panet pan

Komentáře

Transkript

panet pan
q?????O?????�œ
∫ r?? J? ?ðU?? ½ö?? Ž« e?? −? ?(
¨ W??³?O?D?�« ≠ U??�«—u??½U??Ð
¨ ∞πØ∑ππ≥ππ≥ ∫ ÊuHKð
∞πØ∑ππ¥μμμ ∫ f�U�
»uKD�
ǀƸƶƷž ȲǞƴŲ "ȳƾůƾŮ" ǀżǍƪŽ
ȩ.ȳ ǀžNjƲƄž
—uÐUð —UH� »d� …d−M*
ÆqLF�« ‚uÝ w� WHK²�� U�UŽ« ÍË– ’U�ý« Z�œË …bŽU�* ·bN¹ ŸËdA*
©‰Ó˘‰ „·ÂÚ® Z�œ q�UŽ ∫ »uKD�
∫WHOþu�« ◊Ëdý
…—«œ« ¨o¹u�²�« ¨WOŽUL²łô« ÂuKF�« ∫WOðô« lO{«u*« bŠ« w� ‰Ë« VI� •
Æ ‰ULŽô«
∫‰U−� w� q�ô« vKŽ «uMÝ ≤ W²³¦� …d³š •
ÆWOŽUL²łô« U�b)« Ë«ØË ÍdO¼UL'« qLF�« Ë«ØË o¹u�²�«
ÆŸUM�ô«Ë ÷ËUH²�« ¨dO³F²�« vKŽ …—b�Ë …—œU³� VŠU� •
Æ YK¦*« WIDM� s� •
ÆW�Uš …—UOÝË W�UOÝ WBš— l� •
∫w½Ëd²J�ô« b¹d³�« v�« WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« vłd¹ ∫5OMFLK�
©±® bÆmÆ[email protected]Æcom
s� ÀUŁô«Ë aÐUDLK� wMN� —U$
ÀUŁ√ u½U¼œË Êö� VAš
5LzöLK� …bOł ◊Ëdý
©±®©w�UÝ® ∞μ≤≠∏∏∏∞∞∏≤ ∫ ÊuHKð
»uKD�
UHO×Ð qLFK� —U$
UO�ðö²�½ô« ‰U−� w� l¹—UA� W�dA�
»uKD�
©UO�ðö²�½«® W�U³Ý uK�UŽ
ÊËbŽU��Ë ÊuOMN�
5³ÝUMLK� bOł dł«
©≤® ∞μ≤≠≥≥≤∂μπ∑ ≠ qO�UH²K�
wKš«b�« rOLB²K� Êu�uŠ w� W�dA�
Í—u� qLF�« W¹u½UŁ ôËUI* WO½UJ�«
∞μ¥≠¥∏π∑¥≥≥ ∫ qO�UH²K�
©≥® ∞≥≠∂±≥≤≤≥¥ ¨
?ł WBš— ozUÝ »uKD�
Æ W¹d³F�«Ë Â√ WGK� WOÐdF�« bO−¹
WK�U� WHOþË Æ œö³�« q� w� WŽUCÐ l¹“u²�
¨ 03≠6541100 ∫ f�U�
©3® 054≠3474646 ∫ nðU¼
»uKD�
wJ�MOÐu� bO�«œ W�dA�
„«dÐ wMÐ w� qLFK� »uKD�
Jb≠71
¡UM³�« ‰U−0 qLFK�
ÊuKJý« WIDM0
hOšdð …ØhŠU�
ÊUšœ …ØhŠU�Ë hOšdð …ØhŠU� ∫WÐuKD� …œUNý
∫w½Ëd²J�ô« b¹d³K� WOð«c�« …dO��« ‰UÝ—« V−¹
[email protected]Æcom
073≠2799107∫f�UH� Ë«
©4® WHOþu�« e�— d�– l�
ÊËbŽU�� ¨ ÊËœ«bŠ ¨ WOłdÐuÞ
©≥® ∞μ¥≠≥∞±≤±≥∞ ≠ qO�UH²K�
»uKD� ≠ e�d*« w� W�dA�
UNŽu½ s� …b¹d� U−²M� o¹u�ð W�dA�
WK�U� WHOþË ¨ …bOł ◊Ëdý ¨ WÐd&
XO³�« s� qLFK� uOÐ UЗ öO�Ë
WO�UŽ ÕUЗ«Ë `¹d� qLŽ
WOÝbM¼ WOJO½UJO� «bF� …ØwJO½UJO�
02≠9917450 f�U� ¨ 052≠4577850
©1® 052≠3928003 ∫ qO�UH²K�
»uKD� ≠ e�d*« w� W�dA�
»uKD� ≠ e�d*« w� ôËUI� W�dA�
WÐd&
WÐd& l�
¢ŸUÝ Â«—¢ WF�«— dK¹dð ‰u� …ØozUÝ
02≠9917450 f�U� ¨ 052≠4577850
»uKD�
»uKD�
5¦×³ð ØY׳ð q¼
w�U{« qšœ sŽ
q(« UM¹b�
w� qLFK� ‚u??� U??�Ë 20 qOł s� ’U�ý« »uKD�
Æ jO�Ð qLŽË …dO³� ÕUЗ« ¨ ⁄«dH�« UŽUÝ
Ÿd�dH� w� WKÐUI� b¹bײ�
©3®
050≠4460077∫ qO�UH²K�
»uKD�
w� U½bŽ rFD*
ÊË—UA¼ U�—
WÐd&Ë …d³š l� “U³š ¨ U¹—u²¹b½u� q�UŽ
¨ ∞≥≠μ¥π∑∂∏∏ ≠ qO�UH²K�
©≥® ∞μ≤≠∏∑∑∂∞∂∑
55
©2® [email protected]ÆcoÆil
WIDM*«Ë W³OD�« s� ‰ULŽ
Êu¹bł ¨ szUM'UÐ qLFK�
WMN*UÐ qLF�« ÊËbO−¹Ë
©≤® ∞μ≤≠∑≤∞μ∞∂≤ ≠ qO�UH²K�
Ó¢Ú· ÏÈÏ‚‰ ÈÒÏÙÓ ˙¯·ÁÏ
»uKD�
UÐU�Š …dOðdJÝ
«uMÝ ≥ …d³š ≥ Wł—œ
f�UH� WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« ¡Ułd�«
∞¥≠π∏∂∞∂≤≤ ∫ r�—
∞¥≠π∏∂∂∏∞μ ∫ r�— nðU¼
©≥® mail∫maflsyh≠[email protected]Ænet
WOÐdG�« W�UÐ w� lMB* »uKD�
UÐU�Š …Ød¹b�
W�UŽ …d¹b�Ø ÂUŽ d¹b�
≤∞±≥ Ø≤ Ø∏
…ØÂU(Ë «¡UA½≈ …Øœ«bŠ
¨ 052≠4577850
©2® 02≠9917450 f�U�
©W�U�ô« —uÞ w�® ÂdOJ¼ XOÐ —už UDKÝ lL−*
. 15:00 ǀŸƾƉŽȚ 2013/2/26 : NJƁȤƾů ǟƄŲ ljƸŵǍƄŽȚ ȳNjƲƁ
. ǚƸƂžǍż ǀƁNjƴŮ - ǀƁǍƪƃŽȚ ȢȤȚǞƓȚ ǛƉŻ : NjƸŽ
04-9085639 : ǏżƾƱŮ ȶȖ [email protected] -ȚȤǞƴź : ǠſȶǍƄƳŽǽȚ NjƁǍƃŽƾŮ
[email protected] : ǚƸǧƾƱƄŽȚ ǜž NjƁǎƓ
[email protected] , [email protected]
»uKD�
©2® [email protected]ÆcoÆil
…Ø»uKD� ≠ WIDM*« d¹uDðË .bI²� W�d²A� ‰ULŽ√ cOHMðË jOD�ð t�b¼ Íc�«
∫ WHOþu�« b¹b%
Æ W�d²A� «—«d� –U�ð« ÊUL{Ë XÐUŁ ”UÝ√ vKŽ WOz«uK�« W�«dA�« …—«œ≈
Æ ÂdOJ¼ XOÐ —už d¹uD²� w−Oð«d²Ýô« Z�U½d³K� oO³D²�«Ë jOD�²�« …—«œ«
Æ WIDM*« w� ÊUJ��« …UOŠ …œuł 5�ײ� W�d²A� WOz«u� ‰ULŽ√ …—œU³�
Æ WOFL'« …—«œ« fK−� U¼œb×OÝ w²�« ÊuLC*« ôU−� w� WHK²�� U�uEM� qOFHðË W�U�≈ sŽ WO�ËR��
Æ WŠU��« w� WK�UF�« UOFL'«Ë ULEM*« ¨ W�uJ(« VðUJ� ¨ ©‰uJýô«® lL−*« UO�UF� oO�Mð
Æ Z�U½d³�« oO³D²� q¹u9 —œUB� bOM&Ë vKŽ ·dF²�«
Æ W�b)« w�bI�Ë 5�ËUI*« ¨ lL−*« WO½«eO� …—«œ«
∫ WÐuKD� v½œ√ bŠ ◊Ëdý
∫ WOMN*« V�UD*«Ë rOKF²�«
d¹bIð r�� s� ·«d²Ž« vKŽ ØqBŠ Ë√ ¨ w�UF�« rOKF²�« fK−� q³� s� UNÐ ·d²F� W�ÝR� s� ¨ ‰Ë« w1œU�√ VI� …ØVŠU�
Æ ÁöŽ√ —u�c*U� W�ÝR� s� w1œU�√ ÊUŁ VI� …ØVŠU�Ë ¨ œö³�« ×Uš s� WO1œU�ô« »UI�ô«
…—b� ¨ UŽUDI�« …œbF²� WO�UE½ U¹ƒ— ‰öš s� l¹—UA� qOFHðË …—œU³� ¨ …—«œ« w� q�ô« vKŽ «uMÝ ∑ …b* W²³¦� WÐd& …ØVŠU�
Æ V�d� ÊËUFð oKšË WK¹uÞ «¡«dł« ¡UMÐ vKŽ
∫ Èdš« WKCH� V�UD�
Æ …dO³� WOKC�« ≠ …dO³� `�UB� r−Š «– WOFL' WO×KB*« …—«œô« ‰U−� w� …dO³� WHOþË
Æ …dO³� WOKC�« ≠ …dO³� WHOþuÐ WOK×� WDKÝ w� qLŽ w� Ë√ …dO³� W�UŽ WHOþË w� qG²ý«
Æ Ã—U)« Ø œö³�« w� W�Uš q�U×�Ë o¹œUM� ¨ «—«“Ë s� œ—«u� bOM& vKŽ …—b�
Æ r�«uÞ Ë« UŽuL−� ¨ 5K�UŽ p¹d% vKŽ …—b�
Æ UNKLŽ ‰öš WO�uJŠ VðUJ� w½U³� w� W�dF�
Æ WOKC�« ≠ W¹dO¼ULł l¹—UA� qOFHð w� WÐd&
Æ WOKC�√ ≠ WOÐdF�« WGK�« ¨ W¹eOK$ô« W�dF� ¨ W¹d³F�« WGK�« w� q�U� rJ%
Æ W�d(« vKŽ …—b�
∫ WOF³²�«
Æ ©‰uJýô«® lL−*« …—«œ« fK−* WOF³²�« ≠ WOFL−� qO−�²�« bFЮ dOO�ð WM'
•±∞∞ ∫ WHOþu�« r−Š
Æ «—u� ∫ qLF�« W¹«bÐ
Æ WOKš«b�« …—«“Ë UNOłuð Vłu0 ¨ WOB�ý WO�UHð« ∫ WIHB�« ◊Ëdý
U½öŽ«
»uKD�
W�dF�Ë …d³š l� ¨ «œUNý VŠU�
ÆUMOÐœu� Z�U½d³Ð
¨ ∞μ∑≠≤≤¥∂∑∞∞ ∫ qO�UH²K�
©¥® ∞μ∑≠≤≤≤∞∂∑π ¨ ∞μ∑≠≤≤≤∞≤∏¥
p� UŠ w�uý
vKŽ «—«uŠË —U³š√ WFÐU²*
l�u� v�« «uKšœ« WŽU��« —«b�
∫ X½d²½ô« w� U�«—u½UÐ
pan
panet
wwwÆpanetÆcoÆil

Podobné dokumenty

www.panet.co.il

www.panet.co.il ¨ …eNłô« WöÝË ‚UH½ô« W½UOB qLF« WDš cOHM² ¨ ‰ULA« WIDM w ‚UH½ô« …—«œ« sŽ WOËR ‚UH½ô« w —uJ« À«bŠ« W'UF …—«œ«Ë …eNłô« wËUI …—«œ«Ë W½UOB«  UOUHð« q sŽ WOËR SAP ?Ð WdF ¨ »uÝU(«...

Více

ﺃﻧَﺎ ﺍﻟﺒَﺮْﺑَﺮﻱﱡ ﺍﳌُﻤَﺰﱠﻕُ ﻣﻦْ ﺟﺒَﻞٍ ﻋَﺮْﻋﺮِﻱّ ﺇﻟَﻰ

ﺃﻧَﺎ ﺍﻟﺒَﺮْﺑَﺮﻱﱡ ﺍﳌُﻤَﺰﱠﻕُ ﻣﻦْ ﺟﺒَﻞٍ ﻋَﺮْﻋﺮِﻱّ ﺇﻟَﻰ alamthakafi@yahoo.fr :‫ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬æ 2011 ‫ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬9 ‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬

Více

soutěže vín

soutěže vín letošního ročníku přála, abych se pěkně ohřál při exkurzi do tropických vinic Vale do São Francisco. Ale všechno mělo být jinak. Z k u s t e p řestupovat na letišti v São Paulu ve chvíli, kdy Brazí...

Více

T - Publi.cz

T - Publi.cz • model klouzavých součtů 1. řádu ve tvaru Yt = ε t + kε t −1 , kde k je nějaká reálná konstanta a ε t reprezentuje tzv. bílý šum; • autoregresní model 1. řádu definovaný předpisem Yt = ε t + kYt...

Více

wJ¹d _« fOzd « VzU½ —«dL²ÝUÐ œbM¹ Êb¹UÐ uł 5OMOD

wJ¹d  _« fOzd  « VzU½ —«dL²ÝUÐ œbM¹ Êb¹UÐ uł 5OMOD Æ¢5²�Ëb�« ‰ö²Šô«  «u� UNÝ—U9 w²�« qOJM²�«Ëf�U� lA³�« ¨ ∞π≠∑ππ≥ππ≥ ∫ w�Oz— ÊuHKð www.panet.co.il ∫ XO½d²½ô« www.panet.co.il ∫ XO½d²½ô« w� U�«—u½UÐ l�u� Ê«uMŽ w� U�«—u½UÐ l�u� Ê«uMŽ XKŽUHð …d??¼U??I?...

Více

d{U(«Ë w{U*« …d«–

d{U(«Ë w{U*« …d«– kH( ©ÂœU)«® dd?O « Âb²Ý« UL? ¨WU×B« rUŽ t²?³«u  U¹«bÐ l dðuO³LJ« Âb?²Ý« b Ë v« WU?{≈ ¨…œułu*«  U?HK*« r−Š l VÝUM²¹ U0 —u?B«  UHK WF?ÝuðË d¹uDð bO?Ž≈ rŁ ¨—uB« w²«  UuKF*«Ë —U?³š_...

Více