Filtračně - kompenzační zařízení

Komentáře

Transkript

Filtračně - kompenzační zařízení
Filtračně - kompenzační
zařízení
micky se rozvíjející „ČKD GROUP“, která svým zaměřením, technickými i výrobními kapacitami navazuje
na dlouholetou tradici ČKD v oblasti elektrotechniky a strojírenství.
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. působí v tuzemsku i na zahraničních trzích v oblasti dodávek elektrotechnického zařízení, zejména polovodičových aplikací, se zaměřením na dodávky zboží a služeb obsahující
vysokou míru vlastní přidané hodnoty. Tomu odpovídá orientace na vlastní vývoj, projekci, výrobu, zkušebnictví a servis zařízení pro zakázky vyžadující individuální přístup při technickém řešení požadavků zákazníka. Orientace na speciality a kusovou výrobu umožňuje získat firmě konkurenční výhodu oproti silným
nadnárodním společnostem v té části trhu, kde zákazník požaduje nabídnout technicky optimální řešení
zohledňující minimalizaci nákladů v případě investiční akce a zejména rekonstrukce nebo modernizace
Představení společnosti
Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. byla založena v roce 1999. V současné době je členem dyna-
stávajících zařízení. Nedílnou součástí přibližování se k potřebám zákazníka je i další rozvoj a rozšíření
nabídky souvisejících služeb, a to v oblasti poradenských činností (např. zpracovávání předběžných studií
nebo energetických auditů před zahájením výběrových řízení zákazníka), dále pak nabídky financování zejména ekonomicky rychle návratných projektů, a taktéž poskytování rychlého operativního servisu a revizí.
Od svého vzniku získala ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. řadu významných referencí téměř v celém spektru
svých aktivit, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Spojení s ostatními společnostmi „ČKD GROUP“ umožnilo celkové rozšíření podnikatelských aktivit.
Kontakty
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Kolbenova 936/5e, 190 00 Praha 9, Česká republika
Telefon: +40 544 00
Fax: +40 6 544 300
E-mail: [email protected]
www.ckde.cz
Certifikace
V akciové společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA
je zaveden a uplatňován integrovaný systém řízení. Společnost je certifikována v oblasti systému řízení jakosti dle EN ISO 9001:000, řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN
ISO 14001:005 a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OH SAS 1001:1999.
V souladu s tím je průběžně zvyšována úroveň řízení se zaměřením na kvalitu výrobků a služeb a na
zefektivnění realizačních procesů
1
Do výrobního programu ČKD ELEKTROTECHNIKA,
Na obrázku je patrné standardní zapojení filtračně-
a. s., kromě jiných polovodičových aplikací patří také
kompenzačního zařízení. Filtry, tvořené sériovou
filtračně-kompenzační zařízení. Tato kompenzují
kombinací kondensátoru a filtrační tlumivky, slou-
všechny zpětné negativní vlivy spotřebičů na napá-
ží jako sériové rezonanční obvody pro „odsávání“
jecí síť.
nežádoucích vyšších harmonických kmitočtů, t.j.
Mezi tyto negativní vlivy patří zejména:
5.,7.,11.,13. atd. a současně dodávají do sítě konstantní kapacitní proud.
■
odběr jalové energie
■
deformace napěťové křivky vlivem vyšších
Toto zařízení nahrazuje synchronní kompenzátory,
harmonických složek proudu
které přestaly vyhovovat vzhledem ke své velké ča-
■
pokles a kolísání napětí
sové konstantě, a tedy pomalé regulaci.
■
nesymetrie zátěže.
Uvedené zařízení zajišťuje:
Je tedy optimální omezit všechny tyto rušivé vlivy
■
plynulé a rychlé řízení jalového výkonu
jedním zařízením.
■
filtrace vyšších harmonických složek
Principem FKZ je dekompenzování jalového proudu
■
možnost individuálního řízení každé fáze zvlášť
kapacitního charakteru z kondensátorů, instalova-
Filtračně - kompenzačn zařízení
Filtračně - kompenzační zařízení (FKZ)
při požadavku odstranění nesymetrie sítě
ných obvykle ve filtrech vyšších harmonických. Toho
FKZ je možno řešit i bez dekompenzačního členu,
se dosahuje řízením indukčnosti podle požadované
jako jedno nebo vícestupňové, např. v aplikacích po-
výsledné hodnoty účiníku.
honů s ventilátorovou charakteristikou zátěže.
13.harmonická
11.harmonická
7.harmonická
5.harmonická
zátěž
kompenzátor
filtry harmonických
Přehledové schéma FKZ
Filtračně - kompenzačn zařízení
Tlumivky
Filtrační tlumivky, používané v FKZ jsou, stejně jako
tlumivky ostatních světových výrobců, koncipovány
jako vzduchové. Tlumivky s magnetickým obvodem
se u těchto zařízeni nepoužívají vzhledem k vyšším
ztrátám, závislosti indukčnosti na velikosti proudu
a problémům se zajištěním magnetického obvodu
proti klimatickým vlivům.
Kondenzátory
Na základě zkušeností spolupracujeme s renomovanými výrobci kondenzátorů, od kterých odebíráme
Dekompenzační tlumivky
kompletní kondenzátorové baterie včetně balančních ochran. Kondensátory obsahují ekologicky nezávadné a obtížně zápalné dielektrikum.
Dekompenzační člen
Dekompenzační člen je obvykle tvořen převodním
transformátorem, tyristorovým měničem a dekompenzační tlumivkou. Převodní transformátor je standardně používán pro napětí sítě větší než 10kV.
Dekompenzační tlumivky mohou být vzduchové,
obdobné konstrukce jako filtrační, nebo olejové se
železným jádrem.
Tyristorový měnič
Výkonová část tyristorového měniče impedance je
tvořena jednou nebo několika měničovými sestavaSestava COMPACT – pohled zepředu
mi typu COMPACT, popř. VARIANT. Jedná se o měniče navazující na předchozí typy. COMPACT je
univerzální modulární stavebnicový systém určený
pro stavbu.
Použitím pastilkových polovodičových prvků přímo
spínaných optickým signálem (optotyristory) a vzduchového chlazení na principu tepelných trubic se
docílí značná kompaktnost prvkových bloků a tím
i snížení objemu celých měničů.
Vysokonapěťových řízených usměrňovačů, frekvenčních měničů a dalších aplikací pro stejnosměr-
Filtrační tlumivky,
Filtrační
používané
tlumivky,
v FKZ
používané
jsou, stejně
v FKZjako
jsou, stejně jako
tlumivky ostatních
tlumivky
světových
ostatních
výrobců,
světových
koncipovány
výrobců, koncipovány
jako vzduchové.
jakoTlumivky
vzduchové.
s magnetickým
Tlumivky s magnetickým
obvodem
obvodem
se u těchto zařízeni
se u těchto
nepoužívají
zařízenivzhledem
nepoužívají
k vyšším
vzhledem k vyšším
ztrátám, závislosti
ztrátám,
indukčnosti
závislosti na
indukčnosti
velikosti proudu
na velikosti proudu
a problémůma se
problémům
zajištěnímsemagnetického
zajištěním magnetického
obvodu
obvodu
né a střídavé pohony, napájení vysílačů apod. Sta-
ních ochran. Kondensátory obsahují ekologicky nezávadné a obtížně zápalné dielektrikum.
Součástkový blok s optotyristory
vebnice je vhodná pro napětí od kV do 15kV.
3
Filtračně - kompenzačn zařízení
Regulátor EMADYN
Mikroprocesorový regulační systém EMADYN je
založený na mikroprocesoru řady INTEL‘ 19. Regulátor EMADYN je umístěn v plastové kazetě a je
sestaven z několika typů jednotek. Výsledná sestava regulátoru EMADYN závisí na konkrétní aplikaci.
Regulátor EMADYN může být doplněn několika typy
externích pomocných bloků a ovládací a zobrazovací jednotkou.
Hardwarová část regulačního
systému EMADYN
Základní procesorová jednotka je jednotná pro
Regulátor EMADYN
všechny aplikace mikroprocesorového regulátoru.
Je vyvinuta na bázi mikroprocesoru INTEL 0C19
KČ a obsahuje 3 sériové kanály, paměti typu RAM,
a napájecí zdroj.
Ovládací a zobrazovací
jednotka řady MPA
Pro složité aplikace (pohony se střídavými ventilo-
Ovládací a zobrazovací jednotka (dále jen ovládací
vými motory, kogenerační jednotky apod.) se kromě
panel MPA) je jednotná pro všechny aplikace regu-
základní procesorové jednotky do regulátoru osa-
látoru. Obsahuje 1-ti místný displej, který je složen
zuje jedna nebo více doplňkových procesorových
z šestnáctisegmentových alfanumerických LED zob-
jednotek. Jsou vyvinuty také na bázi mikroprocesoru
razovačů, 10 LED diod a ovládacích tlačítek.
INTEL 0C19 KČ.
Funkce dvou z uvedených tlačítek lze programově
Pro speciální potřeby, zejména pro obsluhu někte-
definovat v závislosti na konkrétní aplikaci, ostatní
rých jednotek rozhraní, jsou určeny speciální pro-
tlačítka slouží pro standardní ovládání regulačního
cesorové jednotky. V každém regulátoru je kromě
systému. Ovládací a zobrazovací jednotku lze simu-
procesorových jednotek osazena také jednotka zá-
lovat i na monitoru PC připojeného k regulátoru.
EPROM a EEPROM, řadič dvouportové paměti
kladního rozhraní.
Jednotka doplňkového rozhraní je v regulátoru osazena v případě, že jsou požadovány speciální funkce, případně rozsah funkcí jednotky základního rozhraní je nedostatečný. Mezi speciální funkce patří
např. převod elektrického signálu na optický signál,
mezi rozšiřující funkce patří např. zvýšení počtu logických vstupů a výstupů, počtu opticky oddělených
výkonových výstupů řídících impulzů apod.
Obsah jednotky projekčního rozhraní je určen konkrétním připojením regulátoru k regulované soustavě a závisí tedy na konkrétní aplikaci. Úkolem
jednotky projekčního rozhraní je především normalizace vstupních analogových signálů.
Ovládací a zobrazovací jednotka MPA-2
4
Regulační část
řídícího programu
Dotykový panel představuje oproti panelu řady MPA
Regulační část řídícího programu pracuje standard-
jednak snadnější a komfortnější obsluhu, ale hlavně
ně s šestnáctibitovými operandy. Jejím základem
umožňuje vizualizaci regulátorem řízené aplikace
je systém nezávislých „softwarových regulačních
a technologie. Panel obsahuje počítač typu průmys-
bloků“, které umožňují, podle požadavku dané apli-
lové PC s periferiemi, polovodičovým diskem (flash
kace, stavebnicově sestavovat regulační bloková
disk) a barevnou dotykovou LCD obrazovkou o veli-
schémata.
kosti 1,1 palce s rozlišením 00x00 bodů. Průmys-
Do tohoto systému patří např.:
lové PC má nainstalován operační systém Microsoft
Windows CE. Panel lze připojit k jednomu regulátoru
přes sériovou linku RS3 nebo k více regulátorům
přes převodník RS45 / RS3.
Softwarová část
regulačních systémů
Řídící program, běžící v mikropočítači, lze přibližně
rozdělit na část regulační, část ovládací logiky a část
komunikační.
■
blok generátoru řídících impulzů pro tyristory,
■
blok regulátoru proudu,
■
blok obecného regulátoru PIĎ,
■
blok filtru,
■
blok komparátoru s hysterezí, apod.
Filtračně - kompenzačn zařízení
Ovládací a zobrazovací
dotykový panel
Tyto bloky jsou naprogramovány tak, aby byla dosažena maximální výpočtová rychlost a tím i odezva na
regulační zásah. V řídícím programu jsou jednotlivé
bloky vhodně propojeny tak, aby realizovaly požadované regulační smyčky
Dotykový panel
5
ČKD ELEKTROTECHNIKA,a.s., vyvinula unikátní
Předpokládané úspory plateb k ceně elektrické
tří fázové Filtračně – kompenzační zařízení, které
energie za nedodržení neutrálního účiníku a plateb
instalovala v ŽELEZÁRNÁCH Hrádek a.s. v roce
za nevyžádanou dodávku jalové energie po pěti mě-
2006 a získala tak významnou referenci v oblasti
sících provozu Filtračně- kompenzačního zařízení,
oceláren, využívající k tavení materiálu elektrických
předčily očekávání a dosažená úspora se pohybuje
obloukových pecí.
v rozsahu 90 až 95% původních pokutových plateb.
Pro investora jsme smluvně dodali potřebnou tech-
Zákazníkovi tím Filtračně-kompenzační zařízení
nickou dokumentaci jak stavební, tak i technologic-
uspoří ročně značné množství finančních prostředků,
kou včetně podkladů pro stavební povolení, vlastní
které může investovat do rozšíření výroby, moderni-
stavební část, montáž zařízení, zkušební provoz
zace zařízení a pod. Návratnost takovéto investice
a provedení garančních zkoušek.
se pohybuje v rozsahu 16 až 24 měsíců v závislosti
Jednalo se o dodávku „ na klíč“, kde realizace staveb-
na požadovaném výkonu zařízení.
Filtračně - kompenzačn zařízení
Filtračně - kompenzační zařízení – Železárny Hrádek (ČR, 2006)
ní části a montáž zařízení, po obdržení stavebního
povolení, trvala zhruba dva a půl měsíce. Následoval zkušební provoz, kde se prováděla optimalizace
zařízení v trvání jednoho měsíce, s následným předáním zákazníkovi do trvalého provozu.
Protože elektrické obloukové pece představují spo-
Nejvýrazněji je ve spektru harmonických oblouko-
třebič s velmi rychle proměnlivou spotřebou činného
vých pecí zastoupena 3. Proto je v tomto konkrétním
i jalového výkonu, je pro jejich kompenzaci nutné
případě zdrojem poloviny kompenzačního výkonu
kompenzační zařízení se schopností rychlé regu-
filtru 3. harmonické. Ten je tvořen třemi jednofázový-
lace kompenzačního výkonu. Toho není schopné
mi vzduchovými tlumivkami zapojenými v sérii s kon-
žádné stupňovitě spínané zařízení, ale v rozumných
denzátorovou baterií, obojí ve venkovním provedení.
cenových relacích jen kompenzační zařízení s tzv.
Indukčnost tlumivek spolu s kapacitou kondenzátorů
nepřímou regulací jalového výkonu. Jeho podstata
tvoří sériový laděný obvod. Tento obvod je zdrojem
spočívá v tom, že obsahuje zdroj konstantního kom-
jalového výkonu pro základní harmonickou a záro-
penzačního výkonu a regulační prvek, kterým se v
veň představuje pro kmitočet kolem 3. harmonické
daný okamžik nepotřebná část jalového kompen-
nízkou impedanci, takže proudy této harmonické ge-
začního výkonu maří.
nerované pecemi se do značné míry přes tento filtr
Zdrojem konstantního výkonu je kondenzátorová ba-
uzavírají, netečou tedy do napájecí sítě a nezpůso-
terie. Protože oblouková pec i regulační prvek kom-
bují vysoké zkreslení touto harmonickou.
penzace je zdrojem rušivých harmonických, nelze
Tyristorovým měničem řízenou tlumivku lze technic-
použít prostou kondenzátorovou baterii, ale používá
ky i ekonomicky nejvýhodněji realizovat na napětí 10
se tzv. filtrů nebo chráněné (hrazené, zacívkované)
kV, je tedy nutná transformace na toto napětí. Proto-
kondenzátorové baterie.
že je požadována regulace výkonu kompenzačního
Regulačním prvkem kompenzačního zařízení je
zařízení 100 % (od 0 do 20 Mvar), byl by výkon a
tlumivka, jejíž svorkové napětí a tudíž i induktivní
tudíž i cena transformátoru vysoká. Je tedy polovina
jalový výkon je regulován tyristorovým fázově říze-
kompenzačního výkonu (cca 10 Mvar) připojena rov-
ným střídavým měničem typu COMPACT, kde odvod
něž na napětí 10 kV spolu s měničem regulovanou
tepla ze skříně měniče je vyveden do venkovního,
tlumivkou 20 Mvar. Při činnosti zařízení se potom vý-
případně do vnitřního prostoru ventilační jednotkou.
kon přenášený transformátorem pohybuje od +10 do
Úhel řízení měniče je řízen na základě požadavku
–10 Mvar a je postačující jeho jmenovitý výkon 10
na velikost jalového výkonu kompenzačního zaří-
Mvar. Regulační tlumivky spolu s tyristorovým mě-
zení tak, aby v každém okamžiku byl rozdíl výkonu
ničem jsou spojeny do trojúhelníka. Při řízení tlumi-
kondenzátorových baterií a tlumivek roven požado-
vek jsou generovány proudové harmonické, přičemž
vanému kompenzačnímu výkonu.
nejnižší je 3. Harmonické řádu násobku 3 se však
Filtračně - kompenzačn zařízení
Princip zařízení
v trojúhelníku kompenzují a v proudu tekoucím do
regulačního členu ze sítě je nejnižší harmonickou 5.
Aby nedocházelo k nežádoucím rezonancím a naopak byla 5. a další harmonické regulačního členu
alespoň částečně potlačena, je paralelně připojený
zdroj jalového výkonu vytvořen chráněnou kompenzací. Ta je tvořena třemi jednofázovými vzduchovými tlumivkami zapojenými v sérii s kondenzátorovou
baterií, obojí opět ve venkovním provedení. Indukčnost tlumivek spolu s kapacitou kondenzátorů tvoří
sériový laděný obvod. Je tedy znemožněna paralelní rezonance na kmitočtu harmonických řádu 5
a vyššího a naopak tyto harmonické jsou částečně
odsávány.
Střídavý měnič typu «COMPACT»
Součástí dodané technologie je nově vyvinuté kon-
děč určený k napájení regulačního členu a chráněné
trolní zařízení ELNET-Q, které dlouhodobě monito-
kompenzace, který je dále vybaven bleskojistkami
ruje stav energetické sítě. Provádí měření, například
na ochranu před atmosférickými přepětími a RC
střední, efektivní a maximální hodnoty kontrolova-
členem s varistorem pro ochranu před spínacími
ných napětí a jejich frekvenci, v reálném čase moni-
přepětími.
toruje a vyhodnocuje 50 harmonických třífázových,
Rozvod pomocných a ovládacích obvodů je sou-
monitoruje a vyhodnocuje činitel zkreslení THD (To-
středěn do rozvaděče , který může být umístěn na
tal Harmonic Distorsion) pro každé ze tří měřených
př,. v rozvodně. Potřebné parametry odběru napětí,
napětí, vyhodnocuje nesimetrii třífazové soustavy,
proudy, výkony, frekvence, učiník jsou zobrazeny na
sbírá a archivuje data.
zobrazovacím panelu a zároveň bezdrátově přená-
.
šeny do počitače velína.
Filtračně - kompenzačn zařízení
Na venkovní ploše je umístěn odpojovačový rozvá-
Základní technické údaje:
Napěťová soustava hlavních obvodů: 3 ˜ 50 Hz 110 kV / TT
3 ˜ 50 Hz 22 kV / IT
Napěťová soustava hlavních obvodů regulace: 3 ˜ 50 Hz 10 kV /IT
Napěťová soustava pomocných obvodů: 3 ˜ 50 Hz 400 V /TN-S
2 - 110 V /IT
2 - 24 V /IT
Jmenovitý kompenzační výkon:
20 Mvar
Regulační rozsah výkonu:
0 až 20 Mvar
Způsob regulace: rychlá trojfázově symetrická, na hodnotu
účiníku nebo jalového výkonu
Odpojovačový rozváděč
Zákazník
Běloruský metalurgický
závod, BMZ
Země
Parametry
napětí
výkon
Rozsah dodávky
2012
Komplet filtračněkompenzačního zařízení,
«instalace pro pánvovou
pec»
Dodávka komponent pro
drážní FKZ
Bělorusko
33kV
TT Mýto
Česká republika
27,5 kV
VTŽ Chomutov a.s.,
divize Sandvik
Česká republika
6kV
1 MVAr
2010
Rekonstrukce filtračně
kompenzačního zařízení
Ukrajina
6,3 kV
2,5 MVAr
2010
Komplet filtračněkompenzačního zařízení
Rusko
10,5 kV
3,6 MVAr
20102011
Dodávka FKZ skipové
jámy a FKZ klecové jámy
včetně pohonů, rozvoden
ČD TT Klatovy
Česká republika
27,5 kV
2009
ČD TNS Planá u
Mariánských Lázní
ČD TNS Zdice
Česká republika
27,5 kV
2009
Česká republika
27,5 kV
2009
OKD, a.s., Důl Darkov, o.z.
Česká republika
27,5 kV
2009
Komplet filtračněkompenzačního zařízení v
beztransformátorovém
provedení
2 komplety filtračněkompenzačního zařízení
2 komplety filtračněkompenzačního zařízení
Rekonstrukce řídicího
systému FKS
ČD TT Jindřichov
Česká republika
27,5 kV
2009
ČD TT Benešov u Prahy
Česká republika
25 kV
2009
NS Čubovka, Oděská
železnice
Ukrajina
27,5 kV
5 MVAr
2008
NS Aleksandrije, Oděská
železnice
Ukrajina
25 kV
6,4 MVAr
2008
ČD NS Modřice
Česká republika
25 kV
7 MVAr
2008
Ferromet Group Železárny
Hrádek u Rokycan
Česká republika
110 kV
20 MVA
20062007
Komplet filtračněkompenzačního zařízení v
beztransformátorovém
provedení
1 komplet filtračněkompenzačního zařízení
Dodávka komponentů
filtračně-kompenzačního
zařízení o výkonu 5 MVAr
pro jednofázovou
střídavou trakci
Dodávka filtračněkompenzačního zařízení
o výkonu 6,4 MVAr pro
jednofázovou střídavou
trakci v
beztransformátorovém
provedení
Dodávka třech kompletů
filtračně-kompenzačního
zařízení o výkonu 7 MVAr
pro jednofázovou
střídavou trakci
Komplet filtračněkompenzačního zařízení
ČD NS Břeclav
Česká republika
25 kV
6,6 MVAr
2006
Dekomp.člen
ČD NS Kadaň
Česká republika
25 kV
4,3 MVAr
2004
Dekomp.člen
Pavlogradugol, Důl hrdinů
vesmíru
Evrochem- Volgakalij
32MVAr
Rok
2011
Filtračně - kompenzačn zařízení
REFERENCE – FILTRAČNĚ-KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
9
Zákazník
Země
Parametry
napětí
výkon
Rok
Rozsah dodávky
ČD NS Karlovy Vary
Česká republika
25 kV
4,3 MVAr
2004
Dekomp.člen
ČD NS Benešov
Česká republika
25 kV
4,3 MVAr
2004
Dekomp.člen
ČD NS Lipno
Česká republika
25 kV
3,4 MVAr
2004
Dekomp.člen
ČD NS Strakonice
Česká republika
25 kV
3 MVAr
2003
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD NS Nemanice
Česká republika
25 kV
3,9 MVAr
2002
Dekomp.člen
ČD-NS Lipno-Velešín
Česká republika
25 kV
3,4 MVAr
2000
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-NS Brno Modřice II
Česká republika
25 kV
4,2 MVAr
1999
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
NH OSTRAVA – VPO
Česká republika
6 kV
3,6 MVAr
1998
5.+7.harm.
NH OSTRAVA – VPO
Česká republika
6 kV
3,6 MVAr
1998
5.harm.
ČD-NS Blansko
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1998
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-Planá u Mar.Lázní
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1998
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-NS Svitavy
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1998
3.+5.harm. vč.dekomp.
členu
Slovenská
republika
25 kV
3,2 MVAr
1996
3.+5.harm. vč.dekomp.
členu
ČD-NS Klatovy
Česká republika
25 kV
1,7 MVAr
1996
3.+5.harm. vč.dekomp.
členu
ČD-NS Nedakonice
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm vč.dekomp.
členu
ČD-NS Jindřichov
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm. vč.dekomp.
členu
ČD-NS Nezvěstice
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm. vč.dekomp.
členu
ČD-NS Vysoké Mýto
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-NS Vranov
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-NS Nemanice
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-NS Horní Cerkev
Česká republika
25 kV
3 MVAr
1995
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
ČD-NS Klatovy
Česká republika
25 kV
3,4 MVAr
1995
3.+5.harm.vč.dekomp.
ŽSR-NS BratislavaVinohrady
Filtračně - kompenzačn zařízení
REFERENCE – FILTRAČNĚ-KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
10
Zákazník
Země
Parametry
napětí
výkon
Rok
Rozsah dodávky
členu
ČD-NS Doudlevce
Česká republika
25 kV
1,7 MVAr
1995
3.+5.harm.vč.dekomp.
členu
Důl Skalistý Horilek
Ruská federace
6 kV
1,7 MVAr
1995
5.,7.,11.,13. harm.
ČD-NS Nezamyslice
Česká republika
25 kV
1,7 MVAr
1994
3.harm.vč.dekomp. členu
ČD-NS Brno Modřice
Česká republika
25 kV
1,7 MVAr
1994
3.harm.vč.dekomp. členu
ČD - NS Břeclav
Česká republika
25 kV
1,7 MVAr
1994
Dekomp.člen
ČD - Planá u Mar. Lázní
Česká republika
25 kV
1,6 MVAr
1993
3.+5.harm.
ČD-NS Golčův Jeníkov
Česká republika
25 kV
1,6 MVAr
1993
3.harm.
ŽSR Bratislava
Slovenská
republika
25 kV
1,6 MVAr
1992
3.+5.harm.
Důl Staříč III/6
Česká republika
22 kV
11.3
MVAr
1992
5.,7.,11.,13.
harm.vč.dekomp. členu
Carborundum-Kunštát
Česká republika
6 kV
4 MVAr
1992
5.+7.harm.
VSŽ Košice
Slovenská
republika
6 kV
26,7
MVAr
1991
5.,7.,11.,13.
harm.vč.dekomp. členu
Slovtransgaz -V.Zlievce
Slovenská
republika
6 kV
20 MVAr
1991
5.,7.,13.,20. harm.
Carborundum-Benátky n.J.
Česká republika
6 kV
4 MVAr
1990
5.+7.harm.
NH Ostrava-HCC
Česká republika
6 kV
8,8 MVAr
1990
5.,7.,11.,13.
harm.vč.dekomp. členu
Filtračně - kompenzačn zařízení
REFERENCE – FILTRAČNĚ-KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
11

Podobné dokumenty

kompletní soubor protokolů

kompletní soubor protokolů skutečného více než je výrobcem zadaná třída přesnosti. U magnetoelektrického přístroje se vliv kmitočtu projevil až u kmitočtů větších než 5 kHz. Feromagnetický přístroj má oproti tomu velmi úzký ...

Více

Duben 2016 - Česká obec sokolská

Duben 2016 - Česká obec sokolská školství Kateřina Valachová a ministr financí Andrej Babiš. Jednání se účastnila i čestná předsedkyně ČOV Věra Čáslavská. Jednání byla přítomna rovněž starostka ČOS sestra Hana Moučková, která je č...

Více

Katalog SKKONTAKT 2013

Katalog SKKONTAKT 2013 varianta SALUMI má speciální vozík na velké salámy tloušťka řezu stavitelná s přesností až 0,25mm vestavěné brusné zařízení nastavitelné jediným pohybem nůž a všechny části přicházející do styku se...

Více

Akademický bulletin, rok 2015, číslo 7-8

Akademický bulletin, rok 2015, číslo 7-8 Manipulace elektronovou strukturou a její jemné ladění pro konkrétní aplikace, zejména v (nano)optoelektronice či konverzi sluneční energie na elektrickou, je tedy teoreticky velmi dobrým sluhou pr...

Více

PT USA Flydrive fully + EP and GPS

PT USA Flydrive fully + EP and GPS 2 Door 4 Door 2 Door 4 Door 2 Door 4 Door 5 Seat 2 Door 4 Door 7 Seat 4 Door 4 Door 2 Seat 7 Seat 2 Door 5 Seat 8 Seat 15 Seat 7 Seat

Více