Informace č. 29 z jednání ze dne 29.10.2014

Komentáře

Transkript

Informace č. 29 z jednání ze dne 29.10.2014
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
Informace
z 29. zasedání rady města, které se konalo ve středu dne 29.10.2014
1. Rozpočtové opatření č. 10/2014
U s n e s e n í č. 793/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2014.
2. Rozbor hospodaření města Poděbrady k 30.9.2014
U s n e s e n í č. 794/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhuje
zastupitelstvu města schválit rozbor hospodaření města Poděbrady k 30.9.2014.
3. Přijetí dotace z rozpočtu projektu - Konsolidace IT a nové služby TC Poděbrady
U s n e s e n í č. 795/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s ch v a l u j e
1. přijetí dotace projektu CZ.1.06./2.1.00/22.09471 – Konsolidace IT a nové služby
TC Poděbrady
2. uzavření Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
II. n a v r h u j e
zastupitelstvu města
1. přijetí dotace projektu CZ.1.06./2.1.00/22.09471 – Konsolidace IT a nové služby
TC Poděbrady
2. schválit uzavření Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
3. pověřit starostu města podpisem Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
4. Souhlas s použitím prostředků investičního fondu ZŠ Václava Havla Poděbrady na
vybavení tělocvičen a výměnu dveří v ZŠ
U s n e s e n í č. 796/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
souhlasí
s použitím prostředků investičního fondu Základní školy Václava Havla Poděbrady
1. ve výši 181.654 Kč včetně DPH na výměnu 73 ks dveří
2. ve výši 145.655 Kč včetně DPH na vybavení tělocvičny sportovním nářadím
5. Schválení dodatku odpisového plánu na rok 2014 p.o. ZŠ Václava Havla Poděbrady
U s n e s e n í č. 797/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
schvaluje
dodatek odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Václava Havla Poděbrady
na rok 2014.
6. Čerpání provozních prostředků na plat školníka MŠ Poděbrady
U s n e s e n í č. 798/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
souhlasí
s čerpáním provozních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Poděbrady
na plat školníka.
1
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
7. Pronájem zasedací místnosti v objektu „Pentagonu“
U s n e s e n í č. 799/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor - zasedací místnost umístěnou v 5. nadzemním
podlaží domu čp. 1130/18, nám. T.G.Masaryka v k.ú. Poděbrady o výměře cca 103 m2.
8. Stanovení minimálního nájemného
U s n e s e n í č. 800/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
ponechat po uplynutí termínu ukončení období pro určení výše minimálního nájemného
z bytů pronajímaných městem Poděbrady, které činí 68,41 Kč/m2/měsíc stanoveného
usnesením č. 442/2012 ze dne 4.6.2012 ve stejné výši i pro období od 1.1.2015
do 31.12.2015.
9. Stanovisko k počtu vykazovaných tepelných zdrojů
U s n e s e n í č. 801/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci ředitele společnosti Městská Realitní Poděbrady, a.s. k počtu vykazovaných
tepelných zdrojů.
II. u k l á d á
řediteli Městské realitní Poděbrady, a.s. podat průběžnou informaci k této situace v lednu
2015.
10. Řešení opravy chybného geometrického a polohového určení hranice pozemku
podle § 36 zákona č. 256/2013 o katastru nemovitostí ČR
U s n e s e n í č. 802/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
b e r e n a v ě d o m í,
že zástupci Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1137/III v Poděbradech IČ 26746930
SVJ s návrhem na sloučení 3 právnických osob v jednu zásadně nesouhlasí s tím, že další
krok SVJ bude spočívat v podání žaloby na určení hranic pozemku a tedy řešení tohoto
problému soudní cestou.
11. Smlouva Ing. Hlinky
U s n e s e n í č. 803/2014:
Rada města Poděbrady ve věci města Poděbrady jako jediného společníka a ve funkci valné
hromady obchodní společnosti Městská realitní Poděbrady, a. s., nám. T. G. Masaryka
1130/18, 290 01 Poděbrady, IČ 46357564, po projednání
bere na vědomí
informace k plnění usnesení č. 399/2014 bodu II. písmeno b) ve věci odstoupení ředitele a
člena představenstva Městské realitní Poděbrady a. s. z funkce jednatele společnosti Provoz
a servis tepla s. r. o.
12. Uzavření smlouvy na rekonstrukci kanalizační přípojky v pozemcích města, nám.
TGM, Poděbrady
U s n e s e n í č. 804/2014:
I. r o z h o d l a
doplnit usnesení rady města Poděbrad č. 657/2014 ze dne 25.8.2014 o podmínky,
a)
že pozemek parc.č. 1720 s povrchovou úpravou (žulová dlažba-mozaika) bude
uveden do původního stavu a dále za podmínek stanovených odborem dopravy a
2
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
životního prostředí, odborem výstavby a územního plánování a odborem správních
činností Městského úřadu Poděbrady, jako orgánů státní správy, součástí smlouvy
bude ujednání o složení vratné kauce oproti podpisu smlouvy ve výši 50.000,-Kč
na zajištění řádného uvedení dotčeného pozemku v předchozí stav. Kauce bude
vrácena do 14 dnů po uplynutí lhůty 6 měsíců po řádném uvedení do původního
stavu,
b)
že v žádném případě nebude porušen živičný kryt západní ulice nám. TGM
pod pokutou 200.000,- Kč v případě porušení tohoto ustanovení,
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.
13. Určení nájemce bytu ve vlastnictví města, byt č. 9, Budovcova 998, Poděbrady
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 7, Kunštátská 1136, Poděbrady, o výměře 31,38 m2, byl L.S., s výší
nájmu 2.146,- Kč měsíčně. Nájem bude sjednán na dobu určitou – do doby provedení úprav
a následně prodloužen na dobu vypočtenou z nákladů na opravy. Při každém prodloužení
nájemní smlouvy může být nájemné zvýšeno, dle rozhodnutí Rady města Poděbrady.
14. Určení nájemce bytu ve vlastnictví města, byt č. 13, Kunštátská 1136, Poděbrady
U s n e s e n í č. 806/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 13, Kunštátská 1136, Poděbrady, o výměře 73,59 m2, byl E. P. bytem
s výší nájmu 5.034,- Kč měsíčně. Byt je určen k úpravě na náklady nájemce. Nájem bude
sjednán na dobu určitou – jednoho roku, s možností opakovaného prodloužení. Při každém
prodloužení nájemní smlouvy může být nájemné zvýšeno, dle rozhodnutí Rady města
Poděbrady.
15. Určení nájemce bytu ve vlastnictví města, byt č. 18, Za Nádražím 67, Poděbrady
U s n e s e n í č. 807/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
I. udělit M. H. výjimku ze Zásad, týkající se trvalého pobytu v Poděbradech minimálně dva
roky.
II. aby nájemcem bytu č. 18, Za Nádražím 67, Poděbrady, o výměře 40,22 m2, byl M. H.,
s výší nájmu 2.800,- Kč měsíčně. Nájem bude sjednán na dobu určitou – do doby provedení
úprav a následně prodloužen na dobu vypočtenou z nákladů na opravy. Při každém
prodloužení nájemní smlouvy může být nájemné zvýšeno, dle rozhodnutí Rady města
Poděbrady.
16. Určení nájemce bytu ve vlastnictví města, byt č. 21, Za Nádražím 67, Poděbrady
U s n e s e n í č. 808/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 21, Za Nádražím 67, Poděbrady, o výměře 26,84 m2, byl Z. B., s výší
nájmu 1.836,-Kč měsíčně. Nájem bude sjednán na dobu určitou – do doby provedení úprav
a následně prodloužen na dobu vypočtenou z nákladů na opravy. Při každém prodloužení
nájemní smlouvy může být nájemné zvýšeno, dle rozhodnutí Rady města Poděbrady.
3
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
17. Určení nájemce bytu ve vlastnictví města, byt č. 27, Za Nádražím 67, Poděbrady
U s n e s e n í č. 809/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 27, Za Nádražím 67, Poděbrady, o výměře 40,46 m2, byl J. M., s výší
nájmu 2.768,- Kč měsíčně. Nájem bude sjednán na dobu určitou 2 let s možností
opakovaného prodloužení. Při každém prodloužení nájemní smlouvy může být nájemné
zvýšeno, dle rozhodnutí Rady města Poděbrady.
18. Určení nájemce bytu ve vlastnictví města, byt č. 7, Kunštátská 1136, Poděbrady
U s n e s e n í č. 810/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby nájemcem bytu č. 7, Kunštátská 1136, Poděbrady, o výměře 31,38 m2, byl L. S., s výší
nájmu 2.146,- Kč měsíčně. Nájem bude sjednán na dobu určitou – do doby provedení úprav
a následně prodloužen na dobu vypočtenou z nákladů na opravy. Při každém prodloužení
nájemní smlouvy může být nájemné zvýšeno, dle rozhodnutí Rady města Poděbrady.
19. Prodloužení nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města
U s n e s e n í č. 811/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
uzavřít v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města
nájemní smlouvy k bytům ve vlastnictví města s:
a) M. H., byt č. 10, Budovcova 1148, Poděbrady. Smlouva bude uzavřena od 1.11.2014
do 31.10.2015
b) O. T., byt č. 11, Jeseniova 928, Poděbrady. Smlouva bude uzavřena od 10.12.2014
do 9.12.2015
c) J. N. byt č. 16, Pionýrů 48, Poděbrady. Smlouva bude uzavřena od 30.9.2014
do 29.9.2016.
20. Poskytnutí neinvestiční dotace na akci – TCL Poděbrady
U s n e s e n í č. 812/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, z rozpočtu města Poděbrady na rok 2014 (dotační
rezerva), společnosti TCL s.r.o., se sídlem Žižkova 1436, 290 40 Poděbrady, IČ 27201996,
ve výši 9.000,-Kč. Dotace bude použita na akci „Sportovní den pro děti z tenisové školy“
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“.
21. Určení Akcí hodných zřetele v roce 2015
U s n e s e n í č. 813/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
Zastupitelstvu města Poděbrady
I. s c h v á l i t
Akce hodny zřetele pořádané v roce 2015, včetně výše poskytnuté dotace.
AKCE
Setkání harleyářů
Poděbradské dny poezie
Gastro Poděbrady
Kč
25.000,70.000,20.000,-
Pořádá
Harley Owners Group Praha Chapter
Slovo a hlas
Střední odborné učiliště společného
stravování
4
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
Poděbradská padesátka
100.000,-
Zahájení lázeňské sezóny
Pohádkový les
Triatlon a běhy
Dračí lodě
Slavnosti krále Jiřího
Mažoretky
Evropa hraje Kmocha
Swingový festival
Poděbradské
kolonádní
koncerty
FEMAD
Pohár ČR členů Společnosti
Parkinson, z.s. ve stolním
tenise
Národní
konference
Poděbradská éra v zemích
koruny české
Tóny Polabí
150.000,10.000,80.000,40.000,100.000,150.000,40.000,100.000,150.000,-
Nezávislý sportovní klub „Sportovní chůze
Praha“
Městské kulturní centrum Poděbrady
Turistický oddíl mládeže 4005 Robinsoni
Mgr. Jaroslav Formánek
Mgr. Ivo Bártl
Městské kulturní centrum Poděbrady
Svaz mažoretek ČR
Jan Obrda – Agentura B.C.
Jan Obrda – Agentura B.C.
Městské kulturní centrum Poděbrady
100.000,50.000,-
Divadelní spolek Jiří Poděbrady
TJ Sokol Poděbrady
80.000,-
Městské kulturní centrum Poděbrady
30 000,-
Lázně Poděbrady a.s.
II. p o v ě ř i t
starostu města podpisem „Smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací“
22. Schválení splátkového kalendáře k uhrazení závazku za vybudování kanalizační
přípojky
U s n e s e n í č. 814/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
schválit uzavření dohody o splátkovém kalendáři s B. V a B. L., na uhrazení závazku
za vybudování kanalizační přípojky, na základě které se jmenovaní zaváží uhradit městu
Poděbrady částku 19.300,- Kč včetně DPH formou 17 splátek ve výši 700,- Kč/měsíc a jedné
splátky ve výši 7 400,- Kč včetně DPH.
23. Uzavření dohody o provozování vodovodu
U s n e s e n í č. 815/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků (provozovatelů)
provozně souvisejících vodovodů uzavřená podle §8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., mezi
obcí Sokoleč, Poděbradská 51, Poděbrady 290 01, IČ 00239771 a městem Poděbrady,
Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady, IČ 00239640 a VaK Nymburk a.s., Bobnická 712,
288 21 Nymburk, IČ 46357009.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem této dohody.
24. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu kanalizačních řadů pro veřejnou
potřebu na území města Poděbrady
U s n e s e n í č. 816/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu
na území města Poděbrady, kterou mezi sebou uzavřely dne 1.4.2009 město Poděbrady,
Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady IČ 00239640 jako pronajímatel a VaK Nymburk a.s.,
Bobnická 712, 288 21 Nymburk IČ 46357009 jako nájemce, na základě které se rozšíří
5
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
předmět nájmu na dobu určitou na 29. dní počínaje dnem podpisu tohoto dodatku č. 3
o tlakovou jednotnou kanalizaci v délce 581 m, umístěnou na pozemcích p.č. 3587, 3588,
3593, 3595/1, 3596/2, 3607/5, 3989/1, v k.ú. Poděbrady
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu kanalizačních řadů pro veřejnou
potřebu na území města Poděbrady.
III. r o z h o d l a
zveřejnit záměr pronajmout tlakovou jednotnou kanalizaci v délce 581 m, umístěnou
na pozemcích p.č. 3587, 3588, 3593, 3595/1, 3596/2, 3607/5, 3989/1, v k. ú. Poděbrady
provozovateli kanalizace
25. Výběr dodavatele (Podzemní kontejnery na tříděný odpad Poděbrady)
U s n e s e n í č. 817/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky a stavební
práce „Podzemní kontejnery na tříděný odpad Poděbrady“, registrační číslo
CZ.1.02/4.1.00/13.22271, vyloučit na návrh hodnotící komise dle § 76, odst. 6 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nabídku uchazeče:
HS spol.s.r.o., Na Ladech 349, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice IČ 25618652
II. p o t v r z u j e
pořadí stanovené hodnotící komisí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku na dodávku a stavební práce „Podzemní kontejnery na tříděný odpad Poděbrady“
takto:
1. COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., Vančurova 1425, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ 47551984, nabídková cena 2 689 582,76 Kč bez DPH
2. OSK Praha s.r.o., Praha 2 – Vinohrady, Máchova 431/21, 120 00, IČ 27916243,
nabídková cena 2 752 000,-Kč bez DPH
III. r o z h o d l a
dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce
„Podzemní
kontejnery
na
tříděný
odpad
Poděbrady“,
registrační
číslo
CZ.1.02/4.1.1.00/13.22271 takto:
název uchazeče COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.
sídlo uchazeče : Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav III
IČ uchazeče :
47551984
nabídková cena : 2 689 582,76,- Kč bez DPH + příslušná DPH
IV. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
26. Uzavření smlouvy o výpůjčce člunu
U s n e s e n í č. 818/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o výpůjčce, na základě které město Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, jako půjčitel, bezplatně půjčí M. F, jako vypůjčiteli,
motorový člun ADVENTURE MASTER M – 360, UA – ADVM 3611G112, se strojním
pohonem TOMATSU MFS 9.8 A3s, rok výroby 2011, pro soukromé účely na řeku Labe,
na dobu určitou - od podepsání smlouvy o výpůjčce do 31.1.2015 za těchto podmínek:
a) vypůjčitel uzavře pojistnou smlouvu na pojištění předmětu výpůjčky, která bude
vinkulována ve prospěch města Poděbrady
b) součástí smlouvy o výpůjčce bude dohoda o zajištění bezplatného zazimování uzavřená
mezi půjčitelem a vypůjčitelem, na základě které se vypůjčitel zaváže zajistit pro půjčitele
6
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
bezplatné zazimování předmětu výpůjčky, které bude odpovídat platným právním
předpisům, provozním řádům a pokynům výrobce předmětu výpůjčky pro jeho zazimování a
kterým bude zabezpečen předmět výpůjčky proti poškození a odcizení
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
27. Odkup služebního auta Škoda Fabia
U s n e s e n í č. 819/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a) o koupi osobního automobilu značky Škoda Fabie, SPZ 3AT2042 za cenu 205.000,Kč vč. DPH
b) uzavřít kupní smlouvu mezi společností OKIM spol. s r.o., Havlíčkova 396, 411 17
Libochovice, IČ 48290980 (prodávající) a městem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady, IČ 00239640 (kupující)
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem kupní smlouvy.
28. Uzavření smlouvy na pronájem parkovacího místa č. 3 na pozemku p.č. 1881/1
U s n e s e n í č. 820/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu na pronájem parkovacího místa č. 3 o výměře 12,5 m² na pozemku parc.č.
1881/1 v k.ú. Poděbrady na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 10.000,- Kč včetně
DPH/rok, mezi pronajímatelem městem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I., 290 01 Poděbrady,
IČ 0239640 a firmou Bürgere Transport s.r.o., Libice nad Cidlinou 302, 289 07 Libice
nad Cidlinou, IČ 26451824.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy
29. Informace o plnění usn. č. 638/2014 - vypracování znaleckých posudků za účelem
prodeje hrobového zařízení
U s n e s e n í č. 821/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
bere na vědomí
informaci o vypracování znaleckých posudků na tato hrobová zařízení v majetku města:
hrobka č. 43 u evangelické zdi, hrobka č. 35-36 u evangelické zdi a hrob č. 158 ve II. odd.
nové části.
30. Koupi pozemku parc. č. 4115/52 v k.ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 822/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhuje
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31,
IČ 00239640, jako kupující a společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, jako prodávající, na koupi pozemku
parc.č. 4115/52 o výměře 131 m2 v k.ú. Poděbrady, oddělený z pozemku parc.č. 4115/39
v k.ú. Poděbrady, geometrickým plánem č. 2634-151/2013, který ověřila paní Ing. Zdeňka
Přibylová dne 28.8.2013 pod č. 126/2013, za celkovou kupní cenu ve výši 33.000,- Kč
bez DPH.
7
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem kupní smlouvy.
31. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v areálu Jezera Poděbrady - hřiště
U s n e s e n í č. 823/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Jiřího náměstí
20/I, 290 31 Poděbrady a :
1) NOHEJBAL PODĚBRADY, IČ 22735216, se sídlem Budovcova 1147/82, 290 01
Poděbrady, na pozemek parc.č. 5012/26 o přibližné výměře 785 m2 a část pozemku
parc.č. 5012/7 o přibližné výměře 18 m2 v k.ú. Poděbrady (nohejbalové hřiště) včetně
jednoho kontejneru (šatnový umístěný na pozemku parc.č. 5012/7 v k.ú. Poděbrady),
od 1.1.2015, na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve výši 281,-Kč/rok bez DPH +
DPH v zákoně stanovené výši,
2) BEACHVOLEJBALOVÝ KLUB PODĚBRADY, IČ 22757759, se sídlem U Bažantnice
1259, 290 01 Poděbrady, na pozemek parc.č. 4983/9 o přibližné výměře 733 m2, část
pozemku parc.č. 5010/10 o přibližné výměře 900 m2 (cca 36 x 25 m), část pozemku
parc.č. 5010/4 o přibližné výměře 142 m2 a část pozemku PK 5010 o přibližné výměře
431 m2 všechny v k.ú. Poděbrady (beach volejbalové hřiště) včetně tří kontejnerů
(šatnový, klubovna a občerstvení s přístřeškem umístěné na části pozemku parc.č.
5010/4 a PK 5010 oba v k.ú. Poděbrady), od 1.1.2015, na dobu neurčitou, za celkové
nájemné ve výši 1.948,-Kč/rok bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši,
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem nájemních smluv.
32. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v areálu Jezera Poděbrady
U s n e s e n í č. 824/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
1) ukončit nájemní smlouvu uzavřenou se společnosti Technické služby města
Poděbrad, s.r.o, IČ 25798278, se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady ke dni
31.12.2014, č. 2011/321 ze dne 1.8.2011; č. 2012/487 - dodatek č. 1 ze dne
15.10.2012; č. 2013/11, dodatek č. 2 ze dne 26.3.2013; č. 2012/488 ze dne
16.10.2012,
2) uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Jiřího
náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady a se společností Technické služby města Poděbrad,
s.r.o, IČ 25798278, se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, od 1.1.2015,
na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve výši 400.000,-Kč/rok bez DPH + DPH
v zákoně stanovené výši,
a) na pozemky v k.ú. Poděbrady, na jezeře Poděbrady, část parc.č. 5010/10
o výměře 263 m2, část parc.č. 5010/4 o výměře 6.884 m2, část PK 5010
o výměře 6.111 m2, parc.č. 5012/3 o výměře 6.972 m2, parc.č. 4971/2
o výměře 753 m2, část parc.č. 5012/7 o výměře 5.320 m2, část parc.č. 5012/9
o výměře 4.016 m2, parc.č. st. 5012/11 o výměře 131 m2, parc.č. 5012/18
o výměře 1.032 m2 a parc.č. 5012/17 o výměře 1.245 m2 všechny v k.ú.
Poděbrady,
b) pronajmout provozovateli areálu jezera movité a nemovité věci v areálu jezera:
dětské prvky a hřiště Jezero, cedule dibond s polepem 265x43 – 2x, cedule
plech komax s polepem 119x12, jachtařská šňůra, plavecká dráha – 3x,
zahradní domek Fany 2 (28mm), kajak Sevylor TAHITI Plus Pelican – 2x,
šlapadlo – 2x, dřevěná vesla – 3x, převlékárna – 3x, šplhací Polygon šestiboký
z hranolu, kolotoč dětský SC Kovo, kládová houpačka celokovová KOMAXIT,
8
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
dřevěná kladina, trampolína 14.FT 427 cm + žebřík, veslo dřevěné s havlenou
– 3x, šlapadlo menší - barva modrá – 2x, loď Tina - modrá bez schránky – 3x,
zazimování skluzavky - Jezero, plastové brodítko - Jezero, bój na jezeře – 15x,
houpačka a skluzavka - Jezero, mobilní ohraničení pro neplavce Jezero,
čerpadlo - Jezero - studně, WC buňka + schody - Jezero, dvoudráhová
skluzavka, kryté podium, sanitární kontejner, dětská skluzavka, hrací prvek
UNI, zahradní domek Lena 3.3 (28mm), molo a dětská dvojskluzavka - Jezero.
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemních smluv dle
odstavce I. tohoto usnesení.
33. Žádost o souhlas s odstraněním havarijních stromů
U s n e s e n í č. 825/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s o u h l a s í
1. s pokácením 1 ks Lípy v ul. Na Obci na pozemku parc. č. 3992/1v k.ú. Poděbrady
2. s pokácením 1 ks Topolu v ul. Pionýrů na pozemku parc. č. 741/10 v k.ú. Poděbrady
3. s prořezem 1 ks Borovice ul. V Aleji na pozemku parc. č. 2570/1v k.ú. Poděbrady
4. s prořezem 1 ks Lípy ul. V Aleji na pozemku parc. č. 2570/1v k.ú. Poděbrady
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem žádosti o kácení
34. Informace o provedení hydrogeologického průzkumu na využití studní
v lázeňském parku
U s n e s e n í č. 826/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
nové informace na provedení hydrogeologického průzkumu v lázeňském parku
v Poděbradech.
III. r o z h o d l a
pozastavit hydrogeologický výzkum až po doplnění informací ze strany VaK Nymburk, a.s.
III. u k l á d á
starostovi města do konce roku 2014 uskutečnit schůzku s vedením VaK Nymburk, a.s.
ohledně závlahového systému v parku a informovat RM.
35. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce Snížení energetické náročnosti ZŠ VH
U s n e s e n í č. 827/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/00304 ze dne 15.8.2013 se zhotovitelem
Sdružení Poděbrady (CGM Czech a.s. a TREPART s.r.o.) a objednatelem městem
Poděbrady. Předmětem je úprava ceny díla. Cena díla se sníží o 1.131.403,- Kč bez DPH.
Celková cena díla bude 26.174.171 ,- bez DPH
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo s dodavatelem Sdružení Poděbrady
(CGM Czech a.s. a TREPART s.r.o.).
36. Výběr dodavatele k zakázce „Údržba zelených ploch v Poděbradech“
U s n e s e n í č. 828/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
9
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby na „Údržba zelených ploch v Poděbradech“
vyloučit na návrh hodnotící komise dle § 76, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění, nabídku uchazeče:
1. Martin Nezhyba, Nedašovská 341, 155 21 Praha 5, IČ 65420047 nabídková cena
4 180 271,30 Kč bez DPH
2. AB Facility a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ 241 72 413
nabídková cena 13 830 864,20 Kč bez DPH
II. p o t v r z u j e
pořadí stanovené hodnotící komisí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Údržba zelených ploch v Poděbradech“ takto:
1. New Visit s.r.o., Komenského 264, Hradec Králové 500 03, IČ 252 68 635
nabídková cena 3 447 239,94 Kč bez DPH
2. Jaroslav Štěpán, Kolínská 136, 290 01 Poděbrady, IČ 707 28 941 nabídková
cena 3 556 406,73 Kč bez DPH
3. CENTRA a.s., Anděl City, Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5, IČ 18628966
65420047, nabídková cena 4 353 417,21 Kč bez DPH
4. Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČ 26810093,
nabídková cena 4 608 834,63 Kč bez DPH
5. AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín, IČ 251 48 117 nabídková
cena 5 915 125,98 Kč bez DPH
III. r o z h o d l a
dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v
rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby „Údržba zelených ploch v Poděbradech“:
název uchazeče : New Visit s.r.o.
Komenského 264, Hradec Králové 500 03
sídlo uchazeče :
IČ uchazeče :
252 68 635
nabídková cena : 3 447 239,94 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši ( 4 171 160,32 Kč
včetně DPH)
IV. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
37. Zpráva dle směrnice o zadávání veřejných zakázek za III. čtvrtletí roku 2014
U s n e s e n í č. 829/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
bere na vědomí
zprávu o veřejných zakázkách realizovaných jednotlivými odbory MěÚ v III. čtvrtletí roku
2014.
38. Organizační řád MěÚ Poděbrady a orgánů města Poděbrady
U s n e s e n í č. 830/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r u š í
ke dni 31. 10. 2014 Organizační řád Městského úřadu Poděbrady a orgánů města
Poděbrady, který je platný a účinný od 14.7.2014
II. s c h v a l u j e
Organizační řád Městského úřadu Poděbrady a orgánů města Poděbrady s účinností
od 1.11.2014.
39. Uzavření dodatku č. 4 ke SoD č. 2013/00424 s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice
a.s.
U s n e s e n í č. 831/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
10
Informace upravena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2013/00424 ze dne 15.11.2013 s firmou Chládek a
Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice. Dodatkem č. 4 se upravuje
článek VI. této smlouvy a celková cena díla se snižuje o 576 964,54 Kč bez DPH
II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2013/00424 ze dne 15.11.2013
s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice. Dodatkem
č.4 se upravuje článek VI. této smlouvy a celková cena díla se snižuje o 576 964,54 Kč
bez DPH
40. Uzavření Dohody o odsouhlasení stavebních úprav na objektu č.p. 384 (Opio) Dohoda o spolupráci a manželi Rejmanovými
U s n e s e n í č. 832/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h u je
zastupitelstvu města
I. uzavřít Dohodu o spolupráci a odsouhlasení stavebních úprav na objektu č.p.384
v Jeseniově ulici v Poděbradech s J. R. a D. R
II. p o v ě ř i t
starostu města podpisem Dohody o spolupráci a odsouhlasení stavebních úprav na objektu
č.p.384 v Jeseniově ulici v Poděbradech s J.R. a D. R.
41. Informace o nutné rekonstrukci kotelny a výměny dvojice oken v budově šaten
v areálu TSMP s.r.o.
U s n e s e n í č. 833/2014:
Rada města Poděbrady po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o nutné rekonstrukci kotelny zahrnující výměnu plyn. kotle, nádrže na TUV
vč. příslušenství, regulace a expanzních nádrží, rozvodů a instalace a dále potřebu výměny
dvojice oken v objektu bez č.p. na parcele č.340/9 v k.ú. Poděbrady v objektu Technických
služeb města Poděbrad s.r.o., IČ 25798278, se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady
II. u k l á d á
odboru VV zajistit potřebné kroky vedoucí k opravě městského majetku tak, aby umožňoval
řádné užívání nájemcem, reagoval na doporučení revizního technika a instalací nového
tepelného hospodářství zajistil bezproblémové a efektivní užívání, které povede k provozním
úsporám, s tím, že odbor VV prověří možnost získání dotačního titulu na uvedenou akci a
bude informovat RM.
42. Různé
Dr. Langr
- U s n e s e n í č. 834/2014:
Rada města Poděbrady ve věci Města Poděbrady jako jediného společníka obchodní
společnosti a ve funkci valné hromady obchodní společnosti Technické služby města
Poděbrad s.r.o., se sídlem Poděbrady, Kozinova 1/II., okres Nymburk PSČ 290 01, IČ
25798278 po projednání
ukládá
řediteli TSMP s.r.o. předložit návrh způsobu řešení bezkolizního vstupu uživatelům
beachvolejbalového a nohejbalového hřiště přes pronajaté pozemky TSMP s.r.o.,
termín 31.1.2015
11

Podobné dokumenty

Informace č. 14 z jednání ze dne 25.5.2015

Informace č. 14 z jednání ze dne 25.5.2015 kuchyňská linka, malé plavidlo s vlastním strojním pohonem – gumotextilový člun – Adventure Master M – 360, UA – ADVM 3611G112, strojní pohon Tohatsu MFS 9.8 A3s, rok výroby 2011, II. p o v ě ř u j...

Více

ROZHODNUTÍ Stavba bezodtoké tůně a mokřadu

ROZHODNUTÍ Stavba bezodtoké tůně a mokřadu Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres č. 2 situace v měř. 1:500 současného stavu území v měřítku katastrální...

Více

Kontejner nouzového přežití

Kontejner nouzového přežití s možností připojení na vnější síť

Více

Informace č. 10 ZM

Informace č. 10 ZM Informace byla upravena v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů b) Poděbradské dny poezie – 53. ročník hudebního festivalu, pořadatel: Slovo a hlas, IČ 26619130, se sídlem Křižovnická 97/8,...

Více

Kam s celou rodinou

Kam s celou rodinou jsou nemalým lákadlem pro návštěvníky. Atraktivní je pohled na tuleně v expozici s bazénem a vodopádem i na vydry malé v přilehlém výběhu. Pod názvem Malay Medan se ukrývá prostorná expozice pro me...

Více

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW musí být Žádost o čerpání podepsána všemi takto jednajícími osobami; 3.5. Úvěr může být Klientem čerpán kterýkoliv Bankovní pracovní den za předpokladu, že Banka obdrží příslušnou Žádost o čerpání ...

Více

Informace č. 10 z jednání ze dne 13.4.2015

Informace č. 10 z jednání ze dne 13.4.2015 nám. T. G. Masaryka 1130/18 zabezpečit realizaci tohoto usnesení. III. r o z h o d l a uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru, který jsou součástí stavby bez čp., (Lázeňská kolonád...

Více