Průmyslový dekorační vosk (3063 bezbarvý, polomatný - AU-MEX

Komentáře

Transkript

Průmyslový dekorační vosk (3063 bezbarvý, polomatný - AU-MEX
Průmyslový dekorační vosk
Zušlechťování dřeva do vnitřních prostor – lze aplikovat nástřikem
(3063 bezbarvý, polomatný / 3064 bezbarvý, matný)
K dosažení transparentně barevných povrchů lze přidat až 15 % Osmo Dekoračních vosků. Další
transparentní nebo krycí zvláštní barevné odstíny lze vytvořit po konzultaci se závodem na výrobu
barev Osmo.
Velikosti balení: 20 kg kanystr, 2,5 litrová plechovka
Příprava:
Příprava dřeva: Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 20%). Konečné broušení
by mělo být provedeno jemným brusným papírem s velikostí zrn P 180 (nebo jemnějším). Prach
z broušení musí být pečlivě odstraněn. Nátěry s otevřenými póry očistit. Staré lakové nátěry
odstranit.
Aplikace:
OSMO Průmyslový dekorační vosk se dodává hotový přímo k použití. Neředit! Před použitím dobře
promíchat. Nanášené množství závisí na druhu dřeva. Obvyklé množství je:
1. Aplikace:
Nanesené množství: cca 35-40 g/m²
Pistole s nádobkou, HVLP pistole a airmix.
Schnutí. Po cca 2-3 hod. při pokojové teplotě nebo cca 1 hod. při 50°C okolního vzduchu suché tak,
že neulpívá prach, po 6-8 hod. příp. 2-3 hod. lze brousit.
Přebroušení (vyhlazení mezi nánosy): minimálně P 220
2. Aplikace
Nanesené množství: cca 35-40 g/m²
Pistole s nádobkou, HVLP pistole a airmix.
Schnutí. Po cca 2,5 hod. při pokojové teplotě nebo cca 1 hod. při 50°C okolního vzduchu suché tak,
že neulpívá prach, po 12-16 hod. lze stohovat
Lze také aplikovat štětcem nebo hadříkem.
Parametry nástřiku:
Airless / Air-Coat:
Tlak materiálu: cca 80 – 120 barů
Air-Coat ovládací vzduch: cca 1 – 2,5 baru
Tryska:
Úhel nástřiku: cca 20 – 40°
Vyvrtaný otvor: cca 0,011 – 0,013 palců příp. 0,28 – 0,33 mm
Tyto údaje závisí mimo jiné na způsobu práce obsluhovatele automatické pistole, vybavení a stavu
stávajícího zařízení a také na druhu a formě opracovávaného dřeva a musejí být v jednotlivých
případech korigovány příp. přizpůsobeny.
Pistole s nádobkou:
Tlak nástřiku: cca 3,0 – 3,5 baru
Tryska: vyvrtaný otvor cca 1,3 – 2,0 mm
HVLP pistole:
Na základě rozmanitosti různých typů přístrojů není smysluplné uvedení směrných hodnot.
Čištění:
K čištění pracovního nářadí používat speciální OSMO ředidlo 8004 nebo terpentýnovou náhražku.
Údržba / údržba povrchu:
K dennímu čištění stačí prachovka. Mírné znečištění se odstraní setřením vlhkým hadříkem bez
žmolků. Do vody přidat OSMO Wisch-Fix 8016. K odstranění silnějšího znečištění a skvrn nebo
k údržbě povrchu dřeva je obzvláště vhodná OSMO Vosková údržba a čistící prostředek 3029 (k
dostání také jako spray).
Lehce poškozená místa nebo pozdější opotřebení povrchu lze opravit OSMO Tvrdým voskovým
olejem (3032 polomatný nebo 3062 matný).
Upozornění na nebezpečí:
Zápalný.
Bezpečnostní pokyny:
Nesmí přijít do rukou dětem. Udržovat v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů. – Nekouřit.
Výpary / aerosol nevdechovat. Zabránit kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře. Při práci nosit vhodný ochranný
oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle / ochranný obličejový štít. Používat pouze v dobře
větraných oblastech. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolávat alergické reakce.
Pozor: Tekutým výrobkem napuštěné hadříky a pracovní nářadí po použití okamžitě vyprat nebo
uchovávat ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě. Nesmí být zpracováván na stejném místě
nástřiku s laky obsahujícími NC nebo s lakovými mořidly. Nebezpečí samovznícení. Dodržovat VBG
23 Odborové profesní organizace. Jinak platí ustanovení GLP a UVV 32.
Uschlý nátěr odpovídá požadavkům DIN 4102 (Chování stavebních materiálů a stavebních dílů za
požáru) třída B2 (normálně hořlavý).
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.
Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky.

Podobné dokumenty

Lascaux Restauro - artprotect pro restauro pro arte

Lascaux Restauro - artprotect pro restauro pro arte kvalitou a čistotou od jiných druhů Funori,které jsou na trhu. Vedle použití jako zpevňovacího prostředku, se může Funori používat i pro facing nebo jako retušovací prostředek, dá se kombinovat s v...

Více