výroční zpráva 2014/2015

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2014/2015
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
Kontakt
ZŠ Šalounova
ZŠ Halasova
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova
56,příspěvková organizace
Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice
příspěvková organizace
75027411
102508526
600145174
ředitel: Mgr. Libuše Hermannová
zástupce ředitele: Ing.Eva Nyklová
tel.: 596614537
fax: 596614537
tel.:597359346
e-mail:[email protected]
www:zsssalounova.cz
adresa zřizovatele
kontakt
Statutární město Ostrava ,Městský obvod
Vítkovice,okres Ostrava-město
Mírové náměstí 1,Ostrava-Vítkovice
tel.:599453112
fax:599453209
e-mail
1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola Šalounova
ZŠ Halasova
Školní družina Šalounova
kapacita
0
350
200
40
Školní družina Halasova
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna –výdejna ZŠ Šalounova
60
0
50
1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
0
0
1.stupeň
6
94
ZŠ Halasova
2.stupeň
0
0
Halasova
1.stupeň
7
152
ZŠ Šalounova
2.stupeň
5
95
ZŠ Šalounova
Počet dětí/žáků
na třídu
0
15,66
Počet žáků na
pedagoga
0
14,46
0
0
21,71
19,74
19
15,83
ZŠ praktická
Školní družina
Šalounova
Školní družina
Halasova
Školní jídelna MŠ
Školní jídelnavýdejna ZŠ
Šalounova
Přípravný ročník
1
1
9
28
9
28
10
28
2
60
30
30
x
x
x
6
x
x
x
x
1
19
19
19
Komentář:
Na škole pracovali 4 AP, jeden školní psycholog na 0,5 úvazku.
Z dětí přípravného ročníku nastoupí do první třídy 13 dětí. Všechny děti byly vřazeny do
přípravného ročníku na doporučení poradenského centra.
60 žáků ze ZŠ Halasova se stravují ve školní jídelně-výdejně na SOŠ AHOL.
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny, ZŠ Šalounova
Učebny a herna ZŠ Halasova
Odborné učebny ZŠ Šalounova
Odborné učebny ZŠ Halasova
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
ZŠ Šalounova
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
ZŠ Halasova
Sportovní zařízení ZŠ Šalounova
Sportovní zařízení ZŠ Halasova
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
15
11
-učebna HV
- učebna PC,
- cvičná kuchyně,
-učebna F-Ch,
-školní knihovna,
-učebna pro pracovní činnosti,
-multimediální učebna
- učebna Cj,
-učebna PC,
-učebna Vv,
-školní knihovna,
-multimediální učebna
-učebna HV
v areálu školy je betonová plocha, která se
využívá jako hřiště ale pro výuku Tv je
nevyhovující
V areálu školy je oplocená udržovaná
travnatá plocha, která slouží jako
odpočinkový areál
tělocvična
tělocvična
Nejsou k výuce prostory v obou budovách
školy
Výškově nastavitelný nábytek v každé třídě a
každé budově
Každý rok je pravidelně doplňováno a
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou
Investiční rozvoj ZŠ Šalounova
modernizováno vybavení novými učebními
pomůckami. V tomto roce byly nakoupeny
učební pomůcky do kabinetu informatiky,
hračky do ŠD, pomůcky do kabinetu pro
1.st., knížky do ŽK , pomůcky do kabinetu
Př, Tv, D, Cj. Interaktivní učebnice pro 1.
stupeň
Každý rok průběžně doplňováno, zaměřeno
na nakladatelství FRAUS pro ZŠ Halasova
Vybavení novým nábytkem 1. třída na ZŠ
Halasova, IT tabule pro 6. třídu na ZŠ
Halasova . Pořízena nová učebna pro
přírodovědné předměty na ZŠ Halasova.
Nové učební pomůcky do přírodovědných
předmětů na ZŠ Halasova
Každým rokem je škola dovybavována
audiovizuální a výpočetní technikou, každý
pedagog má svůj notebook s připojením
z každé místnosti na internet, každý pedagog
má UBS.
ZŠ Šalounova – 9 interaktivních tabulí
s příslušenstvím
V PC učebně 22 počítačů
ZŠ Halasova-8 interaktivních tabulí
V PC učebně 19 počítačů
9 dataprojektorů s promítacím plátnem
Stolní počítače-5 ks
7 tiskáren
Skener
3x kopírovací stroj
videokamera
3x digitální fotoaparát
Obě budovy jsou připojeny
k vysokorychlostnímu internetu na všech
zařízeních je nainstalován OS Microsoft
WINDOWS 7
Antivirová ochrana je řešena systémem
ESET antivirus
Informační systém školy je zajištěn
programem BAKALÁŘ
Nové podlahové krytiny ve třídách a na
chodbách, výměna opotřebovaného školního
nábytku,
Výměna osvětlení, výměna žaluzií na ZŠ
Šalounova.
Malování přízemí na ZŠ Šalounova
Investiční rozvoj ZŠ Halasova
Postupné vybavování učeben novým
nábytkem, a interaktivními tabulemi
s příslušenstvím, vybavení dětského hřiště
Komentář:
Vybavení nábytkem školní žákovské knihovny na ZŠ Halasova bylo pořízeno ze
sponzorského daru ČEZ.
Vybavení učebními pomůckami bylo vybaveno ze sponzorského daru ČEZ
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt
11.1.2012
6
Kročil Josef -předseda
Dne 5.10.2015 došlo ke změně členů ŠR. Funkce předsedy se vzdala K.Vernerová,na její místo byl
zvolen F.Kročil
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/01
Základní škola
b) dobíhající soustava
Kód
Obor vzdělání
0
0
Název
programu
Přes tři
schody do
života
Chceme být
úspěšní
0
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP(viz RVP pro základní vzdělávání žáků s LMP
Poznámky
Zařazené třídy
RVP ZV
1.,2.,3.,4.5.,6.,7.,8
.,9.
RVP ZV
1.,2.,3.,4,5.
Zařazené třídy
0
Zařazené třídy
6,7,8,9
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek přípravného ročníku
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Počet AP
Počet ŠP
42
25
3
1
8
1
4
1
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
1,0
Roků
ped.praxe
37
Stupeň
vzdělání
VŠ
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00
22
35
16
5
19
4
21
17
15
22
8
27
29
37
15
18
33
4
3
7
16
16
11
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Funkce
Úvazek.
Ředitelka
školy
ZŘ školy
VP
učitelka 1.st
učitelka 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka 1.st
učitelka 1.st
učitelka 1.st
učitelka 1.st.
učitel 1.st
učitelka 1.st.
učitel 1.st.
učitelka 1.st.
učitelka
učitelka
Učitelka 1.st.
učitelka
učitel 2.st.
učitelka 2.st.
učitelka 2.st.
učitelka 2 st.
učitelka 2.st.
učitelka 2.st.
Aprobace
CH-Zzv
NŠ
NŠ
NŠ
0
vychovatelství
NŠ
NŠ
NŠ
vychovatelství
vychovatelství
NŠ
NŠ
NŠ
spec. pedagogika
spec.pedagogika
VVP
Jč
Jč-OV
Jč-D
Př-Z
OV-Jr-Aj
Jr-Vv
M-Z
Komentář: K 1.3.2015 ukončila pracovní poměr vychovatelka ŠD pro nesplnění
kvalifikace. K 30.6.2015 ukončily pracovní poměr na dobu určitou dvě vychovatelky ŠD.
K 30.6. ukončila pracovní poměr dohodou učitelka ZŠ praktické a učitelka 1.stupně ZŠ.
Tři učitelky pokračují nadále na MD.
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
%
58,33
100,0
0
100,00
%
58,33
100,00
0
100,00
Komentář: učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci byli seznámeni se zákonem
č.563/2004Sb.
Jedná se o čtyři pedagogy 1.stupně a jedna vychovatelka ŠD. Všichni učitelé byli
přijati ke studiu ke splnění kvalifikace , jedna vychovatelka nezahájila kvalifikační
studium k danému termínu a proto s ní byl rozvázán pracovní poměr.
Jedna učitelka z 1. stupně nezahájila studium do 31.12.2014,proto byla přeřazena jako
vychovatelka do ŠD na ZŠ Šalounova.
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
35 – 45 let
45 – 55 let
nad 55 let
do důch. veku
v důchod.
věku
Celkem
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
1
4
0
7
1
7
1
3
0
1
2
22
Komentář: Jedná se průměrně věkově složený učitelský sbor.
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
3
4
5
6
7
8
Funkce
školník
školník
uklízečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
THP
THP
Úvazek
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
1,00
1,00
1,00
Stupeň vzdělání
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU
VŠ
SOŠ
Komentář: školník s úvazkem 1,00 a uklízečka s úvazkem 1,00 provádějí údržbu a
úklid na ZŠ Halasova,Školník na ZŠ Šalounova během topné sezony vykonává funkci
topiče plynové kotelny na 0,15 úvazek.Uklizečka na ZŠ Šalounova vykonává na 0,125
úvazek práci ve školní jídelně-výdejně jako pomocnice v provozu
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd
počet dětí přijatých
do prvních tříd
2
48
z toho počet dětí
starších 6-ti let
(nástup po odkladu)
6
počet odkladů pro
školní rok 2014/2015
15
Komentář: z celkového počtu 15 odkladů bylo 6 dodatečných odkladů pro školní
nezralost. Tito žáci přešli do přípravné třídy ,někteří z nich nikam nenastoupili.
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
z pátého ročníku
ze sedmého ročníku
0
0
0
0
0
0
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
akademie
zdravotní
školy
0
0
0
průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
11
celkem
11
c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
0
obchodní
akademie
0
zdravotní
školy
0
průmyslové
ostatní
střední
celkem
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0
0
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
8
z nižších ročníků
3
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
11
16
Komentář: ke studiu se hlásilo 11žáků,2 žáci si podali žádost o pokračování školní docházky
v devátém ročníku.11 vycházejících žáků si nepodalo žádnou přihlášku na SŠ,2 z nich jsou v
Anglii.
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
Celkem
Halasova
Celkem
Šalounova
2. stupeň
Třída
VI.A
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A
Počet
žáků
21
26
16
17
29
16
15
17
14
17
19
10
29
94
Prospělo Prospělo
s vyznamenáním
0
21
10
8
5
11
1
16
13
8
3
13
11
2
10
2
9
2
11
4
11
2
6
4
18
4
24
67
Neprospělo
§38
Nehodnoceno
0
8
0
0
8
0
2
5
3
2
6
0
7
3
0
1
0
0
3
0
0
3
2
0
3
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
152
73
32
12
0
Neprospělo
§38
Nehodnoceno
17
5
8
10
2
8
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Počet
žáků
32
16
14
22
11
28
Prospělo Prospělo s
vyznamenáním
14
1
9
2
5
1
10
2
9
0
6.7.8.9.pra 9
ktická
Celkem
95
Šalounova
6
0
2
1
0
47
6
42
11
0
Celkem praktická
6
0
2
1
0
9
Celkový přehled
Počet
žáků
1. stupeň 246
2. stupeň 95
ZŠ
9
praktická
Celkem 350
Prospělo s
vyznamenáním
95
6
0
Neprospělo
§38
Nehodnoceno
33
42
2
12
11
1
1
0
0
111
75
24
1
Komentář: § 38 = žáci v cizině
Přehled o chování
1. stupeň
Třída
Počet žáků Pochvaly
TU
21
0
26
1
16
0
17
0
29
0
16
5
15
0
17
0
14
0
17
1
19
3
10
0
29
1
94
5
I.A
I.B
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
Celkem
Halasova
Celkem
152
Šalounova
ZŠ
9
praktická
Celkem
246
Pochvaly
ŘŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napomenutí
TU
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
Důtky
TU
0
0
0
0
0
0
5
0
0
1
1
1
3
1
Důtky
ŘŠ
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
1
2 st.
3.st.
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
6
0
7
10
4
1
3
0
0
0
0
0
1
0
32
0
14
16
7
1
0
2. stupeň
Třída
Počet
žáků
VI.A
32
VII.A
16
VII.B
14
VIII.A
22
IX.A
11
Celkem Š 89
praktická 9
celkem
104
Celkový přehled:
Pochvala
TU
6
5
1
6
0
18
0
18
Pochvala
ŘŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet
žáků
1. stupeň 224
2. stupeň 89
praktická 14
Celkem 327
Pochvala
TU
32
15
0
47
Pochvala
ŘŠ
0
0
0
0
Napomenutí
TU
7
1
4
7
0
19
0
19
NTU
14
13
0
27
Důtka
TU
10
7
5
8
0
30
0
30
Důtka
TU
16
31
3
50
Důtka
ŘŠ
6
3
7
12
0
28
0
28
Důtka
ŘŠ
7
29
5
41
2.
stupeň
3
1
3
2
1
10
1
11
3.
stupeň
1
2
1
4
0
8
0
8
2. stupeň 3. stupeň
1
19
0
20
0
9
0
9
Komentář: Většina kázeňských opatření na druhém stupni byla za neomluvenou absenci a
špatnou pracovní morálku.
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
omluvených
hodin
32 457
Počet
omluvených
hodin na žáka
213,53
Počet
Počet neomluvených
neomluvených hodin na žáka
hodin
269
1,76
1.stupeň
Halasova
10 451
111,18
30
0,31
2. stupeň
27 099
304,48
1 742
19,57
ZŠ praktická
2 998
166,55
229
12,72
Celkem
73 005
198,935
2 270
4,098
1. stupeň
Šalounova
5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Ročník
Počet žáků
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
Mentální postižení
3.
0
1.5.
0
0
5.,4.3.,7.
6.,7.,8.,9.
1
0
5
0
0
5
9
Komentář: žákům byl vypracován individuální plán schválený PPP a rodiči. Žákům se specifickými
poruchami učení byla věnována 1 hodina týdně reedukační péče. Žákům s logopedickou vadou byla
věnována 1 hodina týdně.U žáků s mentálním postižením výuka probíhala podle ŠVP ZV upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postiženími.
5.4 Výsledky výchovně- vzdělávacího procesu
5.4.1 Činnost VP
Práce VP byla směřována na tyto činnosti:
1. spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupráce se speciálně pedagogickými
centry
2.péče o vycházející žáky, spolupráce se středními školami
3.řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích se zákonnými zástupci žáků
4.spolupráce s OSPODem, sociálním odborem Vítkovice ,policií ČR, městskou policií, IPS
v Ostravě
ad 1) Vyšetření na PPP a SPC
V letošním školním roce bylo podáno celkem 16 žádostí o vyšetření v PPP .Většina žáků byla
vyšetřena ,dva žáci byli vyšetřeni v SPC pro přetrvávající výukové problémy.
ad 2) Výchovné komise
V letošním školním roce proběhlo 36 výchovných komisí ve složení: zákonný zástupce žáka, vedení
školy, výchovný poradce, třídní učitel, školní psycholog.
Projednávalo se především porušování školního řádu, neomluvená absence, špatná pracovní
morálka.
Přehled výchovných komisí
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem
Počet žáků
0
1
1
4
3
7
11
7
3
37
Počty hlášené neomluvené absence na
přestupkové oddělení ÚMOb-Vítkovice
třída
Počet žáků
1.
0
2.
1
3.
0
4.
3
5.
0
6.
5
7.
15
8.
8
9.
2
Celkem
34
Průběžně byly zasílány zprávy o chování, prospěchu a spolupráci se zákonnými zástupci žáků, které
si vyžádaly příslušné instituce.
ad 3) Integrovaní žáci
Žákům se specifickými poruchami učení byla věnována potřebná doba dle doporučení PPP a učitelé
s nimi pracovali dle metodického pokynu PPP.
5.4.2. Činnost AP
Na škole pracovali i v tomto školním roce 4 AP.Všichni splňují odbornou kvalifikaci.
Náplň práce AP:-pomoc žákům přizpůsobovat se školnímu prostředí- přípravný ročník
-spolupráce se zákonnými zástupci žáků
-individuální pomoc žákům při zprostředkování učiva
-kontrola učebních pomůcek
-doprovod při školních akcích
-účast na měsíčním setkání s neziskovou organizací CENTROM, tzv. Buňka
-školy v přírodě
AP pořádali i školní akce:-Střelecký turnaj
-Mikulášskou nadílku
- Velikonoční jarmark
- Vánoční jarmark
5.4.3.Školní psycholog
Pracovní úvazek : 0,5 =11 hodin týdně/pondělí a čtvrtek od 7.30 – 13.30
Kompetence ŠP: -pravidelné schůzky s vedením školy
-účast na výchovných komisích
-konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků
-účast na školních akcích
Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností:
Diagnostická činnost
5%
Intervenční činnost
75%
Metodická činnost
20%
Přehled odborných činností ŠP
a) Údaje o počtech klientů,kterým byla poskytnuta ve škol. roce 2014/2015 péče ŠP
Kategorie
žáků
1.stupeň
2.stupeń
celkem
Počet
žáků
98
297
395
Z toho
jednorázově
28
55
81
Z toho
opakovaně
6
7
13
Z toho
individuálně
4
3
7
b) Počet kontaktů a odborných činností
Kategorie
Realizovaných individuálně
Realizovaných skupinově
Rodiče-konzultace
35
0
Učitelé/vedení ZŠ
182 +2
0
Rodiče předškoláků
0
0
SPC,PPP,Centrom
0
0
ostatní
MP-4x , VP-3x, AP49x
0
MP-metodik prevence, VP-výchovný poradce, AP-asistent pedagoga
c) Nejčastější důvody poskytnuté péče ŠP(v pořadí od 1. jako nejčastější)
Důvody
Školní zralost
Problémy v osobnostním vývoji
Vztahové obtíže
Výukové problémy
Poruchy učení
Výchovné problémy a poruchy chování
Péče o integrované žáky
Profesní poradenství
pořadí
3
2
4
5
1
7
6
Z toho
skupinová
4
21
25
d ) ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP
Zaměření
Prevence školního selhávání
Depistáže,skupinová diagnostika
Primární diagnostika
Práce se třídou
Reedukace,terapie
Prevence soc.-patologických jevů
Podpora vzdělávacích aktivit školy
Koordinační činnost v rámci ŠPP
Vedení přednášky pro žáky
Zapojení do projektu školy
Psaní zpráv, sdělení pro instituce
Počet aktivit
6
5
0
8
6
2
0
0
8
1
1
e ) spolupráce s organizacemi a institucemi
instituce
PPP
Sociální odbory a kurátor
SVP
SPC
Psychiatr
Policie ČR
VÚ
Klinický logoped
Zdravotnická zařízení
Městská policie
OSPOD
Obsah spolupráce
Odborná vyšetření
Absence, zanedbané dítě
Poruchy chování
Odborná vyšetření mentálně oslabených dětí
Práce s diagnózou
Prevence, besedy, zásah ve škole
Diagnostika, zkušenosti
Doporučení ZZ
PL Opava, pediatři
Prevence, besedy
Rozhodování o dítěti
5.4.4. Přípravné třídy
Přípravné třídy jsou na škole zřízeny od roku 1994
Hlavní úkoly:
-rozvíjení schopností dítěte
-osvojování si základních návyků
-získání osobní samostatnosti a rozvoje řeči
-příprava k usnadnění úspěšného nástupu pro plnění povinné školní docházky
-osvojování si základů hodnot
Plnění těchto cílů se uskutečňovalo v pěti základních oblastech ve vztahu k dítěti vyplývajících
z RVP PV:
-oblast biologická
-oblast psychologická
-oblast interpersonální
-oblast EVVO
Individuální výsledky jsou průběžně zaznamenávány do individuálních vzdělávacích archů pro
sledování rozvoje a učení dítěte pomocí hodnotící škály. Na závěr jsou o každém dítěti vypracovány
zprávy o dosažené úrovni dítěte v přípravné třídě. Zprávy jsou předávány rodičům a jsou i součástí
dokumentace školy, ve které dítě nastupuje do 1.třídy.
Přehled počtu dětí v přípravném ročníku:
Počet dětí na začátku školního roku 2014/2015
Chlapci
10
Dívky
9
Celkem
19
Počet dětí na konci školního roku 2014/2015
Chlapci
7
Dívky
9
Celkem
16
Akce pro děti z přípravné třídy:
Besedy v městské knihovně
Beseda s policií
Mikulášská nadílka
Pečení vánočního cukroví
Vycházka do přírody-poznávání přírody
Vánoční besídka pro rodiče
Den matek-besídka
Petropavlovská pouť-vystoupení
Pečení bábovky k pohádce O pejskovi a kočičce
5.4.5. Školní družina
V letošním školním roce byly otevřeny 3 oddělení školní družiny.
Vychovatelky pracovaly s dětmi podle ŠVP pro školní družinu.
Týdenní plán ŠD byl sestaven tak, aby splňoval všechny aspekty a poslání ŠD.
Ranní družina byla směřována k relaxaci a přípravě na vyučování. V odpolední družině se děti
věnovaly společenským a sportovním hrám, výtvarně-pracovním činnostem, dramatickopohybovým činnostem , soutěživým činnostem a přípravě do školy. Vše bylo podřízeno aktuálním
potřebám dětí s ohledem na jejich věk, možnosti a nálady.
a) ŠD ZŠ Halasova
2 oddělení ŠD v počtu celkem 60 -ti zapsaných dětí.
V letošním roce byly uspořádány ŠD tyto akce:
Hejtmanův pohár-3.místo žák 1.třídy
Návštěvy městské knihovny-1x měsíčně
Program škola končí a je čas na prázdniny
Celodenní výlety s rodiči- Štramberk a Ostrava za svitu hvězd
Zimní hajajá ve ŠD
Indiáni-přespání v tělocvičně
Furry-přespání v tělocvičně
Lampionový průvod
b) ZŠ Šalounova
1 oddělení v počtu celkem 28 zapsaných dětí
V letošním roce byly uspořádány tyto akce:
Lampionový průvod Světýlka
Ván oční dílny
Velikonoční dílny
Vánoční besídka
Návštěvy městské knihovny
5.4.6.Metodická sdružení
Ve škole pracovala čtyři metodická sdružení:
1) MS pro 1.-2 ročník na ZŠ Halasova
2) MS pro 3.-4. ročník na ZŠ Halasova
3) MS pro 1.-2. ročník na ZŠ Šalounova
4) MS pro 3.-5. ročník na ZŠ Šalounova
5)
MS se scházela pravidelně 4x ročně a dále dle potřeby. Vzdělávací plán byl ve všech bodech
splněn.
Ve výuce se zaměřovali pedagogové na:
-zvládnutí učiva v hlavních předmětech
-koordinace mezipředmětových vztahů
-sjednocená klasifikace
-začlenění práce na PC, interaktivní tabule
-příprava dětí na soutěže a olympiády
-schopnost samostatného myšlení a řešení složitějších úkolů
Členové MS se zaměřili na :
-vzdělávání v rámci akcí KVIC a NIVD a následné předávání poznatků dalším členům
pedagogického sboru
-sledování odborných časopisů
-zajištění vyšetřování dětí PPP a SPC
-výroba pomůcek a učebních materiálů
Ve výchovné činnosti se zaměřili na:
-soužití kolektivu, kulturu projevu
-udržování čistoty na pracovních místech
-zařazování psychosociálních her do vyučovacího procesu
5.4.7.Předmětové komise
Na škole pracovaly čtyři předmětové komise na ZŠ Šalounova
1.Komise pro přírodovědné předměty.
Učitelé přírodovědných předmětů se na schůzkách, které probíhali 4x ročně zabývali plněním
učebního plánu, jeho úpravou a jeho doplňky, přípravou učebních materiálů , přípravou
projektových dnů, návrhem nových učebních pomůcek.
Své poznatky z DVPP předávali ostatním vyučujícím.
Vyučující využívají interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS.
Hodnocení písemných prací z matematiky-zhoršení výsledků pramení ze špatného sociálního
zázemí rodin a podprůměrnou docházkou do školy.
Průměr písemných prací z matematiky 6.-9. ročník je 4,094
2.Komise pro humanitní předměty
Předmětová komise na svých čtyřech schůzkách řešila a plnila následující:
-školní akce formou besed v knihovně, příprava dětí na soutěže
-nákup nových učebních pomůcek
-plnění tematických plánů podle ŠVP ZV
Průměr písemných prací z JČ 6.-9. ročníku je 4,114.
Opět tyto výsledky jsou důsledkem nepřipravenosti na výuku, špatnou pracovní morálkou, velkou
absencí nezájem rodičů o vzdělávání svých dětí.
3.Komise pro cizí jazyky
Skládala se z učitelů 1. i 2.stupně vyučující AJ.
Komise se sešla 4x v průběhu roku.
Komise plnila následující úkoly:
-zvyšování a upevňování slovní zásoby žáků pomoci poslechu, reprodukcí písniček, říkadel
-malé projekty k daným tématům Halloween, Christmas, Easter, Jobs,family,My country,Pets apod.
-prací se smart board programy
-využívání portálu www.datakabinet.cz
-využití www.agendaweb.org
-plnění tematických plánů podle ŠVP ZV
-zakoupení I Tools pro 6. A9. Ročník-interaktivní učebnice
Zakoupení Studijního PC slovníku Oxford
4. Komise pro výchovy
Komise se zabývala:
- realizací projektových dnů,
-využíváním metodických postupů ve výuce,
-realizací soutěží,
-využíváním mezipředmětových vztahů
-materiálovým zajištěním výuky,
-výzdobou školy
-úpravou ŠVP pro ZŠ Halasova
5.4.8. Metodik školní prevence
I letos jsme značnou část hodin výchovně vzdělávacího procesu věnovali primární prevenci. Jedná
se o toto rizikové chování:
Návykové látky
Doprava
Poruchy příjmu potravy
Alkohol
Syndrom týraného dítěte
Šikana
Kyberšikana
Homofobie
Extremismus
Vandalismus
Nová náboženská hnutí
Rizikové sexuální chování
Domácí násilí
Sebepoškozování
V rámci prevence se naše škola zúčastnila série přednášek Městské policie Ostrava, přednášek
občanského sdružení Pavučina.
Ve školním roce jsme řešili závažnější porušení školního řádu. Nejčastějšími projevy nevhodného
chování na ZŠ Šalounova byla :
Agresivita 4x
Svévolné opuštění školní akce-1x
Kouření v prostorách školy-1x.
Nejpalčivější problém rizikového chování je vysoká absence.
Abychom eliminovali tyto nežádoucí jevy úzce spolupracujeme s OSPOD, probační a mediační
službou a PČR
5.4.9. Zdravotník školy
V tomto školním roce bylo zaznamenáno v knize úrazů celkem 31 úrazů Z toho na ZŠ Šalounova
13 školních úrazů na ZŠ Halasova 18 úrazů.
U většiny poranění se jednalo zranění lehkého charakteru, kdy byli žáci ošetřeni zdravotníkem
školy nebo pedagogem přítomným u úrazu.
U třech poranění byli vyrozuměni zákonní zástupci žáka a vyhotoven záznam o úrazu pro ČŠI.
6. Údaje o DVPP(další vzdělávání pedagogických pracovníků) a ostatních pracovníků školy
Výčet, kurzů, seminářů ,kterých se zaměstnanci školy zúčastnili
6.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Druh studia
Počet pracovníků
Studium k rozšíření odborné kvalifikace
4
6.2. DVPP
Obor
Zaměření kurzu
Cizí jazyky
AJ –vzdělávací kurz
AJ-metodický kurz dvoudenní
Aj-MS AJ
Strategie vedení školy s ICT
Autoevaulace s ICT
Exel
Word
Power point
ČŠI-iEPIS
Elektronické podávání dat
Tablety do škol
Koordinátor ŠVP-e-learning
Školení ICT koordinátorů
inspisSET
Profesní rozvoj pedagoga
Profesní rozvoj PP
Asociace ředitelů-podzimní
Asociace ředitelů-jaro
Komunikace s problémovým žákem
Mentor 15x
Metodik prevence
Konference MP
Seminář pro VP
Koučování
Netolismus
Na hraně-problematika manipulace
Seminář MP
Žákovské minipodniky
Svět techniky
Nat tech
Požární ochrana ve výuce
Dopravní výchova
Počet
absolventů
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
21
1
21
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Po mnichovské dohodě
1
ICT
Pedagogika a psychologie
Přírodní vědy
Humanitní předměty
Školská legislativa
Židé
1
Porada ředitelů 2x
Školní řád
Konference ČŠI
Seminář ČŠI
MPSV
Novela školského zákona
AP
1
2
2
2
2
1
2
6.3. Finanční částka za DVPP za školní rok 2014/2015
Placeno organizací z ONIV:
5 kurzů
Ostatní kurzy zdarma v rámci EU.
zaplacená částka: 14 360,--Kč
6.4. Samostudium
Prázdniny
Počet dnů
Podzimní prázdniny
2
Vánoční prázdniny
3
Pololetní prázdniny
1
Jarní prázdniny
5
Velikonoční prázdniny
1
Celkem
12
7. Údaje o aktivitách školy
7.1. Přehled kroužků
kroužek
vyučující
Informatika1.st. Makúchová
Informatika.2.st
Informatika 1.st Šedý
fotografický
Nyklová
den
Od - do
12.45-13.45
13.45-14.45
12.45-13.45
12.45-14.45
týdně
hodin
1
1
1
1
počet
žáků
24
Út
Út
Stř.
Po 1x za 14
10
8
dnů
Keramický
Vishwanathanová
Pá 1xza14dnů
14.00 -16.00
1
10
Střelecký
Orientální
tanec-2.st.
Panenka
Nádvorníková
Po 1xza 14 dnů
Út
13.40 – 14.40
12.45. – 14.45
1
2
7
11
So
1x měsíčně
Čt
Po
Út
St
St
Út
Út
St
St
St
8.00 – 16.00
2
11
12.45 – 13.45
13.00 – 14.00
11.50 – 12.50
12.50 – 13.50
13.00 – 14.00
13.15 – 14.15
11.50 – 12.50
11.50 – 12.50
11.45 - 12.45
13.00 14.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10
16
22
9
15
4
Čt
11.50 – 12.50
1
15
Krystýnová
Čt
13.15 – 14.15
1
14
Krystýnová
Pá 1x 14
dní
So 1x
měsíc
St
Po 1x za14
dní
Út
13.15 – 15.15
1
11
2
18
11.40 – 12.40
13.40 – 14.40
1
1
23
11
11.40 – 12.40
1
28
8
291
Turistický
Kunešová
Niklová
Angličtina hrou Niklová
Angličtina hrou Vašinková
Dramatický
Štulová
Počítačový
Štulová
Čtenářský
Pytelová
Pohybové hry
Krystýnová
Logopedie
Poláčková
Hrajeme si s AJ Stavačová
Angličtina hrou Vašinková
II.
Pohybové hry
Krystýnová
Malý
dobrodruh
Výtvarný
kroužek
Turistický II.
Taneční
Sportovní
Mahutová
Krystýnová
Mahutová
Hyner
Flétna
Celkem: 20
Krčmářová
17
14
12
Kroužky byly pro děti bez úplaty.Odměny pedagogických pracovníků,za druhé pololetí školního
roku2014/2015 byly hrazeny z provozních záloh ÚMOb-Vítkovice.
7.2.Údaje o mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a dalších subjektů:
úřad práce
ÚMOb-Vítkovice
OSPOD
PČR
Hasičský záchranný sbor
ČČK
Městská knihovna
Vítkovická nemocnice
Střední zdravotnická škola
Domovy důchodců
RENAKON
CENTROM
Akce školy:
Vítkovická světýlka
Mikuláš
Vánoční jarmark
Vánoční besídka
Vánoční dílny
Hallowen-Halasova
Petropavlovská pouť
Den dětí v parku Jožky Jabůrkové-Šalounova
Bambiriáda
Projekt-Husovy stopy
Pasování na čtenáře -1. Třída
Den záchranných složek
Noc s Andersenem
Rozsvícení vánočního stromu
Soutěž ve zhotovení létajícího draka
Den otevřených dveří
Indiánská noc-přespání v tělocvičně
Den matek
Hejtmanův pohár
Otevření Galerie na ul. Halasova
Ostrava za svitu hvězd
Turistické jednodenní výlety- 8x
Víkendové pobyty z dotace MMO-
Akce k prevenci sociálněpatologických jevů:
Besedy s pracovníky Městské policie - 1. a 2.st. (16 x)
Besedy s OS Pavučina – 5x
Sex,AIDS a vztahy ACET-8.a 9. třída
Sexuální obtěžování 5.-9. Třída
Alkohol-SANANIM -7. Třída
Jak se žije s handicapem-MKV-6.-9. Ročník
Holocaust-MKV 8. A 9. ročník
Akce k EVVO:
Zásady první pomoci 9.třída
EKOFILM-KD AKORD 8.a 9.třídy
1.Projektový den: Roční období-celá školy
Přednáška o alkoholu -7. Třídy
2.Projektový den: Kalendář-celá školy
Svět techniky-2.až 9. třída
Projektový den: Moře a oceány-celá škola
OZO—1. -5. třída
Vitamínový den/ovoce do škol-1.-5. třída
3.Projektový den: Dopravní výchova-celá škola
Ekolog.sdružení-Lžička medu
Projekt Zdravé zuby
4.Moře a oceány
Výukové akce:
Darkovičky-vojenská opevnění-6.třídy
Minium-7 divů světa-6.třída
Exkurze Mital-8.a9.třídy
Výuka plavání-2.a 3.třídy-Halasova II.pol.
Den záchranných složek-Policie ČR
Interaktivní výuka v Dolních Vítkovicích
Canisterapie – beseda se zrakově postiženým
Draví ptáci-představení v TV
Jak se chránit v nebezpečných situacích
Harry Potter day
Prima pokusy
Výuka na dopravním hřišti 4. - 5.tř.
Představení oborů SŠ Zengrova-8. A 9. Třída
Den Země v Komenského sadu
Besedy v městské knihovně- 49 x
Sportovní akce :
Vánoční fotbalový turnaj
Turnaj chlapců ve fotbale
Turistický kroužek -4 výlety
Lezecká stěna
Šmigrust Cup-velikonoční fotbalový turnaj
Sportovní den 2. St
Vánoční turnaj přehazovaná-dívky
Střelecká olympiáda-Michálkovice
Kulturní představení:
Divadlo loutek 3x
Klub Ámos –interaktivní výstavy 4x
DKMO-4x
Filmové představení 1.- 5. Třídy
Výchovné koncerty – 5x
7.3. Účast žáků na soutěžích
Název soutěže
VV-dopravní tématika 4.B
ČEZ street hockey-chlapci
Coca –cola cup - dívky
Střelecký turnaj
Žába
Krajská výtvarná přehlídka-KVIC
Tancer cup Zlín
Paforta-Ostrava
Talent Awards Praha-mezinárodní soutěž
Talent Awards Frýdek Místek
Světlo orientu-Kopřivnice
Maskoty Boba a Bobka-soutěž MMO
Čokoládová vařečka
Umístění
bez umístění
bez umístění
bez umístění
2.místo
bez umístění
ocenění
1.místo
1.místo
1.místo
1.místo
3.místo
7. místo
Bez umístění
7.4.Ostatní aktivity školy-granty, dotace
Za školní rok 2014/2015 byly podány celkem 4 žádosti v celkové částce 670 500,-Kč.
Úspěšnost byla u těchto grantů:
1.MMO-ozdravný pobyt Malenovice ,hotel P. Bezruč …………………281 000,-Kč
2. SFŽP ČR Na nové adreseMalá Morávka-hotel Kamzík (ozdravný pobyt)………………………..317 000,--Kč
3.MMO- Tančíme a tvoříme,(mezi lidmi)bariéry boříme
…………… 20 000,--Kč
4.MMO-Barevné soužití v černobílé………………………… ……… ..80 000,--Kč
Celkem:………………………………………………………………. .698 000,--Kč
V tomto školním roce se škola opět zúčastnila projektu Mléko do škol.
Spolupracujeme s mlékárnou Hlinsko a.s.Na ZŠ Šalounova mléko odebírá 54 dětí,na ZŠ
Halasova 97 dětí
Dále se škola zúčastnila projektu Ovoce do škol. Závoz zajišťuje MK Fruit.s.r.o. Ovoce je
dodáváno na 1.stupeň a do přípravných tříd 1x za 14 dnů. Na ZŠ Šalounova ovoce odebírá 184
dětí,na ZŠ Halasova 97 dětí.
Škola se zúčastnila sbírky pro společnost Fond Sidus.o.p.s. na vybavení dětských
zdravotnických zařízení.
7.4.1.Prezentace školy-vystoupení žáků
1.vystoupení pro jubilanty-ÚMOb-Vítkovice
2.Petropavlovská pouť
3.otevření nového náměstí
4.vystoupení DD Lidická-Vítkovice
5.rozsvícení vánočního stromu na nám. J.z Poděbrad
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V tomto školním roce proběhla inspekce ve dnech 21. – 23. Dubna 2015
V tomto školním roce proběhlo testování žáků 9. Ročníku ve dnech 12.5. – 18.5 2015
Průměrná úspěšnost žáků v přírodovědných předmětech (chemie, biologie, fyzika) byla 67%.
Průměrná úspěšnost ve společenskovědních oborech(zeměpis, dějepis, výchova k občanství )
byla 66%
8.1. Ostatní provedené kontroly
1. Statutární Město Ostrava-Městský obvod Vítkovice2.Vyúčtování pojistného na VZP 14.11. 2010 – 21.5.2015
3. Statutární Město Ostrava-Městský obvod Vítkovice 4.Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly
(Dotace na mléko do škol)
26.5.2015 – 29.5.2015
25.5.2015
13.11.2014. – 14.11. 2014
8.12.2014
9.Základní údaje o hospodaření
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014
9.1. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle §7odst.1 vyhlášky č.52/2008 Sb.
v tis.Kč
Účelový
Ukazatel
Poskytnuto
Použito
Vratka při
znak
k 31.12.
k 31.12.
finančním
vypořádání
33353
Přímé NIV celkem
14 234
14 234
0
Z toho platy
10 229
10 229
0
Z toho OON
3,7
3,7
0
Z toho ostatní(pojistné+FKSP) 3 968
3 968
0
33047
Podpora výuky Další cizí jazyk 4,8
4,8
0
RVP ZV
33457
AP
869,040
869,040
0
33051
RP Zvýšení platů PP
22,782
22,7812
0
a) z toho MP
16,876
16,876
0
b) z toho ostatní
5,906
5,906
33052
RP Zvýšení platů zaměstnanců 86,094
86,094
0
a) z toho MP
63,773
63,773
0
b) z toho ostatní
22,321
22,321
9.2. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravě
rozpočtu)
15 425
10 229
37
35,82
3,491
101
376
Ukazatele stanovené KÚ
Závazné ukazatele-přímé NIV celkem
-z toho platy
Z toho OON
Limit počtu zaměstnanců
odvody
FKSP
ONIV
9.3. Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
prostředky
Peněžní fondy
Fond odměn
Fond rezervní
Fond investiční
FKSP
Stanoveno rozpočtem
Stav k 31.12.
110,87
88
352
25
110,87
88
352
25
9.4. Vyúčtování prostředků NIV
V tis. Kč
Nákladové položky
rozpočet
Stav k 31.12.
Nákup materiálu
Voda,teplo,el.energie,plyn
Nákup služeb
Drobné opravy a údržba
cestovné
odpisy
Zák. soc. pojištění
Náklady z DDHM
Ostatní náklady
mzdy
Náklady celkem
Příjmové položky
684,6
1 129,4
789,2
252,8
434,5
125
4 078
399,8
2,9
11 437,4
19 333,6
rozpočet
684,6
1 129,4
782,2
252,8
434,5
125
4 078
399,8
2,9
11 437,4
19 333,6
Stav k 31.12.
Příspěvek zřizovatele
Další příjmy
školné
úroky
19 182,3
16,1
83,1
0,86
19 6182,3
16,1
83,1
0,86
Z rezervního fondu
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
Výnosy z pronájmů
74,1
19 182,38
28,36
8,6
9.5.Upravený hospodářský výsledek
V tis.Kč
ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31.12.(před zdaněním)
Celkem po zdanění
Upravený hospodářský výsledek(zisk+ ztráta)
Kč
19 182,38
8,64
28,36
0
0
V Ostravě dne 14.10.2015
PR vzala na vědomi dne:…………………..
Zpracovala:
Mgr. Libuše Hermannová
ředitelka školy
ŠR schválila dne:……………………………

Podobné dokumenty