5543,38
0,282
0.000
331,065
3,75
Vodorovná izolace poclahy- výkr.dSO 02‘02; SO 02-05
18,4r7,50
136,375
41 a2~iJ3~k
pas teZflYO~vany44JMWrtKflL
litS,3‘b tib
rnT“
42 711142559
Provedeni izolace pnoU zemní vlhkosti pásy piltavením svislé NAIP
‘čáaIplIsb‘elku pod Úrovni teréns - výlrs.Č SO 02‘ 02; 5002- 05; 3002-06
m2
43 0Z~705‘l
P83 ‚ebcy a~arovany4o MINtK$L
b~,tOJ i.~
16,60(0,a5+2,45)‘o,5.7,50(0,15.0,e5)-a,5.7,5o-(2,30.245y05
t1~.. lwT~ plOla ISli plo i~
44 996711201
764
45 764176281
46 (b4~&U3
52,253
plue vo‘, W~uvni a ~XyTRITl v
objektech v do 6 m
Konstrukce klemplřské
Kiytlna uapéz plech povrd‘ polak v 60mm 110.75 rom do sr
‘WIw.Č.SO 02-04
175,0
naD “Z pO~pnI pum‘movy IS 3~) mm
Mlrs.& SO 02-04
m2
19,10
47 ‚bI4MÁUi
4~ 993764201
783
0,000
0,000
1450
0.000
175,000
600,00
*05000,00
1,474
0.000
175,000
19,100
300,00
5 730,00
0,059
0,000
280.00
I 76400
0,018
0.000
19,100
r
t~ni Sou“ Pz tutve U im mm
vflri~ 02.04
8,30
6.300
6,300
Přesun hmot procenmi p00 kOnStrUkce ldempířské v objektech v do 6 m %
839.240
1,85
1 552,59
0,000
0,~
19 232,48
0,136
0,000
80.00
9986,48
0,077
0,000
80,00
9246,00
0,059
0,000
6 3*9,81
0,085
0.000
6 389,81
0.085
0,000
Dokončovací práce- nátěry
N~y sysirsetat „fl‘,
49 783121151
1 241,49
114 04&59
my‘s. „ OWV$ is~I ~ I~VTO] I fl
anllkorozni, lxzáldadní, lx email
m2
124.831
MkrČ. SO 02-0301< stechy
3379,700,001‘32
106,150
‘rýlutčSO 02-07 koost.nražI nad visly. labrjll‘a pol.čl -5
521,2V0,00l‘32
50 783221111
784
51 784422271
.~OU00t
%~y ~5Re~5 „ta‘ lava
základni, Ixemell
Mt.Č. 50 02-07 ZI vťala
5.75‘3,35‘2‘3
15,661
124,831
i~l ~‚y lflnn~] lx WM$Oa.. Ix
Dokončovacl práce . malby
~0Y ‚fl.se
OvWaxvn se
mísmostech v do 3.8 m
‘vriťnl stány ~ SO 02-02; 50 02-05
5,75‘3,253•7.20‘(3,25.3,95y0,5‘5
m2
115,575
115.575
n—,, a p moves ‚..‚
v
m2
211,583
30.20
211,583
M
Práce a dodávky M
107 853,50
0,0CC
0,000
21M
Elektromontáže
107
a53,so
oooo
o,ooo
107 853,50j
0,0001
0.0001
521210200000
~
elel olnstalace vč, tromosvodu dle
ého
kM
Celkem
I
1,0001
107 853.501
996 590,43
Strana 3
z3
422SZ3
Název
Hodnota A
Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž materiál
Montáž práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže; materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
5 791,65
208,50
-
-
6 000,15
57,92
51 817,77
44 215,66
96 091~35
5 762,01
0,00
o,oo
6 000,15
0,00
101 853,36
0,00
0,00
0,00
107 853,50
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
0,00
0,00
0,00
0,00
Náklady celkem bez DPH
107 853,50
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců
Dodávky
Elektromontáže
0,00
0,00
Materiál
5 791,65
51 817,77
Montáž
1 840,15
42 375,51
Název
Mj
Počet
Matena
Materiál celkem
DM
ontaz Montáž celkem
ena
Cena celkem
Dodávky
Rozváděč RZS
FKV-07-FR55-H-2/36 Rozvodnice NA omítku, plastová 1P55, hloubka 138mm
ks
1,00 2 020,00
2 020,00
126,50
126,50 2 146,50
15-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový
ks
ks
ks
1,00
4,00
4,00
531,00
127,00
113,00
531,00
508,00
452,00
116,75
47,50
47,50
116,75
190,00
190,00
647,75
174,50
160,50
2 146,50
647,75
698,00
642,00
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=lOkA, In=16A
PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, t1~pól, Idn=0.03A, In=40A
NBP-1000 Zaslepovací pás
Z-GV-16/3P-3TE-C Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 80 A
ks
ks
ks
ks
1,00 406,00
1,00 1 429,00
0,50
36,00
0,50
573,00
406,00
1 429,00
18,00
286,50
87,00
135,75
87,00 493,00
135,75 1 564,75
0,00
36,00
0,00 573,00
493,00
1 564,75
18,00
286,50
106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá
ks
4,00
7,98
31,92
0,00
7,98
31,92
106/16
106/21
106/29
ks
ks
ks
4,00
3,00
1,00
9,06
12,68
23,95
36,24
38,04
23,95
0,00
0,00
0,00
9,06
12,68
23,95
36,24
38,04
23,95
ks
ks
8,00
4,00
m
1,00
hod
3,00
VÝVODKY
Vývodka kabelová kuželová Pg 16, šedá
Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá
Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá
Montóž ostatního příslušenství rozvoden-kabelových vývodek, zhotovení
otvorů
do 16mm
přes 16 do 29 mm
0,00
0,00
18,46
18,46
147,68
73,84
18,46
18,46
147,6 8
73,84
11,00
22,63
22,63
33,63
33,63
0,00
250,00
750,00
250,00
VODIČ JEDNOŽILO V9 IZOLACE Pvc
CV 6 mm2,, drátování
11,00
HODINO VE ZUCTO VACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece
Dodávky celkem
Elektromontáže
5 791,65
-
1 840,15
750,00
7 631,80
Trubka tuhá nízká mechanická odolnost 320N Pvc (ČSN)
-
-
1516E TRUBKA TUHA PVC 320N délka 3 m barva světle šedá
1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá
1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá
m
m
m
96,00
6,00
2,00
7,00
11,60
17,50
672,00
69,60
35,00
ks
ks
ks
ks
24,00
96,00
6,00
2,00
8,40
16,10
17,90
6,30
ks
6,00
18,20
20,75
21,75
25,50
1 992,00
130,50
51,00
27,75
33,35
43,00
2 664,00
200,10
86,00
201,60
1 545,60
107,40
12,60
0,00
0,00
0,00
0,00
8,40
16,10
17,90
6,30
201,60
1 545,60
107,40
12,60
109,20
0,00
18,20
109,20
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM
0216
5316
5329
5332
E SPOJKA PRO TRUBKU 1516 320N
PŘÍCHYTKA PVC
PŘÍCHYTKA PVC
PŘÍCHYTKA PVC
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE UZAVŘENÉ PROVEDENÍ
-
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54
HMOŽDINKA
HM 8 HMOŽDINKA 8
ks
180,00
1,52
273,60
273-112 2x1-2,5mm2
ks
30,00
2,90
87,00
8,33
273-1043x1-Z5mm2
ks
40,00
3~20j
128,00
273-1024x1-2,5mm2
273-1055x1-2,5mm2
ks
ks
40,00
30,00
4,20‘
4,60
rn
17,00
298,00
0,00
1,52
273,60
249,90
11,23
336,90
12,50
500,00
15,70
628,00
168,00
138,00
16,67
20,83
666,80
624,90
20,87
25,43
834,80
762,90
5 066,00
110,00
1 870,00
408,00
6936,00
0,00
0,00
0,00
16,50
94,00
50,00
445,50
564,00
850,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
-~
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA 2,5 M
1100/50 drátěný žlab
PŘÍSL U≤ENSTVÍ KABELOVÝCH
.
ŽLABŮ DRÁTĚNÝCH
SDž 2 spojka
uDž držák
NDž 100 nosník
ks
ks
ks
27,00
6,00
17,00
16,50
94,00
50,00
445,50
564,00
850,00
ks
6,00
65,001
390,00
‘
466,74
142,79
856,74
ks
1,00
I II
216,25
216,25
216,25
216,25
ks
ks
33,00
10,00
J
0,00
12,63
0,0020,54
416,79
205,40
12,63
20,54
416,79
205,40
rn
4,00
16,001
64,00
22,63
90,52
38,63
154,52
rn
35,00
15,30
m
180,00
15,30
m
55,00
24,50
rn55,0041,90
535,50
2 754,00
1 347,50
2304,50
22,63
22,63
22,63
22,63
792,05
4 073,40
1 244,65
1244,65
37,93
37,93
47,13
64,53
1 327,55
6 827,40
2 592,15
3549,15
490,02j
205,67
1234,02
319,50
224,50
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrakcí se zhotovením pro
upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
~ do 5 kg
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy
hmotnosti
do 50 kg
Úk&~čení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči
nebo na přístroji
do 2,5 mm2
10mm2
~ VODIČ JEDNOŽILO vÝ, IZOLACE PVC
HO7V-K 6 mm2,, pevně
ľ~EL SILOVÝJZOLAcE PVC
1CYKV-O 3x1.5 mm2, pevně
CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně
CVKY-J 3x2.5 mm2, pevně
CYKY-J5x2.5rnm2,pevně
.
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARÍANT+ IP 44 (PLAST)
3558N-C055108 Přepínač sériový W 44; řazení 5; d. Variant+; b. bílá
ks
6,00
124,001
744,00
81,67
ss18N:Co2s1oizášú~krJěaňiá~Ót5ň~ÍIp44Jbäířäňiiýiwk~likem, 5 víčki~ýi~
d.Vaiiant-i-;b. bílá
ks
3,00
118,00
354,00
106,50
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLÁST)
.
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, ‚P67
-~
~j16RS6_Zásuvka průmyslová, nástěnná montát_řazení 3P÷N+PE; b. IP 44, 16 A ks
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZORO
VÁTYPOVÁŘADA2
ČIRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP6S
3,00
366,00
1098,00
102,75
ks
12,00 1 010,00
12 120,00
200,29
ks
3,00 2900,00
308,25
468751
1 40625]
___
‚
____—~
A 2136 2x36W, kompenzováno
-
2 403,48 1 210,29
14 523,48
8 700,00
0,00~ 2900,00
8700,00
VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO
B-Výbojkové_svítidlo lx7OW
__________
ZÁŘIVKA PHILIPS 028mm
TL-D 36W/830 teplý t6n
___________
STARTER PRO ZÁŘIVKU PHILIPS
HPI-T Pro 25-65W balení 300 ks
-
BŠ$ösÝóó:ľ~Ý~
ks
24,00
43,00
1 032,00
0,00
43,00
1 032,00
ks
24,00
9,00
216,00
0,00
9,00
216,00
_____
—~
v~z~• ~
~
r~i‘~
~r
~-
~
~ w~t~:
~NKO VANĚ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o lOrnm(0,62kg/m), pevně
16,00
.
277,76
124,29
1 988,64
141,65
2 266,40
80,00
26,67
2 133,60
76,42
6 113,60
103,09
8 247,20
m
90,00
13,10
1 179,00
0,00
13,10
1 179,00
ks
ks
16,00
80,00
38,00
11,50
608,00
920,00
0,00
0,00
38,00
11,50
608,00
920,00
ks
30,00
12,20
366,00
88,04
2 641,20
100,24
3 007,20
ks
ks
4,00
10,00
36,70
1990
146,80
199,00
88,04
88,04
352,16
880,40
124,74
107,94
498,96
1 079,40
ks
ks
ks
2,00
12,00
12,00
25,20
12,60
29,20
50,40
151,20
350,40
88,04
88,04
62,88
176,08
1 056,48
754,56j
113,24
100,64
92,08
226,48
1 207,68
1 104,96
ks
4,00
142,00
568,00
217,75
871,00
359,75
1 439,00
[ks
8,00
23,10
184,80
O,OO~
23,10
184,80J
[~_4,00I
3,20J
12,80~
_____________
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
[Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně
_______
______
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AIMgSi T/2 dráto8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/rn) polotvrdý
PODPĚRA VEDENÍ
PV1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová
na plechovou střechu
_____________
_________
~SVORKA HROMOSVODNĹ UZEMŇOVACÍ
~SU univerzální
ISZb zkušební litinová
SK křížová
-
___________
~Oa na okapové žlaby______________
SR 2a svorka páska-páska_M6
SR 3a svorka páska-drát
Ochranný úhelník
[bú1,7m
______
_______
_________
____
________
________________________________
_________
!
Ochranný úhelník
DuZ držák
MONTÁŽNÍPRÁcE
___________________
-
Štítek pro označenísvodu
__
____
[
______
--
___
t__i
44,96
179‘84L
-H
48,16F19Z64J
Tvarování mont.dílu
ks
10,00
0,00
71,00
710,00
71,00
710,00
ks
1,00
0,00
58,33
58,33
58,33
58,33
ks
1,00
69,90
63,25
63,25
133,15
133,15
ks
1,00
0,00
2317
23,17
23,17
23,17
hod
hod
hod
2,00
4,00
10,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
500,00
1 000,00
2 500,00
250,00
250,00
250,00
500,00
1 000,00
2 500,00
hod
4,00
0,00
250,00
1 000,00
250,00
1 000,00
Revizni technik
hod
10,00
0,00
290,00
2 900,00
290,00
2 900,00
Spoluprace $ reviz.technikem
Podružný materiál
hod
1,00
0,00
2467,51
250,00
250,00
250,00
250,00
2 467,51
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE SVORKOVNICE
-
EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE
ELEKTROINSTA LAČNÍ KRABICE NA OMÍTKU
-
150x150
69,90
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
montáž EPS 2
HODINO VE ZUCTO VACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni
Zabezpeceni pracoviste
Montaz
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatními profesemi
PROVEDENI REVIZNJCH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Elektromontáže celkem
-
51 817,77
42 375,51
94 193,28
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4- na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt:
Kompostárna obce HusLenky
SO 03 KanalIzace
Místo:
Obec Huslenky
Datum:
Objednavatel:
Obec Huslenky
IČ:
Stavba:
0&C 8.2013
DIČ:
iČ:
ZhotoviteL:
Stavební mechanizace VM s.r.o.
Projektant:
Ing.Lenka Trlicová, Janová242
DIČ:
26831368
C 26831368
iČ:
61602825
DIČ:
Zpracovatel:
iČ:
Ing.Josef Galetka, Hošťálková 82
DIČ:
42039312
380212414
57102,11
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
0,00
57102,11
Cena bez DPH
DPI-I
zák[adnj
snížená
zákL přenese
sniž. přenese
nulová
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%
ze
ze
ze
ze
ze
Kč
Zodpovědný projektant
0,00
11
57102,11
0,00
0,00
909‘-.,.
K
Zpracovatel
Ing. Karel Trlica
Janová 242
Datum a podpis:
Razítko
991,44
0,00
0.00
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
‚4;MJ;oL~M/
Datum a podpis: /4“d‘ĺ~Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
SO 03 Kanalizace
Misto:
Obec Husienky
Datum:
Objednavatel:
Zhotovitel:
08.08.2013
Projektant Ing. Lenka Triková, Janová242
Zpracovat Ing.Josef GaLetka, Hošťálková 82
Kód
-
Popis
Cena celkem (CZK]
I) Náklady z rozpočtu
H Práce a dodávky HSV
57 102,11
57102,11
-
Zemní práce
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce-bourání
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1)
3398,22
53 644,02
59,87
0,00
+
2)
57 102,11
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; Kompostárna obce Huslenky
Objekt SO 03 KanalIzace
JKSO: 82721
Objednatel: Obec Huslenky, 75602 Huslenky 494
Zhotovitel:
Zpracoval: lng.Josef Galelka
Datum: 8.8.2013
EČO:
F I
~
171 ~F I 4 I ~8r IMr~rI
KČdpoložJ‘y
HSV
Práce a dodávky HSV
1
Zemni práce
1 132201101
Hloubeni rýti Sdo 600 mmvhomlně lL3objernu do 100m3
Mlw.~SO 03-01 - úeakVP2 -VP4
m3
lS,00‘0,60‘(0,40.0,88y0,5
9,810
57102,11
59,870
0,000
3 398,22
0,000
0,000
262.00
2570,22
0,000
0,000
6.750
‘~onáž
(l9,O+7,50‘2)‘0,30‘0,30
bOtret
3,060
9,810
Š do 600 mI‘] v hornině t3
2 132201109
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh
3 174101101
Zásyp jwn, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuhiénim
VýhdSO 03-01 - ÚsekVP2 - VP4 -kanalizara
l8,00.0,60~0,40.o,e5y0,5
8
5
Ó$SIIWIU
6 212752212
9,810
50,00
490,50
0,000
0.000
m3
6,750
50,00
337.50
0,000
0,000
53 844,02
59,870
0,000
8,750
Tn.bol vedení
z~oe, I~,J UV~i 900‘uÄI V
sldonupřes 1:2šdo2.Sm
‘~Ps,Č.S0 03-02, SO 0~1-obaIe.‘i žeber Walvodu
183.O‘(0.304.0,le)‘2
JeOIexW‘e ~vwmg
~ ~n‘AJ Z wiea,ra, u‘am l~Q~YOl ~
vČelně lože otevřený výkop
‘výts.~S0 03-01
‚ip,~ LJ‘~
4 211971121
m3
acm
I~
‘“2
U 1K)
tAJ
252,480
30,00
7574,40
0,078
0.000
252,480
290,352
11,50
3 339,05
0,003
0,000
263,000
100,00
26 300,00
59,588
o,ooo
2,700
823.00
2222,10
0.000
0,000
ET“
2,700
1,000
138,50
138,50
0,007
0,000
Rus
1,000
243,17
243,17
0,039
0,000
18,000
150,00
2700,00
0,059
0,000
2,000
2,000
97,90
93.00
195,80
186.00
0,000
0,002
0,000
0,000
kus
1,000
2 140,00
2 140,00
0,054
0,000
kus
taco
1995.00
1995,00
0.011
0,000
kus
1,000
2,000
I 000.00
1 000,00
1 000,00
2000,00
0.000
0,004
0000
0,000
kus
i.000
1,000
216,50
800,00
216,50
800.00
0,005
0012
0,000
0,000
1,000
1.000
1,000
1927.00
216,50
450,00
1927,00
216,50
450,00
0,002
0,005
0 001
0.000
0,000
0,000
59,87
59,87
0.000
0,000
0,000
0,000
59,87
0,000
0,000
iaT~
m
283,0
7 43]b(Ji]]
Loze
pOfl~I OiewWw V)‘Op Ze StKopIsti
V9~.d 50 03-01
8 43-ti Ulil
18.OWO,60‘0,25
Vsazeni Detonovyol pIstenoJ nebo rs]]u
9 592241750
p‘stenec betonový vyrovnávac! TBW-O 625/60Jl20 62,5x6x12 cm
10 871315221
‚I 00 iLK)
mm
KanalizaČní pob‘ki ztvrdého PVC-systém KG tuhoslb‘idy SNS ONISO m
~ Z ‚v‘oett fl‘,5)~]] F‘b r~0O Z pt‘ypropyo.J.
systém KG 2000 dvouosé ON ISO
kus
30006*2 WaI,zacn, pleslova s mnem t‘Wt,4-1~4‘IL‘#4r
A_us
M1K‘~
~ 877315221
12 2~7 7J~W
13 894812211
14 894812231
15 894812249
16 ~48]2t]2
Revizní a Čisticí šachta Z PP šachtové dno DN 425/150 přlmý tok
roeVun, a ~Ic, 5~ka Z I‘)‘ LXI 4‘~ 5~5OVU KSSS K~‘~WW~ Dez
hrdla světlé hloubky 1250 aS]]
.g,~ K I~ZflTI O~1I a ~ s~Wy Z ľ]“ UN in
LS~‘R2
Šachtové routy
Mizntib a tflsněns otvuu ve ~éIiČ SadlyUN ]~)
~J55aS ITV]ZI ~lOVyU] V~5~ I~E
17 899201111
16 5324t2130
20 721242116
21 899201] 11
22 2btOIUIOU
9
99
19 996276101
a ~aJ r~ ~S]O IS]~~ 00 0(3
kg
maz lente 5 ‘brnem I,Dnova Mdb S$JxsJJ
„‚anu sa~ .‚s, ~~Vnwi Z I‘?‘ ~e n‘anflK).nJ .an‘auu a w~anum
košem ON 125
usazen, kosu na ~]no hmolnos8 doSU kg
ROS k~‘typf0 pnc,, Vpusť JI3mm
Ostatní konstgukce a práce-bouránI
Přesun hmot
nes‘., ‚.i~ ISO Ils. W~a1 Z ma. Z
výkop
Y~i
kus
z~r“
‚ IIII‘
59,870
Celkem
1,00
57 102,11
Strana 1
Z
1
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu M - na vý~ku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
SO 04 Vnější odběrné elektr.zařízení
Místo:
Obec Huslenky
Datum:
Objednavatel:
Obec Huslenky
1č
08.08.2013
nič:
Zhotovitel:
Sta ebni mechanizace VM s.r.o.
Projektant:
lng.Lenka Trlicová, Janová242
Zpracovatel:
lng.Josef Galelka, Hošťálková 82
ič:
DIČ:
6831368
CZZÓB3 1368
ič:
61 602825
42039312
oič:
380212414
10176,40
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
10 176,40
Cena bez DPH
DPH
• en
základní
21,00%
15,00%
ze
ze
0,00
snížená
zákl. přenese
21,00%
ze
10 176,40
2 137,04
sníž. přenese
nulová
15,00%
0,00%
ze
ze
0,00
0,00
0,00
0,00
DR
.
K
Zpracovatel
Projektant
Datum a podpis:
Objednavatel
18-12-‘-““
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
5tav;bPim~C~~
s.to.
‚MLAŠSKÉ MFZIŘJC
Datum a podpis:
Razitko
I
k~atum a
podpis:
Razitko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
SO 04 Vnější odběrné elektr.zařízeni
Místo:
Obec Hus[enky
Datum:
Objednavatet:
Zhotovite[:
08.08.2013
Projektant Ing. Lenka Trticová, Janová242
Zpracovate Ing.Josef Galetka, Hošťálková 82
Kód
-
Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu
M Práce a dodávky M
Elektromontáže
10 176,40
10176,40
-
i 0176,40
0,00
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1)
+
2)
10 176,40
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kompostárna obce Huslenky
Objekt SO 04 Venkovní odběrně elektr. zařízeni
JKSO: 82811
EČO:
Objednatel: Obec Huslenky, 75602 1-luslenky 494
Zhotovkei:
2
KÓd p1w
~Č
I
Zpracovat: lng.Josef Gaíetka
DaWn,: 8.8.2013
3
Popis
4
MJ
I
5
celkem
MnolstvI
6
jednoucová
cena
II
Cena celkem
7
h~
8
cel~an
Hmobiostsutě
I
M
Práce a dodávky M
10176,40
0,000
21-M
Elektrornontáže
10176,40
0,000
0,000
10176.401
o,oool
o.oool
1I“01~1
1ventovn, ~eme eIekw.zaflzen, - vusamos~,y roaoce‘
kpl
Celkem
1,oool
10 176,401
10176,40
Strana 1 z I
0,000
Název
Hodnota A
Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž materiál
Montáž práce
427,30
15,38
Mezisoučet 1
442,68
-
-
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
442,68
Základní náklady celkem
4,27
3 089,73
3 211,63
6 305,63
378,08
0,00
3 050,00
0,00
9 733,71
0,00
0,00
0,00
10 176,40
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
0,00
0,00
Vedlejší náklady celkem
‚00
Kompletační činnost
0,00
Náklady celkem bez DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců
Dodávky
Elektromontáže
Zemní práce
10 176,40
0,00
0,00
Materiál
427,30
3 089,73
3 050,00
Montáž
330,63
2 881,00
0,00
Název
Mj
Počet Materiál Materiál celkem
DM Montáž Montáž celkem
Cena
Cena celkem
Dodávky
PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=lOkA, ln=32A
ks
VÝVODKY
106/29 Vývodka kabelová kuželová Pg 29, šedá
ks
Montáž ostatního příslušenství rozvoden-kabelových vývodek, zhotovení
otvorů
přes 16 do 29 mm
1,00
400,00
400,00
1,00
24,00
24,00
ks
4,00
m
0,30
hod
1,00
0,00 400,00
400,00
0,00
24,00
24,00
0,00
18,46
73,84
18,46
73,84
3,30
22,63
6,79
33,63
1009
0,00
250,00
250,00 250,00
250,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ IZOLACE Pvc
CV 6 mm2,, drátování
11,00
HODINO VE ZUCTO VACI SAZBY
Montáž a popis rozvadece
Dodávky celkem
Elektromontáže
Trubka tuhá nízká mechanické odolnost 320N PVC (ČSN)
-
-
427,30
330,63
757,93
-
1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá
m
2,00
17,50
35,00
51,00
43,00
86,00
ks
2,00
6,30
12,60
0,00
6,30
12,60
m
15,00
25,00
375,00
10,00
150,00
3500
525,00
m
21,00
120,00
2 520,00
80,00
1 680,00 200,00
4 200,00
0,00
0,00
147,13
250,00
250,00
50000 250,00
500,00 250,00
500,00
500,00
147,13
PŘÍSL US ENS wI K TRUBKÁM
5332 PŘÍCHYTKA PVC
TRUBKA KOPOFLEX
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110
KABEL SILOVÝIZOMCE PVC
CVKY-J SxlO mm2, pevně
HODINO VE ZUCTO VACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni
Montaz
Podružný materiál
hod
hod
2,00
2,00
Elektromontáže celkem
Zemní práce
3 089,73
-
2 881,00
5 970,73
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm
m
15,00
120,00
1 800,00
0,00 120,00
1 800,00
m
30,00
35,00
1 050,00
0,00
0,00
1 050,00
m
15,00
8,00
120,00
0,00
0,00
120,00
m
1,00
80,00
80,00
0,00
0,00
80,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 6Scm,tlouštla 10cm
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 33cm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm
Zemní práce celkem
-
3 050,00
3 050,00
optimaLizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na
-
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Kompostárna obce Huslenky
Práce subdodavatelů
Místo:
Obec Hustenky
Datum:
ObjednavateL:
Obec Husienky
IC:
DIČ:
ZhotoviteL:
Stavební mechanizace WA S. ľ O.
08.08.2013
lČ:
DIČ:
268 1368
G‘Z26831 38
Projektant:
Ing.Lenka Trlicová, Janová242
iČ:
DIČ:
61602825
ZpracovateL:
lng.Josef Galetka, Hošťálková 82
iČ:
42039312
DIČ:
380212414
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
969 814,62
0,00
Cena bez DPH
969 8 14,62
DPH
základní
snížená
zákt. přenese
sniž, přenese
nulová
21,00%
15,00%
21.00%
1500%
0,00%
ze
ze
ze
ze
ze
0,00
969 814,62
203 661,07
0,00
0,00
0,00
000
1
Projektant
Datum a podpis:
4,69
Zpracovatel
Razítko
Datum a
podpis:
Razítko
Zhotovitel
‚4ební mechamzac0
~‘
/ALAš~l4tEZtŘt~4~1“
ňŇdŮ6
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Kompostárna obce Huslenky
Objekt:
Práce subdodavatelů
Místo:
Obec Huslenky
QbjednavateĹ:
ZhotoviteL:
Projekta Ing.Lenka Tr(icová, Janová242
Zpracow Ing.Josef Gatetka, Hoštáu<ová 82
KÓd
-
Popis
1) Náklady z rozpočtu
H Práce a dodávky I-ISV
-
P
-
Datum: 08.08.2013
Cena celkem [CZK]
969 814,62
647 409,10
Komunikace
647 409,10
Práce a dodávky Psv
322 405,52
Konstrukce zámečnk.ké
2) Ostatní náklady
Projekt.dokumentace skutečného provedení stavby
Dočasné dopravní značení
Geodetické zaměření skutečného provedení díla
Geometrický plán
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
322 405,52
0,00
Q
Q
Q
o
969 814,62
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba; Kompostárna obce Huslenky
Objekt Price subdodavatelů
JKSO: 82327
Objednatel: Obec Huslenky. 75602 Huslenlty 494
Zhotovitel:
Zpracoval: Ing4osef Galerka
Datum: 8.8.2013
EČO:
~t.
Kód položky
Popis
MJ
2
3
4
5
6
Cena celkem
Hmomosl celkem
~~‘~1ot~utě
7
8
9
HSV
Price a dodávky HSV
647409,10
95,296
0,000
5
Komunikace
647409,10
30,180
0,000
1900
19401,85
30,180
0,000
65,00
66374.75
0,000
0,000
300,00
306 345.00
0,000
0,000
250,00
255 287,50
0,000
0.000
322 405,52
0,193
0,000
1 723,00
5184,00
0,001
0,000
30000,00
228,50
90 000,00
3 547,46
0,000
0,000
0000
0,000
30,00
16 560,00
0,028
0,000
1 571905111
2 ~
3 565155121
Posyp bytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kglm2
M*shC 2 sitjaČai: Č 50.01.01; 80.01.02
992,90+28,25
t“m‘ro p~u a~em V ml~z‘a 4 v1nu
‘výfl.&C 2 stuačni; C S0~0l0l; S0‘0l-02
4 577144221
1 021,150
%i2•‘
1 021.150
i 021150
992,90+28,25
tiirsny t~si W~‘U ~ AI.,P‘ 0 j~WW ‚SI1W‘VO
70 rTuTI Š přes 3m
“výb~Č.C 2 situaČni; Č 50.01.01; SO‘0l‘02
992,90+28,25
)iS~Vy 0~‘a, l~Is ~a‘m‘
m2
I 021,150
..N‘O?
O
m2
1 021 .150
I 021,150
tV,.U Ii jP~O~ Ir. II IOU ITS]] S
l~S p n
z nemodltkovaného asfaltu
m2
1 021,150
Mts.~C 2 IiIuab* Č 50.01,01, 50.01.02
992,90+28,25
I 021 150
PSV
Práce a dodávky PSV
767
Konstiukce zámečnické
Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy přes 13
012
5 767651240
Sfl 405,52
kus
3,000
Mb~& SO 02‘02
3,0
6 553100001
7 7U7~2‘1U
3000
Dodávka vrat otoviravýcti Z1 vet.575x335 Cn, vČúhelnikové záwbrié
‚Ot o~W p~.,ýdi Šroubovaných
kus
ni2
~.d&)02‘02 ~
3,13,0,W‘u
8 767995116
15,525
Montáž atypických zámečnických konsbukci hrnomosá do 250 kg
Mic~Č. SO 02‘02 22‘nad visly
kg
552,000
184,0‘S
g 553100002
10 767995117
11 553l~XX33
12 998767201
3,000
15,525
552000
Dodávka ocet konstn,kce pro větráni nad vraty 575x90 cm
kus
Montáž atypických zámečnických konstrukcI
Dodávka ocelové nosné konstnjkce střechy se zákt nátěrem
Přesun Nnol procenbii pro zámečnické konsmjkce v objektech v doG
m
kg
r“
Celkem
Strana 1
Z
1
3,000
5000,00
15 000,00
0,000
0,000
3 379,700
3,380
30,00
25 000,00
101391,00
84 500,00
0,169
0,000
0,000
0,000
3771,548
1,65
6223,05
0,000
0,000
969 814.62
!~‚22_8
2S22
OPE RA
Č N Í P ROG RAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fond soudržnosti
vzduch a přírodu
Příloha 3) Seznam subdodavatelů
‚(;‘
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
H&B: EAL
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
Prostor nekonečné spolupráce
Obec Huslenky
Příloha 3) Seznam subdodavatelu
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
Fondsoudržnosti
vzduchapřírodu
PŘÍLOHA Č. 6- SEZNAM SUBDODAVATELŮ
pro veřejnou zakázku na stavební práce
ZŘÍZENÍ KOMPOSTÁRNY V OBCI HUSLENKY
..
na
jsčáťv ~ejn~‘z
0?~‘hhi
„0
.
‚~
J
7
‘
VýšefIflafl
plna
vKČ
O
podílv%
Výkon zeměměřičských činností; prokázání splnění
1.
kvalifikace oprávnění k podnikání pro výkon
zeměměřiČsk “ch činností
CAD-PRO spo.‘.s.r.o.,
—
iČ: 476 78 771
20.000,-KČ
0,5 %
2.
3.
4.
5.
celkový podíl v %
0,5 ‚%
(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)
Ve Valašském Meziříčí dne 29.10.2013
.*.........•~.„.....„..
;1;~~
razítlc9/ p
Obec Huslenky
Veřejná zakázka na stavební práce
Zřízeni kompostárny v obci Huslenky
Obec Huslenky
Příloha Č. 6— Seznam subdodavatelů
Strana I (celkem I)
:
A
pis
‚
Prostor nekonečně spolupráce

Podobné dokumenty

POTVRZENI

POTVRZENI P&doryshraclhoprostorus k6tami,prostorpro druistva,tren6ra,rozhodiiho,div6ky,prirchodyapod

Více

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Stavební firma Pazdera s.r.o. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat při stavebně technickém provádění dila je povinen zaznamenávat veškeré změny a doplňky vůči projektové doku...

Více

CKKP :: Odešel Jiří Ployer Dne 22.listopadu 2015 naše řady opustil

CKKP :: Odešel Jiří Ployer Dne 22.listopadu 2015 naše řady opustil CI1A5Le+w01/NtDzvtX9+RL1vIt5oHZAwYhErkB1tsCYtaaoXYv1MwhicPVCbIRRNarveZSy t5J1grQrIywAgWJVT+va1EQVwxaObBhnpSzTpdlpl362QguO46PLZXI9FkD67COX3vxpTo 8+aFnOm9n3Fkegk/RfQVR32UjcEh8IgoL6+FUQ9mmTz+qe9PNu5eR...

Více

Akademický bulletin, rok 2015, číslo 7-8

Akademický bulletin, rok 2015, číslo 7-8 nechtěně ovlivňuje výsledné vlastnosti materiálu v závislosti na podložce, nečistotách, teplotě atd. Proto je z praktického hlediska extrémně důležité znát reakce našeho materiálu na okolní podmínk...

Více

Návod k obsluze Citroën C4

Návod k obsluze Citroën C4 jsou specifické pro zemi prodeje. CITROËN nabízí ve všech světadílech Montáž elektrického vybavení nebo doplňků, které nejsou v nabídce společnosti CITROËN, může způsobit poruchu elektronického sys...

Více