merox aktiv

Komentáře

Transkript

merox aktiv
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 1/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
1.
Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Identifikace látky nebo přípravku :
MEROX AKTIV
Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Další název látky/přípravku:
1.2 Použití přípravku:
Desinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku pro desinfekci
za studena v potravinářském průmyslu
1.3 Identifikace výrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodní jméno:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo:
Telefon:
Fax:
Distributor:
Merak, spol. s r. o.
Podnásepní 1d, 602 00 Brno
25529111
548 210 777
548 210 666
1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace:
Nouzové telefonní číslo: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,
tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
2.
Identifikace nebezpečnosti:
2.1 Klasifikace přípravku, popis rizik:
Přípravek je klasifikován jako nebezpečný dle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a sice jako:
Specifická rizikovost:
R8
Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při
požití
R 34
Způsobujte poleptání
Pokyny pro bezpečné nakládání
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
S 14
Uchovávejte odděleně od redukčních činidel, sloučenin těžkých kovů, kyselin a zásad.
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28
Po styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem
S 35
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte
toto označení).
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 2/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
3.
Složení/informace o složkách:
3.1 Nepříznivé fyz.-chem. účinky, účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání
látky/přípravku:
Při rozkladu v uzavřených nádobách a potrubí nebezpečí vzniku přetlaku a výbuchu.
3.2 Další rizika, která nemají vliv na klasifikaci, ale přispívají k celkové nebezpečnosti materiálu:
n.d.
Chemický název: CAS
Obsah
Číslo ES
Výstražný
R-věta
v (%):
(EINECS):
symbol
nebezpečnosti:
Peroxid vodíku
7722-84-1
20-<30
231-765-0
C,O
5-8-35-20/22
kyselina octová
64-19-7
6-<10
200-580-7
C
10-35
kyselina peroctová
79-21-0
5
201-186-8
O, C, N
7-10-20/21/22-35-50
4.
Pokyny pro první pomoc:
4.1 Všeobecné pokyny:
Při požití přípravku či zasažení očí vždy vyhledejte lékařskou pomoc! Nikdy nepodávejte nic k jídlu ani k pití
osobě, která je v bezvědomí.
4.2 Při nadýchání:
Postiženého neprodleně vyveďte na čerstvý vzduch, dbejte osobní bezpečnosti! Udržujte postiženého v klidu.
Dojde-li k zástavě srdce/dech, zahajte resuscitaci. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.3 Při styku s kůží:
Pod tekoucí vodou odstraňte znečištěný oděv/bižutérii/obuv a potřísněné místo omývejte pod teplou tekoucí
vodou (30-35 oC) po dobu nejméně 20 minut. Sliznice dle možností omývejte fyziologickým roztokem (není-li
k dispozici, použijte vodu). Zachránce se musí při omývání chránit rukavicemi. Místo zasažené leptavou látkou
je třeba sterilně krýt, postiženého chránit před podchlazením Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.4 Při zasažení očí:
ƒ Okamžitě vyplachujte oči nejméně 15 minut proudem vlažné vody nebo fyziologickým roztokem.
Držte přitom oční víčka široce otevřená. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před
vyplachováním z očí.
ƒ Postiženou osobu umístěte do polohy na zádech pod kohoutek s tekoucí vodou nebo použijte hadičku
z infuzní sady k usměrnění proudu vody přes nos od vnitřního k zevnímu koutku.
ƒ Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky!
ƒ V každém případě vyhledejte odborného očního lékaře.
4.5 Při požití:
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu velkým množstvím vody. Uklidňujte
postiženého. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Přinese-li to postiženému úlevu, můžete mu dát po malých
doušcích vypít cca 1 dcl chladné vody (pozn.: pokud možno, nedávejte postiženému napít příliš, rozsah
poleptání žaludeční sliznice se tak zvětšuje).
4.6 Další údaje:
5.
5.1
5.2
Opatření pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
vodní mlha, vodní tříšť
Nevhodná hasiva:
nejsou známa
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 3/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
5.3
5.4
5.5
Zvláštní nebezpečí:
Při rozkladu uvolňuje kyslík. Přípravek podporuje hoření.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Úplný ochranný oděv (přípravek je žíravý), izolační dýchací přístroj
Další údaje: Při rozkladu v uzavřených nádobách a potrubí nebezpečí vzniku přetlaku a výbuchu.
6.
Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob:
Odstraňte všechny potencionální zdroje zapálení a hořlavé materiály z okolí úniku přípravku. Používejte
ochranné nitrilové rukavice, ochranné brýle, pokud možno s polykarbonátovým zorníkem, uzavřenou obuv a
gumovou laboratorní zástěru (při havárii použijte nepropustný ochranný oděv). Zabraňte vstupu nepovolaným
osobám.
6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte úniku přípravku do kanalizace, půdy, spodních a povrchových vod. V případě havárie a úniku
přípravku do vodních zdrojů informujte správce příslušného vodního toku a další kompetentní orgány.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
−
−
−
−
Při úniku látky se snažíme se vyvětrat a uniklou chemikálii izolovat. Odstraňte z okolí úniku všechny
hořlavé materiály. (Pozor! Kontakt přípravku s hořlavým materiálem může způsobit požár.)
Rozlitý přípravek ohraničte nehořlavým sorpčním materiálem (nepoužívejte hadry a jiné hořlavé
materiály!) a zabraňte jeho dalšímu šíření.
Rozlitý přípravek pak zasypte nehořlavým sorpčním materiálem (písek, zemina) mechanicky převeďte
do připravené náhradní nádoby (nádobu hermeticky neuzavírejte, chraňte před světlem) a zneškodněte
jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
Znečištěnou plochu omyjte velkým množstvím vody.
Při havárii, či máte-li pocit, že únik nezvládnete sami, přivolejte hasiče.
7.
Pokyny pro zacházení a skladování látky nebo přípravku:
7.1 Pokyny pro zacházení:
7.1.1
Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem:
Zajistit dobré větrání a odvětrání pracoviště. Zajistit odvětrávací ventily na všech tancích, kontejnerech
a nádobách a kontrolovat jejich funkčnost. Nádoby otevírat obezřetně a manipulovat s nimi opatrně.
Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte! Používejte předepsané prostředky osobní ochrany
– viz bod č. 8.
7.2 Pokyny pro skladování:
7.2.1
-
Podmínky pro bezpečné skladování:
Skladujte v chladnu v dobře uzavřeném originálním balení.
Chraňte před světlem. Zamezte znečistění.
Nevystavujte přípravek působení sálavých tepelných zdrojů a přímému slunečnímu záření.
Zabraňte rozlití přípravku – skladujte ve svislé poloze. Zabraňte v manipulaci s přípravkem
nepovolaným osobám.
Neskladujte společně s potravinami.
7.2.2
Požadavky na skladovací materiály/množstevní limity:
Skladujte v originálních obalech. Vhodný skladovací materiál: sklo, plast.
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 4/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
8.
Omezování expozice a ochrana osob
8.1 Expoziční limity:
Název:
CAS:
Peroxid vodíku
7722-84-1
Kyselina octová
64-19-7
Pozn.:
− Údaje jsou uvedeny dle NV č. 178/2001 Sb.
PEL [mg/m3]
1
25
NPK-P [mg/m3]
2
35
8.2 Omezování expozice:
8.2.1
Omezování expozice pracovníků
S přípravkem manipulujte v dobře větraných prostorách, zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, nevdechujte
páry. Zajistěte odvětrávací ventily na všech tancích, kontejnerech a nádobách a kontrolujte jejich funkčnost.
Nádoby otevírejte obezřetně a opatrně s nimi manipulujte.
Ochrana dýchacích orgánů
Při nedostatečném větrání/tvorbě aerosolu použijte vhodnou dýchací masku opatřenou kombinovaným filtrem B2-P3
(DIN 3181) (šedo-bílý) nebo A2-P3 (DIN 3181) (hnědo-bílý ).
Ochrana rukou:
Ochrana očí:
Ochrana kůže:
gumové ochranné rukavice (nitrilové, doba nasáknutí > 480 min.)
ochranné brýle nebo obličejový štít
ochranný pracovní oděv, uzavřená obuv (při havárii nepropustný oděv).
Informace o vhodných dostupných prostředcích osobní ochrany pro daný typ chemikálie
Poznámka:
žádejte od svého dodavatele osobních ochranných prostředků.
8.2.2
Omezování expozice životního prostředí: n.d.
9.
Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech
9.1 Všeobecné informace:
Skupenství (při 20 oC):
Barva:
Zápach / vůně:
kapalné (vodný roztok)
bezbarvá
štiplavý
9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
Hodnota pH ( při oC ):
cca 0,6 (10 g / l vody) (20 oC)
o
Teplota tání / rozmezí teplot ( C ):
-28 oC
o
nepoužitelné, rozklad >60 oC
Teplota varu / rozmezí teplot ( C ):
o
Bod vzplanutí ( C ):
395 oC
Hořlavost:
n.d.
Samozápalnost:
n.d.
Meze výbušnosti -horní mez ( obj.% ):
n.d.
-dolní mez ( obj.%.):
n.d.
Oxidační vlastnosti:
n.d.
n.d.
Tenze par ( při oC ):
Hustota ( při oC ):
1,12 g/ cm3 (20 oC)
o
Rozpustnost ( při C )
- ve vodě:
neomezeně mísitelný
- v tucích (specif.oleje):
n.d.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
n.d.
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 5/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
Další údaje:
n.d. – nejsou k dispozici žádná data.
10.
Informace o stabilitě a reaktivitě
10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit:
Zamezit ohřevu (>60 ºC). Při použití, ke kterému je přípravek určen, nedochází k rozkladu.
10.2 Materiály, které nelze použít:
Reaguje s alkáliemi - vyvíjí se teplo a kyslík.
Při styku s jakýmikoliv znečišťujícími látkami, zejména těžkými kovy, se rozkládá.
Reaguje s hořlavými materiály - podporuje hoření.
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:
Při použití, ke kterému je přípravek určen, nejsou známy.
11.
Informace o toxikologických vlastnostech:
11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látky nebo přípravku:
Přípravek je žíravý, leptá kůži, oči, sliznice.
11.2 Dlouhodobé/akutní/chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice:
Akutní toxicita:
1859
LD50 orálně, potkan (mg.kg-1):
n.d.
LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
n.d.
LD50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):
n.d.
LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Další informace: Pro daný přípravek nebyly prováděny toxikologické testy. n.d. – nejsou k dispozici žádná data.
Při správném zacházení a při použití, ke kterému je přípravek určen, nám nejsou známy žádné zdravotně
škodlivé účinky.
12.
Ekologické informace
Akutní toxicita
-
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
EC50 ,48 hod., dafnie (mg.l-1):
IC50 , 72 hod., řasy (mg.l-1):
Mobilita látky nebo složek přípravku:
Perzistence a rozložitelnost:
Bioakumulační potenciál:
Toxicita pro ostatní prostředí:
CHSK:
BSK5 :
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
g O2/kg výrobku
n.d.
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 6/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
Další údaje: Na základě surovin obsažených v přípravku anebo strukturálně srovnatelných látek se
předpokládají následující ekologické údaje:
Rozložitelnost: Organické komponenty v přípravku obsažené jsou v čističkách odpadních vod rychle a
lehce biologicky rozložitelné.
Zabraňte úniku přípravku do kanalizace, spodních a povrchových vod.
13.
Pokyny pro odstraňování
Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
Odpad je nutno před zneškodněním neutralizovat.
Odpad z přípravku i znečištěný obal jsou nebezpečným odpadem. Zneškodněte v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Pozn.: Při odvádění kyselých nebo zásaditých přípravků do čistírny odpadních vod je třeba dbát na to, aby voda
nepřekračovala rozmezí pH 6 – 10, což by mohlo způsobit poruchy v odpadních kanálech a biologických
čistících zařízeních. Nadřazeně platí místní předpisy. Na nečistoty v roztoku obsažené nebo rozpuštěné se
vztahují zákonná ustanovení.
14.
Informace pro přepravu
Pozemní přeprava
ADR/RID
Třída: 5.1
UN číslo: 3149
Pojmenování a popis: PEROXID VODÍKU a KYSELINA PEROCTOVÁ, SMĚS, STABILIZOVANÁ s kyselinou
(kyselinami), vodou a nejvýše 5% kyseliny peroctové
Klasifikační kód: OC1
Obalová skupina: II
Bezpečnostní značky: 5.1 + 8
Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR
Třída: 5.1+8
Číslo/písmeno: 1b
Označení zboží:
PEROXID VODÍKU a KYSELINA PEROCTOVÁ, SMĚS, STABILIZOVANÁ
(Hydrogen peroxide and Peroxyacetic acid, mixture, stabilized)
Námořní přeprava
IMDG
Třída: 5.1+8 Číslo UN: 3149
Typ obalu: II
Látka znečišťující moře:
Označení zboží:
Hydrogen peroxide and Peroxyacetic acid, mixture, stabilized
Poznámka: EmS 5.1-02 / MFAG 735
Letecká přeprava
ICAO/IATA
Označení:
Třída: 5.1+8 Číslo UN: 3149
Typ obalu: II
Hydrogen peroxide and Peroxyacetic acid, mixture, stabilized
Pozn.: Podrobnosti týkající se přepravy viz platné právní předpisy. Údaje k pozemní přepravě jsou uvedeny
dle restrukturalizovaných předpisů ADR.
15.
Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
15.1 Informace uvedené na obalu látky nebo přípravku (ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č.232/2004 Sb.):
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 7/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
MEROX AKTIV
Obsahuje: peroxid vodíku, peroxyoctová kyselina, octová kyselina
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 34 Způsobujte poleptání
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
S 14 Uchovávejte odděleně od redukčních činidel, sloučenin těžkých kovů, kyselin a
zásad.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28 Po styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
(je-li možno, ukažte toto označení).
MERAK, spol. s r.o., Podnásepní 1d, 602 00 Brno
V případě, že je přípravek určen k prodeji spotřebiteli, pak je nutno uvést na obale ještě následující informace:
1) S 1/2 Uchovávejte uzamčené mimo dosah dětí;
2) hmotnost nebo objem přípravku;
3) obal přípravku musí být opatřen návodem k použití a pokyny pro první předlékařskou pomoc,
též pokyny pro odstranění odpadu a obalu, které mohou být v případě nemožnosti umístit tyto informace na obal
nebo štítek uvedeny v příbalovém letáku;
4) obal musí být dále opatřen výstražným symbolem pro nevidomé dle ČSN EN ISO 11683 a uzávěrem
odolným proti otevření dětmi.
5) V případě, že je přípravek prodáván spotřebiteli, je nutno ještě na obal přípravku uvést větu:
„Pozor ! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).“
15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR
Viz § 44a zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění díl 8 odst. 6, 8, 9 a 10.
Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých
souvisejících zákonů.
15.3 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU
Povrchově aktivní látky obsažené v přípravku jsou v souladu s kriterii rozložitelnosti podle Nařízení Rady (ES)
č. 648/2004 o detergentech.
Označování obsahu látek dle Nařízení o detergentech: méně než 5 % fosfáty, méně než 5 % polykarboxyláty,
méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.
16.
Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
Vysvětlivky zkratek: n.d. – nejsou k dispozici žádná data.
***
16.1 Seznam příslušných R vět:
ƒ Kyselina peroxyoctová
R10 Hořlavý.
R 7 Může způsobit požár.
R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R35 Způsobuje těžké poleptání.
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evropského parlamentu Strana: 8/8
a Rady (ES) č. 1907/2006
Datum vydání: 1.2.2007
Datum revize: 1.9.2008
Název látky nebo přípravku (případně firma)
MEROX AKTIV
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
• Peroxid vodíku
R 5 Zahřívání může způsobit výbuch.
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R35 Způsobuje těžké poleptání.
R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
• Kyselina octová
R10 Hořlavý.
R35 Způsobuje těžké poleptání
16.2 Pokyny pro školení
Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění. Seznámení s písemnými pravidly o bezpečnosti,
ochraně zdraví člověka a ochraně životního prostředí (viz. § 44a zákona č. 258/2000 Sb., v pl. zn.).
16.3 Doporučená omezení použití
Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože specifické
podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná
upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního
a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.
16.4 Další informace
Další informace poskytne: viz kap. 1.3
16.5 Zdroje nejdůležitějších údajů
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/
2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 –
REACH. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu
poskytnutého
výrobcem.
16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu
První vydání dle REACH: 1. 9. 2008
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 2. 6. 2008
Datum vydání bezpečnostního listu dle z.č. 356/2003 Sb. : 8. 3. 2007

Podobné dokumenty