novinky z kongresového centra / prague congress centre news

Komentáře

Transkript

novinky z kongresového centra / prague congress centre news
N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A / P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S , K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8
Vážení čtenáři,
loňský rok patřil z hlediska počtu akcí pořádaných v Kongresovém centru Praha (KCP) a jejich účastníků k velmi dobrým.
Z celkově téměř čtyř set akcí se 55 % z nich účastnilo více než
dvě stě hostů a 59 kongresů a konferencí se pořádalo pro
více než tisíc účastníků.
Letošní rok bude ještě rušnější. Kromě již v CongressManu zmiňovaných příprav na zasedání a konference během
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie nás
čeká řada dalších významných akcí. Například v září XIV.
Světový psychiatrický kongres, dále Světový semenářský
kongres s třemi tisíci účastníky, X. kongres Evropské společnosti pro antikoncepci či Mezinárodní nefrologická konference
EDTNA/ERCA pro léčbu ledvin. Také na další čtyři roky máme
již rezervace pro 159 akcí, z toho plných 65 % s rozpočtem nad
1 mil. korun.
V srpnu budeme obhajovat prestižní certifikát
řízení kvality ISO 9001:2000. Již dnes se
samozřejmě na tento hloubkový audit
všech procesů ve firmě intenzivně připravujeme.
Ing. Michal Ambrož
obchodní ředitel KCP, a. s.
úvodní s lovo / f orew ord
Dear readers,
last year, in terms of number of the events organized in the Prague Congress
Centre (PCC) and the participants, was very good.
Out of the total of four hundred events 55 % were participated by more than two
hundred guests and 59 congresses and conferences were organized for more than
a thousand people.
This year will be even more busy. Apart from, in CongressMan previously mentioned, the preparations for the meetings and conferences during the Czech Republic
EU presidency, we are working on many other important events. For example XIV
World Psychiatric Congress in September, World Seed congress with 3000 participants, X congress of European Society for Contraception or the International Nefrological conference EDTNA/ERCA for kidney treatment. We have bookings for the
next four years for 159 events and 65 % of them have budget of more than one
million CZK.
In August we are going to defend the prestigious certificate of
quality management ISO 9001:2000. Of course we are getting
ready for this deep audit of all processes in our company.
Michal Ambrož
Commercial Director of PCC
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Congress Man
3
k on gres y v KC P
Velké i malé akce v KCP
Velké a významné kongresy s několika tisíci účastníky, ale i komorní společenská
setkání pro méně než sto hostů – celá škála akcí různých oborů, úrovní a velikostí nachází v Kongresovém centru Praha (KCP) vhodné zázemí. KCP tak například
v jeden čas hostilo evropské lékařské kapacity, stovky českých studentů i mnohem
menší podniky jako konferenci Aktivně Bez Bariér.
„Poprvé se do KCP na konci března sjely desítky zubařských týmů na Jarní stomatologické
atologické
fórum, vzdělávací akci České stomatologické komory,“ připomněl jednu z větších
ětších akcí
Ing. Michal Kárník, generální ředitel KCP, a vzpomněl také další významnou mezinárodní
ezinárodní
konferenci, 10. kongres Evropské společnosti pro antikoncepci (ESC). Na
dva a půl tisíce odborníků diskutovalo na téma nových směrů v oblasti antikoncepce a dalších problémů.
Kongresové centrum neposkytuje zázemí jen zkušeným profesionálům ale
také mladým lidem. Pražský studentský summit přivedl do Prahy přes čtyři
stovky českých středoškoláků a vysokoškoláků, kteří na několik dní nahradili
světové politiky a řešili široké spektrum mezinárodních problémů. „Podobné
akce pro mladé lidi hodláme i v budoucnu podporovat. Umění kultivované diskuse, formulování vlastních myšlenek do stanovisek, přijímání protiargumentůů
a rozumných kompromisů, to vše se jim v moderní době, kdy je na komunikaci
ci
kladen takový důraz, skutečně neztratí,“ prohlásil Michal Kárník.
4
Congress Man
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Major and small events in PCC
Komornější a variabilnější sály KCP s krásným výhledem na Prahu mají stále více
v oblibě i pořadatelé malých akcí s počtem účastníků do dvou set. Konají se tu
různé společenské akce, firemní večírky, školení či konference. V květnu KCP například hostilo mezinárodní konferenci z cyklu Bez bariér. „KCP je pro naše účastníky vhodné především prakticky. Jelikož je mezi nimi mnoho vozíčkářů, bezbariérové přístupy, kterými Kongresové centrum disponuje, jsou opravdu prioritní,“
podotkla Libuše Nečasová, členka NRZP.
Big and important congresses with several thousands participants, but also
small and chamber meetings with less than a hundred guests – a whole scale of events of all kinds, branches and levels can find a comfortable background in the Prague Congress Centre (PCC). For example PCC hosted the
European medical
m
experts, hundreds of Czech students, and also
much sma
smaller events as Actively Without Barriers conference at
the same time.
“By the eend of March tens of dentist teams came to PCC for Spring
Stomatological
Forum, an educational project of Czech Dental ChamStomatol
ber,” said
sa Michal Kárník, General Manager of PCC, about one of
biggest events and mentioned another important international
the bigg
conference which was the 10th European Society of Contraception
confere
(ESC). 2.500 experts discussed new trends in contraception and
other issues.
Prague
Pragu Congress Centre provides premises not only to professionals but
b to young people as well. Prague Student Summit brought over four hundred high school and university students to
Prague
Prag to play the part of world politicians and to try to solve
and discuss various world issues and problems. “Such events
for young people are going to be supported in future. Discussion
sio skills, articulating own ideas, accepting arguments and
reasonable
compromises are skills the young people will defire
ccongres
o n g res s es
e s in PCC
nitely use in this world of communication,” said
Michal Kárník
Smaller and more variable halls in PCC with
a beautiful view over
Prague are more and
more popular with the
organizers of minor events
with fewer than two hundred participants. There are
various social events, company parties, trainings and
conferences held in there. For
example in May PCC hosted the
international conference Without Barriers. „The PCC is quite perfect for our participants. As there
are many disabled people, barrierfree exits, of which there are plenty
in the Prague Congress Centre, are
absolutely essential,” said Libuše Nečasová, member of NRZP.
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Congress Man
5
relax in Pr ague
Botanická zábava v Troji
Několik premiérových výstav a řadu dalších zajímavých akcí připravila pro
své návštěvníky v letošní sezoně Botanická zahrada v pražské Troji (BZ). Rok
2008 by se zároveň měl stát dalším mezníkem v jejím rozvoji. Cíl: do roku
2017 představit harmonický botanický areál se světovými parametry a nezapomenutelnou atmosférou.
V květnu zahrada zprovoznila areál Západ s novým pěstebním územím a správní budovou. Nové zázemí umožní uvolnění části oblasti pro veřejnost a zahrada během
roku zpracuje pro lokalitu osazovací plán. Pracovat bude i na projektech k zamýšleným expozicím. Vznikne umělecká studie kaktusové pláně s názvem Mexiko i architektonická studie geografických celků areálu Sever. Výsadbou sadu pokračuje v tomto
roce obnova Vinice sv. Kláry, největší z pražských vinic. Rostliny z exotických zemí,
např. z výprav botaniků do Vietnamu a Střední Ameriky, tradičně nabízí návštěvníkům
skleník Fata Morgana zasazený do trojského svahu s jižní expozicí.
Botanická zahrada každoročně úspěšně láká návštěvníky i řadou zajímavých výstav
a jednodenních akcí. Tradičně nejoblíbenějšími jsou akce Svatojánská noc (24. 6.), Trojské posvícení (17. 8.) či Vinobraní
(13.–14. 9). Premiérovými událostmi roku 2008 budou v Botanické zahradě Mezinárodní výstava kaktusů
(7.–22. 6.) a výstava Rostliny v nádobách (2.–31. 8.). Za
zmínku jistě stojí také výstava českých motýlů (31. 5.–29.
6.) a výstava masožravek v měsíci září. Více informací na
www.botanicka.cz.
Botanical fun in Troja
Several opening exhibitions and many interesting events have been prepared for
the visitors of Botanical garden in Troja for this season. This year should be crucial
in the garden’s development. The aim: to introduce a harmonic botanical area
with world-like attributes and unforgettable atmosphere till the year 2017.
In May the area West with a new growing space and an administrative building was
opened. New background will provide more space for people and a new planting plan is
going to be prepared during the year. New projects, accompanying exhibitions, will be
presented. There is going to be an artistic study of a cactus plain called Mexico and an
architectural study of geographical units of the area North. This year’s renovation of the
St. Klára's vineyard, the largest one in Prague, goes on by planting an orchard. Plants
from exotic countries, for example, from Vietnam and Central America can be seen in
a greenhouse Fata Morgana situated on the south-facing Troja slope.
As every year the Botanical garden tries to attract the visitors by many
interesting exhibitions and one-day events. Traditionally the most favorite
ones are „St. John‘s Eve“ (24. 6.), “Troja’s Fair” (17. 8.) or “the Vintage”
(13.–4. 9.). For the very first time there is going to be a cactus exhibition
in the Botanical garden (7.–22. 6.) and an exhibition „Plants in vessels” (2.–31. 8.). There is also going to be an exhibition of butterflies
(31. 5.–29. 6.) and carnivorous plants in September. For more info see
www.botanicka.cz
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Congress Man
7
k’꜒˜êŽ‘’šê‹’šê—’ê“„•—œêÆꋄ™ˆêm|u¸
€ˆ–±êšˆê†„‘­­­
v˜•êm„…˜’˜–±ê|‘Œ”˜ˆê„‘‡êu’—’•Œ’˜–ê
w„•—Œˆ–ê—˜•‘꜒˜•ê†’“„‘œêŠˆ—ê—’Šˆ—‹ˆ•ê
Œ‘—’ê„ꕈ„êm|u·
h—êvvtê|‘Œ”˜ˆêw„†ˆêœ’˜êšŒê†ˆˆ…•„—ˆê
„—ê„ꐒ‡ˆ•‘ꐘ—Œ‰˜‘†—Œ’‘„ê™ˆ‘˜ˆê
šŒ—‹ê„ê–“ˆ†—„†˜„•ê™Œˆšê
—’ê—‹ˆêw•„Š˜ˆêj„–—ˆê„‘‡êv‡ê{’š‘·
h‘ꈙˆ‘—ꐄ‘„Šˆ‡ê…œê5—ŒOBêj„—ˆ•Œ‘Šê
Œ–ê’‘ˆê—’ꕈˆ…ˆ•­ê
j’‘Š•ˆ––ˆ–±ên„„êkŒ‘‘ˆ•–±ê
z“ˆ†Œ„êˆ™ˆ‘—–ê„‘‡êj’†Ž—„Œê“„•—Œˆ–êê
šŒ—‹ê„ꘑŒ”˜ˆê—’˜†‹­­­
€ˆ–±êšˆê†„‘­­­
nˆ‘ˆ•„êj„—ˆ•Œ‘Šêw„•—‘ˆ•
€ˆ–±êšˆê†„‘­­­
vvtê¾êw•„Š˜ˆêj’‘Š•ˆ––êjˆ‘—•ˆ
k„™Œ‡ê{’„O’™œ†‹
—ˆ­®êФ¢ªê¢¦¡ê¡§¤êª¢¦
‡„™Œ‡Í„—Œ–ŒŠ•’˜“­†
€ˆ–±êšˆê†„‘­­­
wˆ—•ê—ˆ‰„‘ê¾êj„—ˆ•Œ‘ŠêkŒ•ˆ†—’•
—ˆ­®êÐꤢªê¢¢¢ê¢¢ªê¤¥¡ê½ê¤¥¢
†„—ˆ•Œ‘ŠÍ„—Œ–ŒŠ•’˜“­†
š’š­„—Œ–ŒŠ•’˜“­ˆ˜
m et ro v Pr az e
Praha otevřela další stanice metra
na trase linky metra C
Praha 9 se mění v perspektivní a příjemnou moderní čtvrť. Tam, kde
dříve stály nevzhledné průmyslové
oblas dnes rostou tisíce bytů
oblasti,
a př
přibývají desetitisíce obyvatel
a lidí dojíždějících do práce do nových obchodních a kancelářských
obj
objektů.
Proto se Praha postarala o zlepšení dopravního spojení
p
a prodloužila
trasu linky metra C
z Ládví až do Letňan. Tři nové
st
stanice
začaly po třech letech
s
stavebních
prací cestujícím
sloužit začátkem května.
Nová čá
část metra, dlouhá více než 4,5
kilometru, slouží oblasti severní terasy hlavního města,
sídliště Ďáblice, Prosek
v níž bydlí přibližně 50 tisíc lidí. Propojila pražská
p
10
Congress M
C
Man
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
a Letňany. Vyrostly tu tři stanice – Střížkov, Prosek a konečná v Letňanech.
Stanici Střížkov najdete na křižovatce Vysočanské a Lovosické ulice na Proseku,
nelze ji přehlédnout. Na první pohled zaujme zastřešení ohromnou ocelovou prosklenou konstrukcí ve tvaru velryby. Koleje architekti nechali zahloubit více než šest
metrů pod zem a do vlaků lidé nastupují po stranách stanice. S tímto řešením se
v pražském metru často nesetkáme, zatím jen u stanic Vyšehrad, Hlavní nádraží
a Černý Most. Ve stanici Střížkov zaujmou i další architektonické prvky – různé
můstky, lanové závěsy, fontánky a bazénky. Dopravně vytíženou Vysočanskou ulici
lidé z metra bezpečně překonají podchodem. Město tu také počítá s prozatímním
P+R parkovištěm pro 200 vozů.
Oproti tomu stanice Prosek na křižovatce Vysočanské a Prosecké ulice je na povrchu na první pohled přehlédnutelná. Vše je skryto pod zemí a na povrchu jsou vidět
to stanice originálně řešená. Na nástujen prosklené světlíky. Uvnitř je však i tato
ištích z galerie, která
piště se sestupuje po postranních schodištích
je přímo nad kolejištěm. Nechybí výtah pro
vozíčkáře a maminky s kočárky.
Konečná stanice v Letňanech kromě
dopravní obslužnosti lokality také vyřešila otázku dostupnosti letňanského
výstavního areálu. V blízkosti metra
plánuje město zbudovat velký terminál,
kde by končila městská i příměstská autobusová doprava, a zároveň záchytnáá
parkoviště P+R.
Prague underground stations
have been opened on line C
Prague 9 is turning into an advanced and comfortable modern quarter. In the
formerly plain and industrial areas there are now thousands of new flats, new
inhabitants and people coming to work in new business and office premises.
That is why the city of Prague has provided an improvement in transport services and the metro line C has been extended from Ládví to Letňany. There are
three new stations that were put into operation by the beginning of May after
three years of construction works.
The new part of the underground, which is 4.5 km long, serves the region of northern terraces of the capital, where about 50.000 people
live. It hhas interconnected the parts Ďáblice, Prosek and Letňany. There
are three
thr new stations – Střížkov, Prosek and the terminal station in
Letňany.
Letňa
The sstation Střížkov can be find at the crossroad of Vysočanská and
Lovosická
streets in Prosek and you can‘t miss it. Its massive steel,
Lovo
in-glassed
roof in the shape of a whale can be seen from far. The
in-g
railway
railw was put six meters below the ground and people get on and
off the trains by the sides of the station, which is not very usual in
the Prague underground. You can find this only at stations Vyšehrad,
hr Hlavní nádraží and Černý Most. There are more architectural
details
in Střížkov – various gantries, wire rope fittings, fountains
d
aand pools. Busy Vysočanská road can be underpassed safely.
Prague under ground
onal
There is going to be a provisional
P+R parking lot for 200 cars.
On the other hand the station Proansek, at the crossroad of Vysočanská and Prosecká streets is easy to
ng
pass by on the surface. Everything
ly
is hidden under ground and only
the in-glassed air-shafts can bee
seen. However, the interior is
constructed originally as well.
You can reach the platforms
from the gallery, which is
right above the railway, by
side staircases. There is also
a lift for the disabled people
and mums with prams.
Apart from the improvement inn transport services in the area, the terminal station in Letňany has solved the
problem of accessibility of the Letňany exhibition area. Nearby the underground
i planned,
l
d where
h the
h cross-town andd suburban
b b buses
b
station a new big terminal is being
would terminate and together with it new P+R parking lots are going to be built.
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Congress Man
11
coCC
P
ng' sres
bus
s es
i nes
i n sP C C
Dobrá obchodní politika přinesla KCP
razantní snížení pohledávek
Kongresové centrum Praha (KCP) v posledních třech letech díky dobré obchodní politice a přísnému postupu vůči dlužníkům minimalizovalo své pohledávky. Dlouhodobě
nesplacené peněžní pohledávky tak v současné době nepřevyšují celkově pět milionů
korun a drží se pod úctyhodnou hranicí 3 % z ročních tržeb za krátkodobé nájmy. Pohledávky za dlouhodobými nájemci kancelářských prostor navíc KCP neeviduje žádné.
„Považujeme to za skutečný úspěch změny naší obchodní politiky, pečlivého výběru obchodních
partnerů a posouzení jejich serióznosti i přesného odhadu výše finančních záloh pro pořadatele
akcí,“ uvedl generální ředitel KCP Michal Kárník. Zásluhu na poklesu nesplacených pohledávek vůči KCP má také razantnější postup při vymáhání dlužných částek, kterého se Kongresové centrum drží již čtvrtým rokem, a jejich přísné sledování ze strany statutárních orgánů.
„Neváháme soudně vymáhat i pohledávky za zahraničními firmami. Soudní spory jim nedělají
dobré jméno ani u nich doma, proto jsme s tímto postupem úspěšní,“ potvrdil Kárník. Svědčí
o tom i fakt, že z celkového pětimilionového objemu pohledávek činí nesplacené závazky za
poslední tři roky jen necelých tři čtvrtě milionu korun a představují dlužné částky pouze dvou
společností. U jedné z nich v hodnotě 480 tisíc korun navíc firma dluh uznala a mimosoudně se
s KCP dohodla na splátkovém kalendáři, který řádně plní. Druhou pohledávku za francouzskou
firmou v částce 250 tisíc korun řeší KCP soudně.
12
Congress Man
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
PCC's efficient business policy has
rapidly decreased number of claims
Prague Congress Centre (PCC) has minimized number of claims thanks to its
efficient business policy and strict treatment of defaulters in the last three years.
At present, long-term unpaid claims are not higher than five million CZK and they
are kept under 3 % of yearly short-term rent profits. Furthermore there are no
claims of long-term renters.
STYLISH AND LUXURIOUS
RESIDENTIAL RENTAL LIVING
FROM 2 DAYS UP ...
Stylové a luxusní rezidenční
bydlení k pronájmu
již od 2 dnů ...
2 MINUTES FROM CONGRESS CENTRE
26 FULLY EQUIPPED APARTMENTS
KITCHEN, INTERNET, SAT TV, DVD
24 HOUR RECEPTION
FITNESS, SAUNA
INDOOR PARKING
BREAKFAST IN  CAFFE FRESCO
REAL THAI MASSAGE
2 minuty od kongresového centra
26 kompletně vybavených apartmánů
(kuchyně, internet, SAT TV, DVD)
24 hodinová recepce
fitness, sauna
podzemní garáž
snídaně v - Caffé Fresco
thajské masaže
“We consider this a real success of our changed business policy, careful choice of our
business partners as well as their reliability assessment and exact estimation of the amount
of deposits for the events organizers,” said Michal Kárník, general manager of PCC.
The decrease of claims has been also reached thanks to stricter treatment while
enforcing debts that has been in process for four years and careful monitoring from
statutory bodies. „We don‘t hesitate to prosecute our demands on foreign companies.
Legal disputes spoil their good names in their countries and that‘s why we are so successful
with this method,“ added Kárník. There is also the fact that out of the total fivemillion amounts of claims, the unpaid demands for the last three years make only
three quarters of million and represent the debts of two companies only. At one of
them the debt of CZK 480.000 has been admitted and the company and PCC have
settled a timetable for repayment, out of the court, which is being executed properly. The other demand of CZK 250.000, on a French company, has been settled
at a court of law.
REZIDENCE VYŠEHRAD, Lumírova 1715/33, 140 00 Praha 4
T: +420 234 724 200, M: +420 606 754 554, E: [email protected]
ITALIAN CUISINE
Italská kuchyně
www. rezidencevysehrad.com
ZEN ASIAN WELLNESS
pov ěs t / l ege n d
Vyšehradské pověsti
Británie má svého psa baskervillského, Praha psa z Vyšehradu. Místní pověst vypráví,
že se černé zvíře často prohání zdejším hradištěm. Kdy viděli divokého psa poprvé není
známo, ale jisté je, že už dávno upustil od své záliby v dávení členů místní vojenské
knížecího paláce rudýma očiposádky. Dnes děsívá návštěvníky
náv
ma a ohnivým jazykem. Řetěz, který vleče
za sebou hoří červeným plamenem. Rád
prý potrhle běhá po hradišti, jinou noc
pr
se zase „jako pitomý“ motá dokola s hlavou u země a ohnivým řetězem vypaluje
vo
do trávy velký kruh. Právě toto spálené
znamení
označuje dle pověsti vchod do vyzna
šehradské skály, kde je uložen poklad. Jedšeh
nou se prý skupině lidí poštěstilo na tomto
místě
míst dokopat až k železným dveřím. Jeden
z kopáčů
však neudržel jazyk za zuby a proko
mluvil.
mluv Plané tlachání však Vyšehrad nemá
rád, a tak výřečného hledače pokladů stihla
kletba
kletb – hlína zasypala dveře a pohřbila za
živa i kopáče. Nikomu se již nepodařilo dveře ani zasypaného nešťastníka nalézt.
Zdroj: Popelka Biliánová – Pověsti Vyšehradské
14
Congress Man
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Vyšehrad Legend
d
Britain has the hound of Baskerville;
lle;
Prague has the hound of Vyšehrad.
ad.
Local legend talks about a black beeast prancing about the castle. Noboody knows when it was seen for thee
first time, but it is sure it has givenn
up its liking for killing local soldiers.
Nowadays it scares the visitors of
princely castle with its red eyes and
flamy tongue. The chain, it is hauling, is burning in red fire. It likes
running round the castle crazily
and another time it reels around
burning a big circle in the grass
by the chain. According to a legendd this burnt
sign shows the entrance into the Vyšehrad
šehrad rock where the treasure
is buried. Once, a group of people managed
anaged to dig through to an iron gate. However,
one of the diggers didn’t hold his tongue and spoke. Idle talking is what the castle
doesn’t like and so the talkative treasure-seeker was cursed and the dirt buried him
as well as the gate. No one has found both the door and the wretch ever after.
Source: Popelka Biliánová – Legends of Vyšehrad
akc e / event s 2008
Seznam akcí
Sez
26.–28. 5.
IISF 2008 Světový
semenářský
kongres
s
ISF 2008 World Seed
IS
Congress
Co
11.–14. 6.
11
31. Evropská konference na
téma cystická fibróza
31st European Cystic Fibrosis
Conference
12.–13. 9.
Konference Mary Kay
Conference of Mary Kay
20.–25. 9.
XIV světový kongres psychiatrů
XIV World Congress of Psychiatry
CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s.
CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre
Datum vydání / Publication: květen 2008 / may 2008 • Registrační číslo: MKČR E 16004 •
Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249, adresa: 5. května 65, 140 21 Praha 4,
www.kcp.cz • Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: +420 261 172 222, E-mail: [email protected] •
Redakce: Eva Havelková, MediaClar, s.r.o., Tel.: +420 221 108 698, E-mail: [email protected],
Pavla Flídrová, marketing KCP, Tel.: +420 261 172 212, E-mail: [email protected] • Grafická úprava
a výroba: Machart, s.r.o., www.machart.cz • Náklad: 10 000 ks
K V Ě T E N / M AY 2 0 0 8 w w w. k c p . c z
Congress Man
15
Udělejte akci v Kongresovém centru Praha a budete spokojeni.
Make your event in Prague Congress Centre and you will be satisfied.
Place for your event
www.kcp.cz, [email protected],
tel.: +420 261 172 222, fax: +420 261 172 012

Podobné dokumenty

novinky z kongresového centra / prague congress centre news

novinky z kongresového centra / prague congress centre news and broader thematic spectrum as well. We won’t focus only on the Prague Congress Centre (PCC) activities and its plans for the future, but we would like to offer some interesting information and r...

Více