zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
STÁTNÍ RosTLINoLÉKAŘsKÁ
SPRÁVA
O b v o d n í o d d ě l e n í Karlovy Vary a Sokolov
záýodníIs2, 36018KarloryVary - Tašovice
tel.353230529
e-rnail: [email protected]
Č.j': sRs oo3560/2o08
v Karloých varech dne 27. 2 ' 2008
věc|
dřívevydanýchrozhodnuti,keými byla nďízenamimořádnálostlinolékařská
ve věci zrušení
opatřeni
(dálejen ,,MRo..) k zabráněníšířeníškodlivéhootganismuGlobodera rostochiensis (|ollenweber)
(dálejen,,HB..)na pozemcíchve správníchobvod€ c h obcí
Behlens- Ij.hád,átkabramborového
smolnéP€ c e a M€ r ldín v katastrálníchúz€ m ich smolnéPece,MeÍklína Pstřuží'
státnírostlinolékařskáspráva(dálejen''SRS'.)je,podleust.$1a{72odst.J'2a4písm'b)ae)
zákon^č'32612004
sb', o lostlinolékařské
péči
a o změněněkte4Ích
souvisejících
zákonů,ve znění
pozdějšíchpředpisů(dálejen,,zákon..),
věcněpřislušným
správnímolgánemke aušenímimořádných
(dáJejen''MRo..)' nďízenýchz důvoduvýskytuškodlivého
rostlinolékařských
opaťení
oŤganismu
(Wollenýebef)Behfe s - tj' hád'átkablamborového
(dálejen,,HB..)
Globodeřarostochíensís
qýkajících
individuálněuteniŤn ryzickýmneboprávnickýmosobám,a to včetněopaťení
se blíŽe
neuňeného
množsfuí
nebo
pťávnických
osob'
ryzických
obvodníoddělení
v KarloaÍchVarech(dálejen,,odo SRS KV a So..),jako místněpříshLšný
organizační
útvarsRs pod]eust' $ 11 odst.1 zákonač.500/2004sb., o správnímřízeni,Ve zneni
pozdějších
předpisů
(dálejen',správnířád..),oznamujetimtozshájeníspolečného
řízeníz moci
podleustanovení$ 46 splávtrího
úřední
řádu ve věci zrušenínásledujících
rozhodnutílydaných
v odběhu minu]Ýchlet:
obeď
Nózev opotření
Poýinnné
Zed e
kaldstrální
úze,,,í
smo|néPece /
smoInéPece
Rozhodnutí
oko sRs
K.Vary
Rozhodnutí
oko sRS
K.Vary
Rozhodnutíoko sRs
K.Vary
NďízeníokU K'Varv
Rozhodnutíobo sRs
Plzeň
1.)
203/99/3403-
5 . 1 1 .1 9 9 9
2)
204/99/3403-
5 . 1 1 .1 9 9 9
3)
20519913403
5 . 1 1 .1 9 9 9
Nďízení1/99
1 0 .5 . 1 9 9 9
1 2 4. . 1999
5)
oko
oko
oko
22',7
/9912404
Rozhodnutí
obo sRs
6)
23519912404 8 . 4 . 1 9 9 9
Rozhodnutíobo SRS
Plzeň
7)
233/99/2404
8. 4. t999
8)
232/99/2404
8 . 4 .1 9 9 9
e)
231/99/2404
8 . 4 .1 9 9 9
10)
230/99/2404
8.4.1999
Plzeň
Rozhodnutí
obo SRS
Plzeň
Rozhodnutíobo SRS
Plzeň
Rozhodnutí
obo sRs
Plzeň
Adresa sídIa:
Těšnovi7' 11705 Prahal
IC:
65349563
Internet:
ittp://www.srs.cz
E|. podat€ l na:
Dpdď9][email protected]!!!.,Z
Rozhodnutí
obo SRS
Plzeň
l1)
22819912404 8.4. 1999
Roáodnutí obo SRS
Plzeň
12\
234/99/2404
8 .4. 1999
t3)
229/99/2404
8 .4. 1999
Merklín /
Merklín
Roáodnutí
obo sRS
Plzeň
NařízeníokU K.Vary
14)
Nď.4/2001
2',7.3.2001
ls)
44101/1403-oko9 .) . 2 0 0 1
Merklín/
Pstruží
Roáodnutí oko SRS
K.Vary
Rozhodnutí
obo SRS
P1zeň
16)
42819812404 L 12.1998
RozhodnutiObO SRS
Plzeň
17)
427/98/2404
2 .1 2 .1 9 9 8
18)
429/98/)404
l 12.1998
RozhodÍutí
obo sRs
1e)
337/98/2404
5 .1 0 .1 9 9 8
Rozhodnutí
obo SRs
Plzeň,
Plzeň
Specifikacepovinnýchosob,kteďm byla příslušná
opaťení
v danédoběnařízena,jeuvedena
přílohách(podlejednotliÚchobci)tohotooznámení,
v samostatných
kteréjsoujehonedílnou
součásti.
Rušení
MRo se qýkánejentěchtoosob,ale ijejich případnýclr
pÍávních
nástupců,
napr'
z tituludědictví,
koupěpozemkri,apod',a to věetněakceptování
případnýclr,
v danémmezidobí
pozemkolýchzměn(změnyv hranicíchparc€ l , přečíslování'
uskutečněn.jch,
apod').sRs považuje
všechnyuvedené
předmětného
osobynebojejich pÍávní
nástupceza účastníky
správního
iizeni ve
věci zruš€ n ízmíněných
MRo ($ 68 odst.2 ve spojenís $ 18odst'2 správního
řádu)'
výšeuvedenáÍozhodnutíjsourušenapodleust.s 76 odst.4 písm'b) zákona,z důvodupozbytí
jejich smyslu.Rušení
se t'ýkájak MRo, tak všechopatřenínařízených
ve věci lTsk)tu HB
v minulosti,neboťjakákolivtakováopatřeníbez ohledunajejichnrázeva \,Ydávaj
ícíolgán se povcŽují
podleust'$ 89 odst'4 za MRo' Společné
správnířízenízúajujesRs z důvodunezbýnosti
přehodnotitjakrozsah,tak i důvodnost
dřívenďízenýchopatř€ n i'
ozlámenío zahájeníspolečného
říze]rí
se doručuje
veřejnoulyhláškouve smysluustanoveni$ 25
odst'1,2 a 3 splávníhoiádu. Zpúsobdoruěení
veřejnouq'hláškousRs volía odůvodiujezejmena
tim,Že:
- Správnímu
orgánuneni spolehlivěznámýaktuálnípobytvšechdotčených
úěastníků
řizení,případně
jejichprávníchnástupců
($ 25 odst.1 správního
řádu).
- správníorgánse snaží
postupovattak,
aby nikomunevznikalyzbýečné
nákladya dotčené
osoby
by]yco nožnánejméně
zatěŽovány(zásadaekonomikyřízenis oporouv Š6 odst'2 správnihořádu'
a to i z oohledunákladůsRS).
- Správníorgánmá snahupostupovat
tak,aby byl zjištěnstavvěci, o němžnejsorrdůvodné
pochybnosti'
pro souladjehoúkonů
a to v rozsahu,kte.ýje nezb}'tný
se základnímizásadamičinnosti
splávníchoryálůpodle $ 2 správnihořádu ($ 3 správního
řádu)'V daném
ohleduhronadného
Iušeni
j edrratindividuálněs každoupůvodní
přislušných
opatřenínenípro podstatuvěci nutnéa qJimamné
povinnouosobounebojejímsoučasným
právnímnástupcem.
Protoževe věcijde o společné
řízení,ve kterémse veřejnoulyhláškoudoíučuje
ve správních
obvodechobcísmolnéPecea MeIkIín,v katastrálních
územichSmolnéPece,Merklína Pstruží'
;e
totooznánenío zahájenířízenídoručováno
nejenvywěšením
na úřední
desceodo SRS KV a so' a]e
především
(Š25 odst'3 správního
téžvyvěšením
na úředních
deskáchpřís]ušných
obecních
úřadů
přístupuk němuna iitemetovéadrese
řádu).oznámeníjerovněžzveřejněnopro možnost
dálkového
www.srs.cz(s 25 odst'2 větadruhásprávního
řádu)'
Jakopodkladypro roáodnuti o zrušení
uvederrých
MRo urči]správníorgánv souladus ust' Š50
příslušná
správního
řádu zejména
výšespecifikovanázrušovaná
rozhodnutí,
dále pak skutečnosti
(dlouhodobý
známésprávnímU
orgánuz úřední
činnosti
monitoringa průzkumvýskytuHB v ťlzemí),
podpůmým
podklademjedále algumentace
zdůvodňující
v souladus právemEvropskéunre
přehodnocení
odbomého
náh]eduna rizikovost\.ÍskýůHB na pozemcíchosobnepodnikajících
v oblastipěstovánilostlin'
Veškerápísennápodk]adovádokumentace
ke všempřípadům
zrušovaných
MRo je součástí
spisů,
kteréjsouuloženyna odo SRS KV a So, kde do nich mohouúčastníci
řízeni podleust' s 38
pořízenikopie spisunebojehočásti'
správního
řádu nahlédnout'
event'sipoříditvýpis nebopožadovat
(pondělí
K tomutoúčelu
sloužíúřední
doy
a středa)v doběod 8 do 17 lrodirrneboijiné dny
po telefonické
dohoděna čís]e
353230 529.Učastlliciřízenímajímožnostse vyjádřitpodleust.$ 3ó
řádu k záměrusRs zrtlšitpředmětnáMRo a k podkladůntohotozáměru,připadně
odst.3 spráýního
navrhnoutjejich
doplnění'K lyjádřeníse stanovujelhůta10dníodednedoručení,
tzn' odedne
sejmutí
tohotooznámeníz úřednídeslv odo sRs KV a so.
v souladus ust' s 50 odst'2 správního
řádu tírntosRS dá]e}Tďvá účastníky
řízenik tomu,aby
v Íámciopatřovállípodkladů
pťoq/dánízrušujícího
poslq,'t]i
rozhodnutí
správnímu
orgánuveškerou
potřebnousoučinúost'
KonkétněsRs \'].ývá k tomu,abyve lhůtědo 10dnůodednedoručení
tohoto
písemně
pozemky
příslušnýnri
oznámeni
sdělili,zda se v souvislostis
dosudzatiženými
MRo
prcdukcírostlilrurčených
(tzn.k přemístění
nezabýajínebonehodlají
zab]Ívat
k pěstování
najiné
stanoviště)
ajejich uváděrrím
na trh ve smysluzákladníchpojmůpodlepříslušných
ust.$ 2 zákona.
pisemné
Uvedené
sdě]ení
zašlouúčastniciřizeni
ve stanoveném
telmil]upouzetehdy,pokuclse
předmětným
pěstováním
a uváděním']atřh zabývají'Pokudtakovoučinnost
neprovozujinebo
provozovatnehodlají,
aťsdělenínezasílají'
případě,
v
žeŽádnésdělenive stanoveném
terminll
pěstováním
zaslánonebude,sRS má za to, žese předmětným
a uváděnimna trh účastnici
rizenr
pravdiqÍchinlormacíbudeSRs
nezab:ivají
a zab:ivatnehodlají'Připadnězjištěné
neposkýnutí
považovat
za porušeni
Zníněného
ust' s 50 odst'2 splávnihořádu,a to se všeni z toholYpjý.r'a.jícíni
důsledky'
včetnědůsledků
sankčních'
.4
:
/ /trL.LL
'
-?
t -. , ,
,.í
lng' Jitka Matěiů
Vedouci ODO SRS Karlovy Vary a Sokolov
v}aěšeno
dne: 4 J u.?
sejmuto
dfle:
'q
t
Lý| j,
Příloha:
specifikacepovinnýchosobna základě\,l/še
uvedené
tabulky
podIejednolIilrych
obcia kala.lralnich
ú7e|ni
Rozdělovník:
1/obecníúřadSmolnéPece,čp.143,362 22 p' Nejdek
2/ obecníúřadMelklín'čp'6, 3ó2 34 Merk]in
4/ v]asfií_do spisu
sPBÁvA
.rÁÍNl
.'.'' EogrLlNÓLEÍAEslG
nnr,nnlÍOllElEtlt
Í; ovýury a soko|ov
Za\ad 152
u
360 18 KarovvVarV

Podobné dokumenty

Krajský úrad Ústeckého kraje

Krajský úrad Ústeckého kraje Varnsdorf, v k.ú.Studánkau Rumburku758 184o výměře691621m2 a v k.ú.Varnsdorf776 968 o výměře383158m', ČHP 2-o4-o}-oo4 a z.oq-oa-oos'HG rajón 641,lKrysta|inikum Krkonoša Jizerskýchhor.

Více

lll t ililt | ilt ll lil lil lilt illillllll

lll t ililt | ilt ll lil lil lilt illillllll rozdílnych BPEJ, popŤípaděse mění číseln! kÓd BPEJ. Za aktualizaci Se pouaŽuj-e zjištěni ridaj o BPEJ u pozemkťr,kde BPEJ nebyly dŤíveurčeny.Dtivodem pro aktua|izaci je rovněžpotÍebadoplněnía upĚeš...

Více

Dražební vyhláška - průmyslová hala

Dražební vyhláška - průmyslová hala demontáž a pře§unutí na nové n,í§to,

Více

zde

zde s e z p e č n o s tine|z - F d . é s e o n n n á | 7 á - 7 d r é v ohro € z J s p . h e o n| 1 . a | l l " . ' Do\02- bezoei od RezeÍ se od9rJi l| pledevš|n veee sL(.e' Ťe(' a-rclypo.lo/.réc Ko|zeN...

Více

obecní úřad Svatý Jan se sídlem v Drúžkově čp 33

obecní úřad Svatý Jan se sídlem v Drúžkově čp 33 Svaý Jan - Hrachov čp.45,26256 Krásná Hora, byl shromážďěnpodkladpro rozhodnutí. Ust.$.36odst.3správníhořádu mj. stanoví: ''NestanovíJizakonjinak, musíbý účastrríkum Íizenípředvydánímrozhodnutíve v...

Více

oZNAMENI

oZNAMENI Jan Dohnal, nan 21.12,1983, Kollórova ě,p. 3427,407 17 Varnsdod 1 a Michaela Rox,borová, nar. 12.1.1982, Kollárova čp. 3127, 10747 Varnsdorf 1 (dálejen ''stavebník'') dne 30.05.2012 podal ádost o v...

Více