Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů

Komentáře

Transkript

Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů
Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů
Společného regionálního operačního programu
Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod
2006
Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Politických vězňů 8/911
110 00 Praha 1
1
Obsah
Úvodem .................................................................................................................................................... 3
Seznam použitých zkratek a pojmů.......................................................................................................... 4
Použité zkratky ..................................................................................................................................... 4
Použité pojmy ....................................................................................................................................... 4
Metodika ................................................................................................................................................... 5
Výzkum..................................................................................................................................................... 6
Konflikt zájmů ....................................................................................................................................... 6
Kompetenční konflikt .......................................................................................................................... 20
Vztah RR a SRR................................................................................................................................. 21
Doporučení ............................................................................................................................................. 22
Shrnutí pro veřejnost .............................................................................................................................. 23
Seznam použité literatury....................................................................................................................... 24
Přílohy .................................................................................................................................................... 25
Příloha č. 1: Schválené projekty 1. kola výzvy SROP ........................................................................ 25
Příloha č. 2: Schválené projekty 2. kola výzvy SROP ........................................................................ 27
Příloha č. 3: Schválené projekty 3. kola výzvy SROP ........................................................................ 28
Příloha č. 4: Schválené projekty 4. kola výzvy SROP ........................................................................ 30
2
Úvodem
Vážení čtenáři,
cílem této analýzy je formou výzkumu upozornit na některé systémové problémy při výběru
projektů Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 –
2006. Naopak cílem této analýzy není řešení personálních otázek, byť závěry tohoto
výzkumu vycházejí z konkrétního prostředí výběru individuálních projektů na úrovni regionu
soudržnosti NUTS II Jihovýchod.
V Praze dne 23. března 2006.
Autorský kolektiv
3
Seznam použitých zkratek a pojmů
Použité zkratky
ČR – Česká republika
EU – Evropská unie
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Obec – označuje souhrnně obce, města, statutární města atd.
SROP – Společný regionální operační program České republiky na léta 2004 – 2006
Použité pojmy
NUTS II
Územní jednotka NUTS ("La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques") je
základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro
poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze
strukturálních fondů EU. V ČR se nachází celkem 8 územních jednotek NUTS II (včetně hl.
m. Prahy): Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Střední
Morava, Moravsko-Slezsko a Praha. Jihomoravský kraj tvoří společně s krajem Vysočinou
region soudržnosti NUTS II Jihovýchod.
Regionální rada (RR)
Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod je orgánem Jihomoravského kraje a
kraje Vysočina. Posláním regionální rady je zajistit přípravu, realizaci a koordinaci programů
v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti na regionální úrovni. Rozhoduje o využití
finančních prostředků z fondů EU, odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, za
kontrolu hospodaření a za realizaci přijatých kontrolních opatření. Regionální rada je v rámci
regionu NUTS II Jihovýchod pověřena výkonem řídících funkcí spočívajících ve výběru
projektů a realizaci Společného regionálního operačního programu, který využívá finanční
prostředky ze strukturálních fondů EU.
Sekretariát regionální rady (SRR)
V rámci programu SROP Sekretariát Regionální rady poskytuje informace potenciálním
žadatelům, slouží jako sběrné místo projektů v příslušném kraji, kontroluje formální náležitosti
projektů a jejich přijatelnost, na základě bodovacích tabulek boduje projekty, registruje
žadatele do informačního systému, archivuje dokumentace ke každému kolu výzvy
vyhlášenému v rámci programu, poskytuje administrativní podporu pro Regionální radu a
Výbor regionálního rozvoje a kontroluje projekty na místě.
4
Metodika
Metodika výzkumu se opírá o sběr dat z veřejně dostupných zdrojů. Hlavním zdrojem
informací jsou internetové stránky regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
(www.jihovychod.cz), internetové stránky kraje Jihomoravského (www.kr-jihomoravsky.cz) a
kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz), volební server Českého statistického úřadu
(www.volby.cz), vyhledávací programy (www.google.com) a internetové stránky jednotlivých
obcí. Více ke zdrojům informací viz kapitola Seznam použité literatury.
Výzkum se zaměřuje na prokázání či vyvrácení vybraných systémových nedostatků při
výběru projektů ve Společném regionálním operačním programu, resp. vliv politické
reprezentace na tento výběr. Zde musíme uvést, že samotný vliv politické reprezentace na
výběr projektů není možné zcela eliminovat. Ostatně je úkolem volené politické reprezentace,
aby realizovala své programové závazky. Proto se tento výzkum zaměřuje na systémové
problémy, které proces vlivu politické reprezentace činí méně transparentním. V úvodní
analýze, která se opírá mj. o předchozí výstupy zveřejněné Transparency International –
Česká republika, o.p.s., jsme zaznamenali tyto dvě hlavní potenciální problémové oblasti
vlivu politické reprezentace na výběr projektů.
1. Konflikt zájmů
Zde není vycházeno z platného právního stavu, jde o upozornění na některé kumulace
funkcí, které by mohly vést k tomu, že výběr projektů nebude transparentní a spravedlivý.
Nejedná se tedy o právní rozbor. Hlavním problémovým jevem je kumulace funkcí člena RR
a funkce v obci (např. starosta, místostarosta, člen rady, člen zastupitelstva atd.). Na tento
vztah se tento výzkum zaměřuje především. Je totiž velmi časté, že mezi vybranými projekty
RR jsou i projekty obcí, kde člen RR zastává určitou funkci. Tímto není v žádném případě
presumováno, že uvedený člen RR činí kroky k upřednostnění projektu obce, kde zastává
určitou funkci (a tím pádem k ní má i jistý vztah). Tento výzkum ani neřeší, zda-li byl člen RR
přítomen jednání, kde se hlasovalo o projektu žadatele - obce, kde zastává určitou funkci,
zda-li se zdržel, jak hlasoval atd. Uvedený výzkum rovněž neřeší, zdali člen RR nezastává
nějakou jinou funkci či má jiný vztah k dalším typům žadatelů než jsou obce. 1
2. Kompetenční konflikt
Kraj (a jím zřizované organizace) je oprávněným žadatelem v případě, kdy pracovníci jeho
úřadu (v SRR) a členové jeho zastupitelstva (v RR) rozhodují o výběru projektů. V některých
opatřeních SROP je kraj (resp. kraj a organizace zřizované kraji) jediným možným žadatelem
o grant. Zde pak zcela postrádá logiku, aby byl systém nastaven tak, že výhradním
žadatelem je kraj a výhradním hodnotitelem opět kraj (SRR a RR). Veškerá složitá
dokumentace (ELZA, studie proveditelnosti, přílohy atd.) je zde pouze byrokratickou zátěží.
Pokud ale je kraj jedním z mnoha žadatelů, pak soutěž mezi žadatelem - krajem a např.
žadatelem - obcí není rovná, neboť jedna strana je zároveň v pozici žadatele i hodnotitele.
Pro kraj je samozřejmě výhodnější, aby RR vybrala vlastní projekt, v opačném případě by
totiž musel být financován z krajského rozpočtu. Kraj tak může vlastní rozpočtové prostředky
ušetřit, pokud upřednostní vlastní projekt před projektem jiného žadatele. Tímto není
v žádném případě presumováno, že to tak činí konkrétní osoby, ať již ze SRR či RR. Pouze
konstatujeme, že tento postup je možný a pro kraj zároveň ekonomický.
1 Výzkum taktéž neřeší jiné konflikty zájmů – například člen RR, který podniká atd.
5
Výzkum
Konflikt zájmů
Úvodem je potřeba upozornit na to, že o výběru individuálních projektů bylo rozhodováno ve
čtyřech výzvách. O první výzvě rozhodovala RR složená částečně z jiných zástupců než o
výzvách číslo 2 až 4. Seznam členů obou RR obsahují následující tabulky. 2
Jihomoravský kraj
Obecní zastupitelstvo od roku
2002 3
Ing. Stanislav Juránek (4K, resp. KDU-ČSL)
Brno-Židenice (zastupitel)
Ing. Milan Venclík (ODS) 6
Brno (bydliště)
Ing. Václav Horák (KDU-ČSL)
Šlapanice (zastupitel)
Veselí nad Moravou
Ing. Jaroslav Pospíšil (ODS)
(zastupitel)
Ing. Lubomír Šmíd (4K, resp. KDU-ČSL)
Kobylnice (zastupitel)
Ing. Jiří Kadrnka (ODS)
Hustopeče (radní)
Ing. Jan Letocha (KDU-ČSL)
Kyjov (starosta)
Igor Fučík (ODS)
Brno-Žabovřesky (zastupitel)
Mgr. Václav Božek, CSc. (ČSSD)
Brno-Kohoutovice (zastupitel)
Stanislav Navrkal (KSČM)
Blansko (zastupitel)
Ing. Ladislav Býček (KSČM)
Brno (bydliště)
Mgr. Michal Hašek (ČSSD)
Drásov (zastupitel)
MVDr. Martin Hovorka (4K)
Brno-Žabovřesky (radní)
Antonín Kment (4K)
Měnín (místostarosta)
JUDr. Jan Kryčer (NPM)
Brno (bydliště)
Ing. František Polách (ODS)
Hrušky (zastupitel)
Ing. František Sivera (ODS)
Boskovice (starosta)
Jméno (politická příslušnost)
Stará
RR 4
A
A
N
N
Nová
RR 5
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
2 Členové Monitorovacího výboru SROP (rozhoduje o nastavení podmínek programu): Ing. Stanislav Juránek, Ing. Milan Venclík (Jihomoravský
kraj), RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. František Dohnal (kraj Vysočina)
Monitorovací výbor SROP – aktuální
3 Volby do zastupitelstev v obcích 1. - 2. 11. 2002.
4 Usnesení zastupitelstva Brněnského kraje (kraj byl posléze přejmenován na Jihomoravský) č. 01/87 ze dne 19.4.2001.
5 Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 45/04 ze dne 16.12.2004.
6 Radní odpovědný za řešenou problematiku.
6
Jméno (politická příslušnost)
Ing. Marie Černá (SNK) 9
RNDr. Miloš Vystrčil (ODS)
Ing. František Bradáč (KDUČSL)
Ing. Pavel Hájek (ODS)
Ing. Václav Kodet (KDU-ČSL)
Ivo Rohovský (ODS)
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
(SNK)
Ing. Miroslav Houška (KDUČSL)
Ing. Vladimír Novotný (ČSSD)
Mgr. Milan Havlíček (KSČM)
Ing. František Dohnal (4K)
RNDr. Petr Pospíchal (ČSSD)
Mgr. Alena Štěrbová (4K)
Ing. Josef Novotný (SNK)
Ing. Jaromír Černý (4K)
Ing. Jan Nekula (ODS)
Vysočina
Obecní zastupitelstvo od roku 2002
Třebíč (radní)
Telč (radní)
Velké Meziříčí (starosta)
Pelhřimov (bydliště)
Malý Beranov (starosta)
Měřín (starosta)
Havlíčkův Brod (starosta)
Častrov (starosta)
Žďár nad Sázavou (radní)
Jemnice (starosta)
Jihlava (bydliště)
Jihlava (zastupitel)
Humpolec (radní)
Bystřice nad Pernštejnem (zastupitel)
Nové Město na Moravě (zastupitel)
Moravské Budějovice (starosta)
Stará
RR 7
A
A
N
Nová
RR 8
A
A
A
N
N
N
N
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A 10
N
N
N
N
N
Vysvětlivky: A (graficky zvýrazněno světle modrou barvou) – byl členem, N – nebyl členem.
7 Usnesení zastupitelstva Jihlavského kraje (později přejmenován na kraj Vysočina) č. 011/01/03 ze dne 20.3.2001.
8 Usnesení zastupitelstva kraje Vysočina č. 444/08/2004 ze dne 21.12.2004.
9 Radní odpovědná za řešenou problematiku.
10 Do roku 2005. Poté prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu.
7
V Jihomoravském kraji zastávalo z celkem 16 členů RR za Jihomoravský kraj 14 funkci
v obci. Z toho ve 2 případech funkci starosty, v 1 případě funkci místostarosty, ve 2
případech člena rady 11 a v 9 případech člena zastupitelstva.
Z 10 aktuálních členů RR za Jihomoravský kraj 12 zastává 1 člen funkci starosty, 0
funkci místostarosty, 1 člena rady a 7 člena zastupitelstva obce. 13
V kraji Vysočina zastávalo z celkem 16 členů RR za kraj Vysočina 14 funkci v obci. Z toho v 7
případech funkci starosty, v 0 případech funkci místostarosty, ve 4 případech funkci člena
rady a ve 3 případech funkci člena zastupitelstva obce. 14
Z aktuálních 10 členů RR za kraj Vysočina zastává 6 členů funkci starosty, 0 členů
funkci místostarosty, 3 člena rady a 0 člena zastupitelstva obce.
Souhrnně lze konstatovat, že drtivá většina dnešních členů RR (celkem 18 z 20 členů)
zastává funkce v obcích, které mohou být žadatelem v programu SROP. Z toho více
než třetina členů RR (celkem 7 z 20 členů) zastává funkce nejvyšší, tj. funkci starosty.
V každé krajské radě je člen pověřený řešit problematiku, jejíž součástí je program SROP.
Celkem se jedná o 2 osoby. Z toho 1 osoba je zároveň členem RR i zastává funkci v obci. 15
Zajímavostí ve složení RR je vysoký počet členů z Brna (z 10 jihomoravských zástupců v RR
jsou 4 z Brna), což je na druhou stranu logické a odpovídá významu Brna jako města.
Naopak zastoupení Jihlavy je minimální (dnes nikdo, v roce 2005 odstoupil bývalý hejtman).
I na tomto místě je potřeba zdůraznit, že uvedené informace vycházejí z neoficiálních zdrojů,
zejména internetových stránek uvedených v seznamu použité literatury. Může se tak stát, že
ne všechny údaje budou za dané období aktuální (např. uvedená osoba mohla odstoupit a
není to uvedeno na internetové stránce obce atd.).
V dalším analyzování se budeme zabývat tím, zda-li byl RR vybrán k financování projekt,
který předložila obec, kde člen RR zastával nějakou funkci (starosta, místostarosta, člen
rady, člen zastupitelstva).
11 Starosta a místostarosta jsou členové rady, zde je míněna funkce člena rady, který není starostou a místostarostou. To platí pro vztahy rada –
zastupitelstvo, kde každý člen rady je i členem zastupitelstva.
12 Tento výzkum akcentuje aktuální složení RR, neboť ta rozhodovala o 3 ze 4 výzev.
13 Včetně funkce člena zastupitelstva městské části či městského obvodu.
14 Včetně funkce člena zastupitelstva městské části či městského obvodu.
15 Ing. Marie Černá, radní kraje Vysočina.
8
1. výzva SROP
V Jihomoravském kraji jsou v možném 16 konfliktu zájmů tyto osoby:
Jihomoravský kraj
Obecní zastupitelstvo od roku
2002 17
Ing. Stanislav Juránek (4K, resp. KDU-ČSL)
Brno-Židenice (zastupitel)
Ing. Václav Horák (KDU-ČSL)
Šlapanice (zastupitel)
Veselí nad Moravou
Ing. Jaroslav Pospíšil (ODS)
(zastupitel)
Ing. Lubomír Šmíd (4K, resp. KDU-ČSL)
Kobylnice (zastupitel)
Ing. Jiří Kadrnka (ODS)
Hustopeče (radní)
Ing. Jan Letocha (KDU-ČSL)
Kyjov (starosta)
Igor Fučík (ODS)
Brno-Žabovřesky (zastupitel)
Mgr. Václav Božek, CSc. (ČSSD)
Brno-Kohoutovice (zastupitel)
Stanislav Navrkal (KSČM)
Blansko (zastupitel)
Ing. Ladislav Býček (KSČM)
Brno (bydliště)
Mgr. Michal Hašek (ČSSD)
Drásov (zastupitel)
MVDr. Martin Hovorka (4K)
Brno-Žabovřesky (radní)
Antonín Kment (4K)
Měnín (místostarosta)
Ing. František Polách (ODS)
Hrušky (zastupitel)
Ing. František Sivera (ODS)
Boskovice (starosta)
Jméno (politická příslušnost)
Stará
RR 18
A
N
N
Nová
RR 19
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
Projekty vybrané v první výzvě obsahuje příloha č. 1 tohoto dokumentu. V možném konfliktu
zájmů by se mohlo ocitnout až 8 osob. 20 Zkoumány jsou tyto projekty 21 :
16 Opakovaně zdůrazňujeme, že netvrdíme, že tyto osoby se chovaly protiprávně či nemorálně. Rovněž se nezabýváme tím, zda-li se např.
zdržely hlasování, pokud bylo rozhodováno na RR o projektu, který předložila obec, kde zastávají funkci. Objektivně je třeba uvést, že funkce
člena zastupitelstva obce nepatří k nejvlivnějším (rozhoduje se zpravidla na úrovni starosty, resp. místostarosty, rady či na úrovni obecního úřadu).
Je však také nemožno opomenout fakt, že i prostý občan (natož angažovaný občan – zastupitel) chce, aby jeho město vzkvétalo, a bude-li moci
projekt podpořit, zpravidla tak učiní.
17 Volby do zastupitelstev v obcích 1. - 2. 11. 2002.
18 Usnesení zastupitelstva Brněnského kraje (kraj byl posléze přejmenován na Jihomoravský) č. 01/87 ze dne 19.4.2001.
19 Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 45/04 ze dne 16.12.2004.
20 Tento výzkum se nezabývá tím, jaké byly předloženy projekty, ale pouze tím, jaké projekty byly vybrány.
21 Zde uvádíme pouze projekty, kde žadatelem je obec. Tato tabulka tedy vymezuje okruh projektů, které jsou zkoumány.
9
Jihomoravský kraj – 1. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Širokopásmové připojení
obcí Krásensko a Podomí k
Obec Krásensko
Krásensko
internetu
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Komunitní centrum Milotice
Obec Milotice
Milotice
Rekonstrukce knihovny na
Město Hustopeče Hustopeče
centrum vzdělávání
Středisko lidové školy
Obec Blatnička
Blatnička
řemesel
Opatření 4.2.2. Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu
Obec Horní
Horní
Muzeum Horní Smržov
Smržov
Smržov
Víceúčelový objekt s
ubytovnou a zázemím pro
Obec Višňové
Višňové
cyklisty v obci Višňové
Požadováno
z EU (Kč)
285 000
Bodové
hodnocení (%)
-
3 751 870
-
5 976 006
-
7 918 665
-
4 570 583
-
.7 990 571
-
Z výše uvedeného pohledu není problematický žádný projekt.
10
V kraji Vysočina jsou v možném konfliktu zájmů tyto osoby:
Jméno (politická příslušnost)
Ing. Marie Černá (SNK) 24
RNDr. Miloš Vystrčil (ODS)
Ing. František Bradáč (KDUČSL)
Ing. Václav Kodet (KDU-ČSL)
Ivo Rohovský (ODS)
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
(SNK)
Ing. Miroslav Houška (KDUČSL)
Ing. Vladimír Novotný (ČSSD)
Mgr. Milan Havlíček (KSČM)
RNDr. Petr Pospíchal (ČSSD)
Mgr. Alena Štěrbová (4K)
Ing. Josef Novotný (SNK)
Ing. Jaromír Černý (4K)
Ing. Jan Nekula (ODS)
Vysočina
Obecní zastupitelstvo od roku 2002
Třebíč (radní)
Telč (radní)
Velké Meziříčí (starosta)
Malý Beranov (starosta)
Měřín (starosta)
Havlíčkův Brod (starosta)
Častrov (starosta)
Žďár nad Sázavou (radní)
Jemnice (starosta)
Jihlava (zastupitel)
Humpolec (radní)
Bystřice nad Pernštejnem (zastupitel)
Nové Město na Moravě (zastupitel)
Moravské Budějovice (starosta)
Stará
RR 22
A
A
N
Nová
RR 23
A
A
A
N
N
N
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
Projekty vybrané v první výzvě obsahuje příloha č. 1 tohoto dokumentu. V možném konfliktu
zájmů by se mohlo ocitnout až 9 osob. Zkoumány byly tyto projekty:
22 Usnesení zastupitelstva Jihlavského kraje (později přejmenován na kraj Vysočina) č. 011/01/03 ze dne 20.3.2001.
23 Usnesení zastupitelstva kraje Vysočina č. 444/08/2004 ze dne 21.12.2004.
24 Radní odpovědná za řešenou problematiku.
11
Vysočina – 1. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Regionální IK síť ve
správním území města
Nové Město
Nového města na Moravě Město Nové
iNOVOMĚSTSKO
Město na Moravě na Moravě
Obec Horní
Horní
Broadband Horní Cerekev
Cerekev
Cerekev
Metropolitní síť LeNet
Město Ledeč n. S. Ledeč n. S.
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Centrum pro vzdělávání
Obec Luka nad
Luka nad
venkova - ERUDITO
Jihlavou
Jihlavou
Otevřená škola
Město Telč
Telč
Komunitní a vzdělávací
multimediální centrum pro
spádovou oblast
Obec Jimramov
Jimramov
Jimramovska
Opatření 4.2.2. Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu
Turistická ubytovna Bratřice
Obec Bratřice
Bratřice
Turistické centrum Bystřice
Město Bystřice
Bystřice nad
n. Pernštejnem
nad Pernštejnem
Pernštejnem
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
6 937 049
-
1 683 738
2 993 000
-
7 984 000
14 125 740
-
3 198 368
-
2 987 782
-
13 006 089
-
Z výše uvedeného pohledu je problematických hned několik projektů. Za prvé jde o projekt
Nového Města na Moravě s názvem Regionální IK síť ve správním území města Nového
města na Moravě – iNOVOMĚSTSKO. Za druhé projekt města Telče s názvem Otevřená
škola. A za třetí projekt města Bystřice nad Pernštejnem s názvem Turistické centrum
Bystřice n. Pernštejnem. Je třeba zdůraznit, že alokace na posledně dva uvedené projekty
přesahuje v obou případech 10 mil. Kč. V prvním případě je členem RR zastupitel obce, ve
druhém radní a ve třetím opět zastupitel.
12
2. výzva SROP
V Jihomoravském kraji jsou v možném konfliktu zájmů tyto osoby:
Jihomoravský kraj
Obecní zastupitelstvo od roku
2002 25
Ing. Stanislav Juránek (4K, resp. KDU-ČSL)
Brno-Židenice (zastupitel)
Ing. Václav Horák (KDU-ČSL)
Šlapanice (zastupitel)
Veselí nad Moravou
Ing. Jaroslav Pospíšil (ODS)
(zastupitel)
Ing. Lubomír Šmíd (4K, resp. KDU-ČSL)
Kobylnice (zastupitel)
Ing. Jiří Kadrnka (ODS)
Hustopeče (radní)
Ing. Jan Letocha (KDU-ČSL)
Kyjov (starosta)
Igor Fučík (ODS)
Brno-Žabovřesky (zastupitel)
Mgr. Václav Božek, CSc. (ČSSD)
Brno-Kohoutovice (zastupitel)
Stanislav Navrkal (KSČM)
Blansko (zastupitel)
Ing. Ladislav Býček (KSČM)
Brno (bydliště)
Mgr. Michal Hašek (ČSSD)
Drásov (zastupitel)
MVDr. Martin Hovorka (4K)
Brno-Žabovřesky (radní)
Antonín Kment (4K)
Měnín (místostarosta)
Ing. František Polách (ODS)
Hrušky (zastupitel)
Ing. František Sivera (ODS)
Boskovice (starosta)
Jméno (politická příslušnost)
Stará
RR 26
A
N
N
Nová
RR 27
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
Projekty vybrané ve druhé výzvě obsahuje příloha č. 2 tohoto dokumentu. V možném
konfliktu zájmů by se mohlo ocitnout až 8 osob. Zkoumány jsou tyto projekty:
Jihomoravský kraj – 2. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
Rozvoj dopravní obslužnosti
v regionu - bezbariérová
Hodonín
MHD v Hodoníně
Město Hodonín
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
20 141 780
68,29
Z výše uvedeného pohledu není problematický žádný projekt.
25 Volby do zastupitelstev v obcích 1. - 2. 11. 2002.
26 Usnesení zastupitelstva Brněnského kraje (kraj byl posléze přejmenován na Jihomoravský) č. 01/87 ze dne 19.4.2001.
27 Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 45/04 ze dne 16.12.2004.
13
V kraji Vysočina jsou v možném konfliktu zájmů tyto osoby:
Jméno (politická příslušnost)
Ing. Marie Černá (SNK) 30
RNDr. Miloš Vystrčil (ODS)
Ing. František Bradáč (KDUČSL)
Ing. Václav Kodet (KDU-ČSL)
Ivo Rohovský (ODS)
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
(SNK)
Ing. Miroslav Houška (KDUČSL)
Ing. Vladimír Novotný (ČSSD)
Mgr. Milan Havlíček (KSČM)
RNDr. Petr Pospíchal (ČSSD)
Mgr. Alena Štěrbová (4K)
Ing. Josef Novotný (SNK)
Ing. Jaromír Černý (4K)
Ing. Jan Nekula (ODS)
Vysočina
Obecní zastupitelstvo od roku 2002
Třebíč (radní)
Telč (radní)
Velké Meziříčí (starosta)
Malý Beranov (starosta)
Měřín (starosta)
Havlíčkův Brod (starosta)
Častrov (starosta)
Žďár nad Sázavou (radní)
Jemnice (starosta)
Jihlava (zastupitel)
Humpolec (radní)
Bystřice nad Pernštejnem (zastupitel)
Nové Město na Moravě (zastupitel)
Moravské Budějovice (starosta)
Stará
RR 28
A
A
N
Nová
RR 29
A
A
A
N
N
N
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
Projekty vybrané ve druhé výzvě obsahuje příloha č. 2 tohoto dokumentu. V možném
konfliktu zájmů by se mohlo ocitnout až 9 osob. Zkoumány byly tyto projekty:
Vysočina – 2. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
Autobusový terminál pro
Havlíčkův
integrovaný systém veřejné
město Havlíčkův
Brod
Brod
dopravy
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
47 619 385
-
Z výše uvedeného pohledu zůstává problematický projekt města Havlíčkův Brod s názvem
Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy. Členem RR byl starosta
obce Havlíčkův Brod. Je třeba upozornit na to, že schválená podpora dosahuje téměř 50 mil.
Kč.
28 Usnesení zastupitelstva Jihlavského kraje (později přejmenován na kraj Vysočina) č. 011/01/03 ze dne 20.3.2001.
29 Usnesení zastupitelstva kraje Vysočina č. 444/08/2004 ze dne 21.12.2004.
30 Radní odpovědná za řešenou problematiku.
14
3. výzva SROP
V Jihomoravském kraji jsou v možném konfliktu zájmů tyto osoby:
Jihomoravský kraj
Obecní zastupitelstvo od roku
2002 31
Ing. Stanislav Juránek (4K, resp. KDU-ČSL)
Brno-Židenice (zastupitel)
Ing. Václav Horák (KDU-ČSL)
Šlapanice (zastupitel)
Veselí nad Moravou
Ing. Jaroslav Pospíšil (ODS)
(zastupitel)
Ing. Lubomír Šmíd (4K, resp. KDU-ČSL)
Kobylnice (zastupitel)
Ing. Jiří Kadrnka (ODS)
Hustopeče (radní)
Ing. Jan Letocha (KDU-ČSL)
Kyjov (starosta)
Igor Fučík (ODS)
Brno-Žabovřesky (zastupitel)
Mgr. Václav Božek, CSc. (ČSSD)
Brno-Kohoutovice (zastupitel)
Stanislav Navrkal (KSČM)
Blansko (zastupitel)
Ing. Ladislav Býček (KSČM)
Brno (bydliště)
Mgr. Michal Hašek (ČSSD)
Drásov (zastupitel)
MVDr. Martin Hovorka (4K)
Brno-Žabovřesky (radní)
Antonín Kment (4K)
Měnín (místostarosta)
Ing. František Polách (ODS)
Hrušky (zastupitel)
Ing. František Sivera (ODS)
Boskovice (starosta)
Jméno (politická příslušnost)
Stará
RR 32
A
N
N
Nová
RR 33
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
Projekty vybrané ve třetí výzvě obsahuje příloha č. 3 tohoto dokumentu. V možném konfliktu
zájmů by se mohlo ocitnout až 8 osob. Zkoumány jsou tyto projekty:
31 Volby do zastupitelstev v obcích 1. - 2. 11. 2002.
32 Usnesení zastupitelstva Brněnského kraje (kraj byl posléze přejmenován na Jihomoravský) č. 01/87 ze dne 19.4.2001.
33 Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 45/04 ze dne 16.12.2004.
15
Jihomoravský kraj – 3. výzva
Místo
Požadováno
Název projektu
Název žadatele
realizace
z EU (Kč)
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
S internetem do světa, svět u
nás - veřejný přístup občanů
ve s. městě Brně k širok. u
Statutární město
internetu prostřednictvím
Brno
19 992 000
Brno
veřejné knihovny
Internetová síť v
Město Olešnice
Olešnice
1 780 545
mikroregionu Olešnicko
Opatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Stavební úpravy zámecké
Vyškov
Vyškov
4 043 250
loggie ve Vyškově
Modernizace turistických
Statutární město
Brno
3 152 850
informačních center
Brno
Modernizace lyžařského
areálu a dostavba turistické
Město Olešnice
Olešnice
5 137 577
ubytovny v Olešnici
Bodové
hodnocení (%)
73,70
70,45
73,02
68,90
66,32
Z výše uvedeného pohledu zůstávají problematické dva projekty statutárního města Brna. Za
prvé projekt s názvem S internetem do světa, svět u nás - veřejný přístup občanů ve
statutárním městě Brně k širokopásmového u internetu prostřednictvím veřejné
knihovny. Za druhé projekt s názvem Modernizace turistických informačních center.
Zejména u prvního projektu je třeba upozornit na přidělenou alokaci dosahující téměř 20 mil.
Kč. Na druhou stranu je však třeba brát zřetel na to, že Brno jako druhé největší české
město, resp. největší město zapojené do Společného regionálního operačního programu, má
svá specifika. Členem RR jsou tři brněnští zastupitelé.
16
V kraji Vysočina jsou v možném konfliktu zájmů tyto osoby:
Jméno (politická příslušnost)
Ing. Marie Černá (SNK) 36
RNDr. Miloš Vystrčil (ODS)
Ing. František Bradáč (KDUČSL)
Ing. Václav Kodet (KDU-ČSL)
Ivo Rohovský (ODS)
Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
(SNK)
Ing. Miroslav Houška (KDUČSL)
Ing. Vladimír Novotný (ČSSD)
Mgr. Milan Havlíček (KSČM)
RNDr. Petr Pospíchal (ČSSD)
Mgr. Alena Štěrbová (4K)
Ing. Josef Novotný (SNK)
Ing. Jaromír Černý (4K)
Ing. Jan Nekula (ODS)
Vysočina
Obecní zastupitelstvo od roku 2002
Třebíč (radní)
Telč (radní)
Velké Meziříčí (starosta)
Malý Beranov (starosta)
Měřín (starosta)
Havlíčkův Brod (starosta)
Častrov (starosta)
Žďár nad Sázavou (radní)
Jemnice (starosta)
Jihlava (zastupitel)
Humpolec (radní)
Bystřice nad Pernštejnem (zastupitel)
Nové Město na Moravě (zastupitel)
Moravské Budějovice (starosta)
Stará
RR 34
A
A
N
Nová
RR 35
A
A
A
N
N
N
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
Projekty vybrané ve třetí výzvě obsahuje příloha č. 3 tohoto dokumentu. V možném konfliktu
zájmů by se mohlo ocitnout až 9 osob. Zkoumány byly tyto projekty:
34 Usnesení zastupitelstva Jihlavského kraje (později přejmenován na kraj Vysočina) č. 011/01/03 ze dne 20.3.2001.
35 Usnesení zastupitelstva kraje Vysočina č. 444/08/2004 ze dne 21.12.2004.
36 Radní odpovědná za řešenou problematiku.
17
Vysočina – 3. výzva
Místo
Požadováno
Název projektu
Název žadatele
realizace
z EU (Kč)
Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Metropolitní síť obce
Obec Nárameč
Nárameč
622 500
Nárameč
METNET Telč
Město Telč
Telč
4 874 920
WiFi Košetice
Obec Košetice
Košetice
1 711 011
Metropolitní síť a portál
Pelhřimov
města Pelhřimov
Město Pelhřimov
5 996 400
iBatelov
Obec Batelov
Batelov
1 662 836
Opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Žirovnice-regenerace
Město Žirovnice
Žirovnice
6 712 843
zámeckého špýcharu
Návštěvnické centrum a
Bystřice nad
informační systém
Pernštejnem
Město Bystřice
1 784 948
nad Pernštejnem
cestovního ruchu Bystřicka
Rozvoj turistické
Město Telč
Telč
6 526 069
infrastruktury v Telči
Probouzení Těchobuze
Obec Těchobuz
Těchobuz
4 879 828
Bodové
hodnocení (%)
75,00
72,56
72,40
71,24
68,34
78,87
78,01
75,90
74,91
Z výše uvedeného pohledu jsou problematické dva projekty města Telče. Za prvé projekt
s názvem METNET Telč. Za druhé projekt s názvem Rozvoj turistické infrastruktury
v Telči. Členem RR je radní města Telč.
18
4. výzva SROP
V Jihomoravském kraji ani v kraji Vysočina se neobjevil žádný problematický projekt.
V této výzvě byl schválen pouze jediný projekt, kde žadatelem byl kraj Vysočina.
19
Kompetenční konflikt
Kompetenční konflikt jsme si vymezili jako stav, kdy žadatelem může být vedle standardních
žadatelů (zejména obcí) i kraj, resp. jím zřizované organizace či organizace, kde kraj
vykonává určitý vliv. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto výzkumu můžeme upozornit
pouze na několik příkladů. Například v 1. výzvě v kraji Vysočina v opatření 2.2. soutěžil
krajský projekt s projekty obcí. Krajský projekt s názvem Krajská páteřní optická
vysokokapacitní síť – ROWANet byl vybrán a obdržel nejvyšší alokaci. Obdobně v 2. výzvě
Jihomoravského kraje, kde v opatření 2.1.2. byl vybrán projekt Jihomoravského kraje
s názvem Rozvoj dopravní obslužnosti v jihomoravském kraji formou IDS (alokace přes 50
mil. Kč) a vedle něho projekt města Hodonín s podstatně menší alokací.
Další příklady lze zjistit prostým nahlédnutím do příloh č. 1 – 4.
Soutěž projektů, kdy žadatelem je zároveň hodnotitel (kraj) a soutěží s projekty standardních
žadatelů, je nesmyslná.
20
Vztah RR a SRR
Vztah těchto dvou subjektů je vymezen v několika dokumentech. V prvé řadě jde o
Programový dokument SROP. Ten uvádí, že regionální rady 37 budou působit v jednotlivých
regionech NUTS II; pro podporu své rozhodovací činnosti si zřídí sekretariáty (na úrovní
NUTS III). Sekretariáty budou podléhat jednak příslušné regionální radě, jednak příslušným
krajům sdruženým v regionální radě (úroveň NUTS III); sekretariáty budou zřízeny jako
nedílná součást příslušného krajského úřadu. V rozhodovací pravomoci regionálních rad je
zajišťování výběru projektů na základě kritérií přijatelnosti a hodnotících kritérií pro výběr,
schválených monitorovacím výborem SROP. V pravomoci sekretariátů je hodnocení projektů
na základě hodnotících tabulek. Postavení a kompetence RR dále popisuje její statut a
jednací řád.
Ačkoli dle výše uvedených dokumentů si SRR zachová relativní volnost při výběru projektů,
musíme uvést některé aspekty, které – byť nepřímo – tuto nezávislost zmenšují. Především
zaměstnanec SRR je zaměstnancem krajského úřadu. Jeho nadřízenými pracovníky jsou
tak i členové RR. Ti mají (formální či neformální) vliv na jeho odměňování, kariérní postup či
naopak ukončení pracovního poměru. Členové RR také mohou zasedat v komisích, které
přijímají zaměstnance SRR do pracovního poměru. Z tohoto pohledu je problematické hovořit
o tom, že vliv politické reprezentace na činnost SRR je minimální či dokonce žádný. Tímto
však není řečeno, že by některý ze členů RR vyvíjel nepřípustný nátlak na člena SRR.
37 Důvodem jejich vzniku je § 16 zákona č. 248 / 200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
21
Doporučení
Závěrem uvádíme základní doporučení, která by měla vést k minimalizaci systémových rizik
nestandardního vlivu politické reprezentace na výběr projektů ve SROP.
1. Člen RR by neměl zastávat vyšší funkci v organizaci žadatele. Z našeho pohledu se
za vyšší funkce považuje funkce starosty, místostarosty, eventuálně i člena rady
(zejména u větších měst).
2. Nemělo by být možné, aby ve výzvě v jediném opatření soutěžily projekty
standardních žadatelů (například obcí) s projekty, které předložil kraj. Kraj je zde
v pozici hodnotitele svých vlastních projektů.
3. K maximální transparentnosti rozhodování RR a SRR by měly být veškeré výstupy
procesu hodnocení zveřejněny. Jedná se zejména o žádost včetně všech jejích příloh a
o hodnotící tabulku. 38 Zveřejněny by měly být jak projekty podpořené, tak
nepodpořené.
V rámci poslední uvedené poznámky doporučujeme prozkoumat projekty, které jsou v této
práci uvedeny jako problematické. Tento průzkum by mohl být proveden tak, že kolegium
nezávislých odborníků si vyžádá kompletní dokumentaci projektů a projekty následně
vyhodnotí dle bodovací tabulky. Své hodnocení poté porovná s oficiálním vyhodnocením
projektu.
38 Blíže k této problematice viz: Tuháček, Miloš: Možnost přístupu k informacím o projektech podporovaných ze strukturálních fondů EU. Právní
analýza, pro Transparency International – Česká republika, o.p.s., 2005.
22
Shrnutí pro veřejnost
Cílem projektu Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného
regionálního operačního programu je upozornění na systémové problémy při rozhodování o
výběru projektů v rámci největšího operačního programu financovaného z prostředků
Evropské unie. Společný regionální operační program je nástrojem podpory projektů, které
mají přispět ke zlepšení kvality života v České republice. Na příkladu tzv. individuálních
projektů vybíraných Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (tedy orgánem,
který je složený z vybraných členů zastupitelstev Jihomoravského kraje a kraje Vysočina)
jsme se pokusili tyto systémové chyby ilustrovat. Cílem tohoto výzkumu tedy není snaha
někoho obvinit, ale upozornit na systémovou závadu, která musí být co nejdříve odstraněna.
Jedná se především o tyto dva hlavní problémy.
1. Konflikt zájmů
Jde o případy, kdy jedna osoba je zároveň členem orgánu žadatele (například starosta či
místostarosta obce) i orgánu hodnotitele (člen regionální rady). Tato osoba pak de facto má
významný vliv na výběr svého projektu. A to je podle našeho názoru špatně. Připomínáme,
že v tomto konfliktu zájmů se nachází naprostá většina členů regionální rady, tedy orgánu,
který má zásadní vliv na výběr projektů.
2. Kompetenční konflikt
Jde o případy, kdy v rámci jedné soutěže jsou hodnoceny projekty standardních žadatelů
(například obcí) spolu s projekty žadatele, kterým je kraj. Kraj je tak v pozici hodnotitele
(prostřednictvím regionální rady) projektů, které sám předkládá, a to v kontextu s žádostmi
jiných žadatelů. Hodnotitele pak musí nutně napadnout otázka: Mám vybrat projekt vlastní
organizace nebo projekt „cizí“? I toto by se podle našeho názoru mělo v novém
programovacím období EU pro roky 2007 – 2013 změnit.
Závěrem uvádíme základní doporučení, která by měla vést k minimalizaci systémových rizik
nestandardního vlivu politické reprezentace na výběr projektů ve SROP.
1. Člen RR by neměl zastávat vyšší funkci v organizaci žadatele. Z našeho pohledu se za
vyšší funkce považuje funkce starosty, místostarosty, eventuálně i člena rady (zejména u
větších měst).
2. Nemělo by být možné, aby ve výzvě v jediném opatření soutěžily projekty
standardních žadatelů (například obcí) s projekty, které předložil kraj. Kraj je zde
v pozici hodnotitele svých vlastních projektů.
3. K maximální transparentnosti rozhodování RR a SRR by měly být veškeré výstupy
procesu hodnocení zveřejněny. Jedná se zejména o žádost včetně všech jejích příloh a o
hodnotící tabulku. Zveřejněny by měly být jak projekty podpořené, tak nepodpořené.
Hlavní odpovědnost za nastavení transparentního systému pro roky 2007 – 2013 mají radní
kraje, do jejichž pravomoci evropské fondy spadají. Obdobně se za jedny z původců dnes
fungujícího systému dají označit bývalí radní v této oblasti, kteří stáli u zrodu tohoto
nešťastně nastaveného systému.
23
Seznam použité literatury
www.jihovychod.cz (internetové stránky regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod)
www.kr-jihomoravsky.cz (internetové stránky Jihomoravského kraje)
www.kr-vysocina.cz (internetové stránky kraje Vysočina)
www.volby.cz (volební server Českého statistického úřadu)
www.strukturalni-fondy.cz (oficiální stránky MMR o fondech Evropské unie)
www.google.com
www.iriscrr.cz (Integrovaný regionální informační systém)
www.justice.cz (oficiální server českého soudnictví, obsahuje mj. obchodní rejstřík)
www.czso.cz (oficiální stránky Českého statistického úřadu)
internetové stránky měst a obcí
24
Přílohy
Příloha č. 1: Schválené projekty 1. kola výzvy SROP
Jihomoravský kraj – 1. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.1.1. Rozvoj dopravy v regionech
Modernizace přístupových
komunikací k hraničnímu
SÚS JMK
Hevlín
přechodu Hevlín
Modernizace silničního
Boskovice,
propojení Boskovic a Velkých
Velké
Opatovic a jejich napojení na
SÚS JMK
Opatovice
silnici I/43
Modernizace propojení
Nikolčice,
významných sídelních center
Diváky,
Pohořelice
Velké
SÚS JMK
– Hustopeče - Kyjov
Hostěrádky
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Širokopásmové připojení
obcí Krásensko a Podomí k
Obec Krásensko
Krásensko
internetu
Internet na Podluží 2004
Region Podluží
Lanžhot
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Stavební rekonstrukce
Diecézní charita
Brno
střediska
Brno
Občanská agentura, rovnost
Občanské
Kyjov
práv a příležitostí
sdružení Krok
Komunitní centrum Milotice
Obec Milotice
Milotice
Rekonstrukce knihovny na
Město Hustopeče Hustopeče
centrum vzdělávání
Diecézní charita
Sociální integrace závislých
Brno
Brno
Středisko lidové školy
Obec Blatnička
Blatnička
řemesel
Středisko vzdělávání
Unie neslyšících
Brno
sluchově postižených
Brno
Přístavba přednáškového
Ústav přístrojové
Brno, Brnocentra
techniky AV ČR
Královo Pole
Vybudování vzdělávacího
Obchodní
centra v Břeclavi
akademie Břeclav Břeclav
Zařízení sociální integrace
Oblastní charita
Vyškov
Vyškov - Dědice
Vyškov
Opatření 4.2.2. Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu
Obec Horní
Horní
Muzeum Horní Smržov
Smržov
Smržov
Rozvoj turistiky, cykloturistiky
a sportu v mikroregionu
Mikroregion Porta Předklášteří
Porta
Víceúčelový objekt s
ubytovnou a zázemím pro
Obec Višňové
Višňové
cyklisty v obci Višňové
Jezdecký klub
Jezdecký areál Hodonín
Hodonín
Nesyt
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
161 341 200
-
68 025 000
-
43 726 500
-
-
285 000
1 493 677
-
7 198 895
-
3 196 000
3 751 870
-
5 976 006
-
2 474 927
-
7 918 665
-
1 840 002
-
18 449 760
-
2 818 764
-
13 998 800
-
4 570 583
7 886 631
-
7 990 571
-
3 631 039
-
25
Vysočina – 1. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Regionální IK síť ve
správním území města
Nové Město
Nového města na Moravě Město Nové
Město na Moravě na Moravě
iNOVOMĚSTSKO
Krajská páteřní optická
vysokokapacitní síť Vysočina
Vysočina
ROWANet
Obec Horní
Horní
Cerekev
Cerekev
Broadband Horní Cerekev
Metropolitní síť LeNet
Město Ledeč n. S. Ledeč n. S.
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Centrum pro vzdělávání
Obec Luka nad
Luka nad
venkova - ERUDITO
Jihlavou
Jihlavou
Otevřená škola
Město Telč
Telč
Komunitní a vzdělávací
multimediální centrum pro
spádovou oblast
Obec Jimramov
Jimramov
Jimramovska
Opatření 4.2.2. Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu
Turistická ubytovna Bratřice
Obec Bratřice
Bratřice
Turistické centrum Bystřice
Město Bystřice
Bystřice nad
n. Pernštejnem
nad Pernštejnem
Pernštejnem
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
6 937 049
-
13 095 000
-
1 683 738
2 993 000
-
7 984 000
14 125 740
-
3 198 368
-
2 987 782
-
13 006 089
-
26
Příloha č. 2: Schválené projekty 2. kola výzvy SROP
Jihomoravský kraj – 2. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
Rozvoj dopravní obslužnosti
Jihomoravsk
v jihomoravském kraji formou
IDS
Jihomoravský kraj ý kraj
Rozvoj dopravní obslužnosti
v regionu - bezbariérová
Město Hodonín
Hodonín
MHD v Hodoníně
Vysočina – 2. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
Autobusový terminál pro
Havlíčkův
integrovaný systém veřejné
město Havlíčkův
Brod
Brod
dopravy
Žijeme společně - zavedení
Dopravní podnik
bezbariérové dopravy v
města Jihlavy,
Jihlava
krajském městě Jihlava
a.s.
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
54 893 825
76,20
20 141 780
68,29
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
47 619 385
-
47 619 385
-
27
Příloha č. 3: Schválené projekty 3. kola výzvy SROP
Jihomoravský kraj – 3. výzva
Místo
Požadováno
Název projektu
Název žadatele
realizace
z EU (Kč)
Opatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
Modernizace silničního
Správa a údržba
Vyškov,
připojení severní části okresu silnic
Studnice,
Vyškov na dálnici D1
Jihomoravského
28 993 079
Kulířov
kraje
Opatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
Rozvoj dopravní obslužnosti
v Jihomoravském kraji
Jihomoravsk
formou Integrovaného
Jihomoravský kraj ý kraj
41 367 336
dopravního systémuII. fáze
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Vysokorychlostní internet pro
Jihomoravsk
obce Jihomoravského kraje,
Jihomoravský kraj ý kraj
25 168 042
1. část
S internetem do světa, svět u
nás - veřejný přístup občanů
ve s. městě Brně k širok. u
Statutární město
internetu prostřednictvím
Brno
19 992 000
Brno
veřejné knihovny
Internetová síť v
Město Olešnice
Olešnice
1 780 545
mikroregionu Olešnicko
Vybudování informační
Dobrovolný
infrastruktury dobrovolného
Lednice
6 161 000
svazek obcí LVA
svazku obcí LVA
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Střední školy pro tělesně
postiženou mládež, Křižíkova Gymnázium, OA
F.D.R. pro tělesně
č.p. 1694, Brno, Královo
postiženou
Pole, Rekonstrukce a
Brno
26 562 576
mládež
dostavba
Vybudování tří center
odborného vzdělávání v
SOU a SOU a U
oblasti CNC obrábění v
Blansko
10 799 035
Blansko
Jihomoravském kraji
Centrum pro
Vzdělávací středisko Centra
rodinu a sociální
Brno
2 980 601
pro rodinu a sociální péče
péči
Opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Petrov - Klíč k živé historii
Biskupství
Brno
5 975 268
brněnské
Stavební úpravy zámecké
Vyškov
Vyškov
4 043 250
loggie ve Vyškově
Rozvoj turistiky, cykloturistiky
Dobrovolný
a sportu v mikroregionu
svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí
Deblín
5 347 351
Deblín
Deblín
Modernizace turistických
Statutární město
Brno
3 152 850
informačních center
Brno
Modernizace lyžařského
areálu a dostavba turistické
Město Olešnice
Olešnice
5 137 577
ubytovny v Olešnici
Bodové
hodnocení (%)
90,56
81,66
74,19
73,70
70,45
68,83
80,86
77,60
72,85
76,12
73,02
70,62
68,90
66,32
28
Vysočina – 3. výzva
Místo
Požadováno
Název projektu
Název žadatele
realizace
z EU (Kč)
Opatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
Rekonstrukce silnice II/405 v
úseku Jihlava-Třebíč, II.
etapa, úsek č. 1 JihlavaKraj Vysočina
Jihlava
190 863 021
Příseka
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Metropolitní síť obce
Obec Nárameč
Nárameč
622 500
Nárameč
METNET Telč
Město Telč
Telč
4 874 920
WiFi Košetice
Obec Košetice
Košetice
1 711 011
Metropolitní síť a portál
Město Pelhřimov
Pelhřimov
5 996 400
města Pelhřimov
Svazek obcí
Chotěboř
10 074 050
Podoubraví
Metropolitní síť Podoubraví
iBatelov
Obec Batelov
Batelov
1 662 836
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Integrační centrum pro osoby
s omezenou schopností
Jihlava
16 904 853
pohybu a orientace
APLA
Biskupské
Žďár nad
gymnázium Žďár
"Škola bez bariér"
4 125 492
Sázavou
nad Sázavou
Integrační a komunitní
centrum pro sociálně
znevýhodněné občany
O.s. Benediktus
Chotěboř
2 194 034
mikroregionu Podoubraví
Pracovní a motivační
aktivizace nezaměstnaných
bez domova pomocí
Diecézní charita
Brno
5 950 827
Brno
stavebních prací (Třebíč)
O.s. pro podporu
a péči o duševně
nemocné VOR
Otevřený svět-Centrum
Jihlava
5 135 247
denních služeb "Vor"
Jihlava
Vybudování dílny na nácvik
pracovních dovedností
klientů Domova pro
Žďár nad
matky(otce) s dětmi ve Žďáru
Sázavou
nad Sázavou
O.s. Ječmínek
Centrum lidských zdrojůcentrum neformální výchovy
Pelhřimov
2 930 400
a vzdělávání
Hodina H o.s.
Opatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
Žirovnice-regenerace
Město Žirovnice
Žirovnice
6 712 843
zámeckého špýcharu
Návštěvnické centrum a
Bystřice nad
Město Bystřice
informační systém
Pernštejnem
1 784 948
cestovního ruchu Bystřicka
nad Pernštejnem
Rozvoj turistické
Město Telč
Telč
6 526 069
infrastruktury v Telči
Probouzení Těchobuze
Obec Těchobuz
Těchobuz
4 879 828
Bodové
hodnocení (%)
66,85
75,00
72,56
72,40
71,24
68,83
68,34
85,46
84,27
79,23
76,85
72,55
70,92
70,03
78,87
78,01
75,90
74,91
29
Příloha č. 4: Schválené projekty 4. kola výzvy SROP
Vysočina – 4. výzva
Místo
Název projektu
Název žadatele
realizace
Opatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
Rekonstrukce mostu ev. č.
35114-4 v Přibyslavicích a
Přibyslavice
rekonstrukce silnice III/35114 Kraj Vysočina
Požadováno
z EU (Kč)
Bodové
hodnocení (%)
15 000 000
65,26
V současné době probíhá 6. výzva (5. výzva nebyla vyhlášena).
Částky jsou zaokrouhleny na celé Kč.
Názvy projektů a další údaje byly ponechány v původním znění, včetně pravopisných
nesrovnalostí.
30

Podobné dokumenty

Rešerše obdobných realizovaných projektů

Rešerše obdobných realizovaných projektů Diskuse o prioritách udržitelného rozvoje obcí i regionu by měly probíhat v rámci procesů strategického i územního plánování pod vedením zpracovatelů koncepcí. Jejich účastníky musí být zástupci or...

Více

Válka žen

Válka žen Rybář chvatně povstal. "Chcete se přeplavit do Vayres?" tázal se. "Zavezeš mě pouze doprostřed řeky a chvilku tam se mnou zůstaneš." Rybář vyvalil nad podivným rozmarem oči. Jelikož se však dal vyd...

Více

Modul 2 - APSP - Akční pole sociální práce

Modul 2 - APSP - Akční pole sociální práce Další dvě kapitoly se zabývají tématem finančních zdrojů – problematice, která je v sociální oblasti velmi významná, neboť očekávání, že nezisková organizace získá dostatek financí bez vyvinutí vla...

Více

Zpravodaj 1/2011

Zpravodaj 1/2011 Uvádět a moderovat karneval bude stejně jako vloni DJ Hamerský. Pro děti budou připraveny různé soutěže a samozřejmě i bohatá tombola.

Více

Telč final

Telč final Udržitelný rozvoj je členěn na tři základní pilíře : prostředí, společnost a hospodářství, dosavadním vývojem byly vytvořeny v území hodnoty (kulturní, ekologické - přírodní, enviromentální - civil...

Více

program mimoškolních aktivit

program mimoškolních aktivit Procvičení, upevnění, rozšíření učiva či úplné základy jazyka a zejména rozvíjení komunikačních dovedností se žáky z partnerských škol v zahraničí. Poznání reálií německy mluvících zemí. Ukázání mo...

Více