DigiTrak Falcon F5 Quick Start Guide (QSG)

Komentáře

Transkript

DigiTrak Falcon F5 Quick Start Guide (QSG)
Přepínač
1. Instalujte baterii a držte spínač na
jednu sekundu.
2. Klepněte na spínač k potvrzení
výstražné obrazovky.
3. Opětovným stisknutím otevřete
hlavní nabídku (anebo přepněte
dole na obrazovce lokalizace).
1
Spínač
Baterie a sériové číslo
Průvodce rychlým spuštěním systému Falcon F5

Infračervený
port
Zapnutí přijímače
Hlavní nabídka přijímače
1
2
Režim lokalizace
3
4
Kalibrace
Nastavení
Vypnutí
Volba vysílače
HAG
1. Kanál telemetrie
2. Typ vysílače
3. Pásma vysílače nahoru/dolů
4. Stav baterie
Přepněte k možnostem nabídky k volbě.
označuje druhou
stránku. K lokalizaci použijte režim lokalizace.
Obrazovka lokalizace přijímače
Lokalizační cílový
kroužek (FLP nebo
RLP)
Přijímač
Ukazatel natočení
Měřidlo aktualizace
natočení/sklonu
Sklon
Síla signálu
Teplota vysílače
Displeje dálkových jednotek DigiTrak - viz samostatný návod
nebo průvodce rychlým spuštěním.
© Jun 2016 Digital Control Incorporated
Všechna práva vyhrazena. 402-1026-12-A, Czech
www.DigiTrak.com
2
Požadované kroky před vrtáním
1.
2.
3.
4.
Optimalizujte a zvolte frekvenční pásmo(a).
Zpárujte přijímač s vysílačem.
Proveďte kontrolu šumu pozadí.
Kalibrujte.
5. Proveďte kontrolu
výšky nad zemí
(AGR).
Optimalizujte a zvolte frekvenční pásmo
1. Přemístěte přijímač do bodu podél zamýšleného vrtu, kde očekáváte
nejvíce šumu (aktivní interference). Když jsou vysílače vypnuté,
zvolte možnost Volba vysílače z hlavní nabídky a poté možnost
Optimalizace frekvence.
2. Po dokončení optimalizace se zobrazí hodnoty aktivního šumu pro
devět optimalizovaných pásem. Projděte po zamýšlené trase vrtu se
zobrazenými výsledky, abyste získali více hodnot šumu. Označujte,
kde se vyskytují změny v hodnotách šumu a maximální hodnoty šumu.
V současnosti
přiřazeny (také
zobrazeno vpravo)
Maximální
hodnota šumu
Volič (modrý s
bílým proužkem)
Šum
Pár
Výstup
Medián KHz
každého pásma
Výsledky optimalizace frekvence
Pokud se úrovně šumu výrazně zvýší v kterémkoli bodu podél vrtu,
zvažte volbu a zpárování jednoho pásma (viz další krok), které mělo dobré
výsledky až do tohoto bodu. Poté zvolte Výstup a v tomto bodu restartujte
optimalizaci frekvence k provedení nového skenování a zpárování druhého
pásma k použití v této oblasti s vyšší interferencí.
Přijímač je schopen zjistit pouze aktivní interferenci, ne pasivní interferenci
jako slanou vodu/solnou pěnu, vodivou zeminu a kovové předměty jako
např. výztuže. V případě přítomnosti pasivní interference budou typicky
nejlépe fungovat nižší pásma.
3. Přepněte k vámi zvolenému pásmu a vyberte ho, poté
výběrem ze dvou ikon v pravé horní části obrazovky
přiřaďte pásmo nahoru nebo dolů (pásmo, které vysílač Nahoru Dolů
zapne, když směřuje nahoru nebo dolů).
3
Pokud je číslo požadovaného pásma již zobrazeno s ikonami nahoru/dolů,
stejně ho zvolte. Zvolené pásmo bude nyní optimalizováno jinými
frekvencemi, než když bylo naposled použito.
4. Volitelné: zvolte a přiřaďte druhé pásmo jako opak pásma nahoru
nebo dolů z předchozího kroku.
Zpárujte přijímač s vysílačem
5. Zvolte
ke zpárování. Pokud jste přiřadili dvě nová pásma, obě
se zpárují ve stejnou dobu a přijímač bude nastaven tak, aby nejprve
používal pásmo dolů.
6. Vložte baterie vysílače a držte zapuštěný infračervený port do
vzdálenosti pět centimetrů od infračerveného portu na přední straně
přijímače a směřující k němu.
7. Zvolte Zpárovat
k otevření nabídky infračerveného párování.
Pásma, která mají
být zpárována
Zpárovat
(požadavek
na zpárování
vysílače)
Návrat ke grafu
frekvencí
Nabídka infračerveného párování
8. Zvolte Zpárovat
ke zpárování frekvenčního pásma
(frekvenčních pásem) s vysílačem. Úspěšné zpárování označí
zaškrtnutí a pípnutí. Pokud zpárování selže, zajistěte, aby byl
zapnutý vysílač, infračervené porty vyrovnány a byl zvolen
správný typ vysílače. Poté se pokuste znovu.
Proveďte kontrolu šumu pozadí
9. Po zpárování přijímač přejde na obrazovku kalibrace. Před kalibrací
zkontrolujte šum pozadí (aktivní interferenci). Předejte vysílač
spolupracovníkovi a postavte se do vzdálenosti rovnající se přibližně
maximální hloubce zamýšleného vrtu. Společně paralelně projděte
trasu vrtu s přijímačem přes trasu. Zaznamenejte místa, kde se
budou data nebo síla signálu měnit nebo zmizí. Pokud k tomu
dojte, zvažte opakovanou optimalizaci pásma v této oblasti (viz
krok 1).
4
Kalibrujte
Kalibrace je nutná pro každé nově zvolené pásmo. Kalibrujte v
prostředí bez interference a s vysílačem v pouzdře. Ke každodenní
kontrole kalibrace používejte měřicí pásmo.
10. Položte vysílač v pouzdře na
vodorovnou zem 3 m od přijímače
(měřte od vnitřní hrany přijímače, jak
je zobrazeno).
11. Zaznamenejte sílu signálu (SS) pro
použití v budoucnu.
12. Z hlavní nabídky zvolte Kalibrace,
1bodová kalibrace a postupujte podle
pokynů pro každé nové pásmo.
Proveďte kontrolu výšky nad zemí
Po kalibraci pásma přijímač zobrazí
obrazovku Výška nad zemí (AGR) k
verifikaci hodnot hloubky/vzdálenosti pro
dané pásmo.
13. K verifikaci hodnot hloubky v různých
vzdálenost až do maximální očekávané hloubky vrtu použijte měřicí
pásmo. Hodnoty by měly byt v rozsahu ±5 % měřené vzdálenosti.
Klepněte k výstupu.
Funkce AGR je také dostupná v nabídce kalibrace.
Pokud jste zvolili dvě pásma, pro druhé pásmo zopakujte kroky
10-13 (kalibrace a AGR). Na ukazateli natočení na obrazovce
lokalizace se bude zobrazovat chybový symbol, dokud nebude dokončena
1bodová kalibrace pro současné pásmo.
5
Změna frekvenčního pásma přijímače
Pokud změníte pásma na vysílači, musíte to také provést na přijímači. Na
obrazovce lokalizace na chvilku držte přepínač vpravo, aby se otevřelo
okno volby pásma. Zvolte pásmo nahoru nebo dolů, poté zvolte
k
návratu na obrazovku lokalizace, kde by se měla začít zobrazovat data,
když vysílání znovu začne v novém pásmu.
Změna frekvenčního pásma vysílače
Mezi frekvenčními pásmy přepněte během kalibrace před vrtáním nebo
v průběhu vrtání, aby se překonala interference.
1.5 V
Když vysílač směřuje dolů (přihrádka na baterie je na vrcholu,
zobrazeno vpravo), zasuňte baterie vysílače k zapojení v pásmu
dolů. Zasuňte baterie s vysílačem směřujícím vzhůru k zapojení
v pásmu nahoru.
SuperCell 3.6 V
Nad zemí – metoda zapojení
1.5 V
Frekvenční pásmo zůstává zvolené na přijímači i vysílači i po
vypnutí a opětném zapnutí.
Nad zemí – metoda naklonění
Nechejte vysílač zapnutý ve vodorovné poloze (0±10°)
nejméně pět sekund, nakloňte vysílač nahoru přibližně pod
úhlem +65° (téměř do svislé polohy) na 10–18 sekund, poté
jej vraťte do vodorovné polohy na 10–18 sekund, během této
posloupnosti jej udržujte v poloze ±2 hodin. Když vysílač
mění pásma, data zmizí z přijímače.
Pod zemí (v průběhu vrtání) – metoda natočení 10/2/7
Zablokujte posun natočení (pokud je povolen) Natočte vysílač ve směru
hodinových ručiček do polohy 10±1 hodin a vyčkejte 10–18 sekund, pomalu
otáčejte do polohy 2±1 hodin a vyčkejte 10-18 sekund a pomalu natočte do
polohy 7±1 hodin. Vysílač změní pásma během 20 sekund a data zmizí z
přijímače. Znovu povolte posun natočení, pokud se to přísluší.
Nad zemí (v průběhu vrtání) – metoda natočení RRS
Zůstaňte v libovolné poloze hodin nejméně 40 sekund, aby se
vynulovaly časovače. Proveďte jedno plné otočení ve směru
hodinových ručiček (poloha hodin ±2) během 1–30 sekund, vyčkejte
10–18 sekund a opakujte dvakrát pro tři otočení celkem (RRS3).
Vysílač změní frekvenční pásmo během 60 sekund.
6
Jsou vysoká frekvenční pásma lepší než nízká frekvenční pásma?
Různá pásma jsou lepší pro různé typy interference. Nižší frekvenční
pásma jako 7 a 11 jsou typicky lepší kolem výztuží, pasivní interference a
slané vody. Střední frekvenční pásma mají o něco větší síly signálů, které
mohou lépe fungovat v hlubších vrtech, navíc mají delší kapacitu řízení k
cíli (Target Steering). Nejvyšší pásma mají o něco nižší sílu signálu, ale
obvykle fungují lépe kolem aktivní interference jako např. elektrického
vedení.
Nabídka nastavení
Nabídku nastavení použijte k nastavení jednotek hloubky, jednotek
sklonu, časové zóny, kanálu telemetrie, posunu natočení, jednotek
tlaku, jednotek teploty, jednotek síly a jazyka. Nastavte displej dálkové
jednotky tak, aby odpovídal nastavení přijímače.
Nabídka výšky nad zemí (HAG)
Nabídku HAG použijte k nastavení vzdálenosti od spodní strany
přijímače k zemi, když držíte přijímač. Když je nastavena výška HAG,
můžete přesně změřit hloubku pod zemí, aniž byste pokládali přijímač
na zem. Během kalibrace, po zapnutí a vypnuti a po změně jednotek
hloubky se výška HAG vypne. V průběhu řízení k cíli (Target Steering)
a testů AGR je ignorována.
Filtrování šumu v režimu Max
Filtrování šumu v režimu Max poskytuje funkci shromažďování
dodatečných dat, když měřidlo aktualizace natočení/sklonu ukazuje
nízkou úroveň signálu anebo když jsou data proměnlivá. Při vrtání do
hloubky nebo v oblastech s vysokou interferencí držte spínač déle než
pět sekund přes vysílač u přímky LL ke vstupu do režimu Max, který
označuje lupa kolem ikony sklonu. Při odečítání hodnot v režimu Max
musí zůstat vrtací hlava v klidu. Vždy odečtěte tři hodnoty Max.
Všechny tři hodnoty musí být stejné a stabilní, než bude časovač v
režimu Max plný. Další důležité informace o použití režimu Max najdete
v návodu k obsluze systému Falcon F5.
Podívejte se na školicí videa DigiTrak na stránce
www.youtube.com/dcikent
7
Ptačí perspektiva na obrazovce lokalizace
Vysílač
(pod zemí)
LL (vysílač)
Čtverec
(přijímač)
Přijímač
Obrazovka lokalizace přijímače
Skutečná poloha
(Přímka ve čtverci (Line-in-the-box) přijímače a vysílače
na přímce LL)
Hodnoty hloubky a předem vypočtené hloubky
HAG zapnuto
Spínač držen
na zaměřovací
přímce LL
Hloubka vysílače
Obrazovka hloubky (Přímka ve čtverci (Line-in-the-box) na přímce LL)
HAG vypnuto
Předem vypočtená
hloubka vysílače
Vodorovná
vzdálenost mezi
vysílačem a FLP
Spínač držen
na FLP
Sklon
Obrazovka předem vypočtené hloubky
(Kroužek ve čtverci (Ball-in-the-Box™) pouze u FLP)
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze systému Falcon F5, který je dostupný na
stránce www.DigiTrak.com. S případnými dotazy se obraťte na regionální pobočku DCI na
čísle 49.9391.810.6100 nebo na zákaznické služby v USA na čísle 1.425.251.0559.
8
Základní lokalizace
1. Najděte FLP a RLP vycentrováním cílového kroužku ve čtverci.
2. U FLP držte spínač k získání hodnoty předem vypočtené hloubky.
3. Najděte LL vycentrováním přímky ve čtverci mezi FLP a RLP (viz
obrazovka lokalizace na předchozí stránce).
4. Podívejte se na hloubku přidržením spínače u LL na přímce mezi FLP
a RLP.
5. Přidržení spínače na déle než pět sekund umožní v režimu Max
shromáždění dodatečných dat, když měřidlo aktualizace
natočení/sklonu ukazuje nízkou úroveň signálu anebo když jsou data
proměnlivá (viz režim Max na stránce 6).
Geometrie pole signálu vysílače
» Vysílač ve vodorovné
poloze
Boční pohled
LL: Lokalizační přímka
(Locate Line)
RLP: Zadní lokalizační bod
(Rear Locate Point)
FLP: Přední lokalizační bod
(Front Locate Point)
70°
» Vysílač v nakloněné
poloze
Lokalizační body
FLP a RLP nejsou
ve stejných
vzdálenostech od
přímky LL, když je
vysílač nakloněný.
LL
Pohled z ptačí
perspektivy
RLP
FLP
Vrtací
soustava
LL
Boční pohled
RLP
30°
40°
DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
FLP

Podobné dokumenty

DigiTrak Falcon F2 Quick Start Guide (QSG)

DigiTrak Falcon F2 Quick Start Guide (QSG) Filtrování šumu v režimu Max poskytuje funkci shromažďování dodatečných dat, když měřidlo aktualizace natočení/sklonu ukazuje nízkou úroveň signálu anebo když jsou data proměnlivá. Při vrtání do hl...

Více

Funkce GIO - inform.wabco

Funkce GIO - inform.wabco VOZIDLA (VERZE TEBS E0 AŽ E5)

Více

Přijímač - Digital Control Incorporated

Přijímač - Digital Control Incorporated Změny provedené na přístroji, které nejsou výslovně povoleny firmou DCI neodpovídají autorizaci FCC k provozu, která se tím stává neplatnou stejně jako záruka.

Více

OTIOBox

OTIOBox a zadejte kód ze štítku na zadní straně produktu (kód pro aktivaci)

Více

Přijímač DigiTrak® Mark V - Digital Control Incorporated

Přijímač DigiTrak® Mark V - Digital Control Incorporated byl schopen zvládnout jak pasivní, tak aktivní rušení. Pasivní rušení, způsobené například železobetonovou výztuží, je vlastně eliminováno použitím druhé, nové velmi nízké frekvence. Nové obvody na...

Více

Řízení aerace přístrojem NITRATAX eco sc

Řízení aerace přístrojem NITRATAX eco sc NO3-N/l je druhý aerátor vypnutý a zapne se při obsahu dusíku 2,5 mg/l za předpokladu, že doba provzdušňování nepřekročí 1 000 minut a doba vypnutí není delší než 480 minut. Pravidelný průběh grafu...

Více

astera - AirArea.cz

astera - AirArea.cz Prodej: +49 (0)89 215522530 Podpora: +49 (0)89 215522531 [email protected]

Více

zpravodaj-2010-2-3 Zpravodaj 2010/2 - 3

zpravodaj-2010-2-3 Zpravodaj 2010/2 - 3 výrobky certifikaci a označení „EMICODE EC1 s nízkou emisí organických prchavých látek“, které potvrdila GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauproducte e.V.)...

Více