Výroční zpráva 2012

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2012
Divadlo Archa, o. p. s.
Výroþní zpráva
Annual Report
2012
Základní data spoleþnosti
Název:
Divadlo Archa, o.p.s.
Zapsaná u MČstského soudu v Praze ke dni 11. 09. 2002,
oddíl 0, vložka þíslo 267/01
Sídlo:
þ. p. 1047, Na PoĜíþí 26, Praha 1
PSý 110 00
Spojení:
Tel: 221716111
Fax: 221716666
e-mail: [email protected]
Iý:
DIý:
26 72 30 00
CZ 26 72 30 00
Právní forma:
obecnČ prospČšná spoleþnost
PĜedmČt þinnosti:
obecnČ prospČšné služby v oblasti umČlecké a divadelní
þinnosti
DoplĖková þinnost:
propagaþní a reklamní služby
hostinská þinnost
specializovaný maloobchod
Zakladatelé spoleþnosti
Hlavní MČsto Praha
Divadlo Archa Praha, pĜíspČvková organizace MHMP
ěídící orgány spoleþnosti
Správní rada
Dozorþí rada
PĜedseda
PhDr. Tomáš Vrba
PĜedseda
JUDr. Lenka Deverová
MístopĜedseda
Bessel Kok
ýlenové
Robert Palmer
prof. Ing. Michal MejstĜík CSc.
prof. Mgr. Miloslav Klíma
ýlenové
Ing. Josef Hanuška
Bc. OndĜej Pecha
ěeditel spoleþnosti
Správní rada jmenovala v roce 2003 Ĝeditelem Ing. OndĜeje Hraba.
ZamČstnanci
V roce 2012 pracovalo ve spoleþnosti 12 stálých zamČstnancĤ.
PĜehled þinnosti Divadla Archa v roce 2012
V roce 2012 Divadlo Archa o.p.s. uvedlo na vlastní scénČ 203 pĜedstavení, která
navštívilo 42 956 divákĤ, což je o více než 9% divákĤ více ve srovnání s rokem 2011
(39 415 divákĤ). Divadlo zároveĖ prezentovalo 26 vlastních pĜedstavení na zájezdech
doma i v zahraniþí. Jako každý rok se Divadlo Archa vČnovalo produkování a prezentaci
souþasných scénických umČní bez ohledu na žánrové, kulturní a jazykové hranice.
V roce 2012 vyprodukovalo 6 divadelních premiér.
Statistika Divadla Archa, o. p. s. za rok 2012
Poþet pĜedstavení na vlastní scénČ
Poþet premiér
Poþet workshopĤ a ateliérĤ
Poþet pĜedstavení na zájezdech
Celkový poþet divákĤ
Procento návštČvnosti
203
6
20
26
42.956
89,22
Tyto výsledky ukazují, že pĜes složitost ekonomické situace bylo Divadlo Archa
schopno vytvoĜit nároþný, avšak atraktivní program pro své publikum.
Divadlo Archa i pĜes velké omezení nákladĤ uvedlo ve vlastní produkci þi
v koprodukci šest premiér, reprizovalo pĜedstavení z pĜedcházejících sezón a uvedlo
mnoho zahraniþních a domácích divadelních, taneþních a hudebních pĜedstavení.
Premiéry
V produkci Divadla Archa vznikly v roce 2012 tyto premiéry:
Sólo pro Lu
PĜedstavení zachycující autentické životní osudy þínské hereþky, zpČvaþky a
taneþnice Jing Lu. PĜedstavení nás provází jejím životem od dČtství v ýínČ až do
souþasnosti v Praze. Intimní pĜíbČh, plný tragických událostí, nepĜíznČ osudu a zároveĖ
cesty za úspČchem, je konfrontován s globálními otázkami dnešního svČta a
ambivalentním vztahem západní spoleþnosti k ýínČ, který se pohybuje od obdivu k
východním kulturám až po strach z ekonomické hegemonie. Režie: Jana Svobodová,
hudba: Michal Nejtek, úþinkuje: Jing Lu. Krátce po premiéĜe získalo toto pĜedstavení
pozvání na 7 mezinárodních festivalĤ doma i v zahraniþí.
Dva v tvém domČ
Spolu se sedmi evropskými divadly Divadlo Archa koprodukovalo divadelní
reportáž o tom, jak vypadá domácí vČzení v souþasném BČlorusku. Inscenace
moskevského divadla Teatr.Doc – Dva v tvém domČ (Two in Your House) vznikla na
základČ skuteþných událostí týkajících se opoziþního prezidentského kandidáta
Vladimira NČklajeva, který byl po volbách zatþen a odsouzen k domácímu vČzení. Do
dvoupokojového bytu se tak k nČmu a jeho ženČ nastČhovali dva agenti bČloruské KGB.
Premiérová pĜedstavení doprovodila diskuse s tvĤrci a odborníky na situaci v BČlorusku.
Vlci v srdci
V souvislosti s paralelnČ probíhající výstavou Adolf Wölfli - stvoĜitel universa
poĜádané Galerií hlavního mČsta Prahy v DomČ U Kamenného zvonu vytvoĜil a uvedl
v Divadle Archa Petr Nikl premiéru pĜedstavení VLCI V SRDCI, které je volnČ
inspirované dílem švýcarského kreslíĜe, skladatele a spisovatele Adolfa Wölfliho,
významného pĜedstavitele art brut. Vizuální koncepce: Petr Nikl, komponovaná hudba:
Miroslav ýerný, kytara: Vladimír Václavek, bicí nástroje: Miloš DvoĜáþek, didgeridoo:
OndĜej Smeykal.
Simulante Bande
Taneþní pĜedstavení Simulante Bande vytvoĜila choreografická dvojice VerTe
Dance (Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová). V pĜedstavení úþinkují dva zdraví
taneþníci a dvČ handicapované taneþnice. PĜedstavení charakterizují nČžné doteky,
razantní údery a pády. TvĤrci si kladou otázku: Kde je hranice, kterou nČkdy nazýváme
„konvencí"? Co se smí? Co je zakázáno, co povoleno? O þem se nemluví? PĜedstavení
zkoumá neotĜelé možnosti pohybového vyjádĜení zdravého a fyzicky handicapovaného
þlovČka, relativnost pojmu handicap i kĜehký kosmos mezilidských vztahĤ.
Své þasto neviditelné limity pĜetavily netaneþnice Alena Janþíková a Zuzana Pitterová
do neuvČĜitelných výkonĤ, ve kterých jim „asistují“ profesionální taneþníci Helena
Arenbergerová a Petr Opavský. Autorskou hudbu k pĜedstavení vytvoĜila skupina DVA.
PĜedstavení bylo ocenČno Cenou Divadelních novin, bylo uvedeno na
Mezinárodním festivalu Divadlo a získalo pozvání na další mezinárodní festivaly.
Wind-up
Taneþní skupina 420PEOPLE vytvoĜila pro Archu premiéru choreografie Wind-up
Václava Kuneše, který ke spolupráci pĜizval hudebníka a performera Amose Ben-Tala.
V dynamické choreografii, plné energie, sledu obrazĤ a akcí tanþí: Nataša Novotná,
Zuzana Herényiová, Milan Odstrþil, Alexandr Volný, Jussi Nousiainen,
Premiérové uvedení tohoto pĜedstavení bylo doplnČno další premiérovou choreografií
JiĜího Kyliána 14‘20‘. V rámci repríz se poprvé v Praze pĜedstavil slavný japonský
choreograf a taneþník Saburo Teshigawara v duu s taneþnici Rihoko Sato þi izraelskonizozemský choreograf Itzik Galili
Dáme, dáme, dáme gól! – Fotbalová opera
Na míru þeskému prostĜedí vznikalo v Divadle Archa pĜedstavení, které vytváĜeli
umČlci z belgické skupiny Het Kip. PĤvodní koncepci pĜedstavení, které vzniklo
s fanoušky fotbalového K.A.A. Gent, pĜenesli do Prahy a nastudovali s fanoušky
pražských fotbalových klubĤ. HledištČ Archy se promČnilo v tribunu-jevištČ, diváci
zaujali místo na pomyslném hĜišti-jevišti. Zatímco diváci nespouštČjí oþi z jevištČtribuny, kde vzniká celá Ĝada komických situací, ale i situací plných dramatického
napČtí, oþi hercĤ na tribunČ se upínají k pomyslnému utkání, které celé pĜedstavení
razantnČ frázuje. Fotbalová opera je pĜedstavení plné hudby, zpČvu a strhujících
choreografií, které vycházejí z reálné zkušenosti zúþastnČných milovníkĤ fotbalu.
Premiéra pĜedstavení se konala v rámci festivalu Akcent a byla souþástí projektu
Theatron.
Zahraniþní hosté
Po sedmi letech se vrátil do Prahy slavný japonský taneþník, režisér a farmáĜ
Min Tanaka, který je legendou svČtového tance, aby v Arše vytvoĜil dvČ sólová
vystoupení pod názvem Locus Focus a spoleþnČ s taneþnicí Shiho Ishihara duet
Step into the Shadow (Krok do stínu).
Do Archy se vrátil také newyorkský soubor Palissimo Company s pĜedstavením
The Painted Bird (Nabarvené ptáþe) – Bastard, kde vedle taneþníka Jara Viniarského
vystoupilo také 60 dobrovolníkĤ, taneþníkĤ z ulice.
Dlouhodobá spolupráce s produkþním domem Campo z belgického Gentu
vyústila v roce 2012 do þtyĜ divadelních projektĤ. KromČ výše zmínČné premiéry Dáme,
dáme, dáme gól!, pĜedstavila Archa vycházející hvČzdu vlámského výtvarného divadla
Miet Warlop. Její pĜedstavení Springville bylo vizuálnČ-poetickou groteskou plnou
chaosu, absurdní logiky, falešných oþekávání a pĜekvapení.
Na scénu Archy se vrátilo úspČšné pĜedstavení PĜímo pĜed oþima (Before your
very Eyes), které pro Campo režírovala skupina Gob Squad. Oproti pĜedcházejícímu
roku jsme je uvedli v odlišném obsazení sedmi dČtských performerĤ.
V rámci festivalu Akcent pozvala Archa další produkci Campa Pokus o velké
smíĜení dávných sporĤ Jakea a Petea, které je založeno na faktu, že jeho autoĜi a
úþinkující Pieter a Jakob Ampe jsou skuteþní bratĜi. PĜedstavení s jemnými nuancemi i s
výraznými extrémy reflektuje bratrské bitky a vČþné usmiĜování každého z nás, kdo má
sourozence.
Díky dlouhodobému vztahu Archy a taneþního souboru Ultima Vez mají pražští
diváci možnost soustavnČ sledovat tvorbu jednoho z nejvýznamnČjších svČtových
choreografĤ Wima Vandekeybuse. Jeho nejnovČjší projekt Booty Looting uvedla
Archa jen nČkolik dní po svČtové premiéĜe v Benátkách. Skupinu þtyĜ taneþníkĤ, jejichž
tanec byl jako vždy na hranici lidských možností, doplnili tentokrát dva herci (Jerry
Killick a Birgit Walter), jeden hudebník (Elko Blijweert) a fotograf Danny Willems,
který zachycoval a ihned promítal dČní na scénČ.
PĜedstavení maćarského souboru PanoDrama nazvané Slovo za slovo (Word
for Word), v režii Anny Lengyel, vypovídá o rasovČ motivovaných útocích na Romy v
Maćarsku v letech 2008 a 2009. PĜedstavení vznikalo na základČ rozhovorĤ s obČĢmi
útokĤ, jejich rodinami, sousedy a policejními úĜedníky. TvĤrci zpracovávali soudní
protokoly, kladli otázky náhodným kolemjdoucím, zaznamenávali texty z internetových
diskuzí. Všechny texty zní ze scény tak, jak byly zaznamenány, bez stylizace a
dodateþných úprav. PĜedstavení uvedla Archa v rámci festivalu Akcent.
Divadlo Archa v roce 2012 pravidelnČ uvádČlo slovenskou divadelní a taneþní
tvorbu. V letních mČsících poskytlo rezidenturu slovenskému režisérovi Jánovi Šimkovi
k vytvoĜení work in progress pĜedstavení Steel my heart - Túlame sa nocou
požieraní ohĖom, které vznikalo v rámci projektu Košice 2013- evropské hlavní mČsto
kultury.
PĜední slovenský taneþní soubor elledanse v Arše uvedl svĤj nejnovČjší projekt
Voda na vode v režii a choreografii Šárky Ondrišové.
V závČru roku uvedla Archa ve spolupráci s bratislavským divadelním ústavem
pĜehlídku nezávislého slovenského divadla Nová dráma. V Arše se pĜedstavila 3
významná slovenská alternativní divadla: Divadlo PotoĖ uvedlo oceĖovanou inscenaci
Psota, která až superrealistickým zpĤsobem popisovala brutální pĜíbČh sociálního,
emocionálního a morálního úpadku bČžné slovenské rodiny. Retrospektivu bojĤ o
divadelní prostory, ale i úvahou o postavení umČlce ve spoleþnosti bylo pĜedstavení
posledního divadelního romantika Blaha Uhlára nazvané Pokus (v hĐadaní
spirituality).
Autorské divadlo SkRAT uvedlo pĜedstavení Napichovaþi a lízaþi, tvoĜené mozaikou
pĜíbČhĤ souþasných jedincĤ s posunutými hodnotami, s povrchním, ale spoleþensky
únosným pĜístupem k životu. PĜehlídka byla doplnČna výstavou a diskusí o souþasném
slovenském nezávislém divadle.
V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu v Arše vystoupila slavná vlámská taneþnice
Lisbeth Gruwez s pĜedstavením It's going to get worse and worse, my friend. Mladá
italská choreografka Virginia Spallarossa s humornou inscenací OUF. Polská
performerka Justyna Jaslowska s pĜedstavením postaveném na analýze plaveckého
pohybu - Art of Swimming. TaneþnČ-divadelní portrét nČmeckého teroristy Andrease
Baaderea uvedl Christoph Winkler v pĜedstavení Baader – Choreographie einer
Radikalisierung. Festival zakonþila videoinstalace Hello Hi There newyorské
multimediální umČlkynČ Annie Dorsen.
V rámci festivalu KoresponDance 2012 ve spolupráci s centrem
choreografického rozvoje SE.S.TA uvedla Archa triptych duetĤ francouzského
choreografa Albana Richarda a jeho souboru Ensemble l´Abrupt s názvem TĜi etudy
o odlouþení: Lointain – Luisance - Lacis
Návraty a pravidelné poĜady
Archa se vrátila k úspČšným inscenacím minulého roku.
ýernobílý melodram, divadlo obrazĤ, koncert, autobiografickou sondu do þasu
dČtství vytvoĜil Petr Nikl pod názvem Já jsem tvĤj zajíc. PĜedstavení je inspirováno
nafukovacími hraþkami vytvoĜenými v šedesátých a sedmdesátých letech autorovou
maminkou Libuší Niklovou. Aþkoliv šlo o reprízy pĜedstavení, které vzniklo v minulém
roce, pro každé nové uvedení pĜipravil autor mnoho zmČn.
Divadlo Vizita každý mČsíc uvádČlo v podání Jaroslava Duška, Pjéra la
Šé´ze, ZdeĖka Konopáska a Viktora Zborníka premiéru a derniéru improvizovaného
pĜedstavení zároveĖ. ZmínČné protagonisty obþas doplnil Dan Bárta nebo skupina
Yellow Sisters. PĜedstavení nesla tyto tituly: Kdo je Miloš?, Anonymus a Nenymus,
VýmČna První Dámy, Lví nora, Volnost prázdných strun, Co chce udČlat ten s tím
dĜevem?, SvČtu rým!, Kování opa, matka moudrosti, TištČn kvČtem, Prahlad na
hrad!, Zachycen stéblem, Plná nuda, Pestík a septik, PČstČný skeptik, Papes
z Hafikánu, Kalhoty v srdci, Mráz obchází broskví, ýíhající ondulátor,Skok na
dohled, ěetČz chybČjících þlánkĤ,
EKG - literární kardiogram Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše byl každý
mČsíc urþován jiným titulem: O lásce a slepicích, O lásce a inspiraci, O lásce a
penČzích, O lásce a pohádkách, O lásce a autistech, O lásce a uklízení, O lásce a
Slovensku, O lásce a nebi.
V tomto literárním kabaretu vystoupili a þetli svou novou tvorbu spisovatelé Václav
Kahuda, Ivan Klíma, Johana Švarcová, Arnošt Goldflam, Lukáš Horák, Johana
Franková, Tomáš Glaser, Zuzana Špatná, Sára Venclovská, Tomáš Sedláþek,
Michal Hvorecký, Lucia Piussi, Václav Cílek, KateĜina Tuþková a další.
Vánoþní nadílkou pro malé i velké diváky bylo nesmrtelné loutkové pĜedstavení
VČry ěíþaĜové a Františka Vítka – Piškanderdulá.
Brno v Arše
Již tradiþnČ Archa uvádí pražské premiéry brnČnských divadel Husa na
provázku a HaDivadlo.
V pražské premiéĜe uvedla Archa autorskou inscenaci JiĜího Havelky a hercĤ
brnČnského HaDivadla SvČt v ohrožení, která navázala na pĜedstavení Indián v
ohrožení. Výchozími motivy pro inscenaci byly kromČ mayského kalendáĜe další
apokalyptické vize útoþící na nás ze všech (zvláštČ pak mediálních) stran.
Divadlo Husa na provázku uvedlo dvČ své premiéry, které získaly velký ohlas.
Tou první byla inscenace Tichý Tarzan (zcizené deníky fantóma erotické
fotografie) v režii Anny Petrželkové, která je divadelním portrétem fotografa Miroslava
Tichého. Tichý byl svými sousedy považovaný spíše za podivína a úchyla a dnes je
pokládán za jednoho z nejvýznamnČjších fotografĤ 20. století. Titulní roli fenomenálnČ
ztČlesnila hereþka Ivana Hloužková.
Tou druhou byla adaptace vrcholného románu Thomase Manna Doktor Faustus
v režii Jana Mikuláška. Inscenace pojednává o životČ a smrti geniálního skladatele
Adriana Levenkühna na pozadí hrĤzných dČjin 20. století.
V repríze divadlo Husa na provázku pĜivezlo do Archy hudební fresku Milana
Uhdeho a Miloše ŠtČdronČ – Leoš aneb NejvČrnČjší Tvá, inscenaci inspirovanou
životem a dílem hudebního skladatele Leoše Janáþka v režii Vladimíra Morávka.
Po nČkolika letech uvedlo obnovenou premiéru Rozvzpomínání podle Hrabalova
románu Obsluhoval jsem anglického krále v titulní roli s JiĜím Pechou a v režii Ivo
Krobota
Nezávislé divadlo
Pod názvem KĜehké tango uvedla Archa v jednom veþeru dvČ pĜedstavení
divadelní skupiny Krepsko. Po dlouhé dobČ a po hostování v zahraniþí pĜedstavila
inscenace Fragile a polské tango pro 3.
Díky spolupráci Archa.lab s výzkumným pracovištČm KALD DAMU vzniklo
pĜedstavení Petry Tejnorové & the Company – LIFEshow. Archa uvedla kvČtnu a
þervnu premiéru a reprízy. Jde o interaktivní show, jejíž charakter pĜímo vychází
ze spolupráce s diváky a s náhodnČ vybranými obyvateli mČsta.
Hudební program
Elektronickou experimentální hudbu v kombinaci s japonskou flétnou shakuhachi
pĜedstavili Richard Teitelbaum a Ralph Samuelson.
V þeské premiéĜe vystoupila stoupající evropská hvČzda Soap & Skin, která ve
svých písních spojuje výrazný klavír a atmosférický zpČv s jemnou elektronikou.
Veþer plný nových písní k narozeninám za úþasti rodinných pĜíslušníkĤ a hostĤ
uvedl Jan Burian za doprovodu kapel Kyklos Galaktikos, Republic of Two a dalších
hostĤ.
The Plastic People of the Universe & Komorní filharmonie Pardubice
uvedli Pašijové hry velikonoþní v novém aranžmá Michala Nejtka a pod taktovkou
Marko Ivanoviþe. Speciální hostem byl Filip Topol.
Flamenco mimo všechny kategorie kĜtČné hip hopem, funky, rockem a brazilskými
rytmy uvedla La Shica.
Již po desáté se konal koncert orchestru Jedliþkova ústavu THE TAP TAP –
Párty na koleþkách.
Po roce vrátil do Archy mezinárodní hudební program Electronic Beats.
V rámci Klubové noci vystoupili Kyklos Galaktikos, Please the Trees, Floex a
Allstar Refjúdží Band, rezidenþní kapela Archy, která pokĜtila své nové album.
Vrcholy hudebního léta byly koncerty legendárního Lou Reeda v rámci turné
From VU to Lulu a prĤkopnic neo-folku CocoRosie s indickými hudebníky Rahjasthan
Roots.
Irského zpČváka Glena Hansarda na koncertČ nazvaném Rhythm and Repose
doprovázeli þlenové skupiny The Frames.
Violoncellistka Dorota Barová vystoupila sólovČ i se skupinami Tara Fuki,
Kuzmich Orchestra, DoMa Ensemble a hudebníky Danielem Šoltisem, Rastislavem
Uhríkem, Lenkou Dusilovou a Jarynem Jankem.
Na koncertČ s názvem Málo bolo Havla u pĜíležitosti nedožitých narozenin
Václava Havla vystoupili slovenští hudebníci Marián Varga, skupina Longital a
písniþkáĜka Zuzana Homolová. Projekt vznikl ve spolupráci se Slovenským institutem v
Praze.
Ve spolupráci se Slovenským institutem, Polským institutem a Maćarským
kulturním centrem v Praze uvedla Archa koncert MOSTY, který vznikl z unikátní
spolupráce Ivy Bittové s hvČzdným polským jazzovým pianistou Leszekem
MoĪdĪerem, mladým slovenským trumpetistou Oskarem Törökem a maćarským
saxofonistou Mihálym Dreschem.
K vrcholĤm podzimní sezóny patĜil koncert Johna Mayalla, nestárnoucího krále blues.
Návratem legend by se dal nazvat hudební projekt Zelená pošta, který po 40
letech vrátil na koncertní pódium ke spoleþnému vystoupení Mariána Vargu, Pavola
Hammela, Radima Hladíka, skupinu Collegium Musicum, aby oživili písnČ jedné z
nejzásadnČjších desek þeskoslovenské hudební historie.
Památce Ivana Martina „Magora" Jirouse byl vČnován dlouhý veþer nazvaný
Pocta þeskému undergroundu II, na kterém vystoupili Josef Klíþ, DG 307, Psí vojáci
(v pĤvodní sestavČ z roku 1979) a The Plastic People Of The Universe. Souþástí
programu byla výstava z prací sochaĜe a hudebníka Libora Krejcara a projekce filmĤ.
Veþer vznikl ve spolupráci s vydavatelstvím Guerilla Records.
BČhem druhého roþníku festivalu experimentální hudby Babel Prague 2012 se
Archa stala azylovou zónou pro všechny, kteĜí hledají inspiraci v souþasných hudebních
strategiích, improvizaci, elektronice, postrocku, hypnagogických návratech k médiím
minulosti a sound artu. Na festivalu vystoupili: Robert Lippok ,ensemble01 & The
Moens Ensemble hrají Milana Grygara, Wolfganga Heisiga, Mariana Pallu a
Miroslava Ponce,Ivan Palacký / Filip Cenek / Peter Graham,Lukasz Szalankiewicz /
Martin Blažíþek /Mikoláš Chadima, Birds Build Nests Underground, Handa Gote,
Ghédalia Tazartes, Radu Malfatti / Klaus Filip, Radio Royal, VojtČch Procházka,
Petr Vrba / SeEun Lee / Ken Ganfield, Ivan Palacký, Philip Jeck,Thomas Köner,
Billy Roisz, No Pavarotti, Milan Guštar,Lucie Vítková / Pavel Korbiþka
Jinou tváĜ hudební elektroniky pĜedstavil koncert festivalu Stimul, na kterém hráli
DJ Shadow, Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO, Damo Suzuki & B4.
Tradiþním zakonþením sezóny se stal vánoþní koncert Michala Prokopa a jeho hostĤ
Cena Pavla Kouteckého
Spolu s asociací Film & Sociologie a festivalem Jeden svČt poĜádá Divadlo Archa
každoroþnČ soutČž o Cenu Pavla Kouteckého za osobitý dokumentaristický poþin.
Divadlo Archa je tradiþnČ místem slavnostního udílení této ceny.
Festival Akcent
V listopadu Divadlo Archa uspoĜádalo již tĜetí roþník Mezinárodního festivalu
umČní s pĜesahem Akcent. Tento festival vznikl z naléhavé potĜeby vytvoĜit platformu
pro umČní, které pĜekraþuje hranice mezi umČleckou tvorbou, sociálními problémy a
politikou. Festival se stal místem setkání tČch, kteĜí chápou umČní jako unikátní
prostĜedek komunikace, která není omezena pouze na tradiþní konzumenty umČní, na
návštČvníky divadel, galerií a koncertních síní. Festival Akcent dal prostor
dokumentárnímu divadlu, komunitnímu umČní, sociálním intervencím, umČní ve
veĜejném prostoru a prezentoval aktivity, které umČleckými prostĜedky vstupují na pole
spoleþensky prospČšné þi spoleþensky kritické þinnosti. TĜetí roþník festivalu Akcent
potvrdil, že se Arše daĜí prosazovat nový pohled na funkci umČní v sociálním kontextu.
Festival tvoĜily divadelní pĜedstavení a koncerty, prezentace, dílny, akce ve veĜejném
prostoru a projekce dokumentárních filmĤ umČlcĤ z ýeské republiky, Belgie, Maćarska,
Slovenska, Polska, Nizozemí, Spojených státĤ a ýíny.
Hlavní pĜedstavení festivalu byla zmínČna výše.
Spolupráce s ostatními festivaly
Divadlo v roce 2012 spolupracovalo s festivaly Babel Prague, Stimul, United Islands
ýeské spoĜitelny, 4+4 dny v pohybu, Prague Proms, KoresponDanse a Tanec Praha.
SociálnČ specifické divadlo – Divadlo Archa v regionech
V rámci evropského projektu Karaoke Europe dlouhodobČ pĜipravuje tým Divadla
Archa pod vedením Jany Svobodové a Philippa Schenkera pĜedstavení vycházející ze
sociální situace na malém mČstČ Kostelec nad Orlicí. Je zde umístČn uprchlický tábor a
ve mČstČ žije pomČrnČ velká romská komunita. Emocionální mapa tohoto mČsta bude
východiskem pĜedstavení, které bude uvedeno v Praze v roce 2013.
Symposia, semináĜe a besedy
Symposium Dramaturgie autorského divadla: Sdílený prostor se zamČĜilo na
„devised theatre", v nČmž zásadní roli hraje dialog, a to jako metoda tvĤrþího procesu i
jako princip komunikace s publikem. Jde o proces tvĤrþí spolupráce, kde nejsou stavba
pĜedstavení, jeho forma, obsah ani role jednotlivých tvĤrcĤ od zaþátku pevnČ
definovány.
Symposium poĜádalo Divadlo Archa spolu s Pražským Quadriennale (Institut umČní –
Divadelní ústav). Symposia se úþastnili Tim Etchels (Forced Entertainment), Johanna
Freiburg (Gob Squad/She She Pop), Boris Bakal (Bacaþi Sjenki), Kristof Blom (Campo)
a další.
Spolu s festivalem KoresponDance 2012 poĜádala Archa sérii kulatých stolĤ na
téma „Inovace – živé umČní – spoleþnost“, bČhem nichž se diskutovaly možnosti
propojení umČní se zájmy byznysu, veĜejné politiky a sociálních aktivit.
Ve spolupráci se SE.S.TA – Centrem choreografického rozvoje se uskuteþnila
Interaktivní pĜednáška americké taneþnice a choreografky Marthy Moore: Postmoderní tanec dnes.
Dílna PĜíbČh a jeho užití v akci polské divadelní režisérky Marie Schejbal
z divadla Teatr Grodzki byla urþena všem, které zajímají divadelní principy zamČĜené
na arteterapii. První þást nazvaná „DĜíve, než vstoupíme na scénu“ byla zamČĜena na
hry a skupinová cviþení, druhá þást „UmČní vizuálního vyprávČní“ zahrnovala
improvizace s objekty. PoĜádáno v rámci festivalu Akcent.
Prezentace a projekce filmĤ þínského nezávislého umČleckého centra The
Living Dance Studio. V rámci festivalu Akcent se konala beseda s choreografkou Wen
Hui, která spolu dokumentaristou Wu Wenguangem založila na okraji Pekingu
umČlecké studio, které funguje nezávisle na podpoĜe þínské vlády. Oba umČlci zde
vytváĜejí projekty zamČĜené na aktuální problémy dnešních ýíĖanĤ a na traumata
moderní þínské historie.
Ve spolupráci se Slovenským divadelním ústavem se konala panelová diskuse o
novém slovenském divadle, která se týkala zásadních otázek týkajících se fungování
nezávislého divadla (nejen) na Slovensku: Jak být nezávislý? Jak zĤstat nezávislý a jak
udržet chod nezávislého prostoru? Debatovali: ďubo Burgr (Divadlo SkRAT), Martina
Filinová (Stanica Žilina – Záreþie), Iveta Ditte Jurþová a Michal Ditte (Divadlo PôtoĖ
Bátovce) a Dáša ýiripová (teatrologiþka a kritiþka). Moderovala Vladislava Fekete
Diskusní veþer TváĜ naší zemČ - Krajina domova poĜádaný ve spolupráci se
Spoleþností pro krajinu byl vČnován tvorbČ fotografa Bohumíra ProkĤpka.
Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla uspoĜádalo Divadlo Archa semináĜ
„ýím byla a þím je Charta 77“. Setkání bylo vČnováno 35 výroþí od prvního prohlášení
Charty 77 a odkazu takovýchto þinĤ v dnešním svČtČ. V rámci programu došlo formou
telemostu k pĜímému spojení s úþastníky akce "Memorial Tribute Honoring the life and
work of Vaclav Havel", poĜádané ve stejné dobČ v americkém kongresu ve
Washingtonu.
Archa.lab
Program Archa.lab pokraþoval úspČšnými taneþními ateliéry pro dČti a dospČlé
pod vedením choreografek a taneþnic Veroniky Kotlíkové a Terezy Ondrové
(VerTeDance). Ateliér kreativního pohybu I. je urþen rozvoji pohybových dovedností
pĜedškolních dČtí (od 4 do 6 let) Starším dČtem ve vČku od 6 do 12 let je urþen Ateliér
kreativního pohybu II. Ateliér Fyzické a taneþní divadlo je urþen všem vČkovým
kategoriím, zaþínajícím taneþníkĤm a všem, kdo se zabývají nebo chtČjí zabývat
tancem.
Divadelní ateliér Pohyb, prostor, slovo, þas pod vedením Jany Svobodové byl
urþen profesionálĤm a studentĤm herectví a režie a byl zároveĖ seznámením s
metodou
americké
režisérky
Anne
Bogart
Viewpoints-Úhly
pohledu.
V první polovinČ roku se uskuteþnil v rámci Archa.lab projekt krátkých rezidencí,
kde mladí tvĤrci dostali možnost vytvoĜit divadelní þrty projektĤ na sociální téma. Jejich
práce byla pak prezentována formou „work in progress“. V rámci tČchto krátkodobých
rezidencí byly prezentovány projekty NespatĜen choreografky a taneþnice VČry
Ondrašíkové, zabývající se vztahem tČla a technologií. Anna Dynková pracovala na
projektu s romskými adolescenty nazvaném PĜíbČh jako cesta, Veronika
Riedalbauchová se zabývala se svým týmem grafickými záznamy na zdech mČsta
v projektu Plus mínus Praha. Režisérky Magda JiĜiþka-Stojowska a Tereza
Durdilová pracovaly na projektu Boys and Girls, zabývajícím se vztahy skupiny velmi
starých lidi a skupiny malých dČtí. Souþástí krátkých rezidencí byla i pĜíprava výše
zmínČného projektu LIFEshow režisérky Petry Tejnorové.
Na základČ výsledkĤ práce pak vedení divadla udČlilo dlouhodobou rezidenci na
sezónu 2012 - 2013 projektu Magdy JiĜiþka-Stojowské a Terezy Durdilové.
Zájezdy
V roce 2012 se konalo celkem 26 pĜedstavení Divadla Archa na zájezdech.
KromČ domácích divadel a festivalĤ (jako napĜ. Divadlo v Plzni nebo Divadelní svČt
Brno) byla pĜedstavení z produkce Divadla Archa uvedena v NČmecku, na Slovensku,
v Makedoni a v Rumunsku.
PĜímé internetové pĜenosy a jejich sledovanost:
CelkovČ 14 pĜedstavení a semináĜĤ Divadla Archa bylo v roce 2012 streamováno
prostĜednictvím internetu. PĜímé pĜenosy tČchto akcí sledovalo celkem 13 796 divákĤ.
V tomto pĜehledu nejsou zdaleka vyjmenována všechna pĜedstavení, která se v divadle
v roce 2012 konala, a stejnČ tak ne všichni umČlci, kteĜí zde vystoupili.
Detailní program Divadla Archa najdete ve složce archiv na www.archatheatre.cz.
Finanþní zpráva spoleþnosti za rok 2012
Úþetní závČrka spoleþnosti
Úþetní závČrka byla sestavena ke dni 31. 12. 2012. Úþetním obdobím je
kalendáĜní rok.
Úþetní závČrka byla ovČĜena auditorem. VyjádĜení auditora je pĜílohou této
výroþní zprávy.
Úþetní závČrka byla doporuþena správní radČ ke schválení na zasedání
dozorþí rady Divadla Archa, o. p. s. dne 14. 6. 2012.
III. Výrok auditora
IV. PĜehled o pĜíjmech a výdajích spoleþnosti za rok 2012
JednotlivČ
Stav penČžních prostĜedkĤ na zaþátku roku
HospodáĜský výsledek po zdanČních
Úpravy o nepenČžní operace
oprávky bČžného roku ke stálým aktivĤm
zmČna zĤstatkĤ þasového rozlišení
ZmČna stavu bČžných aktiv
zmČna stavu pohledávek
zmČna stavu závazkĤ
zmČna stavu zásob
Investiþní þinnost
hmotný investiþní majetek
Finanþní þinnost
úvČr
Celkový penČžní tok
Stav penČžních prostĜedkĤ na konci roku
Celkem
283
-1716
3294
1005
2289
-1002
-760
-244
2
-305
-305
59
59
330
613
V. Náklady spoleþnosti na obecnČ prospČšné služby za rok 2012
dČlené na náklady na vlastní þinnost a správu spoleþnosti v Kþ
NÁKLADY
Náklady na hlavní
innost
Náklady na správu
Náklady celkem
2 862 656,39K
1 267 689,33K
1 468 620,46K
126 346,60K
spolenosti
159 099,72 K
72 869,16 K
82 210,46 K
4 020,10 K
3 021 756,11K
1 340 558,49K
1 550 830,92K
130 366,70K
21 177 243,92 K
207 982,67K K
4 110 145,86 K
174 382,50 K
- K
713 828,75 K
2 018 505,03 K
3 048 312,61 K
222 699,25 K
3 131 112,37 K
145 685,12 K
1 747 192,87 K
851 320,00K
3 098 427,00 K
553 970,37 K
104 590,00 K
145 443,50 K
299 396,00 K
95 760,00 K
- K
48 333,00 K,
460 157,02 K
370 411,58 K
10 910,29 K
161 979,46 K
51 852,50 K
52 499,50 K
4 302,80 K
22 092,27 K
- K
3 970,00K
- K
- K
- K
- K
- K
29 489,63 K
- K
6 903,00K
- K
5 040,00-K
- K
- K
21 372,13 K
21 547 655,50 K
218 892,96 K
4 272 125,32 K
226 235,00 K
52 499,50 K
718 131,55 K
2 040 597,30 K
3 048 312,61 K
226 669,25 K
3 131 112,37 K
145 685,12 K
1 747 192,87 K
851 320,00 K
3 098 427,00 K
583 460,00 K
104 590,00 K
152 346,50 K
299 396,00 K
100 800,00 K
- K
48 333,00 K
481 529,15 K
8 063 123,00 K
3 220 400,00 K
3 541 764,00 K
1 196 921,00 K
104 038,00 K
1 778 181,00 K
1 301 565,00 K
446 586,00K
30 030,00 K
9 841 304,00 K
3 220 400,00 K
4 843 329,00K
1 643 507,00 K
134 068,00 K
- K
-K
- K
Odpisy
930 092,95K
75 000,00 K
1 005 092,95K
Ostatní náklady
bankovní poplatky, kurzovní
ztráty
jiné ostatní náklady - poplatky
pojištní majetku
161 487,15 K
703 017,81 K
864 504,96K
- K
40 174,53 K
121 312,62 K
344 169,46 K
357 622,97K
1 225,38K
344 169,46K
397 797,50K
122 538,00K
33 194 603,41 Kþ
3 085 710,11Kþ
36 280 313,52Kþ
91,49 %
8,51%
100,00%
Spotebované nákupy
materiál - kancelá ské pot eby
spot eba energie
ostatní
Služby
výkony spoj
nájemné (u nebyt. prostor)
služby software, hardware
právní a ek.služby, audit
opravy a udržování
cestovné
propagace
náklady na reprezentaci
umlecké honorá e - fakturace
autorské honorá e
koprodukní služby
produkní náklady
technické služby
úklid
hasii
p eprava
pronájem tech. za ízení
služby internetového p ipojení
služby databáze uml. projekt
služby garderoba
ostatní
Osobní náklady
ostatní osobní náklady
mzdové náklady
zákonné soc. pojištní
ostatní
Dan a poplatky
NÁKLADY CELKEM
% Celkových náklad o. p. s.
VI. Náklady spoleþnosti na obecnČ prospČšné služby za rok 2012
dČlené na provozní náklady a náklady na umČleckou þinnost v Kþ
Rozdělení nákladů
Provozní náklady
Divadlo Archa, o.p.s.
Náklady na
Náklady
uměleckou činnost
Celkem
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
z toho:
a) spotřební materiál
b) spotřeba energie
c) ostatní
Služby
2 667 526 Kč
1 071 047 Kč
1 517 831 Kč
78 648 Kč
6 813 067 Kč
354 230 Kč
3 021 756 KČ
269 511 Kč
33 000 Kč
51 719 Kč
1 340 558 Kč
1 550 831 Kč
130 367 Kč
14 734 588 Kč
21 547 655 Kč
210 070 Kč
4 224 830 Kč
226 235 Kč
52 499 Kč
718 132 Kč
8 823 Kč
47 295 Kč
0- Kč
0 Kč
0 Kč
218 893 Kč
4 272 125 Kč
226 235 Kč
52 499 Kč
718 132 Kč
345 732 Kč
- Kč
123 573 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
583 460 Kč
- Kč
10 387 Kč
10 781 Kč
100 800 Kč
0 Kč
0 Kč
206 568 Kč
1 694 865 Kč
3 048 313 Kč
103 096 Kč
3 131 112 Kč
145 685 Kč
1 747 193 Kč
851 320 Kč
3 098 427 Kč
0 - Kč
104 590 Kč
141 960 Kč
288 615 Kč
0 - Kč
48 333 Kč
0 Kč
274 961 Kč
2 040 597 Kč
3 048 313 Kč
226 669 Kč
3 131 112 Kč
145 685 Kč
1 747 193 Kč
851 320 Kč
3 098 427 Kč
583 460 Kč
104 590 Kč
152 347 Kč
299 396 Kč
100 800 Kč
48 333 Kč
0 Kč
481 529 Kč
z toho:
a) výkony spojů
b) nájemné (u nebyt. prostor)
c) služby software, hardware
d) právní a ek. služby, audit
e) opravy a udržování
f) cestovné
g) propagace
h) náklady na reprezentaci
i) umělecké honoráře - fakturace
j) autorské honoráře
k) koprodukční služby
l) produkční služby
m) technické služby
n) úklid
o) hasiči
p) přepravní služby
q) pronájemy a půjčovné
r) služby poskytovatele IT
s) garderoba
t) databáze uměleckých projektů
u) ostatní
Osobní náklady
z toho:
ostatní osobní náklady - DPP
honoráře umělců
mzdové náklady
zákonné soc. pojištění
jiné osobní náklady
6 526 264 Kč
- Kč
- Kč
4 748 689 Kč
1 643 507 Kč
134 068 Kč
3 315 040 Kč
9 841 304 Kč
1 207 545 Kč
2 012 855 Kč
94 640 Kč
- Kč
- Kč
1 207 545 Kč
2 012 855 Kč
4 843 329 Kč
1 643 507 Kč
134 068 Kč
Daně a poplatky
- Kč
- Kč
- Kč
1 005 093 Kč
- Kč
1 005 093 Kč
862 737 Kč
1 768 Kč
864 505 Kč
(s výjimkou daně z příj.)
Odpisy
Jiné ostatní náklady
z toho:
bankovní poplatky, kurz. ztráty
jiné ostatní náklady - poplatky
344 169 Kč
396 030 Kč
0 Kč
1 768 Kč
344 169 Kč
397 798 Kč
pojištění majetku
122 538 Kč
0 Kč
122 538 Kč
NÁKLADY CELKEM
17 874 687 Kč
18 405 626 Kč 36 280 313 Kč
VII. Náklady obecnČ prospČšné spoleþnosti na doplĖkovou þinnost za
rok 2012 v Kþ.
DoplĖková þinnost
Skuteþnost
Celkem
Divadlo Archa, o.p.s.
k 31. 12. 2012
NÁKLADY CELKEM
553 126,00Kþ
SpotĜebované nákupy
z toho: spotĜební materiál
nákup zboží
spotĜeba energie
ostatní
106 295,00Kþ
Služby
z toho: výkony spojĤ
nájemné a služby (u nebyt.prostor)
právní a ek. služby, audit
opravy a udržování
režijní služby
cestovné
444 231,00Kþ
0,00 Kþ
202 905,00Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
241 326,00Kþ
0,00 Kþ
Osobní náklady
z toho: ostatní osobní náklady
mzdové náklady
zákonné soc. pojištČní
ostatní
0,00 Kþ
106 295,00Kþ
2 600,00Kþ
2 600,00Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
DanČ a poplatky
(s výjimkou danČ z pĜíjmu)
0,00 Kþ
Odpisy
0,00 Kþ
Ostatní náklady
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
VIII. Pohledávky a závazky spoleþnosti
Pohledávky
Spoleþnost mČla k 31. 12. 2012 krátkodobé pohledávky ve výši 2 114 566,91 Kþ.
Struktura pohledávek:
- neuhrazené faktury
- poskytnuté zálohy na služby
- ostatní pohledávky
- dohadné úþty aktivní
556 328,16 Kþ
14 000,00 Kþ
695 085,50 Kþ
849 153,25 Kþ
Závazky
Spoleþnost nemČla k 31. 12. 2012 žádné dlouhodobé závazky.
Spoleþnost mČla k 31. 12. 2012 krátkodobé závazky ve výši 6 298 343,25 Kþ.
Struktura krátkodobých závazkĤ:
- závazky za dodavatele
- závazky vĤþi PSSZ
- závazky vĤþi ZP
- závazky vĤþi FÚ
- závazky - dohadné úþty pasivní
- závazky – ostatní
- krátkodobé bankovní úvČry
3 230 735,04 Kþ
112 221,00 Kþ
48 096,00 Kþ
313 829,00 Kþ
732 205,98 Kþ
550 297,00 Kþ
1 310 959,23 Kþ
IX. Majetek spoleþnosti
Spoleþnost vlastnila k 31. 12. 2012 movitý majetek v celkové výši 48 238 003,66 Kþ.
Majetek spoleþnosti tvoĜí vklad zakladatelĤ a vlastní majetek poĜízený v letech 2003 2012.
Struktura
hmotného
majetku
Pracovní stroje
a za ízení
Poátení
stav k 1. 1.
2012
Pír
stky 2012
Úbytky 2012
Z
statek
k 31. 12. 2012
43 652 815,04
692 024,75
830 736,40
43 514 103,39
Dopravní prost edky
643 000
0
207 000
436 000
Divadelní fundus
699 198
0
0
699 198
3 572 091,57
22 098,50
5 487,80
3 588 702,27
48 567 104,61
714 123,25
1 043 224,20
48 238 003,66
Ostatní
Celkem
Odpisy majetku
Spoleþnost používá úþetní odpisy, které si stanovuje v souvislosti k hledisku þasu, doby
upotĜebitelnosti nebo ve vztahu k výkonĤm. BČhem odpisování se odpisová sazba
nemČní.
Evidence majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenČní je vyšší než 10.000 Kþ
v jednotlivém pĜípadu a jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok, je úþtován na úþet
013 a jsou u nČj provádČny mČsíþní odpisy.
Drobný hmotný majetek v hodnotČ 1.500 – 3.000 Kþ s dobou použitelnosti delší než 1
rok je úþtován pĜi poĜízení do spotĜeby a dále je evidován v operativní evidenci.
X. Dary
Spoleþnost obdržela v roce 2012 dary ve výši 4.000Kþ. Dárci byli paní Ing. KateĜina
Hanušková (Finplan,s.r.o.) ve výši 3.000,- Kþ a pan Ing. Petr Falátek ve výši 1.000,- Kþ.
XI. Ekonomický komentáĜ
Divadlo Archa tak bylo v roce 2012 postaveno pĜed velmi složitý úkol, kdy byly
víceleté granty rozhodnutím zastupitelstva Hlavního mČsta Prahy plošnČ sníženy o
10%.
ZároveĖ Divadlo Archa, o.p.s. v tomto roce výraznČ uspČlo na mezinárodním
poli. Pro následující roky získalo tĜi evropské granty na projekty Karaoke Europe, House
on Fire a Theatron. Podmínkou þerpání tČchto grantĤ je alespoĖ poloviþní
spolufinancování z domácích zdrojĤ. 2 miliony Kþ, o které divadlo pĜišlo krácením
grantĤ hlavního mČsta, odpovídá þástce, kterou Divadlo Archa potĜebovalo na
dofinancování tČchto tĜí evropských projektĤ. Divadlo Archa je ovšem vázáno vĤþi
ostatním evropským partnerĤm. Partnery Divadla Archa je 23 významných evropských
divadel a kulturních institucí z Londýna, Bruselu, Lisabonu, Berlína, Amsterdamu,
VídnČ, Budapešti, ěíma a dalších mČst. NesplnČní plánovaných programĤ by nejen
ohrozilo mezinárodní povČst našeho divadla, ale pĜedevším by zpĤsobilo problémy v
naplĖování podmínek grantĤ všem našim zahraniþním partnerĤm.
Navíc program divadla je domlouván s pĜedstihem mnoha mČsícĤ a nČkdy i let.
Mnohé projekty nebylo možno bČhem roku zrušit bez rizika poškození jména divadla a
potažmo i našeho hlavního mČsta.
Divadlo Archa se tedy rozhodlo uskuteþnit program i za cenu maximálního
omezení nákladĤ a s rizikem navýšení deficitu, který divadlo pĜed sebou valí od doby
transformace na obecnČ prospČšnou spoleþnost v roce 2003.,
Zatímco prĤmČrný pĜíspČvek všech deseti pĜíspČvkových organizací od roku
2000 vzrostl nominálnČ o 21,48%, nominální hodnota grantu Divadla Archa o.p.s. oproti
pĜíspČvku v letech 2000 - 2002 klesla o 23,50%. Lze Ĝíci, že pokud by Archa zĤstala
pĜíspČvkovou organizací, mohla by mít pĜibližnČ o 42% vyšší dotaci, než má v
souþasnosti.
Od vzniku obecnČ prospČšné spoleþnosti Divadlo Archa v roce 2003 ovlivĖují
roþní rozpoþet oproti dobČ, kdy divadlo bylo pĜíspČvkovou organizací, tyto výrazné
faktory:
1) skokové navýšení nájemného na pČtinásobek v roce 2003,
2) výše roþního grantu hlavního mČsta Prahy nebyla v letech 2004–2012 ani jednou
navýšena a byla nominálnČ o 13,5 % nižší oproti pĜíspČvku v roce 2000, v roce 2012 byl
naopak grant ponížen o 10% (-2.000.000 Kþ),
3) reálná hodnota grantu v závislosti na míĜe inflace soustavné klesá.
Tyto skuteþnosti zpĤsobují pĜetrvávající deficit, se kterým se divadlo musí
každoroþnČ vyrovnávat. Stávající zdroje jsou pro divadlo podlimitní a pro Ĝešení situace
má vedení divadla velmi malý prostor.
Ekonomická situace ovlivnila hospodaĜení organizace i v roce 2012. Oproti
schválenému rozpoþtu na rok 2012 s navrženým deficitním hospodáĜským výsledkem
ve výši -1.845 tis. Kþ pĜed zdanČním došlo ke skuteþnému deficitu ve výši -1.551 tis.
Kþ, tedy o cca 16% nižším, než plánovaným. Tento deficit byl z velké þásti jako každý
rok kryt z odpisĤ majetku na úkor plánovaných investic.
Vzhledem k finanþní situaci spoleþnosti uþinilo 2012 vedení divadla další
strategická a ekonomická opatĜení, smČĜující k prĤbČžnému umoĜování vzniklého
deficitu hospodaĜení.
V roce 2012 se díky tČmto opatĜením podaĜilo snížit náklady spoleþnosti oproti
roku 2011 o 4,43 %.
Analýzou rozpoþtĤ pĜedchozích období bylo prokázáno, že snižování v oblasti
nákladĤ je již na hranici možností organizace a ohrožovalo by plnČní základního poslání
obecnČ prospČšné spoleþnosti Divadlo Archa. SouþasnČ byly podnikány kroky
k navýšení výnosové þásti rozpoþtu divadla. Jejich výsledky se projevily v roce 2012
v navýšení vlastních pĜíjmĤ spoleþnosti o 5,96 %.
A. PĜíjmy spoleþnosti
Celkové pĜíjmy ve výši 35.282.241,34 Kþ byly v roce 2012 tvoĜeny vlastními
výnosy - tržbami, výnosy z cizích zdrojĤ – granty a dary, ostatními pĜíjmy a pĜíjmy
z doplĖkové þinnosti.
Struktura pĜíjmĤ:
I. Vlastní výnosy – tržby z hlavní þinnosti - obecnČ prospČšných služeb
Vlastní výnosy Divadla Archa v celkové výši 12.935 tis. Kþ byly tvoĜeny tržbami ze
vstupného na vlastní scénČ, tržbami z koprodukcí, tržbami z hostování vlastních
projektĤ divadla v ýR i v zahraniþí a ostatními výnosy.
1) tržby ze vstupného - vlastní projekty
2) tržby ze vstupného - koprodukþní projekty
3) tržby z koprodukcí
4) tržby ze zájezdĤ
5) ostatní výnosy - tržby
3 140 tis. Kþ
6 781 tis. Kþ
1 906 tis. Kþ
638 tis. Kþ
470 tis. Kþ
II. Výnosy z cizích zdrojĤ
Výnosy z cizích zdrojĤ Divadla Archa v celkové výši 20.562 tis. Kþ byly tvoĜeny
pĜedevším grantem hlavního mČsta Prahy, dále pak granty – dotacemi ze státního
rozpoþtu udČlené prostĜednictvím MK ýR, granty od jiných þeských a zahraniþních
institucí urþené na jednotlivé umČlecké projekty a pĜíjmy z poskytnutých darĤ. Výše
grantu hlavního mČsta Prahy vychází z pĜíslušné grantové smlouvy o poskytnutí
úþelové dotace – grantu Divadlu Archa na zajištČní obecnČ prospČšných služeb. Dotace
byla poskytnuta spoleþnosti na období od 1. 12. 2003 do 31. 12. 2012.
1) grant poskytnutý hl. m. Prahou
2) ostatní granty
3) dary
18 000 tis. Kþ
2 558 tis. Kþ
4 tis. Kþ
III. Zisk z doplĖkové þinnosti
Zisk z doplĖkové þinnosti po zdanČní þinní 1.068 tis. Kþ. PĜíjmy doplĖkové þinnosti
byly tvoĜeny z výnosĤ za propagaþní a reklamní služby, z pronájmĤ a pĤjþování vČcí
movitých a z pronájmĤ prostor a zaĜízení.
B. Náklady spoleþnosti
Celkové náklady Divadla Archa, o. p. s. (náklady na obecnČ prospČšné služby a
doplĖkovou þinnost) na rok 2012 þinily 36.833.439,52 Kþ.
Struktura celkových nákladĤ:
1. SpotĜeba materiálu a neskladovatelných dodávek:
SpotĜebované nákupy obsahují náklady na nákup materiálĤ, spotĜebu energií a ostatní
spotĜebované nákupy.
2. Služby
Výše nákladĤ za služby vyplývá z projektového zpĤsobu práce naší organizace.
V pĜípadČ Divadla Archa nelze hovoĜit o jednotlivých inscenacích, ale o rĤzných
umČleckých projektech. Výše nákladĤ je odrazem umČlecké rĤznorodosti projektĤ,
velkého poþtu premiér, vysoké finanþní nároþnosti jednotlivých projektĤ vzhledem k
velkému procentuálnímu zastoupení mezinárodních projektĤ v dramaturgii divadla a
malého poþtu stálých zamČstnancĤ (nutná spolupráce s vČtším poþtem kvalitních
externích pracovníkĤ a firem).
a) Nájemné
V položce nájemné jsou zahrnuty náklady na nájemné v prostorách využívaných
Divadlem Archa vyplývající z pĜíslušných smluv o nájmech nebytových prostor vþetnČ
nČkterých služeb spojených s nájemným.
b) Právní a ekonomické služby
V položce právní a ekonomické služby jsou zahrnuty náklady na služby právníkĤ,
ekonomické služby a poradenství a služby auditora.
c) Opravy a udržování
Tato položka obsahuje náklady na údržbu, opravy a revize zaĜízení a strojĤ a
náklady na bČžnou údržbu prostor divadla (malíĜské, instalatérské, truhláĜské,
zámeþnické služby atd.).
d) Cestovné
Náklady na služby v položce cestovné obsahují pĜevážnČ náklady na pĜepravu
osob, náklady na ubytování a náklady na diety. 90 % tČchto nákladĤ tvoĜí výše uvedené
náklady na umČlecké projekty uvádČné v Divadle Archa nebo na hostování vlastních
umČleckých projektĤ v ýR a v zahraniþí. Zbylých 10 % tvoĜí náklady na cestovné
zamČstnancĤ Divadla Archa použité na služební cesty. Úþelem tČchto cest je
vyjednávání dramaturgických, finanþních a produkþních podmínek koprodukcí a
hostování jak importovaných, tak exportovaných umČleckých projektĤ, zajištČní
finanþních zdrojĤ na mezinárodní spolupráci a zajištČní kvalitních kupních a servisních
podmínek pĜi poĜizování divadelních technologií. Velká þást nákladĤ na cestovné
zamČstnancĤ je pĜefakturována partnerským organizacím, které se na projektech podílí
(viz položka výnosy z koprodukcí). Náklady na cestovné zamČstnancĤ Divadla Archa
jsou plnČ úþetnČ hrazeny z vlastních pĜíjmĤ spoleþnosti.
e) Koprodukþní a produkþní služby
Náklady na služby v položce koprodukþní a produkþní služby obsahují jednak
náklady na služby vyplývající z koprodukþních smluv na jednotlivé umČlecké projekty,
jednak produkþní náklady na služby externích výkonných produkþních a produkþních
firem, související s realizací jednotlivých umČleckých projektĤ.
f) UmČlecké honoráĜe – fakturace
Jedná se o náklady na honoráĜe fakturované umČlci OSVý nebo jinými þeskými þi
zahraniþními umČleckými organizacemi. Náklady odpovídají poþtu odehraných
pĜedstavení hostujících umČlcĤ a souborĤ v Divadle Archa.
g) Propagace
Náklady na služby v položce propagace jsou tvoĜeny náklady na pravidelnou
mČsíþní propagaci programu Divadla Archa a na reklamní kampanČ související
s jednotlivými umČleckými projekty. Jedná se o náklady na grafické návrhy
propagaþních materiálĤ a inzerce, tisky plakátĤ, letákĤ, programĤ a pozvánek, náklady
na mediální propagaci (výroba rádiových spotĤ, inzerce v médiích) a náklady na
distribuci a prezentaci propagaþních materiálĤ atd.
h) Náklady na reprezentaci
Náklady jsou tvoĜeny v pĜevážné výši náklady na catering umČlcĤ, který je vČtšinou
u zahraniþních umČlcĤ a v poslední dobČ ve stále vČtší míĜe i u domácích umČlcĤ
smluvnČ vyžadován. Dále se pak jedná o náklady na obþerstvení pĜi nČkterých
premiérách vlastních projektĤ, pokud se nepodaĜí divadlu získat sponzora þi partnera
na tuto službu. Náklady na reprezentaci jsou plnČ úþetnČ hrazeny z vlastních
pĜíjmĤ spoleþnosti.
i) Ostatní služby
Položka zahrnuje náklady na služby výše neuvedené. 95 % tČchto nákladĤ je
souþástí nákladĤ na umČlecké projekty, zbylých 5 % souvisí s provozem a správou
spoleþnosti.
Struktura ostatních služeb:
náklady na ostatní technické služby
náklady na úklid prostor
náklady na pronájmy a pĤjþovné
náklady na pĜepravní služby
náklady na požární ochranu
náklady na parkovné
náklady na praní, þištČní a údržbu kostýmĤ
náklady na koncesionáĜské poplatky za rozhlas a televizi
náklady na softwarová a jiná školení
náklady na drobné výroby
náklady na ladiþe hudebních nástrojĤ
náklady na pĜeklady prostĜednictvím firem a OSVý
náklady na bezpeþnostní službu
náklady na služby energetika
náklady na softwarový servis
jiné drobné náklady na ostatní služby
3. Osobní náklady
Osobní náklady zahrnují mzdové náklady a s tím související náklady na zákonné
sociální a zdravotní pojištČní zamČstnancĤ a ostatní osobní náklady.
a) Ostatní osobní náklady
Náklady na OON zahrnují umČlecké honoráĜe na projekty a externí spolupracovníky
a vycházejí z projektového" principu práce Divadla Archa.
UmČlecké OON tvoĜí cca 65 % celkových OON. Zahrnují honoráĜe umČlcĤ
úþinkujících v projektech Divadla Archa a vyplývají z platných umČleckých a licenþních
smluv. Jedná se o honoráĜe hercĤ, režisérĤ, hudebníkĤ, výtvarníkĤ, jiných performerĤ a
autorĤ hudby, honoráĜe za návrhy scény, kostýmĤ, rekvizit a choreografii a v neposlední
ĜadČ o honoráĜe kameramanĤ, fotografĤ, pĜekladatelĤ atd.
Provozní OON tvoĜí zbylých cca 35 % celkových nákladĤ na OON. Jedná se o
honoráĜe a výplaty externího provozního personálu - uvadČþĤ, šatnáĜĤ, inspektorĤ
hledištČ, produkþních jednotlivých umČleckých projektĤ, tedy o provozní náklady plnČ
související s realizací pĜedstavení Divadla Archa.
b) Mzdové náklady
Organizaþní schéma divadla je postaveno tak, aby mohlo plnit nároþné úkoly, které
jsou kladeny na moderní mezinárodní scénu pracující projektovým zpĤsobem. Jedná se
o organizaþnČ velmi složitý systém. Mzdy zamČstnancĤ jsou výraznČ nižší než vlastní
výnosy divadla, což je jeden z nejdĤležitČjších ekonomických ukazatelĤ "zdravé"
kulturní organizace podobného typu. PrĤmČrná mzda vyplývá z vysoké profesionální a
jazykové odbornosti stálých zamČstnancĤ a jejich pĜevážnČ stĜedoškolského a
vysokoškolského vzdČlání. (NapĜíklad v souþasné dobČ je 50 % zamČstnancĤ
vysokoškolsky vzdČlaných). Více než polovina zamČstnancĤ tvoĜí Ĝídící management
divadla, ve kterém je vČtšina funkcí Ĝídících, pĜevážnČ kumulovaných, s velkou
nároþností na samostatné rozhodování a osobní odpovČdnost a v neposlední ĜadČ i na
þas.
c) Zákonné sociální a zdravotní pojištČní zamČstnancĤ
Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištČní vyplývají z uvedených celkových
mzdových nákladĤ a pĜíslušných právních pĜedpisĤ.
d) Jiné osobní náklady
Jiné osobní náklady tvoĜí náklady na pĜíplatek na stravenky pro zamČstnance.
Náklady na pĜíplatek na stravenky jsou plnČ úþetnČ hrazeny z vlastních pĜíjmĤ
spoleþnosti.
4. DaĖ z pĜíjmĤ
Jedná se o daĖ z pĜíjmu z doplĖkových služeb - þinností provozovaných Divadlem
Archa vyplývající z pĜíslušných právních norem.
Služby provozované Divadlem Archa:
- propagaþní a reklamní služby
- pronájem a pĤjþování vČcí movitých
- pronájmy prostor
- hostinská þinnosti
Všechny doplĖkové služby jsou provozovány v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy.
5. Odpisy
Výše nákladĤ na úþetní odpisy se Ĝídí vyhláškou 476/2003 Sb., kterou se mČní
vyhláška 504/2002 Sb., která provádí nČkterá ustanovení zákona þ. 563/1991 Sb. o
úþetnictví ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Jedná se o úþetní odpisy hmotného majetku
s poĜizovací hodnotou vyšší 3.000,- Kþ a od roku 2010 vyšší než 10.000,- Kþ. Odpisy
jsou plnČ úþetnČ hrazeny z vlastních pĜíjmĤ spoleþnosti.
6. Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady tvoĜí náklady na bankovní a jiné správní poplatky, pĜípadné
kurzovní ztráty, náklady na pojištČní majetku a osob a další drobné náklady, jako jsou
poplatky za karnety, kolky atd.
V Praze dne: 24. 6. 2013
PĜedkladatel:
Ing. OndĜej Hrab, v. r.
Ĝeditel Divadla Archa, o. p. s.

Podobné dokumenty

KoresponDance Europe 5–31/10/2009

KoresponDance Europe 5–31/10/2009 Anne-Marie Reynaud, Charlesem Cré-Ange, François Verretem a Carolyn Carlson. S Catarinou Sagna vytvořil svůj první duet. Dráhu choreografa pokračuje tvorbou dvou sólových představení : Heropas a Kr...

Více

Bez názvu-2

Bez názvu-2 S tímto pĜístrojem nelze používat dČrovky, vrtací korunky, diamantové vrtací korunky atd. Mají sklon ke vzpĜíþení nebo uváznutí v otvoru. Tím by docházelo k þasté aktivaci omezovaþe

Více

Didaktický test

Didaktický test VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20 MarnČ jsem pĜemýšlel, proþ to Saturnin dČlá. NejdĜíve jsem se domníval, že má jakousi chorobnou touhu, aby se stal sluhou nČjakého dobrodruha gentlemana, a že z nouze si mou...

Více

Výroční zpráva sdružení Čtyři dny 2012

Výroční zpráva sdružení Čtyři dny 2012 dvoře proběhla dlouho očekávaná premiéra představení Super-Natural, hudebně-koncertního „divadla přežití“ známého, ryze mužského seskupení Wariot Ideal (Vojta Švejda, Tomáš Procházka, Jan Kalivoda)...

Více

HBZ duben 2013 - Informační centrum a městská knihovna

HBZ duben 2013 - Informační centrum a městská knihovna pĜipravily prezentaci a maturanti dálkového studia se svou tĜídní uþitelkou Mgr. KoláĜovou pĜedvedli vítČzný tanec, za který sklidili bouĜlivé ovace publika. Po stužkování došlo ke zmČnČ rytmu. Zná...

Více