Zpravodaj 01 2013

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 01 2013
ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ
MĚSTAMĚSTA
LKÉVELKÉVELKÉ
VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC
Bílá krajina tiše odpočívá,
nic ji neruší.
V království ledu je stále zima,
vše špatné zakryto je retuší.
AJZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP
AJZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP
RAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO
VODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ
www.velkebilovice.cz
číslo 1 l e d e n - ú n o r 2 0 1 3
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
Že by se začátkem roku začalo gruntování? Nebo někdo dostal k vánocům nový automobil? Jak jinak si vysvětlit nález této černé skládky v „Bucňákově
dolině“. Ještě jsme se v novém roce ani pořádně nenadechli a už se katastr města zase plní odpadem. Sběrný dvůr není tak malý, aby se v jeho prostorách
nedal takový odpad odložit. Pro občany je otevřen každý pátek a sobotu a odpad se zde ukládá bezplatně! Na dvůr není tak daleko jako do „Bucňákovy
doliny“. Tento nález nepotřebuje další komentář, ale hluboké zamyšlení nad neomaleným počínáním některých našich občanů!
Začátkem letošního roku bylo občany ul. Široké avízováno, že na jejich ulici nesvítí veřejné osvětlení. Tato porucha byla způsobena nezodpovědným
počínáním vandalů, kteří rozbili světla u vchodu do smuteční obřadní síně u místního hřbitova. Vniknutím vody přes poškozená hrdla světel došlo ke zkratu
elektrického vedení, které je propojeno s ulicí Široká. Oprava si vyžádala zbytečné náklady z rozpočtu města.
V pátek 25. ledna odpoledne začalo druhé kolo historicky první přímé volby prezidenta České republiky. Voliči rozhodovali mezi dvojicí kandidátů Milošem
Zemanem a Karelem Schwarzenbergem. Všechny volební okrsky měly k dispozici výsledky velmi brzy, jejich správnost byla potvrzena příslušným
pracovištěm v Břeclavi dvě hodiny po uzavření volebních místností. Ve Velkých Bílovicích ve druhém kole volby prezidenta ČR zvítězil Karel Schwarzenberg
(51,64%), druhý skončil Miloš Zeman (48,36%). Voleb se zúčastnilo 57,38 % voličů.
2
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
SLOVO STAROSTKYSLOVOSTAROSTKYSLOV
Vážení spoluobčané,
obdobně jako v minulých letech přináší první číslo Zpravodaje města Velké Bílovice
vydávané v roce 2013 informace o všech činnostech spojených s rozvojem města
v roce uplynulém a představuje záměry a plány pro rok letošní.
Každý z nás může mít na dění ve městě svůj názor a svoje představy, které se vždy
nemusí shodovat s těmi, které jsou podávány a schvalovány zastupitelstvem města.
Nelze však vždy vyhovět všem. Vedení města, jako orgán veřejné správy smí přijímat
vždy pouze taková řešení, která jsou v souladu s právními předpisy, dostupnými finančními zdroji a celkovými možnostmi v daném období. Stručně řečeno: „můžeme
si dovolit jen to, na co máme“. Není možné neúčelově navrhovat a realizovat záměry
bez ohledu na finanční možnosti, krátkodobé i dlouhodobé potřeby občanů či potřebné
a nutné finanční rezervy.
S tímto vědomím a s maximální odpovědností přistupovali členové zastupitelstva
města i k tvorbě letošního rozpočtu . Všichni jistě velmi dobře vnímají tu skutečnost, že
se jejich funkční období přesunulo do druhé poloviny a že podle výsledků práce jsou
a budou všemi občany Velkých Bílovic posuzováni. Pro další období - třetí rok společného
hospodaření nás čeká mnoho práce, odpovědného jednání i řešení nelehkých situací.
Vedení města musí reagovat na záležitosti, které byly projednávány i v minulém roce
a musí být letos dokončeny (vyjádření ke stavbě bioplynové stanice, řešení inženýrských
sítí na lokalitě Morávky II, černé stavby na pozemcích města, tvorba nového územního
plánu apod.), ale musí se zabývat také těmi, které souvisí s rozpočtem roku 2013.
V loňském roce se podařilo zrealizovat mnoho plánovaných záměrů. Nejrozsáhlejší investiční akcí minulého roku bylo bezesporu dokončení I. a II. etapy rekonstrukce kulturního domu, na které bylo vynaloženo téměř 30 mil. korun (finanční podpora MF ČR
8 mil, investiční úvěr města V.Bílovice 12 mil. Kč, vlastní zdroje 10 mil. Kč)
Do roku 2013 se přesunulo dokončení III. etapy rekonstrukce, která byla zahájena
v dubnu roku 2012 a do které jsou zahrnuty stavební úpravy budoucí kuchyně a příslušenství pro její provoz. Tato akce by měla být dokončena v dubnu letošního roku.
V roce 2012 byla pořízena za přispění finančních zdrojů Jihomoravského kraje
i tolik požadovaná vzduchotechnika pro školní kuchyň. V prostorách základní školy
byly provedeny nové rozvody teplé vody pro sociální zařízení. Dokončením obou akcí
byly splněny požadavky hygieniků na nezbytné chybějící vybavení .
Prostřednictvím jihomoravského kraje byla našemu městu přiznána i dotace na
údržbu sportovního areálu na Fabianě a na rozsáhlou rekonstrukci požárního zásahového vozidla CAS 32T 815, které je od 1. prosince znovu plně provozuschopné .
Byla provedena rekonstrukce autobusového nádraží, kde byly vybudovány nové
nástupní ostrůvky, rozšířeno veřejné osvětlení a instalována informační tabule s údaji
o jednotlivých dopravních linkách . V letošním roce by měly být na ostrůvky instalovány
přístřešky a provedena demolice stávající čekárny. Její místo bude osázeno zelení a doplněno mobiliářem.
V roce 2012 byly dokončeny chodníky na ulici Široká, Žižkovská a u autobusového nádraží a rozšířeny parkovací plochy u základní školy.
Během letních prázdnin musela být zahájena neplánovaná investice na základní
umělecké škole, kde došlo k havárii stropních konstrukcí. Tyto musely být nově vyztuženy.
V souvislosti s touto akcí bylo nutné realizovat i opravu stropu a podlahy v tanečním sále.
Tato rekonstrukce byla velmi náročná zejména s ohledem na krátký termín realizace. Vše
ale proběhlo dle daného harmonogramu a začátek školního roku 2012/2013 na ZUŠ
nebyl ohrožen. Ve stejném období se uskutečnila v prostorách městského vlastivědného
muzea výměna topení, výmalba všech muzejních prostor a nové uspořádání exponátů.
Značný rozsah prací i jejich včasné zvládnutí by se nepodařilo zajistit bez každodenní
obětavé práce členů muzejního spolku. Jejich pomoc značně přispěla k tomu, že prostory bylo možno pro veřejnost otevřít v plánovaném termínu.
Plán akcí pro rok 2013, který je těsně navázán na rozpočet obsahuje jiné, ale
rovněž velmi důležité akce, které byly vybrány ze seznamu plánovaných investic jako
záměry prioritní. Vedle již výše zmiňované III. etapy rekonstrukce KD bude
pokračováno v přípravě projektové dokumentace pro další etapu řešící zázemí pro
místní spolky. Prostřednictvím státního fondu životního prostředí byla městu Velké Bílovice
přiznána dotace ve výši necelé 3 mil. Kč na zateplení a novou fasádu na část kulturního domu (velký sál). Akce by měla být zahájena ještě v letošním roce.
Státnímu fondu dopravní infrastruktury byla podána žádost na finanční podporu
směřující k vybudování chodníku na ulici Svárov. Bude-li žádost města přijata
a vyřízena, dočkají se letos občané z této ulice nového chodníku.
Složitým a náročným úkolem pro všechny zastupitele bude odpovědné sestavení
návrhu nového územního plánu, který je pro všechny alfou i omegou při plánování
rozvoje města i posuzování všech záměrů dotýkajících se katastru Velkých Bílovic. Dle
sjednaného harmonogramu by letos měl být návrh sestaven, posouzen dotčenými
orgány a následně předložen zastupitelstvu města k projednání.
Začátkem roku byly městu Velké Bílovice dle požadovaného zadání předloženy
varianty řešení inženýrských sítí pro lokalitu Morávky II, kde se postupně počítá s výstavbou třiceti rodinných domků. Po zvážení navrhovaných možností bude vybrána ta
varianta, která bude pro tuto zónu nejpřijatelnější. Dojde-li ke vzájemné dohodě se
všemi vlastníky pozemků v dotčeném území a města Velké Bílovice, bude zahájen
výkup pozemků a následně i realizace inženýrských sítí, aby byla lokalita připravena
pro budoucí výstavbu.
V souvislosti s výhledovým plánem investic byla podána objednávka na vypracování projektové dokumentace na rozšíření místního hřbitova a na rekonstrukci
kanalizace v úseku ulic Čejkovská – Ve Dvoře, která řeší odlehčení dešťových vod pro
ulici Lípovou. Pokračovat budou i práce na přípravě projektové dokumentace pro realizaci optimalizace a intenzifikace ČOV, která je dle rozpočtového výhledu plánována
na období 2015 - 2016.
Samozřejmostí je další budování chodníků v obci. Pro rok 2013 je naplánována
jejich oprava na ulici Hřbitovní a dále v souvislosti s realizací veřejného osvětlení i na
ulici Široké u bytovek.
Do rozpočtu letošního roku jsou zahrnuty také náklady na pořízení zpomalovacích
prahů na Podivínské ulici, které by měly zmírnit dopravní frekvenci na této trase
i rozšíření kamerového systému pro monitorování autobusového nádraží, parkoviště
s tržnicí a prostranství od základní umělecké školy po křižovatku ulic Náměstí Osvoboditelů, Podivínská, Svárov.
Byla zadána a zpracována studie, která řeší nový informační a reklamní systém
města Velké Bílovice. Dle tohoto dokumentu by měly být nově upraveny informační
tabule na vstupech do města , vyměněny směrové tabule s názvy ulic a míst a upravena
vizualizace a umístění reklamních tabulí. Tento záměr je rozložen do dvou let a jeho
realizace bude záviset od výše pořizovacích nákladů a finančních zdrojů města.
Letošní rozpočet počítá i s novou úpravou zasedací a obřadní síně, zejména
s výměnou nábytku, koberců a výmalbou prostor, neboť původní zařízení z 80. let
min. století již dosluhuje .
Pro rok 2012 byl rozpočet města koncipován jako schodkový s dofinancováním
z vlastních zdrojů ve výši 6 mil. Kč. Tento záměr se však nenaplnil a rok 2012 bude
končit vyrovnaným rozpočtem. Pro všechna uskutečněná plnění nebylo potřeba použít
rezervní zdroje a z finančních účtů města nebyly odčerpány žádné prostředky.
Rozpočet roku 2013 je opět koncipován jako deficitní se stejnou výší schodku jako
v roce minulém, tj. 6 mil. Kč. I přesto, že je pro toto období plánováno čerpání finančních rezerv, stále zůstane na účtech města nezbytně nutná výše finančních
prostředků potřebná na neplánované události.
Vážení spoluobčané, není vždy snadné a jednoduché naplánovat a zrealizovat
vše tak, aby daný záměr plně sloužil všem a byl co nejlépe zhodnocen. Velmi si vážím
vaší podpory i vašich podnětů, které jsou ke mne směrovány a na které se snažím
odpovídat. Děkuji za vaše pochopení k práci vyplývající z funkce starosty města i všech
zastupitelů města, která vždy směřuje k provázání společného života našeho města ať
už v rámci činnosti výkonu veřejné správy, podpoře místních spolků, sportu, nebo kultury. Pro všechny zvolené zastupitele je tato práce závazkem vůči vám, všem občanům
Velkých Bílovic a naším přáním je, aby se podařilo uvedené záměry, plány a představy
naplňovat i v roce 2013 ke spokojenosti všech.
Marie Vlková - starostka
3
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD
ZA OBDOBÍ PROSINEC 2012 - LEDEN 2013ZAOBDOBÍPROSINEC2012-20
Rada města schválila:
• nájemné za pronájem hrobových míst na roky 2013 - 2022
• zvýšení nájemného v budově zdravotního střediska na výši obvyklou pro
nebytové prostory v majetku města
• realizaci elektronické aukce elektrické energie pro rok 2014 u všech
odběrných míst města Velké Bílovice, společnosti V-AQUARIUS-B, spol. s r.o.
a příspěvkové organizace Základní škola Velké Bílovice
• zachování cen u všech schválených ceníků v původní výši i přes zvýšení
sazeb DPH
Rada města vzala na vědomí:
• výsledek elektronické aukce elektrické energie pro rok 2013, kdy došlo ke
snížení sazeb a tedy k potenciální úspoře ve výši cca 20 % ceny za silovou
energii
• informaci o návrhu reklamního a informačního systému města.
Marie Vlková, Karel Rybecký,
Svatava Balgová, Karel Osička,
Michal Tetur, členové rady města
Nájem za hroby
Nájmy za hroby se budou vybírat ve 2. pololetí roku 2013. Způsob výběru bude oznámen místním rozhlasem, ve zpravodaji a na
internetových stránkách města. Vybírat se bude za pronájem místa 13,- Kč/m2/rok a za služby 17,- Kč/m2/rok. Cena nájmu tedy
bude u každého hrobu stanovena individuálně podle rozměrů. Smlouvy budou uzavírány na 10 let s platností od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2022.
Ekonomický úsek
4
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
DOTACE Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJEDOTACEZJIHOMOR
V roce 2012 město získalo finanční
prostředky z dotačních programů Jihomoravského
kraje v celkovém objemu 1.062.349,- Kč.
Nejvyšší dotaci jsme obdrželi na investiční
akci Repas CAS 32 T 815 a to ve výši 600.000,Kč. Celkově tato rekonstrukce vozidla hasičské
TATRY, která proběhla v říjnu a listopadu 2012,
stála 1.778.474,70 Kč. Dnes můžeme konstatovat, že máme prakticky nové zásahové vozidlo,
které je vybaveno dle dnešních požadavků
a norem. Velmi nás těší, že jsme tímto mohli přispět k dobré práci našeho hasičského sboru. Je to
i poděkování hasičům za jejich pomoc při spoustě
městských akcí, kdy jsou vždy ochotní
a nápomocní.
Další významnou dotací, kterou jsme od Jihomoravského kraje obdrželi, je dotace ve výši
300.000,- Kč na akci ZŠ Velké Bílovice - rekonstrukce vzduchotechniky pro kuchyň a jídelnu.
Město jako vlastník budovy školní jídelny investovalo do celkové rekonstrukce vzduchotechniky
částku 1.168.487,94 Kč. Celá rekonstrukce
proběhla v měsících červenec a srpen 2012
a vyřešil se tak dlouholetý problém s nedostatečným odsáváním par ze školní kuchyně
a jídelny, kdy docházelo ke vzniku plísní. Dnes je
ve školní jídelně instalován moderní odvětrávací
systém zajišťující bezproblémový chod kuchyně
a splnění veškerých hygienických norem.
Neméně významnou dotaci, tentokrát neinvestiční, jsme získali ve výši 130.000,- Kč. Byla
určena na regeneraci fotbalových hřišť - proběhla
v červenci 2012. Zahrnovala narušení plsti
a vyčesání stařiny trávníku, narušení vrchních částí
hřišť před pískováním, výměnu trávníku
v brankovištích, dosetí plochy obou hřišť, zapískování a zatáhnutí písku do ploch. Celkově tato
obnova hřišť stála 225.840,- Kč.
Dále jsme dostali dotace pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) ve výši 14.000,- Kč
na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých s obměnou poškozených a spotřebovaných věcných
prostředků požární ochrany při likvidaci požáru
lesního porostu v Bzenci a dotaci ve výši
18.349,- Kč, která byla určena na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti JSDH.
RS
STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTISTATISTIK STALO SESTALOSESTALOSESTALOSES
WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTAWEBOV VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHVEVELKÝCH
Návštěvnost webových stránek města, jak lze pozorovat v tabulce, každoročně roste. Snažíme se o aktuálnost těchto stránek, aby těm, kdo je využívají byly nápomocné při hledání požadovaných informací. Samozřejmě
budeme rádi, pokud nám napíšete připomínky nebo podněty na úpravu
stránek.
V roce 2012 byla nejvyšší návštěvnost zaznamenána 6. ledna 2012
a to 569 přístupů.
RS
•
konec roku někteří prožili v KD na silvestrovské zábavě s názvem Cesta
kolem světa; začátkem roku se uskutečnil tradiční ohňostroj; plesová sezona
začala reprezentačním plesem města
• společnost V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. se přestěhovala do přízemí městského úřadu do prostor po prodejně elektro
• tříkrálová sbírka vynesla částku přes 108 tis. Kč, jednu z nejvyšších v rámci
břeclavského okresu
• pokračují stavební práce na Revitalizaci kulturního domu III. etapa
• pokračují stavební práce na Rozšíření kanalizace - ulice Čejkovská
• I. kolo prezidentských voleb u nás vyhrál v našem městě Karel
Schwarzenberg, druhý byl Jan Fischer a třetí skončil Miloš Zeman, účast
v I. kole převýšila 61 %
V prosinci loňského roku byl obyvatelům našeho Domova pro seniory předán
darovací certifikát, jehož obsahem bylo předplatné týdeníku Břeclavsko.
Tento dárek převzaly seniorky Anna Grofová a Marie Osičková.
5
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH PRO ROK 2013IN
1) Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 2/2008 a zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů:
Sazba činí 500,- Kč/poplatníka/rok
Splatnost poplatku od 4. února do 15. března
2013.
Po zaplacení obdržíte: známku na popelnici, 5 ks
pytlů na jednoho poplatníka a kalendář svozů.
Od letošního roku platí poplatník i za neobydlenou nemovitost (mimo vinných sklepů). V tomto případě je sazba ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Nově je možné platit poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
i bankovním převodem za dodržení těchto
pravidel:
1. poplatek musí být zaplacen za všechny osoby
mající trvalé bydliště na čísle popisném, za které
je placeno (není možné zaplatit jen za některé
z těchto osob - takové platby nebudou přijímány!),
2. variabilní symbol platby 1340xxxx (míst x doplníte číslo popisné nemovitosti),
3. vyzvednout známku na popelnici a pytle na
odpad si na městském úřadě můžete nejdříve
3 pracovní dny po odeslání z Vašeho bankovního
účtu.
2) Poplatek ze psa dle obecně závazné vyhlášky
Města Velké Bílovice č. 1/2010 o místních
poplatcích a zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Sazba:
a) za prvního psa - 150,- Kč/rok
b) za druhého a každého dalšího psa 200,Kč/rok.
Splatnost od 4. února do 31. března 2013.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle
místa trvalého pobytu nebo sídla.
3) Poplatek z ubytovací kapacity dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 1/2010
o místních poplatcích a zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Sazba poplatku: činí 6,- Kč za každé využité
lůžko a den.
Splatnost: za rok 2012 je poplatek splatný do
31. ledna 2013.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční
knihu!
Veškeré platby lze provést v hotovosti nebo
platební kartou na pokladně Městského úřadu
Velké Bílovice.
Přesné znění Obecně závazné vyhlášky naleznete
na www.velkebilovice.cz
RS
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013...TŘÍKRÁLOVÁSBÍRKA2013...T
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným
skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová
sbírka má celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na
podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu
sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob
získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme
lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových
koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání
pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají
tříkrálové cukříky. Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu
svého trvání se vyprofilovala mezi ostatními obdobnými sbírkami a stala se
tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová
sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě
díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností,
jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi
legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé
oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány
příslušnou diecézní charitou.
6
Oblastní charita Břeclav i vedení města Velké Bílovice
děkuje tímto všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do
pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, organizátorům, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci
druhým.
Ve Velkých Bílovicích bylo pro letošní rok připraveno a zapečetěno 15 pokladniček a vybráno 108.459,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
forinformace radniceinfo
informaceradniceinform
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Na konci roku 2012 bylo, zároveň s rekonstrukcí cisterny potřeba
pořídit i chybějící vybavení, které jsme měli v plánu umístit do „nového“
vozidla. Náš sbor pro tyto účely použil peněžní výtěžek ze sběru
železného šrotu, ten však všechny náklady nepokryl, a finanční
prostředky města byly pro tento rok vyčerpány. Nezbylo nám tedy nic
jiného, než poprosit několik firem v našem městě, jestli by nám nedokázaly s touto situací pomoci. Byli jsme příjemně překvapeni, když
jsme se setkali s velkou ochotou všech oslovených a každý se nám v rámci
svých možností snažil pomoci.
Firma BS Vinařské potřeby nám zakoupila 4 speciální hasičské
svítilny Survivor a firmy Klenoty Opluštil a Vinařství Tetur poskytly finanční
dary, díky kterým jsme mohli pořídit elektrocentrálu a dvě náhradní lahve
k dýchacím přístrojům. Díky darům několika dalších podnikatelů nám ve
výbavě přibyla i GPS navigace a další věcné prostředky. Kompletní seznam věcí bude uveřejněn na našich internetových stránkách www.hasicivb.com.
Musím ještě vzpomenout vinaře, zejména společnosti Vinařství
Skoupil, Habánské sklepy, Vinařství Hrabal, Singwine a další, které nám
dodaly víno na pohoštění ke slavnostnímu křtu cisterny.
Všem, kteří nám poskytli sponzorské dary, bychom tímto ještě jednou
rádi poděkovali. Jsme moc rádi, že jsou lidé, kterým naše činnost není
lhostejná a v případě potřeby umí podat pomocnou ruku.
Zdeněk Kachyňa
TRADIČNÍ OHŇOSTROJTRAD
Letos proběhl tradiční ohňostroj v pátek 4. ledna. Slovo tradiční je na
místě, protože ač se to nezdá, letošní ohňostroj byl již sedmý. Je to příjemná
akce, při níž se loučíme s vánoční dobou, poklábosíme o prožitých svátcích,
zahřejeme se dobrým svařákem, popř. dobrým čajem a na závěr shlédneme
ohňostroj. Tato akce patří k oblíbeným a tradičním v našem městě, což dokládá i stále vyšší počet přihlížejících (odhadem několik stovek). Na závěr chci
uvést částku, kterou platíme společnosti Cipytex za uspořádání ohňostroje.
Tato částkaje stále stejná již 7 let a činí 35.000,- Kč. Víno ke svaření sponzorsky dodávají místní vinaři, kterým tímto děkujeme za dobrou spolupráci.
RS
VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNOCENÍANKETYVYHODN
Vážení čtenáři,
již jedenácté číslo Zpravodaje Velkých Bílovic
si můžete přečíst v novém designu. A jelikož se
jedná o první číslo roku 2013, zeptali jsme se
Vás, jak jste se Zpravodajem spokojení, co Vám
v něm chybí a naopak, co byste z něj úplně vypustili, abychom v dalších číslech mohli vyjít vstříc
Vašim přáním. Oslovili jsme zhruba sedmdesát
respondentů a k tomuto účelu uzpůsobili i krabičky
v obchodech. Vaše přání a dotazy jsme poté
konzultovali s paní starostkou.
Nejčastěji zazníval dotaz, proč v rubrice
narození a jubileí neuvádíme adresy uvedených
osob. Bohužel nám to, jak už bylo několikrát
napsáno, nedovoluje zákon o ochraně osobních
údajů. Pokud ale rodiče či jubilanti chtějí uveřejnit
svoji adresu, stačí písemný souhlas na matrice města.
Některým dotazovaným se nelíbilo množství
reklam, které Zpravodaj obsahuje. Reklama je placená služba města Velké Bílovice, která mimo jiné
přispívá k zaplacení výroby Zpravodaje. Za tímto
účelem nás v novém roce čeká také jedna nepříjemná novinka, a to, že Zpravodaje zakoupíte za
5,- Kč místo dřívějších 3,- Kč. Někteří z vás se
ptají, proč nechodí Zpravodaj zdarma do
schránek, jako je tomu např. v sousedním Podivíně. Je to z toho důvodu, že práce na Zpravodaji
je kusem úsilí několika lidí, kteří se jej snaží stále
posunovat v jeho kvalitě dál, a toto úsilí by mělo
být oceněno. Zároveň výtěžek z prodeje opět
přispívá k zaplacení jeho tisku.
Lepší orientace v rozpočtech, to je podle Vás
další kámen úrazu. Zde je odpověď ekonoma
města, ing. Radima Spěváka:
Rozpočet se řídí pravidly vyhlášky
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Právě
na základě tohoto třídění je možné v rozpočtu sledovat příjmy a výdaje. To, co je zveřejněno ve
Zpravodaji, tzn. vše dle odvětvového třídění mimo
daňových příjmů, ty jsou členěny druhově, je nejjednodušší forma, ze které lze ještě něco vyčíst.
Ve zveřejňovaném rozpočtu je dodržováno číselné
označení položek a paragrafů dle výše zmiňované vyhlášky, ale názvy jsou upraveny tak, aby
běžný občan byl schopen rozpoznat, co se pod
tím ukrývá. Pro větší přehlednost budou texty ještě
trochu zjednodušeny. Pokud je někomu něco nejasné, může se zeptat na městském úřadě. Každopádně podrobný rozpočet by ve Zpravodaji
města chybět neměl, je to doklad o informování
občanů o plnění rozpočtu a samotném hospodaření města.
Kritika směřovala i na absenci farních informací a v poslední době i článků z prostředí ZŠ
a MŠ. Co se týče naší farnosti, pokusili jsme se
navázat spolupráci s některým z členů farní rady,
který by do našeho Zpravodaje rád přispíval.
V rámci rubriky ZŠ se můžete těšit na další informace o dění ve škole a navíc i na příspěvky přímo
od dětí, jejich slohové práce, obrázky a jiné.
A snad se objeví ve zkrácené verzi i anketa s
dětmi z mateřské školy.
Dalším Vaším postřehem byl nedostatečný
počet kusů Zpravodaje na prodejních místech.
Často se stane, že je Zpravodaj rychle vyprodaný
a na některé z Vás se nedostane. S vedoucími jednotlivých prodejen je množství dodávaných výtisků
dohodnuto dle jejich požadavku, a ten se
v minulém roce ještě snížil. Na městském úřadě
však bude Zpravodaj jistě k zakoupení vždy.
Podepisování celým jménem nepovažujeme
vůbec za důležité. Pokud si někdo není jistý
osobou, která se za iniciály uvedenými pod
článkem skrývá a jeho autorem je člen Redakční
rady, celé jméno nalezne v tiráži Zpravodaje.
Co se týče pravidelného odpovídání paní
starostky na Vaše dotazy, není v tom žádný problém. Pokud se v krabičkách instalovaných v obchodech, v e-mailové schránce obce nebo přímo
na úřadě sejde dostatečný počet rozumných
dotazů, paní starostka jistě ochotně odpoví, jak
jste se mohli přesvědčit v předešlých číslech. Dle
jejího sdělení jsou k ní směrovány dotazy a podněty, které se opakují a není nutné na ně v každém
čísle odpovídat.
Dále se v našem Zpravodaji můžete těšit na
dvě nové rubriky. Jednou z nich jsou zprávy z činnosti městské policie. Zákon o ochraně osobních
údajů nám přeneseně trochu svazuje ruce, některé
informace však zveřejněny být mohou. Druhou
novinkou je fotografická dokumentace různých
oprav, nových staveb a prací nebo třeba mimořádných událostí a společenského dění, které
se dotýkají našeho města. K tomu si dále budete
moci číst rozhovory se zajímavými osobnostmi,
zavzpomínat v rubrice historie, zjistit mínění spoluobčanů v anketách nebo se jen tak podívat na
„obrázky“.
Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že
i s dalšími čísly budete spokojeni.
Redakční rada
7
ozhovorrozhovorrozhovo
rozhovorrozhovorrozhov
ROZHOVOR S…ROZHOVORS…ROZHOVORS…ROZHOVO
ELENOU OSIČKOVOUELENOUOSIČKOVOUELENOUOSIČK
baví a chcete. U kluků na polonéze o tom nezřídka
pochybuji. Vždycky tam je několik takových, co se
tváří, že to mají za trest. Beru to tak, že se v nich
ještě pere ten kluk s mužem (smích).
Bylo nacvičování jen krásná procházka
růžovým sadem?
Za ty tři roky, co polonézu dělám, jsem měla
několikrát chuť s tím seknout. Jako každá práce
s lidmi, natož těmi mladými, je to někdy velmi vysilující a náročné.
Když dozněly poslední tóny, ulevilo se
ti?
Ano ulevilo. Nikdo nespadl, neomdlel a ani to
nespletli.
Elena Osičková pracuje na ZUŠ Velké Bílovice
jako učitelka tanečního oboru, studovala Střední
průmyslovou školu oděvní v Prostějově. Její největší
láskou je tanec, dále malování, kreativní činnosti
obecně, dobré filmy a zajímá se i o obchodování na
burze. Již potřetí se žáky devátých tříd nacvičila
polonézu. A právě polonéza je tématem rozhovoru
v letošním prvním čísle.
Jak ses k nacvičování polonézy vlastně
dostala?
O nácvik polonézy mě žádali, jakmile jsem nastoupila na ZUŠ jako náhrada za paní učitelku Lenku
Růžičkovou (v té době byla na mateřské dovolené).
Dva roky jsem nabídky odmítala. Nechtěla jsem si
toho na sebe brát příliš, věděla jsem, že vést taneční
obor, navíc po tolik úspěšné Lence Růžičkové
nebude vůbec snadné. Třetí rok jsem si řekla, že už
jsem snad nasbírala dostatek zkušeností, abych byla
schopná zkrotit bandu (teď nelichotivě) puberťáků.
To jsem ale ještě nevěděla, že mě čekají moc fajn
mladí lidé a ne jen ti „puberťáci“, jak mě všichni
strašili.
Je ta práce nějak jiná, když ji srovnáš
s hodinami v ZUŠce?
Určitě ano. U deváťáků se v mnoha případech
jedná o první zkušenost s tancem a organizovaným
pohybem obecně. Čím je člověk starší, tím je těžší
napravit špatné návyky. Tím myslím například držení
těla nebo i jiné tiky, které si mnozí sami na sobě ani
neuvědomujeme. Nejen v tanečních, ale i ostatních
oborech vyučovaných na ZUŠ jsou děti vedeny
odmalička a tyto základy jsou pro ně časem
přirozené stejně jako cítění hudby. Dalším rozdílem
je motivace. Do tanečních chodíte, protože vás to
8
Býváš teď víc nervózní, než když jsi
sama tančila?
Vzpomínám, že tenkrát jsem byla více nervózní
z polky a valčíku než ze samotné polonézy. Letos mě
uklidnil poslední nácvik a generálka. S choreografií
jsem byla asi poprvé opravdu spokojená. Jako
choreograf vždy vidím nedostatky, se kterými jsem
třeba už nestačila nic udělat a letos jich bylo méně
než předchozí roky. A hlavně jsem nemusela mluvit
před lidmi do mikrofonu (další smích).
Vzpomeneš si ještě někdy na
nacvičování tenkrát, když jsi byla ještě na
„základce“?
Trochu mě to děsí, ale už je to devět let. Trénovali jsme v tělocvičně a vedla nás právě Lenka
Růžičková. Z mé strany se to těžko posuzuje, asi
jsme byli stejní jako všichni. Kluci si ze všeho dělali
srandu a holky se stále smály.
Co bylo tehdy nejdůležitější na celém
plese?
Dle mého názoru je to pro holku opravdu
výjimečný den. Nejdůležitější bylo úplně všechno.
Taneční partner, účes, výběr šatů… Vzpomínám si,
že jsem skončila u šatů, ve kterých jsem byla
opravdu narvaná a až na ty podivně špičaté vycpávky na prsou se mi moc líbily.
Pamatuješ si přesně nějaký okamžik
z plesu před devíti lety?
Hrozně jsme pařili, tancovali jsme na modernu
i dechovku a já osobně si ples vážně užila. Určitě
mezi námi byl někdo hodně opilý a našly by se
i přišlápnuté šaty. Podjetých nohou bylo hned několik včetně mě… podlaha v KD je přece pekelná
(smích).
Myslíš, že letos bylo pro holky snadnější sehnat šaty a boty?
Dnes je kromě vyšších cen asi i větší výběr
a konkurence mezi salony. Předhánějí se, aby
získaly co nejvíc mladých zákaznic. Nabízí třeba
skupinové slevy školám. To za nás nebylo. Myslím,
že jen jedna spolužačka měla šaty tvořené doma
a byly opravdu krásné a výjimečné.
Jsi ráda, že jsi tančila před devíti lety,
nebo by sis to zase ráda zopakovala
a vrátila se do sladkých patnácti?
Klidně bych se vrátila, byly to úžasné roky.
Neměli jsme žádné povinnosti. Příprava na písemku
z dějepisu a čtvrtletku z matiky bylo to nejnáročnější,
co jsme museli. Škoda, že na to člověk přijde, až
když je starší.
Jak jsi polonézu vnímala?
Polonéza je takové moje dítě, záleží mi na tom,
jak je vnímána a jak je prezentována. To souvisí
s deváťáky, mám možnost je ovlivnit, dát jim pár informací trochu jiného druhu, než dostávají ve škole.
Chtěla jsem, aby byli nádhernými sebevědomými ženami a elegantními gentlemany. A oni takovými
opravdu byli a věřím, že si ten pocit uchovají do budoucna. Strávila jsem s nimi úžasné chvíle, snad byla
i sranda a mě to moc bavilo (poznámka pro zasvěcené - ŽVÝKAČKY).
Polonéza jsou však zejména tanečníci
a tanečnice a jejich rodiče. Zeptali jsme se proto
několika z nich, jak tento velký okamžik prožívali.
Na otázky odpovídali Libor (tatínek) a Simona
(dcera) Kalivodovi a Dáša (maminka) a Nikola
(dcera) Polachovy.
Ve kterém roce jste tančili?
Dáša: Já si ten rok přesně nepamatuju, ale bylo
to rok po Liborovi. Tancovali jsme v osmičce, protože
devítka ještě nebyla povinná.
Libor: Já si ten rok pamatuju naprosto přesně,
protože to bylo 1989.
Pamatujete si ještě s kým jste tancovali?
Libor: Já se „sůsedů“, s Adélou Brůčkovou.
Dáša: Prý s Martinem Gondekem. Asi tři kluci mi
tvrdili, že jsme spolu tancovali, ale Martin mi říkal, že
má důkaz - fotku. Tehdy jsme toho totiž tancovali víc,
nejen polonézu, nikdo to nenatáčel, moc lidí to nefotilo, takže je málo fotek. Já třeba z polonézy
nemám žádnou.
ozhovorrozhovorrozhovo
rozhovorrozhovorrozhov
Jak byste srovnali letošní polonézu
a tu, když jste tančili vy?
Libor: Nás bylo rozhodně víc. Letos bylo devatenáct párů a nás bylo ve třídě kolem třiceti a třídy
byly tři a skoro všichni tancovali. Nacvičoval to
s námi tehdy jeden manželský pár, ale nebyli odtud.
Jinak mi to přijde úplně stejné.
Dáša: Určitě je rozdíl v šatech a v programu.
My jsme odtancovali polonézu a pak jsme tancovali
klasickou českou polku, měli jsme na to jiné oblečení,
holky měly v rukách misky a vařečky... Toto tancovala jedna půlka a druhá půlka tancovala něco
jiného.
Co jste tehdy měli oblečené?
Libor: My kluci jsme měli nějaké obleky, asi ne
stejné, protože to by tehdy bylo složité... A holky nějaké šaty...
Dáša: My jsme měly dlouhé barevné šaty
- každý podle toho, co sehnal. Někdo si je půjčil,
někdo si je nechával šít. Rozhodně to nebylo
z půjčoven jako teď. Holky, které si šaty nechaly šít,
si je pak zkracovaly, já jsem nosila třeba na ples
a na hody. Byly jiné střihy i materiály...
Co bylo horší - polonéza nebo po ní
polka a valčík?
Nikola: U té polky a valčíku jsem se nebála
nikdy ničeho, protože mě držel ten kluk, ale u té
polonézy jsem se bála, že si stoupnu na šaty nebo
že mi třeba podjedou nohy.
Kdy jste odcházeli domů?
Libor: My jsme tam mohli být jen do půlnoci
tenkrát.
Dáša: Já si myslím, že jsme odcházeli v deset.
No a pak se to uvolňovalo a teď už je to jen na
rodičích.
Jak jsi polonézu prožívala tehdy jako
tanečnice a jak teď?
Dáša: Tenkrát jsem si to užívala, protože jsem
měla já krásné šaty, myslela jsem na to, abych nespadla a tak... Hrozně jsme se s holkama těšily na
svůj první ples, jak budeme hrozně hezké a jak
budeme mít krásné šaty, měla jsem tehdy svou první
trvalou... A teď jsem to prožívala tak, že mi začíná
dospívat moje dítě. Nervózní jsem byla tehdy i teď,
ale pokaždé jinak.
LB
Rodiče letošních deváťáků by ještě jednou rádi
poděkovali paní učitelce Eleně Osičkové za skvělé
nacvičení polonézy, příjemnou spolupráci a zejména
za trpělivost a pochopení.
inzerce
Holky, jak se šaty sháněly na letošní
ples?
Simona: Mně se šaty sháněly dobře. Hned
druhé, které jsem si zkusila, mi byly dobré. Ale když
jsem jezdila po obchodech, tak jsem tam neviděla
moc bílých bot, takže hned ty první, které mi byly,
jsem si brala. I kluci se na barvě košil a kravat shodli
a nikdo si ani nestěžoval, že nemůže něco sehnat.
Nikola: U mě to bylo náročné, klaplo to až na
popáté, ale byly krásné.
Jaké bylo nacvičování?
Simona: Zprvu náročné, ale jakmile jsme si to
všechno jednou dvakrát zkusili, tak potom to byla už
jen zábava. Myslím, že každý nácvik byl zážitek.
Nikola: Když jsme zlobili my, tak se zlobila i paní
učitelka, ale jinak super. Byla hodná, ale když někdo
kecal, tak i zařvala. Byla jsem ráda, že jsem paní
učitelku znala, takže jsem věděla, co si můžu dovolit.
A co bylo s těmi žvýkačkami?
Nikola: Paní učitelka nás vždycky poslala se
žvýkačkou do koše, ale někdo udělal takový fígl, že
ji naoko vyhodil, ale nechal si ji...
A jak to nakonec v sobotu na plese
dopadlo?
Simona: Žádný průšvih se nikomu naštěstí nestal
a dopadlo to nejlíp, jak mohlo.
Nikola: Všechno se nám povedlo, nikomu
nepodjely nohy... Jen třeba já jsem pak v průběhu
večera roztrhla šaty. No ale boty... Musela jsem mít
na vysokém podpatku kvůli šatům, protože nešly
zkrátit, takže to bolelo.
9
10
oriekultura a historiekultu
raahistoriekulturaahistor
VÍTE NEBO NEVÍTE?VÍTENEBONEVÍTE?VÍTENEBONEVÍTE?V
Kdo se naučil každé ráno chodit do pobočky podivínské pekárny na ulici Lipová pro čerstvý chléb,
musí již několik týdnů směřovat své kroky jinam. Po
dlouhé úvaze se jednatel firmy KPN Pekařství Bohumír Klammert rozhodl pobočku prodejny uzavřít:
„Když jsem spočítal náklady na provoz, tak jsem se
dostal do záporných čísel. Je mi líto, že město, které
má téměř pět tisíc obyvatel, nebude mít svou prodejnu pečiva. Zároveň bych ale chtěl poděkovat všem
našim zákazníkům, kteří nás celou dobu podporovali.“ Místo pekárny teď v modré budově
naleznete obchod s názvem TOP MODEL, který si
zde otevřel pan Vladimír Šebesta. Obchod je zaměřen na prodej dětského oblečení a doplňků,
výrobky firmy ALBI a kreslicí bloky.
I v prostorách bývalé čistírny a prodejny oděvů
a látek naleznete zcela jiný sortiment. Místo starého
TIPO MARKETU byla začátkem prosince otevřena
Drogerie SLEVNĚNKA, jejímž provozovatelem je
pan Petr Kňourek z Březí u Mikulova. Látky a oděvy
tedy vystřídalo krmivo pro zvířata, drogistické zboží,
domácí potřeby, výrobky z ratanu atd. Paní Tihlaříková své rozhodnutí uzavřít svou prodejnu
zdůvodňuje nejen svým odchodem do důchodu, ale
hlavně nepříznivým vlivem internetového prodeje na
malé obchodníky, levnějšími cenami méně kvalitního
zahraničního dovozu a v neposlední řadě také
rušením velkých českých dovozců.
Minulý rok uplynulo právě 150 let od doby, kdy
byla obec Velké Bílovice povýšena na městys. Městys
je typ obce, která velikostně stojí mezi městem a vsí.
PRVNÍ VOLBA STÁRKŮ NA ŠTĚPÁNA...
Jak to dopadlo? Začněme od začátku. Slovácký
krúžek Hrozen avizoval již dříve, že se pokusí udělat
změnu ve volení stárků. Nebylo to jen z našich hlav,
podporu jsme měli i u dalších obyvatel města, zejména u rodičů bývalých či potenciálních budoucích
stárků. Vzali jsme si vzor z jiných vesnic a také vzali
v potaz to, že ve vánočním čase se drtivá většina krojované chasy zdržuje doma (a nejezdí po letních dovolených či diskotékách apod.). Tušili jsme, že
napoprvé je vždy nejisté, jak vše dopadne, nedělali
jsme si ani iluze o tom, že by vše dopadlo jen a jen
pozitivně. Ano, jak tušíte, stárci zatím zvoleni nebyli.
V každém případě se ale jednalo o velmi vydařenou
akci, jelikož se sešla opravdu hromada kluků z chasy,
i děvčata se přišla podívat. Nejhezčí na tom všem
bylo, že volba probíhala za účasti krojovaných
chlapců a rozhodně to byla příjemnější podívaná,
než kdyby všichni přišli „v civilu“. Do toho moc pěkně
vyhrávala dechová muzika poskládaná z místních
muzikantů. Zúčastnění si to užili (alespoň se tak
tvářili), nevolno bylo později pouze dvěma posledním zvednutým adeptům - ale i toto k volbě patří. Na
závěr se zazpívalo pár písniček a zbylé osazenstvo
se pomalu rozešlo k domovům, aby mohlo načerpat
síly na večerní návštěvu sklepů atp. Další volení
budou pokračovat průběžně dál právě u pohárku
vína a hezké písničky a věříme, že již brzy Vám
budeme moci představit stárky pro letošní rok.
Za celý Slovácký krúžek Hrozen i krojovanou
chasu Vám přeji jen to nejlepší v novém roce.
Doufáme, že nám zachováte přízeň i důvěru
a podpoříte nás i nadále při našich aktivitách.
S úctou a přáním všeho dobrého,
Veronika Mádlová
vedoucí Sl. kr. Hrozen (t. č. první stárka)
MÍSTO VIETNAMSKÝCH STÁNKŮ BUDE BURZAMÍ
Není to dlouho, co se v Břeclavi v areálu bývalého
cukrovaru, v budově známé jako „tržnice“, konala
Okresní výstava chovatelů. A jelikož to byla akce povedená, rozhodlo se vedení města Břeclavi poskytnout
chovatelům tyto prostory i pro měsíční chovatelské
burzy. „Na tržnici“ od té doby proběhly již tři burzy
a vše nahrává tomu, že by mohlo jít o zdařilé měsíční
akce. Výhodou jsou dobré možnosti parkování, i když,
pravda, na trochu díravém parkovišti.
Velkou tradici má i burza v Hodoníně. Byla však
přestěhována z objektu bývalých kasáren k městskému
hřbitovu (směr Rohatec), kde jsou možnosti parkování
dosti nevyhovující. Burza v Uherském Hradišti je dle
výpovědi našich chovatelů na pokraji úpadku a ta
přerovská už je pro Jihomoravany hodně daleko.
V Břeclavi jsou všechny stánky pod jednou střechou a zákazníci mají vše po ruce. Burza je samozřejmě určena především pro chovatele, kteří zde
naleznou množství zvířat od těch exotických po ta
domácí, ale i chovatelské pomůcky nebo krmivo.
Kromě toho se zde však mohou objevit i stánky
s řemesly, s produkty z ovčí vlny, s pravými kozími nebo
ovčími sýry, květinami, produkty z medu atd. A není
opomenuto ani občerstvení. Můžete zakoupit a ochutnat uzené nebo grilované maso a o žízni jistě také
nezůstanete. Burza je pořádána každou třetí neděli
v měsíci a vstupné činí 20 Kč. A pokud nechcete být jen
návštěvníkem a máte co nabídnout, veškeré instrukce
jistě získáte každou třetí neděli v měsíci přímo na místě.
ID
V minulosti jej charakterizovalo zejména udělení práva
pořádat týdenní a dobytčí trhy. Ve Velkých Bílovicích
se o to zasloužil svým osobním vlivem a především
svými známostmi, zvláště pak s Janem Lichtenštejnem,
pudmistr Václav Lebloch (1829 - 1892).
Během čtyř honů, které se uskutečnily v posledním měsíci loňského roku, se našim myslivcům podařilo ulovit 315 kusů zajíců, 20 kusů bažantů,
34 lišek, 21 kun, 15 kusů strak obecných, 2 vrány
šedé, 4 kusy prasete divokého a 46 kusů srnčí zvěře.
Dalších 24 kusů srnčí zvěře bylo nalezeno uhynutých.
Výzdoba vánočního stromečku na náměstí
mnohé z nás pomalu začínala strašit ve spaní. Pětatřicetiletá douglaska tisolistá je sám o sobě jistě
krásný strom, ozdobena na hodovém sóle však
získává spoustu dalších jmen, jako jsou „kokršpanělovy uši“ nebo „prsa paní domácí“. Město Velké
Bílovice přikoupí světelné řetězy a ať budeme mít
příští rok jakýkoli druh vánočního stromku, jeho výzdoba bude provedena horizontálně, nikoli vertikálně.
ID
Zdravotní postižení?
Sociální rehabilitace
pomůže s prací či s bydlením
Od prosince mají lidé se zdravotním či mentálním postižením nebo chronickým
onemocněním možnost rozvíjet své dovednosti prostřednictvím sociální služby Sociální
rehabilitace. Tu na své pobočce v Hodoníně
poskytuje Liga vozíčkářů. Ovšem není tu
jenom pro vozíčkáře
A co Sociální rehabilitace pro zájemce
nabízí? Poskytneme vám potřebnou pomoc
a podporu při vyhledávání a udržení zaměstnání, v hledání a úpravě bezbariérového bydlení, v péči o domácnost,
můžete s námi rozvíjet svoji počítačovou
gramotnost a mnohé další. Cílem Sociální
rehabilitace je podpořit vaši samostatnost ve
všech důležitých oblastech života.
Veškeré služby jsou bezplatné, pracovnice
Sociální rehabilitace je k dispozici každý
pracovní den od 8:00 hod do 14:30 hod
a to jak v kanceláři na Štefánikově 15 v
Hodoníně tak i na telefonu 774 074 132.
Kontaktovat ji můžete také prostřednictvím
emailu [email protected]
Na spolupráci s vámi se těší
Mgr. Jana Nekardová
sociální pracovnice služby
Sociální rehabilitace
11
oriekultura a historiekultu
raahistoriekulturaahistor
ZAJÍMAVÉ BUDOVY VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHZAJÍMAVÉB
- DŮM RODINY LEBLOCHOVY, UL. LIPOVÁ Č. P. 74-DŮMR
Mnohý z nás, kdo procházel ulicí Lipová kolem velkého starého domu,
si jistě přál podívat se dovnitř. Díky vstřícnosti pana Milana Leblocha se několika členům historického kroužku toto přání splnilo. Exkurze začala prohlídkou dvoru, dnes spíš zahrady porostlé trávou a stromy, známé z amatérských
parodií filmů o Angelice. Bývalý statek připomínají tzv. „zadky“, hospodářské
budovy, stáje pro dobytek, skladiště na obilí atd. Do roku 1957 dvůr uzavírala z ulice Záhumní ještě obrovská stodola, která byla podle data vyrytého na jednom z trámů postavená mezi roky 1895 a 1897. Ta se však kvůli
špatnému stavu musela zbourat, stejně jako hospodářské budovy, stojící až
do roku 2002 před ní (z pohledu ulice Záhumní). V knize „Běh života rodiny
Leblochů ve Velkých Bílovicích“, kterou sepsal převážně pan Otakar Lebloch
(1888 - 1966), se můžeme dočíst také o starší stodole a stájích z vepřovic,
která kdysi stávala uprostřed nádvoří.
Zhruba uprostřed dvora stojí dodnes budova s „věžkou“, která ještě
donedávna měla i stříšku. Tato budova původně sloužila jako vozová váha
a byt pro hospodářského šafáře s tím, že sama věžička měla nejspíš jen ozdobnou funkci (jsou to dvě patra s místnostmi o velikosti 2x2m spojené žebříky). Parcelu zasahující do pozemku pana Leblocha i s malým doškovým
domkem, místo kterého váha stojí, zakoupil pan Lebloch od rodiny Snovické.
Nyní jsou v budově uskladněny nástroje pana Čapky, který tento objekt využíval jako stolařskou dílnu asi od roku 1924.
„Zadky“ podél zahrady měly v průběhu doby množství funkcí. Zmiňovaný pan Čapka, za totalitního režimu jediný živnostník široko daleko, měl
v jedné z nich lakovnu. Sám bydlel až do roku 1935 v pravé části domu, než
si postavil vlastní rodinný dům na náměstí. Vedle lakovny bydlel v letech
1931-1946 zámečník pan Kleiber s celou svojí rodinou. Zámečnickou dílnu
měl ve vedlejší budově. Dále byt užívala rodina pana Jaroslava Osičky
v letech 1950-1954. Po jejich odstěhování na nové naftařské bytovky sloužily
některé místnosti jako kanceláře Strojní traktorové stanici, která sídlila od roku
1950 ve výše zmíněné stodole a budovách za ní až do jejich zbourání.
V bytě měl po krátkou dobu klubovnu i Československý svaz mládeže. V prostorách zámečnické dílny mělo až do podzimu 1966 JZD ustájeno své koně
a v budovách za stodolou měli také jeden čas svůj sklad elektrikáři, kteří se
podíleli na výstavbě širokoúhlého kina v roce 1960. Za dob Václava
Leblocha ml. (1854 - 1924) se jedna místnost, později lakovna pana Čapka,
dokonce využívala na výrobu sodové vody.
První zmínka o rodu Leblochů v souvislosti s Velkými Bílovicemi pochází
z roku 1707, kdy k nám přišel první muž tohoto jména údajně z Velkých
Pavlovic. Dům však byl postaven později. Přesné datum, ani jméno projektanta, který jej navrhoval, neznáme, ale ze zápisů pana Otakara Leblocha
se dozvídáme, že roku 1848 si na „statek svého otce“ přivádí pan Václav
12
Lebloch (1829 - 1892), později pudmistr ve Velkých Bílovicích, svou
manželku původem z Rakvic. Původně se pravděpodobně jednalo o malý
selský domek, který byl postaven na zříceninách domu Habánů a později
rozšířen o několik parcel. Habáni své domy stavěli z kamene a pod nimi
hloubili velké sklepy - „lochy“. Při přestavbách v letech 1850 a 1892, jak
dále popisuje O. Lebloch, byla pod domem dokonce nalezena mohutná
deska, která nejspíš sloužila jako první schod do habánského sklepa. Dále
víme, že ještě před rokem 1866, v době prusko-rakouské války, už stál, jak
se říká, „na patro“. Až z roku 1871 máme plány, které dokládají přístavbu
levé, vysunuté části domu, nejspíš proto, aby celá stavba působila harmonicky. Koncem devatenáctého století se přistavoval také balkón zastřešující
vchod do vily. Dva pokoje v přízemí a prvním patře na pravé straně vily byly
dostavěny roku 1892 na místě původního vjezdu do dvora. Právě při kontrole těchto stavebních prací Václav Lebloch st. uklouzl na lešení a způsobil si
zlomeninu kyčelního kloubu. Na následky úrazu dne 3. 6. 1892 zemřel. Dle
zápisků pana Otakara Leblocha byla jeden čas za Václava Leblocha ml.
v této části domu provozována hostinská činnost s výčepem, kuželnou a verandou. Samotná brána, vyrobená v kovárně pana Osičky, byla instalována
až roku 1959. Dvůr musel být totiž průchozí zejména kvůli dílnám pana
Čapky a pana Kleibera. Dům měl kdysi i malou věžičku, nejvyšší část několikapatrové sýpky, ta však byla roku 1932 kvůli špatnému stavu zbourána.
Všem pokojům vily vévodí sál v prvním patře uprostřed stavby, kam nás
zavede krásné široké schodiště. Sál sloužil jako reprezentativní místnost, kde
pudmistr Václav Lebloch a poté i jeho syn přijímali své hosty, jako byli
rakouský generál Evžen Habsburský nebo brigadýr Frágner, pruský generál
princ Bedřich Hohensellern, Sigmund Berchtold hrabě buchlovský nebo
generálmajor I. P. Obušenko. Místnost je vyzdobena portréty Františka Josefa
a krásné Sissi, které získal nejspíš Václav Lebloch ml. Velký portrét jeho otce
zdobí další stěnu. Uprostřed sálu stojí původní látkové židle a okna lemují
původní závěsy. Jen při pohledu z okna si musíte stále myslet, že je venku
mlha. Šedivá budova kulturního domu i se svým hlučným provozem často
komplikuje rodině Leblochů dny i noci. Za prodej obrovské zahrady, která
k domu patřila a na které teď stojí polovina Kulturního domu, získala rodina
Leblochova od MNV celých 1.600,- Kčs.
Velice multifunkční je byt v levé části vily. Do roku 1946 sloužil jako byt
a dílna ševce pana Komárka, který obýval tři místnosti, chodbu a užíval malý
dvorek, tzv. „komárkůj“. Později zde měl lakovnu malíř a natěrač pan
Antonín Hrdina. Pak zde byla asi v roce 1957 nebo 1958 zřízena obecní
knihovna, ve které byl knihovníkem pan Josef Vajbar. Od roku 1973 byt
sloužil geometrům mapujícím Velké Bílovice a v letech 1980-1981 skýtal
oriekultura a historiekultu
raahistoriekulturaahistor
útočiště pro paní Kohoutovou, barmanku z protější vinárny. Po roce 1981
byl celý prostor včetně prvního patra
zrekonstruován. Mnozí z vás si budou
pamatovat
i
dětskou
poradnu
v místnosti vlevo, hned ve vchodu do
vily, která zde fungovala během
padesátých let až do roku 1960, nebo
středisko Československého červeného
kříže, které spravovala náčelnice paní
Staňková. Místnost v patře vedle sálu
obýval během německé okupace vrchní
četnický strážmistr a po osvobození
15. dubna 1945 zde dvě noci strávil
generál Obušenko se svým doprovodem. Od 1. do 14. května 1945 zde také přebýval divizní štáb s generálem
Vasilenkem. V té době byl dvůr plný vojenské techniky Rudé armády včetně
dvou polních kuchyní a asi 25 krav.
Pan Milan Lebloch ml. začal s opravami celého domu roku 1963. V té
době byly ještě všechny stropy dřevěné, elektřina nevedla celým domem
(babička pana Leblocha chodila ještě s „laterňou“ - lucernou) a kde vedla,
byla primitivní, „šňůrková“. Chyběly i další instalace jako vodovod, ústřední
topení, koupelna, splachovací WC nebo kanalizace. Stará kuchyň, zbytek
původního domu, byla zbourána a nová postavena roku 1963. A v roce
1970 byla provedena generální oprava střechy za pomoci tesařů a pokrývačů JZD. Dřívější dřevěné stropy byly z velké části nahrazeny keramickými.
Veškeré řemeslné práce provádí pan Milan Lebloch svépomocí s podporou
rodiny. V opravách také pokračuje jeho syn, Jiří Lebloch, který pro svoji
rodinu modernizuje bývalý byt rodičů pana Milana Leblocha v pravé části
domu i místnosti nad ním. Také nechal zhotovit do celého domu nová eurookna. Pan Lebloch se i přes nutné opravy snaží zachovat historickou hodnotu budovy, jak jen je to možné. Jeho přáním je udělat z velkého sálu jakési
muzeum rodiny Leblochovy a filmařského koníčka svého otce. Celý historický
kroužek mu přeje, ať se to brzy podaří a zároveň děkuje za možnost trochu
nahlédnout do historie naší obce návštěvou Leblochovy vily.
VÝSTAVA: VINAŘSKÉ STAVBY
V muzeu se v březnu 2013 chystají zároveň dvě výstavy. První bude
výstava patchworku a druhá výstava se bude týkat vinařských staveb.
Pokud máte doma například staré plány, fotografie viničních tratí či
fotografie sklepů do roku 1950 - exteriérové i interiérové a viničních tratí,
rádi bychom si je oskenovali a na výstavě případně použili. Zajímají nás
jakékoli doklady ke sklepnímu hospodářství.
V roce 1967 v naší obci proběhl průzkum týkající se starých
vinařských lisů. Na podzim loňského roku bylo zjišťováno, které lisy se
dochovaly do dnešní doby a při tomto se našly i lisy další v minulé studii
nezmíněné. Pokud máte povědomí o nějakém dalším starém lisu kládovém či vřetenovém dějte nám prosím vědět na městský úřad.
Sedlová
KALENDÁŘ AKCÍ - 2013KAL
9. 2. 2013
Krojový ples
16. 2. 2013
Ples TJ SOKOL
23. 2. 2013
Ples tenisového klubu
2. 3. 2013
Country ples
2. 3. 2013
Pokus o rekord ve vytvoření
nejdelší řady traktorů
9. 3. 2013
Dětský maškarní ples
15. 3. 2012
Ples ZF Mendelovy
university
23. 3. 2013
Putování
„Ze sklepa do sklepa“
6. 4. 2013
Velikonoční vystoupení
Slováckého krúžku Hrozen
14. 4. 2013
Setkání chrámových sborů
27. 4. 2013
Výstava vín
inzerce
inzerce
Fight TCB Velké Bílovice pořádá nábor na
Kicbox a fitbox pro ženy.
vytvoření fyzické kondice
a základy sebeobrany
více info na FC nebo tel 776 689 482 nebo
na meilu [email protected]
Štěpán Žďárský
- grafik, fotograf
Nabízím koplexní portfolio služeb reklamní agentury
včetně tiskového servisu a prosionálního fotoateliéru.
tel.: +420 604 622 109, e-mail: [email protected]
www.chaseart.cz
13
inzerce
Lenka Rusnoková Účetnictví ALFA s.r.o.
Krátká 88, Velké Bílovice
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví a daní,
vedení účetnictví, personalistika, mzdy veškeré daně
včetně přiznání, vinařská evidence
Info na tel.: 519346771, 774346771
14
Pomoc občanům,
kteří se stali obětí podomního prodeje.
Bývalý místní občan František Krůtil poskytuje bezplatnou odbornou pomoc všem, kdo v těchto dnech
podepsali smlouvu nebo formulář a levnější elektřinu
či plyn. Pokud máte tuto nemilou zkušenost z minulosti
volejte 739 540 653. S největší pravděpodobností se
jedná o dlouhodobě finančně nevýhodné smlouvy.
Vše se dá napravit, stačí se jen informovat na
č. 739 540 653.
kolkaškoly a školkaškoly
aškolkaškolvaškolkaško
MŠ „KAMARÁDI“ - WWW.MSKAMARADI.CZMŠ-KAMAR
Nejdříve bychom Vám chtěli popřát krásný
nový rok, samé radosti z dětí, hodně zdraví
a štěstí.
V předvánočním čase jsme se s dětmi byli
podívat u p. učitelky Machové na výrobu
perníčků, na to, jak se perníčky zdobí, co všechno
se dá z perníku vyrobit. Tímto p. učitelky Machové
moc děkujeme. Také jsme shlédli krásnou výstavu
betlémů v místním muzeu. Dále jsme připravili pro
rodiče i další členy jejich rodin, vánoční koledování ve třídách v MŠ spojené s výrobou svícnu.
P. učitelky společně s dětmi vyzdobily třídy
a nacvičily program. Tak jsme se mohli ponořit do
vánoční atmosféry a těšit se na svátky.
Naše velké poděkování patří všem sponzorům, kteří podporují činnost naší školky finančními a věcnými dary. Celkem se vybralo
49.072 Kč (rodiče 35.925 Kč a rodičovské centrum Hádě 13.147 Kč). Velmi si Vaší pomoci
vážíme. Za tyto finanční dary jsme zakoupili
hračky, které dětem nadělil Ježíšek pod
stromečkem v MŠ. Část peněz použijeme na dovybavení MŠ didaktickými pomůckami pro výchovně
- vzdělávací práci. Velmi děkujeme manželům
Osičkovým. Firma pana Osičky vybuduje sponzorsky pro děti na školní zahradě dopravní hřiště,
které nám pomůže i vybavit. Tím bude zajištěna
bezpečnost při jízdě na koloběžkách a autech.
Hřiště bude využíváno k dopravní výchově dětí.
Taneční kroužek „Hrozínek“, pod vedením
p. učitelky Rybecké, navštívil babičky a dědečky
na penzionu, kde děti zazpívaly koledy a předaly
vánoční přání. V lednu byly děti zazpívat v jídelně
a na prvním stupni ZŠ v převlečení za tři krále. Koruny si děti vyrobily v MŠ. Kroužek již tradičně
zatančil na „dětském krojovaném plese“ v sále
KD. Do nacvičování se zapojily děti ze všech tříd
školky podle zájmu dětí a rodičů.
Před zápisem do 1. třídy proběhlo několik akcí
pro budoucí školáky a jejich rodiče. V lednu jsme
byli s dětmi na návštěvě v prvních třídách, kde si
p. učitelky ze ZŠ připravily ukázkovou vyučovací
hodinu. Děti z MŠ předaly školákům jako malý
dárek záložky do knihy. Odpoledne jsme pozvali
do MŠ rodiče předškoláků a p. učitelky ze ZŠ na
informativní schůzku na téma „Vstup dítěte do školy“
a „Školní zralost“. V MŠ byly zahájeny „Edukačně
stimulační skupiny“ pro předškolní děti, o kterých
jsme vás informovali v minulém vydání Zpravodaje.
p. učitelka Jana Brůčková a p. učitelka Adéla
Kuchařová budou pracovat s 12 dětmi rozdělenými
do dvou skupin.
Zápis dětí do MŠ se uskuteční v měsíci květnu.
Termín a další informace včas upřesníme. Kritéria
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete na našich stránkách.
Za učitelky MŠ Hrabalová Blanka
INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYINFORMACEZMĚSTSKÉKNIHO
Zajímá vás historie naší obce?
Přijďte se do knihovny začíst do Památní knihy z let 1910 - 1984, jejíž opis
byl pořízen v roce 2012 podle originálu uloženého v Moravském zemském
archivu v Mikulově. V naší knihovně bude zájemcům k dispozici vždy
v půjčovní době.
Knižní novinky:
Králová, S. a Kristl, T.: 13. komnata milenek - kniha inspirována skutečným
příběhem milostného trojúhelníku
Yallop, J.: A Bůh se odmlčel - romantický příběh osudové volby mezi vírou
a mateřstvím
Vondruška, V.: Krev na kapradí - středověké soudničky oblíbeného autora
historických detektivek
Hakl, E.: Skutečná událost - žánrově nezařaditelné dílo současného českého
autora
Olsen, A.: Vzkaz v láhvi - oceněná napínavá detektivka severského autora
krimi
Holcová, M.: Přezrálé broskve - celoživotní nepřátelství dvou žen, jež potměšilý osud svede dohromady
Jakoubková, A.: Poslední tango s Carmen - román o vztazích žen a mužů…
NÁVŠTĚVA V PENZIONUNÁVŠT
V novém souboru výměnného fondu v počtu 250 titulů pro období leden
- červen 2013 jsou romány Sandry Brown, Steva Berryho, Mary Higgins
Clark, Michaela Connellyho a dalších oblíbených autorů. Seznam všech knih
z výměnného fondu najdete na www.knihovnavelkebilovice.webk.cz
v záložce Výměnný fond. Informace o všech titulech v naší knihovně hledejte
v on-line katalogu. Pokud nenajdete, co hledáte, můžete nám dát tip na
nákup, případně vám požadovaný titul půjčíme prostřednictvím MVS
(meziknihovní výpůjční služba) z jiné knihovny.
Knihovna v roce 2012:
V uplynulém roce bylo v naší knihovně registrováno 406 uživatelů, z toho
176 do 15 let. Celkem si vypůjčili 18.451 knih a časopisů a bylo evidováno
11.586 fyzických a virtuálních návštěv knihovny. Do knihovního fondu přibylo
934 nových knih a odebírali jsme 54 titulů časopisů. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo kladně vyřízeno 77 požadavků. Internet využilo
1.228 zájemců. Z výměnného fondu jsme přivezli 4 soubory knih v počtu
743 svazků. Pro žáky ZŠ a MŠ bylo uspořádáno 48 akcí (exkurze, besedy,
soutěže). V červenci proběhla revize knihovního fondu.
Půjčovní doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý:
12.30 - 19.00
Středa:
8.00 - 12.00
12.30 - 15.00
Čtvrtek:
12.30 - 19.00
Pátek:
8.00 - 12.00
E-mail: [email protected], Tel. 519 346 616
V pátek 21.12. 2012 skupinka žáků 8.A třídy z naší základní školy za
doprovodu paní učitelky Dany Hemzové přišla do místního penzionu navštívit
naše starší spoluobčany.
Koledami, básničkami i vyrobenými přáníčky jsme je snad potěšili
a vnesli k nim vánoční náladu.
15
aktualityaktualityaktuality
aktualitvaktualitvaktualitv
OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIEOKÉ MIKULÁŠSKÝ MRTVÝ TAHMI
Rozšíření kamerového systému
S ohledem na stav bezpečnosti v centru a s ohledem na zvýšený pohyb
rizikových osob na území města v uplynulém roce, zpracovala městská policie návrh na rozšíření kamerového systému. Nově by měly být dálkovým
dohledem se záznamem pokryty prostory autobusového nádraží, přilehlá
křižovatka, oblast před barem U Jessyho, parkoviště za prodejnou Lima,
tržnice a zadní část ZUŠ. Součástí rozšíření systému by mělo být i pořízení
několika fotopastí, využitelných při odhalování zakladatelů černých skládek,
nedisciplinovaných pejskařů, nedovolené těžbě dřeva a podobně.
Výslednost záznamů stávajícího systému využívá hojně i Policie ČR
a kriminální služba, současný stav pokrytí však není dostatečný. Rozšíření
dohledových zón tak usnadní práci nejen orgánům činným v trestním řízení,
ale přispěje zejména k větší bezpečnosti občanů.
Krádeže nafty
V uplynulém roce městská policie zadržela několik osob, dopouštějících
se na území města krádeží pohonných hmot ze zaparkovaných vozidel. Jednalo se také o skupinu cizinců, kteřá se této činnosti dopouštěla dlouhodobě
a způsobovala tak nemalé škody. Přesto se trend krádeží, zejména nafty,
nijak nezmírnil, a na místa zadržených zlodějů nastupují jiní. Zejména na
okrajových částech města, kde je minimální frekvence pohybu osob v nočních
a brzkých ranních hodinách, se tyto krádeže objevují nejčastěji. Jedná se
například o areál bývalého ZD a průmyslovou zónu na ul. Žižkovská. Městská policie proto ráda uvítá informace od občanů a náhodných svědků, o pohybu podezřelých osob a vozidel v těchto lokalitách.
Vánoční svátky
Oproti uplynulým rokům, kdy zábavní pyrotechnika v rukou dětí
a mladistvých nejenom obtěžovala občany i mimo období svátků, ale také působila škody na majetku, zaznamenala městská policie klesající trend tohoto
nežádoucího jevu. Přesto bylo během měsíce prosince mládeži zabaveno
a znehodnoceno 186 kusů zábavní pyrotechniky. Mnozí rodiče by jistě byli
překvapeni, kdyby viděli své ratolesti, odpalující petardy zasunuté pod
stěrače zaparkovaných vozidel nebo vhazované na chodníku do skleněných
lahví. Mnozí, ale zřejmě ne všichni, protože z šetření městské policie vyplynulo, že se najdou i takoví rodiče, kteří svým dětem pyrotechniku zakoupí
a dají k dispozici bez dohledu a kontroly.
MP
inzerce
Chcete se vyznat v důchodové reformě
a chtěli byste vědět více jak vám stát může
přidat 3% téměř za nic?
Buďte v obraze a rozhodněte se podle nejlepších
informací od certifikovaného poradce
s 12 letou praxí v oboru
více informací na pobočce České Pojišťovny
ve Velkých Bílovicích ulice Podivínská administrativní
budova ZD 2 patro
otvírací doba: každé pondělí 16:00 - 19:00
dále dle tel domluvy konzultační schůzky
kontakt na našeho poradce
Tel: 776 689 482
nebo: [email protected]
16
První prosincový den minulého roku se v Břeclavi konal čtvrtý ročník mezinárodní silové soutěže „Mikulášský mrtvý tah", který uspořádal oddíl
POWER Břeclav v čele s Radovanem Kaděrou. Úroveň soutěže byla vskutku
mezinárodní, o čemž svědčí i účast oddílů ze Slovenska a Maďarska.
Před desátou hodinou dopolední začaly soutěžit ženy. Následovali dorostenci, junioři a veteráni. V těchto kategoriích neexistovaly hmotnostní podkategorie, takže se výsledky přepočítávaly na reshel body. V ženách
dominovala vicemistryně světa Olga Verbová z týmu Bomba GYM Praha,
která potáhla neskutečných 167,5 kg a vytvořila si tak osobní rekord.
V dorostencích jsme měli i my své zastoupení. Sedmnáctiletý Petr Studýnka
uzdvihl v mrtvém tahu 195 kg. A skvělou formu potvrdil také Vladimír Kučera,
který ve svých 16 letech uzdvihl neskutečných 207,5 kg a vytvořil tak v rámci
Federace českého silového trojboje rekord ve své věkové i váhové kategorii.
Díky opravdu velké konkurenci si členové JUNGGYM Velké Bílovice mohli
vytvořit i své oficiální osobní rekordy, jako to bylo v případě Ondřeje
Trebuly, Kamila Junga a Aleše Osičky.
Veteráni také bojovali statečně. Pro zlato si sáhl slovenský strongman
František Oszi, nejtěžší soutěžící, který pokořil 300kilogramovou činku. Jan
Vojtěchovský, který vybojoval stříbro, zdolal činku o váze 275 kg a bronzový
Jaroslav Pokorný měl nejlepší pokus s činkou těžkou 245 kg. Zvlášť tato
kategorie se nám velmi vydařila, proto je pravděpodobné, že naši závodníci v kategorii veteránů Bronislav Osička a František Jung, by mohli pomýšlet
na dobré umístění i na Mistrovství České republiky, které by se mělo konat
v dubnu 2013. Celkovým vítězem mužské kategorie se stal Josef Makovský.
Celá soutěž probíhala v kamarádské atmosféře. Všichni, a to dokonce i protivníci z vlastních kategorií, se vzájemně hecovali a povzbuzovali k lepším
a lepším výkonům. Celkově to byl velmi hezky sportovně strávený den.
A pokud máte i Vy zájem o zlepšení fyzické kondice, pěkné sportovní zážitky
nebo nové přátele, rádi Vás přivítáme v našem velkobílovickém oddílu
JUNGGYM. Vítány jsou všechny věkové kategorie od 15 do 90 let, budeme
rádi hlavě za vyšší ročníky a ty nejnižší, ať už mají chuť závodit nebo si jen
zacvičit. Můžete nás kontaktovat na telefonu 608 885 882 nebo e-mailové
adrese [email protected]
Fr.
sportsportsportsportsport
sbortsbortsbortsbortsbort
MLADÍ ŠACHISTÉ SLAVILI ÚSPĚCHMLADÍŠACHYSTÉSLAVILY
V posledním listopadovém týdnu jste se v regionálním tisku mohli dočíst
o překvapivé výhře velkobílovických mladých šachistů. Na Okresní přebor
škol v šachu, který se konal v břeclavském Domě školství, se z naší školy vydala celkem tři družstva. Střední kategorii (6. - 9. třída) tvořili Bucňák Jan,
Křivák Filip, Osička Martin a Macho Jan. I přes to, že poslední jmenovaný
získal nejvíce bodů a stal se tak vítězem na své šachovnici, kvůli nezdaru
v poslední partii skončilo družstvo na šestém místě. Velkým překvapením však
bylo prvenství druhého družstva nejmladších hráčů (4. - 5. třída) ve složení
Juračka Matěj, Spěvák Stanislav, Svoboda Marek a Kachyňa Ondřej. Minulý
rok byli úplnými nováčky mezi ostřílenými soutěžícími a letos je výhra v okresním kole spolu se ZŠ Drnohec posunula do kola krajského. Poté již přestoupí
do vyšší kategorie, tak uvidíme, jak se poperou se zkušenějšími protivníky.
Nejmladší družstvo (2. - 3. třída) Viktora Osičky, Petra Svobody, Jakuba
Křiváka a Milana Mračny se umístilo až na místě posledním.Přece není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
FUTSALFUTSALFUTSALFUTSALFU
Poslední listopadový čtvrtek byl v Břeclavi ve znamení okresního kola ve
futsale. Hráli tam nejlepší futsalové týmy starších žáků základních škol
z našeho okresu, které postoupily z okrskových kol. Naše družstvo si účast vybojovalo o týden dříve na turnaji ve Velkých Pavlovicích, kde porazilo ve
skupině nejdříve chlapce z Klobouk (3:1) pak ze Zaječí (11:0) a z prvního
místa postoupilo do semifinále, kde zvítězilo nad základní školou z Kobylí
v poměru 3:0. V Břeclavi se našemu týmu podařilo ve skupině nejdříve porazit základní školu Moravského Žižkova a Drnholce. Nad naše síly však byl
tým z Velkých Němčic. Postup ze skupiny z druhého místa nám přisoudil základní školu Břeclav, Slovácká, největší favority turnaje a také pozdější vítěze.
Po více než vyrovnaném utkání a prohře 1:2 nám zbyla možnost zahrát si
o třetí místo. Prohra 2:0 nám nakonec vynesla neoblíbené čtvrté místo.“ Turnaj byl náročný, ale snažili sme se ze sebe dostat maximum, finále bylo
blízko tak teď cítím mírné zklamání “, řekl kapitán Filip Riess po turnaji. Na
reprezentaci naší školy se podíleli žáci Riess Filip, Damborský Milan, Valenta
Vojtěch, Osička Martin, Osička Vojtěch, Svoboda Petr, Růžičková Barbora,
Osička Ondřej.
Všem za předvedený výkon děkuje vedoucí družstva a trenér Zelinka Petr.
17
kaspolečenská kronikasp
olečenskákronikakronik
NARODILI SE
JUBILEA
ÚNOR
Vrbovský Miroslav
Osičková Marta
Osičková Jiřina
Sorotová Jiřina
Revoluční 765
Na Aleji 556
Svárov 42
Mírová 1124
50
65
75
91
Krátká 620
Slíny 348
nám. Osvoboditelů 1118
Záhumní 1256
Široká 254
1. máje 130
Lipová 65
Hřbitovní 557
55
55
60
60
60
65
80
82
BŘEZEN
Svoboda Vladimír
Vaňková Anna
Křiváková Anežka
Osička Josef
Zapletal Josef
Blatová Květoslava
Tetur Tomáš
Zapletal Josef
Horká Lucie
Paděrová Soňa
Esterková Nikol
Osička Šimon
Svoboda Matěj
Frisa Ondřej
Tetur Filip
Osička Oliver
ZEMŘELI
Košuličová Ludmila
Osička Karel
Šubert Vítězslav
Švenda Jaroslav
Veselá Marie
Teturová Alena
VÝROČÍ SVATBY
Jana a Bohumír Jaborníkovi
16. 3. 2013 se uskuteční vítání občánků - rodiče, kteří se
budou chtít se svým dítětem zúčastnit tohoto obřadu, se mohou
nahlásit do 8. 3. 2013 na matrice.
Manželskému páru přejeme hodně zdraví,
štěstí a životního elánu do dalších společných let.
inzerce
2013STATISTIKA K 1. 1. 2013STATIST
občané ČR
z toho
ženy
muži
k 1. 1. 2012
přistěhovalo se
narodilo se
odstěhovalo se
zemřelo
3 785
56
45
-62
-41
1938
34
21
-28
-17
1847
22
24
-34
-24
k 1. 1. 2013
3 783
1948
1835
Příští uzávěrka bude 10. 3. 2013.
Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na:
e-mail: [email protected]
Městský úřad Velké Bílovice
nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou.
Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo
jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem.
Ing. Ivana Sládková, Věnceslava Osičková
Velké Bílovice, Jízdárna 424
Tel.: 519 347 216, 608 747 452
Nabízí:
- Vedení podvojného účetnictví
a daňové evidence včetně mezd
- Účetní a daňové poradenství,
zpracování daňového přiznání
Prodejní místa zpravodaje:
potraviny Jednota, ul. Svárov
potraviny Jednota, ul. Čejkovská
potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů
potraviny Havlíčková, ul. U školky
stánek Osičková, ul. Růžová
jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů
stánek Polláková, ul. Svárov
ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - dvouměsíčník, místo vydání - Velké Bílovice, číslo 1/2013, registrační číslo MK ČR E 11607, vydavatel - Městský úřad Velké Bílovice,
nám. Osvoboditelů 570, PSČ 691 02, IČO: 00283673, náklad 820 ks, redaktorky: Irena Dojáčková, Veronika Slámová a Lenka Brůčková, grafická úprava: Štěpán Žďárský,
tisk Adámek, Břeclav, cena 5,- Kč
18
DĚTSKÝ KROJOVANÝ PLESDĚTSKÝKROJOVANÝPLESDĚTS
19
XII. PLES MĚSTA - TENTOKRÁT TROCHU JINAKXII.PLESMĚ
20

Podobné dokumenty