Přehled testů studijních předpokladů

Komentáře

Transkript

Přehled testů studijních předpokladů
4
5
PŘEHLED TESTŮ
STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
s ukázkami úloh
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_OBÁLKA.indd 4-5
25.10.2010 12:10:59
1
OBSAH
1 O testech studijních předpokladů ...................3
1.1 Obecné studijní předpoklady .........................3
2 Testy užívané v ČR ............................................3
2.1 TSP.................................................................3
2.1.1 Co je TSP a kde se využívá ............................. 3
2.1.2 Komu je test určen ........................................ 3
2.1.3 Charakteristika testu ..................................... 3
2.1.4 Podmínky řešení............................................ 4
2.1.5 Vyhodnocení testu......................................... 4
2.1.6 Jak se připravit .............................................. 4
2.1.7 Jak se na test přihlásit.................................... 5
2.1.8 Ukázkové úlohy............................................. 5
3 Testy užívané v USA..........................................8
3.1 SAT Reasoning Test .......................................8
3.1.1 Co je SAT a kde se využívá ............................. 8
3.1.2 Komu je test určen ........................................ 8
3.1.3 Charakteristika testu ..................................... 9
3.1.4 Podmínky řešení ......................................... 10
3.1.5 Vyhodnocení testu....................................... 11
3.1.6 Jak se připravit ........................................... 11
3.1.7 Jak se na test přihlásit.................................. 11
3.1.8 Zajímavosti z kritiky.................................... 11
3.1.9. Ukázkové úlohy.......................................... 11
3.2 ACT ..............................................................15
3.2.1 Co je ACT a kde se využívá........................... 15
3.2.2 Komu je test určen ...................................... 15
3.2.3 Charakteristika testu ................................... 15
3.2.4 Podmínky řešení.......................................... 16
3.2.5 Vyhodnocení testu....................................... 16
3.2.6 Jak se připravit ............................................ 16
3.2.7 Jak se na test přihlásit.................................. 16
3.3 LSAT ............................................................17
3.3.1 Co je LSAT a kde se využívá ......................... 17
3.3.2 Komu je test určen ...................................... 17
3.3.3 Charakteristika testu .................................. 17
3.3.4 Podmínky řešení ......................................... 18
3.3.5 Vyhodnocení testu....................................... 18
3.3.6 Jak se připravit ............................................ 18
3.3.7 Jak se na test přihlásit.................................. 18
3.3.8 Zajímavost .................................................. 18
3.4 GRE General Test ........................................18
3.4.1 Co je GRE a kde se využívá .......................... 19
3.4.2 Komu je test určen ...................................... 19
3.4.3 Charakteristika testu .................................. 19
3.4.4 Podmínky řešení ......................................... 20
3.4.5 Vyhodnocení testu....................................... 21
3.4.6 Jak se připravit ............................................ 21
3.4.7 Jak se na test přihlásit.................................. 21
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 1
3.4.8 Zajímavosti z kritiky.................................... 21
3.4.9 Ukázkové úlohy........................................... 21
3.5 GRE revised General Test ............................24
3.5.1 Zásadní změny v GRE revised General Test ... 24
3.5.2 Změny v podmínkách řešení ....................... 24
3.5.3 Změny v charakteristice .............................. 24
3.5.3.1 Jak se změní struktura a délka ............................24
3.5.3.2 Jak se změní otázky ............................................24
3.5.4 Změny v bodování ....................................... 25
4 Testy užívané ve Velké Británii .......................26
4.1 TSA Cambridge............................................26
4.1.1 Co je TSA Cambridge a kde se využívá......... 26
4.1.2 Komu je test určen ...................................... 26
4.1.3 Charakteristika testu .................................. 26
4.1.4 Podmínky řešení ......................................... 26
4.1.5 Vyhodnocení testu....................................... 27
4.1.6 Jak se připravit ............................................ 27
4.1.7 Jak se na test přihlásit.................................. 27
4.1.8 Ukázkové úlohy........................................... 27
4.2 TSA Oxford ..................................................30
4.2.1 Co je TSA Oxford a kde se využívá ............... 30
4.2.2 Komu je test určen ...................................... 30
4.2.3 Charakteristika testu .................................. 30
4.2.4 Podmínky řešení ......................................... 30
4.2.5 Vyhodnocení testu....................................... 30
4.2.6 Jak se připravit ............................................ 31
4.2.7 Jak se na test přihlásit.................................. 31
4.2.8 Ukázkové úlohy........................................... 31
5 Který test je pro kterou univerzitu? ...............32
6 Důležité odkazy ..............................................34
25.10.2010 11:55:48
2
Vážení pedagogové,
tato publikace přináší informace o testech studijních
předpokladů, které jsou využívány v ČR a v zahraničí.
V České republice se používají dva testy, které zjišťují
předpoklady ke studiu, a to test OSP (Obecné studijní
předpoklady) od společnosti Scio a test TSP (Test studijních předpokladů), který je připravován a využíván
na Masarykově univerzitě v Brně. V zahraničí, a to především v USA, kde má testování dlouholetou tradici,
jsou využívány další testy, které byly těm českým inspirací. Studijní předpoklady jsou testovány také ve Velké
Británii, kde na jejich základě přijímají své studenty univerzity Oxford nebo Cambridge.
Mezi nejužívanější se řadí americké testy SAT Reasoning Test, ACT a GRE General Test a britský TSA, s nimiž se můžete seznámit prostřednictvím této publikace.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 2
25.10.2010 11:55:54
3
1 O testech studijních předpokladů
Proces přijímacího řízení na VŠ by měl být nastaven tak,
aby co nejvíce odstranil různá znevýhodnění mezi jednotlivými studenty a ve snaze přijmout ty nejlepší z nich
poskytl uchazečům o vysokoškolské vzdělání rovné
podmínky. Jedním z vhodných řešení je zavedení testů
obecných studijních předpokladů do procesu přijímacího řízení na VŠ.
1.1 Obecné studijní předpoklady
Obecné studijní předpoklady je možné charakterizovat
jako specifický studijní potenciál. Ten vyjadřuje míru
určitých dovedností a schopností, které člověku umožní
více či méně dobře zvládnout nároky studia. Rozhodně
tedy nesouvisí s množstvím znalostí, jež uchazeč vstřebal v průběhu studia. Studijní potenciál není podmínkou pouze pro úspěšné studium na VŠ, ale také pro jeho
uplatnění v budoucím životě moderní společnosti, která
vyžaduje vzdělání a neustálou aktivitu v této oblasti. Aby
byl absolvent VŠ úspěšný ve svém oboru, je potřeba, aby
se neustále zdokonaloval a přijímal nové informace. Vysoká škola by neměla být závěrečnou etapou vzdělávání,
ale startovní čárou.
Důležité upozornění
Publikace přináší základní informace o jednotlivých
testech platných pro rok 2010/2011. V dalších letech
může dojít ke změnám. Před absolvováním testu je
vždy nutné podívat se na webové stránky testu, resp.
organizace, která test pořádá, a seznámit se s testem
co nejpodrobněji. Může dojít k určitým aktualizacím,
které mohou být pro průběh zkoušky zásadní a jejichž nerespektování může mít pro uchazeče neblahé
následky.
2 Testy užívané v ČR
V České republice jsou pro zjišťování předpokladů
ke studiu využívány dva testy: test Obecných studijních
předpokladů (OSP) od společnosti Scio a Test studijních
předpokladů (TSP) Masarykovy univerzity. O testu OSP
se dočtete více v publikaci Průvodce testem OSP od společnosti Scio.
2.1 TSP
2.1.1 Co je TSP a kde se využívá
žíván jedině uchazeči o vysokoškolské studium na této
univerzitě (zpravidla ho píší studenti čtvrtých ročníků
střední školy nebo starší uchazeči).
2.1.3 Charakteristika testu
Testování probíhá v papírové podobě a obsahuje 70 otázek rozčleněných do 7 subtestů po 10 otázkách. V testu se tedy vyskytuje 7 typů úloh, které jsou zaměřeny
na verbální, symbolické, numerické a kritické myšlení,
dále na analytické myšlení a úsudek, prostorovou před-
Test studijních předpokladů (TSP) je využíván v rámci přijímacího řízení na fakulty Masarykovy univerzity (MU), kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních
studií. Zkoumá předpoklady uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Absolvování TSP může
sloužit jako jediné kritérium přijímacího řízení, nebo
být pouze jeho součástí v případě, že dalším kritériem je
oborový test.
2.1.2 Komu je test určen
Protože je TSP určen pouze pro účely zjišťování předpokladů pro studium na Masarykově univerzitě, je vyu-
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 3
25.10.2010 11:56:01
4
stavivost a kulturní přehled. TSP tak testuje různé typy
rozumových schopností.
Charakteristika jednotlivých subtestů
Verbální myšlení
Oddíl verbálního myšlení je zaměřen na ověření schopnosti ovládat jazyk v jeho nejširších možnostech, tj.
na pochopení jeho struktury, principu skladby vět, znalosti slovní zásoby a pohotovém využívání jazyka v mluvené i psané formě.
Symbolické myšlení
Tento typ myšlení představuje uvědomělé myšlenkové
činnosti založené na operacích se symboly, které zastupují určité objekty nebo jevy. Zahrnuje procesy vytváření, zapamatování, vyhledávání rozdílů apod.
Numerické myšlení
Oblast numerického myšlení vyžaduje schopnost uvažovat v číslech, nikoliv s nimi pouze manipulovat.
Kritické myšlení
Jedná se o posouzení a vyhodnocení předkládané informace. Na základě vlastního posudku pak řešitel určuje
správnou odpověď, kterou buď zná, anebo vylučovací
metodou kriticky posuzuje a zamítá nesprávné nabídky.
Analytické myšlení a úsudek
Analytické myšlení je schopnost rozebírat a syntetizovat, skládat a spojovat. Je to obecná schopnost myšlenkově rozkládat struktury na menší celky a s těmi pak dále
operovat; na základě takových operací pak vyvozovat
úsudky.
Prostorová představivost
Úlohy zaměřené na prostorovou představivost zjišťují
schopnost uchazeče myšlenkově se orientovat v prostoru. Jde především o vnímání prostoru a polohy v něm,
o tvorbu prostorových představ a operace s nimi – posunutí, převrácení obrazu, rotace apod.
Kulturní přehled
V této části testu je vyžadován základní přehled o obecných tématech historických, společenských a kulturních
disciplín a schopnost o nich samostatně uvažovat. To vše
na úrovni evropského vysokoškolského standardu.
2.1.4 Podmínky řešení
Kdy a kde je možné psát test
Test je možné absolvovat pouze jedenkrát v roce, přičemž MU vypisuje tři termíny ve třech po sobě jdoucích
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 4
dnech zpravidla na začátku května. Zkoušku je možné
absolvovat také na Slovensku (v Bratislavě) – zde je však
vypsán pouze jeden termín. Výsledek z TSP se poté vztahuje ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.
Bodové hodnocení
Každá úloha má pět možností odpovědi, z nichž je vždy
právě jedna správná. Za každou správnou odpověď je
přičten jeden bod, za špatnou odpověď je odečteno 0,25
bodu. Zůstane-li úloha bez odpovědi, znamená to 0
bodů.
Čas
Na řešení testu je vymezeno 100 minut čistého času.
Tuto informaci však nelze považovat za dlouhodobě
platnou. V minulých letech byl čas na řešení testu kratší,
např. v roce 2008/2009 byl stanoven na 90 minut.
2.1.5 Vyhodnocení testu
Odpovědi jsou zapisovány do záznamového archu, který je následně elektronicky vyhodnocen. Účast v testu
je anonymní a řešitel je identifikován podle přiděleného čísla (číslo přihlášky). Výsledek je udáván v podobě
percentilu, jenž je stanoven na základě počtu správných odpovědí v testu. Percentil informuje o tom, kolik
procent uchazečů bylo horších než sledovaný řešitel.
Výsledek je však nutné porovnat se zbylými dvěma
variantami testu, které byly řešeny v ostatních dnech.
Jedná se o tzv. harmonizaci, která zajistí spravedlivé
porovnání výsledků jednotlivých variant testů. Harmonizace je prováděna pomocí složitých matematických
výpočtů.
2.1.6 Jak se připravit
K přípravě na TSP není doporučena žádná zvláštní literatura. Je možné využít testy z předchozích ročníků, které jsou volně ke stažení na stránkách Masarykovy univerzity. Zde jsou k dispozici varianty všech testů v plném
znění a klíče správných řešení.
Dále je možné využít na stránkách MU webovou aplikaci Interaktivní TSP, kde si uchazeči mohou vyzkoušet
řešení testu „naostro“. Řešiteli je měřen čas a jsou zaznamenávány odpovědi. Test je následně vyhodnocen
a výsledek je možné porovnat s výsledky uchazečů z reálného testování.
Dobrou možností přípravy je prezenční anebo internetový kurz, během něhož se uchazeč seznámí se
základními typy úloh z jednotlivých subtestů a postupy
jejich řešení. Tyto kurzy nabízí více vzdělávacích společností (Fido, Aleph, Tutor, AZ Smart a další).
25.10.2010 11:56:25
5
2.1.7 Jak se na test přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Přihlašování ke zkoušce probíhá elektronicky přes přihlašovací formulář, který je k dispozici rovněž na webových stránkách Masarykovy univerzity.
2.1.8 Ukázkové úlohy
Veškerá zadání úloh TSP jsou duševním vlastnictvím
Masarykovy univerzity a jsou publikována na základě
licence poskytnuté Masarykovou univerzitou. Veškeré
vysvětlující komentáře a doprovodné texty k jednotlivým úlohám jsou produktem autora či vydavatele knihy
a Masarykova univerzita nezaručuje jejich správnost
a korektnost.
Verbální myšlení
1. Některé české předložky mohou označovat místo
i směr, podle toho, s jakým pádem se pojí (Petr stál před
domem X Petr šel před dům). Která z následujících
předložek má tuto vlastnost?
a) z
b) za
c) ob
d) do
e) k
Správná odpověď: b)
2. Některé věty jsou dvojznačné ne proto, že by se v nich
vyskytovala dvojznačná slova, ale protože jejich skladba
je dvojznačná. Najděte takovou větu:
a) Petr srovnal puky.
b) Petr donesl pero.
c) Petr chtěl mít pokoj.
d) Petr se rozhodl oženit se v úterý.
e) Petr spal celou noc.
Správná odpověď: d)
Symbolické myšlení
1. Řešíte design psychologického výzkumu. Každý řádek tabulky zachycuje, které jevy (1–9 podle kroužků
v určitých sloupcích) budete zkoumat současně v jedné
situaci. Úkolem je doplnit poslední řádek tabulky tak,
aby každé dva jevy byly společně zkoumány v jedné situaci (tj. vyskytovaly se na jednom řádku) alespoň jedenkrát. Do kterých sloupců kroužky doplníte?
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 5
a) 1,3,7,8 b) 3,6,7,8 c) 6,7,8,9 d) 1,2,8,9 e) 1,7,8,9
Správná odpověď: a)
2. Na obrázku vidíte šest zmrzlinových pohárů. Pohár
číslo jedna představuje originál slavného cukráře, který
se ostatní cukráři snaží napodobovat. Poháry číslo dvě
až šest tedy představují více či méně zdařilé kopie. Určete, která/které z kopií se nejvíce odlišuje/odlišují od originálu. Posuzujte zvlášť každou část poháru.
a)
b)
c)
d)
e)
pohár 3 a 6
pouze pohár 3
pohár 2 a 4
pouze pohár 5
pouze pohár 6
Správná odpověď: a)
Kritické myšlení
1. Plísně jsou rozšířeny takřka po celé Zemi. Vyberte nesprávné tvrzení.
a) Plísně nalezly uplatnění v potravinářském průmyslu.
b) Plísně mohou napadat povrchové i vnitřní orgány
živočichů.
c) Plísně mohou produkovat látky, které napadají bakterie.
d) Plísně mohou způsobovat onemocnění jak živočichů, tak i rostlin.
e) Plísně jsou organismy z oddělení hub, které se vyskytují především v místech bez přítomnosti kyslíku.
Správná odpověď: e)
25.10.2010 11:56:31
6
2. Zpráva čtená v prosinci 2008 na Internetu:,,Necelá
polovina (46,4 procenta) respondentů předpokládá, že
letos za vánoční dárky utratí více peněz než loni.‘‘
a) −8
b) 1
c) 0
d) −13
e)
6
Vyberte tvrzení, jehož správnost vyplývá z uvedené zprávy.
a) Dotázaní občané celkově mohou v roce 2008 za vánoční dárky utratit více peněz než v roce 2007.
b) Dotázaní občané plánují v roce 2008 za vánoční
dárky utratit celkově méně peněz než v roce 2007.
c) Většina dotázaných občanů plánuje v roce 2008
za vánoční dárky utratit méně peněz než v roce
2007.
d) Více než polovina dotázaných občanů nakoupí
v roce 2008 méně dárků než v roce 2007.
e) Necelá polovina dotázaných občanů plánuje v roce
2008 nákup nákladnějších vánočních dárků než
v roce 2007.
Správná odpověď: a)
Prostorová představivost
1. Čtyři z pěti nabízených možností a) až e) mohou v určitém sestavení vytvořit kruh. Vaším úkolem je identifikovat zbývající tvar, který spolu s ostatními tvary nelze
použít k vytvoření kompletního kruhu.
Správná odpověď: b)
Numerické myšlení
1. Z následujících možností vyberte čísla na místa otazníků (levý; pravý):
Správná odpověď: e)
2.
a) 5; 1,4
b) 6; 1,9
c) −4; −3,4
d) 4; 0,9
e)
−4; −3,1
Správná odpověď: c)
2. Operace *, ○ a • jsou definovány takto:
Mapou prochází celkem pět tras 1 až 5. Vyberte tu trasu,
která nejvíce odpovídá zobrazenému výškovému profilu
trasy dle vrstevnic, které protíná. (Vrstevnice je křivka,
která spojuje místa o stejné nadmořské výšce.)
a ∗ b = a 2 + ab + b 2
a○b=
a+b
2
•a
a = 4−a
a) trasa 5 b) trasa 4 c) trasa 1 d) trasa 2 e) trasa 3
Správná odpověď: a)
Vypočtěte {(•55 ) ∗ ⎣⎡( −1) ○ ( •77 ) ⎦⎤} ○ ( •9
9) :
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 6
25.10.2010 11:56:37
7
Kulturní přehled
1. ,,…označuje vlastně celý úsek soudobého realismu,
jehož zrod souvisí s objevem nového smyslu pro moderní velkoměstskou, sociologickou a průmyslovou společnost. Inspiroval se komunikačními a reklamními prostředky. V první řadě zapadá do tohoto programu dílo
Andyho Warhola.‘‘
Analytické myšlení
1. Na planetě Alun žijí tři druhy beblunů: beblun pouštní, beblun královský a beblun chlupatý.
• Beblun pouštní a královský mají (na rozdíl od chlupatého) ocas.
• Samice pouštního a chlupatého bebluna mají zuby,
samci nikoli. U bebluna královského je tomu naopak.
Určete, o jaký umělecký styl se jedná:
a) futurismus
c) fauvismus
e) pop-art
b) kubismus
d) impresionismus
Zoologická stanice chytila tři bebluny. Právě dva z nich
měli ocas. Bebluni s ocasem byli různého druhu i pohlaví. Vyberte tvrzení, jehož pravdivost logicky vyplývá
z uvedených informací.
a) Alespoň dva z chycených beblunů měli zuby.
b) Byla chycena samice bebluna chlupatého.
c) Jestliže byl mezi chycenými bezzubý samec, pak
mezi nimi byla i bezzubá samice.
d) Jestliže měl zuby jediný z beblunů, pak to byla samice.
e) Je možné, že někteří dva z chycených beblunů patřili ke stejnému druhu.
Správná odpověď: d)
Správná odpověď: e)
2. Snížení paměti nebo některých jejích složek označujeme výrazem:
a) somnambulismus c) hypermánie e) hypomnézie
b) antinomie
d) hologamie
Správná odpověď: e)
2. Ukázalo se, že následující věta daná neplatí (je nepravdivá):
Jestliže Julie není letuška, tak Karin je průvodkyně nebo
Linda není hosteska.
Následně platí právě a pouze jedna z vět následujících –
tu určete:
a) Julie je letuška, Karin je průvodkyně a Linda není
hosteska.
b) Julie není letuška, Karin není průvodkyně a Linda
je hosteska.
c) Julie není letuška, Karin není průvodkyně a Linda
není hosteska.
d) Julie je letuška, Karin není průvodkyně a Linda je
hosteska.
e) Julie není letuška, Karin je průvodkyně a Linda není
hosteska.
Správná odpověď: b)
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 7
25.10.2010 11:56:44
8
3 Testy užívané v USA
Důvodem pro využívání testů studijních předpokladů, resp. testu logického myšlení (SAT Reasoning Test
a dalších), jako přijímacího kritéria na vysoké školy je
především fakt, že středoškolská výuka se v rámci USA
hodně liší. Různá je finanční podpora, osnovy, hodnocení i obtížnost. Hlavním důvodem je federální systém
vlády, místní kontrola a převaha soukromých škol. Mnoho studentů je také vyučováno doma. SAT, ACT, GRE
a další testy umožňují dát místním datům celonárodní
perspektivu.
V některých zahraničních testech se vyskytuje pilotní
anebo referenční sekce. Referenční sekci tvoří úlohy,
které slouží k harmonizaci všech variant testů. Harmonizace pomocí referenčních úloh zajistí možnost srovnávání jednotlivých variant testů. Pilotní sekce obsahuje úlohy, které se testují do příštích let. Zjišťuje se jejich
obtížnost a další parametry, které rozhodují o zařazení
úlohy do ostrého (skórovaného) testování. V testu GRE
je možné se ještě setkat s výzkumnou sekcí, ve které
jsou testovány nové typy úloh.
SAT Reasoning Test (dříve nazývaný Scholastic Aptitude Test nebo Scholastic Assessment Test, tj. test
akademických schopností nebo akademický hodnotící
test), je standardizovaný test využívaný v procesu přijímacího řízení na univerzity v USA. Je to test logického myšlení, který ověřuje obecné studijní předpoklady
uchazečů o studium na vysoké škole. Měří gramotnost
a schopnost písemného vyjadřování, i do jaké míry je
účastník schopen analyzovat a řešit problémy.
Pozn.: SAT Reasoning Test je preferovaný a dříve
též častěji používaný test na pobřežích USA, zatímco
ACT (viz kapitolu ACT) je tradičně preferovaný v oblastech středozápadu a jihu USA. Dnes už ale většina škol
v USA uznává oba testy.
SAT Reasoning Test je vlastněn, publikován a vyvíjen
Vysokoškolskou radou (College Board), což je nezisková společnost registrovaná v USA. Původně ho vyvíjela
organizace Educational Testing Service (Služba testování ve vzdělávání), která je dodnes zodpovědná za jeho
administraci. Zmiňovaný test se poprvé objevil už v roce
1901 a od té doby se jeho jméno a způsob hodnocení několikrát změnily.
3.1 SAT Reasoning Test
3.1.1 Co je SAT a kde se využívá
3.1.2 Komu je test určen
Pod názvem SAT se skrývá více zkoušek – obecný SAT
Reasoning Test, ale také předmětové SAT Subject testy, které vyžaduje pouze několik výběrových škol. V této publikaci se budeme
zabývat pouze obecným testem, SAT Reasoning Test.
Test je určen druhým, třetím a čtvrtým ročníkům
na SŠ. Kombinace dobrého skóre SAT a známek ze
střední školy statisticky lépe koreluje s úspěšností VŠ
studia než samotné známky ze SŠ. Několika výzkumy
bylo prokázáno, že na školách, kde přijímací zkoušky
zohledňují SAT, roste kore-
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 8
25.10.2010 11:56:50
9
TAB. 1
Oblast
Časový rozpis pro jednotlivé oddíly
Počet otázek
Psaní (esej)
Psaní (MC)1
50
(1 esej + 49 MC)
Psaní (MC)
Kritické čtení (MC)
Kritické čtení (MC)
Kritické čtení (MC)
67
(48 založené na textové pasáži
+ 19 doplňování vět)
Celkový čas
Obsah
Testuje schopnost vyhledávat chyby
ve větné struktuře, schopnost vylepšit větu
60 min
tak, aby zapadala do celkového kontextu.
(25 + 25 + 10)
Napsáním eseje uchazeč prokáže schopnost
vytvořit souvislý, logicky koherentní text.
Porozumění a analýza textu.
70 min
Zjišťování slovní zásoby
(25 + 25 + 20)
a porozumění větné struktuře.
Matematika (MC) a otevřené otázky
Matematika (MC)
54
(44 MC + 10 otevřených)
70 min
Měří schopnost řešit problémy
(25 + 25 + 20) a využívat základní matematické postupy.
Matematika (MC)
Referenční (neskórované, MC)
lace mezi známkami prvních ročníků na dané VŠ a jejich
výsledky na škole střední.
3.1.3 Charakteristika testu
Testování probíhá v papírové formě. SAT Reasoning
Test je rozdělen do tří sekcí: matematika, kritické čtení
a psaní, které přibylo roku 2005. Při podrobnějším členění se skládá z deseti subsekcí: 25minutového psaní
eseje, šesti pětadvacetiminutových subsekcí (matematika, kritické čtení a psaní), dvou dvacetiminutových subsekcí (opět matematika, kritické čtení a psaní) a desetiminutové písemné části, viz tab. 1.
Charakteristika jednotlivých sekcí
Psaní
Sekce psaní vychází ze starého předmětového testu
Psaní a je doplněna o esej, která se 30 % podílí na skóre
této sekce. Psaní obsahuje otázky typu „multiple-choice
(MC)“1 a z celkového skóre mu připadá 70 %. V této sekci se vyskytují úlohy, které jsou zaměřeny na vyhledávání
chyb a opravování větné struktury.
Psaní eseje je vždy na začátku celého testu a je na ně
vyhrazeno 25 minut. Všechny eseje musejí tematicky odpovídat zadání, která bývají poměrně volná a často filozofická. Témata jsou navrhována tak, aby se k nim mohli
vyjádřit všichni studenti bez ohledu na své vzdělanostní
1 Otázky typu „multiple-choice“ – způsob dotazování, kdy má respondent
na výběr z více možných odpovědí a jeho úkolem je vybrat správnou odpověď,
resp. správné odpovědi.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 9
25 min
různé
a sociální pozadí. Žádná konkrétní struktura esejů není
vyžadována. Esej je hodnocena na škále 0–6, kde 0 je
žádná, nečitelná, psaná jinak než obyčejnou tužkou č. 2,
úplně irelevantní nebo cizojazyčná esej, 6 označuje výtečnou, téma vyčerpávající a logicky koherentní a dobře
strukturovanou esej.
Matematika
Matematická sekce obsahuje tři subsekce, z nichž první je věnováno 25 minut a obsahuje otázky typu „multiple-choice“ (slovní a početní úlohy). Druhá subsekce
má také 25 minut, ale vyskytuje se zde několik otázek
s otevřenou odpovědí, což zamezuje tipování. Jak to
funguje? Zakroužkuje se např. pořadí číslic, pak třeba
desetinná čárka a zase číslice za ní, aby bylo možné záznamový arch vyhodnotit elektronicky, viz obr. 1. V této
sekci se mohou vyskytnout otázky, na které může být
více správných odpovědí než pouze jedna. Přesto je
úkolem řešitele označit pouze jednu správnou odpověď,
tj. ze všech, které považuje za správné, vybrat a označit
pouze jednu. Poslední 25minutová část sestává opět
z „multiple-choice“ otázek.
Řešitelé mají k dispozici vzorce a další údaje, které
jsou potřebné k vyřešení úloh (např. vzorec pro výpočet
obsahu anebo objemu trojúhelníku a dalších geometrických útvarů anebo informaci o součtu úhlů v trojúhelníku).
Sekce matematiky obsahuje nově témata z pokročilé
algebry a bodové grafy, což od řešitelů vyžaduje relativně vyšší znalost matematiky. V souvislosti s tím bylo také
povoleno používat kalkulátory.
25.10.2010 11:57:11
10
Pozn.: V posledních letech se SAT odklonil od úloh
typu „porovnávačky2“, protože byly v mnoha případech
matoucí a cílem řešení bylo „prokouknout“ nějakou matoucí informaci. Tato změna je odbornou veřejností vnímána jako krok kupředu.
Kritické čtení
Tato sekce je zastoupena dvěma 25minutovými a jednou 20minutovou subsekcí. Vyskytují se zde různé typy
otázek: 5–8 úloh na doplňování, otázky vycházející
z analýzy dlouhých textů nebo porovnávání dvou pasáží. Obecně se dá říci, že čím delší je text, tím více otázek
z něj vychází. Obtížnost otázek není úměrná řazení úloh
v sekci, jako je tomu v matematické části, ale podle komplexnosti a náročnosti textů.
3.1.4 Podmínky řešení
Řešitelé mohou využívat kalkulátory (pouze v některých
subsekcích!) a odpovědi musejí být zaznamenány obyčejnou tužkou číslo 2.
Kdy a kde je možné psát test
Testování probíhá nejen v USA, ale i jinde ve světě.
V USA se testuje 7x ročně (v říjnu, listopadu, prosinci, lednu, březnu, případně dubnu, květnu a červnu).
V cizině není k dispozici jarní termín, jinak se nabídka
termínů shoduje. Pokud se uchazeč testu, na nějž je přihlášen, nezúčastní, nemá nárok na storno poplatek. Kdo
nemůže test psát v daném termínu z náboženských důvodů, může jej napsat následující neděli (zažádat musí
při registraci).
V České republice je možné uvedený test absolvovat
v Praze na International School of Prague.
jména u matematiky). Ale každá správná odpověď je
vždy pouze za jeden bod. Řešitel má zpravidla na výběr
z pěti možností s jednou správnou odpovědí s výjimkou
matematické sekce, ve které se vyskytují otázky s otevřeným koncem. Špatné odpovědi u těchto typů otázek
nejsou na rozdíl od zbytku testu penalizovány, protože
výsledek není možné tipnout.
V testu je zahrnuta 25minutová referenční subsekce,
která se může vyskytovat v kterékoliv ze tří sekcí. Referenční subsekce slouží k harmonizaci otázek v budoucích termínech SAT a do celkového skóre se nezapočítává.
Esej hodnotí dva odborní hodnotitelé a výsledné skóre je součtem jejich hodnocení (0–12). Pokud se v hodnocení liší více než o jeden bod, rozhodne skóre třetí,
nadřízený odborník. Ohodnocení eseje hodnotiteli trvá
průměrně méně než tři minuty. Skóre za esej se připočítává k celkovému skóre sekce Psaní.
Čas
Celkem test trvá 3 h a 45 min čistého času, s přestávkami přibližně čtyři a půl hodiny. Pro každou ze tří sekcí
je stanoven čas, který není možné nijak upravovat.
Po uplynutí vyměřeného času a ukončení sekce už není
možné se vracet a zároveň není možné s předstihem pracovat na sekci následující. Vždy je nutné řídit se pokyny
administrátora. Studenti, kteří mají potvrzení o poruše
učení, většinou mají 50 % času navíc (lze získat i 100 %
času navíc).
OBR. 1
Ukázka záznamu otevřené odpovědi
Bodové hodnocení
Za každou správnou odpověď získá řešitel jeden bod.
Za chybnou odpověď je odečteno 0,25 bodu, přičemž vynechaná úloha je za 0 bodů. Finální skóre se přepočítává
z hrubého skóre na škálu a tabulka přepočtu se liší u každé varianty testu (termínu). Výsledek tak má podobu
hrubého skóre, škálovaného skóre a perecentilu.
Jednotlivé sekce jsou hodnoceny na škále od 200
do 800 bodů (škálované skóre) a všechna skóre jsou
násobky desíti. Celkový výsledek je pak součtem skóre
jednotlivých sekcí.
Otázky jsou klasifikovány jako lehké, střední a těžké.
Obtížnost úloh stoupá úměrně řazení v jednotlivých sekcích, tzn. ze začátku jsou úlohy hodnoceny jako lehké,
ke konci sekce se řešitel potýká s úlohami těžkými (ze2 „porovnávačky“ – úlohy založené na porovnávání matematických hodnot
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 10
25.10.2010 11:57:17
11
3.1.5 Vyhodnocení testu
Správná odpověď je vyznačena do záznamového archu,
viz obr. 1. Výsledky jsou poté kromě eseje vyhodnoceny elektronicky. Své on-line skóre obdrží uchazeči asi
po třech týdnech od termínu testu. Kromě čistého skóre
(600–2400) obdrží také percentil, který udává procento
účastníků s nižším skóre. Za zobrazení výsledného skóre
s objasněním správných odpovědí se připlácí.
Od roku 2009 platí, že skóre může být univerzitě odesláno až poté, co je student viděl a odsouhlasil. Tímto
způsobem přijímá výsledky Harvard a další školy. Některé další elitní univerzity jako Yale nebo Stanford využívají veškeré účastníkovy výsledky.
3.1.6 Jak se připravit
Existuje mnoho přípravných materiálů – knihy, kurzy,
on-line kurzy, ale lze se učit i pomocí individuální výuky
a deskových her. Celou nabídku je možné nalézt na internetových stránkách College Board, tvůrce testu SAT. Zájemci mohou každý den řešit „Otázku dne“ a zdarma
si mohou procvičovat jednotlivé otázky anebo rovnou
celý test. Za poplatek je k dispozici publikace Průvodce
testem SAT anebo internetový kurz. Na internetových
stránkách www.collegeboard.com je k volnému stažení
spousta dalších materiálů, které přinášejí další související informace (týkající se skóre, jednotlivých sekcí apod.).
Obtížnost testu
V průměru řešitelé zodpoví správně 50 až 60 % otázek.
80 % řešitelů dokončí test skoro celý, přičemž většina
studentů stihne řešit minimálně 75 % otázek. Ve srovnání s testem ACT je SAT Reasoning Test považován
za stejně obtížný. Úlohy v testu SAT jsou obtížnější, ale
na jejich řešení je v průměru více času, čímž je obtížnost
úloh kompenzována.
3.1.7 Jak se na test přihlásit
Uchazeči se mohou registrovat přes internet (on-line registrace), poštou nebo telefonicky.
On-line registrace je nejvhodnější a nejrychlejší způsob. Okamžitě je potvrzeno místo v testovacím centru
a on-line přístup pro vytištění pozvánky.
Telefonická registrace je možná pouze v případě, pokud již uchazeč v minulosti test absolvoval, resp. pouze
v případě, že se uchazeč v minulosti registroval.
Zmešká-li uchazeč uzávěrku, může ještě zkusit tzv.
standby registraci (na místě). Má-li testovací centrum dostatek místa a testových materiálů, může se zájemce zaregistrovat. Za standby registraci se platí poplatek navíc.
3.1.8 Zajímavosti z kritiky
Skóre v testu SAT se statisticky liší podle rasy, příjmu
a zázemí (vzdělanosti rodičů). Po desítky let verbální
část testu SAT zvýhodňovala bohaté řešitele bílé pleti.
Známým příkladem byla např. úloha na analogie, kde
ke dvojici běžec – maraton byla správnou analogií dvojice veslař – regata, což od studenta vyžadovalo znalost
toho, co jsou regaty. Tyto závody jsou ale prakticky čistě
„bílý“ sport. V tomto případě odpovědělo správně 53 %
řešitelů bílé pleti, ale pouze 22 % černochů. Později byly
analogie úplně nahrazeny krátkými texty.
Pod ostrou kritikou jsou zejména eseje, u kterých
se ukázalo, že u 90 % z nich lze známku odvodit už ze
samotné délky textu. Navíc styl, jakým se esej hodnotí, vede studenty spíše k líbivému „pisálkovství“ než
ke kvalitní, hluboké a analytické tvorbě. Faktická správnost esejů není hodnocena.
3.1.9. Ukázkové úlohy
These examples of SAT® test questions are a property of
College Board®.
e Mathematics Section
Five-Choice Multiple-Choice Questions
Directions: For this section, solve each problem and decide which is the best of the choices given. Fill in the cor-
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 11
25.10.2010 11:57:23
12
responding circle on the answer sheet. You may use any
available space for scratchwork.
1. Emily’s school offers 3 English classes and 4 History classes for her to choose from. She must choose 3
of these classes to complete her schedule. If exactly one
of these must be an English class, how many different
combinations of classes are possible for Emily?
(A) 7
(B) 12
(C) 18
(D) 21
(E) 35
Key: C
2. If a and b are positive integers and 9(3a)= 3b, what is
a in terms of b?
(A) b – 3
(B) b – 2
(C) b – 1
(D) b
(E) b + 2
Key: B
Student Produced Response Questions
1. What is the coordinate of the point on a number line
that is halfway between the points with coordinates 45
and 52?
Key: 48.5,
97
2
2. If x and y are positive integers and if x2 – Y2 = 17, what
is the value of xy?
Key: 72
e Writing Section
Essay
Think carefully about the issue presented in the following quotations and the assignment below.
1. While secrecy can be destructive, some of it is indispensable in human lives. Some control over secrecy
and openness is needed in order to protect identity.
Such control may be needed to guard privacy, intimacy, and friendship.
Adapted from Sissela Bok,
“The Need for Secrecy”
1. Secrecy and a free, democratic government, President Harry Truman once said, don’t mix. An open exchange of information is vital to the kind of informed
citizenry essential to healthy democracy.
Editorial,
“Overzealous Secrecy Threatens Democracy”
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 12
Assignment: Do people need to keep secrets or is secrecy harmful? Plan and write an essay in which you
develop your point of view on this issue. Support your
position with reasoning and examples taken from your
reading, studies, experience, or observations.
Writing Multiple-Choice Questions
Improving Sentence
Directions: For each question in this section, select the
best answer from among the choices given.
1. Six stories high, with portholes for eyes and a spiral
staircase in each hind leg, is the elephant-shaped building known as“Lucy,” which towered over Margate City,
New Jersey, since 1881.
(A) is the elephant-shaped building known as“Lucy,”
which towered over Margate City, New Jersey,
since 1881
(B) since 1881 it has towered over Margate City,
New Jersey, the elephant-shaped building known
as“Lucy”
(C) the elephant-shaped building known as“Lucy” has
towered over Margate City, New Jersey, since 1881
(D) towering over Margate City, New Jersey, since 1881
has been the elephant-shaped building known
as“Lucy”
(E) there is an elephant-shaped building known
as“Lucy,” and it has towered over Margate City,
New Jersey, since 1881
Key: C
2. Male cicadas have a white, drum-like plate called
a tymbal on either side of their abdomen, vibrating rapidly to make a variety of calls.
(A) vibrating
(B) and vibrates
(C) and vibrating it
(D) which they vibrate
(E) and they make it vibrate
Key: D
Identifying Sentence Errors
Directions: For each question in this section, select the
best answer from among the choices given.
1. In 1772, four
years before
the Declaration of IndeA
pendence, Mercy Otis Warren
published
The AdulaB
teur, a satiric play that cast the colonial governor
to be
C
25.10.2010 11:57:42
13
a villain intent
on robbing
No error
the colony.
D
E
(D) If
(E) Since
Key: C
2. The modern roller coaster is descended
from
a gravA
ity ride called the Russian Mountain,
which
B
a popular amusement in St. Petersburg
sixteenth century.
was
C
as soon as
the
D
No error
E
Key: D
2. Which of the following facts about glucose is most important to add to sentence 11?
(A) Glucose acts as an antifreeze.
(B) Glucose can be stored in the liver.
(C) Glucose is regulated by two hormones, insulin and
glucagon.
(D) Glucose is used by the cells for energy.
(E) Glucose is a blood sugar found in vertebrates.
Key: A
e Critical Reading Section
Key: D
Improving Paragraphs
Directions: The following passage is an early draft of an
essay. Some parts of the passage need to be rewritten.
Questions 1–2 are based on the following passage.
(1) Many types of frogs hibernate, essentially sleeping
through the winter. (2) They protect themselves from
the cold by burrowing into the dirt or camping out under
piles of leaves. (3) Some frogs are even equipped with
mechanisms that allow them to survive being frozen. (4)
One type of frog, the wood frog, can survive even when
65% of its total body water turns to ice. (5) These frogs
appear to be dead but, it seems miraculous, they are not.
(6) Frozen frogs have extensive ice formation in their
body cavities and in the spaces between their cells. (7)
The reason that these frogs survive, however, is that no
ice forms within their cells. (8) Ice crystals form within
cells, they can kill an animal by puncturing certain specialized parts of the cells. (9) These frogs are protected
from the harmful effects of freezing by a chemical reaction. (10) When the first ice crystals begin to form on
the skin of a hibernating frog, an internal alarm goes off.
(11) This causes the frog‘s cells to fill with glucose. (12)
Precisely the opposite occurs in the spaces between the
cells. (13) There special proteins promote the formation
of ice crystals. (14) This draws water away from the cells
so it does not freeze there.
1. In context, which word should be inserted at the beginning of sentence 8?
(A) Because
(B) Although
(C) While
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 13
Passage-Based Reading
Directions: Each passage below is followed by questions based on its content. Answer the questions on the
basis of what is stated or implied in each passage and in
any introductory material that may be provided.
Questions 1–2 refer to the following passage.
Scientists do not know exactly how a salmon“remembers”
the way back to its native stream after an ocean journey
possibly lasting several years and covering several thousand miles. They agree, however, that salmon, like homing pigeons, appear to have an innate compass or“search
recognition” mechanism that operates independently of
astronomical or physical signs. Some scientists theorize
that this internal compass uses the infinitely small electrical voltages generated by the ocean currents as they
travel through the earth’s magnetic field. Others believe
that the salmon’s homing mechanism may take its cues
from the varying salinities of the water or specific smells
encountered along the journey.
1. The primary purpose of the passage is to
(A) dismiss a prevailing scientific opinion
(B) compare two similar biological systems
(C) suggest possible explanations for a phenomenon
(D) defend one theory against alternative theories
(E) predict a likely outcome
Key: C
2. The use of quotation marks in the first sentence of the
passage signifies that the author
(A) is not using the word in its literal sense
(B) is mildly ridiculing other sources
(C) is using a direct quotation from another source
(D) is using the word in a highly formal manner
(E) is introducing an unfamiliar concept
Key: A
25.10.2010 11:57:47
14
Directions: The passages below are followed by questions based on their content; questions following a pair
of related passages may also be based on the relationship between the paired passages. Answer the questions
on the basis of what is stated or implied in the passages
and in any introductory material that may be provided.
Questions 1–2 are based on the following passages.
The legend of King Arthur and the Knights of the Round
Table is one of the most enduring in Western literature.
Below, two authors consider the factual foundations of
the myth.
Passage 1
The Arthur who has become part of the fabric of our
lives today is mostly a creation of medieval times, when
troubadours and chroniclers made him into a hero of
romance, a noble ruler whose knights were patterns of
chivalry. The myth has become so real to us that we tend
to forget the existence of an actual, historical Arthur. He
may not have been a king in the sense we understand
kingship. He may not have been even a particularly good
or generous or idealistic man. All we know, in starting
out to search for him, is that he must have been a remarkable person, because fame does not come without
good reason.
Passage 2
We have no reason to think that Arthur was a territorial
ruler, attached to a particular kingdom. It is more likely
that he was either a freelance who offered the services of
himself and a band of followers to whatever king would
pay best, or an overall commander appointed collectively by the kings of the Britons. Britons were capable
of taking cooperative action to appoint a commander
who could fight their enemies wherever they appeared.
Such a role might fit a phrase in the Historia Britonum,*
in which Arthur was said to have fought“along with the
kings of the Britons, but he himself was a dux bellorum
[warrior, or“war duke”].
* Or History of the Britons, probably written in the 9th
century.
1. The authors of both passages assume that the legendary King Arthur was
(A) the leader of a heroic group of knights
(B) an actual historical figure
(C) a military rather than a political leader
(D) the invention of poets
(E) hired by several different kings
Key: B
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 14
2. Unlike the author of Passage 2, the author of Passage
1 does NOT mention
(A) Arthur’s followers
(B) Arthur’s personal character traits
(C) the Arthur legend that persists today
(D) medieval storytellers
(E) specific text in which Arthur is cited
Key: E
Sentence Completion
Directions: For each question in this section, select the
best answer from among the choices given and fill in the
corresponding circle on the answer sheet.
1. Having inherited a staff known for ------- resources,
the new chairman had no choice but to introduce a number of more efficient practices.
(A) defining
(B) harboring
(C) neglecting
(D) bolstering
(E) squandering
Key: E
2. Critics of the novelist found his prose style as ------- as
his ideas, and insisted that his work was ------- originality and substance.
(A) fraudulent … dependent on
(B) suspect … filled with
(C) fulsome … charged with
(D) commonplace … devoid of
(E) exaggerated … riddled with
Key: D
25.10.2010 11:57:53
15
3.2.2 Komu je test určen
3.2 ACT
3.2.1 Co je ACT a kde se využívá
ACT je standardizovaný test pro přijímací řízení na VŠ
v USA (je tradičně preferovaný v oblastech středozápadu
a jihu USA). Je vytvořený stejnojmennou společností –
ACT (American College Testing), která se zabývá testováním studentů vysokých škol. ACT měří obecný rozvoj
vzdělanosti u středoškolských studentů a jejich schopnost vypořádat se s nároky studia na úrovni VŠ. Jednotlivé sekce používají „multiple-choice“ otázky a volitelná
písemná část spočívá v napsání krátké eseje. Celkové
skóre má odpovídat úrovni připravenosti na studium
na VŠ a skóre z jednotlivých částí mají odpovídat úrovni
vstupních znalostí v oblastech vysokoškolských kurzů
angličtiny, algebry, společenských a humanitních věd
a biologie.
Poprvé byl použit v roce 1959 jako konkurent testu
SAT. ACT se v minulosti skládal ze čtyř testů (angličtiny, matematiky, čtení a vědeckého uvažování). Od roku
2005 je jeho volitelnou částí také písemná část. Všechny
čtyřleté VŠ a univerzity v USA uznávají ACT jako přijímací kritérium, ačkoliv různé instituce přikládají standardizovaným testům různou důležitost. Obvykle to
bývá jen jedno z kritérií, nikoliv jediné.
Ačkoliv je SAT starší a byl původně rozšířenější, bývá
často kritizován, proto se v některých oblastech dnes už
používá především ACT, jehož celkový tržní podíl vůči
SAT mírně roste. (V roce 2007 42 % populačního ročníku absolventů SŠ psalo ACT, v roce 2009 to už bylo
45 %.) Podobně jako u jiných testů, MENSA a jiné společnosti sdružující osoby s vysokým IQ uznávají vysoké
skóre z ACT jako jeden z možných způsobů splnění podmínek členství.
TAB. 2
Test ACT píší převážně uchazeči o vysokoškolské studium v USA. V některých státech je test ACT povinným
výstupním testem ze SŠ a slouží tak jako srovnávací test
jednotlivých škol.
3.2.3 Charakteristika testu
Test ACT se skládá ze čtyř sekcí tvořených „multiple-choice“ otázkami. Obsahuje také volitelnou písemnou
část, viz tab. 2.
Charakteristika jednotlivých sekcí
První sekci tvoří 45minutový test anglického jazyka testující rétorické dovednosti. Tento test o 75 otázkách se
skládá z pěti pasáží, jejichž různé části jsou podtrhané.
Některé otázky se odkazují na podtržené pasáže a nabízejí různé možnosti, kterými lze nahradit podtrženou
část. Řešitel musí vybrat takovou možnost, která nejlépe
zapadá do kontextu. Jiné otázky se ptají na určitý úryvek
textu anebo textovou pasáž jako celek.
Otázky jsou zaměřené na použití jazyka a schopnost
využívat čárky, apostrofy, dvojtečky, středníky a pomlčky. Zjišťovány jsou také ryze rétorické dovednosti (výstižnost a stručnost vyjadřování a schopnost uspořádat
text v odstavcích a jeho myšlenky v celém kontextu).
Matematický oddíl je v pořadí druhý, trvá 60 minut
a skládá se z šedesáti otázek, z nichž 14 testuje pre-algebru, 10 elementární algebru, 9 středně pokročilou algebru,
14 planimetrii (geometrii), 9 souřadnicovou geometrii, 4
základy trigonometrie. Pouze v tomto oddíle je povoleno
používání kalkulaček, jsou ale oproti SAT poněkud omezené, např. počítačové algebraické systémy nejsou povoleny. Také je to jediná sekce, kde je pět možných odpovědí
namísto čtyř, jak je tomu u ostatních sekcí.
Časový a obsahový rozpis pro jednotlivé oddíly
Oblast
Počet otázek
Celkový čas
Obsah
Angličtina
75 MC
45 min
Měří schopnost písemného projevu v angličtině a rétorické dovednosti.
Matematika
60 MC
60 min
Měří matematické dovednosti, které by měli studenti získat při dosavadním studiu – před vstupem na VŠ.
Čtení
40 MC
35 min
Měří porozumění čtení.
Vědecké uvažování
40 MC
35 min
Měří schopnost interpretace, analýzy, hodnocení, zdůvodnění a řešení
problémů, které jsou vyžadovány v přírodních vědách.
Písemná část (volitelná)
1
30 min
Měří schopnost písemně se vyjadřovat na vysokoškolské úrovni.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 15
25.10.2010 11:58:03
16
Čtení je 35minutový oddíl o čtyřiceti otázkách, který
testuje porozumění textu na čtyřech pasážích přejatých
a upravených z knih a časopisů. Jedna ukázka bývá z beletrie, druhá ze společenských věd, další o umění a poslední z oblasti přírodních věd.
Poslední sekcí je vědecké uvažování, na něž je vyhrazeno 35 minut a které obsahuje čtyřicet otázek. Skládá se
ze sedmi pasáží s pěti až sedmi navazujícími otázkami.
Bývají to tři ukázky na prostou interpretaci dat (popsané
příklady nebo situace většinou z fyziky) s pěti otázkami,
tři výstupy z výzkumu se šesti otázkami a jedna pasáž
s konfliktními názory se sedmi otázkami.
Jak už bylo zmíněno, písemná část je volitelná. Přesto
některé univerzity vyžadují absolvování ACT včetně této
části (The ACT Plus Writing). Je vždy řazena na konec testu a trvá 30 minut. Všechny eseje se musejí vyjadřovat k zadanému tématu. Témata se většinou týkají společenských
problémů středoškoláků. Systém hodnocení, kdy písemný
úkol hodnotí dva řešitelé, je téměř shodný se SAT.
3.2.4 Podmínky řešení
Studenti mohou používat psací potřeby a jen určitý typ
kalkulátorů (ten pouze v matematické sekci).
Kdy a kde je možné psát test
Test ACT je v USA nabízen 4–6krát ročně, liší se podle
jednotlivých států. Testovací dny jsou vždy soboty (září,
říjen, prosinec, únor, duben a červen) kromě odložených
termínů pro uchazeče s doloženými náboženskými povinnostmi či omezeními.
V České republice je možné test vykonat v Ostravě
a v Praze (International School of Prague/Ostrava), přičemž k dispozici je pět možných termínů.
Bodové hodnocení
Za každou správně zodpovězenou otázku dostává řešitel
bod, špatné odpovědi nejsou penalizovány. K dosažení lepších výsledků lze test opakovat, 55 % studentů si
na druhý pokus polepší, 22 % jej napíše stejně a 23 % si
výsledek pohorší.
Skóre z jednotlivých testů se pohybuje na škále od 1
do 36, přičemž se vždy jedná o celá čísla. Test angličtiny,
matematiky a čtení má také subskóre od 1 do 18 s tím, že
celkové skóre je součtem bodů z jednotlivých částí. Složené skóre je pak průměrným výsledkem ze všech čtyř testů.
Studenti, kteří se účastní písemné části, navíc dostanou
ohodnocení této části (2–12) spojené s částí anglickou
(1 – 36) a jeden až čtyři komentáře hodnotící jejich esej.
Skóre z písemné části se nezapočítává do složeného skóre.
Pozn.: složené skóre = výsledné skóre ze čtyř sekcí
(angličtina, matematika, čtení a vědecké uvažování)
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 16
Čas
Test ACT bez písemné části trvá téměř tři hodiny (2 hodiny 55 minut čistého času). S písemnou částí je to 3 h
25 min. Během testu je jedna krátká pauza, a to po druhé sekci. V případě, že má test písemnou část, následuje
krátká pauza po čtvrté sekci.
Handicapovaní studenti, a to včetně studentů s poruchami učení, mají možnost test absolvovat ve zvláštním
režimu. Studentům s poruchami učení se běžně přidává
50 % času na řešení navíc.
3.2.5 Vyhodnocení testu
Skóre, které uchazeč obdrží v on-line podobě 2 – 3 týdny
po vykonání testu, může být odesláno také jeho SŠ a až
šesti VŠ. Závěrečnou zprávu o dosaženém skóre obdrží
uchazeč během 3 až 8 týdnů od absolvování testu. Pro každého účastníka jsou vypracovány tři zprávy: pro studenta, střední školu a pro univerzitu. Zpráva pro univerzitu
je nejobsáhlejší a zahrnuje nejen informace o dosaženém
skóre, ale i pravděpodobnost studentovy úspěšnosti
na dané univerzitě, resp. v konkrétním oboru.
3.2.6 Jak se připravit
Pro přípravu k testu ACT je k dispozici mnoho materiálů, ať už písemných, nebo v elektronické podobě. Na internetových stránkách organizace ACT jsou veškeré informace o možnostech přípravy. Nabízeny jsou placené
i volně stažitelné materiály k přípravě na test.
Obtížnost testu
ACT bývá obecně považován za test s jednoduššími otázkami než SAT, ale na řešení jednotlivých úloh je méně
času, což celkovou obtížnost zvyšuje a vyrovnává tak test
obtížností test SAT. Na jednotlivou úlohu je maximálně
jedna minuta, v SAT je to minimálně minuta, většinou víc.
3.2.7 Jak se na test přihlásit
Přihlásit se na test ACT je možné prostřednictvím internetu anebo pošty. On-line registrace je rychlejší a uchazeč se okamžitě dozví, jestli je pro něj ve vybraném testovacím centru místo.
Pokud se uchazeč nestihne registrovat v požadovaném čase, je možné, stejně jako v případě SAT, využít
standby registraci.
25.10.2010 11:58:09
17
3.3 LSAT
jsou logické uvažování, porozumění textu, analytické
uvažování, nehodnocená pilotní sekce a část ukázky písemného projevu.
3.3.1 Co je LSAT a kde se využívá
LSAT (Law School Admission Test) je přijímací test
na právnické školy v USA, Kanadě a Austrálii a vytváří
ho LSAC (Rada přijímacích zkoušek právnických škol).
Test zjišťuje míru logického a verbálního uvažování
a schopnosti argumentovat. Existuje už od r. 1984, ale
od té doby se hodně vyvíjel a stále vyvíjí.
3.3.2 Komu je test určen
LSAT je určen výhradně uchazečům o vysokoškolské
právnické vzdělání. Vyžaduje ho 200 právnických škol –
členů LSAC. Je povinnou zkouškou na všech právnických fakultách s akreditací ABA.3 Také většina kanadských právnických škol a mnoho dalších právnických
škol vyžaduje LSAT jako část přijímacího řízení.
3.3.3 Charakteristika testu
LSAT má písemnou formu. Tvoří ho šest sekcí, přičemž
čtyři jsou hodnocené a dvě nehodnocené (pilotní sekce
a psaní), viz tab. 3. Jednotlivé sekce obsahují „multiple-choice“ otázky a trvají 35 minut. Test je používán
ve více variantách, kde jsou zpřeházené jednotlivé sekce
a úlohy, což výrazně ztěžuje opisování a také snižuje riziko odhalení pilotní sekce. Sekce, z nichž se test skládá,
3 ABA (American Bar Association) neboli americká právnická komora, je
společenství právníků a studentů práva. Nejdůležitějšími aktivitami ABA je
stanovení akademických standardů právnických škol a zformulování etického
kodexu, který souvisí s právnickou profesí.
Charakteristika jednotlivých typů
„multiple-choice“ otázek
Analytické uvažování
Jedná se o hrátky s logikou a vyvozování. Každý test obsahuje čtyři různé „hry“, založené většinou na seskupování, propojování a řazení různých elementů podle sady
pravidel v sérii otázek.
Logické uvažování
Řešiteli je předložen odstavec s názorem nebo krátkým
výčtem fakt, k němu je vztažena otázka, která jej určitým
způsobem rozebírá (velmi podobné analytickému oddílu v testu OSP). K většině odstavců je připojena jedna
otázka, výjimečně ale mohou být dvě.
Porozumění textu
Obvykle jsou uvedeny čtyři texty dlouhé 400 – 500
slov, právní, umělecký nebo humanitní, další zaměřený
na přírodní vědy a čtvrtý na společenské vědy. Ke každému z nich náleží 5 až 8 otázek na ústřední myšlenku
textu, vyhledávání argumentů a odkazů v textu a rozbor
struktury daného textu. Od června 2007 je jeden ze čtveřice textů vždy nahrazen srovnávacím čtením, tedy dvěma kratšími texty s odlišným názorem na určité téma,
a otázkami na rozdíly a spojitosti mezi těmito texty. Podobnou sekci má i SAT a ACT.
Test také obsahuje pilotní sekci, kde se testují úlohy
do příštích let. Aby nebylo vyhodnocení této sekce ovliv-
TAB.3 Časový rozpis pro jednotlivé oddíly
Oblast
Počet otázek
Celkový čas
Obsah
Analytické uvažování
24
35 min
Měření schopnosti porozumět vzájemným vztahům a na základě toho
udělat úsudek.
Logické uvažování
24
35 min
Měření schopnosti analyzovat, kriticky hodnotit a doplnit argumenty
tak, jak se vyskytují v běžném jazyce.
Logické uvažování
26
35 min
Měření schopnosti analyzovat, kriticky hodnotit a doplnit argumenty
tak, jak se vyskytují v běžném jazyce.
Porozumění textu
27
35 min
Měří schopnost čtení s porozuměním a pochopením dlouhých a náročných textů, které jsou podobné těm, se kterými se uchazeč běžně setká
při studiu práv.
Psaní
1
35 min
Měří schopnost argumentace a uspořádání myšlenek
v písemném projevu.
35 min
různé
Pilotní sekce
(neskórované MC)
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 17
25.10.2010 11:58:15
18
něno únavou řešitele, je zařazována vždy na jednu z prvních tří pozic.
Poslední částí je psaní eseje, kdy je řešitel obvykle
postaven před určitý problém a jsou mu navržena dvě
řešení, z nichž si jedno musí zvolit a obhájit. Obvykle
se jedná o nějaké všední téma, na které většina řešitelů pravděpodobně nebude mít příliš vyhraněný názor.
LSAC eseje nehodnotí, jen je v elektronické podobě
(oskenované) poskytuje univerzitám společně se skóre
z testu. Je to často kritizovaná sekce a většina univerzit
esej vnímá jako spíše podružné až nepodstatné kritérium (6,8 % škol je nezohledňuje vůbec, 25,3 % jen zřídka,
32,7 % občas, 25,3 % často a jenom 9,9 % škol ji používá
jako hodnotící kritérium vždy).
3.3.4 Podmínky řešení
Studenti mohou využívat psací potřeby (měkkou tužku,
zvýrazňovač), gumu a ořezávátko. Kalkulátory nejsou
povoleny.
Kdy a kde je možné psát test
LSAT se píše 4krát v roce (v únoru, červnu, říjnu
a prosinci). Na seznamu center, kde je možné vykonat
zkoušku LSAT, není uvedena Česká republika. Nejbližší možné testovací centrum je v Německu (v Mnichově).
Pozn. Pokud je pro uchazeče nemožné cestovat
do nejbližšího centra a vzdálenost nejbližšího testovacího centra je větší než 160 km, může zažádat organizaci
LSAC o zřízení administrativního centra.
Bodové hodnocení
Hrubé skóre je přepočítávání na škálu od 120 do 180
s mediánovým skóre kolem 151. Všechna dosažená skóre za posledních pět let každého, kdo si podá přihlášku
na právnickou fakultu, jsou škole poskytnuta. Skóre je
pevně stanovené, k jeho určení se nepoužívá percentil,
k přepočtu hrubého skóre na finální výsledek se používá
harmonizace. Percentilové rozložení se tak může měnit
u každé jednotlivé zkoušky.
Čas
Test se skládá z pěti 35 min sekcí obsahujících „multiple-choice“ otázky. Na konec je zařazena 35 minutová
písemná část (esej). Mezi 3. a 4. sekcí je 10–15 minutová
přestávka. Čistý testovací čas je 3h a 30 minut, s přestávkami trvá testování přes 4 hodiny.
3.3.5 Vyhodnocení testu
Správná odpověď je vyznačena do záznamového archu
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 18
stejným způsobem jako v případě testu SAT. Výsledky
jsou poté vyhodnoceny elektronicky.
Skóre je uchazeči odesláno tři až čtyři týdny po vykonání zkoušky, a to dvěma možnými způsoby: pokud
je uchazeč zaregistrovaný u organizace LSAC, je mu
po třech týdnech od vykonání zkoušky skóre odesláno e-mailem nebo může po čtyřech týdnech obdržet své skóre poštou. Skóre je také poskytnuto škole, na kterou si
uchazeč podal přihlášku.
3.3.6 Jak se připravit
LSAC doporučuje připravit se na test alespoň tak, že
se účastník před testem samým seznámí s jednotlivými
typy úloh. Jeden ukázkový test je k dispozici na webu
ke stažení zdarma, viz www.lsac.org. V internetovém
obchodu se nabízí také mnoho knižních publikací.
Existuje též řada externích příprav – většinou drahých
prezenčních kurzů nebo naopak levných internetových
kurzů. Pro zajímavost, kompletní přípravný kurz LSAT
(prezenční) trvá 8 týdnů a stojí 1200 dolarů (tedy přes
22 000 Kč).
Obtížnost testu
Průměrné skóre řešitelů je 150 – 151 (mediánové skóre), což odpovídá správně zodpovězeným 60 % otázek.
3.3.7 Jak se na test přihlásit
Jsou tři způsoby registrace ke zkoušce LSAT: přes internet (on-line registrace), poštou nebo telefonicky.
Kontaktní údaje a formulář pro on-line registraci
je k dispozici na internetových stránkách organizace
LSAC.
3.3.8 Zajímavost
Zajímavostí je, že kvůli předcházení podvodům (test
za účastníka píše někdo jiný) je povinnou součástí identifikace účastníka otisk prstu, resp. v Kanadě dodání
(pasové) fotografie. To vzbudilo určitou kontroverzi
a obavy o ochranu osobních dat účastníků.
3.4 GRE General Test
Následující kapitola se bude věnovat dvěma verzím
testu GRE, a to původní variantě GRE General Test
a nové variantě GRE revised General Test. Nová varianta testu bude mít svou premiéru v srpnu 2011.
Do té doby budou uchazeči řešit starší variantu GRE
General Test.
25.10.2010 11:58:21
19
3.4.1 Co je GRE a kde se využívá
Graduate Record Examination (GRE) neboli absolventský záznamový test, je komerční standardizovaný
test, který je využívaný jako přijímací kritérium na postgraduální studia v USA4 a dalších anglicky mluvících
zemích. Test vytvořila americká testovací organizace
Educational Testing Service (ETS). Pod názvem GRE
se skrývají dva testy: GRE General Test a GRE Subject
Test. Většina univerzit ale využívá GRE General Test,
kterým se budeme zabývat v této publikaci.
3.4.2 Komu je test určen
Test píší uchazeči o vysokoškolské studium na úrovni „graduate“, tzn. do programů, které vedou k titulu
Master anebo Ph.D. Do těchto programů (graduate) se
v USA mohou hlásit čeští studenti, kteří končí vysokou
školu (stačí i bakalářský program), anebo ti, kteří ji už
dokončenou mají.
Pozn.: Ne všechny americké univerzity akceptují český titul bakalář (Bc.). Americký bakalář je totiž na rozdíl
od českého čtyřletý, proto český titul některé univerzity
4 Postgraduální studium v USA = studium na úrovni „graduate“ (programy
vedoucí k titulu Master anebo Ph.D.)
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 19
nepovažují za dostatečnou kvalifikaci pro přijetí do programu graduate. Posouzení závisí čistě na úvaze školy, je
proto vhodné si tuto informaci u konkrétní školy ověřit.
3.4.3 Charakteristika testu
GRE General Test zjišťuje předpoklady ke studiu a měří
verbální, kvantitativní a kritické uvažování i schopnost
analytického psaní. V USA, Kanadě a ve většině vyspělých zemí se test standardně dělá v počítačové formě,
tzv. „computer-based“ test (CBT). V zemích, kde nejsou
vhodné podmínky (akreditované počítačové učebny
a vybavená zkušební centra), se používá v písemné formě, tzv. „paper-based“ test (PBT). V České republice se
testuje pouze v počítačové formě.
Test je rozdělen do čtyř sekcí, z nichž první je písemná a zbylé tři mají podobu výběru z variant. První sekci
(písemnou část) tvoří analytické psaní, další dvě jsou
verbální a kvantitativní. Čtvrtá část je pilotní a výsledky
se nezapočítávají do celkového hodnocení, ale řešitelé
nevědí, která z nich to je. Tato část může být umístěna
kdekoliv za analytickým psaním, které je vždy první.
V testu může být zahrnuta také výzkumná sekce (pátá
sekce), ve které jsou zahrnuty nové typy úloh. Tato sekce
se také nezapočítává do výsledného skóre a je vždy umístěna na konci testu. Podrobněji viz tab. 4.
U verbální a kvantitativní sekce, kde se vyskytují otázky s možností výběru odpovědi z více variant, se
v počítačové verzi využívá metoda CAT (adaptivní počítačové testování), která na základě správnosti odpovědí
automaticky přiřazuje různě obtížné další otázky. Není
možné se vracet zpět a další otázka se neobjeví, dokud
není zvolena odpověď. Tzn. že prvně položená otázka
je považována za průměrně obtížnou a správně ji zodpoví přibližně polovina řešitelů. Je-li vyřešena správně,
následuje obtížnější otázka. V případě, kdy je odpověď
chybná, následuje jednodušší otázka. Obtížnost otázek
se snižuje, dokud není zodpovězena správně. Poté se
obtížnost začne zvyšovat. U typického CAT testování se
test ukončí, když se ustálí na obtížnosti adekvátní schopnostem řešitele. Každý účastník testu tak řeší rozdílný
soubor otázek, který se liší skladbou.
Výhodou testování pomocí metody CAT je, že řešitel
neztrácí čas řešením příliš obtížných otázek, ale jednotlivé otázky jsou mu předkládány s ohledem na obtížnost,
se kterou je řešitel schopen se vypořádat.
Pozn.: Veškeré charakteristiky testu se týkají počítačové verze (computer-based). V případě papírové verze
dochází k určitým změnám, a to např. k odlišné časové
dotaci pro jednotlivé sekce. Skóre obou testů jsou ale podle výzkumů ETS porovnatelné.
25.10.2010 11:58:27
20
TAB.4 Časový rozpis pro jednotlivé oddíly
Oblast
Počet otázek
Čas
Obsah
1 tematický úkol
45 min
Řešitel píše esej na jedno ze dvou možných témat.
1 argumentační úkol
30 min
Řešiteli je zadáno tvrzení, které je potřeba kriticky zhodnotit.
Verbální sekce
30 MC
30 min
Hodnotí analogické rozumové schopnosti a porozumění textu.
Kvantitativní sekce
28 MC
45 min
Zjišťuje schopnost řešit problémy, využívat základy aritmetiky, algebry,
geometrie a datové analýzy.
Pilotní sekce
různé MC
různé
Různé typy otázek.
Výzkumná sekce
různé MC
různé
Různé typy otázek.
Analytické psaní
Charakteristika jednotlivých sekcí
Analytické psaní
Analytické psaní je zařazeno vždy na začátek testu.
V této sekci uchazeč tvoří dva eseje – „tematický úkol“
a „argumentační úkol“. Eseje se píší na počítači v programu speciálně vytvořeném pro účely ETS. Tento program obsahuje jen základní funkce, neumožňuje kontrolu překlepů a další pokročilé funkce. U tematického
úkolu si účastník vybere jedno ze dvou témat a napíše
esej. Témata jsou vybírána ze „zásobárny témat“. Úkol
musí splnit během 45 minut. U argumentačního úkolu je řešiteli zadáno tvrzení, které je zapotřebí kriticky
zhodnotit. Řešitel musí zvážit logiku daného argumentu a navrhnout, jak jej vylepšit. Argumenty jsou také
vybírány ze „zásobárny“. Na tento úkol má řešitel 30
minut.
úlohy typu: „porovnávačky“, slovní úlohy a úlohy zaměřené na interpretaci dat.
3.4.4 Podmínky řešení
Kdy a kde je možné psát test
Test GRE General Test je v České republice možné skládat 2–3krát týdně každý měsíc, a to v počítačové formě. Test se skládá v testovacím centru na US Business
School Praha. Škola pouze administruje složení zkoušky
a registraci i platbu je nutné provést u americké testovací
organizace ETS.
Bodové hodnocení
Rozpětí skóre je 200 až 800 za každou sekci, nejnižší jednotkou skóre je 10.
Verbální sekce
Verbální sekce hodnotí analogické rozumové schopnosti a schopnost porozumět textu. Je zaměřena na ověření
schopnosti analyzovat a vyhodnotit text. Řešitel se setká
s úlohami typu: analogie,5 úlohy na doplňování a porozumění textu. Obvykle je v ní 30 otázek, na něž je vyhrazeno 30 minut.
Kvantitativní sekce
Úlohy v této sekci ověřují, do jaké míry je řešitel schopen řešit problémy, využívat základy aritmetiky, algebry,
geometrie a datové analýzy. Kvantitativní části je věnováno 45 minut, obvykle mívá okolo 28 otázek. Jsou zde
5 Analogie = srovnávací úlohy, které jsou založeny na podobnosti vztahu mezi
dvojicí slov, např. „déšť – deštník“ x „zima – kabát“.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 20
25.10.2010 11:58:51
21
Každá z esejí je hodnocena na škále 0 – 6 s přesností půl bodu. Esej čtou vždy dva hodnotitelé a přidělí jí
známku ze šestibodové škály. Pokud se v názoru liší
o bod, je eseji přiděleno skóre, které odpovídá průměru
těchto dvou hodnocení. Liší-li se hodnocení o více než
jeden bod, přečte esej třetí osoba.
Testovaný vybírá zpravidla z pěti možných odpovědí,
kdy je pouze jedna možnost správná.
touto standardizovanou testovací procedurou. Částečně v reakci na tuto kritiku zahájilo ETS proces inovace
a od roku 2007 se v testech průběžně objevují nové typy
a formáty otázek. S dalšími významnými změnami v testu je možné setkat se od srpna 2011, viz kapitolu GRE
revised General Test.
Čas
Čistý testovací čas u počítačové varianty testu GRE General Test (bez výzkumné sekce) jsou 3 h.
These examples of GRE® test questions are a property of
ETS®. [Identify TRADEMARK] is a [registered] trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.
3.4.5 Vyhodnocení testu
ANALYTICAL WRITING
Issue Task
Present your perspective on one of the issues below,
using relevant reasons and/or examples to support your
views.
Uchazeč by měl obdržet výsledky během zhruba čtyř
týdnů od vykonání zkoušky. V testovacím centru může
řešitel zadat i další příjemce výpisu skóre, např. školu,
na kterou se hlásí. V ceně testu jsou zahrnuty čtyři možní příjemci, za další už se musí platit. Později je možné
za příplatek objednat dodatečné výpisy.
Míra, do jaké vysoké školy zohledňují skóre z GRE
General Testu, se na jednotlivých školách i jejich fakultách značně liší. Někde je pouhou formalitou, jinde patří mezi hlavní výběrová kritéria. Různé fakulty
(a obory) také zohledňují různá skóre, třeba jen z jednoho oddílu.
3.4.6 Jak se připravit
Testovací organizace ETS nabízí mnoho přípravných
materiálů. Oficiální přípravné materiály jsou přístupné
každému, kdo se registruje pro test GRE General Test,
nebo tomu, kdo navštíví webové stránky organizace
ETS (www.ets.org). Zde je možné najít spoustu užitečných informací a materiálů, které jsou zdarma ke stažení. Za určitý poplatek je možné pořídit si další přípravné
materiály.
3.4.7 Jak se na test přihlásit
Způsob registrace v USA a v jiných zemích se v některých ohledech liší. Jsou čtyři způsoby registrace k testu
GRE (počítačová verze): prostřednictvím internetu,
pošty, faxu nebo telefonicky. Podrobné informace a kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách
organizace ETS.
3.4.8 Zajímavosti z kritiky
Podle kritiků je forma GRE natolik rigidní, že už efektivně testuje pouze to, jak dobře studenti dokážou projít
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 21
3.4.9 Ukázkové úlohy
Topic
No:
C100“Both the development of technological tools and
the uses to which humanity has put them have created
modern civilizations in which loneliness is ever increasing.”
C101“Our declining environment may bring the people
of the world together as no politician, philosopher, or
war ever could. Environmental problems are global in
scope and respect no nation’s boundaries. Therefore,
people are faced with the choice of unity and cooperation on the one hand or disunity and a common tragedy
on the other.”
Argument Task
Discuss how well reasoned you find this argument.
Topic
No:
C103 Six months ago the region of Forestville increased
the speed limit for vehicles traveling on the region’s
highways by ten miles per hour. Since that change took
effect, the number of automobile accidents in that region has increased by 15 percent. But the speed limit in
Elmsford, a region neighboring Forestville, remained
unchanged, and automobile accidents declined slightly
during the same six-month period. Therefore, if the citizens of Forestville want to reduce the number of automobile accidents on the region’s highways, they should
campaign to reduce Forestville’s speed limit to what it
was before the increase.
25.10.2010 11:59:30
22
VERBAL SECTION
Antonyms
Directions: Each question below consist of a word
printed in capital letters, followed by five lettered words
or phrases. Choose the lettered word or phrase, that is
most nearly opposite in meaning to the word in capital
letters.
1. PERTAIN:
(A) be apathetic
(B) be illegitimate
(C) be irrevocable
(D) be incongruous
(E) be irrelevant
2. FREQUENCY:
(A) unity
(B) rarity
(C) gradualness
(D) persistency
(E) moderation
shaken…unscathed
destroyed…intact
damaged…impaired
impugned…unclear
tarnished…sullied
Key: A
Key: E
2. This poetry is not ------; it is more likely to appeal to an
international audience than is poetry with strictly regional themes.
(A) familiar
(B) democratic
(C) technical
(D) complex
(E) provincial
Key: E
Key: B
Reading Comprehension Questions
Directions: Each passage in this group is followed by
questions based on its content. After reading a passage,
choose the best answer to each question. Answer all
questions following a passage on the basis of what is
stated or implied in the passage.
Analogies
Directions: In each of the following questions, a related
pair of words or phrases is followed by five lettered pairs
of words or phrases. Select the lettered pair that best
expresses a relationship similar to that expressed in the
original pair.
1. FRAGILE: BREAK
(A) invisible: see
(B) erratic: control
(C) flammable: burn
(D) noxious: escape
(E) industrial: manufacture
Key: C
2. PROLOGUE: NOVEL
(A) preamble: statute
(B) sketch: drawing
(C) movement: symphony
(D) index: book
(E) blueprint: building
Key: A
Sentence Completions
Directions: Each sentence below has one or two blanks,
each blank indicating that something has been omitted.
Beneath the sentence are five lettered words or sets of
words. Choose the word or set of words for each blank,
that best fits the meaning of the sentence as a whole.
1. The senator’s reputation, though ------ by false allegations of misconduct, emerged from the ordeal ------.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 22
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(This passage is excerpted from an article that was
published in 1982.)
Warm-blooded animals have elaborate physiological
controls to maintain constant body temperature (in humans, 37 °C). Why than during sickness should temperature rise, apparently increasing stress on the infected
organism? It has long been known that the level of serum
iron in animals falls during infection. Garibaldi first suggested a relationship between fever and iron. He found
that microbial synthesis of siderophores – substances that
bind iron – in bacteria of the genus Salmonella declined
at environmental temperatures above 37°C and stopped
at 40.3°C. Thus, fever would make it more difficult for an
infecting bacterium to acquire iron and thus to multiply.
Cold-blooded animals were used to test this hypothesis
because their body temperature can be controlled in the
laboratory. Kluger reported that of iguanas infected with
the potentially lethal bacterium A. hydrophilia, more survived at temperatures of 42°C than at 37°C, even though
healthy animals prefer the lower temperature. When
animals at 42°C where injected with an iron solution, however, mortality rates increased significantly. Research to
determine whether similar phenomena occur in warm-blooded animals is sorely needed.
1. The passage is primarily concerned with attempts to
determine
(A) the role of siderophores in the synthesis of serum
iron
25.10.2010 11:59:48
23
(B) new treatments for infections that are caused by A.
hydrophilia
(C) the function of fever in warm-blooded animals
(D) the mechanisms that ensure constant body temperature
(E) iron utilization in cold-blooded animals
Key: C
2. According to the passage, Garibaldi determined
which of the following?
(A) That serum iron is produced through microbial
synthesis.
(B) That microbial synthesis of siderophores in warm-blooded animals is more efficient at higher temperatures.
(C) That only iron bound to other substances can be
used by bakteria.
(D) That there is a relationship between the synthesis
of siderophores in bacteria of the genus Salmonella
and environmental temperature.
(E) That bacteria of the genus Salmonella require iron
as a nutrient.
Key: D
QUANTITATIVE SECTION
Quantitative Comparison Questions
Directions: Each of the Questions x–y consist of two
quantities, one in Column A and one in Column B. You
are to compare the two quantities and choose
(A) A if the quantity in Column A is greater;
(B) B if the quantity in Column B is greater;
(C) C if the two quantities are equal;
(D) D if the relationship cannot be determined from the
information given.
1. The volume of a cube is 64.
e area of the base of the
cube
32
Key: B
Problem Solving – Discrete Quantitative Questions
Directions: Each of the Questions 1–2 has five answer
choices. For each of these questions, select the best of
the answer choices given.
1. In a certain shop, notebooks that normally sell for 59
cents each are on sale at 2 for 99 cents. How much can
be saved by purchasing 10 of these notebooks at the sale
price?
(A) $0.85
(B) $0.95
(C) $1.10
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 23
(D) $1.15
(E) $2.00
Key: B
2. Which of the following is a solution to x + x2 = 1?
(A) -1
(B) 0
(C) ½
(D) 1
(E) None of the above
Key: E
Problem Solving – Data Interpretation Questions
Questions 1 – 3 refer to the following chart.
PROFILE OF CONGRESS IN YEAR X
(total membership: 535)
House of Representatives
Senate
Party
292
143
435
Democratic
Republican
Total
62
38
100
Sex
418
17
27
77
48
255
107
18
4
51
215
81
45
14
22
24
2
1
0
6
25
17
2
4
Male
Female
Age
Youngest
Oldest
Average (arithmetic mean)
Religion
Protestant
Catholic
Jewish
Mormon
Other
Profession
Lawyer
Business Executive or Banker
Educator
Farmer or Rancher
Career Government Official
Journalist or Communications Executive
Physician
Veterinarian
Geologist
Worker or Skilled Tradesperson
Other
Ethnic Group
Black American
Asian American
Hispanic American
100
0
34
80
54
69
12
5
3
11
63
15
6
6
0
4
0
1
2
0
3
1
3
0
25.10.2010 12:00:02
24
1. In the Senate, if 25 male members were replaced by 25
female members, the ratio of male members to female
members would be
(A) 4 to 1
(B) 3 to 1
(C) 3 to 2
(D) 2 to 1
(E) 1 to 1
Key: B
2. Approximately what percent of the members of Congress are lawyers?
(A) 63 %
(B) 58 %
(C) 56 %
(D) 52 %
(E) 49 %
Key: D
3.5.1 Zásadní změny v GRE revised General
Test
• nové možnosti náhledu a kontroly v rámci sekce
• nová funkce umožňující označit a přeskočit úlohu
a vrátit se k ní později
• nově možnost změnit či upravit odpověď v rámci téže
sekce
• kalkulačka na obrazovce v kvantitativní části
• nové otázky lépe zacílené na schopnosti potřebné pro
postgraduální studenty obchodu
• nové formáty odpovědí, například číselné odpovědi
a zvýrazňování vět v textu k vyznačení odpovědi
• méně důrazu na slovní zásobu mimo kontext, více důrazu na čtení – žádná antonyma ani analogie
3. If 5 senators are Catholic Democrats, how many senators are neither Catholic nor Democratic?
(A) 79
(B) 74
(C) 69
(D) 31
(E) 21
Key: D
3.5.2 Změny v podmínkách řešení
3.5 GRE revised General Test
3.5.3 Změny v charakteristice
Nový, uživatelsky přívětivější formát bude z pohledu řešitele pružnější. Pro mnoho studentů je skládání testu,
který může být jejich vstupenkou na postgraduální obchodní studium, velkým krokem. S tímto vědomím připravila ETS revidovaný GRE test tak, aby byl uživatelsky
přívětivější, flexibilnější a více zaměřený na dovednosti
potřebné v postgraduálním studiu obchodu.
Uchazeči se v něm setkají s novými typy úloh, s více
scénáři ze života, které odrážejí myšlení potřebné pro
práci na postgraduální úrovni. Flexibilnější a přátelštější formát testu umožní aplikovat vlastní styl a strategii psaní testu. Na obrazovce bude navíc k dispozici kalkulačka, která může být nápomocná při řešení
kvantitativního oddílu testu.
Speciální nabídkou ETS pro první kandidáty je sleva
50 % z poplatku za test (pro ty, kteří zkoušku složí mezi
1. srpnem a 30. zářím 2011). ETS se tak snaží vyvážit
nevýhodu, kterou tito premiéroví klienti budou mít.
Jejich testové skóre totiž nebude k dispozici dříve než
v polovině listopadu. Pokud bude uchazeč potřebovat
výsledek ještě před listopadem 2011, měl by složit starší verzi GRE do 1. srpna 2011.
3.5.3.1 Jak se změní struktura a délka
Celkový testovací čas počítačového GRE revised General Testu je přibližně 3 hodiny 45 minut plus krátké přestávky.
Revidovaný test má šest sekcí: písemnou část se dvěma odlišnými písemnými úkoly, dvě verbální části, dvě
kvantitativní části a jednu nehodnocenou sekci, typicky
verbální nebo kvantitativní, která může být vložena kamkoliv do testu. Do testu může být také zařazena označená
výzkumná sekce. Písemná část bude stejně jako ve staré
verzi testu vždy první, zatímco ostatní oddíly mohou být
řazeny v libovolném pořadí, viz tab. 5.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 24
Nová verze umožní řešitelům pružně se v testu pohybovat v rámci sekce tam a zpět, zároveň bude možné upravovat a měnit odpovědi a vynechávat otázky, ke kterým
se chce řešitel ještě vrátit. Tato změna přinese více možností ve využívání vlastní strategie a stylu. Nová verze
tedy nebude využívat metodu adaptivního testování
(CAT).
3.5.3.2 Jak se změní otázky
Revidovaný GRE test klade větší důraz na vyšší kognitivní dovednosti. Nové typy otázek ve verbálním oddíle
lépe reflektují typ myšlení, které se uplatňuje na obchodních školách, a lépe měří schopnost uchazeče skutečně
porozumět tomu, co čte, a do jaké míry aplikuje svou
schopnost myslet.
Verbální sekce
• Budou vypuštěna antonyma a analogie.
• Bude vyžadováno doplnění textu testující schopnost
25.10.2010 12:00:19
25
interpretovat, vyhodnotit a pochopit, co uchazeč četl.
Doplnění textu testuje tuto schopnost vynecháním
zásadních slov z krátkých pasáží textu a vyžaduje doplnit je slovy nebo frázemi z nabídky.
• Budou se vyskytovat nové otázky na ekvivalenci vět,
které testují schopnost uchazeče dospět k tomu, jak
by věta měla být dokončena, přičemž je třeba se soustředit na celkový význam věty.
• V testu bude více otázek na pochopení textu, včetně
nových typů otázek, například takových, kde je třeba
zvolit více správných odpovědí, nikoliv pouze jednu,
nebo zvýrazňování věty v textu, která je odpovědí.
Kvantitativní sekce
Pro GRE test bude stále potřebné znát základy matematiky. Rozdílem je ale zvýšený důraz na interpretaci
dat a scénáře ze života. Existují nové typy otázek, které
vyžadují schopnost matematicky uvažovat. Poskytnutím
kalkulátorů jako součásti uživatelského prostředí testu
se sníží důraz na samotné počítání.
Analytické psaní
Sekce analytického psaní se příliš nemění. Uchazeč bude
muset být schopen napsat přesně zacílenou odpověď
založenou na daných úkolech, takže přesněji ukáže své
dovednosti tím, že odpoví jasně a přímo na daný úkol.
Stále se budou psát dvě eseje, v jedné se ohodnotí logická argumentace a ve druhé se budou vyjadřovat názory na konkrétní zásadní téma.
3.5.4 Změny v bodování
Vzhledem k zásadním změnám v obsahu testu se pozmění i systém skórování verbálního a kvantitativního
oddílu ze současných 200–800 bodů s 10b přírůstky
na 130–170bodovou škálu s jednobodovými přírůstky. Stlačení škály má za úkol nezveličovat malé rozdíly
ve výkonu studentů.
Novinky v kvantitativní sekci:
• Přibudou otázky s výběrem odpovědí, včetně takových, jež budou mít více než jednu správnou odpověď,
u kterých bude nutné vybrat všechny správné odpovědi.
• Nové otázky, kde je číslo odpovědí, budou vyžadovat
místo výběru správné odpovědi ze seznamu vepsání
číselné odpovědi.
TAB.5 Časový rozpis a seznam úkolů pro jednotlivé oddíly
Oblast
Počet otázek
Čas
Analytické psaní (Jedna sekce se dvěma samostatnými úkoly)
2 úkoly
30 min na úkol
Verbální oddíl (Dvě sekce)
cca 20 otázek na sekci
30 min na sekci
Kvantitativní oddíl (Dvě sekce)
cca 20 otázek na sekci
35 min na sekci
Pilotní sekce *
různě
různě
Výzkumná sekce**
různě
různě
*neoznačená pilotní sekce se může, ale nemusí objevit kdykoliv od konce úvodního oddílu analytického psaní
**označená výzkumná sekce se může objevit místo nebodované sekce. Bude vždy na konci testu a zodpovězení otázek v ní se nepřičítá k celkovému skóre
Za třetím oddílem je zařazena 10minutová přestávka. Mezi ostatními oddíly je přestávka vždy jednu minutu.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 25
25.10.2010 12:00:36
26
4 Testy užívané ve Velké Británii
4.1 TSA Cambridge
4.1.1 Co je TSA Cambridge a kde se využívá
Test TSA Cambridge (Thinking Skills Assessment, Cambridge) je vytvořen, využíván a rozsáhle zkoumán organizací Cambridge Assessment. Od roku 2001 ho využívá
univerzita Cambridge v procesu přijímacího řízení.
4.1.2 Komu je test určen
Test píší uchazeči o vysokoškolské studium, kteří si
podali přihlášku na některou z fakult univerzity Cambridge. Jednotlivé univerzity mají stanoveno, které obory vyžadují test TSA.
4.1.3 Charakteristika testu
Test je možné absolvovat v počítačové nebo papírové formě. Záleží na každé fakultě, jakou formu testu si stanoví.
TSA Cambridge měří dvě oblasti, a to kritické myšlení
a řešení problémů. Řešení problémů zahrnuje numerické a prostorové myšlení, zatímco oblast kritického myšlení zjišťuje schopnost porozumět argumentům a jejich
zdůvodnění s využitím běžného jazyka. Kritické uvažování je považováno za základ každé akademické studie.
Test obsahuje 50 „multiple-choice“ otázek, na jejichž
vyřešení je vyhrazeno 90 minut, viz tab. 6.
Otázky v testu jsou organizovány tak, aby se řešitelé
setkali se všemi typy otázek bez ohledu na to, jestli test
vyřeší celý. Tzn., že otázky z obou sekcí se v testu mezi
sebou prolínají a každý úsek tak prezentuje celkový
vzhled testu, proto nejsou jasná pravidla a doporučení,
jak nejlépe postupovat při řešení jednotlivých úloh, vyplatí-li se úlohy přeskakovat nebo postupovat podle jejich řazení v testu.
Otázky se liší obtížností, některé jsou považovány
za velmi jednoduché, jiné za velmi obtížné.
Charakteristika jednotlivých sekcí
Řešení problémů
Tato sekce obsahuje úkoly, které vycházejí z textové pasáže, diagramu, souhrnu informací (např. jízdní řád)
nebo grafu. Řešení problémů je obsaženo ve třech typech
otázek, přičemž v celé sekci je 25 otázek. Jednotlivé typy
jsou: relevantní výběr, hledání postupu a hledání shod.
Při řešení úloh jsou vyžadovány základní matematické znalosti a dovednosti. Je nutné znát číselné koncepty, číselné operace a jednotky množství (určení šířky,
plochy, hodnoty peněz). Dále je nutné mít prostorovou
představivost a umět pracovat s tabulkami a grafy.
Kritické myšlení
Úlohy v této sekci vycházejí z určité textové pasáže.
Volba správné odpovědi vyžaduje schopnost správného úsudku a přesné argumentace. V sekci je sedm typů
otázek: souhrn hlavní myšlenky, vyvození závěru, odhalení předpokladu, odhad dopadu dodatečných důkazů,
hledání logických chyb, párování argumentů a aplikace
principů. Celá sekce obsahuje 25 otázek, stejně jako první sekce.
4.1.4 Podmínky řešení
Při řešení testu nejsou povoleny kalkulátory. V případě,
že uchazeč řeší test v písemné formě, musí mít měkkou
tužku a gumu. Je povoleno mít slovník (knižní nebo
elektronický), a to především uchazečům, pro které není
angličtina mateřským jazykem.
Kdy a kde je možné psát test
Většina uchazečů absolvuje test při pohovoru přímo
ve škole, na kterou se hlásí, a to buď v počítačové, nebo
papírové formě, jak stanoví škola. Škola také určuje, kdy
a kde budou kandidáti test vykonávat. Některé fakulty
využívají centrální testovací místnost v Cambridge.
TAB.6 Časový rozpis a seznam úkolů pro jednotlivé oddíly
Oblast
Počet otázek
Kritické myšlení
25 MC
Řešení problémů
25 MC
Čas
Měří schopnost úsudku a přesné argumentace.
90 min
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 26
Obsah
Měří schopnost pracovat s textem, diagramy, souhrnem informací a nacházet postupy řešení daného problému.
25.10.2010 12:00:53
27
4.1.7 Jak se na test přihlásit
Uchazeč se nemůže ke zkoušce přihlásit sám. Registraci
zařídí univerzita Cambridge, resp. fakulta, na kterou si
uchazeč podal přihlášku. Každý kandidát, který se dostaví k pohovoru a potřebuje absolvovat test TSA Cambridge, má zajištěné podmínky pro řešení testu.
4.1.8 Ukázkové úlohy
Bodové hodnocení
TSA je složen z „multiple-choice“ otázek. V nabídce
je pět možností odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna
správná. Chybné odpovědi nejsou penalizovány, proto se
vyplatí otázky, na které řešitel nezná odpověď, natipovat.
Skóre je přepočítáno na škálu 0 – 100, kde je výsledné skóre zaokrouhleno na jedno desetinné místo. Škála
není percentilem podle hrubého skóre, ale odhadem
kandidátových schopností spočítaným statistickou
technikou nazývanou Rash, která bere v potaz celkovou
obtížnost testu, takže skóre z různých testů jsou porovnatelná.
Čas
Na test je vyhrazeno 90 minut čistého času. Mezi jednotlivými sekcemi nejsou přestávky, protože úlohy z jednotlivých sekcí se prolínají.
4.1.5 Vyhodnocení testu
Odpovědi jsou zapisovány do záznamového archu.Vyhodnocení testu probíhá automaticky a nejsou akceptovány žádné připomínky k přehodnocení skóre testu.
Výsledky neobdrží uchazeč, ale jsou předány fakultě,
na kterou se uchazeč hlásí. Využití výsledků jednotlivými fakultami se liší. Uchazeči by si měli zjistit, jakým
způsobem budou jejich výsledky fakultou využity.
From the specimen materials available on the Cambridge Assessment website (www.admissionstests.
cambridgeassessment.org.uk). Reprinted by permission of the University of Cambridge Local Examinations
Syndicate.
PROBLEM SOLVING
Relevant Selection
The table below shows the price of various ladders.
I need a ladder at least 8m long to reach the gutters of
my house. I want to store it in my garage which is only
4.2m long.
What is the lowest price I must pay to satisfy these conditions?
Length closed
(m)
Triple section ladders:
2·6
3·0
3·5
4·0
Obtížnost testu
Průměrné skóre řešitelů se obvykle blíží 60 a pouze okolo 10 % řešitelů dosáhne vyššího skóre než 70.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 27
6·0
7·5
9·0
10·0
£82
£104
£133
–
£100
£120
£150
£169
£52
£67
£78
£98
–
–
£64
£82
£95
£115
£140
£155
Double section ladders:
3·0
3·5
4·0
4·5
5·0
5·5
4.1.6 Jak se připravit
Na internetových stránkách www.cambridgeassessment.org.uk jsou k dispozici materiály, které je možné
využít k přípravě na test. Volně ke stažení je zde např.
popis testu a rady, jak nejefektivněji řešit jednotlivé
úlohy. K dispozici jsou také on-line testy (10 otázek, 50
otázek). Dále je možné využít různé knižní publikace, jejichž názvy jsou na těchto stránkách uvedeny.
Length
Lightweight Heavyweight
extended (m) (DIY use)
(Trade use)
A
B
C
D
E
5·3
6·2
7·2
8·3
9·0
10·0
£78
£98
£133
£150
£169
The answer is C
Finding procedures
Mr Jones has to renew the white lines on a 1 km stretch
of road. Each edge of the road is marked with a solid line
and there is a „dashed“ line in the centre. Drivers are
25.10.2010 12:01:12
28
warned of approaching bends by two curved arrows. Mr
Jones will have to paint four curved arrows. The manufacturers have printed the following guidance on each 5
litre drum of paint.
Solid lines – 5 metres per litre.
Dashed lines – 20 metres per litre
Curved arrows – 3 litres each
How many drums of paint will Mr Jones require?
(A) 53
(B) 92
(C) 93
(D) 103
(E) 462
The answer is C.
Identifying Similarity
I wish to tile an area of wall 120cm wide by 100cm high.
Tiles are 20cm square. I will, therefore, need 6 x 5 = 30
tiles.
Which of the following uses the same method of calculation as that above?
(A) A staircase is 3m high. steps. Each step rises 0·25m.
Therefore, there are 12.
(B) A room is 4·2m by 2·0m. Carpet costs £10·00 per
square metre. Therefore, it will cost £84·00 to carpet the room.
(C) A box containing sugar cubes is 10cm x 10cm x
5cm. A sugar cube is 1cm on each side. Therefore,
the box contains 500 cubes.
(D) Using square tables 1·5m on each side, I need to
make up a conference table 6m x 3m. Therefore
I will need 8 tables.
(E) I work 40 hours a week and earn £5·00 an hour.
Therefore, in 4 weeks I will earn £800·00.
The answer is D.
CRITICAL THINKING
Summarising the Main Conclusion
Vegetarian food can be healthier than a traditional diet.
Research has shown that vegetarians are less likely to
suffer from heart disease and obesity than meat eaters.
Concern has been expressed that vegetarians do not get
enough protein in their diet but it has been demonstrated that, by selecting foods carefully, vegetarians are
able to amply meet their needs in this respect.
Which of the following best expresses the main conclusion of the above argument?
(A) A vegetarian diet can be better for health than a traditional diet.
(B) Adequate protein is available from a vegetarian
diet.
(C) A traditional diet is very high in protein.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 28
(D) A balanced diet is more important for health than
any particular food.
(E) Vegetarians are unlikely to suffer from heart disease and obesity.
The answer is A.
Drawing a Conclusion
Private airline companies say that they are now determined to operate a transport system that is as safe as it can
be, while still remaining viable. But a private sector business can only be viable if it makes money for its owners. If
for all flights and at all airports there were thorough foolproof screening for firearms and for explosives planted
by terrorists, then the system would be safer; but really
effective screening would preclude all possibility of profit.
Which one of the following conclusions is best supported by the passage above?
(A) A private airline which is not profitable will be safer
than one that is.
(B) To stay in business, a private airline company has to
sacrifice some safety.
(C) Private airlines, in the past, were not sufficiently
concerned with safety.
(D) Even if airlines could afford the cost, effective screening against terrorist attacks would be impossible.
(E) Those who run private airline companies are
more interested in profit than in the safety of their
passengers.
The answer is B.
Identifying an Assumption
People who write books revealing the inner workings of
the secret service have usually been dismissed from the
service or have retired with a sense of grievance against it. The result is that only the seedy side of the secret
service is exposed. This is partly because those who
would paint a more favourable picture are unwilling to
flout the legal restrictions placed on all who have been
employed in the secret service, and partly because the records of the organisations are not available to outsiders.
Which of the following is an underlying assumption of
the argument above?
(A) The records of the secret service are readily available to its former employees
(B) The work of the secret service is undervalued as
a result of publication of distorted accounts of its
working.
(C) The seedy side of the secret service is of minor significance compared with the important work it carries out.
25.10.2010 12:01:42
29
(D) Legal restrictions against revealing the inner workings of the secret service do not apply to those who
have been dismissed.
(E) Those who have a grievance against the secret
service are either unable or unwilling to give a balanced account of its workings.
The answer is E.
Matching Arguments
I cannot get any answer when I dial my mother’s number. Either she is not answering her phone or she has
decided to stay away on holiday for an extra week. She
must still be away. She would never let the phone ring
without answering it.
Assessing the Impact of Additional Evidence
Polar bears in captivity frequently engage in obsessive
patterns of behaviour, pacing back and forth on the
same spot, swinging their heads from side to side, and
other signs of stress. They do this even when their living areas are quite spacious. What this shows is that
conditions of captivity are not a satisfactory substitute
for the natural environment of the polar bear species.
Which of the following most closely parallels the reasoning used in the above argument?
(A) If I want to remain fit and healthy I have to watch
my diet and take exercise. I want to stay fit so I eat
carefully and go running regularly.
(B) If Denise had carried on going to the gym and eating
sensibly, she would never have got so run down.
She did get run down, so she must either have given
up her diet or stopped going to the gym.
(C) Joe is looking a lot fitter. Either he has cut down
on his eating or he has been out running every day.
I know for a fact that Joe couldn‘t keep to a diet, so
it must be exercise that‘s done it.
(D) Anyone who swims over twenty lengths a day has
to be pretty fit. Sheena swims thirty lengths a day.
Therefore Sheena must be quite fit.
(E) Sticking to a diet is hard at first but after about two
weeks most people get used to it. I have been dieting
for nearly two weeks so I should be getting used to
it soon.
The answer is C.
Which of the following, if true, would most weaken the
above argument?
(A) Polar bears are especially ill-suited to a life in captivity.
(B) Many polar bears in the wild engage in obsessive
patterns of behaviour.
(C) Polar bears in captivity are much better fed than
those living in the wild.
(D) Polar bears in the wild cover many miles a day when
they are hunting for food.
(E) Polar bears which have been reared in captivity are
incapable of surviving in the wild.
The answer is B.
Detecting Reasoning Errors
Some people attempt to smuggle a pet into Britain because of the quarantine regulations which are aimed
at preventing rabies from entering the country. If there
were no such regulations, there would be no reason to
smuggle pets. Since the most likely source of a rabies
outbreak in Britain is a smuggled pet, if the quarantine
regulations were abolished, the danger of a rabies outbreak would be reduced.
Which of the following is the best statement of the flaw
in the argument above?
(A) Rabies is not likely to enter Britain in a wild animal.
(B) The quarantine regulations cannot prevent owners
from smuggling their pets.
(C) If there were no quarantine regulations, pets with
rabies could enter Britain easily.
(D) If people did not want to travel with their pets, there
would be no need for quarantine regulations.
(E) If pets were inoculated against rabies, there would
be no need for quarantine regulations.
The answer is C.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 29
Applying Principles
Smokers who suffer from heart disease which is caused
by their smoking should not be allowed to get free health
treatment. That is because this is an example of self-inflicted illness. Those whose actions have caused illness
or injury to themselves should make a financial contribution to their treatment.
Which one of the following best illustrates the principle
underlying the argument above?
(A) Children should get free dental treatment, even if
they eat sweets which cause dental decay.
(B) Heart disease sufferers who can afford to pay for
health treatment should not receive free treatment.
(C) Smokers who cannot afford to pay for health care
should be allowed free treatment when they are ill.
(D) People who are injured in car accidents should receive free treatment regardless of whether they were
wearing a seat belt.
(E) Motor cyclists whose head injuries are caused by
not wearing a crash helmet should make a financial
contribution to their treatment.
The answer is E.
25.10.2010 12:02:00
30
4.2 TSA Oxford
na jedno ze tří možných témat, resp. otázek. Pro tento
úkol je vyhrazeno 30 minut.
4.2.1 Co je TSA Oxford a kde se využívá
Test TSA Oxford (Thinking Skills Assesments, Oxford) se využívá ve Velké Británii a je vstupním testem,
který uchazeči absolvují ještě před pohovorem v rámci
přijímacího řízení na některou z fakult univerzity Oxford. Protože kandidáti se hlásí ze širokého studijního
prostředí a studium těchto kurzů vyžaduje široké pole
schopností, je rozhodnutí o přijetí velice komplexní proces. Test zjišťuje, má-li uchazeč schopnosti a dovednosti, které vyžaduje tak náročné studium.
4.2.2 Komu je test určen
Test je určen uchazečům o tyto obory Oxfordské univerzity: Filozofie, politika a ekonomie, Ekonomie a management, Experimentální psychologie a obor Psychologie a filozofie.
4.2.3 Charakteristika testu
Test TSA Oxford je pouze v písemné formě. Skládá se ze
dvou sekcí – v první se hodnotí myšlenkové schopnosti,
druhá je založena na písemném úkolu, viz tab. 7. Každá
úloha má pět možných odpovědí, vždy je pouze jedna
správná.
Charakteristika jednotlivých sekcí
Hodnocení myšlenkových schopností
V této sekci je testována schopnost řešit problémy (zahrnuje numerické myšlení a prostorovou představivost)
a schopnost kriticky uvažovat (argumentovat a logicky
užívat jazyk v jeho písemné podobě). Je složena z 50
„multiple-choice“ otázek a trvá 90 minut.
Písemný úkol
Tato sekce zjišťuje schopnost uchazeče uspořádat myšlenky a stručně a jasně se písemně vyjádřit. Otázky
nejsou předmětově specifikovány. Uchazeč píše esej
4.2.4 Podmínky řešení
Pro každou sekci je určen zvláštní záznamový arch a odpovědi jsou zaznamenávány měkkou tužkou. Není povolen kalkulátor ani slovník.
Kdy a kde je možné psát test
Většina uchazečů píše test přímo na své vlastní škole
nebo fakultě, kam se hlásí. Další kandidáti mohou využít testovací centrum (ze sítě center pro testování). Pro
Českou republiku je to British Council v Praze (www.
britishcouncil.org/czechrepublic).
Bodové hodnocení
Za každou správně zodpovězenou otázku obdrží řešitel 1 bod, chybné odpovědi nejsou penalizovány. Skóre
je stejně jako u TSA Cambridge přepočítáno na škálu
0 – 100, kde je výsledné skóre zaokrouhleno na jedno
desetinné místo. Škála není percentilem podle hrubého
skóre, ale odhadem kandidátových schopností spočítaných statistickou technikou nazývanou Rash, která bere
v potaz celkovou obtížnost testu, takže skóre z různých
testů jsou porovnatelná.
Čas
Celý test trvá 2 hodiny, první sekce má 90 minut a druhá
30 minut.
4.2.5 Vyhodnocení testu
Odpovědi jsou zapisovány do záznamového archu. Vyhodnocení testu probíhá automaticky a nejsou akceptovány žádné připomínky k přehodnocení skóre testu.
Písemná část projde rukama hodnotitelů.
Výsledky testu jsou sděleny pouze těm uchazečům,
kteří se přihlásili na jeden z oborů Oxfordské univerzity, který vyžaduje absolvování TSA, a to za dva měsíce
TAB.7 Časový rozpis a seznam úkolů pro jednotlivé oddíly
Oblast
Hodnocení myšlenkových schopností
(kritické uvažování + řešení problémů)
Písemný úkol
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 30
Počet otázek
50 MC
Čas
Obsah
90 min
Měří schopnost kriticky uvažovat a řešit
problémy, tzn. schopnost úsudku a argumentace, schopnost práce s textem
a souhrnem informací.
Kandidáti musejí napsat 1 esej
Měří schopnost uspořádat myšlenky
30 min
(odpověď na 1 otázku ze 3 možných)
a schopnost vyjádřit se v písemném projevu.
25.10.2010 12:02:19
31
od vykonání zkoušky. Budou poskytnuty také fakultám,
na které si uchazeč podal přihlášku. Fakulty využívají výsledky různým způsobem, proto by si měl uchazeč zjistit, jakým způsobem budou využity jeho výsledky.
4.2.6 Jak se připravit
Pomoc s přípravou na test nabízejí různé společnosti. Mnohé z nich ale nemají dostatečný vhled do vývoje
testu, a proto jejich produkty neodpovídají požadavkům
na kvalitní přípravu. Vhodné je využít materiály připravované přímo organizací Cambridge Assessment. Ukázkový test, který je volně ke stažení na stránkách www.
cambridgeassessment.org.uk, obeznámí uchazeče
s tím, co se od něj v testu TSA Oxford očekává.
Mezi doporučenou literaturu patří například následující publikace: Thinking Skills (Butterworth, J. &
Thwaites, G.), Critical Reasoning – A practical introduction (Thomson, A.), The Logic of Real Arguments
(Fischer, A.). Existuje řada dalších, jejichž výčet je k dispozici na stránkách Cambridge Assessment.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 31
4.2.7 Jak se na test přihlásit
Kandidáti se nemohou ke zkoušce TSA Oxford zaregistrovat sami. Každý zápis k testu TSA Oxford musí být
proveden schváleným testovacím centrem, které administruje test TSA. Pro Českou republiku je to British
Council v Praze, kde také účastníci absolvují test.
4.2.8 Ukázkové úlohy
Úlohy jsou obdobné jako v testu TSA Cambridge. TSA
Oxford má navíc písemný úkol.
WRITING TASK
YOU MUST ANSWER ONLY ONE OF THE FOLLOWING QUESTIONS
1. When, if ever, is forgiveness wrong?
2. Should parking fines be based on the driver‘s income?
3. „The cause of gender inequality is in the hands of
men, but the solution is in the hands of women.“
Do you agree?
25.10.2010 12:02:36
32
5 Který test je pro kterou univerzitu?
TSP
Test TSP využívá pouze Masarykova univerzita.
SAT Reasoning Test
Harvard – Undergraduate Admissions (1.)6
Yale University (3.), AS
University of Chicago (7.), HS1
Princeton University (8.), HS2
California Institute of Technology (10.)
Columbia University – Undergraduate Admissions
(11.), AS
University of Pennsylvania – Undergraduate Admissions (12.), AS
Johns Hopkins University (13.), HS2
Duke University (14.), HS1
Cornell University (15.), AS
Stanford University (16), AS
McGill University (18.), AS
University of Michigan Ann Arbor (19.), HS2
Carnegie Mellon University (27.), AS
University Edinburgh (20.)
Tokyo University (22.), AS
University of Hong-Kong (24.), AS
Kyoto University (25.), AS
University of Toronto (29.), AS
a mnoho dalších…
Vysvětlivky
AS = All Scores – univerzita využívá všechna skóre dosažená v testu SAT Reasoning Test
HS1 = Highest Section, Version 1 – škola využívá skóre
z jednotlivých sekcí, která uchazeč považuje za nejlepší,
6 číslo v závorce = umístění univerzity ve světovém žebříčku univerzit z r.
2009
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 32
a dodá je škole; jednotlivé sekce mohou být z různých
testů
HS2 = Highest Section, Version 2 – viz verzi 1; škola doporučuje poslat všechny výsledky
ACT
Harvard – Undergraduate Admissions (1.)
Yale University (3.)
University of Chicago (7.)
Princeton University (8.)
Massachusetts Institut of Technology, MIT (9.)
California Institute of Technology (10.)
Columbia University – Undergraduate Admissions
(11.)
University of Pennsylvania – Undergraduate Admissions (12.)
Johns Hopkins University 13.)
Duke University (14.)
Cornell University (15.)
Stanford University (16)
McGill University (18.)
University of Michigan Ann Arbor (19.)
Carneige Mellon University (27.)
a mnoho dalších…
LSAT
Studium práva má dvě úrovně vysokoškolského studia –
stupeň JD (Juris Doctor) a LLM (Master of Laws).
JD Degree je první stupeň v oboru práva nutný k vykonávání právní činnosti v USA. Je to tříletý prezenční program. Pro vstup do tohoto programu je vyžadován titul
bakalář v oboru právo.
25.10.2010 12:02:53
33
LLM Degree je pokročilá právnická certifikace s celosvětovou důvěryhodností. Pro zapsání do tohoto
programu je vyžadován první stupeň právnického
studia (JD Degree). Tuto certifikaci získá uchazeč během jednoho roku prezenčního studia. V přijímacím
řízení do LLM programu není v USA vyžadován test
LSAT. Vyžadován je první stupeň studia v oboru právo,
tzn. JD Degree.
Americké univerzity
LSAT využívá všech 199 institucí s akreditací ABA. Celý
seznam je k dispozici na internetových stránkách organizace LSAC.
Několik příkladů:
University of Maine, School of Law
Vermont Law School
Boston College, Law School
Boston University, School of Law
Harvard, Law School
Yale, Law School
University of Connecticut, School of Law
University of Pennsylvania, Law School
University of Pitsburgh, School of Law
University of Virginia, School of Law
George Mason University, School of Law
University of Kentucky, College of Law
Duke University, School of Law
University of North Carolina, School of Law
University of Chicago, Law School
University of San Francisco, Law School
a mnoho dalších…
Kanadské univerzity
University of Alberta, Faculty of Law
University of British Columbia, Faculty of Law
University of Calgary, Faculty of Law
Dalhousie University, Schulich School of Law
University of Manitoba, Faculty of Law
McGill University, Faculty of Law
Faculté de droit, Université McGill
University of New Brunswick, Faculty of Law
Osgoode Hall Law School, York University
University of Ottawa, Faculty of Law
Université d’Ottawa, Faceulté de Droit
Queen’s University, Faculty of Law
University of Saskatchewan, College of Law
University of Toronto, Faculty of Law
University of Victoria, Faculty of Law
The University of Western Ontario, Faculty of Law
University of Windsdor, Faculty of Law
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 33
GRE
Pouze programy „graduate“7
University of Florida, Graduate Faculty
Harvard Business School
Yale University, School of Management
University of Chicago, Division of The Biological Sciences
University of Chicago, Division of The Social Sciences
Duke University, Graduate School
Johns Hopkins University, School of Education
Stanford University, Stanford Business School
a mnoho dalších…
TSA Cambridge
Univerzita Cambridge se skládá z 31 vysokých škol (colleges)8, které přijímají uchazeče na základě testu TSA
Cambridge do těchto oborů: Počítačové vědy, Ekonomie, Strojírenství, Hospodářství, Přírodní vědy (fyzikální a biologické), Politologie, psychologie a sociologie.
TSA Oxford
Univerzita Oxford je tvořena 38 autonomními vysokými školami, jež přijímají uchazeče na základě testu TSA
Oxford do těchto oborů: Psychologie a filozofie, Experimentální psychologie, Ekonomie a management, Filozofie, politologie a Ekonomie
7 graduate – označení programů, které vedou k titulu Master nebo Ph.D.
8 college = vysoká škola – víceméně nezávislá instituce, která studentům
poskytuje vzdělání, ubytování i stravu; součást univerzity
25.10.2010 12:06:15
34
6 Důležité odkazy
Masarykova univerzita nabízí uchazečům o studium
zdarma stažení všech dosavadních variant TSP i s klíčem správných odpovědí na adrese http://tsp.muni.cz,
kde mohou uchazeči o studium rovněž nalézt odkazy
i na další služby poskytované Masarykovou univerzitou – Diskusní fórum pro uchazeče, Interaktivní online
TSP, Často kladené dotazy, aj.
Na stránkách Fulbrightovy komise www.fulbright.cz,
která vznikla a funguje na základě mezivládní dohody
mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými,
naleznete mnoho užitečných informací, které se týkají
studia v zahraničí.
Na stránkách www.ets.org naleznete informace k testu
GRE. Internetové stránky www.lsac.org poskytují informace
o testu LSAT.
S testem ACT se podrobně seznámíte
na www.actstudent.org.
Na stánkách organizace Cambridge Assessment
www.cambridgeassessment.org.uk se dozvíte všechny
důležité informace o britském testu TSA.
Úlohy byly čerpány z těchto zdrojů:
GRE® General Test Practice Book, Thinkink Skills Assessment (TSA) – TSA Cambridge Specification, Sat Reasoning Test – Materials Available for Licence, test TSP
2008 a 2009.
Internetové stránky www.collegeboard.com přinášejí
mnoho užitečných informací o americkém testu SAT.
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 34
25.10.2010 12:06:20
35
Vaše poznámky
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 35
25.10.2010 12:06:39
36
Vaše poznámky
SCIO_Přehled testů_A4_09_2010_BLOK.indd 36
25.10.2010 12:06:47

Podobné dokumenty

Mistrovství světa her

Mistrovství světa her IMP. Teoreticky je správné vydražit 4♥, které jsou při opatrnější hře -1 a mohou soupeře vyhnat do nesplnitelných 4♠. Ale neopatrné trumfování může vést ke katastrofě, jako v jiném zápase, kde EW s...

Více

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu namnoze nejednoznačný či kontroverzní výzkum zpochybňující uznávaná vědecká paradigmata může vyústit ve fundamentální objevy, jež dříve či později naleznou praktická uplatnění. V tomto případě vědc...

Více

mobil apg 1000

mobil apg 1000 Synchronní generátor Výrobce Jmenovitý zdánlivý výkon Jmenovitý činný výkon Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu Třída Provozní účiník cos fí Jmenovité napětí - frekvence - otáčky Počet...

Více

Návod - Doplňky do koupelny

Návod - Doplňky do koupelny Nedoporučujeme odkládaní horkého nádobí (nad 180ºC) přímo na povrch kuchyňského dřezu. Pro každodenní čištění použijte vlhkou houbu (Glitzi, Vileda…) a obvyklé tekuté prostředky (Cet, Pril,…). Velm...

Více

Seznam vystavovatelů

Seznam vystavovatelů ETS: Educational Testing Service (TOEFL, GRE) Eileen Tyson www.ets.org GMAC: Graduate Management Admission Council (GMAT) Joanna Graham www.gmac.com IELTS International Beryl Meiron Stephen Carey H...

Více

OUTdoor MGM 80

OUTdoor MGM 80 Synchronní generátor Výrobce Jmenovitý zdánlivý výkon Jmenovitý činný výkon Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu Třída Provozní účiník cos fí Jmenovité napětí - frekvence - otáčky Počet...

Více

OUTdoor MGM 500

OUTdoor MGM 500 Synchronní generátor Výrobce Jmenovitý zdánlivý výkon Jmenovitý činný výkon Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu Třída Provozní účiník cos fí Jmenovité napětí - frekvence - otáčky Počet...

Více

OUTdoor MGM 250

OUTdoor MGM 250 Synchronní generátor Výrobce Jmenovitý zdánlivý výkon Jmenovitý činný výkon Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu Třída Provozní účiník cos fí Jmenovité napětí - frekvence - otáčky Počet...

Více