Žádost o poskytnutí informací

Komentáře

Transkript

Žádost o poskytnutí informací
I
PetrKříž
66406 ViniěnéŠumiee
3l8
obec ViničnéŠumice
664 06 ViničnéŠumice23
Ve ViničnýchŠumic(ch23.9.2D|2
Věc: Žridosto ooskynnutíinformací.
yáženi.
Na základěZríkonaě'|06/|999Sb. ve zněnípozdějších
předpisůžádrirno poskytrutí
následujícíchinformací:
l. Pročpriácena investičníakci obce viničnéŠumice,,Sďženíenergetickénríročnosti
budovy Zríkladníškoly a Mateřskéškolyv obci Viniěné Šumice.;o.uyrý
v plánovanémtermlnu 6120|2čiaejpozději se.zač,áttkemptázanin,
r<aý;e'umŇ.
mao""'uea'e
mi!9 n1ov9z.
prázdnin
dobu
žádné
prríce
nebyiy
no
provááěni'
.19ro9
, á'ň'il;-_zahájenyažphbliáě souěasněse zahájenímirovéhoškóhího roku_J - 'r.-- -J ^J
2.KolembudovyMateřskéško|yaškolníkuchyněvrámciakceuvedenévbodě1bvl
plo'pT. *a
hlubokýpříkop- abymohlábytprovedena
i'"r"*. Ťi' a"si" řáarr^u,i
'm cesty do školníkuchyně.Přístupbyl pouze vněišímschoďštěmpřes
Jednépňstupové
p1wi-zornípřemostěnípříkópu prkny. Po cca 14 dnéehbylo i vnÉjsi
oá,it,uoeoo.
Nyníje přístupdo školníkuchyně pouze přes uěebnumateřskéškoly.
'"t,odistl
Veškerézás"b;;á"í
je tedy moŽnoprovádětpouze přes prostory Mater'te stoty
školníkuc}ry'rrě
un.uo pi.,
budow Zríkladníškoly a ňrís]gdLn5
v}.tahemurčlným.prodopravuhotovéstavy z lárchyrě
do qidejny stravy v ZS. (Velrni pochybnouvariantou,ktéráby mě všakv tomto případě
neudlula, by bylo spouštěnípo laně Ž některéhookna WC zákJadni šIiolydo
okiu Etomi
kuchyně.)
Žt,dámo poskjÍrutíinfornráce, zdajiž přes ýden trvajícístav na staveništivbodě l
akcgje v s9ylfu s pffs.lušnýmihygienickými a bezpeěnostrrími
preapis1,.
.3 Zádám
9Y:9"né
o poskytnutíinfonrracedo jakéhotermínupotrvá stav popsanyv boae) tÉto
'
žriaosti
ajakým způsobembude řešenaa proyedenanáprava.(Pokud neni tento stav povJovrin
investoremza bezpečnýa.hygieněvyhovující)
4. Zi!ál|T|o poskytrutíinformace zda o uvedenémstaw stáveništěpopsanéňv bodě 2
této
žádogtij-epr9vedpnápis ve stavebnímdeníkua o poskytnutíiďcirmace kdy byl zapis ao
stavebníhodeníkuproveden,ajakéje k němu vfrádření investoračijeho
dozoru.
't.á'.it'ni"
s. ž.laá.i.opo.tybrutíinformacezda obecViniěnéŠumice,
jako investorakce
"SníŽení
energetickéniíroěnostibudovy Základní školya Mateřskéškoly v obci Viničnrí
Šumice..
puae nea1t yrnitr, ajakým způsobemvůčiviníkumbude post.upovatv případě
KonsE[ovaruzavadnéhostavupopsanéhov bodě 2 tétožádosti
případěposrmutí
'ataktéž'v
termínuzahájeníprací,cožje popsrinov bodě l tétožrídosti.
- ,-,.l''';t:'\-"-'\
.l',tÁ.-'7
,,
PeJr KříŽ
ViniěnéŠumice3l 8
,,,
'