Hudební výchova 2. stupeň

Komentáře

Transkript

Hudební výchova 2. stupeň
Hudební výchova - 6. ročník
Vzdělávací obsah
Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny.
Časový
plán
Září
Říjen
Listopad
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Poznámka
Opakování učiva
Opakování písní z 5. ročníku
Zazpívá písně z 5. ročníku
PT-OSV/5a – průběžně v hodinách
Zpěv písní
Taktování
Kdyby byla Morava, taktování (PL6/23)
Zazpívá moravskou lidovou píseň, předvede jednoduché
taktování v rytmu písně
Hudební skladatelé
Bedřich Smetana, stručný životopis a dílo
Zná jméno B. Smetany, jeho stručný životopis a
základní díla, soustředí se na poslech Luisiny polky
Poslech hudby
Luissina polka, poslech (CD3)
Česká státní hymna
Poslech, rozbor, seznámení se slovy
Zná význam státní hymny, jmenuje příležitosti, kdy se
hraje, stručně vyloží vznik písně Kde domov můj
(MP 8)
Nácvik zpěvu státní hymny
Zazpívá státní hymnu s dopomocí učitele, dodržuje
slušné chování při poslechu humny
Opera Prodaná nevěsta
Bedřich Smetana – operní tvorba (PL7/6)
Poslech – Proč bychom se netěšili (MP7, CD6,4)
Mužský sbor a duet Jeníka a Kecala (CD4) z opery
Prodaná nevěsta
Zná název opery Prodaná nevěsta, vyjmenuje hlavní
postavy, vyloží, co je opera, jednoduše popíše děj opery
Zpěv písní
Rytmizace
Hudební nástroje
Rodné údolí (Zp. 1/95) – práce s písní, hra na tělo
Zazpívá píseň a rytmicky doprovodí hrou na tělo
Poznávání hudebních nástrojů podle tvaru
Označí názvy vybrané hudební nástroje a pozná je na
obrázcích
Zpěv písní
Orffův instrumentář
Žádnyj neví, co sou Domažlice, rytmizace
s Orffovými nástroji (PL 6/13)
Zazpívá chodskou lidovou píseň a rytmicky doprovodí
Orffovými nástroji, pozná dudy
Symfonická báseň
Poslech symfonické básně Vltava, názvy ostatních
symfonických básní B.Smetany
Soustředí se na poslech, zná názvy ostatních
symfonických básní z cyklu Má vlast
Zpěv písní
Hudebně pohybové činnosti
To ta Helpa, práce s písní, tanec čardáš (Zp. 2/27)
Zazpívá slovenskou lidovou píseň, dodržuje rytmus,
zatančí ve zjednodušené formě čardáš
Hudební výchova - 6. ročník
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Zpěv písní
Za horama svítá, taktování
Zazpívá píseň z Hané, okolí našeho regionu, rozezná
lidové nářečí
Zpěv písní
Vánoční koledy
Veselé vánoční hody – nácvik zpěvu vánoční koledy
Zazpívá českou lidovou vánoční koledu
Jan Jakub Ryba : Česká mše vánoční
Poslech (CD 2, 3, 9)
Zpěv písní
Instrumentální činnosti
Beskyde, Beskyde, rytmický doprovod s Orffovými
nástroji
Soustředí pozornost na poslouchanou hudbu a
uvědoměle ji poslouchá
Zazpívá lidovou píseň z Beskyd s instrumentálním
doprovodem v rytmu pochodu , (píseň z okolí našeho
regionu)
Pochod
Rozlišení pochodu od ostatní hudby, procvičování
pochodu podle písně či hudby
Pochoduje kolem třídy i na místě, sladí pohyb a zpěv
pochodové písně, rozliší pochod od ostatní hudby
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Antonín Dvořák, stručný životopis a dílo
Slovanský tanec č. 7, poslech
Zná jméno Antonína Dvořáka, jeho stručný životopis a
základní díla, soustředí se na poslech
Zpěv písní
Melodický doprovod
Hudební nástroje
Už se ten tálinskej rybník nahání , práce s písní (MP
8)
Poznávání hudebních nástrojů podle sluchu, poslech
CD
Zazpívá českou lidovou píseň v třídobém rytmu a
doprovodí se s vybranými nástroji Orffova instrum.
Soustředěně poslouchá a rozeznává vybrané hudební
nástroje z vyslechnuté ukázky
Ukolébavka
Dynamika
Ho,ho Watanay – práce s písní (Zp. 1/80)
Rozumí pojmu ukolébavka, zpívá ukolébavku v mírném
tempu s odpovídající hlasitostí
Opera Rusalka
Antonín Dvořák – operní tvorba
Poslech : Árie „Měsíčku na nebi hlubokém“ z opery
Rusalka (MP 9, CD 6)
Zná název opery, vyjmenuje hlavní postavy opery,
jednoduše popíše děj opery
Zpěv písní
Hudebně pohybové činnosti
Na našem dvoře (PL 6/14)
Tanec sousedská (MP/6, str.106)
Zazpívá lidovou píseň z Čech ve třídobém rytmu,
zatančí tanec sousedská
Umělá píseň
Vadí, nevadí – práce s písní
Píseň zazpívá, rozumí pojmu umělá píseň
Poslech hudby
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll – Z nového světa
Poslech (CD 7)
Jmenuje nejznámější díla A. Dvořáka
Zpěv písní
A hdepa ste šický, rytmizace
Zapívá lidovou píseň z Chodska, doprovodí hrou na
tělo, vysvětlí rozdíly chodského nářečí v písni
Poznámka
Hudební výchova - 6. ročník
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Duben
Květen
Červen
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Instrumentální činosti
Velikonoční koledy, rytmizace
Rytmizuje známé velikonoční koledy s Orffovými
nástroji
Zpěv písní
Kánon - Červená se line záře
Píseň zazpívá jako kánon, udrží si svůj hlas
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Leoš Janáček, stručný životopis a dílo
Pilky, poslech (z Lašských tanců – Pilky, CD 4)
Zná jméno Leoše Janáčka, jeho stručný životopis a
základní díla (hudebního skladatele, který pochází ze
širšího regionu)
Zpěv písní
Už ty pilky dořezaly, umělá píseň
Zpěv písní
Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku, pohybové ztvárnění
(MP 6)
Píseň zazpívá, označí ji pojmem umělá píseň, jmenuje
autora melodie L. Janáčka
Zazpívá lidovou píseň a pohybově ji ztvární
Opera Její pastorkyňa
Poslech hudby
Operní tvorba L. Janáčka
Poslech : Ej, mamko z opery Její pastorkyňa (MP 7,
CD 7, Pl 7/9)
Zná název a autora opery, jmenuje hlavní postavy
z opery
Rozvíjení hudební paměti
Žalman – hra se zpěvem
Zpívá píseň Žalman ve skupinách chlapců a dívek
Zpěv písní
Poslech hudby
Na rozloučení, práce s písní
Leoš Janáček - Říkadla (CD 3, 5, MP 7)
Zazpívá píseň v chodském nářečí, rozumí slovům písně
Vyloží pojem říkadlo, soustředí pozornost na poslech
Zpěv písní
Chajda malá, práce s písní (Zp. 1)
Píseň zazpívá volnějším tempem
Poslech krátkých skladeb známých
hudebních skladatelů
Shrnutí učiva o hudebních skladatelích, jejich
nejznámější díla
Zná probírané skladatele a jejich nejznámější díla
Opakování učiva
Opakování písní a hudebně pohybových činností
Zazpívá nacvičené písně, některé z nich pohybově
vyjádří
Poznámka
Hudební výchova - 7. ročník
Vzdělávací obsah
Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny.
Časový
plán
Září
Říjen
Listopad
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Zpěv písní
Opakování písní ze 6. ročníku
Zná a interpretuje vybrané písně ze 6.ročníku
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Antonio Vivaldi
Poslech : Cyklus čtvero ročních období – 1. věta
Pojem muzikoterapie
Zná jméno Antonia Vivaldiho, soustředí se na poslech,
vysvětlí pojem muzikoterapie
Zpěv písní
Tři tamboři – práce s písní (MP 8)
Zazpívá francouzskou lidovou píseň v českém překladu
a rytmicky doprovodí s Orffovými nástroji
Zpěv písní
Česká státní hymna
Andulko šafářova
Procvičování (MP 8)
Zazpívá českou lidovou píseň v rozsahu oktávy
Správně hospodaří s dechem při zpěvu hymny ČR,
vysvětlí, jak se chovat při poslechu hymny
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Johan Sebastian Bach, stručně život a dílo
Poslech : Toccata a fuga d moll pro varhany (CD9)
Zná jméno J. S. Bacha a základní údaje ze života a díla,
pozná varhanní hudbu
Zpěv písní
Kdyby byl Bavorov, práce s písní (PL 7/5)
Píseň zazpívá a doprovodí se Orffovými nástroji
Hudebně pohybové činnosti
Zpěv písní
Polka - nácvik polky
Ten vítr to ví (Míle), Zp. 2
Zatančí základní polkový krok
Správně hospodaří s dechem při interpretaci písně
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Wolfgang Amadeus Mozart, stručně život a dílo
Poslech : Malá noční hudba – Menuet (CD 3)
Zná jméno W. A. Mozarta a základní údaje ze života a
díla, jmenuje hudební nástroje, které v ukázce slyšel
Zpěv písní
Hudebně pohybové činnosti
Čtyři koně jdou , práce s písní (PL 6, MP 6)
Píseň zazpívá a pohybově vyjádří
Hudební nástroje a uskupení
Symfonický orchestr, druhy hudebních nástrojů
Pozná vybrané hudební nástroje a rozdělí je do
základních skupin (např. strunné apod.), zná pojem
symfonický orchestr
Poznámka
PT-MKV/4b – průběžně v hodinách
PT-OSV/5a – průběžně v hodinách
Hudební výchova - 7. ročník
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Zpěv písní
Vánoční koleda Nesu vám noviny – práce s písní
(MP 6, Zp. 1)
Zazpívá vánoční koledu v rozsahu nony (9)
Zpěv písní
Veselé Vánoce – práce s písní (PL 7/12), sólo a sbor
Píseň zazpívá, střídá zpěv sólisty a sboru
Poslech hudby
Zpěv písní
Poslech vánočních koled jiných národů
Dobrú noc, má milá – práce s písní (MP 5, PL 7/11)
Soustředí se na poslech vánočních koled, vnímá rozdíly
Zazpívá slovenskou lidovou píseň ve správném tempu
(zvolna) a dynamice
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Ludwig van Beethoven, stručně život a dílo
Poslech : Symfonie č. 9 d moll, 4. věta S ódou na
radost (CD 7, CD Klasická hudba I)
Zná jméno L. van Beethovena, základní údaje ze života
a díla, soustředí se na poslech skladby většího rozsahu
Zpěv písní
Bláznova ukolébavka
Zná a interpretuje píseň Bláznova ukolébavka, vyloží,
co je umělá píseň
Hudebně pohybové činnosti
Zpěv písní
Polka - doocvičování
Tisíc mil , práce s písní (Zp. 1)
Zatančí základní polkový krok, tančí ve dvojici
Píseň zazpívá, správně hospodaří s dechem
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Fryderyk Chopin
Poslech : Polonéza As dur (Cd 6)
Zná jméno F. Chopina, vysvětlí v které zemi vznikla
polonéza
Zpěv písní
Chodím po Brodway, práce s písní (Zp. 1) taktování
Lidové písně jiných národů
Zná a interpretuje píseň, zpěv doprovodí taktováním, ví,
že i jiné národy mají své lidové písně
Hudebně pohybové činnosti
Zpěv písní
Valčík - nácvik valčíkového kroku
Rožnovské hodiny (MP 7) – práce s písní
Zatančí základní valčíkový krok
Zazpívá lidovou píseň z Valašska, pozná odlišnosti
nářečí, zpívá ve správném tempu a dynamice
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Johan Strauss, stručně o díle
Poslech : Na krásném modrém Dunaji
Zná jméno J. Strausse, vysvětlí obdivné označení „král
valčíků“, pozná valčíkový rytmus
Zpěv písní
Valčík na rozloučenou – práce s písní (Zp. 2)
Zazpívá náročnější píseň , zpěv doprovodí hrou na tělo
nebo pomocí trianglu
Poznámka
Hudební výchova - 7. ročník
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Duben
Květen
Červen
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Zpěv písní
Avignonský most – práce s písní (PL 7/13, CD 5, MP
8), francouzská lidová
Zazpívá píseň, ví, že jde o lidovou píseň jiného národa
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Petr Iljič Čajkovskij, stručně o díle
Poslech : Koncert b moll pro klavír a orchestr – 1.
věta (CD9)
Zná jméno P. I. Čapkovského a jeho nejznámější
hudební díla, soustředí se na poslech skladby většího
rozsahu
Zpěv písní
Rodné údolí - práce s písní (Zp. 1)
Zazpívá píseň
Grafický záznam melodie
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Grafický záznam melodie – noty, pomlky, notový
klíč
Giuseppe Verdi
Poslech : Opera Nabucco – úryvek (CD 7)
Vysvětlí k čemu slouží noty a značky, pozná notový
zápis
Vysvětlí , co je opera, zná jméno G.Verdiho, soustředí
se na poslech
Zpěv písní
Santa Lucia - práce s písní
Píseň zazpívá v mírnějším tempu a doprovodí hrou na
tělo
Hudebně pohybové činnosti
Valčík - docvičování valčíku
Zatančí valčíkový krok, tančí ve dvojici
Opereta
Opereta, poslech úryvku z operety (MP 8 str. 109,
Mg Hv 8)
Vysvětlí, co je opereta
Hudebně pohybové činnosti
Pletla v kytku rozmarýnku – práce s hudebně
pohybovou hrou
Píseň zazpívá a pohybově ztvární
Opakování učiva
Opakování písní, tanců a hudebně pohybových
činností, učiva o hudebních skladatelích
Zpívá známé písně s rytmickým doprovodem, má
základní poznatky o nejznámějších světových hudebních
skladatelích a jejich díle
Poznámka
Hudební výchova - 8. ročník
Vzdělávací obsah
Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny.
Časový
plán
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Poznámka
Opakování písní ze 7. ročníku
Opakování písní ze 7. ročníku
Zná a interpretuje vybrané písně ze 7. ročníku
PT-OSV/5a – průběžně v hodinách
Česká státní hymna
Procvičování hymny ČR
Zazpívá státní hymnu ČR
Zpěv písní
Buráky, práce s písní
Píseň zazpívá a rytmicky doprovodí hrou na tělo
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Zpěv písní
Bohuslav Martinů, stručně životopis a dílo
Poslech : Otevírání studánek (MP 9, CD 6, CD 4)
Pridi Jano k nám, práce s písní (Zp. 3)
Zná jméno B. Martinů , základní údaje ze života a jeho
dílo, soustředí se na poslech skladby většího rozsahu
Zazpívá píseň ze Slovácka
Hudební nástroje
Druhy hudebních nástrojů
Pozná vybrané hudební nástroje a rozdělí je do
základních skupin (strunné, bicí …)
Zpěv písní
Když jsem šel z Hradišťa
Zazpívá píseň v nářečí
Hudební žánry
Jazz
Zpěv písní
Svatí pochodují, práce s písní (MP 9, str. 140)
Vysvětlí stručně historii jazzu, soustředí se na poslech
ukázky
Píseň zazpívá, seznámí se s pojmem spirituál
Hudební skladatelé
Poslech hudby
Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo
Poslech : Bugatti step
Vyjmenuje nejznámější osobnosti Osvobozeného
divadla, zná jméno J. Ježek
Zpěv písní
Kánon: Vyletěla holubička (Dú Valaši, dú, Přátelství
je jako zlatá brána …)
Některou z těchto písní zazpívá, udrží si svůj hlas, zná
pojem kánon
Hudební žánry
Country a trampské písně (CD Legendy)
Zpěv písní
Okoř , práce s písní
Jmenuje znaky těchto hudebních žánrů, soustředí se na
poslech
Píseň zazpívá s doprovodem Orffových nástrojů
Zpěv písní
Narodil se Kristus Pán - koleda (MP 9)
Poslech hudby
Vánoční pastorely – poslech (CD)
Píseň zazpívá s předepsanou dynamikou, vysvětlí pojem
koleda
Soustředí se na poslech
PT-MKV/4b – průběžně v hodinách
Hudební výchova - 8. ročník
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Leden
Únor
Březen
Duben
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Zpěv písní
Valčíček, práce s písní (Zp. 1)
Píseň zazpívá v třídobém rytmu
Vývoj hudby 20. století
Poslech hudby
Hudební skupiny The Beatles, Roling Stones, Pink
Floyd…
Poslech vybraných skladeb
Zná základní údaje a název skupiny, soustředí se na
poslech
Zpěv písní
Vývoj hudby 20. století
Pár havraních copánků, práce s písní
Hudba 60. let u nás
Píseň zazpívá v tempu mírně rychle, jmenuje interpreta
Elvise Presley
Jmenuje nejznámější interprety písní 60. let a některé
jejich písně
Zpěv písní
Jó, třešně zrály – práce s písní (MP 9)
Píseň zazpívá, sladí svůj zpěv s ostatními
Vývoj hudby 20. století
Poslech hudby
Jiří Suchý a Jiří Šlitr – divadlo Semafor, poslech písní Zná jména J. Suchého a J. Šlitra, název divadla Semafor,
J. Suchého aj. Šlitra (CD 2, CD 8, Mg 8, MP7)
soustředí se na poslech
Zpěv písní
Vývoj hudby 20. století
Krajina posedlá tmou (Zp. 2) nebo Marnivá
sestřenice (MP 9), práce s písní
Skupina Olympik – poslech
Zazpívá píseň, píseň může zpívat i střídáním zpěvu
sólisty a sboru
Zná základní údaje a název skupiny Olympik, zná jméno
Petr Janda
Zpěv písní
Červená řeka – práce s písní (MP 8)
Píseň zazpívá v tempu mírně rychle, správně hospodaří
s dechem při zpěvu
Hudební žánry
Zpěv písní
Folk – poslech (CD Legendy): J.Nohavica, Nedvědi,
J.Hutka…
Stánky – práce s písní (Zp. 2)
Jmenuje některé z představitelů folkové hudby,
soustředí se na poslech písní
Zazpívá píseň v rozsahu nony (9) v mírném tempu
Hudební žánry
Muzikál – poslech (Mg 8)
Vysvětlí, co je muzikál, jmenuje některé muzikály,
soustředí se na poslech ukázky z muzikálu
Zpěv písní
Holubí dům, práce s písní (Zp. 2)
Píseň zazpívá s měnícím se tempem, zná jméno Jiřího
Šchelingera
Hudební žánry
Rock – poslech (Mg 8)
Zná pojem rocková hudba, soustředí se na poslech
Poznámka
Hudební výchova - 8. ročník
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Květen
Červen
Téma
Učivo
Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností:
Zpěv písní
Písně J. Uhlíře a Z. Svěráka - Severní vítr, práce
s písní (Zp. 1)
Píseň zazpívá v tempu volně, v třídobém rytmu, píseň
doprovodí hrou na tělo
Hudební žánry
Populární hudba přelomu století – poslech
Jmenuje své oblíbené interprety a jejich písně, soustředí
se na poslech písní
Zpěv písní
Jaroslav Hutka : Náměšť – práce s písní (Zp. 1)
Píseň zazpívá, zná jméno Jaroslava Hutky
Základní taneční kroky moderních
tanců
Směry současné hudby
Pohybová průprava k diskotékovému tanci
Zatančí v rytmu diskotékové hudby
Směry hudby posledních let (metal, heavy metal,
techno, rap, hip hop … orientačně), poslech výběrem
např. Mg 8
Jmenuje oblíbené styly hudby
Shrnutí učiva hudební výchovy
Opakování písní
Poznámka
Hudební výchova
9. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny.
Vzdělávací obsah
Časový
plán
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Téma
Úvod do předmětu
1. Sluchová cvičení
2. Zpěv písní
3. Hudební nauka
4. Poslech skladeb
5. Hudebně pohybové činnosti
6. Referáty žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
Učivo
Opakování písní z 8.ročníku
1. Rozlišování zvuků přírody živé a neživé
2. Jaroslav Hutka - Náměšť
Morituri te salutant – K.Kryl
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
starověká hudba
4. Bubny a tanec-rituální a náboženská hudba
5. Rituální tanec
6. Referát
Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností
Zná a interpretuje vybrané písně z 8.ročníku
Pozná a určí jednotlivé zvuky živé a neživé přírody
Zná zpěváky J.Hutku a K. Kryla, jejich základní
životopis a tvorbu
Píseň zazpívá podle předzpívajícího
Píseň zazpívá s textem
Zná jednotlivá historická období již z dějepisu, vysvětlí
pojem „starověká hudba“
Soustředí se na poslech skladby a pohybově ztvární
rituální tanec
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
1. Rytmizace dle grafického záznamu (- * - * - )
Žák vytleskává rytmus podle grafického záznamu
2. Řekni, kde ty kytky jsou
Písně zazpívá a doprovodí se Orffovými nástroji/triangl,
Omnia vincit amor – píseň Šel pocestný
dřívka, rumba koule apod./
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
Zná jednotlivá historická období již z dějepisu, vysvětlí
středověká hudba
pojem „středověká hudba“
4. Muzikál Johanka z Arku
Zná muzikál Johanka z Arku, děj příběhu vypráví,
5. Dramatizace skladby-postava kata z Johanky
soustředí se na poslech skladeb z uvedeného muzikálu,
6. Referát
dramaticky předvede úryvek z muzikálu/scéna Kat/
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
1. Zápis slov písně Tichá domácnost z poslechu
Zapíše text písně z poslechu po částech, píseň zazpívá
2. Píseň, co mě učil listopad – Wabi Daněk
společně s nahrávkou
Píseň malých pěšáků – Žalman @spol.
Písně zazpívá s textem
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
Zná zpěváka W. Daňka, jeho základní životopis a tvorbu
renesanční hudba
Zná jednotlivá historická období již z dějepisu, vysvětlí
4.Hudební skladetel - Giovanni da Palestrina
pojem „renesanční hudba“
5.Hudebně pohybová hra – Hlídej židli!
Soustředí se na poslech skladeb G.da Palestriny
6. Referát
Aktivně se zapojí do hudebně pohybové hry
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
1. Rytmus a doprovod skladby /Orffovy nástroje/ Udrží rytmus se skladbou L.Bernsteina One hand, one
2. Zafúkané – Fleret
heart z muzikálu West Side Story, zná muzikálový
Veselé Vánoce
příběh, vypráví svými slovy
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
Zná jednotlivá historická období již z dějepisu, vysvětlí
barokní hudba
pojem „barokní hudba“a zná nejznámější skladatele
4.Hudební skladatelé- A.Corelli, A. Vivaldi,
Soustředí se na poslech skladeb /Corelli, Vivaldi, Bach/
J.S.Bach
Aktivně se zapojí do hudebně pohybové hry Aktivity
5.Hudebně pohybová hra – Aktivity-hudební
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
termíny /namaluj, slovně popiš, pantomima/
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
6. Referát
Poznámka
PT – OSV/5a
Průběžně v hodinách
1. CD-Zvuky živé a neživé přírody
2.MC-Barvy českého folku 1 / B2
MC-Barvy českého folku 3/A6
3. Mini skripta /Galaktis/
4. doplnit
5. CD-Fontána pre Zuzanu II
2. CD-To nejlepší z pokladnice českých
hitů č. 17
3. Mini skripta /Galaktis/
4. CD-Johanka z Arku /libovolná skladba/
5. CD-Johanka z Arku /č.19/
1. CD – Bratři Ebenové-Tichá domácnost
č. 3
2. MC-W. Daněk-Rosa na kolejích, č. 8
MC-Barvy českého folku 2 /B6
3. Mini skripta /Galaktis/
4. doplnit
1. CD-Klasická hudba, sada 2, CD č. 5
2. CD-Fleret-Zafúkané, č. 12
Lit.:Já, písnička II, str.116t
3. Mini skripta /Galaktis/
4. CD-Klasická hudba, sada 5, CD č.10, 5
Leden
Časový
plán
Únor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
Téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
Březen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
Duben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
1. Hudební hádanky /poznej interpreta či skladbu/
2. Postel (skupina Zřídlo)
Veď mě dál, cesto má-P.Bobek
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
klasicistní hudba
4. Hudební skladatelé – Mozart, Beethoven, Ryba
5. Hudebně pohybové hry /Hu-tu-tu, 11-22…/
6. Referát
Učivo
1. Rytmická hra „Na zvonečky“
2. 24 little Indians
San Francisco-Rebelové/muzikál-CD, DVD/
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
romantická hudba
4. Hudební skladatelé - Smetana, Dvořák,
Čajkovskij
5. Základy společenského tance - polka
6. Referát
1. Rytmická cvičení
2. Za svou pravdou stát – Spirituál kvintet
Musíš jít dál - Nezmaři
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
hudba 20. století
4. Hudební skladatelé – Debussy, Prokofjev,
Janáček
Ježek/blues- Tmavomodrý svět, CD, DVD,
hudba k filmu/
5. Základy společenského tance – blues
6. Referát
1. Zápis slov písně z poslechu /př.L.Vondráčková/
2. Ani k stáru /Z.Svěrák, Vratné lahve/
To stárnutí zrádne /Gott, David/
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
hudba současná
4. Filmové melodie /Forest Gump-Alan Silvestri,
Titanic/
5. Základy aerobiku /skup.Karma, Holki/
6. Referát
Žák poznává jednotlivé interprety poslechem písně
Zpívá píseň skupiny Zřídlo, zná zpěváka P. Bobka a
jeho základní životopis , tvorbu a zpívá jeho píseň
Vysvětlí pojem „klasicistní hudba“ a zná nejznámější
skladatele, soustředí se na poslech skladeb
Aktivně se zapojí do hudebně pohybové hry
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností
3. Mini skripta /Galaktis/
4. CD-Klasická hudba, sada 5, CD č. 1
CD-Klasická hudba, sada 3, CD č. 1
CD-Posloucháme hudbu ve škole
9.roč., č.6-CD2
Poznámka
Formou hry se žák pracuje s délkou not /osminová,
čtvrťová, půlová, celá/
Zazpívá anglické písně, zhlédne DVD Rebelové
Vysvětlí pojem „romantická hudba“ a zná nejznámější
skladatele, soustředí se na poslech skladeb, vysvětlí
pojem „symfonická báseň, balet“
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
1. Lit.: Kyzlinková Lenka, Hudební
Slabikář, str. 18
2. CD-Songs for teaching English, č. 8
CD-Rebelové /muzikál/
3. Mini skripta /Galaktis/
4. CD-Klasická hudba, sada 4, CD č.1,2,9
Vytleskává rytmus, rytmizuje pomocí Off.nástrojů
Zazpívá písně společně s třídou za doprovodu kytary
Vysvětlí pojem „ hudba 20.století“ a zná nejznámější
skladatele, soustředí se na poslech skladeb, vysvětlí
pojem „blues“ a tanec jednoduše předvede
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
2. Lit.: Já, písnička III, str. 145
MC-Barvy českého folku 3 / B2
3. Mini skripta /Galaktis/
4. CD-Posloucháme hudbu ve škole
Žák poslouchá píseň a postupně zapisuje text
Žák se soustředí na poslech skladby Z. Svěráka a dokáže
zazpívat společně s ukázkou, za doprovodu kytara
společně zazpívá píseň To stárnutí zrádné.
Vysvětlí pojem „hudba současná“ a zná současné
hudební skupiny
Soustředí se na poslech skladeb –filmové melodie a
dokáže určit film, ze kterého melodie pochází
Aktivně se zapojí do pohybové činnosti-aerobiku
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
2. Čerpáno z internetu
3. Mini skripta /Galaktis/
4. Čerpáno z internetu
5. CD Holki a Karma
Květen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Referáty žáků
1. Pohybová báseň /viz. Áda, Rybka../
2. Křížový král, Nářek – Klíč
Písně bratří Nedvědů
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
hudba současná
4. Pop, rock, techno, metal, hip-hop…
5. Základy step aerobiku
6. Referát
Červen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sluchová cvičení
Zpěv písní
Hudební nauka
Poslech skladeb
Hudebně pohybové činnosti
Shrnutí, opakování
1. Poznávání hudebních nástrojů
2. Carpe diem – AG Flek
Husličky - Hradišťan, AG Flek
3. Hudební historie-přehled jednotlivých období,
hudba současná - mobil, PC, MP4 apod.
4. Hudba v mobilním telefonu – vyzvánění, sms
5. Taneční hry
6. Závěrečné zhodnocení – zábavný test
Hudební výchova
Žák se aktivně zapojí do pohybové básně
Soustředí se na poslech skupiny Klíč a na písně bratří
Nedvědů
Vysvětlí pojem „hudba současná“ a zná současné
hudební skupiny
Dokáže říct jednoduchý rozdíl mezi jednotlivými
hudebními žánry
Žák se aktivně zapojí do pohybového cvičení-aerobiku
na spec.bedýnkách
Referát si žák vybere podle seznamu, připraví (domácí
úkol) a ve škole přednese + hudební ukázka
Žák pozná jednotlivé hudební nástroje
Žák se soustředí na poslech skladeb skupiny AG Flek a
Hradišťan
Žák umí obsluhovat hudbu v mobilu, PC, MP4…, žák si
umí vybrat hudbu na vyzvánění, sms, budík apod.
1. Lit.: Z.Smitková - Špalíček
zhudebněných říkadel a cvičení pro malé
děti, str.26, 89
2. MC-Klíč/B 2,3
3. Mini skripta /Galaktis/
1. MC-Hudební nástroje
2. MC-Barvy českého folku 3 / A5
MC-Barvy českého folku 5 A6
9. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny.

Podobné dokumenty

Jako malý kluk jsem se málem utopil

Jako malý kluk jsem se málem utopil Ústí nad Labem – Policistům se podařilo dopadnout devětadvacetiletého Slováka, který má na svědomí sérii vánočních brutálních přepadení ústeckých seniorů. Jeho obětí byli staří lidé od 66 do 90 let...

Více

kalendář akcí

kalendář akcí Fotbalový stadion Doksy neděle 2. srpna od 14.00 do 20.00 hod. Pidifestík Druhý ročník festiválku nejen pro celou rodinu. Na  festivalu vystoupí Kašpárek v  rohlíku, Live Music Superheroes, soutěžn...

Více