bezpečnostní list - PD Refractories CZ as

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list - PD Refractories CZ as
P-D Refractories
CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
BEZPE NOSTNÍ LIST
podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 1.1.2006
Datum revize: 6.11.2007
Název výrobku: Žárobeton hutný torkretovací
Str.: 1/5
Revize .: 1
Výrobková skupina: PROGUN
Jakost: ZBT 120, ZBT 120EX, ZBT 130, ZBT 140, ZBT 145, ZBT 155
1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A SPOLE NOSTI NEBO PODNIKU
1.1 Identifikace látky nebo p ípravku: Žárobeton hutný torkretovací
íslo CAS: není (p ípravek)
íslo ES ( EINECS): Indexové íslo: Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo p ípravku:
Stavebnictví – suchá žárobetonová sm s ur ená k výrob hutných žáromonolit nebo
prefabrikát .
1.3 Identifikace spole nosti nebo podniku:
Výrobce: P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338
adresa el. pošty odb. zp sobilé osoby odp. za bezp. list: [email protected]
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informa ní st edisko - 224919293, 224915402
Na Bojišti 1, 128 08 PRAHA 2
2. IDENTIFIKACE RIZIK
2.1 Klasifikace látky nebo p ípravku:
Výrobek není klasifikován jako nebezpe ný podle zákona 356/2003 Sb. v platném zn ní, resp. sm rnice
1999/45/ES
2.2 Rizika pro lov ka:
M že mechanicky dráždit o i, dýchací orgány a k ži.
2.3 Rizika pro životní prost edí:
Nemá závažné ú inky na životní prost edí.
2.4 Možné nesprávné použití látky nebo p ípravku: Neuvádí se.
2.5 Jiná rizika:
Nejsou specifikována.
3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1. Popis a charakteristika:
Suchá žárobetonová sm s s normálním obsahem vysocehlinitanového cementu se žárovzdorným ost ivem a
s p ídavkem p ísad zvyšující adhezi, která se po p idání záv sové vody zpracovává torkretováním.
Žárobetonová sm s obsahuje 40-60% oxidu hlinitého nevláknitého (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-10%
oxidu k emi itého – k emene (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0–5% kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES:
238-455-4) a 15-25% vysocehlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2).
3.2. Látky, které p edstavují nebezpe í pro zdraví nebo životní prost edí:
Výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpe né ve smyslu zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní,
ani látky uvedené v platném Seznamu závazn klasifikovaných nebezpe ných chemických látek ve smyslu
vyhl. 232/2004 Sb., v platném zn ní.
3.3. Látky, pro n ž existují expozi ní limity pro pracovní prost edí:
Viz údaje v kap. 8.1.
3.4. Látky persistentní, bioakumulativní a toxické, vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní:
Výrobek neobsahuje látky typu PBT a vPvB.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny: Vzniklý prach m že ve v tším množství dráždit sliznice, spojivky a dýchací cesty.
i práci dodržovat pracovní hygienu. V p ípad vážných potíží vyhledat léka skou pomoc.
Okamžitá léka ská pomoc není nutná.
4.2 P i nadýchání:
íznaky: Drážd ní dýchacích cest.
První pomoc: P i nadýchání prachu je nutno p ejít na erstvý vzduch. Ústní dutinu
vypláchnout vodou, vysmrkat se, aby se odstranil vdechnutý prach.
4.3 P i styku s k ží:
íznaky: M že dráždit.
První pomoc: Odstranit postiženou osobu od zdroje kontaminace. Odstranit
kontaminovaný od v a obuv, p ed dalším použitím vy istit. Pokožku urychlen pe liv
omýt teplou vodou a mýdlem nebo jiným prost edkem na mytí k že a ošet it vhodným
krémem.
4.4 P i zasažení o í:
íznaky: P i zasažení o í vyvolává podrážd ní.
První pomoc: Vymývat proudem vlažné vody nejmén 15 minut za násilného otev ení
P-D Refractories
CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
BEZPE NOSTNÍ LIST
podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 1.1.2006
Datum revize: 6.11.2007
Název výrobku: Žárobeton hutný torkretovací
Str.: 2/5
Revize .: 1
Výrobková skupina: PROGUN
Jakost: ZBT 120, ZBT 120EX, ZBT 130, ZBT 140, ZBT 145, ZBT 155
i. Po vypláchnutí je možno použít vhodnou o ní vodu. Omýt i okolí o i vodou.
V p ípad potíží vyhledejte léka skou pomoc.
4.5 P i požití:
íznaky: P i požití prachu se m že projevit do asné podrážd ní zažívacího systému
zahrnující žalude ní nevolnost a zvracení.
První pomoc: Nikdy nevyvolávat zvracení u osoby v bezv domí! Osob v bezv domí
nepodávat žádné nápoje! Ústa vypláchnout pe liv vodou, vypít n kolik sklenic vody.
V p ípad potíží vyhledat léka skou pomoc.
4.6 Další údaje: Nejsou.
5. OPAT ENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva:
Neho í. Použitý obalový materiál m že být ho lavý, použijte
vhodné hasivo v závislosti na okolním požáru.
5.2 Nevhodná hasiva:
Nejsou.
5.3 Zvláštní nebezpe í:
Není.
5.4 Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Použít v závislosti na okolním požáru.
5.5 Další údaje:
Neho lavý materiál.
6. OPAT ENÍ V P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opat ení pro ochranu osob: Zabránit dalšímu ší ení prachu vzduchem. V p ípad prašného prost edí
používat osobní ochranné pracovní prost edky (viz kap. 8). Jiná zvláštní opat ení nejsou nutná.
6.2 Opat ení pro ochranu životního prost edí: Nemá akutní negativní ú inky na životní prost edí. Zabránit
dalšímu ší ení prachu vzduchem. Znehodnocený výrobek umístit do ur ených sb rných nádob na odpad.
6.3 isticí metody: Rozsypaný výrobek smést, umístit do ur ených nádob na odpad. P i išt ní zabránit
nadm rnému vývoji prachu. Jiná zvláštní opat ení nejsou nutná.
6.4 Další údaje: Viz kap. 8 a 13.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Zacházení: P i manipulaci zabránit nadm rnému (nežádoucímu) vývinu prachu. Používat osobní ochranné
pracovní prost edky tam, kde je to t eba. Jiná zvláštní opat ení nejsou nutná.
7.2 Skladování: 7.2.1 Podmínky pro bezpe né skladování: Skladovat v suchu. Zabránit vývinu prašnosti.
7.2.2 Limity pro skladování: Nejsou stanoveny.
7.3. Specifická použití: Krom údaj uvedených v kapitole 1.2 nejsou žádné další požadavky a pokyny.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY
8.1 Limitní hodnoty expozice: ídí se dle na . vl. . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zam stnanc p i práci, p íloha . 3: P ípustné expozi ní limity pro prach:
Pro daný p ípravek nejsou stanoveny hygienické limity. Vzhledem k charakteru p ípravku lze použít
následující hodnoty:
Pro prachy s p evážn fibrogenním ú inkem:
látka
PELr (mg.m-3)
PELc (mg.m-3)
(respirabilní frakce)
(celková frakce)
emen, kristobalit
0,1
-látka
PEL (mg.m-3)
PELc (mg.m-3)
Fr 5% Fr 5%
ostatní k emi itany
2,0
10 : Fr
10
(Fr = respirabilní frakce)
Pro prachy s možným fibrogenním ú inkem:
látka
PELc (mg.m-3)
(celková frakce)
Amorfní SiO2
4,0
Pro prachy s p evážn nespecifickým ú inkem
látka
PEL (mg.m-3)
Hliník a jeho oxidy (s výj. gama Al2O3)
10
P-D Refractories
CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
BEZPE NOSTNÍ LIST
podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 1.1.2006
Datum revize: 6.11.2007
Název výrobku: Žárobeton hutný torkretovací
Str.: 3/5
Revize .: 1
Výrobková skupina: PROGUN
Jakost: ZBT 120, ZBT 120EX, ZBT 130, ZBT 140, ZBT 145, ZBT 155
8.2 Omezování expozice:
8.2.1 Omezování expozice pracovník : Ventilace – Kde je možné udržovat obsah prachu v ovzduší pod
kontrolou pomocí technických metod (místní odsávání, v trání apod.)
Osobní ochranné prost edky:
Ochrana dýchacích cest:
P i p ekro ení NPK použít respirátor s filtrem proti fibrogenním prach m.
Ochrana o í:
V míst nadm rného vytvá ení prachu použít ochranné brýle s bo nicemi.
Ochrana rukou:
Ochranné pracovní rukavice (nap . kožené).
Ochrana k že:
Pracovní od v a obuv.
Další údaje:
Zabránit kontaktu s o ima, nevdechovat.
Bezd vodn se nezdržovat v místech s vyšší koncentrací prachu
P ed jídlem, pitím, návšt vou toalet a po skon ení práce dodržovat b žnou osobní hygienu.
8.2.2 Omezování expozice životního prost edí:
Zabránit rozprášení výrobku ezání, broušení, lámání apod.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Informace se vztahují k p ípravku.
9.1 Obecné informace:
Skupenství p i 20°C:
pevné – sypká sm s se zrnitostí pod 4 mm
Barva:
r zná
Zápach (v ):
není
9.2 D ležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí:
Hodnota pH:
8-10
Bod varu (°C):
nestanovuje se
Bod vzplanutí (°C):
neho í
Ho lavost (°C)
neho í
Výbušné vlastnosti:
nemá
Oxida ní vlastnosti:
nemá
Tlak par:
nestanovuje se
Relativní hustota p i 20 °C
1,90 - 3,50 g/cm3 (objemová hmotnost)
Rozpustnost:
nerozpustný
Rozpustnost ve vod p i 20 °C
nerozpustný
Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se
Viskozita:
neuvádí se
Hustota par:
neuvádí se
Rychlost odpa ování:
neuvádí se
9.3. Další údaje:
Teplota tání (°C):
neudává se
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Za normálních podmínek stabilní.
10.1 Podmínky, kterých je t eba se vyvarovat:
10.2 Materiály, kterých je t eba se vyvarovat:
10.3 Nebezpe né produkty rozkladu:
Nejsou.
Silné kyseliny.
Nejsou.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Cesty vstupu do organismu: P i b žných cestách vstupu do organismu nemá akutní ani chronické ú inky.
11.1 Akutní toxicita:
- LD50, oráln , potkan (mg.kg-1): nest.
- LD50, dermáln , potkan nebo králík (mg.kg-1): nest.
- LC50, inhala , potkan, pro aerosoly nebo ástice (mg.kg-1): nest.
- LC50, inhala , potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): nest.
11.2 Subchronická – chronická toxicita:
Neudává se.
Není.
11.3 Další ú inky: Senzibilizace:
Karcinogenita:
Není.
P-D Refractories
CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
BEZPE NOSTNÍ LIST
podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 1.1.2006
Datum revize: 6.11.2007
Název výrobku: Žárobeton hutný torkretovací
Str.: 4/5
Revize .: 1
Výrobková skupina: PROGUN
Jakost: ZBT 120, ZBT 120EX, ZBT 130, ZBT 140, ZBT 145, ZBT 155
Mutagenita:
Není.
Toxicita pro reprodukci:
Není.
Zkušenosti u lov ka:
Neudány.
Provedení zkoušek na zví atech:
Údaje nejsou k dispozici.
Další údaje: Výrobek m že obsahovat krystalický k emen. Inhalace prachu z výrobku je považováno za
zdroj minimálního rizika vzniku plicní fibrózy (silikózy). Ovšem, na chronické obstruktivní potíže na
plicích jsou podez ení až po velmi dlouhých dobách expozice (roky) koncentracím p ekra ujícím
ípustné limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro lov ka jednozna
prokázána.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Ekotoxicita:
P vodem p írodní materiál, není p edpoklad toxických ú ink na vodní organismy.
12.2 Mobilita:
Údaj není k dispozici.
12.3 Persistence a rozložitelnost: Výrobek je inertní a nerozkládá se.
12.4 Bioakumula ní potenciál:
Údaj není k dispozici.
12.5. Výsledky posouzení PBT: Není vyžadováno.
12.6. Jiné nep íznivé ú inky:
Výrobek je inertní a jeho možné negativní ú inky spo ívají
v mechanických ú incích prášení.
13. POKYNY K LIKVIDACI
13.1 Odstra ování látky nebo p ípravku: Za azení odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpad ):
10 12 01 Odpadní keramické hmoty p ed tepelným zpracování, kat. O.
Zneškodn ní prázdného obalu: Podle charakteru konstruk ního materiálu obalu je odpad za azen do sk. 15 01
Obaly (v etn odd len sbíraného komunálního obalového odpadu)., kat. O. Prázdný obal bez zbytk obsahu
je možno zneškod ovat postupy závisejícími na konstruk ním materiálu obalu (zp tný sb r, recyklace,
skládkování, spalování).
13.2 Vhodné metody odstra ování látky nebo p ípravku: Skládkování na skládkách p íslušné skupiny.
13.3 Právní p edpisy o odpadech: Zákon 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhl. . 381/2001 Sb. (Katalog odpad )
Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnosti nakládání s odpady
14. INFORMACE PRO P EPRAVU
Pozemní p eprava: ADR/RID:
Vnitrozemská vodní p eprava:
Námo ní p eprava:
Letecká doprava :
Nepodléhá p edpis m.
Nepodléhá p edpis m.
Nepodléhá p edpis m.
Nep epravuje se.
15. INFORMACE O P EDPISECH
Posouzení chemické bezpe nosti pro látky obsažené v p ípravku nebylo provád no.
15.1 Informace týkající se ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí, které musí být
uvedeny na obalu látky nebo p ípravku:
Nepodléhá povinnému ozna ování podle zákona 356/2003 v platném zn ní.
15.2 Specifická stanovení na úrovni Evropských spole enství
Bezpe nostní list odpovídá požadavk m p edpis Evropské unie:
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
15.3 Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prost edí: Nejsou specifikována.
16. DALŠÍ INFORMACE
Tento bezpe nostní list vydává P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na p ání zákazníka.
Pokyny pro školení:
V rámci školení BOZP seznamovat se zásadami práce s p ípravkem a s p edepsanými osobními ochrannými
prost edky.
Doporu ená omezení použití:
Používat pouze pro ú ely ur ené výrobcem.
i manipulaci s výrobkem doporu ujeme zachovávat následující doporu ení. Doporu ení jsou v zájmu
P-D Refractories
CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
BEZPE NOSTNÍ LIST
podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 1.1.2006
Datum revize: 6.11.2007
Název výrobku: Žárobeton hutný torkretovací
Str.: 5/5
Revize .: 1
Výrobková skupina: PROGUN
Jakost: ZBT 120, ZBT 120EX, ZBT 130, ZBT 140, ZBT 145, ZBT 155
unifikace uvedena formou S-v t:
S22
S24/25
S28
S37/39
–
–
–
–
Nevdechujte prach
Zamezte styku s k ží a o ima
P i styku s k ží okamžit omyjte velkým množstvím teplé vody a mýdlem
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít
Další informace: Výše uvedené údaje popisují výhradn bezpe nostní požadavky produkt a opírají se o
sou asný stav našich znalostí. Nepopisují vlastnosti výrobk ve smyslu jakostních parametr a zákonných
edpis pro pln ní záruk.
Zdroje nejd ležit jších údaj : Údaje obsažené v tomto listu byly zpracovány dle podklad výrobce a dále na
podklad platných právních p edpis R.
Údaje o zm nách a revizích:
. revize
Datum
Provedené zm ny
1.
6.11.2007
Úprava struktury a formální úpravy celého bezpe nostního listu podle p ílohy . II
k Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH)

Podobné dokumenty

journal 3/2006

journal 3/2006 vystaven, tj. zda přijde do přímého kontaktu s ohněm–žárem, o jaký proces v agregátu jde, k jakým chemickým reakcím tam dochází, atd. Parametry, na které se nejvíce soustřeďujeme při jejich výběru ...

Více

Bezpečnostní list Neoponit L

Bezpečnostní list Neoponit L 3.1. Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka p i používání látky/p ípravku: Neuvádí se. Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na životní prost edí p i používání látky/p ípravku: Neuvádí se. 3.2....

Více

LADAN Zplyňovací kotle na dřevo

LADAN Zplyňovací kotle na dřevo Ušetří se tím nejen fyzická námaha, ale také čas potřebný na tuto práci. Popel představuje cca1-2 % z množství dodaného paliva (čištění cca1 krát týdně.) Vzhledem na nízkou tvorbu škodlivin je prov...

Více

Bezpečnostní list transparentní báze

Bezpečnostní list transparentní báze Bezpe nostní list byl vypracován v souladu se zákonem . 356/2003 Sb., vyhláškou . 231/2004 Sb. a podle požadavk na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci, hodnocení, povol...

Více

hydrostar h-5-n 2012

hydrostar h-5-n 2012 Omezování expozice pracovník Ochrana dýchacích orgán : Ochrana o í: Ochrana rukou: Ochrana k že:

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Dirnbergerstraße 29 - 31; 4320 Perg; Rakousko 0043- 7262/560 – 0 (pracovní doba)

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Použít vhodné ochranné rukavice, nap . z nitrilkau uku o minimální tlouš ce > 0,40 mm (EN 374). Doba pr niku materiálem rukavic: minimální stupe 6, (>480 minut). Velmi vhodné je použití ochranného ...

Více