obsah úvod teória

Komentáře

Transkript

obsah úvod teória
OBSAH
ÚVOD
TEÓRIA
Alexandra Archalousová
TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH
V ČR
Martina Bašková, Tibor Baška
VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE PRE VÝŽIVU
V TEHOTENSTVE
Ivana Bóriková
PSYCHOSOCIÁLNE ASPEKTY ŽIVOTA PACIENTOV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU
Mária Cibulová, Melánie Beťková
KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S OCHORENIAMI MOZGU
Martina Cichá
IMPLEMENTACE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE DO VÝUKY OŠETŘOVATELSTVÍ
Radomila Drozdová
ZÁTĚŽ PROFESE SESTRY
Beáta Frčová
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO OŠETROVATEĽSTVA V OBDOBÍ DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY
Ivica Gulášová
INTEGRÁCIA SOCIÁLNYCH A SPOLOČENSKÝCH ROLÍ SESTRY
Renata Halmo
PŘÍKLAD VYUŽITÍ TEORIE DEFICITU SEBEPÉČE (DOROTHEA E. OREM) JAKO
EKONOMICKÉHO KONCEPTU NEMOCNICE
Alžbeta Hanzlíková
PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE
Edita Hlinková, Mária Nemčeková, Dušan Mištuna
METODOLOGICKÉ VYUŽITIE RODOVEJ DIFERENCIÁCIE V OŠETROVATEĽSTVE
Elena Holmanová, Katarína Žiaková
HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETES MELLITUS
Martin Horváth , Kateřina Ivanová , Tomáš Mach
MOŽNOSTI INTEGRACE KVANTITATIVNÍHO A KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU
Oľga Chromá, Ján Buchanec, Eva Hlaučová, Jana Buchancová, Igor Ondrejka,
Lucia Mazúchová
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM – PROBLÉM MEDICÍNSKY A OŠETROVATEĽSKÝ
Miroslava Kyasová, Jana Kocourková, Erna Mičudová
OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE V NEMOCNIČNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMU, PROJEKT
IGA NR/8082-3
Silvia Kyčinová
ETNA – EUROPEAN TRANSCULTURAL NURSES ASSOCIATION
Erika Maskálová
GESTAČNÝ DIABETES MELLITUS Z POHĽADU PÔRODNEJ ASISTENTKY
Lucia Mazúchová, Ján Buchanec
RIZIKOVÉ FAKTORY A PREVENCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ĎEŤOCH
Adéla Mojžíšová, Věra Kalinová
VYUŽITÍ CANISTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI
Anna Ovšonková
ŠPECIFIKÁ MERANIA A HODNOTENIA KRVNÉHO TLAKU U DETÍ
Stanislava Paulovičová
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S ATOPICKÝMI PREJAVMI
Ilona Plevová, Regina Holešová
HISTORICKÝ VÝVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNY
Adriana Pšenková
VÝZNAM EDUKÁCIE U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS
Jana Škvrňáková, Jana Maděrová
OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY VYCHÁZEJÍCÍ Z PSYCHOSOCIÁLNÍCH POTŘEB U
TRVALÝCH NOSIČŮ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
VÝSKUM
Wilson Correia Abreu, Maria Teresa Calvario
LEARNING IN CLINICAL SETTINGS: THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS
Danuša Balková, Božena Džuganová
JAZYKOVÁ PRÍPRAVA ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA PRE EURÓPSKY TRH PRÁCE
Maria Teresa Barroso, Providência Pereira Marinheiro
HEALTH PROMOTION IN SCHOOL CONTEXT
Sylva Bártlová, Marta Jobánková
METODY POSUZOVÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE A JEJICH UŽITÍ U SOUBORU
SESTER V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ
Mária Boledovičová, Erika Krištofová, Kornélia Horváthová, Marta Zaťková
OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY NOC PRI EDUKÁCII DOJČENIA
Milina Bubeníková
KOMPARÁCIE MOTIVÁCIE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA
OŠETROVATEĽSTVA
Hana Burkertová
PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA U RODIN DĚTÍ LÉČENÝCH PRO ONKOLOGICKÉ
ONEMOCNĚNÍ
Ján Danko, Želmíra Fetisovová
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V REŽIME HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI
Michaela Dingová, Katarína Žiaková
ŠPECIFIKÁ STAROSTLIVOSTI O RÓMSKU POPULÁCIU
Bohdana Dušová
MOŽNOSTI ANALGÉZIE BĚHEM PORODU
Ivan Farský, Katarína Žiaková, Igor Ondrejka
DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA V SÉNIU
Želmíra Fetisovová, Katarína Adamicová, Zuzana Čapčíková
MEDICÍNSKE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O CHRONICKÉHO
PACIENTA
Drahomíra Filausová
ZNALOST O PRÁVECH PACIENTŮ V PRIMÁRNÍ PÉČI
Viera Fraňová, Anna Melichová
PROBLEMATIKA MOTIVÁCIE VOVYUČOVACOM PROCESE
Dulce Maria Pereira Garcia Galvão
IMPLEMENTATION OF THE ORIENTATIONS OF THE WHO ON BREASTFEEDING IN A BABYFRIENDLY
Zuzana Hudáková
VZDELÁVANIE SESTRY A JEJ ĎALŠÍ PROFESIONÁLNY ROZVOJ
Darja Jarošová
VYUŽITÍ MDS-HC NÁSTROJE V DOMÁCÍ PÉČI
Alena Kavalírová, Peter Višňovský
ALKOHOL A STUDENTI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Mária Kovářová, Alžbeta Hanzlíková
VÝSLEDKY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE VO VÝSKUME
Eva Kráľová, Elena Kukurová
EURÓPSKE NETRADIČNÉ METÓDY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY MODIFIKOVANÉ NA NAŠE
PODMIENKY Z POHĽADU ŠTUDENTA
Pavla Kudlová, Alžběta Stanislavová
EDUKACE ZDRAVÝCH PROBANDŮ V SOUVISLOSTI S URČOVÁNÍM GLYKEMICKÉHO
INDEXU POTRAVIN
Miroslava Líšková, Iveta Nádaská, Ľubica Poledníková
PODIEL VÝCHOVY K ZDRAVIU V ABSOLVENTSKÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV VYŠŠIEHO
ODBORNÉHO ŠTÚDIA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V NITRE
Jana Marečková, Jan Vejvalka, Kateřina Ivanová, Ilona Solichová, Robert Klos,
Petra Jandová
VÝSTUPY PROJEKTU SROVNÁNÍ METODIK HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI S POTENCIÁLEM
VYUŽITÍ ICNP
Aida Mendes, Anabela Silva, Deolinda Nunes, Guida Fonseca, Manuel Rodrigues
INFLUENCE OF A PSYCHO EDUCATIVE PROGRAM IN THE PRE OPERATIVE ON THE LEVELS
OF THE PATIENT’S POST OPERATIVE ANXIETY
Eva Morovicsová
PSYCHICKÉ PROBLÉMY ŤAŽKO CHORÝCH A UMIERAJÚCICH A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA
Jana Nemcová, Simona Kelčíková, Edita Hlinková
POROVNANIE SUBJEKTÍVNYCH A OBJEKTÍVNYCH VÝSLEDKOV SKRÍNINGU DIABETICKEJ
NOHY
Jiří Neuwirth, Valérie Tóthová
OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V ČESKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍCH
Igor Ondrejka, Alena Mažgútová
KVALITA ŽIVOTA RODINY DIEŤAŤA S PSYCHICKOU PORUCHOU
Petronela Osacká
POSUDZOVANIE BIOLOGICKÝCH POTRIEB V KLINICKEJ PRAXI
NÁVRH POSUDZOVACEJ STUPNICE – POSÚDENIE SPÁNKU
Katalin Papp, Zoltán Balogh
ELDERLY PEOPLE'S NEEDS FOR CARE AND SERVICES IN THE FUTURE
Gabriela Poláčková, Gabriela Prokšová
NA MARGO PRIESKUMU JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ U ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA
Jana Raková
ROYOVEJ ADAPTAČNÝ MODEL A JEHO VYUŽITIE V KLINICKEJ PRAXI
Repiská Libuša, Horváthová Kornélia, Zaťková Marta
OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY NOC V PODMIENKACH ADOS PRI OŠETROVANÍ RÁN
Mária Tabaková
DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ – VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY PRÁCE
Martina Tomašíková, Želmíra Fetisovová, Igor Ondrejka
PREDSUDKY O PSORIÁZE – OVPLYVNÍ ICH ŠTÚDIUM OŠETROVATEĽSTVA?
Gabriela Vörösová, Jozefína Mesárošová, Marta Zaťková
EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE VÝSLEDKOV OŠETROVATEĽSTVA U PACIENTOV S DG.
DELÍRIUM
Tony Warne
EDUCATING NURSE RITA: FOR INTEGRATED HEALTH AND SOCIAL CARE
Mária Zamboriová, Viera Simočková
MOTIVÁCIA PRE POVOLANIE SESTRY
Mária Zanovitová
RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU MENTÁLNEJ ANOREXIE U DOSPIEVAJÚCICH
Beata Zych, Iwona Oskędra
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PEDAGOGIKI MEDYCZNEJ
INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
Beata Zych, Iwona Oskędra
OPINIA STUDENTEK INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA WOZ CM UJ NA TEMAT PRAKTYKI
PEDAGOGICZNEJ
VZDELÁVANIE
Jana Ajglová
VÝVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PORODNÍ ASISTENTKA OD ROKU 1949 DO SOUČASNOSTI
Magdaléna Belaňová
EDUKÁCIA V KLINICKEJ PRAXI
Věra Erbenová
METODY VYUČOVÁNÍ POUŽÍVANÉ VE VÝUCE BUDOUCÍCH SESTER
Anna Faborová, Iveta Valentová
BAKALÁRSKA PRÁCA V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ
ASISTENCIA
Eva Chylová, Mária Zanovitová
PSYCHICKÁ PRÍPRAVA DETÍ NA DIAGNOSTICKÝ ALEBO TERAPEUTICKÝ ZÁSAH S
VYUŽITÍM ŠPECIÁLNEJ BÁBKY
Marta Jakubíková, Iveta Ondriová
TVORIVÉ VYUČOVACIE METÓDY V OŠETROVATEĽSTVE
Ivan Jakubovič
ŠPORT A OŠETROVATEĽSTVO
Helena Kadučáková, Marcela Džumelová
APLIKÁCIA KREATÍVNYCH METÓD DO VZDELÁVACIEHO PROCESU V OŠETROVATEĽSTVE
Simona Kelčíková, Edita Hlinková
VZDELÁVANIE SESTIER AKO FAKTOR PREVENCIE VÝSKYTU FLEBITÍDY
Wojciech Klapa, Alicja Kamińska, Marta Szeliga
PSYCHOPEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PIELĘGNIAREK DO PRACY Z CHORYMI W
OPIECE PALIATYWNEJ
Robert Klos
E-LEARNING - VÝUKA ZDRAVOTNICKÉ ETIKY NA LF UP V OLOMOUCI
Anna Krátká
PODPORA ODPOVĚDNOSTI U STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ METAKOGNITIVNÍMI
STRATEGIEMI
Jarmila Kristová, Vlasta Závodná
KOMUNIKÁCIA V PROFESIONÁLNEJ PRÍPRAVE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Pavla Kudlová, Rudolf Kudla
SYSTÉM PRO VÝUKU STANOVENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY – POSTUP PRACÍ
Elena Kukurová, Eva Kráľová, Ľudovít Bergendi, Pavel Traubner
EURÓPSKE NETRADIČNÉ METÓDY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY MODIFIKOVANÉ NA NAŠE
PODMIENKY Z POHĽADU PEDAGÓGA
Elena Kukurová, Eva Kráľová, Stela Macková
VÝUČBOVÝ MODEL ZÁŤAŽE ORGANIZMU ELEKTROMAGNETICKÝM POĽOM
Katarína Malíková, Mariana Magerčiaková
VYUŽÍVANIE VÝSKUMNÝCH METÓD V SEMINÁRNYCH A BAKALÁRSKYCH PRÁCACH
V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO NA ÚZASP PRI PF KU V RUŽOMBERKU
Alena Mellanová
MAGISTERSKÉ STUDIUM OŠETŘOVATELSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PEDAGOGIKU NA 1. LF
UK V PRAZE
Meško Dušan
KREDITNÝ SYSTÉM ECTS A ZDRAVOTNÍCKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Iwona Oskędra, Beata Zych, Wojciech Klapa
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PEDAGOGIKI MEDYCZNEJ
INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Ludmila Reslerová
STUDIUM PORODNÍ ASISTENCE NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Lucie Sikorová
VYUŽITÍ ANTROPOLOGICKÝCH METOD V OŠETŘOVATELSTVÍ
Valérie Tóthová
MAGISTERSKÉ STUDIUM VE STUDIJNÍM PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA ZDRAVOTNĚ
SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Věra Vránová
MENTOR KLINICKÉ PRAXE V OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCI
(STUDIJNÍ PROGRAM PRO VŠEOBECNÉ SESTRY A PORODNÍ ASISTENTKY)
Yvetta Vrublová
PRIMÁRNÍ PREVENCE A JEJÍ VÝZNAMNÉ MÍSTO V EDUKACI
Tony Warne, Sue McAndrew
LEARNING TO WORK WITH NEW WORKERS IN PRIMARY MENTAL HEALTH CARE
Ľudmila Zimanová, Martina Tomašíková
80 ROKOV OŠETROVATEĽSKÉHO VZDELÁVANIA V MARTINE
TANATOLÓGIA
VEGA č. 1/2484/05 Problematika smrti a umierania človeka. Teoretické východiská
a praktické dôsledky.
Gabriela Magyarová, Mária Vachová
ETICKÉ ASPEKTY UMIERANIA V NEONATOLÓGII
Jana Slováková, Juraj Čap, Katarína Žiaková
POSTOJ K SMRTI A UMIERANIU – ROZDIELY V KOGNITÍVNEJ OBLASTI
Krzysztof Wieczorek
SPOTKANIE W HORYZONCIE ŚMIERCI
Katarína Žiaková, Juraj Čáp
POZNÁMKY K PROBLEMATIKE NÁDEJE

Podobné dokumenty