VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Sanus Brno

Komentáře

Transkript

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Sanus Brno
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
V
VÝ
ÝR
RO
OČ
ČN
NÍÍ Z
ZPPR
RÁ
ÁV
VA
A Z
ZA
A R
RO
OK
K 22000099
SSaannuuss B
Brrnnoo
Základní ustanovení
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují
dobrovolně na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí zákonem č. 83/90 Sb. ve znění zákona
300/90, novelami těchto zákonů a doplňujícími předpisy Občanského a Obchodního zákoníku
Motto sdružení: „ ČLOVĚK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM „
Název sdružení…………Sanus Brno
Datum registrace sdružení u MV: 02.08.2001
IČO: 265 37 231
sídlo organizace………...Kotlářská 51 Brno 602 00
telefon:…………………541 236 090, mobil 7777 58 261
statutární zástupce:…….Ing. Hodinářová Taťána
e-mail:
[email protected]
http://www.sanusbrno.com/
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
2. Hlavní odborné činnosti v organizaci
Rozsah poskytované komplexní péče (integrovaná zdravotní a sociální péče a pomoc)

Sociální péče a pomoc poskytovaná na základě stupně sociální potřebnosti klienta dle Vyhlášky
MPSV č. 182/91 Sb., ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Domácí zdravotní péče poskytovaná na základě indikace ošetřujícím lékařem klienta dle zákona
č.48/97 Sb., § 22 ve vlastním sociálním prostředí klienta.
Sdružení Sanus Brno
1. přispívá k zabezpečování sociálních a zdravotních služeb jednotlivým skupinám obyvatelstva,
především starým, zdravotně a tělesně postiženým dospělým a dětem
2. zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost pro tyto skupiny
3. napomáhá svojí činností k důstojnému a plnohodnotnému životu zdravotně a tělesně
postižených občanů
4. udržuje a zlepšuje stávající kvalitu života seniorů
5. pečuje o seniory, kteří nejsou schopni zvládat své základní životní potřeby ve svém
vlastním přirozeném prostředí – provozuje stacionář
6. sdružuje zdravotnické pracovníky i zástupce jiných odborností, kteří se zabývají podporou a
rozvojem domácí péče, zdravotní a sociální péče a pomoci
7. získává laickou i odbornou veřejnost k aktivní účasti na podpoře této činnosti
8. garantuje odbornou a etickou úroveň činnosti
9. prosazuje řešení zdravotních, sociálních, ekonomických a právních otázek činnosti
10. zajišťuje a podporuje publikační a přednáškovou činnost svých řádných členů
11. spolupracuje s lékařskými společnostmi a společnostmi ostatních oborů činnosti, pracovníků
ve zdravotnictví a sociální péči, s ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí a
dalšími institucemi státní správy
12. spolupracuje s obdobnými organizacemi v České republice
13. sdružení Sanus Brno garantuje etickou úroveň své činnosti, která je rozvíjena v souladu
s obecně platnými právními předpisy a stanovami sdružení Sanus Brno.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
14. Sdružení Sanus Brno nesleduje výdělečné cíle.
15. Sdružení je aktivním členem Asociace domácí péče České republiky a Jihomoravského
regionu ADP ČR.
Sdružení zastupují:
o předsedkyně: Ing. Hodinářová Taťána
o místopředsedkyně: Blanka Bolechová
o Mgr. Miroslava Baránková
o člen správní rady:
Ing. Maňas Jaroslav
o Předseda revizní komise: Šnirychová Markéta
o Administrativní pracovník: Ondrášková Zdeňka
o Supervizor: MUDr. Milíčová Hana
o Účetní organizace: Petra Blábolilová
o Daňový poradce: Ing.Jaroslav Mikšík
Ve sdružení pracují:
o sociální pracovnice
o zdravotní sestry
o ošetřovatelky – pečovatelky
o rehabilitační pracovníci
o administrativní pracovnice
o dobrovolníci, zejména senioři
o řidiči
Přehled služeb občanského sdružení Sanus Brno
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ROZVOZ OBĚDŮ
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ( pobytová a terénní )
PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH a ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
DOBROVOLNICKÁ ČINNOST SENIORŮ
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Přehled zařízení Sanus Brno:
Provozovny:
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Štefánikova 63a
Hřbitovní 1700/12
612 00 Brno
664 51 Šlapanice u Brna
koordinátorka: Miroslava Vyskočilová
koordinátorka: Blanka Bolechová
tel: 549 229 999, mobil 777758270
tel: 544 226 879, mobil: 777 758 262
[email protected]
Dům s pečovatelskou službou
Komenského 733
Bílovice nad Svitavou 664 01
tel: 545 227 653, mobil: 777 758 269
sociální pracovnice: Anna Dvořáková
email: [email protected]
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Holubická 674
Podolí 122
664 07 Pozořice
664 04 Podolí u Brna
tel: 544 226 879, 7777 58 262
tel: 544 226 879, 7777 58 262
koordinátor: Blanka Bolechová
sanuspozorice.seznam.cz
Naši integrovanou péči užívají potřební lidé z celého Brna i Brna – venkova, zejména z těchto obcí:
Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice, Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna, Březina, Vranov,
Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice, Prace, Blažovice, Jiříkovice, Podolí, Tvarožná, Velatice, Sivice,
Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Mokrá – Horákov, Hostěnice, Rozdrojovice.
Zde všude zajišťujeme odlehčovací službu ve vlastním sociálním prostředí klientů.
Všichni pracovníci jsou propojeni služebními mobilními telefony a mají k dispozici 7 automobilů (
starší výroby a 2 nové ). Tímto se stávají pro klienty rychle dostupní a flexibilní – přizpůsobujeme se
měnícím se individuálním požadavkům klientů.
V celém roce byly poskytovány sociální služby nepřetržitě denně od pondělí do neděle.
Služby jsou zajišťovány standardně denně od 7 do 20 hodin, u odlehčovacích služeb i v noci.
V roce 2009 bylo rozšířen počet kompenzačních pomůcek, aby co nejvíce klientů mělo
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
zajištěno co nejlepší prostředí pro poskytování kvalitních sociálních služeb v domácím
prostředí.
V letošním roce jsme zakoupili 2 polohovacích lůžka, které jsou v domácím prostředí hodně žádaná.
Naše sdružení se prezentovalo také na „Dni sociálních služeb“
Během celého roku pořádáme pro klienty Domů s pečovatelskou službou různé společenské akce a
přednášky. Všechny akce jsou u seniorů velmi oblíbené a hojně navštěvované, což nám dává zpětnou
vazbu a pocit, že je naše práce prospěšná pro lidskou dušičku…
Samozřejmostí je u nás pořádání oslav narozenin jednotlivých obyvatelů DPS, které se těší velké
oblibě. Jsou totiž důvodem, aby se lidé více setkávali a nezůstávali osamoceni se svými nemocemi a
trápením.
I v tomto roce jsme oslavily významné jubileum, a to 101 let naší dlouholeté klientky, která je
ukázkou toho, jak vlastní sociální prostředí spolu s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí prospívá
seniorům . . Oslava byla velkolepá, v bytě se sešli zástupci Magistrátu města Brna a všichni kdo ji
znají. Sama vždy zdůrazňuje, že kdyby musela opustit svůj byt, nedožila by se takového vysokého
věku.
V tom vidíme smysluplnost naší práce a velký přínos ke zkvalitnění života seniorů a proto nás tato
práce i přes její náročnost, fyzickou i psychickou, velmi těší.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Akce pořádané pro klienty pečovatelské služby v roce 2009
o
společenská setkání při různých příležitostech
o
oslavy životních jubileí
o
malování, společenské hry a další aktivity podle zájmů klientů
o
odborné přednášky – zaměřené zejména na prevenci a ochranu zdraví
o
hudební koncerty
o
vycházky do okolí
o
měření krevního tlaku
o
měření cukru v krvi
o
zdravotní konzultace, edukace
Akce pořádané pro obyvatele DPS Pozořice
Každý měsíc se sejdeme na oslavu narozenin
17. dubna + 24. září – jsme opékali špekáčky venku u ohně
7. května jsme oslavili Den matek vystoupením dětí z LŠU a
8.května vystoupením těch nejmenších dětí z místní MŠ
23. srpna – farní mládež upekla bábovky a přišla navštívit seniory.
5. prosince jsme uspořádali ve spolupráci se Svazem žen a sdružením „Človíček“ předvánoční
jarmark, kde se prodávali za symbolické ceny různé výrobky seniorů
12. prosince si poslechli senioři Vánoční pásmo z MŠ a
17. prosince vánoční písně žáků z Lidové školy umění
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Akce pořádané pro obyvatele DPS v Podolí u Brna
Během celého roku pořádáme pro klienty Domů s pečovatelskou službou různé společenské akce a
také cvičební aktivity
4.1. Vítání nového roku - obyvatelé DPS si přinesli cukroví, svařili jsme víno. Všichni sdělovali
zážitky s rodinou, většina z nich odjela na svátky k dětem.. Zazpívali jsme si koledy a popřáli si
navzájem hodně zdraví v tomto roce.
4.-5. února jsme pomáhali organizovat sbírku na opravu lavic v kostele, která vznikla na popud
obyvatele DPS p. Pospíšila. Podařilo se získat 3 500,- Kč.
11.4. Na DPS přijeli nevidomí z Chrlic, velmi pěkně zazpívali pod vedením prof. Janíka, který je
doprovázel na el. klávesách. Na závěr zazpívali několik písniček na přání obyvatel DPS. Ti si je s nimi
s chutí zazpívali.
30.4. Pálení čarodějnic. Také obyvatelé DPS si chtěli užít tohoto zvyku, proto jsme připravili oheň a
opekli si špekáčky. Večer se vydařil, p. Pospíšil , obyvatel DPS, přečetl několik vtipných básniček.
8.5 den matek – děti z mateřské školky přišly ukázat co umí a připravily si pěkná přáníčka.
25.11. Pečení perníčků – připravili jsme si těsto a obyvatelky DPS se sešly, aby upekly perníčky,
kterými pohostí Mikuláše
3.12. Zdobení perníčků – Je třeba nazdobit perníčky, Mikuláš přijde už zítra. Při zdobení perníčků si
obyvatelky zazpívaly koledy, byla sváteční atmosféra.
4.12 .Mikuláš – starostka obce zajistila čerty, anděla a Mikuláše pro děti ve škole a školce, Přišli
pozdravit také naše seniory. Na rozdíl od dětí, nemuseli senioři říkat básničky.
15.12 Pletení vánočních věnců – aby si všichni obyvatelé DPS vyzdobili vánočně svoje byty, vyrobili
si každý svůj vánoční věnec. Většina z nich již nepořizuje vánoční stromeček, proto velmi uvítají
jeden společný stromek, který zdobí společenskou místnost.
V DPS v Bílovicích nad Svitavou jsme pořádali:
14.1. Posezení seniorů s občerstvením při kterém jsme si povídali o jejich starostech a trápení a snažili
se nabídnout pomoc při jejich řešení.
21.1. Zorganizovali jsme ochutnávku potravinových doplňků pod záštitou firmy Nical
13.3. Obyvatelům přijeli zahrát a zazpívat pod vedením dr. Běhalové nevidomí klienti z USP Chrlice
14.10. Přijeli zazpívat žáci z LŠU Kvapila z Brna
9.12. Připravili jsme předvánoční posezení u svařeného vínka a perníčků, zpívali společně koledy.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Během roku 2009 tyto služby využívalo ve všech střediscích 72 klientů pravidelně a 15 klientů
příležitostně.
Intenzivně spolupracujeme s Magistrátem města Brna a dalšími neziskovými organizacemi.
Aktivně se podílíme na komunitním plánování ve městě Brně.
Od roku 2005 je naše organizace i součástí praktické výuky pro Střední školou sociálních a
zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Údolní 10, 602 00 Brno.
Studenti 3 a 4 ročníku SOŠ oboru sociální služby a 3 ročníku dálkového studia „ošetřovatel“ u nás
získávají bohaté zkušenosti z ošetřovatelské i lidské péče o potřebné klienty.
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Koordinátorka zdravotní péče: Miroslava Vyskočilová,r.s., pracoviště Štefánikova 63a , Brno
612 00.
Sdružení Sanus jako nestátní zdravotnické zařízení poskytuje domácí zdravotní péči na základě
doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře. Zdravotní péče je poskytována 7 dní v týdnu
včetně dnů pracovního klidu i několikrát denně. Domácí péče je ošetřujícím lékařem indikována
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
zejména u klientů, kteří jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je
nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i
akutního onemocnění. Součástí aktivit domácí péče je péče o duševní zdraví a resocializace
klientů s duševním onemocněním. Zahrnuje i péči o klienty ve stavu umírání / tzv. hospicovou
domácí péči / tak, aby mohli prožít své poslední chvíle na tomto světě důstojně, obklopeni svými
blízkými, jejich láskou a hlavně ve svém domácím prostředí, které důvěrně znají.
Výhody domácí péče:
1.
respektuje v plném rozsahu integritu klienta s jeho vlastním sociálním prostředím
i individuální vnímání kvality života
2. při poskytování domácí péče je vždy aplikován holistický / celostní / přístup
3. příznivý vliv domácího prostředí a přítomnost blízkých hraje významnou úlohu v procesu
uzdravování nebo zmírnění negativního vlivu doprovodných psychických symptomů
4. téměř u všech forem onemocnění.
Jedná se o tyto zdravotní úkony:
o
péče o ležící pacienty
o
péče o onkologické pacienty
o
převazy a ošetření různých typů ran – pooperačních ran, bércových vředů,
dekubitů
o
injekce, odběry krve
o
podávání léků
o
aplikace léčebných kůr
o
měření krevního tlaku
o
ošetření katetrů, sond
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
o
ošetření různých druhů stomií – kolostomie, urostomie,cystostomie
o
ošetření tracheálních kanyl
o
ošetřovatelská rehabilitace
o
edukace klienta a rodiny
Půjčování kompenzačních pomůcek
o
polohovací lůžka
o
sedačky do vany
o
hygienické židle do sprchového koutu
o
chodítka
o
berle a hole
o
jídelní stolky
o
invalidní vozíky
o
nástavce na WC
Domácí péče navazuje na nemocniční péči nebo ji i nahrazuje / zejména v ošetřovatelském procesu
v úzké spolupráci s praktickým lékařem a rodinou klienta /
Domácí péče v nemalé míře šetří i finanční prostředky, které by byly vynaloženy na ústavní léčbu.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Malá bilance za rok 2009 v integrované péči:
V roce 2009 využilo naše služby celkem klientů
Počet klientů
Počet návštěv
Poznámka
(ks)
Pečovatelská
služba
Celkem za organizaci
115
13672
Ošetřovatelská
péče
Odborná zdravotní ošetřovatelská péče
422
16981
Rozvoz obědů
v terénu Pozořice
Rozvoz obědů v Pozořicích
57
12781
Obědy vydané v DPS Pozořice
Rozvoz a výdej
obědů v DPS
11
1892
29
2648
Pozořice
Rozvoz obědů v
Brně
Rozvoz a výdej
Obědy rozvezeny v Brně jedním
vozidlem
18
1188
obědů v Podolí u
Brna
Zajištění dohledů nad dospělou osobou
Odlehčovací
6
651
v domácnosti klienta. Denní a noční
služba
dohledy různého časového rozsahu.
Odlehčovací
Krátkodobý pobyt v DPS Bílovice
služba pobytová
4
Bílovice nad
Svitavou
Sociální
315
poradenství
telefonicky
Osobní kontakt
135
Pomocí emailu
28
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Cílem služeb je dosáhnout účasti lidí v nepříznivé sociální situaci na životě běžné společnosti,
poskytnout osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem
umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým
způsobem jiných systémů vytváření příležitostí pro smysluplné vztahy s rodinou a dalšími blízkými
lidmi, podpora kontaktů s přirozeným sociálním prostředím.
Komu je určena:
Pečovatelská služba poskytuje pomoc všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a to bez
rozdílu – rasových, materiálních, zdravotních, a kteří nejsou schopni vlastními silami se dostatečně
postarat o sebe a svou domácnost. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří jsou určitým způsobem
znevýhodněny / zdravotním stavem, sociální situací /, bez určení věkové hranice. Protože i takto
znevýhodnění lidé mohou zůstat, s pomocí pečovatelské služby, v domácím prostředí, součástí
společnosti, a nemusejí zbytečně využívat zařízení ústavního typu, pokud to jejich stav nezbytně
nevyžaduje / např. zhoršený zdravotní stav, neúnosné sociální podmínky /.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Pečovatelská sužba je určena pro všechny kdo ji potřebují, či o ní zažádají, je hrazena přímo
uživatelem .
V rámci pečovatelské služby zajišťujeme:
Pomoc při zajištění chodu domácnosti – úkony, které jsou spojeny s prostředím, ve kterém
klient žije: úklid domácnosti, mytí nádobí, praní a žehlení prádla, nákupy, nutné pochůzky /
vyřizování na poště, úřadech, apod. /, donáška léků, obědů.
Pomoc při sebeobsluze – zejména hygienická péče / ranní, večerní, celková koupel, mytí vlasů/,
pomoc při přesunu na vozík, lůžko, pomoc při použití WC, pomoc při oblékání, ošetření nohou.
Stravování – obědy zajišťujeme z veřejného stravovacího zařízení – z jídelny Máj, kde mají
senioři výběr z 5 diet ( žlučníková, žaludeční, diabetická, protisklerotická a dvě základní ), nebo ze
školní jídelny – v Pozořicích a v Podolí.
Poskytujeme denní donášku nebo dovážku oběda, případně jiného jídla
Pomoc při přípravě jídla nebo celá příprava jídla pro občany, kteří si nemohou sami již připravit
ohřátí jídla, podání jídla, krmení
dohled nad dodržováním pitného režimu
Dohled nad dospělou osobou – několikahodinový, celodenní nebo i noční ( krátkodobě ).
Respitní péči – zajištění péče o klienta v době nepřítomnosti jeho pečující osoby
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Doprovod k lékaři, při krátkodobém pobytu mimo domov – návštěva, procházka, společenská
akce, odvoz a dovoz klientů.
Psychickou podporu - navozování pozitivních emocí a nálad, pravidelný kontakt s lidmi,
zapojování do aktivit / komunikace, pomoc při úkonech, je-li to možné /, podpora rodiny a
blízkých k častým kontaktům se seniorem a tím k potlačení pocitu samoty.
Sociální a právní poradenství - zejména pomoc při prosazování práv a zájmů –
zahrnuje konkrétní vysvětlení toho, jak a kde různé záležitosti spjaté s chodem domácnosti vyřídit
– např.pomoc při vyřízení žádosti do domova důchodců nebo jiného zařízení, pomoc při vyřízení
příspěvku při péči o osobu blízkou,apod.
Telefonické poradenství - poskytování informací o možnosti využití různých druhů pomoci
lidem,kteří se ocitli v sociální či zdravotní nouzi – sociální mapa / domácí péče, pečovatelská
služba, přechodné pobyty, stacionáře, léčebny, domovy důchodců /
Sdružení Sanus Brno úzce spolupracuje s městskými a obecními úřady, zdravotnickými a
sociálními zařízeními, kde funguje velmi dobře informovanost o stavu a situaci klienta.
Převozy klientů – naši klienti nás často žádají o převoz k lékaři na kontrolu, neboť odvozy
sanitkou jsou stále hodně vytíženy a tím jsou velmi dlouhé čekací doby. .Proto jsme vozili dle našich
možností klienty našimi auty a to nejen k lékařům, ale i na různé společenské akce, zejména do klubů
důchodců nebo oslavy narozenin jejich kamarádů apod.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
DPS Bílovice nad Svitavou
Dům s pečovatelskou službou Pozořice, koordinátorka péče Bolechová Blanka
Zde zajišťujeme:
o
dovážku a donášku obědů v pracovní dny pro potřebné obyvatele obce a pro
obyvatele domu s pečovatelskou službou / zahájení v květnu 2004 /
o
evidenci a výběr plateb za stravné a dovoz
o
kontrolu a čištění termo-jídlonosičů
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Pozořice - DPS
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Bezbariérové hygienické zařízení v pobytovém zařízení odlehčovacích služeb v Bílovicích nad
Svitavou
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Jsou to terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich sociálním prostředí, ale z důvodu odpočinku nebo dočasné nepřítomnosti pečující
osoby, je třeba jim péči zajistit jiným způsobem.
Naše organizace poskytuje jak terénní, tak pobytové odlehčovací služby. Naši odlehčovací službu
užívají potřební lidé z celého Brna i Brna – venkova, a to z těchto obcí: Bílovice nad Svitavou,
Řícmanice, Kanice, Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna, Březina, Vranov, Šlapanice, Ponětovice,
Kobylnice, Prace, Blažovice, Jiříkovice, Podolí, Tvarožná, Velatice, Sivice, Pozořice, Kovalovice,
Viničné Šumice, Mokrá – Horákov, Hostěnice, Rozdrojovice.
Zde všude zajišťujeme odlehčovací službu ve vlastním sociálním prostředí klientů.
Pobytové odlehčovací služby poskytujeme v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Bílovicích
nad Svitavou.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Pobyt v zařízení je určen klientům všech věkových kategorií,kteří se nemohou o sebe postarat pro
pokročilý věk, či trvalou změnu zdravotního stavu a kterým z různých důvodů nemůže být
zajištěna obdobná forma péče v jejich vlastním sociálním prostředí.
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Naším cílem je, aby se tito lidé cítili co nejvíce jako ve svém přirozeném prostředí. Klademe důraz na
individuální přístup ke klientům. Kapacita našeho pobytového zařízení je 2 klienti. Proto je
umožněn velmi individuální přístup a klienti se tu necítí jako v ústavní péči, ale jako u
„příbuzných“.
Co nabízíme?
Nabídka a rozsah služeb je dána poptávkou a sleduje vysoce humánní, efektivní a ekonomické
aspekty. Uplatňujeme podporu rozvoje vlastních sil, schopností, stabilizaci zbytkových sil a vůle
klienta, tak, aby byla zachována důstojnost osobnosti klienta a zajištěna jeho integrace do
společnosti
Realizujeme aktivity společenské, kulturní, edukační, sociální integraci , rehabilitaci, psychoterapii,
ošetřovatelskou péči, masáže, pedikúru, vycházky, společenské hry, přednášky, bezbariérové
provádění hygieny.
Celodenní program zajišťuje sociální pracovnice ve spolupráci se zdravotními sestrami a rehabilitační
pracovnicí, další pracovníci jsou pečovatelky.
V průběhu pobytu je zajištěna celodenní strava. Klienti mají možnost výběru z pěti hlavních
jídel, u ostatní stravy též plně respektujeme individuální přání klientů
Provoz pobytového zařízení:
Pobyty klientů jsou přechodné a pohybují se od pobytů krátkodobých, přes pobyt denní,
víkendový, týdenní i vícetýdenní.
Klient si na pobyt přispívá.
V případě zájmu zajistíme odvoz i dovoz klientů. Přijímáme i plně imobilní občany.
Zařízení je bezbariérové.
Naše služby jsou z části financovány z rozpočtu Magistrátu města Brna , Jihomoravského krajského
úřadu a MPSV.
Všem přispěvatelům děkujeme za podporu našich činností .
Brně dne 27. 07. 2010
Ing. Taťána Hodinářová,
ředitelka
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
uvedeno v tis. Kč
Název společnosti :
Sanus Brno o.s.
Kotlářská 51
602 00 Brno
IČ: 26537231
Sestavena ke dni 31.12.2009
Datum sestavení: 24.6.2010
Schválil ke dni: 24.6.2010
Název
A.Náklady
I.Spotřebované nákupy celkem
II.Služby celkem
III.Osobní náklady celkem
IV.Daně a poplatky celkem
V.Ostatní náklady celkem
VI.Odpisy, prodaný majetek atd.celkem
VII.Posyktnuté příspěvky celkem
VIII.Daň z příjmu celkem
Náklady celkem
I.Tržby za vlastní výkony a zboží
II.Změny stavu vn.zásob celkem
III.Aktivace celkem
IV.Ostatní výnosy celkem
V.Tržby z prodeje majetku , apod.celkem
VI.Přijaté příspěvky celkem
VII.Provozní dotace, dary celkem
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D.Výsledek hospodaření po zdanění
Odesláno dne: 24.6.2010
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
705,00
1 095,00
5 840,00
17,00
481,00
53,00
4,00
47,00
8 242,00
5 516,00
0,00
48,00
2 666,00
8 230,00
35,00
-12,00
Razítko
0,00
0,00
0,00
Podpis
odpovědné
osoby:
Celkem
705,00
1 095,00
5 840,00
17,00
481,00
53,00
4,00
47,00
8 242,00
5 516,00
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
2 666,00
8 230,00
35,00
-12,00
Podpis osoby
odpovědné
za zaúčtování:
telefon:
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]
Sanus Brno občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
Motto: Nehledej důvody proč problém řešit nelze –
hledej řešení…
Děkujeme za finanční podporu projektů:
Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna,
MPSV,ÚP
Sanus Brno – občanské sdružení
Kotlářská 51, Brno 602 00
http://sanusbrno.com
Tel./fax.: 541 23 60 90
Mobil: 7777 58 261
El.adresa: [email protected]

Podobné dokumenty