(04 \(jen pro čtení\))

Komentáře

Transkript

(04 \(jen pro čtení\))
FARNÍ ZPRAVODAJ
Sv. František Saleský
CELOU TEOLOGII VIDĚL V LÁSCE
Narodil se na zámku Sales v
Savojsku 21.8. 1567 jako potomek venkovského šlechtického rodu. Jeho duchovní
formaci pozitivně ovlivnili
jezuité v Clermont. V době
studií ve věku 19ti let prošel
krizí víry, na které se podílelo
Kalvínovo učení o předurčení. Domníval se, že se nevyhne zatracení a že nebude
moci na věčnosti Boha milovat. Rozhodl se proto ze
všech sil milovat Boha alespoň na zemi. Svému předsevzetí zůstal věrný. Po studiu v
Paříži pokračoval v Padově,
kde dosáhl titulu doktora práv
ve 24 letech. V savojském
Chambéry se stal členem senátu, ale kariéra ho nelákala,
toužil po kněžství. Pro dříve
získané teologické znalosti
proběhla jeho příprava na
kněžství tak rychle, že již
18.12. 1593 přijal kněžské
Zpívejte Hospodinu píseň
novou, zpívejte Hospodinu,
všechny země! Velebnost a
vznešenost ho předchází,
moc a nádhera je v jeho
svatyni.
4/2012
22.1.2012
svěcení. Jeho cesta pak vedla do kalvínského
kraje Chablais, ležícího jižně od Ženevského
jezera. Jednalo se o místo, kde druzí neobstáli a
kde následkem protestantské reformace měl z
počátku jen 15 katolíků. Kalvíni s ním odmítali
diskutovat a tvrdými vyhrůžkami ho chtěli vyhnat. František se dal do psaní letáků přitažlivým stylem a snažil se postupovat co nejsmířlivěji. Letáky připevňoval na domy. Někteří kalvínci byli už rozhodnuti ho zabít, jenže při střetnutí s ním je odzbrojovala jeho láska. František
pozvolna začal získávat srdce odpůrců. K výrazné změně došlo až po sedmi měsících, ale v roce
1603 již v hlášení do Říma oznamoval návrat 25
tisíc jinověrců.
V roce 1599 byl Klementem VII. jmenován pomocným biskupem a po třech letech převzal ženevské biskupství, jehož sídlo pro nesnášenlivost kalvínců bylo v Annecy.
Žil prostě a skromně i jako biskup. Své příjmy
považoval za majetek chudých. Všude kázal,
uděloval svátosti, navštěvoval nemocné, podporoval chudé, kam přišel šířil pokoj a lásku. Dával nejen cenné rady, ale dle potřeby napomínal,
těšil, usmiřoval rozbroje. Naslouchal kněžím i
věřícím a pomáhal jim řešit jejich problémy. Při
jednom z nich se v Dijoně setkal s Janou Františkou de Chantal (její památka 12.8.). Výsledkem
setkání bylo později společné založení nového
řádu Navštívení Panny Marie, nazvaného také
po něm Salesiánkami. Založili jej r. 1610 v Annecy a k papežskému schválení došlo v r.1618.
Mimo to biskup František některé zrušené kláštery obnovil. Docílil navracení církevního majetku.
Často zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou
lásku k Bohu a k bližnímu, kterou měl
na prvním místě. Na dotaz jak se té
lásce naučit řekl: "Je to jednoduché.
Jako se učí dítě pomalu chodit, tak se
učíme milovat, když se prostě milovat
pokoušíme." Pro kněze napsal instrukce ohledně svátosti pokání
(smíření) a kázání. Vydal směrnice
pro vyučování náboženství. Jeho výuka byla jednoduchá, jasná, používal
mnoho příkladů. Měl bohatou korespondenci, napsal na 6000 dopisů,
které se později staly základem knihy
"Filotea," nazvané též "Návod ke
zbožnému životu." Celé jeho literární
dílo představuje 26 svazků.
Osobnost sv. Františka Saleského dokreslují jeho výroky na téma zbožného života a vztahů k druhým lidem:
"Nechci žádnou zvláštní, neklidnou
smutnou a mrzutou zbožnost, nýbrž
mírnou, vlídnou, příjemnou a přátelskou; prostě svobodnou a veselou
zbožnost, která je milá Bohu i lidem."
"Lepší je mlčet, než dokazovat pravdu
bez lásky." "Pravda ať je vlídná."
Jeho vztah k nepřátelům byl takový,
že řekl: "Kdyby mi nepřítel vyloupl
jedno oko, druhým se na něj přátelsky
podívám."
Z lásky zemřel vyčerpáním již v 55ti
letech v Lyonu.
Kanonizován byl roku 1665 a v r.
1877 Piem IX. prohlášen za učitele
církve.
(Životopisy svatých)
Sv. Tomáš Akvinský
Pocházel z početnější hraběcí rodiny,
spřízněné s císařským rodem Hohenstaufů na severu Itálie. Jeho otec Landolf byl hrabětem z Akvina (odtud
jeho příjmení), byl pánem i na Lorettu a
Belcastru. Matka Teodora pocházela z
knížecího rodu v Normandii.
Rodiče dali Tomáše již v pěti letech na
výchovu do montekasinského kláštera.
Bylo to rozhodnutí otce, který chtěl mít
jednoho syna opatem slavného kláštera.
Tomáš byl velmi nadaný a již jako jedenáctiletý byl považován za schopného
studia na vysoké škole. Své dospívání
prožil na univerzitě v Neapoli při studiu
filosofie. Mezi spolužáky volnější morálky se utvrdil v mravních zásadách a lásce
k Bohu. Seznámil se s dominikány a s
dokončením studia (mezi 16ti a 20ti)
požádal o vstup do jejich řádu. To se nelíbilo příbuzným a proto jako novic měl
odcestovat do Říma a pak do Bologně.
Jeho rodní bratři Landulf a Rinaldo s
četou svých vojáků jej zastavili za Sienou a jako zajatce ho poslali do rodného
Roccasecca. Tam ho čekala matka s jeho
sestrami, aby jej prosbami, lichotkami i
slzami přiměly vystoupit z řádu. Nepomohla ani krutost bratrů, kteří ho bili a
roztrhali jeho řeholní oděv. Použili i prodejnou dívku, která ho měla svést. Vše
bez úspěchu. Tomáš se ve vězení učil
nazpaměť Písmu sv. a studoval spisy
Aristotela a Lombarda. Nakonec za pomoci sester uprchl. Mladší, která jej chtěla více přemlouvat, získal pro řeholní
povolání.
Tomáš odcestoval v doprovodu spolubratrů přes Neapol a Řím do Kolína nad
Rýnem. Tam byl v letech 1248-1252 žákem dominikánského vědce a světce Alberta Velikého. Uplatnil tam také své
filozoficko-teologické schopnosti i když
byl zpočátku pro dřívější zážitky samotářský a mlčenlivý.
Albertem byl navržen pro katedru na
pařížské univerzitě, kde učil v letech 12521259. Tomášovy schopnosti byly vynikající,
ale na univerzitě bylo napětí, které nemělo
daleko k otevřenému boji mezi světským
duchovenstvem a žebravými řády. Tomáš
měl i těžkosti pro Aristotelovu filozofii, které se držel dominikánský řád, ale prosazoval
se věcnou argumentací a na druhé působil i
svou skromností a zbožností. Dostal další
přezdívku: "Doctor Angelicus" či "andělský
učitel."
Každou svoji přípravu začínal modlitbou
před křížem a jeho nejmilejší místo bylo
před Nejsvětější svátostí. Kristu v eucharistii
také předkládal své spisy a jemu věnoval své
schopnosti, které uplatňoval k Boží cti a
chvále. V roce 1259 byl profesor Tomáš
Akvinský jmenován generálním kazatelem v
Itálii, kam byl představenými povolán. Kazatelské činnosti se věnoval v Neapoli. Tři
roky působil v papežské kurii v Orviete a ve
Viterbu. Dva roky mimo jiné vedl i řádové
studium v Římě. Na výzvu papeže Urbana
IV. sestavil breviářové a mešní texty pro
svátek Božího Těla.
Znovu se do Paříže na univerzitu vrátil v
roce 1268 na příkaz generálního představeného řádu. V bouřlivé době obdivuhodně
zvládl situaci a obhájil žebravé řády.
Po vypuknutí stávky na univerzitě r.1273 byl
Tomáš svými představenými znovu zavolán
do Itálie, aby v Neapoli zřídil ústřední teologické učiliště řádu. Od konce roku jej začala
sužovat nemoc, která souvisela s jeho vyčerpávající činností. Začal s přípravou na smrt a
prožil částečné vidění nebe. Následkem na-
zírané dokonalosti pokládal své
spisy za slámu a plevy.
Papež Řehoř X. svolal do Lyonu další rok všeobecný církevní
sněm, na který pozval i Tomáše
Akvinského. První zasedání
sněmu bylo stanoveno na 1.5.
1274. Tomáš se vydal na cestu
i přes zdravotní potíže, smrt jej
však zastavila ve Fossanuova,
v cisterciáckém klášteře 7.
března.
V roce 1323 byl kanonizován,
28.1. roku 1368 byly jeho
ostatky přeneseny do SaintGermain v Toulouse a v r.1567
byl vyhlášen za učitele církve.
Patronem katolických škol je
oficiálně od r.1880.
Informace z farnosti
1. Ve středu od 9:00 do 17:00
je adorace Nejsvětější svátosti.
2. Každé pondělí po mši svaté
probíhá modlitba adorace před
nejsvětější svátostí.
3. Modlitba živého růžence v
naší farnosti pokračuje. Bližší
informace u paní Marie Hofmanové.
4. V neděli 22.1. proběhne ve
14 hod. na faře poděkování koledníkům tříkrálové sbírky.
Datum
23. 1. 2012
Akce
Modlitba matek seniorek - pondělí - 16. hod. na faře
23. 1. 2012
Modlitba otců - ve 20 hod. na faře
24. 1. 2012
Modlitba matek- ve 20 hod. na faře

Podobné dokumenty

broumovský informační měsíčník 1/2013

broumovský informační měsíčník 1/2013 o problém týkající se praktického rozumu. Máli však rozum jednat spořádaně, musí se stále znovu očisťovat, protože jeho etické zaslepení, které vyplývá z upřednostňování vlastních zájmů a moci, pře...

Více

Jan Hus - EMBA spol. s ro

Jan Hus - EMBA spol. s ro Jan Žižka z Trocnova, poprvé zmíněný k roku 1378, byl chudým zemanem. Byl ženat, měl dceru. Patrně pro dluhy přišel o svůj nevelký pozemkový majetek. V roce 1406 je doložen v jednom z ozbrojených b...

Více

Sbohem paní Zimo, už je tady Jaro

Sbohem paní Zimo, už je tady Jaro Očkovací látky proti klíšťové encefalitidě jsou vysoce bezpečné a obvykle po jejich podání nedochází k projevům vedlejších účinků. Pokud se už nějaké komplikace objeví, jedná se většinou pouze o ne...

Více

Natanael 10 - Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí

Natanael 10 - Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí ve společenství církve. V uplynulých dnech proběhly slavnosti Nejsvětější Trojice a Těla a krve Páně. Blíží se slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, slavnost Narození sv. Jana Křtitele, a také sla...

Více

FL_červen15 (1) - Michle

FL_červen15 (1) - Michle smrtí v r. 1264, po eucharistickém zázraku v Bolsenne. Tomáš Akvinský pak na jeho výzvu pro tento svátek sestavil breviářové a mešní texty. K plnému rozšíření svátku došlo až r. 1311. V témže stol...

Více

POKORNÁ I SEBEVĚDOMÁ MICHAELA FUKAČOVÁ Když jsem

POKORNÁ I SEBEVĚDOMÁ MICHAELA FUKAČOVÁ Když jsem dál svojí oblíbenou intuitivní cestou. Táta byl vždycky tolerantní a můj přístup respektoval bez problému. Nemluvili jsme sice o interpretaci, ale zato jsme spolu často hráli. Při každém studiu nov...

Více