Výroční zpráva 2009

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2009
Slovo úvodem
„Vždy je vhodná doba udělat to, co je správné,“ řekl Martin Luther King, když se ve své zemi zasazoval o to, aby občané
černé pleti měli stejná práva jako ti, kdo mají pleť bílou. Našlo se sice mnoho těch, kteří souhlasili, ale považovali prosazení
těchto ideálů za neuskutečnitelnou utopii. Martin Luther King sice za své myšlenky zaplatil životem, ale stal se pro nás
výzvou. Sny se mohou stát skutečností! I v našich dějinách najdeme mnoho dalších příkladů, které v nás vyvolávají odhodlání
a víru, že má smysl usilovat o dobré věci a naplňovat naše sny. Dají se výše popsaná slova vztáhnout na naši současnost
a na oblast sociálních služeb? Na Diakonii? Na naše středisko? Jednoznačně můžeme říci, že ano. Právě v sociální oblasti je
vhodná doba udělat to, co je správné. Hodně se mluví o právech člověka a mnohdy si neuvědomujeme, že stejná práva
má i ten nejnepatrnější z nás. Často se neumíme podívat na svět očima nemocných a slabých a je nám vzdálená jejich
bezradnost. A překonat finanční a někdy existenční nejistotu jednotlivců a organizací se zdá být v našem sociálním systému
neuskutečnitelnou utopií. Možná, že ty naše střediskové sny a plány jsou proti dění světa malicherné a nepodstatné,
vždyť mnohé z nich ještě stále čekají na své naplnění. Ale i sny se mohou stát skutečností!
Děkujeme všem vám, kteří jste nám v uplynulém roce 2009 pomáhali tyto sny uskutečňovat právě ve prospěch
těch, kteří každodenně potřebují naši pomoc a podporu.
Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka
2
Historie a profil organizace
Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi patří do rodiny 33 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické působících
po celé České republice. Jsme druhým největším, nestátním poskytovatelem sociálních služeb. Střediska Diakonie poskytují
nejrůznější služby péče, pomoci a podpory lidem, kteří potřebují pomoc a podporu k zajištění kvalitního a důstojného
života.
Naše středisko Diakonie v Čáslavi vzniklo na přelomu let 1991 - 1992 jako denní stacionář pro děti s mentálním postižením.
Tehdy na začátku pro 8 dětí a v provizorních podmínkách. S postupujícím časem přibývaly prostory a rozšiřovala se nabídka
služeb. Byla zřízena speciální škola, vybudován domov pro děti a mládež s týdenním provozem, pro dospělé klienty vznikly
terapeutické dílny, byla zavedena pravidelná doprava klientů do zařízení, vybudováno bylo vlastní rehabilitační centrum.
Diakonie v Čáslavi se tak v průběhu let stala komplexním zařízením, které se snaží poskytovat ucelenou nabídku služeb
pomoci a podpory dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám z širokého regionu.
Poslání organizace
3
Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka
znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením.
Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu
a vzájemném, oboustranném respektu. Ve své práci usilujeme o to,
abychom poskytovali kvalitní sociální, ošetřovatelskou, terapeutickou
a rehabilitační péči a přispěli ke zlepšení kvality života těch, kterým
pomáháme. Podporovat samostatnost a jedinečnost, právo na
sebeurčení a podporovat rodiny našich klientů jsou naše další cíle.
Chceme vytvářet společenství podpory, důvěry a respektu, chceme
žít spolu, vedle sebe a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji.
Poskytované služby v roce 2009
Denní centrum (denní stacionář)
Skupiny Denních center I, II, a III jsou určeny klientům se III. a IV. stupněm
závislosti, kteří potřebují využívat služeb komplexní péče a maximální podpory.
Tato ambulantní služba zahrnuje především výchovné a aktivizační činnosti,
pomoc při sebeobsluze a stravování, kontakt se sociálním prostředím, rozvoj
pracovních dovedností a návyků. Pomáháme obhajovat práva, zájmy a přání
našich klientů, snažíme se o maximální rozvoj jejich osobností podle míry
a vlastností každého jednotlivce. Služba dále zahrnuje rehabilitaci, zájmové
a terapeutické aktivity, mezi které patří muzikoterapie a snoezelen, hipoterapie,
canisterapie a ergoterapie. Ve středisku je tato služba poskytována klientům ve
třech skupinách podle stupně postižení, podle zaměření jednotlivých skupin
a v souladu s individuálním plánem, který je vypracován podle potřeb a přání
každého klienta. V roce 2009 užívalo služby Denních center 16 klientů.
Co máme rádi a co děláme?
Každý den něco zajímavého , co jsme si vymysleli a pro co jsme se rozhodli. Není
to přemýšlení o každém dnu znovu a znovu. Máme plán! Mezi naše oblíbené
činnosti patří výtvarné práce, zvlášť rádi vaříme a samozřejmě jezdíme na výlety
a poznáváme nová místa. Také sportujeme a ke každodenním činnostem patří
i práce – uklízíme, myjeme nádobí, luxujeme - zkrátka snažíme se dělat vše,
co k životu patří. Také se učíme, opakujeme si, co již známe. Něco nás baví
a něco ne, ale jsme rádi spolu. Prohlížíme si naše společné fotky, rádi tančíme,
rádi zpíváme.. A také rádi odpočíváme… Co se nám líbilo v loňském roce nejvíce?
Podívejte se :)
4
5
Kapela – to je naše!
Rádi vaříme.. a také jíme :)
Plníme povinnosti!
A nejraději máme výlety… nebo návštěvy?
Domov Diakonie Čáslav (týdenní stacionář)
Služba domova s týdenním provozem zahrnuje komplexní péči o klienty zaměřenou na zajištění
důstojného a aktivního života. Na základě naší filosofie se snažíme vytvářet prostředí v menší
sociální skupině podobné rodině. Zároveň dbáme na maximální zachování osobního soukromí
a respektujeme osobní přání našich klientů. Ubytování je proto zajištěno v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích. Týdenní provoz zároveň umožňuje podporovat přirozené rodinné
vazby člověka užívajícího služby. Tento kompromis přináší rodině možnost plného zaměstnání,
zároveň zachovává stálý kontakt s dítětem, mladým dospělým člověkem. Je rovněž přirozené,
že mladý dospělý člověk postupně z rodiny odchází, aby žil svůj vlastní život. I pro člověka
s postižením by tato skutečnost měla být přirozenou součástí jeho života, i když potřebuje
stálou pomoc i podporu. Služba je poskytována klientům s III. a IV. stupněm závislosti. Zahrnuje
především služby péče o vlastní osobu, pomoc při sebeobsluze, ubytování a stravování. Nedílnou
součástí služby jsou aktivizační a terapeutické činnosti včetně zajištění maximální účasti
na společenských aktivitách. V roce 2009 užívalo služby Domova Diakonie Čáslav 14 klientů.
Domov je tam, kde jsem rád a kde mě mají rádi :)
6
Dílny Diakonie Čáslav (sociálně terapeutické dílny)
Služba sociálně terapeutických dílen zahrnuje ambulantní péči o klienty cílové skupiny, která
je zaměřena na rozvoj pracovních dovedností a návyků. Jedná se o skupinu klientů, kteří se
svým I. a II. stupněm závislosti jen těžko hledají zaměstnání na otevřeném trhu práce. Sociálně
terapeutická dílna přináší těmto mladým lidem možnost smysluplného využití jejich volného
času a příležitost naučit se něco nového. Díky pracovnímu uplatnění v dílně se přibližují
přirozenému životu dospělého člověka. Zároveň se snažíme podporovat a rozvíjet další
schopnosti a dovednosti klientů, včetně podpory a rozvoje sebeobslužných činností. Služba
zahrnuje rovněž využití terapeutického zařízení střediska - muzikoterapii a snoezelen a možnost
pravidelného sportování formou florbalového kroužku. V rámci dílen pracovali v roce 2009 dvě
skupiny, první se zaměřením na keramické a výtvarné práce, druhá skupina pracuje na malé
farmě v nedalekém Chedrbí. V obou skupinách dílen pracovalo celkem 9 klientů.
Kromě práce stihneme ještě mnoho dalších věcí :)
7
Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace zahrnuje činnosti a aktivity směřující k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
osob - klientů cílové skupiny. Podkladem programu jsou specifické individuální plány, vypracované podle potřeb
jedinců.
Jejich
postupným
naplňováním podporujeme klienty
v jejich samostatném rozhodování
a sebeurčení. Do programu je
zařazen kontakt se společenským
prostředím, obstarávání úředních
záležitostí a podpora při smysluplném
využívání volného času. Jedním
z hlavních cílů služby je připravit
pracovními činnostmi jednotlivce
na vstup do otevřeného trhu práce
a pomoci jim při hledání pracovního
uplatnění. V roce 2009 využívalo této
služby celkem 15 klientů ve třech
samostatných skupinách.
8
Občanská poradna Diakonie Čáslav (odborné sociální poradenství)
Občanská poradna Diakonie Čáslav poskytuje službu
odborného sociálního poradenství lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.
Tuto službu poskytujeme na principech bezplatnosti,
diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Cílem odborného
sociálního poradenství je klient, který se orientuje ve své
situaci, ví, jak hájit svá práva, je si vědom svých povinností,
zná možnosti řešení, umí vyjádřit své potřeby a přání,
orientuje se v dostupných službách a umí samostatně
a aktivně jednat. Dílčím cílem je také zlepšení fungování
veřejné správy. V roce 2009 proběhlo v naší poradně 1000
kontaktů a konzultací. Služby využívali obyvatelé města
Čáslavi a přilehlého regionu. V současné době usilujeme o
členství v Asociaci občanských poraden, která je garantem
kvality odborného sociálního poradenství.
Ostatní poskytované služby
9
Rehabilitační centrum – rehabilitace, fyzioterapie, masáže, perličkové koupele
Bezbariérová doprava
Odlehčovací služby
Rok 2009 ve středisku
Rok 2009 byl dobrým rokem pro práci a financování střediska. Přestože nám počátkem roku byla nejprve Ministerstvem
práce a sociálních věcí přidělena nedostatečná dotace, po odvolání byly naše služby dofinancovány v celkem dostatečné
míře. Celková finanční situace nám umožnila pokračovat v poskytování všech pěti služeb a nadále je rozvíjet a zkvalitňovat.
Rovněž získané grantové prostředky pomohly dokončit některé investiční akce.
Bylo dokončeno:
Dokončení vstupního vestibulu
Hlavní vchod byl definitivně přesunut k boční bezbariérové příjezdové rampě z boku budovy (grant Nadace J+T).
Nové bezbariérové sociální zařízení v přízemí budovy pro klienty
dílen a DC III
Investice byla hrazena z výtěžku 5. Dobročinného plesu a podpořena
Nadací Divoké husy.
Dláždění chodníku v prostorách zahrady
Sponzorsky získáno 300 m2 dlažby, podsypový a další materiál, práce
byly vyhotoveny svépomocí. Celý areál zahrady je přístupný všem
imobilním klientům a návštěvníkům.
Dokončení výměny oken v budově
Grant 160 tisíc Kč poskytl Humanitární fond Středočeského kraje.
Zahrada – místo setkávání
V závěru roku 2009 jsme byli mezi vítězi grantových žádostí Dobročinného fondu Philipa Morise a získali jsme tak 80 tisíc
na osvětlení zahrady v rámci projektu Zahrada – místo setkávání.
10
Významné události 2009
Leden 5. dobročinný ples Diakonie v Čáslavi
Únor
Karneval pro velké i malé
BřezenPřátelské setkání s Masarykovou základní školou Velký Osek – společné
zasazení stromu
Duben
Vítání jara a velikonoční otevírání zahrady
KvětenNa zahradě s přáteli a zvířátky
Účast na mezinárodních sportovních hrách ve Slatiňanech
ČervenLetecký den v Čáslavi
Společné předprázdninové setkání klientů, rodičů a zaměstnanců střediska
ČervenecLetní prázdninové pobyty
Hudební festival pod záštitou evangelické mládeže
Srpen
Diakoňák – společné výjezdové setkání všech zaměstnanců střediska
ZáříDen otevřených dveří a slavnostní zahájení provozu čajovny U nás v zahradě
při příležitosti 18. výročí založení střediska
Říjen
11
Drakiáda
ProsinecMikulášská besídka
Adventní koncert v Rohozci
Vánoční slavnost a vánoční výstava Dílen
Pod čarou
Během uplynulého roku běžela práce ve středisku svým tempem a výše uvedený výčet významných akcí není uceleným
pohledem na práci střediska. Mezi další významné události můžeme jistě započítat úzkou spolupráci s městem Čáslaví na
pořádání Promenádních koncertů, které se od dubna pravidelně konaly v prostorách zahrady. S nově otevřenou čajovnou
U nás v zahradě se tak naše bezbariérová zahrada stala místem setkávání klientů střediska s čáslavskou veřejností a byl tak
splněn i jeden z cílů Komunitního plánu města Čáslavi, ke kterému se právě naše středisko zavázalo. V roce 2009 pokračoval
významný proces zavádění Standardů kvality do jednotlivých služeb poskytovaných střediskem. Tento proces je rovněž
velmi administrativně náročný a vyžaduje maximální iniciativu pracovníků ve všech pozicích. Kromě pravidelných školení
prošli všichni pracovníci přímé péče akreditovaným školením Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb. Další vzdělávání
pracovníků vnímáme jako nutný a dobrý proces,
který pomáhá poskytovat služby kvalitně, moderně s maximálním důrazem na osobnost a přání klienta.
12
Dlouhodobé záměry a projekty
Rekonstrukce budovy č. p. 139
Během roku 2009 byl vypracován stavební projekt k rekonstrukci budovy č. p. 139 (nepoužívaná budova v našem areálu
– bývalý učitelský ústav). Na projekt bylo vydáno stavební povolení a veškeré dokumenty byly připraveny jako podklad pro
Žádost o financování z prostředků EU. Nyní čekáme na vyhlášení výzvy pro podporu sociální oblasti.
Farma a chráněné bydlení v Chedrbí
V roce 2009 bylo v Chedrbí investováno 70 000 Kč z účelového daru pana Ortwina Goldbecka, majitele a zakladatele firmy
Goldbeck – Prefabeton s. r. o. Z daru byly vyhotoveny instalace ve stávající budově, která by měla sloužit jako zázemí při
výstavbě areálu. O dalším financování tohoto projektu se nadále jedná.
Integrační čajovna U nás v zahradě
Otevřením provozovny byl započat jeden z dalších projektových záměrů, jehož cílem je získat nové pracovní zkušenosti,
v budoucnu i stálé pracovní místo pro osobu s postižením. Od září 2009 se klienti dílen podíleli
na pomocných a úklidových činnostech souvisejících s provozem čajovny. Skupiny Denních
center a Domova se podílely na provozu pravidelným pečením pro návštěvníky čajovny.
V rámci provozu čajovny jsou veřejnosti otevřeny i prostory zahrady 5 dnů v týdnu.
Několik čísel
13
Počet výletů všech skupin za rok 2009:
Celkový počet km při svozech klientů:
Ranní biblická zamyšlení:
Počet nehod automobilů:
Počet drobných provozních komplikací:
161 výletních výjezdů (ujeto 9 288 km)
32 250 km
39x
3
nepočítaně - aneb každý den něco :)
V roce 2009 nás podpořili:
Kamil Beneš, Renáta Benešová, MUDr. Jiřina Brzáková, Ing. Jaroslav Černý, Ing. František Doležal, PhDr. Markéta Doležalová,
Petr Fiala, Franz Joachim Herp, Marie Holá, Lubomír Hudek, Ing. Jiří Chaloupka, Šárka Charvátová, Jan Kafuněk, Věra
Kafuňková, Ing. arch. Petr Kalfus, Milan Kica, Ing. Petr Kostelník, Stanislava Králová, Jindřich Kubový, Alena Malá, Petr Novotný,
Karel Prchal, manželé Součkovi, Václav Valdman, Josef Výborný, Jan Karnolt
Firmy: Abera spol. s. r. o., Adria Žehušice, Český červený kříž Čáslav, Die Erste Osterreichishe bank, First Gold s. r. o. Čáslav,
Goldbeck Prefabeton s. r. o., Lékarny Herba Golčův Jeníkov, zaměstnanci letecké základny v Čáslavi, Nako Kolín s. r. o.,
Relyon s. r. o., Rojaplast s. r. o., Tico IFC s. r. o., Hotel Bellevue Poděbrady, Vari – Honda s. r. o. Libice nad Cidlinou,
Sady spol. s r. o. Bílé Podolí, Vektra s. r. o. Libenice, Beta Přelouč s. r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
Kolínská historická řepařská drážka, dále obce Církvice, Žehušice, Vrdy, Vlačice, Vinaře, Veltruby, Schořov, Potěhy,
Nové Dvory, Krchleby, Chvaletice, město Čáslav, Nadace Divoké husy, Humanitární fond Středočeského kraje, Dobročinný
fond P. Morise.
Děkujeme
všem vám, kteří jste v roce 2009 podporovali naši práci ve středisku nejen finančními dary, ale také laskavou pomocí
a různými věcnými dary do tomboly dobročinného plesu. Děkujeme za pomoc při pořádání našich střediskových akcí
a slavností. Děkujeme za pomoc při budování a opravách. Děkujeme také vám, kteří jste chtěli zůstat v anonymitě. A pokud
jsme na někoho z vás při psaní těchto řádků zapomněli, omlouváme se za nedokonalost. Každé pomoci si velmi vážíme,
bez ní bychom jen stěží uskutečňovali naše cíle.
14
Lidé v organizaci
Jitka Mikulková, Alena Kubková Dis., Bc. František
Malina, Bc. Michaela Šustrová, Ing. Petr Kostelník,
Stanislava Červenková, Martina Váchová, Věra
Klepetková, Klára Cihlářová, Josef Houfek, Olga
Vejvodová, Renata Janoušková, Vilém Bagári, Jitka
Klinská, Monika Šnajdrová, Marek Horák, Barbara
Kafuňková, Miroslav Ondrák, Hana Olivová, Hana
Olivová ml., Darina Kozarová, Andrea Kadlecová,
Stanislava Kácovská, Veronika Šťastná, Mgr. Vladimíra
Šnajdarová, Marek Šmidt, Mgr. Květuše Mašínová
Dobrovolníci: Pavla Mačková, Ilona Stehnová
15
„Láska nechť jest bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden
druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách
vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro
a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním
službám…“ Bible, kniha Římanům, 12.kapitola, verš 9-16
Dozorčí rada
Za podporu, spolupráci a laskavý dozor děkujeme Dozorčí radě Diakonie
v Čáslavi ve složení:
Ing. Antonín Hejzlar, předseda dozorčí rady
Ing. Eduard Wagner
Eliška Horáková
Pavlína Vostrovská
Mgr. Jiří Havelka
Mgr. Jaroslav Fer
Správní rada
Mgr. Květuše Mašínová, předsedkyně správní rady
Jitka Mikulková, člen
Ing. Petr Kostelník, člen
16
Hospodaření střediska v roce 2009
Náklady v Kč
Materiál
945 000
Energie
795 000
Služby
756 000
Mzdy,odměny + pojistné
Propagace
5 413 000
14 000
Ostatní výdaje
1 456 000
Náklady celkem
9 379 000
Výnosy v Kč
Dotace provozní
6 106 000
Příjmy od klientů
1 778 000
Dary
398 000
Ostatní příjmy
780 000
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
17
9 062 000
-317 000
Resumé
The Diakony of Evangelic church – center in Čáslav – belongs to the group of 33 centers of Diakony of Evangelic church
working all over Czech Republic. We are a second biggest non-governmental provider of social services. Centers of Diakony
provide lots of different services of care, help and promotion for people who needs help and promote to ensuring high
quality a dignified life.
Our center of Diakony in Čáslav was established at the turn of years 1991 and 1992 as a daily institution for mentally
handicapped children. This all started on very small scare, just for eight children and in quite provisional conditions.
As time did go on new premises were accruing and
an offer of services was widening. Moreover, new
special school was established, home with weekly
functioning for children and young people was built
up, for adults was created therapeutical work-shops,
also a regular transport of clients to the center was
initiated, finally was built up a rehabilitative center.
Nowadays Diakony in Čáslav is a complex institution,
which tries to provide integrated offer of services of
help and promotion for mentally handicapped and
multihandicapped children, young people and for
their families from wide region. Actually, we provide
services of daily and weekly institution, sociallytherapeutical work-shops, social rehabilitation and
professional social consultancy. In year 2009 our
services were used by 49 clients.
18
Resumé
19
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
– Zentrum Čáslav gehört zu einer Gruppe von 33 in der ganzen
Tschechischen Republik tätigen Zentren der Diakonie der Evangelischen
Kirche der Böhmischen Brüder. Wir sind der zweitgrößte nichtstaatliche
Anbieter von Sozialdienstleistungen. Die Diakoniezentren erbringen
verschiedenste Dienste der Fürsorge, Hilfe und Unterstützung den
Menschen, die diese zur Sicherstellung eines qualitativen und würdigen
Lebens benötigen. Unser Diakoniezentrum in Čáslav ist an der
Wende 1991-1992 als Tagesstation für Kinder mit Mentalbehinderung
entstanden. Damals anfangs für 8 Kinder und unter provisorischen
Bedingungen. Mit fortgehender Zeit kamen weitere Räume hinzu und
das Dienstleistungsangebot wurde erweitert. Eine spezielle Schule
und ein Heim für Kinder und Jugendliche mit Wochenbetrieb wurden
errichtet, für erwachsene Klienten sind therapeutische Werkstätte
entstanden, regelmäßige Beförderung der Klienten in die Einrichtung
wurde eingeführt und ein eigenes Rehabilitationszentrum errichtet.
Die Diakonie in Čáslav wurde somit im Laufe der Jahre zu einer
komplexen Einrichtung, die bemüht ist, ein Gesamtangebot der Hilfe
und Unterstützung den Kindern sowie der Jugendlichen mit mentaler
und kombinierter Behinderung und deren Familien aus der weiten
Region anzubieten. Gegenwärtig erbringt sie Dienstleistungen
einer Tages- und Wochenstation, sozial-therapeutische Werksstätte,
Sozialrehabilitation und Sozialfachberatung. Im Jahre 2009 nutzten
unsere Dienste 49 Klienten.
Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi
Komenského náměstí 140
286 01 Čáslav
IČ: 427 44 326
Tel.: 327 316 595, 736 485 454
E-mail: [email protected]
www.diakonie-caslav.cz
Sbírkové konto: 707070707 / 5500

Podobné dokumenty