Zde - MIDIT

Komentáře

Transkript

Zde - MIDIT
Postup efektování jednotlivých part
Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000,
2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené
obrázky ovládacího panelu a displej jsou z Yamahy TYROS 2 – na jiných
uvedených nástrojích se mohou v detailech lišit.
Je zde popsán postup, jak aplikovat dostupné efekty (nap íklad Reverb, Chorus, Hall,
Flanger, Distortion, Echo, …) na jednotlivé konkrétní party (RIGHT 1 – 3, LEFT, MIDI
kanály songu 1 – 16, mikrofon…). Postup uvedu pro afektování part (kanál ) songu,
pro další party (RIGHT 1, party automatického doprovodu, …) je postup analogický.
Postup:
1. V nástroji vybereme song, u kterého budeme efektovat jednotlivé party.
2. Stiskneme tla ítko MIXING CONSOLE a objeví se p íslušný displej.
Obr. 1 Tla ítko MIXING CONSOLE
Obr. 2 Displej MIXING CONSOLE
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
1
3. Pomocí tla ítek TAB se posuneme na záložku EFFECT.
Obr. 3 Tla ítka TAB
Obr. 4 Záložka EFFECT
4. Opakovaným stiskem tla ítka MIXING CONSOLE se na displeji p epínáme
mezi jednotlivými party – viz nápis v horní ásti displeje (PANEL PART,
STYLE PART, SONG CH 1~8, SONG CH 9~16). Tímto si zvolíme part, na
který budeme aplikovat efekt. V našem modelovém p íklad z staneme na
obrazovce SONG CH 1~8.
Obr. 5 PANEL PART
Obr. 6 STYLE PART
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
2
Obr. 7 SONG CH 1~8
Obr. 8 SONG CH 9~16
5. Pomocí tla ítek C, D, E a nebo H, I, J u displeje zvolíme, zda budeme
nastavovat typ efektu Reverb (tla ítka C nebo H), Chorus (tla ítka D nebo I),
DSP (tla ítka E nebo J). Pro nás nejzajímav jší budou efekty DSP.
Obr. 9 Tla ítka C, D, E a H, I, J
6. Pro volbu konkrétního typu efektu stiskneme tla ítko F napravo u displeje,
kterému na displeji odpovídá funkce TYPE.
Obr. 10 Volba typu efektu (tla ítko F)
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
3
7. Objeví se níže uvedený displej, kde už m žeme nastavovat konkrétní efekty
pro konkrétní party. Hlavní ovládání je pomocí odpovídajících tla ítek pod
displejem.
Obr. 11 Displej pro volbu efekt
8. Podrobn ji si popišme jednotlivé sloupe ky na displeji.
• BLOCK
Zde si zvolíme blok efekt (na výb r je z možností REVERB,
CHORUS a n kolik blok
DSP), p i emž u nástroj
s mikrofonním vstupem a vokálním harmonizérem (PSR2000, PSR-3000, TYROS, TYROS 2) je poslední blok DSP
(DSP6) vyhrazen jako blok pro efektování signálu
p ivedeného na mikrofonní vstup (dynamický mikrofon,
elektrická nebo elektroakustická kytara, …).
Obr. 12 Sloupe ek BLOCK
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
4
•
PART
Zde volíme v p ípad
výb ru n kterého z blok
DSP
jednotlivé party, na které se vybraný efekt bude aplikovat. Na
výb r jsou v jednotlivých blocích DSP party automatického
doprovodu (RHY1, RHY2, BASS, PAD, ..), party RIGHT a
LEFT a jednotlivé MIDI kanály vybraného MID souboru (CH1
až CH16). U bloku DSP6 je zde pouze volba MIC (viz popis
k sloupe ku BLOCK výše).
Obr. 13 Sloupe ek PART
•
CATEGORY
Tady máme na výb r efekty DSP rozd lené do jednotlivých
kategorií. Najdeme zde nap íklad kategorii FLANGER,
DELAY, DISTORTION, WAH, TREMOLO atd.
Obr. 14 Sloupe ek CATEGORY
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
5
•
TYPE
Poslední sloupe ek slouží pro výb r konkrétního typu efektu.
Nabídka je závislá na výb ru bloku v prvním sloupe ku (u
blok REVERB a CHORUS) a u blok DSP také na výb ru
kategorie ve t etím sloupe ku.
Obr. 15 Sloupe ek TYPE
9. V p ípad , že vám nevyhovuje n které z p edp ipravených nastavení typu
jednotlivého efektu, je možné každý tento typ detailn editovat a p izp sobit si
jej tak pro vlastní pot ebu. Pro nastavování jednotlivých parametr
konkrétního efektu slouží volba PARAMETER, která se aktivuje tla ítkem F
napravo u displeje.
Obr. 16 Tla ítko F odpovídá funkci PARAMETER
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
6
10. Po editaci parametr je možné si efekt uložit do jedné z desíti uživatelských
pam tí USER 1 až USER 10. Ukládání se provádí pomocí tla ítka I, kterému
odpovídá funkce SAVE.
Obr. 17 Úprava parametr efektu
Obr. 18 Ukládání uživatelského efektu
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
7
11. Po aplikaci konkrétních efekt na jednotlivé party songu si nezapome te toto
nastavení uložit do vybraného songu! Nahrání zm n efekt a ukládání
provedeme stiskem tla ítka DIGITAL RECORDING.
Obr. 19 Tla ítko DIGITAL RECORDING
12. Dále vybereme volbu SONG CREATOR (pomocí odpovídajícího tla ítka A
nalevo u displeje).
Obr. 20 Volba SONG CREATOR (tla ítko A)
13. Pomocí tla ítek TAB u displeje se posuneme na záložku CHANNEL.
Obr. 21 Záložka CHANNEL
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
8
14. V tabulce v horní ásti displeje se pomocí tla ítek A a B posuneme na pátý
ádek (SETUP).
Obr. 22 Položka SETUP
15. Ve spodní ásti displeje se objeví výpis (pod položkou SELECT). Zde
ov íme, zda-li je zaškrtnuté polí ko u volby EFFECT. Pokud není, tak se
posuneme na tuto volbu nap íklad pomocí kole ka DATA ENTRY a polí ko
zaškrtneme tla ítkem ENTER.
Obr. 23 Položka EFFECT
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
9
16. Aplikování provedených zm n potvrdíme volbou EXECUTE, které odpovídá
tla ítko D nalevo u displeje. Na displeji se objeví okno s nápisem „Now
executing.“.
Obr. 24 Volba EXECUTE (tla ítko D)
17. Výsledek uložíme pomocí volby SAVE (odpovídá tla ítku I napravo u displeje)
pod zvoleným názvem souboru a na zvolené místo (disketa, uživatelská
pam (interní flash pam ), harddisk, USB Flash disk, pam ová karta, …).
Obr. 25 Uložení (volba SAVE) – tla ítko I
Pokud budete mít zájem o další podrobn jší postupy (v etn fotografií konkrétních
displej a ovládacích prvk ), tak sta í si napsat o téma, které by vás zajímalo a
pokud se zase na dané téma sejde více nám t a dotaz , tak jej op t rád takto
podrobn zpracuji.
Michal TOMEK
http://www.midit.virt.cz
http://www.forummidit.wz.cz
[email protected]
+420 732 900 459
© 2006 Michal TOMEK, www.midit.virt.cz
10

Podobné dokumenty

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace obrátilo s dotazem, kdy se snažili z USB TO HOST portu ve svém nástroji "vycucat" n co, co z n j "vycucat" nelze. Proto tedy také podrobn jší pohled na rozdíl mezi t mito dv ma USB porty. USB TO HO...

Více

15B) Kroužkový motor

15B) Kroužkový motor 3-fázovému proudu, vznikne v n m to ivé magnetické pole, které se otá í synchronními otá kami dle vztahu Us = 60f / p (p - po et pólových dvojic) Rotor kroužkového motoru se nachází v dutin statoru...

Více

Vysvětlení funkcí přidaných v nové verzi firmware

Vysvětlení funkcí přidaných v nové verzi firmware Stiskn te tla ítko [MUSIC FINDER] pro p ístup na obrazovku MUSIC FINDER a pomocí tla ítek [1] až [5] pro výb r položky, o které chcete zobrazit podrobnosti na webu. Pro výb r m žete také použít kol...

Více

zde - MIDIT

zde - MIDIT stránkách http://www.forummidti.wz.cz (konkrétně toto téma je zde: http://forummidit.wz.cz/viewtopic.php?t=63 ) – respektive ke stažení ve formátu PDF zde: http://www.forummidit.wz.cz/dokumenty/MID...

Více

Originální test z časopisu MUSIC STORE

Originální test z časopisu MUSIC STORE citlivěji s úroveň hlasitosti signálu, jinak se objevuje zpětná vazba. Samotný muzikant můžeme její eliminace též dosáhnout drobnou korekcí na basových frekvencích ekvalizéru nástroje. Máme-li poso...

Více

www .korgpa.com www .korg.cz

www .korgpa.com www .korg.cz Pa588 má ohromující design s krásým tělem a integrovaným špičkovým audio systémem, vybaveným širokopásmovými reproduktory a bass-reflexem, takže zvuk piana je přirozeně bohatý a plný (sluchátka umož...

Více

PSR-3000 PSR-1500

PSR-3000 PSR-1500 Vypněte nástroj vždy, když není používán. I když je vypínač v poloze STANDBY, do nástroje stále přichází malé množství elektrického proudu (používáte-li adaptér). Proto pokud nebudete nástroj použí...

Více