Ceny města pro tři muže Počet zastupitelů se nezmění

Komentáře

Transkript

Ceny města pro tři muže Počet zastupitelů se nezmění
INZERCE
è.14Lprosinec 2013Lroè. 21/12Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: [email protected]
INZERCE
INZERCE
Obelisk
Poslední letošní výstava v galerii Kaple stojí za vidìní
Mimoøádnì zajímavou výstavu slovenské výtvarnice Vlasty Žákové je možno až do 24. ledna vidìt
v galerii Kaple. Název výstavy "Friday Night Highlights" rezonuje s tématem vìtšiny vystavených prací,
kterým je uvolnìný život souèasné mladé generace, naplnìný zábavou a sexem. Práce pøekvapí i svou
formální stránkou, dominantním prvkem obrazù jsou výšivky s použitím rùzných typù stehù a nití. Pøi
návštìvì výstavy si nenechte ujít nìkolik až horrorových prací umístìných ve sklepních prostorách. Na
snímku z vernisáže kurátor Lezsek Wojaczek, Vlasta Žáková a kunzhistorièka Martina Vyskupová.
Ceny mìsta pro tøi muže Poèet zastupitelù se nezmìní
(ji)Cenu mìsta za rok 2013, která se udìluje jako
morální ocenìní autorù významných dìl, objevù,
vìdeckých prací, osob, které podaly mimoøádný
výkon, dosáhly významných úspìchù nebo vykonaly
ocenìní hodné skutky a ony samy nebo pøedmìt
ocenìní mají vztah k mìstu Valašské Meziøíèí,
dostanou v lednu tøi osobnosti z našeho mìsta.
Jiøí Baroš, navržený Zdeòkem Petrošem
a Vítìzslavem Nesvadbou, za celoživotní zásluhy
v oblasti sportu zejména za práci s mládeží ve
Valašském Meziøíèí
František Tomanec, dobrovolník o.s. Adra,
navržený RNDr. Církvovou, dostane cenu jako
morální ocenìní dlouholeté práce v sociální oblasti.
„Podílí se na organizování veøejných sbírek, je
organizátorem humanitárních akcí v regionu
i mimo nìj, brigád na pomoc potøebným, kterých
se sám úèastní. Je skromný, obìtavý, ochotný
pomoci tam, kde je potøeba,“ uvádí se v návrhu.
Antonín Pražák, motocyklový závodník, mistr
ÈSSR 1963, In memoriam za celoživotní pøínos
v oblasti motoristického sportu a reprezentaci mìsta
v republikovém i celosvìtovém mìøítku. „Až do své
tragické smrti pøi silnièním závodì v Hoøicích se
aktivnì úèastnil závodù silnièních motocyklù
s vynikajícími výsledky. V dobì své kariéry byl jednou
z nejvýznamnìjších osobností našeho mìsta,“ uvádí
navrhovatel Jiøí Stodùlka.
(jv)Možností snížení poètu èlenù zastupitelstva na
21 z dùvodu úbytku obyvatel po odtržení obcí Polièná a Krhová se zabývali zastupitelé 12. prosince.
Jednoznaènì zamítavý postoj zaujal napøíklad Mgr.
Hruška (TOP 09), který zabrousil ve svém vysvìtlení
do historie a vzpomnìl osvícenou vládu Perikla, který
zaèal platit úøedníkùm za výkon funkce a zavedl
ostrakismus, kdy se støepem rozhodovalo o vìcech
obce. „Zaujalo mì, že Rada doporuèila snížení poètu
zastupitelù z dùvodù pøedpokládané racionalizace
jednání zastupitelstva. Za diktátora rozhodoval
pouze jeden, to bylo také racionální. Já se domnívám,
že èím více hlav tím více rozumu. Když bude o 4
zastupitele ménì, bude i o 4 diskusní pøíspìvky ménì.
Tato racionalizace nemá vyvážení s 9 tisíci, které
jsou vyèísleny na jednoho zastupitele na odmìny.
Nevidím pøínos v tom, že se sníží poèet zastupitelù,
tím se sníží i poèet možných oponentù a diskutérù.“
Jiøí Varga (KSÈM) na to šel procentuálnì. „Snížení
poètu o 4 je vìtší procento než úbytek obyvatel,“
a navrhl poèet buï ponechat nebo snížit na 23.
Mgr. Petroš (ÈSSD) narazil na problém opakované
neúèasti nìkterých zastupitelù. „Když si uvìdomím,
že nìkteøí zastupitelé mají úèast, jakou mají, pak
staèí 23. Kdybysme to vzali do dùsledkù, staèilo by
nás i 21. Ale abych nenarušil celistvost koalic,
dávám návrh na 23.“
(dokonè. na str. 2)
INZERCE
2
prosinec 2013
Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù 104. 604 213 873, 571 611 007, www.geodet-vrana.eu
Waldorfskou školu mìsto nezøídí Valašky zdraví ètenáøe Obelisku od protinožcù
(ji)Místostarosta Krchòák na prosincovém zasedání zastupitelù znovu otevøel otázku zøízení tøídy waldorfské školy na ZŠ Masarykova, která se delší dobu
potýká s nedostatkem žákù a Mìsto ji
chybìjící finanèní prostøedky musí doplácet. „Problematiku jste jistì prostudovali, víte, že škola je ve velice dobrém
technickém stavu díky provedeným
rekonstrukcím v rámci projektu, jehož
udržitelnost je do 31.8.2015.“ otevøel
diskuzi MUDr. Krchòák, který se ale jasnì vyjádøil, že se systémem této formy
výuky nesouhlasí, protože „Nedává
dìtem, co by jim mìla dát. Opoždìní
1., 2. roèníkù oproti základním školám
normálním je tak výrazné, že nedovoluje
skloubení se základní výukou.“
Vlastislavu Navrátilovi se zase nelíbilo,
že zøizovatelem waldorfské školy by se
mìlo stát mìsto a ne soukromý subjekt,
který by byl na ZŠ Masarykova v pronájmu. „My ji teï zøídíme a škola tam bude
muset být, i kdyby se pøihlásilo tøeba
pìt dìtí.“ Byl ale proti druhému navrženému usnesení, že pokud Mìsto neschválí otevøení waldorfské tøídy, zaváže se k saturaci chybìjících mzdových
prostøedkù pro ZŠ Masarykova, vyplývajících z udìlené výjimky z poètu žákù.
„Pro toto usnesení nemùžu hlasovat. Na
jak dlouho se zavážeme? Na rok, navždy,
do konce udržitelnosti projektu, budeme
saturovat chybìjící finanèní prostøedky
i když prùmìrný poèet žákù nebude 16
ale i 10?“ Mgr. Petroš to zase oznaèil
jako nefér vùèi ostatním øeditelùm:
„Jedné škole dáváme bianco šek na
chybìjící mzdové prostøedky.“ Místostarosta Pernický ale oponoval, že jiné usnesení není možné pøijmout. „Za stav, který tam teï a který vyhovuje ostatním
školám, mùžeme my nepøijetím koncepce školství a rùznými akcemi.“
Zdislava Odstrèilová se vyjádøila, že
vítá jakékoliv alternativní formy výuky,
ale nesouhlasí s tím, aby byly pod hlavièkou veøejné školy. „Ze strany mìsta
není vydefinováno, jakým zpùsobem
bude podporovat soukromé subjekty,
které budou zajišovat alternativní formu výuky. Opìt vidíme, jak nám chybí
koncepce školství.“
Vedoucí školského odboru Skácalová
naopak snahu øeditele školy Mgr. Medka
oznaèila za pochopitelnou, nebo se
snaží se svými spolupracovníky najít
východisko ze situace a zajistit si žáky.
„Nad ZŠ Masarykova neustále visí kuratela postihu, protože škola je na výjimku. Pokud by zastupitelstvo garantovalo, že bude škola devítitøídní s výjimkovými poèty žákù a my ji zafinancujeme, pak si myslím, že øeditel školy
získá jistotu a nebude muset øešit waldorfské èi jiné školy.“
Školu podpoøila i Milena Medková:
„Mám pocit, že støílíme od pasu. Ono
je tøeba na to pohlížet globálnì, problém
je širší než se jeví. Škola se snaží
nìjakým zpùsobem využít budovy, které
tam má, je na nì vyvíjen dlouhodobý
tlak, vybrali si waldorf. Nejde o waldorf,
ale o podporu školy jako takové. Vím,
že to vypadá špatnì, že jsem manželka
øeditele školy, ale možná proto do toho
vidím víc. Co se stalo jim, mohlo se stát
jakékoliv jiné škole, která vzdìlává
romské žáky.“
Ing. Brouwerová zase svým kolegùm
pøipomnìla, že spoleènì uložili øeditelùm
škol, aby co nejlépe využívali své prázdné prostory, což podle ní øeditel Medek
èiní. Zajímala se, co otevøení waldorfské
školy bude znamenat po ekonomické
stránce. Odpovìdi se jí dostalo od Ing.
Skácalové: „Po provozní stránce se
nezmìní nic. Waldorfská škola bude
využívat prostory, které se stejnì vytápí
a musí se tam investovat. Jde spíše o
mzdové náklady,“ øekla Skácalová a
doplnila, že povinností provozovatele je
školu dofinancovat, jinak ji musí zrušit.
„Ostatním školám ZŠ Masarykova
vytrhla trn z paty, øeší za nì problémy a
školy pak nabírají žáky, kteøí by jinak
šli na Masarykovu. Škola se umìla
pøizpùsobit, dokážou tam s romskými
dìtmi dobøe pracovat.“
Ke slovu se dostal i øeditel diskutované
školy Otto Medek s tím, že je v kompetenci øeditele, jaký si zvolí výukový
program. „Když se rozhodnu, že otevøu
1. tøídu waldorfu, nezabrání mi v tom
ani vaše rozhodnutí. Ale nejsem sebevrah, abych šel proti rozhodnutí zøizovatele. Dostali jsme se do této situace možná mojí vinou, že jsem byl jediný øeditel,
který dodržoval zákony, mìl jsem místo
a veškeré romské dìti se pøesunuly
k nám do školy. My s nimi ale pracujeme
a uvìdomte si, že ve mìstì je klid.“ To
potvrdila i øeditelka Diakonie Odstrèilová
a podìkovala škole, jakým zpùsobem
s romskými dìtmi pracuje. „Jsou velmi
tvoøiví a vstøícní, aby bylo pro tyto dìti
dosažitelné vzdìlání. Mùžeme být rádi,
že tu takový školský kolektiv máme.“
Starosta jí za tato slova podìkoval a
øekl, že to mìlo zaznít od vedení mìsta.
Poté pøerušil debatu i jednání a vyzval
pøedsedy politických klubù k poradì. Po
ní zastupitelé odhlasovali usnesení tak,
jak bylo vedením mìsta navrženo nedoporuèili øediteli otevøení waldorfské
školy a zavázali se saturovat škole
chybìjící finanèní prostøedky.
Poèet zastupitelù se nezmìní
(dokonè. ze str. 1)Rozum a racionálnost
prokázali zastupitelé hned vzápìtí pøi
svém hlasování. Zamítli nejen návrh na
21 zastupitelù (pro pouze 9), ale i protinávrh na 23 (pro 8), dokonce i stávající
poèet 25 (pro 11). „Nedokázali jsme se
shodnout, takže zùstává poèet zastupitelù
25 a pojïme se odpoutat od tohoto
bodu. Díky bohu, že je za námi!“ uzavøel
bod starosta Èásteèka (ODS).
S poètem 21 zastupitelù by pøi souèasném složení zastupitelstva TOP 09,
ÈSSD, KSÈM i ODS pøišli o jeden
mandát, VV, KDU-ÈSL a Nezávislí by
zùstali ve stejném poètu jako nyní.
Úspora, dosažená snížením poètu zastupitelù na 21, by znamenala 36.268,- Kè
na roèních odmìnách, plus poøízení 4
notebookù.
Valašské Meziøíèí s 23200 obyvateli
má 25 zastupitelù, Vsetín (28983) 21,
stejnì jako Rožnov (17540 obyvatel).
Jak jsou tam tom mìsta v blízkém okolí
srovnatelná s naším, co se týká poètu
obyvatel? Kopøivnice (17540) - 21,
Bohumín (23160) - 23.
Rády bychom se prostøednictvím Obelisku podìlily o naši radost ze setkání ètyø
„valašských cérek“ silného roèníku 83 na Novém Zélandu. Stalo se tak ve mìstì
Queenstown, v letních mìsících 2013, kde se vaøila valašská zelòaèka, popíjela
slivovice a vzpomínalo na rodnou hroudu. A tak holky valmezaèky - Adéla
Muchová, Dáša Billová, Lucie Vrátníková a Markéta Poláchová, spolu s
Radegastem, zdraví od protinožcù všechny doma na Valašsku!
Na Vyhlídce se chystá parkovištì pro 320 vozù
(vj)Na prosincovém zasedání zastu´pitelù pøedložil vedoucí odboru komunálních služeb Mgr. Chajdrna studii parkovištì na ul. Palackého, která kromì
parkovištì samotného øeší také chodníky, odvod dešových vod a veøejné
osvìtlení v prostoru plánovaného parkovištì. Pøedložená studie obsahuje 320
nových parkovacích míst, která jsou
rozdìlena do 5 blokù tak, aby se s ohledem na finanèní prostøedky mìsta dala
realizovat po etapách.
Plocha, na kterém má parkovištì stát,
je podle územního plánu urèena pro hromadné bydlení, což podle Chajdrny znamená i vybavení. Objasnil také dùvody,
které ho vedly k pøípravì studie. Na sídlištì s 973 bytovými jednotkami pøipadá
410 legálních parkovacích míst, auta
tu ale stojí, kde jim to prostor dovolí, i
když v rozporu s dopravním znaèením.
Náklady na vybudování parkovacího
domu jsou v desítkách milionù korun,
jedno parkovací místo vyjde asi na 150
tisíc korun. Vybudování parkovacího
místa na parkovišti vychází kolem 30
tisíc korun. „Parkovací domy jsou v bohatší Evropì lepším øešením. V Èeské
republice ale obèané nechtìjí platit
parkování. Parkovištì neblokuje pøípadnou další výstavbu v daném území,“
uvedl Mgr. Chajdrna a pøipomnìl, že za
v poslední dobì sloužila plocha urèená
k výstavbì parkovištì pouze cirkusùm.
Vlastislavu Navrátilovi se líbil návrh
etapizace výstavby parkovištì: „Uvidíme, jestli první etapa zafunguje. Když
tu budou lidé parkovat, v dalších letech
postavíme další èást,“ øekl Navrátil a
pøipomenul, aby se pøi budování chodníku pamatovalo i na cyklisty.
Nìkterým zastupitelùm se ale zámìr
nelíbí. Pro Mgr. Petroše je velké parkovištì brutálním zásahem do už tak škaredého sídlištì. Lepší by podle nìj bylo
snažit se lépe využít prostor mezi domy
a rozšíøit stávající stání tak, že by se
posunuly chodníky a stání by mohlo být
pøíèné. Mgr. Chajdrna však oponoval,
že z prùzkumu veøejného mínìní vyplývá, že lidé se brání tomu, aby se parkovací stání pøiblížila bytovým domùm. „To
se øešilo i v jiných sídlištích. Lidé jsou
ochotní akceptovat velká parkovištì oproti tomu, aby se jim parkování posouvala smìrem k oknùm.“ Na námitku, že
lidé chtìjí mít auto pod dohledem, uvedl,
že se poèítá s osvìtlením parkovištì a
vybavením kamerami.
Ing. Vodákovi se navrhované øešení
také nelíbilo „Sídlištì si zaslouží peníze,
ale zdìsil jsem se takto koncipovanému
øešení. Pokud to dám dohromady s parkovištìm Unitoolsu, které firma plánuje
vybudovat, budeme mít druhé letištì ve
mìstì. Už tak betonové sídlištì by si zasloužilo více zelenì.“
Zastupitelé vzali pøedloženou studii na
vìdomí a uložili vedení mìsta projednat
záležitost ve výborech a pøíslušných komisích a poté pøipravit varianty realizace
pro jednání zastupitelstva mìsta. INZERCE
3
INZERCE
prosinec 2013
4
prosinec 2013
ROZDÁVAT RADOST Porcování hazardního medvìda
Tak tu máme zase Vánoce. Jiskøivý, køupavý sníh pod nohama
zatím chybí a zdá se, že by to mohla být malá vada na kráse tìch
letošních svátkù. Teprve uvidíme, jak se vše vyvine. Pøípravy
budou vrcholit tento týden zlatou nedìlí, kdy máme celý den v
naší vinotéce Vinopolis otevøeno a urèitì bude každý mít možnost
doladit štìdroveèerní menu lahvinkou vína. Když mluvíme o jídle,
je málo zajímavé, ale pøesto se dá oživit právì servírováním
moravských vinných skvostù. Kapøíka, nejlépe podle mého z
Hustopeè, zalíváme moravským bílým. Rybka musí plavat. Já
vždy volím nìco suchého až polosuchého, mùže být i lehké mladé
jako je svatomartinské od pana Bízy z Èejkovic, kterého jsem
vyhodnotila jako nejlepší „milerku“ z mé nabídky. Vhodné je
vybrat nìjaký pozdní sbìr ryzlinku rýnského èi rulandského šedého.
Pro zbytek veèera pøi rozbalování dárkù se mùže sáhnout po nìèem
obyèejnìjším. I sudová vína mohou být chuovì výborná, ale jen
upozoròuji na staré dobré rèení – nejsme tak bohatí, abychom si
kupovali levná vína, natož na Vánoce. Následující svátky urèitì
každý vybírá dle své chuti a svých blízkých a také podle jídel,
která se podávají na sváteèní stùl. Mnozí z Vás dostanou víno
jako dárek a myslím, že je to dobrý zvyk. Ne každý mùže pít
kvalitní víno každý víkend, ale dárek zajímavé odrùdy mùže i
pouèit, jak taková kvalitní vína opravdu chutnají. Mnozí mají
však tendenci darovaná vína co nejdéle uschovávat na jiné, ještì
dùležitìjší události a pak koštují staré víno, které málokomu
chutná a zvyšuje se i riziko oxidace. U našich vín je délka pitelnosti
zhruba do ètyø až pìti let u bílých a nìjaký rok déle pak u
èervených, pokud není výslovnì napsáno, že je víno archivní
nebo je pøímo uvedena délka uložení,. Takže dostanete-li takový
krásný dárek, neèekejte a s rodinou vychutnejte na Nový rok anebo
jak se øíká, do roka a do dne. Pøíležitost se najde. Staèí pìkný
veèer a tìch mùže být tøistašedasátpìt. Netøeba èekat déle.
V minulém roce jsme ve vinotéce pokraèovali se sbíráním
drobných pro africký dìtský domov a nashromáždìné peníze jsou
právì nyní už na urèeném místì v Keni a dìti dostanou vìci i
Vaše srdce, které tak potøebují. Rádi jsme rozšíøili sbírku o pomoc
pejskùm pro meziøíèský útulek. Celková suma dosáhla èástky pøes
pìt tisíc korun a jsme potìšeni, že místní útulek našel své
podporovatele. Pomáhali jsme i slušným politikùm. Na post
prezidenta jsme podporovali Karla Schwarzenberga a dodnes nás
mrzí, že není na Hradì, nebo je nejbližším pokraèovatelem
havlovské filozofie, která razí cestu svobody a lidských práv.
Jestli bychom jako národ mohli nìèím pøispìt, pak právì tím, že
víme, jaké je žít v šedivých dobách nesvobody, povinné
licomìrnosti a pitomých totalitních hesel a dovedeme se vžít do
pocitù a strastí jiných. Právì my mùžeme navázat na Václava
Havla v této oblasti, aè mnozí revolucionáøi dodnes litují, že
jsme s komunisty neudìlali vìtší pøítrž, nebo slovy pana
exprezidenta nejsme jako oni. Jsem vždy hrdá na Èechy, kterým
není jedno, jaká zvìrstva se dìjí ve svìtì, a pomáhají systematicky.
Šíøit pomoc a podpoøit svobodomyslné obèany patøí ke vznosným
myšlenkám, které souèasnému prezidentu chybí, a jsem potìšena,
že tak èiní aspoò bývalý ministr zahranièí napøíklad na Ukrajinì,
zatímco pochybní sekundáøi bývalé tajné policie høímají v televizi,
že jsou ti nejlepší vùdci po revoluci.
V tomto posledním adventním týdnu proto, prosím, nezapomeòte
ohrnout osmnáctého prosince své nohavice o nìco výše jako
pøipomínku prezidenta Havla, kterého jsme pøes všechny jeho
nedokonalosti mìli rádi. Vzpomeòte i na Nelsona Mandelu, který
27 let strávil ve vìzení za své pøesvìdèení, že jsme si nakonec
všichni rovni. A taky nebyl svatý, ale jeho ideály a životní pøíbìh
uchvátily celý svìt. Potøebujeme v èasech hojnosti vidìt dále než
svùj bohatý stùl, pohlédnout výše na betlémskou hvìzdu a odlepit
každou jednotlivou duši od balastu komerèních trendù,
pseudocelebrit a mediálního balastu. Povznést to nebeské dítì v
nás tam do ticha, kde cítíme pokoj, dobro a lásku. V podstatì nic
více nepotøebujeme. Máme se dobøe. Paradoxnì jíme jednoduché
jídlo k veèeøi nejkrásnìjšího dne v roce. Vzpomeòte na ty, kdo u
stolu budou chybìt a nikdy, nikdy nezapomínejte na sebe, nebo
ten Veèer rozdáváte radost a to je to nejkrásnìjší v životì. Jak Vy
splynete se štìdroveèerní myšlenkou, tak budou pokraèovat Vaše
dìti a další generace. Všem pøeji krásné a prosté Vánoce, radost
a pokoj, lásku a porozumìní ke všem bytostem na zemi.
Nevzdávejte se vznešených myšlenek a se slovy
Neporažených, tak jako byl Havel nebo Mandela,
nenechte si ukrást svùj život a mìjte vždy na pamìti:
...Já jsem pánem svého osudu, já jsem své duše
kapitán!
S láskou Vaše Irena Brouwerová
Vážená redakce a ètenáøi Obelisku,
Dokud si nìkteøí (skoro se nabízí slovo
vìtšina) zastupitelé neuvìdomí, že je obèané
mìsta volili proto, aby zastupovali v první øadì
zájmy Mìsta a ne jednotlivé zájmové skupiny,
tak se to nezmìní. Takže pokud napø. Marek
Netolièka, Petr Urbánek, Ing. Buš nebo Ing.
Denk, kteøí jsou v místním hokeji angažovaní,
nepøestanou schvalovat peníze bez podmínek a
bez kontroly pro HC Bobøi, tak se nic nezmìní.
Stejnì tak pan Nesvadba pro TJ, MUDr. Krchòák
a Odstrèilová na sociál atd. Mám pocit, že i pøes
to, že jim výbory nìco doporuèí, tak se nakonec
domluví mezi sebou a hlasují ve stylu „já tobì
podpoøím milion na sociál a ty mì zase dva na
sport“. A když se nìkdo ze zastupitelù, kteøí
v tom nechtìjí jet, ozve, tak zní odpovìï „to je
pøece strategický sport“, nebo „to je pøeci
potøebná sociální služba“. A výsledek je, že se
vždy najde tìch potøebných 13 hlasù a peníze
mizí a nikdo neví poøádnì kam. A každý další
rok už obdarovaní pøicházejí a peníze chtìjí znova
podle hesla „dali jste loni, tak dejte i letos“ zaèarovaný kruh. A možná i proto nechtìjí
pravidla, protože ta by byla kontrolovatelná a
hlavnì vymahatelná.
S. Kopecký
(mi)Minulý týden se k nám donesla smutná
zpráva. 5. prosince zemøel ve vìku 90 let pan
Radko Sekerka, pamìtník, amatérský badatel a
pøedevším velký valašskomeziøíèský patriot. S
naší redakcí byl léta v kontaktu, nìkolikrát pøispìl
vlastními èlánky, na základì jeho vzpomínek
pøipravil sérii èlánkù o meziøíèských ulicích pan
Jindøich Ze.
Radko Sekerka byl vždy velmi pøátelský, milý
a laskavý èlovìk. Mìl vášeò pro historii, byl si
vìdom její hodnoty pro vytváøení souèasnosti i
budoucnosti a smyslu jejího uchovávání. Tuto
vášeò snad zdìdil po otci, stateèném legionáøi,
který se nakonec stal obìtí hitlerovského fašismu.
Byl èlenem Èeského svazu bojovníkù za svobodu, pro který zpracoval pøehled valašskomeziøíèských rodákù bojujících v øadách britské
RAF v letech 1939-45. Stovky a tisíce hodin vìnoval vypracování
kroniky své rodiny a svého rodu Sekerkù, který
sahá možná až ke slavnému rodu Vršovcù. V
rámci svých amatérských badatelských možností shromáždil pro tento úèel øadu zajímavých
a mnohdy unikátních informací, dokumentù a
fotografií. S Valašským Meziøíèím byl Radko Sekerka
spojen prakticky celý svùj život. Byl na své mìsto
hrdý, a to nejen proto, že zažil období, kdy se
ještì právem honosilo pøídomkem „valašské
Athény“. Mìl své mìsto rád. O jedineènosti osobnosti Radko Sekerky se
na místní radnici vìdìlo dlouho. Jeho jméno se
opakovanì objevovalo pøi úvahách o nominaci
na udìlení Ceny mìsta. I pøes jeho vysoký vìk
však pøednost vždy dostal nìkdo jiný, èasto i
ten, kdo mìl silnìjší pøímluvce a patrony. Zkraje letošního roku vedení mìsta nakonec
rozhodlo, že Radko Sekerkovi udìlí alespoò
„Cenu starosty“. Její slavnostní udìlení se však
oddalovalo tak dlouho, až Radko Sekerka, pouhých nìkolik dnù pøed konáním zastupitelstva,
kde mu mìla být cena pøedána, zemøel. Radosti,
které by mu i toto ocenìní jistì udìlalo, se tedy
nedoèkal. Zato mìsto si opìt jednou uøízlo poøádnou ostudu. Obdobnì jako když si mìsto vzpomnìlo na generála Pernického až ve chvíli, kdy
ležel v Praze na smrtelné posteli a cenu, kterou
mu tehdejší starosta narychlo vezl, si nestaèil
pøevzít. Od této trapnosti si mìsto nepomùže ani
minutou ticha, kterou zastupitelstvo Radko
Sekerkovi ve svém úvodu vìnovalo.
Radko Sekerka se zaslouženého ocenìní nedožil
Kaluž u mlékárny nebude - oprava je kompletní
V prosincovém vydání è. 13 periodika Obelisk
vyšel èlánek „Kaluž u mlékárny po opravì nezmizela“, jehož autorem je pan Jaromír Michal,
podepsaný zde jako OS Valaši. K osobì pana
Michala se vyjadøovat nehodlám, jen bych rád
ètenáøe informoval o skuteèném postupu prací
na této rekonstrukci. Chodník u krásenské mlékárny byl totiž rekonstruován podle pøedem daného postupu (o nìmž byl pan Michal informován, na což již ovšem zøejmì zapomnìl).
Postup byl následující:
1) zvednutí a kompletní pøedlažba pùvodního
chodníku z osmdesátých let - splnìno v létì 2013
2) soustøedìní veškeré dešové vody na nejnižší
místo, ale již mimo novì rekonstruovaný chodník - splnìno
3) vybudování dešové vpusti v tomto nejnižším
místì - splnìno 12. a 13. 12. 2013 (viz. foto)
Nejvìtší komplikací se pøi výše uvedeném
postupu ukázala absence funkèní dešové kanalizace v severní èásti ulice Zámecká. Toto se díky
spolupráci se spoleèností VaK Vsetín a.s. podaøilo
na podzim doøešit a dešová vpus tak mohla
být v listopadu objednána a minulý týden instalována. Asfaltový povrch komunikace v okolí
vpusti bude opraven na jaøe 2014, což však nyní
nemá vliv na její funkènost.
Ze všech výše uvedených dùvodù jsem rád, že
Odbor komunálních služeb MìÚ mohl panu
Michalovi na jeho zbyteèný èlánek odpovìdìt tím
nejlepším zpùsobem - splnìním toho, co jsme
obèanùm mìsta slíbili.
S pøáním krásných Vánoc a úspìšného roku
2014 všem obèanùm Valašského Meziøíèí
Mgr. Václav Chajdrna, vedoucí OKS
INZERCE
5
INZERCE
prosinec 2013
prosinec 2013
6
Co vás v zimì zahøeje? Kvalitní káva nebo èaj Nebezpeèný chodník
Pøi jejich pití se budete moci alespoò na
okamžik pøenést do vzdálených míst, ze
kterých tyto kávy pocházejí. Tìmito
místy jsou napø. Brazílie, Etiopie, Mexiko, Columbie, Keòa, Kostarika nebo
tøeba Guatemala.
Kromì kávy nabízíme i široký sortiment èajù, a to nejen èerných a zelených, ale i tzv. neèajù (které neobsahují
èajové lístky a mezi které patøí napø.
„èaje“ bylinkové èi ovocné - Rooibos,
Maté èi Lapacho. Mezi další nabízený
sortiment patøí sirupy do kávy, míchané
drinky, teplé èokolády, koøení, doplòky
ke kávì a èaji, ale také napø. odborné
poradenství od profesionálního baristy
a pøedevším prodej a servis kávovarù.
Kávovary pro všechny pøíležitosti –
do kavárny, do firmy i domù
Všem, kteøí vlastní kavárnu èi restauraci, nabízíme kávovary, které uspokojí
i ty nejnároènìjší zákazníky. Pomùžeme
vám vybrat ten správný kávovar pro váš
podnik a vyškolíme vᚠpersonál, aby
vìdìl, jak pøipravit nápoj s lahodnou
chutí, plným aroma a zdravým úèinkem
na organismus vašich zákazníkù. Vyberete-li si u nás, zaruèenì dosáhnete požadovaného efektu každého provozu,
tedy toho, aby se spokojení zákazníci
vždy vrátili na šálek vaší skvìlé kávy.
Nìco dùležitého ve vaší, jinak už
dokonalé firmì, chybí?
Dopøejte svým zamìstnancùm rozptýlení, chvíli oddechu a lahodného
osvìžení bìhem pracovní doby v podobì
kvalitní kávy. Uvidíte, že šálek kávy se
pro vaše zamìstnance stane dobrou motivací a hnacím motorem pro lepší výsledky. Vytvoøte ve své firmì prostøedí plné
pohody, ve kterém pro stres není místo.
Klid, pohoda a jistota jsou dùvody,
proè se tak rádi vracíme domù. Poøiïte
si nìkterý z našich kávovarù a budete
se domù vracet i kvùli potìšení ze skvìlé
kávy. Nezapomenutelné aroma a chu
kávy, spolu s její jednoduchou pøípravou
na kvalitních kávovarech, dodá vašemu
dni nádech dokonalosti. Nechte se unést
specifickými vlastnostmi naší kávy a
pøipravujte pro sebe a své blízké zdravou
kávu, která pomùže nejen tìlu, ale i duši. (rš)Nepøíjemnou zmìnu zaznamenali
majitelé domku na kraji Hrachovce po
výstavbì nového cyklochodníku. Chodník je vyšší než betonový základ plotu u
domu a pøi odemykání branky je nutno
se sklonit až èapnout.
Malé dìti i senioøi mají problém schody vyjít i sejít, protože jsou vysoké, maminky s koèárkem musí požádat o
pomoc dalšího. Hrozí i nebezpeèí pádu.
INZERCE
Zima už se hlásí o slovo, první mrazíky už ukají na okno a vy se zaèínáte
choulit do deky. Peøina však není to jediné, co vás mùže v chladných a sychravých dnech zahøát. Zkuste nahradit
oblíbenou pokrývku horkými nápoji,
které vás dokážou zahøát nejen zvenku,
ale i zevnitø, a které zároveò povzbudí
vaše tìlo i mysl. Kvalitní kávy i èaje si
zaruèenì zamilujete.
Pražená káva a široký sortiment èajù
Vydejte se do naší prodejny a vyberte
si z nepøeberného množství prvotøídních èerstvì pražených káv - jednodruhových èi míchaných z rùzných
èástí svìta, které jsme pro vás pøipravili.
PS TRONIC 2013: rok plnoletosti a zásadních zmìn
Jedna z nejstarších obchodních
firem v našem mìstì, PS Tronic, letos
oslavila osmnácté výroèí vzniku a
zároveò doznala nìkolika zásadních
zmìn. Kromì toho, že soustøedila
veškeré své aktivity do obchodních
prostor na Pospíšilovì ulici è. 69/9, tak
se z pùvodních dvou majitelù po odchodu Roberta Stržínka, stala firmou
„jednoho muže“ - Jiøího Parduby. A
s ním jsme vedli následující rozhovor.
Pane Pardubo, firma PS Tronic byla
v našem mìstì u poèátkù obchodování
s poèítaèi a pozdìji i mobilními telefony.
Proè jste zvolili právì tyto komodity?
Robin Stržínek mìl pøedchozí
zkušenosti z výpoèetní techniky, mj. z
firem DezaData nebo ACEL s.r.o. Já
jsem mìl zase zkušenosti s obchodem
ve firmì Autodíly KuPa. Když jsme se
dali dohromady, mìli jsme v otázce
zboží, kterým se budeme zabývat, naprosto jasno. Zpoèátku jsme se zabývali
i výkupem akcií, což také souviselo s
výpoèetní technikou, ale pozdìji jsme
se vydali jen cestou obchodu se zbožím
a služeb s tímto souvisejících.
Vzpomenete si ještì, kolik v dobì
vašich zaèátkù stál bìžný poèítaè nebo
mobilní telefon?
Takový prùmìrný poèítaè, který se
sestavoval u obchodníkù z komponentù
INZERCE
(znaèkové kompletní poèítaèe by nikdo
nezaplatil), stál zhruba 40 000 korun,
jehlièková tiskárna pak pøes 10 000.
Notebooky prakticky neexistovaly.
Prùmìrný plat byl možná 5 000 korun,
kompletní sestava tedy vyšla na desetimìsíèní až roèní plat. První mobilní NMT telefony z roku 1991 vážily
kolem tøí kilogramù a stály 60 000,- Kè.
Jak jste se vlastnì dostali k telefonùm?
Když se objevily GSM mobilní
telefony, zaèali jsme nìkdy v roce 1996
spolupracovat napøímo s firmou Eurotel, tehdy jediným poskytovatelem mobilních služeb. Stali jsme se dealerem
této spoleènosti a v takto navázané
spolupráci pokraèujeme dodnes, i po
zmìnì na O2. Zároveò jsme ale pozdìji navázali i spolupráci s tehdejším
Telekomem, který obhospodaøoval
pevné linky pøedtím, než byla celá sí
odprodána právì Eurotelu. Když šel
Telecom cestou privatizace nìkterých
èinností, zaèali jsme s ním spolupracovat a provozovali tzv. Telepoint, tedy
prodejnu telefonních pøístrojù, kde se
vydávaly telefonní seznamy a poskytovaly služby související s pevnými
linkami. Jednou z vašich èinností, kterou
provozujete od samého poèátku, je
prodej, montហa servis satelitní techniky,
vèetnì realizace rozvodù. To je pomìrnì
specifický obor...
Tato èinnost vyplývá z mé pùvodní
profese slaboproudaøe a také z mého zájmu o vysílací a spojovací techniku. Jako
hobby jsem se tomu vìnoval již za komunistù, dával dohromady všechny ty
konvertory z východní na západní normu atp. Když jsem si v èasopise Amatérské Radio pøeèetl, jak se dìlá satelitní
pøijímaè, jeden jsem si díky souèástkám,
které se podaøilo propašovat ze Západního Nìmecka, postavil. Dnes je tento
koníèek souèástí mé obživy. Jedna z
našich nejèastìji využívaných specializací je napø. rekonstrukce analogových
televizních rozvodù na digitální technologie, a už v rodinných domcích nebo
panelových domech. Èasem se k tomu
pøidaly další pøíbuzné èinnosti, které
dnes firma nabízí: elektronické zabezpe-
èení objektù, kamerové systémy a vùbec komplexní služby v oblasti elektroniky a IT technologií, vèetnì prodeje
spolehlivého antivirového systému spoleènosti ESET. Firma PS Tronic letos dosáhla plnoletosti, zároveò došlo ale k zásadním
zmìnám - všechny své èinnosti nabízíte
na jediném místì, ze dvou spoleèníkù
zbyl jeden...
Ano, letošní rok byl rokem velikých
zmìn. Mùj kolega Robin Stržínek se
rozhodl realizovat v jiných oblastech a
ve firmì jsem tedy zùstal jediným
majitelem. Došlo ke zmìnì loga, i když
název zùstal z obchodních dùvodù
stejný. Také jsme ke spokojenosti našich
zákazníkù modernì rekonstruovali naši
centrální a dnes už jedinou prodejnu na
Pospíšilovì ulici. Kvalita služby ale
zùstala stejnì vysoká...
Co øíci na závìr, na prahu plnoletosti
firmy PS TRONIC?
Pøedevším chci podìkovat našim
zákazníkùm, že nám byli a zùstali po
celou tu dobu vìrni. Pøejeme jim v tuto
dobu krásné svátky a spokojený nový
rok 2014, prožitý ve zdraví. No a pokud
by uvažovali o nìjakém pìkném a
užiteèném dárku pod stromeèek, pak
jsme samozøejmì pøipraveni jim vyjít
maximálnì vstøíc. Dìkujeme za rozhovor
7
INZERCE
prosinec 2013
8
prosinec 2013
Ze života meziøíèských škol Dìti tvoøily, uèitelé pomáhali, rodièe mohli nakupovat...
Øezníci a cukráøi ISŠ-COP reprezentovali
potravináøské obory na jarmarku
5. prosince probìhl na námìstí valašský jarmark, kterého se zúèastnila i ISŠCOP. Žáci oboru Øezník-uzenáø pod vedením uèitele odborného výcviku Tomáše Jareše nabízeli výrobky teplé kuchynì, konkrétnì zabijaèkovou polévku,
peèené jitrnice, ovar a jiné zabijaèkové
speciality. Dále si návštìvníci jarmarku
mohli ve stánku ISŠ-COP zakoupit
tlaèenku, jelita, jitrnice èi jiné výrobky.
Návštìvníci mohli také ochutnat chléb
se sádlem nebo škvarkovou pomazánkou. Na pøípravì nabízených výrobkù
se podíleli žáci 1. - 3. roèníku oboru
Øezník-uzenáø, žáci oboru Cukráø upekli
nejen vánoèní cukroví, ale i jiné cukráø-
ské a pekaøské výrobky.
Všem studentùm, kteøí se akce
zúèastnili, dìkujeme a pøejeme, aby jim
jejich práce šla i nadále od ruky a aby se
k nim všichni, jež ochutnají jejich pochoutky, stále a rádi vraceli. Obzvláštì
v dnešní dobì se lidé navracejí k tradicím. Nesèetné trhy a jarmarky s potravinovými produkty jsou toho dùkazem.
A tak pøejme i spokojeným zákazníkùm,
aby mìli možnost ochutnat co nejvíce
pekaøských, cukráøských a masných
výrobkù vytvoøených dovednýma rukama mladých odborníkù, s nimiž se
snad budou setkávat na podobných
akcích èím dál èastìji.
Ohlédnutí za vánoèní výstavou
Tak bychom mohli
dnešní vyprávìní zaèít i zakonèit. Pojïme
ale od zaèátku. Na naší
škole ZŠ Masarykova
se stalo již každoroèní
tradicí „ Vánoèní tvoøení“. Dìti si spoleènì
se svými tøídními uèiteli nachystali námìty
pro nejkrásnìjší vánoèní výrobek. Na
poøizování materiálu
pro výrobu toho „nej“
se vìtšinou podíleli
sami žáci spoleènì se
svými kantory.
Ve støedu 11. prosince pak „vypuklo“
samotné tvoøení. Postupnì se tak bìhem
celého dopoledne rodily rùzné vánoèní
ozdoby, adventní vìnce, ozdoby na stromeèek, svazovaly se kytièky jmelí nebo
navlékaly ozdoby z korálkù. Prostì rùznorodá práce v každé tøídì. Dìti se do
této èinnosti natolik zabraly, že mnohé
nechtìly ani konèit.
Když bylo vše vyrobeno, doladìno a
pøipraveno, nachystali jsme si prodejní
stoly a pøíští den zaèal Jarmark, na který
byla pozvána široká veøejnost. Návštìvníci, hlavnì rodièe a rodinní pøíslušníci,
hodnotili celou akci velmi pozitivnì. To
bylo i cílem organizátorù - spokojenost
dìtí i návštìvníkù. Aneta Holešovská
ZUŠ: Medvídek Flóra uèil dìti hrát divadlo
Prodejní výstava se konala od 4. do 6. 12. v zámecké kavárnì Kulturního
zaøízení a poøádalo ji Sdružení Èlovìk - èlovìku. Jaká byla? Urèitì plná hezkých
a nápaditých výrobkù, které vyrobili žáci ZŠ a MŠ Køižná. Pokud jste si letos
nestihli nìco zajímavého a levného zakoupit, zastavte se opìt za rok. Dìkuji všem,
kteøí se do vyrábìní vánoèních výrobkù zapojili.
Mgr. B. Valášková
Nezbední èertíci na MŠ a ZŠ Køižná
Èerti a èertice ze 4. a 5. tøídy ZŠ a
MŠ Køižná se už nemohli doèkat, až se
venku zešeøí a vyrazili na obchùzku
INZERCE
mìsta. Pytle pro
nezbedné školáky
nechali doma a vzali s sebou jen dobrou náladu a radost, kterou chtìli
pøedat dál.
Nejenže bedlivì
zkontrolovali všechny prodejní stánky
na námìstí a pozdravili èertím pozdravem, ale také si
posvítili na pøilehlé
obchody i na cestovní kanceláø. Dokonce si i nìco vykoledovali a byli rádi, že trošku pøispìli
k vylepšení nálady v pøedvánoèním
shonu.
Mgr. Ivana Baïurová
(SŠ)Režisér, divadelník spoleènosti
Kejklíø Praha a specialista na divadlo pro
dìti Ludìk Richter, vedl divadelní dílnu
urèenou èlenùm dìtského divadelního
souboru ZUŠ Alfréda Radoka . Uèil dìti,
jak si pohrát s literaturou, a jeho vìrným
spojencem byl Medvídek Flóra.
Dìti z literárnì dramatického oboru
ZUŠ se ve školním divadelním ateliéru
pøi Richterovì workshopu seznámily
s tvorbou výtvarnice a autorky knih pro
dìti Daisy Mrázkové. Knížky této èeské
spisovatelky, jako jsou „Auto z pralesa“,
„Písnì mravenèí chùvy“ nebo „Mùj
medvìd Flóra“, už potìšily generace
dìtí. Právì postavièka ztraceného a
nalezeného plyšového medvídka Flóry
byla hlavní postavou, která provázela
dìti bìhem celého semináøe. Dìti se
nejprve seznámily s texty zmínìné autorky a poté se pod vedením zkušeného
divadelního režiséra snažily o dramatické
uchopení a herecké ztvárnìní literární
pøedlohy. Odmìnou za jejich práci jim
bylo odpolední divadelní pøedstavení
Mùj medvìd Flóra, které jim s velkou
chutí zahráli èlenové divadla Kejklíø
Praha v èele s Luïkem Richterem.
Postavièky lyrické pohádkáøky Daisy
Mrázkové si získaly mezi dìtskými herci
oblibu a tak se s její tvorbou možná
setkáme v nìkterém z dalších pøedstavení dìtského divadelního souboru ZUŠ.
INZERCE
prosinec 2013
INZERCE
prosinec 2013
INZERCE
prosinec 2013
INZERCE
prosinec 2013
9
prosinec 2013
Tichý a voòavý advent na ZŠ Žerotínova Ze života meziøíèských škol
ZŠ a MŠ Køižná - nocování ve škole
Advent - doba pøípravy na
Vánoce, zaèíná ètyøi nedìle
pøed Štìdrým dnem, proto
na adventních vìncích vídáme ètyøi svíce. To jsou známé informace. Realita pøedvánoèního èasu pak èasto
bývá taková, že se snažíme
sehnat dárky, uklidit doma,
napéct cukroví… - toto období je potom dosti uspìchané. Mùže to být jinak?
Mùžeme se ještì jinak pøipravit na Vánoce? Pokud o
to budeme stát, advent mùže
dostat ještì jiný rozmìr. Na
ZŠ Žerotínova jsme se
pokusili vrátit k tradicím našich pøedkù,
k tomu, jak prožívali advent oni.
Asi každý z nás se nìkdy tìšil na
nìjakou vzácnou návštìvu. Pøemýšleli
jsme, o èem si s hostem budeme povídat, pøipravovali obèerstvení a nemohli
se doèkat, až uslyšíme zvonek a za
dveømi bude stát èlovìk, kterého máme
rádi. Adventní doba je také èasem pøíprav. Naši pøedkové bìhem ní netanèili,
nekonaly se svatby, naopak èastìji chodi-
li do kostela a více se modlili, aby se
vnitønì pøipravili na narození Ježíše. Také
se více scházeli pøi draní peøí a dalších
èinnostech, povídali si a zpívali…prostì
zlepšovali vztahy. Advent mùže být
èasem vnitøního ztišení a hodnocení
toho, co se nám daøí, i toho, co bychom
mìli zlepšit.
Do adventní doby také patøí nìkolik
svátkù, které se pojí s rùznými tradicemi.
Nìkolik jsme si jich na ZŠ Žerotínova
pøipomnìli. Advent jsme se snažili prožít
aktivnì, tvoøivì a ve spolupráci s druhými. Naši žáci bìhem pøedvánoèního
èasu prožili:
- Výrobu adventních vìncù s rodièi a
dopis Ježíškovi (tøídy 2.A,
2.B)
- Svátek sv. Barbory –
rozdávání
sladkostí
„Barborkami“ v 1. a 2.
tøídách, zdobení vìtvièek „barborek“
- Mikulášskou obchùzku – pro
ostatní tøídy zajistili žáci 9.
roèníkù
- Mikulášskou laku –
sportovní turnaj žákù valašský
základních škol (1. a 2.
stupeò)
- Návštìvu pøedvánoèní
Vídnì
- zájezd žákù 2. stupnì
INZERCE
za památkami (zámek Schönbrunn,
Glorietta, centum Vídnì) i adventními
trhy
- Svátek sv. Lucie - vymetání tøíd od
všeho špatného, úklid, zdobení stromkù
- Advent na Valašsku - návštìva lektorského programu v Muzeu Valašska zámek Kinských (4.A, 4.B)
- Vánoèní zvonkování – tradièní školní
jarmark spojený s vánoèními dílnami,
výroba vánoèních ozdob s rodièi,
výtìžek vìnován na BangBaby
(adopce na dálku), spoleèné
zpívání vánoèních písní a
koled ve škole
- Vycházku do lesa - pøikrmování zvìøe, „Vánoce v lese“
- Vánoèní zpívání a hraní
nemocným - hospic CITADELA - rozdávání radosti všem
- Posezení u stromeèkù ve
tøídì, zpívání koled, rozdávání
dárkù
O hlubší prožití adventní
doby se mùže pokusit každý
z nás tím, že se bude zajímat
o druhé, všímat si, co potøebují. Pokud nìkomu pøejeme
hezké Vánoce a pouze mu to øekneme,
je to pìkné. Mùžeme ale udìlat víc.
Tøeba se mùžeme snažit být radostní a
svou radostí druhé nakazit. Nebo mùžeme napsat pohled èi dopis, vìnovat nìkomu svou pozornost, èas, dárek… pak
budeme mít hezké Vánoce. Základem
je pøát druhému dobro a nìco se snažit
udìlat. Ostatní už pøijde samo. Je na
každém z nás, co pro druhé vymyslí.
Pokud se všichni budeme snažit udìlat
nìco pro druhé, prožijeme už v adventu
krásný èas a naladíme se na pøíchod
vzácného hosta. Radost, porozumìní,
láska - malý Ježíšek - se nám potom
každému narodí v srdci.
Školu ve dne zná každý, ale
vnoci...? Rozhodli jsme se dìtem
tento zážitek umožnit. V pátek se
žáci po vyuèování sešli v družinì.
Po vydatné svaèinì jsme se dobøe
oblékli a vydali se na procházku do
vánoènì vyzdobeného mìsta s návštìvou prodejní výstavy a vánoèních
trhù. Dìti stihly nakoupit dárky pod
stromeèek pro své blízké i nìjaké
laskominy pro sebe. Den nám zpøíjemnila skupina Kanón svým vystoupením na námìstí.
Po návratu do školy jsme se pustili
s dìvèaty do pøípravy veèeøe a
chlapci si zatím zasportovali v naší tìlocviènì. Uvaøili jsme si drùbeží polévku
a kuøecí øízky s bramborovou kaší. To
byla dobrota! S plnými bøíšky jsme hráli
v družinì rùzné hry pro pobavení i pouèení a na závìr jsme si pustili pohádku
na dobrou noc.
Následovala veèerní hygiena.
Pøestože je škola veèer plná podivných
zvukù, zalehli jsme do spacákù a témìø
okamžitì usnuli. Spali jsme jako
miminka až do rána a z teplých pelíškù
se nám vùbec nechtìlo. Na snídani jsme
si dali buchty našich maminek a hurá
domù! Takže zase pøíští rok...spokojení
nocležníci ze ZŠ a MŠ Køižná
27. listopadu se na ZŠ Šafaøíkova
uskuteènilo tradièní vánoèní tvoøivé
odpoledne. Vychovatelky školní družiny
pøipravily tøi kreativní dílny, ve kterých
si rodièe a jejich dìti spoleènými silami
vyrobili dekorace pro následující pøedvánoèní èas. V jedné z dílen se vyrábìl
adventní vìnec, který je vždy žádanou
a nezbytnou souèástí vánoèní výzdoby
v našich domovech. V další dílnì to vonìlo pravými perníèky, které vychovatelky doma upekly. Na dìtech a jejich
doprovodu bylo zdobení, dle fantazie
každého. Využívat mohli bílé, ale i
barevné bílkové polevy a nejrùznìjší
cukráøské kulièky. Ve tøetí dílnì se
pracovalo s keramikou. Z rozválené
keramické hlíny si mohli naši milí
návštìvníci dle pøedloh vykrájet a do-
tvoøit andìlíèka èi vánoèní betlém. Tyto
keramické výrobky se musí ještì vypálit
v peci, ale hned poté si jej, tak jako
ostatní výrobky, mohou jejich tvùrci
odnést do svých domovù.
Po celé odpoledne vládla pìkná vánoèní atmosféra, která byla umocnìna
koledami. Pro všechny úèastníky tvoøivého odpoledne byl pøipraven bufet. Zde
se mohli zájemci obèerstvit kávou, èajem, chlebíèkem, frgálem, èi jen tak posedìt a popovídat si se svými uèiteli
nebo známými. Pìkná úèast 67 dospìlých (rodièù, prarodièù) je dùkazem Vaší
pøíznì, které si vážíme. Dìkujeme za Váš
èas, který jste vìnovali této vánoèní
akci, a tìšíme se na další spoleènì prožité chvíle.
Kolektiv vychovatelek
Vánoèní tvoøivé odpoledne na Šafaøce
10
INZERCE
prosinec 2013
11
prosinec 2013
Nemocnice Valašské Meziøíèí získala prestižní certifikát Svìtové zdravotnické organizace v programu HPH
Audit WHO-HPH udìlil internímu
oddìlení NVM a.s. 98% ze sta možných. Oddìlení se tak mùže pyšnit nejlepším výsledkem mezi zapojenými
nemocnicemi v ÈR.
Hlavním cílem projektu, který zaštiuje Svìtová zdravotnická organizace
(WHO) a Ministerstvo zdravotnictví ÈR,
je zlepšovat kvalitu poskytované péèe
cestou zaèlenìní základních strategií
podpory zdraví a preventivního pùsobení do èinnosti a kultury nemocnièních zaøízení. Zamìøuje se na pacienty a jejich pøíbuzné, zdravotnický
personál a na vztahy uvnitø nemocnice
nejen smìrem k pacientùm, ale také
smìrem k zamìstnancùm nemocnice.
Nemocnice Valašské Meziøíèí a.s. se
zapojila do programu už v roce 2011, kdy
se vedení rozhodlo pøipojit k projektu
WHO-HPH „Nemocnice podporující
zdraví“, v rámci kterého byla vytvoøena
Mezinárodní sí nemocnic a organizací
poskytující zdravotní služby podporující
zdraví. V souèasné dobì je do programu
zapojeno více než 700 zdravotnických
zaøízení z 33 státù svìta. WHO-HPH
stanovila standardy podpory zdraví, které
jednotlivá zapojená zdravotnická zaøízení
postupnì zavádìjí do svého každodenního
chodu. Interní oddìlení bylo vybráno jako
referenèní oddìlení pro Pilotní projekt
v rámci této aktivity.
„V roce 2012 probìhlo dotazníkové
šetøení mezi pacienty a zamìstnanci
interního oddìlení a sebehodnocení
poèáteèního stavu, na základì kterého
byl sestaven akèní plán s konkrétními
èinnostmi, které mìly pøispìt ke zlepšení
povìdomí pacientù a zamìstnancù o
prevenci zdraví a zpùsobu zdravého
života. Od roku 2012 je pacientùm k dispozici Centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny. Na zaèátku roku 2013
se podaøilo v nemocnici otevøít Ambulanci pro odvykání kouøení, pod vedením MUDr. Èernochové. Dále se podaøilo vytvoøit øadu edukaèních materiálù
a zorganizovat rùzné preventivní akce
smìrem k pacientùm, ale také zamìstnancùm. Konkrétnì mùžu zmínit napøíklad Den zdraví v gymnáziu Valašské
Meziøíèí nebo Dny otevøených dveøí
v nemocnici, výèet jednotlivých krokù tím
ale rozhodnì nekonèí,“ uvedl spolukoordinátor projektu Mgr. Staneèka.
V polovinì letošního prosince pøijela
do nemocnice delegace z Dánska v èele
s výkonnou øeditelkou projektu za WHO
prof. Hanne Tønnesen, aby provedla audit
èinností a naplòování jednotlivých
standardù. „Audit byl opravdu komplexní, kontrolovala se nejen dokumentace
nemocnice, ale došlo také na dotazování
pacientù a personálu nemocnice,“ komentoval audit Mgr. Zbynìk Staneèka.
Internímu oddìlení byl po nároèném
auditu udìlen certifikát „Gold Level“, který
potvrzuje nadprùmìrnou úroveò plnìní
standardù a tedy naplòování èinností
vedoucích k podpoøe zdraví. Celkem
získalo oddìlení 98% ze 100 možných,
což je nejlepší výsledek mezi zapojenými
nemocnicemi v ÈR. „V souèasné dobì
probíhají postupnì audity všech
zapojených zdravotnických zaøízení po
celém svìtì, pøedpokládáme, že náš
výsledek bude minimálnì srovnatelný
s prestižními nemocnicemi v zahranièí,“ dodává Mgr. Staneèka.
Den otevøených dveøí v porodnici pøilákal více než 100 nastávajících maminek
Budoucí maminky a jejich partneøi
mìli jedineènou možnost pøijít si prohlédnout prostory porodnice bìhem dne otevøených dveøí, který nemocnice uspoøádala v úterý 10. prosince. Zájemkynì si
mohly prohlédnout nejen prostory porodního sálu a porodního oddìlení, ale
také zdarma absolvovat 3D ultrazvuk a
domù si pøinést obrázek svého miminka.
Porodní oddìlení navštívilo bìhem
Dne otevøených dveøí více než 100 nastávajících maminek, kterým ochotnì odpovídal na jejich dotazy odborný personál nemocnice. K dispozici byl zájemkyním porodník, porodní asistentky, anesteziolog a dìtská lékaøka. Nejèastìjší
dotazy se týkaly bondingu, pøítomnosti
otce u porodu, epidurální anestezie nebo
tìhotenského cvièení.
„Zájem o prohlídku porodnice pøedèil
veškerá naše oèekávání, navštívily nás
maminky nejen z Valašského Meziøíèí,
ale také z Pøerova, Hranic nebo Kopøivnice. Nejvìtší zájem byl o 3D ultrazvuk.
Abychom vyšetøili všechny zájemkynì,
odložili jsme konec Dne otevøených dveøí
až na 18. hodinu. Maminky, které nechtìly èekat, jsme objednali do poradny,
kde jim zdarma provedeme ultrazvuk
v pøesnì stanoveném èase“ uvedla
stanièní sestra gynekologicko-porodnického oddìlení Andrea Doèkalová a
dodala „Každá budoucí maminka má
z nadcházejícího porodu obavy, proto
jsme se rozhodli jim dát možnost pøijít
se s prostøedím porodnice a zdravotnickým personálem seznámit. Vìøíme, že
když budou ženy vìdìt, co je èeká, jejich
strach to eliminuje. To je také dùvod,
proè s organizací dnù otevøených dveøí
na porodním oddìlení poèítáme i do
budoucna“.
V areálu nemocnice bude umístìn babybox pro vsetínský region
Vsetínský region je doposud poslední
ve Zlínském kraji, který nemá svùj
babybox, a v posledních dnech to vypadalo, že mít ještì dlouho nebude. Zmìní
se to díky Nemocnici Valašské Meziøíèí,
která se rozhodla schránku pro odložené
dìti ve svém areálu umístit.
Na Vsetínsku bude speciální nerezová
schránka sloužit pøedevším jako pojistka
pro to, aby se odloženým dìtem dostalo
vèas potøebné zdravotní péèe. „Na
myšlenku, zøídit v našem areálu
babybox, nás pøivedl fakt, že je
vsetínský region poslední ve Zlínském
kraji, který speciální schránku pro
odložené dìti nemá,“ vysvìtluje øeditelka
Nemocnice Valašské Meziøíèí MUDr.
Petra Šupšáková s tím, že bybybox
INZERCE
bude umístìn uvnitø areálu nemocnice
na rohu rehabilitaèního oddìlení. „Chtìli
jsme najít takové místo, které bude pro
ženy dostupné a zejména rychle a snadno
pøístupné pro zdravotnický personál,“
objasòuje øeditelka.
Schránky na odložené dìti fungují pomocí èidel, která ihned vyrozumí zdravotníky nemocnice, že se dvíøka otevøela. Na pøíjmu se rozezní zvuková a svìtelná signalizace, takže zdravotníci okamžitì vyrážejí pro miminko. „Vnitøek
babyboxu navíc snímá videokamera,
umístìná ale tak, že èlovìka, který do
schránky dítì vloží, nezabírá a on tedy
stále zùstává v anonymitì. Policisté po
lidech, kteøí dítì do schránky bezpeèí
odložili, již nepátrají. Dítì totiž není
ohroženo na zdraví ani na
životì, takže se nejedná o
trestný èin,“ vysvìtluje
zakladatel myšlenky babyboxù Ludvík Hess.
Babybox dává nadìji na
život dìtem, které matky
porodí mimo nemocnici a
dítì nechtìjí nebo již nejsou
schopny se o dítì postarat. První babybox byl otevøen v roce 2005, bìhem
následujících let se jich
podaøilo instalovat dalších
58. Celkem už babyboxy
zachránily život 99 dìtem.
(Strana obsahuje PR
informace NVM)
12
INZERCE
prosinec 2013
13
prosinec 2013
OBELISK. Toto èíslo vyšlo 5. prosinece 2013. Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax 571 621 248, e-mail: [email protected] Náklad 6 000 ks, MK ÈR E 13230, IÈO 484 090 65,vychází min. 12 x roènì
Koncert Dana Bárty & Illustratosphere diváky nadchnul Fakt a Fikcia našli úkryt v Sýpce
"Spolu s letním vystoupením Glena Hansarda v KZ jeden z nejlepších koncertù
v letošním roce", shodují se úèastníci pøedstavení Daniela Bárty a jeho skupiny
Ilustratosphere, které se uskuteèniulo 12. prosince v M-klubu. A moc se povedla
i fotografie hlavního protagonisty koncertu, kterou poøídil Ivo Lašák.
Výstava v Galerii Sýpka pøedstavuje autory pùsobící na VŠVU v Bratislavì
ve 4. ateliéru katedry malby a jiných
médii pod vedením profesora Ivana
Csuadia. Studenti doktorandského studia jsou již díky poèetným pøehlídkám i
nemalým úspìchùm na výtvarné scénì
velmi zvuèného jména. Na výstavì
mùžete vidìt díla Petra Baøinky, který
ve svých výtvarných pracích maluje
imaginární svìty a bytosti. Vìtšinou
usiluje o vytvoøení autonomního svìta,
který má své zákonitosti, své charakteristické rysy, ale zároveò do nìj doléhají
dozvuky našeho svìta plného konzumu,
podivných zvyklostí a paralyzovaných
dezorientovaných jedincù. Autor pochází ze Zlína, studoval na Vysoké škole
umìleckoprùmyslové v Praze a v roce
2009 se stal vítìzem ceny Národní
galerie - 333, která je urèena pro umìlce
do 33 let.
Dalším vystavujícím je Peter Cvik,
který pùsobí již od roku 2006 jako
student u prof. Ivana Csuadia a má za
sebou mnoho skupinových i samostatných výstav. Byl také finalistou soutìže
Malba roka 2012 v Bratislavì a Strabag
Art Award ve Vídni.
Na improvizaci a procesuální práci sází Jakub Reken ve své tvorbì. Jednotlivé
fáze obrazù reflektují množství vytvoøených situací a momentálních kompozic, které vytváøí pøímo na plátno bez
jakéhokoli vnìjšího zásahu. Fascinuje
ho detail a vytváøí komplikovaný shluk
propletených struktur. Pøíbìh se èasto
vynoøí bìhem malíøského procesu.
Jediným ženským elementem na této
výstavì je malíøka Patrícia Koyšová. Její
práce s barvou pøipomíná výzkum, experiment s technologickými možnostmi
struktury i redukci barvy. Jedná se o
jakýsi svìt mikro forem a mikro pøíbìhù
v dramatickém pojetí.
Výstava potrvá do 31. ledna.
Výtvarný obor Hany Kocourkové maloval pro Diakonii
Vedoucí soukromého výtvarného
oboru Hana Kocourková (na fotografii
uprostøed) pøedala obraz s názvem „Hádej, hádej, hadaèi“ (autorky Z. Kapustové, 15 let) øeditelce Diakonie ÈCE Mgr.
Odstrèilové pøi pøíležitosti otevøení
nového denního centra pro seniory.
Pøedání obrazu z cyklu „Obrazy poezie“ bylo souèástí dlouhodobé spolupráce Diakonie, hospicu a soukromého
výtvarného oboru. Obrazy žákù zdobí
prostory obou organizací a dìti tak svou
tvorbou zpøíjemòují prostøedí seniorského centra a starším spoluobèanùm.
Adventní koncerty ZUŠ poprvé v Galerii Kaple
(sš)Adventní èas je tradiènì dobou
plnou hudby a koncertù. ZUŠ Alfréda
Radoka Valašské Meziøíèí letos poprvé
uspoøádála adventní koncerty v prostorách bývalé vìzeòské kaple, dnes mìstské Galerie Kaple.
Galerie Kaple je pøedevším výstavním
prostorem plným souèasného umìní.
Její akustika ovšem umožòuje využití pro
komorní koncerty, což meziøíèská
ZUŠka letos poprvé využila pro konání
vánoèních koncertù. První Adventní
koncert ZUŠ probìhl v Galerii Kaple ve
ètvrtek 12. prosince. Zapíval nejlepší
sbor mladších dìtí ve Zlínském kraji,
vítìz krajského kola Celostátní soutìže
dìtských pìveckých sborù 2013 - dìtský pìvecký sbor miniDIZO. Pøedstavily
se také školní soubory klasických kytar,
soubor hobojù a malí sólisté.
Druhý sváteèní Adventní koncert
ZUŠ probìhl v nedìli 15. 12. Smyècový
orchestr ZUŠ hostil na spoleèném koncertu soubor zvonkohry z Ratiboøe
hrající na americké zvonky, které dokonale dokreslily vánoèní atmosféru.
Poslední vánoèní koncert s názvem
„Vánoèní troubení“ probìhne v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v nedìli 29.
prosince v 15:30 hodin. Diváci uslyší
nejen vynikajícího hráèe na trubku Aleše
Kuèeru, hostujícího èlena Janáèkovy
filharmonie, ale také sopranistku
Kateøinu Václavíkovou a varhaníka
Bohumíra Kratochvíla.
Rybovka letos navíc
s vùní svaøeného vína
Tradièní Èeská mše vánoèní Jakuba
Jana Ryby zvaná „Rybovka“ zazní v pátek 20. prosince v krásném prostøedí
Lapidária Trojice v 17.00 a 19.00 hod.
Pìvecký sbor Hedvika uvádí tuto nádhernou vánoèní skladbu již po jedenácté
a spolupracuje pøitom s pìveckým sborem Beseda a s Muzeem regionu Valašsko, orchestr tvoøí žáci a uèitelé ZUŠ
Alfréda Radoka a kromìøížské konzervatoøe. „Naši posluchaèi si již zvykli,
že Rybova mše je pokaždé trochu jiná,
protože každý rok zveme do Valašského
Meziøíèí jiného dirigenta,“ øekla sbormistrynì a hlavní organizátorka meziøíèských mší Rùžena Dìcká. „Letos naše
pozvání pøijal Jiøí Kadavý, výborný
mladý dirigent z kromìøížské Konzervatoøe P. J. Vejvanovského. Rybova mše
je jeho oblíbené dílo a jsem velmi zvìdavá, jak se jeho pojetí bude lišit od
pøedchozích dirigentù.“
Sváteèní zážitek z radostné Rybovy
hudby navíc v autentickém prostøedí
bývalého barokního kamenného kostelíku umocní i vùnì a chu tradièního
svaøeného vína z moravských sklípkù.
INZERCE
14
INZERCE
prosinec 2013
15
INZERCE
INZERCE
prosinec 2013
Program Kina Svìt prosinec a leden Úspìšná sezóna hendikepované Adélky z Krhové
Ètvrtek - sobota 19. - 21.12. v 17.30-3D,
nedìle - pondìlí 22. - 23.12. v 17.30-2D
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (Walking
with Dinosaurs 3D)
Americký dobrodružný film. Režie:
Barry Cook, Neil Nightingale. 3D:dospìlí
150 Kè / dìti do 15 let 130 Kè, 2D 125 /100 Kè, pøístupno, 81 min., èesky.
Ètvrtek - sobota 19. - 21.12. v 19.30
PØÍBÌH KMOTRA
Èeské drama. Režie: Petr Nikolaev.
Inspirováno bestsellerem Jaroslava
Kmenty „Kmotr Mrázek“. Hrají: Ondøej
Vetchý, LukᚠVaculík, Vica Kerekes.
Od 12 let,100 Kè, 99 min., èesky.
Ètvrtek 19.12. v 15.00
RIVALOVÉ (Rush)
Americké koprodukèní životopisné
drama. Režie: Ron Howard. Hrají: Daniel
Brühl, Chris Hemsworth. Od 12 let,50
Kè, 123 min., titulky.
Nedìle - pondìlí 22. - 23.12. v 19.30
FRAJEØI VE VEGAS (Last Vegas)
Americká komedie. Režie: Jon Turteltaub. Hrají: Robert De Niro, Michael
Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline.
Od 12 let, 100 Kè, 105 min., titulky.
Ètvrtek - pátek 26. - 27.12. v 17.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen)
Americký animovaný film. Režie: Chris
Buck, Jennifer Lee. Pohádka o nebojácné Annì. 100 Kè, 109 min., èesky.
Ètvrtek - pátek 26. - 27.12. v 19.30
LÁSKY ÈAS (About Time)
Britská romantická komedie o cestování
v èase. Režie: Richard Curtis. Hrají:
Domhnall Gleeson, Rachel McAdams.
Od 12 let,110 Kè, 123 min., tit.
Sobota - pondìlí 28. - 30.12. v 16.00
HOBIT: ŠMAKOVA DRAÈÍ POUŠ
Pøístupno, 110 Kè, 170 min., titulky.
Sobota - pondìlí 28. - 30.12. v 19.30
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ
ŽIVOT (The Secret Life of Walter Mitty)
Americká dobrodružná komedie. Režie:
Ben Stiller. Hrají: Ben Stiller, Sean Penn.
Pøístupno, 120 Kè, 114 min., titulky.
Ètvrtek – pátek 2. – 3.1. v 17.00-2D,
sobota – nedìle 4. – 5.1. v 17.00-3D
47 RÓNINÙ (47 Ronin)
Americké akèní fantasy. Režie: Carl
Rinsch. Hrají: Keanu Reeves, Rinko
Kikuchi. Pøístupno, 120/150 Kè, 119
min,titulky-2D, èesky-3D.
Ètvrtek – nedìle 2. – 5.1. v 19.30
ZPÁTKY DO RINGU (Grudge Match)
Americká komedie. Režie: Peter Segal.
Dva boxeøi v dùchodu mají spor... Hrají:
Sylvester Stallone, Robert De Niro.
Pøístupno, 100 Kè, 113 min., titulky.
Pondìlí – støeda 6. – 8.1. v 17.00
KØÍDLA VÁNOC
Èeské komediální drama. Režie: Karin
Babinská. Hrají: Richard Krajèo, Vica
Kerekes. Od12 let, 90 Kè, 110 min.
Pondìlí – støeda 6. – 8.1. v 19.30
KAPITÁN PHILLIPS (Captain Phillips)
Americký thriller. Režie: Paul Greengrass. Hrají: Tom Hanks, Barkhad Abdi.
Od 15 let, 90 Kè, 134 min., titulky.
Ètvrtek – pátek 9. – 10.1. v 16.00-titulky,
sobota – nedìle 11. – 12.1. v 16.00-èesky
HOBIT: ŠMAKOVA DRAÈÍ POUŠ
Pøístupno, 100 Kè, 161 min.
Ètvrtek – nedìle 9. – 12.1. v 19.30,
pondìlí – støeda 13. – 15.1. v 17.00
N̎NÉ VLNY
Èeská komedie. Režie: Jiøí Vejdìlek.
Pøístupno, 140 Kè, 96 min.
Pondìlí – støeda 13. – 15.1. v 19.30
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Americký horor. Režie: Christopher
Landon. Od 15 let,110 Kè, 84 min., tit.
Letošní atletická sezóna se Adélce
Sekyrové vydaøila. Ve svých 12 letech
je nejmladší úèastnicí závodù v hodu
kuželkou a jediná zástupkynì Zlínského
kraje mezi hendikepovanými sportovci.
V Brnì se jí podaøilo získat 1. místo na
Hendicap open a 1. místo na evropských
hrách mládeže. Letos se zúèastnila celého seriálu Èeského poháru Atletiky vozíèkáøù, kde pod klubem AK Olomouc
obsadila celkovì 5. místo mezi ženami.
Také se zúèastnila mezinárodního mistrovství Èeské republiky Czech open
2013 v Olomouci, kde obsadila 5.místo
a zároveò hodila èeský juniorský rekord
6,40 m.
Adélka absolvovala i nìkolik turnajù
v Boccii, kde se jí také daøilo. Na závìr
sezóny ji èekalo pøekvapení. Byla pozvána Èeskou olympijskou nadací vedenou Janem Železným na Strahov, kde
mìla možnost si s ostatními nadìjnými
sportovci zatrénovat pod vedením oštìpaøù Báry Špotákové, Víti Veselého a
Petra Frydrycha a získala tam cenné
zkušenosti.
Kulturista Lubomír Krhut mistrem svìta
26. øíjna se v Øímì konalo Mistrovství svìta
federace IBPF, kde ve dvou kategoriích nastoupil Mgr. Lubomír Krhut z Val. Meziøíèí.
V kategorii klasické kulturistiky (kategorie s
omezením tìlesné hmotnosti v pomìru k
výšce) získal titul mistra svìta a v kategorii
sportovní kulturistiky v nejvyšší kategorii nad
179 cm bez rozdílu vah získal støíbro. „Chtìl
bych tímto podìkovat všem, kteøí mi v pøípravì pomohli a podporovali mì. Od fitcentra v
Podlesí pøes firmu Musclesport èi mého
zamìstnavatele Global security až po Cabot.
Samozøejmì bych chtìl podìkovat všem, kteøí
mi drželi palce a fandili. Nejvìtší oporou pro
mì byla pøítelkynì a bodyfitnessová závodnice
Denisa Ballová,“ sdìlil Mgr. Krhut.
Celoroèní hra "Lovci perel" vypukne v knihovnì
Celoroèní hra pro milovníky knížek a
pøíbìhù, kdy se ètení mìní v dobrodružství. Vybrané dìtské knížky jsou
oznaèeny a stávají se perlorodkami. Dìti,
které se potopí do hlubin pøíbìhu, získají
vyplnìním hrací karty skuteènou perlu.
Šikovní lovci mohou navíc obdržet
knihovnické peníze (Moriony) a v letním
nebo pøedvánoèním krámku si za nì
nakoupit rozlièné odmìny. Hra vznikla
v Hradci Králové jako projekt na podporu ètenáøské gramotnosti a zábavnou
formou vede dìti k pøemýšlení nad pøe-
èteným textem. Soutìž o nejdelší šòùru
perel vypukne v dìtském oddìlení a v
poboèce Zd. Fibicha již 2. ledna.
INZERCE
16
INZERCE
prosinec 2013

Podobné dokumenty

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice prùbìhu výbìrových øízení na realizaci staveb bylo dosaženo úspor. O možnostech jejich použití na opravu nìkterých dalších komunikací jsme požádali mìsto Ostrava, které nám vyšlo vstøíc, a proto lz...

Více

Zpravodaj 2002

Zpravodaj 2002 za svoz domovního odpadu se jednalo na veøejném zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2001. Vzhledem k tomu, že svozová firma EKOR s. r. o. má za letošní rok vysoký nárùst odpadù a chystá druhou...

Více

Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Křižná Dle auditu minulé

Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Křižná Dle auditu minulé krokem, a tak po krásné svatbì, kde jsem v podstatì pauzírovala jako matka svatby jen papírovì, nebo vše bylo v dceøinì režii. Pak malá a velká svatební cesta a v budoucnu potomek. Vše jde podle p...

Více

2008 jaro - Dobré divadlo dětem

2008 jaro - Dobré divadlo dětem jako živé, èi kouzlo toho, že loutkový „èlovìk“ se mùže bez jakýchkoli pøístrojù vznášet, propadat, být praštìn palicí a zatluèen do rakve a zase vstát... Loutkové divadlo vládne svébytnými kouzly,...

Více

Téma měsíce: Situace kolem menz

Téma měsíce: Situace kolem menz prváka pøi imatrikulacích. Kdo by mìl o ní zájem, je pøístupná na našem webu. Pøesto, že je relativnì zaèátek školy, již jsme uspoøádali nìkolik akcí, jak oficiálních (Imatrikulace prvákù, Burza sk...

Více

Poslední letošní výstava v Kapli v netradičním duchu

Poslední letošní výstava v Kapli v netradičním duchu èlenství v mìstském zastupitelstvu z tohoto nejvyššího orgánu mìsta v lednu odchází. Dùvodem je skuteènost, že má trvalé bydlištì v Polièné a ta se od nového roku stane samostatnou obcí. Je smutné,...

Více

Tragédie na přechodech Ceny města předány na slavnostním

Tragédie na přechodech Ceny města předány na slavnostním è.1Lleden 2014Lroè. 22/13Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: [email protected] INZERCE

Více

Komunální volby ve městě vyhrálo ANO Lístků na koncert

Komunální volby ve městě vyhrálo ANO Lístků na koncert odcházejích zastupitelù je klub ProValmez, kde se ke dvìma stávajícím zastupitelùm pøidal jeden nový. Obdobnì je tomu u KDU-ÈSL, kde ke tøem kandidujícím zastupitelùm pøibyli dva noví. U stran, kte...

Více